LG | FJ5 | User manual | LG FJ5 Руководство пользователя

LG FJ5 Руководство пользователя
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Lieljaudas
skaļruņu sistēma
Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un
saglabājiet to turpmākai uzziņai.
MODELIS
FJ5
*MFL70040806*
www.lg.com
Autortiesības © 2017 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
2
Darba uzsākšana
Informācija par drošību
1
UZMANĪBU
Darba uzsākšana
ELEKTROŠOKA RISKS
NEATVĒRT
UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅEMIET
PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA
IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR
REMONTĒT PATS. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM
SPECIĀLISTIEM.
Zibens simbols ar bultiņu galā
vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju
par neizolētu, bīstamu spriegumu
produkta korpusā, kas var būt
pietiekami spēcīgs, lai pakļautu
cilvēkus elektriskās strāvas
trieciena riskam.
Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī
brīdina lietotāju par svarīgiem
darbības un apkopes (remonta)
norādījumiem produktam
pievienotajā literatūrā.
BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA
VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU,
NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI
MITRUMA IETEKMEI.
UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša
vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst
novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram,
vāzes.
BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā,
piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.
UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus
produktus ar augstu spriegumu (piem., elektrisko
mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē
produkta darbība var tikt traucēta.
UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas
atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja
norādījumiem.
Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai,
kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību
un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst
nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna,
paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu
nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram,
grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta
atbilstoša ventilācija un atbilstība ražotāja
norādījumiem.
PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par drošības marķējumiem, kā arī produkta
identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet
galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas
virsmas.
Darba uzsākšana
PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli
Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce.
Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli
pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.
Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām,
elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet
no ierīces.
Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai
akumulatoru.
Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju
komplektu no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai
bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā
ievietošanai. Lai novērstu vides piesārņojumu un
neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco
bateriju vai bateriju komplektu novietojiet atbilstošā
tvertnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet
baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves
atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas
bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas.
Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam,
piemēram, saules, uguns vai līdzīgai ietekmei.
UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu
uguns avotu, piemēram, aizdegtas sveces.
Simboli
~
Apzīmē maiņstrāvu (AC).
0
Apzīmē līdzstrāvu (DC).
Apzīmē II klases aprīkojumu.
1
Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves
režīms.
!
Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
Apzīmē bīstamu spriegumu.
1
Darba uzsākšana
Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju
lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas
prasībām. Nepārslogojiet elektriskās rozetes.
Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes
un kabeļi, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeļi un to
izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var
radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski
pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā
izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos,
atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet
nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu
autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli
no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas
(piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas,
iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā).
3
4
Saturs
Saturs
1
Darba uzsākšana
3
Darbība
2
6
7
7
7
7
8
10
11
12
Informācija par drošību
Īpašas funkcijas
Prasības atskaņojamajiem failiem
– Mūzikas failu prasības
– Saderīgās USB ierīces
– Prasības USB ierīcēm
Tālvadības pults
Augšējais panelis
Priekšējais panelis / aizmugurējais panelis
Kā novietot iekārtu
15
15
16
17
18
2
Savienošana
13
14
14
14
Maiņstrāvas vada savienojums
Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
– AUX IN savienojums
– USB pievienošana
Pamata darbības
– USB darbības
– Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana
– Datnes/mapes vai formāta dzēšana
BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas
izmantošana
– Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas
klausīšanās
Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana
– Par lietotni ”Music Flow Bluetooth”
– Lietotnes "Music Flow Bluetooth"
uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē
– Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music
Flow Bluetooth"
Skaņas regulēšana
– Skaņas režīma iestatīšana
– JUKE BOX atskaņošana
Citas darbības
– Skaņas izslēgšana uz laiku
– formācijas attēlošana
(ID3 TAG)
– DEMO
– Mikrofona lietošana
– APGAISMOJUMS
– Automātiska izslēgšanās
– AUTO POWER Ieslēgts
– Automātiska funkcijas maiņa
LG Sound Sync
WIRELESS PARTY LINK pievienošana
18
21
21
21
22
23
23
24
25
25
25
25
26
28
28
29
29
30
31
Saturs
4
Problēmu novēršana
32
Problēmu novēršana
5
Pielikums
33
34
34
34
Vispārīgie tehniskie parametri
Preču zīmes un licences
Apkope
– Iekārtas pārvietošana
5
1
2
3
4
5
6
Darba uzsākšana
Īpašas funkcijas
1
BLUETOOTH®
Darba uzsākšana
Atskaņo jūsu Bluetooth ierīcē saglabātu mūziku.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth ir lietotne, kas izveidota dažu
jaunāko LG audio ierīču vadībai. (21. lpp.)
LG Sound Sync
Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG televizora
tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound
Sync. (30. lpp.)
Darba uzsākšana
Prasības
atskaņojamajiem failiem
Ar šo iekārtu var atskaņot MP3/WMA failus, kas
atbilst tālāk aprakstītajām prasībām.
yy Signāla nolases frekvence: 32-48 kHz robežās
(MP3), 32-48 kHz robežās (WMA)
Saderīgās USB ierīces
yy MP3 atskaņotājs : zibatmiņas tipa MP3
atskaņotājs.
yy USB zibatmiņas ierīces diskdzinis:
Ierīces, kas atbalsta USB 2.0 vai USB 1.1.
yy Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB
ierīces.
Prasības USB ierīcēm
yy Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps
(MP3), 40 līdz 192 kbps (WMA)
yy Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kuru
pieslēgšanai pie datora ir nepieciešama papildus
programmas instalēšana.
yy Maksimālais failu skaits: 2000
yy Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
yy Maksimālais mapju skaits : 200
yy Failu paplašinājumi : “.mp3”/ “.wma”
yy Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var
aizņemt vairākas minūtes.
yy Atkarībā no faila tipa vai formāta noteikti MP3/
WMA faili var netikt atskaņoti.
yy Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to
rezerves kopijas.
yy Izmantojot USB pagarinātāja kabeli vai USB
centrmezglu, aparāts neatpazīs USB ierīci.
yy NTFS failu sistēma netiek atbalstīta. (Tiek
atbalstīta tikai FAT(16/32) failu sistēma.)
yy Šī iekārta atpazīst līdz 2000 failu.
yy Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, karšu lasītāji,
bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji
netiek atbalstītas.
yy Iekārtas USB pieslēgvietu nevar pieslēgt datoram.
Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
yy Dažas USB ierīces var nedarboties kopā ar šo
iekārtu.
1
Darba uzsākšana
Mūzikas failu prasības
7
8
Darba uzsākšana
Tālvadības pults
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 (Gaidstāve) : Ieslēdz un izslēdz ierīci.
F (Funkcija) : Atlasa funkciju un ievades avotu.
1
Darba uzsākšana
Ieejas avots / funkcija
USB
AUX ieeja
Bluetooth
LG Sound Sync (bezvadu)
Displejs
USB
AUX
BT
LG TV
VOL (Skaļums) +/- : Regulē skaļruņa skaļumu.
(Izslēgt skaņu) : Izslēdz skaņu.
SOUND EFFECT : Maina un uzlabo skanējumu.
FOLDER W/S :
Meklē mapi ar MP3/WMA failiem. Atskaņojot USB,
kurā ir MP3/ WMA faili vairākās mapēs, nospiediet
pogu FOLDER W/S, lai atlasītu mapi, kuru vēlaties
atskaņot.
Baterijas nomaiņa
Noņemiet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju
nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas, atbilstoši
salāgojot pozitīvo 4 un negatīvo 5 polu.
Darba uzsākšana
9
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C/V (Izlaist/Meklēt) :
-- Ātri pāriet pie iepriekšējās vai nākamās dziesmas.
-- Meklē sadaļu failā.
REPEAT : Atskaņo jūsu failus, tos atkārtojot vai
nejaušā secībā.
INFO :
-- Skata informāciju par jūsumūziku. Parasti MP3
failam ir ID3 tags. Tags sniedz informāciju par
nosaukumu, izpildītāju, albumu vai laiku.
-- Parāda iekārtas Bluetooth ierīces nosaukumu
displeja attēlā BT READY.
-- Nosaka visu Bluetooth režīmā pievienoto
Bluetooth ierīču nosaukumus.
-- Kad tiek aktivizēts WIRELESS PARTY LINK
savienojums, SEKOTĀJIERĪCES nosaukums parādās
VEDĒJIERĪCĒ un VEDĒJIERĪCES nosaukums
parādās SEKOTĀJIERĪCĒ.
JUKEBOX :
-- Atlasa režīmu JUKE BOX. (24. lpp.)
-- Izveido JUKE BOX sarakstu.
LIGHTING : Atlasa gaismas efektus.
VOCAL EFFECTS : Atlasa dažādu balss efektu
režīmu.
DELETE :
-- Izdzēš MP3/WMA failus. (17. lpp.)
-- Izdzēš dziesmu no JUKE BOX saraksta.
1
Darba uzsākšana
N (Atskaņot/Apturēt) : Sāk vai aptur atskaņošanu.
10 Darba uzsākšana
Augšējais panelis
1
a
Darba uzsākšana
i
h
b
e VOCAL EFFECTS
Izvēlieties vokālo efektu režīmu.
f BASS BLAST
Piespiediet, lai iestatītu BASS efektu tieši.
g MASTER VOLUME/MULTI JOG
- Noregulē skaļruņa skaļumu.
- Regulējiet mikrofona skaļuma līmeni.
- Atlasa gaismas režīmu.
- Izvēlieties vokālo efektu režīmu.
h F (Funkcija)
Atlasa funkciju un ievades avotu.
Ieejas avots / funkcija
USB
AUX ieeja
Bluetooth
LG Sound Sync (bezvadu)
c
d
e
f
g
a USB ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB
ierīci.
b 1 (Gaidstāve)
Ieslēdz un izslēdz ierīci.
KEY CHANGER
Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla
diapazonam.
VOICE CANCELLER
Jūs varat izmantot šo funkciju, atskaņojot mūziku
— samazināt izpildītāja balss skaļumu dažādos
avotos.
ECHO/DEMO
- Izvēlieties ECHO režīmu
- Izslēgtā stāvoklī, ja piespiežat ECHO/DEMO,
parāda DEMO režīmu
c LIGHTING
Atlasa gaismas efektus.
d MIC (Mikrofons) VOL. (Skaļums)
Izvēlieties, lai noregulētu mikrofona skaļuma
līmeni.
(Regulējiet mikrofona skaļuma līmeni, grozot
MASTER VOLUME/MULTI JOG.)
Displejs
USB
AUX
BT
LG TV
U (Izlaist/meklēt)
- Izlaiž virzienā uz priekšu.
- Meklē nodalījumu failā.
T (Atskaņot/pauzēt)
Sāk vai aptur atskaņošanu.
Y (Izlaist/meklēt)
- Izlaiž virzienā atpakaļ.
- Meklē nodalījumu failā.
WIRELESS LINK
- Režīmā WIRELESS PARTY LINK izvēlas MASTER
vai SLAVE.
- Iespējo vai atspējo režīmu WIRELESS PARTY
LINK.
i Ekrāna logs
Darba uzsākšana 11
Priekšējais panelis / aizmugurējais panelis
1
a
L
d
R
AC IN
ANTENNA
AUX IN
b
a MIC (mikrofona) ligzda
b Attālais sensors
c Rokturis
d Maiņstrāvas pieslēguma kontaktligzda
e AUX IN (L/R)
Papildu ierīces pievienošanai.
e
Darba uzsākšana
c
12 Darba uzsākšana
Kā novietot iekārtu
1
Automātiski optimizē skaņu
Darba uzsākšana
Palīdz automātiski optimizēt skaņu atbilstoši
novietojumam (horizontālam vai vertikālam).
Ja novietojums tiek mainīts (“horizontāls vertikāls”
vai “vertikāls horizontāls”), to norāda uzraksts
displeja panelī “VERTICAL MODE” vai “HORIZON
MODE”.
Vertikāli
Kreisā puse
Horizontāli
,,Piezīme
Horizontālā stāvoklī jūs variet dzirdēt stereo
atskaņojumu, savukārt vertikālā stāvoklī skaņa
tiek pārveidota mono signālā.
>>Uzmanību
yy Nekādā gadījumā nesēdiet uz ierīces un
negrūdiet ierīci. Pretējā gadījumā var rasties
darbības traucējumi un gūt personiskas
traumas un/vai radīt īpašuma bojājumus.
yy Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas.
Novietojiet ierīci drošā un bērniem
nepieejamā vietā.
yy Uzmanieties, lai ierīce nenokristu. Pretējā
gadījumā var rasties darbības traucējumi un
gūt personiskas traumas un/vai radīt īpašuma
bojājumus.
yy Uzmanieties, kur speriet soļus, ja ierīce ir
novietota horizontāli.
Labā puse
Savienošana 13
Maiņstrāvas vada
savienojums
1. Pievienojiet vienu maiņstrāvas vada (iekļauts
komplektācijā) galu maiņstrāvai ligzdā.
2
R
2. Otru vada galu ievietojiet sienas kontaktligzdā.
,,Piezīme
Ja ilgāku laika posmu nelietojat maiņstrāvas
vadu, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
Savienošana
L
AUX IN
14 Savienošana
Izvēles aprīkojuma
pieslēgšana
AUX IN savienojums
2
USB pievienošana
Pievienojiet USB ierīci (vai MP3 atskaņotāju utt.)
iekārtas USB pieslēgvietām.
USB ierīce
Pievienojiet palīgierīces (videokameras, televizora,
atskaņotāja utt.) izejas ligzdu AUX IN (L/R)
savienotājam.
Savienošana
Balts
Audio kabelis
Sarkans
,,Piezīme
USB ierīces atvienošana no iekārtas:
1. Izvēlieties citu funkciju.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.
DVD, Blu-ray atskaņotājs utt.
Klausīties mūziku no jūsu ārējās ierīces
Ierīci var izmantot, lai klausītos mūziku no dažāda
veida ārējām ierīcēm.
1. Pievienojiet ārējo ierīci pie ierīces AUX IN
kontaktligzdas.
2. Ieslēdziet ierīci, piespiežot 1.
3. Piespiediet F, lai izvēlētos AUX funkciju.
4. Ieslēdziet ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.
Darbība 15
Pamata darbības
USB darbības
1. Savienojiet USB ierīci ar USB portu.
2. Atlasiet USB funkciju, piespiežot F.
,,Piezīme
yy Ekrāns mainās šādā secībā:
USB
*RPT 1
RPT**DIR
RPT ALL
RANDOM
Darbība
Lai pārietu uz nākamo ierakstu/
datni, piespiediet tālvadības pults
pogu V vai iekārtas pogu U.
Pāriet uz
nākamo/
iepriekšējo
datni
Lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu/
datni pēc mazāk nekā 2 sekunžu
ilgas atskaņošanas, piespiediet
tālvadības pults pogu C vai
iekārtas pogu Y.
Lai pārietu uz ieraksta/datnes
sākumu pēc 3 sekunžu ilgas
atskaņošanas, piespiediet tālvadības
pults pogu C vai iekārtas pogu
Y.
Ja vairākkārt tiks piespiesta
Atskaņošana
tālvadības pults poga REPEAT,
atkārtoti vai
displejs izmainīsies turpmāk
jauktā secībā
norādītajā kārtībā.
OFF
*RPT : Atkārtošana
**DIR : Direktorijs
yy Atskaņojot JUKE BOX sarakstu, ir pieejami
tikai RPT 1 un RPT ALL.
3
yy Pat pēc ierīces restartēšanas vai funkciju
pārslēgšanas mūziku ir iespējams atskaņot
no tās pašas vietas, kurā tā iepriekš apturēta.
Darbība
Rīkojieties šādi
Piespiediet N uz tālvadības pults vai
Atskaņošana
T uz iekārtas.
Atskaņošanas laikā nospiediet
Apturēšana N uz tālvadības pults vai T uz
iekārtas.
Atskaņošanas laikā piespiediet un
Meklē
turiet piespiestu tālvadības pults
fragmentu
pogu C/V vai iekārtas pogu
konkrētā
Y/U un atlaidiet pogu vietā,
datnē
kuru vēlaties klausīties.
16 Darbība
Mapes un MP3/WMA faila
atlasīšana
Uz iekārtas
,,Piezīme
yy USB mapes/faili tiek atpazīti sekojošā veidā.
*
1. Piespiediet atkārtoti FOLDER W/S uz
tālvadības pults, līdz parādās vēlamā mape.
2. Piespiediet N, lai to atskaņotu. Tiks atskaņots
pirmais fails vai mape.
3
Darbība
yy Ja mapē nav failu, tad šī mape netiek rādīta.
yy Mapes tiek parādītas sekojošā kārtībā:
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Failus atskaņo citu pēc cita no $ faila Nr. 1
līdz $ failam Nr. 14 .
yy Faili un mapes tiek parādīti secībā, kā tie
ierakstīti, bet tie var tikt parādīti atšķirīgi
atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.
yy *ROOT: pirmais redzamais ekrāns, kad dators
konstatē pievienotu disku/USB, ir “ROOT”.
Darbība 17
Datnes/mapes vai formāta
dzēšana
Varat izdzēst no USB ierīces datni vai mapi vai
formatēt USB ierīci.
1. Atlasiet USB funkciju, piespiežot F.
2. -Datnes dzēšana: atlasiet datni, ko vēlaties
izdzēst, piespiediet tālvadības pults pogu
DELETE un pēc tam atlasiet “DEL FILE”.
-Mapes dzēšana: atlasiet mapi, ko vēlaties dzēst,
uz tālvadības pults piespiediet DELETE un pēc
tam atlasiet “DEL DIR”.
-USB formatēšana: lai formatētu USB ierīci,
piespiediet tālvadības pults pogu DELETE un pēc
tam atlasiet “FORMAT”.
>>Uzmanību
yy Neatvienojiet USB ierīci darbības laikā.
(atskaņošana, dzēšana utt.)
yy Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams
regulāri veidot to rezerves kopijas.
yy Atkarībā no USB statusa dzēšanas funkcija
var nebūt atbalstīta. (bloķēt utt.)
3
Darbība
3. Lai dzēstu datni/mapi vai formātu, piespiediet
tālvadības pults pogu DELETE.
18 Darbība
BLUETOOTH®
bezvadu tehnoloģijas
izmantošana
Bluetooth ierīcēs uzglabātas
mūzikas klausīšanās
Par Bluetooth tehnoloģiju
Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, ka jūsu
Bluetooth ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
Skatiet savas Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.
Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pārī darbība, tad
nav nepieciešamība to atkārtot.
Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela
diapazona savienojumam.
Citu elektronisko viļņu dēļ vai Bluetooth savienojumā
starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var
parādīties skaņas traucējumi.
3
Darbība
Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo
tālruni, kas atbalsta Bluetooth bezvadu tehnoloģiju,
var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek
izveidots, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
yy Pieejamās ierīces: viedtālrunis, MP3, Notebook u. c.
yy Versija: 4.0
yy Codec : SBC
Bluetooth profili
Lai varētu lietot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju,
ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus
profilus. Šī iekārta ir saderīga ar tālāk minēto profilu.
A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)
Iekārtas un Bluetooth ierīces
savienošana pārī
1. Ieslēdziet iekārtu.
,,Piezīme
Kad ir ieslēgta Bluetooth savienojuma
bloķēšana, varat BT funkcijā sameklēt Bluetooth
ierīci.
2. Darbojieties ar Bluetooth ierīci un veiciet
savienošanas pārī darbību. Meklējot šo iekārtu
ar Bluetooth ierīces palīdzību, Bluetooth
ierīces ekrānā var parādīties saraksts ar citām
atrastajām ierīcēm, atkarībā no Bluetooth ierīces
veida. Jūsu iekārta parādās kā “LG FJ5 (XX)”.
,,Piezīme
yy XX ir Bluetooth adreses pēdējās divas zīmes.
Piemēram, ja jūsu iekārtas Bluetooth adrese
ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs savā Bluetooth
ierīcē redzēsiet nosaukumu “LG FJ5 (08)”.
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces veida, dažām
ierīcēm var būt atšķirīga savienošanas pārī
procedūra. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas
nepieciešams.
yy Jūs šo iekārtu varat savienot ar līdz pat 3
Bluetooth ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot
to pašu iepriekš aprakstīto metodi, tikai ar
funkciju Bluetooth.
yy Vairāku savienojumu pārī izveidošanu atbalsta
tikai Android ierīcēs. (Daudzpāru savienojums
var nebūt atbalstīts atkarībā no pievienotās
ierīces tehniskajiem parametriem.)
yy Pārvietojamas/atvienojamas Bluetooth
ierīces (piem.: sargspraudnis utt.) neatbalsta
daudzpāru savienojumu.
Darbība 19
3. Kad iekārta ir veiksmīgi sapārota ar jūsu
Bluetooth ierīci, ekrāna logā parādās uzraksts
“PAIRED” un pēc brīža tas nomainās uz
Bluetooth ierīces nosaukumu. Displeja logā būs
redzams "BT".
,,Piezīme
yy Pievienojot citas ierīces daudzpāru
savienojuma izveidošanai, ekrānā uzreiz
parādās uzraksts “PAIRED”.
yy Ja ierīces nosaukums nav pieejams, parādās
uzraksts "_".
,,Piezīme
yy Izmantojot Bluetooth® tehnoloģiju, jums
ir jāizveido savienojums starp iekārtu un
Bluetooth ierīci cik vien tuvu iespējams un
jāsaglabā šis attālums.
Tomēr dažos zemāk aprakstītajos gadījumos
tas var nedarboties kā nākas:
-- Starp iekārtu un Bluetooth ierīci ir
šķērslis.
-- Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu
frekvenci kā Bluetooth® tehnoloģija,
piemēram, medicīniskais aprīkojums,
mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
yy Jums atkārtoti jāsavieno sava Bluetooth
ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
yy Pat ja šī iekārta Bluetooth režīmā ir
savienota ar līdz 3 Bluetooth ierīcēm,
jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūziku,
izmantojot tikai vienu no pievienotajām
ierīcēm.
Ar iekārtu jūs varat kontrolēt pievienoto Bluetooth
ierīci; atskaņot, uzlikt pauzi, apturēt, izlaist.
,,Piezīme
yy Šī funkcija pieejama tikai Android OS un iOS.
yy Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no
Bluetooth ierīces, vai darboties citādāk.
Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT
LOCK)
Lai izvairītos no nejauša Bluetooth savienojuma,
varat ierobežot Bluetooth savienojuma izveidi,
nodrošinot to tikai BT (Bluetooth) un LG televizora
funkcijai.
Lai ieslēgtu šo funkciju, BT (Bluetooth) funkcijā
aptuveni 5 sekundes turiet piespiestu tālvadības
pults pogu N vai iekārtas pogu T.
Parādoties uzrakstam “BT LOCK”, varat ierobežot
Bluetooth savienojumu.
Lai izslēgtu šo funkciju, BT (Bluetooth) funkcijā
aptuveni 5 sekundes turiet piespiestu tālvadības
pults pogu N vai iekārtas pogu T.
Redzams uzraksts “BT UNLOCK”.
3
Darbība
4. Klausieties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu
Bluetooth ierīcē, skatiet savas Bluetooth ierīces
lietošanas instrukciju.
Pievienoto Bluetooth ierīču kontrole
20 Darbība
,,Piezīme
yy Skaņa var pārtrūkt, ja citas elektroniskas
ierīces izraisa savienojuma traucējumus.
yy Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka
nevarēsiet izmantot Bluetooth funkciju.
yy Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot
tālruni, MP3 atskaņotāju, piezīmjdatoru utt.
yy Jo lielāks attālums starp iekārtu un
Bluetooth ierīci, jo zemāka kļūst skaņas
kvalitāte.
yy Bluetooth savienojums tiek atvienots, kad
iekārta tiek izslēgta vai kad Bluetooth ierīce
atrodas pārāk tālu no iekārtas.
3
yy Ja Bluetooth savienojums ir atvienots, atkal
savienojiet Bluetooth ierīci ar iekārtu.
Darbība
yy Kad Bluetooth ierīce nav pievienota, ekrāna
logā parādās uzraksts "BT READY".
yy Izmantojot funkciju Bluetooth, noregulējiet
Bluetooth ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
yy Ja Bluetooth ierīce tiek pievienota,
izmantojot LG televizoru, LG televizors tiek
atvienots un tiek pievienota Bluetooth ierīce.
yy Pievienojot Bluetooth ierīci (iOS ierīci utt.) šai
iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams
sinhronizēt skaļuma līmeni.
yy Ja nomainīsiet Bluetooth funkciju ar citām
funkcijām, Bluetooth savienojums tiks
atvienots. Lietotnes “Music Flow Bluetooth”
savienojumā Bluetooth savienojums tiek
saglabāts tikai vienai ierīcei, kuru izmantojat
atskaņošanai.Izmantojot šo iekārtu, varat
kontrolēt Bluetooth ierīci, tomēr nevarat to
izmantot atskaņošanai.
yy Kad ieslēdz Bluetooth funkciju, šī iekārta
automātiski izveido savienojumu ar pēdējo
pievienoto Bluetooth ierīci.
(Atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām
automātiska savienojuma izveidošana var
netikt atbalstīta.)
Darbība 21
Lietotnes Music Flow
Bluetooth izmantošana
,,Piezīme
yy Lai lietotni “Music Flow Bluetooth”
izmantotu kopā ar šo iekārtu, ir nepieciešama
Android operētājsistēma.
yy Ieteicams izmantot lietotnes jaunāko versiju.
Par lietotni ”Music Flow
Bluetooth”
Lietotnes "Music Flow
Bluetooth" uzinstalēšana jūsu
Bluetooth ierīcē
Pastāv divi veidi, kā instalēt lietotni “Music Flow
Bluetooth” jūsu Bluetooth ierīcē.
Instalējiet lietotni “Music Flow
Bluetooth”, izmantojot QR kodu
1. Instalējiet lietotni “Music Flow Bluetooth”,
izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas
programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.
3
Lai varētu izmantot vairāk funkciju, iesakām
lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietotni “Music
Flow Bluetooth”.
Šeit ir neliels ieskats dažās no “Music Flow
Bluetooth” lietotnes funkcijām.
Vairāki atskaņošanas automāti : trīskārt palielina
jūsu izklaides iespējas, ja jūs savienojat 3 Bluetooth
telefonus vienlaikus. Atskaņojiet mūziku no visiem
trim telefoniem un izveidojiet pielāgotu atskaņošanas
sarakstu no visiem
2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
,,Piezīme
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīce ir
pieslēgta internetam.
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīcē ir
skenēšanas lietotne. Ja nav, tad lejupielādējiet
to no “Google Android Market (Google Play
Store)”.
yy Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.
Darbība
Lietotne “Music Flow Bluetooth” papildina šīs
iekārtas funkciju klāstu.
22 Darbība
Instalējiet lietotni “Music Flow
Bluetooth”, izmantojot vietni "Google
Android Market (Google Play Store)"
1. Pieskarieties ikonai "Google Android Market
(Google Play Store)".
Lietotne “Music Flow Bluetooth” palīdz savienot jūsu
Bluetooth ierīci ar šo iekārtu.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi ”Music Flow
Bluetooth” un veiciet meklēšanu.
1. Pieskarieties lietotnes "Music Flow Bluetooth"
ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "Music
Flow Bluetooth", un ejiet uz galveno izvēlni.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un
pieskarieties vienumam “Music Flow Bluetooth”,
lai uzsāktu Bluetooth lietotnes lejupielādi.
2. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par iekārtas
lietošanu, pieskarieties izvēlnei [Setting] un pēc
tam izvēlnei [Help].
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.
3
Bluetooth aktivizēšana ar
lietotni "Music Flow Bluetooth"
,,Piezīme
,,Piezīme
yy Lietotne “Music Flow Bluetooth” būs
pieejama ar šādām programmatūras versijām:
Darbība
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīce ir
pieslēgta internetam.
-- Android operētājsistēma: Versija 4.0.3 (vai
jaunāka)
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīcē ir
pieejams pakalpojums “Google Android
Market (Google Play Store)”.
yy Iekārtas vadīšanai izmantojot lietotni “Music
Flow Bluetooth”, starp lietotni “Music flow
Bluetooth” un komplektā iekļauto tālvadības
pulti būs dažas atšķirības. Lietojiet komplektā
iekļauto tālvadības pulti pēc vajadzības.
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces lietotne "Music
Flow Bluetooth" var nedarboties.
yy Pēc savienošanas ar lietotni “Music Flow
Bluetooth”, mūzika, iespējams, atskanēs
no jūsu ierīces. Šajā gadījumā atkārtojiet
savienošanas procedūru.
yy Ja, izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth",
jūs darbojaties ar citām lietotnēm vai maināt
savas Bluetooth ierīces iestatījumus, lietotne
"Music Flow Bluetooth" var nedarboties kā
nākas.
yy Ja lietotne "Music Flow Bluetooth" nedarbojas
kā nākas, pārbaudiet savu Bluetooth ierīci un
lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumu
un pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
yy Atkarībā no viedtālruņa operētājsistēmas
lietotnes “Music Flow Bluetooth” darbībā ir
dažas atšķirības.
yy Ja lietotnes "Music Flow Bluetooth"
savienojums nedarbojas kā nākas, pārbaudiet
savas Bluetooth ierīces Bluetooth
iestatījumus.
Darbība 23
Skaņas regulēšana
Skaņas režīma iestatīšana
Sistēmā ir vairāki priekšiestatīti daudzkanālu
telpiskās skaņas lauki. Skaņas izlīdzinātājam norādītā
informācija var atšķirties atkarībā no skaņas avota
un efektiem.
Jūs varat izvēlēties vēlamo skaņas režīmu, izmantojot
tālvadības pults SOUND EFFECT.
Ekrānā
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
STANDARD
,,Piezīme
Šī programma rada
aizraujošu skaņas
atmosfēru, radot
sajūtu, ka atrodaties
īstā rokmūzikas,
popmūzikas, džeza
vai klasiskās mūzikas
koncertā.
Jūs varat baudīt
optimizētu skaņu.
Jūs variet tieši iestatīt BASS (BASS BLAST)
efektu, piespiežot BASS BLAST.
3
Darbība
BASS (BASS BLAST)
Apraksts
Pastiprina diskanta,
basa un telpiskās
skaņas efektus.
24 Darbība
JUKE BOX atskaņošana
JUKE BOX rediģēšana
JUKE BOX funkcija jums ļauj izveidot atskaņošanas
sarakstu no jūsu iemīļotajiem failiem no USB iekārtas.
Var tikt ievadīts atskaņošanas saraksts ar līdz 100
failiem.
1. Lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu, piespiediet
tālvadības pults pogu JUKEBOX un turiet to
piespiestu.
(Ja piespiedīsiet tālvadības pults pogu JUKEBOX,
atskaņošana tiks apturēta.)
JUKE BOX saraksta izveidošana
1. Nospiediet un turiet pogu JUKEBOX uz
tālvadības pults, lai ieietu rediģēšanas režīmā.
(Ja piespiedīsiet tālvadības pults pogu JUKEBOX,
atskaņošana tiks apturēta.)
3
2. Piespiediet atkārtoti FOLDER W/S uz
tālvadības pults, lai izvēlētos rediģējamo failu.
3. Piespiediet tālvadības pults pogu C/V vai
iekārtas pogu Y/U.
4. Piespiediet tālvadības pults pogu JUKEBOX.
Darbība
2. Izvēlieties failu, nospiežot C/V uz
tālvadības pults.
5. Atkārtojiet soļus 2. - 4., lai saglabātu pārējos
failus.
3. Lai saglabātu failu, piespiediet JUKEBOX uz
tālvadības pults.
6. Vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu
JUKEBOX.
4. Atkārtojiet soļus 2. - 3., lai saglabātu pārējos
failus.
(Jūs variet modificēt sarakstu, piespiežot FOLDER
W/S uz tālvadības pults, lai izvēlētos JUKE BOX
programmas numuru.)
Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, pēc saraksta
rediģēšanas nospiediet N uz tālvadības pults vai
T uz ierīci.
5. Vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu
JUKEBOX.
Dzēšanas funkcija darbojas tikai rediģēšanas režīmā.
Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, pēc saraksta
izveidošanas piespiediet N uz tālvadības pults vai
T uz ierīces.
,,Piezīme
Izveidojot vai modificējot JUKE BOX sarakstu,
režīms REPEAT ir izslēgts.
JUKE BOX izmantošana
Vienu reizi piespiediet tālvadības pults pogu
JUKEBOX. Displeja logā ir redzams uzraksts
“JUKE BOX ON”. Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu,
nospiediet N uz tālvadības pults vai T uz
iekārtas.
Lai to atceltu, vienu reizi piespiediet tālvadības pults
pogu JUKEBOX. Displejā parādīsies “JUKE BOX OFF”.
JUKE BOX saraksta dzēšana
1. Nospiediet un turiet pogu JUKE BOX uz
tālvadības pults, lai ieietu rediģēšanas režīmā.
2. Atlasiet dziesmu, atkārtoti spiežot pogu FOLDER
W/S uz tālvadības pults.
3. Spiediet tālvadības pults pogu DELETE, līdz
dziesma ir atlasīta.
,,Piezīme
yy Ja JUKE BOX saraksta nav, piespiežot
tālvadības pults pogu MEMORY, displeja logā
redzams uzraksts “JUKE BOX NONE”.
yy Tālāk aprakstītajos gadījumos funkcija JUKE
BOX tiek izslēgta.
-- Pārslēgšanās uz citu funkciju.
-- Iekārtas izslēgšana un ieslēgšana.
yy JUKE BOX saraksts tiek dzēsts tālāk
aprakstītajos gadījumos.
-- Atvienojot USB iekārtu.
-- Izdzēšot mūzikas failu USB iekārtā.
Darbība 25
Citas darbības
DEMO
Skaņas izslēgšana uz laiku
Izslēgtā stāvoklī vienu reizi nospiediet pogu
ECHO/DEMO uz iekārtas. Ierīce ieslēdzas un ekrāna
logā tiek rādīta katra funkcija ar demonstrācijas
skaņu. Lai atceltu DEMO funkciju, vēlreiz piespiediet
iekārtas pogu ECHO/DEMO.
Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogu
pults.
uz tālvadības
Jūs varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram,
atbildētu uz tālruņa zvanu; ekrāna logā parādīsies
uzraksts "MUTE".
Lai to atceltu, vēlreiz piespiediet tālvadības pults
pogu
vai mainiet skaļuma līmeni.
Atskaņojot datnes informāciju saturošu MP3 datni,
varat attēlot informāciju uz displeja, piespiežot
tālvadības pults pogu INFO.
-- Ja 10 sekundes netiks nospiests neviens
taustiņš, DEMO automātiski ieslēgsies
atpakaļ.
3
Darbība
formācijas attēlošana
(ID3 TAG)
,,Piezīme
Jūs varat baudīt citas funkcijas DEMO darbības
laikā, tādā gadījumā DEMO uz brīdi tiks apturēts.
26 Darbība
Mikrofona lietošana
BALSS ATSLĒDZĒJS
1. Mikrofonu pievienojiet ligzdai MIC.
Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas
laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos
avotos.
2. Atskaņojiet vēlamo mūziku.
3. Dziediet ar pavadījumu. Noregulējiet mikrofona
skaļumu, piespiežot MIC VOL. un pēc tam grozot
MASTER VOLUME / MULTI JOG uz ierīces.
,,Piezīme
yy Ja neizmantojat mikrofonu, iestatiet MIC
skaļuma minimālo vērtību vai izslēdziet MIC
un atvienojiet mikrofonu no MIC ligzdas.
3
Darbība
yy Ja mikrofons novietots runātājam pārāk
tuvu, var veidoties gaudojoša skaņa. Šādā
gadījumā attāliniet mikrofonu no runātāja vai
samaziniet skaņas līmeni, izmantojot iekārtas
pogu MIC VOL.
Piespiediet pogu VOICE CANCELLER, un displeja
logā parādīsies “ON”.
Lai atceltu, vēlreiz piespiediet pogu VOICE
CANCELLER.
VOICE CANCELLER kvalitāte var atšķirties atkarībā
no mūzikas failu ieraksta apstākļiem.
,,Piezīme
yy Šī iespēja ir pieejama USB vai BT (Bluetooth)
funkcijās.
yy Ja funkcija nav pieejama, displejā parādās
“NOT SUPPORT”.
yy Ja mikrofons atskaņo ļoti skaļu skaņu, tā
var tikt izkropļota. Šādā gadījumā pagrieziet
iekārtas pogu MIC VOL. līdz minimālam
skaļumam.
yy Šo funkciju iespējams izmantot tikai tad, kad
ir pievienots mikrofons.
yy Mikrofonu skaņai var piešķirt atbalss efektu,
piespiežot pogu ECHO/DEMO.
yy Tā nav pieejama, izmantojot mono avotu.
yy Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā
redzams uzraksts “INSERT MIC”.
yy Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju vai
atvienojiet mikrofonu.
yy Šī funkcija nedarbojas, ja ierīce ir pievienota kā
SEKOTĀJIERĪCE.
Darbība 27
TONALITĀTES MAIŅA
VOCAL EFFECTS (balss efekti)
Tonalitāti iespējams mainīt 9 toņkārtās (oriģinālā
tonalitāte, 4 toņkārtas augstāk un 4 toņkārtas
zemāk).
Ja pievienojat mikrofonu pie MIC ligzdas, varat
izmantot karaoke funkciju, dažādos avotos izmainot
balsi.
yy Lai pakāpeniski paaugstinātu tonalitāti,
atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet pogu
KEY CHANGER.
yy Lai pakāpeniski pazeminātu tonalitāti,
atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet pogu
KEY CHANGER.
,,Piezīme
yy Šī iespēja ir pieejama USB vai BT (Bluetooth)
funkcijās.
BASS SOPRANO HELIUM ROBOT
DUET MAN DUET WOMAN BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1 HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1 DUET MAN1 DUET
WOMAN1 BASS ECHO2 SOPRANO
ECHO2 HELIUM ECHO2 ROBOT ECHO2
DUET MAN2 DUET WOMAN2 OFF
,,Piezīme
yy Iespējams, ka šo funkciju nevar pieslēgt
pievienoto ierīču dēļ.
yy Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā
redzams uzraksts “INSERT MIC”.
yy Ja funkcija nav pieejama, displeja logā
redzams uzraksts “NOT SUPPORT”.
yy Ja pēc esošo VOCAL EFFECTS dublēšanas
režīmā VOCAL EFFECTS piespiežat iekārtas
pogas KEY CHANGER vai ECHO/DEMO,
izslēdziet režīmu VOCAL EFFECTS un
darbojieties režīmā KEY CHANGER vai ECHO/
DEMO.
yy Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā
redzams uzraksts “INSERT MIC”.
yy Lai izslēgtu režīmu VOCAL EFFECTS,
piespiediet pogu VOCAL EFFECTS un turiet
to piespiestu.
3
Darbība
yy Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju,
atvienojiet mikrofonu vai izvēlieties citu
mūziku.
Lai atlasītu daudzveidīgu režīmu, vairākkārt
piespiediet pogu VOCAL EFFECTS vai piespiediet
pogu VOCAL EFFECTS un pēc tam, kad displeja logā
redzams balss efektu režīms, pagrieziet iekārtas
pogu MASTER VOLUME/MULTI JOG.
28 Darbība
ECHO (atbalss)
Ja, pievienojot mikrofonu pie MIC ligzdas, piespiedīsiet
ECHO/DEMO, varēsiet skaņai piešķirt atbalss efektu
no mikrofoniem.
ECHO 1
ECHO 2
,,Piezīme
ECHO OFF
yy Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā
redzams uzraksts “INSERT MIC”.
3
yy Ja ECHO režīmā piespiežat pogu VOCAL
EFFECTS, pēc esošā ECHO dublēšanas
izslēdziet ECHO režīmu un izmantojiet
VOCAL EFFECTS režīmu.
Vēlreiz piespiediet ECHO/DEMO un
pēc esošo VOCAL EFFECTS dublēšanas
izmantojiet ECHO režīmu.
APGAISMOJUMS
Šī funkcija piedāvā ballītes atmosfēru, izmantojot
iekārtas apgaismojumu.
1. Piespiediet iekārtas pogu LIGHTING.
2. Iestatiet režīmu, pagriežot MASTER VOLUME /
MULTI JOG vai atkārtoti piespiediet LIGHTING
uz ierīces.
PARTY PEACEFUL ROMANTIC COOL
UPBEAT FIERY EXCITED DYNAMIC
HEALING SUNNY OFF
,,Piezīme
yy Apgaismojuma funkcija ir pieejama visās
funkcijās.
Darbība
yy Pirmo reizi piespiežot iekārtas pogu
LIGHTING, apgaismojuma režīms saglabā
savu iepriekšējo režīmu; lai mainītu režīmus,
piespiediet pogu vēlreiz.
Automātiska izslēgšanās
Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas
nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci
un 15 minūtes netiek izmantota.
Iekārta pati izslēgsies arī pēc sešām stundām, ja
galvenā iekārta ar citu ierīci ir savienota, izmantojot
analogo ievadi.
Ja tiek izmantots WIRELESS PARTY LINK
savienojums, Automātiskās izslēgšanās funkcija
ir pieejama tikai VEDĒJIERĪCĒ. SEKOTĀJIERĪCĒ
Automātiskās izslēgšanās funkcija kļūst pieejama
tikai pēc SEKOTĀJIERĪCES un VEDĒJIERĪCES
atvienošanas.
Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu
vai bezvadu ierīci
Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu
ilgāk par 5 sekundēm.
Darbība 29
AUTO POWER Ieslēgts
Automātiska funkcijas maiņa
Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu:
LG TV vai Bluetooth.
Šī ierīce atpazīst ievada signālus, kā, piemēram,
Bluetooth un LG TV, un pēc tam automātiski maina
piemērotu funkciju.
Kad ieslēdzat šai iekārtai pievienotu televizoru,
iekārta atpazīst ieejas signālu un atlasa atbilstošo
funkciju. No iekārtas var dzirdēt skaņu.
Mēģinot pievienot Bluetooth ierīci, iekārta ieslēgsies
un savienosies ar jūsu Bluetooth ierīci. Jūs varat
atskaņot savu mūziku.
,,Piezīme
yy Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var
nedarboties.
yy Ja atslēdzat Bluetooth savienojumu caur šo
iekārtu, dažas Bluetooth ierīces pastāvīgi
mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir
ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas
izslēgšanas.
yy Mēģinot savienoties ar lietotni “Music Flow
Bluetooth”, ieslēdzas iekārtas Bluetooth
funkcija.
yy Ja ieslēdzat iekārtu, izmantojot funkciju LG TV
vai Bluetooth, ieslēdzas atbilstošā iekārtas
funkcija.
yy Ja ar šo iekārtu jau ir izveidots pāra
savienojums, iekārta, kad tā ir izslēgta, var
automātiski ieslēgties caur ievades avotu.
yy Ja iekārta tiek izslēgta, turot ieslēgšanas
pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm, tiek
aktivizēta funkcija Auto Power On. Lai to
aktivizētu, ieslēdziet iekārtu.
Ja mēģināt savienot savu Bluetooth ierīci ar šo
iekārtu, tiek atlasīta Bluetooth funkcija. Atskaņojiet
savu mūziku Bluetooth ierīcē.
Kad ir pievienots LG televizors
Ieslēdzot LG televizoru, kas ir pievienots ar funkciju
LG Sound Sync , iekārta maina funkciju uz LG TV. Jūs
no sava televizora dzirdēsiet skaņas signālu.
,,Piezīme
yy Šī funkcija nav pieejama ieraksta vai dzēšanas
laikā.
yy Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kas
iepriekš tikušas savienotas.
yy Ja ir iestatīta Bluetooth savienojuma
bloķēšanas funkcija, Bluetooth un LG
televizora savienojums ir pieejams tikai
Bluetooth un LG televizora funkcijai.
3
Darbība
yy Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta
ieslēdzas, bet Bluetooth savienojums var
nebūt izveidots.
Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci
30 Darbība
LG Sound Sync
Izmantojot LG Sound Sync, jūs varat kontrolēt
atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava televizora
tālvadības pulti. Tā ir saderīga ar LG televizoru, kas
atbalsta funkciju LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz
jūsu televizora ir LG Sound Sync logotips.
Ar LG televizora tālvadības pulti kontrolējamās
funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana
3
Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet
televizora lietošanas instrukcijā.
1. Ieslēdziet iekārtu, piespiežot 1.
Darbība
2. Spiediet pogu F, līdz ir atlasīta funkcija LG
televizors.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos
skaņu caur šo iekārtu :
televizora iestatījumu izvēlne [Sound] [TV
Sound output] [LG Sound Sync (Wireless)].
Parasti, izveidojot savienojumu starp šo iekārtu
un televizoru, ekrāna logā uz apmēram 3
sekundēm parādās uzraksts “PAIRED” un pēc tam
tajā ir redzams uzraksts “LG TV”.
,,Piezīme
yy Izmantojot funkciju LG Sound Sync, jūs varat
lietot arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkal
izmantojot televizora tālvadības pulti, iekārta
sinhronizējas ar televizoru.
yy Ja neizdodas izveidot savienojumu,
pārliecinieties par šīs iekārtas un televizora
stāvokli: barošana, darbība.
yy Izmantojot funkciju LG Sound Sync, pārbaudiet
šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk
norādītajos gadījumos.
-- Iekārta ir izslēgta.
-- Pārslēgšanās uz citu funkciju.
-- Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas
radies traucējumu vai attāluma dēļ.
yy Laiks, kas nepieciešams šīs iekārtas izslēgšanai,
atšķiras atkarībā no jūsu televizora.
yy Mēģinot mainīt LG televizora lietošanas funkciju,
skaņas skaļums tiks mainīts atbilstoši LG
televizora skaņas līmenim.
yy Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var
atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja
vai modeļa.
yy Ja tad, kad ir izveidots savienojums ar lietotni
“Music Flow Bluetooth”, jūs pieslēdzat LG Sound
Sync, iekārtu ir iespējams vadīt caur lietotni.
yy Ja izslēdzat iekārtu, uzreiz piespiežot 1, LG
Sound Sync tiks atvienots. Lai izmantotu
šo funkciju atkārtoti, jāsavieno televizors ar
iekārtu.
yy Ja, izmantojot Bluetooth, tiek pieslēgts LG TV,
Bluetooth atslēdzas un LG TV pieslēdzas.
yy Skaļums var palielināties, ja TV un šī ierīce ir
savienoti ar LG Sound Sync. Samaziniet TV
skaļumu un tad savienojiet ar šo iekārtu.
yy Kad ieslēdz ar LG Sound Sync savienotu LG
televizoru vai izmanto LG televizora funkciju,
šī iekārta automātiski izmaina funkciju uz LG
televizoru.
yy Atkarībā no LG televizora versijas televizora
skaņas atskaņošana jāiestata manuāli.
Darbība 31
WIRELESS PARTY LINK
pievienošana
(VEDĒJ) ierīces izvades skaņa tik nodota arī uz
(SEKOTĀJ) ierīci.
Tā ir saderīga ar ierīci, kur iespējams izmantot
WIRELESS PARTY LINK.
Nosaukums skaņas paplašināšanas funkcijai starp
saderīgām, ar vadu vai bezvadu režīmā savienotām
ierīcēm mainīts uz PARTY LINK vai WIRELESS PARTY
LINK.
,,Piezīme
yy Ja izmantojat LG Sound Sync, šī funkcija
nav pieejama. Ja pievienojat LG TV funkciju,
displejā parādās “NOT SUPPORT”.
yy Tikai SEKOTĀJIERĪCĒ iespējams izmantot
mikrofonu. SEKOTĀJIERĪCĒ ir pieejamas tikai
dažas funkcijas.
yy Kad WIRELESS PARTY LINK tiek atvienots,
SEKOTĀJIERĪCĒ iestatās BT funkcija.
yy Ja savienojums nav veiksmīgs, displejā
parādās “FAILED”.
yy Skaņas izslēgšanas funkcija sinhronizējas
abās ierīcēs.
yy MASTER ierīces un SLAVE ierīces skaņa var
atšķirties atkarībā no atskaņošanas statusa
vai avota.
yy Pārbaudiet šo informāciju, kad veidojiet
savienojumu ar Bluetooth.
-- Jūs varat savienot tikai vienu Bluetooth
ierīci ar MASTER ierīci. Jūs nevarat
savienot Bluetooth ierīci ar SLAVE ierīci.
1. Piespiediet iekārtas pogu WIRELESS LINK.
Displeja logā redzams uzraksts PARTY LINK
MODE SELECT.
2. Piespiediet iekārtas pogu WIRELESS LINK, lai
atlasītu MASTER vai SLAVE.
- Ierīce: Izvēlas VEDĒJIERĪCES funkciju.
-
Ierīce: Izvēlas SEKOTĀJIERĪCES funkciju.
Divas ierīces mēģina savienoties.
3. Kad ierīces ir veiksmīgi savienojušās, VEDĒJIERĪCĒ
parādās “Sekotājierīces nosaukums CONNECTED”.
SEKOTĀJIERĪCĒ parādās “CONNECTED TO
vedējierīces nosaukums”, ko ātri nomaina vārds
SEKOTĀJIERĪCE.
-- WIRELESS PARTY LINK savienojumu
atbalsta tikai Android ierīcēs. (WIRELESS
PARTY LINK pievienošana var nebūt
iespējama atkarībā no pievienotās ierīces
specifikācijām vai OS.)
-- Noņemamās/pievienojamās Bluetooth
ierīcēs (piem., Dongle u.c.) nav iespējams
izmantot WIRELESS PARTY LINK
savienojumu.
-- Ja ir pievienota WIRELESS PARTY LINK,
Bluetooth savienojums dzēšanas statusā
nav pieejams.
3
Darbība
yy Ja iekārtu izslēgs vai tiks nospiesta iekārtas
poga WIRELESS LINK, WIRELESS PARTY
LINK savienojums tiks pārtraukts.
32 Problēmu novēršana
Problēmu novēršana
Problēma
Cēlonis un risinājums
yy Izslēdziet šo iekārtu un savienoto ārējo ierīci (televizoru, zemfrekvences skaļruni,
DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz.
Iekārta nedarbojas
pareizi.
yy Atvienojiet ierīces un pievienotās ārējās ierīces (televizora, zemfrekvenču
skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal
to pieslēdziet.
yy Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
yy Nav iesprausts barošanas vads. Iespraudiet barošanas vadu sienas rozetē.
Nav strāvas.
yy Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve.
Pārbaudiet stāvokli, ieslēdzot citas elektroierīces.
Nav skaņas.
yy Pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo funkciju.
Nospiediet funkciju pogu un pārbaudiet atlasīto funkciju.
4
Problēmu novēršana
yy Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas.
Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7m (23 pēdu) ietvaros.
Tālvadības pults
nedarbojas kā nākas.
yy Starp tālvadības pulti un iekārtu ir šķērslis.
Noņemiet šķērsli.
yy Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās.
Nomainiet baterijas pret jaunām.
Nedeg skaļruņu
apgaismojums
yy Pārbaudiet gaismas efektus, piespiežot pogu LIGHTING.
yy Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync.
LG Sound Sync
nedarbojas.
yy Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu.
yy Pārbaudiet jūsu televizora un šīs iekārtas skaņas iestatījumus.
Pielikums 33
Vispārīgie tehniskie parametri
Vispārīgi
Jaudas prasības
Skat. ierīces galveno etiķeti.
Patērētā jauda
Skat. ierīces galveno etiķeti.
Tīkla gaidstāve : 0,5 W
Izmēri (P x A x Dz)
Darbības temperatūra
Darbības gaisa mitrums
(Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Aptuveni 615 mm x 272 mm x 318 mm
5 ° C līdz 35 ° C (41 ° F līdz 95 ° F)
60%
Ieejas / izejas
Analogā audio signāla ievade
(AUX IN)
Mikrofons
1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, ligzda RCA (L, R)
Jutība 20 mV (1 kHz), 6,3 mm ligzda
Sistēma
Frekvences reakcija
Signāla un trokšņa attiecība
Dinamiskais diapazons
Kopnes barošanas avots (USB)
80 līdz 20000 Hz
Vairāk nekā 75 dB
Vairāk nekā 80 dB
5V01A
Kopējā izejas jauda
220 W RMS (3 Ω pie 1 kHz, 10 % THD)
yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Pielikums
Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)
5
34 Pielikums
Preču zīmes un licences
Apkope
Iekārtas pārvietošana
Vārda Bluetooth® grafiskais attēls un logotipi pieder
uzņēmumam Bluetooth® SIG, Inc., un LG Electronics
tos lieto saskaņā ar licenci.
Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to
attiecīgajiem īpašniekiem.
Iekārtas transportēšana
Lūdzu, saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus.
Ja jums iekārtu ir nepieciešams transportēt,
maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu
tādā veidā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.
Tīru ārējo virsmu uzturēšana
Neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram,
izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā.
Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt
virsmu. Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus
saskarē ar iekārtu ilgāku laika periodu.
Iekārtas tīrīšana
5
Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu
drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet
mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu
mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus
šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju,
jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.
Pielikums
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising