LG | FJ5 | Quick Start Guide | LG FJ5 Краткое руководство

LG FJ5 Краткое руководство
VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA
LATVIEŠU
Lieljaudas
skaļruņu sistēma
Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai
atsaucei. Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet http://www.lg.com un lejupielādējiet
lietošanas rokasgrāmatu. Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.
MODELIS
FJ5
*MFL70040806*
FJ5-NK.DEUSLLK_LAT_SIM_MFL70040806.indd 1
www.lg.com
Autortiesības © 2017 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
2017-07-06 �� 3:48:15
Augšējais panelis
e VOCAL EFFECTS
Izvēlieties vokālo efektu režīmu.
a
i
h
b
f BASS BLAST
Piespiediet, lai iestatītu BASS efektu tieši.
g MASTER VOLUME/MULTI JOG
- Noregulē skaļruņa skaļumu.
- Regulējiet mikrofona skaļuma līmeni.
- Atlasa gaismas režīmu.
- Izvēlieties vokālo efektu režīmu.
h F (Funkcija)
Atlasa funkciju un ievades avotu.
U (Izlaist/meklēt)
- Izlaiž virzienā uz priekšu.
- Meklē nodalījumu failā.
T (Atskaņot/pauzēt)
Sāk vai aptur atskaņošanu.
c
d
e
f
g
a USB ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.
b 1 (Gaidstāve)
Ieslēdz un izslēdz ierīci.
Y (Izlaist/meklēt)
- Izlaiž virzienā atpakaļ.
- Meklē nodalījumu failā.
WIRELESS LINK
- Režīmā WIRELESS PARTY LINK izvēlas MASTER vai SLAVE.
- Iespējo vai atspējo režīmu WIRELESS PARTY LINK.
i Ekrāna logs
KEY CHANGER
Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.
VOICE CANCELLER
Jūs varat izmantot šo funkciju, atskaņojot mūziku — samazināt
izpildītāja balss skaļumu dažādos avotos.
ECHO/DEMO
- Izvēlieties ECHO režīmu
- Izslēgtā stāvoklī, ja piespiežat ECHO/DEMO, parāda DEMO
režīmu
c LIGHTING
Atlasa gaismas efektus.
d MIC (Mikrofons) VOL. (Skaļums)
Izvēlieties, lai noregulētu mikrofona skaļuma līmeni.
(Regulējiet mikrofona skaļuma līmeni, grozot MASTER
VOLUME/MULTI JOG.)
Kontrollera lietojumprogramma
Lejupielādējiet "Music Flow Bluetooth"
lietojumprogrammu savā ierīcē. (Tikai Android ierīcēm)
FJ5-NK.DEUSLLK_LAT_SIM_MFL70040806.indd 2
LG Sound Sync (bezvadu)
Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē
lietošanas rokasgrāmatu. http://www.lg.com
2017-07-06 �� 3:48:16
Priekšējais panelis / aizmugurējais panelis
c
a
d
L
R
AC IN
ANTENNA
e
AUX IN
b
a MIC (mikrofona) ligzda
c Rokturis
b Attālais sensors
d Maiņstrāvas pieslēguma kontaktligzda
e AUX IN (L/R)
Papildu ierīces pievienošanai.
Kā novietot iekārtu
Vertikāli
Kreisā puse
Horizontāli
Labā puse
Horizontālā stāvoklī jūs variet dzirdēt stereo atskaņojumu,
savukārt vertikālā stāvoklī skaņa tiek pārveidota mono
signālā.
FJ5-NK.DEUSLLK_LAT_SIM_MFL70040806.indd 3
2017-07-06 �� 3:48:17
Papildinformācija
Specifikācijas
Jaudas prasības
Skat. ierīces galveno etiķeti.
Skat. ierīces galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš
Tīkla gaidstāve: 0,5 W
Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai
bezvadu ierīci.
Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk
par 5 sekundēm.
Akumulatora nomaiņa
(Ja visas tīkla pieslēgvietas
ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)
Aptuveni 615 mm x
272 mm x 318 mm
Kopnes barošanas avots
(USB)
5V01A
Pastiprinātājs (kopējā RMS
izejas jauda)
220 W RMS
Atbilstības deklarācija
Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Ar šo LG Electronics apliecina, ka LIELAS JAUDAS SKAĻRUŅU
SISTĒMAS tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES
nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā
interneta vietnē:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Lietotāju ievērībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot
minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.
FJ5-NK.DEUSLLK_LAT_SIM_MFL70040806.indd 4
Frekvenču diapazons
Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz
10 dBm
2017-07-06 �� 3:48:17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising