LG | NP7550W | User manual | LG NP7550W Руководство пользователя

LG NP7550W Руководство пользователя
Product Overview / Краткие сведения
об изделии / Produkta pārskats /
Produkto apžvalga / Toote ülevaade
Charging / Зарядка / Uzlādēšana /
Įkrovimas / Laadimine
NP7550 / NP7550W / NP7550B
NA8550 / NA8550W / NA8550B
How to check the battery life: when the unit is turned on, press
.
the
Как проверить время работы батареи: при включенном
.
изделии нажмите
Kā pārbaudīt akumulatora uzlādes līmeni: kad ierīce ir
.
ieslēgta, nospiediet
Kaip patikrinti akumuliatoriaus įkrovą: kai įrenginys įjungtas,
.
paspauskite
Kuidas kontrollida aku eluiga: kui seade on sisse lülitatud,
.
vajutage
ENGLISH OWNER’S MANUAL
Please read this manual carefully before operating your set and retain it
for future reference.
РУССКИЙ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Внимательно прочитайте это руководство, прежде чем
использовать свой комплект, и сохраните его для последующего
использования.
LATVIEŠU LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un
saglabājiet to turpmākai uzziņai.
LIETUVIŲ SAVININKO VADOVAS
Prieš naudodamiesi komplektu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
saugokite ateičiai.
EESTI
KASUTUSJUHEND
Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend
hoolikalt läbi ning säilitage see hilisemaks tutvumiseks.
When you connect portable
cable, you can select between
Bluetooth and portable input
mode. /
При подключении гибкого
кабеля можно выбирать
между режимами входного
сигнала переносной и
Bluetooth. /
Kad pievienojat pārnesamo
kabeli, jūs varat izvēlēties starp
Bluetooth un pārnesamo
ievades režīmu. /
Kai prijungiate nešiojamąjį
laidą, galite pasirinkti tarp
„Bluetooth“ ir nešiojamojo
įvesties režimo. /
Kui ühendate kaasaskantava
kaabli, saate valida Bluetoothi
ja kaasaskantava sisendrežiimi
vahel.
60 %
60
15 %
%
60
%
15
15 %
%
15
15 %
%
15 %
1/!
Ieslēgt: Nospiediet 1/!
Izslēgt : Nospiediet un turiet
1/!
Įjungta : paspauskite 1/!
Išjungta : palaikykite
paspaudę1/!
Sees: Vajutage1/!
Väljas: Vajutage ja hoidke all
Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties “LG Music Flow P7(xx)”.
(XX ir pēdējās divas BT adreses zīmes.)
yy Kad jūs ieslēdzat iekārtu, automātiski tiek pievienota pēdējā pievienotā Bluetooth ierīce. (Tikai
tad, ja ārējā ierīce nav pievienota ar pārnesamo kabeli un iekārta ir reģistrēta Bluetooth ierīcē.)
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces jums ir jāievada PIN kods (0000).
„Bluetooth“ prietaise pasirinkite „LG Music Flow P7(xx)“.
(XX reiškia paskutinius du „Bluetooth“ adreso skaičius.)
yy Įjungus įrenginį automatiškai susijungiama su „Bluetooth“ prietaisu, su kuriuo buvo susijungta
pastarąjį kartą. (Tik tokiu atveju, jei išorinis įrenginys neprijungtas nešiojamojo įrenginio laidu
ir yra įrašytas „Bluetooth“ prietaise.)
yy Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso, gali tekti įvesti PIN kodą (0000).
Version 6 (or higher)
Версия 6 (или выше)
Versija 6 (vai jaunāka)
Versija 6 (ar naujesnė)
Versioon 6 (või uuem)
Multi pairing : Press and hold for 2 seconds to add another
Bluetooth device.
Initializing : Press and hold for 10 seconds. /
Play/Pause : Press
Back Skip : Press
Согласование нескольких устройств: нажмите и
удерживайте в течение 2 секунд, чтобы добавить другое
устройство Bluetooth.
Инициализация: нажмите и удерживайте в течение 10 секунд. /
Multipārošana: Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu
pievienotu vēl vienu Bluetooth ierīci.
Palaišana: Nospiediet un 10 sekundes turiet. . /
1/!
lai
Poravimas su keliais įrenginiai: norėdami pridėti kitą
„Bluetooth“ prietaisą palaikykite paspaudę 2 sekundes.
Pradėti: palaikykite paspaudę 10 sekundžių. /
Mitme seadme paaristamine: Vajutage ja hoidke kahe sekundi
jooksul all , et lisada veel mõni Bluetooth-seade.
Lähtestamine: Vajutage ja hoidke 10 sekundi jooksul all.
Dual Play Connection (Optional) / Подключение Dual Play (дополнительно) /
Dual Play Connection (Pēc izvēles) / Dvigubo paleidimo jungtis (Pasirinktinis) /
Dual Play ühendus (Valikuline)
LG Sound Sync enables you to control some functions of this unit by a remote control of your LG TV. Controllable functions are volume up/down
and mute. Make sure that your TV has LG Sound Sync logo as shown above. /
LG Sound Sync позволяет управлять некоторыми функциями данного устройства с помощью пульта дистанционного управления телевизора
LG. К управляемым функциям относятся усиление/снижение громкости и выключение звука. Убедитесь, что на вашем телевизоре имеется
логотип LG Sound Sync, как показано выше. /
LG Sound Sync ļauj jums kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas, izmantojot jūsu LG TV tālvadības pulti. Kontrolējamās funkcijas ir skaņas pastiprināšana/
klusināšana un skaņas izslēgšana. Pārliecinieties, vai uz jūsu TV ir augstāk redzamais LG Sound Sync logotips. /
Naudodamiesi „LG Sound Sync“ galite valdyti kai kurias šio įrenginio funkcijas su LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Valdomos funkcijos yra garso
lygio padidinimas ir sumažinimas bei nutildytas režimas. Įsitikinkite, kad, kaip pavaizduota pirmiau, ant televizoriaus yra „LG Sound Sync“ logotipas. /
LG Sound Sync võimaldab teil juhtida selle seadme mõningaid funktsioone oma LG TV kaugjuhtimispuldi abil. Juhitavad funktsioonid on helitase
üles/alla ja vaigistamine. Veenduge, et teie teleril on LG Sound Sync logo nagu üleval näidatud.
Set up the sound output of your TV : TV setting menu [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)] /
Настройте звуковой выход телевизора : TV setting menu [ [Sound] [ [TV
Sound output] [ [LG Sound Sync (Wireless)] /
Iestatiet sava TV skaņas izeju : TV setting menu [ [Sound] [ [TV Sound output]
[ [LG Sound Sync (Wireless)] /
Pasirinkite televizoriaus garso išvestį : TV setting menu [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)] /
Määrake oma teleri heliväljund : TV setting menu [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
Connect the
speaker using Bluetooth.
Подключите динамик
через Bluetooth.
Pievienojiet
skaļruni, izmantojot Bluetooth.
Prijunkite
garsiakalbį naudodami „Bluetooth“.
Ühendage
kõlar Bluetoothi kasutades.
Press and hold the buttons ( speaker : ,
/
speaker : , )
simultaneously until you hear a beep. Buttons will blink white. /
/
Нажмите одновременно и удерживайте кнопки ( динамик: ,
динамик: , ), пока не услышите звуковой сигнал. Кнопки замигают
белым цветом. /
/
Nospiediet un vienlaicīgi turiet nospiestas pogas ( skaļrunis: ,
skaļrunis: , ) līdz dzirdat pīkstienu. Pogas mirgos baltā krāsā. /
/
Palaikykite paspaudę mygtukus ( garsiakalbis: ,
, ), kol išgirsite pyptelėjimą. Mygtukai sumirksės baltai. /
/
Vajutage ja hoidke korraga all nuppe ( kõlar: ,
kuni kuulete piiksu. Nupud hakkavad valgelt vilkuma.
,
. Forward Skip: Press
three times. /
twice.
. Перемотка
Воспроизведение/пауза: нажмите
два раза. Перемотка назад:
вперед: нажмите
три раза. /
нажмите
. Tīt uz priekšu:
Atskaņot/Apturēt : Nospiediet
divas reizes. Tīt atpakaļ : Nospiediet
Nospiediet
trīs reizes. /
Paleisti / pristabdyti: paspauskite
.
Sukti / peršokti į priekį: du kartus paspauskite
Sukti / peršokti atgal: tris kartus paspauskite
.
. /
.
Esita/paus: Vajutage
.
Edasisuunas vahelejätt: Vajutage kaks korda
.
Tagasisuunas vahelejätt: Vajutage kolm korda
,
When you connect the portable cable, the function is
changed to portable in mode automatically. /
При подключении переносного кабеля данная функция
автоматически изменяется на переносной режим. /
Kad jūs pievienojat pārnesamo kabeli, funkcija automātiski
tiek nomainīta uz pārnesamo režīmu. /
Kai prijungiate nešiojamojo įrenginio laidu, funkcija automatiškai
pasikeičia į prijungto nešiojamojo įrenginio režimą. /
Kui ühendate kaasaskantava kaabli, lülitub seade
automaatselt kaasaskantavasse režiimi.
Mute : Press
. (Portable, LG Sound Sync)
Отключение звука: нажмите
.
(переносное, LG Sound Sync)
Klusums : Nospiediet
. (Pārnesamais, LG Sound Sync)
Nutildyti : paspauskite
. (Nešiojamas įr., „LG Sound Sync“)
Vaigistamine : Vajutage
. (Kaasaskantav, LG Sound Sync)
Resetting / Сброс / Atiestatīšana /
Nustatymas iš naujo / Lähtestamine
In case that the unit freezes due to malfunction,
remove the rubber sleeve and press the reset hole
using an object like a thin pin. Then the unit is
turned off completely. /
В случае "зависания" устройства при неправильном
функционировании, удалите резиновую прокладку и надавите
на отверстие с помощью какого-либо объекта типа булавки.
После этого устройство отключится полностью. /
Gadījumā, ja darbības traucējumu dēļ iekārta nobloķējas, noņemiet
gumijas uzmavu un nospiediet caurumā esošo atiestatīšanas pogu,
izmantojot, piemēram, tievu saspraudi. Tad iekārta tiek pilnībā izslēgta. /
Jei dėl netinkamo veikim prietaisas užstringa, nuimkite guminį
dangalą ir paspauskite nustatymų atkūrimo mygtuką smailiu
daiktu, pvz., smeigtuku. Tuomet įrenginys visiškai išsijungs. /
Kui seade häire tõttu hangub, eemaldage kummist ümbris ja
vajutage peene otsaga eset kasutades lähtestamise ava. Siis
lülitatakse seade täielikult välja.
About LED Indicator / О светодиодном индикаторе / Par LED indikatoru /
Apie LED indikatorių / LED indikaatorist
LG Sound Sync / LG Sound Sync / LG Sound Sync /
„LG Sound Sync“ / LG Sound Sync
Preparation : Two speakers are needed to enjoy in stereo. For more detail, refer to the
“Music Flow Bluetooth” app. /
Подготовка : необходимо иметь два динамика, чтобы наслаждаться звуком в режиме
стерео. Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с приложением
"Music Flow Bluetooth". /
Sagatavošana : Lai klausītos stereo kvalitātē, ir nepieciešami divi skaļruņi. Lai saņemtu
detalizētāku informāciju, skatiet lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth”. /
Paruošimas : kad galėtumėte mėgautumėtės erdviniu garsu, reikės dviejų garsiakalbių.
Daugiau informacijos ieškokite „Music Flow Bluetooth“ programėlėje. /
Ettevalmistus : Stereoheli nautimiseks on vaja kahte kõlarit. Detailsemat teavet leiate
rakendusest Music Flow Bluetooth.
The setting method of LG Sound Sync may differ depending on the TV. Refer to your TV manual. /
Метод настройки LG Sound Sync может иметь отличия, определяемые моделью телевизора. См. руководство по телевизору. /
LG Sound Sync iestatīšanas metode var atšķirties atkarībā no TV modeļa. Skatiet sava TV lietošanas instrukciju. /
„LG Sound Sync“ nustatymo būdas gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus. Žr. televizoriaus vadovą. /
LG Sound Synci seadistamismeetod võib olenevalt telerist erineda. Vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
Turned on red
Включен красный
Ieslēdzies sarkans
Šviečia raudonai
Punane põleb
Turned on amber
Включен желтый
Ieslēdzies dzeltens
Šviečia tamsiai geltonai
Kollane põleb
Turned on white
Включен белый
Ieslēdzies balts
Šviečia baltai
Valge põleb
In Charging Fully Charged / Заряжается Полностью заряжено / Lādējas
Įkraunama Visiškai įkrauta / Laeb Täielikult laetud
Turned off
Выключено
Izslēdzies
Išjungta
Välja lülitatud
Pilnībā uzlādēts /
Power is turned on. / Питание включено. / Ierīce ir ieslēgta. / Maitinimas įjungtas. / Toide on sisse lülitatud.
Battery is discharged. (Blinks rapidly) / Батарея разряжена. (Быстро мигает) /
Akumulators ir izlādējies. (Ātri mirgo) / Akumuliatorius išsikrovęs. (Dažnai mirksi) / Aku on tühi. (Vilgub kiiresti)
The unit operates abnormally. Leave the unit at room temperature (5 - 35 °C) for a while and try again. /
Изделие работает неправильно. Выдержите изделие при комнатной температуре (5–35 °C) в течение
некоторого времени и повторите попытку. /
Iekārta darbojas nepareizi. Kādu brīdi paturiet iekārtu istabas temperatūrā (5 - 35 °C) un mēģiniet vēlreiz. /
Įrenginys veikia netinkamai. Palikite kuriam laikui įrenginį kambario temperatūroje (5–35 °C) ir pabandykite dar
kartą. /
Seadme töös esineb häireid. Jätke seade mõneks ajaks toatemperatuurile (5 – 35°C) ja proovige uuesti.
Waiting for dual play connection / Ожидание подключения Dual play / Gaida Dual Play savienojumu /
Laukiama dvigubo paleidimo jungties / Ootab Dual Play ühendust
garsiakalbis :
kõlar :
,
)
If two speakers are connected, blinking buttons will stay white with beep
sound. /
Если подключены два динамика, мигавшие кнопки загорятся белым
цветом и подача звукового сигнала прекратится. /
Ja tiek pievienoti divi skaļruņi, mirgojošās pogas paliks baltā krāsā un būs
dzirdama pīkstoša skaņa. /
Jei prijungti du garsiakalbiai, mirksintys mygtukai bus balti ir pypsės. /
Kui kaks kõlarit on ühendatud, jäävad vilkuvad nupud valgelt põlema ja
teevad piiksu.
NP7550B-B0.BEUSLLK_SIM_MFL69080605.indd 1
LG Music Flow P7 (CD)
Valige oma Bluetooth-seadmel “LG Music Flow P7(xx)”.
(XX tähendab BT aadressi kahte viimast numbrit.)
yy Seadme sisse lülitamisel luuakse automaatselt ühendus viimati ühendatud Bluetoothseadmega. (Ainult siis, kui väline seade pole ühendatud kaasaskantava kaabliga ning seade
on registreeritud Bluetooth- seadmes.)
yy Bluetooth-seadmest sõltuvalt tuleb sisestada PIN-kood (0000).
http://www.lg.com
Safety Information / Информация
по технике безопасности / Drošības
informācija / Saugos informacija /
Ohutusteave
Выберите "LG Music Flow P7(xx)" на своём устройстве Bluetooth.
(XX указывают последние две цифры адреса Bluetooth).
yy При включении устройства автоматически подключается последнее из подключенных
ранее устройств Bluetooth. (Только в случае, если внешнее устройство не подключено
с помощью переносного кабеля и устройство зарегистрировано на устройстве
Bluetooth.)
y
В
зависимости от устройства Bluetooth необходимо ввести PIN-код (0000).
y
Searching for “Music Flow Bluetooth” on the
Google Play Store or Apps Store. /
Поиск “Music Flow Bluetooth” в Google
Play Store или Apps Store. /
Music Flow Bluetooth Lietojumprogrammas “Music Flow
Bluetooth” meklēšana Google Play Store vai
Apps Store. /
„Music Flow Bluetooth“ ieškokite „Google
Play Store“ arba „Apps Store“. /
Rakenduse Music Flow Bluetooth otsimine
rakenduste poest Google Play Store või
Apps Store.
Version 4.0.3 (or higher)
Версия 4.0.3 (или выше)
Versija 4.0.3 (vai jaunāka)
Versija 4.0.3 (ar naujesnė)
Versioon 4.0.3 (või uuem)
. /
Select “LG Music Flow P7(xx)” on your Bluetooth device.
(XX means the last two digits of BT address.)
yy When you turn on the unit, the last connected Bluetooth device is connected automatically.
(Only if the external device is not connected with portable cable and the unit is registered
on the Bluetooth device.)
yy Depending on the Bluetooth device, you need to enter the PIN code (0000).
On : Press the 1/!
Off : Press and hold the 1/!
Вкл: нажмите 1/!
Выкл: нажмите и удерживайте
Using External Device / Использование
внешнего устройства / Ārējās ierīces
izmantošana / Išorinio prietaiso
naudojimas / Väliste seadmete kasutamine
Press
to turn on the unit. / Нажмите
, чтобы включить устройство. /
Nospiediet
lai ieslēgtu iekārtu. / Norėdami įjungti maitinimą, paspauskite
Seadme sisse lülitamiseks vajutage
.
To use this unit more comfortably, install “Music Flow Bluetooth” on
your Bluetooth devices. /
Для более удобной эксплуатации данного изделия установите
"Music Flow Bluetooth" на своих устройствах Bluetooth. /
Ērtākai ierīces lietošanai savās Bluetooth uzinstalējiet
lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth”. /
Norėdami šį įrenginį naudoti dar patogiau, „Bluetooth“ prietaisuose
įdiekite „Music Flow Bluetooth“. /
Et käesolevat seadet oleks mugavam kasutada, installige oma
Bluetooth-seadmetesse Music Flow Bluetooth rakendus.
Approx. 3.5 hours /
Прим. 3,5 часа /
Apmēram 3,5
stundas /
Vidutiniškai 3,5
valandos /
Umbes 3,5 tundi
Portable Bluetooth Speaker
Bluetooth Connection / Подключение Bluetooth / Bluetooth savienojums /
„Bluetooth“ ryšys / Bluetooth’i ühendamine
App Installation / Установка
приложения / Lietojumprogrammas
instalēšana / Programos diegimas /
Rakenduse installimine
simultaneously until you hear a beep.
Press and hold ,
connected,
stay amber. /
blinks amber. If
пока не услышите звуковой
Нажмите одновременно и удерживайте ,
сигнал.
замигает желтым цветом. Если подключение произошло,
будет
постоянно гореть желтым цветом. /
Nospiediet un vienlaicīgi turiet nospiestas pogas ,
mirgo dzeltens. Ja ir pievienots,
paliek dzeltens. /
līdz dzirdat pīkstienu.
kol išgirsite pyptelėjimą.
Palaikykite paspaudę ,
Jei prisijungia,
šviečia tamsiai geltona. /
sumirksi tamsiai geltonai.
kuni kuulete piiksu.
Vajutage ja hoidke korraga all ,
on ühendatud, jääb
kollaselt põlema.
Waiting for sound sync / Ожидание синхронизации звука / Gaida Sound Sync /
Laukiama „Sound Sync“ / Ootab Sound Synci funktsiooni
Mute status (Portable) / Состояние отключенного звука (Портативное устройство) /
Klusums (Pārnesams) / Nutildyta būsena (Nešiojamasis įr.) / Vaigistuse olek (kantav)
Blink : Searching for Bluetooth device, Stay on : Bluetooth device is connected.
Мигает: поиск устройства Bluetooth, Перестает мигать: устройство Bluetooth подключено.
Mirgo: Meklē Bluetooth ierīci, Spīd: Bluetooth ierīce ir pievienota.
Mirksi: ieškoma „Bluetooth“ prietaiso. Šviečia: prijungtas „Bluetooth“ prietaisas.
Vilgub: Otsib Bluetooth-seadet, Põleb: Bluetooth-seade on ühendatud.
vilgub kollaselt. Kui
2015-02-05
2:32:10
ENGLISH
Notice for using this Unit
Bluetooth
yy You can connect this unit with up to 3 Bluetooth device simultaneously same
method.
yy The multi pairing connection is only supported on Android or iOS devices.
(Multi pairing connection may not be supported depending on the connected
device specifications.)
yy Removable/detachable Bluetooth device (Ex : Dongle etc..) does not supported
multi pairing.
yy Even if this unit connected up to 3 Bluetooth devices, you can play and control
music by using only one of the connected devices.
Dual Play
yy If you use a Bluetooth device using dongle, you cannot use Dual Play.
yy In portable input mode, you cannot use Dual Play.
yy When you enjoy Dual Play, the multi pairing connection is not supported.
yy When you enjoy Dual Play, the function cannot be changed.
yy When Dual Play connection is on processing, you cannot search the units on
other Bluetooth devices.
yy When you disconnect Dual Play connection, press and hold the buttons
(
speaker: ,
/
speaker: ,
) again.
and
yy When you enjoy Dual Play, you can adjust the volume of both
speakers at the same time.
speaker are
yy When connecting Dual Play, Bluetooth devices connected to
speaker are disconnected except for
disconnected and those connected to
the last connected device.
yy Using Dual play is limited to only these units and is unavailable on other Music
Flow series.
for
yy To change the Bluetooth device in Dual Play mode, press and hold
2 seconds to disconnect current Bluetooth device and connect the desired
Bluetooth device.
speaker with the Bluetooth
yy In Dual Play mode, you can connect only the
device.
yy Dual Play is only supported on Android or iOS devices.
LG Sound Sync
yy When the connections failed, make sure of the conditions of this unit and your
TV : power, function and etc.
yy If you turn off and on the TV, you must set LG Sound Sync connection again.
yy This unit recognizes input signals such as Bluetooth and LG Sound Sync and
then changes suitable function automatically.
Notice for Auto Power Off
When the unit is in BT/LG Sound Sync mode without music playback for 20 minutes or
in portable input mode without button operation for 6 hours, this unit is turned off
automatically.
How to disconnect the wireless network
connection or the wireless device.
Turn off the unit.
Specification
Power Supply:
-- 5 V 0 2.0 A (AC Adapter)
-- Built-in rechargeable battery
Power consumption: 10 W
AC Adapter:
-- Model: WB-10A05FG
-- Manufacturer: Yang Ming Industrial
-- Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
-- Output: 5 V 0 2.0 A
Dimensions (W x H x D): Approx. 184 mm x 55 mm x 63 mm
Net Weight: Approx. 0.7 kg
Operating Temperature: 5 °C to 35 °C
Operating Humidity: 5 % to 60 %
External Connector:
-- ø 3.5 mm mini jack
-- Micro USB port for charging battery
Communication: Bluetooth
Amplifier:
-- 10 W + 10 W (4 Ω at 1 kHz)
-- THD: 10%
Speaker:
-- Type : Built-in
-- Impedance Rate : 4 Ω
-- Rated Input Power : 10 W
-- Max. Input Power : 20 W
Battery :
-- Battery capacity : 2600 mAh
-- Operating time is approx. 8 hours. (Based on 30% volume, 1kHz signal, 400 mV
portable input and fully charged status) It may vary depending on the battery
status and operational conditions.
yy Design and specifications are subject to change without notice.
Troubleshooting
No power
yy The battery is discharged. Recharge the battery.
yy Connect the unit to the power supply with the AC adapter.
No sound or sound distortion
yy The unit or your smart device’s volume is set to minimum. Check and adjust the
volume of the unit or Bluetooth device’s volume.
yy When you use an external device at high volume, the sound quality may be
deteriorated. Lower the volume of the devices.
yy If you use the unit for purposes other than listening to music, the sound quality may
be lowered or the unit may not work properly.
Bluetooth pairing does not work well.
yy Switch Bluetooth off and on again on your Bluetooth device, then try pairing again.
yy Be sure your Bluetooth device is on.
yy Remove the obstacle in the path of the Bluetooth device and the unit.
yy Depending on the type of the Bluetooth device or surrounding environment, your
device may not be paired with the unit.
yy While using Bluetooth, you may not be able to activate Music Flow Bluetooth
app. Disconnect Bluetooth device you have connected before to use Music Flow
Bluetooth app properly.
yy When your Bluetooth device have been already connected with other unit,
disconnect the Bluetooth connection first. Then you can control your unit through
Music Flow Bluetooth app.
yy Depending on the Bluetooth device, Music Flow Bluetooth app may work
restrictively not work.
yy The connection you’ve made may be disconnected if you select other application
or change the setting of the connected device via Music Flow Bluetooth app. In
such case, please check the connection status.
The unit does not operate normally.
yy If the battery was fully discharged, the stored Bluetooth information can be deleted.
yy Previous setting may not be saved when the unit’s power is shut off.
LED indicator is lit in red and white alternately. Please
yy In case of malfunction,
use the unit in proper place where the temperature or humidity is not so high or
low. If this problem is unsolved, contact LG Electronics customer care center.
yy In case of overload, all LED indicators stay white. Please turn the power off and then
on again.
Safety Information
WARNING:
yy This unit contains magnets which can be harmful to some kind of object ( Ex :
Magnetic card, Pacemaker etc..).
yy No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the
apparatus.
yy Internal lithium battery in the unit should not be replaced by user because of
danger of explosion if battery is incorrectly replaced ,and must be replaced with the
NP7550B-B0.BEUSLLK_SIM_MFL69080605.indd 2
same type battery by expert.
yy Only use the AC adapter supplied with this device. Do not use a power supply from
another device or another manufacturer. Using any other power cable or power
supply may cause damage to the device and void your warranty. If you do not use
supplied adapter, charging is unavailable or charging time may differ.
y
y To avoid fire or electric shock, do not open the unit. Contact to qualified personnel
only.
yy Do not leave the unit in a place near the heating appliances or subject to direct
sunlight, moisture, or mechanical shock.
yy To clean the unit, use a soft, dry cloth. If the surfaces are extremely dirty, use a soft
cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents
such as alcohol, benzine, or thinner, as these might damage the surface of the unit.
yy Do not use volatile liquids such as insecticide spray near the unit. Wiping with
strong pressure may damage the surface. Do not leave rubber or plastic products in
contact with the unit for a long period of time.
y
y Do not place the unit over the vehicle’s air bag. When the air bag deploys, it may
result in injury. Before using in the car, fix the unit.
yy Do not use the handsfree function during driving a car.
yy Do not leave the unit on an unstable place such as high shelves. It may fall down
because of the vibration of the sound.
yy Do not use high voltage products around this product. (ex. Electrical swatter) This
product may malfunction due to electrical shock.
CAUTION when using this product in environments of low humidity
yy It may cause static electricity in environments of low humidity.
yy It is recommended to use this product after touching any metal object which
conducts electricity.
Declaration of Conformity
Hereby, LG Electronics European Shared Service Center B.V., declares that this
Portable Bluetooth Speaker is compliant with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The complete Declaration of Conformity
may be requested through the following postal address:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen
The Netherlands or can be requested at our dedicated DoC website:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU
member states and EFTA countries.
РУССКИЙ
Примечание к использованию данного
устройства
Bluetooth
yy Вы можете подключить к этому устройству одновременно до 3 устройств
Bluetooth с помощью одного и того же метода.
yy Согласованное подключение нескольких устройств поддерживается
на устройствах Android и iOS. (Согласованное подключение нескольких
устройств может не поддерживаться в зависимости от спецификации
подключаемых устройств.)
yy Съемное/отсоединяемое устройство Bluetooth (Напр: аппаратный ключ и т.
п.) не поддерживает согласование нескольких устройств.
yy Даже если к устройству подключено до 3 устройств Bluetooth, вы можете
воспроизводить музыку и управлять ею с помощью всего одного из
подключенных устройств.
Dual Play
yy Если устройство Bluetooth используется с помощью аппаратного ключа,
пользоваться Dual Play в этом случае невозможно.
yy При использовании переносного режима входного сигнала пользоваться
Dual Play невозможно.
yy При наслаждении технологией Dual Play согласованное подключение
нескольких устройств не поддерживается.
yy Когда вы наслаждаетесь возможностями Dual Play, данную функцию нельзя
изменить.
yy В процессе обработки подключения Dual Play невозможно осуществлять
поиск устройств на других устройствах Bluetooth.
yy При отключении подключения Dual Play, еще раз нажмите и удерживайте
кнопки (
динамик: ,
/
динамик: ,
).
yy Когда вы наслаждаетесь возможностями технологии Dual Play, то можете
одновременно изменять громкость и динамика
, и динамика
.
yy При подключении функции Dual Play устройства Bluetooth, подключенные
к динамику
, отключаются и подключенные к динамику
также
отключаются, за исключением последнего из подключенных устройств.
yy Возможность использования технологии Dual play ограничивается только
этими устройствами; она недоступна на других устройствах серии Music Flow.
yy Чтобы в режиме Dual Play сменить устройство Bluetooth, нажмите и
удерживайте
в течение 2 секунд, чтобы отключить текущее устройство
Bluetooth и подключить нужное устройство Bluetooth.
с
yy В режиме Dual Play вы можете подключить только динамик
устройством Bluetooth.
yy Технология Dual Play поддерживается только на устройствах Android и iOS.
LG Sound Sync
yy Если не удается подключиться, убедитесь, что соблюдены условия
для подключения данного устройства и телевизора: электропитание,
функционирование и т. п.
yy Если вы выключите и включите телевизор, то должны будете снова
настроить подключение LG Sound Sync.
yy Эта система распознает такие входящие сигналы, как Bluetooth и LG TV
сигналы, и автоматически включает соответствующий режим работы.
Предупреждение об автоматическом
отключении питания
Когда устройство находится в режиме синхронизации звука BT/ТВ, не
воспроизводя музыку в течение 20 минут, или же в переносном режиме входного
сигнала, при котором нажатие кнопок не осуществлялось в течение 6 часов,
данное устройство автоматически выключается.
Как отключить беспроводное подключение к
сети или беспроводное устройство.
Выключение устройства.
Технические характеристики
Источник питания:
-- 5 В 0 2,0 A (адаптер переменного тока)
-- Встроенный аккумулятор
Потребляемая мощность: 10 Вт
Адаптер переменного тока:
-- Модель: WB-10A05FG
-- Производитель: Yang Ming Industrial
-- Вход: 100–240 В, 50/60 Гц пер. тока
-- Выход: 5 В 0 2,0 А
Размеры (шир x выс x глуб): прим. 184 мм x 55 мм x 63 мм
Вес-нетто: прим. 0,7 кг
Температура эксплуатации: от 5 °C до 35 °C
Влажность при эксплуатации: от 5 до 60 %
Внешний разъем:
-- Гнездо мини-джек ø 3,5 мм
-- Микро USB-порт для зарядки батареи
Связь: Bluetooth
Усилитель:
-- 10 Вт + 10 Вт (4 Ом при 1 кГц)
-- Коэффициент нелинейных искажений: 10%
Динамик:
-- Тип: Встроенный
-- Полное сопротивление: 4 Ом
-- Номинальная подводимая мощность: 10 Вт
-- Номинальная подводимая мощность: 20 Вт
Батарея:
-- Мощность батареи: 2600 мА/ч
-- Прибл. время работы 8 часов. (Оценка основана на следующих
предположениях: громкость звука 30%, сигнал 1 кГц, переносной режим
входного сигнала в 400 мВ и полностью заряженная батарея). Очень
зависит от состояния батареи и условий эксплуатации.
yy Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления.
Поиск и устранение неисправностей
Нет питания
yy Разряжена батарея. Подзарядите батарею
yy Подключите устройство к сети питания с помощью прилагаемого адаптера
питания переменного тока.
Отсутствует или искажён звук
yy Убрана громкость на аппарате или на вашем интеллектуальном устройстве.
Проверьте и отрегулируйте громкость данного устройства или устройства
Bluetooth.
yy При использовании внешнего устройства на максимальном уровне громкости
качество звука может снижаться. Снизьте громкость устройств.
yy Если вы используете устройство не для прослушивания музыки, качество звука
может быть снижено или, возможно, устройство может не работать должным
образом.
Не работает согласование устройств через Bluetooth.
yy Выключите и снова включите Bluetooth на своём устройстве Bluetooth, затем
снова попытайтесь выполнить согласование.
yy Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth включено.
yy Уберите препятствия, имеющиеся между данным устройством и устройством
Bluetooth.
yy В зависимости от типа устройства Bluetooth и особенностей окружающей
среды, согласование вашего устройства и данного устройства может оказаться
невозможным.
yy При использовании Bluetooth возможность активации приложения Music Flow
Bluetooth может отсутствовать. Отключите ранее подключенное устройство
Bluetooth, чтобы правильно использовать приложение Music Flow Bluetooth.
yy Если устройство Bluetooth уже подключено к другому устройству, сначала
отключите Bluetooth. Затем вы можете управлять своим устройством через
приложение Music Flow Bluetooth.
y
y В зависимости от устройства Bluetooth, приложение Music Flow Bluetooth
может работать с ограничениями или не работать вообще.
yy Подключение может прерваться при выборе другого приложения или
изменении настроек подключенного устройства через приложение Music Flow
Bluetooth. В этом случае, пожалуйста, проверьте состояние соединения.
Аппарат не работает нормально.
yy Если батарея была полностью разряжена, сохраненная информация Bluetooth
может быть потеряна.
yy Предыдущие настройки могут не сохраниться при отключении питания
устройства.
горит попеременно
yy В случае неисправности светодиодный индикатор
то красным, то белым светом. Располагайте аппарат правильно, в местах, где
температура или влажность не является слишком высокой или низкой. Если эта
проблема не решена, обратитесь в сервисный центр LG Electronics.
yy В случае перегрузки все светодиодные индикаторы продолжают светить белым
светом. Отключите питание, а затем включите его снова.
Информация по технике безопасности
ОСТОРОЖНО!
yy Это устройство содержит магниты, что может причинить ущерб некоторым
типам объектов (пример: магнитные карты, кардиостимуляторы и т. п.).
yy Не помещайте на устройство источники открытого пламени, например
зажженные свечи.
yy Замена внутренней литиевой батареи не должна осуществляться
пользователем из-за возможной опасности ее взрыва при неправильной
замене. Она должна заменяться батареей такого же типа. Замена батареи
должна производиться специалистом.
yy Используйте только адаптер питания, поставляемый с данным устройством.
Не пользуйтесь блоком питания от другого устройства или изготовителя.
Использование другого кабеля питания или блока питания может привести
к повреждению данного устройства и аннулированию гарантии. Если
поставляемый адаптер питания не используется, зарядка устройства может
оказаться невозможной или же время зарядки станет другим.
yy Во избежание пожара или поражения электрическим током, не открывайте
аппарат. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
yy Не оставляйте устройство рядом с нагревательными приборами и
не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, влаги или
механических ударов.
yy Протирайте устройство мягкой сухой тканью. При сильном загрязнении
поверхностей используйте мягкую ткань, смоченную в слабом растворе моющего
средства. Не допускается использовать такие агрессивные средства, как спирт,
бензин или растворитель – они могут повредить поверхность устройства.
yy Не используйте рядом с устройством летучие жидкости, такие как средство
от насекомых. При вытирании пыли можно повредить поверхность, сильно
надавливая на нее. Не допускайте продолжительного контакта с устройством
резиновых или пластиковых предметов.
yy Не размещайте устройство над воздушной подушкой безопасности автомобиля.
При развертывании подушки безопасности возможно его повреждение. Перед
эксплуатацией устройства в автомобиле закрепите его.
yy Не пользуйтесь функцией "свободные руки" во время вождения автомобиля.
yy Не размещайте устройство на неустойчивой поверхности, например на
высоких полках. От звуковых вибраций оно может упасть.
yy Не используйте высоковольтные приборы рядом с данным устройством
(например, электрические мухобойки). Из-за электроразряда работа устройства
может нарушиться.
При низкой влажности окружающей среды пользуйтесь данным
устройством с осторожностью.
yy В средах с низкой влажностью может возникнуть статическое
электричество.
yy Рекомендуется использовать данный продукт после соприкосновения с
металлическим объектом, проводящим электричество.
Заявление о соответствии
Настоящим сервисный центр LG Electronics European Shared Service Center B.V.,
заявляет, что этот переносной Bluetooth-динамик соответствует требованиям
и другим важным условиям Директивы 1999/5/EC. Полный текст Заявления о
соответствии может быть запрошен по следующему почтовому адресу:
LG Electronics European Shared Service Center B.V
European Standard Team Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen
The Netherlands или может быть запрошен на нашем выделенном веб-сайте
DoC: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Это устройство представляет собой 2,4 ГГц широкополосную передающую
систему, предназначенную для использования во всех странах – членах ЕС и ЕАСТ.
LATVIEŠU
PAZIŅOJUMS par šīs iekārtas lietošanu
Bluetooth
yy Jūs varat savienot šo iekārtu ar līdz pat 3 Bluetooth ierīcēm vienlaikus,
izmantojot to pašu metodi.
yy Multipārošanas savienojums tiek atbalstīts tikai ar Android vai iOS ierīcēm.
(Multipārošanas savienojums var nebūt atbalstīts atkarībā no pievienotās ierīces
specifikācijām.)
yy Pārvietojamas/atvienojamas Bluetooth ierīces (Piem.: sargspraudnis u.c.)
neatbalsta multipārošanu.
yy Pat ja šī iekārta ir savienota ar līdz 3 Bluetooth ierīcēm, jūs varat atskaņot un
pārvaldīt mūziku, izmantojot tikai vienu no savienotajām ierīcēm.
Dual Play
yy Ja izmantojat Bluetooth ierīci ar sargspraudni, jūs nevarat izmantot funkciju
Dual Play.
yy Jūs nevarat izmantot funkciju Dual Play pārnesamās ievades režīmā.
yy Kad lietojat funkciju Dual Play, multipārošanas savienojums netiek atbalstīts.
yy Kad lietojat Dual Play, nevar nomainīt funkciju.
yy Kad Dual Play savienojums ir apstrādes procesā, jūs nevarat meklēt iekārtas citās
Bluetooth ierīcēs.
yy Atvienojot Dual Play savienojumu, vēlreiz nospiediet un turiet nospiestas pogas
(
skaļrunis:
,
/
skaļruni:
,
)
yy Neizmantojiet brīvroku funkciju, kad vadāt automašīnu.
yy Neatstājiet iekārtu nestabilā vietā, tādā kā augsti plaukti. Skaņas izraisītās vibrācijas
rezultātā tā var nokrist.
yy Šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko
mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.
, gan
yy Kad lietojat funkciju Dual Play, jūs vienlaicīgi varat regulēt gan
skaļruņa skaļumu.
skaļruni savienotās Bluetooth ierīces tiek atvienotas
yy Pievienojot Dual Play, ar
UZMANĪBU darbinot ierīci zema mitruma apstākļos
yy Ierīce zema mitruma apstākļos var radīt statisko elektrību.
yy Pirms ierīces lietošanas ieteicams pieskarties kādam metāla objektam, kas vada
elektrību.
Atbilstības deklarācija
un tās, kas ir savienotas ar
skaļruni, atvienojas, atstājot pēdējo pievienoto ierīci.
yy Funkcijas Dual Play izmantošana ir iespējama tikai ar šīm iekārtām un tā nav
pieejama citos sērijas Music Flow produktos.
yy Lai Dual Play režīmā nomainītu Bluetooth ierīci, nospiediet un 2 sekundes
turiet nospiestu pogu
, lai atvienotu esošo Bluetooth ierīci un pievienotu
nepieciešamo Bluetooth ierīci.
skaļruni.
yy Dual Play režīmā jūs Bluetooth ierīcei varat pievienot tikai
yy Funkcija Dual Play tiek atbalstīta tikai ar Android vai iOS ierīcēm.
LG Sound Sync
yy Ja nav izdevies izveidot savienojumus, pārbaudiet šīs iekārtas un sava TV
stāvokli: barošana, funkcijas u.c.
yy Ja jūs izslēdzat un atkal ieslēdzat TV, jums LG Sound Sync savienojums jāiestata
no jauna.
yy Šī iekārta atpazīst ievades signālus, piemēram, Bluetooth un LG TV, un
automātiski maina piemēroto funkciju.
Paziņojums par automātisko izslēgšanu
Kad iekārta ir BT/TV Sound Sync režīmā un mūzika netiek atskaņota 20 minūtes vai
pārpārnesamāsievades režīmā un 6 stundas nenotiek nekādas darbības ar pogām,
iekārta automātiski izslēdzas.
Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu
ierīci.
Izslēgt iekārtu.
Specifikācija
Barošanas avots:
-- 5 V 0 2.0 A (maiņstrāvas adapteris)
-- Iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators
Patērētā jauda: 10 W
Maiņstrāvas adapteris:
-- Modelis: WB-10A05FG
-- Ražotājs: Yang Ming Industrial
-- Ievade: maiņstrāva 100-240 V, 50/60 Hz
-- Izvade: 5 V 0 2.0 A
Izmēri (P x A x Dz): 184 mm x 55 mm x 63 mm
Neto svars: Aptuveni 0,7 kg
Darba temperatūra: 5 °C līdz 35 °C
Darba mitrums: 5 % līdz 60 %
Ārējais savienotājs:
-- ø 3,5 mm miniligzda
-- Mikro USB ports akumulatora uzlādēšanai
Komunikācija: Bluetooth
Pastiprinātājs:
-- 10 W + 10 W (4 Ω pie 1 kHz)
-- Kopējais harmoniskais kropļojums (THD): 10%
Skaļrunis:
-- Veids : Iebūvēts
-- Pretestības koeficients: 4 Ω
-- Nominālā ieejas jauda : 10 W
-- Maks. ieejas jauda : 20 W
Akumulators:
-- Akumulatora jauda: 2600 mAh
-- Darbības laiks ir aptuveni 8 stundas. (Ar 30% skaļumu, 1kHz signālu, 400 mV
pārnesamo ievadi un pilnībā uzlādētā stāvoklī.) Tas var mainīties atkarībā no
akumulatora stāvokļa un darbības apstākļiem.
yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Problēmu novēršana
Nav strāvas
yy Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru.
yy Pieslēdziet ierīci barošanas avotam ar komplektā esošo maiņstrāvas adapteri.
Nav skaņas vai skaņas kropļojums
yy Iekārtai vai jūsu viedierīcei ir uzstādīts minimālais skaļums. Pārbaudiet un
noregulējiet iekārtas vai Bluetooth ierīces skaļumu.
yy Kad jūs lietojat ārējo ierīci lielā skaļumā, skaņas kvalitāte var pasliktināties. Samaziniet
ierīču skaļumu.
yy Ja jūs lietojat ierīci kādiem citiem mērķiem, izņemot mūzikas klausīšanos, skaņas
kvalitāte var būt pasliktināta vai iekārtas darbība var tikt traucēta.
Bluetooth sapārojums darbojas nepareizi.
yy Izslēdziet savā Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju un ieslēdziet to atpakaļ, pēc tam
mēģiniet izveidot sapārojumu vēlreiz.
yy Pārliecinieties, ka jūsu Bluetooth ierīce ir ieslēgta.
yy Noņemiet visus priekšmetus, kas atrodas starp Bluetooth ierīci un iekārtu.
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces veida vai apkārtējās vides jūsu ierīci var nebūt
iespējams sapārot ar iekārtu.
yy Izmantojot Bluetooth, jūs, iespējams, nevarēsiet aktivizēt lietojumprogrammu Music
Flow Bluetooth. Lai varētu pareizi lietot lietojumprogrammu Music Flow Bluetooth,
atvienojiet iepriekš pievienoto Bluetooth ierīci.
yy Ja Bluetooth ierīce jau ir pievienota pie citas iekārtas, tad vispirms atslēdziet šo
Bluetooth savienojumu. Tad jūs varat pārvaldīt savu iekārtu caur lietojumprogrammu
Music Flow Bluetooth.
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces, lietojumprogrammas Music Flow Bluetooth darbība
var būt ierobežota vai tā var nedarboties vispār.
yy Jūsu izveidotais savienojums var tikt pārtraukts, ja izvēlēsieties citu
lietojumprogrammu vai mainīsiet pievienotās ierīces iestatījumus, izmantojot
lietojumprogrammu Music Flow Bluetooth. Šādā gadījumā pārbaudiet savienojuma
statusu.
Iekārtai ir darbības traucējumi.
yy Ja akumulators ir bijis pilnībā izlādējies, saglabātā Bluetooth informācija var būt
izdzēsta.
yy Iepriekšējie iestatījumi var netikt saglabāti, ja iekārtai tiek atslēgta strāvas padeve.
LED
yy Nepareizas darbības gadījumā, pārmaiņus iedegas sarkana un balta
indikatora gaisma. Lūdzu, lietojiet ierīci tam piemērotā vietā, kur temperatūra vai
mitrums nav pārāk augsts vai zems. Ja šo problēmu neizdodas atrisināt, sazinieties
ar LG Electronics klientu apkalpošanas centru.
yy Pārslodzes gadījumā visi LED indikatori paliek balti. Lūdzu, izslēdziet iekārtu un
ieslēdziet to atpakaļ.
Drošības informācija
BRĪDINĀJUMS:
yy Šī iekārta satur magnētus, kas dažiem priekšmetiem (piem., magnētiskajām kartēm,
elektrokardiostimulatoriem u.c.) var būt kaitīgi.
yy Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātas uguns avotus, piemēram, aizdegtas sveces.
yy Lietotājs nedrīkst nomainīt iekšējo litija bateriju, jo, darot to nepareizi, pastāv
eksplozijas risks. Bateriju pret tāda paša tipa bateriju nomaina speciālists.
yy Lietojiet tikai šai ierīcei komplektā pievienoto maiņstrāvas adapteri. Neizmantojiet
elektroapgādi no citām ierīcēm vai ražotājiem. Citu elektrības kabeļu vai
elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju. Ja jūs
neizmantojat komplektā iekļauto adapteri, lādēšana nav iespējama vai lādēšanas
laiks var atšķirties.
yy Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena, neatveriet iekārtu.
Vērsieties tikai pie kvalificētiem speciālistiem.
yy Neatstājiet ierīci apsildes iekārtu tuvumā un nepieļaujiet tās saskari ar tiešu saules
gaismu, mitrumu vai mehānisku triecienu.
yy Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu lupatiņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra,
izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar vāju mazgāšanas līdzekļa
šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo
tie var sabojāt iekārtas virsmu.
yy Neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas
tuvumā. Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu. Neatstājiet gumijas
vai plastmasas produktus uz ilgāku laika periodu saskarē ar iekārtu.
yy Nenovietojiet iekārtu virs transportlīdzekļa gaisa spilvena. Kad gaisa spilvens atveras,
tā var radīt savainojumu. Nostipriniet iekārtu pirms lietošanas mašīnā.
Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center B.V. paziņo, ka šis
Portatīvais Bluetooth Skaļrunis ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem
saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var
saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen
The Netherlands vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Šī ierīce ir 2.4 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai visās
ES dalībvalstīs un EFTA valstīs.
LIETUVIŲ
Perspėjimas, kaip naudoti šį įrenginį
„Bluetooth“
yy Vienu metu prie įrenginio galite prijungti iki 3 „Bluetooth“ prietaisų.
yy Kelių įrenginių suporavimą palaiko tik „Android“ ir „iOS“ prietaisai (kelių įrenginių
suporavimo funkcija gali būti nepalaikoma dėl norimų suporuoti prietaisų
specifikacijų).
yy Nuimamieji „Bluetooth“ prietaisai (pvz., „Dongle“ ir pan.) nepalaiko kelių
įrenginių poravimo funkcijos.
yy Net jeigu įrenginys prijungtas prie 3 „Bluetooth“ prietaisų, galėsite paleisti ir
valdyti muziką vienu iš prijungtų prietaisų.
Dvigubas paleidimas
yy Jei „Bluetooth“ prietaisu naudojatės su „Dongle“, negalite naudoti dvigubo
paleidimo.
yy Jei naudojate nešiojamojo įrenginio įvesties režimą, negalite naudoti dvigubo
paleidimo.
yy Jei naudojate dvigubą paleidimą, nepalaikoma kelių įrenginių poravimo jungtis.
yy Jei naudojate dvigubą paleidimą, funkcijos pakeisti negalėsite.
yy Jei naudojate dvigubo paleidimo jungtį, negalite ieškoti įrenginių kituose
„Bluetooth“ prietaisuose.
yy Atjungę dvigubo paleidimo jungtį palaikykite paspaudę mygtukus
(
garsiakalbis:
,
/
garsiakalbis:
,
) dar kartą.
yy Naudodamiesi dvigubu paleidimu galite reguliuoti abiejų
garsumą vienu metu.
ir prie
yy Įjungus dvigubą paleidimą atjungiami visi prie
yy
yy
yy
yy
ir
garsiakalbių
garsiakalbių
prijungti „Bluetooth“ prietaisai, išskyrus prietaisą, kuris prie
garsiakalbio buvo
prijungtas paskiausiai.
Dvigubo paleidimo funkcija galima tik šiame įrenginyje ir negalima kituose
„Music Flow“ serijos produktuose.
Norėdami pakeisti „Bluetooth“ prietaisą, iš kurio yra atkuriama dvigubo
paleidimo režimu, 2 sekundes palaikykite paspaudę
, kad atjungtumėte
naudojamą „Bluetooth“ prietaisą ir prijungtumėte norimą „Bluetooth“ prietaisą.
Dvigubo paleidimo režimu prie „Bluetooth“ prietaiso galite prijungti tik
garsiakalbį.
Dvigubo paleidimo režimą palaiko tik „Android“ ir „iOS“ prietaisai.
„LG Sound Sync“
yy Jei ryšys nutrūko, patikrinkite įrenginio ir televizoriaus būseną: maitinimą,
veikimą ir pan.
yy Jei naudodamiesi televizoriumi išjungiate, reikės iš naujo nustatyti „LG Sound
Sync“ jungtį.
yy Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, tokius kaip „Bluetooth“ ir LG
televizoriaus, ir automatiškai pakeičia tinkamą funkciją.
Perspėjimas dėl automatinio išsijungimo
Kai įrenginys veikia „BT/TV Sound Sync“ režimu ir muzika negroja 20 minučių ar ilgiau
arba naudojant nešiojamojo įrenginio įvesties režimą įrenginys veikia 6 valandas ir nėra
paspaudžiamas joks mygtukas, šis įrenginys automatiškai išsijungia.
Kaip atsijungti nuo belaidžio tinklo arba belaidžio
prietaiso.
Išjunkite prietaisą.
Specifikacija
Maitinimo šaltinis:
-- 5 V 0 2,0 A (KS adapteris)
-- Įmontuotas įkraunamas akumuliatorius
Energijos sąnaudos: 10 W
KS adapteris:
-- Modelis: WB-10A05FG
-- Gamintojas: „Yang Ming Industrial“
-- Maitinimas: KS 100–240 V, 50 / 60 Hz
-- Išvestis: 5 V 0 2,0 A
Matmenys (P x A x G): apie 184 mm x 55 mm x 63 mm
Bendrasis svoris: apie 0,7 kg
Darbinė temperatūra: nuo 5 °C iki 35 °C
Darbinė drėgmė: nuo 5 % iki 60 %
Išorinė jungtis:
-- ø 3,5 mm minilizdas
-- „Micro USB“ prievadas įkrauti akumuliatorių
Ryšiai: „Bluetooth“
Stiprintuvas:
-- 10 W + 10 W (4 Ω, esant 1 kHz)
-- THD: 10 %
Garsiakalbis:
-- Tipas: įmontuotas
-- Pilnutinė varža: 4 Ω
-- Nominali įvesties galia: 10 W
-- Maks. įvesties galia: 20 W
Akumuliatorius:
-- Akumuliatorius maks. įkrova: 2 600 mAh
-- Veikimo laikas apie 8 val. (Naudojant ne daugiau nei 30 % atminties, 1 kHz
signalą, 400 mV nešiojamąją įvestį ir visiškai įkrovus.) Gali kisti priklausomai nuo
akumuliatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.
yy Konstrukcija ir specifikacijos gali būti pakeistos nepranešus.
Trikčių šalinimas
Nėra maitinimo
yy Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.
yy Įrenginį prie maitinimo šaltinio prijunkite naudodami KS adapterį.
Nėra garso arba garsas iškraipomas
yy Įrenginyje arba išmaniajame prietaise nustatomas minimalus garsumas. Patikrinkite
ir sureguliuokite įrenginio arba „Bluetooth“ prietaiso garsumą.
yy Įrašą iš išorinio prietaiso leidžiant dideliu garsumu gali suprastėti garso kokybė.
Sumažinkite prietaiso garsumą.
yy Jeigu įrenginį naudojate kitais tikslais, nei klausyti muzikos, garso kokybė gali
suprastėti arba įrenginys gali pradėti veikti netinkamai.
„Bluetooth“ poravimas neveikia tinkamai.
yy „Bluetooth“ prietaise išjunkite „Bluetooth“ ir vėl įjunkite. Tada pabandykite susieti dar
kartą.
yy Patikrinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas įjungtas.
yy Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp „Bluetooth“ prietaiso ir įrenginio.
yy Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo arba nuo supančios aplinkos, gali
nepavykti suporuoti įrenginių.
yy Gali nepavykti įjungti programos „Music Flow Bluetooth“, kai naudojate „Bluetooth“.
Prieš pradėdami naudoti programą „Music Flow Bluetooth“, tinkamai atjunkite
prijungtą „Bluetooth” prietaisą.
yy Kai yra prijungtas „Bluetooth“ prietaisas prie kito įrenginio, pirmiausiai atjunkite
„Bluetooth“ jungtį. Tuomet įrenginį galėsite valdyti programa „Music Flow
Bluetooth“.
yy Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso, programa „Music Flow Bluetooth“ gali
neveikti.
yy Užmegztas ryšys gali būti atjungtas, jei pasirinksite kitą programą arba programoje
„Music Flow Bluetooth “ pakeisite prijungto prietaiso nuostatą. Tokiu atveju,
patikrinkite ryšio būseną.
Įrenginys neveikia tinkamai.
yy Jei akumuliatorius išsikrovęs, gali išsitrinti išsaugota „Bluetooth“ informacija.
yy Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei prietaiso maitinimas buvo atjungtas.
LED indikatorius mirksi pakaitomis raudonai ir baltai. Įrenginį
yy Gedimo atveju
naudokite tinkamoje vietoje, kur temperatūra ir drėgnumas nėra per didelis ar per
mažas. Jei nepavyksta išspręsti šios problemos, susisiekite su „LG Electronics“ klientų
aptarnavimo centru.
yy Jei apkrova per didelė, visi LED indikatoriai šviečia baltai. Dar kartą išjunkite ir vėl
įjunkite maitinimą.
Saugos informacija
DĖMESIO:
yy Šiame įrenginyje naudojami magnetai, kurie gali pakenkti kitiems daiktams (pvz.,
magnetinei kortelei, širdies stimuliatoriui ir pan.).
yy Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
yy Vidinio įrenginio ličio akumuliatorius negali pakeisti naudotojas, nes įstačius
neteisingai įrenginys gali susprogti, todėl akumuliatorių turi pakeisti specialistai
tokio paties tipo akumuliatoriumi.
yy Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą KS (kintamosios srovės) adapterį. Nenaudokite
kito prietaiso ar gamintojo maitinimo adapterio. Naudodami kitus maitinimo
kabelius ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ar pažeisti garantinius
įsipareigojimus. Jei naudojate ne pridėtą adapterį, įrenginys gali neįsikrauti arba gali
pakisti įkrovimo laikas.
yy Siekdami išvengti gaisro ar elektros šoko pavojaus, neatidarykite įrenginio.
Naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis.
yy Nepalikite įrenginio šalia šildymo prietaisų arba tiesioginėje saulės šviesoje, drėgnoje
aplinkoje ir saugokite, kad nesutrenktumėte.
yy Jei norite išvalyti įrenginį, naudokite minkštą, sausą šluostę. Jei paviršiai itin nešvarūs,
naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite
stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio
paviršių.
yy Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti).
Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti. Nepalikite guminių ar
plastikinių daiktų ant prietaiso ilgą laiką.
yy Nelaikykite įrenginio virš automobilio oro pagalvės. Išsiskleisdama oro pagalvė gali
sužaloti. Jeigu įrenginį naudosite automobilyje, pritvirtinkite jį.
yy Nenaudokite laisvų rankų funkcijos vairuodami automobilį.
yy Nepalikite įrenginio ant nestabilaus paviršiaus, pavyzdžiui, ant aukštų lentynų. Dėl
garso keliamų virpesių įrenginys gali nukristi.
yy Nenaudokite aukštos įtampos įrengimų (pvz., elektrinio musgaudžio) šalia šio
gaminio. Dėl elektros iškrovos šis gaminys gali pradėti veikti netinkamai.
Naudodami šį gaminį mažo drėgnumo aplinkoje, būkite ATSARGŪS
yy Mažo drėgnumo aplinkoje jis gali kaupti statinį elektros krūvį.
yy Rekomenduojama prieš naudojant įrenginį tokioje aplinkoje paliesti bet kokį
metalinį elektrai laidų objektą.
Atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu „LG Electronics European Shared Service Center B.V.“ patvirtina,
kad šis nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis atitinka esminius ir visus kitus direktyvos
1999/5/EB reikalavimus. Galima pateikti prašymą pilnai atitikties deklaracijos formai
gauti toliau nurodytu adresu:
„LG Electronics European Shared Service Center B.V.“
„European Standard Team“ Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen
Nyderlandai taip pat galima pateikti prašymą mūsų atitikties deklaracijoms skirtame
tinklalapyje: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Šis prietaisas yra 2,4 GHz magistralinė ryšio sistema, skirta naudoti visose ES
valstybėse ir ELPA šalyse.
EESTI
Märkus selle seadme kasutamise kohta
Bluetooth
yy Sama meetodit kasutades saate samal ajal ühendada kuni kolm Bluetoothseadet.
yy Mitme seadme paaristamist toetavad vaid Androidi või iOSi seadmed. (Olenevalt
ühendatud seadme tehnilistest andmetest ei pruugi mitme seadmega
paaristamine olla võimalik.)
yy Eemaldatav / lahti võetav Bluetooth-seade (Nt: tongel vms) ei toeta mitme
seadmega paaristamist.
yy Isegi kui seade on ühendatud kuni kolme Bluetooth-seadmega, saate muusikat
esitada ja juhtida vaid ühe ühendatud seadme abil.
Dual Play
yy Kui kasutate Bluetooth-seadet tongli abil, ei saa te funktsiooni Dual Play
kasutada.
yy Kaasaskantavas sisendrežiimis ei saa te funktsiooni Dual Play kasutada.
yy Funktsiooni Dual Play nautimise ajal ei toetata mitme seadmega paaristamist.
yy Funktsiooni Dual Play nautimise ajal ei saa funktsiooni vahetada.
yy Dual Play ühenduse toimimise ajal ei saa te seadmes teisi Bluetooth-seadmeid
otsida.
yy Kui katkestate Dual Play ühenduse, vajutage ja hoidke uuesti all nuppe
(
kõlar:
,
/
kõlar:
,
).
ja
yy Dual Play kuulamise ajal saate seadistada samaaegselt mõlema kõlari
helitugevust.
ühendatud ja kõlariga
yy Dual Play ühendamisel lahutage kõlariga
ühendatud Bluetooth-seadmed, va viimasena ühendatud seade.
yy Dual Play kasutamine on piiratud ainult nende seadmetega ega ole saadaval
muudes Music Flow sarjades.
yy Dual Play režiimis Bluetooth-seadme vahetamiseks vajutage, hoidke 2 sekundit
, lahutage praegune Bluetooth-seade ja ühendage soovitud Bluetooth-seade.
.
yy Dual Play režiimis saab Bluetooth-seadmega ühendada ainult kõlari
yy Dual Play on toetatud ainult Android- või iOS-seadmetes.
LG Sound Sync
yy Kui ühendused ebaõnnestuvad, kontrollige oma teleri ja selle seadme olekut:
toidet, funktsioneerimist jne.
yy Kui lülitate teleri välja ja seejärel sisse, peate LG Sound Synci ühenduse uuesti
looma.
yy See seade tuvastab selliseid sisendsignaale nagu optiline, Bluetooth ja LG TV
ning seejärel muudab automaatselt sobiva funktsiooni.
Mõõdud (l x k x s): Umbes 184 mm x 55 mm x 63 mm
Netokaal: Umbes 0,7 kg
Kasutustemperatuur:5 °C kuni 35 °C
Suhteline õhuniiskus:5% kuni 60%
Väliskonnektor:
-- ø 3,5 mm minipistikupesa
-- Mikro USB-port aku laadimiseks
Side: Bluetooth
Võimendi:
-- 10 W + 10 W (4 Ω 1 kHz juures)
-- THD: 10%
Kõlar:
-- Tüüp: Sisse ehitatud
-- Üldtakistus: 4 Ω
-- Nominaalne sisendvõimsus: 10 W
-- Maks. sisendvõimsus: 20 W
Aku:
-- Aku mahutavus: 2600 mAh
-- Kasutusaeg on umbes 8 tundi. (Põhineb helitugevusel 30%, signaalisagedusel 1
kHz, kaasaskantaval sisendil 400 mV ja täielikult täislaetud olekul) Sõltuvalt aku
olekust ja töötingimustest võivad andmed erineda.
yy Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Veaotsing
Toitevool puudub
yy Aku on tühi. Laadige akut.
yy Ühendage seade kaasasoleva vahelduvvooluadapteri abil toiteallikaga.
Heli puudub või on moonutatud
yy Seadme või nutiseadme helitugevus on seatud miinimumile. Kontrollige või
reguleerige seadme või Bluetooth-seadme helitugevust.
yy Kui kasutate välist seadeldist suurel helitugevusel, võib heli kvaliteet väheneda.
Keerake seadmete helitugevus madalamaks.
yy Kui kasutate seadet millekski muuks kui muusika kuulamiseks, võib heli kvaliteet
halveneda või seade ei pruugi korralikult töötada.
Bluetoothi paaristamine ei toimi korralikult.
yy Lülitage oma Bluetooth-seade välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti siduda.
yy Veenduge, et teie Bluetooth-seade on sisse lülitatud.
yy Eemaldage Bluetooth-seadme ja kaugjuhtimispuldi vahelt kõik takistused.
yy Sõltuvalt Bluetooth-seadme tüübist või ümbritsevast keskkonnast ei pruugi teie
seade keskusega seostuda.
yy Bluetoothi kasutamisel ei saa te võib-olla aktiveerida rakendust Music Flow
Bluetooth. Enne Music Flow Bluetooth-rakenduse õiget kasutamist katkestage
ühendus Bluetooth-seadmega.
yy Kui te Bluetooth-seade on juba muu seadmega ühendatud, katkestage kõigepealt
Bluetooth-ühendus. Seejärel saate seadet juhtida rakendusega Music Flow
Bluetooth.
yy Bluetooth-seadmest sõltuvalt võib Music Flow Bluetooth rakendus töötada
piirangutega või üldse mitte.
yy Loodud ühendus võib katkeda, kui valite muu rakenduse või muudate ühendatud
seadme sätteid Music Flow Bluetooth rakenduse abil. Sellisel juhtumil kontrollige
palun ühenduse olekut.
Seade ei tööta tavapäraselt.
yy Kui aku saab täiesti tühjaks, võib salvestatud Bluetoothi teabe kustuda.
yy Kui seade välja lülitatakse, ei pruugita eelmist seadistust salvestada.
LED-indikaator vaheldumisi punasena ja valgena. Asetage
yy Rikke korral põleb
seade õigesse kohta, kus temperatuur ja õhuniiskus ei ole liiga kõrge ega madal. Kui
see probleemi ei lahenda, võtke ühendust LG Electronicsi klienditoega.
yy Ülekoormuse korral jäävad kõik valgusdioodid valgeks. Palun lülitage toide välja ja
seejärel proovige uuesti.
Ohutusteave
ETTEVAATUST:
yy See seade sisaldab magneteid, mis võivad kahjustada teatud tüüpi esemeid (nt
magnetkaart, südamerütmur jne).
yy Seadme lähedale ei tohi asetada lahtise leegiga esemeid (nt küünlaid).
yy Sisemist liitiumakut ei tohi kasutaja ise välja vahetada, sest aku valesti paigaldamisel
võib tekkida plahvatusoht; aku tuleb välja vahetada asjatundja poolt sama tüüpi aku
vastu.
yy Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage
muu seadme või teise tootja toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või –allika kasutamine
võib seadet kahjustada ning muuta garantii kehtetuks. Kui te ei kasutada komplektis
olevat adapterit, ei saa te laadida või laadimisaeg võib olla erinev.
yy Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge tehke seadet lahti. Võtke ühendust ainult
kvalifitseeritud spetsialistidega.
yy Ärge jätke seadet küttekehade lähedusse ega otsese päikesevalguse ega niiskuse
kätte ning kohta, kus võib esineda mehaanilisi lööke.
yy Puhastage seadet puhta, pehme lapiga. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage
pehmet kangast, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge
kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, kuna need võivad
seadme pinda kahjustada.
yy Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid
putukatõrjevahendeid). Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada. Vältige
kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.
yy Ärge pange seadet sõiduki turvapadja kohale. See võib turvapadja avanemisel
vigastusi tekitada. Sõidukis kasutamiseks kinnitage seade.
yy Ärge kasutage autoga sõites käed-vabad funktsiooni.
yy Ärge jätke seadet ebastabiilsesse kohta, nagu näiteks kõrged riiulid. See võib heli
kõrge vibratsioonitaseme tõttu alla kukkuda.
yy Ärge kasutage selle toote läheduses kõrgepingetooteid (v.a. elektrilist kärbsepiitsa).
Elektrilöök võib põhjustada toote talitlushäireid.
Olge ETTEVAATLIK, kui kasutate seda toodet madala niiskustasemega
keskkonnas
yy Madala niiskusega keskkondades võib see põhjustada staatilist elektrit.
yy Soovitav on enne selle toote kasutamist puudutada ükskõik millist metallist elektrit
juhtivat eset.
Vastavusdeklaratsioon
LG Electronics European Shared Service Center B.V. kinnitab, et see kaasaskantav
Bluetooth-kõlar vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja teistele asjakohastele
ettekirjutustele. Täielikku vastavusdeklaratsiooni on võimalik paluda järgmiselt
postiaadressilt:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen
The Netherlands või saab seda paluda meie vastavalt DoC veebilehelt:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Seade on sagedusel 2,4 GHz töötav lairiba edastussüsteem, mis on mõeldud
kasutamiseks kõikides ELi liikmesriikides ja EFTA maades.
Teatis automaatse toite väljalülitamise kohta
Kui seade on BT/TV heli sünkroonimisrežiimis ja muusikat ei esitata 20 minuti jooksul või
kui seade on kaasaskantavas sisendrežiimis ja nuppe ei kasutata 6 tunni vältel, lülitub
seade automaatselt välja.
Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või
ühendada lahti juhtmevaba seade.
Lülitage seade välja.
Spetsifikatsioon
Toide:
-- 5 V 0 2,0 A (Vahelduvvoolu adapter)
-- Sisseehitatud laetav aku
Voolutarve: 10 W
Vahelduvvooluadapter:
-- Mudel: WB-10A05FG,
-- Tootja: Yang Ming Industrial
-- Sisend: Vahelduvvool 100-240 V, 50/60 Hz
-- Väljund: 5 V 0 2,0 A
2015-02-05
2:32:12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising