LG | NP8350 | User manual | LG NP8350 Руководство пользователя

LG NP8350 Руководство пользователя
VIEDĀ Hi-Fi AUDIO
Bezvadu daudzzonu sistēma
Modelis : NP8350 / NP8350B
NP8350W / NP8350D
LATVIEŠU | LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu,
rūpīgi iepazīstieties ar šīs rokasgrāmatas saturu un
www.lg.com
saglabājiet šo instrukciju neskaidrību gadījumiem
nākotnē.
Autortiesības © 2015-2017 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
2
Darba uzsākšana
Informācija par drošību
1
UZMANĪBU!
Darba uzsākšana
ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET
UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDUS, NEŅEMIET NOST PĀRSEGU
(VAI AIZMUGURES VĀKU), KORPUSA IEKŠPUSĒ
NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT
LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA
PERSONĀLAM
Zibens šautras simbols vienādmalu
trīsstūrī brīdina lietotāju par
neizzolētu, bīstamu elektrisko
spriegumu, kura amplitūda ir
pietiekama, lai cilvēks varētu
saņemt elektriskās strāvas triecienu iekārtas korpusa
iekšpusē.
Izsaukuma zīme vienādmalu
trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz
svarīgām lietošanas un apkopes
(servisa) norādēm, kuras atrodamas
iekārtas dokumentācijā.
BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA
UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA
DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS
UN MITRUMA.
BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā
vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.
PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par drošības marķējumiem, kā arī produkta
identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet
galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas
virsmas.
Modeļiem ar adapteri
Lietojiet tikai AC adapteri, ar kuru šī ierīce ir aprīkota.
Neizmantojiet elektroapgādi no citām ierīcēm vai
ražotājiem. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes
lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt
garantiju.
PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli
Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce.
Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli
pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.
Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju
lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas
prasībām.
Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas,
vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeļi,
nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeļi un to izolācija
ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt
elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski
pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā
izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos,
atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet
nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu
autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli
no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas
(piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas,
iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet
īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām
rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.
UZMANĪBU:
yy Nepieļaut iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai
izšļakstītu) un nenovietot uz iekārtas ar šķidrumu
pildītus traukus, piemēram, vāzes.
yy Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu,
piemēram, aizdegtas sveces.
yy Neatvērt ierīci, lai nodrošinātu aizsardzību pret
ugunsgrēku vai elektrotriecienu. Vērsieties tikai
pie kvalificētiem darbiniekiem.
yy Neatstāt ierīci apsildes iekārtu tuvumā vai
nepieļaut saskari ar tiešu saules gaismu,
nodrošināt aizsardzību pret mitrumu vai
mehāniskiem triecieniem.
yy Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu.
Ja virsma ir ļoti netīra, lietojiet mīkstu drāniņu, kas
ir viegli samitrināta maigā mazgāšanas līdzekļa
šķīdumā. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram,
spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt
ierīces virsmu.
yy Ierīces tuvumā nelietojiet gaistošos šķidrumus,
piemēram, izsmidzināmos insekticīdus. Virsmu
var bojāt arī slaucīšana, stingri spiežot uz virsmu.
Nepieļaut gumijas vai plastmasas produktu
ilgstošu saskari ar ierīci.
yy Nenovietojiet iekārtu virs transportlīdzekļa
gaisa spilvena. Kad gaisa spilvens atveras, tā var
radīt savainojumu. Nostipriniet iekārtu pirms
lietošanas mašīnā.
yy Neatstājiet iekārtu nestabilā vietā, tādā kā augsti
plaukti. Tā var nokrist skaņas vibrācijas ietekmē.
Darba uzsākšana
3
Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai
akumulatoru.
Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts
produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši
izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu
nomaiņas vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves
cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem.
Lai nenodarītu kaitējumu produktam un
pasargātu sevi, lietotājiem nevajadzētu mēģināt
izņemt akumulatoru un vajadzētu konsultēties
ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu
pakalpojumu sniedzēju.
Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru
no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju
komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā,
ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no
piesārņojuma un novērstu iespējamos draudus
cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju
vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā
specializētajā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties
no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves
atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, brīvas
kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus.
Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotu,
piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas,
iedarbībai.
Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem
produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti
un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem
akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem
speciālistiem paredzētās norādes par akumulatora
drošu izņemšanu, dodieties uz http://www.lge.
com/global/sustainability/environment/take-backrecycling
UZMANĪBU: Lietotājs nedrīkst nomainīt ierīces
iekšējo litija bateriju, jo, darot to nepareizi, pastāv
eksplozijas risks. Bateriju pret tāda paša tipa bateriju
nomaina speciālists.
UZMANĪBU, izmantojot šo produktu zema
mitruma apstākļos
yy Vidē ar zemu mitruma līmeni var rasties
statistiskā elektrība.
yy Šo produktu ir ieteicams izmantot pēc
pieskaršanās kādam metāla priekšmetam, kas
vada elektrību.
1
Darba uzsākšana
Nederīgo bateriju un akumulatoru izņemšana
(TIKAI produktiem ar iebūvētu akumulatoru)
4
Saturs
Saturs
1
Darba uzsākšana
2
6
6
6
7
Informācija par drošību
Galvenās funkcijas
Piederumi
Ievads
Produkta pārskats
2
Savienošana
8
8
8
8
Iekārtas uzlādēšana
– Uzlādes statusa pārbaude
Sākotnējais vairāku telpu uzstādījums
– Bezvadu savienojums (standarta
bezvadu savienojums)
Lietojumprogrammas “Music Flow Player”
instalēšana
– Darba uzsākšana ar
lietojumprogrammu Music Flow Player
Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu
– Vienkāršais savienojums (EZ iestatne)
– Skaļruņa savienošana ar tīklu,
izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi
(Android)
– Skaļruņa savienošana ar tīklu,
izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi
(iOS)
Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu
(papildu)
– Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu,
izmantojot LAN kabeli
– Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu,
izmantojot Wi-Fi metodi (Android)
Bridge izmantošana
– Kā saknes ierīce (vadu savienojums ar
mājas maršrutētāju)
– Kā bezvadu paplašinātājs
Datora multivides servera izmantošana
– Music Flow PC Software Windows
operētājsistēmai
– Nero MediaHome 4 Essentials Mac
operētājsistēmai
9
10
11
11
12
15
19
19
21
23
23
24
26
26
27
3. Ekspluatācija
28
28
28
29
30
30
32
33
35
36
37
37
38
38
39
39
39
41
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
45
45
45
Pamatdarbības
– 1/! pogas izmantošana
Mūzikas baudīšana ar lietojumprogrammu
Music Flow Player
– Sākuma izvēlnes pārskats
– Sānu izvēlnes pārskats
– Dziesmas atskaņošana
– Atskaņošanas pārskats
– Grupas atskaņošana
– Atskaņošana bez pārtraukumiem
Skaļruņa iestatīšana ar
lietojumprogrammu Music Flow Player
– Iestatījumu izvēlnes pārskats
– Izvēlne [General]
– Izvēlne [Speakers]
– Izvēlne [Alarms/Sleep Timer]
– Izvēlne [Account management]
– Izvēlne [Time Zone]
– Izvēlne [Advanced Settings]
– Izvēlne [Chromecast]
– Izvēlne [Version Info.]
– Izvēlne [Open source licenses]
Bluetooth bezvadu tehnoloģijas lietošana
– Par Bluetooth
– Bluetooth profili
– Mūzikas klausīšanās no Bluetooth
ierīces
Mūzikas atskaņošana no ārējas ierīces
Gaidstāves režīms
– Gaidstāves režīms
– Tīkla gaidstāves režīms
Skaļruņa atiestate
– Skaļruņa atiestatīšana
– Tīkla tilta Music Flow R1 atiestatīšana
Saturs
5
4. Traucējumu novēršana
46
46
47
48
Traucējumu novēršana
– Vispārēji
– Tīkls
– Lietojumprogramma un datora
programmatūra
5. Pielikums
49
49
50
51
52
52
53
Failu prasības
Preču zīmes un licences
Par statusa LED indikatoru
Specifikācijas
Skaļruņa apkope un transportēšana
Svarīga informācija par tīkla
pakalpojumiem
LIETOŠANAS NOTEIKUMI
1
2
3
4
5
Atkarībā no lietojumprogrammas versijas šīs lietošanas instrukcijas saturs var atšķirties no
lietojumprogrammas Music Flow Player satura.
6
Darba uzsākšana
Galvenās funkcijas
1
Darba uzsākšana
Paredzēts iPod/iPhone/iPad vai
Android ierīcei
Piederumi
Lūdzu, pārliecinieties, vai komplektā iekļauti visi
piederumi.
Ļauj baudīt mūziku no iPod/iPhone/iPad vai
Android ierīces, izveidojo t vienkāršu savienojumu.
Portatīvās ierīces pieslēgvieta
Ļauj klausīties mūziku no jūsu portatīvās ierīces.
Lietojumprogramma Music Flow
Player
Ļauj klausīties mūziku, kas saglabāta jūsu viedierīcē.
Jūs varat pārvaldīt šo skaļruni ar savu iPod
touch/iPhone/iPad vai Android ierīci caur
lietojumprogrammu Music Flow Player.
Šim skaļrunim un jūsu viedierīcei jābūt pieslēgtai
vienam un tam pašam tīklam. Apmeklējiet Apple
“App Store” vai Google “Play Store” , vai izmantojiet
tālāk norādīto QR kodu, lai sameklētu “Music Flow
Player” lietojumprogrammu. Sīkāku informāciju par
to skatiet 9. lpp.
(Android OS)
(Apple iOS)
yy Atkarībā no lietojumprogrammas versijas un
viedierīces iestatījumiem lietojumprogramma
Music Flow Player var nedarboties pareizi.
yy Dažas viedierīces var nebūt saderīgas ar šo
skaļruni.
Maiņstrāvas adapteris (1)
Ievads
Šajā rokasgrāmatā izmantotie
simboli
,,Piezīme
Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.
>>Uzmanību
Norāda uz brīdinājumiem, lai novērstu iespējamos
nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.
Darba uzsākšana
7
Produkta pārskats
1
Darba uzsākšana
a 1/! (Gaidstāve/Ieslēgts)
f
(Wi-Fi): Pieslēdz sākotnējo Music Flow
produktu jūsu tīklam ar bezvadu savienojumu.
(12. lappuse)
g
(Pievienot): Pievieno jūsu tīklam papildu
Music Flow produktu (gadījumā, ja ir pievienots
viens vai vairāki Music Flow produkti).
h
(Portatīvā ieeja): Pievieno ārējo ierīci.
b F (Funkcija): Izvēlas funkciju un ievades avotu.
c -/+ (Skaļums)
d
(Atskaņot/Apturēt): Sāk vai apstādina
atskaņošanu.
e Skaļrunis
i DC IN 12V: Pievieno komplektā iekļauto
maiņstrāvas adapteri.
8
Savienošana
Iekārtas uzlādēšana
Šai iekārtai ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas
uzlādējiet akumulatoru, pievienojot maiņstrāvas
adapteri.
2
Sākotnējais vairāku
telpu uzstādījums
Bezvadu savienojums
(standarta bezvadu
savienojums)
Savienošana
Music Flow produkts piedāvā mūzikas straumēšanas
pakalpojumu mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma
zonas ietvaros.
Aptuveni
3 stundas
Bez vadiem pievienojiet vienu no skaļruņiem pie
mājas maršrutētāja.
Tādā gadījumā varēsiet pievienot vēl citus Music
Flow izstrādājumus (pēc izvēles) bez vadiem savā
mājas tīklā. Sk. nodaļu „Skaļruņu savienošana ar
mājas tīklu (papildu)” 19. lappusē.
>>Uzmanību
Izmantojiet tikai AC adapteri, kas ir iekļauts
komplektā ar šo ierīci. Neizmantojiet par
barošanas avotu citu ierīci vai cita ražotāja
barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas
vadu vai barošanas avotu, aparātam var rasties
bojājumi un ir iespējama garantijas zaudēšana.
Uzlādes statusa pārbaude
Lādējas : poga 1/! kļūst sarkana.
Pilnībā uzlādēts : poga 1/! kļūst sarkana.
,,Piezīme
Kā pārbaudīt akumulatora uzlādes līmeni:
kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet 1/!
1/! (Balts) : vairāk nekā 60 %
1/! (Dzeltens) : vairāk nekā 15 %
1/! (Dzeltens mirgo) : mazāk nekā 15%
Bezvadu signāls
Savienošana
Lietojumprogrammas
“Music Flow Player”
instalēšana
Ar QR kodu
Instalējiet lietojumprogrammu Music Flow
Player, izmantojot QR kodu. Noskenējiet QR kodu,
izmantojot skenēšanas lietojumprogrammu.
Izmantojot Apple “App Store” vai
Google “Play Store”
2
Savienošana
1. Skariet Apple “App Store” vai Google “Play Store”
ikonu.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet „Music Flow Player”
un piespiediet „Search”.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atlasiet “Music
Flow Player”, lai lejupielādētu.
,,Piezīme
yy Lietotne Music Flow Player pieejama šādās
programmatūras versijās;
Android OS : Ver. 4.0 (ICS) (vai jaunāka)
iOS O/S : Ver. 6.0 (vai jaunāka)
yy Atkarībā no ierīces lietojumprogramma
“Music Flow Player” var nedarboties.
9
(Android OS)
(Apple iOS)
,,Piezīme
yy Pārbaudiet, vai jūsu viedierīce ir pieslēgta
internetam.
yy Pārbaudiet, vai jūsu viedierīcē ir pieejama
skenēšanas lietojumprogramma. Ja jums tās
nav, lejupielādējiet to no Apple “App Store”
vai Google “Play Store”.
10
Savienošana
Darba uzsākšana ar
lietojumprogrammu Music
Flow Player
3. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu
skaļruni, kuru esat iegādājies.
Palaižot Music Flow Player pirmo reizi, ekrānā tiek
parādīti Chromecast pakalpojumi un lietošanas
noteikumi.
2
1. Izlasiet lietošanas noteikumus un nospiediet
[Accept].
Savienošana
Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 11.
lappusē.
,,Piezīme
Ja vēlaties atgriezties lietošanas noteikumu
ekrānā, ieslēdziet lietojumprogrammu Music
Flow Player no viedierīces iestatījumu izvēlnes.
2. Pārbaudiet Chromecast pakalpojumu saturu un
izvēlieties [Accept].
Savienošana
11
Skaļruņa savienošana
ar mājas tīklu
Vienkāršais savienojums
(EZ iestatne)
Tālākos norādījumus pieslēguma izveidei jūs
atradīsiet savas tīkla ierīces dokumentācijā.
yy Lai veiktu vienkāršo savienojumu, ir nepieciešams
Wi-Fi tīkla stāvoklis.
Sagatavošana
yy Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir ieslēgts Bluetooth
iestatījums.
yy Pārliecinieties, ka jums mājās ir uzstādīts bezvadu
tīkls ar maršrutētāju.
Prasības
yy Bezvadu maršrutētājs
yy Viedierīce (Android vai iOS)
,,Piezīme
yy Pārliecinieties, vai bezvadu maršrutētājā ir
aktivizēts DHCP serveris.
,,Piezīme
yy Vienkāršo savienojumu atbalsta Bluetooth
4.0 versija (vai jaunāka).
yy Ja ekrānā netiek parādīts Vienkāršā
pievienojuma ekrāns, pievienojiet ierīci otrā
veidā. Lūdzam skatīt “Skaļruņa savienošana
ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi”
(12 vai 15.lpp)
1. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].
yy Ja nevarat savienot skaļruni ar maršrutētāju,
dodieties uz maršrutētāja iestatījumiem
un pārliecinieties, vai nav atzīmēta izvēles
rūtiņa „Ļaut bezvadu pievienojuma klientam
redzēt vienam otru un piekļūt manam
bezvadu tīklam”.
2. Lietojumprogramma sameklē skaļruni un
pieslēdz to automātiski, nospiediet [Next].
2
Savienošana
yy Pārliecinieties, ka skaļrunis un viedierīce ir
pievienoti vienam maršrutētājam.
Sagatavošana
12
Savienošana
3. Ja ir iestatīta tīkla parole, parādās drošības
ekrāna rādījums. Ierakstiet paroli.
Skaļruņa savienošana ar tīklu,
izmantojot Wi-Fi iestatīšanas
metodi (Android)
Pārskats par savienošanu
Platjoslas
pakalpojums
2
Savienošana
4. Pēc paroles ierakstīšanas, nospiediet [Next].
5. Lai pabeigtu savienojuma izveidi, nospiediet
[Finish].
Maršrutētājs
Savienošana
1. Pievienojiet skaļruni elektrības padevei.
F (Funkcija) LED sāk mirgot baltā krāsā.
13
5. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu
Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product],
lai instalētu skaļruni.
2
3. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un
tad pieskarieties [Next] ekrānā.
4. Nospiediet
pogu skaļruņa sānos. Tad
F (Funkcija) LED mirgo pārmaiņus baltā un
sarkanā krāsā.
Savienošana
6. Ja jūsu tīklam ir parole, jūsu viedierīcē parādīsies
drošības ekrāns. Ievadiet savu paroli.
14
Savienošana
7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].
(Ja ir atjauninājums)
9. Šī lietotne pārbauda un tad uzrāda skaļruņa
programmatūras versiju.
2
Savienošana
Atlasiet [Next], kad versijas pārbaude pabeigta.
10. Atlasiet [Start], lai uzsāktu mūzikas pārvaldīšanu
ciparu ierīcē.
8. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas
procedūru.
,,Piezīme
Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla
savienojums nedarbojas normāli, novietojiet
skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet
vēlreiz.
Savienošana
Skaļruņa savienošana ar tīklu,
izmantojot Wi-Fi iestatīšanas
metodi (iOS)
Pārskats par savienošanu
15
1. Pievienojiet skaļruni elektrības padevei.
F (Funkcija) LED sāk mirgot baltā krāsā.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu
Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product],
lai instalētu skaļruni.
Platjoslas
pakalpojums
2
Savienošana
Maršrutētājs
3. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un
tad pieskarieties [Next] ekrānā.
16
Savienošana
4. Nospiediet
pogu skaļruņa sānos. Tad
F (Funkcija) LED mirgo pārmaiņus baltā un
sarkanā krāsā.
6. Savā iOS ierīcē dodieties uz iOS iestatījumiem
-> Wi-Fi iestatījumiem un izvēlieties opciju
„MusicFlow_Setup”, lai izveidotu savienojumu.
2
Savienošana
5. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].
,,Piezīme
yy Ja „MusicFlow_Setup” nav sarakstā, vēlreiz
meklējiet pieejamos Wi-Fi tīklus.
yy Kad jūsu viedierīce ir savienota ar
„MusicFlow_Setup”, jūs nevarat izmantot
internetu.
Savienošana
7. Ja jūsu tīklam ir parole, jūsu viedierīcē parādīsies
drošības ekrāns. Ievadiet savu paroli.
17
10. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienojuma
izveidošanu.
2
9. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].
,,Piezīme
Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla
savienojums nedarbojas normāli, novietojiet
skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet
vēlreiz.
Savienošana
8. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].
18
Savienošana
Piezīmes par tīkla pieslēgumu
yy Daudzas tīkla savienojuma problēmas
konfigurēšanas laikā var novērst, atiestatot
maršrutētāju. Pēc tam, kad skaļrunis ir savienots
ar mājas tīklu, ātri izslēdziet un/vai atvienojiet
mājas tīkla maršrutētāja vai kabeļa modema
barošanas vadu. Tad no jauna ieslēdziet un/vai
pievienojiet barošanas vadu.
2
Savienošana
yy Mūsu uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību
par skaļruņa un/vai interneta pieslēguma
aparatūras atteicēm, kas radušās datu
apmaiņas kļūdu/atteiču dēļ jūsu platjoslas
interneta pieslēguma un/vai cita aprīkojuma
neapmierinošas darbības rezultātā.
yy Bezvadu tīkls darbojas 2,4 GHz radio frekvencē,
ko izmanto arī citas mājsaimniecības iekārtas,
piemēram, bezvadu tālrunis, Bluetooth® ierīces,
mikroviļņu krāsns, un tīklu var ietekmēt šo ierīču
radītie traucējumi.
yy Izslēdziet visas mājas lokālajam tīklam
pievienotās, bet neizmantotās ierīces. Tās var
radīt tīklā nevajadzīgu datu apmaiņu.
yy Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla
savienojums nedarbojas normāli, novietojiet
skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.
yy Atkarībā no jūsu mājas tīkla vides un bezvadu
maršrutētāja veiktspējas, skaļruņa savienojums ar
bezvadu maršrutētāju var nedarboties kā nākas.
yy Skaļruni nevar savienot ar bezvadu maršrutētāju,
kam ir slēpts SSID.
yy Izveidotais savienojums var tikt pārtraukts,
ja izvēlēsieties citu lietojumprogrammu vai
mainīsiet pievienotā skaļruņa iestatījumus,
izmantojot lietojumprogrammu Music Flow
Player. Tādā gadījumā pārbaudiet savienojuma
statusu.
yy Pat pēc tam, kad izveidots lietojumprogrammas
Music Flow Player savienojums, mūzika,
iespējams, skanēs no jūsu viedierīces. Šādā
gadījumā atskaņošanas ekrānā izvēlieties
pievienoto skaļruni.
yy Atkarībā no tīkla ātruma tiešsaistes satura
atskaņošana var nedarboties labi.
yy Bezvadu signāla traucējumi var izraisīt
atvienošanos no tīkla vai atskaņošanas
pārtraukšanu.
yy Restartējot maršrutētāju, jums jāizslēdz skaļrunis
un atkārtoti jāieslēdz tas.
yy Uzstādot jaunu maršrutētāju, jums jāveic
rūpnīcas iestatījumu iestatīšana un jāizveido
skaļrunim tīkla savienojums.
yy Ja piekļuves punkta vai bezvadu maršrutētāja
SSID nosaukumā ir ne tikai angļu alfabēta burti
un cipari, tad nosaukums var tikt uzrādīts ar
kropļojumiem.
Savienošana
Skaļruņu savienošana
ar mājas tīklu (papildu)
Jūs varat baudīt mūziku ar vairākiem skaļruņiem un
vienu jums pieejamo viedierīci.
19
1. Savienojiet skaļruni (galveno) ar jūsu tīklu.
Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 11.
lappusē.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu
Music Flow Player. Pieskarieties pogai .
Prasības
yy Bezvadu maršrutētājs
yy Viedierīce (Android vai iOS)
yy Cits skaļrunis
2
Savienošana
,,Piezīme
Signāla traucējumi var pārtraukt atskaņošanu.
Papildu skaļruņa savienošana
ar tīklu, izmantojot LAN kabeli
3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.
Pārskats par savienošanu
Platjoslas pakalpojums
Maršrutētājs
,,Piezīme
Varat pievienot nākamo skaļruni, izmantojot
ekrānpogu [Connected Speakers].
Skaļrunis
(pievienot)
LAN kabelis
Skaļrunis (galvenais)
20 Savienošana
4. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un
tad pieskarieties [Next] ekrānā.
7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].
5. Ekrānā izvēlieties opciju [Wired connection].
8. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas
procedūru.
2
Savienošana
6. Vienu LAN kabeļa galu savienojiet ar skaļruņa
ETHERNET pieslēgvietu, bet otru galu savienojiet
ar savu bezvadu maršrutētāju.
Mirkli pagaidiet, līdz LED indikators pārstāj
mirgot un spīd baltā krāsā.
Savienošana
Papildu skaļruņa savienošana
ar tīklu, izmantojot Wi-Fi
metodi (Android)
Pārskats par savienošanu
21
1. Savienojiet skaļruni (galveno) ar jūsu tīklu.
Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 11.
lappusē.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu
Music Flow Player. Pieskarieties pogai .
Platjoslas pakalpojums
2
Maršrutētājs
Savienošana
LAN kabelis
Skaļrunis (galvenais)
3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.
Skaļrunis (pievienot)
,,Piezīme
Varat pievienot nākamo skaļruni, izmantojot
ekrānpogu [Connected Speakers].
22 Savienošana
4. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un
tad pieskarieties [Next] ekrānā.
7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].
5. Ekrānā izvēlieties opciju [Wireless connection].
8. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas
procedūru.
2
Savienošana
6. Piespiediet pogu ADD skaļruņa aizmugurē
(Pievienot). Pēc tam
Tīkla stāvokļa LED mirgo
sarkanā krāsā.
,,Piezīme
Skaļruņus nevar savienot, ja attālums no skaņas
joslas (Galvenais), kas pieslēgts ar LAN kabeli,
līdz pievienojamajam skaļrunim (Pievienot) ir
pārāk liels.
Savienošana 23
Bridge izmantošana
3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.
Bridge (R1) paplašina skaļruņu izmantošanas
diapazonu. Ja vēlaties izmantot pārvienojumu, jums
tas atsevišķi jāiegādājas.
Kā saknes ierīce (vadu
savienojums ar mājas
maršrutētāju)
2
Ja mājas maršrutētājs atrodas pārāk tālu no
skaļruņiem, kas jāpievieno ar vadiem, tad
pievienojiet Bridge (R1) pie mājas maršrutētāja ar
LAN kabeli.
4. Ekrānā atlasiet [Bridge] un pieskarieties [Next].
Bridge (R1)
1. Pievienojiet barošanas vadu pieslēgvietā Bridge
(R1) aizmugurē un tad iespraudiet barošanas
vada spraudni elektriskā tīkla kontaktligzdā.
2. Bridge (R1) priekšpusē iedegas barošanas
indikators. Savā viedierīcē ieslēdziet
lietojumprogrammu Music Flow Player.
Pieskarieties pogai .
5. Ievērojot lietotnes Music Flow Player
norādījumus, pievienojiet Bridge (R1) un
maršrutētāju ar LAN kabeli. Pagaidiet brīdi,
līdz
tīkla statusa indikatora diode pārtrauc
mirgot un nepārtraukti deg balta.
Bridge (R1)
Pēc tam izvēlieties [Next].
Savienošana
Ja nav neviena skaļruņa ar vadu
savienojumu ar maršrutētāju
24 Savienošana
6. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas
procedūru.
Kā bezvadu paplašinātājs
Ja ir vismaz viens skaļrunis ar vadu
savienojumu ar maršrutētāju
Ja vēlaties paplašināt Music Flow šūnu tīkla
pārklājumu, tad pievienojiet savā mājas tīklā Bridge
(R1).
2
Savienošana
Bridge (R1)
7. Pievienojiet skaļruni pie Bridge (R1). Skatīt
“Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)”
21.lappusē.
1. Pievienojiet barošanas vadu pieslēgvietā Bridge
(R1) aizmugurē un tad iespraudiet barošanas
vada spraudni elektriskā tīkla kontaktligzdā.
2. Bridge (R1) priekšpusē iedegas barošanas
indikators. Savā viedierīcē ieslēdziet
lietojumprogrammu Music Flow Player.
Pieskarieties pogai .
Savienošana 25
3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.
6. Ievērojiet lietotnes Music Flow Player
norādījumus un ekrānā pieskarieties [Next].
2
5. Izvēlieties [Wireless connection] un ekrānā
pieskarieties [Next].
Savienošana
4. Ekrānā atlasiet Bridge (tilts) un pieskarieties
[Next].
6. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas
procedūru.
8. Pievienojiet skaļruni pie Bridge (R1). Skatīt
“Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)”
21.lappusē.
26 Savienošana
Datora multivides
servera izmantošana
Multivides servera programmatūra ļauj lietotājiem
piekļūt audio failiem, kas tiek uzglabāti multivides
serverī, un atskaņot tos šajā skaļrunī, izmantojot
mājas tīklu.
2
Savienošana
Pirms izveidot savienojumu ar datoru, lai
atskaņotu failu, datorā jāinstalē multivides servera
programmatūra.
,,Piezīme
Pārliecinieties, ka jums mājās ir uzstādīts
bezvadu tīkls ar maršrutētāju.
yy Windows : Music Flow PC Software
yy Mac operētājsistēma : Nero MediaHome 4
Essentials
Music Flow PC Software
Windows operētājsistēmai
Par Music Flow PC Software
Music Flow PC Software ļauj jums skaļrunī atskaņot
audio failus, kas tiek uzglabāti jūsu multivides
serverī (datorā).
Music Flow PC Software lejupielāde
1. Ieslēdziet datoru, apmeklējiet vietni http://www.
lg.com. Ja nepieciešams, atlasiet reģionu.
2. Noklikšķiniet uz atbalsta cilnes.
3. Meklēšanas joslā ievadiet uz lietošanas
rokasgrāmatas vāka atrodamo modeļa
nosaukumu.
4. Atrodiet un lejupielādējiet failu „Music Flow PC
Software”.
Music Flow PC Software instalēšana
1. Atarhivējiet un divas reizes noklikšķiniet uz faila
„Setup.exe”, lai instalētu Music Flow PC Software.
Dators sagatavosies programmas instalēšanai
un atvērsies instalācijas vednis.
2. Sekojiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa
norādījumiem.
3. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu
instalēšanu.
,,Piezīme
yy Instalējot Music Flow personālā datora
programmatūru, varat deaktivizēt personālā
datora ugunsmūrus un pretvīrusu
programmas.
yy Music Flow PC Software ir pielāgots
programmatūras izdevums tikai failu un
mapju koplietošanai ar šo skaļruni.
yy Ja vēlaties uzzināt vairāk par Music Flow
PC Software, klikšķiniet uz jautājuma zīmes
ikonas sākuma izvēlnē.
Sistēmas prasības (dators ar
Windows operētājsistēmu)
yy Centrālais procesors: Intel® 2.0 GHz vai AMD
Sempron™ 2000+ procesors
yy Atmiņa: 1 GB brīva RAM
yy Grafiskā karte: 64 MB video atmiņa, minimālā
izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi un 16 bitu krāsu
iestatījumi
yy Brīvā vieta diskā: 200 MB
yy Windows® XP (ar servisa pakotni Nr.2 vai jaunāku),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1
yy Windows® Media Player® 11.0 vai jaunāka
yy Tīkla vide: 100 MB Ethernet, WLAN
Mūzikas failu koplietošana
Jūsu datorā ir jākoplieto mape, kurā atrodas mūzikas
faili, lai tos varētu atskaņot šajā skaļrunī.
Šajā sadaļā izskaidrota koplietoto mapju izvēles
procedūra jūsu datorā.
1. Divreiz noklikšķiniet uz ikonas „Music Flow PC
Software”.
2. Noklikšķiniet uz ikonas [ ] ekrāna augšējā
labajā stūrī. Parādās iestatījumu izvēlne.
3. Iestatījumu izvēlnes kreisajā pusē noklikšķiniet
uz ikonas [ ], lai dotos uz failu koplietošanas
izvēlni.
4. Failu koplietošanas izvēlnē noklikšķiniet uz
ikonas [ ], lai atvērtu logu [Browse Folder].
5. Izvēlieties mapi, kurā esošos failus jūs vēlaties
koplietot. Izvēlētā mape tiks pievienota
koplietoto mapju sarakstam.
Savienošana 27
Nero MediaHome 4 Essentials
Mac operētājsistēmai
Sistēmas prasības (Macintosh)
Par Nero MediaHome Essentials
yy Vieta uz cietā diska: parastai Nero MediaHome
savrupās versijas instalēšanai ir nepieciešama 200
MB brīva vieta uz cietā diska
Nero MediaHome 4 Essentials ir programma, kas
paredzēta jūsu datorā saglabāto video, audio un
foto failu koplietošanai ar šo skaļruni kā digitālajam
multivides serverim.
1. Ieslēdziet datoru, apmeklējiet vietni
http://www.lg.com. Ja nepieciešams, atlasiet
reģionu.
2. Noklikšķiniet uz atbalsta cilnes.
3. Meklēšanas joslā ievadiet uz lietošanas
rokasgrāmatas vāka atrodamo modeļa
nosaukumu.
4. Atrodiet un lejupielādējiet failu „Nero
MediaHome 4 Essentials”.
Nero MediaHome Essentials
instalēšana
1. Pirms instalēšanas aizveriet visas palaistās
programmas, ieskaitot ugunsmūra un pretvīrusu
programmas.
2. Atarhivējiet datni NeroMediaHome.dmg un
veiciet uz tās dubultklikšķi. Nero MediaHome
logā pārvelciet Nero MediaHome ikonu vai
nu mapē Applications (lietotnes), vai citur, kur
vēlaties.
3. Sekojiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa
norādījumiem.
4. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu
instalēšanu.
yy Macintosh dators ar Intel x86 procesoru
yy Atmiņa: 256 MB RAM
Mūzikas failu koplietošana
Jūsu datorā ir jākoplieto mape, kurā atrodas mūzikas
faili, lai tos varētu atskaņot šajā skaļrunī.
Šajā sadaļā izskaidrota koplietoto mapju izvēles
procedūra jūsu datorā.
1. Divas reizes noklikšķiniet uz ikonas „Nero
MediaHome 4 Essentials”.
2. Noklikšķiniet uz ikonas [Network] kreisajā
pusē un ievadiet jūsu tīkla nosaukumu laukā
[Network name]. Atskaņotājs atpazīs jūsu
ievadīto tīkla nosaukumu.
3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas [Shares].
4. Ekrānā [Shares] noklikšķiniet uz cilnes [Local
Folders].
5. Noklikšķiniet uz ikonas [Add], lai atvērtu logu
[Browse Folder].
6. Izvēlieties mapi, kurā esošos failus jūs vēlaties
koplietot. Izvēlētā mape tiks pievienota
koplietoto mapju sarakstam.
7. Noklikšķiniet uz ikonas [Start Server], lai
iedarbinātu serveri.
2
Savienošana
Nero MediaHome Essentials
lejupielāde
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) vai 10.6 (Snow Leopard)
28 Darbība
Pamatdarbības
1/!
pogas izmantošana
Ieslēgt
Nospiest 1/! pogu.
Gaidstāves režīms
Nospiediet 1/! pogu un turiet to nospiestu 5
sekundes (44. lpp.).
3
,,Piezīme
Darbība
Skaļrunis pārslēdzas uz gaidstāves režīmu,
ja 20 minūtes netiek atskaņota mūzika vai
izmantotas pogas.
Režīma maiņa
Ieslēdzot skaļruni, iespējams mainīt režīmu.
Atkārtoti spiežot F (funkcija) pogu, režīms tiek
mainīts ar stāvokļa LED.
(Network -> Bluetooth -> Portable In)
,,Piezīme
Ja nesavienojat ārējo ierīci ar savienojošo
kabeli, jūs nevarat izvēlēties Portable In
[portatīvās ierīces ievades] režīmu ar
F (funkcija) pogu.
Mūzikas baudīšana ar
lietojumprogrammu
Music Flow Player
Ar lietojumprogrammu Music Flow Player jūs varat
atskaņot mūziku savā viedierīcē.
,,Piezīme
yy Sīkāku informāciju par lietojumprogrammu
Music Flow Player atradīsiet, ieslēdzot [User
Guide] sānu izvēlnes sadaļā [Settings] >
[General].
yy Atkarībā no lietojumprogrammas
versijas šīs daļas saturs var atšķirties no
lietojumprogrammas Music Flow Player
satura.
Sagatavošana
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skaļruni.
(11. lappuse)
2. Lai izmantotu skaļruni, lejupielādējiet un
instalējiet lietojumprogrammu Music Flow
Player. (9. lappuse)
Darbība 29
Sākuma izvēlnes pārskats
Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player
savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
Tiešsaistes straumēšanas
pakalpojumu saraksta rediģēšana
1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow
Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties izvēlnei [EDIT].
3
Darbība
a Izvēlnes poga – parāda sānu izvēlnes joslu.
b
My Songs – parāda jūsu tālrunī esošo mūzikas
failu sarakstu.
Streaming Services – uzrāda tiešsaistes
c pakalpojumus. Varat izbaudīt tiešsaistes radio
un mūzikas pakalpojumus.
d Favorites - attēlo iecienītākās dziesmas.
e
Most Played – attēlo šajā skaļrunī visbiežāk
atskaņotās dziesmas.
f My Playlists – attēlo atskaņošanas sarakstus.
g
Timeline – attēlo šajā skaļrunī atskaņotās
dziesmas.
h
Meklēšana – meklē mūzikas failus jūsu
tālrunī.
,,Piezīme
Atkarībā no jūsu viedierīces operētājsistēmas
vai lietojumprogrammas "Music Flow
Player" versijas var būt dažas atšķirības no šīs
instrukcijas satura.
yy Atlasiet tā tiešsaistes pakalpojuma izvēles rūtiņu,
kuru vēlaties skatīties mājās.
yy Sarakstā pārvelciet tiešsaistes pakalpojumus uz
augšu vai uz leju, lai mainītu to kārtību.
yy Pieskarieties , pievienojiet tiešsaistes
pakalpojumus.
Jūs varat pievienot tiešsaistes pakalpojumus
Android ierīcē instalēto lietotņu klāstam.
Ja izvēlaties pievienoto lietotni, tā tiek palaista
Bluetooth savienošanas pārī laikā.
Ja jums ir iOS ierīce un jūs pievienojat vēlamos
tiešsaistes pakalpojumus, jums jāiestata
Bluetooth savienojums pašam(-ai).
,,Piezīme
Dažādos pasaules reģionos var tikt uzrādīti
dažādi tiešsaistes straumēšanas pakalpojumi.
30 Darbība
Sānu izvēlnes pārskats
Dziesmas atskaņošana
1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow
Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow
Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties pogai
2. Pieskarieties pogai
.
.
3
Darbība
3. Parādās sānu izvēlne.
a Home – attēlo sākuma izvēlni.
My Phone – attēlo konkrētajā viedierīcē
b
esošās dziesmas.
c
Music Server – attēlo pievienotajās ierīcēs
(multivides serveris) esošās dziesmas.
Streaming Services – attēlo tiešsaistes
d pakalpojumus. Varat izbaudīt tiešsaistes radio
un mūzikas pakalpojumus.
e
Chromecast enabled apps – Ataino
Chromecast pieejamās lietojumprogrammas.
f
Connected Speakers – attēlo pieslēgto
skaļruni.
g
Add Speaker – dodas uz skaļruņu instalēšanas
ekrānu.
h Settings – attēlo iestatījumu izvēlni.
3. Parādās sānu izvēlne.
Sānu izvēlnē izvēlieties sadaļu [My Phone].
4. Atlasiet vēlamo albumu.
Darbība
5. Atlasiet vēlamo dziesmu. Tiek attēlota un
atskaņota izvēlētā dziesma.
31
Atskaņošanas saraksta pārvaldība
Albumu ekrānā pieskarieties vēlamās dziesmas [ ].
Parādās izvelkamā izvēlne.
,,Piezīme
3
Darbība
Ja nav atlasīts skaļrunis, parādās skaļruņa
izvēles uznirstošais logs. Atlasiet vēlamo
skaļruni.
a
Play next – atlasa mūziku, ko atskaņot
nākamo.
b
Add to queue – pievieno turpmāk
atskaņojamo dziesmu rindai.
c
Add to playlist – pievieno vēlamajam
atskaņošanas sarakstam.
,,Piezīme
Atkarībā no bezvadu vides dziesmas
atskaņošana skaļrunī var tikt traucēta.
32 Darbība
Atskaņošanas pārskats
Skaņas efekta izvēle
Atskaņošanas ekrānā varat apstiprināt un mainīt
dažādu informāciju.
Šajā skaļrunī ir vairāki priekšiestatīti telpiskā
skanējuma lauki. Vēlamo skanējuma režīmu varat
izraudzīties, pieskaroties [ ].
Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā
no skaņas avotiem un skaņas efektiem.
1. Atskaņošanas laikā, pieskarieties [
zemāk.
], kā parādīts
3
Darbība
a
Parāda skaļruni, caur kuru tiek atskaņota
mūzika.
Parāda mūziku, kas tobrīd tiek atskaņota.
b
- atkārto vēlamo saturu. Katru reizi, kad
klikšķināt šo pogu, stāvoklis mainās šādā
secībā:
(Atkārtot vienu) (Atkārtot
visu) (Izslēgt atkārtošanu).
2. Pieskarieties A vai D.
- sakārto sarakstā esošo mūziku jauktā
secībā. Mūzika tiks atskaņota jauktā
kārtībā.
Pielāgo atskaņošanu.
c
- regulē skaļumu.
- pārtrauc atskaņošanu.
/ - ātri pārlec uz priekšu un atpakaļ.
- regulē skaņas efektu.
Piespiediet
d
e
, parādās dažādas opcijas.
- saglabā mūziku sadaļā [Favorites]. Sadaļu
[Favorites] varat atrast cilnē [Home].
- pievieno mūziku sadaļai [My Playlist].
- rediģē aktīvo atskaņošanas sarakstu.
- atlasa skaļruni, kurā atskaņot.
- attēlo mūzikas izvēlni.
,,Piezīme
Izmantojot , jūs varat kontrolēt katra grupas
skaļruņa skaļuma līmeni un mainīt to kanālu uz
[Surround], [Left] vai [Right]. (33. lappuse)
Varat izvēlēties dažādus skaņas efektus.
Darbība 33
Skaņas
efekts
Apraksts
Standard
Varat baudīt optimizētu skaņu
Bass
Bass ir basa pastiprinātājs.
Atskaņošanas laikā var pastiprināt
diskantu, basu un ieskaujošas
skaņas efektu.
Flat
Nodrošina līdzsvarotu skaņu.
Boost
Pastiprina skaņu, paaugstinot
vidējo skaņas līmeni.
Treble / Bass
Pastiprina diskantu un basu.
User EQ
Jūs varat pielāgot skaņas efektu.
,,Piezīme
Jūs varat sagrupēt vairākus skaļruņus, kas pievienoti
lietojumprogrammai Music Flow Player, un atskaņot
mūziku visos grupā savienotajos skaļruņos.
,,Piezīme
Ja vēlaties baudīt atskaņošanu grupas vai
telpiskajā režīmā, ir ieteicams vismaz vienu
skaļruni pievienot ar LAN kabeli. Lai mainītu
skaļruņa savienojuma iestatījumu pēc tam,
kad visi skaļruņi pievienoti bez vadiem,
veiciet skaļruņa atiestati un atkal izveidojiet
savienojumu pēc skaļruņa pievienošanas.
Izmantojot bezvadu savienojumu,
atskaņošanas vienmērīgums ir atkarīgs no
uzstādītā skaļruņa atrašanās vietas. Uzstādiet
skaļruņus nelielā attālumā no maršrutētāja.
Lai baudītu skaņu no vairākiem bezvadu
skaļruņiem vai telpisko atskaņojumu, ieteicams
izmantot maršrutētāju, kurš atbalsta 802.11n.
Šajā gadījumā pārslēdziet maršrutētāja
drošības iestatījumus uz OPEN vai AES.
3
Darbība
Kad atskaņojat dziesmas ar viedierīces skaļruni,
skaņas ekvalaizers netiek atbalstīts.
Grupas atskaņošana
34 Darbība
3
Darbība
1. Lietojumprogrammas Music Flow Player sānu
izvēlnē atlasiet [Connected Speakers].
3. Parādās grupēšanas opcija.
Pieskarieties izvēles rūtiņai, lai atlasītu skaļruni,
ko vēlaties pievienot. Pēc tam piespiediet [OK].
2. Parādās pieslēgtie skaļruņi.
Atlasiet [ ] skaļrunī, kurā tiek atskaņota vēlamā
dziesma.
4. Skaļruņi ir sagatavoti grupas atskaņošanai.
,,Piezīme
yy Ja skaļruņi nav sagrupēti, jūs varat katrā
skaļrunī klausīties atšķirīgu mūziku.
yy Lai atskaņošana noritētu bez problēmām,
ieteicams savienot mazāk par 5 ierīcēm.
yy Vājš signāls, kad skaļruņi ir tālu cits no cita
vai no maršrutētāja, kā arī signāla traucējumi
var izraisīt atskaņojuma kropļojumus.
yy Atkarībā no bezvadu vides grupēšana var
būt traucēta.
yy Lai nodrošinātu nevainojamu atskaņojumu
vairākos skaļruņos, ieteicams par galveno
skaļruni izvēlēties tādu skaļruni, kurš ir
pievienots ar LAN kabeli. Ja par galveno
skaļruni izvēlas tādu, kurš pievienots bez
vadiem, tas jānovieto blakus skaļrunim, kurš
pievienots ar vadiem.
Darbība 35
Atskaņošana bez
pārtraukumiem
Atskaņošanas skaļruņa maiņa no
viedierīces uz skaļruni
Varat viegli nomainīt atskaņošanas skaļruni no
jūsu viedierīces vai skaļruņa uz citu skaļruni bez
pārtraukuma.
,,Piezīme
yy Šī iespēja netiek atbalstīta, kad ar savu
viedierīci dodaties ārpus mājas.
yy Viedierīces Wi-Fi funkcijai jābūt ieslēgtai.
yy Ja avots ir portatīvās ierīces pieslēgvieta un
Bluetooth, atskaņošana bez pārtraukumiem
netiek atbalstīta. (Multivides serveris un
tiešsaistes straumēšanas pakalpojums tiek
atbalstīts.)
3
yy Atskaņojot bez pārtraukumiem, katrs
skaļrunis saglabā esošo skaļumu. Ja
atskaņošanas laikā skaļrunis klusē,
pārbaudiet, vai skaļruņa skaļuma regulators
nav noregulēts uz 0.
Darbība
yy Tiešsaistes straumēšanas pakalpojumā
skaņdarbs, kuru klausāties, tiek atskaņots no
sākuma.
1. Ja viedierīce, kurā tiek atskaņota mūzika, tiek
iznesta no telpas, kurā atrodas pieslēgtais
skaļrunis, ierīcē parādās uznirstošais logs ar
jautājumu, kurā skaļrunī vēlaties atskaņot
mūziku.
2. Izvēlieties skaļruni no uznirstošā saraksta,
un mūzika, ko klausāties, tiks atskaņota bez
pārtraukuma.
,,Piezīme
yy Uznirstošais logs automātiski pazūd
tālākminētajos gadījumos,
-- Kad izvēlaties skaļruni uznirstošajā
sarakstā.
-- 10 sekundes pēc tam, kad parādījies
uznirstošais logs. (tikai Android)
yy Pēdējais savienojums tiek novietots
uznirstošā loga saraksta augšdaļā.
36 Darbība
Aktīvā skaļruņa nomaiņa pret citu
skaļruni bez pauzes
Skaļruņa iestatīšana
ar lietojumprogrammu
Music Flow Player
Ar lietojumprogrammu Music Flow Player jūs varat
iestatīt pieslēgto skaļruni savā viedierīcē.
,,Piezīme
yy Sīkāku informāciju par lietojumprogrammu
Music Flow Player atradīsiet, ieslēdzot [User
Guide] sānu izvēlnes sadaļā [Settings] >
[General].
yy Atkarībā no lietojumprogrammas
versijas šīs daļas saturs var atšķirties no
lietojumprogrammas Music Flow Player
satura.
3
Darbība
Izmantojot NFC birkas, aktīvo skaļruni iespējams
nomainīt pret citu skaļruni, kas atrodas istabā, kurā
esat.
,,Piezīme
yy Music Flow Player lietotnei jāparādās viedās
ierīces ekrānā.
yy Skaļruņu grupēšanas gadījumā visi grupā
esošie skaļruņi skan, kad vienam no grupas
skaļruņiem ir NFC birka.
yy Ir pieejama tikai Android ierīce.
Sagatavošana
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skaļruni.
(11. lappuse)
2. Lai izmantotu skaļruni, lejupielādējiet un
instalējiet lietojumprogrammu Music Flow
Player. (9. lappuse)
Darbība 37
Iestatījumu izvēlnes pārskats
Izvēlne [General]
1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow
Player savā viedierīcē.
Iestatījumi ērtākai skaļruņa lietošanai.
2. Sānu izvēlnē izvēlieties sadaļu [Settings].
Lock Screen Setting (tikai Android
operētājsistēmai)
Šī funkcija ļauj attēlot lietojumprogrammu Music
Flow Player bloķēšanas ekrānā. (Pēc noklusējuma
bloķēšanas ekrāna iestatījums ir [ON].)
,,Piezīme
[Lock Screen Setting] var atšķirties no Music
Flow Player lietotnes atkarībā no Android
versijas.
Šī funkcija ļauj jums attēlot vai izdzēst instrukcijas
izvēlnes lietošanai.
a
General – iestatījumi ērtākai skaļruņa
lietošanai.
b Speakers – iestata pieslēgto skaļruni.
c
Alarms/Sleep Timer – ieslēdz un izslēdz
skaļruni noteiktā laikā.
d
Account Management – Pārvalda tiešsaistes
straumēšanas pakalpojumu.
e Time zone – laika joslas iestatīšana.
f
Advanced settings – atver papildu
iestatījumu izvēlni. (39. lappuse)
g Chromecast – Ataino Chromecast izvēlni.
h
Version Info. – atjaunina skaļruni uz jaunāko
versiju.
i
Open source licenses – parāda informāciju
par LGE atvērtā koda licencēm.
3
Darbība
User Guide
38 Darbība
Izvēlne [Speakers]
Izvēlne [Alarms/Sleep Timer]
Varat noregulēt savam tīklam pievienotos skaļruņus.
Noteiktā laikā ieslēdz un izslēdz skaļruni.
Alarms
Skaļrunis paziņo, kad pienācis iestatītais laiks.
Dzēš atlasīto modinātāju.
Pievieno jaunu modinātāju.
Sleep Timer
Iestata laiku, kad automātiski izslēgt skaļruni.
1. Izvēlnes [Alarms/Sleep Timer] sadaļā [Sleep
Timer] atlasiet skaļruni, kurā iestatīt taimeri.
3
Darbība
a
b
c
d
e
f
g
h
a Rename – pārdēvē skaļruni.
b
Speaker LED – ieslēdz vai izslēdz skaļruņa
LED indikatoru.
c IP Info. – uzrāda skaļruņa IP adresi.
d
Compressed sound transmission – Pielāgo
audio avota kompresiju atbilstoši tīkla statusam.
e Initialize – atiestata skaļruni.
f
System version – attēlo pašreizējo sistēmas
versiju.
Share usage data – Izvelieties, vai nosūtīt
g Chromecast lietošanas datus un kļūdas
ziņojumu Google.
h
Learn about Chromecast built-in Privacy –
Parāda Chromecast Privātuma politiku.
2. Iestatiet vēlamo taimeri atlasītajā skaļrunī.
Darbība 39
Izvēlne [Account management]
Pārvalda tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu.
Izvēlne [Time Zone]
Automatic Time zone
Piedāvā laika joslas iestatījumu no tīkla.
Set Time Zone
Izvēlne [Advanced Settings]
Mesh Network Channel
Ja, izmantojot vairākus skaļruņus, tostarp skaļruni
ar bezvadu savienojumu, parasta atskaņošana vai
grupas atskaņošana nav vienmērīga, nomainiet
režģtīkla kanālu, lai uzlabotu tīkla ātrumu.
1. Atlasiet izvēlnes punktu [Settings] -> [Advanced
Settings].
Ja atspējosiet [Automatic Time zone], pats varēsiet
izvēlēties savu laika joslu.
3
Darbība
2. Izvēlieties opciju [Mesh Network Channel].
Tiek attēlota pašlaik izmantotā kanāla
informācija.
3. Izvēlieties kanālu, lai to nomainītu.
4. Kanāla informācija tiek atjaunināta atbilstoši
izvēlētajam kanālam.
,,Piezīme
yy Skaļrunis uz laiku ir atvienots, kamēr notiek
kanālu maiņa.
yy Ja veicāt kanāla nomaiņu ar izslēgtu skaļruni,
ieslēdziet to un atkārtoti pievienojiet.
yy Ja pēc kanāla maiņas skaļrunis nav
pievienots tīklam, pievienojiet skaļruni
atkārtoti.
40 Darbība
Mesh Network direct connection
(tikai Android operētājsistēmai)
Jūs varat tieši savienot viedierīci ar skaļruni, kas
pievienots jūsu mājas tīklam.
Ja jūsu viedierīce atrodas pozīcijā, kurā nevar
savienoties ar mājas tīklu, izvēlieties tuvāko skaļruni
[Mesh Network direct connection] sarakstā un
pievienojiet viedierīci skaļrunim.
Auto Music Play
Jūs varat viegli nomainīt renderēšanas ierīci no
savas viedierīces vai skaļruņa uz citu skaļruni,
pietuvinot savu viedierīci izvēlētajam skaļrunim.
yy Jūsu viedierīcei jāatbalsta Bluetooth Smart.
yy Šī funkcija ir atkarīga no viedierīces veiktspējas
un Wi-Fi tīkla statusa.
yy Lietojumprogrammā Music Flow ir jābūt ieslēgtai
automātiskās mūzikas atskaņošanas opcijai.
yy Šī funkcija var radīt lielāku akumulatora patēriņu.
3
1. Ieslēdziet opciju [Auto Music Play]
lietojumprogrammas Music Flow papildu
iestatījumu izvēlnē.
Darbība
2. Atzīmējiet ierīci pie LG Music Flow, lai veiktu
atskaņošanu apmēram 1 sekundes.
Darbība
Sensitivity Settings
Izvēlne [Chromecast]
Norāda attālumu starp skaļruni un ierīci, kādā
funkcijai Auto Music Play var regulēt Bluetooth
jutību.
Learn how to cast
41
Parāda, kā lietot Chromecast.
Chromecast enabled apps
Parāda pieejamās Chromecast
lietojumprogrammas.
Cast Groups
Izvēlieties [Learn about Cast Groups] vai [How to
cast to a group], lai redzētu atlasīto informāciju.
,,Piezīme
-- Iestatiet slīdošo joslu stāvoklī [Close], pozīcijā
vistālāk pa kreisi.
-- Lēnām virziet joslu pa labi, kamēr parādās
paziņojums.
,,Piezīme
yy Šī viedierīce varētu atbalstīt zemas jaudas
Bluetooth (BLE).
yy Android gadījumā BLE atbalsta specifikācijas
var atšķirties atkarībā no ražotāja.
yy Atbalstītā operētājsistēmas versija
Ierīce
Operētājsistēma
Android
Android 4.3 (vai jaunāka)
Apple
iOS 7.1.2 (vai jaunāka)
Chromecast built-in open legal
documents
Atlasiet [Google Terms of Service], [Google Privacy
Policy] vai [Open source licenses], lai pārlūkotu
izvēlēto informāciju.
3
Darbība
-- Novietojiet ierīci pietiekami tuvu skaļrunim.
Ieteicams, lai tas būtu aptuveni 5 cm robežās.
Lai varētu lietot Cast Groups, instalējiet Google
Home lietojumprogrammu. Lejupielādējiet
lietojumprogrammu no Apple “App Store” vai
Google “Play Store”.
42 Darbība
Izvēlne [Version Info.]
Atjaunina skaļruni uz jaunāko versiju.
App version info.
Parāda pašreizējo lietojumprogrammas versiju.
Device version info.
Atjaunina skaļruņa aparātprogrammatūras versiju.
1. Atrodiet skaļruni, kas jāatjaunina, un pieskarieties
[ ].
Bluetooth bezvadu
tehnoloģijas lietošana
Par Bluetooth
Bluetooth® ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela
diapazona savienojumam.
Citu elektronisko viļņu dēļ vai Bluetooth
savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās
telpās, var parādīties skaņas traucējumi.
Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas.
Mobilo tālruni, kas atbalsta Bluetooth® bezvadu
tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis
savienojums tiek izveidots, izmantojot Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju.
3
Darbība
Pieejamās ierīces : Android ierīce, iOS ierīce
Bluetooth profili
2. Sāk programmatūras atjaunināšanu.
Lai ierīces varētu izmantot Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju, tām ir nepieciešama spēja interpretēt
noteiktus profilus. Šis skaļrunis ir savienojams ar
šādu profilu:
Izvēlne [Open source licenses]
A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils )
Parāda informāciju par LGE atvērtā koda
programmatūras licencēm.
Mūzikas klausīšanās no
Bluetooth ierīces
Pirms sākat savienošanas procesu, pārliecinieties, ka
jūsu viedierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet
savas Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju. Ja
vienreiz tiek veikta savienošanas pārī darbība, tad
nav nepieciešamības to atkārtot.
Darbība 43
1. Iespraudiet skandas kontaktdakšu elektrības
rozetē. Nospiediet F pogu uz skandas, lai
izvēlētos Bluetooth režīmu. Tad F (funkcija) LED
lampiņa sāks mirgot zilā krāsā.
2. Darbojieties ar Bluetooth ierīci un veiciet
savienošanas pārī darbību. Meklējot šo skaļruni
jūsu Bluetooth ierīcē, tās displejā var parādīties
saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no
Bluetooth ierīces veida. Jūsu skaļrunis parādās
kā “Music Flow H4 (XX:XX)”.
3. Izvēlieties “Music Flow H4 (XX:XX)”.
,,Piezīme
-- starp iekārtu un Bluetooth ierīci ir šķērslis;
-- tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu
frekvenci kā Bluetooth® tehnoloģija,
piemēram, medicīniskais aprīkojums,
mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
yy Šī iekārta atbalsta automātisku Bluetooth
savienošanu pārī. Tomēr tā nedarbojas tālāk
aprakstītajos gadījumos:
-- restartējot ierīci;
-- kad šo iekārtu atvienojat pats;
4. Kad skaļrunis ir izveidojis savienojumu ar jūsu
Bluetooth ierīci, F (funkcija) Bluetooth stāvokļa
LED pārstāj mirgot.
,,Piezīme
-- kad atvienojat šo iekārtu vai pievienoto
Bluetooth ierīci.
yy Skaņa var tikt traucēta, ja savienojumu
traucē citas elektroierīces viļņi.
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces veida dažām
ierīcēm ir atšķirīgi savienošanas pārī veidi.
yy Bluetooth ierīci nav iespējams kontrolēt ar
šo iekārtu.
yy Ja ierīces nosaukuma nav ierīču sarakstā,
veiciet sapārošanu.
yy Savienošana pārī ir ierobežota līdz "One"
Bluetooth® ierīcei. Daudzpāru savienojums
netiek atbalstīts
5. Klausieties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku Bluetooth ierīcē, rīkojieties
saskaņā ar Bluetooth ierīces lietošanas instrukcijā
minēto.
Atkarībā no jūsu Bluetooth ierīces skaļuma
līmeņa tiks noregulēts funkcijas Bluetooth
skaļuma līmenis.
yy Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka
nevarēsiet izmantot Bluetooth funkciju.
yy Jūs varat baudīt Bluetooth® savienojumu,
izmantojot tālruni, MP3, Notebook u.c.
yy Jo lielāks attālums starp iekārtu un Bluetooth
ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
yy Bluetooth® savienojums tiek pārtraukts, kad
ierīce tiek izslēgta vai ja Bluetooth® ierīce
atrodas pārāk tālu no iekārtas.
yy Ja Bluetooth® savienojums ir pārtraukts,
pievienojiet Bluetooth® ierīci atkārtoti.
3
Darbība
XX:XX ir pēdējie četri BT adreses cipari. Tas
nozīmē, ja skaļrunim ir BT adrese, piemēram,
9C:02:98:4A:XX:XX, Bluetooth ierīcē redzēsiet
opciju “Music Flow H4 (XX:XX)”.
,,Piezīme
yy Izmantojot Bluetooth® tehnoloģiju, jums
ir jāizveido savienojums starp iekārtu un
Bluetooth ierīci, cik vien tuvu iespējams, un
jāsaglabā šis attālums.
Tomēr tas var nestrādāt zemāk aprakstītajā
gadījumā :
44 Darbība
Mūzikas atskaņošana
no ārējas ierīces
Skaļruni var izmantot, lai atskaņotu mūziku no
dažāda veida ārējām ierīcēm.
1. Pievienojiet ārējo ierīci skaļruņa pieslēgvietai
PORTABLE IN.
Gaidstāves režīms
Skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja nenotiek
mūzikas atskaņošana vai netiek izmantotas pogas.
Gaidstāves režīms
1. opcija
Ja savienojums ar tīkls tiek pārtraukts un 20 minūtes
nenotiek mūzikas atskaņošana vai netiek nospiesta
neviena poga, skaļrunim tiek aktivizēts gaidstāves
režīms. Tad F (funkcija) LED lampiņa mirgos baltā
krāsā.
3
Darbība
2. opcija
Nospiežot pogu 1/! un turot to nospiestu
5 sekundes, skaļrunim tiek aktivizēts gaidstāves
režīms. Tad F (funkcija) LED lampiņa mirgos baltā
krāsā.
Ārējā ierīce
Noņemams vads
(nav ietverts
komplektā)
2. Izmantojot F (funkcija) pogu, šai ierīcei kā
ievades avotu izvēlieties portatīvo ievadi.
3. Atlasiet dziesmu, ko atskaņot viedierīces
mūzikas sarakstā.
Tīkla gaidstāves režīms
Ja tīkls ir savienots, bet 20 minūtes nenotiek
mūzikas atskaņošana un nekādas darbības ar
pogām, skaļrunis pārslēdzas tīkla gaidstāves režīmā.
Tad F (Funkcija) LED baltā krāsā aptumšojas.
,,Piezīme
Tīkla gaidstāves režīmā nospiežot pogu 1/!,
tiks atskaņots pēdējais izmantotais mūzikas
saraksts.
Darbība 45
Skaļruņa atiestate
Ja skaļrunis nav ieslēgts vai nereaģē, atiestatiet to.
Skaļruņa atiestatīšana
un turiet, kamēr vienu reizi
yy Nospiediet pogu
dzirdams skaņas signāls. Displeja lodziņā parādās
uzraksts „DISABLED”. Tad visas bezvadu tīkla
pieslēgvietas tiek deaktivizētas, un saglabātā
bezvadu tīkla informācija tiek izdzēsta.
un turiet, kamēr divas reizes
yy Piespiediet pogu
dzirdams skaņas signāls. Displeja lodziņā parādās
uzraksts „RESET1”. Jūs varat atiestatīt skaļruni uz
sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.
3
Tīkla tilta Music Flow R1
atiestatīšana
Darbība
Nospiediet pogu
un astoņas sekundes turiet to
nospiestu, lai dzēstu saglabāto tīkla informāciju.
,,Piezīme
Pēc tīkla tilta Music Flow R1 atiestatīšanas
atvienojiet un pēc tam no jauna pievienojiet
skaļruni, lai tiktu izveidots pareizs savienojums
ar tīkla tiltu Music Flow R1.
46 Traucējumu novēršana
Traucējumu novēršana
Vispārēji
Simptomi
Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas
pareizi.
yy Izslēdziet iekārtu un pievienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences skaļruni, DVD
atskaņotāju, pastiprinātāju, u.c.) un ieslēdziet to vēlreiz.
yy Atvienojiet iekārtas un pievienotās ārējās ierīces (TV, zemfrekvences
skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, u.c.) barošanas vadu un pēc tam
atkal to pieslēdziet.
Iekārtu neizdodas ieslēgt.
yy Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet to atkārtoti.
yy Pieslēdziet ierīci strāvas avotam ar komplektā esošo maiņstrāvas adapteri .
Piespiežot pogu, funkcija
nedarbojas.
Vai gaisā ir statiskā elektrība?
Nav skaņas.
Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo?
4
yy Atvienojiet barošanas vadu un pievienojiet to vēlreiz.
yy Noregulējiet skaļumu.
Traucējumu novēršana
Skaļrunis nedarbojas
pareizi.
Vai skaļrunis ir pieslēgts kontaktligzdai?
yy Pieslēdziet skaļruni kontaktligzdai.
Vai skaļruņa priekšējais stāvokļa LED indikators neizdziest?
yy Pārbaudiet, vai jūsu izmantotais Wi-Fi maršrutētājs ir sertificēts Wi-Fi
savienojumiem.
yy Atvienojiet skaļruni, pievienojiet to vēlreiz un atkārtoti savienojiet ar
maršrutētāju.
yy Atiestatiet skaļruni.
yy Izmantojot Music Flow R1
-- Pārliecinieties, vai viedā ierīce un Music Flow R1 ir pieslēgti vienam un
tam pašam Wi-Fi tīklam.
-- Pārliecinieties, vai Music Flow R1 LED indikators rāda, ka tas darbojas
pareizi.
-- Ja problēma joprojām pastāv, atiestatiet Music Flow R1.
-- Atslēdziet un no jauna pieslēdziet Music Flow R1. Pēc tam atslēdziet un
pieslēdziet skaļruni.
-- Ja Music Flow R1 un skaļruņa savienošana rada problēmas, pamēģiniet
mainīt skaļruņa atrašanās vietu, lai skaļrunis atrastos tuvāk bezvadu
maršrutētājam vai Music Flow R1.
Traucējumu novēršana 47
Tīkls
Simptomi
Cēlonis un risinājums
Skaļruni nevar savienot ar Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas darbojas
mājas tīklu.
radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet skaļruni tālāk no šādām ierīcēm.
Multivides serveri netiek
parādīti ierīču sarakstā.
yy Darbojas jūsu multivides servera ugunsmūris vai pretvīrusu programma.
Izslēdziet sava multivides servera ugunsmūri vai pretvīrusu programmu.
yy Pārliecinieties, ka skaļrunis ir pieslēgts lokālajam tīklam, kuram pievienots
multivides serveris.
Man neizdodas sagrupēt
skaļruņus.
Vai skaļrunis ir pieslēgts tīklam, izmantojot Wi-Fi savienojumu?
yy Ja vēlaties izbaudīt grupas atskaņošanu, vismaz vienam skaļrunim jābūt
pievienotam ar LAN kabeli.
yy Ja skaļruņi pievienoti tikai ar bezvadu savienojumu, atvienojiet visus
bezvadu savienojumus un pievienojiet no jauna pēc tam, kad esat
pieslēdzis/-gusi skaļruni ar vadu.
Vai Music Flow Player ir iesprausts?
yy Iespraudiet Music Flow Player.
4
Vai LAN kabelis ir pareizi pieslēgts bezvadu maršrutētājam un Music Flow
Player?
Traucējumu novēršana
Lietojumprogramma
Music Flow Player
nedarbojas pareizi.
yy Pieslēdziet LAN kabeli Ethernet pieslēgvietai Music Flow Player aizmugurē
un bezvadu maršrutētājam.
yy Izmantojot tīkla tiltu Music Flow R1 signāla darbības rādiusa palielināšanai,
neveidojot vadu savienojumu, vismaz vienam skaļrunim jābūt pievienotam
ar LAN kabelim.
Vai tad, kad Music Flow Player ir iesprausts, Music Flow Player LED indikators
rāda, ka tas darbojas pareizi?
yy Ja rodas problēmas ar Music Flow Player pievienošanu, pamēģiniet
pārvietot skaļruni tuvāk bezvadu maršrutētājam vai Music Flow Player.
Ja restartējat maršrutētāju.
yy Jums jāizslēdz skaļrunis un atkārtoti jāieslēdz tas.
Ja instalējat jaunu maršrutētāju.
yy Jums jāveic rūpnīcas iestatījumu iestatīšana un jāizveido skaļrunim tīkla
savienojums.
48 Traucējumu novēršana
Lietojumprogramma un datora programmatūra
Simptomi
Cēlonis un risinājums
Lietojumprogramma
Music Flow Player
nedarbojas pareizi.
Vai, mēģinot piekļūt lietojumprogrammai, notiek kļūda?
yy Pārliecinieties, ka jūsu viedierīce ir saderīga ar lietojumprogrammu.
yy Pārliecinieties, ka izmantojat lietojumprogrammas Music Flow Player
jaunāko versiju.
yy Pārliecinieties, ka skaļruņu priekšējā LED maina krāsu no sarkanas uz baltu.
Programma Music Flow
PC Software nedarbojas
pareizi.
Vai jūsu personālajā vai Mac datorā ir iespējots ugunsmūris?
yy Atspējojiet visus ugunsmūrus un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
Skatiet sava ugunsmūra lietošanas instrukciju vai tīmekļa vietni.
Vai LAN kabelis ir pareizi pieslēgts bezvadu maršrutētājam un jūsu
personālajam vai Mac datoram?
yy Nodrošiniet, ka skaļrunis un jūsu personālais vai Mac dators ir pareizi
pievienots lokālajam tīklam un var piekļūt internetam.
4
yy Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas
darbojas radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet skaļruni un jūsu personālo
vai Mac datoru tālāk no šīm ierīcēm.
Traucējumu novēršana
Pielikums 49
Failu prasības
Pieejamie failu pagarinājumi: “.mp3”, “.wma”, “.flac”,
“.m4a”, “.aac”, “.ogg”, “.wav”
Preču zīmes un
licences
Iztveršanas frekvence: 32-48 kHz robežās (mp3,
wma), līdz 192 kHz/24 bit (flac)
Bitu pārraides ātrums: līdz 320 kbps (mp3, wma)
yy Failu prasības ne vienmēr ir saderīgas. Var
gadīties, ka attiecībā uz faila īpatnībām un
servera funkcijām eksistē zināmi ierobežojumi.
yy Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus „.wav” failus.
yy Atkarībā no failu tipiem vai ieraksta veidiem,
ierīce var neveikt atskaņošanu.
yy Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus DRM ielādētos
failus.
Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logo
ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir
Bluetooth SIG, Inc., un LG Electronics jebkāda šo
zīmju izmantošana veicama saskaņā ar licences
noteikumiem.
Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi
atbilst to attiecīgajiem īpašniekiem.
5
Pielikums
50 Pielikums
Par statusa LED indikatoru
Bluetooth
Statuss
Krāsa
Gaida savienošanu pārī ar Bluetooth
Mirgo
Savienojums pārī ar Bluetooth ir izveidots
Portatīvās ierīces pieslēgvieta
Statuss
Krāsa
Pievienots portatīvais kabelis
Tīkls
Statuss
Krāsa
Gaida savienojumu ar tīklu
Mirgo
Savienots
Tīklam tiek pievienota sākotnējā ierīce
(
poga ir nospiesta)
Mirgo
5
Tīklam tiek pievienota papildu ierīce
(
poga ir nospiesta)
Mirgo
Pielikums
Tīkla gaidstāves režīms
(Akumulators: notiek uzlāde)
Tīkla gaidstāves režīms
(Akumulators: pilnībā uzlādēts)
Grupēšana iestatīta (tika iestatīta pirmā grupa)
,,Piezīme
yy Pirmo reizi iestatot grupu, tīkla statusa LED indikators F (funkcija) iedegas zaļā krāsā.
yy Iestatot papildu grupas, F (funkcija) tīkla statusa LED indikatora krāsa mainās atbilstoši grupēšanas
>
>
> )
secībai. ( >
yy Ja grupētajam skaļrunim tiek aktivizēts F (funkcija) tīkla gaidstāves režīms, tīkla statusa
LED indikators tiek aptumšots.
Pielikums
51
Specifikācijas
Vispārēji
Barošanas avots
12 V 0 1,0 A (maiņstrāvas adapteris)
Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija
12 W
Patērētā jauda
Elektroenerģijas patēriņš : 3,7 W
(ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
Izmēri (P x A x Dz):
Modelis : WA-12M12FG
Ražotājs : Yang Ming Industrial
Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Izeja : 12 V 0 1,0 A
194 mm x 64 mm x 70 mm (bez kājiņām)
Neto svars (aptuveni)
0,8 kg
Darbības temperatūra
5 °C - 35 °C
Darbības gaisa mitrums
5 % līdz 90 %
Maiņstrāvas adapteris
Ievade
PORTABLE IN
400 mVrms (3,5 mm stereo ligzda)
Skaļruņi
Iebūvēts
Pilna nominālā pretestība
4Ω
Nominālā pievadāmā jauda
10 W
Maks. pievadāmā jauda
20 W
Sistēma
Bezvadu LAN (iekšējā antena)
Integrēta IEEE 802.11n (Draft 2.0) piekļuve pie bezvadu tīkla, saderīga
ar 802.11a/b/g/n Wi-Fi tīkliem.
yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
5
Pielikums
Tips
52 Pielikums
Skaļruņa apkope un
transportēšana
Skaļruņa transportēšana
Saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja
jums nepieciešams skaļruni transportēt, maksimālas
drošības nolūkos iepakojiet skaļruni tāpat, kā tas bija
iepakots rūpnīcā.
Tīru ārējo virsmu uzturēšana
yy Skaļruņa tuvumā neizmantojiet gaistošus
šķidrumus, piemēram, insekticīda aerosolu.
yy Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt
virsmu.
yy Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus
saskarē ar skaļruni ilgāku laiku.
Skaļruņa tīrīšana
5
Pielikums
Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu
drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet
mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu
mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet
aktīvus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai
atšķaidītāju, jo tie var sabojāt skaļruņa virsmu.
Svarīga informācija par
tīkla pakalpojumiem
Visas informācijas, datu, dokumentu, komunikāciju,
lejupielādes, failu, tekstu, attēlu, fotogrāfiju, grafikas,
video, tīmekļraides, publikāciju, instrumentu,
resursu, programmatūras, koda, programmu,
sīklietotņu, preču un pakalpojumu, programmu,
produktu un cita satura („Saturs”) izcelsme un
visi pakalpojumi un piedāvājumi („Pakalpojumi”),
ko sniedz vai piedāvā jebkāda trešā puse (katrs
„Pakalpojuma sniedzējs”), ir pakalpojuma sniedzēja
atbildība.
Satura un pakalpojumu, ko sniedz pakalpojumu
sniedzējs caur LGE ierīci, pieejamība un piekļuve
ir pakļauta izmaiņām jebkurā laikā bez iepriekšēja
brīdinājuma, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visa
vai jebkādas satura vai pakalpojumu daļas atlikšanu,
noņemšanu vai pārtraukšanu.
Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas attiecībā
uz Saturu vai Pakalpojumiem, skatiet pakalpojumu
sniedzēja mājas lapu, lai iegūtu visjaunāko
informāciju. LGE nav atbildīgs un nevar tikt saukts
pie atbildības par klientu apkalpošanu saistībā ar
Saturu un Pakalpojumiem. Jebkādi jautājumi vai
lūgumi par pakalpojumu saistībā ar Saturu vai
Pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam Satura
un Pakalpojuma sniedzējam.
Lūdzu, ievērojiet, ka LGE nav atbildīgs par jebkāda
veida Saturu vai Pakalpojumiem, ko sniedz
pakalpojuma sniedzējs, vai par jebkādām šāda
Satura vai Pakalpojumu izmaiņām, atcelšanu vai
pārtraukšanu, kā arī negarantē šāda Satura vai
Pakalpojumu pieejamību vai piekļuvi tiem.
Pielikums 53
LIETOŠANAS
NOTEIKUMI
Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz personām un
grupām, kas izmanto LG Daudzzonu skaļruni (LG
Multiroom Speaker), ar to saistīto programmatūru,
šo lietojumprogrammu un jebkurus pakalpojumus,
kas saistīti ar šo lietojumprogrammu (kopā saukti
„LG programmatūra”). Noteikumos izklāstīti LGE
pienākumi pret jums, kā arī noteiktas lietas, ko
drīkst un nedrīkst darīt, lietojot LG programmatūru.
LG programmatūra ir patentēta programmatūra,
kas pieder LG Electronics Inc., Korejā reģistrētai
korporācijai, kuras juridiskā adrese ir Yeouido-dong
20, Yeoungdeungpo-gu, Seula, Dienvidkoreja. LGE
un tā licences devēji („LGE” vai „mēs”).
Piekļūstot LG programmatūrai vai izmantojot
to, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem Lietošanas
noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja
nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, jūs
nedrīkstat piekļūt LG programmatūrai vai izmantot
to. Gadījumā, ja konstatētas šo Lietošanas
noteikumu pretrunas ar kādu citu dokumentu, kas
minēts šajos Lietošanas noteikumos, prioritāri ir šie
Lietošanas noteikumi, ja vien attiecīgajā dokumentā
nav skaidri noteikts citādi.
Jūs apzināties, ka visas LG programmatūras
īpašumtiesības jebkurā pasaules vietā pieder
tikai mums un nekādas LG programmatūras
īpašumtiesības netiek nodotas jums. Jūs esat tiesīgs
izmantot LG programmatūru ierobežotā apmērā, kā
to nosaka šīs licences nosacījumi.
Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt un dekompilēt
mūsu programmatūru vai izmantot reverso
inženieriju, ja vien to neļauj likums. Mēs paturam
tiesības pārtraukt, atcelt vai apturēt Pakalpojumu
vai to daļas sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma,
ja uzskatām, ka jūs pārkāpjat šos Lietošanas
noteikumus.
Jūs apzināties, ka LG programmatūra nav veidota
tā, lai tā atbilstu jūsu individuālajām prasībām.
Mēs neapsolām un negarantējam, ka LG
programmatūrā nav kļūdu vai ka tā vienmēr būs
pieejama. Mēs pieliekam komerciāli pieņemamas
pūles, lai nodrošinātu pastāvīgu un kvalitatīvu
Mēs neuzņemamies atbildību par situāciju, ja
Pakalpojumi vai kāda to daļa jebkādu iemeslu dēļ
nav pieejami.
Lai gan varat izmantot LG programmatūru, lai
lejupielādētu saturu vai lietojumprogrammas,
ko trešās puses piedāvā LG programmatūrā, vai
piekļūtu tām, mēs neapsolām un negarantējam,
ka vienmēr varēsiet piekļūt šādam saturam vai
lietojumprogrammām. Savu juridisko iespēju
robežās mēs izslēdzam jebkādas garantijas,
nosacījumus vai citus noteikumus, ko šajos licences
noteikumos ietver likumi.
Savu juridisko iespēju robežās mēs izslēdzam
jebkādu atbildību par jebkuriem zaudējumiem,
kas jums vai kādai citai personai radušies saistībā
ar faktu, ka lietojat LG programmatūru. Mēs esam
atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas radušies kā
paredzams rezultāts tam, ka esam pārkāpuši šīs
licences nosacījumus, vai mūsu nolaidības rezultātā
tālāk minētajā apjomā, bet mēs neesam atbildīgi
par jebkuriem zaudējumiem, kas nav paredzami.
Zaudējumi ir paredzami, ja tie ir mūsu pārkāpumu
skaidras sekas vai tie bija paredzami, kad sākāt lietot
LG programmatūru.
Mūsu un mūsu uzņēmumu grupas līgumā,
likumā vai citādi noteiktā kopējā atbildība par
zaudējumiem (tai skaitā nolaidību), kas nav
izslēgta šajos licences noteikumos, pret jums
aprobežojas ar summu, ko samaksājāt par LG
programmatūras pakalpojumiem. Tādā apmērā, kā
to pieļauj piemērojamie likumi, dažas jurisdikcijas
nepieļauj atbildības ierobežošanu vai izslēgšanu par
nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai tajās
ir likumi, kas ierobežo saistību ierobežošanu vai
izslēgšanu, tādēļ iepriekšminētais ierobežojums var
neattiekties uz jums.
Nekas šajos licences nosacījums neierobežo un
neizslēdz mūsu atbildību par cilvēka bojāeju vai
ievainojumiem, kas radušies mūsu nolaidības,
krāpšanas vai krāpnieciskas sagrozīšanas rezultātā
vai kādas citas saistības rezultātā, ko likumīgi nevar
ierobežot vai izslēgt.
LG programmatūra sniedz piekļuvi
lietojumprogrammām un sniedz saites uz
5
Pielikums
Mēs piešķiram jums neekskluzīvu licenci izmantot
iepriekš uzinstalētās LG programmatūras kopijas
tikai tādā apmērā, lai jūs varētu izmantot LG
Daudzzonu skaļruni privātām vajadzībām un
nekādiem citiem nolūkiem.
LG programmatūras pieejamību, taču mēs
nevaram garantēt, ka tā būs pieejama vienmēr,
bez pārtraukumiem vai kļūdām. Pastāv iespēja, ka
mums var nākties pārtraukt LG programmatūras
nodrošināšanu vai pārtraukt vai ierobežot
Pakalpojumu vai kādas to daļas izmantošanu, ja
uzskatām, ka tas ir nepieciešams tehnisku, darba,
drošības, juridisku vai normatīvu apsvērumu dēļ.
54 Pielikums
5
citiem pakalpojumiem, kas pieder trešajām
pusēm, piemēram, satura sniedzējiem, kas
pārvalda šos pakalpojumus. Jebkuras trešo pušu
lietojumprogrammas, pakalpojumus un saturu,
kam piekļūstat, izmantojot Pakalpojumus, jums
piedāvā trešās puses pakalpojumu sniedzēji, un
uz minētajām lietām šie Lietošanas noteikumi
neattiecas.
TV neattēlos aizliegto saturu, kamēr nebūs ievadīts
PIN kods. Jūs esat atbildīgs par vecāku rīka un citu
pieejamo vadības rīku uzstādīšanu un izmantošanu,
un mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu vai
zaudējumiem, kas nodarīti jums vai kādam citam
jūsu LG Smart TV lietotājam tādēļ, ka neesat to
izdarījis. Dažiem LG Smart TV modeļiem šīs funkcijas
var nebūt pieejamas.
Jūsu darījumi ar trešās puses pakalpojumu
sniedzējiem ir tikai jūsu un attiecīgā sniedzēja
darīšana, un uz tiem var attiekties sniedzēja
noteikumi un privātuma politika. Mēs iesakām
jums izlasīt šos dokumentus, taču neesam atbildīgi
par to saturu. Mēs neuzņemamies atbildību par
trešo pušu pakalpojumu sniedzēju piedāvātajām
lietojumprogrammām, pakalpojumiem vai saturu.
Vīrusi un drošība
Pielikums
Mēs varam ierobežot trešo pušu satura,
lietojumprogrammu vai pakalpojumu
lietošanu vai pieejamību bez iepriekšēja
brīdinājuma, neuzņemoties atbildību par to.
Mēs nepārprotami noliedzam jebkādu atbildību
par visām LG programmatūrā pieejamā satura,
lietojumprogrammu un pakalpojumu izmaiņām,
atspējošanu, dzēšanu vai apturēšanu. Mēs neesam
atbildīgi un nevaram tikt saukti pie atbildības
par klientu apkalpošanu saistībā ar saturu,
lietojumprogrammu un pakalpojumiem. Visi
jautājumi vai lūgumi par pakalpojumu saistībā
ar trešās puses saturu, lietojumprogrammu vai
pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam
satura un pakalpojuma sniedzējam vai
lietojumprogrammas izstrādātājiem (atkarībā no
situācijas).
Šie noteikumi neietekmē jūsu kā patērētāja ar
likumu noteiktās tiesības.
Pakalpojumu piemērotība bērniem un vecāku
kontroles rīki
Mainiet šo daļu, ja nepieciešams: Pakalpojumi nav
paredzēti bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, un
nav speciāli veidoti, lai piesaistītu bērnus, kas jaunāki
par 13 gadiem. Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat
piekļūt noteiktam saturam, kurā ietilpst materiāli, ko
var uzskatīt par nepiedienīgiem, nepatīkamiem vai
bērniem nepiemērotiem.
Ja ļaujat bērnam izmantot LG Smart TV, lai piekļūtu
Pakalpojumiem, jūs esat atbildīgs par lēmumu, vai
attiecīgie Pakalpojumi ir piemēroti konkrētajam
bērnam.
Jūsu Smart TV piedāvā vecāku kontroles rīku (četru
ciparu PIN koda ievadīšana). Ja esat iespējojis
četru ciparu PIN koda ievadīšanu, jūsu LG Smart
Izmainiet šo daļu, ja nepieciešams: Mēs pieliekam
komerciāli pieņemamas pūles, lai nodrošinātu, ka
Pakalpojumi ir droši un bez vīrusiem, taču šīs pūles
nevar garantēt un negarantē, ka Pakalpojumos
nebūs kļūdu, vīrusu un citu ievainojamību.
Turklāt mēs neuzņemamies atbildību par
jebkādiem zaudējumiem, ko radījis vīruss,
pakalpojumatteices (DoS) uzbrukums vai cits
tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var būt inficējis
jūsu LG Smart TV, datus vai citus jums piederošos
materiālus Pakalpojumu lietošanas laikā.
Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu:
Sūdzības
Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības par
Pakalpojumiem, sazinieties ar [ievadiet LG e-pasta
adresi, kas nav kādas konkrētas personas e-pasta
adrese].
Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu: Dažādi
Ja vien nav skaidri noteikts citādi, šajos Lietošanas
noteikumos un tajos minētajos dokumentos
pilnībā iekļauta vienošanās mūsu uzņēmuma un
jūsu starpā par Pakalpojumu izmantošanu, un šī
vienošanās aizstāj jebkuras iepriekšējas vienošanās,
norunas, apņemšanās vai priekšlikumus, rakstiskus
vai mutiskus, mūsu uzņēmuma un jūsu starpā par
Pakalpojumu izmantošanu.
Mēs varam nodot, piešķirt ar apakšlīgumu vai
citādi nodot mūsu tiesības un pienākumus šo
Lietošanas noteikumu ietvaros vai kādu to daļu
citam uzņēmumam, firmai vai personai. Mēs to
varam darīt tikai gadījumā, ja tas būtiski neietekmē
jūsu tiesības šo Lietošanas noteikumu ietvaros.
Jūs nedrīkstat nodot, piešķirt ar apakšlīgumu
vai citādi nodot jūsu tiesības un pienākumus
šo Lietošanas noteikumu ietvaros citai personai
(izņemot gadījumus, kad nododat savu LG Smart TV
trešajai pusei), ja vien par to iepriekš neesat rakstiski
vienojies ar mums.
Ja mēs izvēlamies neizmantot vai nerealizēt kādas
tiesības pret jums kādā noteiktā laikā, tas nenozīmē,
ka vēlāk nevaram izlemt izmantot vai realizēt šīs
tiesības.
Pielikums 55
Ja tiek secināts, ka kāda šo Lietošanas noteikumu
daļa ir pretlikumīga, spēkā neesoša vai ka
tiesa vai regulējošā iestāde to nevar piemērot,
nepieciešamības gadījumā šo daļu var dzēst
un pārējās Lietošanas noteikumu daļas paliek
piemērojamas.
Šie Lietošanas noteikumi nerada un neietver
tiesības, ko varētu realizēt persona, kas nav šo
noteikumu puse.
Šos Lietošanas noteikumus regulē tās valsts likumi,
kurā tika pārdots jūsu LG Smart TV, un jūs piekrītat
un LGE piekrīt pakļauties tās valsts tiesu ekskluzīvajai
jurisdikcijai, kurā jūsu LG Smart TV tika pārdots.
Šo Vienošanos regulē Korejas Republikas likumi,
izņemot to konfliktus ar likumu noteikumiem.
Ja jums rodas kādi jautājumi vai komentāri par šiem
Lietošanas noteikumiem, sazinieties ar www.lg.com.
LGE laiku pa laikam var aktualizēt šos Lietošanas
noteikumus. Būtisku Lietošanas noteikumu izmaiņu
gadījumā ziņosim jums par tām LG programmatūrā
vai citiem līdzekļiem.
ATKLĀTĀ PIRMKODA
PROGRAMMATŪRAS
PAZIŅOJUMS
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus
atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas
un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz
e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu
piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz
tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas
(piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes
izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no
ierīces iegādes datuma.
5
Pielikums
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL
un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā
ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising