LG | NP8350 | Quick Start Guide | LG NP8350 Краткое руководство

LG NP8350 Краткое руководство
VIEDĀ Hi-Fi AUDIO
LAV
Bezvadu daudzzonu sistēma
Modelis : NP8350
NP8350W
NP8350B
LATVIEŠU | ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Reālais produkts var atšķirties no attēlā redzamā.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 1
2015-04-16
11:02:02
1
2
Darba uzsākšana
Darba uzsākšana
Informācija par drošību
UZMANĪBU!
ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET
UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDUS.
NEŅEMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU) KORPUSA IEKŠPUSĒ
NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS, UZTICIET APKOPI
KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM
Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī
brīdina lietotāju par neizolēta, bīstama elektriskā
sprieguma, kura amplitūda ir pietiekama, lai cilvēks
varētu saņemt elektriskās strāvas triecienu, klātbūtni
iekārtas korpusa iekšpusē.
Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērš lietotāja
uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes
(servisa) norādēm, kuras atrodamas iekārtas
dokumentācijā.
BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU
NO LIETUS UN MITRUMA.
UZMANĪBU! Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens (pilošam vai izšļakstīta)
iedarbībai un nevajag uz atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus,
piemēram, vāzes ar puķēm.
BRĪDINĀJUMS: Neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu
plauktā vai tamlīdzīgi.
UZMANĪBU! Šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu
(piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē
produkta darbība var tikt traucēta.
UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet
iekārtu vadoties pēc ražotāja instrukcijas.
Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas
darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres
nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna,
paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot
kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja
netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja
uzstādīšanas instrukcija.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 2
2015-04-16
11:02:03
Darba uzsākšana
3
PAZIŅOJUMS: lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķēšanas
informāciju, ieskaitot identifikāciju un detaļnormu, skatiet galveno etiķeti
aparatūras apakšā vai aizmugurē.
UZMANĪBU! Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas nāk komplektā šai
ierīcei. Neizmantojiet elektroapgādi no citām ierīcēm vai ražotājiem. Citu
elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus
un atcelt garantiju. Ja jūs neizmantojat komplektā iekļauto adapteri,
lādēšana nav iespējama vai lādēšanas laiks var atšķirties.
BRĪDINĀJUMI attiecībā uz tīkla pieslēguma vadu
Ieteicams katru elektroiekārtu pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgvietai;
Tas nozīmē, ka katra iekārta tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav
papildus rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos, iepazīstieties ar
specifikāciju šinī lietošanas instrukcijā. Nepārslogojiet tīkla pieslēguma
rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas tīkla pieslēguma rozetes, tīkla
pagarinātāji, pārkarsēti tīkla vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir
bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu
vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas iekārtas tīkla pieslēguma vadu
un tiklīdz pamanāt bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no tīkla,
pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet
bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet tīkla vadu no fiziskām
vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, salocīšanas, samezglošanās,
saspiešanas, iespiešanas durvīs vai bradāšanas ar kājām. Īpašu uzmanību
pievērsiet spraudņiem, sienas pieslēguma rozetēm un vietai, kur tīkla vads
iznāk no iekārtas korpusa. Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas
gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.
Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.
Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru no iekārtas:
Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā
secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un
novērstu iespējamos draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju
vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētajā savākšanas
punktā. Neatbrīvojieties no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves
atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, brīvas kompensācijas sistēmas
baterijas vai akumulatorus. Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotu,
piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas, iedarbībai.
UZMANĪBU, izmantojot šo produktu zema mitruma apstākļos
yy Vidē ar zemu mitruma līmeni var rasties statistiskā elektrība.
yy Šo produktu ir ieteicams izmantot pēc pieskaršanās kādam metāla
priekšmetam, kas vada elektrību.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 3
2015-04-16
11:02:03
4
Darba uzsākšana
BRĪDINĀJUMS: Šī iekārta satur magnētus, kas var radīt kaitējumu noteikta
veida priekšmetiem (piem., magnētiskā karte, elektrokardiostimulators u.c.).
Vecās elektroierīces nodošana
1.Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jāutilizē,
nododot pašvaldības īpaši noteiktās pieņemšanas vietās.
Tos nedrīkst izmest parastās municipalitātes atkritumu
urnās.
2.Ievērojot prasības veco elektroierīču utilizēšanā, jūs
pasargāsiet apkārtējo vidi un cilvēku veselību no
iespējami nelabvēlīgajām sekām, kādas varētu rasties,
ierīcēm sadaloties nepiemērotā vietā.
3.Lai gūtu plašāku informāciju par veco ierīču utilizēšanas
iespējām, sazinieties ar pilsētas pašvaldību, atkritumu
savākšanas saimniecību vai veikalu, kurā ierīci iegādājāties.
Izlietoto bateriju/akumulatoru likvidēšana
Pb
1.Šo simbolu var papildināt dz īvsudraba (Hg), kadmija (Cd)
vai svina (Pb) ķīmisko elementu simboli, ja akumulators
satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba. 0,002% kadmija
vai 0,004% svina.
2.Visas baterijas/akumulatori ir jālikvidē valsts vai
pašvaldības nozīmētās speciālās atkritumu savākšanas
vietās, atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem.
3.Pareizi atbrīvojoties no vecajām baterijām/akumulatoriem,
tiks novērstas iespējami nelabvēlīgās sekas uz apkārtējo
vidu un cilvēku veselību.
4.Lai saņemtu sīkāku informāciju par atbrīvošanos no
vecajām baterijām/akumulatoriem, lūdzu, sazinieties ar
savas pašvaldības biroju, atkritumu iznīcināšanas dienestu
vai veikalu, kur nopirkāt šo izstrādājumu.
Nederīgo bateriju un akumulatoru izņemšana
(TIKAI produktiem ar iebūvētu akumulatoru)
Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs
to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai
pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem
speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi,
lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru un vajadzētu
konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu
sniedzēju.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 4
2015-04-16
11:02:03
Darba uzsākšana
5
Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss, jāatvieno
vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators.
Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem paredzētās norādes par
akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz http://www.lge.com/global/
sustainability/environment/take-back-recycling
UZMANĪBU: Lietotājs nedrīkst nomainīt ierīces iekšējo litija bateriju, jo,
darot to nepareizi, pastāv eksplozijas risks. Bateriju pret tāda paša tipa
bateriju nomaina speciālists.
Atbilstības deklarācija
Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center B.V.
paziņo, ka šī Bezvadu daudzzonu audio sistēma atbilst direktīvas 1999/5/
EK pamatprasībām un citiem saistītajiem noteikumiem. Pilnu Atbilstības
deklarāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen,
Nīderlande,
vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Šī ierīce ir 2.4 GHz un 5 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta
izmantošanai visās ES dalībvalstīs un EFTA valstīs, nosakot ierobežojumu 5
GHz joslas izmantošanai iekštelpās (5150 – 5250 MHz).
Uzstādot un darbinot šo ierīci, minimālajam attālumam starp ierīci un
jūsu ķermeni ir jābūt 20 cm. Un šī frāze ir vispārējs paziņojums attiecībā uz
lietotāja vidi.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 5
2015-04-16
11:02:03
6
Saturs
Saturs
1
Darba uzsākšana
2
8
8
9
9
9
9
Informācija par drošību
Izpakošana
Produkta pārskats
Iekārtas uzlādēšana
Pamata darbības
– Pogas 1/! izmantošana
– Režīma maiņa
2
Daudzzonu funkcijas izmantošana
10
10
11
Daudzzonu tīkla iestatīšana
– 1. solis. Mājas tīkla prasības
– 2. solis. Lietotnes "Music Flow Player" un multivides
servera instalēšana
– 3. solis. Daudzzonu funkcijas sākotnējā iestatīšana
– 4. solis. Skaļruņu pievienošana (pēc izvēles)
– Tilta izmantošana
Vairāku MUSICflow produktu izmantošana
– 1. Mājas kino režīms
– 2. Grupēšanas režīms
– 3. L/R Stereo režīms
13
16
18
19
19
20
20
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 6
2015-04-16
11:02:03
Saturs
3
Ārējās ierīces izmantošana
21
21
21
Ārējās ierīces izmantošana
– 1. PORTATĪVĀS IEEJAS savienojums
– 2. BLUETOOTH® savienojums
4
Problēmu novēršana
22
Problēmu novēršana
5
Pielikums
27
28
28
29
30
Par statusa LED diodes stāvokli
Par ferīta serdi (pēc izvēles)
– Kā pievienot ferīta serdi
Tehniskie parametri
Norāde par atvērtā koda programmām
7
yy Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām,
apmeklējiet http://www.lg.com un lejupielādējiet
Lietotāja rokasgrāmatu. Šīs rokasgrāmatas saturs var
atšķirties no jūsu iekārtas.
yy Atkarībā no reģiona, lietotnes Music Flow Player un
MUSICflow produkta sērijas daļa no šīs rokasgrāmatas
satura var atšķirties.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 7
2015-04-16
11:02:03
8
Darba uzsākšana
Izpakošana
Iekārta
Maiņstrāvas
adapteris
Īsa lietošanas
instrukcija
Produkta pārskats
a 1/! (Gaidstāve/Ieslēgts)
b F (Funkcija): Izvēlas funkciju un ievades avotu.
c -/+ (Skaļums)
d
(Atskaņot/Apturēt): Sāk vai apstādina atskaņošanu.
e Skaļrunis
f
(Wi-Fi): Pieslēdz sākotnējo MUSICflow produktu jūsu
tīklam ar bezvadu savienojumu.
g
(Pievienot): Pievieno jūsu tīklam papildu MUSICflow
produktu (gadījumā, ja ir pievienots viens vai vairāki
MUSICflow produkti).
h
(Portatīvā ieeja): Pievieno ārējo ierīci.
i DC IN 12 V: Pievieno komplektā iekļauto maiņstrāvas
adapteri.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 8
2015-04-16
11:02:05
Darba uzsākšana
9
Iekārtas uzlādēšana
Šai iekārtai ir iebūvēts akumulators.
Pirms lietošanas uzlādējiet
akumulatoru, pievienojot
maiņstrāvas adapteri.
Uzlādes statusa
pārbaude
Lādējas:
poga 1/! kļūst sarkana.
Pilnībā uzlādēts:
poga 1/! kļūst balta.
Aptuveni
3 stundas
, Piezīme
Kā pārbaudīt akumulatora uzlādes līmeni:
kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet 1/!
1/! (Balts) : vairāk nekā 60 %
1/! (Dzeltens) : vairāk nekā 15 %
1/! (Dzeltens mirgo) : mazāk nekā 15%
Pamata darbības
Pogas 1/! izmantošana
Ieslēgt : Nospiediet 1/!
Izslēgt : Nospiediet un turiet 1/!
Režīma maiņa
Atkārtoti nospiediet pogu F (Funkcija). Tad režīms ir nomainīts.
(Wi-Fi à Bluetooth à Wi-Fi)
, Piezīme
Pievienojot portatīvo kabeli, funkcija tiek nomainīta kā parādīts zemāk.
(Wi-Fi à Bluetooth à Portable In à Wi-Fi)
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 9
2015-04-16
11:02:05
2
Daudzzonu funkcijas izmantošana
10
Daudzzonu funkcijas izmantošana
Daudzzonu tīkla iestatīšana
1. solis. Mājas tīkla prasības
d
a
c
b
a Pārliecinieties, ka jūsu mājās ir uzstādīts bezvadu tīkls ar
maršrutētāju. Mājas maršrutētājam ir jābūt pieslēgtam pie
interneta.
b Pievienojiet savu viedierīci mājas tīklam.
c Pievienojiet skaļruni barošanas avotam.
d Ja vēlaties baudīt multimediju serverī (datorā, Mac datorā vai
tīkla krātuvē) esošu mūziku, pieslēdziet multimediju serveri
savam mājas tīklam.
. Uzmanību attiecībā uz mājas tīkla prasībām
yy MUSICflow sistēmā saziņa notiek pa 2,4 GHz un 5 GHz mājas
tīklu, kas atbalsta 802.11b/g/n bezvadu tehnoloģiju.
yy Bezvadu signāla traucējumi var izraisīt atvienošanos no tīkla
vai atskaņošanas pārtraukšanu.
yy Atkarībā no tīkla darbības ātruma tiešsaistes satura
atskaņošana var nedarboties kā nākas.
yy Ar dažiem maršrutētājiem (vai modemiem) no dažiem
interneta sakaru pakalpojumu sniedzējiem tīkla savienojums
var netikt izveidots. Tādā gadījumā iegādājieties vispārējā
pārdošanā esošu maršrutētāju un lietojiet to.
yy Jūsu datorā uzstādītā ugunsmūra dēļ programma Music Flow
PC Software var nedarboties kā nākas. Tādā gadījumā izslēdziet
visus ugunsmūrus un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.
Skatiet sava ugunsmūra lietošanas instrukciju vai tīmekļa vietni.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 10
2015-04-16
11:02:06
Daudzzonu funkcijas izmantošana
11
2. solis. Lietotnes "Music Flow Player"
un multivides servera instalēšana
Lietotnes “Music Flow Player” instalēšana
Lejupielādējiet lietotni „Music Flow Player” no App Store veikala
vai Google Play veikala.
A
B
VAI
A Ierakstiet meklēšanas joslā „Music Flow Player” un pieskarieties
pogai „Search (Meklēt)”.
B Noskenējiet QR kodu, izmantojot skenēšanas lietotni.
, Piezīme par lietotni "Music Flow Player"
yy Atkarībā no ierīces lietotne “Music Flow Player” var
nedarboties.
yy Lietotne Music Flow Player būs pieejama šādām
programmatūras versijām:
Android OS: versija 4.0 (vai jaunāka),
iOS OS: versija 6.0 (vai jaunāka)
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 11
2015-04-16
11:02:06
12
Daudzzonu funkcijas izmantošana
Multivides servera programmatūras instalēšana
datorā vai Mac datorā
Multivides servera programmatūra ļauj piekļūt multivides serverī
(datorā, Mac datorā vai tīkla krātuvē) noglabātajiem audiofailiem
un atskaņot tos jūsu skaļrunī, izmantojot mājas tīklu. Ierakstiet
modeļa nosaukumu vietnes www.lg.com meklēšanas joslā un
atbalsta cilnē sameklējiet multivides servera programmatūru.
yy Windows : Music Flow PC Software
yy Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials
, Piezīme par multivides servera izmantošanu
yy Savā datorā vai Mac datorā jums ir nepieciešams kopīgot mapi
ar audio saturu, lai to atskaņotu MUSICflow sistēmā.
yy Savā NAS ierīcē jums ir nepieciešams arī nomainīt NAS ierīces
iestatījumus, lai nodrošinātu, ka DLNA serveris ir aktivizēts.
yy Savā ugunsmūra programmatūrā jums var būt arī jānomaina
ugunsmūra programmatūras iestatījumi, lai nodrošinātu, ka
Windows failu koplietošana nav bloķēta.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 12
2015-04-16
11:02:06
Daudzzonu funkcijas izmantošana
13
3. solis. Daudzzonu funkcijas sākotnējā
iestatīšana
Bezvadu savienojums
(standarta bezvadu savienojums)
MUSICflow produkts piedāvā mūzikas straumēšanas
pakalpojumu mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma zonas ietvaros.
Pievienojiet vienu no MUSICflow produktiem (skaņas stieni,
skaļruni vai tiltu) mājas maršrutētājam ar bezvadu savienojumu.
(Opcija)
Pēc tam jūs varat pievienot papildu MUSICflow produktus savam
mājas Wi-Fi tīklam ar bezvadu savienojumu.
Skatiet sadaļu "4. solis. Skaļruņu pievienošana (pēc izvēles)" 16.
lappusē.
Bezvadu signāls
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 13
2015-04-16
11:02:06
14
Daudzzonu funkcijas izmantošana
Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis (bezvadu savienojums)
1. Pārliecinieties, ka jūsu viedierīce ir pievienota jūsu Wi-Fi
tīklam.
2. Izvēlieties produktu, kuru vēlaties pievienot.
3. Atveriet lietotni Music Flow Player un sekojiet norādījumiem
iestatīšanas viednē "Bezvadu savienojums".
4. Nospiediet pogu
skaļruņa vai tilta).
uz MUSICflow produkta (skaņas stieņa,
5. Pārbaudiet, vai indikatora F (Funkcija) LED diode mirgo baltā
un sarkanā krāsā.
6. Lai pievienotu MUSICflow produktu mājas maršrutētājam,
ievadiet mājas maršrutētāja paroli.
Ja jums ir iOS ierīce, jums jāizpilda trīs zemāk aprakstītie soļi
(6-1~6-3)
6-1. Nospiediet iOS ierīces sākuma pogu un ejiet uz sadaļu
[Settings].
Starp Wi-Fi iestatījumiem varat izvēlēties opciju "Music
Flow_Setup". Tiks izveidots savienojums starp lietotni un
MUSICflow produktu.
6-2. Ejiet uz lietotni Music Flow Player un ievadiet mājas
maršrutētāja paroli, lai pievienotu MUSICflow produktu
mājas maršrutētājam.
6-3. Nospiediet iOS ierīces sākuma pogu un ejiet uz sadaļu
[Settings]. Atkārtoti pieslēdzieties savam mājas Wi-Fi tīklam.
Un vēlreiz ejiet uz lietotni Music Flow Player.
7. Ja instalēšana bija veiksmīga. Atjauniniet skaļruņa
programmatūru uz jaunāko versiju:
[Home à Settings à Version Info]
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 14
2015-04-16
11:02:06
Daudzzonu funkcijas izmantošana
15
, Piezīme
Ja jums neizdevās konfigurēt opciju "Bezvadu savienojums”.
Izskatās, ka atrašanās vieta ir pārāk tālu no maršrutētāja,
savienojums var netikt izveidots. Novietojiet un izmantojiet to
vietā, kas ir pietiekami tuvu maršrutētājam.
m Ieteikums
Piedāvā mūzikas straumēšanas pakalpojumu MUSICflow sistēmā
mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma zonas ietvaros.
Tālāk aprakstītajos gadījumos ir ieteicams standarta bezvadu
savienojums
1. kad visi skaļruņi atrodas mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma
zonas ietvaros (jūsu mājas maršrutētājs atbalsta 802,11n 2,4/5
GHz)
2. kad vēlaties to izmantot zemāk minētajos režīmos.
1) izmantojot viena skaļruņa MUSICflow sistēmu.
2) grupas atskaņošana mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma
zonā.
3) L/R stereo režīms.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 15
2015-04-16
11:02:07
16
Daudzzonu funkcijas izmantošana
4. solis. Skaļruņu pievienošana (pēc izvēles)
Pievienojot sākotnējo MUSICflow produktu savam mājas tīklam,
jūs savam mājas tīklam varat pievienot papildu MUSICflow
produktus (skaņas stienis, skaļrunis vai tilts).
Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis
(skaļruņu pievienošana)
1. Ja jums ir papildu skaļruņi, ieslēdziet skaļruni.
2. Atveriet viedierīces vai datora lietotni un sekojiet
norādījumiem iestatīšanas vednī.
[Home à Add Speakers]
3. Nospiediet pogu
uz MUSICflow produkta (skaņas stieņa,
skaļruņa vai tilta), kuru vēlaties pievienot.
4. Pārbaudiet, vai indikatora F (Funkcija) LED diode mirgo
sarkanā krāsā.
5. Ja instalēšana bija veiksmīga. Atjauniniet skaļruņa
programmatūru uz jaunāko versiju:
[Home à Settings à Version Info]
, Piezīme
Ja jums neizdevās konfigurēt opciju "Pievienot skaļruni". Izskatās,
ka atrašanās vieta ir pārāk tālu no skaļruņiem, savienojums
var netikt izveidots. Novietojiet un izmantojiet to vietā, kas ir
pietiekami tuvu maršrutētājam un visiem skaļruņiem.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 16
2015-04-16
11:02:07
Daudzzonu funkcijas izmantošana
17
, Piezīme par daudzzonu funkcijas iestatīšanu
yy Atkarībā no maršrutētāja atrašanās vietas jūs varat izveidot tikai
bezvadu/vadu savienojumu. Taču mēs iesakām jums pievienot
tiltu maršrutētājam, izmantojot LAN kabeli un pievienojot
papildu skaļruņus tīkla stabilitātei.
yy Kad lietotnē Music Flow Player parādās uznirstošais logs
"Programmatūras atjaunināšana", pieskarieties tam, lai sāktu
atjaunināšanu.
yy Ja skaļruni pievienojāt ar LAN kabeli un papildus uzstādījāt
citus skaļruņus: Ja skaļrunis, kuram bieži apraujas skaņa, ir pārāk
tālu no ar kabeli pievienotā skaļruņa, papildus uzstādiet tiltu
vai citu skaļruni pa vidu starp ar LAN kabeli pievienoto skaļruni
un skaļruni, kuram apraujas skaņa, un mēģiniet vēlreiz.
yy Pat ja skaļruņus pievienojāt ar MUSICflow režģtīklu, mūzikas
skaņas apraušanās var rasties vides signālu traucējumu
rezultātā, kas izraisa Wi-Fi tīkla defektu. Tādā gadījumā jūs varat
mēģināt nomainīt MUSICflow sistēmas režģtīkla kanālu sadaļā
[Settings à Advanced settings à Mesh Network Channel].
yy Veidojot savienojumu, var parādīties uzraksts "Režģtīkla
veidošana", un tas prasa apmēram 30 sekundes. Šis
paziņojums parādās vienu reizi pirmās instalēšanas laikā, bet,
mainot tīkla vidi, tas parādās atkal.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 17
2015-04-16
11:02:07
18
Daudzzonu funkcijas izmantošana
Tilta izmantošana
1. Izmantojiet kā saknes ierīci
(ar vadu pievienojot pie mājas maršrutētāja)
Ja jūsu mājas maršrutētājs atrodas tālu no skaļruņa, kuru
paredzēts pievienot ar vadu:
a Pievienojiet savam mājas maršrutētājam tiltu ar LAN kabeli.
b Sekojot norādījumiem sadaļā "Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis
(skaļruņu pievienošana)", pievienojiet MUSICflow produktus
savam mājas tīklam.
b
a
Tilts
2. Izmantojiet to kā bezvadu zonas paplašinātāju
Ja vēlaties paplašināt MUSICflow režģtīkla pārklājumu:
Sagatavošana: Sākotnējais MUSICflow produkts ir pievienots
jūsu mājas maršrutētājam ar LAN kabeli.
a Sekojot norādījumiem sadaļā "Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis
(skaļruņu pievienošana)", pievienojiet tiltu savam mājas
tīklam.
b Sekojot norādījumiem sadaļā "Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis
(skaļruņu pievienošana)", pievienojiet MUSICflow produktus
savam mājas tīklam.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 18
b
a
Tilts
2015-04-16
11:02:07
Daudzzonu funkcijas izmantošana
19
Vairāku MUSICflow produktu
izmantošana
1. Mājas kino režīms
Vienkārši pievienojiet LG MUSICflow skaņas stieni savam tīklam
un sinhronizējiet to ar saviem LG MUSICflow skaļruņiem, lai
baudītu mājas kino sniegto pieredzi.
, Piezīme
Pievienojot MUSICflow skaļruņus savam mājas kino, šiem
skaļruņiem jābūt viena modeļa.
Prasības
yy MUSICflow skaņas stienis - 1
yy MUSICflow skaļrunis - 2 (tā paša modeļa)
yy Tīkla tilts (pēc izvēles)
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 19
2015-04-16
11:02:07
20 Daudzzonu funkcijas izmantošana
2. Grupēšanas režīms
Skaļruņi, kas novietoti dažādās istabās, var atskaņot vienādu vai
atšķirīgu mūziku atkarībā no jūsu vajadzībām.
Sinhronizējiet savus daudzzonu skaļruņus, lai atskaņotu vienu un
to pašu dziesmu visās istabās.
Prasības
yy Vairāk nekā 2 MUSICflow produkti
yy Tīkla tilts (pēc izvēles)
3. L/R Stereo režīms
Iestatiet savus skaļruņus stereo skaņas režīmā ar lietotni Music
Flow Player, lai baudītu filmas un savus mīļākos ierakstus.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 20
Prasības
yy MUSICflow skaļrunis - 2
yy Tīkla tilts (pēc izvēles)
2015-04-16
11:02:08
3
Ārējās ierīces izmantošana
Ārējās ierīces izmantošana
21
Ārējās ierīces izmantošana
1. PORTATĪVĀS IEEJAS savienojums
1. Pievienojiet jebkuru ierīci,
kurai ir portatīvā izeja ( ),
(Portatīvās
pie iekārtas
ieejas) savienotāja,
izmantojot 3,5 mm stereo
kabeli.
2. Iestatiet iekārtas ievades
avotu uz portatīvo ievadi,
izmantojot pogu F
(Funkcija).
2. BLUETOOTH® savienojums
1. Atkārtoti nospiediet pogu
F (Funkcija), lai atlasītu
Bluetooth režīmu, par ko
liecina zila gaisma uz pogas
F (Funkcija).
2. Pārliecinieties, ka jūsu
Bluetooth ierīcē ir ieslēgta
funkcija Bluetooth, un
atlasiet vienumu "LG Music
Flow H4 (XX)"
3. Atskaņojiet mūziku savā
Bluetooth ierīcē.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 21
2015-04-16
11:02:09
4
Problēmu novēršana
22 Problēmu novēršana
Problēmu novēršana
Programmatūras atjaunināšana
Kad MUSICflow produkts ir pievienots jūsu mājas tīklam,
pārbaudiet, vai visiem skaļruņiem un lietotnei Music Flow Player
ir jaunākā aparātprogrammatūras versija.
MUSICflow produkta optimālai darbībai var būt nepieciešams
instalēt jaunāko aparātprogrammatūru.
[Settings à Version Info]: jūs varat pārbaudīt, vai jūsu skaļrunim ir
jaunākā aparātprogrammatūra.
Kā es varu palaist skaļruni?
Nospiežot pogu
(PIEVIENOT) un turot to nospiestu, līdz atskan
pīkstiens, tiek palaisti ar tīklu saistītie iestatījumi. (Izmantojot
skaņas stieni, ekrāna logā parādās uzraksts "DISABLED".)
Nospiežot pogu
(PIEVIENOT) un turot to nospiestu, līdz atskan
divi pīkstieni, tiek veikta rūpnīcas iestatījumu palaišana. (Izmantojot
skaņas stieni, ekrāna logā parādās uzraksts "RESET".)
Skaļrunis nav pievienots.
1. Jau pievienotajam skaļrunim pārbaudiet, vai tālrunis ir
pievienots pie tā paša tīkla, kur skaļrunis, pēc tam pievienojiet
tam pašam maršrutētājam un pārbaudiet sekojošas lietas.
1-1. Ieslēdziet / izslēdziet ierīci un pārbaudiet savienojumu.
1-2. Ja problēmu neizdodas atrisināt ar 1-1. soli, aizveriet
lietotni un palaidiet to vēlreiz.
1-3. Ja problēmu neizdodas atrisināt ar 1-2. soli, atiestatiet
skaļruni un atkārtoti izveidojiet savienojumu.
1-4. Ja problēmu neizdodas atrisināt ar 1-3. soli, izdzēsiet
lietotni, atkārtoti ielādējiet to un mēģiniet vēlreiz. Lai
atiestatītu, nospiediet un 8 sekundes turiet nospiestu
pogu
(PIEVIENOT), līdz dzirdat pīkstienu.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 22
2015-04-16
11:02:09
Problēmu novēršana 23
2. Ja pārvietojat skaļruni, kas tiek izmantots.
2-1. Ja jaunā atrašanās vieta ir pārāk tālu no maršrutētāja,
savienojums var netikt izveidots. Novietojiet
un izmantojiet to vietā, kas ir pietiekami tuvu
maršrutētājam.
2-2. Pievienojiet skaļruni ar LAN kabeli un papildus
uzstādītajiem skaļruņiem, ja tie ir pārāk tālu no ar LAN
kabeli pievienotā skaļruņa, papildus uzstādiet tiltu vai
citu skaļruni pa vidu starp ar LAN kabeli pievienoto
skaļruni un skaļruni, kuram apraujas skaņa.
Ir brīži, kad skaļrunis pazūd no lietotnes
1. Ja skaļruņa mirgojošā lampiņa nemirgo un paliek balta:
Gadījumā, ja problēma pastāv arī pēc skaļruņa izslēgšanas un
atkārtotas ieslēgšanas, jums ir nepieciešams atiestatīt skaļruni
(lai atiestatītu, nospiediet un 8 sekundes turiet nospiestu
pogu
(PIEVIENOT), līdz dzirdat pīkstienu) un reģistrēt to
atkārtoti. Veiciet skaļruņa uzstādīšanu vai papildu darbības.
2. Ja skaļruņa mirgojošā lampiņa mirgo baltā krāsā - tīkla signāls
ir nestabils. Brīdi pagaidiet vai pārvietojiet skaļruni uz citu
vietu tuvāk citam skaļrunim vai maršrutētājam.
3. Nospiediet izvēlnes taustiņu vai izvēlni sākuma ekrāna
augšējā labajā stūrī, lai izslēgtu lietotni Music Flow Player un
iedarbinātu to vēlreiz.
Mūzikas skaņa apraujas un MUSICflow sistēma ir
nestabila.
1. Šāda situācija var rasties, ja skaļrunis, kam apraujas skaņa, ir
pieslēgts ar bezvadu savienojumu
yy Attālums starp skaļruni un maršrutētāju ir pārāk liels.
Pārvietojiet skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet
vēlreiz.
yy Ja ierīce, kurā atrodas atskaņojamais skaņas avots
(piemēram, tālrunis vai piezīmjdators) atrodas vietā, kur
nav vienmērīga maršrutētāja signāla, pārvietojiet attiecīgo
ierīci tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 23
2015-04-16
11:02:09
24 Problēmu novēršana
2. Ja skaļruni pieslēdzāt ar kabeli un papildus uzstādījāt citus
skaļruņus:
Ja skaļrunis, kuram bieži apraujas skaņa, ir pārāk tālu no ar
kabeli pievienotā skaļruņa, papildus uzstādiet tiltu vai citu
skaļruni pa vidu starp ar kabeli pievienoto skaļruni un skaļruni,
kuram apraujas skaņa, un mēģiniet vēlreiz.
3. Pat ja skaļruņus pievienojāt ar MUSICflow režģtīklu, mūzikas
skaņas apraušanās var rasties vides signālu traucējumu
rezultātā, kas izraisa Wi-Fi tīkla defektu. Tādā gadījumā jūs
varat mēģināt nomainīt MUSICflow sistēmas režģtīkla kanālu
sadaļā [Settings à Advanced settings à Mesh Network
Channel].
Kā es varu izveidot Mūzikas bibliotēku? / Dziesma
nav pievienota, lai gan bibliotēka tika atjaunināta.
Vienkārši pievienojot dziesmu DLNA serverim, Mūzikas bibliotēka
netiks automātiski atjaunināta. Pievienojot dziesmu serverim,
sadaļā [Settings à Music Library à Synchronization] atkārtoti
palaidiet Mūzikas bibliotēkas sinhronizēšanu. Ja dziesma
nav pievienota arī pēc Mūzikas bibliotēkas sinhronizēšanas,
pārbaudiet sekojošo:
1. Pārbaudiet, vai ir norādīta DLNA servera vai datora
programmatūras koplietotā mape.
2. Pārbaudiet, vai ir atjaunots DLNA servera satura saraksts.
yy Pat nokopējot failu uz serveri, servera satura saraksts
var netikt atjaunots uzreiz, tāpēc pārbaudiet servera
iestatījumus.
yy Kopējot dziesmu uz tālruni ar citu metodi, nevis MTP, tā var
netikt atspoguļota servera satura sarakstā. Tādā gadījumā,
vēlreiz noskenējiet tālruņa saturu vai izslēdziet un atkal
ieslēdziet tālruni.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 24
2015-04-16
11:02:09
Problēmu novēršana 25
3. Koplietošana var būt bloķēta, tāpēc pārbaudiet DLNA servera
programmas iestatījumus vai ugunsmūra iestatījumus.
yy Ja izmantojot datorprogrammu LG Musicflow, tad,
norādot koplietoto mapi, attiecīgā mape minūtes laikā tiek
automātiski pievienota Mūzikas bibliotēkai.
LG MUSICflow produkts automātiski izslēdzas.
Dažos gadījumos, nesaņemot skaņas signālu, notiks izslēgšanās:
yy Bluetooth, Wi-Fi (DLNA) režīms: ja skaņas signāls nepienāk 20
minūtes.
yy Portatīvā ieeja: skaņas signāls nepienāk 6 stundas.
-- Tīkla savienojuma gadījumā tā pārslēgsies tīkla gaidstāves
režīmā (balta LED)
-- Pārtraukta tīkla savienojuma gadījumā tā pārslēgsies
gaidstāves režīmā (sarkana LED)
Kāda veida mūzikas failus var atskaņot?
yy Jūs varat atskaņot failus ar paplašinājumiem mp3, wma, flac,
m4a, aac, ogg un wav.
yy Mp3 un wma formāta failiem iztveršanas frekvence ir 32 - 48
kHz, un flac failiem tā ir līdz 192 kHz, 24 bit.
yy Pat ja ir izpildīti augstāk minētie nosacījumi, atskaņošana var
neizdoties faila vai multimediju servera īpašību dēļ.
yy Nav iespējams atskaņot ar digitālā satura tiesību pārvaldību
(DRM) aizsargātu failu.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 25
2015-04-16
11:02:09
26 Problēmu novēršana
Kā es varu izmantot Spotify?
LG MUSICflow produkts atbalsta Spotify Connect metodi, ko
nodrošina Spotify. Ar šo metodi jūs varat izmantot Spotify
atbalstītās funkcijas, pieslēdzoties skaļrunim caur lietotni Spotify.
Ja Music Flow skaļrunis atrodas tā paša maršrutētāja tīklā, lietotnē
Spotify mainās skaļruņa ikonas forma un, nospiežot šo ikonu,
jūs varat pārbaudīt un izvēlēties tajā pašā tīklā esošos skaļruņus.
(Izvēloties skaļruni, ikonas krāsa mainīsies uz zaļu.)
Kā es varu izmantot HomeChat?
Programmu HomeChat jūs varat izmantot pēc HomeChat ierīces
reģistrēšanas.
Ikviens ģimenes loceklis var reģistrēt un izmantot vienu skaļruni
programmā HomeChat, un viens cilvēks var reģistrēt vairākus
skaļruņus.
Plašāku informāciju skatiet vietnē http://www.lghomechat.com.
, Piezīme
Atkarībā no reģiona daži pakalpojumi (piem., Spotify, HomeChat
u.c.) nav pieejami.
Kas ir Wi-Fi deaktivizēšanas režīms?
Šī iekārta piedāvā Wi-Fi deaktivizēšanas režīmu, lai paildzinātu
akumulatora kalpošanas laiku. Ja jūs neizmantojat Wi-Fi funkciju,
izslēdziet to.
Wi-Fi deaktivizēšana
Nospiediet un 5 sekundes turiet pogu
F (Funkcija) kļūst aptumšoti balta.
. Tad LED diode
Wi-Fi aktivizēšana
Nospiediet pogu
vai
.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 26
2015-04-16
11:02:09
5
Pielikums
Pielikums 27
Par statusa LED diodes stāvokli
Krāsa
(Izslēgts)
Statuss
(Zils)
Iekārta gaida Bluetooth
pāra savienojuma
izveidošanu
(Zils)
Bluetooth pāra
savienojums ir izveidots
(Balts)
Portatīvais kabelis ir
pievienots
(Izslēgts)
(Balts)
(Balts)
(Sarkans)
(Balts)
(Izslēgts)
(Sarkans)
(Rojo)
(Blanco
tenue)
(Blanco)
(Blanco
tenue)
Bluetooth
režīms
Portatīvās
ieejas
režīms
Iekārta gaida tīkla
savienojumu
Sākotnējā iekārta tiek
pievienota tīklam
(ir nospiesta poga
)
Tīkla statuss
Iekārta ir pievienota tīklam
Papildu iekārta tiek
pievienota tīklam
(ir nospiesta poga
)
Tīkla gaidstāves režīms
(Baterija : lādējas)
Tīkla gaidstāves režīms
(Baterija : pilnībā uzlādēta)
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 27
Gaidstāves
režīma
statuss
2015-04-16
11:02:10
28 Pielikums
, Piezīme par statusa LED diodes stāvokli
yy Pirmo reizi iestatot grupu, pogas F (Funkcija) LED diode paliek
zaļa.
yy Papildu grupas ir iestatītas, LED diodes F (Funkcija) krāsa
mainās grupu secībā.
[Zaļa > Fuksiju > Tirkīza > Zila > Dzeltena]
yy Ja sagrupētie skaļruņi pārslēdzas tīkla gaidstāves režīmā, pogas
F (Funkcija) LED diode aptumšojas.
Par ferīta serdi (pēc izvēles)
Ferīta serde var samazināt vai novērst elektriskos traucējumus.
Kā pievienot ferīta serdi
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 28
1. Izvelciet ferīta serdes
fiksatoru [a], lai to atvērtu.
2. Barošanas vadu divas reizes
aptiniet apkārt ferīta serdei.
3. Veriet ciet ferīta serdi, līdz
tā noklikšķ.
2015-04-16
11:02:10
Pielikums 29
Tehniskie parametri
Barošanas avots:
-- 12 V 0 1,0 A (maiņstrāvas adapteris)
-- Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija
Elektroenerģijas patēriņš: 12 W
-- Tīkla gaidstāve: 3,7 W
(ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
Maiņstrāvas adapteris:
-- Modelis: WA-12M12FG
-- Ražotājs: Yang Ming Industrial
-- Ievade: maiņstrāva 100 - 240 V, 50/60 Hz
-- Izeja: 12 V 0 1.0 A
Izmēri (P x A x Dz):
194 mm x 64 mm x 70 mm (bez kājiņām)
Bluetooth
Kodeks : SBC
Akumulators:
-- Akumulatora jauda: 2600 mAh
-- Darbības laiks ir aptuveni 4 stundas.
(Wi-Fi statuss "izslēgts": 6 stundas)
Tas var mainīties atkarībā no baterijas statusa un darbības
apstākļiem. (Ar 26. skaļuma līmeni, 1kHz signālu, 400 mV
pārnesamo ievadi un pilnībā uzlādētā stāvoklī.)
Neto svars (aptuveni): 0,8 kg
yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja
brīdinājuma.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 29
2015-04-16
11:02:10
30 Pielikums
Norāde par atvērtā koda
programmām
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām
pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet
tīmekļa vietni http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences
nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi
opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā
par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas
izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes
izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces
iegādes datuma.
P8350-M0.BPOLLLK_SIM_LAT_MFL68922620.indd 30
2015-04-16
11:02:10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising