LG | PK7 | User manual | LG PK7 Руководство пользователя

LG PK7 Руководство пользователя
KASUTUSJUHEND
Kaasaskantav
Bluetooth-kõlar
Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt
läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.
MUDELID
PK7
PK7W
www.lg.com
MFL70480351
1909_Rev.01
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.
2
Alustamine
Ohutusteave
1
ETTEVAATUST
Alustamine
ELEKTRILÖÖGIOHT
ÄRGE AVAGE!
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA
MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA
POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS
PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
ilkuv välgunool võrdkülgses
V
kolmnurgas on mõeldud kasutaja
teavitamiseks isoleerimata ohtlikust
pingest seadmes, mis võib olla piisava
tugevusega, et seadet kasutavad
isikud võiksid saada elektrilöögi.
olmnurga sees olev hüüumärk
K
juhib seadme kasutaja tähelepanu
oluliste kasutust ja hooldust
(remonti) käsitlevate juhiste
olemasolule tootega kaasasolevates
dokumentides.
HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING
ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET
VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
ETTEVAATUST: Seade ei tohi kokku puutuda veega
(tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada
vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale,
näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse
kohta.
ETTEVAATUST: Ärge kasutage selle seadme
läheduses kõrgepingeseadmeid (v.a elektrilist
kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada seadme
talitlushäireid.
ETTEVAATUST: Seadme peale ei tohi asetada lahtist
tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
ETTEVAATUST: Ärge blokeerige ühtki
ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja
juhistele.
Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja
toote töökindluse tagamiseks ning seadme
ülekuumenemise vältimiseks. Avasid ei tohi kunagi
sulgeda, asetades seadme voodile, diivanile,
põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei
tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse,
v.a juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon
või järgitakse tootja juhiseid.
Alustamine
ETTEVAATUST toitejuhtme kohta
Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik.
Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt
ligipääsetav.
Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud
seinakontaktid, lahtised või kahjustatud
seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud
toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või
pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt
nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi
või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme
toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel
eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme
kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses
täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet
füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu
keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele
jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist
tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme
seadmest väljumise kohtadele.
MÄRKUS: Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust
ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või
muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.
Olge ETTEVAATUST, kui kasutate seadet madala
õhuniiskusega keskkonnas
yy Seade võib madala õhuniiskusega keskkonnas
tekitada staatilist elektrit.
yy Enne seadme kasutamist on soovitatav puudutada
elektrit juhtivat metalleset.
Adapterit kasutavate mudelite jaoks
Kasutage ainult seadmega kaasasolevat
vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage muu seadme
või teise tootja toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või
-ploki kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta
garantii kehtetuks.
1
Alustamine
Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide
lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.
3
4
Alustamine
Seadmega on kaasas patarei või aku.
1
Alustamine
Kuidas patareid või aku seadmest ohutult
eemaldada: Selleks, et vanad patareid või aku
eemaldada, järgige seadme kokkupaneku samme
vastupidises järjekorras. Selleks, et vältida keskkonna
saastumist ning võimalikku ohtu inimeste ja/või
loomade tervisele, peab vanad patareid või aku
panema vastavasse prügikonteinerisse või viima
nende kogumiskohta. Ärge visake patareisid või
akut ära koos muude jäätmetega. Soovitatav on viia
patareid ja akud tasuta kogumispunkti (see teenus
ei pruugi siiski igal pool võimalik olla). Patareid ega
aku ei tohiks olla liigse kuumuse, tule või otsese
päikesevalguse käes.
Sümbolid
~
0
Viitab vahelduvvoolule (AC).
Viitab alalisvoolule (DC).
Viitab II klassi seadmele.
1
Viitab ooterežiimile.
!
Viitab toite olekule "SEES".
Viitab ohtlikule pingele.
Sisukord
5
Sisukord
1
1
Alustamine
3
Veaotsing
2
6
6
7
8
Ohutusteave
Ainulaadsed funktsioonid
Sissejuhatus
Esikülg
Tagakülg
28
Tõrkeotsing
4
Lisa
2
Kasutamine
29
29
30
Kaubamärgid ja litsentsid
Seadme käsitsemine
Tehnilised andmed
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
Kõlari laadimine
– Vahelduvvooluadapteriga laadimine
– Laadimise oleku kontrollimine
– Aku oleku kontroll
Põhioperatsioonid
– Toitenupu kasutamine
– Bluetooth-ühendus
– Bluetooth'i LED-tule olek
– Lihtne kasutusjuhend
Käed-vabad funktsioon
Häälkäsklused
Meeleoluvalgustus
Heliefekt
– Heliefekti määramine
Muusika kuulamine välisseadmest
BLUETOOTH® juhtmeta tehnoloogiat
kasutades
– BLUETOOTH-seadmesse salvestatud
muusika kuulamine
Mitme telefoni sidumine
Rakenduse Music Flow Bluetooth
– Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth”
kohta
– Rakenduse „Music Flow Bluetooth”
installimine Bluetoothi seadmesse
– Aktiveerige rakenduse „Music Flow
Bluetooth” abil Bluetooth
Dual Play duaalesituse ühendus (valikuline)
Muud funktsioonid
– Lähtestamine
– Helisignaali sisse/välja lülitamine
– Teade automaatse toite väljalülitamise kohta
18
21
23
23
23
24
25
27
27
27
27
2
3
4
6
Alustamine
Ainulaadsed
funktsioonid
1
Alustamine
Automaatne väljalülitamine
Käesoleval seadmel on energia säästmiseks
automaatse väljalülitumise funktsioon. (Lk 27)
Kandeseadme sisend
Kuulake muusikat oma kandeseadmest.
(nutitelefon, sülearvuti, jne)
BLUETOOTH®
Kuulake enda Bluetooth seadmesse salvestatud
muusikat.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth on rakendus, mis võimaldab
teil juhtida mõningaid uusimaid LG audioseadmeid (lk
23–24).
Dual Play duaalesitus (valikuline)
Kahte kõlarit kasutades saate nautida stereoheli. Dual
Play duaalesituseks peate ostma veel ühe kõlari.
(Saadavalolevad PK-seeria mudelid: 5, 7)
Sissejuhatus
Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
,,Märkus
Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.
>>Ettevaatust
Tähistab hoiatusi valesti kasutamisest tingitud
võimalike kahjustuste eest.
>>Ettevaatust
Veekindel (IPX5)
See kõlar on veekindel vastavalt IPX5.
IPX5 näitab veekindluse kaitseklassi. Kuid, see
süsteem ei ole täielikult veekindel. Vältige
alljärgnevaid juhtumeid.
yy Ärge kasutage seadet vees ega mõnes muus
vedelikus.
yy Hoiduge kokkupuutest veega, kui seade laeb.
yy Kuivatage veega kokkupuutunud port pehme
kuiva rätiga. Kuivatage see enne kõlari
kasutamist põhjalikult.
yy Pordid ei ole veekindlad. Veenduge, et port
on tugevalt suletud. Vaadake allpool asuvat
kujutist.
-- Asetage pordikate a peale ja vajutage
see kindlalt b sisse.
Süsteemi veekindlus põhineb meie mõõtmistel
siin kirjeldatud tingimustel. Pidage meeles, kliendi
väärkasutuse poolt põhjustatud veerike ei kuulu
garantii alla.
Alustamine
7
Esikülg
c
g
h
d
e
f
1
Alustamine
b
a
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a Aku LED
b Toite LED
m
n
Clear
Vocal
k N
c Bluetooth'i LED
- Taasesitab, peatab või jätab Bluetooth režiimis
esituse vahele. (Lk 12)
d CLEAR VOCAL LED
- Saab kõne Bluetooth-seadmega. (Lk 13)
e ENHANCED BASS LED
f Mikrofon
- Vaigistab kaasaskantava seadme heli.
l .( )
g 1
Sisse/välja lülitamine: Vajutage seda.
- Muudab meeleoluvalgustuse värvi. (Vajutage ja
hoidke 2 sekundi vältel) (Lk 14)
h j
- Kasutage enda nutiseadme häälkäskluseid.
(Lk 15)
- Võimaldab lisada Bluetooth-seadme mitme
telefoni sidumise korral (Vajutage ja hoidkej 2
sekundi vältel)
m CLEAR VOCAL
- Muudab Bluetooth-režiimi kaasaskantavaks
režiimiks. (Vajutage nuppu j)
n ENHANCED BASS
* Kui ühendate kaasaskantava kaabli, lülitub
seade automaatselt kaasaskantavasse režiimi
i P : Keerake heli maha.
j O : Keerake heli valjemaks.
- Muudab heliefekti. (Lk 16)
- Muudab heliefekti. (Lk 16)
8
Alustamine
Tagakülg
1
Alustamine
a
b
c
d
e
f
a Pordi kate
d Lähtestusnupp RESET
b DC IN
e3
vahelduvvooluadapteri sisend
ORT.IN
cP
Võimaldab kuulata kandeseadmest lähtuvat
muusikat.
Ühendab kaks kõlarit Dual Play duaalesituseks.
(Lk 25-26)
f Duaalesituse Dual Play LED
Kasutamine
Kõlari laadimine
Vahelduvvooluadapteriga
laadimine
See kõlar kasutab integreeritud akut. Enne seadme
kasutamist tuleb selle aku laadida, ühendades
seadme vahelduvvooluadapteriga.
Laadimise oleku kontrollimine
Kui kõlari aku laeb, siis näete laadimise olekut aku
LED-tule järgi.
LED
Green
Kirjeldus
Off
Green
Roheline
ei Off
põle
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vooluvõrku.
Aku on laetud.
2
Aku on laadimas.
Red
Punane
Red
,,Märkus
yy Laadimise ajal muusika kuulamine pikendab
laadimise aega.
yy Kui kõlar seoses ülekuumenemisega ei lae,
siis aku LED vilgub vaheldumisi punaselt ja
kollaselt. Laadimine on peatunud.
yy Kui kõlari aku on täis laetud, muutub aku LED
15 sekundiks roheliseks ja seejärel kustub.
,,Märkus
Aku tugiaeg on ligikaudu 22 tundi. See põhineb
järgmiste tingimustel: aku on täis laetud, pidev
taasesitus 50% helitugevuse tasemega ning
meeleoluvalgustus ja ekvalaiseri funktsioonid on
välja lülitatud.
Tugiaeg võib olenevalt aku laetusest ja
kasutustingimustest erineda.
>>Ettevaatust
Kasutage ainult seadmega kaasasolevat
vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage muu
seadme või teise tootja toiteallikat. Kui te ei
kasutada seda adapterit, pole võimalik seadet
laadida või laadimisaeg võib erineda. See võib ka
seadet kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.
Kasutamine
1. Ühendage kaasasolev vahelduvoolu toitejuhe
vahelduvvooluadapteriga.
2. Ühendage vahelduvvooluadapteri kaabel adapteri
sisendisse DC IN.
9
10 Kasutamine
Aku oleku kontroll
Toite sisselülitamisel saate kontrollida laadimise
olekut, vajutades 2 sekundit nuppu 1. Seejärel aku
LED-tuli muutub, olenevalt aku laetuse olekust.
LED
2
Kirjeldus
Kasutamine
Green
Green
Roheline
Green
Aku LED
lülitub
rohelisele.
Amber
Merevaigukollane
Amber
Amber
Aku LED
lülitub
kollasele.
Red
Red
Red
Punane
Aku LED
vilgub
punaselt
ja kõlab
hoiatustoon.
Olek
70 %
10
70 %
%
10
10 %
%
70
%
10 %
10 %
10 %
,,Märkus
yy Aku LED süttib 3 sekundiks pärast seda, kui 2
sekundit nuppu 1 vajutate.
yy Aku olekut pole võimalik kontrollida, kui kõlari
akut parajasti laetakse.
yy Kui kõlar on ühendatud nutitelefoniga, saate
aku olekut kontrollida „Music Flow Bluetooth“
rakendusest. See võib muutuda sõltuvalt aku
mahtuvusest. (Ainult Android)
Kasutamine 11
Põhioperatsioonid
Bluetooth'i LED-tule olek
Veenduge, et Bluetooth'i LED-tuli vilguks, enne kui
ühendate Bluetooth-seadme.
Toitenupu kasutamine
2
Kasutamine
LED
Olek
Kirjeldus
Bluetooth LED
vilgub heliga.
Bluetoothseadme otsimine.
Bluetooth
LED lülitub
helisignaaliga
sisse.
Bluetooth-seade
on ühendatud.
Toide sisse/välja
Vajutage nuppu 1.
Bluetooth-ühendus
,,Märkus
LG-PK7(XX)
Mängige Bluetooth-seadmel soovitud muusikat.
Pärast sidumist saate seadmel olevate nuppude abil
taasesitust reguleerid. (Lk 12 ja 18-20)
yy Portatiivses režiimis Bluetoothi LED kustub.
yy Kui sidumine on toimunud, pole seda enam
vaja uuesti teha isegi juhul, kui selle seadme
välja lülitate.
12 Kasutamine
Lihtne kasutusjuhend
Funktsioon
2
Kuidas
Olek
Kasutamine
Toide sees
Vajutage nuppu 1.
Toite LED lülitub helisignaaliga sisse.
Toide väljas
Vajutage nuppu 1.
Toite LED lülitub helisignaaliga välja.
Bluetooth'i sidumine
Kui Bluetooth'i LED vilgub, valige
LG-PK7 (XX) oma Bluetooth-seadme
seadmete nimekirjast.
Bluetooth LED lülitub helisignaaliga
sisse.
Mitme telefoni sidumine
Vajutage ja hoidke j 2 sekundi jooksul,
et lisada uus Bluetooth-seade.
Uue seadme otsimise ajal Bluetooth
LED vilgub. Pärast sidumist jääb
Bluetooth LED valget värvi ja edastab
heli.
Helitugevuse
reguleerimine
Vajutage P või O.
Kui seade jõuab miinimum- või
maksimumhelini, kuulete piiksatust.
Esitus / paus
Vajutage nuppu N.
-
Edasisuunas
vahelejätmine
Vajutage N kaks korda.
-
Tagasisuunas
vahelejätmine
Vajutage N kolm korda.
-
Käed-vabad
Vajutage nuppu N.
Kõne saamine ja katkestamine.
Dual Play duaalesitus
(valikuline)
Vajutage nupule 3 ja hoidke seda
2 sekundit all.
Dual Play duaalesituse LED lülitub
helisignaaliga sisse.
Bluetoothi lähtestamine
Vajutage ja hoidke j 7 sekundi jooksul.
Toite ja Bluetooth LED-tuled vilguvad
4 korda.
,,Märkus
yy Dual Play Duaalesituse režiimis pole mitme telefoni sidumine toetatud (lk 25–26).
yy Taasesitust või helitugevust saab kontrollida Bluetooth seadet kasutades.
yy Pärast Bluetooth käivitamist peab see Bluetooth seadmega uuesti ühenduma. (iOS seadmete puhul
üritage Bluetooth seadmega uuesti ühendada pärast Bluetooth seadme olemasoleva ühenduse
kustutamist.)
Kasutamine 13
Käed-vabad funktsioon
Teil on võimalik oma Bluetooth-seadmega võtta
vastu kõnesid selle seadmega. Ühendage seade
Bluetooth-seadmega.
,,Märkus
yy Seda funktsiooni saab kasutada vaid
nutitelefoniga.
yy Kõne helitugevuse reguleerimiseks vajutage
seadmel nuppe P ja O.
yy Dual Play duaalesituse režiimis saate võtta
kõne vastu ainult peamisel kõlaril, sest
vastasel juhul põhjustaks see tagasisideefekti.
(lk 25-26)
yy Mitme telefoni sidumise režiimi korral saate
kõlaris vastu võtta ainult ühte ühendatud
seadmesse sissetuleva kõne.
Funktsioon
Kuidas
Kõne vastuvõtmine.
Vajutage nuppu
N.
Lõpetage kõne.
Vajutage nuppu
N.
Kõnest keeldumine.
Vajutage 2
sekundit nuppu N.
Kõlari ja telefoni vahel
lülitamine telefonikõne ajal
Vajutage 2
sekundit nuppu N.
yy Kui ühendada kõne mitmikseotud Bluetoothseadmega, siis käed-vabad süsteem
korralikult ei toimi.
yy Funktsiooni saate kasutada ka Bluetooth
ühenduse kasutamisel kaasaskantavasse
režiimi lülitades.
yy Seda režiimi kasutades tuleb mõnedel
Bluetooth seadmetel muuta kõnerežiim
valjuhääldi režiimiks (nt iOS seadmed)
yy Kui võtate kõne vastu, kasutades telefonil
olevat kõnenuppu, ühendatakse see teie
telefoni (ainult iOS-seadmed).
yy Kui te seda funktsiooni kasutada ei soovi,
lülitage telefoni Bluetooth seadistus välja.
Režiimi kasutamiseks ühendage Bluetooth
uuesti.
2
Kasutamine
yy Mõni Bluetooth seade võib sissetuleva kõne
puhul esitada sisseehitatud helina. (välja
arvatud iOS seadmed) Sisseehitatud helinat
ei saa muuta.
14 Kasutamine
Häälkäsklused
Nutitelefoni häälkäskluste kasutamiseks saate
rääkida läbi kõlari mikrofoni otse häälkäskluste või Siri
rakenduse.
,,Märkus
2
Veenduge, et kasutate häälkäskluste
funktsiooniga nutiseadet.
,,Märkus
yy Kui häälkäskluse kuulamise ajapiir saab läbi,
tühistatakse see funktsioon automaatselt.
yy Soovitatud on kasutada Google rakendust
(Google Assistant, Google Now vms), et seda
funktsiooni Androidi seadmes kasutada.
Google rakenduse pakkujaks on Google.
Google poliitika alusel ei pruugi mõned
asukohad toetatud olla.
Kasutamine
yy Vajutage häälkäskluse režiimi tühistamiseks
nuppu ..
yy Lisateavet leiate häälkäskluste rakendusest
või Siri.
yy Mikrofonile lähedal rääkimine parandab
kõnetuvastuse täpsust.
yy Olenevalt Bluetooth-seadmest ei pruugi see
funktsioon olla kasutatav.
1. Ühendage kõlar Bluetoothi kaudu nutiseadmega.
2. Vajuta . nuppu, et aktiveerida häälkäsklus oma
nutiseadmel.
3. Aktiveerige häälkäskluste rakendus järgmiselt.
-- Android O/S : valige häälkäskluste rakendus.
-- Ios O/S: Siri aktiveerub automaatselt.
4. Esitage häälkäskluste rakendusele või Siri läbi
kõlari mikrofoni käsklus.
Kasutamine 15
Meeleoluvalgustus
Võite oma seadme meeleoluvalgustuse sisse lülitada.
Kui sa vajutad ja hoiad nuppu 2 sekundit, ilmuvad
tuju valgus seaded alljärgnevas järjekorras.
Kirjeldus
Pidu
Valgustuses vahelduvad
erinevad värvid.
Vesi
Valgustus on sinine.
Mets
Valgustus on kollane.
Minu stiil
(Ainult Android)
Väljas
Suvandi [My Style] (Minu
stiil) sisselülitamiseks
peate kohandama seadet
rakendusega Music Flow
Bluetooth.
Meeleoluvalgustus on välja
lülitatud.
,,Märkus
yy Muusika taasesitamisel muutub
meeleoluvalgustus muusikaga sünkroonis.
yy Kõlari sisselülitamisel on vaikimisi aktiveeritud
viimati kasutatud suvand.
2
Kasutamine
2 sekundit
Funktsioon
16 Kasutamine
Heliefekt
Heliefektid on optimaalselt häälestatud Ühendkuningriigi tipptasemel heliettevõttes MERIDIAN.
MERIDIAN tehnoloogia tagab selgema hääle, laiema helivälja ja rikkaliku bassi.
Soovitud heliefekti saate valida CLEAR VOCAL ja/või ENHANCED BASS nuppudega.
2
Kasutamine
Heliefekti määramine
sees /
LED
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
väljas
Funktsioon
Kirjeldus
Selge vokaal +
täiustatud bass
Saate üheaegselt nautida "Clear Vocal" ja "Enhanced
Bass" funktsioone.
Selge vokaal
Saate nautida loomutruud heli koos iga laulusõna
parandatud vokaalse selgusega.
-- "Clear vocal" on tõhusam vokaaliga muusika jaoks.
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Täiustatud bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Standardne
Saate nautida laia helivälja ja rikkalikku bassi, mis
rõhutab bassi ja muusika soojust.
-- "Enhanced Bass" on tõhusam bassiga muusika
jaoks.
Saate nautida puhast ja loomulikku heli.
,,Märkus
yy Kõlari sisselülitamisel on vaikimisi aktiveeritud viimati kasutatud suvand.
yy Heliefekte saate muuta „Music Flow Bluetooth“ rakenduse kaudu.
yy Kui valite „Standardne“ „Täiustatud bass“, „Selge vokaal“ või „Selge vokaal + Täiustatud bass“ heliefekti,
saate nautida MERIDIANI tehnoloogia tipptasemel heli.
yy Täppishäälestatud heli tagab optimaalse heli, mis võib erinevates heliefektide režiimides erineda.
Kasutamine 17
Muusika kuulamine
välisseadmest
Seda seadet saab kasutada muusika kuulamiseks eri
tüüpi välisseadmetest.
1. Ühendage väline seade seadme PORT.IN (3,5
mm) ühendusega.
2. Lülitage toide sisse, vajutades 1 nupule.
3. Lülige välisseade sisse ja alustage esitust.
,,Märkus
yy Kui ühendate kaasaskantava kaabli, lülitub
seade automaatselt kaasaskantavasse režiimi.
yy Selles režiimis j nupule vajutades lülitub
seade Bluetooth režiimi.
yy Dual Play duaalesituse režiimis pole
portatiivne režiim toetatud.
3,5 mm
stereokaabel
(Ei kuulu
tarnekomplekti)
2
Kasutamine
yy Kaasaskantavas režiimis olles limiteerib kõlar
Bluetooth-ühendust, et vältida soovimatut
Bluetooth-ühendust.
18 Kasutamine
BLUETOOTH® juhtmeta
tehnoloogiat kasutades
BLUETOOTH'i kohta
Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia.
2
Kasutamine
Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad
elektrilained ühendust häirivad või kui ühendate
Bluetooth'i teises ruumis.
Seadmete ühendamine Bluetooth juhtmevaba
tehnoloogia abil on tasuta.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia funktsiooniga
mobiiltelefoni võib kasutada järjestikühenduses, kui
ühendus loodi Bluetooth juhtmevaba ühenduse
kaudu.
BLUETOOTH-seadmesse
salvestatud muusika kuulamine
Teie mooduli ja BLUETOOTH seadme
sidumine
Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et
Bluetooth-seadme Bluetoothi-funktsioon oleks
sisse lülitatud. Tutvuge oma Bluetooth-seadme
kasutusjuhendiga. Kahe seadme sidumine tuleb teha
vaid üks kord.
1. Lülitage seade sisse, seejärel vilgub Bluetooth
LED-tuli koos heliga.
yy Kättesaadavad seadmed: nutitelefon, tahvelarvuti
jne.
yy Versioon: 4.2
yy Koodek: SBC, AAC, AptX, AptX HD
BLUETOOTH'i profiilid
Bluetooth -raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad
seadmed olema suutelised tõlgendama teatud
profiile.
See seade ühildub alljärgneva profiiliga.
A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)
2. Kasutage Bluetooth-seadet ja tehke
sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal
Bluetooth-seadmega võib Bluetooth-seadme
ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt
kasutatava Bluetooth-seadme tüübist). Teie
seadme nimena kuvatakse “LG-PK7 (xx)”.
HFP (vabakäeprofiil)
Bluetooth
SEES
LG-PK7(XX)
Kasutamine 19
3. Valige “LG-PK7 (xx)”.
LG-PK7(XX)
,,Märkus
yy Bluetooth-tehnoloogia kasutamisel peate
looma seadme ja Bluetooth-seadme
vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel
võimalikult väikest vahemaad.
Siiski võib esineda häireid allpool nimetatud
juhtudel:
-- Seadme ja Bluetooth-seadme vahel on
takistusi.
,,Märkus
yy Sidumisviis võib olenevalt kasutatavast
Bluetoothi seadme tüübist ka teistsugune
olla. Sisestage vajalik PIN-kood (0000).
4. Kui seade on edukalt teie Bluetooth-seadmega
ühendatud, lülitub Bluetooth LED helisignaaliga
sisse.
-- Läheduses on sama Bluetoothtehnoloogia sagedusega seade, nagu
meditsiiniseade, mikrolaineahi või traadita
LAN-seade.
yy Kui Bluetooth ühendus toimib halvasti, minge 1.
sammu juurde "Teie mooduli ja BLUETOOTH
seadme sidumine" ning proovige uuesti.
yy Teistest seadmetest tulevad elektrilained
võivad põhjustada ühenduse katkemist.
yy Sõltuvalt seadme tüübist võib Bluetoothfunktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
yy Võite nautida Bluetooth funktsiooni,
kasutades nutitelefoni, tahvelarvutit jne.
yy Mida suurem on selle seadme ja Bluetoothseadme vahekaugus, seda halvemaks muutub
helikvaliteet.
yy Bluetooth-ühendus katkeb seadme
väljalülitamisel või seadme ning Bluetoothseadme vahemaa suurenemisel.
5. Kuulake muusikat.
Juhiseid Bluetooth-seadmesse salvestatud
muusika kuulamise kohta vaadake Bluetoothseadme kasutusjuhendist.
yy Kui Bluetooth-ühendus on katkestatud,
ühendage Bluetooth-seade seadmega uuesti.
yy Bluetoothi ühendus säilib ka siis, kui vahetate
Bluetooth funktsiooni mõne teise vastu.
yy Kui ühendate selle seadmega Bluetoothseadme (iOS-i seadme vms) või kasutate
seda seadet, saab seadmete helitugevust
sünkroonida.
yy Kui seade pole ühendatud, siis Bluetooth'i
LED vilgub.
yy Kui kasutate Bluetooth funktsiooni,
reguleerige helitugevus Bluetooth seadmel
sobivaks.
2
Kasutamine
yy XX tähendab Bluetoothi aadressi kahte
viimast numbrit. Näiteks, kui seadme
Bluetooth aadress on 9C:02:98:4A:F7:08,
kuvatakse Bluetooth-seadmel “LG-PK7 (08)”.
20 Kasutamine
Bluetooth-seadmega ühendatud
toimingud
Te saate ühendatud Bluetooth-seadet antud
seadmega kontrollida: mängida, pausi teha, vahele
jätta.
,,Märkus
2
yy See funktsioon on saadaval vaid Android OSja iOS-seadmetel.
Kasutamine
yy Sõltuvalt Bluetooth-seadmest või
operatsioonisüsteemist, ei pruugi see
funktsioon toetatud olla.
Kasutamine 21
Mitme telefoni sidumine
3. Valige "LG-PK7 (XX)" teise Bluetooth-seadme
seadmenimistust.
Seadet saab ühendada korraga 2 Bluetoothseadmega.
LG-PK7(XX)
Kahe seadmega sidumine
1. Ühendage seade Bluetooth-seadmega.
(lk 18-20)
-- Siis on kõlar ühendatud 2 Bluetoothseadmega.
4. Kui seade on edukalt 2 Bluetooth-seadmega
ühendatud, süttib Bluetoothi LED.
2 sekundit
-- Seejärel vilgub Bluetooth LED heliga. Seade
lülitub mitme telefoni ühendamise režiimi.
2
Kasutamine
2. Kui Bluetooth-seade ja seade on ühendatud,
vajutage ja hoidke j nuppu 2 sekundi jooksul all.
22 Kasutamine
,,Märkus
yy Dual Play duaalesituse režiimi kasutamisel pole
mitme telefoni sidumine toetatud. Vajutage 2
sekundit nuppu 3, et Dual Play duaalesituse
režiim tühistada.
yy Seadme saab eelkirjeldatud viisil ühendada
samal ajal kuni 2 Bluetooth -seadmega.
2
Kasutamine
yy Kui kõlar on mitme telefoni sidumise režiimiks
valmis, peate ühendama muud Bluetoothseadmed ja kõlari mõne minuti jooksul (umbes
1 min jooksul). Vastasel juhul mitme telefoni
sidumise režiim tühistatakse.
yy Mitme telefoni sidumine on toetatud ainult
Android-seadmete puhul. (Mitme telefoni
sidumine ei pruugi olla toetatud ja oleneb
ühendatud seadme tehnilistest andmetest.)
yy Eemaldatav/eraldatav Bluetooth-seade (nt
Dongle jne.) ei toeta mitme telefoni sidumist.
yy Isegi juhul, kui see kõlar on ühendatud 2
Bluetooth-seadmega, ei saa te muusikat
taasesitada ja juhtida korraga samal ajal 2
Bluetooth-seadmest. Peatage muusika, kui
soovite esitada muusikat muust Bluetoothseadmest.
yy Pärast mitmiksidumist võib muusika mängimise
alustamine Bluetooth-seadmest olenevalt veidi
aega võtta.
yy Mitme telefoni sidumise korral pole 2
Bluetooth-seadme automaatne ühendamine
toetatud. Valjuhääldiga ühendub automaatselt
ainult üks Bluetooth seade. Teine seade tuleb
ühendada käsitsi.
yy Kui väljute Bluetooth tööulatusest ilma
Bluetooth ühendust katkestamata, võib teiste
Bluetooth seadmete ühendamine võtta mõne
minuti. Pärast toite sisse ja välja lülitamist saate
teisi Bluetooth-seadmeid ilma ootamisajata
ühendada.
yy Kui üritate siduda uut Bluetooth-seadet, kui see
on ühendatud 2 Bluetooth-seadmega, lõpetab
kõlar automaatselt ühe Bluetooth-seadme
ühenduse. (Hetkel kasutatavat Bluetoothseadet ei ühendata kunagi lahti.)
yy Mitme telefoni sidumise režiimi saate muuta
rakenduses Music Flow Bluetooth, kasutades
suvandit Multi play mode (Mitmikesituse režiim).
yy Kui kasutate mitme telefoni sidumise ajal AptX
HD-kodeki toega seadmeid, transkodeeritakse
AptX HD-kodeki kasutamisel muusikat
madalama ribalaiusega kui AptX HD-kodeki
puhul.
yy Kui mitme telefoni sidumine lõpetada, võivad
osad mobiiltelefonid (nt AptX HD toega
seadmed) jätkata muusika esitamist pärast
lühikest pausi.
yy Mitme telefoni sidumisel saab häälkäsklusi
esitada korraga ainult ühele Bluetoothseadmele.
Kasutamine 23
Rakenduse Music Flow
Bluetooth
,,Märkus
yy Selle seadme puhul on rakendus Music Flow
Bluetooth kasutamiseks saadaval ainult
Android OS-ile.
Teave rakenduse „Music Flow
Bluetooth” kohta
Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimiseks
Bluetoothi seadmesse on kaks moodust.
Rakenduse „Music Flow Bluetooth”
installimine ruutkoodi kaudu
1. Installige rakendus „Music Flow Bluetooth”
ruutkoodi kaudu. Skaneerige ruutkood
skaneerimistarkvara abil.
Rakendus „Music Flow Bluetooth” toob sellesse
seadmesse terve rea uusi funktsioone.
Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse
alla laadida ja installida tasuta rakendus „Music Flow
Bluetooth”.
2. Installimiseks koputage ikoonile.
,,Märkus
yy Veenduge, et Bluetoothi seade on internetiga
ühendatud.
yy Veenduge, et Bluetoothi seadmes on olemas
skaneerimisrakendus. Kui seda ei ole, laadige
see alla veebipoest Google Android Market
(Google Play Store).
yy Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood
toimida.
2
Kasutamine
yy Soovitatav on kasutada rakenduse viimast
versiooni.
Rakenduse „Music Flow
Bluetooth” installimine
Bluetoothi seadmesse
24 Kasutamine
Rakenduse „Music Flow Bluetooth”
installimine poe „Google Android
Market (Google Play Store)” kaudu
1. Koputage ikoonile „Google Android Market
(Google Play Store)”.
2
Aktiveerige rakenduse „Music
Flow Bluetooth” abil Bluetooth
Rakendus „Music Flow Bluetooth” aitab Bluetoothi
seadet selle seadmega ühendada.
Kasutamine
2. Tippige otsinguribale „Music Flow Bluetooth” ja
otsige seda.
1. Rakenduse „Music Flow Bluetooth” avamiseks
koputage avakuval rakenduse „Music Flow
Bluetooth” ikoonile ja avage põhimenüü.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow
Bluetooth” ja Bluetoothi rakenduse allalaadimise
alustamiseks koputage sellele.
2. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet,
toksake menüüs [Setting] nupule [Help].
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.
,,Märkus
yy Veenduge, et Bluetoothi seade on internetiga
ühendatud.
yy Veenduge, et teie Bluetoothi seadmes on
olemas rakendus Google Android Market
(Google Play Store).
,,Märkus
yy Rakendus Music Flow Bluetooth on saadaval
järgmiste tarkvaraversioonidega:
-- Android O/S: ver 4.0.3 (või uuem)
yy Mõne Bluetoothi seadmega ei pruugi
rakendus Music Flow Bluetooth töötada.
yy Isegi pärast rakenduse Music Flow Bluetooth
ühendamist võib muusika kosta teie seadme
väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendada.
yy Kui käitate rakenduse Music Flow Bluetooth
kasutamise ajal muid rakendusi või muudate
oma Bluetoothi seadme sätteid, võib
rakendus Music Flow Bluetooth talitluses
ilmneda hälbeid.
yy Kui rakendus Music Flow Bluetooth ei tööta
õigesti, siis kontrollige oma Bluetoothi
seadme ja rakenduse Music Flow Bluetooth
vahelist ühendust ning proovige seejärel
uuesti ühendada.
yy Sõltuvalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist,
võib rakendus Music Flow Bluetooth toimida
mõnevõrra erinevalt.
yy Kui rakenduse Music Flow Bluetooth ühendus
ei toimi hästi, siis kontrollige oma Bluetoothi
seadme Bluetoothi seadistust.
Kasutamine 25
Dual Play duaalesituse
ühendus (valikuline)
2. Kui kaks kõlarit on ühendatud, siis vilkuvad Dual
Play duaalesituse LEDid jäävad valgeks ja kostub
helisignaal.
Kahte kõlarit kasutades saate nautida stereoheli. Dual
Play duaalesituseks peate ostma veel ühe kõlari.
2
-- Kõlar : teine kõlar on seatud esitama
paremat kanalit ja sellel süttib Dual Play LED.
1. Vajutage ja hoidke mõlema kõlari 3 nuppu
2 sekundit all. Seejärel on kõlarid Dual Play
duaalesituse režiimiks valmis.
,,Märkus
yy Dual Play duaalesituse ühendamiseks läheb
kuni 1 minut.
yy Dual Play duaalesituse funktsioon on saadaval
ainult PK 5, 7 seeria mudelil.
-- Kui luua Dual Play duaalesituse ühendus
samade mudelite vahel, kõlab stereoheli.
Saate lülitada stereorežiimi ja kahe eraldi
kõlari režiimi vahel rakenduses Music Flow
Bluetooth.
2 sekundit
-- Kui ühendate PK7 ja PK5 duaalesituse
funktsiooniga, siis on kasutatav ainult
kahe eraldi kõlari režiim, sest kõlarite
väljundvõimsused on erinevad.
yy Kui puudub ühendus Bluetooth-seadmega,
siis peakõlari Bluetooth LED vilgub.
yy
PK7
2 sekundit
PK5
Või
- Kostub helisignaal ja Dual Play duaalesituse LED
vilgub kiirelt valgelt.
kõlar sõltub Bluetooth MAC-aadressist.
3. Mängige Bluetooth-seadmel soovitud muusikat.
Kasutamine
-- Kõlar : peakõlar on seatud esitama vasakut
kanalit ja sellel süttivad Dual Play LED ja
Bluetoothi LED.
26 Kasutamine
,,Märkus
yy Kui kasutate Dual Play duaalesituse funktsiooni,
siis pole mitme telefoni sidumine toetatud.
-- Peakõlari ( ) saab ühendada ainult ühe
Bluetooth-seadmega.
yy Dual Play duaalesituse režiimis saab Bluetoothseadmega ühendada ainult peakõlari ( ).
2
yy Kui lülitate toite välja ja siis uuesti sisse, siis
tuleb kaks kõlarit Dual Play duaalesituse režiimis
taasühendada.
Kasutamine
yy Kui seadmel ei õnnestu Dual Play duaalesitust
ühendada, minge tagasi 1. etapi juurde ja
proovige uuesti.
yy Duaalesituse Dual Play ühenduse loomisel ei saa
te seadmes teisi Bluetooth-seadmeid otsida.
yy Kui te katkestate Dual Play duaalesituse
ühenduse, vajutage ja hoidke uuesti all ühe või
kahe kõlari 3 nuppu 2 sekundit.
yy Kui loote Dual Play duaalesituse ühenduse
portatiivses režiimis, lülitub kõlar automaatselt
Bluetoothi režiimi.
yy Dual Play režiimis saate heli ulgumise vältimiseks
kõne vastu võtta vaid peamisel kõlaril.
yy Kui ühendate Dual Play duaalesituse režiimis
portatiivse kaabli, tühistab see Dual Play
duaalesituse režiimi ja lülitab seadme
portatiivsesse režiimi.
yy Dual Play duaalesituse ühenduse saate luua
rakendusest Music Flow Bluetooth. Sellisel
juhul saab rakendusega Music Flow Bluetooth
ühendatud kõlarist peakõlar. See on saadaval
ainult ühele kõlarile, kui Dual Play duaalesituse
ühendus luuakse rakendusest Music Flow
Bluetooth.
yy Dual Play duaalesituse režiimis Bluetoothseadme vahetamiseks vajutage ja hoidke
2 sekundit all nuppu j, et ühendada lahti
praegune Bluetooth-seade ja ühendada
soovitud Bluetooth-seade.
yy Kui ühendate selle seadmega Bluetoothseadme (iOS-i seadme vms) või kasutate
seda seadet, saab seadmete helitugevust
sünkroonida.
yy Kui kasutate Dual Play duaalesituse režiimi,
siis peaks kõlarite vaheline vahemaa olema
võimalikult väike.
yy Olenevat võrgukeskkonnast ei pruugi Dual Play
duaalesitus hästi töötada.
yy Dual Play duaalesituse režiimi lülitumisel
alustavad osad mobiiltelefonid (nt APTX HD
toega seadmed) muusika mängimist lühikese
pausi järel.
yy Dual Play duaalesituse režiimis saate kasutada
häälkäsklusi ainult peakõlaril.
yy Osad mobiiltelefonid ei pruugi muusikat
korralikult mängida, kui üritate luua Dual Play
duaalesituse ühendust taasesitamise ajal.
yy Kõlar ei pruugi sünkroonida heli ja video esitust
(näiteks teler jne).
Kasutamine 27
Muud funktsioonid
Lähtestamine
Juhul kui seade tõrke tõttu hangub, vajutage
lähtestusnuppu RESET, kasutades peent nõela vms
eset. Siis lülitub valjuhääldi välja. Vajutage 1 nuppu,
et püüda valjuhääldi uuesti sisse lülitada.
Teade automaatse toite
väljalülitamise kohta
Kui seade on Bluetooth-režiimis, ja muusikat
ei esitata 15 minuti jooksul või kui seade on
kaasaskantavas sisendrežiimis ja nuppe ei kasutata 6
tunni vältel, siis lülitub seade automaatselt välja.
2
Kasutamine
Helisignaali sisse/välja lülitamine
Helisignaali saate seadistada „Music Flow Bluetooth“
rakendusest (Ainult Android):
„Music Flow Bluetooth“ menüü [ [Setting] [
[Beep Sound]
28 Veaotsing
Tõrkeotsing
Probleem
Põhjus ja lahendus
Elektritoide puudub.
yy Aku on tühjaks laetud. Laadige aku uuesti täis.
yy Ühendage seade vahelduvvooluadapteri abil toiteallikasse.
yy Seadme või nutiseadme helitugevus on seatud miinimumile. Kontrollige ja
reguleerige seadme või Bluetooth-seadme helitaset.
Heli puudub või on
moonutatud.
yy Kui kasutate välist seadet suurel helitugevusel, võib heli kvaliteet halveneda.
Keerake seadmete helitugevus madalamaks.
yy Kui kasutate seadet millekski muuks kui muusika kuulamiseks, võib heli
kvaliteet halveneda või seade ei pruugi korralikult töötada.
3
Veaotsing
yy Lülitage oma Bluetooth-seadmes Bluetooth välja ja uuesti sisse ning proovige
siduda uuesti.
Bluetooth-sidumine ei
toimi korralikult.
yy Veenduge, et teie Bluetooth-seade on sisse lülitatud.
yy Eemaldage Bluetooth-seadme ja kaugjuhtimispuldi vahelt kõik takistused.
yy Bluetooth-seadme tüübi või ümbritseva keskkonna tõttu ei tarvitse sidumine
seadmega õnnestuda.
yy Kui aku saab täiesti tühjaks, võib salvestatud Bluetooth'i teave kustuda. Kui
seade välja lülitatakse, ei pruugita eelmist seadistust salvestada.
Seade ei tööta
tavapäraselt.
yy Talitlushäire korral kasutage seadet kohas, kus temperatuur ja niiskus pole liiga
kõrge ega madal.
yy Ülekoormuse korral vilguvad toite ja Bluetooth LED-tuled valgelt. Lülitage toide
välja ja seejärel taas sisse.
Eespool kirjeldatud
lahendused ei toimi.
yy Vajutage kõlari lähtestusnuppu RESET terava objektiga (nt nõelaga; lk 27).
Lisa 29
Kaubamärgid ja
litsentsid
Seadme käsitsemine
Seadme transportimine
Palun säilitage algne transpordikast ja
pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima,
pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks
tehase originaalpakendisse.
Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte
Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja
LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.
Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
Välispindade puhtana hoidmine
yy Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid
(näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid).
yy Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada.
yy Vältige kummist või plasttoodete pikaajalist
kokkupuudet seadmega.
Seadme puhastamine
4
Lisa
Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi.
Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet
lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega
niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt
alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad
seadme pinda kahjustada.
30 Lisa
Tehnilised andmed
Üldteave
4
Nõuded toitele
19 V 0 1,7 A (AC adapter)
Sisseehitatud laetav aku
Energiatarve
Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Vahelduvvooluadapter
yy
yy
yy
yy
Mõõtmed (L x K x S)
Ligikaudu 320 mm X 167 mm X 152 mm
Töötemperatuur
5 °C kuni 35 °C
Töökeskkonna niiskustase
5% kuni 60%
Veekindel
IPX5
Mudel: LCAP25A
Tootja: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
Sisend: 100-240 V~ 50-60 Hz
Väljund: 19 V 0 1,7 A
Sisendid
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereopistik)
Lisa
Aku
Aku mahutavus
5200 mAh (tüüp)
5000 mAh (min)
Tööaeg
ligikaudu 22 tundi.
Tööaeg võib sõltuda aku olekust ja töötingimustest.
Laadimisaeg
alla 3.5 tunni (AC vahelduvvooluadapter).
Sõltub aku seisundist ja töötingimustest.
yy Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising