LG | PK7 | User manual | LG PK7 Руководство пользователя

LG PK7 Руководство пользователя
ĪPAŠNIEKA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Portatīvs Bluetooth
skaļrunis
Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo
lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.
MODEĻI
PK7
PK7W
www.lg.com
MFL70480351
1909_Rev.01
Autortiesības © 2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
2
Darba sākšana
Drošības informācija
1
UZMANĪBU
Darba sākšana
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
NEATVĒRT
UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET APVALKU
(VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV
DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. PAR
REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA
PERSONĀLU.
ibens šautras simbols vienādmalu
Z
trīsstūrī brīdina lietotāju par
bīstamu elektrisko strāvu iekārtas
korpusa iekšienē, kuras spriegums
ir pietiekams, lai radītu elektriskās
strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.
Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī
vērš lietotāja uzmanību uz svarīgām
ekspluatācijas un apkopes (servisa)
norādēm iekārtas dokumentācijā.
BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM
UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDIEM, SARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO
LIETUS UN MITRUMA.
UZMANĪBU: nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni
(pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar
šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.
UZMANĪBU: šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces
ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu
pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta
darbība var tikt traucēta.
UZMANĪBU: uz ierīces nedrīkst novietot atklātas
liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
UZMANĪBU: neaizsedziet ventilācijas atveres.
Uzstādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas
ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai
un aizsardzībai pret pārkaršanu. Atveres nedrīkst
bloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna, paklāja
vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst
novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu
skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta
pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uzstādīšanas
instrukcija.
Darba sākšana
3
IEVĒROJIET! Lai iegūtu informāciju par drošības
marķējumiem, tostarp produkta identifikāciju un
barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno
marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.
Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs
lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.
ESIET UZMANĪGS, lietojot šo produktu vidē ar zemu
mitruma līmeni.
Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas,
vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji,
izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi
vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem
var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz
pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet
vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un
autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret
tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet vadu no fiziskas
vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram,
savīšanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas
durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību
pievērsiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un
vietai, kur vads iziet no ierīces.
yy Vidē ar zemu mitruma līmeni var rasties statiskā
elektrība.
yy Ieteicams izmantot šo produktu pēc pieskaršanās
metāla priekšmetam, kas vada elektrību.
Modeļiem ar adapteri
Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs
ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no
citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabeļu vai
elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus
un atcelt garantiju.
1
Darba sākšana
Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas
gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties
sasniedzamai.
BRĪDINĀJUMI par tīkla barošanas vadu
4
Darba sākšana
Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai
akumulatoru.
1
Darba sākšana
Kā droši izņemt baterijas vai akumulatoru no
iekārtas: Lai izņemtu vecās baterijas vai akumulatoru,
izpildiet montāžas darbības apgrieztā secībā. Lai
novērstu vides piesārņošanu un iespējamu draudu
radīšanu cilvēku un / vai dzīvnieku veselībai, vecās
baterijas vai akumulators jānovieto piemērotā tvertnē
paredzētajos savākšanas punktos. Neizmetiet
baterijas vai akumulatoru kopā ar citiem atkritumiem.
Ieteicams izmantot vietējo bezmaksas izdevumu
atlīdzināšanas sistēmu baterijas vai akumulatorus
(iespējams, jūsu reģionā tās nav pieejamas). Baterijas
vai akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij vai
tamlīdzīgi.
Simboli
~
Apzīmē maiņstrāvu (AC).
0
Apzīmē līdzstrāvu (DC).
Apzīmē II klases aprīkojumu.
1
Norāda, ka ir aktivizēta gaidstāve.
!
Nozīmē, ka iekārta ir ieslēgta.
Apzīmē bīstamu spriegumu.
Saturs
5
Saturs
1
1. Darba sākšana
3. Problēmu novēršana
2
6
6
7
8
Drošības informācija
Unikālas iezīmes
Ievads
Priekšpuse
Aizmugure
28
Problēmu novēršana
4
Pielikums
2
Ekspluatācija
29
29
30
Preču zīmes un licences
Darbs ar iekārtu
Specifikācijas
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
Skaļruņa uzlāde
– Uzlāde, izmantojot maiņstrāvas adapteri
– Uzlādes stāvokļa pārbaude
– Akumulatora stāvokļa pārbaude
Pamatdarbības
– Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana
– Bluetooth savienojums
– Bluetooth gaismas diodes stāvoklis
– Vienkāršā lietošanas pamācība
Brīvroku funkcija
Balss komanda
Noskaņas apgaismojums
Skaņas efekti
– Skaņas efekta iestatīšana
Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces
BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas
izmantošana
– BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas
klausīšanās
Vairāku tālruņu savienošana pārī
Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana
– Par lietotni ”Music Flow Bluetooth”
– Lietotnes "Music Flow Bluetooth"
uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē
– Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music
Flow Bluetooth"
Dual Play savienojums (pēc izvēles)
Cita darbība
– Atiestatīšana
– Pīkstiena skaņas izslēgšana
– Paziņojums par automātisko izslēgšanu
18
21
23
23
23
24
25
27
27
27
27
2
3
4
6
1
Darba sākšana
Unikālas iezīmes
Ievads
Automātiskā izslēgšanās
Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli
Darba sākšana
Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģiju.
(27. lpp.)
Portatīvās ierīces pieslēgvieta
Mūzikas klausīšanās no portatīvas ierīces
(viedtālruņa, piezīmjdatora, u.c.).
BLUETOOTH®
Klausies savā Bluetooth ierīcē saglabāto mūziku.
,,Piezīme
Norāda īpašās piezīmes un ekspluatācijas īpatnības.
>>Uzmanību!
Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamos
nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.
>>Uzmanību!
Music Flow Bluetooth
Ūdensdrošs (IPX5)
Music Flow Bluetooth ir lietojumprogramma, kas ir
izveidota dažu jaunāko LG audio ierīču vadībai (2324. lpp.).
Skaļrunis ir ūdensdrošs atbilstoši IPX5.
IPX5 apzīmē „aizsardzības klasi pret ūdens
iekļūšanu”.Taču šī sistēma nav pilnīgi ūdens droša.
Izvairieties no tālākminētajiem gadījumiem.
Dual Play (pēc izvēles)
yy Nelietojiet iekārtu ūdenī vai citā šķidrumā.
yy Kad akumulators lādējas, sargiet iekārtu no
ūdens.
Varat izbaudīt stereo efektu, izmantojot divus
skaļruņus. Dual Play izbaudīšanai ir jāiegādājas vēl
viens skaļrunis.
(Pieejamais PK sērijas modelis: 5, 7)
yy Ja pieslēgvieta ir nonākusi saskarē ar ūdeni,
noslaukiet to ar mīkstu, sausu drānu. Pirms
skaļruņa izmantošanas rūpīgi to izžāvējiet.
yy Pieslēgvietas nav ūdens necaurlaidīgas.
Pārliecinieties, ka pieslēgvietas vāciņš ir cieši
aizvērts.
-- Ielieciet atveres vāciņu pozīcijā a un
stingri iespiediet pozīcijā b.
Sistēmas ūdens izturība ir balstīta uz mūsu
mērījumiem, kas veikti šeit aprakstītajos apstākļos.
Ievērojiet, ka garantija nesedz disfunkcijas, kas
radušās pircējam nepareizi lietojot preci, to
iegremdējot ūdenī.
Darba sākšana
7
Priekšpuse
c
g
h
d
e
f
1
Darba sākšana
b
a
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a Akumulatora gaismas diode
b Barošanas gaismas diode
m
n
Clear
Vocal
k N
c Bluetooth gaismas diode
- Sāk, aptur vai izlaiž atskaņošanu Bluetooth
režīmā. (12. lpp.)
d CLEAR VOCAL (skaidrs vokāls) LED indikators
- Saņem zvanu Bluetooth ierīcē. (13. lpp.)
e ENHANCED BASS (uzlabots bass) LED indikators
f Mikrofons
- Izslēdz skaņu portatīvajā režīmā.
l .( )
g 1
Ieslēgšana/izslēgšana: nospiediet to.
- Maina noskaņas apgaismojumu.
(Nospiediet un turiet 2 sekundes) (14. lpp.)
h j
- Izmantojiet savas viedierīces balss komandu.
(15. lpp.)
- Pievieno Bluetooth ierīci vairāku tālruņu
savienošanai pārī. (Nospiediet un turiet j 2
sekundes)
m CLEAR VOCAL
- Maina uz Bluetooth režīmu portatīvajā darbības
režīmā. (nospiediet j)
n ENHANCED BASS
* Pievienojot portatīvās ierīces kabeli, funkcija tiek
mainīta uz portatīvās ievades režīmu
i P : samaziniet skaļumu.
j O : palieliniet skaļumu.
- Maina skaņas efektu. (16. lpp.)
- Maina skaņas efektu. (16. lpp.)
8
Darba sākšana
Aizmugure
1
Darba sākšana
a
b
c
d
e
f
a Porta vāks
d RESET (ATIESTATĪT) poga
b DC IN
e3
maiņstrāvas adaptera ieeja
ORT.IN
cP
Nodrošina mūzikas klausīšanos no jūsu
portatīvās ierīces.
Savieno divus skaļruņus Dual Play atskaņošanai. (25-26. lpp.)
f Dual Play gaismas diode
Ekspluatācija
Skaļruņa uzlāde
Uzlāde, izmantojot maiņstrāvas
adapteri
Šim skaļrunim ir iebūvēts akumulators. Pirms
lietošanas uzlādējiet akumulatoru, pieslēdzot
maiņstrāvas adapteri.
Uzlādes stāvokļa pārbaude
Kad notiek skaļruņa akumulatora uzlāde, uzlādes
statusu var pārbaudīt pēc akumulatora gaismas
diodes.
Gaismas
diode
Green
Off
Green
Off
Zaļš nodziest
2. Pieslēdziet maiņstrāvas adaptera kabeli pie DC IN
adaptera ievada.
3. Pieslēdziet maiņstrāvas vadu pie maiņstrāvas
kontaktligzdas.
Apraksts
Akumulators ir pilnīgi uzlādēts.
Notiek akumulatora uzlāde.
Red
Sarkans
Red
,,Piezīme
yy Uzlādes laikā klausoties mūziku, uzlādei
nepieciešams ilgāks laiks.
yy Ja skaļrunis neveic uzlādi pārkaršanas dēļ,
akumulatora gaismas diode ik pa laikam
mainās no sarkanas un dzeltenu krāsu. Turklāt
uzlāde tiek apturēta.
yy Kad skaļruņa akumulators ir pilnībā uzlādējies,
akumulatora LED indikators uz 15 sekundēm
iedegas zaļā krāsā un pēc tam izslēdzas.
,,Piezīme
Darbības laiks ir aptuveni 22 stundas. Šis
rādītājs tiek noteikts, pamatojoties uz šādiem
nosacījumiem: pilnībā uzlādēts akumulators,
nepārtraukta atskaņošana ar 50 % lielu skaļuma
līmeni, izslēgtu noskaņas apgaismojumu un
ekvalaizera funkcijām.
Var mainīties atkarībā no akumulatora stāvokļa
un darbības apstākļiem.
>>Uzmanību!
Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir
iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet
citas ierīces vai ražotāja barošanas bloku. Ja
jūs neizmantosiet šo adapteri, lādēšana nebūs
iespējama, vai arī lādēšanas laiks var atšķirties.
Tāpat var tikt sabojāta ierīce, kā arī atcelta jūsu
garantija.
2
Ekspluatācija
1. Pieslēdziet komplektā iekļauto maiņstrāvas vadu
pie maiņstrāvas adaptera.
9
10 Ekspluatācija
Akumulatora stāvokļa pārbaude
Ja ierīce ir ieslēgta, uzlādes statusu varat pārbaudīt,
uz divām sekundēm piespiežot 1 pogu. Pēc tam
akumulatora LED apgaismojums mainās atkarībā no
akumulatora uzlādes stāvokļa.
Gaismas
diode
2
Ekspluatācija
Green
Zaļš
Green
Green
Amber
Amber
Dzeltens
Amber
Red
Red
Red
Sarkans
Apraksts
Akumulatora
gaismas diode
iedegas zaļā krāsā.
Akumulatora
gaismas diode
iedegas dzeltenā
krāsā.
Akumulatora
LED indikators
nepārtraukti
mirgo sarkanā
krāsā ar skaņu.
Stāvoklis
70 %
10 %
70
10 %
%
10 %
10
70 %
10 %
10 %
,,Piezīme
yy Kad 1 poga tiek piespiesta uz 2 sekundēm,
akumulatora LED indikators iedegas uz 3
sekundēm.
yy Skaļruņa uzlādēšanas laikā nevar pārbaudīt
akumulatora statusu.
yy Ja skaļrunis ir savienots ar viedtelefonu,
jūs varat pārbaudīt baterijas uzlādes līmeni
“Music Flow Bluetooth” lietotnē. Tas var
atšķirties no faktiskās akumulatora jaudas.
(Tikai Android ierīcēm)
Ekspluatācija 11
Pamatdarbības
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas
izmantošana
Bluetooth gaismas diodes
stāvoklis
Pirms Bluetooth ierīces pievienošanas pārbaudiet, vai
mirgo Bluetooth gaismas diode.
2
Ekspluatācija
Gaismas
diode
Ieslēgšana/izslēgšana
Nospiediet pogu 1.
Bluetooth savienojums
LG-PK7(XX)
Stāvoklis
Apraksts
Bluetooth
gaismas diode
mirgo kopā ar
skaņu.
Tiek meklēta
Bluetooth ierīce.
Bluetooth
gaismas diode
iedegas reizē ar
skaņu.
Bluetooth ierīce ir
pievienota.
,,Piezīme
yy Portatīvajā režīmā Bluetooth LED indikators
izslēdzas.
Ar Bluetooth ierīci atskaņojiet vēlamo mūziku. Pēc
savienošanas pārī varat vadīt atskaņošanu, izmantojot
pogas uz iekārtas (12, 18-20. lpp.).
yy Pēc pāra savienojuma izveidošanas tas nav
jāveido atkārtoti pat tad, ja izslēdzat šo
iekārtu.
12 Ekspluatācija
Vienkāršā lietošanas pamācība
Funkcija
2
Lietošana
Stāvoklis
Ekspluatācija
Ieslēgšana
Nospiediet pogu 1.
Barošanas gaismas diode iedegas ar
skaņu.
Izslēgšana
Nospiediet pogu 1.
Barošanas gaismas diode nodziest ar
skaņu.
Bluetooth savienošana
pārī
Kad mirgo Bluetooth gaismas diode,
atlasiet LG-PK7 (XX) no ierīču saraksta
savā Bluetooth ierīcē.
Bluetooth gaismas diode iedegas reizē
ar skaņu.
Vairāku tālruņu
savienošana pārī
Nospiediet un turiet j divas sekundes
un pievienojiet vēl vienu Bluetooth
ierīci.
Meklējot citu ierīci, mirgo Bluetooth
gaismas diode. Pēc pāra savienojuma
izveidošanas Bluetooth gaismas diode
deg baltā krāsā ar skaņu.
Skaļuma regulēšana
Nospiediet P vai O.
Kad šī iekārta sasniedz minimālo
vai maksimālo skaļumu, var dzirdēt
pīkstošu skaņu.
Atskaņot/Pauze
Nospiediet N.
-
Pāriet uz priekšu
Divreiz nospiediet N.
-
Pāriet atpakaļ
Trīsreiz nospiediet N.
-
Brīvroku
Nospiediet N.
Saņemiet un atvienojiet zvanu.
Dual Play (pēc izvēles)
Nospiediet pogu 3 un turiet to
2 sekundes.
Dual Play gaismas diode iedegas ar
skaņu.
Bluetooth inicializēšana
Nospiediet un turiet j 7 sekundes.
Barošanas un Bluetooth gaismas diode
iemirgojas 4 reizes.
,,Piezīme
yy Režīmā Dual Play netiek atbalstīta vairāku tālruņu savienošana pārī (25.–26. lpp.).
yy Atskaņošanu vai skaļumu Jūs varat pielāgot, izmantojot savu Bluetooth ierīci.
yy Pēc Bluetooth inicializēšanas tas ir atkārtoti jāsavieno ar Bluetooth ierīci. (iOS ierīču gadījumā mēģiniet
atkārtoti savienoties ar Bluetooth ierīci pēc esošā savienojuma Bluetooth ierīcē izdzēšanas.)
Ekspluatācija 13
,,Piezīme
Brīvroku funkcija
Varat saņemt ienākošo zvanu Bluetooth ierīcē uz šo
iekārtu. Savienojiet iekārtu ar Bluetooth ierīci.
yy Tikai viedtālrunim ir pieejama šī funkcija.
yy Lai regulētu zvana skaļumu, nospiediet
iekārtas pogas P, O .
yy Audio trokšņu dēļ Dual Play režīmā zvanu var
saņemt tikai primārajā skaļrunī. (25.–26. lpp.)
yy Dažas Bluetooth ierīces saņemot ienākošo
zvanu atskaņo noklusējuma zvana signālu
(piem., iOS ierīces) Noklusējuma zvana signāls
nav maināms.
yy Ja tiek savienots zvans starp vairāku pāra
savienojumu Bluetooth ierīcēm, brīvroku
režīms nedarbojas pareizi .
Funkcija
Lietošana
Saņemiet zvanu.
Nospiediet N.
Beidziet zvanu.
Nospiediet N.
Noraidiet zvanu.
Piespiediet un
turiet N 2
sekundes.
Zvana laikā pārslēdzieties
starp skaļruni un tālruni.
Piespiediet un
turiet N 2
sekundes.
yy Pat ja pārslēgsieties portatīvajā režīmā
Bluetooth savienojuma laikā, jūs varēsiet
izmantot šo funkciju.
yy Lai izmantotu šo režīmu, dažas Bluetooth
ierīces jānomaina uz skaļruņu režīmu vai
zvana režīmu. (piem., iOS ierīcēs)
yy Ja, saņemot zvanu, izmantosiet tālruņa
sarunas taustiņu, zvans tiks saņemts jūsu
tālrunī. (Tikai iOS ierīcēm.)
yy Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, atspējojiet
Bluetooth funkciju savā telefonā. Lai atkal
izmantotu šo režīmu, ieslēdziet Bluetooth
funkciju.
Ekspluatācija
yy Vairāku tālruņu savienošanas pārī režīmā
skaļrunī var saņemt tikai vienas pievienotās
ierīces zvanu.
2
14 Ekspluatācija
Balss komanda
Lai izmantotu sava tālruņa balss komandu iespēju,
jūs varat runāt tieši mikrofonā, izmantojot balss
komandas aplikāciju vai Siri.
,,Piezīme
Pārliecinies, ka jūsu ierīcei ir balss vadības iespēja.
2
,,Piezīme
yy Kad balss komandas laika limits tiek
pārsniegts viedierīcēs, funkcija tiek
automātiski atcelta
yy Ja izmantojat šo funkciju Android ierīcē,
ieteicams izmantot Google aplikāciju (Google
Assistant, Google Now, u.c.). Google aplikāciju
nodrošina Google. Dažas atrašanās vietas
netiek atbalstītas Google politikā.
Ekspluatācija
yy Atceļot Balss komandas režīmu, piespiediet
. pogu.
yy Papildu informācijai skatiet balss komandas
aplikāciju vai Siri.
yy Runājot mikrofona tuvumā, palielinās
veiksmīga rezultāta līmenis.
yy Tas var nedarboties atkarībā no Bluetooth
ierīces.
1. Izveidojiet skaļruņa un viedierīces savienojumu,
izmantojot Bluetooth.
2. Nospiediet pogu ., lai aktivizētu jūsu viedierīces
balss komandu.
3. Aktivizējiet balss komandas lietojumprogrammu
tālāk norādītajā veidā.
-- Android O/S : izvēlieties balss komandas
aplikāciju.
-- iOS O/S: Siri aktivizējas automātiski.
4. Pieprasiet balss komandas aplikāciju vai Siri caur
skaļruņa mikrofonu.
Ekspluatācija 15
Noskaņas apgaismojums
Šai ierīcei varat ieslēgt noskaņas apgaismojumu.
Ja nospiežat un turat pogu 2 sekundes, vēstījuma
lampiņas iestatījumi parādīsies kā redzams turpmāk.
Funkcija
Apraksts
Ballīte
Ieslēdzas apgaismojums
dažādās krāsās.
Ūdens
Ieslēdzas apgaismojums zilā
krāsā.
Mežs
Ieslēdzas apgaismojums
dzeltenā krāsā.
Mans stils
(Tikai Android
ierīcēm)
Izslēgts
Lai iespējotu opciju [My
Style] (Mans stils), jums
ir jāveic pielāgošana ar
„Music Flow Bluetooth”
lietojumprogrammu.
Noskaņas apgaismojums
izslēdzas.
,,Piezīme
yy Mūzikas atskaņošanas laikā noskaņas
apgaismojums tiek sinhronizēts ar mūziku.
yy Atkārtoti ieslēdzot skaļruni, tiks ieslēgta
pēdējā izmantotā opcija.
Ekspluatācija
Divas sekundes
2
16 Ekspluatācija
Skaņas efekti
Skaņas efekti ir optimāli noregulēti Lielbritānijas augsta līmeņa audio uzņēmumā MERIDIAN.
MERIDIAN tehnoloģijas nodrošina uzlabotu balss dzidrumu, plašu skaņas lauku un spēcīgus basus.
Jūs varat atlasīt vēlamo skaņas efektu ar CLEAR VOCAL un/vai ENHANCED BASS pogām.
2
Ekspluatācija
Skaņas efekta iestatīšana
Iesl. / Izsl.
LED indikators
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Apraksts
Funkcija
Skaidrs vokāls+
Pastiprināts bass
Skaidrs vokāls
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Pastiprināts bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Standarts
Jūs varat izbaudīt skaidrāku balss skanējumu un
izteiktākus basus vienlaicīgi.
Yon var baudīt augstas precizitātes skaņu, uzlabojot
katra lirika vokālo skaidrību
-- Clear Vocal iestatījums nodrošina labāku skaņu
mūzikai ar vokālu.
Jums tiek sniegta iespēja izbaudīt plašu skaņas lauka
pārklājumu, bagātīgu basu, kas izceļ mūzikas siltumu.
-- Enhanced Bass iestatījums nodrošina labāku skaņu
mūzikai ar izteiktu basu.
Tāpat varat izbaudīt tīru un dabīgu skaņu.
,,Piezīme
yy Atkārtoti ieslēdzot skaļruni, tiks ieslēgta pēdējā izmantotā opcija.
yy Jūs varat noregulēt skaņas efektu ar "Music Flow Bluetooth" aplikāciju.
yy Izvēloties ”Standarts” “Pastiprināts bass”, “Skaidrs vokāls” vai “Skaidrs vokāls + Pastiprināts bass” skaņas
efektu, jūs varat izbaudīt augstākās kvalitātes skaņu ar MERIDIAN tehnoloģiju.
yy Tā kā augstas kvalitātes skaņa tiek iegūta to pieregulējot, iespējams būs kādas atšķirības starp skaņas
efektu režīmiem.
Ekspluatācija 17
Mūzikas klausīšanās no
ārējas ierīces
Iekārtu var izmantot, lai klausītos mūziku no dažādām
ārējām ierīcēm.
1. Pievienojiet ārējo ierīci PORT.IN (3,5 mm)
savienotājam.
2. Ieslēdziet, nospiežot 1 pogu.
3. Ieslēdziet ārējo iekārtu un sāciet atskaņošanu.
,,Piezīme
yy Pievienojot portatīvās ierīces kabeli, funkcija
tiek automātiski mainīta uz portatīvās ievades
režīmu.
yy Ja šī režīma darbības laikā tiek nospiesta j
poga, ierīce pārslēgsies uz Bluetooth režīmu.
yy Izmantojot režīmu Dual Play, portatīvais
režīms netiek atbalstīts.
3,5 mm stereo
kabelis(nav
iekļauts
komplektā)
2
Ekspluatācija
yy Portatīvajā režīmā skaļrunis ierobežo
Bluetooth savienojumu, lai nepieļautu
neparedzētu Bluetooth savienojumu.
18 Ekspluatācija
BLUETOOTH®
bezvadu tehnoloģijas
izmantošana
BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās
mūzikas klausīšanās
Jūsu vienības un BLUETOOTH ierīces
savienošana
2
Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija īsā
diapazona savienojumam.
Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, vai
Bluetooth funkcija jūsu Bluetooth ierīcē ir ieslēgta.
Skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju. Ja
savienošana pārī ir veikta vienreiz, tā nav jāatkārto.
Ekspluatācija
Citu elektronisko viļņu ietekmē vai pievienojot
Bluetooth citās telpās, var rasties skaņas traucējumi.
1. Ieslēdziet iekārtu, tad Bluetooth gaismas diode
mirgo ar skaņu.
Par BLUETOOTH
Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas.
Ja mobilajā tālrunī ir Bluetooth bezvadu tehnoloģija,
to var lietot ar Cascade, kad savienojums tiek
izveidots, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
yy Pieejamās ierīces: viedtālrunis, portatīvais dators,
utt.
yy Versija: 4.2
yy Kodeks: SBC, AAC, AptX, AptX HD
BLUETOOTH profili
Lai ierīces varētu izmantot Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju, tām ir nepieciešama spēja interpretēt
noteiktus profilus.
Šī iekārta ir savienojama ar šādu profilu.
2. Darbojieties ar Bluetooth ierīci un veiciet
savienošanu pārī. Meklējot šo iekārtu ar
Bluetooth ierīci, Bluetooth ierīces displejā var
parādīties saraksts ar atrastajām ierīcēm atkarībā
no Bluetooth ierīces veida. Jūsu iekārta parādās
kā “LG-PK7 (xx)”.
A2DP (Papildu audio izplatīšanas profils)
HFP (brīvroku profils)
Bluetooth
IESLĒGTS
LG-PK7(XX)
Ekspluatācija 19
3. Atlasiet “LG-PK7 (xx)”.
LG-PK7(XX)
,,Piezīme
yy Izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, jāizveido
savienojums starp iekārtu un Bluetooth ierīci,
cik tuvu vien iespējams, un jāsaglabā attālums.
Tomēr tālāk minētajos gadījumos varat rasties
problēmas.
-- Starp iekārtu un Bluetooth ierīci ir
šķērslis.
,,Piezīme
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces veida dažām
ierīcēm ir atšķirīgs pāra savienojuma veids. Ja
nepieciešams, ievadiet PIN kodu (0000).
4. Ja šī iekārta ir veiksmīgi savienota ar Bluetooth
ierīci, Bluetooth gaismas diode iedegas ar skaņu.
yy Ja Bluetooth savienojums darbojas slikti,
dodieties uz 1. soli "Jūsu vienības un
BLUETOOTH ierīces savienošana", un mēģiniet
vēlreiz.
yy Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi,
skaņa var tikt pārtraukta.
yy Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka
Bluetooth funkcija nav izmantojama.
yy Bluetooth funkciju varat izmantot viedtālrunī,
portatīvajā datorā, utt.
yy Jo lielāks attālums starp iekārtu un Bluetooth
ierīci, jo zemāka skaņas kvalitāte.
yy Bluetooth savienojums tiek pārtraukts,
izslēdzot iekārtu, vai tad, ja Bluetooth ierīce
atrodas pārāk tālu no iekārtas.
5. Klausieties mūziku.
Lai atskaņotu mūzikas failus, kas glabājas
Bluetooth ierīcē, skatiet norādes Bluetooth
ierīces lietošanas instrukcijā.
yy Kad Bluetooth savienojums ir pārtraukts,
atkārtoti savienojiet Bluetooth ierīci ar
iekārtu.
yy Arī tad, ja nomainīsiet Bluetooth funkciju ar
citām funkcijām, Bluetooth savienojums tiks
saglabāts.
yy Ja Bluetooth ierīci (iOS ierīci u.c.) pievienojat
šai iekārtai vai izmantojat ierīci, var savstarpēji
sinhronizēt skaļuma līmeni.
yy Ja iekārta nav savienota, mirgo Bluetooth
gaismas diode.
yy Izmantojot Bluetooth funkciju, noregulējiet
skaļumu atbilstošā līmenī uz pašas Bluetooth
ierīces.
2
Ekspluatācija
yy XX ir Bluetooth adreses divas pēdējās zīmes.
Piemēram, ja iekārtas Bluetooth adrese ir
9C:02:98:4A:F7:08, savā Bluetooth ierīcē
redzēsit uzrakstu “LG-PK7 (08)”.
-- Tuvumā ir ierīce, kas izmanto to pašu
frekvenci ar Bluetooth tehnoloģiju,
piemēram, medicīnas iekārta, mikroviļņu
krāns vai bezvadu LAN ierīce.
20 Ekspluatācija
Pievienotās Bluetooth ierīces vadības
Pievienoto Bluetooth ierīci varat vadīt no iekārtas:
atskaņot, apturēt vai izlaist.
,,Piezīme
yy Šī funkcija ir pieejama tikai Android OS un
iOS.
2
yy Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no
Bluetooth ierīces vai darboties citādi.
Ekspluatācija
Ekspluatācija 21
Vairāku tālruņu
savienošana pārī
3. Atlasiet "LG-PK7 (XX)" no ierīču saraksta otrā
Bluetooth ierīcē.
Iekārtu var vienlaikus savienot ar divām Bluetooth
ierīcēm.
LG-PK7(XX)
Pāra savienojuma izveidošana ar divām
ierīcēm
2. Kad ir izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci un
iekārtu, nospiediet un turiet pogu j 2 sekundes.
Divas sekundes
-- Pēc tam Bluetooth gaismas diode mirgo
kopā ar skaņu. Iekārta tiek pārslēgta uz vairāku
telefonu savienošanas režīmu.
-- Pēc tam skaļrunis ir savienots ar divām
Bluetooth ierīcēm.
4. Ja savienojums ar 2 Bluetooth ierīcēm ir
veiksmīgs, iedegas Bluetooth LED indikators.
2
Ekspluatācija
1. Savienojiet iekārtu ar Bluetooth ierīci. (18.–20.
lpp.).
22 Ekspluatācija
,,Piezīme
yy Izmantojot režīmu Dual Play, vairāku tālruņu
savienošana pārī netiek atbalstīta. Lai atceltu
režīmu Dual Play, piespiediet un turiet 2
sekundes pogu 3.
yy Šo iekārtu var pievienot ne vairāk kā
2 Bluetooth ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot
iepriekš aprakstīto metodi.
2
Ekspluatācija
yy Kad skaļrunis ir gatavs vairāku tālruņu
savienošanas pārī režīmam, dažu minūšu
(aptuveni 1 minūtes) laikā jums ir jāsavieno citas
Bluetooth ierīces un skaļrunis. Pretējā gadījumā
vairāku tālruņu savienošanas pārī režīms tiks
atcelts.
yy Vairāku tālruņu savienošanas pārī gadījumā
2 Bluetooth ierīcēm netiek nodrošināts
automātisks savienojums. Tikai viena no
Bluetooth ierīcēm tiks automātiski savienota ar
skaļruni. Otra ierīcei jāsavieno manuàli.
yy Ja iziesiet no Bluetooth darba diapazona
neatslēdzot Bluetooth funkciju, var būt
nepieciešamas vairākas minūtes, lai pieslēgtu
citas Bluetooth ierīces. Tomēr, ieslēdzot un
izslēdzot ierīci, citas Bluetooth ierīces var
pievienot bez gaidīšanas.
yy Vairāku tālruņu savienošana pārī tiek
atbalstīta tikai Android ierīcēs. (Vairāku tālruņu
savienošana pārī var netikt atbalstīta atkarībā
no pievienotās ierīces specifikācijām.)
yy Ja mēģināsiet savienot pārī ar jaunu Bluetooth
ierīci, kad skaļrunis ir savienots ar 2 Bluetooth
ierīcēm, skaļrunis automātiski pārtrauks
savienojumu ar vienu Bluetooth ierīci. (Ar
izmantojamo Bluetooth ierīci nevar tikt
pārtraukts savienojums.)
yy Noņemamas/atvienojamas Bluetooth ierīces
(piemēram, sargspraudnis utt.) neatbalsta
vairāku tālruņu savienošanu pārī.
yy Vairāku tālruņu savienošanas pārī režīmu
varat mainīt „Music Flow Bluetooth”
lietojumprogrammā Multi play mode.
yy Arī tad, ja šis skaļrunis ir savienots ar 2
Bluetooth ierīcēm, jūs nevarat atskaņot
un kontrolēt mūziku, vienlaikus izmantojot
2 Bluetooth ierīces. Apturiet mūzikas
atskaņošanu, ja vēlaties atskaņot citu Bluetooth
ierīci.
yy Izmantojot ierīces ar iespējotu AptX HD kodeku
vairāku tālruņu savienošanas pārī režīmā, AptX
HD kodeks pārkodējas uz kodeku, kas ir zemāks
par AptX HD.
yy Īsu brīdi pēc vairākierīču pāra savienojuma
izveidošanas mūzika tiks atskaņota atkarībā no
Bluetooth ierīcēm.
yy Kad vairāku tālruņu savienošana pārī ir pabeigta,
daži mobilie tālruņi (piemēram, ierīces ar AptX
HD atbalstu) atskaņo mūziku pēc nelielas
pauzes.
yy Vairāku tālruņu savienošanas pārī režīmā tikai
viena Bluetooth ierīce vadībai var izmantot
balss komandu.
Ekspluatācija 23
Lietotnes Music Flow
Bluetooth izmantošana
,,Piezīme
yy Lai lietotni “Music Flow Bluetooth” izmantotu
kopā ar šo iekārtu, ir nepieciešama Android
operētājsistēma.
yy Ieteicams izmantot lietotnes jaunāko versiju.
Pastāv divi veidi, kā instalēt lietotni “Music Flow
Bluetooth” jūsu Bluetooth ierīcē.
Instalējiet lietotni “Music Flow
Bluetooth”, izmantojot QR kodu
1. Instalējiet lietotni “Music Flow Bluetooth”,
izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas
programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.
Lietotne “Music Flow Bluetooth” papildina šīs iekārtas
funkciju klāstu.
Lai varētu izmantot vairāk funkciju, iesakām
lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietotni “Music
Flow Bluetooth”.
2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
,,Piezīme
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīce ir
pieslēgta internetam.
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīcē ir
skenēšanas lietotne. Ja nav, tad lejupielādējiet
to no “Google Android Market (Google Play
Store)”.
yy Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.
2
Ekspluatācija
Par lietotni ”Music Flow
Bluetooth”
Lietotnes "Music Flow
Bluetooth" uzinstalēšana jūsu
Bluetooth ierīcē
24 Ekspluatācija
Instalējiet lietotni “Music Flow
Bluetooth”, izmantojot vietni "Google
Android Market (Google Play Store)"
1. Pieskarieties ikonai "Google Android Market
(Google Play Store)".
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi ”Music Flow
Bluetooth” un veiciet meklēšanu.
2
Ekspluatācija
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un
pieskarieties vienumam “Music Flow Bluetooth”,
lai uzsāktu Bluetooth lietotnes lejupielādi.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.
,,Piezīme
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīce ir
pieslēgta internetam.
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīcē ir
pieejams pakalpojums “Google Android
Market (Google Play Store)”.
Bluetooth aktivizēšana ar
lietotni "Music Flow Bluetooth"
Lietotne “Music Flow Bluetooth” palīdz savienot jūsu
Bluetooth ierīci ar šo iekārtu.
1. Pieskarieties lietotnes "Music Flow Bluetooth"
ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "Music
Flow Bluetooth", un ejiet uz galveno izvēlni.
2. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par
iekārtas lietošanu, pieskarieties izvēlnei [Setting]
un pēc tam izvēlnei [Help].
,,Piezīme
yy Lietotne “Music Flow Bluetooth” būs pieejama
ar šādām programmatūras versijām:
-- Android operētājsistēma: Versija 4.0.3 (vai
jaunāka)
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces lietotne "Music
Flow Bluetooth" var nedarboties.
yy Pēc savienošanas ar lietotni “Music Flow
Bluetooth”, mūzika, iespējams, atskanēs
no jūsu ierīces. Šajā gadījumā atkārtojiet
savienošanas procedūru.
yy Ja, izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth",
jūs darbojaties ar citām lietotnēm vai maināt
savas Bluetooth ierīces iestatījumus, lietotne
"Music Flow Bluetooth" var nedarboties kā
nākas.
yy Ja lietotne "Music Flow Bluetooth" nedarbojas
kā nākas, pārbaudiet savu Bluetooth ierīci un
lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumu
un pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
yy Atkarībā no viedtālruņa operētājsistēmas
lietotnes “Music Flow Bluetooth” darbībā ir
dažas atšķirības.
yy Ja lietotnes "Music Flow Bluetooth"
savienojums nedarbojas kā nākas, pārbaudiet
savas Bluetooth ierīces Bluetooth
iestatījumus.
Ekspluatācija 25
Dual Play savienojums
(pēc izvēles)
2. J a ir savienoti divi skaļruņi, mirgojošās Dual Play
gaismas diodes paliek baltā krāsā ar skaņas
signālu.
Varat izbaudīt stereo efektu, izmantojot divus
skaļruņus. Dual Play izbaudīšanai ir jāiegādājas vēl
viens skaļrunis.
2
skaļrunis: primārais skaļrunis ir L (kreisā)
kanāla iestatīšanai un ieslēdz Dual Play LED
indikatoru un Bluetooth LED indikatoru.
-
skaļrunis: sekundārais skaļrunis ir R (labā)
kanāla iestatīšanai un ieslēdz Dual Play LED
indikatoru.
,,Piezīme
1. Nospiediet un 2 sekundes turiet katra skaļruņa
pogu 3. Pēc tam skaļruņi ir gatavi Dual Play
režīmam.
yy Dual Play pievienošana ilgst ne vairāk kā
1 minūti.
yy Dual play režīmu var izmantot tikai PK 5, 7
sērijas modeļiem.
-- Izveidojot Dual Play savienojumu ar
tādiem pašiem modeļiem, tiks atskaņota
stereo skaņa. Šādā gadījumā varat
pārslēgt skaņu starp stereo un divkāršo
skaņu, izmantojot „Music Flow Bluetooth”
lietojumprogrammu.
Divas sekundes
-- Izveidojot savienojumu ar PK7 un PK5
Dual Play režīmā, dažādās izvades jaudas
dēļ tiks ieslēgta divkāršā skaņa.
yy Ja nav izveidots savienojums ar Bluetooth
ierīci, mirgo primārā skaļruņa Bluetooth LED
indikators.
yy
PK7
Divas sekundes
PK5
Vai
- Dzirdams skaņas signāls, un Dual Play LED ātri
mirgo baltā krāsā.
skaļrunis ir atkarīgs no Bluetooth MAC
adreses.
3. Atskaņojiet vēlamo mūziku Bluetooth ierīcē..
Ekspluatācija
-
26 Ekspluatācija
,,Piezīme
yy Izmantojot režīmu Dual Play, vairāku tālruņu
savienošana pārī netiek atbalstīta.
-- Primārais skaļrunis ( ) savienojas tikai ar
vienu Bluetooth ierīci.
yy Dual Play režīmā tikai primāro skaļruni (
savienot ar Bluetooth ierīci.
2
) var
yy Ja izslēdzat un ieslēdzat barošanu, dual play
režīma izmantošanai ir nepieciešama divu
skaļruņu atkārtota savienošana.
Ekspluatācija
yy Ja iekārtai neizdodas pievienot Dual play,
atgriezieties uz 1. darbību un mēģiniet vēlreiz.
yy Dual Play savienojuma apstrādes laikā nevar
meklēt iekārtas citās Bluetooth ierīcēs.
yy Pārtraucot Dual Play savienojumu, vēlreiz
nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestas
pogas 3 vienam no diviem skaļruņiem.
yy Ja izveidosiet Dual play savienojumu portatīvā
režīma izmantošanas laikā, šis skaļrunis
automātiski pārslēgsies uz Bluetooth režīmu.
yy Dubultās atskaņošanas režīmā jūs varat saņemt
tālruņa zvanu tikai galvenajā ierīces skaļrunī,
citādi traucēs audio šņākoņa.
yy Ja pieslēgsiet portatīvo kabeli Dual Play režīmā,
tiks atcelts Dual play režīms, pēc tam tiks ieslēgts
Portatīvais režīms.
yy Varat izveidot Dual play savienojumu ar
„Music Flow Bluetooth” lietojumprogrammu.
Šādā gadījumā skaļrunis, kam būs izveidots
savienojums ar „Music Flow Bluetooth”
lietojumprogrammu, būs primārais skaļrunis. Dual
play režīmā, izmantojot „Music Flow Bluetooth”
lietojumprogrammu, izveidot savienojumu var
tikai ar vienu skaļruni.
yy Lai Dual Play režīmā mainītu Bluetooth ierīci,
nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu
pogu j, lai atvienotu esošo Bluetooth ierīci un
pievienotu nepieciešamo Bluetooth ierīci.
yy Ja Bluetooth ierīci (iOS ierīci u.c.) pievienojat
šai iekārtai vai izmantojat ierīci, var savstarpēji
sinhronizēt skaļuma līmeni.
yy Izmantojot Dual Play režīmu, pēc iespējas
samaziniet attālumu starp skaļruņiem.
yy Atkarībā no tīkla vides Dual Play darbībā var
rasties traucējumi.
yy Pārslēdzoties uz Dual play režīmu, daži mobilie
tālruņi (piemēram, ierīces ar AptX HD atbalstu)
atskaņo mūziku pēc nelielas pauzes.
yy Dual Play režīmā balss komandu var izmantot
tikai primārajam skaļrunim.
yy Ja atskaņošanas laikā mēģināt izveidot Dual Play
savienojumu, daži mobilie tālruņi mūziku var
neatskaņot pietiekami labi.
yy Skaļrunis var nesinhronizēt audio ar video (piem.,
TV, u.c.).
Ekspluatācija 27
Cita darbība
Atiestatīšana
Gadījumā, ja ierīce uzkaras darbības traucējumu dēļ,
piespiediet RESET (ATIESTATĪT) pogu, izmantojot
tievai kniepadatai līdzīgu priekšmetu. Lai mēģinātu
ieslēgt skaļruni vēlreiz, nospiediet 1 pogu.
Paziņojums par automātisko
izslēgšanu
Kad iekārta ir Bluetooth režīmā un mūzika netiek
atskaņota 15 minūtes vai portatīvo ierīču ieejas
režīmā un 6 stundas nenotiek nekādas darbības ar
pogām, iekārta automātiski izslēdzas.
2
Ekspluatācija
Pīkstiena skaņas izslēgšana
Pīkstiena skaņas ieslēgšana ar "Music Flow
Bluetooth" aplikāciju (tikai Android ierīcēm):
"Music Flow Bluetooth" izvēlne [ [Setting] [
[Beep Sound]
28 Problēmu novēršana
Problēmu novēršana
Problēma
Cēlonis un novēršana
Nav strāvas.
yy Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet to.
yy Pievienojiet iekārtu barošanas avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri.
yy Iekārtai vai viedierīcei ir uzstādīts minimālais skaļums. Pārbaudiet un
noregulējiet iekārtas vai Bluetooth ierīces skaļumu.
Nav skaņas vai skaņa ir
izkropļota.
yy Ja lietojat ārējo ierīci lielā skaļumā, skaņas kvalitāte var pasliktināties.
Samaziniet ierīču skaļumu.
yy Ja iekārtu lietojat citiem nolūkiem, izņemot mūzikas klausīšanos, skaņas
kvalitāte var būt zemāka vai iekārtas darbība var tikt traucēta.
3
Problēmu novēršana
yy Izslēdziet un ieslēdziet Bluetooth savā Bluetooth ierīcē, pēc tam mēģiniet
vēlreiz izveidot pāra savienojumu.
Bluetooth pāra
savienojums nedarbojas
pareizi.
yy Pārliecinieties, vai Bluetooth ierīce ir ieslēgta.
yy Novāciet šķēršļus starp Bluetooth ierīci un iekārtu.
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces veida vai apkārtējās vides ierīcei, iespējams, nevar
izveidot pāra savienojumu ar iekārtu.
yy Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, saglabātā Bluetooth informācija var tikt
izdzēsta. Ja iekārtai tiek atslēgta strāvas padeve, iepriekšējie iestatījumi var
nesaglabāties.
Iekārtai ir darbības
traucējumi.
yy Darbības traucējumu gadījumā lietojiet iekārtu piemērotā vietā, kur temperatūra
vai mitruma līmenis nav pārāk augsts vai zems.
yy Pārslodzes gadījumā barošanas un Bluetooth gaismas diodes mirgo baltā
krāsā. Lūdzu, izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.
Iepriekš minētie
risinājumi nenovērš
problēmu.
yy Piespiediet skaļruņa RESET (ATIESTATĪT) pogu, izmantojot tievai kniepadatai
līdzīgu priekšmetu (27. lpp.).
Pielikums 29
Preču zīmes un licences
Darbs ar iekārtu
Iekārtas transportēšana
Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas
preču zīmes, kuru īpašnieks ir Bluetooth SIG, Inc.,
un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics
puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.
Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā
pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transportēšanas
iepakojumu un materiālus. Ja iekārtu nepieciešams
transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet iekārtu
tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.
Tīru ārējo virsmu uzturēšana
yy Iekārtas tuvumā neizmantojiet gaistošus
šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
yy Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt
virsmu.
yy Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus
saskarē ar iekārtu ilgākā laika periodā.
Iekārtas tīrīšana
4
Pielikums
Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.
Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu,
kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas
mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet
spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai
atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.
30 Pielikums
Specifikācijas
Vispārējā informācija
4
Enerģijas prasības
19 V 0 1.7 A (AC adapteris)
Iebūvēta uzlādējama baterija
Jaudas patēriņš
Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Maiņstrāvas adapteris
yy
yy
yy
yy
Izmēri (P x A x Dz)
Aptuveni 320 mm X 167 mm X 152 mm Darba temperatūra
no 5 °C līdz 35 °C
Ekspluatācijas mitrums
no 5 % līdz 35 %
Ūdensdroša
IPX5
Modelis : LCAP25A
Ražotājs: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
Ieeja: 100–240 V~ 50-60 Hz
Izeja: 19 V 0 1,7 A
Ieejas
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo spraudnis)
Pielikums
Akumulators
Akumulatora kapacitāte
5200 mAh (tip.)
5000 mAh (min.)
Darbības laiks
apmēram 22 stundas.
Var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa un darba apstākļiem.
Uzlādes laiks
mazāks par 3,5 stundām (ar maiņstrāvas adapteri).
Var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa vai darba apstākļiem.
yy Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising