LG | PK7 | User manual | LG PK7 Руководство пользователя

LG PK7 Руководство пользователя
VARTOTOJO VADOVAS
Nešiojamasis
„Bluetooth“
garsiakalbis
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį
vadovą ir pasilikite jį ateičiai.
MODELIAI
PK7
PK7W
www.lg.com
MFL70480351
1909_Rev.01
Autorių teisės © 2019 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.
2
Pradžia
Saugos informacija
1
ATSARGIAI
Pradžia
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI
ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI
SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA
NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ
PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE
SPECIALISTAMS.
aibo su strėlės antgaliu ženklas
Ž
lygiakraščiame trikampyje skirtas
įspėti naudotoją apie neizoliuotus
laidus ir pavojingą įtampą prietaiso
viduje, kurios pakaktų sukelti elektros
smūgiui.
auktukas lygiakraščiame trikampyje
Š
skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į
apie svarbias naudojimo ar techninės
priežiūros instrukcijas literatūroje,
pateikiamoje su gaminiu.
ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM
GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR
DIDELĖ DRĖGMĖ.
ATSARGIAI: prietaisą reikia saugoti nuo vandens
(lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su
vandeniu, pvz, vazų.
ĮSPĖJIMAS: įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje,
pvz., knygų spintoje ar pan.
ATSARGIAI: Nenaudokite aukštos įtampos įrengimų
(pvz., elektrinio musgaudžio) šalia šio gaminio. Dėl
elektros iškrovos šis gaminys gali pradėti veikti
netinkamai.
ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų,
degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
ATSARGIAI: Neuždenkite jokių ventiliacijos angų.
Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
Korpuse esančios ertmės ir angos skirtos ventiliacijai,
siekiant užtikrinti patikimą įrenginio veikimą ir
apsaugoti jį nuo perkaitimo. Niekada neuždenkite
ventiliacijos angų dėdami gaminį ant lovos, sofos,
kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite įrenginio
į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas,
nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba
būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
Pradžia
3
PASTABA: Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant
įrenginio identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama
įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje
pagrindinėje etiketėje.
Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį,
kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.
Naudodami šį gaminį mažo drėgnumo aplinkoje,
būkite ATSARGŪS
Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti,
klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai,
ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista
ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri
iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus
pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite,
prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą
aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.
Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių
pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo,
neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant
jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos
kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.
yy Gali sukelti statinį elektros krūvį aplinkoje, kurioje
nedidelė drėgmė.
yy Prieš naudojant šį įrenginį, rekomenduojama
paliesti kokį nors elektrai pralaidų metalinį daiktą.
Modeliams, naudojantiems adapterį
Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios
srovės (KS) adapterį. Nenaudokite kito įrenginio
ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus
maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite
sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.
1
Pradžia
Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas.
Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi
būti lengvai pasiekiamas.
ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido
4
Pradžia
Įrenginyje įmontuotas nešiojamas maitinimo
elementas arba akumuliatorius.
1
Pradžia
Saugus akumuliatorių ar baterijų išėmimas iš
įrenginio: Norėdami išimti senus akumuliatorius ar
baterijas, atvirkštine tvarka atlikite įdėjimo veiksmus.
Siekiant išvengti aplinkos taršos ir galimos grėsmės
žmonių ar gyvūnų sveikatai, senus maitinimo
elementus arba akumuliatorių išmeskite į tam skirtus
konteinerius atitinkamuose surinkimo punktuose.
Neišmeskite akumuliatorių ar baterijų kartu su
kitomis atliekomis. Rekomenduojama naudotis
vietinėmis tarnybomis, nemokamai surenkančiomis
panaudotus akumuliatorius ar baterijas (gali nebūti
Jūsų rajone). Akumuliatoriai ar baterijos turi būti
apsaugoti nuo pernelyg didelio karščio, pvz., saulės,
ugnies ar pan.
Simboliai
~
Nurodo kintamąją srovę (KS).
0
Nurodo nuolatinę srovę (NS).
Nurodo II klasės prietaisą.
1
Nurodo budėjimo režimą.
!
Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
Nurodo pavojingą įtampą.
Turinys
5
Turinys
1
Pradžia
3
Trikčių šalinimas
2
6
6
7
8
Saugos informacija
Išskirtinės funkcijos
Įvadas
Priekis
Galas
28
Trikčių šalinimas
4
Priedas
2
Valdymas
29
29
30
Prekių ženklai ir licencijos
Įrenginio priežiūra
Specifikacijos
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
Garsiakalbio įkrovimas
– Įkrovimas naudojant KS adapterį
– Įkrovimo būklės tikrinimas
– Akumuliatoriaus būklės tikrinimas
Pagrindinės operacijos
– Maitinimo mygtuko naudojimas
– „Bluetooth“ ryšys
– „Bluetooth“ LED būklė
– Trumpasis eksploatavimo vadovas
Laisvų rankų funkcija
Balso komanda
Nuotaikos apšvietimas
Garso efektai
– Garso efekto nustatymas
Muzikos klausymasis iš išorinio prietaiso
Naudojimasis BLUETOOTH® belaide
technologija
– Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose,
klausymasis
Kelių telefonų susiejimas.
Programėlės „Music Flow Bluetooth“
naudojimas
– Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“
– Programėlės „Music Flow Bluetooth“
diegimas „Bluetooth“ prietaise
– „Bluetooth“ aktyvinimas naudojant
programėlę „Music Flow Bluetooth“
Dvikanalio grojimo prijungimas (papildoma
parinktis)
Kitos funkcijos
– Paleidimas iš naujo
– Įjungia / išjungia pypsėjimą
– Perspėjimas dėl automatinio išsijungimo
18
21
23
23
23
24
25
27
27
27
27
1
2
3
4
6
1
Pradžia
Išskirtinės funkcijos
Įvadas
Automatinis išjungimas
Šiame vadove naudojamas simbolis
Pradžia
Šis įrenginys išsijungia savaime, taip sumažindamas
energijos sąnaudas. (27 psl.)
Nešiojamojo prietaiso įvestis
Klausykitės muzikos iš nešiojamojo prietaiso.
(išmanusis telefonas, nešiojamasis kompiuteris, ir
pan)
„BLUETOOTH®“
Klausykitės muzikos, kuri išsaugota jūsų „Bluetooth“
įrenginyje.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth – tai programėlė, kuria galite
valdyti kai kuriuos naujausius LG garso prietaisus.
(23-24 psl.).
Dvikanalis grojimas (papildoma
parinktis)
Naudodami du garsiakalbius, galite mėgautis
stereofoniniu garsu. Kad galėtumėte mėgautis
dvikanaliu grojimu, reikia įsigyti kitą garsiakalbį.
(Galimas PK serijos modeliuose: 5, 7)
,,Pastaba
Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo
savybes.
>>Atsargiai
Informuoja apie įspėjimus, siekiant išvengti galimos
žalos dėl netinkamo naudojimo.
>>Atsargiai
Atsparumas vandeniui (IPX5)
Šis garsiakalbis yra atsparus vandeniui pagal
IPX5. IPX5 yra „Apsaugos nuo vandens patekimo
laipsniai“ Ši sistema nėra visiškai atspari vandeniui.
Venkite žemiau nurodytų situacijų.
yy Nenaudokite prietaiso po vandeniu ar kituose
skysčiuose.
yy Akumuliatoriaus įkrovimo metu saugokite
prietaisą nuo vandens.
yy Kai į prievadą pateko vandens, išvalykite
minkštu sausu skuduru. Visiškai nusausinkite,
prieš naudodamiesi garsiakalbiu.
yy Vandeniui neatsparūs prievadai. Įsitikinkite,
kad sandariai būtų uždarytas prievado
dangtelis. Vadovaukitės toliau pateiktu vaizdu.
-- Uždėkite prievado dangtelį a ir tvirtai
įspauskite jį vidun b.
Sistemos atsparumo vandeniui rodikliai yra pateikti
pagal mūsų matavimus, atliktus čia aprašytomis
sąlygomis. Atkreipiame dėmesį, kad naudotojo
netinkamo veikimo pasekmių, pvz. įmerkimo
įvandenį, ši garantija neapima.
Pradžia
7
Priekis
c
g
h
d
e
f
1
Pradžia
b
a
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a Akumuliatoriaus LED
b Maitinimo LED
m
n
Clear
Vocal
k N
c „Bluetooth“ LED
- Paleidžia, sustabdo ar praleidžia „Bluetooth“
režimą. (12 psl.)
d CLEAR VOCAL šviesos diodų lemputė
- Priima skambutį „Bluetooth“ prietaisu. (13 psl.)
e ENHANCED BASS šviesos diodų lemputė
- Nutildo garsą veikiant nešiojamo prietaiso
režimu.
f Mikrofonas
g 1
Įsijungia / Išsijungia : Paspauskite jį.
h j
l .( )
- Keičia nuotaikos spalvą.
(Spauskite ir laikykite 2 sek.) (14 psl.)
- Naudokitės savo išmaniojo įrenginio balso
komanda. (15 psl.)
- Pridedamas Bluetooth prietaisas susiejimui
su keliais prietaisais. (Spauskite ir laikykite j 2
sek.)
m CLEAR VOCAL
- Pakeičia į „Bluetooth“ režimą, veikiant
nešiojamojo prietaiso režimu. (Paspauskite j)
n ENHANCED BASS
* Kai prijungiate nešiojamojo prietaiso laidą,
funkcija pasikeičia į prijungto nešiojamojo
prietaiso režimą
i P : Sumažinkite garsą.
j O : Padidinkite garsą.
- Keičia garso efektus. (16 psl.)
- Keičia garso efektus. (16 psl.)
8
Pradžia
Galas
1
Pradžia
a
b
c
d
e
f
a Jungties dangtelis
d RESET mygtukas
b DC IN
e3
adapterio įvestis
ORT.IN
cP
Klausykitės muzikos iš nešiojamojo prietaiso.
Sujungia du garsiakalbius dvikanaliui grojimui. (25-26 psl.)
f Dvikanalio grojimo LED
Valdymas
Garsiakalbio įkrovimas
Įkrovimas naudojant KS adapterį
Šis garsiakalbis naudoja įmontuotą akumuliatorių.
Prieš pradedant jį naudoti, įkraukite akumuliatorių,
prijungdami kintamosios srovės adapterį.
1. Prijunkite patiekiamą kintamosios srovės
maitinimo laidą prie kintamosios srovės adapterio.
Įkrovimo būklės tikrinimas
Garsiakalbio akumuliatoriaus įkrovimo metu galite
patikrinti įkrovimo būklę pagal akumuliatoriaus LED.
Šviesos
diodas (LED)
Green
Off
Green
Off
Žalia išsijungia
Aprašymas
Akumuliatorius visiškai įkrautas.
Akumuliatorius įkraunamas.
Red
Raudona
Red
,,Pastaba
yy Jeigu klausotės muzikos, kol prietaisas yra
įkraunamas, įkrovimas užtruks ilgiau.
yy Jei dėl perkaitimo nevyksta garsiakalbio
įkrovimas, akumuliatoriaus LED pakaitomis
įsijungs raudona ir geltona spalva. Įkrovimas
sustabdomas.
yy Kai garsiakalbio baterija yra pilnai įkrauta,
15 sekundžių įsijungia žalia baterijos šviesos
diodų lemputė ir išsijungia.
,,Pastaba
Veikimo laikas yra maždaug 22 valandų.
Priklausomai nuo to, ar akumuliatorius pilnai
pakrautas, naudokite nuolatinį paleidimą
naudodami 50 % lygį ir išjungę nuotaikos
apšvietimą bei glodintuvo funkcijas.
Laikas gali kisti, priklausomai nuo
akumuliatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.
>>Atsargiai
Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą
kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito
įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Jei
naudojate ne pridėtą adapterį, įrenginys gali
neįsikrauti arba įkrovimo laikas gali pakisti.
Taip prietaisą galite sugadinti, o garantija bus
nebegaliojanti.
2
Valdymas
2. Kintamosios srovės adapterio laidą prijunkite prie
DC IN adapterio įvesties.
3. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo kabelį
prie kintamosios srovės elektros tinklo.
9
10 Valdymas
Akumuliatoriaus būklės
tikrinimas
Jei įjungtas maitinimas, įkrovimo būseną galite
patikrinti paspausdami ir 2 sekundes palaikydami
mygtuką 1. Tada akumuliatoriaus LED lemputė keisis
priklausomai nuo baterijos įkrovimo lygio.
2
Valdymas
Šviesos
diodas
(LED)
Green
Žalia
Green
Green
Amber
Amber
Gintaro
Amber
spalva
Red
Red
Red
Raudona
Aprašymas
Įsijungia
žalios spalvos
akumuliatoriaus
LED.
Įsijungia
geltonos spalvos
akumuliatoriaus
LED.
Baterijos šviesos
diodų lemputė
mirksi raudona
spalva su garsu.
Būklė
70 %
10 %
70
10 %
10 %
70 %
%
10
10 %
10 %
,,Pastaba
yy Baterijos šviesos diodų lemputė užsižiebia
3 sekundėms po to, kai mygtukas 1
paspaudžiamas ir palaikomas 2 sekundes.
yy Kai garsiakalbis įkraunamas, baterijos būsena
nėra tikrinama.
yy Jei garsiakalbis prijungtas prie jūsų išmaniojo
telefono, galite patikrinti baterijos būklę
„Music Flow Bluetooth“ programėle. Tai
gali keistis priklausomai nuo tikrosios
akumuliatoriaus talpos. (Tik Android)
Valdymas 11
Pagrindinės operacijos
„Bluetooth“ LED būklė
Patikrinkite, ar „Bluetooth“ LED mirksi prieš
prijungiant „Bluetooth“ prietaisą.
Maitinimo mygtuko naudojimas
2
Valdymas
Šviesos
diodas
(LED)
Įjungia / Išjungia maitinimą
Paspauskite 1 mygtuką. „Bluetooth“ ryšys
LG-PK7(XX)
Būklė
Aprašymas
„Bluetooth“ LED
mirksi su garsu.
„Bluetooth“
prietaiso paieška.
„Bluetooth“ LED
įsijungia su garsu.
„Bluetooth“
prietaisas
prijungtas.
,,Pastaba
yy Veikiant nešiojamojo įrenginio režimu,
Bluetooth šviesos diodų lemputė išsijungia.
yy Po susiejimo to kartoti nebereikia, net jeigu ir
išjungiate šį įrenginį.
„Bluetooth“ prietaise grokite norimą muziką.
Susiejus galite reguliuoti grojimą ant įrenginio
esančiais mygtukais. (12, 17–18 psl.)
12 Valdymas
Trumpasis eksploatavimo vadovas
Funkcija
2
Kaip
Būklė
Valdymas
Įjungimas
Spauskite 1 mygtuką.
Maitinimo LED įsijungia su garsu.
Išjungimas
Spauskite 1 mygtuką.
Maitinimo LED išsijungia su garsu.
„Bluetooth“ susiejimas
Kai „Bluetooth“ LED mirksi, pasirinkite
„LG-PK7 (XX)“ iš prietaisų sąrašo,
esančio „Bluetooth“ prietaise.
„Bluetooth“ LED įsijungia su garsu.
Kelių telefonų susiejimas.
Norėdami pridėti kitą „Bluetooth“
prietaisą, paspauskite ir 2 sekundes
paspaudę palaikykite j.
Ieškant kito įrenginio, „Bluetooth“ LED
mirksi. Susiejus „Bluetooth“ LED lieka
baltos spalvos ir skleidžia garsą.
Garso lygio reguliavimas
Spauskite P arba O.
Kai įrenginio garsas yra mažiausias arba
didžiausias, išgirsite pyptelėjimą.
Groti / Sustabdyti
Paspauskite N.
-
Pereiti prie kito failo
Dukart paspauskite N.
-
Pereiti prie ankstesnio
failo
Tris kartus paspauskite N.
-
Laisvųjų rankų įranga
Paspauskite N.
Priimkite ir išjunkite skambutį.
Dvikanalis grojimas
(papildoma parinktis)
Paspauskite ir 2 sekundes paspaudę
palaikykite mygtuką 3.
Dvikanalio grojimo LED įsijungia su
garsu.
Bluetooth inicijavimas
Paspauskite ir 7 sekundes paspaudę
palaikykite j.
Maitinimo ir „Bluetooth“ LED sumirksi
4 kartus.
,,Pastaba
yy Veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, kelių prietaisų susiejimas nepalaikomas. (25-26 psl.)
yy Savo Bluetooth prietaisu galite reguliuoti grojimą arba garsą.
yy Aktyvavus „Bluetooth“, reikia iš naujo prijungti „Bluetooth“ įrenginį. (iOS įrenginių atveju, bandykite
prisijungti iš naujo „Bluetooth“ įrenginiu, pašalinę dabartinę „Bluetooth“ įrenginio jungtį.)
Valdymas 13
Laisvų rankų funkcija
Prie šio įrenginio prijungtu „Bluetooth“ prietaisu
galite priimti skambutį. Prijunkite įrenginį prie
„Bluetooth“ prietaiso.
,,Pastaba
yy Tik išmanieji telefonai gali naudoti šią funkciją.
yy Norėdami reguliuoti skambučio garsą,
spauskite ant prietaiso esančius P, O
mygtukus.
yy Veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, dėl
kaukimo garso galite priimti skambutį tik
pagrindiniu garsiakalbiu. (25-26 psl.)
yy Veikiant kelių įrenginių susiejimo režimu, per
garsiakalbį galite priimti skambutį tik iš vieno
prijungto prietaiso.
Funkcija
Kaip
Priimti skambutį.
Paspauskite N.
Baigti pokalbį.
Paspauskite N.
Atmesti skambutį.
Paspauskite
mygtuką N
ir palaikykite
nuspaudę 2
sekundes.
Perjunkite garsiakalbį ir savo
telefoną skambučio metu.
Paspauskite
mygtuką N
ir palaikykite
nuspaudę 2
sekundes.
yy Jei skambutis jungiamas tarp kelių susietų
„Bluetooth“ prietaisų, laisvų rankų įranga
veikia netinkamai.
yy Netgi persijungę į nešiojamą režimą
„Bluetooth“ jungties būkle, vis dar galėsite
naudotis šia funkcija.
yy Kad būtų galima naudoti šį režimą, kai kuriems
„Bluetooth“ prietaisams, veikiantiems
skambinimo režimu, reikia įjungti garsiakalbio
režimą (pvz.: iOS prietaisams).
yy Jei į skambutį atsiliepiate naudodami telefone
esantį kalbėjimo mygtuką, skambutis
prijungiamas prie telefono. (Tik iOS
prietaisams)
yy Jei nenorite naudotis šia funkcija, išjunkite
„Bluetooth“ nustatymą savo telefone.
Prijunkite „Bluetooth“ dar kartą, kad
galėtumėte naudotis šiuo režimu.
2
Valdymas
yy Kai kuriuose „Bluetooth“ įrenginiuose,
kai priimamas įeinantis skambutis, jis gali
skambėti įdiegtu skambėjimo garsu. (pvz.:
iOS įrenginiai) Įdiegtas skambėjimo garsas
nereguliuojamas.
14 Valdymas
Balso komanda
Galite naudotis savo išmaniojo įrenginio balso
komanda per garsiakalbio mikrofoną, naudojantis
balso komandos programėle ar Siri.
,,Pastaba
2
Įsitikinkite, kad naudojate išmanųjį įrenginį su
balso komanda.
,,Pastaba
yy Viršijus valdymo balsu komandos laiko ribą
išmaniuosiuose prietaisuose, ši funkcija
automatiškai atšaukiama
yy Rekomenduojama naudotis „Google“
programėle („Google Assistant“, „Google
Now“ ir t. t.), kai mėgaujatės šia funkcija
„Android“ įrenginyje. „Google“ programėlę
tiekia „Google“. Kai kuriuose vietovėse
nesilaikoma „Google“ politikos.
Valdymas
yy Atšaukę balso komandos režimą, paspauskite
mygtuką ..
yy Norint gauti daugiau informacijos,
vadovaukitės balso komandos programėle ar
Siri.
yy Kalbėdami tiesiogiai į mikrofoną galite tikėtis
geresnių rezultatų.
yy Priklausomai nuo Bluetooth prietaiso,
funkcija gali neveikti.
1. Garsiakalbį prijunkite prie išmaniojo prietaiso per
Bluetooth.
2. Paspauskite mygtuką . Jūsų išmaniojo įtaiso
Balso komandų aktyvavimui.
3. Valdymo balsu programėlę aktyvinkite kaip
parodyta.
-- „Android O/S“ : pasirinkite balso komandos
programėlę.
-- iOS O/S: Siri aktyvinama automatiškai.
4. Pateikite užklausą balso komandos programėle ar
Siri garsiakalbio mikrofonu.
Valdymas 15
Nuotaikos apšvietimas
Šiame įrenginyje galite įjungti nuotaikos apšvietimą.
Paspaudus ir laikant paspaustą mygtuką 2
sekundes, nuotaikas atinkantys šviesų nustatymai
bus parodyti žemiau pateikta tvarka.
Aprašymas
Vakarėlis
Įjungiamos įvairios spalvos.
Vanduo
Įjungiami mėlynos šviesos
tonai.
Miškas
Įjungiami geltono šviesos
tonai.
Mano stilius
(Tik Android)
Išjungti
Jei norite įjungti parinktį
My Style, jį turite pritaikyti
naudodami programėlę Music
Flow Bluetooth.
Nuotaikos apšvietimas
išjungiamas.
,,Pastaba
yy Jei paleidžiate muziką, nuotaikos apšvietimas
sinchronizuojamas pagal muziką.
yy Vėl įjungus garsiakalbį, įjungiama paskutinė
naudota parinktis.
2
Valdymas
2 sek.
Funkcija
16 Valdymas
Garso efektai
Garso efektai optimaliai nustatyti JK inovacinėje bendrovėje MERIDIAN.
MERIDIAN technologija užtikrina geresnį balso švarumą, platų garso diapazoną ir sodrius bosus.
Galite pasirinkti norimą garso efektą, naudodamiesi „CLEAR VOCAL“ ir (arba) „ENHANCED BASS“.
2
Valdymas
Garso efekto nustatymas
įjungimas /
Šviesos diodų lemputė
išjungimas
Aprašymas
Funkcija
Aiškus balsas + pastiprinti Galite mėgautis „Clear Vocal“ (aiškus balsas) ir
žemi tonai
„Enhanced Bass“ (išplėstiniai bosai) tuo pačiu metu.
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Aiškus balsas
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Pastiprinti žemi tonai
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Standartinis
Galite mėgautis aukšto tikslumo garsu ir pagerintu
kiekvienos žodžio balso aiškumu.
-- Aiškus balsas efektyvesnis muzikai su balsu.
Galite mėgautis Plačiu garso diapazonu ir sodrus
bosas, paryškinantis muzikos dermę ir bosus.
-- Išplėstiniai bosai efektyvesni bosinei muzikai.
Galite mėgautis grynu ir natūraliu garsu.
,,Pastaba
yy Vėl įjungus garsiakalbį, įjungiama paskutinė naudota parinktis.
yy Galite nustatyti garso efektą „Music Flow Bluetooth“ programėle.
yy Kai pasirenkate „Standartinis“, „Pastiprinti žemi tonai“, „Aiškus balsas“ ar „Aiškus balsas + Pastiprinti žemi
tonai“ garso efektą, galite mėgautis išskirtiniu garsu, naudodamiesi MERIDIAN technologija.
yy Dėl tinkamai suderinto garso, kad būtų išgautas optimalus aukštos kokybės garsas, gali šiek tiek skirtis
garso efektų režimai.
Valdymas 17
Muzikos klausymasis iš
išorinio prietaiso
Įrenginys gali būti naudojamas muzikai iš įvairių tipų
išorinių prietaisų klausytis.
1. Prijunkite išorinį įrenginį prie PORT.IN (3.5 mm)
įtaiso jungties.
2. Įjunkite maitinimą spausdami 1 mygtuką.
3. Įjunkite išorinį prietaisą ir paleiskite jį.
,,Pastaba
yy Kai prijungiate nešiojamojo prietaiso laidą,
funkcija automatiškai pasikeičia į prijungto
nešiojamojo prietaiso režimą.
yy Kai nuspaustas j mygtukas šiuo režimu, jis
bus perjungtas į „Bluetooth“ režimą.
yy Veikiant dviejų kanalų paleidimo režimui,
nešiojamojo prietaiso režimas nepalaikomas.
3.5 mm stereo
kabelis
(Nepridedamas)
2
Valdymas
yy Veikiant nešiojamojo prietaiso režimu,
garsiakalbis riboja „Bluetooth“ ryšį, kad
būtų išvengta neplanuoto „Bluetooth“
prisijungimo.
18 Valdymas
Naudojimasis
BLUETOOTH® belaide
technologija
Apie „Bluetooth“
2
„Bluetooth“ yra belaidžio ryšio technologija, skirta
mažų nuotolių ryšiams.
Valdymas
Garsas gali nutrūkti, kai ryšį trikdo kitos elektroninės
bangos arba kai kitose patalpose įjungiate
„Bluetooth“.
Muzikos, esančios „Bluetooth“
prietaisuose, klausymasis
Įrenginio ir „BLUETOOTH“ prietaiso
susiejimas
Prieš pradėdami susiejimą patikrinkite, ar „Bluetooth“
funkcija yra įjungta „Bluetooth“ prietaise. Žr.
„Bluetooth“ prietaiso naudotojo vadovą. Vieną kartą
atlikus susiejimą, jo kartoti nereikia.
1. Įjunkite prietaisą, tuomet „Bluetooth“ LED
mirksės su garsu.
Atskirų prietaisų prijungimui belaidžio ryšio
technologija „Bluetooth“ netaikomi jokie mokesčiai.
Mobilusis telefonas su belaidžio ryšio technologijomis
„Bluetooth“ gali būti valdomas naudojant „Cascade“,
jei ryšys sudarytas naudojant belaidžio ryšio
technologiją „Bluetooth“.
yy Galimi prietaisai: išmanusis telefonas, nešiojamasis
kompiuteris ir pan.
yy Versija: 4.2
yy Kodekas: SBC, AAC, AptX, AptX HD
„BLUETOOTH“ profiliai
Kad galėtumėte naudotis „Bluetooth“ belaidžio ryšio
technologija, prietaisai turi gebėti interpretuoti tam
tikrus profilius.
Šis įrenginys yra suderinamas su žemiau nurodytu
profiliu.
A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)
HFP (laisvų rankų profilis)
2. Valdykite „Bluetooth“ prietaisą ir atlikite
susiejimą. „Bluetooth“ prietaisu ieškant šio
įrenginio, „Bluetooth“ prietaiso ekrane gali būti
rodomas surastų prietaisų sąrašas, priklausomai
nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo. Jūsų įrenginys
rodomas kaip “LG-PK7 (xx)”.
Bluetooth
ON
(Įjungta)
LG-PK7(XX)
,,Pastaba
3. Pasirinkite “LG-PK7 (xx)”.
LG-PK7(XX)
,,Pastaba
yy Kai kurių prietaisų susiejimo būdai skiriasi,
priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo.
Kai reikia, įveskite PIN kodą (0000).
4. Kai šis įrenginys sėkmingai sujungtas su jūsų
„Bluetooth“ prietaisu, „Bluetooth“LED įsijungs
su garsu.
yy Naudojant „Bluetooth“ technologiją,
įrenginys ir „Bluetooth“ prietaisas turi būti
sujungti ir laikomi kaip įmanoma arčiau vienas
kito.
Tačiau gali nutikti taip, kaip nurodyta toliau:
-- tarp įrenginio ir „Bluetooth“ prietaiso yra
kliūtis;
-- kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį,
kaip ir „Bluetooth“ technologija, pvz.,
medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar
belaidis LAN prietaisas.
yy Jei „Bluetooth“ ryšys veikia netinkamai,
grįžkite į skyriaus „Įrenginio ir „BLUETOOTH“
prietaiso susiejimas“ 1 punktą ir bandykite dar
kartą.
yy Garsas gali nutrūkti, jeigu ryšį trikdo kitos
elektroninės bangos.
yy Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti
naudoti „Bluetooth“ funkcijos.
yy Galite naudotis „Bluetooth“ funkcija
išmaniajame telefone, nešiojamame
kompiuteryje ir pan.
yy Kuo didesnis atstumas skiria įrenginį ir
„Bluetooth“ prietaisą, tuo blogesnė garso
kokybė.
yy „Bluetooth“ ryšys atjungiamas, kai įrenginys
išjungiamas arba kai „Bluetooth“ prietaisas
yra per toli nuo įrenginio.
yy Nutrūkus „Bluetooth“ ryšiui, vėl prijunkite
„Bluetooth“ prietaisą prie įrenginio.
5. Klausykitės muzikos.
Norėdami klausytis muzikos, esančios
„Bluetooth“ prietaise, žr. savo „Bluetooth“
prietaiso naudotojo vadovą.
yy „Bluetooth“ jungtis lieka prijungta, jei
„Bluetooth“ funkciją pakeisite kitomis.
yy Kai prie šio įrenginio prijungiate „Bluetooth“
prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar
pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite
sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garso
lygius.
yy Kai įrenginys neprijungtas, mirksi „Bluetooth“
LED.
yy Kai naudojatės „Bluetooth“ funkcija,
sureguliuokite garsumą reikiamu lygiu
„Bluetooth“ įrenginyje.
2
Valdymas
yy XX reiškia paskutiniuosius du „Bluetooth“
adreso skaitmenis. Pavyzdžiui, jeigu įrenginio
„Bluetooth“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08,
„Bluetooth“ prietaise matysite: „LG-PK7
(08)“.
Valdymas 19
20 Valdymas
Valdo prijungtą „Bluetooth“ prietaisą
Savo įrenginiu galite valdyti prijungtą „Bluetooth“
prietaisą: paleisti, stabdyti, praleisti.
,,Pastaba
yy Tik „Android OS“ ir „iOS“ gali naudoti šią
funkciją.
2
yy Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba veikti
kitaip, priklausomai nuo „Bluetooth“
prietaiso.
Valdymas
Valdymas 21
Kelių telefonų
susiejimas.
3. Pasirinkite „LG-PK7 (XX)“ iš kito „Bluetooth“
prietaiso prietaisų sąrašo.
Įrenginį galime prijungti prie 2 Bluetooth prietaisų
vienu metu.
LG-PK7(XX)
Susiejimas su dviem prietaisais
2. Kai „Bluetooth“ prietaisas ir įrenginys yra
sujungti, paspauskite ir laikykite paspaudę
j mygtuką 2 sekundes.
2 sek.
-- Tuomet „Bluetooth“ LED mirksi su garsu.
Įrenginys pakeistas į daugiafunkcinį telefonų
suporavimo režimą.
-- Tada garsiakalbis prijungiamas prie 2
„Bluetooth“ prietaisų.
4. Kai 2 „Bluetooth“ prietaisai sėkmingai
prijungiami, įjungiamas „Bluetooth“ šviesos
diodas.
2
Valdymas
1. Prijunkite įrenginį prie „Bluetooth“ prietaiso. (1820 psl.)
22 Valdymas
,,Pastaba
yy Veikiant dviejų kanalų leidimo režimui, kelių
telefonų susiejimo ryšys nepalaikomas.
Norėdami atšaukti dviejų kanalų leidimo režimą,
paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką
3.
2
yy Naudodami aukščiau aprašytą metodą, tuo
pačiu metu prie įrenginio galite prijungti iki
2 „Bluetooth“ prietaisų.
Valdymas
yy Kai garsiakalbis pasirengęs keleto prietaisų
susiejimo režimui, kitus „Bluetooth“ prietaisus
ir garsiakalbį turite sujungti per keletą minučių
(maždaug per 1 minutę). Priešingu atveju kelių
telefonų susiejimo režimas bus atšauktas.
yy Kelių telefonų susiejimo sujungimas galimas tik
„Android“ prietaisuose. (Kelių telefonų susiejimo
prijungimas gali būti neįmanomas priklausomai
nuo prijungiamo prietaiso savybių.)
yy Nuimamas / atskiriamas „Bluetooth“ prietaisas
(pvz., Dongle ir kt.) nepalaiko kelių telefonų
susiejimo.
yy Net jei prie garsiakalbio prijungiama iki 2
„Bluetooth“ prietaisų, paleisti ir valdyti
muzikos negalėsite vienu metu naudodami 2
„Bluetooth“ prietaisus. Sustabdykite muziką, jei
norite paleisti kitą „Bluetooth“ prietaisą.
yy Susiejus kelis prietaisus, priklausomai nuo
„Bluetooth“ prietaisų, prireiks šiek tiek laiko, kol
pasigirs muzika.
yy Susiejant kelis telefonus, 2 „Bluetooth“
prietaisai nėra palaikomi automatiniam
sujungimui. Tik vienas „Bluetooth“ prietaisas
bus automatiškai sujungtas su garsiakalbiu.
Kitas prietaisas prijungiamas rankiniu būdu.
yy Jei esate už „Bluetooth“ aprėpties atstumo
neatsijungę nuo „Bluetooth“, gali trukti
keletą minučių, kad prisijungtumėte prie kitų
„Bluetooth“ įrenginių. Bet išjungus ir įjungus
įrenginį, kitus „Bluetooth“ prietaisus galėsite
prijungti nedelsiant.
yy Jei mėginate susieti naują „Bluetooth“ prietaisą,
kai jis prijungtas prie 2 „Bluetooth“ prietaisų,
šis garsiakalbis automatiškai atjungiamas nuo
vieno „Bluetooth“ prietaiso. (Naudojamas
„Bluetooth“ prietaisas nėra atjungiamas.)
yy Kelių telefonų susiejimo režimą galite pakeisti
programėlėje Music Flow Bluetooth [Multi play
mode].
yy Kai naudojami prietaisai su įjungtu AptX
HDkodeku susiejus kelis telefonus, AptX
HDkodekas perkoduoja į žemesnį nei AptX HD
kodeką.
yy Sujungus kelių telefonų susiejimo jungtį,
kai kurie mobilieji telefonai (pvz., AptX HD
palaikomi prietaisai) paleidžia muziką po trumpo
pristabdymo.
yy Kelių telefonų susiejimo atveju valdymo balsu
komandą gali naudoti tik vienas „Bluetooth“
prietaisas.
Valdymas 23
Programėlės „Music
Flow Bluetooth“
naudojimas
,,Pastaba
yy Įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisui
skirta programėle „Music Flow Bluetooth“.
Galite dvejais būdais įdiegti programėlę „Music Flow
Bluetooth“ į Bluetooth prietaisą.
Programėlės „Music Flow Bluetooth“
diegimas naudojant QR kodą
1. Įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“
naudodami QR kodą. Naudokite skenavimo
programinę įrangą ir nuskaitykite QR kodą.
Apie programėlę „Music Flow
Bluetooth“
Programėlė „Music Flow Bluetooth“ įrenginiui suteikia
naujų funkcijų.
Norėdami mėgautis platesniu funkcijų pasirinkimu,
rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą
programėlę „Music Flow Bluetooth“.
2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
,,Pastaba
yy Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas yra
prijungtas prie interneto.
yy Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaise yra
įdiegta skenavimo programinė įranga. Jeigu
tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google
Android Market (Google Play Store)“.
yy Kai kuriose geografinėse srityse gali neveikti
QR kodas.
2
Valdymas
yy Rekomenduojama naudoti naujausią
programėlės versiją.
Programėlės „Music Flow
Bluetooth“ diegimas
„Bluetooth“ prietaise
24 Valdymas
Programėlės „Music Flow Bluetooth“
diegimas naudojant „Google Android
Market (Google Play Store)“
1. Palieskite „Google Android Market (Google Play
Store)“ piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite “Music Flow Bluetooth”
ir paleiskite paiešką.
2
3. Norėdami pradėti „Bluetooth“ programėlės
atsiuntimą, paieškos rezultatų sąraše suraskite ir
palieskite „Music Flow Bluetooth”.
Valdymas
4. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
5. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.
,,Pastaba
yy Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas yra
prijungtas prie interneto.
yy Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaise yra
įdiegta programėlė „Google Android Market
(Google Play Store)“.
„Bluetooth“ aktyvinimas
naudojant programėlę „Music
Flow Bluetooth“
Programėle „Music Flow Bluetooth” galite
„Bluetooth” prietaisą prijungti prie įrenginio.
1. Palieskite pagrindiniame lange esančią
programėlės „Music Flow Bluetooth“ piktogramą,
kad įjungtumėte programėlę „Music Flow
Bluetooth“, ir atsiverskite pagrindinį meniu.
2. Daugiau informacijos apie valdymą rasite
bakstelėję [Setting] ir [Help] meniu.
,,Pastaba
yy Programėlė „Music Flow Bluetooth“ palaiko
šią programinės įrangos versiją;
-- „Android“ 4.0.3 versija (ar naujesnė)
yy Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso,
programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali
neveikti.
yy Prijungus programėlę „Music Flow Bluetooth“,
muziką galima atkurti prietaisu. Tokiu atveju
pakartokite prijungimo procedūrą.
yy Jeigu veikiant programėlei „Music Flow
Bluetooth“ tuo pačiu metu naudojate kitas
programėles arba keičiate „Bluetooth“
prietaiso nustatymus, programėlė „Music
Flow Bluetooth“ gali netinkamai veikti.
yy Jeigu programėlė „Music Flow Bluetooth“
veikia netinkamai, patikrinkite „Bluetooth“
prietaisą bei programėlės „Music Flow
Bluetooth“ ryšį ir pabandykite prijungti dar
kartą.
yy „Music Flow Bluetooth“ gali veikti skirtingai,
priklausomai nuo išmaniojo telefono
operacinės sistemos.
yy Jeigu programėlės „Music Flow Bluetooth“
ryšys yra blogas, patikrinkite prietaiso
„Bluetooth“ nustatymus.
Valdymas 25
Dvikanalio grojimo
prijungimas (papildoma
parinktis)
2. J ei prijungti du garsiakalbiai, mirksintys dvikanalio
grojimo LED išliks baltos spalvos su pyptelėjimo
garsu.
Naudodami du garsiakalbius, galite mėgautis
stereofoniniu garsu. Kad galėtumėte mėgautis
dvikanaliu grojimu, reikia įsigyti kitą garsiakalbį.
2
garsiakalbis: pirmasis garsiakalbis skirtas L
(kairiajam) kanalui nustatyti ir įjungia dviejų
kanalų leidimo šviesos diodų lemputę bei
Bluetooth šviesos diodų lemputę.
-
garsiakalbis: antrasis garsiakalbis nustatytas
kaip R (dešinysis) kanalas ir įjungia dviejų
kanalų paleidimo šviesos diodų lemputę.
,,Pastaba
1. Paspauskite ir 2 sekundes laikykite paspaudę
kiekvieno garsiakalbio 3 mygtuką. Tuomet
garsiakalbiai parengti dvikanalio grojimo režimui.
2 sek.
yy Dvikanalio grojimo prijungimas užtrunka iki
1 minutės.
yy Dviejų kanalų leidimo naudojimą riboja PK 5, 7
serijos modelis.
-- Kai su tais pačiais modeliais prijungiama
dviejų kanalų leidimo jungtis, garsas yra
stereo. Tokiu atveju garsą galima pakeisti
į stereo ir susieti su programėle „Music
Flow Bluetooth“
-- Prijungus prie PK7 ir PK5 su dviejų kanalų
leidimo funkcija dėl skirtingų galingumų,
garsas bus susietas.
yy Jei „Bluetooth“ prietaisas neprijungtas, mirksi
pagrindinio garsiakalbio „Bluetooth“ šviesos
diodų lemputė.
grasiakalbis priklauso nuo MAC
yy
„Bluetooth“ adreso.
PK7
2 sek.
PK5
Ar
- Pasigirsta pyptelėjimas, o dvikanalio grojimo
baltos spalvos LED greitai mirksi.
3. „Bluetooth“ prietaise paleiskite norimą muziką.
Valdymas
-
26 Valdymas
,,Pastaba
yy Mėgaujantis dviejų kanalų leidimu, kelių telefonų
susiejimas nepalaikomas.
-- Pagrindinis garsiakalbis ( ) jungiamas tik
prie vieno „Bluetooth“ prietaiso.
yy Veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, prie
„Bluetooth“ prietaiso galima prijungti tik
pagrindinį garsiakalbį ( ).
2
Valdymas
yy Jei išjungiate ir vėl įjungiate maitinimą, du
garsiakalbiai turi būti vėl sujungti, kad būtų
galima naudotis dvikanalio grojimo režimu.
yy Jei įrenginiui nepavyko prisijungti prie dvikanalio
grojimo, grįžkite į 1 žingsnį ir bandykite dar kartą.
yy Prie dviejų kanalų leidimo jungties prijungti
galima naudojant programėlę Music Flow
Bluetooth. Tokiu atveju garsiakalbis, prijungtas per
programėlę Music Flow Bluetooth, bus pagrindinis
garsiakalbis. Kai dviejų kanalų leidimo jungtis
prijungiama naudojant programėlę Music Flow
Bluetooth, naudojamas tik vienas garsiakalbis.
yy Norėdami įjungti „Bluetooth“ prietaiso
dvikanalio grojimo režimą, paspauskite ir
2 sekundes palaikykite paspaudę j, kad
atjungtumėte naudojamą „Bluetooth“ prietaisą
ir prijungtumėte norimą „Bluetooth“ prietaisą.
yy Dvikanalio grojimo prijungimo metu kituose
„Bluetooth“ prietaisuose negalite ieškoti
įrenginių.
yy Kai prie šio įrenginio prijungiate „Bluetooth“
prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar pan.)
arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti
įrenginio ir prietaiso garso lygius.
yy Atjungę dvikanalio grojimo ryšį, dar kartą
2 sekundes palaikykite paspaudę vieno iš
garsiakalbių 3 mygtukus.
yy Veikiant dvikanalio grojimo režimu pasirūpinkite,
kad atstumas tarp garsiakalbių būtų kuo
mažesnis.
yy Kai dviejų kanalų leidimo jungtį naudojate veikiant
nešiojamo prietaiso režimu, šis garsiakalbis
automatiškai pasikeičia į „Bluetooth“ režimą.
yy Dvikanalis grojimas gali veikti netinkamai,
priklausomai nuo tinklo aplinkos.
yy Dvigubo grojimo režimu galite priimti
skambučius į pagrindinį garsiakalbį dėl audio
akustinio atgalinio ryšio.
yy Perėjus prie dviejų kanalų leidimo režimo, kai
kurie mobilieji telefonai (išskyrus prietaisus,
kurie palaiko AptX HD) leidžia muziką po trumpo
pristabdymo.
yy Jei nešiojamo prietaiso kabelį prijungiate
veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, pastarasis
atšaukiamas ir pakeičiamas į nešiojamojo
prietaiso režimą.
yy Veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, valdymo
balsu komandą galima naudoti tik pagrindiniame
garsiakalbyje.
yy Kai kurie mobilieji telefonai gali tinkamai neleisti
muzikos, kai leidimo metu mėginate prijungti
dviejų kanalų leidimą.
yy Garsiakalbis gali nesinchronizuoti audio ir vaizdo
įrašo funkcijų (pvz.: TV ir t. t.).
Valdymas 27
Kitos funkcijos
Paleidimas iš naujo
Tuo atveju, kai įrenginys nustoja veikti dėl gedimo,
paspauskite mygtuką RESET, naudodami ploną
daiktą, pvz., smeigtuką. Tuomet garsiakalbis išsijungia.
Norėdami pabandyti vėl įjungti garsiakalbį, spauskite
mygtuką 1.
Perspėjimas dėl automatinio
išsijungimo
Kai įrenginys veikia „Bluetooth“ režimu ir muzika
negroja 15 minučių arba nešiojamojo įrenginio įvesties
režimu įrenginys veikia 6 valandas nepaspaudžiant
jokio mygtuko, šis įrenginys automatiškai išsijungia.
2
Valdymas
Įjungia / išjungia pypsėjimą
Nustato pypsėjimą „Music Flow Bluetooth“
programėle (Tik Android):
„Music Flow Bluetooth“ meniu [ [Setting
(parametrai)] [ [Beep Sound (pyptelėjimas)]
28 Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Gedimas
Priežastis ir problemos šalinimas
Nėra maitinimo.
yy Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių iš naujo.
yy KS adapteriu prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
yy Įrenginyje arba išmaniajame prietaise nustatytas minimalus garso lygis.
Patikrinkite ir sureguliuokite įrenginio arba „Bluetooth“ prietaiso garsą.
Nėra garso arba garsas
iškraipomas.
yy Garso kokybė gali suprastėti, jeigu išorinis prietaisas įjungiamas dideliu garsu.
Sumažinkite prietaisų garsą.
yy Jeigu įrenginį naudojate kitais tikslais nei muzikos klausymasis, garso kokybė
gali suprastėti arba įrenginys gali veikti netinkamai.
3
Trikčių šalinimas
yy „Bluetooth“ prietaise išjunkite ir vėl įjunkite „Bluetooth“, tuomet bandykite
susieti dar kartą.
„Bluetooth“ susiejimas
veikia netinkamai.
yy Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys įjungtas.
yy Pašalinkite kliūtį tarp „Bluetooth“ prietaiso ir įrenginio.
yy Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo arba jį supančios aplinkos, jūsų
prietaisas gali būti nesusietas su įrenginiu.
yy Jei akumuliatorius visiškai iškraunamas, gali išsitrinti išsaugota „Bluetooth“
informacija. Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei prietaiso
maitinimas buvo atjungtas.
Įrenginys veikia
netinkamai.
yy Jeigu prietaisas blogai veikia, laikykite jį tinkamoje vietoje, kur temperatūra ar
drėgmė yra ne per didelė ir ne per maža.
yy Perkrovos atveju maitinimo ir „Bluetooth“ LED mirksi balta spalva. Dar kartą
išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.
Pirmiau nurodyti
sprendimai neveikia.
yy Naudodami ploną daiktą, pvz., smeigtuką, garsiakalbyje paspauskite mygtuką
RESET (paleisti iš naujo). (27 psl.)
Priedas 29
Prekių ženklai ir
licencijos
Įrenginio priežiūra
Transportuojant įrenginį
Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir
pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti įrenginį,
maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip
jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.
„Bluetooth®“ žodinis prekės ženklas ir logotipai
yra registruoti prekės ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.”, o „LG Electronics“ naudoja
šiuos ženklus pagal licenciją.
Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai
priklauso jų atitinkamiems savininkams.
Išorinių paviršių švaros palaikymas
yy Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, pvz.,
purškiklio vabzdžiams naikinti.
yy Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį
pažeisti.
yy Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant
įrenginio ilgą laiką.
Įrenginio valymas
4
Priedas
Grotuvą valykite minkšta sausa šluoste. Jei paviršiai
itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį
sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių
tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie
gali sugadinti įrenginio paviršių.
30 Priedas
Specifikacijos
Bendrieji nurodymai
4
Maitinimo reikalavimai
19 V 0 1,7 A (AC adapteris)
Sumontuota perkraunama baterija
Energijos suvartojimas
Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
KS adapteris
yy
yy
yy
yy
Matmenys (ilgis x aukštis x
gylis)
Apie 320 mm X 167 mm X 152 mm Darbinė temperatūra
Nuo 5 °C iki 35 °C
Eksploatacinė drėgmė
Nuo 5 % iki 60 %
Atsparumas vandeniui
IPX5
Modelis : LCAP25A
Gamintojas : „Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.“
Įvestis : 100–240 V~, 50–60 Hz
Išvadas : 19 V 0 1,7 A
Įvestys
Priedas
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo lizdas)
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus talpa
5200 mAh (tipinis)
5000 mAh (min.)
Veikimo laikas
maždaug 22 val.
Laikas gali kisti, priklausomai nuo akumuliatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.
Įkrovimo trukmė
mažiau nei 3,5 val. (naudojant KS adapterį).
Gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus būklės ar veikimo.
yy Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami neįspėjus.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising