LG | 65SM8600PLA | User manual | LG 55SM8600PLA Руководство пользователя

LG 55SM8600PLA Руководство пользователя
NAUDOTOJO VADOVAS
Saugumas ir nuorodos
LED TV*
* LG LED TV sudaro skystųjų kristalų ekranas su foniniu šviesos diodų apšvietimu.
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį
ateičiai.
www.lg.com
Autorių teisės © 2019 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.
Įspėjimas! Saugos
instrukcijos
LIETUVIŲ K.
DĖMESIO
ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS NEATIDARYTI
DĖMESIO: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ,
NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS DETALĖS). VIDUJE NĖRA
NAUDOTOJO APTARNAUJAMŲ DETALIŲ. VISUS DARBUS PATIKĖKITE
KVALIFIKUOTAM PERSONALUI.
Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotą
„pavojingą įtampą“ gaminio korpuse, kuri gali būti
pakankamai aukšta, kad sukeltų žmonėms elektros smūgio
pavojų.
Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie svarbias
naudojimo ir techninės priežiūros (aptarnavimo)
instrukcijas, pridedamas prietaiso dokumentacijoje.
ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI SUMAŽINTI GAISRO IR ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJŲ, SAUGOKITE GAMINĮ NUO LIETAUS IR DRĖGMĖS.
•• NORËDAMI APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA KITUS
DAIKTUS SU ATVIRA LIEPSNA VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO ŠIO
GAMINIO.
•• Nelaikykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto
tokioje aplinkoje:
-- Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių.
-- Drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonios kambaryje
-- Šalia bet kokių karščio šaltinių, tokių kaip viryklė, ir kitų karštį
skleidžiančių įrenginių.
-- Šalia virtuvės įrangos arba drėkintuvų, kur lengvai gali patekti
garai arba alyva.
-- Nuo lietaus ir vėjo neapsaugotose vietose.
-- Saugokite prietaisą nuo varvėjimo ir lašėjimo, nestatykite daiktų
su vandeniu, pvz., vazų, puodelių ir pan., ant arba virš prietaiso
(pvz., ant lentynos, esančios virš prietaiso).
-- Šalia degių daiktų, tokių kaip benzinas ar žvakės, saugokite
televizorių nuo tiesioginio oro kondicionieriaus poveikio.
-- Neįrenkite labai dulkėtose vietose.
Priešingu atveju gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį,
gaminys gali užsidegti / sprogti, sugesti ar deformuotis.
2
•• Vėdinimas
-- Įrenkite televizorių gerai vėdinamoje vietoje. Neįrenkite uždaroje
erdvėje, pavyzdžiui, knygų spintoje.
-- Nestatykite gaminio ant kilimo ar pagalvės.
-- Prijungę prie elektros tinklo, neblokuokite ir neuždenkite
gaminio audiniu ar kitomis medžiagomis.
•• Nelieskite vėdinimo angų. Žiūrint televizorių ilgesnį laiką, vėdinimo
angos gali įkaisti.
•• Saugokite maitinimo kabelį nuo neigiamo fizinio ar mechaninio
poveikio, pavyzdžiui, persukimo, sunarpliojimo, suspaudimo,
privėrimo durimis ar mindymo. Ypač atkreipkite dėmesį į kištukus,
sieninius lizdus ir vietas, kuriose kabelis išeina iš prietaiso.
•• Neperkelkite televizoriaus, jei jo maitinimo kabelis yra prijungtas
prie elektros tinklo.
•• Nenaudokite pažeisto arba netvirtai prijungto maitinimo laido.
•• Ištraukdami maitinimo laidą, tvirtai laikykite už kištuko.
Atjungdami televizorių iš elektros tinklo, netraukite už maitinimo
laido.
•• Nejunkite prie to paties elektros lizdo per daug prietaisų, nes gali
kilti gaisras, taip pat galima patirti elektros smūgį.
•• Prietaiso atjungimas nuo elektros tinklo
-- Šis prietaisas atjungiamas ištraukiant maitinimo laido kištuką.
Pavojaus atveju maitinimo laido kištukas turi būti lengvai
pasiekiamas.
•• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus arba už jo laikytis. Dėl to
televizorius gali apvirsti ir sunkiai sužeisti.
•• Lauko antenos įžeminimas (gali skirtis pagal šalį):
-- Įrengus lauko anteną, būtina laikytis toliau pateikiamų
atsargumo priemonių.
Neįrenkite lauko antenos sistemos šalia oro elektros linijų ar kitų
apšvietimo ar maitinimo grandinių ar vietose, kuriose galimas
kontaktas su tokiomis elektros linijomis ar grandinėmis, nes tai
gali sukelti rimtą kūno sužalojimą ar mirtį.
Kad būtų užtikrinta tam tikra apsauga nuo viršįtampių ir statinių
krūvių, antenos sistema turi būti įžeminta.
JAV nacionalinio elektros kodekso (NEC) 810 str. pateikiama
informacija apie tinkamą stiebo ir pagrindo konstrukcijos
įžeminimą, į antenos iškrovos prietaisą vedančio kabelio
įžeminimą, įžeminimo laidų dydį, antenos iškrovos prietaiso
įrengimo vietą, prijungimą prie įžeminimo elektrodų ir
reikalavimus įžeminimo elektrodams.
Antenos įžeminimas pagal nacionalinį elektros kodeksą, ANSI/
NFPA 70
•• Su adapteriu elkitės atsargiai. Nenumeskite ir nedaužykite jo. Dėl
smūgio ar atsitrenkimo adapteris gali būti sugadintas.
•• Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio riziką, nelieskite
televizoriaus šlapiomis rankomis. Jei maitinimo kištuko kontaktai
yra šlapi ar padengti dulkėmis, visiškai išdžiovinkite maitinimo
kištuką ir nuvalykite dulkes.
•• Baterijos
-- Priedus (baterijas ir pan.) laikykite saugioje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
-- Nesukelkite trumpojo jungimo, neardykite baterijų ir saugokite
jas nuo perkaitimo. Nemeskite baterijų į ugnį. Baterijas saugokite
nuo per didelio karščio.
•• Perkėlimas
-- Prieš perkeldami įsitikinkite, kad gaminys išjungtas, maitinimo
laido kištukas ištrauktas ir atjungti visi laidai. Didesnius
televizorius turi nešti 2 arba daugiau žmonių. Nespauskite ir
nesukelkite spaudimo ant priekinės televizoriaus plokštės.
Priešingu atveju galimas gaminio sugadinimas, gaisras ar kūno
sužalojimas.
•• Nuo drėgmės saugančią pakavimo medžiagą ar vinilinę pakavimo
medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•• Saugokite gaminį nuo smūgių, nemeskite į jį jokių daiktų,
nemeskite nieko į ekraną.
•• Nespauskite stipriai plokštės ranka ar aštriu daiktu, pvz., nagu,
pieštuku ar rašikliu, ir nesubraižykite jos. Taip galite sugadinti
ekraną.
•• Valymas
-- Norėdami nuvalyti produktą, ištraukite maitinimo laidą ir
švelniai nuvalykite minkšta / sausa šluoste. Nepurkškite
tiesiai ant televizoriaus vandens ar kitokių skysčių. Niekada
nenaudokite langų valiklių, oro gaiviklių, insekticidų, tepalų,
vaško (automobilinio, pramoninio), abrazyvinių medžiagų,
skiediklių, benzolo, alkoholio ir kt., kurie gali pažeisti produktą ir
jo skydelį. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis ir gali būti
sugadintas gaminys.
LIETUVIŲ K.
•• Įžeminimas (Išskyrus prietaisus, kurie nėra įžeminami.)
-- Televizorius su įžemintu trijų kontaktų kištuku turi būti
jungiamas prie įžeminto trijų kontaktų elektros lizdo. Būtinai
prijunkite įžeminimo kabelį, kad apsisaugotumėte nuo galimo
elektros smūgio.
•• Niekada nelieskite šio prietaiso ir antenos perkūnijos metu. Jūs
galite patirti elektros smūgį.
•• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai prijungtas prie
televizoriaus ir sieninio elektros lizdo. Priešingu atveju gali būti
sugadintas kištukas ir lizdas, o kraštutiniais atvejais gali kilti
gaisras.
•• Nedėkite į gaminį metalinių ar degių daiktų. Pašaliniam daiktui
patekus į gaminį, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į klientų
aptarnavimo skyrių.
•• Nelieskite prijungto maitinimo laido galo. Jūs galite patirti elektros
smūgį.
•• Bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų nedelsdami ištraukite
maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į vietos klientų
aptarnavimo skyrių.
-- Gaminys buvo pažeistas.
-- Jei į gaminį (elektros adapterį, maitinimo laidą ar televizorių)
pateko vandens ar kitokios medžiagos.
-- Jei užuodžiate iš televizoriaus dūmus ar kitus kvapus
-- Jei prietaisas paveiktas žaibo ar nėra naudojamas ilgesnį laiką.
Išjungus televizorių nuotolinio valdymo pultu arba mygtuku,
elektros maitinimas vis tiek yra prijungtas prie prietaiso, nes
neištrauktas jo kištukas.
•• Nenaudokite šalia televizoriaus aukštos įtampos elektros prietaisų
(pvz., elektrinės vabzdžių gaudyklės). Dėl to gali sutrikti gaminio
veikimas.
•• Nebandykite jokiu būdu modifikuoti šio gaminio be rašytinio „LG
Electronics“ leidimo. Gali netyčia kilti gaisras arba ištikti elektros
smūgis. Dėl techninės priežiūros ar remonto kreipkitės į vietos
klientų aptarnavimo skyrių. Dėl neleistino modifikavimo vartotojas
gali netekti teisės naudotis šiuo prietaisu.
•• Naudokite tik „LG Electronics“ patvirtintus priedus. Priešingu atveju
gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gaminys gali sugesti
arba veikti netinkamai.
•• Niekada neišmontuokite AC adapterio arba maitinimo laido. Dėl to
gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
3
Paruošimas
Atskiras pirkinys
LIETUVIŲ K.
•• Jei po pristatymo iš gamyklos TV yra įjungiamas pirmą kartą, TV
inicijavimas gali trukti kelias minutes.
•• Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
•• Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek
skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
•• Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties
šaltinį ar gaminio modelį.
•• Į šį televizorių ateityje gali būti įdiegtos naujos funkcijos.
•• Prietaisas turi būti įrengtas ten, kur bus lengvai pasiekiamas
elektros lizdas. Kai kurie prietaisai neturi įjungimo / išjungimo
mygtuko. Jie yra išjungiami ištraukiant maitinimo laido kištuką.
•• Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio
modelio.
•• Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio
vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
•• Optimaliai jungčiai užtikrinti HDMI kabeliai ir USB įrenginiai turi
turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus.
Naudokite ilginamąjį kabelį, palaikantį
, jei USB kabelis ar
USB atminties kortelė netinka jūsų televizoriaus USB prievadui.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas.
•• Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI laido, ekranas gali nieko nerodyti
arba gali įvykti ryšio klaida. (Rekomenduojami HDMI laidų tipai)
-- Itin didelio greičio HDMI kabelis®/TM (3 m arba mažiau)
4
Atskirai įsigyjami elementai, gerinant jų kokybę, gali būti pakeičiami
arba modifikuojami iš anksto nepranešus. Norėdami įsigyti šiuos
gaminius, susisiekite su savo tiekėju. Šie įrenginiai veikia tik su tam
tikrais modeliais.
Modelio pavadinimas arba konstrukcija gali būti pakeisti atsižvelgiant į
gaminio funkcijų atnaujinimą, gamintojo aplinkybes ir politiką.
„Magic“ nuotolinio valdymo pultas
AN-MR19BA
Patikrinkite, ar jūsų televizoriaus modelis palaiko „Bluetooth“ pagal
belaidžio ryšio modulio specifikaciją, ir įsitikinkite, ar jį galima naudoti
su „Magic“ nuotolinio valdymo pultu.
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
A
B
Modelis
VESA (A x B) (mm)
Standartinis sraigtas
Sraigtų skaičius
Prie sienos
tvirtinamas laikiklis
Modelis
VESA (A x B) (mm)
Standartinis sraigtas
Sraigtų skaičius
Prie sienos
tvirtinamas laikiklis
49SM80*
49SM82*
49SM85*
49SM86*
49SM90*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
65SM82*
65SM85*
65SM86*
65SM90*
55/65SM98*
300 x 300
M6
4
55SM80*
55SM82*
55SM85*
55SM86*
55SM90*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
OLW480B
LSW640B
Televizoriaus kėlimas ir
judinimas
Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią informaciją,
kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį
saugiai pervežti neatsižvelgiant į jo tipą ir dydį.
•• Televizorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią
televizoriaus pakuotę arba dėžę.
•• Prieš judindami arba keldami televizorių, atjunkite jo maitinimo
kabelį ir visus kitus kabelius.
•• Kai laikote televizorių, ekranas turi būti nusuktas nuo jūsų, kad
nesugadintumėte.
LIETUVIŲ K.
Įsitikinkite, kad naudojate VESA standartą atitinkančius sraigtus ir
prie sienos tvirtinamus laikiklius. Standartiniai prie sienos tvirtinamų
laikiklių rinkinių matmenys pateikiami šioje lentelėje.
•• Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir apačios. Jokiu būdu
nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.
75SM86*
75/86SM90*
600 x 400
M8
4
•• Didelį televizorių gali pernešti mažiausia 2 žmonės.
•• Pernešdami televizorių rankomis laikykite jį taip, kaip parodyta
šiame paveikslėlyje.
•• Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
•• Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite
ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.
•• Nespauskite rėmo bloko per daug, nes jis gali susilankstyti / sulinkti
ir sugadinti ekraną.
•• Valdydami televizorių būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
išsikišusių mygtukų.
5
LIETUVIŲ K.
•• Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
•• Tvirtindami stovą prie televizoriaus, padėkite televizorių
ekranu žemyn ant užkloto stalo arba ant lygaus paviršiaus
tam, kad ekranas būtų apsaugotas nuo įbrėžimų.
Montavimas ant stalo
1 Pakelkite ir pakreipkite televizorių į vertikalią padėtį.
• Palikite (mažiausia) 10 cm tarpą nuo sienos, kad užtikrintumėte
tinkamą vėdinimą.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Priklauso nuo modelio)
2 Prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo sienoje.
•• Surinkdami produktą nepilkite pašalinių medžiagų (alyvų,
tepalų ir t.t.) ant varžtų. (Tai darydami galite sugadinti
produktą.)
•• Jeigu įrengsite televizorių ant stovo, turite imtis veiksmų,
kad apsaugotumėte gaminį ir jis nenuvirstų. To nepadarius,
gaminys virsdamas gali sužeisti.
•• Norėdami užtikrinti saugumą ir numatytą gaminio
eksploatavimo trukmę, nenaudokite nepatvirtintų priedų.
•• Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl
nepatvirtintų priedų naudojimo, garantija netaikoma.
•• Gerai įsukite ir priveržkite varžtus. (Jei juos priveršite
nepakankamai, sumontavus televizorius gali pakrypti į
priekį.) Nenaudokite per daug jėgos, nes gali būti sugadinti
varžtai arba televizoriaus stovas.
6
Televizoriaus tvirtinimas prie sienos
(Priklauso nuo modelio)
1 Galinėje televizoriaus pusėje įkiškite ir priveržkite varžtus su
ąselėmis arba televizoriaus laikiklius ir varžtus.
• Jei vietoj varžtų su ąselėmis įsukti varžtai, pirmiausia išsukite
šiuos varžtus.
2 Pritvirtinkite sienos laikiklius varžtais prie sienos. Sutapatinkite
sienos laikiklį ir televizoriaus gale esančius varžtus su ąsomis.
3 Tvirtai sujunkite varžtus su ąsomis ir sienos laikiklius tvirta virvute.
Įsitikinkite, kad virvutė yra horizontali su plokščiu paviršiumi.
•• Naudokite paaukštinimą ar spintelę, kurie būtų pakankamai stiprūs
ir dideli, kad saugiai išlaikytų televizorių.
•• Laikikliai, varžtai ir virvutės nepateikiami. Papildomų priedų galite
įsigyti iš vietos pardavėjo.
Įrengimas ant sienos
10 cm
10 cm
LIETUVIŲ K.
Pritvirtinkite atskirai įsigyjamą tvirtinimo prie sienos laikiklį ant
televizoriaus galinės pusės ir pritvirtinkite jį prie tvirtos sienos
statmenai grindims. Jei norite televizorių kabinti ant kitų statybinių
medžiagų, kreipkitės į kvalifikuotus meistrus. LG rekomenduoja, kad
montavimą atliktų kvalifikuotas profesionalus montuotojas. Mes
rekomenduojame naudoti LG prie sienos montuojamus laikiklius.
LG prie sienos montuojamą laikiklį paprasta pakreipti, kai laidai jau
prijungti. Kai nesinaudojate LG prie sienos montuojamais laikikliais,
prie sienos montuojamus laikiklius naudokite ten, kur įrenginys yra
atitinkamai pritvirtintas prie sienos ir palikta pakankamai vietos išorinių
įrenginių prijungimui. Rekomenduojama prijungti visus laidus prieš
montuojant fiksuojamą prie sienos montuojamą laikiklį.
m
10 c
10 cm
10 cm
(Priklauso nuo modelio)
•• Nuimkite stovą prieš montuodami TV ant sieninio laikiklio,
atvirkščia tvarka atlikę stovo surinkimo veiksmus.
•• Daugiau informacijos apie varžtus ir sieninį laikiklį rasite
skyrelyje „Atskirai įsigyjami elementai“.
•• Jei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie gaminio
galinės sienelės pritvirtinkite standartinę VESA montavimo
sąsają (papildomas dalis). Kai tvirtinate televizorių
naudodami tvirtinimo prie sienos laikiklį (atskirai įsigyjama
dalis), gerai jį pritvirtinkite, kad nenukristų.
•• Tvirtindami televizorių ant sienos, įsitikinkite, kad
televizorius neužkabinamas už jo galinėje dalyje esančių
maitinimo ir signalo kabelių.
•• Neinstaliuokite šio gaminio ant sienos, jei jis gali turėti
sąlytį su tepalu ar riebalų garais. Tai gali pažeisti gaminį ir
jis gali nukristi.
(Priklauso nuo modelio)
•• Nenaudokite aštrių daiktų kabelio uždangai nuimti. Taip
galite sugadinti kabelį arba korpusą. Be to galite susižeisti.
(Priklauso nuo modelio)
•• Montuojant sieninį laikiklį rekomenduojama uždengti stovo skylę
juosta, kad joje nesikauptų dulkės ir vabzdžiai. (Priklauso nuo
modelio)
Stovo skylė
7
Jungtys
LIETUVIŲ K.
Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus ir perjunkite
įvesties režimus, kad pasirinktumėte išorinį įrenginį. Daugiau
informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą rasite su kiekvienu
įrenginiu pateiktame vadove.
Antena / kabelis
Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75 Ω).
•• Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite naudoti daugiau nei 2
televizorius.
•• Jei vaizdo kokybė prasta, jai pagerinti tinkamai sumontuokite
signalo stiprintuvą.
•• Jeigu prijungus anteną vaizdo kokybė prasta, bandykite
reguliuodami rasti tinkamą antenos kryptį.
•• Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.
•• Jei vietoje „ULTRA HD“ transliacija nepalaikoma, TV negali tiesiogiai
priimti „ULTRA HD“ transliacijų.
Palydovinė antena
Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie palydovinio lizdo
palydovinės antenos RF kabeliu (75 Ω). (Priklauso nuo modelio)
CI modulis
Žiūrėkite koduotas (mokamas) paslaugas skaitmeninės televizijos
režimu. (Priklauso nuo modelio)
•• Patikrinkite, ar CI modulis teisinga kryptimi įdėtas į PCMCIA
kortelės lizdą. Jei modulis nėra įdėtas tinkamai, tai gali padaryti
žalos televizoriui ir PCMCIA kortelės lizdui.
•• Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta
CI+ kamera, kreipkitės į antžemėninės / kabelinės / palydovinės
televizijos paslaugų operatorių.
8
Kitos jungtys
Prijunkite televizorių prie išorinių įrenginių. Jei norite geriausios vaizdo
ir garso kokybės, išorinį įrenginį ir televizorių sujunkite HDMI kabeliu.
Atskiras kabelis nepridedamas.
HDMI
•• Prijungiant HDMI kabelį, gaminys ir išoriniai įrenginiai turi būti
išjungti ir atjungti nuo maitinimo tinklo.
•• Palaikomas HDMI garso formatas (Priklauso nuo modelio):
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz),
„True HD“ (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
••
→
( ) → [Paveikslėlis] → [Papildomos nuostatos]
→ [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- Įjungti: Palaiko 4K esant 50 / 60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Išjungti: Palaiko 4K esant 50 / 60 Hz 8 bitų (4:2:0)
Jei prie Įvestis prijungtas įrenginys taip pat palaiko „ULTRA HD Deep
Colour“, jūsų vaizdas gali būti aiškesnis. Tačiau, jeigu jūsų įrenginys
jo nepalaiko, jis gali tinkamai neveikti. Tokiu atveju pakeiskite TV
„[HDMI ULTRA HD Deep Colour]“ nustatymą į IŠJUNGTA.
USB
Kai kurie šakotuvai gali neveikti. Jei USB įrenginys, prijungtas naudojant
USB šakotuvą, neaptinkamas, prijunkite jį prie televizoriaus USB
prievado tiesiogiai.
Išoriniai įrenginiai
•• Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.
•• Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus nepaisydami
televizoriaus jungties tvarkos.
•• Jei „Blu-ray“ / DVD arba VCR įrenginiu įrašote televizijos laidą,
įsitikinkite, kad prijungėte televizoriaus signalo įvesties kabelį prie
televizoriaus per DVD arba VCR. Daugiau informacijos rasite su
prijungtu įrenginiu pateiktame vadove.
•• Išorinio įrenginio naudojimo instrukcijas rasite vadove.
•• Jei prie televizoriaus jungiate žaidimų įrangą, naudokite su ja
pateiktą kabelį.
•• Kompiuterio režimu gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalaus
vaizdo, kontrasto ar šviesumo trikdžių. Jei yra trikdžių, nustatykite
kompiuterio išvestį į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo
dažnį arba [PAVEIKSLĖLIS] meniu reguliuokite šviesumą ir
kontrastą, kol vaizdas taps ryškus.
•• Kompiuterio režimu kai kurie raiškos nustatymai gali tinkamai
neveikti atsižvelgiant į vaizdo plokštę.
•• Jei „ULTRA HD“ turinys rodomas jūsų kompiuteryje, atsižvelgiant
į kompiuterio savybes, vaizdas arba garsas gali būti laikinai
sutrikdomas. (Priklauso nuo modelio)
•• Jungiantis per laidinį LAN tinklą, rekomenduojama naudoti CAT 7
kabelį. (Tik jei yra
prievadas.)
Mygtuko naudojimas
Su šiuo mygtuku galite paprastai naudoti televizoriaus funkcijas.
LIETUVIŲ K.
Gali būti naudojami išoriniai įrenginiai: „Blu-ray“ leistuvai, HD imtuvai,
DVD leistuvai, VCR, garso sistemos, USB atminties įrenginiai, asmeniniai
kompiuteriai, žaidimų ir kitokie išoriniai įrenginiai.
Pagrindinės funkcijos
Maitinimo įjungimas (paspauskite)
Maitinimo išjungimas1 (Paspauskite ir palaikykite)
Meniu valdymas (Paspauskite2)
Meniu pasirinkimas (Paspauskite ir palaikykite3)
1 Visos veikiančios programos bus uždarytos, o vykstantis įrašymas
bus sustabdytas. (Priklauso nuo šalies)
2 Norėdami vaikščioti po meniu, trumpai spustelėkite mygtuką, kol
televizorius įjungtas.
3 Galite naudoti šią funkciją prisijungę prie meniu valdymo.
Meniu reguliavimas
Kai televizorius yra įjungtas, paspauskite mygtuką vieną kartą.
Naudodamiesi mygtuku galite tvarkyti menu elementus.
Išjungiamas maitinimas.
Pakeičiamas įvesties šaltinis.
Pritaiko garsumo lygį.
Slenkama per įrašytas programas.
9
„Magic“ nuotolinio valdymo
pultelio naudojimas
LIETUVIŲ K.
(Priklauso nuo modelio)
Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto
mygtukus. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite
televizorių.
Kai pasirodo pranešimas „[Nuotolinio valdymo pulto „Magic“ baterija
baigia išsekti. Pakeiskite bateriją.]“, pakeiskite bateriją.
Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite
baterijas (1,5 V AA), kad jų ir galai atitiktų ženklinimą skyrelio
viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį. Naudodami nuotolinio valdymo
pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį. Norėdami
išimti baterijas atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.
1
1
1
1
1
(Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių
arba regionų.)
10
Norėdami naudoti mygtuką, paspauskite ir palaikykite ilgiau
nei 1 sek.
(MAITINIMAS) Įjungia arba išjungia televizorių.
/ Galite įjungti arba išjungti priedėlį pridėję priedėlį prie
universalaus televizoriaus nuotolinio valdymo pulto.
Mygtukai su skaičiais Įvesti skaičiams.
**
Suteikiama prieiga prie [Greitoji pagalba].
(BRŪKŠNELIS) įvedamas tarp skaičių, pvz., 2–1 ir 2–2.
/
Atveriamas įrašytų kanalų arba programų sąrašas.
(DAUGIAU VEIKSMŲ) Parodoma daugiau nuotolinio valdymo
pulto funkcijų.
**
Redaguojama QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga).
-- QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga) yra funkcija, suteikianti galimybę
tiesiogiai įjungti nurodytą programą arba tiesioginę televizijos
transliaciją paspaudžiant ir palaikant nuspaudus skaičių mygtukus.
**
Bus įjungta garsinių apibūdinimų funkcija.
Pritaiko garsumo lygį.
(NUTILDYMAS) Nutildo visus garsus.
**
(NUTILDYMAS) Atidaromas [Pasiekiamumas] meniu.
Slenkama per įrašytas programas.
**
(Balso atpažinimas) Norint naudoti balso atpažinimo
funkciją, būtinas tinklo ryšys. Kai televizoriaus ekrane bus įjungta
balso rodymo juosta, paspauskite ir palaikykite mygtuką bei garsiai
pasakykite komandą.
(PAGRINDINIS) Įjungiamas pagrindinis meniu.
**
(PAGRINDINIS) Rodo ankstesnę istoriją.
(S. Nustatymai) Atveriami spartieji nustatymai.
**
(S. Nustatymai) Atidaro meniu [Visi nustatymai].
Ratukas (OK) Paspauskite mygtuko centrą, kad
pasirinktumėte meniu. Programas galite keisti naudodami
mygtuką.
(aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn) Paspauskite
aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn nukreiptos rodyklės mygtuką,
kad slinktumėte meniu. Jei paspausite
mygtukus, kai
naudojamas žymeklis, žymeklis iš ekrano dings ir nuotolinio valdymo
pultas „Magic“ veiks kaip įprastas nuotolinio valdymo pultas.
Norėdami vėl ekrane rodyti žymeklį, pakratykite nuotolinio valdymo
pultą „Magic“ iš kairės į dešinę.
/
Grįžtama į ankstesnį lygmenį.
**
**
/
Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžtama į
paskutinės įvesties žiūrėjimo režimą.
/
Rodo programų vadovą.
1 Srautinio duomenų siuntimo mygtukai Prijungiamas prie
vaizdo transliavimo paslaugos.
(ĮVESTIS) Pakeičiamas įvesties šaltinis.
**
(ĮVESTIS) Suteikiama prieiga prie [Namų skydas].
Rodomas priedėlio pradžios meniu.
-- Jei žiūrėdami nenaudojate priedėlio: rodomas priedėlio ekranas.
,
,
,
Jais pasiekiamos specialios tam tikrų
meniu langų funkcijos.
**
Paleidžia įrašymo funkciją.
, (Valdymo mygtukai) Valdomas medijos turinys.
„Magic“ nuotolinio valdymo
pultelio registravimas
Norėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“, pirmiausia jį
privalote susieti su TV.
1 Į nuotolinio valdymo pultą „Magic“ įdėkite maitinimo elementus ir
įjunkite TV.
2 Nuotolinio valdymo pultą „Magic“ nukreipkite į savo TV ir valdymo
pulte paspauskite Ratukas (OK).
* Jei TV nepavyks užregistruoti nuotolinio valdymo pulto „Magic“,
išjunkite ir įjunkite TV, tuomet bandykite dar kartą.
Kaip išregistruoti nuotolinio valdymo pultą
„Magic“
Vienu metu penkioms sekundėms palaikykite nuspaudę mygtukus
/
ir (PAGRINDINIS), kad galėtumėte atšaukti nuotolinio
valdymo pulto „Magic“ susiejimą su TV.
* Paspaudus ir palaikius
/
mygtuką, galėsite iškart
atšaukti ir išregistruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“.
•• Senų ir naujų baterijų nedėkite kartu. Baterijos gali
perkaisti ir ištekėti.
•• Įdėjus akumuliatorių neteisinga polių kryptimi, jis gali
sprogti arba tapti nesandarus, dėl to gali kilti gaisras,
galima susižeisti arba užteršti aplinką.
•• Šiame prietaise naudojamos baterijos. Jūsų
bendruomenėje gali būti aplinkosauginių nuostatų, pagal
kurias jums reikia atitinkamai pašalinti šias baterijas. Dėl
informacijos apie šalinimą ar perdirbimą kreipkitės į savo
vietos valdžios institucijas.
•• Gaminio viduje esančios ar nesančios baterijos turi būti
saugomos nuo didelio karščio, pvz., saulėkaitos, ugnies
ir pan.
Daugiau informacijos apie šį televizorių rasite kartu su produktu
pateiktame jame įdiegtame NAUDOTOJO VADOVE. (Priklauso nuo
modelio)
•• Norėdami atidaryti NAUDOTOJO VADOVĄ
→
( )→
[Bendra] → [Apie šį televizorių] → [Naudotojo vadovas]
LIETUVIŲ K.
Kaip užregistruoti nuotolinio valdymo pultą
MAGIC
Naudotojo vadovas
Gedimų šalinimas
Nepavyksta valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
•• Patikrinkite gaminio nuotolinio valdymo jutiklį ir pabandykite dar
kartą.
•• Patikrinkite, ar tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto nėra
kliūčių.
•• Patikrinkite, ar baterijos dar veikia ir yra tinkamai įdėtos ( prie
, prie ).
Nėra nei vaizdo, nei garso.
•• Patikrinkite, ar gaminys yra įjungtas.
•• Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į sieninį elektros lizdą.
•• Patikrinkite, ar nėra problemų dėl sieninio elektros lizdo,
prijungdami prie jo kitus gaminius.
Televizorius netikėtai išsijungia.
•• Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Gali būti pertrauktas
elektros tiekimas.
•• Patikrinkite, ar su laiku susijusiose nuostatose nėra aktyvinta
automatinio išsijungimo funkcija.
•• Jei įjungus televizorių jis negaus jokio signalo, po 15 minučių
televizorius išsijungs automatiškai.
Jungiantis prie kompiuterio (HDMI), neaptinkama signalo.
•• Išjunkite / įjunkite TV naudodami nuotolinio valdymo pultą.
•• Iš naujo prijunkite HDMI kabelį.
•• Perkraukite kompiuterį, kai TV yra įjungtas.
11
Nenormalus ekranas
LIETUVIŲ K.
•• Jeigu televizorius šaltas, įjungiant jis gali šiek tiek sublyksėti. Tai yra
normalu ir nėra gaminio gedimas.
•• Šis skydelis yra pažangus produktas, kuriame yra milijonai pikselių.
Ekrane galite matyti mažyčius juodus ir (arba) ryškių spalvų
taškelius (raudonus, mėlynus ar žalius), kurių dydis 1 ppm. Tai nėra
gedimas ir neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir patikimumui.
Šis reiškinys pastebimas ir trečiųjų šalių gaminiuose ir tai nėra
priežastis, dėl kurios gaminys turėtų būti pakeistas ar grąžintas.
•• Galite pastebėti skirtingą ekrano šviesumą ir spalvą, atsižvelgiant į
jūsų žiūrėjimo padėtį (iš kairės / dešinės / viršaus / apačios).
Šis reiškinys atsiranda dėl ekrano charakteristikų.
Tai nėra susiję su gaminio charakteristikomis ir nėra gedimas.
•• Jei ilgą laiką bus rodomas nejudantis vaizdas, galimas vaizdo
išdegimas. Venkite ilgą laiką televizoriaus ekrane rodyti nejudantį
vaizdą.
Skleidžiamas garsas
•• Traškėjimas: Traškantis garsas žiūrint arba išjungiant televizorių
kyla termiškai susitraukiant plastikui dėl temperatūros ir drėgmės.
Šis triukšmas yra būdingas gaminiams, kuriuose reikalinga terminė
deformacija.
•• Elektros grandinės gaudesys / ekrano dūzgimas: Žemo lygio
triukšmą sukuria aukštų dažnių grandinė, kuri tiekia srovę
gaminio elektroniniams komponentams. Kiekviename gaminyje
tai gali skirtis. Šis skleidžiamas garsas neturi įtakos gaminio
charakteristikoms ir patikimumui.
12
•• Valydami gaminį būkite atsargūs, kad jokio skysčio ar
pašalinių objektų nepatektų tarp viršutinės, kairės ar
dešinė skydelio pusės ir nukreipimo skydelio. (Priklauso
nuo modelio)
•• Išspauskite iš šluostės visą perteklinį vandenį ir valymo
priemones.
•• Nepurkškite vandens ar valymo priemonių tiesiai ant
televizoriaus ekrano.
•• Ant sausos šluostės užpurkškite tiek vandens arba valymo
priemonės, kad užtektų ekranui nuvalyti.
Specifikacijos
(Priklauso nuo šalies)
Televizijos sistema
DVB-S/S21
Kanalo aprėptis
(Diapazonas)
950 – 2150 MHz
Maksimalus saugomų
programų skaičius
Skaitmeninė televizija
(Priklauso nuo šalies)
Analoginė televizija
(Priklauso nuo šalies)
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C1
DVB-T/T21
46 – 890 MHz
VHF III : 174 – 230 MHz
UHF IV : 470 – 606 MHz
UHF V : 606 – 862 MHz
S diapazonas II : 230 – 300 MHz
S diapazonas III : 300 – 470 MHz
6000
LIETUVIŲ K.
Transliavimo specifikacijos
46 – 862 MHz
3000
Išorinės antenos
impedansas
75 Ω
CI modulis (A x P x G)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Tik DVB-T2/C/S2 palaikantys modeliai.
Belaidžio modulio (LGSBWAC92) specifikacijos
Belaidis LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Dažnių diapazonas
Išvesties galia (maks.)
2400 – 2483,5 MHz
5150 – 5725 MHz
5725 – 5850 MHz (Skirta ne ES)
18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Dažnių diapazonas
Išvesties galia (maks.)
2400 – 2483,5 MHz
8 dBm
Kadangi kanalų diapazonai skiriasi įvairiose šalyse, vartotojas negali keisti arba reguliuoti veikimo dažnio. Šis produktas yra sukonfigūruotas
pagal regioninę dažnių lentelę.
Vartotojas turi sumontuoti ir naudoti šį įrenginį ne mažesniu nei 20 cm atstumu nuo įrenginio ir kūno.
* “IEEE 802.11ac” galimas ne visose šalyse.
13
Aplinkos sąlygos
LIETUVIŲ K.
14
Veikimo temperatūra
Nuo 0 °C iki 40 °C
Drėgnumas naudojimo vietoje
Mažiau nei 80 %
Laikymo temperatūra
Nuo -20 °C iki 60 °C
Drėgnumas laikymo vietoje
Mažiau nei 85 %
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL,
MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.
lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų
sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.
„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus
atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt.
išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.
Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto
siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.
LIETUVIŲ K.
Informacija apie atvirojo
kodo programinės įrangos
naudojimą
Licencijos
(Tik Magic Remote palaikomi modeliai)
15
Gaminio modelis ir serijos numeris yra nurodyti ant
gaminio galinės dalies ir vienos pusės. Užsirašykite juos
žemiau, jei jums kada nors reikės techninės priežiūros.
Modelis
Serijos nr.
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture
CONNECTION
Sound
TV Name
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection
Connected to Internet
General
Device Connector
Mobile TV on
( )
Safety
All Settings
Accessibility
2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes
Picture
TV Name
Sound
Wired Connection (Ethernet)
Programmes
Wi-Fi Connection
Connection
Device Connector
Mobile TV on
Safety
WI-FI CONNECTION
Connection /
Not Connected
General
HDMI Device Settings
You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].
CONNECTION
Not Connected
Connection
Screen Share Settings
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Screen Share Settings
Safety
HDMI Device Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
Accessibility
3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Programmes
Connection
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Safety
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.
symbol,
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
( )
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
All Settings
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture
CONNECTION
Picture
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Sound
TV Name
Programmes
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection

When X appears next to DNS:
Connection
Not Connected
General
Device Connector
General
Mobile TV on
Safety
Connect via WPS PBC
Safety
Screen Share Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
HDMI Device Settings
Accessibility
Add a Hidden Wireless Network
Accessibility
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Settings) →
(
)[All Settings] →
[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes
GENERAL
AI Service
General
Safety
Accessibility
General /
Software Version
Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings
ABOUT THIS TV
Sound
Language
Time & Date
Connection
Picture
Programmes

Connection
General
Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES
TV Information
Notifications
Safety
Accessibility
User Guide
Quick Help
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen
Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf
der Fernbedienung.
4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.
Bild
ANSCHLUSS
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Mit dem Internet verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Barrierefreiheit
( )
Einstellungen für den Screen Share
HDMI-Geräteeinstellungen
Alle Einstellungen
2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].
Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.
Bild
Bild
Ton
Sender
ANSCHLUSS
Anschluss /
Sender
Name des TV-Geräts
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Anschluss
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Allgemein
Nicht verbunden
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Geräteanschluss
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
WI-FI-VERBINDUNG
Ton
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Einstellungen für den Screen Share
Barrierefreiheit
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Sender
Anschluss
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Über WPS-PIN verbinden
www.lg.com
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Barrierefreiheit
Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
müs-
Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
(
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es
durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
( )
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
Alle Einstellungen
2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] →
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].
Bild
ANSCHLUSS
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Sender
Wi-Fi-Verbindung

Anschluss
Nicht verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
Allgemein
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Einstellungen für den Screen Share
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Barrierefreiheit
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den
AP (Router).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP
(Router) aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die
IP direkt ein.
4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
Wenn ein X neben DNS erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetanbieter registriert ist. (Die MACAdresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisierung der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Einstellungen) →
(
[AUF UPDATES PRÜFEN]
) [Alle Einstellungen] →
[Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] →
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Ton
Sender
ALLGEMEIN
AI-Dienst
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Allgemein /
Softwareversion
Standort
Timer
Kontoverwaltung
Eco-Modus
Info zu diesem TV-Gerät
Zusätzliche Einstellungen
INFO ZU DIESEM TV-GERÄT
Ton
Sprache
Zeit & Datum
Anschluss
Bild
Sender

Anschluss
Allgemein
Automatische Updates zulassen
AUF UPDATES PRÜFEN
TV-Informationen
Benachrichtigungen
Sicherheit
Barrierefreiheit
Benutzeranleitung
Schnellhilfe
Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
4 Une fois la connexion effectuée, la mention
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.
Image
CONNEXION
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Accessibilité
( )
Paramètres Screen Share
Paramètres du périphérique HDMI
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les [Paramètres Wi-Fi avancés].
Image
Image
Son
Chaînes
CONNEXION
Nom du téléviseur
Connexion filaire (Ethernet)
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
3 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
( )
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres
Wi-Fi avancés].
Image
CONNEXION
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi

Connexion
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
Général
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Accessibilité
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de
l'état de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du
point d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissezla directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux
périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur
les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Paramètres) →
( ) [Tous les paramètres] →
[Rechercher les mises à jour]
[Général] → [À propos de ce téléviseur] →
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
GÉNÉRAL
Service d'AI
Général
Sécurité
Accessibilité
Général /
Version logicielle
Lieu
Minuteurs
Gestion des comptes
Mode Éco
À propos de ce téléviseur
Paramètres supplémentaires
À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR
Son
Langue
Heure et date
Connexion
Image
Chaînes

Connexion
Général
Autoriser les mises à jour automatiques
RECHERCHER LES MISES À JOUR
Informations sur le téléviseur
Notifications
Sécurité
Accessibilité
Guide de l'utilisateur
Aide rapide
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
4 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "[Connesso a Internet]".
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Immagine
CONNESSIONE
Audio
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet
Generale
Connettore dispositivo
Mobile TV attivo
Sicurezza
( )
Accessibilità
Impostazioni Screen Share
Impostazioni dispositivo HDMI
Tutte le impostazioni
È possibile verificare lo stato della connessione
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].
Immagine
Audio
Canali
Immagine
CONNESSIONE
Connessione /
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione
Connessione Wi-Fi
Non connesso
Generale
Generale
Connettore dispositivo
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Mobile TV attivo
Sicurezza
CONNESSIONE WI-FI
Audio
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
Accessibilità
3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi],
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Canali
Connessione
Generale
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Accessibilità
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
è necessario immettere la chiave di protezione.
,
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
( )
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
Tutte le impostazioni
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] →
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].
Immagine
CONNESSIONE
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Audio
Se appare una X accanto alla DNS:
Nome TV
Canali
Connessione
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi

Connessione
Non connesso
Generale
Connettore dispositivo
Generale
Mobile TV attivo
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Accessibilità
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative
allo stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo
direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si
devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG
tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Impostazioni) →
( ) [Tutte le impostazioni] →
TROLLA AGGIORNAMENTI]
[Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
GENERALE
Servizio AI
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Generale /
Versione software
Posizione
Timer
Gestione account
Modalità Eco
Informazioni sulla TV
Impostazioni aggiuntive
INFORMAZIONI SULLA TV
Audio
Lingua
Ora e data
Connessione
Immagine
Canali

Connessione
Generale
Consentire gli aggiornamenti automatici
CONTROLLA AGGIORNAMENTI
Informazioni TV
Notifiche
Sicurezza
Accessibilità
Manuale d'uso
Assistenza rapida
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"[Conectado a Internet]".
Imagen
CONEXIÓN
Sonido
Nombre TV
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conectado a Internet
General
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
( )
Accesibilidad
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Toda la configuración
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].
Imagen
Sonido
Canales
CONEXIÓN
Nombre TV
Imagen
Sonido
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
Conexión /
Canales
No conectado
General
CONEXIÓN WI-FI
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Puede comprobar el estado de la conexión en
[Configuración Wi-Fi avanzada].
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Imagen
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Canales
Conexión
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
( )
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
Toda la configuración
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración
Wi-Fi avanzada].
Imagen
CONEXIÓN
Imagen
Sonido
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Si aparece una X al lado de DNS:
Nombre TV
Canales
No conectado
Conexión
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
Conexión Wi-Fi

Conexión
No conectado
General
Conector de dispositivo
General
TV Móvil activada
Seguridad
Configuración de Screen Share
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Accesibilidad
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV
Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Configuración) →
ACTUALIZACIONES]
(
) [Toda la configuración] →
[General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
Sonido
Canales
GENERAL
Servicio AI
General
Seguridad
Accesibilidad
General /
Versión de software
Ubicación
Temporizadores
Administración de cuenta
Modo Eco
Acerca de esta TV
Configuración adicional
ACERCA DE ESTA TV
Sonido
Idioma
Fecha y hora
Conexión
Imagen
Canales

Conexión
General
Permitir actualizaciones automáticas
BUSCAR ACTUALIZACIONES
Información de TV
Notificaciones
Seguridad
Accesibilidad
Guía del usuario
Ayuda rápida
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afişată reţeaua „[Conectat la internet]”.
Imagine
CONEXIUNE
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet
General
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
( )
Siguranţă
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].
Imagine
Sunet
Canale
CONEXIUNE
Nume TV
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Setări dispozitiv HDMI
Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conexiune Wi-Fi
Neconectat
General
Accesibilitate
General
Setări dispozitiv HDMI
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Setări Screen Share
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Accesibilitate
3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe
care doriţi să o utilizaţi.
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
General
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de securitate.
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
( )
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE
Imagine
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune Wi-Fi
Când X apare în dreptul DNS:
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune

Conexiune
Neconectat
General
Conector dispozitiv
General
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Setări dispozitiv HDMI
Accesibilitate
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Accesibilitate
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de
servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(Setări) →
(
) [Toate setările] →
[General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Canale
GENERAL
Serviciu AI
General
Siguranţă
Accesibilitate
General /
Versiune de software
Locaţie
Temporizatoare
Gestionare cont
Modul Eco
Despre acest TV
Setări suplimentare
DESPRE ACEST TV
Sunet
Limba
Ora şi data
Conexiune
Imagine
Canale

Conexiune
General
Permite actualizările automate
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii TV
Notificări
Siguranţă
Accesibilitate
Manual de utilizare
Ajutor rapid
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising