LG | OLED55B9PLA | User manual | LG OLED55B9PLA Руководство пользователя

LG OLED55B9PLA Руководство пользователя
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Drošībai un uzziņai
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo
rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai
uzziņai.
www.lg.com
Autortiesības © 2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
Brīdinājums! Drošības
norādījumi
LATVIEŠU
UZMANĪBU!
ELEKTROTRIECIENA RISKS.
NEATVĒRT
UZMANĪBU!: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU,
NENOŅEMIET PĀRSEGU (JEB AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV
LIETOTĀJA APKALPOJAMU DAĻU. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM
APKOPES DARBINIEKIEM.
Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bīstamu
spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels,
lai radītu elektrotrieciena risku personām.
Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un
apkopes (servisa) norādījumiem ierīces komplektā
iekļautajā literatūrā.
BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN
ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO IERĪCI LIETUM VAI
MITRUMAM.
•• LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ NETURIET SVECES UN CITUS ATKLĀTAS
LIESMAS AVOTUS.
•• Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās:
-- Neturiet izstrādājumu tiešos saules staros.
-- Telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā
-- Siltuma avotu, piemēram, plīts un citu sildierīču, tuvumā.
-- Virtuves letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta
tvaika vai eļļas iedarbībai.
-- Vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai.
-- Nepieļaujiet šķidrumu nokļūšanu uz izstrādājuma un
nenovietojiet uz tā (piemēram, uz plaukta virs izstrādājuma) ar
šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u.c.
-- Nenovietojiet izstrādājumu viegli uzliesmojošu priekšmetu,
piemēram, benzīna vai sveču, tuvumā, un nepakļaujiet televizoru
tiešai gaisa kondicionēšanas iekārtas iedarbībai.
-- Neuzstādiet izstrādājumu vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu.
Neievērojot šos nosacījumus, pastāv ugunsgrēka, elektrotrieciena,
pašaizdegšanās/sprādziena, darbības traucējumu vai izstrādājuma
deformācijas risks.
2
•• Ventilācija
-- Uzstādiet televizoru vietā ar atbilstošu ventilāciju. Neuzstādiet
to ierobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā.
-- Neuzstādiet ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
-- Kamēr izstrādājums ir pievienots elektrotīklam, nebloķējiet to
un neapsedziet ar audumu vai citiem materiāliem.
•• Uzmanieties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja televizors
darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.
•• Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas
lietošanas — savērpšanās, mezgliem, saspiešanas, ievēršanas
durvīs un samīšanas. Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām,
sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
•• Nepārvietojiet televizoru, kamēr barošanas kabelis ir pievienots
elektrotīklam.
•• Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši
pievienots.
•• Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla, turot to pie spraudņa.
Neraujiet aiz barošanas kabeļa, lai atvienotu televizoru no
elektrotīkla.
•• Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā elektrotīkla kontaktligzdā,
jo pastāv aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.
•• Ierīces atvienošana no elektrotīkla
-- Ierīces atvienošanai izmantojiet kontaktdakšu. Ārkārtas situācijā
kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai un darba kārtībā.
•• Neļaujiet bērniem rāpties uz televizora vai karāties tajā. Televizors
var nogāzties un radīt nopietnas traumas.
•• Āra antenas zemēšana (var atšķirties atkarībā no valsts):
-- Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības
nosacījumus. Āra antenas sistēma nedrīkst atrasties zem
elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai
spēka ķēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām
elektroapgādes līnijām vai ķēdēm, jo pastāv nāves vai smaga
traumatisma risks.
Pārliecinieties, vai antenas sistēma ir iezemēta, lai nodrošinātu
aizsardzību pret impulssprieguma viļņiem un ģenerēto statisko
izlādi. ASV Nacionālā elektrotehnikas kodeksa (NEC) 810. sadaļā
ir sniegta informācija par masta un atbalsta struktūras pareizu
zemēšanu, antenas izlādes bloka pievada zemēšanu, zemējuma
konduktoru izmēru, antenas izlādes bloka atrašanās vietu,
savienojumu ar zemējuma elektrodiem un prasībām attiecībā
pret zemējuma elektrodiem. Antenas zemējums saskaņā ar
Nacionālo elektrotehnikas kodeksu (NEC), ANSI/NFPA 70
•• Akumulatori
-- Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem
nepieejamā vietā.
-- Nepieļaujiet akumulatoru īssavienojuma rašanos, neizjauciet
tos un nepieļaujiet to pārkaršanu. Izmetot akumulatorus
atkritumos, nededziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmērīgā
karstumā.
•• Pārvietošana
-- Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts,
atvienots no elektrotīkla un visi kabeļi būtu atvienoti. Ja
televizors ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami
2 vai vairāk cilvēki. Nepakļaujiet televizora priekšējo paneli
spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma
bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
•• Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai
vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
•• Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt krītoši objekti, un
sargiet ekrānu no triecieniem.
•• Nepieļaujiet spiediena izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu
priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zīmuli, un sargiet
to no skrāpējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.
•• Tīrīšana
-- Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet barošanas kabeli un
uzmanīgi noslaukiet izstrādājumu ar mīkstu, sausu drānu.
Neapsmidziniet televizoru ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
Nekad nelietojiet stikla tīrītājus, gaisa atsvaidzinātājus,
insekticīdus, smērvielas, vasku (auto, rūpniecisko), abrazīvus
līdzekļus, atšķaidītājus, benzīnu, spirtu utt., kas var radīt
bojājumus produktam un tā panelim. Neievērojot šos
nosacījumus, pastāv elektrotrieciena un izstrādājuma bojājumu
risks.
LATVIEŠU
•• Zemējums (izņemot ierīces, kas nav zemētas)
-- Televizors ar trijzaru zemētu elektrotīkla kontaktdakšu ir
jāpievieno trīszaru zemētai elektrotīkla kontaktligzdai. Lai
nepieļautu elektrotriecienu, pārliecinieties, vai ir pievienots
zemējuma pievads.
•• Nekādā gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērkona
negaisa laikā. Pastāv elektrotrieciena risks.
•• Pārliecinieties, vai barošanas kabelis ir cieši pievienots televizoram
un sienas kontaktligzdai. Pretējā gadījumā pastāv kontaktdakšas
un kontaktligzdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā —
aizdegšanās risks.
•• Neievietojiet izstrādājumā metāliskus vai ugunsnedrošus
priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermenis, atvienojiet
barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
•• Nepieskarieties barošanas kabeļa galam, kad tas ir pievienots
elektrotīklam. Pastāv elektrotrieciena risks.
•• Tālāk norādītajās situācijās nekavējoties atvienojiet
izstrādājumu no elektrotīkla un sazinieties ar klientu
apkalpošanas dienestu.
-- Ierīce ir bojāta.
-- Ja izstrādājumā (piemēram, maiņstrāvas adapterī, barošanas
kabelī vai televizorā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
-- Ja no televizora izdalās dūmu smaka vai citi aromāti
-- Pērkona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots.
Pat ja televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti vai pogu, maiņstrāvas
barošanas avots joprojām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no
sienas kontaktligzdas.
•• Neizmantojiet augstsprieguma elektroierīces (piemēram, insektu
atbaidīšanas elektroierīci) televizora tuvumā. Tas var izraisīt
nepareizu izstrādājuma darbību.
•• Nemēģiniet nekādā veidā modificēt šo izstrādājumu bez
rakstiskas LG Electronics atļaujas. Pastāv nejaušas aizdegšanās
vai elektrotrieciena risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope
vai remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas dienestu.
Nesankcionētas modificēšanas rezultātā var tikt anulētas lietotāja
tiesības šo izstrādājumu izmantot.
•• Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātas pierīces/piederumus.
Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotrieciena,
nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.
•• Nekad neizjauciet maiņstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var
izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
•• Rīkojieties ar adapteri uzmanīgi, lai nepieļautu tā nomešanu un
nepakļautu to triecieniem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā
bojājumus.
•• Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotrieciena risku,
nepieskarieties televizoram ar mitrām rokām. Ja barošanas kabeļa
atzarojumi ir mitri vai putekļaini, pilnībā nosusiniet kontaktdakšu
vai notīriet putekļus.
3
Sagatavošanās
Jāiegādājas atsevišķi
LATVIEŠU
•• Ja televizors tiek ieslēgts pirmo reizi pēc tā piegādes no rūpnīcas,
televizors inicializēšana var ilgt vairākas minūtes.
•• Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
•• Jūsu televizora ekrāna izvēlnes var nedaudz atšķirties no šajā
rokasgrāmatā redzamās.
•• Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu
izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
•• Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
•• Televizors ir jāpievieno netālu esošai elektrotīkla kontaktligzdai,
kas ir viegli pieejama. Dažiem modeļiem nav ieslēgšanas/
izslēgšanas pogas, un tos izslēdz, atvienojot barošanas kabeli.
•• Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā
no modeļa.
•• Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās
ierīces specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja
brīdinājuma.
•• Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeļiem un USB
ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par
10 mm un platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB
atmiņas karte neatbilst televizora USB portam, izmantojiet tādu
pagarinājuma kabeli, kas atbalsta
.
B
B
A
A
Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no
izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai
politikas.
Magic tālvadības pults
AN-MR19BA
Bezvadu moduļa specifikāciju sadaļā skatiet, vai jūsu televizora modelis
atbalsta Bluetooth, lai pārliecinātos, vai to var izmantot ar tālvadības
pulti Magic Remote.
Sienas stiprinājuma kronšteins
(Atkarībā no modeļa)
Noteikti izmantojiet skrūves un sienas stiprinājuma kronšteinu, kas
atbilst VESA standartam. Tālāk redzamajā tabulā ir norādīti sienas
stiprinājuma komplektu standarta izmēri.
A
* A ≦ 10 mm
B
* B ≦ 18 mm
•• Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.
•• Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams
attēls un iespējama savienojuma kļūda. (Ieteicamie HDMI kabeļu
veidi)
-- Ultra ātrdarbīgs HDMI kabelis®/TM (3 m vai īsāks)
4
Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainīti vai pārveidoti bez
iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos
piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierīces ir izmantojamas tikai
kopā ar noteiktiem modeļiem.
OLED55/65B9*
Modelis
OLED55/65C9*
OLED55/65E9*
300 x 200
M6
4
VESA (A x B) (mm)
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas stiprinājuma
OLW480B
kronšteins
OLED77B9*
OLED77C9*
400 x 200
M6
4
OLW480B
Televizora celšana un
pārvietošana
•• Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā,
kurā tas sākotnēji bija ievietots.
•• Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu
un visus kabeļus.
•• Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai
neradītu tā bojājumus.
•• Stingri satveriet televizora ietvara sānu un apakšējo daļu. Televizoru
nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa restīšu
vietas. (Neattiecas uz OLED55/65E9*)
LATVIEŠU
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju,
lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši
neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.
•• Ar vienu roku turiet televizora sānus; ar otru roku turiet
aizmugurējā pārsega lejasdaļu vai statīva sānus. (Novietojot
televizoru uz grīdas, turiet aizmugurējo pārsegu. Turot aiz
apakšdaļas stikla, var savainoties.) (Tikai OLED55/65E9*)
•• Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārmērīgas
vibrācijas.
•• Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet
televizoru uz sāniem un nesasveriet to pa kreisi vai pa labi.
•• Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu,
tādējādi sabojājot ekrānu.
•• Rīkojoties ar televizoru, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzītās
pogas.
• Centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat
radīt tā bojājumus.
• Piestiprinot statīvu televizoram, novietojiet ekrānu vērstu
lejup uz galda, kas pārklāts ar audumu, vai uz līdzenas
virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.
• Nesaskrāpējiet stiklu un nepakļaujiet to metāla materiālu
vai priekšmetu triecieniem. Šādi var sabojāt televizoru vai
izraisīt negadījumu. (Tikai OLED55/65E9*)
•• Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
•• Ja pārvietojat televizoru nesot, turiet to, kā redzams attēlā.
(Tikai OLED55/65E9*)
5
Uzstādīšana uz galda
1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda. Televizora piestiprināšana pie
sienas
LATVIEŠU
•• Atstājiet vismaz 10 cm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu
pareizu ventilāciju.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Atkarībā no modeļa)
10 cm
(Atkarībā no modeļa)
2 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.
• Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet
svešas vielas (eļļas, smērvielas utt.). (To darot, varat
sabojāt produktu.)
• Ja uzstādāt televizoru uz statņa, ir jānodrošina papildu
līdzekļi, lai nepieļautu ierīces apgāšanos. Pretējā
gadījumā ierīce var nogāzties, tādējādi radot traumas.
• Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu
darbmūžu, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
• Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas
rezultātā gūtus bojājumus un traumas.
• Pārbaudiet, vai skrūves ir ievietotas pareizi un stingri
pievilktas. (Ja tās nav pienācīgi nostiprinātas, televizors
pēc uzstādīšanas var atgāzties uz priekšu.) Nelietojiet
pārāk daudz spēka, pievelkot skrūves; pretējā gadījumā
skrūve var tikt bojāta un netikt pareizi pievilkta.
6
1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai televizora kronšteinus un
skrūves televizora aizmugurējā daļā.
•• Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves, vispirms izņemiet
skrūves.
2 Piestipriniet sienas kronšteinus pie sienas ar skrūvēm. Salāgojiet
sienas kronšteina novietojumu ar cilpskrūvēm uz televizora
aizmugurējās daļas.
3 Ar izturīgu virvi stingri savienojiet cilpskrūves un sienas kronšteinus.
Nodrošiniet,, lai tiktu saglabāts virves horizontāls stāvoklis pret
plakano virsmu.
•• Izmantojiet paaugstinājumu vai skapi, kas ir pietiekami izturīgs un
liels, lai droši atbalstītu televizoru.
•• Kronšteini, bultskrūves un virves komplektā nav iekļautas. Papildu
piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
Uzstādīšana pie sienas
•• Karinot pie sienas, lūdzu, izmantojiet piederumu
kabeļa turētāju. (Tikai OLED55/65C9*)
LATVIEŠU
Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājuma kronšteinu (papildu
piederums) pie televizora aizmugurējās daļas un uzstādiet sienas
stiprinājuma kronšteinu pie stingras sienas, kas ir perpendikulāra
grīdai. Lai pievienotu televizoru pie citiem būvmateriāliem, lūdzu,
sazinieties ar kvalificētu speciālistu. LG iesaka stiprināšanu pie sienas
veikt kvalificētam uzstādīšanas profesionālim. Mēs iesakām izmantot
LG sienas stiprinājuma kronšteinu. LG sienas turētāja kronšteins ir
ērti pārvietojams, kad kabeļi ir savienoti. Ja neizmantojat LG sienas
stiprināšanas kronšteinu, izmantojiet tādu sienas stiprināšanas
kronšteinu, kas pienācīgi nostiprina ierīci pie sienas un nodrošina
pietiekami daudz vietas ārēju ierīču pievienošanai. Ieteicams savienot
visus kabeļus pirms fiksētu sienas stiprinājumu uzstādīšanas.
•• Uzstādot sienas statīvu, piestipriniet visus trīs pārsegus.
(Tikai, ja iekļauts komplektā.) (Tikai OLED55/65E9*)
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Atkarībā no modeļa)
• Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma
noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības
apgrieztā secībā.
• Plašāku informāciju par skrūvēm un sienas kronšteinu
skatiet atsevišķu detaļu iegādes nosacījumos.
• Ja plānojat ierīci stiprināt pie sienas, tās aizmugurē
pievienojiet VESA standartam atbilstošu stiprinājuma
mehānismu (papildu detaļas). Ja ierīcei pievienojat sienas
stiprinājuma kronšteina komplektu (papildu detaļas),
piestipriniet to rūpīgi, lai ierīce nenokristu.
• Uzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai barošanas
un signālu kabeļi nekarātos televizora aizmugurē.
• Neuzstādiet šo produktu pie sienas, ja tas varētu tikt
pakļauts eļļas vai eļļas miglas ietekmei. Tas var sabojāt
produktu un izraisīt tā nokrišanu.
7
Savienojumi
LATVIEŠU
Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades
signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās
ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu.
Antena/kabelis
Pievienojiet televizoru antenas ligzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75
Ω).
•• Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla
sadalītāju.
•• Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet
signāla pastiprinātāju.
•• Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet
noregulēt antenu pareizā virzienā.
•• Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
•• Vietā, kur ULTRA HD apraide netiek atbalstīta, šis televizors nevar
tieši veikt ULTRA HD apraidi.
Satelīta televīzijas šķīvis
Pievienojiet televizoru satelīta šķīvim satelīta ligzdā, izmantojot RF
kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)
CI modulis
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā.
(Atkarībā no modeļa)
•• Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizā
virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt televizora
un PCMCIA kartes slota bojājumu.
•• Ja televizors nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+
CAM ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu
operatoru.
Citi savienojumi
Pievienojiet savu TV ārējām ierīcēm. Lai nodrošinātu labāko attēla un
audio kvalitāti, savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI
kabeli. Daži atsevišķi kabeļi nav iekļauti komplektācijā.
8
HDMI
•• Pievienojot HDMI kabeli, izstrādājumam un ārējām ierīcēm jābūt
izslēgtām un atvienotām.
•• Atbalstītais HDMI audio formāts :
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Atkarībā no modeļa)
•
→ ( ) → [Attēls] → [Papildu iestatījumi] → [HDMI
ULTRA HD Deep Colour]
-- Ieslēgt : Atbalsta 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Izslēgt : Atbalsta 4K @ 50/60 Hz 8 biti (4:2:0)
Ja arī ierīce, kas pievienota ieejas portam, atbalsta tehnoloģiju
ULTRA HD Deep Colour, attēls var būt skaidrāks. Tomēr, ja ierīce šo
tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā
gadījumā izslēdziet televizora iestatījumu [HDMI ULTRA HD Deep
Colour].
USB
Daži USB centrmezgli, iespējams, nedarbosies. Ja, izmantojot USB
centrmezglu, pievienotā USB ierīce netiek atrasta, pievienojiet to tieši
televizora USB portam.
Ārējās ierīces
Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: Blu-ray atskaņotājs, HD uztvērējs,
DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audio sistēmas, USB atmiņas
ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.
•• Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
•• Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora
portu secības.
•• Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot Blu-ray/DVD rakstītāju
vai videomagnetofonu, pārbaudiet, vai televīzijas signāla ievades
kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces
komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
•• Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus skatiet tās attiecīgajā
rokasgrāmatā.
Pamatfunkcijas
<A tips>
Ieslēgšana (Nospiediet)
Izslēgšana 1 (Nospiediet un turiet nospiestu)
LATVIEŠU
•• Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci, izmantojiet spēļu ierīces
komplektācijā iekļauto kabeli.
•• Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā
attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet
datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti
vai izvēlnē [ATTĒLS] pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls
ir skaidrs.
•• Datora režīmā atkarībā no grafikas kartes daži izšķirtspējas
iestatījumi, iespējams, nedarbosies pareizi.
•• Ja ULTRA HD saturs tiek atskaņots datorā, video vai audio var kļūt
saraustīts atkarībā no datora veiktspējas. (Atkarībā no modeļa)
•• Izveidojot savienojumu ar bezvadu LAN, ieteicams izmanto CAT 7
kabeli. (Tikai, ja ir nodrošināta
pieslēgvieta.)
Izvēlnes vadība (Nospiediet 2)
Izvēlnes atlase (Nospiediet un turiet nospiestu 3)
1 Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un ierakstīšanas
process tiks apturēts. (Atkarībā no valsts)
2 Nospiediet pogu, kamēr televizors ir ieslēgts, lai pārvietotos izvēlnē.
3 Jūs varat izmantot funkciju, piekļūstot izvēlnes vadībai.
<B tips>
Ieslēgšana (Nospiediet)
Pogas izmantošana
Izslēgšana 1 (Nospiediet un turiet nospiestu)
Jūs varat vienkārši lietot televizora funkcijas, izmantojot pogu.
Skaļuma regulēšana
<A tips>
Programmu vadība
1 Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un ierakstīšanas
process tiks apturēts. (Atkarībā no valsts)
Izvēlnes pielāgošana
<B tips>
Ja televizors ir ieslēgts, nospiediet vienu reizi pogu . Jūs varat regulēt
izvēlnes elementus, izmantojot pogu.
<A tips>
Izslēdz ierīci.
Maina ievades avotu.
Regulē skaļuma līmeni.
Ritinasaglabātās programmas.
<B tips>
Izslēdz ierīci.
Piekļūstiet iestatījumu izvēlnei.
Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas televizora skatīšanās
režīmā.
Maina ievades avotu.
9
Tālvadības pults Magic
Remote lietošana
LATVIEŠU
Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.
Ja ir redzams ziņojums „[Zems tālvadības pults Magic Remote baterijas
uzlādes līmenis. Lūdzu, nomainiet bateriju.]”, ir jānomaina baterijas.
Lai tās nomainītu, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet
baterijas (1,5 V AA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām
polaritātes norādēm un un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
Pavērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizora tālvadības
sensoru. Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to ievietošanas
darbībām pretējā secībā.
1
1
1
(IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA) Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
/
Varat ieslēgt vai izslēgt televizora pierīci, pievienojot
televizora pierīci televizora universālajai tālvadības pultij.
Ciparu pogas Ciparu ievade.
Atver sadaļu [Ātrā palīdzība].
(DEFISE) Ievieto starp cipariem, piemēram, 2-1 un 2-2.
/
Piekļūstiet saglabāto programmu sarakstam.
(Citas darbības) Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.
Rediģē sadaļu QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve).
-- QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve) ir funkcija, kas ļauj atvērt norādīto
lietotni vai televīzijas tiešraidi tieši, turot nospiestas ciparu pogas.
Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.
Regulē skaļuma līmeni.
(IZSLĒGT SKAŅU) Skaņas izslēgšana.
(IZSLĒGT SKAŅU) Piekļuve izvēlnei [Pieejamība].
Ritinasaglabātās programmas.
(Balss atpazīšana) Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, ir
nepieciešams tīkla savienojums. Kad balss displeja josla ir aktivizēta
televizora ekrānā, nospiediet un turiet pogu un skaļi izrunājiet
komandu.
(SĀKUMS) Piekļuve sākuma izvēlnei.
(SĀKUMS) Parāda vēsturi.
(Ātrie iestatījumi) Piekļūstiet ātrajiem iestatījumiem.
(Ātrie iestatījumi) Parāda izvēlni [Visi iestatījumi].
Ripa (Labi) Nospiediet pogas centru, lai izvēlētos izvēlni. Lai
pārslēgtu programmas, izmantojiet pogu.
(uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Nospiediet
pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni. Nospiežot
pogas
laikā, kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs
pazudīs no ekrāna un tālvadības pults Magic Remote darbosies kā
parasta tālvadības pults. Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet
tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi.
/
Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
/
Ekrāna izvēļņu aizvēršana un atgriešanās uz pēdējās
ievades skatīšanu.
/
Parāda programmu ceļvedi.
1
1
(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no
modeļa vai reģiona.)
10
Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to ilgāk par 1 sekundi.
-- Kad neskatāties, izmantojot televizora pierīci: tiek parādīts
televizora pierīces ekrāns.
,
,
,
Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām
funkcijām.
Palaiž ieraksta funkciju.
, (Vadības pogas) Vada multivides saturu.
Tālvadības pults Magic Remote
reģistrēšana
• Piekļuves punktu ieteicams izvietot tālāk par 0,2 m no
televizora. Ja AP ir uzstādīts tuvāk par 0,2 m, tālvadības
pults Magic remote frekvences traucējumu dēļ var
nedarboties, kā paredzēts.
• Vienlaikus nelietojiet jaunu un vecu bateriju. Tas var
veicināt bateriju pārkaršanu vai iztecēšanu.
• Akumulatora polaritāšu nepareiza savietošana var radīt
akumulatora uzliesmojumu vai noplūdi, kas var izraisīt
ugunsgrēku, traumu vai apkārtnes piesārņojumu.
• Šī ierīce darbojas ar akumulatoru. Iespējams, jūsu reģionā
ir spēkā normatīvās prasības, kas nosaka akumulatoru
pareizu izmešanu atkritumos vides apsvērumu dēļ.
Sazinieties ar vietējām iestādēm, lai iegūtu informāciju
par izmešanu atkritumos vai pārstrādi.
• Akumulatoru vai izstrādājuma iekšpusi nedrīkst pakļaut
pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem,
ugunij vai tamlīdzīgai iedarbībai.
LATVIEŠU
1 Straumēšanas pakalpojuma pogas Izveido savienojumu ar
video straumēšanas pakalpojumu.
(IEEJA) Maina ievades avotu.
(IEEJA) Atver sadaļu [Mājas informācijas panelis].
Parāda televizora pierīces sākuma izvēlni.
Kā reģistrēt Magic tālvadības pulti
Lai lietotu tālvadības pulti Magic Remote, vispirms savienojiet to pārī
ar televizoru.
1 Tālvadības pultī Magic Remote ievietojiet baterijas un ieslēdziet
televizoru.
2 Vērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizoru un nospiediet
tālvadības pults pogu Ripa (Labi).
* Ja televizors nereģistrē tālvadības pulti Magic Remote, izslēdziet un
ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.
Lietotāja rokasgrāmata
Plašāku informāciju par šo televizoru skatiet izstrādājuma komplektā
iekļautajā LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ.
•• Lai atvērtu sadaļu LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
→ (
→ [Vispārēji] → [Par šo televizoru] → [Lietotāja ceļvedis]
)
Kā atcelt tālvadības pults Magic Remote
reģistrāciju
Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogas
/
un
(SĀKUMS), lai atceltu tālvadības pults Magic Remote un televizora
savienošanu pārī.
* Nospiežot un turot pogu,
/
tālvadības pults Magic Remote
reģistrācija vienlaikus tiek atcelta un izveidota no jauna.
11
Problēmu novēršana
Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.
LATVIEŠU
•• Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
•• Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
•• Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas ( ar
, ar ).
Nerāda attēlu, un nav skaņas.
•• Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
•• Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
•• Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas
ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.
•• Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt
pārtraukta.
•• Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās
izslēgšanas funkcija.
•• Ja ieslēgts televizors nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts
15 minūtes pēc tam, kad nebūs veikta neviena darbība.
Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts signāls.
•• Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
•• Atkal pievienojiet HDMI kabeli.
•• Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
Anormāls displejs
•• Ja ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tas
ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis.
•• Šis panelis ir uzlabots izstrādājums, kas satur miljoniem pikseļu. Uz
paneļa, iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus
(balts, sarkans, zils vai zaļš) punktiņus 1 ppm izmērā. Tas nenorāda
uz nepareizu darbību un neietekmē ierīces veiktspēju un drošumu.
Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to
neattiecas apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.
•• Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no
augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa.
Tas rodas paneļa īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju,
un tā nav nepareiza ierīces darbība.
Ierīces radītā skaņa
•• Krakšķošs troksnis: Krakšķošu troksni, kas dzirdams, skatoties
vai izslēdzot televizoru, rada plastmasas termiska saraušanās
temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama
izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija.
•• Elektroshēmas/paneļa dūkoņa: Nelielu troksni rada ātras darbības
pārslēgs, kas ierīces darbībai nodrošina lielu strāvas apjomu.
Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras.
Dzirdamā skaņa neietekmē šīs ierīces veiktspēju vai drošumu.
• Izspiediet visu lieko ūdeni vai tīrīšanas līdzekli no drānas.
• Nesmidziniet ūdeni vai tīrīšanas līdzekli tieši uz televizora
ekrāna.
• Uzsmidziniet nepieciešamo ūdens vai tīrīšanas līdzekļa
daudzumu uz sausas drānas, lai noslaucītu ekrānu.
12
Specifikācijas
(Atkarībā no valsts)
Digitālā TV
Televīzijas sistēma
Analogā TV
PAL B/B, PAL B/G, PAL
D/K, PAL-I,
DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
DVB-S/S2*
DVB-C*
No 950 līdz 2 150 MHz
No 46 līdz 890 MHz
SECAM B/G, SECAM D/K,
NTSC-M
DVB-T/T2*
VHF III : No 174 līdz 230 MHz
UHF IV : No 470 līdz 606 MHz
Kanālu pārklājums
(Diapazons)
LATVIEŠU
Apraides specifikācijas
UHF V : No 606 līdz 862 MHz
No 46 līdz 862 MHz
S diapazons II : No 230 līdz 300 MHz
S diapazons III : No 300 līdz 470 MHz
Maksimālais
saglabājamo
programmu skaits
6 000
3 000
Ārējās antenas pilnā
pretestība
75 Ω
CI modulis (P x A x Dz)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
* Tikai modeļiem, kas atbalsta DVB-T2/C/S2.
Bezvadu moduļa (LGSBWAC92) specifikācija
Bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvenču diapazons
Izejas jauda (maks.)
No 2 400 līdz 2 483,5 MHz
18 dBm
No 5 150 līdz 5 725 MHz
18 dBm
No 5 725 līdz 5 850 MHz (ārpus ES)
12 dBm
Bluetooth
Frekvenču diapazons
Izejas jauda (maks.)
No 2 400 līdz 2 483,5 MHz
8 dBm
Tā kā joslas kanāli dažādās valstīs var atšķirties, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darba frekvenci. Šis produkts ir konfigurēts reģionālo frekvenču
tabulai.
Lietotājam jāņem vērā, ka ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp ierīci un ķermeni.
* “IEEE 802.11ac” nav pieejams visās valstīs.
Apkārtējās vides apstākļi
Darba temperatūra
No 0 °C līdz 40 °C
Darba vides mitrums
Mazāk par 80 %
Glabāšanas temperatūra
No -20 °C līdz 60 °C
Glabāšanas mitrums
Mazāk par 85 %
13
LATVIEŠU
Atvērtā pirmkoda
programmatūras
informācija
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda
licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences
nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par
to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā
apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa
e-pastu opensource@lge.com.
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes.
Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.
Licences
(Tikai modeļiem, kas atbalsta Magic Remote)
14
Svarīga informācija attēlu
aizturēšanas novēršanai
Ja statiskais attēls ekrānā joprojām ir redzams, ekrāna spilgtums tiks
automātiski samazināts zināmos ekrāna apgabalos vai visā ekrānā.
Kad statiskais attēls vairs nav redzams, ekrāna spilgtuma līmenis
tiks automātiski atjaunots iepriekš izvēlētajā iestatījumā. Tas nav
izstrādājuma darbības traucējums.
Attēla aizturēšanu var izraisīt
•• Nekustīgi attēli vai fiksēti attēli, kuros ietverta noteikta informācija
un kas tiek rādīti ekrānā nepārtrauktā režīmā, piemēram, kanālu
numuri, staciju logotipi, programmu nosaukumi, ziņas vai filmu
titri, kā arī virsraksti.
•• Fiksētas izvēlnes vai video spēļu konsoļu ikonas, kā arī apraidi
veicošas televizora pierīces.
•• Melnas joslas, kas tiek rādītas ekrāna kreisajā pusē, labajā pusē,
apakšdaļā vai augšdaļā, piemēram, attēliem ar proporciju 4:3 vai
21:9.
•• Centieties neskatīties video, kurā ilgā laika posmā tiek rādīti
iepriekšminētajam atbilstoši attēli.
•• Kad ieslēdzat video, kurā ilgā laika posmā tiek rādīti
iepriekšminētajam atbilstoši attēli, pielāgojiet televizora
iestatījumus, kā norādīts tālāk.
-- [Attēls] → [Attēla režīma iestatījumi] → [Attēla režīms] →
[Eco]
-- [Attēls] → [Attēla režīma iestatījumi] → [OLED GAISMA] →
Iestatiet zemāku vērtību
-- [Attēls] → [Papildu iestatījumi] → [OLED paneļa iestatījumi]
→ [Logotipa spožuma pielāgošana] → [Augsta]
•• Izslēdziet ārējās ierīces, piemēram, televizora pierīces, izvēlnes
joslu, lai nepieļautu šādu ierīču izvēlnes joslu ilglaicīgu
rādīšanu ekrānā. (Norādījumus skatiet attiecīgās ārējās ierīces
rokasgrāmatā.)
•• Ja skatāties video, kura kreisajā, labajā pusē, augšdaļā vai
apakšdaļā pastāvīgi tiek rādītas melnas joslas, pielāgojiet tālāk
norādītos iestatījumus, lai noņemtu melnās joslas.
-- [Attēls] → [Malu attiecības iestatījumi] → [Aspekta koeficients]
→ [Vertikāla tālummaiņa] vai [Tālummaiņa visos virzienos]
LATVIEŠU
OLED ir pašemitējoša tehnoloģija, kas sniedz daudzus būtiskus
ieguvumus attēla kvalitātes un veiktspējas ziņā. Līdzīgi kā citu
pašemitējošu displeju gadījumā OLED televizoru lietotāji var saskarties
ar attēla aizturēšanu, un šāda problēma var rasties noteiktos apstākļos,
piemēram, ja ekrānā ilglaicīgi tiek rādīts statisks attēls. LG OLED
televizoros ir funkcijas, kas aizsargā ekrānu pret iespējamu attēla
aizturēšanu.
Ieteicamie pasākumi attēlu
aizturēšanas novēršanai
Informācija par attēla kvalitātes
funkcijām, kas darbojas saistībā ar
īslaicīgu attēla aizturēšanu
•• LG OLED televizoros ir pieejama funkcija Pikseļu atsvaidzināšana,
kas palīdz novērst īslaicīgu attēla aizturēšanu.
•• Ja televizora skatīšanās laiks sasniedz 2 000 stundas vai vairāk (kas
ir līdzvērtīgi televizora pārraižu skatīšanai piecas stundas dienā,
gada laikā) funkcija Pikseļu atsvaidzināšana, izslēdzot televizoru,
tiks automātiski ieslēgta. Izslēdzot televizoru, ekrānā tiks parādīts
paziņojums par funkcijas Pikseļu atsvaidzināšana ieslēgšanu. Šī
funkcija darbosies stundu pēc televizora izslēgšanas. Kad darbība
būs gandrīz pabeigta, ekrāna augšdaļā vai apakšā var būt redzama
horizontāla līnija.
•• Funkciju Pikseļu atsvaidzināšana var ieslēgt arī manuāli televizora
izvēlnē: → ( ) → [Attēls] → [Papildu iestatījumi] →
[OLED paneļa iestatījumi] → [Pikseļu atsvaidzināšana].
•• Kad skatāties televizoru ilgāk par četrām stundām un tad
izslēdzot to, uz dažām minūtēm tiks ieslēgta funkcija Pikseļu
atsvaidzināšana. (Piezīme. Funkcija Pikseļu atsvaidzināšana netiks
ieslēgta, ja nav pievienots televizora barošanas kabelis vai ir
izslēgta elektrotīkla barošana.)
15
Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas
izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos. Pierakstiet šo
informāciju, lai to norādītu apkopes gadījumā.
Modelis
Sērijas Nr.
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture
CONNECTION
Sound
TV Name
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection
Connected to Internet
General
Device Connector
Mobile TV on
( )
Safety
All Settings
Accessibility
2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes
Picture
TV Name
Sound
Wired Connection (Ethernet)
Programmes
Wi-Fi Connection
Connection
Device Connector
Mobile TV on
Safety
WI-FI CONNECTION
Connection /
Not Connected
General
HDMI Device Settings
You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].
CONNECTION
Not Connected
Connection
Screen Share Settings
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Screen Share Settings
Safety
HDMI Device Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
Accessibility
3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Programmes
Connection
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Safety
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.
symbol,
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
( )
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
All Settings
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture
CONNECTION
Picture
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Sound
TV Name
Programmes
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection

When X appears next to DNS:
Connection
Not Connected
General
Device Connector
General
Mobile TV on
Safety
Connect via WPS PBC
Safety
Screen Share Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
HDMI Device Settings
Accessibility
Add a Hidden Wireless Network
Accessibility
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Settings) →
(
)[All Settings] →
[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes
GENERAL
AI Service
General
Safety
Accessibility
General /
Software Version
Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings
ABOUT THIS TV
Sound
Language
Time & Date
Connection
Picture
Programmes

Connection
General
Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES
TV Information
Notifications
Safety
Accessibility
User Guide
Quick Help
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen
Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf
der Fernbedienung.
4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.
Bild
ANSCHLUSS
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Mit dem Internet verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Barrierefreiheit
( )
Einstellungen für den Screen Share
HDMI-Geräteeinstellungen
Alle Einstellungen
2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].
Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.
Bild
Bild
Ton
Sender
ANSCHLUSS
Anschluss /
Sender
Name des TV-Geräts
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Anschluss
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Allgemein
Nicht verbunden
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Geräteanschluss
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
WI-FI-VERBINDUNG
Ton
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Einstellungen für den Screen Share
Barrierefreiheit
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Sender
Anschluss
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Über WPS-PIN verbinden
www.lg.com
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Barrierefreiheit
Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
müs-
Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
(
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es
durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
( )
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
Alle Einstellungen
2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] →
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].
Bild
ANSCHLUSS
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Sender
Wi-Fi-Verbindung

Anschluss
Nicht verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
Allgemein
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Einstellungen für den Screen Share
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Barrierefreiheit
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den
AP (Router).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP
(Router) aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die
IP direkt ein.
4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
Wenn ein X neben DNS erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetanbieter registriert ist. (Die MACAdresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisierung der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Einstellungen) →
(
[AUF UPDATES PRÜFEN]
) [Alle Einstellungen] →
[Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] →
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Ton
Sender
ALLGEMEIN
AI-Dienst
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Allgemein /
Softwareversion
Standort
Timer
Kontoverwaltung
Eco-Modus
Info zu diesem TV-Gerät
Zusätzliche Einstellungen
INFO ZU DIESEM TV-GERÄT
Ton
Sprache
Zeit & Datum
Anschluss
Bild
Sender

Anschluss
Allgemein
Automatische Updates zulassen
AUF UPDATES PRÜFEN
TV-Informationen
Benachrichtigungen
Sicherheit
Barrierefreiheit
Benutzeranleitung
Schnellhilfe
Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
4 Une fois la connexion effectuée, la mention
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.
Image
CONNEXION
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Accessibilité
( )
Paramètres Screen Share
Paramètres du périphérique HDMI
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les [Paramètres Wi-Fi avancés].
Image
Image
Son
Chaînes
CONNEXION
Nom du téléviseur
Connexion filaire (Ethernet)
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
3 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
( )
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres
Wi-Fi avancés].
Image
CONNEXION
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi

Connexion
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
Général
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Accessibilité
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de
l'état de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du
point d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissezla directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux
périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur
les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Paramètres) →
( ) [Tous les paramètres] →
[Rechercher les mises à jour]
[Général] → [À propos de ce téléviseur] →
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
GÉNÉRAL
Service d'AI
Général
Sécurité
Accessibilité
Général /
Version logicielle
Lieu
Minuteurs
Gestion des comptes
Mode Éco
À propos de ce téléviseur
Paramètres supplémentaires
À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR
Son
Langue
Heure et date
Connexion
Image
Chaînes

Connexion
Général
Autoriser les mises à jour automatiques
RECHERCHER LES MISES À JOUR
Informations sur le téléviseur
Notifications
Sécurité
Accessibilité
Guide de l'utilisateur
Aide rapide
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
4 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "[Connesso a Internet]".
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Immagine
CONNESSIONE
Audio
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet
Generale
Connettore dispositivo
Mobile TV attivo
Sicurezza
( )
Accessibilità
Impostazioni Screen Share
Impostazioni dispositivo HDMI
Tutte le impostazioni
È possibile verificare lo stato della connessione
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].
Immagine
Audio
Canali
Immagine
CONNESSIONE
Connessione /
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione
Connessione Wi-Fi
Non connesso
Generale
Generale
Connettore dispositivo
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Mobile TV attivo
Sicurezza
CONNESSIONE WI-FI
Audio
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
Accessibilità
3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi],
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Canali
Connessione
Generale
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Accessibilità
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
è necessario immettere la chiave di protezione.
,
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
( )
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
Tutte le impostazioni
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] →
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].
Immagine
CONNESSIONE
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Audio
Se appare una X accanto alla DNS:
Nome TV
Canali
Connessione
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi

Connessione
Non connesso
Generale
Connettore dispositivo
Generale
Mobile TV attivo
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Accessibilità
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative
allo stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo
direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si
devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG
tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Impostazioni) →
( ) [Tutte le impostazioni] →
TROLLA AGGIORNAMENTI]
[Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
GENERALE
Servizio AI
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Generale /
Versione software
Posizione
Timer
Gestione account
Modalità Eco
Informazioni sulla TV
Impostazioni aggiuntive
INFORMAZIONI SULLA TV
Audio
Lingua
Ora e data
Connessione
Immagine
Canali

Connessione
Generale
Consentire gli aggiornamenti automatici
CONTROLLA AGGIORNAMENTI
Informazioni TV
Notifiche
Sicurezza
Accessibilità
Manuale d'uso
Assistenza rapida
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"[Conectado a Internet]".
Imagen
CONEXIÓN
Sonido
Nombre TV
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conectado a Internet
General
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
( )
Accesibilidad
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Toda la configuración
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].
Imagen
Sonido
Canales
CONEXIÓN
Nombre TV
Imagen
Sonido
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
Conexión /
Canales
No conectado
General
CONEXIÓN WI-FI
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Puede comprobar el estado de la conexión en
[Configuración Wi-Fi avanzada].
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Imagen
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Canales
Conexión
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
( )
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
Toda la configuración
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración
Wi-Fi avanzada].
Imagen
CONEXIÓN
Imagen
Sonido
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Si aparece una X al lado de DNS:
Nombre TV
Canales
No conectado
Conexión
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
Conexión Wi-Fi

Conexión
No conectado
General
Conector de dispositivo
General
TV Móvil activada
Seguridad
Configuración de Screen Share
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Accesibilidad
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV
Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Configuración) →
ACTUALIZACIONES]
(
) [Toda la configuración] →
[General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
Sonido
Canales
GENERAL
Servicio AI
General
Seguridad
Accesibilidad
General /
Versión de software
Ubicación
Temporizadores
Administración de cuenta
Modo Eco
Acerca de esta TV
Configuración adicional
ACERCA DE ESTA TV
Sonido
Idioma
Fecha y hora
Conexión
Imagen
Canales

Conexión
General
Permitir actualizaciones automáticas
BUSCAR ACTUALIZACIONES
Información de TV
Notificaciones
Seguridad
Accesibilidad
Guía del usuario
Ayuda rápida
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afişată reţeaua „[Conectat la internet]”.
Imagine
CONEXIUNE
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet
General
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
( )
Siguranţă
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].
Imagine
Sunet
Canale
CONEXIUNE
Nume TV
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Setări dispozitiv HDMI
Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conexiune Wi-Fi
Neconectat
General
Accesibilitate
General
Setări dispozitiv HDMI
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Setări Screen Share
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Accesibilitate
3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe
care doriţi să o utilizaţi.
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
General
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de securitate.
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
( )
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE
Imagine
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune Wi-Fi
Când X apare în dreptul DNS:
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune

Conexiune
Neconectat
General
Conector dispozitiv
General
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Setări dispozitiv HDMI
Accesibilitate
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Accesibilitate
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de
servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(Setări) →
(
) [Toate setările] →
[General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Canale
GENERAL
Serviciu AI
General
Siguranţă
Accesibilitate
General /
Versiune de software
Locaţie
Temporizatoare
Gestionare cont
Modul Eco
Despre acest TV
Setări suplimentare
DESPRE ACEST TV
Sunet
Limba
Ora şi data
Conexiune
Imagine
Canale

Conexiune
General
Permite actualizările automate
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii TV
Notificări
Siguranţă
Accesibilitate
Manual de utilizare
Ajutor rapid
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising