LG | 24MN33V-PZ | User manual | LG 24MN33V-PZ Руководство пользователя

LG 24MN33V-PZ Руководство пользователя
EESTI
KASUTUSJUHEND
LED TV
* LG LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCD-ekraani.
Enne teleri kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi
ning hoidke see alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.
22MA33D
22MA33V
22MA33H
24MN33D
24MN33V
26MA33H
26MA33D
26MA33V
29MN33D
29MN33V
www.lg.com
2
SISUKORD
SISUKORD
EESTI
3
LITSENTSID
4
PAIGALDAMINE
5
MONTEERIMINE JA
ETTEVALMISTAMINE
5
9
11
12
12
16
17
17
18
20
Lahtipakkimine
Osad ja nupud
Teleri tõstmine ja transportimine
Teleri seadistamine
- Alusele paigaldamine
- Lauale paigaldamine
- Kaablite korrastamine
- Kensingtoni turvasüsteemi kasutamine
- Aluse eemaldamine
- Seinale paigaldamine
22
39
SÄTETE KOHANDAMINE
39
Põhimenüüde avamine
40 KASUTUSJUHENDI
KASUTAMINE
40
40
40
Avab kasutusjuhendi.
- Teleri menüü kasutamine
- Kaugjuhtimispuldi kasutamine
41
HOOLDUS
41
41
41
41
42
Teleri puhastamine
Ekraan ja raam
Korpus ja statiiv
Toitejuhe
Teleriekraanil kujutise „sissepõlemise„
vältimine
TELERI VAATAMINE
43
TÕRKEOTSING
22
Teleri esmakordne sisselülitamine
43
Üldine
24
ÜHENDUSTE LOOMINE
44
TEHNILISED ANDMED
24
25
26
51
KLAHVI KOODID
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
Antenni ühendamine
Satelliitühendus
HD-vastuvõtja, DVD-, VCR-mängija või
mänguseadmega ühendamine
- HDMI-ühendus
- HDMI kuni DVI kaabli ühendamine
- Komponentkaabli ühendamine
- Komposiitkaabli ühendamine
- Euro Scart-kaabli ühendamine
USB-seadme ühendamine
CI-mooduli ühendamine
Traadiga võrku ühendamine
Ühendamine arvutiga
- HDMI-ühendus
- HDMI kuni DVI kaabli ühendamine
- RGB-kaabli ühendamine
52
VÄLISE JUHTSEADME
HÄÄLESTAMINE
52
Jadamuunduriga ühendatud USB koos
USB-kaabliga
RS-232C koos RS-232C kaabliga
(pärand)
- Klienditugi
- Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
Sideparameetrid
Käskude loend
Edastus-/vastuvõtuprotokoll
37
KAUGJUHTIMISPULT
53
53
53
54
54
55
LITSENTSID
3
LITSENTSID
Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. „Dolby" ja topelt-D tähis on
ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC
in the United States and other countries.
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on Rovi Corporationi tütarettevõtte DivX,
LLC välja töötatud digivideovorming. See on ametlik DivX Certified®-i seade,
mis esitab DivX-videot. Lisateavet ja tarkvarariistad failide DivX-videoteks
teisendamiseks saate veebilehelt www.divx.com.
TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: see DivX
Certified®-i seade tuleb registreerida, et esitada ostetud DivX Videoon-Demandi (VOD, nõudevideo) vormingus filme. Registreerimiskoodi
hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse DivX VOD. Kui
soovite lisateavet registreerimise kohta, külastage aadressi vod.divx.com.
DivX Certified® – esitab DivX®-videot kuni HD 1080p, sealhulgas tipptaseme
sisu.
DivX®, DivX Certified® ja sellega seostuvad logod on Rovi Corporationi või
selle tütarettevõtete kaubamärgid ja litsentseeritud.
Kaetud ühe või mitme järgneva USA patendiga: 7 295 673; 7 460 668; 7
515 710; 7 519 274
EESTI
Toetatavad litsentsid olenevad mudelist. Lisateavet litsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.
4
PAIGALDAMINE
PAIGALDAMINE
EESTI
1 Avage pakend ja veenduge, et kõik tarvikud on olemas.
2 Ühendage alus teleriga.
3 Ühendage välisseade teleriga.
MÄRKUS
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
yy
Kasutatavad menüüd ja valikud võivad olenevalt sisendallikast ja tootemudelist erineda.
yy
Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.
yy
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
5
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI
Lahtipakkimine
Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust toote
müünud kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda tegelikust seadmest ja
tarvikutest.
MÄRKUS
Tootekomplekti kuuluvad tarvikud olenevad mudelist.
yy
Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu
yy
muuta sellest eelnevalt teavitamata.
ETTEVAATUST
Toote turvalisuse ja pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage piraattooteid.
yy
Garantii ei hüvita piraattoodetest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
yy
MÄRKUS
Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
yy
Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu
yy
muuta sellest eelnevalt teavitamata.
Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooned olema vähem
yy
kui 10 mm paksused ja 18 mm laiused.
Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-porti, kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit.
yy
B
B
A
A
*A
*B
10 mm
18 mm
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
22MA33D 24MN33D 22MA33V 24MN33V 22MA33H
EESTI
Kaugjuhtimispult / patareid
(AAA)
CD (kasutusjuhend) /
kaardid
Alus
(Vt lk 12, Vt lk 18)
(Vt lk 37, Vt lk 38)
Statiivikorpus
Kaablisilmus
(Vt lk 12, Vt lk 18)
(Vt lk 17)
või
Toitejuhe
(Sõltub riigist)
(Vt lk 16)
Vahelduv- ja alalisvoolu
adapter
(Vt lk 16)
või
Isolaator
(Sõltub riigist)
Vahelduv- ja alalisvoolu
adapter
(Sõltub riigist)
(Vt lk 16)
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
7
26MA33D 29MN33D 26MA33V 29MN33V 26MA33H
EESTI
Kaugjuhtimispult / patareid
(AAA)
CD (kasutusjuhend) /
kaardid
Alus
(Vt lk 14, Vt lk 19)
(Vt lk 37, Vt lk 38)
Statiivikorpus
Montaažikruvid
2 EA
Kaablisilmus
(Vt lk 14, Vt lk 19)
(Vt lk 14, Vt lk 19)
(Vt lk 17)
või
Toitejuhe
(Sõltub riigist)
(Vt lk 16)
Vahelduv- ja alalisvoolu
adapter
(Vt lk 16)
või
Isolaator
(Sõltub riigist)
Vahelduv- ja alalisvoolu
adapter
(Sõltub riigist)
(Vt lk 16)
8
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MÄRKUS
EESTI
yy Antenni isolaatori paigaldusjuhend
-- Kasutage seda teleri paigaldamisel kohta, kus teleri ja antennisignaali maanduspinge on erinev.
»» Kui teleri ja antennisignaali maanduspinge on erinev, võib antenni kontakt kuumeneda ja üleliigne
kuumus võib põhjustada õnnetuse.
-- Teleri vaatamisel ohutuse tagamiseks eemaldage teleri antennist toitepinge. Soovitame seinale
paigaldada isolaatori. Kui seda ei saa seinale paigaldada, kinnitage see teleri külge. Pärast
paigaldamist vältige antenni isolaatori lahtiühendamist.
-- Enne käivitamist veenduge, et teleriantenn on ühendatud.
1. Teleriga ühendamine
Sein
ANTENNA/
CABLE IN
Kaabel / antenn
või
Isolaator
2. TV-boksiga ühendamine
Ühendage isolaatori üks ots kaabliga/antenniga ja teine teleri või TV-boksiga .
„Peajuhtme ühenduse või teiste kaitsemaandusega ühendatud seadmete kaudu hoone seadmestiku
kaitsemaandusega ühendatud seadmed, või koaksiaalkaabliga kaabeljaotussüsteemiga ühendatud
seadmed võivad põhjustada tuleohtu. Seepärast tuleb tagada ühendus kaabeljaotussüsteemiga läbi
seadme, mis tagab elektriisolatsiooni allpool teatud sagedusvahemikku (galvaaniline isolaator, vt EN
60728-11)”
Raadiosageduslikku isolaatorit kasutades võib signaali tunglikkus osaliselt kaduda.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
9
Osad ja nupud
EESTI
Kaugjuhtimispuldi
andur
Puhkerežiimi valgus
Tuli põleb:
yy
välja lülitatud
Tuli ei põle:
yy
sisse lülitatud
Puutenupud
Puutenupud
Kirjeldus
Salvestatud programmide sirvimine.
Reguleerib helitugevust.
OK
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
SETTINGS
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest.
INPUT
Vahetab sisendallikat.
Lülitab toite sisse või välja.
/I
MÄRKUS
Kõik nupud on puutetundlikud ning neid saab lihtsalt näpuvajutusega kasutada.
10
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI
või
(sõltub mudelist)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
22MA33D 24MN33D 26MA33D 29MN33D
22MA33H 26MA33H
Ainult **MA33H mudelid
22MA33V 24MN33V 26MA33V 29MN33V
Ainult UK
Ühenduspaneel (Vt lk 24)
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Telerit hoides peab ekraan olema kriimustusyy
te vältimiseks teist eemale suunatud.
EESTI
Teleri tõstmine ja
transportimine
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge
järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist
või kahjustamist ja tagada teleri tüübist ja
suurusest hoolimata selle ohutu transport.
ETTEVAATUST
Vältige ekraani puudutamist, vastasel juhul võite ekraani või kujutiste loomiseks kasutatavaid
piksleid kahjustada.
Soovitame telerit transportida müügikompyy
lekti kuulunud karbis või pakendis.
Enne teleri transportimist või tõstmist eraldayy
ge toitejuhe ja kõik kaablid.
Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alayy
osast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest
ega kõlarite iluvõrealast.
11
Telerit transportides ärge raputage seda ega
yy
laske sel liigselt vibreerida.
Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge
yy
keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
12
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teleri seadistamine
EESTI
Alusele paigaldamine
22MA33D 24MN33D
22MA33V 24MN33V
22MA33H
3 Kinnitage statiivialuse jalg, pöörates kruvi
mündiga paremale.
Kui te ei paigalda telerit seinale, järgige järgmisi
juhiseid alusele paigaldamiseks.
1 Paigutage teler ekraan allpool tasasele pehmendatud pinnale.
ETTEVAATUST
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
Statiivi ühendamisel teleriga asetage
yy
teler pehmendusega lauale või tasasele
pinnale (ekraan allpool), et kaitsta ekraani
kriimustuste eest.
2 Kinnitage teleri aluse jalg.
ETTEVAATUST
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida teleri
ettepoole kaldumist. Ärge pingutage üle.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
13
ETTEVAATUST
EESTI
Ärge kandke monitori tagurpidi, kuna see
yy
võib aluse küljest lahti tulla, maha kukkuda
ning katki minna ja teid vigastada.
Joonisel on näidatud üldist paigaldamist
yy
ja see võib tegeliku toote paigaldamisest
erineda.
Ärge hoidke monitori aluse jalast tagurpidi,
yy
kuna see võib maha kukkuda ning katki
minna või teid vigastada.
Joonisel on näidatud üldist paigaldamist
yy
ja see võib tegeliku toote paigaldamisest
erineda.
14
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
3 Kinnitage teler ja aluse jalg 2 kruviga.
EESTI
26MA33D 29MN33D
26MA33V 29MN33V
26MA33H
Kui te ei paigalda telerit seinale, järgige järgmisi
juhiseid alusele paigaldamiseks.
1 Paigutage teler ekraan allpool tasasele pehmendatud pinnale.
HOIATUS
Kui te ei keera kruvi kõvasti kinni, võib teler
maha kukkuda ja kahjustada saada.
4 Kinnitage statiivialuse jalg, pöörates kruvi
mündiga paremale.
2 Kinnitage teleri aluse jalg.
Sisestage aluse jala kaks lukku teleri ülaserva
ja kinnitage need, vajutades vasakut ja paremat
alumist külge.
Lukk
ETTEVAATUST
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida teleri
ettepoole kaldumist. Ärge pingutage üle.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
15
ETTEVAATUST
EESTI
Ärge kandke monitori tagurpidi, kuna see
yy
võib aluse küljest lahti tulla, maha kukkuda
ning katki minna ja teid vigastada.
Joonisel on näidatud üldist paigaldamist
yy
ja see võib tegeliku toote paigaldamisest
erineda.
Ärge hoidke monitori aluse jalast tagurpidi,
yy
kuna see võib maha kukkuda ning katki
minna või teid vigastada.
Joonisel on näidatud üldist paigaldamist
yy
ja see võib tegeliku toote paigaldamisest
erineda.
16
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Lauale paigaldamine
2 Ühendage vahelduv- ja alalisvoolu adapter ja
toitejuhe seina pistikupessa.
EESTI
1 Tõstke ja kallutage teler laual püstisesse asendisse.
Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina
ja seadme vahele (vähemalt) 10 cm (4 tolli)
suurune vahe.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
või
HOIATUS
Nurka reguleerides ärge hoidke teleri raami
põhja kinni, nagu näidatud järgmisel joonisel,
vastasel juhul võite sõrmi vigastada.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST
Eraldage esmalt toitejuhe, seejärel liigutage
telerit või paigaldage see. Vastasel juhul võite
saada elektrilöögi.
Ärge paigaldage telerit kütteseadmete lähedusse, kuna see võib põhjustada tulekahju või
muid kahjustusi.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MÄRKUS
-5
+20
Kensingtoni turvasüsteemi
kasutamine
Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb teleri
tagaküljel. Lisateavet paigaldamise ja kasutamise
kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemiga kaasas
olevast kasutusjuhendist või aadressilt http://www.
kensington.com .
Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel teleri
ja laua vahel.
Esikülg
Tagakülg
Kaablite korrastamine
Koguge kaablid kokku ja siduge need
kaablisilmusega.
MÄRKUS
Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Täiendavaid tarvikuid saate hankida
elektroonikapoodidest.
EESTI
Et kohandada teleri asendit vaatekohale vastavaks, võib seda kallutada +20 kuni –5 kraadi
üles- või allapoole.
17
18
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Aluse eemaldamine
EESTI
22MA33D 24MN33D
22MA33V 24MN33V
22MA33H
1 Paigutage teler ekraan allpool tasasele pehmendatud pinnale.
ETTEVAATUST
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
Aluse eemaldamisel telerist asetage teler
yy
pehmendusega lauale või tasasele pinnale (ekraan allpool), et kaitsta ekraani
kriimustuste eest.
2 Keerake kruvi vasakule ja seejärel tõmmake
statiivialus statiivikorpusest välja.
3 Tõmmake aluse jalg telerist välja.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
1 Paigutage teler ekraan allpool tasasele pehmendatud pinnale.
ETTEVAATUST
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
Aluse eemaldamisel telerist asetage teler
yy
pehmendusega lauale või tasasele pinnale (ekraan allpool), et kaitsta ekraani
kriimustuste eest.
2 Keerake kruvi vasakule ja seejärel tõmmake
statiivialus statiivikorpusest välja.
3 Eemaldage 2 kruvi ja tõmmake aluse jalg teleri
küljest lahti.
EESTI
26MA33D 29MN33D
26MA33V 29MN33V
26MA33H
19
20
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Seinale paigaldamine
5 Kasutage alltoodud VESA standardi andmeid.
EESTI
Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema
külje ja seina vahele ligikaudu 10 cm. Üksikasjalikke
paigaldusjuhiseid saate edasimüüjalt, vt valikulise
kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhend (Tilt Wall
Mounting Bracket Installation and Setup Guide).
VESA (A x B)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitustoend
(valikuline)
10 cm
10 cm
784,8 mm (30,9 tolli) ja vähem
yy
* Seinakinnitusaluse paksus: 2,6 mm
* Kruvi: Φ 4,0 mm x keere 0,7 mm x
pikkus 10 mm
787,4 mm (31,0 tolli) ja üle selle
yy
* Kasutage VESA standardile vastavat
seinakinnitusalust ja kruvisid.
100 x 100
M4
4
RW120
10 cm
10 cm
VESA (A x B)
yy
Kui soovite paigutada teleri seinale, kinnitage
seinakinnitusliides (lisaseadmed) teleri tagaküljele.
Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega
(lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise
vältimiseks hoolikalt.
1 Palun kasutage VESA standarditele vastavaid
kruvisid ja seinakinnitusliidest.
2 Standardist pikemate kruvide korral on oht
teleri sisemust vigastada.
3 Valede kruvide kasutamisel võib toode kahjus-
tada saada ja kinnitatud asendist maha kukkuda. Selliste kahjustuste eest LG Electronics ei
vastuta.
4 VESA standardiga ühilduv üksnes kruvikinnituse mõõtude ja paigalduskruvide tehniliste
andmete osas.
A
B
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
21
ETTEVAATUST
MÄRKUS
Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele
yy
andmetele vastavaid kruvisid.
Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuyy
hendit ja vajalikke osasid.
Seinakinnitustoend on valikuline lisaseade.
yy
Täiendavaid tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
Kruvide pikkus oleneb seinakinnitusest. Kayy
sutage õige pikkusega kruvisid.
Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti
yy
kuuluvast juhendist
EESTI
Ühendage esmalt toitejuhe lahti, seejärel
yy
liigutage telerit või paigaldage see. Vastasel
juhul võite saada elektrilöögi.
Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale,
yy
võib see alla kukkuda ning tõsiseid vigastusi
tekitada.
Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja
yy
võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul
yy
võite telerit kahjustada ja garantii kehtetuks
muuta.
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis
yy
vastavad VESA standarditele. Garantii ei kata
valest kasutamisest või valede lisatarvikute kasutamisest tulenevaid kahjustusi ega
vigastusi.
22
TELERI VAATAMINE
TELERI VAATAMINE
EESTI
Teleri esmakordne sisselülitamine
Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse algsätete ekraan. Valige keel ja kohandage põhisätted.
1 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
2 Vajutage nuppu
teleril või toitenuppu kaugjuhtimispuldil, et teler sisse lülitada.
Puhkerežiimi valgus on välja lülitatud.
MÄRKUS
Kui teler on säästurežiimis, muutub puhkerežiimi valguse värv kollaseks.
3 Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse algsätete ekraan.
MÄRKUS
Kui te ei kasuta telerit pärast seadistamise menüü kuvamist 40 sekundi jooksul, siis seadistamise
menüü sulgub.
4 Teleri sätete kohandamiseks oma eelistustele vastavaks järgige teleril kuvatavaid juhiseid.
Keel
Valib kuvakeele.

Režiimi seadistamine
Valib kodusele keskkonnale sätte Kodukasutus.

Sisselülituse indikaator
Valib puhkerežiimi valguse. Kui valite Sees, lülitab teler esipaneeli puhkerežiimi
valguse sisse, kui teler on välja lülitatud.

Riik
Valib kuvamisriigi.

Ajatsoon
Ajavööndi ja suveaja valimine
(Kui riigiks on valitud Venemaa)

Võrgu seadistamine
LAN-pordi olemasolul avab valiku Võrgu seadistamine. (**MN33V, **MA33V
Mudel (Ainult UK))

Parooli seadistamine
Määrab salasõna.
(Kui riigiks on valitud Prantsusmaa/Itaalia)

KKK kasutamise kasutusjuhend ja näpunäited
Kirjeldab, kuidas kasutusjuhendit ja jaotist KKK kasutada.

Automaatne häälestamine
Skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
TELERI VAATAMINE
23
MÄRKUS
5 Kui põhisätted on määratud, vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Kui algseadistust ei lõpetata, kuvatakse see iga kord, kui teleri sisse lülitate.
6 Teleri välja lülitamiseks vajutage nuppu
teleril.
Puhkerežiimi valgus on sisse lülitatud.
ETTEVAATUST
Kui telerit pika ajaperioodi vältel ei kasutata, eraldage toitejuhe seinapistikust.
MÄRKUS
Telerit saab ka arvutirežiimist telerirežiimi lülitada, selleks vajutage nuppu TV/PC.
yy
Võite kasutada ka funktsiooni Tehaseseaded, kui avate põhimenüüs suvandi VALIK.
yy
EESTI
Riikides, kus puudub normeeritud digitelevisiooni levi, ei pruugi mõni digitelevisiooni funktsioon
yy
töötada, olenevalt digitelevisiooni levikeskkonnast.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole algne parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
yy
Kodukeskkonna jaoks parima kvaliteediga kujutiste kuvamiseks valige režiim Kodukasutus.
yy
Režiim Kaupluse demo sobib poekeskkonnas kasutamiseks.
yy
Kui valite režiimi Kaupluse demo, lülituvad eelnevalt kohandatud sätted 5 minuti jooksul üle
yy
Kaupluse demo vaikesätetele.
24
ÜHENDUSTE LOOMINE
ÜHENDUSTE LOOMINE
EESTI
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet
väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid,
audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, videokaamerad või kaamerad, mänguseadmed ja muud
välisseadmed.
MÄRKUS
Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, et ühendate telesignaali sisendkaabyy
li teleriga DVD-salvesti või videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta leiate ühendatud
seadme kasutusjuhendist.
Välisseadmete ühendamine võib olenevalt mudelist erineda.
yy
Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast sõltumatult.
yy
Antenni ühendamine
Teleri vaatamiseks ühendage antenn, kaabel või kaablikarp; toimides järgmiselt. Joonised võivad tegelikest
tarvikutest erineda, RF-kaabel on valikuline lisaseade.
Ühendage teler antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75Ω).
(Ei ole tootega kaasas)
Välisantenn
Ülikõrgsagedusantenn
yy
yyUltrakõrgsagedusantenn
Antennipistmik
seinal
MÄRKUS
Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutayy
ge signaalijaoturit.
Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage
yy
kujutise kvaliteedi parendamiseks signaalivõimendi.
Kui kujutise kvaliteet on ka antenni ühendayy
misel kehv, suunake antenn õiges suunas.
Lisateavet antenni ja kaabliühenduste kohta
yy
leiate aadressilt http://AntennaWeb.org .
ETTEVAATUST
Ärge väänake RF-kaabli vasksüdamikku.
yy
Vaskjuhe
Teleri kahjustamise vältimiseks järgige seadyy
metevaheliste ühenduste juhiseid, seejärel
ühendage toitejuhe pistikupessa.
ÜHENDUSTE LOOMINE
25
Satelliitühendus
(Ei ole tootega kaasas)
EESTI
**MN33V, **MA33V Mudel
Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabliga (75 Ω).
26
ÜHENDUSTE LOOMINE
EESTI
HD-vastuvõtja, DVD-, VCR-mängija või mänguseadmega
ühendamine
Ühendage HD-vastuvõtja, DVD-, VCR-mängija või mänguseade teleriga ja valige sobiv sisendrežiim.
HDMI-ühendus
HDMI on parim moodus seadme ühendamiseks.
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseade ja teler HDMIkaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel.
MÄRKUS
Kasutage High Speed HDMI™-kaablit
yy
High Speed HDMI™ kaablite võime edastada kuni 1080p ja rohkem eraldusvõimega HD-signaali
yy
on kontrollitud.
Toetatud HDMI audiovorming: Dolby Digital, PCM (kuni 192 KHz, 32 KHz /44.1 KHz / 48 KHz /
yy
88 KHz / 96 KHz / 176 KHz / 192 KHz, DTS ei ole toetatud).
(Ei ole tootega kaasas)
DVD / Blu-Ray / HD-kaabliboks / HD STB /
mänguseade
ÜHENDUSTE LOOMINE
27
HDMI kuni DVI kaabli ühendamine
MÄRKUS
Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage välisseade teleriga valikulise audiokaabli abil.
yy
Kui kasutate HDMI-/DVI- kaablit, toetatakse ainult ühekordset ühendust (Single Link).
yy
(Ei ole tootega kaasas)
(Ei ole tootega kaasas)
või
(sõltub mudelist)
DVD / Blu-Ray / HD-kaabliboks /
HD STB / mänguseade
EESTI
Edastab välisseadme digitaalse videosignaali telerisse. Ühendage välisseade ja teler HDMI kuni DVIkaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.
28
ÜHENDUSTE LOOMINE
Komponentkaabli ühendamine
EESTI
Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaalid telerisse. Ühendage välisseade ja teler
komponentkaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage
komponentkaablit.
MÄRKUS
Kui kaablid ühendatakse valesti, võib kuvatav pilt olla must-valge või moonutatud värvidega.
yy
Kontrollige, et kaablid on ühendatud vastavat värvi pistikusse.
yy
(Ei ole tootega kaasas)
(Ei ole tootega kaasas)
DVD / Blu-Ray / HD-kaabliboks
HD STB / mänguseade
ÜHENDUSTE LOOMINE
29
Komposiitkaabli ühendamine
MÄRKUS
Kontrollige, et kaablid on ühendatud vastavat värvi pistikusse.
(Ei ole tootega kaasas)
DVD / Blu-Ray / HD-kaabliboks /
HD STB / Mänguseade
EESTI
Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaalid telerisse. Ühendage välisseade ja teler
komponentkaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel.
30
ÜHENDUSTE LOOMINE
Euro Scart-kaabli ühendamine
EESTI
Edastab välisseadme video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseade ja teler Euro Scart-kaabliga,
nagu on näidatud järgmisel joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage Euro Scart-kaablit.
Praegune
sisendtüüp
Väljundi tüüp AV1
(TV-väljund1)
Digitaalteler
Digitaalteler
Analoogteler
Analoogteler
Komponent, AV, HDMI, RGB
1 Teleriväljund: teleri analoog- või digitaaltelevisiooni signaalide väljund.
MÄRKUS
Kui soovite kasutada Euro Scart kaablit, peab see olema varjestatud.
(Ei ole tootega kaasas)
DVD / Blu-Ray / HD-kaabliboks
ÜHENDUSTE LOOMINE
31
USB-seadme ühendamine
või
USB
(Ei ole tootega kaasas)
CI-mooduli ühendamine
Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis.
See funktsioon ei ole kõikides riikides kasutusel.
MÄRKUS
Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud õiges suunas. Kui moodul ei ole
yy
õigesti sisestatud, võib see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud, võtke ühendust maapealse teleyy
visiooni/kaabeltelevisiooni/satelliittelevisiooni teenusepakkujaga.
(Ei ole tootega kaasas)
PCMCIA kaart
EESTI
Ühendage teleriga USB-mäluseade (näiteks USB-välkmälu, väline kõvaketas, MP3-mängija või USBmälukaardilugeja), avage menüü MINU MEEDIA ja sirvige erinevaid multimeediumifaile.
32
ÜHENDUSTE LOOMINE
Traadiga võrku ühendamine
EESTI
**MN33V,**MA33V Mudel (Ainult UK)
Ühendage teler LAN-pordi vahendusel kohtvõrku (LAN), nagu joonisel näidatud ja seadistage võrgusätted.
Pärast füüsilise ühenduse loomist võivad mõned koduvõrgud nõuda teleri võrgusätete konfigureerimist.
Suurem osa koduvõrke ühendab teleri automaatselt ja reguleerimist vajamata.
Täpset teavet saate oma Interneti-teenusepakkujalt või ruuteri kasutusjuhendist.
ETTEVAATUST
Ärge ühendage LAN-porti moodultelefoni kaablit.
yy
Kuna ühendusvõimalusi on mitmeid, järgige oma telekommunikatsiooniettevõtte või Internetiyy
teenusepakkuja juhiseid.
(Ei ole tootega kaasas)
MÄRKUS
[**MN33V, **MA33V Mudel]
UK: LAN-port on saadaval. (LAN-port on lisatud HD MHEG toetamiseks.)
yy
Muud piirkonnad: LAN-port pole saadaval.
yy
ÜHENDUSTE LOOMINE
33
Ühendamine arvutiga
* Plug & Play: funktsioon, kus arvuti tuvastab ühendatud ja sisselülitatud seadme ilma kasutajapoolse
sekkumise või konfigureerimiseta.
MÄRKUS
Teleri parima pildikvaliteedi tagamiseks on soovitatav kasutada HDMI-ühendust.
yy
Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage arvuti teleriga valikulise audiokaabli vahendusel.
yy
Kui lülitate teleri sisse külmalt, võib ekraan väreleda. See on tavaline.
yy
Ekraanile võivad ilmuda mõned punased, rohelised või sinised laigud. See on tavaline.
yy
Ühendage signaali sisendkaabel ja pingutage see kruvisid päripäeva keerates.
yy
Ärge vajutage LCD-ekraanile pikemat aega sõrmega, kuna see võib ekraanil tekitada ajutisi moonutuyy
sefekte.
Kujutise sissepõlemisefekti vältimiseks ärge kuvage fikseeritud kujutist ekraanil pikema aja vältel. Võiyy
maluse korral kasutage ekraanisäästjat.
Kui kasutate HDMI-/DVI- kaablit, toetatakse ainult ühekordset ühendust (Single Link).
yy
MÄRKUS
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvutirežiimi lülitama.
yy
Alltoodud ekraanikuva ilmub järgmistel juhtudel.
yy
»»HDMI-sisendisse ühendatud seadme sisselülitamisel.
»»HDMI-sisendile lülitumisel.
Kas sisend on arvutiga ühendatud?
Jah
Ei
Ära näita seda teadet uuesti
Kui valite „Jah„ optimeeritakse pildi suurust ja kvaliteeti vastavalt arvutile.
yy
Kui valite „Ei„ optimeeritakse pildi suurust ja kvaliteeti vastavalt AV-seadmele (DVD-mängija, digiboks,
yy
mänguseade).
Kui valite „Ära näita seda teadet uuesti„ siis ilmub teade uuesti alles pärast teleri lähtestamist.
yy
Seadistatud väärtusi saate muuta SETTINGS s SISEND s Sisendi silt.
EESTI
Teler toetab isehäälestusfunktsiooni Plug & Play* ning on varustatud sisseehitatud Virtual Surround
kõlaritega, mis esitavad selget rikkaliku bassiga heli.
34
ÜHENDUSTE LOOMINE
HDMI-ühendus
EESTI
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teler HDMI-kaabliga, nagu
on näidatud järgmisel joonisel. Arvuti HDMI-ühenduse abil teleriga ühendamiseks peate sisendi sildiks
määrama arvuti.
MÄRKUS
Kasutage High Speed HDMI™-kaablit
yy
High Speed HDMI™ kaablite võime edastada kuni 1080p ja rohkem eraldusvõimega HD-signaali on
yy
kontrollitud.
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvuti- või DVI-režiimi lülitama.
yy
Toetatud HDMI audiovorming: Dolby Digital, PCM (kuni 192 KHz, 32 KHz /44.1 KHz / 48 KHz / 88
yy
KHz / 96 KHz / 176 KHz / 192 KHz, DTS ei ole toetatud).
(Ei ole tootega kaasas)
Arvuti
ÜHENDUSTE LOOMINE
35
HDMI kuni DVI kaabli ühendamine
MÄRKUS
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvuti- või DVI-režiimi lülitama.
yy
Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage arvuti teleriga valikulise audiokaabli vahendusel.
yy
Kui kasutate HDMI-/DVI- kaablit, toetatakse ainult ühekordset ühendust (Single Link).
yy
(Ei ole tootega kaasas)
(Ei ole tootega kaasas)
või
Arvuti
(sõltub mudelist)
EESTI
Edastab video digitaalsignaali arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teler HDMI kuni DVI üleminekukaabliga,
nagu on näidatud järgmisel joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.
36
ÜHENDUSTE LOOMINE
RGB-kaabli ühendamine
EESTI
Edastab analoogsignaali arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teler D-sub 15-viigulise kaabliga, nagu on
näidatud järgmisel joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.
MÄRKUS
Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage arvuti teleriga valikulise audiokaabli abil.
(Ei ole tootega kaasas)
(Ei ole tootega kaasas)
Arvuti
või
(sõltub mudelist)
KAUGJUHTIMISPULT
37
KAUGJUHTIMISPULT
ETTEVAATUST
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid,
vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti kahjustada.
Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
TV/RAD
Valib raadio, televisiooni ja
digitelevisiooni programme.
(POWER)
Lülitab teleri sisse või välja.
INPUT
Vahetab sisendalllika, lülitab
teleri sisse.
SUBTITLE
Taastab digitaalrežiimis teie
eelistatud subtiitrid.
AD
Lülitab audio kirjelduse sisse või
välja.
PIP
Lülitab PIP-režiimi sisse või välja.
Numbrinupud
Sisestavad numbreid.
(Kasutusjuhend)
Avab kasutusjuhendi.
LIST
Salvestatud programmide
loendi kuvamine.
+
-
Reguleerib helitugevust.
PAGE
Q.VIEW
Naaseb viimati vaadatud
programmile.
P
Valib programmi.
PAGE
Liigub eelmisele või järgmisele
kuvale.
FAV
Lemmikprogrammide loendi
avamine.
GUIDE
Kuvab programmijuhi.
MUTE
Vaigistab heli.
EESTI
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja
kasutage telerit juhiseid järgides. Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid
(1,5 V AAA), sobitades
ja
otsad patareiruumis toodud sildi kohaselt ning sulgege patareide kate.
Patareide eemaldamiseks tehke paigaldamise toiming vastupidises järjestuses.
38
KAUGJUHTIMISPULT
EESTI
SETTINGS
Avab põhimenüüd.
Teleteksti nupud
Neid nuppe kasutatakse
teleteksti jaoks.
INFO ⓘ
Kuvab valitud programmi
teabe.
Noolenupud
Menüüdes või valikutes
sirvimiseks.
OK
Menüüde ja suvandite
valimiseks ning sisestuse
kinnitamiseks.
Q.MENU
Avab kiirmenüüd.
EXIT
Kustutab kõik ekraanilt ja
naaseb TV-režiimi.
BACK
Eelmisele tasemele naasmine.
SIMPLINK
Annab juurdepääsu HDMICEC-i kaudu HDMI-kaabliga
ühendatud AVseadmetele.
SIMPLINK-menüü avamine.
TV/PC
Valib teleri- või arvutirežiimi.
793&
Värvilised nupud
Nende abil saab kasutada
mõne menüü erifunktsioone.
MÄRKUS
MHEG kanalil ei saa taustavalgust kollase või sinise nupuga muuta.
Juhtnupud
Juhib MINU MEEDIA
menüüsid või SIMPLINKühilduvaid seadmeid
(USB,SIMPLINK).
Taustavalgus
Kohandab ekraani heledust
ekraani taustavalgusega.
SÄTETE KOHANDAMINE
39
SÄTETE KOHANDAMINE
EESTI
Põhimenüüde avamine
1 Vajutage SETTINGS, et avada põhimenüüd.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu
PILT
AUDIO
SEADED
AEG
Reguleerib kujutise suurust, kvaliteeti või efekti.
Reguleerib helikvaliteeti, -efekti või helitugevuse taset.
Seadistab ja muudab programme.
Määrab kellaaja, kuupäeva või taimeri funktsiooni.
LUKK
Lukustab või avab kanalid ja programmid.
VALIK
Kohandab üldsätteid.
SISEND
VÕRK
MINU MEEDIA
BACK.
Kuvab sisendallikad koos siltidega.
(**MN33V, **MA33V mudel (kõik piirkonnad väljaarvatud UK))
Määrab võrgu. (**MN33V, **MA33V Mudel (Ainult UK))
Integreeritud meediumifunktsioonide kasutamine.
Vajutage PUNAST nuppu, et avada Klienditoe menüüd.
yy
Vajutage ROHELIST nuppu, et avada FAQ menüüd.
yy
Vajutage OK( ) programmiseadete seadistamiseks.
Klienditugi
Klienditugi
Klienditoe kasutamine.
Tarkvara uuendus
yy
Pildi testimine
yy
Heli testimine
yy
Signaali testimine
yy
Toode/Teenusinfo.
yy
Võrgu test (**MN33V, **MA33V Mudel
yy
(Ainult UK))
Kasutusjuhend
yy
FAQ
Välju
FAQ
Näitab korduma kippuvate küsimuste
vastuseid teleri vaatamise kohta ja
seadistab seotud menüüd.
40
KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE
KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE
EESTI
Avab kasutusjuhendi.
Teleri menüü kasutamine
1 Vajutage SETTINGS, et avada põhimenüüd.
2 Vajutage PUNAST nuppu, et avada Klienditugi
menüüd.
3 Leidke noolenuppudega valik Kasutusjuhend ja
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Kasutusjuhend
Sisendseadme kasutamine
ODC(Kiirreageerimisahel) seadistamine
KANALI seadistus
suvandile ja vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Eelmisele menüütasemele naasmiseks
vajutage nuppu
BACK.
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
PIP-i kasutamine (Pilt pildis)
PILDI, HELI seadistus
Ajavalikute seadistamine
VALIK
Teleri lukustusvalikute seadistamine
Lisafunktsioon
Keele seadistamine
Informatsioon
vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või
3
2
Riigi seadistamine
1
1 Võimaldab valida soovitud kategooria.
2 Võimaldab valida soovitud elemendi.
Kasutage nuppe ꕌ/ꕍ, et lehekülgede vahel
liikuda.
3 Võimaldab registris soovitud funktsiooni
kirjeldust sirvida.
Kasutusjuhend
1 VALIK > Keele määramiseks
SETTINGS  VALIK  Keel
Teil on võimalik valida ekraanil kuvatava menüü ja edastatava
digitaalheli keel.
 Menüükeel : Valib ekraanil kuvatava teksti keele.
 Audio keel [ainult digirežiimis] : Valib keele, milles soovite
vaadata mitme edastatava keelega digitelevisiooni.
 Subtiitri keel [ainult digirežiimis] : Kasutage funktsiooni Subtiitrid, kui subtiitreid edastatakse kahes või enamas keeles.
✎ Kui valitud keeles edastatavad subtiitrite andmed puudu
vad, kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.
KANALI seadistus
PILDI, HELI seadistus
VALIK
Lisafunktsioon
Teave
1 Vajutage
(KASUTUSJUHEND), et
Kasutusjuhend avada.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud valikule ja
vajutage nuppu OK.
3 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu
BACK.
2
Suumi sisse
Sulge
SETTINGS  VALIK  Keel
Teil on võimalik valida ekraanil kuvatava menüü ja edastatava
digitaalheli keel.
 Menüükeel : Valib ekraanil kuvatava teksti keele.
 Audio keel [ainult digirežiimis] : Valib keele, milles soovite vaadata mitme edastatava keelega digitelevisiooni.
 Subtiitri keel [ainult digirežiimis] : Kasutage funktsiooni Subtiitrid,
kui subtiitreid edastatakse kahes või enamas keeles.
✎ Kui valitud keeles edastatavad subtiitrite andmed puuduvad,
kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.
2
Suumi välja
Sulge
1 Kuvab valitud menüü kirjelduse.
Kasutage nuppe ꕌ/ꕍ, et lehekülgede vahel
liikuda.
2 Ekraanil sisse/väljasuumimine
HOOLDUS
41
HOOLDUS
Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks puhastage telerit regulaarselt.
ETTEVAATUST
Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmmake juhe võrgupesast ja eraldage kõik muud juhtmed.
yy
Äikese ja liigpinge põhjustatud kahjustuste vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te telerit pikemat aega
yy
ei kasuta.
Ekraan ja raam
Tolmu eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees
või pehmetoimelises ja lahjendatud puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle puhta ja kuiva
lapiga.
ETTEVAATUST
Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekraanile vajutada ega toksata, kuna see võib ekraani kriimusyy
tada ja moonutusi põhjustada.
Ärge kasutage puhastamisel kemikaale (nt vaha, benseen, alkohol, lahusti, putukatõrjevahend, õhuyy
värskendajad, määrdeained), sest need võivad rikkuda ekraani välimuse ja värvikatte.
Korpus ja statiiv
Tolmu eemaldamiseks pühkige korpust kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage korpuse puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud
puhtas vees või väheses koguses pehmetoimelist puhastusainet sisaldavas vees.
ETTEVAATUST
Ärge pihustage pinnale vedelikke. Kui vedelik satub teleri sisemusse, võib tagajärjeks olla tulekahju,
yy
elektrilöök või rike.
Pinnakatte rikkumise vältimiseks ärge kasutage kemikaale.
yy
Toitejuhe
Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud tolmu ja mustust.
EESTI
Teleri puhastamine
42
HOOLDUS
Teleriekraanil kujutise „sissepõlemise„ vältimine
EESTI
Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis, siis jääb sellest ekraanile jälg, mida ei saa eemaldada. Seda
yy
nimetatakse kujutise „sissepõlemiseks„ mida garantii alusel ei hüvitata.
Kui teleri vaatamisel kasutatakse pikka aega kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemisefekt ekraayy
ni servades.
Kujutise sissepõlemise ennetamiseks vältige ekraanil pikka aega püsikujutise kuvamist (LCD-teleri
yy
korral kauem kui 2 tundi).
TÕRKEOTSING
43
TÕRKEOTSING
EESTI
Üldine
Probleem
Lahendus
Telerit ei saa
kaugjuhtimispuldiga
kasutada.
yy Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
yy Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.
ja ).
yy Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud ( ja ,
Puudub pilt ja heli.
yy Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
yy Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
yy Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
Teler lülitub ootamatult
välja.
yy Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
yy Avage valik Kellaaja seade ja kontrollige, kas unetaimer on aktiveeritud.
yy Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral
15 minuti pärast automaatselt välja.
44
TEHNILISED ANDMED
TEHNILISED ANDMED
EESTI
Satellite
Digitaaltelevisioon1
Digitaaltelevisioon
Analoogtelevisioon
Televisioonisüsteem
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/D/K
PAL-I/I’, SECAM L/L’2
Programmid
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
VHF: E2 kuni E12, UHF: E21 kuni E69,
CATV: S1 kuni S21, HYPER: S21 kuni S47
Salvestatavate
programmide
maksimumarv
6,000
1,500
1 Ainult DVB-T2 toega mudelid
2 Välja arvatud Põhjamaade riigid (Taani, Soome, Norra ja Rootsi)
TEHNILISED ANDMED
22MA33V
Paneel
Videosignaal
EESTI
22MA33D
45
22MA33H
Ekraani tüüp
550 mm lai (22 tolli)
Nähtav diagonaalsuurus : 550 mm
Pikslisamm
0,349 mm (H) x 0,349 mm (V)
Max eraldusvõime
1366 × 768 @ 60 Hz
Soovitatav eraldusvõime
1366 × 768 @ 60 Hz
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 61 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 75 Hz
Sünkroonimistüüp
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
Sisendi pistikupesa
22MA33D, 22MA33H
TV, D-Sub analoog, PC audiosisend, komponent,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
22MA33V
TV, D-Sub analoog, PC audiosisend, komponent,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Ainult UK)
Toide
Nimipinge
19 V
Energia tarbimine
Sisse lülitatud : 30 W (tavaline)
Välja lülitatud 0,4 W
1,6 A
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Tootja: Lien Chang, Model LCAP16A-E, LCAP25A
Tootja: Honor, Model ADS-40SG-19-2 19032G
Kalle
–5 kuni 20°
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)
Kaal
Statiiviga
512,6 mm x 180,9 mm x 388,7 mm
3,4 kg
Statiivita
512,6 mm x 63,1 mm x 315,6 mm
3,2 kg
Keskkonnatingimused Töötemperatuur
Tööniiskus
Hoiustamistemperatuur
Niiskus hoiustamisel
10 °C kuni 35 °C
20% kuni 80%
–10 °C kuni 60 °C
5% kuni 90%
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
46
TEHNILISED ANDMED
EESTI
24MN33D
24MN33V
Paneel
Videosignaal
Ekraani tüüp
600 mm lai (24 tolli)
Nähtav diagonaalsuurus : 600 mm
Pikslisamm
0,382 mm (H) x 0,382 mm (V)
Max eraldusvõime
1366 × 768 @ 60 Hz
Soovitatav eraldusvõime
1366 × 768 @ 60 Hz
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 61 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 75 Hz
Sünkroonimistüüp
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
Sisendi pistikupesa
24MN33D
TV, D-Sub analoog, PC audiosisend, komponent,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
24MN33V
TV, D-Sub analoog, PC audiosisend, komponent,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Ainult UK)
Toide
Nimipinge
19 V
2,0 A
Energia tarbimine
Sisse lülitatud : 33 W (tavaline)
Välja lülitatud 0,4 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Tootja: Lien Chang, Model LCAP16B-E, LCAP25B
Tootja: LG Innotek, Model PSAB-L205B, PSAB-L204B
Kalle
–5 kuni 20°
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)
Kaal
Statiiviga
556,5 mm x 180,9 mm x 414,7 mm
3,9 kg
Statiivita
556,5 mm x 62,9 mm x 343,1 mm
3,7 kg
Keskkonnatingimused Töötemperatuur
Tööniiskus
Hoiustamistemperatuur
Niiskus hoiustamisel
10 °C kuni 35 °C
20% kuni 80%
–10 °C kuni 60 °C
5% kuni 90%
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
26MA33V
Paneel
Videosignaal
EESTI
26MA33D
47
26MA33H
Ekraani tüüp
660 mm lai (26 tolli)
Nähtav diagonaalsuurus : 660 mm
Pikslisamm
0,42 mm (H) x 0,42 mm (V)
Max eraldusvõime
1366 × 768 @ 60 Hz
Soovitatav eraldusvõime
1366 × 768 @ 60 Hz
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 61 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 75 Hz
Sünkroonimistüüp
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
Sisendi pistikupesa
26MA33D, 26MA33H
TV, D-Sub analoog, PC audiosisend, komponent,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
26MA33V
TV, D-Sub analoog, PC audiosisend, komponent,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Ainult UK)
Toide
Nimipinge
19 V
Energia tarbimine
Sisse lülitatud : 35 W (tavaline)
Välja lülitatud 0,4 W
2,0 A
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Tootja: Lien Chang, Model LCAP16B-E, LCAP25B
Tootja: LG Innotek, Model PSAB-L205B, PSAB-L204B
Kalle
–5 kuni 20°
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)
Kaal
Statiiviga
620,4 mm x 203,3 mm x 447,3 mm
4,7 kg
Statiivita
620,4 mm x 58,8 mm x 380,5 mm
4,1 kg
Keskkonnatingimused Töötemperatuur
Tööniiskus
Hoiustamistemperatuur
Niiskus hoiustamisel
10 °C kuni 35 °C
20% kuni 80%
–10 °C kuni 60 °C
5% kuni 90%
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
48
TEHNILISED ANDMED
EESTI
29MN33D
29MN33V
Paneel
Videosignaal
Ekraani tüüp
720 mm lai (29 tolli)
Nähtav diagonaalsuurus : 720 mm
Pikslisamm
0,462 mm (H) x 0,462 mm (V)
Max eraldusvõime
1366 × 768 @ 60 Hz
Soovitatav eraldusvõime
1366 × 768 @ 60 Hz
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 61 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 75 Hz
Sünkroonimistüüp
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
Sisendi pistikupesa
29MN33D
TV, D-Sub analoog, PC audiosisend, komponent,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
29MN33V
TV, D-Sub analoog, PC audiosisend, komponent,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Ainult UK)
Toide
Nimipinge
19 V
Energia tarbimine
Sisse lülitatud : 40 W (tavaline)
Välja lülitatud 0,4 W
2,4 A
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Tootja: LG Innotek, Model: PSAB-L101A
Tootja: Lite-On, Model: PA-1650-64
Kalle
–5 kuni 20°
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)
Kaal
Statiiviga
668,6 mm x 223,5 mm x 472,4 mm
5,9 kg
Statiivita
668,6 mm x 65,8 mm x 405,5 mm
5,3 kg
Keskkonnatingimused Töötemperatuur
Tööniiskus
Hoiustamistemperatuur
Niiskus hoiustamisel
10 °C kuni 35 °C
20% kuni 80%
–10 °C kuni 60 °C
5% kuni 90%
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
49
TEHNILISED ANDMED
RGB (PC) / HDMI (PC) toetatud režiimid
Toetab komponentrežiimi
Horisontaalne
sagedus(kHz)
Vertikaalne
sagedus(Hz)
Lahendus
Horisontaalne
sagedus(kHz)
Vertikaalne
sagedus(Hz)
720 x 400
31,468
70,080
720 x 480
15,730
59,940
15,750
60,000
640 x 480
31,469
59,940
720 x 480
640 x 480
37,500
75,000
720 x 576
15,625
50,000
800 x 600
37,879
60,317
720 x 480
31,470
59,940
800 x 600
46,875
75,000
720 x 480
31,500
60,000
31,250
50,000
1024 x 768
48,363
60,004
720 x 576
1024 x 768
60,023
75,029
1280 x 720
44,960
59,940
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 720
45,000
60,000
1366 x 768
47,717
59,790
1280 x 720
37,500
50,000
1920 x 1080
33,720
59,940
1920 x 1080
33,750
60,000
1920 x 1080
28,125
50,000
1920 x 1080
56,250
50,000
1920 x 1080
67,432
59,940
1920 x 1080
67,500
60,000
MÄRKUS
Optimaalne ekraani eraldusvõime 60 Hz juures
on 1366 X 768. Iga režiimis on optimaalseks
ajastuseks vertikaalsagedus 60 Hz.
Toetab HDMI (DTV) režiimi
Horisontaalne
sagedus(kHz)
Vertikaalne
sagedus(Hz)
Komponentpordi ühendusteave
720 x 480
31,469
31,500
59,940
60,000
Teleri komponentpordid
720 x 576
31,250
50,000
1280 x 720
37,500
50,000
1280 x 720
44,960
45,000
59,940
60,000
1920 x 1080
33,720
33,750
59,940
60,000
1920 x 1080
28,125
50,000
1920 x 1080
27,000
24,000
1920 x 1080
33,750
30,000
1920 x 1080
56,250
50,000
1920 x 1080
67,430
67,500
59,940
60,000
Lahendus
DVD-mängija
videoväljundipordid
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
EESTI
Lahendus
50
TEHNILISED ANDMED
MÄRKUS
EESTI
Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist teleri ekraanil. Fikseeritud kujutis võib jäädavalt ekraanile
yy
kinnistuda. Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
PC-režiimis võib esineda teatud müra, olenevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist, kontrastist või
yy
heledusest. Sel juhul muutke PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige
menüü abil heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui arvuti graafikakaardi värskendussagedust ei
saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi valmistajaga.
Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkroonimise sisendkuju on eraldatud.
yy
Ühendage arvuti teleri väljundpordi signaalkaabel teleri pordiga RGB (PC) või arvuti signaalkaabel
yy
HDMI-väljundpordist teleri pordiga HDMI IN.
Ühendage arvuti audiokaabel teleri helisisendiga. (Helikaablid ei ole teleriga kaasas.)
yy
Helikaardi kasutamisel reguleerige vastavalt arvuti heli.
yy
Kui arvuti graafikakaart ei edasta samal ajal analoog- ja digitaal-RGB-d, ühendage arvuti kuvamiseks
yy
vaid üks: RGB või HDMI IN.
Kui personaalarvuti graafikakaart edastab samal ajal analoog- ja digitaal-RGB-d, seadistage teleris
yy
RGB või HDMI. (Teine režiim on teleri poolt automaatselt Plug and Play peale seadistatud).
DOS-režiim ei pruugi olenevalt videokaardist töötada, kui kasutate HDMI kuni DVI kaablit.
yy
Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m
yy
pikkust kaablit. See annab parima pildikvaliteedi.
KLAHVI KOODID
51
KLAHVI KOODID
EESTI
Ainult **MA33H mudelid
• Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.
Kood
(Hexa)
Funktsioon
Märkus
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
01
CH -, PR nupp
Kaugjuhtimispuldi
02
Helitugevus +
nupp
Kaugjuhtimispuldi
03
Helitugevus nupp
Kaugjuhtimispuldi
06
> (Nooleklahv / Parem)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
07
< (Nooleklahv / Vasak)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
08
Toide
nupp
Kaugjuhtimispuldi
09
Mute
nupp
Kaugjuhtimispuldi
0B
Input
nupp
Kaugjuhtimispuldi
0E
SLEEP
nupp
Kaugjuhtimispuldi
0F
TV, TV/RAD
nupp
Kaugjuhtimispuldi
10 - 19 Numbriklahvid 0–9
nupp
Kaugjuhtimispuldi
1A
Q.View / Flashback
nupp
Kaugjuhtimispuldi
1E
FAV (Lemmikkanal)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
20
Text (Teletekst)
nupp
T. Opt (Teletext Option)
Kaugjuhtimispuldi
21
(Teleteksti valik)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
28
Tagasi (BACK)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
30
AV (Audio / Video) režiim
nupp
Caption/Subtitle
Kaugjuhtimispuldi
39
(Subtiitrid)
nupp
Λ (Nooleklahv / Kursor
Kaugjuhtimispuldi
40
üles)
nupp
V (Nooleklahv / Kursor
Kaugjuhtimispuldi
41
alla)
nupp
My Apps (Minu
Kaugjuhtimispuldi
42
rakendused)
nupp
Menu / Settings (Menüü/ Kaugjuhtimispuldi
43
Seaded)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
44
OK / Enter (OK/Sisesta)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
45
Q.Menu
nupp
00
CH +, PR +
Kood
(Hexa)
4C
50
53
5B
60
61
63
71
72
79
91
99
7A
7C
7E
8E
8F
AA
AB
B0
B1
BA
BD
DC
9F
Funktsioon
Märkus
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
TV/PC
nupp
Kaugjuhtimispuldi
List
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Exit
nupp
Kaugjuhtimispuldi
PIP(AD)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Sinine
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Kollane
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Roheline
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Punane
nupp
Ratio / Aspect Ratio
Kaugjuhtimispuldi
(Kuvasuhe)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
AD (Audio kirjeldus)
nupp
Automaatne
Kaugjuhtimispuldi
konfigureerimine
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Kasutusjuhend
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Smart / Home
nupp
Kaugjuhtimispuldi
SIMPLINK
nupp
Kaugjuhtimispuldi
►► (Edasikerimine)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
◄◄ (Tagasikerimine)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Info
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Telekava
nupp
Kaugjuhtimispuldi
► (Esita)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
ꕗ (Peata / Otse-TV)
nupp
ꕘ (Hangumine / aeglane Kaugjuhtimispuldi
esitamine / paus)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
ꔄ (REC)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
3D
nupp
Kaugjuhtimispuldi
App / *
nupp
List, - (ainult ATSC)
* Klahvi koodi 4C (0x4C) saab kasutada ATSC/ISDB-mudelitel, mis kasutavad kanali põhiarvu/lisaarvu.
(Lõuna-Korea, Põhja-Ameerika, Ladina-Ameerika, v.a Columbia mudelid)
52
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
• Teie teler võib erineda pildil olevast.
Ühendage jadamuunduriga ühendatud USB/RS-232C välise juhtseadmega (nt arvuti või AV-juhtsüsteem)
ja juhtige teleri funktsioone väliselt.
Märkus: teleri juhtimispordi tüüp võib erinevate mudelite puhul olla erinev.
* Pidage meeles, et kõik mudelid ei toeta seda ühendustüüpi.
* Kaabel ei ole kaasas.
Jadamuunduriga ühendatud USB koos USB-kaabliga
USB-tüüpi
USB IN
(Ei ole kaasas)
(PC)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
• LG teler toetab PL2303 kiibipõhise (tarnija ID: 0x0557, toote ID: 0x2008) USB ühendamist
jadamuunduriga, mida LG ei valmista ega tarni.
1
3
(PC)
2
3
CONTROL
&
SERVICE
• Seda saab osta arvutikauplustest, kus müüakse IT-professionaalidele mõeldud tarvikuid.
SERVICE ONLY
EESTI
Ainult **MA33H mudelid
(TV)
1
(PC)
RS-232C IN
2 IN
CABLE
ANTENNA IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
USB IN
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
53
3
RS-232C IN
Telefoni pistiku tüüp
(TV)
(PC)
• Tuleb
RS-232 kaabli telefoni
(TV)
(PC)osta arvuti ja teleri ühendamiseks vajalik, antud kasutusjuhendis nimetatud
(CONTROL & SERVICE)
2
pistik.
1 1
(PC)
(PC)
RS-232C IN
3 3
RS-232C IN
3
(PC)
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2 2
Klienditugi
(CONTROL & SERVICE)
(Ei ole kaasas)
SERVICE ONLY
* Teiste mudelite puhul ühendage USB-porti.
1
Pistikupesa RS-232C
(TV)
konfiguratsioonid
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
1
5
Arvuti
RS-232C IN
RXD
2
2
TXD
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
(CONTROL & SERVICE)
6
9
RS-232C
(Järjestikport)
Teler
VÕI
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Telefon
Seadista ID
ID-numbri seadistamise kohta vt „Reaalandmete teisendamine" lk Vt lk 55
1. Vajutage SETTINGS, et avada põhimenüüd.
2. Liikuge noolenuppudega valikule VALIK ja vajutage nuppu OK.
3. Liikuge noolenuppudega valikule SEADISTA ID ja vajutage OK.
4. Sirvige vasakule või paremale, et seadistada ID-number ja valige SULGE. Reguleerimise vahemik on 1
kuni 99.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage EXIT.
EESTI
SERVICE ONLY
RS-232C koos RS-232C kaabliga
(pärand)
1
54
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Sideparameetrid
EESTI
• Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
• Andmepikkus: 8 bitti
• Paarsus: puudub
• Stopp-bitt: 1. bitt
• Sidekood: ASCII-kood
• Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
Käskude loend
(sõltub mudelist)
COMMAND1
COMMAND2
DATA
(kuueteistkümnendsüsteem)
01. Toite väljalülitamine
k
a
00
02. Kuvasuhe
k
c
(Vt lk ��)
03. Ekraanisummutus
k
d
(Vt lk ��)
04. Helitugevuse vaigistamine
k
e
00 kuni 01
05. Helitugevuse juhtimine
k
f
00 kuni 64
06. Kontrastsus
k
g
00 kuni 64
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
08. Värv
k
i
00 kuni 64
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
10. Teravus
k
k
00–32
11. Ekraanikuva valik
k
l
00 kuni 01
12. Kaugjuhtimise lukustusrežiim
k
m
00 kuni 01
13. Tasakaal
k
t
00 kuni 64
14. Värvi temp.
x
u
00 kuni 64
15. ISM-meetod (ainult plasmatelerid)
j
p
(Vt lk ��)
16. Energiasääst
j
q
00 kuni 05
17. Häälestuskäsk
m
a
(Vt lk ��)
18. Kanali (programmi) lisamine/kustutamine
(vahele jätmine)
m
b
00 kuni 01
19. Klahv
m
c
Klahvi koodid
20. Tagantvalgustuse juhtimine, Juhtpaneeli
valgus
m
g
00 kuni 64
21. Sisendi valimine (põhi-)
x
b
(Vt lk ��)
22. 3D (ainult 3D mudelid)
x
t
(Vt lk ��)
23. Laiendatud 3D (ainult 3D-mudelid)
x
v
(Vt lk ��)
24. Automaatne konfigureerimine
j
u
(Vt lk ��)
* Märkus: USB-toimingute, nagu DivX või EMF, jooksul ei täideta ühtegi käsku, välja arvatud Power (ka)
(Toide) ja Key (mc) (Klahv), ning neid käsitletakse kui mittekasutatavaid.
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
55
Edastus-/vastuvõtuprotokoll
EESTI
Edastus
[Command 1][Command 2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : esimene käsk teleri juhtimiseks (j, k, m või x)
[Command 2] : teine käsk teleri juhtimiseks.
[Set ID]
: s aate seadistada [Set ID] soovitud monitori ID-numbri valikumenüüs.
Teleri reguleerimise vahemik on 1 kuni 99. Kui väärtuseks [Set ID] on valitud '0', saab
juhtida kõiki ühendatud üksuseid.
* [Set ID] esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastus- ja vastuvõtuprotokollis
kuueteistkümnendarvuna (0x00 – 0x63).
[DATA]
: käsuandmete edastamine (kuueteistkümnendarv). Käsu oleku lugemiseks edastatakse
'FF'-andmed.
[Cr]
: Tagasijooks - ASCII-kood '0x0D'
[ ]
: Tühik – ASCII-kood '0x20'
OK Acknowledgement
[Command 2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab teler selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi).
Sel juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on
kirjutusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.
Vea kinnitamine
[Command 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab teler selle
vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi).
Data 00: lubamatu kood
Reaalandmete teisendamine (Kuueteistkümnendarv b Kümnendarv)
* Kui sisestate [data] kuueteistkümnendarvuna, tutvuge järgmise teisendustabeliga.
* Kanali häälestamise (ma) käsk kasutab kanalinumbri valimiseks kuueteistkümnendarvu kahebaidilist
väärtust ([andmeid]).
00 : samm 0
01 : samm 1 (Seadista ID 1)
...
0A : samm 10 (Seadista ID 10)
...
0F : samm 15 (Seadista ID 15)
10 : samm 16 (Seadista ID 16)
...
32 : samm 50 (Seadista ID 50)
33 : samm 51 (Seadista ID 51)
...
63 : samm 99 (Seadista ID 99)
...
C7 : samm 199
C8 : samm 200
...
FE : samm 254
FF : samm 255
...
01 00 : samm 256
...
27 0E : samm 9998
27 0F : samm 9999
...
56
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
* Käsud võivad mudelist ja signaalist olenevalt erinevalt toimida.
EESTI
01. Toide (käsklus: k a)
03. Ekraanisummutus (käsklus: k d)
►T
eleri toite väljalülitamine.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Toite väljalülitamine Data 01 : Toide sees
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►T
oite oleku sees näitamine. (Toimib ainult
sisselülitatud teleriga.)
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][01][x]
*S
amamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
'FF' andmeid selle vormingu alusel, esitab kinnitus
tagasiside vastava funktsiooni oleku kohta.
►E
kraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : E
kraanisummutus väljas (pilt sees)
Videosummutus väljas
01 : ekraanisummutus sees (pilt väljas)
10 : videosummutus sees
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*K
ui videosummutus on sees, kuvatakse ekraanikuva
(OSD). Kui ekraanisummutus on sees, siis ekraanikuva
(OSD) ei kuvata.
04. Helitugevuse vaigistamine (käsklus: k e)
02. Kuvasuhe (käsklus: k c) (Põhipildi suurus)
►E
kraanivormingu reguleerimine. (Peamine
pildivorming) Samuti saate häälestada ekraani
vormingut, kasutades kuvasuhet menüüs Q.MENU.
või menüüs PILT.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Normaalekraan (4:3)
02 : laiekraan (16:9)
04 : suum
05 : suum 2 (Ladina-Ameerika, v.a Colombia)
06 : programmi/algse suuruse poolt määratud
07 : 14:9 (Euroopa, Colombia, Lähis-Ida, Aasia, v.a
Lõuna-Korea ja Jaapan)
09 : * Skaneerimine
0B : täisekraan
(Euroopa, Colombia, Lähis-Ida, Aasia (v.a LõunaKorea ja Jaapan)
10 kuni 1F : kinosuum 1 kuni 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Arvutisisendi kasutamisel valige kuvasuhe 16:9 või 4:3 .
* DTV-/HDMI-/komponentrežiimis (kõrglahutusega)
saab kasutada ainult valikut Just Scan
(Skannimine).
* Täisekraani režiim võib mudelist olenevalt erinevalt
toimida ja see on digitelevisiooni (DTV) puhul
täielikult, analoogtelevisiooni (ATV) ja AV puhul
osaliselt toetatud.
►H
elitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi
nupu MUTE abil.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : h elitugevuse vaigistamine sees (helitugevus väljas)
01 : h elitugevuse vaigistamine väljas (helitugevus sees)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Helitugevuse reguleerimine (käsklus: k f)
►H
elitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi
helitugevusnuppude abil.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (käsklus: k g)
►E
kraani kontrastsuse reguleerimine.
Kontrastsust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Heledus (käsklus: k h)
►E
kraani kontrastsuse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
57
13. Helitasakaal (käsklus : k t)
►E
kraani värvi reguleerimine.
Värve saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►H
elitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Varjund (käsklus: k j)
14. Värvi temp. (käsklus: x u)
►E
kraani varjundi reguleerimine.
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Punane : 00 kuni Roheline : 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►V
ärvitemperatuuri reguleerimine. Värvitemperatuuri
seadeid saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Teravus (käsklus: k k)
15. ISM-meetod (käsklus: j p) (ainult plasmatelerid)
► ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate
►E
kraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
reguleerida ka menüüs VALIK.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 02: Süstik
08: Tavaline
20: Värvipesu
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. Ekraanikuva valik (käsklus: k l)
►E
kraanikuva (OSD) sisse-/väljalülitamine
kaugjuhtimise korral.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : OSD väljas
01 : OSD sees
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus: k m)
►M
onitori ja kaugjuhtimispuldi esipaneeli juhtnuppude
lukustamine.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : lukustus väljas
01 : lukustus sees
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta
kaugjuhtimispulti.
Kui toide lülitatakse välja või sisse, vabastatakse
välise juhtseadme lukustus (20-30 sekundit pärast
välja või sisse lülitamist).
*O
oterežiimis (DC on väljalülitustaimeri või käskude 'ka',
'mc' poolt välja lülitatud) ning kui klaviatuurilukk on
sees, ei lülitu teler toiteklahvi ega klahvi IR & Local (IR
& kohalik) vajutamisel sisse.
16. Energiasääst (käsklus: j q)
►T
eleri energiakulu vähendamine. Energiasäästmist
saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : Väljas
01 : Minimaalne
02 : Keskmine
03 : Maksimaalne
04 : Automaatne
05 : Ekraan väljas
* (Olenevalt mudelist)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
08. Värv (käsklus: k i)
58
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
17. Häälestuskäsk (käsklus: m a)
EESTI
* See käsk võib mudelist ja signaalist olenevalt erinevalt
toimida.
• Euroopa, Lähis-Ida, Colombia, Aasia (v.a Lõuna-Korea
ja Jaapani) mudel
► Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Maapealne analoogtelevisioon / kaabeltelevisioon
[Data 00][Data 01] Kanali andmed
Data 00 : Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 01 : Madala baidiarvuga kanali andmed
- 00 00 ~ 00 C7 (Kümnendarv: 0 ~ 199)
Data 02 : Sisendallikas (analoog)
- 00 : Maapealne televisioon (ATV)
- 80 : Kaabel-TV (CATV)
* Maapealne digitaaltelevisioon / kaabeltelevisioon /
satelliittelevisioon
[Data 00][Data 01]: Kanali andmed
Data 00 : Kõrge kanali andmed
Data 01 : Madala kanali andmed
- 00 00 ~ 27 0F (Kümnendarv: 0 ~ 9999)
Data 02 : Sisendallikas (digitaalne)
- 10 : Maapealne televisioon (DTV)
- 20 : Maapealne raadioside (Raadio)
- 40 : Satelliittelevisioon (SDTV)
- 50 : Satelliitraadio (S-Radio)
- 90 : Kaabel-digitaaltelevisioon (CADTV)
- a0 : Kaabel-Raadio (CA-Radio)
* Häälestuskäsu näited:
1. Häälestage maapealsele analoogkanalile (PAL) 10.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 10 = 00 0a
Data 02 = Maapealne analoogtelevisioon = 00
Tulemus = ma 00 00 0a 00
2. Häälestage maapealseles digitaalkanalile (DVB-T) 01.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 1 = 00 01
Data 02 = Maapealne digitaaltelevisioon = 10
Tulemus = ma 00 00 01 10
3. Häälestage satelliitkanalile (DVB-S) 1000.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 1000 = 03 E8
Data 02 = Digitaalne satelliittelevisioon = 40
Tulemus = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Lõuna-Korea, Põhja- / Ladina-Ameerika (v.a
Colombia) mudel
► Kanali häälestamiseks järgmisele reaalarvule/
põhiarvule/lisaarvule.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][ ][Data 04][ ][Data 05][Cr]
Digitaalkanalitel on reaalarv, põhiarv ja lisaarv.
Reaalarvuks on digitaalkanali tegelik number, on The
Physical number is the actual digital channel number,
põhiarvuks on number, milleks kanal tuleb teisendada
ning lisaarvuks alamkanal. Kuna ATSC-tuuner teisendab
kanali numbri automaatselt põhi-/lisaarvuks, ei ole käsu
digitaalkanalile edastamisel reaalarvu vaja.
* Maapealne analoogtelevisioon / kaabeltelevisioon
Data 00 : Kanali reaalarv
- Maapealne televisioon (ATV) : 02~45 (Kümnendarv:
2 ~ 69)
- Kaabel-TV (CATV) : 01, 0E~7D (Kümnendarv: 1,
14~125)
[Data 01 ~ 04]: Kanali põhiarv/lisaarv
Data 01 ja 02: xx (Ei oma tähtsust)
Data 03 ja 04: xx (Ei oma tähtsust)
Data 05: sisendallikas (Analoog)
- 00 : Maapealne televisioon (ATV)
- 01 : Kaabel-TV (CATV)
* Maapealne digitaaltelevisioon / kaabeltelevisioon
Data 00: xx (Ei oma tähtsust)
[Data 01][Data 02]: Kanali põhiarv
Data 01 : Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 02 : Madala baidiarvuga kanali andmed
- 00 01 ~ 27 0F (Kümnendarv: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Kanali lisaarv
Data 03 : Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 04 : Madala baidiarvuga kanali andmed
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
* Häälestuskäsu näited:
1. Häälestage analoog-kaabelkanalile (NTSC) 35.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Kanali andmed on 35 = 23
Data 01 ja 02 = Põhiarv puudub = 00 00
Data 03 ja 04 = Lisaarv puudub = 00 00
Data 05 = Maapealne analoog-kaabeltelevisioon = 01
Kõik = ma 00 23 00 00 00 00 01
2. H
äälestage maapealsele digitaalkanalile (ATSC) 30-3.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Ei tea reaalarvu = 00
Data 01 ja 02 = Põhiarv on 30 = 00 1E
Data 03 ja 04 = Lisaarv on 3 = 00 03
Data 05 = maapealne digitaaltelevisioon = 02
Kokku = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Jaapani mudel
►K
anali häälestamiseks järgmisele reaalarvule/
põhiarvule/lisaarvule.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][ ][Data 04][ ][Data 05][Cr]
* Maapealne digitaaltelevisioon / satelliittelevisioon
Data 00: xx (Ei oma tähtsust)
[Data 01][Data 02]: Kanali põhiarv
Data 01: Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 02: Madala baidiarvuga kanali andmed
- 00 01 ~ 27 0F (Kümnendarv: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: K
anali lisaarv/harukanali arv (Ei
oma satelliittelevisiooni puhul
tähtsust)
Data 03: Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 04: Madala baidiarvuga kanali andmed
Data 05 : S
isendallikas (Digitaaltelevisioon/Jaapanis
satelliittelevisioon)
- 02 : Maapealne televisioon (DTV)
- 07 : BS (Ringhäälingu-satelliiditeenus)
- 08 : CS1 (Sidesatelliit 1)
- 09 : CS2 (Sidesatelliit 2)
* Häälestuskäsu näited:
1 Häälestage maapealsele digitaalkanalile (ISDB-T) 17-1.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Ei tea reaalarvu = 00
Data 01 ja 02 = Põhiarv on 17 = 00 11
Data 03 ja 04 = lisaarv/harukanali arv on 1 = 00 01
Data 05 = maapealne digitaaltelevisioon = 02
Kõik = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Häälestage ringhäälingu-satelliiditeenuse (ISDB-BS)
kanalile 30.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Ei tea reaalarvu = 00
Data 01 ja 02 = Põhiarv on 30 = 00 1E
Data 03 ja 04 = Ei oma tähtsust = 00 00
Data 05 = Digitaalne BS TV = 07
Kõik = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* See funktsioon on erinevatel mudelitel erinev.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
18. Kanal (Programm) Lisa/kustuta (Jäta vahele)
(Käsk: m b)
►V
alitud kanali (programmi) järgmisel korral vahele
jätmine.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: kustuta (ATSC, ISDB) / Jäta vahele (DVB)
01 : Lisa
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Salvestatud kanali oleku seadistamine väärtusele del
kustuda (ATSC, ISDB) / jäta vahele (DVB) või oleku
lisamine.
19. Klahv (Käsk: m c)
► Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data (Andmed)
Key code (Klahvikood) - Vt lk 51.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Tagavalguse haldus (käsklus: m g)
• LCD-TELER / LED-TELER
► Tagantvalgustuse juhtimine.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
Data 05 : Sisendallikas (digitaalne)
- 02 : Maapealne televisioon (DTV) – Kasutage kanali
reaalarvu
- 06 : Kaabel-TV (CADTV) – Kasutage kanali
reaalarvu
- 22 : M
aapealne televisioon (DTV) – Ärge kasutage
kanali reaalarvu
- 26 : Kaabel-TV (CADTV) - Ärge kasutage kanali
reaalarvu
- 46 : Kaabel-TV (CADTV) – Kasutage ainult kanali
põhiarvu (ühenumbriline kanal)
Põhi- ja lisaarvu puhul on saadaval kaks baiti, kuid
tavaliselt kasutatakse ainult madalat baidiarvu (kõrge
baidiarv on 0).
59
60
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Juhtpaneeli valgus (käsklus: m g)
EESTI
• Plasmateleri puhul
►P
aneeli valguse juhtimine.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
21. Sisendi valimine (Käsk: x b)
(Põhipildi sisend)
►P
õhipildi sisendallika valimine.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : DTV
01 : CADTV
02 : S
atellite DTV (Satelliit-digitaaltelevisioon)
ISDB-BS (Jaapan)
03 : ISDB-CS1 (Jaapan)
04 : ISDB-CS2 (Jaapan)
10 : ATV
11 : CATV
20 : AV või AV1
21 : AV2
40 : Component1
41 : Component2
60 : RGB
90 : HDMI1
91 : HDMI2
92 : HDMI3
93 : HDMI4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* See funktsioon sõltub mudelist ja signaalist.
22. 3D(käsklus: x t) (ainult 3D-mudelid)
(sõltub mudelist)
►3
D-režiimi muutmiseks telerites.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
Andmestruktuur
[Data 00]00 : 3D Sees
01 : 3D Väljas
02 : 3D 2D-ks
03 : 2D 3D-ks
[Data 01]00 : Üla- ja alaesitus
01 : Kõrvuti
02 : Muster
03 : Järjestikkaader
04 : Veeruvahetus
05 : reavahetus
[Data 02]00 : Paremalt vasakule
01 : Vasakult paremale
[Data 03]3D-effekt (3D-sügavus): Min : 00 - Max : 14
(*edastus kuueteistkümnendkoodiga)
* Kui [Data 00] on 00 (3D sees), ei ome [Data 03]
tähendust.
* Kui [Data 00] on 01 (3D väljas) või 02 (3D-lt 2D-le), ei
oma [Data 01], [Data 02] ja [Data 03] tähendust.
* Kui [Data 00] on 03(2D-lt 3D-le), ei oma [Data 01] ja
[Data 02] tähendust.
* Kui [Data 00] on 03(3D-lt 2D-le), toimib [Data 03],
kui 3D-režiim (žanr) on ainult käsitsi kasutatav.
* Kõik 3D-malli valikud ([Data 01]) ei pruugi edastus- /
videosignaalist tulenevalt olla kasutatavad.
[Data 00]
[Data 01]
[Data 02]
[Data 03]
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X: Ei oma tähtsust
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
23. Laiendatud 3D (Käsk: x v) (ainult 3D-mudelid)
(sõltub mudelist)
2) Kui[Data 00] on 01, 02
DataMin: 0 - Max: 14 (*edastus
kuueteistkümnendkoodiga)
Andmeväärtuste vahemik (0–20) teisendab vaatepunkti
vahemikku (-10 kuni +10) automaatselt (sõltuvalt
mudelist)
3) Kui[Data 00] on 06, 07
00 : Väljas
01 : Sees
4) Kui[Data 00] on 08
00 : 3
D-lt 2D-le teisendatud 3D-videolt
naastakse 3D-videole
01 : 3
D-video muutmine 2D-videoks, v.a.
video 2D-lt 3D-le
* Teisendustingimuste sobimatuse korral käsitlatakse
käsku NG-na.
5) Kui [Data 00] on 09
00 : Standardne
02 : Film
04 : Manuaalne
01 : Sport
03 : Ekstreemne
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
24. Automaatkonfigureerimine (käsk: j u)
►P
ildi asendi ja väreluse automaatne
minimeerimine. Töötab ainult RGB (PC)-režiimis.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : seadistamine
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
►3
D-valiku muutmiseks telerites.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
[Data 00]3D-valik
00 : 3D-pildi korrektuur
01 : 3D-sügavus (3D-režiim on käsitsi
kasutatav)
02 : 3D-vaatepunkt
06 : 3D-värvikorrektuur
07 : 3D-heli suumimine
08 : Tavapildivaade
09 : Režiim (Žanr)
[Data 01]Igal [Data 00] poolt määratud 3D-valikul on
oma vahemik.
1) Kui [Data 00] on 00
00 : Paremalt vasakule
01 : Vasakult paremale
61
Enne toote kasutamist lugege kindlasti
teemat Ohutusabinõud.
Hoidke kasutusjuhend (CD) hilisemaks
kasutamiseks kindlas kohas.
Teleri mudeli- ja seerianumber asuvad teleri
taga ja ühel küljel. Kirjutage need
allolevatele ridadele (neid andmeid läheb
vaja hooldusesse pöördumisel).
MUDEL
SEERIANUMBER
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabavaralitsentside saamiseks külastage
veebsaiti http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval
ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii
lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.
com ja esitate päringu, annab LG Electronics
avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis
katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-,
tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib
kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising