LG | 24MN33V-PZ | User manual | LG 24MN33V-PZ Руководство пользователя

LG 24MN33V-PZ Руководство пользователя
LATVIEŠU
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
LED TV
* LG LED TV lieto LCD ekrānu ar LED fona apgaismojumu.
Lūdzu, pirms televizora lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu
un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
22MA33D
22MA33V
22MA33H
24MN33D
24MN33V
26MA33H
26MA33D
26MA33V
29MN33D
29MN33V
www.lg.com
2
SATURA RĀDĪTĀJS
LATVIEŠU
SATURA RĀDĪTĀJS
3
LICENCES
4
UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRA
5
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
5
9
11
12
12
16
17
17
18
20
Izsaiņošana
Detaļas un pogas
Televizora celšana un pārvietošana
Televizora uzstādīšana
- Statīva pievienošana
- Uzstādīšana uz galda
- Kabeļu sakārtošana
- Kensington drošības sistēmas
izmantošana
- Statīva atvienošana
- Uzstādīšana pie sienas
22
39
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
39
Galveno izvēļņu atvēršana
40 LIETOTĀJA CEĻVEŽA
LIETOŠANA
40
40
40
Piekļuve lietotāja ceļveža izvēlnei.
- TV izvēlnes lietošana
- Tālvadības pults lietošana
41
TEHNISKĀ APKOPE
41
41
41
41
42
Televizora tīrīšana
Ekrāns un rāmis
Korpuss un statīvs
Strāvas vads
“Attēla izdegšanas/sadegšanas”
novēršana televizora ekrānā
TELEVIZORA SKATĪŠANĀS
43
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
22
Televizora ieslēgšana pirmo reizi
43
Vispārēja informācija
24
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
44
SPECIFIKĀCIJAS
24
25
26
51
TAUSTIŅU KODI
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
Antenas pievienošana
Satelīta savienojums
Savienošana ar HD uztvērēju, DVD,
videomagnetofonu vai spēļu ierīci
- HDMI savienojums
- HDMI līdz DVI savienojums
- Komponentsignāla savienojums
- Kompozītsignāla savienojums
- Euro Scart savienojums
Savienojums ar USB
CI moduļa savienojums
Savienojums ar vadu tīklu
Pievienošana datoram
- HDMI savienojums
- HDMI līdz DVI savienojums
- RGB savienojums
52
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES
IESTATĪŠANA
52
Seriālajam pārveidotājam paredzēts USB
ar USB kabeli
RS-232C ar RS-232C kabeli (iepriekšējs)
- Klienta dators
- RS-232C konfigurācijas
Sakaru parametri
Komandu atsauces saraksts
Pārraides/uztveršanas protokols
37
TĀLVADĪBAS PULTS
53
53
53
54
54
55
LICENCES
3
Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties. Lai uzzinātu vairāk par licencēm, apmeklējiet www.
lg.com.
Ražots, izmantojot licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā D simbols
ir Dolby Laboratories preču zīmes.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC
in the United States and other countries.
PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitālā video formāts, ko izstrādājis uzņēmums
DivX, LLC, kas ir Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas
atskaņo DivX video. Vietnē divx.com ir papildinformācija un programmatūras
rīki failu pārveidošanai DivX video failos.
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē,
lai tajā varētu demonstrēt iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD)
filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atveriet DivX
VOD sadaļu. Apmeklējiet vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju par
reģistrācijas pabeigšanu.
DivX Certified® norāda, ka ierīcē ir iespējams atskaņot DivX® video ar
izšķirtspēju līdz HD 1080p, ieskaitot Premium saturu.
Logotipi DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistītie logotipi ir uzņēmuma Rovi
Corporation vai tā filiāļu preču zīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.
Attiecas viens vai vairāki šādi ASV patenti: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710;
7 519 274
LATVIEŠU
LICENCES
4
UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRA
LATVIEŠU
UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRA
1. Atveriet iepakojumu un pārbaudiet, vai ir iekļauti visi piederumi.
2. Pievienojiet televizoram statīvu.
3. Pievienojiet televizoram ārējo ierīci.
PIEZĪME
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
yy
Jūsu televizora OSD (ekrāna izvēlnes) var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajām izvēlyy
nēm.
Pieejamās izvēlnes un iespējas var atšķirties atkarībā no jūsu izmantotā ievades avota vai ierīces moyy
deļa.
Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
yy
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Izsaiņošana
Pārbaudiet, vai komplektācijā ir iekļauti visi tālāk norādītie piederumi. Ja kāds piederums trūkst, sazinieties
ar vietējo izplatītāju, no kura iegādājāties izstrādājumu. Šajā rokasgrāmatā redzamie attēli var atšķirties no
faktiskā izstrādājuma un piederumiem.
PIEZĪME
Izstrādājuma komplektā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
yy
Šajā rokasgrāmatā norādītās izstrādājumu specifikācijas vai saturs var tikt mainīti bez iepriekšēja
yy
brīdinājuma, ja tiek atjauninātas izstrādājumu funkcijas.
UZMANĪBU!
Lai nodrošinātu izstrādājuma drošu darbību un kalpošanas ilgumu, neizmantojiet neoriģinālos piedeyy
rumus.
Garantija neietver bojājumus un traumas, kas radušās neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ.
yy
PIEZĪME
Izstrādājuma komplektācijā iekļautās vienības var atšķirties atkarībā no modeļa.
yy
Šajā rokasgrāmatā norādītās izstrādājuma specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja
yy
brīdinājuma, ja tiek jauninātas izstrādājuma funkcijas.
Lai nodrošinātu optimālu savienojumu, HDMI kabeļu un USB ierīču galiem jābūt 10 mm bieziem un
yy
18 mm platiem. Izmantojiet pagarinātāju, kas atbalsta USB 2.0, ja USB kabeli vai USB atmiņas karti
nevar ievietot televizora USB portā.
B
B
A
A
*A
*B
10 mm
18 mm
LATVIEŠU
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
5
6
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
22MA33D 24MN33D 22MA33V 24MN33V 22MA33H
LATVIEŠU
Tālvadības pults / baterijas
(AAA)
Statīva pamatne
Kompaktdisks (lietotāja
rokasgrāmata)/kartes
(Sk. lpp. 12, Sk. lpp. 18)
(Sk. lpp. 37, Sk. lpp. 38)
Statīva korpuss
Kabeļa saite
(Sk. lpp. 12, Sk. lpp. 18)
(Sk. lpp. 17)
vai
Strāvas vads
Maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteris
(Atkarībā no valsts)
(Sk. lpp. 16)
vai
Izolators
(Atkarībā no valsts)
(Sk. lpp. 16)
Maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteris
(Atkarībā no valsts)
(Sk. lpp. 16)
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
7
26MA33D 29MN33D 26MA33V 29MN33V 26MA33H
LATVIEŠU
Tālvadības pults / baterijas
(AAA)
Statīva pamatne
Kompaktdisks (lietotāja
rokasgrāmata)/kartes
(Sk. lpp. 14, Sk. lpp. 19)
(Sk. lpp. 37, Sk. lpp. 38)
Statīva korpuss
Montāžas skrūves
2 EA
Kabeļa saite
(Sk. lpp. 14, Sk. lpp. 19)
(Sk. lpp. 14, Sk. lpp. 19)
(Sk. lpp. 17)
vai
Strāvas vads
Maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteris
(Atkarībā no valsts)
(Sk. lpp. 16)
vai
Izolators
(Atkarībā no valsts)
(Sk. lpp. 16)
Maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteris
(Atkarībā no valsts)
(Sk. lpp. 16)
8
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
PIEZĪME
yy Antenas izolatora uzstādīšanas rokasgrāmata
-- Izmantojiet to, lai uzstādītu televizoru vietā, kur atšķiras televizora un antenas signāla GDN
spriegums.
»» Ja atšķiras televizora un antenas signāla GDN spriegums, var sakarst antenas kontakts, un
pārmērīgs karstums var izraisīt nelaimes gadījumu.
-- Lai uzlabotu drošību, kad skatāties TV, efektīvi novadiet spriegumu no televizora antenas. Izolatoru
ieteicams piestiprināt pie sienas. Ja to nevar piestiprināt pie sienas, piestipriniet to televizoram. Pēc
antenas izolatora uzstādīšanas to vairs neatvienojiet.
-- Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai televizora antena ir pievienota.
1. Pievienojiet televizoram.
Siena
ANTENNA/
CABLE IN
Kabelis/antena
vai
Izolators
2. Pievienojiet televizora pierīcei.
Pievienojiet vienu izolatora galu kabelim/antenas ligzdai un otru — televizoram vai televizora pierīcei.
“Aprīkojums, kas ēkā ir pievienots aizsargzemējumam, izmantojot tīkla savienojumu vai citu aprīkojumu,
kas savienots ar aizsargzemējumu, un kabeļa sadales sistēmai, izmantojot koaksiālo kabeli, atsevišķos
gadījumos var radīt aizdegšanās briesmas. Tāpēc savienojumu ar kabeļa sadales sistēmu drīkst izveidot,
izmantojot ierīci ar elektrisko izolāciju un nepārsniedzot noteiktu frekvences diapazonu (galvaniskai
izolators, sk. EN 60728-11)”
Ja izmantojat RF izolatoru, var rasties neliels jutīguma zudums.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
9
Detaļas un pogas
LATVIEŠU
Tālvadības pults sensors
Gaidstāves indikators
Iedegts: izslēgta
yy
Nodzisis: ieslēgta
yy
Skārienpogas
Skārienpoga
Apraksts
Ritina saglabātās programmas.
Regulē skaļuma līmeni.
OK
Atlasa iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprina ievadi.
SETTINGS
Atver galvenās izvēlnes vai saglabā ievadīto informāciju un aizver izvēlnes.
INPUT
Maina ievades avotu.
Ieslēdz un izslēdz strāvu.
/I
PIEZĪME
Visas pogas ir skārienjutīgas — tās var izmantot, pieskaroties ar pirkstu.
10
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
vai
RS-232C IN
22MA33D 24MN33D 26MA33D 29MN33D
22MA33H 26MA33H
(CONTROL & SERVICE)
(Atkarīgs no
modeļa)
Tikai **MA33H modeļi
22MA33V 24MN33V 26MA33V 29MN33V
Tikai Lielbritānijā
Savienojumu panelis (Sk. lpp. 24)
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Turot televizoru, tā ekrāns nedrīkst atrasties
yy
pret ķermeni, lai tas netiktu saskrāpēts.
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk
minēto informāciju, lai televizoru nesaskrāpētu vai
nebojātu un pārvietošanu veiktu droši neatkarīgi no
televizora veida un izmēriem.
UZMANĪBU!
Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo
tādējādi var sabojāt ekrānu vai pikseļus, kas tiek
izmantoti attēlu atveidošanai.
Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai ieyy
saiņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija
ievietots.
Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas
yy
atvienojiet strāvas vadu un visus kabeļus.
Stingri satveriet televizora ietvara augšējo
yy
un apakšējo daļu. Pārliecinieties, vai neturat
televizoru aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai
skaļruņa restīšu vietas.
Pārvietojot televizoru, sargiet to no triecieyy
niem un pārmērīgas vibrācijas.
Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad
yy
negrieziet televizoru uz sāniem un nelieciet
to pa kreisi vai pa labi.
LATVIEŠU
Televizora celšana un
pārvietošana
11
12
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Televizora uzstādīšana
LATVIEŠU
Statīva pievienošana
22MA33D 24MN33D
22MA33V 24MN33V
22MA33H
3 Piestipriniet statīva korpusa pamatni, pagriežot
skrūvi pa labi ar monētu.
Ja televizoru piestiprināt pie sienas, izpildiet tālāk
norādītās statīva piestiprināšanas instrukcijas.
1. Novietojiet TV ar ekrānu uz leju uz līdzenas un
mīkstas virsmas.
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu.
Kad televizoram pievienojat statīvu, novieyy
tojiet to ar ekrānu uz leju uz mīkstas vai
līdzenas virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.
2 Televizoram pievienojiet statīva korpusu.
UZMANĪBU!
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu, stingri
pievelciet skrūves. Nepārvelciet tās.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
13
UZMANĪBU!
LATVIEŠU
Nenesiet monitoru otrādi, jo šādi tas var
yy
izkrist no statīva, radot bojājumus vai
traumas.
Attēlā parādīts vispārīgs uzstādīšanas
yy
paraugs, un tas var atšķirties no faktiskā
produkta.
Nenesiet monitoru otrādi, turot aiz statīva,
yy
jo šādi tas var izkrist, radot bojājumus vai
traumas.
Attēlā parādīts vispārīgs uzstādīšanas
yy
paraugs, un tas var atšķirties no faktiskā
produkta.
14
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
3. Nostipriniet TV un statīva korpusu ar 2 skrū-
LATVIEŠU
26MA33D 29MN33D
26MA33V 29MN33V
26MA33H
vēm.
Ja televizoru piestiprināt pie sienas, izpildiet tālāk
norādītās statīva piestiprināšanas instrukcijas.
1. Novietojiet TV ar ekrānu uz leju uz līdzenas un
mīkstas virsmas.
BRĪDINĀJUMS
Ja skrūves nebūs pienācīgi nostiprinātas, TV
nokritīs un tiks sabojāts.
4. Piestipriniet statīva korpusa pamatni, pagriežot
skrūvi pa labi ar monētu.
2. Televizoram pievienojiet statīva korpusu.
Ievietojiet abus statīva korpusa bloķētājus
tieši televizora augšdaļā esošajās gropēs un
nostipriniet tos, spiežot kreisajā un labajā pusē.
Bloķētājs
UZMANĪBU!
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu, stingri
pievelciet skrūves. Nepārvelciet tās.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
15
UZMANĪBU!
LATVIEŠU
Nenesiet monitoru otrādi, jo šādi tas var
yy
izkrist no statīva, radot bojājumus vai
traumas.
Attēlā parādīts vispārīgs uzstādīšanas
yy
paraugs, un tas var atšķirties no faktiskā
produkta.
Nenesiet monitoru otrādi, turot aiz statīva,
yy
jo šādi tas var izkrist, radot bojājumus vai
traumas.
Attēlā parādīts vispārīgs uzstādīšanas
yy
paraugs, un tas var atšķirties no faktiskā
produkta.
16
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
2. Pievienojiet maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri
Uzstādīšana uz galda
LATVIEŠU
un strāvas vadu sienas kontaktligzdai.
1. Paceliet un nolieciet TV vertikāli uz galda.
Atstājiet vismaz 10 cm (4 collu) atstatumu līdz
sienai, lai nodrošinātu pienācīgu ventilāciju.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
vai
BRĪDINĀJUMS
Regulējot leņķi, neturiet televizora apakšējo
daļu, kā parādīts šajā attēlā, jo šādi var savainot
pirkstus.
UZMANĪBU!
UZMANĪBU!
Vispirms atvienojiet strāvas vadu, un pēc tam
pārvietojiet un uzstādiet TV. Pretējā gadījumā
varat saņemt elektriskās strāvas triecienu.
Nenovietojiet televizoru siltuma avotu tuvumā
vai virs tiem, jo tādējādi varat izraisīt ugunsgrēku vai cita veida bojājumus.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
PIEZĪME
-5
+20
Kensington drošības sistēmas
izmantošana
Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas
televizora aizmugurē. Lai uzzinātu vairāk par
uzstādīšanu un izmantošanu, skatiet Kensington
drošības sistēmas rokasgrāmatu vai apmeklējiet
tīmekļa vietni: http://www.kensington.com .
Pievienojiet Kensington drošības sistēmas kabeļa
vienu galu pie televizora, bet otru — pie galda.
Priekšpuse
Aizmugure
Kabeļu sakārtošana
Sakopojiet un sastipriniet kabeļus ar komplektā
iekļauto kabeļu saiti.
PIEZĪME
Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties
lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.
LATVIEŠU
Palieciet no +20 līdz -5 grādiem uz augšu vai
leju, lai noregulētu TV leņķi ērtākai skatīšanai.
17
18
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Statīva atvienošana
LATVIEŠU
22MA33D 24MN33D
22MA33V 24MN33V
22MA33H
1. Novietojiet TV ar ekrānu uz leju uz līdzenas un
mīkstas virsmas.
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu.
Kad televizoram atvienojat statīvu, novieyy
tojiet to ar ekrānu uz leju uz mīkstas vai
līdzenas virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.
2. Pagrieziet skrūvi pa kreisi un pēc tam izvelciet
statīva pamatni no statīva korpusa.
3. Izvelciet no TV statīva korpusu.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
1. Novietojiet TV ar ekrānu uz leju uz līdzenas un
mīkstas virsmas.
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu.
Kad televizoram atvienojat statīvu, novieyy
tojiet to ar ekrānu uz leju uz mīkstas vai
līdzenas virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.
2. Pagrieziet skrūvi pa kreisi un pēc tam izvelciet
statīva pamatni no statīva korpusa.
3. Izskrūvējiet 2 skrūves un noņemiet
statīva korpusu no TV.
LATVIEŠU
26MA33D 29MN33D
26MA33V 29MN33V
26MA33H
19
20
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Uzstādīšana pie sienas
5. Lūdzu, izmantojiet VESA standartu, kā norādīts
LATVIEŠU
Lai nodrošinātu labu ventilāciju, monitora abās
pusēs un no sienas atstājiet 10 cm lielu atstarpi.
Detalizētas instrukcijas varat saņemt no sava
izplatītāja; sk. papildu materiālu Slīpai sienai
paredzēta montāžas kronšteina novietošanas un
piestiprināšanas instrukcija.
784,8 mm (30,9 collas) un mazāk
yy
* Sienas stiprinājuma paliktņa biezums: 2,6 mm
* Skrūve: Φ 4,0 mm x augstums
0,7 mm x garums 10 mm
787,4 mm (31,0 colla) un mazāk
yy
* Lūdzu, izmantojiet VESA standarta sienas
stiprinājuma paliktni un skrūves.
VESA (AxB)
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas stiprinājuma
kronšteins (papildu
piederums)
10 cm
10 cm
turpmāk.
100 x 100
M4
4
RW120
10 cm
10 cm
VESA (A x B)
yy
Ja plānojat stiprināt televizoru pie sienas, tā
aizmugurē uzstādiet sienas montāžas mehānismu
(papildu detaļas).
Ja televizora uzstādīšanai izmantojat sienas
montāžas mehānismu (papildu daļas), piestipriniet
to rūpīgi, lai tas nenokristu.
1. Izmantojiet tādas skrūves un sienas montāžas
mehānismu, kas atbilst VESA standartiem.
2. Izmantojot skrūves, kuru garums pārsniedz
standarta garumu, varat sabojāt televizora iekšējās daļas.
3. Izmantojot neatbilstošas skrūves, izstrādājums
var tikt bojāts un nokrist no montāžas pozīcijas.
Šajā gadījumā LG Electronics par to neuzņemas atbildību.
4. Atbilstība VESA tikai attiecībā uz skrūvju sienas
montāžas mehānisma izmēriem un montāžas
skrūvju specifikācijām.
A
B
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
21
UZMANĪBU!
PIEZĪME
Izmantojiet skrūves, kas norādītas VESA
yy
standarta skrūvju specifikācijās.
Sienas stiprinājuma komplekts ietver uzstāyy
dīšanas rokasgrāmatu un nepieciešamās
detaļas.
Sienas stiprinājuma kronšteins ir papildu pieyy
derums. Papildu piederumus varat iegādāties
pie vietējā izplatītāja.
Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas stipriyy
nājuma veida. Noteikti izmantojiet atbilstoša
garuma skrūves.
Papildinformāciju skatiet sienas stiprinājuma
yy
komplektā iekļautajā instrukcijā.
LATVIEŠU
Vispirms atvienojiet strāvas vadu, un pēc tam
yy
pārvietojiet un uzstādiet TV. Pretējā gadījumā
varat saņemt elektriskās strāvas triecienu.
Ja uzstādāt televizoru pie griestiem vai slīpas
yy
sienas, tas var nokrist, radot nopietnas traumas.
Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stipriyy
nājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai
kvalificētu personālu.
Nepievelciet skrūves par stingru, jo tādējādi
yy
varat radīt televizora bojājumus un anulēt
garantiju.
Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājumus,
yy
kas atbilst VESA standartam. Garantija neattiecas uz bojājumiem un traumām, ko radījusi neatbilstoša lietošana vai nepiemērotu
piederumu izmantošana.
22
TELEVIZORA SKATĪŠANĀS
LATVIEŠU
TELEVIZORA SKATĪŠANĀS
Televizora ieslēgšana pirmo reizi
Televizora pirmajā ieslēgšanas reizē tiek parādīts sākotnējo iestatījumu ekrāns. Atlasiet valodu un pielāgojiet
pamata iestatījumus.
1. Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.
2. Nospiediet TV pogu
vai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu televizoru.
Gaidstāves indikators ir nodzisis.
PIEZĪME
Ja TV ir enerģijas taupīšanas režīmā, gaidstāves indikators ir dzeltens.
3. Pirmo reizi ieslēdzot televizoru, tiek atvērts sākotnējo iestatījumu ekrāns.
PIEZĪME
Ja neveicat darbības 40 sekunžu laikā pēc iestatījumu izvēlnes atvēršanās, iestatījumu izvēlne
aizveras.
4. Izpildiet ekrānā parādītos norādījumus, lai televizoru pielāgotu atbilstoši savām vēlmēm.
Valoda
Izvēlas ekrāna valodu.

Režīma iestatīšana

Barošanas indikators

Valsts
Režīma Lietošana mājās izvēle mājas videi.
Izvēlas gaidstāves indikatoru.
Ja izvēlaties Ieslēgt, televizors ieslēdz gaidstāves indikatoru priekšējā panelī, kad
TV ir izslēgts.
Izvēlas parādāmo valsti.

Laika josla
Izvēlas laika joslu un vasaras laika režīmu.
(Ja valstij ir izvēlēta Krievija)

Network Setting
(Ja ir LAN ports) atlasiet Tīkla iestatījums, lai parādītu iestatījumus. (**MN33V,
**MA33V modeļi (Tikai Lielbritānijā))

Iestatīt paroli
Paroles iestatīšana.
(Ja valstij ir izvēlēta Francija/Itālija)

Lietotāja rokasgrāmata un
padomi par lietošanu
Parāda, kā izmantot lietotāja rokasgrāmatu un bieži uzdoto jautājumu sadaļu.

Automātiskā meklēšana
Automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
TELEVIZORA SKATĪŠANĀS
23
PIEZĪME
5. Ja pamata iestatījumi ir norādīti, nospiediet OK.
PIEZĪME
Ja nepabeigsit sākotnējo iestatījumu norādīšanu, tie būs redzami katrā televizora ieslēgšanas reizē.
6. Lai izslēgtu TV, nospiediet
TV izvēlnē.
Gaidstāves indikators ir ieslēgts.
UZMANĪBU!
Ja TV neizmantosit ilgāku laika periodu, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.
PIEZĪME
Varat arī pārslēgt televizoru no datora uz televizora režīmu, nospiežot TV/PC.
yy
Funkcijai Rūpnīcas iestatījumi var piekļūt, galvenajās izvēlnēs atlasot izvēlni IESPĒJA.
yy
LATVIEŠU
Valstīs bez apstiprinātiem DTV apraides standartiem dažas DTV funkcijas var nedarboties atkarībā
yy
no DTV apraides vides.
Ja kā mītnes zeme tiks izvēlēta Francija, parole ir nevis 0, 0, 0, 0, bet 1, 2, 3, 4.
yy
Lai panāktu labāko attēla kvalitāti mājas apstākļos, atlasiet režīmu Lietošana mājās.
yy
Režīms Demonstrācija veikalā ir piemērots mazumtirdzniecības videi.
yy
Atlasot režīmu Demonstrācija veikalā, iepriekš pielāgotie iestatījumi 5 minūšu laikā tiks pārslēgti
yy
uz režīma Demonstrācija veikalā noklusējuma iestatījumiem.
24
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
LATVIEŠU
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai atlasītu ārējo
ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu.
Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: HD uztvērēji, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audiosistēmas, USB
atmiņas ierīces, dators, videokameras vai fotokameras, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.
PIEZĪME
Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot DVD rakstītāju vai videomagnetofonu, pārbaudiet, vai teleyy
vīzijas signāla ievades kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai videomagnetofonu.
Lai uzzinātu vairāk par ierakstīšanu, skatiet pievienotās ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
yy
Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora portu secības.
yy
Antenas pievienošana
Lai pievienotu antenu, kabeli vai kabeļu bloku televīzijas skatīšanai, izpildiet tālāk minētās darbības. Attēli
var atšķirties no faktiskajiem piederumiem, un RF kabelis ir papildu piederums.
Pievienojiet televizoru pie sienas antenas ligzdas, izmantojot RF kabeli (75Ω).
(Jāiegādājas atsevišķi)
Āra antena
VHF antena
yy
UHF antena
yy
Sienas antenas ligzda
PIEZĪME
Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izyy
mantojiet signāla sadalītāju.
Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes
yy
uzlabošanai uzstādiet signāla pastiprinātāju.
Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota anyy
tena, vērsiet antenu pareizā virzienā.
Lai iegūtu papildinformāciju par antenu un
yy
kabeļu savienojumiem, apmeklējiet vietni
http://AntennaWeb.org .
UZMANĪBU!
Nekādā gadījumā nelokiet RF kabeļa vara
yy
vadu.
Vara vads
Izpildiet visus ierīču savienošanas norādījuyy
mus un tikai pēc tam savienojiet barošanas
vadu ar kontaktligzdu, lai novērstu televizora
bojājumus.
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
25
Satelīta savienojums
Pievienojiet televizoru satelīta šķīvim satelīta ligzdā, izmantojot RF kabeli (75 omi).
(Jāiegādājas atsevišķi)
LATVIEŠU
**MN33V, **MA33V modeļi
26
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
LATVIEŠU
Savienošana ar HD uztvērēju, DVD, videomagnetofonu vai spēļu
ierīci
Pievienojiet HD uztvērēju, DVD atskaņotāju, videomagnetofonu vai spēļu ierīci televizoram un izvēlieties
atbilstošu ievades signāla režīmu.
HDMI savienojums
HDMI ir vislabākais veids, kā pievienot ierīci.
Pārraida digitālos video un audio signālus no ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru,
izmantojot HDMI kabeli, kā redzams nākamajā attēlā.
PIEZĪME
Izmantojiet High Speed HDMI™ kabeli.
yy
High Speed HDMI™ kabeļi spēj pārraidīt 1080p un lielāku signālu.
yy
Atbalstītais HDMI audio formāts: Dolby Digital, PCM (līdz192 KHz, 32 KHz / 44,1 KHz / 48 KHz /
yy
88 KHz / 96 KHz / 176 KHz / 192 KHz, DTS nav atbalstīti).
(Jāiegādājas atsevišķi)
DVD / Blu-Ray / HD kabeļu bloks /
HD STB / spēļu ierīce
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
27
HDMI līdz DVI savienojums
PIEZĪME
Ja nelietojat papildu ārējo skaļruni, savienojiet ārējo ierīci ar televizoru, izmantojot papildu audiokabeli.
yy
Lietojot HDMI/DVI kabeli, tiek atbalstītas tikai vienas saites ierīces.
yy
(Jāiegādājas atsevišķi)
(Jāiegādājas atsevišķi)
vai
(Atkarīgs no
modeļa)
DVD / Blu-Ray / HD kabeļu bloks /
HD STB / spēļu ierīce
LATVIEŠU
Pārraida digitālu videosignālu no ārējas ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot
HDMI līdz DVI kabeli, kā redzams šajā attēlā. Lai pārraidītu audiosignālu, pievienojiet papildu audiokabeli.
28
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Komponentsignāla savienojums
LATVIEŠU
Tas pārraida analogo video un audiosignālu no ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un
televizoru, izmantojot komponentsignāla kabeli, kā redzams nākamajā attēlā. Lai parādītu attēlus, lietojot
progresīvo izvērsi, noteikti izmantojiet komponento kabeli.
PIEZĪME
Ja kabeļi ir uzstādīti nepareizi, attēls var tikt rādīts melnbaltās vai izkropļotās krāsās.
yy
Pārbaudiet, vai kabelis ir pievienots atbilstoši nepieciešamajam krāsu savienojumam.
yy
(Jāiegādājas atsevišķi)
(Jāiegādājas atsevišķi)
DVD / Blu-Ray / HD kabeļu bloks /
HD STB / spēļu ierīce
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
29
Kompozītsignāla savienojums
PIEZĪME
Pārbaudiet, vai kabelis ir pievienots atbilstoši nepieciešamajam krāsu savienojumam.
(Jāiegādājas atsevišķi)
DVD / Blu-Ray / HD kabeļu bloks /
HD STB / spēļu ierīce
LATVIEŠU
Tas pārraida analogo video un audiosignālu no ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un
televizoru, izmantojot kompozītsignāla kabeli, kā redzams nākamajā attēlā.
30
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Euro Scart savienojums
LATVIEŠU
Tas pārraida video un audiosignālu no ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru,
izmantojot Euro Scart kabeli, kā redzams attēlā. Lai parādītu attēlus, lietojot progresīvo izvērsi, noteikti
izmantojiet Euro Scart kabeli.
Izejas veids AV1 (TV izeja1)
Pašreizējais
ievades režīms
Digitālā televīzija
Digitālā televīzija
Analogā televīzija
Analogā televīzija
Komb. sign., AV, HDMI, RGB
1. TV izeja: nodrošina analogos vai digitālos TV signālus.
PIEZĪME
Izmantojot jebkuru Euro scart kabeli, nepieciešama signāla ekranēšana.
(Jāiegādājas atsevišķi)
DVD / Blu-Ray / HD kabeļu bloks
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
31
Savienojums ar USB
vai
USB
(Jāiegādājas atsevišķi)
CI moduļa savienojums
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā.
Šī funkcija nav pieejama visās valstīs.
PIEZĪME
Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizajā virzienā. Ja modulis ir ievietots
yy
nepareizi, tas var izraisīt televizora un PCMCIA kartes slota bojājumu.
Ja TV nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeyy
ļa/satelīta pakalpojumu operatoru.
(Jāiegādājas atsevišķi)
PCMCIA karte
LATVIEŠU
Pievienojiet televizoram USB atmiņas ierīci, piemēram, USB zibatmiņu, ārējo cieto disku, MP3 atskaņotāju
vai USB atmiņas karšu lasītāju, un piekļūstiet izvēlnei MANA MULTIVIDE, lai izmantotu dažādus multivides
failus.
32
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Savienojums ar vadu tīklu
UZMANĪBU!
Nepievienojiet LAN portam modulāru tālruņa kabeli.
yy
Tā kā ir vairākas savienojuma metodes, lūdzu, izpildiet sava telekomunikāciju vai interneta
yy
pakalpojuma sniedzēja instrukcijas.
(PC)
LATVIEŠU
**MN33V, **MA33V modeļi (Tikai Lielbritānijā)
Pievienojiet TV lokālajam tīklam (LAN), izmantojot LAN portu, kā tas parādīts nākamajā attēlā, un norādiet
tīkla iestatījumus. Pēc fiziskā savienojuma izveides dažos mājas tīklos, iespējams, televizorā jānoregulē tīkla
iestatījumi. Vairākumā mājas tīklu televizors pievienosies automātiski bez korekciju veikšanas.
Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.
(Jāiegādājas atsevišķi)
PIEZĪME
[**MN33V, **MA33V modeļi]
Lielbritānijā: Ir pieejams LAN ports. (Ir pievienots LAN ports, lai atbalstītu HD MHEG.)
yy
Citās valstīs: LAN ports nav pieejams.
yy
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
33
Pievienošana datoram
* Plug and Play: funkcija, kad dators atpazīst ierīci, kuru lietotājs ir pievienojis datoram un ieslēdzis, neveicot
ierīces konfigurāciju un neprasot lietotājam veikt darbības.
PIEZĪME
Vislabākās attēla kvalitātes iegūšanai televizoram ieteicams izmantot HDMI savienojumu.
yy
Ja nelietojat papildu ārējo skaļruni, savienojiet datoru ar televizoru, izmantojot papildu audiokabeli.
yy
Ja televizors tiek ieslēgts, kad tas ir auksts, ekrāna attēls var mirgot. Tā ir normāla parādība.
yy
Ekrānā var parādīties daži sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir normāla parādība.
yy
Pievienojiet signāla ievades kabeli un nofiksējiet to, griežot skrūves pulksteņrādītāju kustības virzienā.
yy
Ilgstoši nespiediet uz ekrāna ar pirkstu, jo tas ekrānā var radīt īslaicīgu deformāciju.
yy
Izvairieties no ilgstošas nekustīga attēla rādīšanas ekrānā, lai novērstu attēla izdegšanu. Ja iespējams,
yy
izmantojiet ekrānsaudzētāju.
Lietojot HDMI/DVI kabeli, tiek atbalstītas tikai vienas saites ierīces.
yy
PIEZĪME
Ja vēlaties izmantot HDMI-PC režīmu, signāla ieejas nosaukums jāiestata PC režīmā.
yy
yyOSD (ekrāna izvēlne) tiek parādīta ekrānā, kā redzams zemāk.
»»Ieslēdzot ierīci HDMI ieejā.
»»Pārslēdzot uz HDMI ieeju.
Vai ieeja ir pievienota datoram?
Jā
Nē
Nerādīt šo ziņu vēlreiz
Ja atlasāt Jā, attēla lielums un kvalitāte tiek optimizēta atbilstoši datoram.
yy
Ja atlasāt Nē, attēla lielums un kvalitāte tiek optimizēta atbilstoši AV ierīcei (DVD atskaņotājs,
yy
digitālā abonenta ierīce, spēļu ierīce).
Ja atlasāt Nerādīt šo ziņu vēlreiz, tas netiks rādīts, kamēr neveiksit TV atiestatīšanu. Iestatīto
yy
vērtību varat mainīt sadaļā SETTINGS s IEVADE s Ievades apzīmējums.
LATVIEŠU
Televizors atbalsta Plug and Play* funkciju, un tam ir iebūvēti skaļruņi ar Virtual Surround funkciju, kas
atveido tīru skaņu un piesātinātus basus.
34
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
HDMI savienojums
LATVIEŠU
Tas pārraida digitālo video un audiosignālu no datora uz televizoru. Savienojiet datoru un televizoru,
izmantojot HDMI kabeli, kā redzams attēlā. Lai savienotu datoru un televizoru, izmantojot HDMI
savienojumu, dators ir jāiestata kā signāla ieejas nosaukums.
PIEZĪME
Izmantojiet High Speed HDMI™ kabeli.
yy
High Speed HDMI™ kabeļi spēj pārraidīt 1080p un lielāku signālu.
yy
Ja vēlaties izmantot HDMI-PC režīmu, signāla ieejas nosaukums jāiestata PC vai DVI režīmā.
yy
Atbalstītais HDMI audio formāts: Dolby Digital, PCM (līdz192 KHz, 32 KHz / 44,1 KHz / 48 KHz / 88
yy
KHz / 96 KHz / 176 KHz / 192 KHz, DTS nav atbalstīti).
(Jāiegādājas atsevišķi)
Dators
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
35
HDMI līdz DVI savienojums
PIEZĪME
Ja vēlaties izmantot HDMI-PC režīmu, signāla ieejas nosaukums jāiestata DVI režīmā.
yy
Ja nelietojat papildu ārējo skaļruni, savienojiet datoru ar televizoru, izmantojot papildu audiokabeli.
yy
Lietojot HDMI/DVI kabeli, tiek atbalstītas tikai vienas saites ierīces.
yy
(Jāiegādājas atsevišķi)
(Jāiegādājas atsevišķi)
vai
Dators
(Atkarīgs no
modeļa)
LATVIEŠU
Tas pārraida digitālo videosignālu no datora uz televizoru. Savienojiet datoru un televizoru, izmantojot HDMI
līdz DVI kabeli, kā redzams attēlos. Lai pārraidītu audiosignālu, pievienojiet papildu audiokabeli.
36
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
RGB savienojums
LATVIEŠU
Tas pārraida analogo videosignālu no datora uz televizoru. Savienojiet datoru un televizoru, izmantojot
D-sub 15 kontaktu kabeli, kā redzams attēlos. Lai pārraidītu audiosignālu, pievienojiet papildu audiokabeli.
PIEZĪME
Ja nelietojat papildu ārējo skaļruni, savienojiet datoru ar televizoru, izmantojot papildu audiokabeli.
(Jāiegādājas atsevišķi)
(Jāiegādājas atsevišķi)
Dators
vai
(Atkarīgs no
modeļa)
TĀLVADĪBAS PULTS
37
Šīs rokasgrāmatas aprakstos ir izmantotas tālvadības pults pogas. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
lietojiet televizoru pareizi. Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas
(1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam
un
polam, un
aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
Lai izņemtu baterijas, veiciet to ievietošanas darbības pretējā secībā.
UZMANĪBU!
Nelietojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas, jo
tādējādi varat radīt tālvadības pults bojājumus.
Noteikti vērsiet tālvadības pulti pret televizora tālvadības pults sensoru.
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
(POWER)
Ieslēdz vai izslēdz televizoru.
TV/RAD
Atlasa radio, televizora un DTV
programmas.
INPUT
Ievades avota maiņa; televizora
ieslēgšana.
SUBTITLE
Atsauc vēlamo subtitru režīmu
digitālajā režīmā.
AD
Ieslēdz un izslēdz audio
aprakstu.
PIP
Ieslēdz un izslēdz PIP režīmu.
Ciparu pogas
Ievada ciparus.
(Lietotāja rokasgrāmata)
Piekļūst lietotāja ceļveža izvēlnei.
LIST
Saglabāto programmu saraksta
atvēršana.
+
-
Regulē skaļuma līmeni.
PAGE
Q.VIEW
Ļauj atgriezties iepriekš
skatītajā programmā.
P
Atlasa programmu.
PAGE
Pārvietojas uz iepriekšējo vai
nākamo ekrānu.
FAV
Izlases programmu saraksta
atvēršana.
GUIDE
Parāda programmu ceļvedi.
MUTE
Izslēdz visas skaņas.
LATVIEŠU
TĀLVADĪBAS PULTS
38
TĀLVADĪBAS PULTS
LATVIEŠU
SETTINGS
Piekļuve galvenajām izvēlnēm.
Teleteksta pogas
Šīs pogas paredzētas teleteksta
režīmam.
INFO ⓘ
Skata pašreizējās
programmas vai ekrāna
informāciju.
Navigācijas pogas
Ritina izvēlnes vai iespējas.
Q.MENU
Piekļūst ātrajām izvēlnēm.
OK
Atlasa izvēlnes vai iespējas un
apstiprina ievadi.
BACK
Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
SIMPLINK
Piekļūst audiovizuālajām
ierīcēm, kas savienotas ar HDMI
kabeli, izmantojot
HDMI-CEC.
SIMPLINK izvēlnes atvēršana.
793&
TV/PC
Televizora vai datora režīma
izvēle.
Krāsu pogas
Ļauj piekļūt dažu izvēļņu
īpašām funkcijām.
PIEZĪME
MHEG kanālā nevar regulēt apgaismojumu ar dzelteno vai zilo taustiņu.
EXIT
Ekrāna displeju aizvēršana
un atgriešanās TV skatīšanās
režīmā.
Vadības pogas
Izvēlnes MANA MULTIVIDEvai
SIMPLINK saderīgo ierīču
(USB, SIMPLINK) vadība.
Apgaismojums
Pielāgo ekrāna spilgtumu,
kontrolējot ekrāna
apgaismojumu.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
39
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
LATVIEŠU
Galveno izvēļņu atvēršana
1. Nospiediet SETTINGS, lai piekļūtu galvenajām izvēlnēm.
2. Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu no tālāk minētajām izvēlnēm, un pēc tam nospiediet OK.
3. Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai iespēju, un nospiediet OK.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet EXIT.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK.
ATTĒLS
Attēla izmēru, kvalitātes vai efekta pielāgošana.
AUDIO
Skaņas kvalitātes, efekta vai skaļuma līmeņa pielāgošana.
IESTATĪŠANA
LAIKS
Programmu iestatīšana un rediģēšana.
Laika, datuma vai taimera funkcijas iestatīšana.
BLOĶĒT
Kanālu un programmu bloķēšana vai atbloķēšana.
IESPĒJA
Vispārējo iestatījumu pielāgošana.
IEVADE
Ieejas avotu ar to apzīmējumiem skatīšana.
(**MN33V, **MA33V modeļi (citviet, izņemot Lielbritāniju))
TĪKLS
Iestatiet tīklu. (**MN33V, **MA33V modeļi (Tikai Lielbritānijā))
MANA MULTIVIDE
Integrēto multivides funkciju lietošana.
Nospiediet SARKANO pogu, lai piekļūtu Klientu atbalsts izvēlnēm.
yy
Nospiediet ZAĻO pogu, lai piekļūtu FAQ izvēlnēm.
yy
Nospiediet Labi ( ), lai iestatītu kanāla iestatījums.
Klientu atbalsts
Klientu atbalsts
Klientu atbalsta funkcijas lietošana
Programmatūras atjaunināšana
yy
Attēla pārbaude
yy
Skaņas pārbaude
yy
Signāla pārbaude
yy
Inform. par prod./pakalpoj.
yy
Tīkla pārbaude (**MN33V, **MA33V
yy
modeļi (Tikai Lielbritānijā))
Lietotāja rokasgrāmata
yy
FAQ
Iziet
FAQ
Parāda atbildes uz bieži uzdotiem
jautājumiem par televizora skatīšanos
un iestata attiecīgās izvēlnes.
40
LIETOTĀJA CEĻVEŽA LIETOŠANA
LATVIEŠU
LIETOTĀJA CEĻVEŽA LIETOŠANA
Piekļuve lietotāja ceļveža
izvēlnei.
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu
yy
televizora.
Lietotāja rokasgrāmata
TV izvēlnes lietošana
3
2
Ievades ierīces izmantošana
ODC (galvenā ķēde) iestatīšana
1. Nospiediet SETTINGS, lai piekļūtu galvenajām
izvēlnēm.
2. Nospiediet SARKANO pogu, lai piekļūtu
Klientu atbalsts izvēlnēm.
KANĀLA iestatīšana
ATTĒLA, SKAŅAS iestatīšana
IESPĒJA
4. Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
vajadzīgo iespēju, un nospiediet OK.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet IZIET.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK.
Tālvadības pults lietošana
Laika iespēju iestatīšana
TV bloķēšanas iespēju iestatīšana
Papildu funkcija
Valodas iestatīšana
Informācija
Valsts iestatīšana
1
3. Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz
Lietotāja rokasgrāmata, un nospiediet OK.
Lai izmantotu PIP (attēlu attēlā)
1 Ļauj atlasīt vēlamo kategoriju.
2 Ļauj atlasīt vēlamo objektu.
Varat izmantot ꕌ/ꕍ, lai pārvietotos pa
lapām.
3 Ļauj pārlūkot vēlamo saraksta funkciju
aprakstu.
Lietotāja rokasgrāmata
1 IESPĒJA > Valodas iestatīšana
SETTINGS  IESPĒJA  Valoda
Varat izvēlēties ekrāna izvēlnes un digitālās skaņas apraides
valodu.
 Izvēlnes valoda : Izvēlas ekrāna teksta valodu.
 Audio valoda [tikai digitālajā režīmā] : Izvēlas vajadzīgo
valodu, skatoties digitālo pārraidi, kas satur vairākas balss
valodas.
 Subtitru valoda [tikai digitālajā režīmā] : Ja tiek pārraidītas
divas vai vairākas subtitru valodas, lietojiet funkciju Subtitri.
✎ Ja subtitri izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, tie tiks
parādīti pēc noklusējuma iestatītajā valodā.
KANĀLA iestatīšana
ATTĒLA, SKAŅAS iestatīšana
IESPĒJA
Papildu funkcija
Informācija
1. Nospiediet
(LIETOTĀJA CEĻVEDIS), lai
piekļūtu Lietotāja rokasgrāmata.
2. Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
vajadzīgo iespēju, un nospiediet Labi.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet IZIET.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK.
2
Tuvināt
Aizvērt
SETTINGS  IESPĒJA  Valoda
Varat izvēlēties ekrāna izvēlnes un digitālās skaņas apraides
valodu.
 Izvēlnes valoda : Izvēlas ekrāna teksta valodu.
 Audio valoda [tikai digitālajā režīmā] : Izvēlas vajadzīgo valodu,
skatoties digitālo pārraidi, kas satur vairākas balss valodas.
 Subtitru valoda [tikai digitālajā režīmā] : Ja tiek pārraidītas divas
vai vairākas subtitru valodas, lietojiet funkciju Subtitri.
✎ Ja subtitri izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, tie tiks
parādīti pēc noklusējuma iestatītajā valodā.
2
Tālināt
Aizvērt
1 Rāda atlasītās izvēlnes aprakstu.
Varat izmantot ꕌ/ꕍ, lai pārvietotos pa
lapām.
2 Tuvina vai tālina ekrānu.
TEHNISKĀ APKOPE
41
Televizora tīrīšana
Regulāri tīriet televizoru, lai saglabātu vislabāko attēla kvalitāti un pagarinātu tā kalpošanas laiku.
UZMANĪBU!
Vispirms izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas vadu un visus citus kabeļus.
yy
Ja televizors tiek atstāts bez uzraudzības un netiek izmantots ilgu laika periodu, atvienojiet strāvas
yy
vadu no sienas kontaktligzdas, lai zibens vai strāvas pārspriegojumi neradītu bojājumus.
Ekrāns un rāmis
Lai notīrītu putekļus, slaukiet virsmu ar sausu, tīru un mīkstu drānu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu drāniņu, kas mitrināta ar tīru ūdeni vai ūdeni, kuram
pievienots maigs mazgāšanas līdzeklis. Pēc tam nekavējoties notīriet ar sausu un tīru drānu.
UZMANĪBU!
Nespiediet, neberziet un nesitiet virsmu ar nagu vai asu priekšmetu, jo tādējādi varat saskrāpēt ekrānu
yy
un attēls var tikt izkropļots.
Neizmantojiet tādas ķīmiskās vielas kā vasks, benzols, spirts, atšķaidītāji, insekticīdi, gaisa atsvaidzināyy
tāji, smērvielas, jo tās var sabojāt ekrāna apdari un izraisīt krāsu izmaiņas.
Korpuss un statīvs
Lai notīrītu putekļus, slaukiet korpusu ar sausu un mīkstu drānu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, slaukiet korpusu ar mīkstu drānu, kas samitrināta ar tīru ūdeni vai ūdenim
pievienotu nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
UZMANĪBU!
Nesmidziniet šķidrumus uz virsmas. Ja televizorā iekļūst ūdens, tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās
yy
strāvas triecienu vai ierīces nepareiza darbību.
Nelietojiet ķīmiskās vielas, jo tās var sabojāt virsmu.
yy
Strāvas vads
Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus, kas sakrājušies uz strāvas vada.
LATVIEŠU
TEHNISKĀ APKOPE
42
TEHNISKĀ APKOPE
“Attēla izdegšanas/sadegšanas” novēršana televizora ekrānā
LATVIEŠU
Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls var iespiesties ekrānā un atstāt
yy
neatgriezenisku kropļojumu. Tā ir „attēla izdegšana/sadegšana”, ko garantija nesedz.
Ja ilgstoši lietojat 4:3 malu attiecības iestatījumu, attēla izdegšana var parādīties arī jūsu televizora
yy
teksta daļās.
Lai novērstu attēla izdegšanu, neatstājiet nekustīgu attēlu televizora ekrānā uz ilgu laika periodu (LCD
yy
televizoriem: 2 vai vairāk stundas).
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
43
LATVIEŠU
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Vispārēja informācija
Problēma
Risinājums
Nevar vadīt televizora
funkcijas, izmantojot
tālvadības pulti.
yy Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
yy Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
yy Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir atbilstoši ievietotas ( ar
Nerāda attēlu, un nav
skaņas.
yy Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
yy Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
yy Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierīces.
Televizors pēkšņi
izslēdzas.
yy Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta.
yy Pārbaudiet, vai laika iestatījumu režīmā ir aktivizēta automātiskā miega režīma
funkcija.
yy Ja televizors ieslēgtā režīmā nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts, ja
15 minūtes netiks veikta neviena darbība.
,
ar
).
44
SPECIFIKĀCIJAS
LATVIEŠU
SPECIFIKĀCIJAS
Satellite Digitālā TV1
Digitālā TV
Analogā TV
Televīzijas sistēma
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/D/K
PAL-I/I’, SECAM L/L’2
Programmu
pārklājums
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
VHF: E2 no E12, UHF: E21 no E69,
CATV: S1 no S21, HYPER: S21 no S47
Maksimālais
saglabājamo
programmu skaits
6,000
1,500
1 Tikai modeļiem, kas atbalsta DVB-T2
2 Izņemot Ziemeļvalstis (Dāniju, Somiju, Norvēģiju un Zviedriju)
SPECIFIKĀCIJAS
22MA33V
Panelis
Videosignāls
LATVIEŠU
22MA33D
22MA33H
Ekrāna veids
550 mm plats (22 collas)
Redzamais izmērs pa diagonāli : 550 mm
Pikseļu iestatne
0,349 mm (H) x 0,349 mm (V)
Maks. izšķirtspēja
1366 × 768 pie 60 Hz
Ieteicamā izšķirtspēja
1366 × 768 pie 60 Hz
Horizontālā frekvence
No 30 kHz līdz 61 kHz
Vertikālā frekvence
No 56 Hz līdz 75 Hz
Sinhronizācijas veids
Atsevišķa sinhronizācija, digitāla
Ieejas savienotājs
22MA33D, 22MA33H
TV, D-Sub analogais, datora audio ieeja, komponents,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
22MA33V
TV, D-Sub analogais, datora audio ieeja, komponents,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Tikai Lielbritānijā)
Barošana
Nominālais spriegums
19 V
Enerģijas patēriņš
Ieslēgtā režīmā: 30 W (parasti)
Izslēgtā režīmā: 0,4 W
1,6 A
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
Ražotājs: Lien Chang, modelis LCAP16A-E, LCAP25A
Ražotājs: Honor, modelis ADS-40SG-19-2 19032G
Slīpums
No -5 līdz 20°
Slīpuma diapazons
Izmēri (platums x dziļums x augstums)
Svars
Ar statīvu
512,6 mm x 180,9 mm x 388,7 mm
3,4 kg
Bez statīva
512,6 mm x 63,1 mm x 315,6 mm
3,2 kg
Vides apstākļi
45
Darba temperatūra
Darba vides mitrums
No 10 °C līdz 35 °C
No 20% līdz 80%
Glabāšanas temperatūra
Glabāšanas mitrums
No -10 °C līdz 60 °C
No 5% līdz 90%
Iepriekšminētā specifikācija var tikt mainīta bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas izstrādājumu funkcijas.
46
SPECIFIKĀCIJAS
LATVIEŠU
24MN33D
24MN33V
Panelis
Videosignāls
Ekrāna veids
600 mm plats (24 collas)
Redzamais izmērs pa diagonāli : 600 mm
Pikseļu iestatne
0,382 mm (H) x 0,382 mm (V)
Maks. izšķirtspēja
1366 × 768 pie 60 Hz
Ieteicamā izšķirtspēja
1366 × 768 pie 60 Hz
Horizontālā frekvence
No 30 kHz līdz 61 kHz
Vertikālā frekvence
No 56 Hz līdz 75 Hz
Sinhronizācijas veids
Atsevišķa sinhronizācija, digitāla
Ieejas savienotājs
24MN33D
TV, D-Sub analogais, datora audio ieeja, komponents,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
24MN33V
TV, D-Sub analogais, datora audio ieeja, komponents,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Tikai Lielbritānijā)
Barošana
Nominālais spriegums
19 V
2,0 A
Enerģijas patēriņš
Ieslēgtā režīmā: 33 W (parasti)
Izslēgtā režīmā: 0,4 W
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
Ražotājs: Lien Chang, modelis LCAP16B-E, LCAP25B
Ražotājs: LG Innotek, modelis PSAB-L205B, PSABL204B
Slīpums
No -5 līdz 20°
Slīpuma diapazons
Izmēri (platums x dziļums x augstums)
Svars
Ar statīvu
556,5 mm x 180,9 mm x 414,7 mm
3,9 kg
Bez statīva
556,5 mm x 62,9 mm x 343,1 mm
3,7 kg
Vides apstākļi
Darba temperatūra
Darba vides mitrums
No 10 °C līdz 35 °C
No 20% līdz 80%
Glabāšanas temperatūra
Glabāšanas mitrums
No -10 °C līdz 60 °C
No 5% līdz 90%
Iepriekšminētā specifikācija var tikt mainīta bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas izstrādājumu funkcijas.
SPECIFIKĀCIJAS
26MA33V
Panelis
Videosignāls
LATVIEŠU
26MA33D
26MA33H
Ekrāna veids
660 mm plats (26 collas)
Redzamais izmērs pa diagonāli : 660 mm
Pikseļu iestatne
0,422 mm (H) x 0,422 mm (V)
Maks. izšķirtspēja
1366 × 768 pie 60 Hz
Ieteicamā izšķirtspēja
1366 × 768 pie 60 Hz
Horizontālā frekvence
No 30 kHz līdz 61 kHz
Vertikālā frekvence
No 56 Hz līdz 75 Hz
Sinhronizācijas veids
Atsevišķa sinhronizācija, digitāla
Ieejas savienotājs
26MA33D, 26MA33H
TV, D-Sub analogais, datora audio ieeja, komponents,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
26MA33V
TV, D-Sub analogais, datora audio ieeja, komponents,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Tikai Lielbritānijā)
Barošana
Nominālais spriegums
19 V
Enerģijas patēriņš
Ieslēgtā režīmā: 35 W (parasti)
Izslēgtā režīmā: 0,4 W
2,0 A
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
Ražotājs: Lien Chang, modelis LCAP16B-E, LCAP25B
Ražotājs: LG Innotek, modelis PSAB-L205B, PSABL204B
Slīpums
No -5 līdz 20°
Slīpuma diapazons
Izmēri (platums x dziļums x augstums)
Svars
Ar statīvu
620,4 mm x 203,3 mm x 447,3 mm
4,7 kg
Bez statīva
620,4 mm x 58,8 mm x 380,5 mm
4,1 kg
Vides apstākļi
47
Darba temperatūra
Darba vides mitrums
No 10 °C līdz 35 °C
No 20% līdz 80%
Glabāšanas temperatūra
Glabāšanas mitrums
No -10 °C līdz 60 °C
No 5% līdz 90%
Iepriekšminētā specifikācija var tikt mainīta bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas izstrādājumu funkcijas.
48
SPECIFIKĀCIJAS
LATVIEŠU
29MN33D
29MN33V
Panelis
Videosignāls
Ekrāna veids
720 mm plats (29 collas)
Redzamais izmērs pa diagonāli : 720 mm
Pikseļu iestatne
0,462 mm (H) x 0,462 mm (V)
Maks. izšķirtspēja
1366 × 768 pie 60 Hz
Ieteicamā izšķirtspēja
1366 × 768 pie 60 Hz
Horizontālā frekvence
No 30 kHz līdz 61 kHz
Vertikālā frekvence
No 56 Hz līdz 75 Hz
Sinhronizācijas veids
Atsevišķa sinhronizācija, digitāla
Ieejas savienotājs
29MN33D
TV, D-Sub analogais, datora audio ieeja, komponents,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
29MN33V
TV, D-Sub analogais, datora audio ieeja, komponents,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Tikai Lielbritānijā)
Barošana
Nominālais spriegums
19 V
2,4 A
Enerģijas patēriņš
Ieslēgtā režīmā: 40 W (parasti)
Izslēgtā režīmā: 0,4 W
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
Ražotājs: LG Innotek, modelis PSAB-L101A
Ražotājs: Lite-On, modelis PA-1650-64
Slīpums
No -5 līdz 20°
Slīpuma diapazons
Izmēri (platums x dziļums x augstums)
Svars
Ar statīvu
668,6 mm x 223,5 mm x 472,4 mm
5,9 kg
Bez statīva
668,6 mm x 65,8 mm x 405,5 mm
5,3 kg
Vides apstākļi
Darba temperatūra
Darba vides mitrums
No 10 °C līdz 35 °C
No 20% līdz 80%
Glabāšanas temperatūra
Glabāšanas mitrums
No -10 °C līdz 60 °C
No 5% līdz 90%
Iepriekšminētā specifikācija var tikt mainīta bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas izstrādājumu funkcijas.
49
SPECIFIKĀCIJAS
RGB (PC)/HDMI (PC) atbalstītais režīms
Kombinēta signāla atbalstīts režīms
Horizontālā
frekvence (kHz)
Vertikālā
frekvence (Hz)
Risinājums
Horizontālā
frekvence (kHz)
Vertikālā
frekvence (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
720 x 480
15,730
59,940
15,750
60,000
640 x 480
31,469
59,940
720 x 480
640 x 480
37,500
75,000
720 x 576
15,625
50,000
800 x 600
37,879
60,317
720 x 480
31,470
59,940
800 x 600
46,875
75,000
720 x 480
31,500
60,000
31,250
50,000
1024 x 768
48,363
60,004
720 x 576
1024 x 768
60,023
75,029
1280 x 720
44,960
59,940
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 720
45,000
60,000
1366 x 768
47,717
59,790
1280 x 720
37,500
50,000
1920 x 1080
33,720
59,940
1920 x 1080
33,750
60,000
1920 x 1080
28,125
50,000
1920 x 1080
56,250
50,000
1920 x 1080
67,432
59,940
1920 x 1080
67,500
60,000
PIEZĪME
Optimālā displeja izšķirtspēja ir 1366x768 ar
60 Hz. Optimālais laiks katrā režīmā ir vertikāla
frekvence (60 Hz).
HDMI (DTV) atbalstīts režīms
Horizontālā
frekvence (kHz)
Vertikālā
frekvence (Hz)
Informācija par kombinētā signāla savienojumiem
720 x 480
31,469
31,500
59,940
60,000
Kombinētie porti uz
televizora
720 x 576
31,250
50,000
1280 x 720
37,500
50,000
1280 x 720
44,960
45,000
59,940
60,000
1920 x 1080
33,720
33,750
59,940
60,000
1920 x 1080
28,125
50,000
1920 x 1080
27,000
24,000
1920 x 1080
33,750
30,000
1920 x 1080
56,250
50,000
1920 x 1080
67,430
67,500
59,940
60,000
Risinājums
Video izeju porti
uz DVD atskaņotāja
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
LATVIEŠU
Risinājums
50
SPECIFIKĀCIJAS
PIEZĪME
LATVIEŠU
Izvairieties no nekustīga attēla, kas paliek televizora ekrānā ilgāku laiku. Nekustīgais attēls var atstāt
yy
ekrānā neatgriezenisku nospiedumu. Ja iespējams, lietojiet ekrānsaudzētāju.
Datora darba režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa atsevišķas izšķirtspējas, vertikālā attēla struktūra,
yy
kontrasts vai spilgtums. Mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti vai
izvēlnē regulējiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls paliek tīrs. Ja datora grafikas kartes atsvaidzes
intensitāti nevar mainīt, nomainiet datora grafikas karti vai konsultējieties ar datora grafikas kartes
ražotāju.
Sinhronizācijas ieejas signāla forma horizontālās un vertikālās izvērses frekvencēm ir atšķirīga.
yy
Savienojiet signāla kabeli no datora televizora izejas pieslēgvietas ar TV RGB (datora) pieslēgvietu vai
yy
arī signāla kabeli no datora HDMI izejas pieslēgvietas ar TV HDMI IN pieslēgvietu.
Pievienojiet audiokabeli no datora TV audio ieejai. (Audiokabeļi televizora piegādes komplektā nav
yy
iekļauti.)
Ja lietojat skaņas karti, noregulējiet datora skaņu pēc vajadzības.
yy
Ja datora grafiskā karte neizdod signālu vienlaikus gan analogā, gan digitālā RGB režīmā, pievienojiet
yy
tikai vienu — RGB vai HDMI IN, lai TV rādītu datora informāciju.
Ja datora grafiskā karte vienlaikus neizvada analogo un digitālo RGB, iestatiet TV uz RGB vai HDMI
yy
(otru režīmu TV automātiski iestata uz Plug and Play).
Lietojot kabeli, kas savieno HDMI līdz DVI, DOS režīms var nedarboties (atkarībā no izmantotās
yy
videokartes).
Izmantojot pārāk garu kabeli RGB-PC, ekrānā var būt redzami trokšņi. Iesakām izmantot kabeli, kas ir
yy
īsāks par 5 m. Tas nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.
TAUSTIŅU KODI
Tikai **MA33H modeļi
• Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.
Kods
(heksa)
Funkcija
Piezīme
Kods
(heksa)
4C
List, - (tikai ATSC)
50
Televizors/dators
53
Saraksts
5B
Exit
60
PIP (AD)
61
Zila
63
Dzeltena
71
Zaļa
72
Sarkana
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Funkcija
Piezīme
00
CH +, PR +
01
CH -, PR -
02
Lielāks skaļums
03
Mazāks skaļums
06
07
> (bulttaustiņš/labais
taustiņš)
< (bulttaustiņš/kreisais
taustiņš)
08
Barošana
09
Mute
0B
Input
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
0E
SLEEP
Tālvadības
pults poga
79
Ratio / Aspect Ratio
(Attiecība / Malu
attiecība)
Tālvadības
pults poga
0F
TV, TV/RAD
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
91
AD (audio apraksts)
99
Automātiskā
konfigurēšana
7A
Lietotāja rokasgrāmata
7C
Smart / Home
7E
SIMPLINK
8E
►► (tālāk)
8F
◄◄ (attīt)
AA
Informācija
AB
Programmu ceļvedis
B0
► (atskaņot)
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
Tālvadības
pults poga
taustiņš no 0 līdz
10 - 19 Ciparu
9
1A
Q.View / Flashback
1E
FAV (Izlases kanāls)
20
Text (teletekss)
21
T. Opt (teleteksta opcija)
28
Atgriezties (BACK)
30
AV (audio/video) režīms
39
Subtitri
43
Λ (bulttaustiņš/kursors uz
augšu)
V (bulttaustiņš/kursors
uz leju)
Manas
lietojumprogrammas
Menu / Settings (Izvēlne/
iestatījumi)
44
Labi/atvērt
45
Q.Menu
40
41
42
BA
ꕗ (pārtraukt/tiešraides
TV)
ꕘ (iesaldēt/lēna
atskaņošana/pauze)
BD
ꔄ (IER.)
DC
3D
9F
App / *
B1
* Taustiņa kods 4C (0x4C) ir pieejams ATSC/ISDB modeļos, kas izmanto galvenos/pakārtotos kanālus.
(Dienvidkorejas, Japānas, Ziemeļamerikas, Latīņamerikas modeļi, izņemot Kolumbijas modeļus)
LATVIEŠU
TAUSTIŅU KODI
51
52
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
Tikai **MA33H modeļi
• Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Pievienojiet seriālajam pārveidotājam/RS-232C ieejas spraudnim paredzētu USB ārējai vadības ierīcei
(piemēram, datoram vai A/V vadības sistēmai) un vadiet izstrādājuma funkcijas no ārpuses.
Piezīme. TV vadības porta tips dažādām modeļu sērijām var atšķirties.
* Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visi modeļi atbalsta šo savienojuma veidu.
* Kabelis netiek nodrošināts.
Seriālajam pārveidotājam paredzēts USB ar USB kabeli
USB tips
USB IN
(netiek nodrošināts)
(PC)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
• LGTV atbalsta PL2303 mikroshēmas (piegādātāja ID: 0x0557, izstrādājuma ID: 0x2008) USB, kas
paredzēts seriālajam pārveidotājam un kuru ne izgatavo, ne nodrošina uzņēmums LG.
1
3
(PC)
2
3
CONTROL
&
SERVICE
• To var iegādāties datorpreču veikalā, kurā ir pieejami IT profesionāļiem paredzēti piederumi.
SERVICE ONLY
LATVIEŠU
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
(TV)
1
(PC)
RS-232C IN
2 IN
CABLE
ANTENNA IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
USB IN
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
53
3
RS-232C IN
Tālruņa ligzdas tips
(TV)
(PC)
• Jums
(TV) starp datoru un
(PC)ir jāiegādājas RS-232 kabelim paredzēta tālruņa ligzda, lai izveidotu savienojumu
(CONTROL & SERVICE)
TV; informācija ir norādīta rokasgrāmatā.
2
1 1
RS-232C IN
(PC)
(PC)
3 3
RS-232C IN
3
(PC)
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2 2
Klienta dators
(CONTROL & SERVICE)
(netiek
nodrošināts)
SERVICE ONLY
* Ja izmantojat citus modeļus, pievienojiet USB portam.
1
RS-232C konfigurācijas
(TV)
RS-232C IN
3 vadu konfigurācijas
(CONTROL & SERVICE) (neatbilst standartam)
2
1
Dators (PC)
5
RS-232C IN
2
2
TXD
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
RXD
(CONTROL & SERVICE)
6
VAI
9
RS-232C
(seriālais ports)
TV
RS-232C IN
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
RXD
(CONTROL & SERVICE)
D-Sub 9
Tālrunis
Televizora ID
Informāciju, kā noskaidrot televizora ID numuru, skatiet sadaļā “Reālo datu kartēšana” lpp. Sk. lpp. 55
1. Nospiediet SETTINGS, lai piekļūtu galvenajām izvēlnēm.
2. Nospiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz IESPĒJA, un nospiediet OK.
3. Nospiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz IESTATĪT ID, un nospiediet OK.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos televizora ID numuru, un izvēlieties AIZVĒRT. Pielāgošanas
diapazons ir 1–99.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet EXIT.
LATVIEŠU
SERVICE ONLY
RS-232C ar RS-232C kabeli (iepriekšējs)
1
54
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
Sakaru parametri
LATVIEŠU
• Datu pārraides ātrums bodos: 9600 b/s (UART)
• Datu garums: 8 biti
• Pārība: nav
• Stopbits: 1 bits
• Sakaru kods: ASCII režīms
• Izmantojiet vīto (reversīvo) kabeli.
Komandu atsauces saraksts
(Atkarīgs no modeļa)
KOMANDA1
KOMANDA2
DATI
(heksadecimālā sistēmā)
01. Izslēgt
k
a
00
02. Skata koeficients
k
c
(Sk. lpp. 56)
03. Ekrāna skaņas izslēgšana
k
d
(Sk. lpp. 56)
04. Skaņas izslēgšana
k
e
00 līdz 01
05. Skaļuma regulēšana
k
f
00 līdz 64
06. Kontrasts
k
g
00 līdz 64
07. Spilgtums
k
h
00 līdz 64
08. Krāsa
k
i
00 līdz 64
09. Nokrāsa
k
j
00 līdz 64
10. Asums
k
k
00 līdz 32
11. Ekrāna displeja izvēle
k
l
00 līdz 01
12. Tālvadības pults bloķēšanas režīms
k
m
00 līdz 01
13. Balanss
k
t
00 līdz 64
14. Krāsas temperatūra
x
u
00 līdz 64
15. ISM metode (tikai plazmas TV)
j
p
(Sk. lpp. 57)
16. Enerģijas taupīšana
j
q
00 līdz 05
17. Regulēšanas komanda
m
a
(Sk. lpp. 58)
18. Kanālu (programmu) pievienošana/
dzēšana (izlaišana)
m
b
00 līdz 01
19. Taustiņš
m
c
Taustiņu kodi
20. Regulēt fona apgaismojumu, vadības
paneļa apgaismojums
m
g
00 līdz 64
21. Ieejas izvēle (galvenā)
x
b
(Sk. lpp. 60)
22. 3D (tikai 3D modeļiem)
x
t
(Sk. lpp. 60)
23. Paplašināts 3D (tikai 3D modeļiem)
x
v
(Sk. lpp. 61)
24. Automātiska konfigurēšana
j
u
(Sk. lpp. 61)
* Piezīme: USB operāciju laikā, piemēram, Dvix vai EMF, visas komandas, izņemot Barošana (ka) un Taustiņš
(mc), netiek izpildītas un apstrādātas kā NG.
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
55
Pārraides/uztveršanas protokols
LATVIEŠU
Pārraide
[Command 1][Command 2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : televizora pirmā vadības komanda. (j, k, m vai x)
[Command 2] : televizora otrā vadības komanda.
[Set ID]
: opciju izvēlnē varat pielāgot televizora ID, lai izvēlētos vēlamo monitora ID numuru.
TV pielāgojumu diapazons ir no 1 līdz 99. Ja [Set ID] vērtība ir '0', var kontrolēt visus
pievienotos televizorus.
* [Set ID] izvēlnē ir norādīts ar skaitli decimālajā skaitīšanas sistēmā (no 1 līdz 99) un
pārraides/uztveršanas protokolā — ar skaitli heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā (no 0x00
līdz 0x63).
[Data]
: komandas datu pārraide (heksadecimālā skaitīšanas sistēma). Lai nolasītu komandas
stāvokli, pārraidiet datus FF.
[Cr]
: rakstatgrieze — ASCII kods '0x0D'
[ ]
: atstarpe — ASCII kods '0x20'
OK apliecinājums
[Command 2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Uztverot pareizus datus, ierīce pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu. Šajā
gadījumā, ja dati ir datu lasīšanas režīmā, tas norāda uz pašreizējā stāvokļa datiem. Ja dati atrodas datu
rakstīšanas režīmā, atbildē tiek sniegti datora dati.
Kļūdas apliecinājums
[Command 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Uztverot anormālus datus no kļūdainām funkcijām vai komunikācijas kļūdu gadījumā, televizors pārraida
signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu.
Data 00: neatļauts kods
Reālo datu kartēšana (heksadecimālā sistēma b decimālā sistēma)
* Ja [Data] ievadāt heksadecimālā formātā, skatiet tālāk norādīto konversijas tabulu.
* Kanāla regulēšanas (ma) komanda izmanto divu baitu heksadecimālo vērtību ([Data]), lai izvēlētos kanāla
numuru.
00: Solis 0
01: Solis 1 (Televizora ID 1)
...
0A: Solis 10 (Televizora ID 10)
...
0F: Solis 15 (Televizora ID 15)
10: Solis 16 (Televizora ID 16)
...
32: Solis 50 (Televizora ID 50)
33: Solis 51 (Televizora ID 51)
...
63: Solis 99 (Televizora ID 99)
...
C7: Solis 199
C8: Solis 200
...
FE: Solis 254
FF: Solis 255
...
01 00: Solis 256
...
27 0E: Solis 9998
27 0F: Solis 9999
...
56
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
* Komandu darbība var atšķirties atkarībā no modeļa un signāla.
LATVIEŠU
01. Barošana (Komanda: k a)
►L
ai kontrolētu televizora izslēgšanu.
03. Ekrāna skaņas izslēgšana (komanda: k d)
►L
ai izvēlētos ieslēgt/izslēgt skaņas režīms.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: izslēgt
Data 01: ieslēgt
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►L
ai parādītu ieslēgšanu. (darbojas tikai tad, kad
televizors ir ieslēgts)
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][01][x]
*L
īdzīgā veidā, ja citas funkcijas pārraida 'FF' datus,
izmantojot šo formātu, atgriezeniskā saite ar
apliecinājuma datiem parāda katras funkcijas stāvokli.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: e
krāna skaņa ieslēgta (attēls ieslēgts)
video skaņa ieslēgta
01: Ekrāna skaņa izslēgta (attēls izslēgts)
10: Videoskaņa izslēgta
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*J
a ir izslēgta tikai videoskaņa, televizorā tiks rādīta
ieslēgta ekrāna izvēlne. Bet, ja tiek izslēgta ekrāna
skaņa, televizorā netiek rādīta ekrāna izvēlne.
02. Malu attiecība (komanda: k c)
(galvenā attēla lielums)
►L
ai regulētu ekrāna formātu. (Galvenā attēla formāts)
Ekrāna formātu varat arī regulēt, izmantojot Q.MENU
komandu Malu attiecība vai izvēlni Attēls.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Normāls ekrāns (4:3)
02: Platekrāna (16:9)
04: Tālummaiņa
05: Tālummaiņa 2 (Latīņamerika, izņemot tikai
Kolumbiju)
06: Programmas iestatīts/oriģināls
07: 14:9 (Eiropa, Kolumbija, Tuvie Austrumi, Āzija,
izņemot Dienvidkoreju un Japānu)
09: * Tikai skenē
0B: Pilnekrāna
(Eiropa, Kolumbija, Tuvie Austrumi, Āzija, izņemot
Dienvidkoreju un Japānu)
No 10 līdz 1F: Kino tālummaiņa no 1 līdz 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Izmantojot datora ieeju, iespējams izvēlēties ekrāna
malu attiecību 16:9 vai 4:3.
* Režīmā DTV/HDMI/komb. sign. (augsta izšķirtspēja)
ir pieejama iespēja Tikai skenēt.
* Pilns platekrāna režīms var darboties atšķirīgi
atkarībā no modeļa un tā DTV pilnīga, ATV, AV
daļēja atbalsta.
04. Skaņas izslēgšana (komanda: k e)
►L
ai kontrolētu skaņas izslēgšanu/ieslēgšanu.
Varat arī koriģēt skaņas iestatījumus, izmantojot
tālvadības pults pogu MUTE.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: s kaņas izslēgšana ieslēgta (skaņa izslēgta)
01: Skaņas izslēgšana izslēgta (skaņa ieslēgta)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Skaļuma regulēšana (komanda: k f)
►L
ai regulētu skaļumu.
Skaļumu varat arī regulēt, izmantojot tālvadības pults
pogas.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: no 00 līdz maks. 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrasts (komanda: k g)
►L
ai regulētu ekrāna kontrastu.
Kontrastu varat arī regulēt izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: no 00 līdz maks. 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Spilgtums (komanda: k h)
►L
ai regulētu ekrāna spilgtumu.
Spilgtumu varat arī regulēt izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: no 00 līdz maks. 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
57
13. Līdzsvars (komanda: k t)
►L
ai regulētu līdzsvaru.
Krāsu varat arī regulēt izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: no 00 līdz maks. 64
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Līdzsvaru varat arī regulēt izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: no 00 līdz maks. 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Nokrāsa (komanda: k j)
►L
ai regulētu ekrāna nokrāsu.
14. Krāsu temperatūra (komanda: x u)
►L
ai regulētu krāsu temperatūru. Krāsu temperatūru
Krāsu varat arī regulēt izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data, sarkans: 00 līdz zaļš: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
varat arī regulēt izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: no 00 līdz maks. 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Asums (komanda: k k)
►L
ai regulētu ekrāna asumu.
15. ISM metode (komanda: j p) (tikai plazmas TV)
►L
ai kontrolētu ISM metodi. ISM metodi varat regulēt
Asumu varat arī regulēt izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: no 00 līdz maks. 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
arī izvēlnē IESPĒJA.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min: 02: Orbiter
08: parasti
20: krāsains
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. Ekrāna displeja izvēle (komanda: k l)
►L
ai ieslēgtu/izslēgtu ekrāna izvēlni, izmantojot
tālvadības pulti.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: ekrāna izvēlne izslēgta
01: ekrāna izvēlne ieslēgta
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Tālvadības pults bloķēšanas režīms (komanda: k m)
►L
ai bloķētu monitora paneļa vadības priekšējos
elementus un tālvadības pulti.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: bloķēšana izslēgta 01: bloķēšana ieslēgta
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ja neizmantojat tālvadības pulti, izmantojiet šo režīmu.
Ja tiek izslēgts un ieslēgts galvenais barošanas
avots (atvienojiet un pēc 20–30 sekundēm
pievienojiet), ārējās vadības pults tiek atbloķēta.
*G
aidīšanas režīmā (DC izslēdz taimeris vai komanda
ka, mc) un situācijā, kad ir ieslēgta taustiņu bloķēšana,
TV nevar ieslēgt ar infrasarkanā savienojuma un lokālo
ieslēgšanas taustiņu.
16. Enerģijas taupīšana (komanda: j q)
►L
ai samazinātu televizora strāvas patēriņu. Enerģijas
taupīšanu var regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: Izslēgt
01 : Minimāli
02 : Vidēji
03 : Maksimāli
04 : Automātiski
05 : Ekrāns izslēgts
* (atkarīgs no modeļa)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
LATVIEŠU
08. Krāsa (komanda: k i)
►L
ai regulētu ekrāna krāsu.
58
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
17. Regulēšanas komanda (komanda: m a)
LATVIEŠU
* Šīs komandas darbība var atšķirties atkarībā no
modeļa un signāla.
• Eiropai, Tuvajiem Austrumiem, Kolumbijai, Āzijai,
izņemot Dienvidkorejas un Japānas modeļus
► Izvēlieties kanālu norādītajam fiziskajam numuram.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analogā virszemes/kabeļtelevīzija
[Data 00][Data 01] Kanāla dati
Data 00: augstākā kanāla dati
Data 01: zemākā kanāla dati
- 00 00~00 C7 (decimāls: 0 ~ 199)
Data 02: ievades avots (analogais)
- 00: virszemes TV (ATV)
- 80: kabeļtelevīzija (CATV)
3. Noregulējiet uz satelīta (DVB-S) 1000. kanālu.
Set ID=Visi=00
Data 00 un 01=Kanāla dati ir 1000=03 E8
Data 02=Digitālā satelīttelevīzija=40
Rezultāts=ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Dienvidkorejai, Ziemeļamerikai, Latīņamerikai, izņemot
Kolumbijas modeli
► Lai noregulētu kanālu atbilstoši fiziskajam/galvenā
kanāla/apakškanāla numuram.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][ ][Data 04][ ][Data 05][Cr]
Digitālajiem kanāliem ir fiziski, galvenie un apakškanālu
numuri. Fiziskais numurs ir faktiskais digitālā kanāla
numurs; galvenais numurs ir numurs, uz kuru ir
jākartē kanāls, apakškanāls ir pakārtotais kanāls. Tā kā
ATSC uztvērējs automātiski kartē kanālu no galvenā/
apakškanāla, fiziskais numurs nav nepieciešams, sūtot
digitālās televīzijas komandu.
* Digitālā virszemes/kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
* Analogā virszemes/kabeļtelevīzija
[Data 00][Data 01]: Kanāla dati
Data 00: augstākā kanāla dati
Data 01: zemākā kanāla dati
- 00 00~27 0F (decimāls: 0 ~ 9999)
Data 00: fiziskā kanāla numurs
- Virszemes (ATV): 02 ~ 45 (decimāls: 2 ~ 69)
- Kabelis (CATV): 01, 0E ~ 7D (decimāls: 1, 14 ~ 125)
Data 02: ieejas avots (digitālais)
- 10: virszemes TV (DTV)
- 20: virszemes radio (radio)
- 40: satelīta TV (SDTV)
- 50: satelīta radio (S-Radio)
- 90: kabeļtelevīzija (CADTV)
- a0: kabeļradio (CA-Radio)
[Data 01 ~ 04]: galvenais/apakškanāla numurs
Data 01 un 02: xx (nav svarīgi)
Data 03 un 04: xx (nav svarīgi)
Data 05: ievades avots (analogais)
- 00: virszemes TV (ATV)
- 01: kabeļtelevīzija (CATV)
* Digitālā virszemes/kabeļtelevīzija
* Regulēšanas komandu piemēri:
1. Noregulējiet uz analogo virszemes televīzijas (PAL)
10. kanālu.
Set ID=Visi=00
Data 00 un 01=kanāla dati ir 10=00 0a
Data 02=Analogā virszemes TV=00
Rezultāts=ma 00 00 0a 00
Data 00: xx (nav svarīgi)
2. Noregulējiet uz digitālo zemes televīzijas (DVB-T)
01. kanālu.
Set ID=Visi=00
Data 00 un 01=kanāla dati ir 1=00 01
Data 02=Digitālā virszemes TV=10
Rezultāts=ma 00 00 01 10
[Data 01][Data 02]: Galvenā kanāla numurs
Data 01: augstākā kanāla dati
Data 02: zemākā kanāla dati
- 00 01 ~ 27 0F (decimāls: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Apakškanāla numurs
Data 03: augstākā kanāla dati
Data 04: zemākā kanāla dati
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
* Regulēšanas komandu piemēri:
1. Noregulējiet analogā kabeļa (NTSC) kanālu 35.
Set ID=Visi=00
Data 00=Kanāla dati ir 35=23
Data 01 un 02=Nav galvenā=00 00
Data 03 un 04=Nav apakškanāla=00 00
Data 05=Analogā kabeļtelevīzija=01
Kopā=ma 00 23 00 00 00 00 01
2. N
oregulējiet digitālo virszemes (ATSC) televīzijas
kanālu 30-3.
Set ID=Visi=00
Data 00=Fiziskais numurs nav zināms=00
Data 01 un 02=Galvenais kanāls ir 30=00 1E
Data 03 un 04=Apakškanāls ir 3=00 03
Data 05=Digitālā virszemes televīzija=22
Kopā=ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Japānas modelim
►L
ai noregulētu kanālu atbilstoši fiziskajam/galvenā
kanāla/apakškanāla numuram.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][ ][Data 04][ ][Data 05][Cr]
* Digitālā virszemes televīzija/satelīttelevīzija
Data 05: ieejas avots (digitālais/satelīts, Japāna)
- 02: virszemes TV (DTV)
- 07: BS (satelīta apraide)
- 08: CS1 (Sakaru satelīts 1)
- 09: CS2 (Sakaru satelīts 2)
* Regulēšanas komandu piemēri:
1 Noregulējiet digitālo virszemes (ISDB-T) televīzijas
kanālu 17-1.
Set ID=Visi=00
Data 00=Fiziskais numurs nav zināms=00
Data 01 un 02=Galvnenais kanāls ir 17=00 11
Data 03 un 04=Apakškanāls/pakārtotais kanāls ir
1=00 01
Data 05=Digitālā'virszemes televīzija=02
Kopā=ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Noregulējiet BS (ISDB-BS) kanālu 30.
Set ID=Visi=00
Data 00=Fiziskais numurs nav zināms=00
Data 01 un 02=Galvenais kanāls ir 30=00 1E
Data 03 un 04=Nav svarīgi=00 00
Data 05=Digitālā BS TV=07
Kopā=ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Šī funkcija atšķiras atkarībā no modeļa.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
18. Kanāla (programmas) pievienošana/dzēšana
(izlaišana) (komanda: m b)
►L
ai nākamreiz izlaistu pašreizējo kanālu (programmu).
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Dzēst (ATSC,ISDB)/izlaist (DVB)
01: pievienot
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Iestatīt saglabātā kanāla statusu, lai dzēstu (ATSC,
ISDB)/izlaistu (DVB) vai pievienotu.
Data 00: xx (nav svarīgi)
19. Taustiņš (komanda: m c)
►L
ai sūtītu IR tālvadības pults taustiņa kodu.
[Data 01][Data 02]: Galvenā kanāla numurs
Data 01: augstā baita kanāla dati
Data 02: zemā baita kanāla dati
- 00 01~27 0F (decimāls: 1 ~ 9999)
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Taustiņa kods-Sk. lpp. 51.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[Data 03][Data 04]: Apakškanāla/pakārtotā kanāla
numurs
(nav svarīgi satelīttelevīzijai)
Data 03: augstā baita kanāla dati
Data 04: zemā baita kanāla dati
20. Kontroles aizmugurgaismojums (komanda: m g)
• LCD TV/LED TV
►Lai kontrolētu aizmugurapgaismojumu.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 — maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
LATVIEŠU
Data 05: ieejas avots (digitālais)
-02: virszemes TV (DTV) — izmantojiet fiziskā kanāla
numuru
-06: kabeļtelevīzija (CADTV) — izmantojiet fiziskā
kanāla numuru
-22: virszemes TV (DTV) — neizmantojiet fiziskā
kanāla numuru
-26: kabeļtelevīzija (CADTV) — neizmantojiet fiziskā
kanāla numuru
-46: kabeļtelevīzija (CADTV) — izmantojiet tikai
galvenā kanāla numuru (vienas puses kanāls)
Visiem galveno un apakškanālu datiem ir pieejami divi
baiti, taču parasti tiek izmantots tikai zemākais baits
(augstākais baits ir 0).
59
60
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
Vadības paneļa apgaismojums (komanda: m g)
LATVIEŠU
• Paredzēts plazmas TV
►Lai kontrolētu paneļa apgaismojumu.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 — maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
21. Ieejas izvēle (komanda: x b)
(galvenā attēla ieeja)
►L
ai izvēlētos ieejas avotu galvenajam attēlam.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: DTV
01: CADTV
02: s atelīta DTV
ISDB-BS (Japāna)
03: ISDB-CS1 (Japāna)
04: ISDB-CS2 (Japāna)
10: ATV
11: CATV
20: AV vai AV1
21: AV2
40: Component1
41: Component2
60: RGB
90: HDMI1
91: HDMI2
92: HDMI3
93: HDMI4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Šī funkcija ir atkarīga no modeļa un signāla.
22. 3D (komanda: x t) (tikai 3D modeļiem)
(atkarīgs no modeļa)
►L
ai mainītu televizora 3D režīmu.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
Datu struktūra
[Data 00]00: 3D ieslēgts
01: 3D izslēgts
02: 3D uz 2D
03: 2D uz 3D
[Data 01]00: augšā un apakšā
01: blakus
02 : šaha galdiņš
03: kadru secīgums
04: kolonnas pamīšus
05: rindas pamīšus
[Data 02]00: no labās uz kreiso
01: no kreisās uz labo
[Data 03]3D efekts (3D dziļums): min.: 00 — maks.: 14
(* heksadecimālā koda pārraide)
* Ja [Data 00] ir 00 (3D ieslēgts), [Data 03] nav
nozīmes.
* Ja [Data 00] ir 01 (3D izslēgts) vai 02 (3D uz 2D),
[Data 01], [Data 02] un [Data 03] nav nozīmes.
* Ja [Data 00] ir 03 (2D uz 3D), [Data 01] un [Data 02]
nav nozīmes.
* Ja [Data 00] ir 03 (2D uz 3D), [Data 03] darbojas,
kad 3D režīms (žanrs ) ir tikai manuāls.
* Visas 3D shēmu iespējas ([Data 01]), iespējams, nebūs
pieejamas atkarībā no apraides videosignāla.
[Data 00]
[Data 01]
[Data 02]
[Data 03]
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X: nav svarīgi
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01][Data 02]
[Data 03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
[Data 00]3D iespēja
00: 3D attēla labošana
01: 3D dziļums (3D režīms ir tikai manuāls)
02: 3D skatu punkts
06: 3D krāsu labošana
07: 3D skaņas tālummaiņa
08: parasts attēla skats
09: 3D režīms (žanrs)
[Data 01]Tā diapazonu nosaka katra [Data 00] norādītā
3D iespēja.
1) Ja [ Data 00] ir 00
00: no labās uz kreiso
01: no kreisās uz labo
2) Ja [Data 00] ir 01, 02
Datamin.: 0 — maks.: 14 (* heksadecimālā koda
pārraide)
Datu vērtību diapazons (0–20) automātiski pārvēršas
par skatu punkta diapazonu (-10 līdz +10) (atkarīgs no
modeļa)
3) Ja [Data 00] ir 06, 07
00: izslēgts
01: ieslēgts
4) Ja [Data 00] ir 08
00: pārvērst uz 3D video no 3D uz 2D pārvērsta
3D video
01: mainīt 3D video uz 2D video, izņemot 2D uz
3D video
* Ja pārvēršana nosacījumi netiek izpildīti, komanda tiek
uzskatīta par NG.
5) Ja [Data 00] ir 09
00: standarts
02: kino
04: manuāli
01: sports
03: ekstrēma aktivitāte
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
24. Automātiskā konfigurēšana (komanda: j u)
►L
ai koriģētu attēla pozīciju un automātiski
samazinātu attēla šūpošanos. Šī komanda
darbojas tikai RGB (PC) režīmā.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Lai iestatītu
Ack [u][ ][Set ID][ ][Labi/NG][ ][x]
LATVIEŠU
23. Paplašinātais 3D (komanda: x v) (tikai 3D
modeļiem) (atkarīgs no modeļa)
►L
ai mainītu televizora 3D iespēju.
61
Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet
drošības norādījumus.
Glabājiet lietotāja rokasgrāmatu
(kompaktdisku) viegli pieejamā vietā
turpmākai uzziņai
Televizora modeļa un sērijas numurs ir
norādīts televizora aizmugurē un uz viena
sāna. Ierakstiet to zemāk, jo tas būs
nepieciešams tehniskās apkopes gadījumā.
MODELIS
SĒRIJA
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL,
MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus
atbilstošos licences nosacījumus, garantijas
atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics piedāvā piegādāt jums pirmkodu CD-ROM par samaksu, kas sedz šādas
izplatīšanas veikšanas izmaksas — datu nesēja,
piegādes un apstrādes izmaksas —, pēc pieprasījuma LG Electronics uz e-pasta adresi: Šis
piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces
iegādes datuma.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising