LG | 24TL520V-PZ | User manual | LG 24TL520V-PZ Руководство пользователя

LG 24TL520V-PZ Руководство пользователя
KASUTUSJUHEND
Ohutus ja viited
(LED TV*)
* LG LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCD-ekraani.
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see
hilisemaks kasutamiseks alles.
24TL520U 24TL520V 24TL510V 28TN525V
24TL510U 28TL520V 28TL510V 28TN515V
Copyright
www.lg.com
2019 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.
Sisukord
Litsentsid---------------------------------------------3
Teave avatud lähtekoodiga tarkvara
märkuse kohta--------------------------------------3
EESTI
Ettevalmistamine----------------------------------3
Teleri tõstmine ja transportimine-------------4
Teleri seadistamine--------------------------------4
Nupu kasutamine----------------------------------5
Lauale paigaldamine------------------------------5
Seinale paigaldamine-----------------------------6
Ühendused (teated)-------------------------------7
Kaugjuhtimispult----------------------------------9
Seaded---------------------------------------------- 10
Internetipõhise kasutusjuhendi
vaatamine------------------------------------------ 16
Hooldus--------------------------------------------- 17
Veaotsing------------------------------------------- 17
Tehnilised andmed------------------------------ 18
2
Litsentsid
Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet litsentside kohta
leiate aadressilt www.lg.com.
Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories
kaubamärgid.
Teave avatud lähtekoodiga
tarkvara märkuse kohta
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude
vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti http://
opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud
litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis
katab selle levitamisega seotud kulud, nagu andmekandja kulud,
tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja
aadressile opensource@lge.com.
See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast
tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.
MÄRKUS
yy Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis
näidatust veidi erineda.
yy Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt sisendallikast ja
tootemudelist erineda.
yy Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.
yy Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri lülitada ooterežiimi.
Kui telerit pole pikemat aega plaanis vaadata, tuleks see
energiasäästmiseks välja lülitada.
yy Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada
pildi heledust; selle tulemusel vähenevad teleri kasutamisega
seotud üldised kulud.
yy Tootekomplekti kuuluvad elemendid sõltuvad mudelist.
yy Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse
toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt
teavitamata.
yy Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete
kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm
laiused. Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-pessa,
kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit.
B
B
A
A
EESTI
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
Ettevalmistamine
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil
pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
yy Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
-- High-Speed HDMI®/™-kaabel
-- High-Speed HDMI®/™-kaabel Ethernetiga
ETTEVAATUST
yy Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage
heakskiitmata tarvikuid.
yy Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest
põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
3
Teleri tõstmine ja
transportimine
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega,
et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja teleri tüübist ja
suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.
ETTEVAATUST
yy Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani
kahjustada.
yy Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaulatuvat juhtpuldi
nuppu mitte kahjustada. (Sõltub mudelist)
EESTI
yy Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karbis
või pakendis.
yy Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik
kaablid.
yy Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist
eemale suunatud.
yy Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke
kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast.
Teleri seadistamine
ETTEVAATUST
yy Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage ekraan statiivi teleri
külge monteerimisel pehmendatud lauale või tasasele pinnale.
yy Ärge hoidke telerit statiivi korpusest (või statiivi alusest) tagurpidi,
kuna see võib maha kukkuda ning katki minna või teid vigastada.
yy Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviosadele võõraineid (õli,
määrdeained jne). (See võib toodet kahjustada.)
MÄRKUS
yy Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt
vibreerida.
yy Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili
ega kallutage seda vasakule või paremale.
yy Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse
painutamiseks liigset jõudu.
4
yy Enne teleri seinale paigaldamist eemaldage alus statiivi
kinnitamise toimingu vastupidises järjestuses. (Ainult
TL520*,TN525V)
yy Tõstke statiivi aluse põhjal olev riiv üles ja ühendage statiivi alus
teleri küljest lahti. (Ainult TL510*,TN515V)
Nupu kasutamine
Lauale paigaldamine
yy Saate telerit juhtida vajutades nuppu.
yy Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy Teie teler võib erineda pildil olevast.
1
Tõstke ja kallutage teler laual püstisesse asendisse. -- Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja seadme vahele
(vähemalt) 100 mm suurune vahe.
EESTI
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Põhifunktsioonid
Toide Sisse (Vajutage)
Toide Välja (Vajutage ja hoidke all)
Menüü juhtimine (Vajutage1)
Menüü valik (Vajutage ja hoidke all2)
1
2
Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda
nuppu korraks.
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada menüü
juhtfunktsioonid.
Menüü kohandamine
2
Ühendage vahelduv- ja alalisvoolu adapter ja toitejuhe seina
pistikupessa.
ETTEVAATUST
yy Ärge paigaldage telerit kütteseadmete lähedusse, kuna see võib
põhjustada tulekahju või muid kahjustusi.
yy Veenduge, et te ühendate teleri AC/DC-adapteriga enne, kui
ühendate teleri pistiku seinapistikupessa.
Kui teler on sisse lülitatud, vajutage üks kord nuppu. Saate menüü
elemente nupuga reguleerida.
Lülitab teleri välja.
Vahetab sisendallikat.
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
Reguleerib helitugevust.
5
Kensingtoni turvasüsteemi
kasutamine (valikuline)
(See funktsioon ei ole kõigi mudelitega kasutatav.)
EESTI
yy Teie teler võib erineda pildil olevast.
Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb teleri tagaküljel.
Lisateavet paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni
turvasüsteemiga kaasas olevast kasutusjuhendist või aadressilt
http://www.kensington.com. Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi
kaabel teleri ja laua vahel.
Seinale paigaldamine
Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema külje ja seina
vahele ligikaudu 100 mm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid saate
edasimüüjalt, vt valikulise kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhend.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Kui soovite paigutada teleri seinale, kinnitage seinakinnitusliides
(lisaseadmed) teleri tagaküljele.
Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed),
kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.
MÄRKUS
yy Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Täiendavaid
tarvikuid saate hankida elektroonikapoodidest.
1
Standardist pikemate kruvide korral on oht teleri sisemust
vigastada.
Valede kruvide kasutamisel võib toode kahjustada saada ja
kinnitatud asendist maha kukkuda. Selliste kahjustuste eest LG
Electronics ei vastuta.
2
Müüakse eraldi
(seinakinnitustoend)
Mudel
Seinakronstein
(A x B) (mm)
A
24TL520V
24TL520U
24TL510U
24TL510V
28TL520V
28TL510V
28TN525V
28TN515V
75 x 75
100 x 100
B
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitustoend
(valikuline)
6
M4 x L10
4
LSW149
ETTEVAATUST
Seinapaigaldusalus
Tagakate
Seinapaigaldusalus
Tagakate
Standardkruvi :
M4 x L10
Max.8 mm
MÄRKUS
yy Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele vastavaid
kruvisid.
yy Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja vajalikke
osasid.
yy Seinakinnitustoend on valikuline lisaseade. Täiendavaid tarvikuid
saate kohalikult edasimüüjalt.
yy Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest. Kasutage õige pikkusega
kruvisid.
yy Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti kuuluvast juhendist.
Ühendused (teated)
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage
sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet väliseadmete
ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad,
DVDmängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USBmäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
MÄRKUS
EESTI
yy Kasutada tuleb kaasasolevat kruvi (karbis). (Sõltub mudelist)
yy Ühendage esmalt toitejuhe lahti, seejärel liigutage telerit või
paigaldage see. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.
yy Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale, võib see alla kukkuda
ning tõsiseid vigastusi tekitada.
yy Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust
edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
yy Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul võite telerit kahjustada
ja garantii kehtetuks muuta.
yy Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad VESA
standarditele. Garantii ei kata valest kasutamisest või valede
lisatarvikute kasutamisest tulenevaid kahjustusi ega vigastusi.
yy Kruvi pikkus tagakatte välispinnast arvestatuna peab olema alla
8 mm.
yy Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
yy Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast
sõltumatult.
yy Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge,
et ühendate telesignaali sisendkaabli teleriga DVDsalvesti või
videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta leiate
ühendatud seadme kasutusjuhendist.
yy Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
yy Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme
ühenduskaablit.
yy Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri,
kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke
arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige
heledust ja kontrasti menüüs [PILT], kuni jääte kvaliteediga rahule.
yy Kõik eraldusvõime sätted ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt
graafikakaardist korralikult töötada.
Antenni ühendamine
Ühendage teler antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75 Ω). (Ei ole
kaasas)
yy Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaalijaoturit.
yy Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi
parendamiseks signaalivõimendi.
yy Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake
antenn õigesse suunda.
yy Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
yy Toetatud DTV audio : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
7
EESTI
Satelliittaldriku ühendamine
Ühendamine arvutiga
(Ainult satelliitmudelid)
Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli
abil (75 Ω).
yy Teie teler võib erineda pildil olevast.
Teler toetab isehäälestusfunktsiooni Plug and Play* ning on
varustatud sisseehitatud Virtual Surround kõlaritega, mis esitavad
selget rikkaliku bassiga heli.
*
: Funktsioon, kus arvuti tuvastab ühendatud
ja sisselülitatud seadme ilma kasutajapoolse sekkumise või
konfigureerimiseta.
Ühise liidese (CI) mooduli
ühendamine
(Sõltub mudelist)
Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis.
yy Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud
õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja
PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
yy Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud,
võtke ühendust maapealse televisiooni/kaabeltelevisiooni/
satelliittelevisiooni teenusepakkujaga.
yy Kui soovid kasutada HDMI-PC režiimi, peate [Sisendi silt] lülitama
[Arvuti] režiimi.
yy Alltoodud ekraanikuva ilmub järgmistel juhtudel.
»» HDMI -sisendisse ühendatud seadme sisselülitamisel.
»» HDMI -sisendile lülitumisel.
Muud ühendused
Kas sisesnd on ühendatud teie arvutiga?
Ühendage teler välisseadmetega. Parima pildi- ja helikvaliteedi
tagamiseks ühendage väline seade ja teler HDMI-kaabliga. Eraldi
kaabel ei ole kaasas.
yy USB-port toetab 0,5 A elektrivoolu. Kui vajate HDD puhul
kasutamiseks võimsamat elektrivoolu, kasutage eraldi
toiteadapterit.
MÄRKUS
yy Toetatud HDMI audiovorming : Dolby Digital / Dolby Digital Plus
(32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96
kHz / 192 kHz) (Sõltub mudelist)
8
MÄRKUS
Ära näita seda teadet uuesti
JAH
EI
yy Kui valite „[JAH]„ optimeeritakse pildi suurust ja kvaliteeti vastavalt
arvutile.
yy Kui valite „[EI]„ optimeeritakse pildi suurust ja kvaliteeti vastavalt
AV-seadmele (DVD-mängija, digiboks).
yy Kui valite „[Ära näita seda teadet uuesti]„ siis ilmub teade uuesti
alles pärast teleri lähtestamist. Seadistatud väärtusi saate muuta
(Kodu) [Sisendid] [Sisendi silt].
Kaugjuhtimispult
ETTEVAATUST
yy Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite
kaugjuhtimispulti kahjustada.
yy Kaugjuhtimispult ei kuulu kõikidel turgudel müügikomplekti.
Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
(Toide) Lülitab teleri sisse või välja.
Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni
programme.
EESTI
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt
juhistele.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid
(1,5 V AAA), sobitades ja otsad patareiruumis toodud sildi
kohaselt ning sulgege patareide kate. Patareide eemaldamiseks
sooritage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.
(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja
teenused kasutatavad olla.)
1 Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 3 sekundi
all.
Valib teleri- või arvutirežiimi.
Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.
(Seaded) Avab Seaded menüü.
(Sisendid) Vahetab sisendallikat.
Numbrinupud Sisestavad numbreid.
1
Redigeerib funktsiooni QUICK ACCESS (Kiirpääs).
(Sõltub mudelist)
QUICK ACCESS (Kiirpääs) on funktsioon, mis võimaldab avada määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides numbrinuppe.
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
(Rohkem toiminguid) Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi
toiminguid. (Sõltub mudelist)
Reguleerib helitugevust.
Lemmikprogrammide loendi avamine.
Kuvab telekava.
(Vaigista) Vaigistab heli.
(Vaigista)1 Menüü [Ligipääsetavus] avamine.
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
9
Teleteksti klahvid (
teleteksti jaoks.
) Neid nuppe kasutatakse
(Kodu) Pääseb juurde menüüle Kodu.
Eelmisele tasemele naasmine.
Kustutab kõik ekraanilt ja naaseb TV-režiimi.
EESTI
Noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale) Menüüdes või
valikutes sirvimiseks.
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.
Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse. (Sõltub mudelist)
Lülitab PIP-režiimi sisse või välja. (Sõltub mudelist)
Avab kiirmenüüd. (Sõltub mudelist)
(Voogedastuse teenuse nupud) Loob ühenduse voogvideo teenusega. (Sõltub mudelist)
Alustab salvestamist ja salvestusmenüü kuvamist. (Ainult
Time MachineReady valmidusega mudelil) (Sõltub mudelist)
(Juhtnupud) Kontrollib meediumi sisu.
, , ,
erifunktsioone.
Nende abil saab kasutad mõne menüü
(Mängurežiim) Lülitab mängurežiimi sisse või välja.
(Taustavalgus) Kohandab ekraani heledust ekraani
taustavalgusega.
MÄRKUS
yy MHEG-programmis ei saa taustavalgustust reguleerida kollase ega
sinise klahviga.
10
Seaded
Kanali automaatne seadistamine
(Seaded) [Kanalid] [Automaatne häälestus]
Häälestab kanalid automaatselt.
yy Kui sisend ei ole õigesti ühendatud, ei pruugi kanalite
registreerimine õnnestuda.
yy [Automaatne häälestus] leiab ainult hetkel edastatavaid kanaleid.
yy Kui [Süsteemilukk] on sisse lülitatud, siis kuvatakse parooli nõudev
hüpikaken.
Pildirežiimi valimine
(Seaded) [Pilt] [Pildirežiimi seaded] [Pildirežiim]
Valib programmi vaatamiskeskkonnale optimeeritud pildirežiimi.
yy [Elav]: Suurendab kontrasti, heledust ja teravust, et kuvada
elavamaid kujutisi.
yy [Standardne]: Kuvab kujutised kontrasti, heleduse ja teravuse
standardtasemel.
yy [Eco] / [APS]: (Sõltub mudelist) Energiasäästu funktsioon muudab
energia tarbimise vähendamiseks teleri seadeid.
yy [Film] / [Mäng]: Kuvab optimaalse pildi filmi, mängu ja foto
(liikumatu pilt) jaoks.
yy [Sport]: (Sõltub mudelist) Optimeeritud pildirežiim spordi
vaatamiseks. Lööke ja vorme esitatakse elavates värvitoonides ning
isegi kiiret liikumist salvestatakse kristallselgete piltidena.
yy
Pildirežiimi peenhäälestus
(Seaded) [Pilt] [Pildirežiimi seaded]
See funktsioon võimaldab teil valitud pildirežiimis üksikasjalikke
muudatusi teha.
yy [Taustavalgustus]: Juhib ekraani heledust taustavalgustuse
reguleerimise läbi. Mida lähemal väärtus 100-le on, seda heledam
ekraan on.
yy [Kontrastsus]: Reguleerib pildi heledate ja tumedate alade
kontrasti. Mida lähemal väärtus 100-le on, seda suurem on
kontrast.
yy [Heledus]: Reguleerib ekraani üleüldist heledust. Mida lähemal
väärtus 100-le on, seda heledam ekraan on.
yy [Teravus]: Reguleerib kujutise teravust. Mida lähemal väärtus 50-le
on, seda teravam ja selgem kujutis on.
yy [Värv]: Võtab ekraanil kuvatavatel värvidelt toone maha või lisab
neile toone juurde. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda sügavam
on värv.
yy [Varjund]: Reguleerib värvitasakaalu ekraanil kuvatava punase ja
rohelise värvi vahel. Mida lähemal on väärtus valikule Punane 50,
seda rohkem punast värvi kasutatakse. Mida lähemal on väärtus
valikule Roheline 50, seda rohkem rohelist värvi kasutatakse.
yy [Värvi temp.]: Reguleerib värvitemperatuuri väärtuse vahemikus
külm kuni soe.
yy Sisendsignaalist või muudest pildiseadetest sõltuvalt võib
üksikasjalike elementide reguleerimisvahemik erineda.
Erijuhtnupu seadistamine
(Seaded) [Pilt] [Pildirežiimi seaded] [Täpsemad
juhtseadised] / [Eksperdi juhtseadised]
Kalibreerib ekraani iga pildirežiimi tarvis või reguleerib pildi seaded
konkreetse ekraani tarvis.
yy [Dünaamiline kontrastsus]: Reguleerib kontrastsuse optimaalsele
tasemele vastavalt kujutise heledusele.
yy [Dünaamiline värv]: Reguleerib värve, et pilt ekraanil loomulikes
värvides kuvada.
yy [Eelistatud värv]: Reguleerib naha, rohu ja taeva värvi vastavalt
isiklikele eelistustele.
yy [Gamma]: Seadistab gradatsioonikõvera vastavalt pildi
väljundsignaalile sisendsignaali suhtes.
yy [Värvigamma]: Valib väljendatava värvivahemiku.
yy [Värvifilter]: Filtreerib RGB-värvide konkreetset värvispektrit, et
küllastust ja värvitooni õigesti peenhäälestada.
yy [Valge tasakaal]: Reguleerib ekraani üleüldist tooni.
yy [Värvihaldussüsteem]: Süsteem, mida eksperdid kasutavad värvi
testmallile kohandamiseks. Nad saavad valida kuue värvipiirkonna
vahel (punane / roheline / sinine / tsüaansinine / magenta /
kollane) ilma, et see teisi värve mõjutaks. Tavakujutiste puhul ei
pruugi reguleerimisel olla märgatavaid värvimuutusi.
yy Sisendsignaalist või muudest pildiseadetest sõltuvalt võib
üksikasjalike elementide reguleerimisvahemik erineda.
EESTI
[Ekspert1] / [Ekspert2]: Menüü pildikvaliteedi
reguleerimiseks, mis võimaldab ekspertidel ja asjaarmastajatel
telerit parima kvaliteediga vaadata. Tegemist on
reguleerimismenüüga, mis on mõeldud ISF-sertifitseeritud
pildi häälestusekspertidele. (ISF logo võib kasutada vaid
ISF-sertifikaadiga teleritel.) ISFccc: Imaging Science Foundation
Certified Calibration Control
yy Sõltuvalt sisendsignaalist võib saadaolevate pildirežiimide vahemik
erineda.
yy
Ekspert režiim on pildi häälestajatele spetsiaalse kujutise
abil pildi juhtimiseks ja peenhäälestamiseks. Tavaliste kujutiste
korral ei ole efektid väga dramaatilised.
yy ISF-funktsiooni saab kasutada ainult mõne mudeli puhul.
yy Valiku [Pildirežiim] muutmisel võivad valikute
[Energiasääst]
ja [Ekraaniheledus Vastavalt Pildiliikumisele] seaded muutuda ning
see võib mõjutada ka elektritarbimist.
11
Täiendavate pildisuvandite määramine
Kuidas kasutada suvandit Mängurežiim
(Seaded) [Pilt] [Pildirežiimi seaded]
Reguleerib pildi üksikasjalikke seadeid.
(Seaded) [Pilt] [Mängurežiim]
(Saab kasutada ainult HDMI liidesega arvutites)
See režiim võimaldab teil mängu pildikvaliteeti optimeerida.
[Pildivalikud]
EESTI
yy [Müravaigistus]: Vähendab pildi müra.
yy [MPEG müravähendus]: Vähendab digitaalpildisignaalide loomisel
genereeritud müra.
yy [Must tase]: Reguleerib ekraani heledust ja kontrastsust, et sobida
sisendpildi musta tasemega, kasutades ekraani musta taset.
yy [Tõeline kino]: Aitab säilitada kuna optimaalset seisukorda.
yy [Ekraaniheledus Vastavalt Pildiliikumisele]: Reguleerib
automaatselt heledust ja vähendab silmade väsimise
vähendamiseks kujutiste hägusust.
yy Sisendsignaalist või muudest pildiseadetest sõltuvalt võib
üksikasjalike elementide reguleerimisvahemik erineda.
Pildi seadete lähtestamine
(Seaded) [Pilt] [Pildirežiimi seaded] [Pildi
lähtestamine]
Lähtestab kasutaja poolt kohandatava pildi seadistuse. Kõik
pildirežiimid lähtestatakse. Valige pildirežiim, mille soovite
lähtestada.
yy [DAS režiim]: (Sõltub mudelist) See režiim minimeerib kiiremaks
mängimiseks sisendseadme videosignaali kuvamiseaega. (Valides
[DAS režiim] olekuks [Sees] või [Väljas], kuva vireleb)
-- DAS : Tegevuse dünaamiline sünkroonimine
yy [Musta stabilisaator]: Musta taset reguleerides on objektid
tumedal kuval selgemini nähtavad. Suvandi [Musta stabilisaator]
väärtuse suurendamisel muutuvad kuva tumehallid osad
heledamaks. (Saate objekte tumedal mänguekraanil kergesti
eristada.) Suvandi [Musta stabilisaator] väärtus muudab tumehalli
taseme madalamaks ja suurendab kuva dünaamilist kontrasti.
-- Saate konfigureerida suvandi [Mängurežiim] üksikasjalikke
seaded kaugjuhtimispuldi klahviga .
-- Saate seadistada valiku [DAS režiim] ainult juhul, kui
vertikaalsisendi sagedus on 50 Hz / 60 Hz.
-- Kui [PIP] on sisse lülitatud, ei saa [DAS režiim] kasutada.
(Sõltub mudelist)
Energiasäästu funktsiooni kasutamine
(Seaded) [Pilt]
[Energiasääst]
Reguleerib elektrienergia säästmiseks ekraani heledust.
yy [Väljas]: Lülitab energiasäästu välja.
yy [Minimaalne] / [Keskmine] / [Maksimaalne]: Rakendab
energiasäästurežiimi eelseadistusi.
yy [Ekraan väljas]: Ekraan lülitub välja ja esitatakse ainult heli.
Ekraani uuesti sisse lülitamiseks vajutage suvalist nuppu
kaugjuhtimispuldil (v.a toitenupp).
yy Valikust
[Energiasääst] ([Maksimaalne]) olenevalt ei pruugi
valik [Taustavalgustus] olla reguleeritav.
Sellisel juhul liikuge valikuni (Seaded) [Pilt]
[Energiasääst] ja seadistage olekuks [Väljas] või [Minimaalne].
12
Funktsiooni Silmadele mugav režiim
kasutamine
(Seaded) [Pilt] [Täiendavad seaded] [Silmadele
mugav režiim]
Kui seadistate selle valiku sisselülitatud olekusse, reguleeritakse
silmade kurnamise vältimiseks värvi temperatuuri automaatselt.
Helirežiimi valimine
(Seaded) [Heli] [Helirežiimi seaded] [Helirežiim]
Reguleerib teleri heli optimaalsele tasemele vastavalt valitud
helirežiimile ja vaadatavale meediale.
yy [Standardne]: Optimeerib heli kõikide sisu tüüpide jaoks.
yy [Selge hääl]: Võimendab telerist väljastatava hääle selgust.
yy [Muusika]: (Sõltub mudelist) Optimeerib heli muusika jaoks.
yy [Film]: Optimeerib heli filmide jaoks.
yy [Sport]: (Sõltub mudelist) Optimeerib heli spordi puhul.
yy [Mäng]: Optimeerib heli mängu mängimiseks.
Audio tasakaalu kohandamine
(Seaded) [Heli] [Helirežiimi seaded]
Saate reguleerida vasaku ja parema kõlari heli.
[Tasakaal]
(Seaded) [Heli] [Helirežiimi seaded]
Kasutajad saavad valida erinevaid heliefekte.
yy [Virtual Surround]: Nautige virtuaalse mitmekanalilise stereoheli
efektiga sügavate helide kombinatsiooni.
yy [Ekvalaiser]: Soovitud heli seadistamiseks saate reguleerida
ekvalaiserit.
yy [Lähtesta]: Saate heliefekti seaded lähtestada.
yy Seda saab kasutada ainult juhul, kui valikuks [Helirežiim] on
seadistatud [Standardne].
EESTI
yy Sees: Reguleerib kuva värvi temperatuuri automaatselt.
yy Väljas: Lülitab funktsiooni [Silmadele mugav režiim] välja.
Funktsiooni Heliefekt kasutamine
Audio ja video sünkroonimine
(Seaded) [Heli] [AV sünkroonimise reguleerimine]
(Sõltub mudelist)
Sünkroonib video ja audio otse, kui need ei kattu. Kui määrate
suvandi [AV sünkroonimise reguleerimine] olekuks Sees, saate
ekraanipildi jaoks kohandada heliväljundit (TV-kõlarid).
yy Valides [Bypass], edastatakse välistest seadmetest helisignaali
ilma heli viivituseta. Heli võidakse esitada enne videot, kuna teleril
kulub videosisendi töötlemiseks aega.
Kuidas seadistada valikut USB
AutoKäivitus
(Seaded) [Üldine] [USB automaatkäivitus]
USB-le salvestatud fotode või videote automaatne esitamine teleri
sisselülitamisel või USB ühendamisel.
yy [Väljas]: Valiku [USB automaatkäivitus] väljalülitamine.
yy [Videod]: USB-le salvestatud videote automaatne esitamine.
yy [Fotod]: USB-le salvestatud fotode automaatne esitamine.
yy Esitab ainult järjekorras esimese USB-seadme kaustas olevaid faile.
yy Esitamise ajal selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu
või
.
yy Kui failid on valed või rikutud, kuvatakse enne sisendi eelmisesse
olekusse naasmist järgmine teade: „[See fail on kehtetu.]”
yy Kui USB-seade ühendatakse uuesti pärast seda, kui see
video taasesitamise ajal lahti ühendati, jätkatakse vaatamist
automaatselt viimati vaadatud stseeni juurest (kehtib ainult
esimese video puhul).
13
SIMPLINKi kasutamine
SIMPLINK-funktsiooni kirjeldus
(Sõltub mudelist)
Funktsioon SIMPLINK võimaldab mugavalt juhtida ja hallata
erinevaid multimeediaseadmeid oma teleri kaugjuhtimispuldiga
menüü SIMPLINK kaudu.
yy Otse-esitamine: Esitab multimeediaseadet kohe teleris.
yy Seadmete juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga: Juhib
multimeediaseadet teleri kaugjuhtimispuldi abil.
yy Toide väljas: Kui seadistate valiku [Automaatne toite
sünkroonimine] olekuks Sees SIMPLINKi seadete alt ja lülitate
teleri välja, lülitatakse välja ka teleriga SIMPLINKi vahendused
ühendatud seadmed.
yy Toide sees: Kui valiku [Automaatne toite sünkroonimine] olekuks
on seadistatud Sees SIMPLINKi seadete alt, lülitatakse SIMPLINKiga
ühendatud seadme sisselülitamisel ka teler sisse. (Käitumine võib
olenevalt ühendatud seadmest erineda.)
yy [Kõlar]: (Sõltub mudelist) Saate valida, kas kasutatakse kodukino
või teleri kõlareid.
1
EESTI
Ühendage HDMI-kaabli abil teleri
-terminal ja
SIMPLINKiga juhitava seadme HDMI-väljundport.
2 Valige (Seaded) [Üldine] [SIMPLINK]. Ilmub
menüüaken SIMPLINK.
3 Seadistage aknas SIMPLINK Setting funktsioon SIMPLINK >
[Sees].
4 Konfigureerige suvandi [Automaatne toite sünkroonimine]
seadete olekuks kas Sees või Väljas.
5 Valige menüüaknas SIMPLINK seade, mida soovite juhtida.
yy Samuti saate seadistada valiku SIMPLINK osas (Kodu)
[Sisendid] [SIMPLINK].
yy See funktsioon töötab ainult SIMPLINKi logoga seadmete puhul.
yy Funktsiooni SIMPLINK kasutamiseks on vaja kiiret HDMI® kaablit
(kaablil peab olema funktsiooni CEC (Consumer Electronics Control,
olmeelektroonika juhtimine) kasutamise võimalus). Kiiretel HDMI®
kaablitel on seadmetevaheliseks andmevahetuseks 13. viik.
yy Kui valite teise sisendi, siis SIMPLINK-seade peatub.
yy Kui kasutate samal ajal mõne teise tootja HDMI-CEC-funktsiooniga
seadet, ei pruugi SIMPLINK-seade õigesti töötada.
yy Kui valite või esitate kodukino funktsiooniga seadmest meediat, siis
ühendatakse automaatselt [HT-kõlar] (kõlar).
Parooli määramine
(Seaded) [Turvalisus] [Parooli seadistamine]
Saate määrata või muuta teleri parooli.
yy Algne parool on ‘0000’.
yy Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0000’, vaid ‘1234’.
yy Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei saa parooliks määrata ‘0000’.
Tagasi valikusse Taasta algseaded
(Seaded) [Üldine] [Taasta algseaded]
Kogu salvestatud info kustutatakse ja teleri seadistus lähtestatakse.
Teler lülitub välja ja uuesti sisse, misjärel on kõik seaded lähtestatud.
yy Kui valitud on [Süsteemilukk], siis kuvatakse hüpikaken, milles
palutakse sisestada parool.
yy Salvesta režiim on mõeldud kaupluses kasutamiseks.
USB-seadme eemaldamine
Valige ühendatud USB valikus (Kodu) [Sisendid] ja vajutage
nuppu [Eemalda] , et USB-mäluseade lahti ühendada. Kui kuvatakse
teade, et USB-seade on eemaldatud, võite seadme teleri küljest lahti
ühendada.
yy Kui USB-seadme eemaldamine on valitud, ei saa USB-seadmelt
enam andmeid lugeda. Eemaldage USB-mäluseade ja ühendage
uuesti.
14
Toetatud videovormingud
yy Kui USB-mäluseadmel on sisseehitatud tuvastusprogramm või
eraldi draiver, siis ei pruugi seade töötada.
yy Mõned USB-mäluseadmed võivad mitte töötada või töötada
valesti.
yy Kasutage ainult Windows FAT32- või NTFS-failisüsteemiga
vormindatud USB-mäluseadmeid.
yy USB-välis-HDD-de puhul on soovitatav kasutada ainult selliseid,
mille nimipinge on vähem kui 5 V ja nimivool vähem kui 500 mA.
yy Soovitatav on kasutada maksimaalselt 32 GB mahuga USBmälupulki ja maksimaalselt 2 TB mahuga USB-HDD-sid.
yy Kui USB-HDD-l on voolusäästmisfunktsioon ja selline seade ei tööta
korralikult, siis lülitage toide välja ja uuesti sisse. Lisateavet leiate
USB-HDD kasutusjuhendist.
yy Võimalik on USB-mäluseadmele salvestatud andmete
kahjustumine, seetõttu tuleks olulistest failidest kindlasti
varukoopiad teha. Andmete säilitamise eest vastutab kasutaja ja
tootja ei ole vastutav andmete kaotsimineku eest.
yy Maksimaalne: 1920 x 1080 @ 30p (ainult Motion JPEG 640 x 480
@ 30p)
Minu meediat toetav fail
yy Maksimaalne andmeülekande kiirus: 20 Mbps (megabitti sekundis)
yy Toetatud väliste subtiitrite vormingud: *.smi, *.srt, *.sub
(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
Laiend
Video
.asf, .wmv
Audio
Video
.avi
Audio
Video
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Audio
Video
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
Audio
Video
Audio
Video
.mkv
Audio
motion JPEG
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Kodek
MPEG-4 osa2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA Standardne, WMA9(Pro), MP3,
AAC, AC3
MPEG-2, MPEG-4 osa2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 kiht I,
MPEG-1 kiht II, Dolby Digital, MPEG-1
kiht III (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 kiht I, MPEG-1 kiht II, MPEG-1
kiht III (MP3), Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, AAC, HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 kiht I, MPEG-1
kiht II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 osa2, Xvid, H.264/
AVC
AAC, MPEG-1 kiht III (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 osa2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 kiht III
(MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 kiht I, MPEG-1 kiht II, Dolby
Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 osa2
AAC, AMR(NB/WB)
EESTI
USB-mäluseadme kasutamine – hoiatus
15
Toetatud audiovormingud
Failiformaat
mp3
EESTI
AAC
M4A
WAV
WMA
Element
Bitikiirus
Näidissagedus
Tugi
Bitikiirus
Näidissagedus
Tugi
Bitikiirus
Näidissagedus
Tugi
Bitikiirus
Näidissagedus
Tugi
Bitisügavus
Bitikiirus
Näidissagedus
Tugi
Bitikiirus
WMA 10 Pro
OGG
Kanal/
Näidissagedus
Tugi
Bitikiirus
Näidissagedus
Tugi
Info
32 kbps ~ 320 kbps
16 kHz ~ 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, kiht2, kiht3
Vaba vorming
8 kHz ~ 48 kHz
ADIF, ADTS
Vaba vorming
8 kHz ~ 48 kHz
MPEG-4
64 kbps ~ 1,5 Mbps
8 kHz ~ 48 kHz
LPCM
8 bitti / 16 bitti / 24 bitti
128 kbps ~ 320 kbps
8 kHz ~ 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9
Standardne
~ 768 Kbps
M0: kuni 2 @ 48 kHz (V.a
LBR-režiim),
M1: kuni 5.1 @ 48 kHz,
M2: kuni 5.1 @ 96 kHz
WMA 10 Pro
64 kbps ~ 320 kbps
8 kHz ~ 48 kHz
Vorbis
Toetatud fotovormingud
Failiformaat
Element
Kasutatav
faili tüüp
jpeg, jpg, jpe
Foto suurus
BMP
Foto suurus
Kasutatav
faili tüüp
Eraldusvõime
SOF0: Äärejoon
SOF1: Laiendusjärjestus
SOF2: Progressiivne
Minimaalne: 64 (W) X 64 (H)
Maksimaalne (tavaline):
15360 (W) X 8640 (H)
Maksimaalne (progressiivne):
1920 (W) X 1440 (H)
Minimaalne: 64 (W) X 64 (H)
Maksimaalne: 9600 (W) X
6400 (H)
Ülerealaotusega, Täiskaadriga
Minimaalne: 64 (W) X 64 (H)
Maksimaalne (Ülerealaotusega):
Foto suurus 1200 (W) X 800 (H)
Maksimaalne (Täiskaadriga):
9600 (W) X 6400 (H)
* BMP- ja PNG-formaadis failide esitamine võib JPEG-formaadis
failide esitamisest aeglasem olla.
PNG
Internetipõhise
kasutusjuhendi vaatamine
Üksikasjaliku kasutajajuhendi hankimiseks külastage veebilehte
www.lg.com.
16
Hooldus
Teleri puhastamine
Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks puhastage telerit
regulaarselt.
Ekraan, raam, korpus ja alus
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta
ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage puhastamisel pehmet
lappi, mida on niisutatud puhtas vees või pehmetoimelises ja
lahjendatud puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle
kuiva lapiga.
yy Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani
kahjustada.
yy Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekraanile vajutada
ega toksata, kuna see võib ekraani kriimustada ja põhjustada
moonutusi.
yy Toote rikkumise vältimiseks ärge kasutage kemikaale.
yy Ärge pihustage pinnale vedelikke. Kui vedelik satub teleri
sisemusse, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või ike.
Toitejuhe
Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud tolmu ja mustust.
Teleriekraanil kujutise
„sissepõlemiseks„ vältimine
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.
yy Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
yy Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda
takistust.
yy Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud ( ja
, ja ).
Puudub pilt ja heli.
EESTI
yy Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmmake juhe võrgupesast
ja eraldage kõik muud juhtmed.
yy Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjustuste vältimiseks
eraldage toitejuhe, kui te telerit pikemat aega ei kasuta.
Veaotsing
yy Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
yy Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
yy Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi
seadmeid.
Teler lülitub ootamatult välja.
yy Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
yy Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on
seadistamise ajal aktiveeritud.
yy Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide
tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja.
Arvutiga ühendamise korral (HDMI) signaali ei tuvastada.
yy Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.
yy Ühendage HDMI-kaabel uuesti.
yy Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.
Kui teler lülitatakse automaatselt välja.
yy Kui seadistatud on valik [Sisselülitustaimer], lülitatakse teie teler
automaatselt seadistatud ajal sisse. Kui teler ei ole 2 tundi jooksul
kasutatud Teie poolt, teler lülitatakse automaatselt välja.
yy Selle funktsiooni väljalülitamiseks kasutage kaugjuhtimispulti
ja valige (Seaded) [Taimerid] [Sisselülitustaimer]
[Automaatne väljalülitamine 2 tunni pärast] Väljas.
yy Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis, siis jääb sellest ekraanile
jälg, mida ei saa eemaldada. Seda nimetatakse kujutise
„sissepõlemiseks„ mida garantii alusel ei hüvitata.
yy Kui teleri vaatamisel kasutatakse pikka aega kuvasuhet 4:3, siis
võib esineda sissepõlemisefekt ekraani servades.
yy Kujutise sissepõlemise ennetamiseks vältige ekraanil pikka aega
püsikujutise kuvamist (LCD-teleri korral kauem kui 2 tundi).
17
Tehnilised andmed
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse toote tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
Mõõtmed (L x K x S) (mm)
Kaal (kg)
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Energia tarbimine
(Vaiketingimustel)
24TL520U
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL520V
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
Mudelid
EESTI
28TL520V
649,4 x 420 x 150,1
649,4 x 393,8 x 61,4
4,55
4,5
28 W
19 V
1,6 A
24TL510U
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL510V
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
28TL510V
649,4 x 447,8 x 187,5
649,4 x 393,8 x 61,4
4,95
4,5
28 W
19 V
1,6 A
28TN525V
28TN515V
649,5 x 420,9 x 150,0
649,5 x 448,3 x 187,5
649,5 x 394,3 x 78,4
649,5 x 394,3 x 78,4
3,57
3,88
3,53
3,53
28 W
28 W
19 V
19 V
1,6 A
1,6 A
24/28TL520*,24/28TL510*
Tootja: Lien Chang
Mudel: LCAP16A-E
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Tootja: Honor
Mudel: ADS-40FSG-19 19032GPG
Sisend: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Väljund: Alalisvool (DC) 19 V
1,7 A
Cl-mooduli suurus (L x K x S)
Keskkonnatingimused
18
Toitenõuded
Töötemperatuur
Tööniiskus
Hoiustamistemperatuur
Niiskus hoiustamisel
28TN525V, 28TN515V
Tootja: Lien Chang
Mudel: LCAP16A-E, LCAP21A
Tootja: Honor
Mudel: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Sisend: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Väljund: Alalisvool (DC) 19 V
1,7 A
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C kuni 40 °C
Alla 80 %
-20 °C kuni 60 °C
Alla 85 %
(Olenevalt riigist)
Satelliit
DVB-S/S2*
Programmid
950 ~ 2150 Mhz
Salvestatavate programmide
maksimumarv
6000
Välisantenni näivtakistus
Kaabel
Analoogtelevisioon
Maapealne / Kaabel
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
EESTI
Televisioonisüsteem
Digitaalteler
Maapealne
DVB-T
DVB-T2*
VHF III: 174 ~ 230 Mhz
UHF IV: 470 ~ 606 Mhz
UHF V: 606 ~ 862 Mhz
S-riba II: 230 ~ 300 Mhz
S-riba III: 300 ~ 470 Mhz
2000
75 Ω
* Ainult DVB-T2/C/S2 toega mudelid.
19
HDMI-PC toega režiim
HDMI-DTV toega režiim
Eraldusvõime
Horisontaalne
sagedus (kHz)
Vertikaalne
sagedus (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
EESTI
800 x 600
1024 x 768
Eraldusvõime
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080i
MÄRKUS
yy Optimaalne ekraani eraldusvõime: 1366 x 768 @ 60 Hz.
yy Igas režiimis on optimaalseks ajastuseks vertikaalsagedus 60 Hz.
20
1920 x 1080p
Horisontaalne
sagedus (kHz)
31,469
31,500
31,250
Vertikaalne
sagedus (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
HOIATUS!
EESTI
Ärge asetage telerit ebatasasele pinnale. Teler võib maha kukkuda ja
põhjustada tõsist isikukahju või surma. Mitmeid vigastusi, eelkõige
lastele põhjustatavaid vigastusi, saab vältida, rakendades järgmiseid
lihtsaid ettevaatusabinõusid.
yy Kasutage teleri tootja soovitatud telerikappi või -alust.
yy Asetage teler mööbliesemele, mis suudab kanda teleri raskust.
yy Veenduge, et teler ei ulatu üle mööblieseme serva.
yy Ärge asetage telerit kõrge mööblieseme (nt kapp või raamaturiiul)
peale ilma mööblieset ja telerit sobiva toe külge kinnitamata.
yy Ärge asetage telerit linale ega muudele materjalidele, mis võivad
teleri ja tugialuse vahel olla.
yy Teavitage lapsi teleri või selle juhtnuppudeni ulatumiseks mööbli
peale ronimisega kaasnevatest ohtudest.
Olemasoleva teleri asukoha valimisel ja ümberpaigutamisel
kehtivad samad põhimõtted.
Sümbolid
Viitab vahelduvvoolule (VV).
Viitab alalisvoolule (AV).
Viitab klassi II seadmetele.
Viitab ooteolekule.
Viitab olekule SEES (toide).
Viitab ohtlikule pingele.
21
Toote mudel ja seerianumber asuvad toote tagaküljel
ja ühel küljel.
Salvestage need allpool juhuks, kui vajate hooldust.
Mudel
Seerianumber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising