LG | 24TL520V-PZ | User manual | LG 24TL520V-PZ Руководство пользователя

LG 24TL520V-PZ Руководство пользователя
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Drošībai un uzziņai
(LED TV*)
* LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED fona apgaismojumu.
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
24TL520U 24TL520V 24TL510V 28TN525V
24TL510U 28TL520V 28TL510V 28TN515V
Autortiesības
www.lg.com
2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
Satura rādītājs
Licences-----------------------------------------------3
LATVIEŠU
Atvērtā pirmkoda programmatūras
informācija-------------------------------------------3
Sagatavošanās--------------------------------------3
Televizora celšana un pārvietošana----------4
Televizora uzstādīšana---------------------------4
Pogas lietošana-------------------------------------5
Uzstādīšana uz galda-----------------------------5
Uzstādīšana pie sienas---------------------------6
Savienojumi (paziņojumi)-----------------------7
Tālvadības pults------------------------------------9
Iestatījumi------------------------------------------ 10
Tīmekļa rokasgrāmatas skatīšana---------- 16
Apkope---------------------------------------------- 17
Problēmu novēršana---------------------------- 17
Specifikācijas-------------------------------------- 18
2
Licences
Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties. Lai iegūtu
papildinformāciju par licencēm, apmeklējiet tīmekļa vietni www.
lg.com.
Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio, Dolby Atmos un dubultais D ir Dolby Laboratories
tirdzniecības zīmes.
Atvērtā pirmkoda
programmatūras
informācija
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda
licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences
nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot
par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu
nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas
jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes.
Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.
PIEZĪME
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
yy Jūsu televizora OSD (ekrāna izvēlnes) var nedaudz atšķirties no šajā
rokasgrāmatā redzamās.
yy Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu
izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
yy Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
yy Lai samazinātu strāvas patēriņu, televizoru var iestatīt gaidstāves
režīmā. Ja televizoru paredzēts neskatīties kādu laiku, tas jāizslēdz,
tādējādi samazinot strāvas patēriņu.
yy Samazinot attēla spilgtuma līmeni, televizora skatīšanās laikā
patērēto elektroenerģiju var ievērojami samazināt, kas savukārt
pazemina vispārējās ekspluatācijas izmaksas.
yy Izstrādājuma komplektācijā iekļautās vienības var atšķirties
atkarībā no modeļa.
yy Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās
ierīces specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja
brīdinājuma.
yy Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeļiem un USB
ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par
10 mm un platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai
USB zibatmiņa neietilpst jūsu televizora USB portā, izmantojiet
pagarinātāju, kas atbalsta USB 2.0.
B
B
A
A
LATVIEŠU
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
Sagatavošanās
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet
sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un
iespējama savienojuma kļūda.
yy Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
-- Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
-- Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet
UZMANĪBU!
yy Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu darbmūžu,
neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
yy Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā
gūtus bojājumus un traumas.
3
Televizora celšana un
pārvietošana
LATVIEŠU
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju,
lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu
droši neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.
UZMANĪBU!
yy Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt
tā bojājumus.
yy Strādājot ar TV, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzāmo kursorsviras
pogu. (Atkarībā no modeļa)
yy Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā,
kurā tas sākotnēji bija ievietots.
yy Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu
un visus kabeļus.
yy Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai
neradītu tā bojājumus.
yy Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un apakšējo daļu.
Televizoru nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai
skaļruņa restīšu vietas.
Televizora uzstādīšana
UZMANĪBU!
yy Kad televizoram pievienojat statīvu, novietojiet to ar ekrānu uz leju
uz mīkstas vai līdzenas virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.
yy Nenesiet televizoru otrādi, turot aiz statīva korpusa (vai statīva
pamatnes), jo šādi tas var izkrist, radot bojājumus vai traumas.
yy Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas
vielas (eļļas, smērvielas utt.). (To darot, varat sabojāt produktu.)
PIEZĪME
yy Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārliekas
vibrācijas.
yy Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet
televizoru uz sāniem un nelieciet to pa kreisi vai pa labi.
yy Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu,
tādējādi sabojājot ekrānu.
4
yy Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet
statīvu, veicot tā pievienošanas darbības apgrieztā secībā. (Tikai
modelim TL520*,TN525V)
yy Pavirziet fiksatoru statīva pamatnes apakšā un noņemiet statīva
pamatni no televizora. (Tikai modelim TL510*,TN515V)
Pogas lietošana
Uzstādīšana uz galda
yy Varat lietot televizoru, nospiežot pogu.
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
1
100 mm
100 mm
LATVIEŠU
Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda. -- Atstājiet vismaz 100 mm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu
pienācīgu ventilāciju.
100 mm
100 mm
Pamatfunkcijas
Ieslēgšana (Nospiediet)
Izslēgšana (Nospiediet un turiet nospiestu)
Izvēlnes vadība (Nospiediet1)
Izvēlnes atlase (Nospiediet un turiet nospiestu2)
1
2
Nospiediet pogu, kamēr televizors ir ieslēgts, lai pārvietotos
izvēlnē.
Jūs varat izmantot funkciju, piekļūstot izvēlnes vadībai.
Izvēlnes pielāgošana
Ja televizors ir ieslēgts, nospiediet vienu reizi pogu. Jūs varat regulēt
izvēlnes elementus, izmantojot pogu.
2
Pievienojiet AC-DC adapteris un strāvas vadusienas
kontaktligzdai.
UZMANĪBU!
yy Nenovietojiet televizoru siltuma avotu tuvumā vai virs tiem, jo
tādējādi varat izraisīt ugunsgrēku vai cita veida bojājumus.
yy Pirms televizora kontaktdakšas iespraušanas sienas kontaktligzdā
pārliecinieties, ka televizors ir pieslēgts AC/DC adapterim.
Izslēdz ierīci.
Maina ievades avotu.
Ritina saglabātās programmas.
Regulē skaļuma līmeni.
5
Kensington drošības sistēmas
izmantošana (papildu piederums)
(Ne visiem modeļiem šī iespēja ir pieejama.)
LATVIEŠU
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas televizora
aizmugurē. Lai uzzinātu vairāk par uzstādīšanu un izmantošanu,
skatiet Kensington drošības sistēmas rokasgrāmatu vai apmeklējiet
tīmekļa vietni: http://www.kensington.com. Pievienojiet Kensington
drošības sistēmas kabeļa vienu galu pie televizora, bet otru — pie
galda.
Uzstādīšana pie sienas
Lai nodrošinātu labu ventilāciju, monitora abās pusēs un no sienas
atstājiet 100 mm lielu atstarpi. Detalizētas instrukcijas varat saņemt
no sava izplatītāja; sk. papildu materiālu Slīpai sienai paredzēta
montāžas kronšteina novietošanas un piestiprināšanas instrukcija.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Ja plānojat stiprināt televizoru pie sienas, tā aizmugurē uzstādiet
sienas montāžas mehānismu (papildu detaļas).
Ja televizora uzstādīšanai izmantojat sienas montāžas mehānismu
(papildu daļas), piestipriniet to rūpīgi, lai tas nenokristu.
PIEZĪME
yy Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu
piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču
veikalu.
1
Izmantojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu,
varat sabojāt televizora iekšējās daļas.
Izmantojot neatbilstošas skrūves, izstrādājums var tikt bojāts un
nokrist no montāžas pozīcijas. Šajā gadījumā LG Electronics par
to neuzņemas atbildību.
2
Atsevišķi iegādājams piederums
(sienas stiprinājuma kronšteins)
Modelis
Sienas statīvs (A x B)
(mm)
A
24TL520V
24TL520U
24TL510U
24TL510V
28TL520V
28TL510V
28TN525V
28TN515V
75 x 75
100 x 100
B
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas stiprinājuma
kronšteins (papildu
piederums)
6
M4 x L10
4
LSW149
UZMANĪBU!
Sienas montāžas paliktnis
Aizmugurējais vāciņš
Sienas montāžas paliktnis
Aizmugurējais vāciņš
Standarta skrūve
: M4 x L10
Maks.8 mm
PIEZĪME
yy Izmantojiet skrūves, kas norādītas VESA standarta skrūvju
specifikācijās.
yy Sienas stiprinājuma komplekts ietver uzstādīšanas rokasgrāmatu
un nepieciešamās detaļas.
yy Sienas stiprinājuma kronšteins ir papildu piederums. Papildu
piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
yy Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas stiprinājuma veida. Noteikti
izmantojiet atbilstoša garuma skrūves.
yy Papildinformāciju skatiet sienas stiprinājuma komplektā iekļautajā
instrukcijā.
Savienojumi (paziņojumi)
Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades
signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās
ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu. Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: HD uztvērēji, DVD
atskaņotāji, videomagnetofoni, audiosistēmas, USB atmiņas ierīces,
dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.
PIEZĪME
LATVIEŠU
yy Lietojiet komplektā iekļauto skrūvi. (Atkarībā no modeļa)
yy Vispirms atvienojiet strāvas vadu, un pēc tam pārvietojiet un
uzstādiet TV. Pretējā gadījumā varat saņemt elektriskās strāvas
triecienu.
yy Ja uzstādāt televizoru pie griestiem vai slīpas sienas, tas var nokrist,
radot nopietnas traumas.
yy Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties
ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
yy Nepievelciet skrūves par stingru, jo tādējādi varat radīt televizora
bojājumus un anulēt garantiju.
yy Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājumus, kas atbilst VESA
standartam. Garantija neattiecas uz bojājumiem un traumām,
ko radījusi neatbilstoša lietošana vai nepiemērotu piederumu
izmantošana.
yy Skrūves garums no aizmugurējā vāciņa ārējās virsmas nedrīkst
pārsniegt 8 mm.
yy Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
yy Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora
portu secības.
yy Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu, pārbaudiet, vai televīzijas signāla ievades
kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces
komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
yy Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus skatiet tās attiecīgajā
rokasgrāmatā.
yy Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci, izmantojiet spēļu ierīces
komplektācijā iekļauto kabeli.
yy Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā
attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet
datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti
vai izvēlnē [ATTĒLS] pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls
ir skaidrs.
yy Datora režīmā daži izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbosies
pareizi. Tas ir atkarīgs no grafiskās kartes.
Antenas pievienošana
Pievienojiet televizoru antenas ligzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75
Ω). (Nav iekļauti komplektācijā)
yy Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla
sadalītāju.
yy Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet
signāla pastiprinātāju.
yy Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet
noregulēt antenu pareizā virzienā.
yy Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
yy Atbalstītais DTV audio formāts : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
7
LATVIEŠU
Satelīta šķīvja savienojums
Pievienošana datoram
(Tikai modeļiem ar satelītu)
Pievienojiet televizoru satelīta šķīvim satelīta ligzdā, izmantojot RF
kabeli (75 Ω).
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
Televizors atbalsta Plug and Play* funkciju, un tam ir iebūvēti skaļruņi
ar Virtual Surround funkciju, kas atveido tīru skaņu un piesātinātus
basus.
*
: funkcija, kad dators atpazīst ierīci, kuru lietotājs ir
pievienojis datoram un ieslēdzis, neveicot ierīces konfigurāciju un
neprasot lietotājam veikt darbības.
CI moduļa pievienošana
(Atkarībā no modeļa)
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā.
yy Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizā
virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt televizora
un PCMCIA kartes slota bojājumu.
yy Ja TV nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM
ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu
operatoru.
Citi savienojumi
Pievienojiet savu TV ārējām ierīcēm. Lai nodrošinātu labāko attēla un
audio kvalitāti, savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI
kabeli. Daži atsevišķi kabeļi nav iekļauti komplektācijā.
yy USB savienojuma maksimālais spriegums ir 0,5 A. Gadījumā, ja
nepieciešams lielāks spriegums, piemēram, cietajam diskam
(HDD), izmantojiet atsevišķu barošanu.
PIEZĪME
yy Atbalstītais HDMI audio formāts : Dolby Digital / Dolby Digital Plus
(32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96
kHz / 192 kHz) (Atkarībā no modeļa)
8
PIEZĪME
yy Ja vēlaties izmantot HDMI-PC režīmu, [Ievades apzīmējums]
jāiestata [Dators] režīmā.
yy OSD(ekrāna izvēlne) tiek parādīta ekrānā, kā redzams zemāk.
»» Ieslēdzot ierīci HDMI ieejā.
»» Pārslēdzot uz HDMI ieeju.
Vai ievades ierīce ir savienota ar jūsu datoru?
Nerādīt šo ziņu vēlreiz
JĀ
NĒ
yy Ja atlasāt [JĀ], attēla lielums un kvalitāte tiek optimizēta atbilstoši
datoram.
yy Ja atlasāt [NĒ], attēla lielums un kvalitāte tiek optimizēta atbilstoši
AV ierīcei (DVD atskaņotājs, digitālā abonenta ierīce).
yy Ja atlasāt [Nerādīt šo ziņu vēlreiz], tas netiks rādīts, kamēr neveiksit
TV atiestatīšanu. Iestatīto vērtību varat mainīt sadaļā
(Sākums) [Ievades] [Ievades apzīmējums].
Tālvadības pults
UZMANĪBU!
yy Nelietojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi varat
radīt tālvadības pults bojājumus.
yy Tālvadības pults nav iekļauta komplektā visos tirgos.
Tālvadības pulti novietojiet tieši pretī televizora tālvadības sensoram.
(Ieslēgšana/izslēgšana) Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
Radio, TV un DTV programmu izvēle.
Televizora vai datora režīma izvēle.
Atsauc vēlamo subtitru režīmu digitālajā režīmā.
LATVIEŠU
Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults
pogām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru
pareizi.
Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu,
nomainiet baterijas (1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā
redzamajām polaritātes norādēm un un aizveriet bateriju
nodalījuma vāciņu. Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to
ievietošanas darbībām pretējā secībā.
(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no
modeļa vai reģiona.)
1 Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to vairāk kā 3
sekundes.
(Iestatījumi) Piekļuve galvenajām izvēlnēm.
(Ievades) Maina ievades avotu.
Ciparu pogas Ciparu ievade.
1
Rediģē sadaļu QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve).
(Atkarībā no modeļa)
QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve) ir funkcija, kas ļauj atvērt norādīto
lietotni vai televīzijas tiešraidi tieši, turot nospiestas ciparu pogas.
Saglabāto programmu saraksta atvēršana.
(Citas darbības) Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.
(Atkarībā no modeļa)
Regulē skaļuma līmeni.
Piekļuve izlases programmu sarakstam.
Parāda programmu ceļvedi.
(Izslēgt Skaņu) Skaņas izslēgšana.
(Izslēgt Skaņu)1 Piekļuve izvēlnei [Pieejamība].
Ritina saglabātās programmas.
9
Teleteksta pogas (
stam.
) Šīs pogas izmanto teletek-
(Sākums) Piekļuve sākuma izvēlnei.
Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas televizora skatīšanās režīmā.
LATVIEŠU
Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Ritiniet
izvēlnes vai opcijas.
Atlasa izvēlnes vai opcijas un apstiprina ievadīto informāciju.
Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija. (Atkarībā no modeļa)
Ieslēdz un izslēdz PIP režīmu. (Atkarībā no modeļa)
Piekļuve ātrajām izvēlnēm. (Atkarībā no modeļa)
(Straumēšanas pakalpojuma pogas) Izveido savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu. (Atkarībā no modeļa)
Sāciet ierakstīt un parādiet ierakstīšanas izvēlni. (Tikai Time
MachineReady atbalstīts modelis) (Atkarībā no modeļa)
(Vadības pogas) Vada multivides saturu.
,
,
,
Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
(Spēļu režīms) Ieslēdz vai izslēdz spēļu režīmu.
(Apgaismojums) Pielāgo ekrāna spilgtumu, kontrolējot ekrāna apgaismojumu.
PIEZĪME
yy MHEG kanālā nevar regulēt apgaismojumu ar dzelteno vai zilo
taustiņu.
10
Iestatījumi
Programmas automātiska iestatīšana
(Iestatījumi) [Kanāli] [Automātiskā meklēš.]
Automātiski meklē programmas.
yy Ja ievades avots nav pareizi pievienots, programmas reģistrāciju,
iespējams, nevarēs veikt.
yy [Automātiskā meklēš.] sameklē tikai pašreiz pārraidītās
programmas.
yy Ja ir ieslēgta funkcija [Sistēmas bloķēšana], ekrānā tiks parādīts
uznirstošais logs ar aicinājumu ievadīt paroli.
Attēla režīma izvēle
(Iestatījumi) [Attēls] [Attēla režīma iestatījumi]
[Attēla režīms]
Izvēlas attēla režīmu, kas optimizēts skatīšanās videi vai programmai.
yy [Spilgts]: Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu
spilgtus attēlus.
yy [Standarta]: Rāda attēlus standarta kontrasta, spilgtuma un asuma
līmeņos.
yy [Eco] / [APS]: (Atkarībā no modeļa) Enerģijas taupīšanas funkcija
maina televizora iestatījumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
yy [Kino] / [Spēle]: Parāda optimālus filmu un spēļu attēlus, kā arī
fotoattēlus (nekustīgus attēlus).
yy [Sports]: (Atkarībā no modeļa) Optimizēts attēla režīms sporta
pārraidēm. Laukumi un sporta kostīmi ir redzami košās krāsās ar
skaidriem attēliem pat ātras kustības kadros.
yy
Attēla režīma precīza noregulēšana
(Iestatījumi) [Attēls] [Attēla režīma iestatījumi]
Šī funkcija ļauj veikt detalizētu regulēšanu izvēlētajam attēla
režīmam.
yy [Apgaismojums]: Regulē ekrāna spilgtuma līmeni, pielāgojot
aizmugurgaismojumu. Jo vērtība ir tuvāka 100, jo spilgtāks ir
ekrāns.
yy [Kontrasts]: Regulē attēla spilgto un tumšo zonu kontrastu. Jo
vērtība ir tuvāka 100, jo lielāks ir kontrasts.
yy [Spilgtums]: Pielāgo vispārējo ekrāna spilgtumu. Jo vērtība ir
tuvāka 100, jo spilgtāks ir ekrāns.
yy [Asums]: Regulē attēla asumu. Jo vērtība ir tuvāka 50, jo asāks un
skaidrāks ir attēls.
yy [Krāsa]: Maina ekrānā redzamo krāsu toni. Jo vērtība ir tuvāka 100,
jo tumšāka ir krāsa.
yy [Tonis]: Regulē krāsu balansu starp ekrānā redzamo sarkano un
zaļo. Jo tuvāk Sarkans 50, jo sarkanāka būs krāsa. Jo tuvāk Zaļš 50,
jo zaļāka būs krāsa.
yy [Krāsu t.]: Regulē krāsu temperatūru no aukstas līdz siltai.
yy Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties
atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.
Papildu kontroles iestatīšana
(Iestatījumi) [Attēls] [Attēla režīma iestatījumi]
[Papildu vadīklas] / [Specializētas vadīklas]
Kalibrē ekrānu katram attēla režīmam vai pielāgo attēla iestatījumus
īpašam ekrānam.
yy [Dinamiskais kontrasts]: Pielāgo kontrastu optimālam līmenim
atbilstoši ar attēla spilgtumam.
yy [Dinamiskā krāsa]: Pielāgo krāsas, lai attēlam tiktu parādīts
dabiskākas krāsas.
yy [Iecienītākā krāsa]: Pielāgo ādas, zāles un debess krāsas jūsu
personīgajām vēlmēm.
yy [Gamma]: Iestata pakāpeniskas pārejas līnijas atbilstoši attēla
signāla izvadei attiecībā pret ievades signālu.
yy [Krāsu gamma]: Atlasa krāsu diapazonu, ko var attēlot.
yy [Krāsu filtrs]: Filtrē īpašu RGB krāsu spektru, lai precīzi iestatītu
piesātinājumu un nokrāsas precizitāti.
yy [Baltās kr. bal.]: Pielāgo vajadzīgo ekrāna vispārējo toni.
yy [Krāsu pārvaldības sistēma]: Šī ir sistēma, ko eksperti izmanto, lai
pielāgotu krāsu pārbaudes struktūrai. Iespējams izvēlēties sešu
krāsu apgabalus (sarkanās/zaļās/zilās/ciāna/fuksīna/dzeltenās),
neietekmējot citas krāsas. Labas kvalitātes attēliem pielāgošana
var nesniegt redzamas krāsu izmaiņas.
yy Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties
atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.
LATVIEŠU
[Eksperts1] / [Eksperts2]: Attēla kvalitātes pielāgošanas
izvēlne, kas ļauj ekspertiem un entuziastiem baudīt vislabākās
televizora skatīšanās iespējas. Šī ir pielāgošanas izvēlne, kas
paredzēta ISF sertificētiem profesionāļiem attēla pielāgošanā. (ISF
logotipu var izmantot tikai ISF sertificētiem televizoriem.) ISFccc:
Imaging Science Foundation sertificēta kalibrēšanas vadība
yy Pieejamais attēla režīmu diapazons var mainīties atkarībā no
ievades signāla.
yy
Eksperta režīms paredzēts attēla pielāgošanas
profesionāļiem, lai vadītu un precīzi pielāgotu konkrētu attēlu.
Parastiem attēliem efekti var nebūt tik spilgti.
yy ISF funkcija ir pieejama tikai atsevišķos modeļos.
yy Mainot [Attēla režīms], var mainīties
[Enerģijas taupīšana]
un [Spilgtuma mainīšanās atbilstoši kustībai] iestatījumi, kas var
ietekmēt arī enerģijas patēriņu.
11
LATVIEŠU
Papildu attēla opciju iestatīšana
Kā lietot Spēļu režīms
(Iestatījumi) [Attēls] [Attēla režīma iestatījumi]
[Attēla opcijas]
Pielāgo detalizētus attēlu iestatījumus.
(Iestatījumi) [Attēls] [Spēļu režīms]
(Pieejams tikai modelim HDMI-PC)
Šis režīms ļauj optimizēt attēla kvalitāti spēlēm.
yy [Trokšņu mazināšana]: Samazina attēla trokšņus.
yy [MPEG trokšņa samazināšana]: Samazina trokšņus, kas rodas,
veidojot digitālā attēla signālus.
yy [Melnās krāsas līm.]: Pielāgo ekrāna spilgtumu un kontrastu, lai tas
atbilstu attēla ievades melnās krāsas līmenim, izmantojot ekrāna
melnās krāsas intensitāti (melnās krāsas līmeni).
yy [Reāls kino]: Optimizē ekrānu filmu skatīšanās vajadzībām.
yy [Spilgtuma mainīšanās atbilstoši kustībai]: Automātiski regulē
spilgtumu un samazina attēla izplūdumu, balstoties uz attēla
datiem, lai mazinātu acu nogurumu.
yy Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties
atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.
yy [DAS režīms]: (Atkarībā no modeļa) Šis režīms samazina laiku, kas
nepieciešams, lai parādītu no ieejas ierīces saņemto video signālu,
nodrošinot ātrāku spēlēšanu. (Kad [DAS režīms] tiek [Ieslēgt] vai
[Izslēgt], ekrānā ir vērojama mirgoņa.)
-- DAS: Dinamiskas darbības sinhronizācija
yy [Melnās krāsas stabilizators]: Priekšmeti tumšā ekrānā ir skaidrāk
redzami, noregulējot melnās krāsas līmeņus. Paaugstinot [Melnās
krāsas stabilizators] vērtību, zemie pelēkās krāsas līmeņi ekrānā
tiek paspilgtināti. (Jūs varat viegli atšķirt priekšmetus tumšā
spēļu ekrānā.) Pazeminot [Melnās krāsas stabilizators] vērtību,
zemie pelēkās krāsas līmeņi tiek padarīti tumšāki, un dinamiskais
kontrasts tiek palielināts.
-- Jūs varat konfigurēt detalizētus [Spēļu režīms] iestatījumus,
izmantojot tālvadības pults taustiņu .
-- Jūs varat iestatīt [DAS režīms] tikai tad, ja vertikālā ieejas
frekvence ir 50 Hz / 60 Hz.
-- Ieslēdzot [PIP], [DAS režīms] nav pieejams. (Atkarībā no modeļa)
Attēla iestatījumu atiestatīšana
(Iestatījumi) [Attēls] [Attēla režīma iestatījumi]
[Attēla atiestatīšana]
Atiestata lietotāja pielāgotos attēla iestatījumus. Tiek atiestatīts
ikviens attēla režīms. Izvēlieties attēla režīmu, ko vēlaties atiestatīt.
Kā lietot Enerģijas taupīšana
(Iestatījumi) [Attēls]
[Enerģijas taupīšana]
Samazina enerģijas patēriņu, pielāgojot maksimālo ekrāna
spilgtumu.
yy [Izslēgt]: Izslēdz enerģijas taupīšanas funkciju.
yy [Minimāla] / [Vidēja] / [Maksimāla]: Lieto iepriekš iestatītu
enerģijas taupīšanas funkciju.
yy [Ekrāna izslēgšana]: Ekrāns tiek izslēgts, un tiek atskaņota tikai
skaņa. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības
pults pogu, izņemot barošanas pogu.
yy Atkarībā no iestatījuma
[Enerģijas taupīšana] ([Maksimāla])
[Apgaismojums], iespējams, nevarēs pielāgot.
Šādā gadījumā atveriet (Iestatījumi) [Attēls]
[Enerģijas taupīšana] un atlasiet iestatījumu [Izslēgt] vai
[Minimāla].
12
Lai lietotu funkciju Acu komforta režīms
Funkcijas Skaņas efekts izmantošana
(Iestatījumi) [Attēls] [Papildu iestatījumi] [Acu
komforta režīms]
Ieslēdzot šo funkciju, krāsu temperatūra tiks automātiski pielāgota,
lai mazinātu acu saspringumu.
(Iestatījumi) [Skaņa] [Skaņas režīma iestatījumi]
Lietotājs var atlasīt dažādus skaņas efektus.
Skaņas režīma izvēle
(Iestatījumi) [Skaņa] [Skaņas režīma iestatījumi]
[Skaņas režīms]
Pielāgo televizora skaņu optimālam līmenim atbilstoši izvēlētajam
skaņas režīmam.
yy [Standarta]: Optimizē skaņu visu veidu saturam.
yy [Skaidra balss]: Uzlabo televizora skaņas balss kvalitāti.
yy [Mūzika]: (Atkarībā no modeļa) Optimizē skaņu mūzikai.
yy [Kino]: Optimizē skaņu filmām.
yy [Sports]: (Atkarībā no modeļa) Optimizē skaņu sportam.
yy [Spēle]: Optimizē skaņu spēļu spēlēšanai.
Audio balansa pielāgošana
(Iestatījumi) [Skaņa] [Skaņas režīma iestatījumi]
[Balanss]
Jūs varat regulēt kreisā un labā skaļruņu skaļumu.
LATVIEŠU
yy Ieslēgt: Automātiski pielāgo ekrāna krāsu temperatūru.
yy Izslēgt: Izslēdz [Acu komforta režīms].
yy [Virtuālā ieskaušana]: Izbaudiet visaptverošu skanējumu ar
virtuālu vairākkanālu skaņas efektu.
yy [Ekvalaizers]: Vēlamo skaņu varat iestatīt, tieši regulējot
ekvalaizeru.
yy [Atiestatīšana]: Jūs varat atiestatīt skaņas efektu iestatījumus.
yy Pieejams tikai tad, ja [Skaņas režīms] ir iestatīts uz [Standarta].
Audio un video sinhronizēšana
(Iestatījumi) [Skaņa] [AV sinhr. pielāgošana]
(Atkarībā no modeļa)
Tiešā veidā sinhronizē video un audio signālus, ja tie nesakrīt. Iestatot
[AV sinhr. pielāgošana] uz Ieslēgt, skaņas izvadi (Televizora skaļruņu
vai Ārējais skaļrunis) var pielāgot ekrāna attēlam.
yy Izvēloties [Bypass], apraides signāli vai skaņa no ārējām ierīcēm
tiek izvadīta bez jebkādas audio aizkaves. Audio var tikt izvadīts
pirms video, jo televizoram ir vajadzīgs laiks, lai apstrādātu video
ievadi.
Kā iestatīt USB AutoRun
(Iestatījumi) [Vispārīgi] [USB AutoRun]
Atskaņojiet USB fotoattēlus vai video automātiski, kad televizors ir
ieslēgts vai ir izveidots savienojums ar USB.
yy [Izslēgt]: Izslēdziet [USB AutoRun].
yy [Video]: Atskaņojiet USB video automātiski.
yy [Fotoattēli]: Atskaņojiet USB fotoattēlus automātiski.
yy Secīgi atskaņo tikai failus no USB ierīces augšējā līmeņa mapes.
yy Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu
vai
, lai izbeigtu šo funkciju.
yy Ja faili ir nederīgi vai bojāti, pirms atgriešanās iepriekšējā ievades
stāvoklī parādās šāds ziņojums: "[Nederīgs fails.]”
yy Kad no jauna tiek izveidots savienojums ar USB ierīci pēc tam, kad
tā bijusi atvienota video atskaņošanas laikā, skatīšanās turpināšana
sākas automātiski un atsāk video no pēdējās skatītās ainas (attiecas
tikai uz pirmo video).
13
LATVIEŠU
SIMPLINK lietošana
SIMPLINK funkcijas apraksts
(Atkarībā no modeļa)
SIMPLINK ir funkcija, kas izvēlnē SIMPLINK ļauj ērti vadīt un pārvaldīt
dažādas multivides ierīces, izmantojot tikai televizora tālvadības
pulti.
yy Tiešā atskaņošana: Tūlīt atskaņo multivides ierīces saturu
televizorā.
yy Ierīču vadīšana ar televizora tālvadības pulti: Pārvalda multivides
ierīci, izmantojot televizora tālvadības pulti.
yy Strāvas barošana izslēgta: SIMPLINK iestatījumos iestatot
[Automātiskā strāvas padeves sinhronizācija] uz Ieslēgt un
izslēdzot televizoru, ierīces, kas savienotas ar televizoru, izmantojot
SIMPLINK, arī tiks izslēgtas.
yy Strāvas barošana ieslēgta: Ja SIMPLINK iestatījumos [Automātiskā
strāvas padeves sinhronizācija] ir iestatīts uz Ieslēgt, ieslēdzot
SIMPLINK saistītu ierīci, tiks ieslēgts televizors. (Darbība var
mainīties atkarībā no pievienotās ierīces.)
yy [Skaļrunis]: (Atkarībā no modeļa) Izvēlieties vai nu mājas kinozāles,
vai arī televizora skaļruni.
1
Savienojiet televizora
ieejas termināli un SIMPLINK
ierīces HDMI izvades termināli, izmantojot HDMI kabeli.
2 Atlasiet (Iestatījumi) [Vispārīgi] [SIMPLINK]. Tiek
atvērts izvēlnes SIMPLINK logs.
3 SIMPLINK iestatījumu lokā iestatiet funkciju SIMPLINK funkciju
uz [Ieslēgt].
4 Konfigurējiet [Automātiskā strāvas padeves sinhronizācija]
iestatījumus uz Ieslēgt vai Izslēgt.
5 Izvēlnes SIMPLINK logā izvēlieties ierīci, kuru vēlaties vadīt.
yy Jūs varat arī iestatīt SIMPLINK, izmantojot (Sākums)
[Ievades] [SIMPLINK].
yy Šī funkcija ir saderīga tikai ar ierīcēm, kurām ir SIMPLINK logotips.
yy Lai lietotu funkciju SIMPLINK, jāizmanto ātrdarbīgs HDMI® kabelis
(ar pievienotu funkciju CEC (Consumer Electronics Control —
sadzīves elektronikas vadība)). Ātrdarbīgajiem HDMI® kabeļiem
ir 13. numura tapiņa, kas pievienota informācijas apmaiņai starp
ierīcēm.
yy Ja pārslēgsit uz citu ievadi, SIMPLINK ierīce pārtrauks darboties.
yy Ja tiek lietota arī trešās puses ierīce ar HDMI-CEC funkciju,
SIMPLINK ierīce var nedarboties pareizi.
yy Izvēloties vai demonstrējot multivides failus no ierīces ar mājas
kinozāles funkciju, automātiski tiek pievienots [HT skaļrunis]
(skaļrunis).
Paroles iestatīšana
(Iestatījumi) [Drošība] [Iestatīt paroli]
Iestata vai maina televizora paroli.
yy Sākotnējā parole ir ‘0000’.
yy Ja kā valsts ir izvēlēta Francija, parole nav vis ‘0000’, bet gan ‘1234’.
yy Ja kā valsts ir izvēlēta Francija, parole nedrīkst būt ‘0000’.
Kā lietot Atiestatīt uz sākotnējiem
iestatījumiem
(Iestatījumi) [Vispārīgi] [Atiestatīt uz sākotnējiem
iestatījumiem]
Visa saglabātā informācija tiek izdzēsta, un tiek atiestatīti visi
televizora iestatījumi.
Televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas, un visi iestatījumi ir
atiestatīti.
yy Ja ir iespējota funkcija [Sistēmas bloķēšana], redzams uznirstošais
logs, kurā jāievada parolie.
yy Neizslēdziet barošanu inicializēšanas laikā.
USB ierīces noņemšana
Izvēlieties pieslēgto USB no (Sākums) [Ievades] un izvēlieties
pogu [Noņemt], lai atvienotu USB atmiņas ierīci. Kad redzat
paziņojumu, ka USB ierīce ir noņemta, atvienojiet ierīci to no
televizora.
yy Kad USB ierīce ir atlasīta noņemšanai, to vairs nevar nolasīt.
Noņemiet USB atmiņas ierīci un pēc tam pievienojiet to atkārtoti.
14
USB atmiņas ierīces izmantošana —
brīdinājums
Fails, kuru atbalsta mana multivide
yy Maksimālais datu pārsūtīšanas ātrums: 20 Mb/s (megabiti
sekundē)
yy Atbalstītie ārējo subtitru formāti : *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
yy Maksimums: 1 920 x 1 080 pie 30p (tikai Motion JPEG 640 x 480
pie 30p)
Paplašinājums
Video
.asf, .wmv
Audio
Video
.avi
Audio
Video
.ts, .trp, .tp, .mts,
.m2ts
Audio
Video
.vob
.mp4, .m4v, .mov
Audio
Video
Audio
Video
.mkv
Audio
motion JPEG
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Kodeks
MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA Standard, WMA9(Pro), MP3,
AAC, AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid,
H.264/AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1
Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer
II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I,
MPEG-1 Layer II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid,
H.264/AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid,
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1
Layer III (MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
Dolby Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
LATVIEŠU
yy Ja USB atmiņas ierīcei ir iebūvēta automātiskās atpazīšanas
programma vai tā izmanto savu draiveri, ierīce var nedarboties.
yy Dažas USB atmiņas ierīces var nedarboties vai darboties nepareizi.
yy Izmantojiet tikai USB atmiņas ierīces, kas formatētas failu sistēmai
Windows FAT32 vai NTFS.
yy Ārējiem USB cietajiem diskiem ieteicams izmantot ierīces, kuru
nominālais spriegums nav mazāks par 5 V un nominālā strāva nav
mazāka par 500 mA.
yy Ieteicams izmantot 32 GB vai mazākas ietilpības USB atmiņas
kartes un 2 TB vai mazākas ietilpības USB cietos diskus.
yy Ja USB cietais disks ar elektroenerģijas taupīšanas funkciju
nedarbojas pareizi, izslēdziet un ieslēdziet barošanu.
Papildinformāciju skatiet USB ārējā cietā diska lietotāja
rokasgrāmatā.
yy Dati USB atmiņas ierīcē var tikt bojāti, tāpēc dublējiet svarīgos
failus citās ierīcēs. Datu uzturēšana ir lietotāja atbildība, un ražotājs
nav atbildīgs par datu zudumu.
Atbalstītie videoformāti
15
Atbalstīties audio formāti
Faila
formāts
mp3
LATVIEŠU
AAC
M4A
WAV
WMA
WMA 10
Pro
OGG
Elements
Bitu ātrums
Iztveršanas
frekvence
Atbalsta
Bitu ātrums
Iztveršanas
frekvence
Atbalsta
Bitu ātrums
Iztveršanas
frekvence
Atbalsta
Bitu ātrums
Iztveršanas
frekvence
Atbalsta
Bitu dziļums
Bitu ātrums
Iztveršanas
frekvence
Atbalsta
Bitu ātrums
Atbalstītie fotoattēlu formāti
Informācija
Faila
formāts
32 ~ 320 Kb/s
Elements
Pieejamais
faila tips
16 kHz ~ 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
Brīvs formāts
8 kHz ~ 48 kHz
jpeg, jpg, jpe
Fotoattēla
izmēri
ADIF, ADTS
Brīvs formāts
8 kHz ~ 48 kHz
MPEG-4
64 Kb/s ~ 1,5 Mb/s
8 kHz ~ 48 kHz
LPCM
8 biti / 16 biti / 24 biti
128 ~ 320 Kb/s
8 kHz ~ 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9 Standard
~768 kb/s
M0: līdz kanālam 2 pie 48 kHz
Kanāls / parauga (Izņemot LBR režīmu),
frekvence
M1 : līdz kanālam 5.1 pie 48 kHz,
M2 : līdz kanālam 5.1 pie 96 kHz
Atbalsta
WMA 10 Pro
Bitu ātrums
64 ~ 320 Kb/s
Iztveršanas
8 kHz ~ 48 kHz
frekvence
Atbalsta
Vorbis
BMP
Fotoattēla
izmēri
Pieejamais
faila tips
Izšķirtspēja
SOF0: Pamata
SOF1: Paplašinātais secīgums
SOF2: Progresīvais
Minimālais: 64 (platums) x 64
(augstums)
Maksimālais (Parastais tips):
15 360 (platums) x 8 640
(augstums)
Maksimālais (Progresīvais tips):
1 920 (platums) x 1 440
(augstums)
Minimālais: 64 (platums) x 64
(augstums)
Maksimums: 9 600 (platums) x
6 400 (augstums)
Ar rindpārleci, Bez rindpārleces
Minimālais: 64 (platums) x 64
(augstums)
Maksimālais (ar rindpārleci):
PNG
Fotoattēla
1 200 (platums) x 800 (augstums)
izmēri
Maksimālais (bez rindpārleces):
9 600 (platums) x 6 400
(augstums)
* BMP un PNG formāta failu parādīšana var būt lēnāka nekā JPEG
failu parādīšana.
Tīmekļa rokasgrāmatas
skatīšana
Lai iegūtu detalizētu lietotājas rokasgrāmatas informāciju, skatiet
vietni www.lg.com.
16
Apkope
Televizora tīrīšana
yy Nespiediet, neberzējiet un nesitiet virsmu ar nagu vai asu
priekšmetu, jo tādējādi varat saskrambāt ekrānu un attēls var tikt
izkropļots.
yy Neizmantojiet tādas ķīmiskās vielas kā vasks, benzols, spirts,
atšķaidītāji, insekticīdi, gaisa atsvaidzinātāji, smērvielas, jo tās var
sabojāt ekrāna apdari un izraisīt krāsu izmaiņas.
Ekrāns, ietvars, korpuss un statnis
Lai notīrītu putekļus vai nelielus netīrumus, tīriet virsmu ar sausu, tīru
un mīkstu drāniņu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu drāniņu,
kas mitrināta ar tīru ūdeni vai ūdeni, kuram pievienots maigs
mazgāšanas līdzeklis. Pēc tam tūlīt noslaukiet ar sausu drāniņu.
yy Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt
tā bojājumus.
yy Nespiediet, neberziet un nesitiet ekrāna virsmu ar nagu vai asu
priekšmetu, jo tā varat saskrambāt ekrānu un attēls var tikt
izkropļots.
yy Nelietojiet ķīmiskas vielas, jo tās var bojāt ierīci.
yy Nesmidziniet šķidrumus uz virsmas. Ja televizorā iekļūst ūdens,
tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai ierīces
nepareiza darbību.
Strāvas vads
Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus, kas sakrājušies uz
strāvas vada.
Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.
yy Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
yy Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
yy Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas ( ar
, ar ).
Nerāda attēlu, un nav skaņas.
yy Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
yy Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
yy Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas
ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.
LATVIEŠU
Regulāri tīriet televizoru, lai saglabātu vislabāko attēla kvalitāti un
pagarinātu tā kalpošanas laiku.
Problēmu novēršana
yy Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt
pārtraukta.
yy Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās
izslēgšanas funkcija.
yy Ja ieslēgts televizors nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts
15 minūtes pēc tam, kad nebūs veikta neviena darbība.
Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts
signāls.
yy Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
yy Atkal pievienojiet HDMI kabeli.
yy Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
Ja TV tiek izslēgts automātiski.
yy Ja ir iestatīta opcija [Taimera ieslēgšana], TV tiks automātiski
ieslēgts iestatītajā laikā, turklāt, ja lietotājs 2 stundas neveiks
nekādas darbības, TV tiks automātiski izslēgts.
yy Lai atspējotu šo funkciju, izmantojiet tālvadības pulti un atveriet
(Iestatījumi) [Taimeri] [Taimera ieslēgšana]
[Automātiska izslēgšana pēc 2 stundām] Izslēgt.
“Attēla izdegšanas/sadegšanas”
novēršana televizora ekrānā
yy Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls
var iespiesties ekrānā un atstāt neatgriezenisku kropļojumu. Tā ir
„attēla izdegšana/sadegšana”, ko garantija nesedz.
yy Ja ilgstoši lietojat 4:3 malu attiecības iestatījumu, attēla izdegšana
var parādīties arī jūsu televizora teksta daļās.
yy Lai novērstu attēla izdegšanu, neatstājiet nekustīgu attēlu
televizora ekrānā uz ilgu laika periodu (LCD televizoriem: 2 vai
vairāk stundas).
17
Specifikācijas
Ierīces specifikācija var tikt mainīta bez brīdinājuma, veicot izstrādājuma funkciju uzlabošanu.
Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums)
(mm)
Svars (kg)
LATVIEŠU
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Enerģijas patēriņš
(Noklusējuma
stāvoklis)
24TL520U
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL520V
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
28TL520V
649,4 x 420 x 150,1
649,4 x 393,8 x 61,4
4,55
4,5
28 W
19 V
1,6 A
24TL510U
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL510V
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
28TL510V
649,4 x 447,8 x 187,5
649,4 x 393,8 x 61,4
4,95
4,5
28 W
19 V
1,6 A
28TN525V
28TN515V
649,5 x 420,9 x 150,0
649,5 x 448,3 x 187,5
649,5 x 394,3 x 78,4
649,5 x 394,3 x 78,4
3,57
3,88
3,53
3,53
28 W
28 W
19 V
19 V
1,6 A
1,6 A
Modeļi
24/28TL520*,24/28TL510*
Ražotājs: Lien Chang
Modelis: LCAP16A-E
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
Ražotājs: Honor
Modelis: ADS-40FSG-19 19032GPG
Ievade: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izvade: DC 19 V
1,7 A
CI moduļa izmērs (P x A x D)
Apkārtējās vides
apstākļi
18
Darba temperatūra
Darba vides mitrums
Glabāšanas temperatūra
Glabāšanas mitrums
Patērētā jauda
28TN525V, 28TN515V
Ražotājs: Lien Chang
Modelis: LCAP16A-E, LCAP21A
Ražotājs: Honor
Modelis: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Ievade: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izvade: DC 19 V
1,7 A
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
No 0 °C līdz 40 °C
Mazāk par 80 %
No -20 °C līdz 60 °C
Mazāk par 85 %
(Atkarībā no valsts)
Satelīts
DVB-S/S2*
Programmu pārklājums
950 ~ 2150 Mhz
Maksimālais saglabājamo
programmu skaits
6000
Ārējās antenas pilnā pretestība
Kabelis
Analogā TV
Virszemes / Kabelis
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
LATVIEŠU
Televīzijas sistēma
Digitālā televīzija
Virszemes
DVB-T
DVB-T2*
VHF III: 174 ~ 230 Mhz
UHF IV: 470 ~ 606 Mhz
UHF V: 606 ~ 862 Mhz
S diapazons II: 230 ~ 300 Mhz
S diapazons III: 300 ~ 470 Mhz
2000
75 Ω
* Tikai modeļi ar DVB-T2/C/S2 atbalstu.
19
HDMI-PC atbalstīts režīms
HDMI-DTV atbalstīts režīms
LATVIEŠU
Izšķirtspēja
Horizontālā
frekvence (kHz)
Vertikālā
frekvence (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1 280 x 800
49,702
59,810
1 366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
800 x 600
1 024 x 768
Izšķirtspēja
720 x 480
720 x 576
1 280 x 720
1 920 x 1 080i
PIEZĪME
yy Displeja optimālā izšķirtspēja : 1 366 x 768 @ 60 Hz.
yy Optimālais laiks katrā režīmā ir vertikāla frekvence (60 Hz).
20
1 920 x 1 080p
Horizontālā
frekvence (kHz)
31,469
31,500
31,250
Vertikālā
frekvence (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
BRĪDINĀJUMS!
LATVIEŠU
Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var nokrist,
radot nopietnas traumas vai izraisot nāvi. Daudzas traumas, īpaši
bērniem, iespējams novērst, ievērojot vienkāršus zemāk minētos
piesardzības pasākumus.
yy Izmantojiet galdiņus vai statīvus, ko iesaka televizora ražotājs.
yy Izmantojiet tikai tādas mēbeles, kas droši balsta televizoru.
yy Pārliecinieties, ka televizors nesniedzas pāri balsta mēbeļu malai.
yy Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram,
kumodēm vai grāmatu plauktiem), atbilstoši nenostiprinot
mēbeles un televizoru.
yy Nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas
atrodas starp televizoru un balsta mēbelēm.
yy Pastāstiet bērniem, ka ir bīstami kāpt uz mēbelēm, lai aizsniegtu
televizoru vai tā vadīklas.
Saglabājot un pārvietojot savu esošo televizoru, ievērojiet tos pašus
noteikumus.
Simboli
Attiecas uz maiņstrāvu (AC).
Attiecas uz līdzstrāvu (DC).
Attiecas uz II klases aprīkojumu.
Attiecas uz gaidstāvi.
Attiecas uz “IESLĒGT” (barošana).
Attiecas uz bīstamu spriegumu.
21
Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas
izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos.
Pierakstiet šo informāciju, lai to norādītu apkopes
gadījumā.
Modelis
Sērijas Nr.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising