LG | 25UM65 | User manual | LG 25UM65 Руководство пользователя

LG 25UM65 Руководство пользователя
Kasutusjuhend
IPS LED-MONITOR
(LED-MONITOR)
Palun lugege ohutusteave enne toote kasutamist hoolikalt läbi.
IPS LED-Monitori (LED-Monitori) mudelite loend
25UM64
25UM65
34UM64
34UM65
www.lg.com
EESTI KEEL
2
SISUKORD
SISUKORD
3
LITSENTS
24
LG MONITORI TARKVARA
INSTALLIMINE
4
MONTEERIMINE JA
ETTEVALMISTAMINE
26
KASUTAJA SEADED
4
Lahtipakkimine
26
Põhimenüü aktiveerimine
5
Toote ja nuppude kirjeldus
26
- Põhimenüü funktsioonid
6
- Kuidas juhthoova nuppu kasutada?
27
Kasutaja seaded
7
- Sisendi pistikupesa
27
- Menüü seaded
8
Monitori teisaldamine ja tõstmine
28
- Kuvasuhe
9
Monitori paigaldamine
29
- Funktsioon
9
- Statiivi kokkupanek
30
- PBP
12
- Statiivi eemaldamine
31
- Pilt
15
- Lauale paigaldamine
32
- Värv
16
- Nurga reguleerimine
33
- Seaded
17
- Kaablite korrastamine
34
- Lähtesta
18
- Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine
35
- Luger
18
- Seinale kinnitamine
20
- Kensingtoni luku kasutamine
36
TÕRKEOTSING
21
MONITORI KASUTAMINE
21
Ühendamine arvutiga
38
TOOTE TEHNILISED ANDMED
21
- DVI ühendus
40
Tehase tugirežiim (Eelseadistatud režiim,
22
- HDMI-kaabli ühendamine
22
- DisplayPordi ühendus
23
AV-seadmetega ühendamine
23
- HDMI-kaabli ühendamine
23
Välisseadmete ühendamine
23
- Kõrvaklappide ühendamine
DVI-D/HDMI/DisplayPort Display PC)
40
HDMI ajastus (Video)
40
Toite märgutuli
41
ÕIGE KEHAHOIAK
41
Õige kehahoiak monitori kasutamisel
Litsents
Igal mudelil on oma litsents. Litsentsi kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lg.com.
Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides HDMI Licensing LLC kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
VESA, VESA logo, Display Port Compliance Logo ja kaksikrežiimi seadmete
Display Port
Compliance Logo on organisatsiooni Video Electronics Standards Association
registreeritud kaubamärgid.
EESTI KEEL
LITSENTS
3
EESTI KEEL
4
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Lahtipakkimine
Enne toote kasutamist veenduge, et kõik alltoodud osad on karbis olemas. Kui mõni osa on puudu, võtke
ühendust jaemüüjaga, kellelt seadme ostsite. Arvestage, et toode ja seotud osad võivad joonisel kujutatust
mõnel määral erineda.
või
CD(Kasutusjuhendi /
Tarkvara) / juhised /
kaardid
Vahelduv- ja alalisvoolu
adapter
Toitejuhe
(Sõltub riigist)
Vahelduv- ja
alalisvoolu adapter
(Sõltub riigist)
HDMI-kaabel
25UM65
25UM64
Statiivi alus
Statiivi korpus
Kruvikate
Kaks kruvi
(M4 x 10)
Kruvikate
Kaks kruvi
(M4 x 10)
Puhas plaat
34UM65
34UM64
Statiivi alus
ETTEVAATUST
yy Teie ohutuse ja toote talitluse tagamiseks kasutage alati originaalosasid.
yy Toote garantii ei hüvita järeletehtud osadest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
yy Osad võivad juhendi piltidel toodud osadest erineda.
yy Toote omaduste täiustamiseks võidakse juhendis esitatud toote teavet ja tehnilisi andmeid eelnevalt
etteteatamata muuta.
yy Valikuliste tarvikute soetamiseks külastage elektroonikapoodi, veebimüügi keskkonda või pöörduge
jaemüüja poole, kellelt te toote ostsite.
yy Kaasasolev toitejuhe võib piirkonniti erineda.
Toote ja nuppude kirjeldus
25UM65
25UM64
Sisselülituse indikaator
yy Sees: toide sees
yy Väljas: toide väljas
Juhthoova nupp
MÄRKUS
yy Juhthoova nupp asub monitori all.
EESTI KEEL
MÄRKUS
5
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
34UM64
EESTI KEEL
34UM65
Sisselülituse indikaator
yy Sees: toide sees
yy Väljas: toide väljas
34UM65
Juhthoova nupp
MÄRKUS
yy Juhthoova nupp asub monitori all.
Kuidas juhthoova nuppu kasutada?
Saate monitori funktsioone lihtsasti juhtida juhthoova nuppu vajutades või sõrmega vasakule/paremale
liigutades.
Põhifunktsioonid
◄/►
Toite
sisselülitamine
Monitori sisselülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega
üks kord.
Toite
väljalülitamine
Monitori väljalülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega üks
kord ja hoidke seda all.
Helitugevuse
juhtimine
Helitugevuse juhtimiseks liigutage juhthoova nuppu vasakule/
paremale.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
7
Sisendi pistikupesa
EESTI KEEL
25UM65
25UM64
DVI-D IN
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
H/P
HDMI IN 2
34UM64
AUDIO IN
(PC)
HDMI IN 2
34UM65
DVI-D IN
DC-IN
(19 V
)
DP IN
HDMI IN 1
H/P
EESTI KEEL
8
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Monitori teisaldamine ja
tõstmine
Monitori teisaldamisel või tõstmisel järgige
alltoodud juhiseid, et vältida monitori kriimustamist
või kahjustamist ning et tagada ohutu
transportimine olenemata monitori kujust või
suurusest.
yy Enne monitori teisaldamist soovitame asetada
monitori selle originaalkarpi või pakendisse.
yy Enne monitori teisaldamist või tõstmist
ühendage toitejuhe ja kõik muud kaablid lahti.
yy Hoidke tugevalt kinni monitori korpuse
alaosast ja külgedest. Ärge hoidke kinni
paneelist.
yy Monitori hoides peab selle ekraan olema
kriimustuste vältimiseks teie poole suunatud.
yy Monitori transportides ärge raputage seda ega
laske sel liigselt vibreerida.
yy Monitori teisaldamisel hoidke monitori
püstiasendis, ärge keerake ega kallutage
monitori külili.
ETTEVAATUST
yy Võimalusel vältige monitori ekraani
puudutamist.
-- Ekraani puudutamise tagajärjel võivad
ekraan ja mõned kujutiste loomiseks
kasutatavad pikslid kahjustada saada.
yy Kasutades monitori paneeli ilma statiivi
aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada
monitori ebastabiilset seisundit ja
mahakukkumist, mille tagajärjel saab monitor
kahjustada või tekivad inimvigastused. Lisaks
võib see põhjustada tõrkeid juhthoova nupu
töös.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Monitori paigaldamine
3 Kinnitage kaks kruvi statiivi korpuse taha ja
ETTEVAATUST
yy Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni,
sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil
tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras
hüvitamisele.
y
y Kasutades monitori paneeli ilma statiivi
aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada
monitori ebastabiilset seisundit ja
mahakukkumist, mille tagajärjel saab monitor
kahjustada või tekivad inimvigastused. Lisaks
võib see põhjustada tõrkeid juhthoova nupu
töös.
25UM64
1 Asetage ekraani esiosa allapoole.
ETTEVAATUST
yy Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks katke
aluspind pehme riidega.
2 Kontrollige statiivi korpuse suunda (esiosa,
tagaosa) ning seejärel kinnitage statiivi korpus
statiivi ühenduskohale.
Statiivi ühenduskoht
Statiivi korpus
Kruvikate
EESTI KEEL
sulgege kruvikate.
Statiivi kokkupanek
25UM65
9
10
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI KEEL
4 Kinnitage statiivi alus statiivi korpuse külge.
Keerake statiivi aluse kruvisid paremale.
Statiivi korpus
Statiivi alus
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
34UM65
34UM64
11
või
EESTI KEEL
1 Asetage ekraani esiosa allapoole.
100 mm
Statiivi ühenduskoht
Kruvikate
ETTEVAATUST
yy Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks katke
aluspind pehme riidega.
2 Kinnitage statiivi alus statiivi ühenduskoha
külge vastavalt joonisel näidatule. Kinnitage
kaks kruvi statiivi taha ja sulgege kruvikate.
Statiivi alus
120 mm
ETTEVAATUST
yy Statiivi kõrgust saab reguleerida 20 mm
ulatuses.
yy Keerates kruvisid kinni pärast statiivi aluse
statiivi ühenduskoha külge kinnitamist, hoidke
kindlasti käega statiivi alusest kinni. Vastasel
juhul võib toode maha kukkuda, põhjustada
isikuvigastusi või toodet kahjustada.
yy Olge ettevaatlik, et kruvikatete servaga mitte
oma käsi vigastada.
12
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI KEEL
Statiivi eemaldamine
ETTEVAATUST
yy Käesoleva dokumendi joonised tähistavad
tüüpprotseduure, mistõttu võivad joonised
tegelikust tootest erineda.
yy Ärge kandke monitori tagurpidi, statiivi alusest
kinni hoides. See võib põhjustada monitori
statiivi küljest lahti tulemise ja vigastusi.
yy Monitori tõstmisel või teisaldamisel ärge
puudutage monitori ekraani. Monitori ekraanile
avaldatav jõud võib ekraani kahjustada.
yy Kasutades monitori paneeli ilma statiivi aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada monitori
ebastabiilset seisundit ja mahakukkumist, mille
tagajärjel saab monitor kahjustada või tekivad
inimvigastused. Lisaks võib see põhjustada
tõrkeid juhthoova nupu töös.
25UM65
25UM64
1 Asetage ekraani esiosa allapoole.
ETTEVAATUST
yy Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks katke
aluspind pehme riidega.
2 Statiivi aluse statiivi korpuse küljest
eemaldamiseks keerake statiivi alusel olevaid
kruvisid vasakule.
Statiivi korpus
Statiivi alus
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
13
3 Kruvikatte statiivi korpuse küljest
Statiivi korpus
Statiivi ühenduskoht
Kruvikate
EESTI KEEL
eemaldamiseks tõstke kruvikate üles.
Eemaldage kruvid statiivi korpuse tagaosast
kruvikeerajaga ning eemaldage statiivi korpus
statiivi ühenduskohast vastavalt joonisel
näidatule.
14
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI KEEL
34UM65
34UM64
1 Asetage ekraani esiosa allapoole.
Statiivi alus
ETTEVAATUST
yy Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks katke
aluspind pehme riidega.
2 Eemaldage kruvikate statiivi aluse küljest
vastavalt joonisel näidatule ning seejärel
eemaldage kaks tagaosas olevat kruvi, et
statiivi alus statiivi ühenduskoha küljest
eemaldada.
ETTEVAATUST
yy Statiivi aluse statiivi ühenduskoha küljest
eemaldamiseks kahe kruvi lahtikeeramisel
hoidke käega statiivi alusest kindlasti kinni.
Vastasel juhul võib toode maha kukkuda,
põhjustada isikuvigastusi või toodet
kahjustada.
Kruvikate
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
2 Ühendage toiteadapter monitoriga, seejärel
Lauale paigaldamine
püstiasendis. Piisava õhutuse tagamiseks jätke
monitori ja seina vahele vähemalt 10 cm.
ühendage toitejuhe vooluvõrku.
25UM64
25UM65
25UM64
10 cm
10 cm
10 cm
või
10 cm
34UM65
34UM64
34UM64
34UM65
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
3 Monitori sisselülitamiseks vajutage monitori
allosas olevat juhtkangi nuppu.
ETTEVAATUST
yy Enne monitori teisaldamist või paigaldamist
ühendage toitejuhe lahti. Esineb
elektrilöögioht.
EESTI KEEL
1 Tõstke monitori ja asetage see lauale
25UM65
15
16
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI KEEL
Nurga reguleerimine
HOIATUS
1 Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor
2
püstiasendisse.
Reguleerige ekraani nurka.
Ekraani nurka saab mugava vaateasendi
leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole
vahemikus -5° kuni 20°.
25UM65
yy Nurga reguleerimisel ärge hoidke statiivi nii,
nagu järgmisel joonisel näidatud. Vastasel
korral võite oma sõrmi vigastada.
25UM65
25UM64
20
-5
25UM64
20
-5
20
34UM65
-5
34UM64
20
Esikülg
Tagakülg
20
Ekraani nurka saab mugava vaateasendi
leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole
vahemikus -5° kuni 15°.
34UM65
34UM64
15
Tagakülg
-5
yy Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage
ega vajutage ekraani.
25UM65
25UM64
34UM65
34UM64
-5
Esikülg
-5
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Kaablite korrastamine
25UM65
25UM64
MÄRKUS
yy Kaablid võivad ühenduskoha ümbruses
takerduda (nagu joonisel näidatud), mistõttu
tuleb kaablite organiseerimisel olla hoolikas.
34UM65
34UM65
34UM64
34UM64
EESTI KEEL
Kasutage kaablite statiivi alusel korrastamiseks
kaablihoidikut vastavalt joonisel näidatule.
17
EESTI KEEL
18
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Seinale kinnitamise plaadi
paigaldamine
Käesolev monitor vastab seinale kinnitamise
plaadi või teiste ühilduvate seadmete tehnilistele
andmetele.
1 Asetage ekraani esiosa allapoole. Ekraani
kriimustuste eest kaitsmiseks katke aluspind
pehme riidega.
2 Kinnitage puhas plaat monitori tagaosa külge ja
joondage plaat kruviaukudega. (Ainult 34UM65,
34UM64)
Seinale kinnitamine
Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja
seina ning kõigi külgede vahele vähemalt 10 cm.
Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid küsige kohalikust
jaekauplusest. Lisaks leiate muudetava nurgaga
kinnituskronsteini paigaldamise ja kasutamise
kohta leiate teavet kronsteini juhendist.
10 cm
Puhas plaat
(polüetüleentereftalaadist
plaat)
10 cm
10 cm
10 cm
3
4
Asetage seinale kinnitamise plaat monitorile
ning joondage see kruviavadega.
Kinnitage plaat monitori külge, keerates neli
kruvi kruvikeerajaga kinni.
Monitori seinale kinnitamiseks paigaldage monitori
tagaküljele (valikuline) seinakinnituskronstein.
Veenduge, et seinakinnituskronstein on monitori ja
seinaga tugevalt ühendatud.
1 Standardpikkusega kruvidest pikemaid kruvisid
kasutades võite kahjustada toote sisemust.
2 VESA standardile mittevastavad kruvid
Seinala kinnitamise plaat
MÄRKUS
yy Seinale kinnitamise plaati müüakse eraldi.
yy Paigaldamisega seotud lisateavet leiate
seinale kinnitamise plaadi juhendist.
yy Olge hoolikas, et seinale kinnitamise plaadi
paigaldamisel liigset jõudu mitte rakendada,
kuna see võib ekraani kahjustada.
võivad toodet kahjustada ja monitor võib
maha kukkuda. LG Electronics ei vastuta
mittestandardsete kruvide kasutamise
tagajärjel tekkivate õnnetuste eest.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Mudel
Seinakronstein (A x B)
Statiivi kruvi
Vajaminevad kruvid
Seinale kinnitamise
plaat (valikuline)
yy Seinakronstein (A x B)
A
B
MÄRKUS
ETTEVAATUST
yy Elektrilöögi vältimiseks ühendage enne
monitori teisaldamist või paigaldamist toitejuhe
lahti.
yy Kui monitor on paigaldatud lakke või
kaldseinale, siis võib see maha kukkuda ja
teid vigastada. Kasutage heaks kiidetud LG
seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja
või kvalifitseeritud personaliga.
yy Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni,
sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil
tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras
hüvitamisele.
yy Kasutage seinakinnituskronsteini ja kruvisid,
mis vastavad VESA standardile. Valede
osade kasutusest või väärkasutusest
tingitud kahjustused ei kuulu garantii korras
hüvitamisele.
yy Monitori tagaosast mõõtes peab kõikide
paigaldatavate kruvide pikkuseks olema
maksimaalselt 8 mm.
Seinale kinnitamise plaat
yy Kasutage VESA standardile vastavaid kruvisid.
yy Seinakinnituskomplekt sisaldab
paigaldusjuhendit ja kõiki vajalikke osasid.
yy Seinakinnituskronstein on valikuline
tarvik. Valikulisi tarvikuid saate kohalikult
edasimüüjalt.
yy Iga kinnituskronsteini paigaldamisel võib vaja
minna erineva pikkusega kruvisid. Kasutage
õige pikkusega kruvisid.
yy Lisateavet leiate seinakinnituskronsteini
kasutusjuhendist.
Monitori tagaosa
Seinale kinnitamise plaat
Monitori tagaosa
Kruvi mõõtmed
: M4 x L10
Max 8 mm
EESTI KEEL
25UM65
34UM65
25UM64
34UM64
75 x 75
100 x 100
M4 x 10 mm
4
RW120
19
20
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI KEEL
Kensingtoni luku kasutamine
Kensingtoni turvasüsteemi ühenduspistik asub
monitori tagaosas.
Lisateavet Kensingtoni luku paigaldamise
ja kasutamise kohta leiate selle juhendist ja
veebiaadressilt http://www.kensington.com.
Ühendage monitori Kensingtoni turvasüsteemi
kaabli abil laua külge.
25UM65
25UM64
34UM65
34UM64
MÄRKUS
yy Kensingtoni turvasüsteem on valikuline
lisaseade. Valikulisi tarvikuid saate hankida
elektroonikapoodidest.
21
Monitori kasutamine
yy Järgmised juhised põhinevad mudelil 25UM65.
Käesoleva juhendi pildid võivad tegelikust
tootest erineda.
Vajutage juhtkangi nuppu, et liikuva valikusse
Menu (Menüü) → Easy control (Lihtne
juhtimine) → Input (Sisend) ning seejärel valige
sisend.
ETTEVAATUST
yy Ärge hoidke sõrme ekraanil. See võib
ekraanipilti moonutada.
yy Ekraanil ei tohi pikka aga olla liikumatu
kujutis. See võib tekitada „sissepõlemisefekti".
Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
Ühendamine arvutiga
yy Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni (*Plug
& Play).
* Plug & Play: funktsioon seadmete ühendamiseks
arvutiga ilma kasutajapoolse seadistuse või
draiverite installimiseta.
EESTI KEEL
MONITORI
KASUTAMINE
DVI ühendus
Edastab digitaalvideosignaalid monitori. Ühendage
monitor DVI-kaabliga alltoodud viisil.
Heli DVI-sisendrežiimis kuulamiseks ühendage
arvuti audioväljundi port (AUDIO OUT) monitori
(arvuti) audiosisendi pordiga (AUDIO IN) helikaabli
abil.
DVI-D IN
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
H/P
MÄRKUS
yy Ühendage toitejuhe maandatud (3-avalisse)
pikendusjuhtme pessa või maandatud
seinakontakti.
yy Kui toatemperatuur on madal, võib monitori
ekraanipilt sisselülitamisel veidi väreleda. See
on tavaline.
yy Mõnikord võivad ekraanile ilmuda punased,
rohelised või sinised laigud. See on tavaline.
(müüakse eraldi)
DVI-I(D) OUT
PC
AUDIO OUT
PC
ETTEVAATUST
yy Ühendage sisendsignaali kaabel
HDMI IN 2
DVI-D IN
IN
ning
keerake sedaDP
noolega
näidatud suunas vastavalt joonisel
HDMI IN 1
näidatule. Lahti ühendamise
vältimiseks veenduge, et kaabel
on korralikult ühendatud.
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
H/P
MÄRKUS
yy DVI-signaalikaabli ühendamisel kasutage
kahesuunalist DVI-D kaablit.
yy DVI-HDMI üleminekukaabli kasutamisel võivad
DP OUT
tekkida probleemid ühilduvusega.
AUDIO IN(PC)
EESTI KEEL
22
DVI-D IN
DVI-D IN
Monitori kasutamine
HDMI-kaabli ühendamine
DisplayPordi ühendus
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist
monitori. Ühendage arvuti monitoriga, kasutades
HDMI-kaablit vastavalt alltoodud joonisele.
monitori. Ühendage monitor arvutiga kasutades
Display Port'i kaablit vastavalt alltoodud joonisele
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
AUDIO OUT
DVI-I(D) OUT
PC
PC digitaalsed video- ja helisignaalid
Edastab
arvutist
DVI-D IN
HDMI IN 2
DP IN
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
HDMI IN 1
HDMI IN 1
H/P
H/P
(müüakse eraldi)
DP OUT
ETTEVAATUST
yy Arvuti ühendaming monitoriga HDMI-kaabli
abil võib põhjustada probleeme seadme
ühilduvusega.
yy DVI-HDMI üleminekukaabli kasutamisel
võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
H/P
MÄRKUS
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
IN
DP IN
y Arvuti
DP (DisplayPort)-versioonist
tulenevalt
yDVI-D
võib video- või audioväljund puududa.
HDMI IN 1
H/P
DC-IN
(19 V
)
H/P
Monitori kasutamine
Välisseadmete ühendamine
HDMI-kaabli ühendamine
Kõrvaklappide ühendamine
DP OUT
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 2
DVI-D IN
AUDIO IN(PC)
DP IN
H/P
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
EESTI KEEL
AV-seadmetega ühendamine
HDMI edastab digitaalseid video- ja helisignaale
teie AV-seadmest monitori. Ühendage oma
AV-seade monitoriga kasutades HDMI-kaablit
vastavalt alltoodud joonisele.
AUDIO IN(PC)
D IN
23
Välisseadmete monitoriga ühendamine
kõrvaklappide pordi kaudu. Ühendage vastavalt
alltoodule.
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 2
DVI-D IN
HDMI IN 1
AUDIO IN(PC)
DP IN
H/P
DC-I
(19 V
HDMI IN 1
H/P
H/P
(müüakse eraldi)
MÄRKUS
MÄRKUS
yy DVI-HDMI üleminekukaabli kasutamisel võivad
tekkida probleemid ühilduvusega.
yy Välisseadmeid müüakse eraldi.
yy Kui te kasutate [nurga all olevaid] kõrvaklappe,
võib see tekitada probleeme mõne teise
välisseadme monitoriga ühendamisel.
Seepärast on soovitatav kasutada [otseseid]
kõrvaklappe.
Nurga all olev
Otsene
yy Arvuti ja välisseadme heliseadetest tulenevalt
võivad kõrvaklappide ja kõlari funktsioonid olla
piiratud.
EESTI KEEL
24
LG Monitori tarkvara installimine
LG MONITORI TARKVARA INSTALLIMINE
Sisestage toote pakendis olev tarkvara CD arvuti CD-draivi ja installige tarkvara LG Monitor Software (LG
monitori tarkvara).
1 Seadistage vaikimisi veebilehitsejaks Internet
3 Installimisega jätkamiseks järgige juhiseid.
Explorer.
4 Klõpsake litsentsilepingu kuval „I accept the
terms of the agreement” (Nõustun lepingu
tingimustega), seejärel klõpsake nuppu [Next]
(Järgmine).
2 Klõpsake CD põhikuva valikul „LG Monitor
Software" (LG monitori tarkvara). Faili
allalaadimise akna kuvamisel klõpsake
nuppu „Run” (Käivita). (Kuigi eeltoodud kuva
võib teie operatsioonisüsteemist või Internet
Exploreri versioonist olenevalt erineda, on
installimismeetodid samad).
5 Valige programm, mida soovite installida.
ETTEVAATUST
yy Windows 7 tuleb värskendada vähemalt
versioonile Service Pack 1.
LG Monitori tarkvara installimine
MÄRKUS
6 LG Monitor Software (LG monitori tarkvara)
alustab installimist vastavalt alltoodule.
8 Pärast installimise lõpetamist taaskäivitage
süsteem.
MÄRKUS
yy Käivitades programmi Screen Split (Ekraani
jagamine) kuvatakse arvuti ekraani paremas
allosas olevas süsteemisalves ikooni Screen
Split [
].
yy Paremklõpsake ikoonil Screen Split (Ekraani
jagamine) ja valige soovitud paigutus.
7 Teie poolt leheküljel FUNCTION
(FUNKTSIOON) valitud programmi hakatakse
automaatselt installima.
EESTI KEEL
yy Screen Split (Ekraani jagamine): see
programm jagab programmiakna automaatselt
vastavalt soovidele.
yy Auto Resolution (Automaatne eraldusvõime):
programm, mis muudab eraldusvõimet
automaatselt optimaalsete seadete kohaselt,
kui monitor ühendatakse arvutiga PBOrežiimis.
※※Seda programmi ei toetata kloonirežiim.
※※Ühe kuva kasutamisel ei toetata režiimi
Extended (laiendatud).
25
EESTI KEEL
26
Kasutaja seaded
KASUTAJA SEADED
Põhimenüü aktiveerimine
1 Vajutage juhtkangi nuppu monitori allosas.
2 Liigutage seadete seadistamiseks juhtkangi üles/alla (▲/▼) ja vasakule/paremale(◄/►).
3 Põhimenüüst väljumiseks vajutage veel korra juhtkangi nuppu.
Juhthoova nupp
Nupp
Menüü olek
Kirjeldus
Põhimenüü välja lülitatud
Võimaldab põhimenüüd kasutada.
Põhimenüü sisse lülitatud
Väljub põhimenüüst
(Nupu allhoidmine monitori väljalülitamiseks: saate
monitori seal moel igal ajal välja lülitada, sh ka juhul, kui
ekraanimenüü on sisse lülitatud)
◄
►
▲
▼
Põhimenüü välja lülitatud
Reguleerib monitori helitugevust.
Põhimenüü sisse lülitatud
Siseneb menüü funktsioonidesse.
Põhimenüü välja lülitatud
Reguleerib monitori helitugevust.
Põhimenüü sisse lülitatud
Siseneb PBP funktsiooni.
Põhimenüü välja lülitatud
Võimaldab põhimenüüd kasutada.
Põhimenüü sisse lülitatud
Siseneb lugeri funktsiooni.
Põhimenüü välja lülitatud
Võimaldab põhimenüüd kasutada.
Põhimenüü sisse lülitatud
Lülitab monitori välja.
Põhimenüü funktsioonid
Põhimenüü
Reader
Menu
Exit
PBP
Monitor off
Long press: Monitor off
Kirjeldus
Menu (Menüü)
Konfigureerib ekraani seadeid.
Reader (Luger)
Reguleerib värvi tekstifaili mugavaks lugemiseks.
PBP
Kuvab kahe sisendrežiimi kuvasid ühel monitoril.
Monitor off
(Monitor välja)
Lülitab monitori välja.
Exit (Välju)
Väljub põhimenüüst.
Kasutaja seaded
27
Kasutaja seaded
1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege
valikusse Menu (Menüü).
2 Konfigureerige valikuid juhtkangi üles/alla/vasakule/paremale liigutades.
3 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◄ või
vajutage(
/ OK) juhtkangi.
4 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◄ kuni väljumiseni.
yy Menüüsse sisenemisel kuvatakse ekraani alumises paremas nurgas juhised nupu kasutamise kohta.
Easy control
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.
Menüü
Easy control
(Lihtne
juhtimine)
Brightness
(Heledus)
Contrast
(Kontrastsus)
Volume
(Helitugevuse
juhtimine)
Kirjeldus
Reguleerib värvi kontrastsust ja heledust ekraanil.
Reguleerib helitugevust.
MÄRKUS
yy Saate reguleerida olekuks Mute (Hääletu) / Unmute (Taasta heli) liigutades
juhtkangi nuppu ▼ menüüs Volume (Helitugevus).
Input (Sisend)
Valib sisendrežiimi.
Ratio
(Kuvasuhe)
Reguleerib ekraani kuvasuhet.
Function (Funktsioon)
Reguleerib Super Energy Saving-d ja pildirežiime.
PBP
PBP
Kuvab kahe sisendrežiimi kuvasid ühel monitoril.
Screen
(Ekraan)
Picture (Pilt)
Reguleerib ekraani teravust, musta taset ja reageerimisaega.
Color (Värv)
Reguleerib gammat, värvi temperatuuri, punast, rohelist, sinist ja kuut värvi.
Settings (Seaded)
Reguleerib valikuid Main Audio (Põhiheli), Language (Keel), Power LED (Toite
märgutuli) ja OSD Lock (ekraanimenüü lukk).
Reset (Lähtesta)
Naaseb vaikeseadetele.
◄
Exit (Välju)
Sulgeb ekraanimenüü.
EESTI KEEL
Menüü seaded
28
Kasutaja seaded
EESTI KEEL
Kuvasuhe
Easy control
1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage
2
3
4
5
juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse
Menu (Menüü).
Liigutage juhtkangi ja liikuge valikusse Easy control > Ratio
(Lihtne juhtimine > Kuvasuhe).
Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal
esitatavaid juhiseid.
Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide
seadistamiseks liigutage juhtkangi ◄ või vajutage( / OK)
juhtkangi.
Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◄
kuni väljumiseni.
100
>
Contrast
70
>
Volume
30
>
Input
DVI-D
>
Ratio
Wide
>
Brightness
Easy control
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.
Menu (Menüü) > Easy control (Lihtne
juhtimine) > Ratio (Kuvasuhe)
Kirjeldus
Wide (Lai)
Kuvab videot laiekraanil olenemata videosignaali sisendist.
Original (ALGNE)
Kuvab videot vastavalt sisendvideo signaali kuvasuhtele.
Cinema 1 (Kino1)
Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9. (1080p juures)
Cinema 2 (Kino2)
Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9 (sh subtiitrite allosas olev musta kasti
ala). (1080p juures)
1:1
Kuvasuhet ei ole algsest suurusest erinevaks reguleeritud.
MÄRKUS
yy Soovitusliku eraldusvõime (2560 x 1080) korral võib kuva valikute Wide (Laiekraan), Original (Algne
suurus) ja 1:1 puhul olla sama.
yy Kuvasuhe on ülerealaotuse signaali puhul keelatud.
29
Kasutaja seaded
Funktsioon
Function
2
3
4
5
Low
>
Custom
>
Super Energy Saving
Easy control
juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse
Menu (Menüü).
Liikuge juhtkangi liigutades valikuni Function (Funktsioon).
Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal
esitatavaid juhiseid.
Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide
seadistamiseks liigutage juhtkangi ◄ või vajutage( / OK)
juhtkangi.
Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◄
kuni väljumiseni.
Picture Mode
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.
Menu (Menüü) >
Function (Funktsioon)
Super Energy Saving
Picture Mode
(Pildirežiim)
Kirjeldus
High (Kõrge)
Säästab energiat, kasutades kõrgtõhusat Super Energy Savingfunktsiooni.
Low (Madal)
Säästab energiat kasutades vähetõhusat Super Energy Savingfunktsiooni.
Off (Väljas)
Lülitab Super Energy Saving-funktsiooni välja.
Custom
Lubab kasutajal seadeid reguleerida. Saate reguleerida põhimenüü
(Kohandatud) värvirežiimi.
Photo (Foto)
Optimeerib ekraani fotode vaatamiseks.
Cinema
(Kino)
Optimeerib ekraani videode vaatamiseks.
Game (Mäng)
Optimeerib ekraani mängu mängimiseks.
EESTI KEEL
1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage
30
Kasutaja seaded
EESTI KEEL
PBP
PBP
PBP
1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage
2
3
4
5
Easy control
juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse
Menu (Menüü).
Liikuge juhtkangi liigutades valikuni PBP.
Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal
esitatavaid juhiseid.
Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide
seadistamiseks liigutage juhtkangi ◄ või vajutage( / OK)
juhtkangi.
Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◄
kuni väljumiseni.
Off
>
>
Input
Audio
HDMI
Function
>
Swap
Sub Full
PBP
>
Ratio
Screen
Settings
PBP Preview
Reset
DVI-D
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.
Menu (Menüü) > PBP
PBP
Kirjeldus
Kuvab kahe sisendrežiimi kuvasid ühel monitoril.
Alamkuva (Parem)
DVI
HDMI 1
HDMI 2
DVI
O
X
HDMI 1
O
O
HDMI 2
X
O
DisplayPort
O
O
O
Valib põhikuva videosignaali sisendi.
PBP ühendus
Põhikuva
(Vasak)
Input (Sisend)
Main
(Peamine)
DisplayPort
O
O
O
-
Sub (Alam) Valib alamkuva videosignaali sisendi.
Audio (Heli)
Vahetab PBP-režiimi audioväljundit.
Swap (Vahetamine)
Vahetab PBP-režiimi põhikuva ja alamkuva vahel.
Sub Full (Alam täis)
Muudab PBP-režiimi alamkuva laiekraaniks.
Wide/Original
(Lai/esialgne)
Reguleerib põhi- või alamkuva kuvasuhet.
Main
(Peamine)
Wide (Lai)
Kuvab videot vastavalt PBP-kuvale, seda olenemata
videosignaali sisendist.
Original (Algne)
Kuvab videot PBP-ekraani videosignaali sisendi
kuvasuhtes.
Sub (Alam) Wide (Lai)
Original (Algne)
Kuvab videot vastavalt PBP-kuvale, seda olenemata
videosignaali sisendist.
Kuvab videot PBP-ekraani videosignaali sisendi
kuvasuhtes.
MÄRKUS
yy Kui PBP-režiimi olekuks on Off (Väljas), deaktiveeritakse menüüd Input (Sisend), Audio (Heli), Swap
(Vahetamine), Sub Full (Alam täis) ja Ratio (Kuvasuhe). Menüü Ratio (Kuvasuhe) valikud Main/Sub
(Peamine/alam) deaktiveeritakse, kui signaali ei ole.
yy Väljalülitatud monitori korral on PBP-režiim välja lülitatud.
yy Sisendi lülitamisel on PBP-režiim välja lülitatud.
Kasutaja seaded
Pilt
Screen
3
4
5
Easy control
nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse Menu (Menüü).
Liikuge juhtkangi liigutades valikuni Screen > Picture (Ekraan
> Pilt).
Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal
esitatavaid juhiseid.
Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide
seadistamiseks liigutage juhtkangi ◄ või vajutage( / OK)
juhtkangi.
Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◄
kuni väljumiseni.
Picture
>
Color
>
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.
Menu (Menüü) > Screen
(Ekraan) > Picture (Pilt)
Kirjeldus
Sharpness (Teravus)
Reguleerib ekraani teravust.
Black level (Musta tase)
Seadistab kõrvalekalde taset (ainult HDMI puhul).
• Offset (Kõrvalekalle): videosignaalile viidates on tegemist tumedaima värviga, mida
monitor saab kuvada.
High (Kõrge) Ekraanipilt muutub heledamaks.
Low (Madal)
Response Time
(Reageerimisaeg)
Ekraanipilt muutub tumedamaks.
Seadistab kuvatavate piltide reageerimisaja vastavalt ekraani kiirusele. Tavakeskkonnas
on soovituslik kasutada väärtust Middle (Keskmine). Kiiresti liikuva pildi puhul on soovituslik kasutada väärtust High (Kõrge).
Kui väärtuseks seadistatakse High (Kõrge), võib see põhjustada püsikujutise tekkimist.
High (Kõrge) Seadistab reageerimisaja väärtuseks High (Kõrge).
Middle
(Keskmine)
Seadistab reageerimisaja väärtuseks Middle (Keskmine).
Low (Madal)
Seadistab reageerimisaja väärtuseks Low (Madal).
Off (Välja)
Ei kasuta reageerimisaja parandamise funktsiooni.
EESTI KEEL
1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage juhthoova
2
31
32
Kasutaja seaded
EESTI KEEL
Värv
Screen
1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage juhthoova
2
3
4
5
nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse Menu (Menüü).
Liikuge juhtkangi liigutades valikuni Screen > Color (Ekraan
> Värv).
Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal
esitatavaid juhiseid.
Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide
seadistamiseks liigutage juhtkangi ◄ või vajutage( / OK)
juhtkangi.
Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◄
kuni väljumiseni.
Easy control
Picture
>
Color
>
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.
Menu (Menüü) > Screen
(Ekraan) > Color (Värv)
Kirjeldus
Gamma
Kohandatud gamma seaded: kasutades monitori seadeid gamma 0, gamma 1 ja and
gamma 2, kaasnevad kõrgema gamma seadistusega eredamad kujutised ja vastupidi.
Color Temp
(Värvi temp.)
Custom
(Kohandatud)
Valib tehases vaikimisi seadistatud värvi.
Warm (Soe)
Kasutab kuvatavates värvides rohkem punakat tooni.
Medium
(Keskmine)
Seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
Cool (Jahe)
Kasutab kuvatavates värvides rohkem sinakat tooni.
Red (Punane)
Ekraanipildi kohandamiseks võite muuta punase, rohelise ja sinise värvi osakaalu.
Green (Roheline)
Blue (Sinine)
Six Colors
(Kuus värvi)
Reset (Lähtesta)
Võimaldab kasutajal reguleerida kuut värvi (punane, roheline, sinine, tsüaan, fuksia, kollane)
ja nende küllastust ning seadeid salvestada.
Hue
(Värvitoon)
Reguleerib ekraani värvitooni.
Saturation
(Küllastus)
Reguleerib ekraani värvide küllastust. Mida madalam on väärtus, seda
vähem küllastunud ja heledamad värvid on. Mida kõrgem on väärtus, seda
enam küllastunud ja tuhmimad värvid on.
Seadistab värviseaded vaikeseadetele.
33
Kasutaja seaded
Seaded
Settings
4
5
Easy control
juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse
Menu (Menüü).
Liikuge juhtkangi liigutades valikuni Settings (Seaded).
Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal
esitatavaid juhiseid.
Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide
seadistamiseks liigutage juhtkangi ◄ või vajutage( / OK)
juhtkangi.
Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◄
kuni väljumiseni.
English
>
Power LED
Off
>
OSD Lock
Off
>
Language
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.
Menu > Settings
(Menüü > Seaded)
Kirjeldus
Main Audio
(Põhiheli)
Edastab heli digitaalsisendi portide (HDMI, DisplayPort ja Audio-in (Audio sisend)) kaudu monitori
kõlaritesse.
Language (Keel)
Seadistab menüüde keele.
Power LED
(Toite märgutuli)
Lülitab monitori esiküljel oleva sisselülituse indikaatori sisse/välja.
OSD Lock
(Ekraanimenüü
lukk)
On (Sees)
Sisselülituse indikaator süttib automaatselt.
Off (Väljas)
Sisselülituse indikaator lülitatakse välja.
Väldib vale võtmesisendit.
On (Sees)
Võtmesisend on aktiivne.
Off (Väljas)
Võtmesisend on välja lülitatud.
MÄRKUS
yy Kõik funktsioonid peale nuppude Settings (Seaded) ja Exit (Välju) väärtuste Brightness
(Heledus), Contrast (Kontrast), Volume (Helitugevus), Input (Sisend), OSD Lock
(Ekraanimenüü lukk) on välja lülitatud.
EESTI KEEL
2
3
>
Main Audio
1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage
34
Kasutaja seaded
EESTI KEEL
Lähtesta
Reset
Do you want to reset your settings?
1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage
2
3
4
5
Easy control
juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse
Menu (Menüü).
Liikuge juhtkangi liigutades valikuni Reset (Lähtesta).
Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal
esitatavaid juhiseid.
Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide
seadistamiseks liigutage juhtkangi ◄ või vajutage( / OK)
juhtkangi.
Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◄
kuni väljumiseni.
Reset
Cancel
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.
Menu > Reset (Menüü) >
Reset (Lähtesta)
Kirjeldus
Do you want to reset your settings? (Kas soovite seaded lähtestada? )
Reset (Lähtesta)
Naaseb vaikeseadetele.
Cancel (Tühista)
Tühistab lähtestamine.
/ ►: OK
◄: Back
Kasutaja seaded
Luger
35
Reader Mode
Reader 1
Reader 2
◄ / ►: Change Mode
Reader Off
: OK
juhiseid.
Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.
Reader Mode
(Lugeri režiim)
Kirjeldus
Reader 1 (Luger 1)
Optimeerib ekraani ajalehtede sirvimiseks. Saate ekraani ekraanimenüüs eredamaks muuta.
Reader 2 (Luger 2)
Optimeerib ekraani multifilmide vaatamiseks. Saate ekraani ekraanimenüüs eredamaks muuta.
Reader Off
(Luger väljas)
Reader Mode (Lugeri režiim) on väljas.
EESTI KEEL
1 Vajutage juhtkangi nuppu monitori allosas.
2 Liikuge valikuni Reader (Luger) liigutades juhtkangi nuppu suunas ▲.
3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid
EESTI KEEL
36
Tõrkeotsing
TÕRKEOTSING
Ekraan on tühi.
Kas monitori toitejuhe on
ühendatud?
Kas sisselülituse indikaator
põleb?
Kas toide on sisse lülitatud
ja sisselülituse indikaator on
Valge?
Kas sisselülituse indikaator
vilgub?
Kas kuvatakse teade „OUT OF
RANGE" (Vahemikust väljas)?
Kas kuvatakse teade „No
Signal” (Signaal puudub)?
yy Veenduge, et toitejuhe on korralikult vooluvõrku ühendatud.
yy Kontrollige toitekaabli ühendatust ja vajutage toitenuppu.
yy Veenduge, et ühendatud sisend on lubatud (Menu - Input (Menüü Sisend)).
yy Kui monitor on energiasäästurežiimis, liigutage hiirt või vajutage
klaviatuuril mõnda klahvi, et ekraan sisse lülitada.
yy Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.
yy Olukord esineb juhul, kui arvuti (videokaardi) signaalid on väljaspool
monitori horisontaal- või vertikaalsageduse vahemikku. Vastavad
sageduse väärtused leiate käesoleva juhendi jaotisest „Toote
tehnilised andmed”.
yy See kuvatakse, kui arvuti ja monitori vaheline signaalikaabel on
puudu või lahti ühendatud. Kontrollige kaablit ja kaabel ühendage
uuesti.
Kuvatakse teade „OSD Locked” (Ekraanimenüü lukustatud).
Mõningaid funktsioone ei saa
yy Ekraanimenüü on lukustatud. Liikuge valikule Menu > Settings
kasutada, kui vajutate nuppu
(Menüü > Seaded) ja seadistage valiku „OSD Lock" (Ekraanimenüü
„Menu” (Menüü)?
lukustatud) olekuks „Off" (Väljas).
Ekraanil on püsikujutis.
Kas püsikujutis on näha ka siis,
kui monitor on välja lülitatud?
yy Kui ekraanil on pikka aega liikumatu pilt, siis võib see ekraani
kahjustada ja soodustada püsikujutise teket.
yy Monitori tööea pikendamiseks kasutage ekraanisäästurit.
Ekraani kuva on ebastabiilne ja vireleb / Monitoril kuvatavad kujutised jätavad jäljed.
Kas valisite sobiva
yy Kui valitud eraldusvõimeks on HDMI 1080i 60/50 Hz (ülerealaotus),
eraldusvõime?
võib ekraan virvendada. Muutke eraldusvõimeks 1080P või
eraldusvõime soovituslik väärtus.
MÄRKUS
yy Vertical Frequency (Vertikaalsagedus): kujutise kuvamiseks tuleb ekraani värskendada kümneid kordi
sekundis, nagu fluorestsentslambi puhul. Ekraani sekundis värskendamise kordade arvu nimetatakse
vertikaalsageduseks või värskendussageduseks, mille ühik on Hz.
yy Horizontal Frequency (horisontaalsagedus): aega, mis kulub ühe horisontaaljoone kuvamiseks,
kutsutakse horisontaaltsükliks. Kui 1 jagatakse horisontaalse intervalliga, on tulemuseks sekundis
kuvatavate horisontaaljoonte arv. Seda nimetatakse horisontaalsageduseks, mille ühik on kHz.
Tõrkeotsing
37
MÄRKUS
Ekraanipildi värvid on valed.
Kas kuvatavaid värvid on
muutunud (16 värvi)?
Kas kuvatavad värvid värelevad
või on ühes toonis?
Kas ekraanil on nähtavad
laigud?
yy Seadistage värvisügavuse väärtuseks vähemalt 24 bitti (ehtsad
värvid). Liikuge Windowsis valikuni Control Panel (Juhtpaneel) >
Display (Kuva) > Settings (Seaded) > Color Quality (Värvikvaliteet).
yy Veenduge, et signaalikaabel on korralikult ühendatud. Ühendage
kaabel uuesti ja sisestage videokaart uuesti arvutisse.
yy Monitori kasutamisel võivad ekraanile ilmuda pikseldatud laigud
(punased, rohelised, sinised, valged või mustad). See on LCDekraanide puhul tavaline. Tegemist ei ole vea ega monitori
jõudlusprobleemiga.
EESTI KEEL
yy Veenduge, et videokaardi eraldusvõime või sagedus jääb monitori poolt lubatud vahemikku ja
seadistage soovituslik (optimaalne) eraldusvõime valikutes Control Panel > Display > Settings
(Juhtpaneel > Kuva > Seaded).
yy Kui videokaardi eraldusvõimet ei seadistata soovituslikule (optimaalsele) väärtusele, siis võib tekst olla
hägune, ekraanipilt tuhm või kärbitud või vale paigutusega.
yy Seadistamismeetodid võivad arvutist või operatsioonisüsteemist olenevalt erineda ning mõni
eraldusvõime ei pruugi olla kasutatav videokaardi jõudlusest tulenevalt. Sellisel juhul võtke abi
saamiseks ühendust arvuti või videokaardi tootjaga.
yy Mõned videokaardid ei pruugi toetada 2560 x 1080 eraldusvõimet. Kui eraldusvõimet ei ole võimalik
kuvada, võtke ühendust videokaardi tootjaga.
EESTI KEEL
38
Toote tehnilised andmed
TOOTE TEHNILISED ANDMED
25UM65
25UM64
LCD-ekraan
Tüüp
Eraldusvõime
Pikslisamm
Max eraldusvõime
64 cm TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-ekraan (vedelkristallekraan)
Ekraani diagonaalpikkus: 64 cm
0,2286 mm x 0,2286 mm
2560 x 1080 @ 60 Hz
Soovituslik eraldusvõime
2560 x 1080 @ 60 Hz
Videosignaal
Sisendi pistikupesa
Toiteallikad
Vahelduv- ja
alalisvoolu adapter
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 90 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 75 Hz
Sünkroonimine
Eraldi sünkroonimine.
DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT
Toitepinge
19 V
1,6 A
Energiatarve (Tavaline)
Töörežiim: 31 W (Tavaline)
36 W (Max, Audioväljund 50%)
Energiasäästurežiim ≤ 0,5 W
Välja lülitatud ≤ 0,5 W
LCAP21A tüüp, tootjaks Lien Chang
ADS-40SG-19-3 19032G tüüp, tootjaks Honor
ADS-40FSG-19 19032GPG-1 tüüp, tootjaks Honor
Väljund: 19 V
1,7 A
Ette-/tahapoole: -5° kuni 20° (ülaosa)
Reguleerige ekraani
nurka
Keskkonnatingimused Töötingimused
Hoiundamistingimused
Kõlarid
Mõõtmed
Kaal (pakendita)
Temperatuur: 10 °C kuni 35 °C; Niiskus: 10% kuni 80%
Temperatuur: -20 °C kuni 60 °C; Niiskus: 5% kuni 90%
3W+3W
Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Statiiviga
609,0 mm x 383,0 mm x 188,4 mm
Statiivita
609,0 mm x 281,4 mm x 55,9 mm
Statiiviga
4,1 kg
Statiivita
3,78 kg
Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.
Toote tehnilised andmed
34UM64
LCD-ekraan
Tüüp
87 cm TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-ekraan (vedelkristallekraan)
Ekraani diagonaalpikkus: 87 cm
Eraldusvõime
Pikslisamm
Max eraldusvõime
0,312 mm x 0,310 mm
2560 x 1080 @ 60 Hz
Soovituslik eraldusvõime
2560 x 1080 @ 60 Hz
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 90 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 75 Hz
Sünkroonimine
Eraldi sünkroonimine.
Sisendi pistikupesa
DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT
Toiteallikad
Toitepinge
19 V
2,7 A
Energiatarve (Tavaline)
Töörežiim: 48 W (Tavaline)
57 W (Max, Audioväljund 50%)
Energiasäästurežiim ≤ 0,5 W
Välja lülitatud ≤ 0,5 W
Vahelduv- ja alalisvoolu LCAP39 tüüp, tootja Lien Chang
adapter
DA-65G19 tüüp, tootja APD
Väljund: 19 V
3,42 A
Reguleerige ekraani
Ette-/tahapoole: -5° kuni 15° (monitor)
nurka
Keskkonnatingimused Töötingimused
Temperatuur: 10 °C kuni 35 °C; Niiskus: 10% kuni 80%
Videosignaal
Hoiundamistingimused
Kõlarid
Mõõtmed
Kaal (pakendita)
Temperatuur: -20 °C kuni 60 °C; Niiskus: 5% kuni 90%
7W+7W
Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Statiiviga
829,9 mm x 468,9 mm x 172,9 mm
Statiivita
829,9 mm x 379,8 mm x 82,9 mm
Statiiviga
7,3 kg
Statiivita
6,3 kg
Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.
EESTI KEEL
34UM65
39
EESTI KEEL
40
Toote tehnilised andmed
Tehase tugirežiim (Eelseadistatud režiim, DVI-D/HDMI/
DisplayPort Display PC)
Eelseadistatud
režiim
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Polaarsus (H/
V)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75,0
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60,0
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
67,5
75,0
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,0
60,0
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,7
60
-/+
** DVI: DTV-režiimi ei toetata (ülerealaotusega režiim)
HDMI ajastus (Video)
Eelseadistatud
režiim
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
Toite märgutuli
Režiim
Märgutule värv
Toide sisselülitatud
Valge (Ainult 15 sekundit)
Energiasäästu režiim
Vilkuv valge värv
Toide väljalülitatud
Off (Väljas)
Märkused
Märkused
ÕIGE KEHAHOIAK
41
Õige kehahoiak monitori kasutamisel
Reguleerige ekraan nii, et seda oleks mugav vaadata ja see oleks silmade kõrguselt veidi alla kallutatud.
yy Puhake umbes 10 minutit tunnis, et silmad pikaajalisest kasutamisest ei väsiks.
yy Puutetundliku ekraani aluse abil saab toodet optimaalses asendis kasutada.
yy Ekraani paremaks nägemiseks reguleerige statiivi kaldenurka vahemikus -5° kuni 15° (34UM64 /
34UM65) / -5° kuni 20° (25UM64 / 25UM65).
Reguleerige ekraani
nurka
Peaksite ekraanile
-5° kuni 15° (34UM64 /
veidi alla vaatama.
34UM65) /
-5° kuni 20° (25UM64 /
25UM65)
Peegelduse
vältimiseks
reguleerige ekraani
asendit.
Asetage käed klaviatuurile nii,
et need on küünarnukist veidi
kõverad
ja asuvad horisontaalselt teie
ees.
EESTI KEEL
ÕIGE KEHAHOIAK
Käesolev seade vastab koduseadmete (Klass
B) elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele
ning on ette nähtud kodus kasutamiseks.
Käesolevat seadet saab kasutada kõikides
piirkondades. Lugege kasutusjuhendit (CD)
tähelepanelikult ja hoidke see käepärast.
Pöörame tähelepanu sellele, et tootele lisatud
sildil on kirjas andmed tehnilise toe kohta.
Mudel
Seerianumber
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE
U. S. A., Inc. has determined that
this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy
efficiency.
Refer to ENERGY STAR.gov for more
information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising