LG | 25UM65 | User manual | LG 25UM65 Руководство пользователя

LG 25UM65 Руководство пользователя
Lietotāja rokasgrāmata
IPS LED MONITORS
(LED MONITORS)
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet
informāciju par drošību.
IPS LED Monitora (LED Monitora) modeļu saraksts
25UM64
25UM65
34UM64
34UM65
www.lg.com
LATVIEŠU
2
SATURS
SATURS
3
LICENCE
24
LG MONITORA
PROGRAMMATŪRAS
INSTALĒŠANA
4
MONTĀŽA UN
SAGATAVOŠANA
4
Ierīces sastāvdaļas
26
LIETOTĀJA IESTATĪJUMI
5
Izstrādājuma un pogu apraksts
26
Galvenās izvēlnes aktivizēšana
6
- Kā lietot kursorsviras pogu
26
- Galvenās izvēlnes funkcijas
7
- Ieejas savienotājs
27
Lietotāja iestatījumi
8
Monitora pārvietošana un pacelšana
27
- Izvēlnes iestatījumi
9
Monitora uzstādīšana
28
- Attiecība
9
- Statīva uzstādīšana
29
- Funkcija
12
- Statīva noņemšana
30
- PBP
15
- Novietošana uz galda
31
- Attēls
16
- Leņķa regulēšana
32
- Krāsa
17
- Kabeļu sakārtošana
33
- Iestatījumi
18
- Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana
34
- Atiestatīšana
18
- Uzstādīšanas pie sienas
35
- Lasītājs
20
- Kensington slēdzenes izmantošana
36
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
38
IZSTRĀDĀJUMA
SPECIFIKĀCIJA
40
Rūpnīcas atbalsta režīms
21
MONITORA LIETOŠANA
21
Savienošana ar datoru
21
- DVI savienojums
22
- HDMI savienojums
22
- DisplayPort savienojums
23
Pievienošana AV ierīcēm
23
- HDMI savienojums
23
Piederumu savienošana
23
- Austiņu savienošana
(Priekšiestatījumu režīms, DVI-D/HDMI/
DisplayPort PC)
40
HDMI laiks (video)
40
Barošanas LED
41
PAREIZA POZA
41
Pareiza monitora izmantošanas poza
Licence
Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
VESA, VESA logotips, Display Port Compliance logotips un Display Port
Compliance logotips duālā režīma avotam ir Video Electronics Standards
Association reģistrētas preču zīmes.
LATVIEŠU
LICENCE
3
LATVIEŠU
4
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Ierīces sastāvdaļas
Pirms ierīces izmantošanas, lūdzu, pārbaudiet, vai iepakojumā ir visas sastāvdaļas. Ja kādas sastāvdaļas
trūkst, sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties izstrādājumu. Ņemiet vērā, ka ierīces un saistīto
sastāvdaļu izskats var atšķirties no tā, kas attēlots šajā rokasgrāmatā.
vai
CD(Lietotāja
rokasgrāmatas /
Programmatūras) /
ceļveži / kartes
Strāvas vads
Maiņstrāvas/līdzstrāvas
adapteris
(Atkarīgs no valsts)
Maiņstrāvas/līdzstrāvas
adapteris
(Atkarīgs no valsts)
HDMI kabelis
25UM65
25UM64
Statīva pamatne
Statīva korpuss
Skrūvju nodalījuma
vāciņš
Divas skrūves
(M4 x 10)
Skrūvju nodalījuma
vāciņš
Divas skrūves
(M4 x 10)
Tukša loksne
34UM65
34UM64
Statīva pamatne
UZMANĪBU!
y y Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdaļas, lai garantētu drošību un ierīces veiktspēju.
y y Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
5
y y Sastāvdaļu izskats var atšķirties no šeit attēlotā.
y y Lai uzlabotu ierīces darbību, visu izstrādājuma informāciju un specifikācijas, kas iekļautas šajā
rokasgrāmatā, var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
y y Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikalu vai tiešsaistes iepirkšanās vietni vai
arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo ierīci.
y y Iekļautais strāvas vads var atšķirties atkarībā no reģiona.
Izstrādājuma un pogu apraksts
25UM65
25UM64
Barošanas indikators
y y On: Ieslēgts
y y Off: Izslēgts
Kursorsviras
poga
PIEZĪME
y y Kursorsviras poga ir novietota monitora apakšā.
LATVIEŠU
PIEZĪME
6
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
34UM64
LATVIEŠU
34UM65
Barošanas indikators
y y On: Ieslēgts
y y Off: Izslēgts
Kursorsviras
poga
PIEZĪME
y y Kursorsviras poga ir novietota monitora apakšā.
Kā lietot kursorsviras pogu
Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsviras pogu vai kustinot to ar pirkstu pa kreisi/ pa
labi.
Pamatfunkcijas
◄/►
Ieslēgšana
Vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu, lai ieslēgtu monitoru.
Izslēgšana
Vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu un turiet to nospiestu, lai
ieslēgtu monitoru.
Skaļuma
regulēšana
Skaļumu varat regulēt, virzot kursorsviras pogu pa kreisi/ pa labi.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
7
Ieejas savienotājs
LATVIEŠU
25UM65
25UM64
DVI-D IN
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
H/P
HDMI IN 2
34UM64
AUDIO IN
(PC)
HDMI IN 2
34UM65
DVI-D IN
DC-IN
(19 V
)
DP IN
HDMI IN 1
H/P
LATVIEŠU
8
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Monitora pārvietošana un
pacelšana
Pārvietojot vai paceļot monitoru, ievērojiet šos
norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu
monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas
vai izmēriem.
y y Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams
ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
y y Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas
atvienojiet strāvas vadu un visus pārējos
kabeļus.
y y Stingri turiet monitora korpusa apakšu un
sānus. Neturiet aiz paneļa.
y y Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam pret
jums, lai to nesaskrāpētu.
y y Pārvadājot monitoru, sargiet to no triecieniem
un pārliekas vibrācijas.
y y Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli.
Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem un
nesasveriet to.
UZMANĪBU!
y y Cik vien iespējams, izvairieties no
pieskaršanās monitora ekrānam.
- - Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no
pikseļiem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.
y y Ja monitora paneli izmantojat bez statīva
pamatnes, kursorsviras pogas dēļ monitors
var kļūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot
monitoru un radot traumas. Turklāt šādi
kursorsviras poga var darboties nepareizi.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Monitora uzstādīšana
3 Pieskrūvējiet divas skrūves statīva korpusa
aizmugurē un aizveriet skrūvju nodalījuma
vāciņu.
UZMANĪBU!
y y Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt
monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem
neattiecas ierīces garantija.
y y Ja monitora paneli izmantojat bez statīva
pamatnes, kursorsviras pogas dēļ monitors
var kļūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot
monitoru un radot traumas. Turklāt šādi
kursorsviras poga var darboties nepareizi.
25UM65
25UM64
1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju.
UZMANĪBU!
y y Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu
ar mīkstu drāniņu.
2 Pārbaudiet statīva virzienu (priekšpuse,
aizmugure) un pēc tam montējiet statīva
korpusu pie statīva viras.
Statīva vira
Statīva korpuss
Skrūvju
nodalījuma
vāciņš
LATVIEŠU
Statīva uzstādīšana
9
10
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
4 Pievienojiet statīva pamatni pie statīva korpusa.
Pagrieziet skrūves uz statīva pamatnes pa labi.
Statīva korpuss
Statīva
pamatne
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
34UM65
34UM64
vai
LATVIEŠU
1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju.
100 mm
Statīva vira
Skrūvju nodalījuma vāciņš
UZMANĪBU!
y y Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu
ar mīkstu drāniņu.
2 Uzstādiet statīva pamatni uz statīva viras, kā
parādīts attēlā. Pieskrūvējiet divas skrūves
statīva pamatnes aizmugurē un aizveriet
skrūvju nodalījuma vāciņu.
Statīva
pamatne
120 mm
11
UZMANĪBU!
y y Statīva augstums ir regulējams par 20 mm.
y y Pievelkot skrūves pēc statīva pamatnes
uzstādīšanas uz statīva viras, noteikti
pieturiet statīva pamatni ar roku. Pretējā
gadījumā izstrādājums var nokrist, radot
traumu vai sabojājot izstrādājumam.
y
y Esiet uzmanīgs, lai nesavainotu roku uz
skrūvju nodalījuma vāciņu malām.
12
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
Statīva noņemšana
UZMANĪBU!
y y Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta
procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no
faktiskās ierīces.
y y Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz
pamatnes. Šādi monitors var izkrist no statīva,
radot traumas.
y y Ceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties
monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu
pielietotais spēks var radīt tā bojājumu.
y y Ja monitora paneli izmantojat bez statīva
pamatnes, kursorsviras pogas dēļ monitors
var kļūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot
monitoru un radot traumas. Turklāt šādi
kursorsviras poga var darboties nepareizi.
25UM65
25UM64
1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju.
UZMANĪBU!
y y Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu
ar mīkstu drāniņu.
2 Pagrieziet skrūves uz statīva pamatnes pa
kreisi, lai noņemtu statīva pamatni no statīva
korpusa.
Statīva korpuss
Statīva
pamatne
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
13
3 Paceliet skrūvju nodalījuma vāciņu, lai noņemtu
Statīva korpuss
Statīva vira
Skrūvju
nodalījuma vāciņš
LATVIEŠU
skrūvju nodalījuma vāciņu no statīva korpusa.
Izmantojot skrūvgriezi, noņemiet skrūves no
statīva korpusa aizmugures, un noņemiet
statīva korpusu no statīva viras, kā parādīts
attēlā.
14
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
34UM65
34UM64
1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju.
Statīva pamatne
UZMANĪBU!
y y Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu
ar mīkstu drānu.
2 Noņemiet skrūvju nodalījuma vāciņu no statīva
pamatnes, kā parādīts attēlā, un pēc tam
noņemiet abas skrūves no aizmugures, lai
noņemtu statīva pamatni no viras.
UZMANĪBU!
y y Noņemot skrūves, lai noņemtu statīva pamatni
no viras, noteikti pieturiet statīva pamatni
ar roku. Pretējā gadījumā izstrādājums
var nokrist, radot traumu vai sabojājot
izstrādājumam.
Skrūvju nodalījuma vāciņš
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
15
2 Savienojiet strāvas adapteri ar monitoru un
Novietošana uz galda
vertikāli. Novietojiet vismaz 10 cm attālumā no
sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā.
25UM65
25UM64
25UM64
25UM65
10 cm
10 cm
10 cm
34UM65
vai
10 cm
34UM65
34UM64
34UM64
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
3 Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā,
lai ieslēgtu monitoru.
UZMANĪBU!
y y Pirms monitora pārvietošanas vai
uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu. Pastāv
elektrošoka risks.
LATVIEŠU
1 Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda
16
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
Leņķa regulēšana
BRĪDINĀJUMS
1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto
2
monitoru vertikāli.
Noregulējiet ekrāna leņķi.
y y Regulējot leņķi, neturiet statīvu, kā parādīts
nākamajā attēlā. Jūs varat savainot pirkstus.
25UM65
25UM64
20
Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to
iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz
20°.
-5
25UM64
25UM65
20
-5
20
34UM65
-5
34UM64
20
Priekšpuse
Aizmugure
20
Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to
iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz
15°.
25UM65
25UM64
34UM65
34UM64
34UM64
34UM65
15
Aizmugure
-5
y y Monitora leņķa regulēšanas laikā
nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.
-5
Priekšpuse
-5
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Kabeļu sakārtošana
25UM65
25UM64
34UM65
34UM64
PIEZĪME
y y Kabeļi var ieķerties viru zonā, kā parādīts
attēlā, tāpēc esiet uzmanīgs, izkārtojot
kabeļus.
34UM65
34UM64
LATVIEŠU
Sakārtojiet kabeļus, izmantojot kabeļu turētāju uz
statīva pamatnes, kā parādīts attēlā.
17
LATVIEŠU
18
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Sienas montāžas plāksnes
uzstādīšana
Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas
montāžas plāksni un citām saderīgām ierīcēm.
1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju. Lai ekrānu
nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mīkstu
drāniņu.
2 Piestipriniet monitora aizmugurē tukšu loksni
un izlīdziniet to atbilstoši skrūvju atverēm. (Tikai
modeļiem 34UM65, 34UM64)
Uzstādīšanas pie sienas
Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādiet
monitoru vismaz 10 cm attālumā no sienas un
atstājiet aptuveni 10 cm brīvu vietu abās monitora
pusē. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus
var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā.
Informāciju par slīpai sienai paredzēta montāžas
kronšteina uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatā.
Tukša loksne
(PET loksne)
10 cm
10 cm
10 cm
3 Novietojiet sienas montāžas plāksni uz
4
monitora tā, lai plāksnes un skrūvju atveres
savstarpēji atbilstu.
Ar skrūvgriezi pievelciet četras skrūves, lai
nostiprinātu plāksni pie monitora.
Sienas montāžas
plāksne
Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora
aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu
(papildaprīkojums).
Pārliecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir
stingri piestiprināts pie monitora un sienas.
1 Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz
2
PIEZĪME
y y Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas
atsevišķi.
y y Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet
sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas
rokasgrāmatā.
y y Esiet uzmanīgs un nepielietojiet pārmērīgu
spēku, uzstādot sienas montāžas plāksni, jo
tā varat radīt bojājumus ekrānam.
10 cm
standndarta garumu, varat sabojāt izstrādājuma
iekšpusi.
Skrūves, kas neatbilst VESA standartiem, var
sabojāt ierīci un izraisīt nepareizu monitora
darbību. LG Electronics neatbild par jebkādiem
bojājumiem, kas saistīti ar nestandarta skrūvju
izmantošanu.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Modelis
y y Sienas statīvs (AxB)
A
B
UZMANĪBU!
y y Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku,
pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas
atvienojiet strāvas vadu.
y y Uzstādot monitoru pie griestiem vai slīpas
sienas, monitors var nokrist, radot traumas.
Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas
stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju
vai kvalificētu personālu.
y y Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt
monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem
neattiecas ierīces garantija.
y y Izmantojiet tādu sienas montāžas kronšteinu
un skrūves, kas atbilst VESA standartiem.
Ierīces garantija neattiecas uz bojājumiem, kas
radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdaļas vai
nepareizi lietojot.
y y Mērot no monitora aizmugures, katras skrūves
garumam jābūt 8 mm vai mazāk.
Sienas montāžas plāksne
PIEZĪME
y y Izmantojiet VESA standartos norādītās
skrūves.
y y Sienas montāžas komplektā ir iekļauta
uzstādīšanas rokasgrāmata un visas
nepieciešamās detaļas.
y y Sienas montāžas kronšteins ir papildu
piederums. Papildu piederumus varat
iegādāties pie vietējā izplatītāja.
y y Katram sienas montāžas kronšteinam var būt
atšķirīga garuma skrūves. Noteikti izmantojiet
atbilstoša garuma skrūves.
y y Papildinformāciju skatiet sienas montāžas
kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.
Monitora aizmugure
Sienas montāžas plāksne
Monitora aizmugure
Skrūves
izmēri
: M4 x L10
Maksimums 8 mm
LATVIEŠU
Sienas statīvs (AxB)
Statīva skrūve
Nepieciešamās skrūves
Sienas montāžas
plāksne
(papildaprīkojums)
25UM65
34UM65
25UM64
34UM64
75 x 75
100x100
M4 x 10 mm
4
RW120
19
LATVIEŠU
20
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Kensington slēdzenes
izmantošana
Kensington drošības sistēmas savienotājs ir
novietots monitora aizmugurē.
Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu
skatiet Kensington slēdzenes lietotāja
rokasgrāmatā vai apmeklējiet tīmekļa vietni http://
www.kensington.com.
Savienojiet monitoru ar galdu, izmantojot
Kensington drošības sistēmas kabeli.
25UM65
25UM64
34UM65
34UM64
PIEZĪME
y y Kensington drošības sistēma ir papildu
piederums. Papildu piederumus varat iegādāties
lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.
21
Monitora lietošana
y y Turpmākie norādījumi ir balstīti uz 25UM65
modeli. Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamais
var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
Nospiediet kursorsviras pogu, dodieties uz
Menu → Easy control → Input (Izvēlne → Ērta
vadība → Ieeja) un izvēlieties ieejas opciju.
UZMANĪBU!
y y Ilgstoši nespiediet uz ekrāna. Tas var izraisīt
attēla kropļojumu.
y y Uz ekrāna ilgstoši nerādiet nekustīgu
attēlu. Tas var izraisīt attēla aizturēšanu. Ja
iespējams, izmantojiet ekrānsaudzētāju.
Savienošana ar datoru
y y Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and
Play*.
* Plug and Play: funkcija, kas ļauj pievienot
ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un
neinstalējot manuālus draiverus.
LATVIEŠU
MONITORA
LIETOŠANA
DVI savienojums
Pārraida digitālos videosignālus monitoram.
Pievienojiet monitoru, izmantojot DVI kabeli, kā
parādīts attēlā tālāk.
Lai skaņu dzirdētu DVI ievades režīmā, pievienojiet datora AUDIO IEEJAS portu monitora AUDIO
IEEJAS (DATORS) portam, izmantojot audio
kabeli.
DVI-D IN
DP IN
PIEZĪME
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
H/P
y y Ja kontaktligzdai pievienojat strāvas vadu,
izmantojiet zemētu (3 atveru) daudzkontaktu
ligzdu vai zemētu sienas kontaktligzdu.
y y Vietās, kur ir zema temperatūra, monitors
ieslēgšanas brīdī var mirgot. Tā ir normāla
parādība.
y y Dažkārt ekrānā var parādīties sarkani, zaļi vai
zili punkti. Tā ir normāla parādība.
(jāpērk atsevišķi)
AUDIO OUT
DVI-I(D) OUT
PC
PC
UZMANĪBU!
y y Savienojiet ieejas signāla kabeli
HDMI IN 2
IN
DP IN virzienā,
unDVI-D
pagrieziet
to bultiņas
kā parādīts attēlā. Lai novērstu
HDMI IN 1
atvienojumu, cieši nostipriniet
kabeli.
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
H/P
PIEZĪME
y y Ja pievienojat DVI signāla kabeli, izmantojiet
DVI-D duālo kabeli.
y y DVI–HDMI kabeļa izmantošana var izraisīt ar
nesaderību saistītas problēmas.
DP OUT
LATVIEŠU
22
DVI-D IN
DVI-D IN
Monitora lietošana
HDMI savienojums
DisplayPort savienojums
Pārraida digitālos video un audio signālus no
datora uz monitoru. Savienojiet datoru ar monitoru,
izmantojot HDMI kabeli, kā parādīts attēlā zemāk.
AUDIO OUT
DVI-I(D) OUT
Pārraida
digitālos video un audio signālus
no
PC
PCuz monitoru. Savienojiet monitoru
datora
ar datoru,
izmantojot displeja porta kabeli, kā parādīts attēlā
zemāk.
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
DVI-D IN
HDMI IN 2
DP IN
HDMI IN 1
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
HDMI IN 1
H/P
H/P
(jāpērk atsevišķi)
DP OUT
UZMANĪBU!
y y Datora savienošana ar monitoru, izmantojot
HDMI kabeli, var radīt ierīces saderības
problēmas.
y y DVI–HDMI kabeļa izmantošana var izraisīt ar
nesaderību saistītas problēmas.
PIEZĪME
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
IN
DP IN DP (DisplayPort) versijas
y Atkarībā
no datora
y DVI-D
var nebūt video vai audio izejas.
HDMI IN 1
H/P
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
H/P
DC-IN
(19 V
)
H/P
Monitora lietošana
Piederumu savienošana
HDMI savienojums
Austiņu savienošana
DP OUT
HDMI pārraida digitālus video un audio signālus
no AV ierīces uz monitoru. Savienojiet AV ierīci
ar monitoru, izmantojot HDMI kabeli, kā parādīts
AUDIO IN(PC)
DVI-D IN
DC-IN
attēlā zemāk.
(19 V
D IN
H/P
DP IN
)
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
LATVIEŠU
Pievienošana AV ierīcēm
23
Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot
austiņu portu. Pievienojiet, kā parādīts attēlā.
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
DVI-D IN
H/P
HDMI IN 1
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-I
(19 V
HDMI IN 1
H/P
H/P
(jāpērk atsevišķi)
PIEZĪME
PIEZĪME
y y Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
y y [Leņķveida spraudņa] austiņu lietošana var
radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci
ar monitoru. Tāpēc ieteicams lietot [taisna
spraudņa] austiņas.
y y DVI–HDMI kabeļa izmantošana var izraisīt ar
nesaderību saistītas problēmas.
Leņķveida spraudnis
Taisns spraudnis
y y Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio
iestatījumiem austiņu un skaļruņa funkcijas var
būt ierobežotas.
LATVIEŠU
24
LG monitora programmatūras instalēšana
LG MONITORA PROGRAMMATŪRAS
INSTALĒŠANA
Ievietojiet produkta komplektā iekļauto programmatūras CD datora diskdzinī un instalējiet programmatūru
LG Monitor Software.
1 Iestatiet Internet Explorer kā noklusējuma
tīmekļa pārlūku.
3 Izpildiet norādījumus, lai turpinātu instalēšanu.
4 Licences līguma ekrānā atzīmējiet izvēles
2 Kompaktdiska galvenajā ekrānā noklikšķiniet
rūtiņu "I accept the terms of the agreement"
(Es piekrītu līguma nosacījumiem) un pēc tam
noklikšķiniet uz pogas [Next] (Tālāk).
uz "LG Monitor Software". Parādoties faila
lejupielādes logam, noklikšķiniet uz "Run"
(Palaist). (Lai gan zemāk redzamais ekrāns
var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas
vai Internet Explorer versijas, instalēšanas
metodes ir tādas pašas.)
5 Atlasiet programmu, ko vēlaties instalēt.
UZMANĪBU!
y y Windows 7 jāatjaunina uz Service Pack 1 vai
jaunāku versiju.
LG monitora programmatūras instalēšana
PIEZĪME
25
8 Kad instalēšana ir pabeigta, restartējiet
y y Screen Split: šī programma automātiski sadala
programmas logu, kā nepieciešams.
y y Auto Resolution: šī programma automātiski
nomaina izšķirtspēju uz optimāliem
iestatījumiem, savienojot monitoru ar datoru
PBP režīmā.
※ ※Šī programma netiek atbalstīta režīmā
Clone (Klonējums).
※ ※Režīms Extended (Paplašināts) netiek
atbalstīts, izmantojot vienu displeju.
6 LG monitora programmatūra sāk instalēšanu,
kā parādīts zemāk:
PIEZĪME
y y Palaižot programmu Screen Split, datora
ekrāna sistēmas ikonjoslas apakšdaļā pa labi
tiek parādīta Screen Split ikona [
].
y y Noklikšķiniet uz Screen Split ikonas un atlasiet
vēlamo izkārtojumu.
7 Programma, kuru izvēlējāties lapā FUNCTION,
tiks instalēta automātiski.
LATVIEŠU
sistēmu.
LATVIEŠU
26
Lietotāja iestatījumi
LIETOTĀJA IESTATĪJUMI
Galvenās izvēlnes aktivizēšana
1 Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā.
2 Virziet kursorsviru augšup/ lejup (▲/▼) un pa kreisi/ pa labi (◄/►), lai iestatītu opcijas.
3 Nospiediet kursorsviras pogu vēlreiz, lai izietu no galvenās izvēlnes.
Kursorsviras
poga
Poga
Izvēlnes statuss
Apraksts
Galvenā izvēlne atspējota
Iespējo galveno izvēlni.
Galvenā izvēlne iespējota
Iziet no galvenās izvēlnes
(Turiet pogu nospiestu, lai izslēgtu monitoru: šādi
jebkurā laikā varat izslēgt monitoru - arī tad, ja ekrāna
displejs ir ieslēgts)
◄
►
▲
▼
Galvenā izvēlne atspējota
Regulē monitora skaļuma līmeni.
Galvenā izvēlne iespējota
Ieslēdz izvēlnes funkcijas.
Galvenā izvēlne atspējota
Regulē monitora skaļuma līmeni.
Galvenā izvēlne iespējota
Ieslēdz PBP funkciju.
Galvenā izvēlne atspējota
Aktivizē galveno izvēlni.
Galvenā izvēlne iespējota
Ieslēdz lasītāja funkciju.
Galvenā izvēlne atspējota
Aktivizē galveno izvēlni.
Galvenā izvēlne iespējota
Izslēdz monitoru.
Galvenās izvēlnes funkcijas
Galvenā izvēlne
Reader
Menu
Exit
PBP
Apraksts
Menu (Izvēlne)
Konfigurē ekrāna iestatījumus.
Reader (Lasītājs)
Pielāgo krāsu ērtai teksta faila lasīšanai.
PBP
Vienā monitorā parāda divu ieejas režīmu ekrānus.
Monitor off
Izslēdz monitoru.
(Izslēgt monitoru)
Monitor off
Long press: Monitor off
Exit (Iziet)
Iziet no galvenās izvēlnes.
Lietotāja iestatījumi
27
Lietotāja iestatījumi
1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet
Menu (Izvēlne).
2 Konfigurējiet opcijas, virzot kursorsviru augšup/ lejup/ pa kreisi/ pa labi.
3 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviru uz ◄ vai
nospiediet (
/ OK).
4 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru uz ◄, līdz esat izgājis.
y y Atverot izvēlni, norādījumi par pogas izmantošanu tiks parādīti ekrāna apakšējā labajā stūrī.
Easy control
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
Tālāk ir aprakstīta katra opcija.
Izvēlne
Easy control Brightness
(Ērta vadība) (Spilgtums)
Contrast
(Kontrasts)
Volume
(Skaļums)
Apraksts
Koriģē ekrāna krāsas kontrastu un spilgtumu.
Regulē skaļuma līmeni.
PIEZĪME
y y Varat Mute (izslēgt) / Unmute (ieslēgt skaņu), izvēlnē Volume (Skaļums) virzot kursorsviras pogu uz ▼.
Input (Ieeja) Atlasa ieejas režīmu.
Ratio
(Attiecība)
Regulē ekrāna malu attiecību.
Function (Funkcija)
Koriģē Super Energy Saving un Picture Modes (attēla režīmus).
PBP
PBP
Vienā monitorā parāda divu ieejas režīmu ekrānus.
Screen
(Ekrāns)
Picture
(Attēls)
Regulē ekrāna Sharpness (asumu), Black level (melnās krāsas līmeni) un Response
Time (atbildes laiku).
Color
(Krāsa)
Pielāgo Gamma (gammu), Color Temperature (krāsu temperatūru), Red (sarkano), Green
(zaļo), Blue (zilo) un Six Color (sešas krāsas).
Settings (Iestatījumi)
Pielāgo Main Audio (galveno audio), Language (valodu), Power LED (barošanas LED) un
OSD Lock (ekrāna displeja bloķēšanu).
Reset (Atiestatīšana)
Atjauno noklusējuma iestatījumus.
◄
Exit (Iziet)
Iziet no ekrāna displeja izvēlnes.
LATVIEŠU
Izvēlnes iestatījumi
28
Lietotāja iestatījumi
LATVIEŠU
Attiecība
Easy control
1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet
2
3
4
5
kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet Menu
(Izvēlne).
Virzot kursorsviru, dodieties uz Easy control > Ratio (Ērta
vadība > Attiecība).
Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās
apakšējā labajā stūrī.
Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes
elementus, virziet kursorsviru uz ◄ vai nospiediet ( / OK).
Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru
uz ◄, līdz esat izgājis.
100
>
Contrast
70
>
Volume
30
>
Input
DVI-D
>
Ratio
Wide
>
Brightness
Easy control
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Tālāk ir aprakstīta katra opcija.
Menu > Easy control > Ratio
(Izvēlne > Ērta vadība > Attiecība)
Apraksts
Wide (Plats)
Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.
Original (ORIĢINĀLS)
Parāda video atbilstoši ieejas video signāla skata koeficientam.
Cinema 1 (Kino 1)
Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9. (1080p)
Cinema 2 (Kino 2)
Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9, ieskaitot melnā lodziņa apgabalu
ekrāna apakšdaļā, kas paredzēts subtitriem. (1080p)
1:1
Skata koeficients netiek regulēts atbilstoši oriģinālam.
PIEZĪME
y y Displejs var izskatīties vienādi, ja ir izvēlēta iespēja Wide (Plats), Original (Oriģināls) un 1:1 ar
ieteicamo izšķirtspēju (2560 x 1080).
y y Attiecība ir atspējota, izmantojot rindpārlēces signālu.
29
Lietotāja iestatījumi
Funkcija
Function
4
5
Easy control
>
kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet Menu
(Izvēlne).
Virzot kursorsviru, dodieties uz Function (Funkcija).
Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās
apakšējā labajā stūrī.
Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes
elementus, virziet kursorsviru uz ◄ vai nospiediet ( / OK).
Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru
uz ◄, līdz esat izgājis.
Picture Mode
Custom
>
Function
PBP
ù
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Tālāk ir aprakstīta katra opcija.
Menu > Function
(Izvēlne > Funkcija)
Super Energy
Saving
Picture Mode
(Attēla režīms)
Apraksts
High
(Augsts)
Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes Super Energy Saving funkciju.
Low (Zems)
Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes Super Energy Saving funkciju.
Off (Izslēgt)
Atspējo Super Energy Saving funkciju.
Custom
(Pielāgots)
Ļauj lietotājam pielāgot iestatījumus. Jūs varat regulēt galvenās izvēlnes krāsu
režīmu.
Photo
(Fotoattēls)
Optimizē ekrānu fotoattēlu skatīšanai.
Cinema
(Kino)
Optimizē ekrānu video skatīšanai.
Game
(Spēle)
Optimizē ekrānu spēļu spēlēšanai.
LATVIEŠU
2
3
Low
Super Energy Saving
1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet
30
Lietotāja iestatījumi
LATVIEŠU
PBP
PBP
1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet
2
3
4
5
PBP
Easy control
kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet Menu
(Izvēlne).
Virzot kursorsviru, dodieties uz PBP.
Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās
apakšējā labajā stūrī.
Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes
elementus, virziet kursorsviru uz ◄ vai nospiediet ( / OK).
Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru
uz ◄, līdz esat izgājis.
Off
>
>
Input
Audio
HDMI
Function
>
Swap
Sub Full
PBP
>
Ratio
Screen
Settings
PBP Preview
Reset
DVI-D
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Tālāk ir aprakstīta katra opcija.
Menu (Izvēlne) > PBP
PBP
Input (Ievade)
Apraksts
Vienā monitorā parāda divu ieejas režīmu ekrānus.
Sekundārais ekrāns (Pa labi)
PBP savienojums
DVI
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
DVI
O
X
O
Galvenais
HDMI 1
O
O
O
ekrāns
HDMI 2
X
O
O
(Pa kreisi)
DisplayPort
O
O
O
Main
Atlasa galvenā ekrāna videosignāla ieeju.
(Galvenais)
Sub
(Pakārtotais)
Atlasa sekundārā ekrāna videosignāla ieeju.
Audio
Maina audio izvadi PBP režīmā.
Swap (Apmainīt vietām)
PBP režīmā pārslēdzas no galvenā ekrāna uz pakārtoto ekrānu un atpakaļ.
Sub Full
(Pakārtots pilnekrāns)
Maina pakārtoto ekrānu no PBP režīma uz platekrānu.
Ratio (Attiecība)
Koriģē galvenā ekrāna vai pakārtotā ekrāna malu attiecību.
Main
(Galvenais)
Sub
(Pakārtotais)
PIEZĪME
Wide
(Plats)
Parāda video tā, lai tas ietilptu PBP ekrānā neatkarīgi no
video signāla ievades.
Original
(Oriģināls)
Attēlo video ar ieejas video signāla malu attiecību uz PBP
ekrāna.
Wide
(Plats)
Parāda video tā, lai tas ietilptu PBP ekrānā neatkarīgi no
video signāla ievades.
Original
(Oriģināls)
Attēlo video ar ieejas video signāla malu attiecību uz PBP
ekrāna.
yy
y y Ja PBP režīms ir izslēgts, izvēlnes Input (Ievade), Audio, Swap (Apmainīt vietām), Sub Full (Pakārtots
pilnekrāns) un Ratio (Attiecība) tiek atspējotas. Ja nav signāla, izvēlnes Ratio (Attiecība) opcijas
Main/Sub (Galvenais/pakārtots) tiek atspējotas.
y y Ja ir izslēgts monitors, PBP režīms ir atspējots.
y y Ja ir ieslēgta ievade, PBP režīms ir atspējots.
Lietotāja iestatījumi
Attēls
Screen
3
4
5
Easy control
kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet Menu
(Izvēlne).
Virzot kursorsviru, dodieties uz Screen > Picture (Ekrāns >
Attēls).
Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās
apakšējā labajā stūrī.
Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes
elementus, virziet kursorsviru uz ◄ vai nospiediet ( / OK).
Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru
uz ◄, līdz esat izgājis.
Picture
>
Color
>
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Tālāk ir aprakstīta katra opcija.
Menu > Screen > Picture
(Izvēlne > Ekrāns > Attēls)
Apraksts
Sharpness (Asums)
Regulē ekrāna asumu.
Black Level\
(Melnās krāsas līmenis)
Iestata nobīdes līmeni (tikai HDMI).
• Offset (Nobīde): videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.
Response Time
(Reakcijas laiks)
High
(Augsts)
Attēls ekrānā ir gaišāks.
Low
(Zems)
Attēls ekrānā ir tumšāks.
Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, ņemot vērā ekrāna ātrumu. Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu Middle (Vidējs). Ja ir ātra attēlu nomaiņa, ieteicams izmantot
iestatījumu High (Augsts).
Iestatījums High (Augsts) var izraisīt attēla aizturēšanu.
High
(Augsts)
Iestata augstu reakcijas laika vērtību.
Middle
(Vidējs)
Iestata vidēju reakcijas laika vērtību.
Low
(Zems)
Iestata zemu reakcijas laika vērtību.
Off
(Izslēgt)
Neizmanto reakcijas laika uzlabošanas funkciju.
LATVIEŠU
1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet
2
31
32
Lietotāja iestatījumi
LATVIEŠU
Krāsa
Screen
1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet
2
3
4
5
Easy control
kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet Menu
(Izvēlne).
Virzot kursorsviru, dodieties uz Screen > Color (Ekrāns >
Krāsa).
Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās
apakšējā labajā stūrī.
Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes
elementus, virziet kursorsviru uz ◄ vai nospiediet ( / OK).
Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru
uz ◄, līdz esat izgājis.
Picture
>
Color
>
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Tālāk ir aprakstīta katra opcija.
Menu > Screen > Color
(Izvēlne > Ekrāns > Krāsa)
Apraksts
Gamma (Gamma)
Pielāgojiet gammas iestatījumu. Ja izmantojat monitora iestatījumu Gamma 0, Gamma 1
un Gamma 2, lielāks gammas iestatījums nozīmē spilgtāku attēlu un pretēji.
Color Temp
(Krāsu temperatūra)
Custom
(Pielāgots)
Atlasa rūpnīcas noklusējuma attēla krāsu.
Warm (Silts)
Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.
Medium (Vidējs) Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.
Cool (Vēss)
Red (Sarkans)
Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.
Attēla krāsu var pielāgot izmantojot sarkano, zaļo un zilo krāsu.
Green (Zaļš)
Blue (Zils)
Six Colors
(Sešas krāsas)
Reset (Atiestatīšana)
Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešas krāsas (sarkana, zaļa,
zila, ciāna, fuksīna, dzeltena) un to piesātinājumu un saglabājot iestatījumus.
Hue (Nokrāsa)
Regulē ekrāna toni.
Saturation
(Piesātinājums)
Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka ir vērtība, jo krāsas
kļūst mazāk piesātinātas un gaišākas. Jo lielāka ir vērtība, jo krāsas
kļūst vairāk piesātinātas un tumšākas.
Atjauno krāsu noklusējuma iestatījumus.
33
Lietotāja iestatījumi
Iestatījumi
Settings
4
5
Easy control
kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet Menu
(Izvēlne).
Virzot kursorsviru, dodieties uz Settings (Iestatījumi).
Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās
apakšējā labajā stūrī.
Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes
elementus, virziet kursorsviru uz ◄ vai nospiediet ( / OK).
Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru
uz ◄, līdz esat izgājis.
English
>
Power LED
Off
>
OSD Lock
Off
>
Language
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Tālāk ir aprakstīta katra opcija.
Menu > Settings
(Izvēlne > Iestatījumi)
Apraksts
Main Audio
(Galvenais audio)
Izvada audio no digitālās ieejas portiem (HDMI, DisplayPort un Audio-in) uz monitora
skaļruņiem.
Language (Valoda)
Iestata izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.
Power LED
Ieslēdz/ izslēdz barošanas indikatoru monitora priekšpusē.
(Barošanas indikators) On (Ieslēgt) Barošanas indikators tiek automātiski ieslēgts.
Off (Izslēgt)
OSD Lock
(Ekrāna displeja
bloķēšana)
Barošanas indikators tiek izslēgts.
Novērš nepareiza taustiņa nospiešanu.
On (Ieslēgt)
Atspējo ievadi, izmantojot taustiņus
Off (Izslēgt)
Iespējo ievadi, izmantojot taustiņus.
PIEZĪME
y y Visas funkcijas ir atspējotas, izņemot iestatījumus Brightness (Spilgtums), Contrast
(Kontrasts), Volume (Skaļums), Input (Ieeja), OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana)
un pogu Exit (Iziet).
LATVIEŠU
2
3
>
Main Audio
1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet
34
Lietotāja iestatījumi
LATVIEŠU
Atiestatīšana
Reset
1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet
2
3
4
5
Do you want to reset your settings?
Easy control
kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet Menu
(Izvēlne).
Virzot kursorsviru, dodieties uz Reset (Atiestatīšana).
Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās
apakšējā labajā stūrī.
Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes
elementus, virziet kursorsviru uz ◄ vai nospiediet ( / OK).
Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru
uz ◄, līdz esat izgājis.
Reset
Cancel
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
Tālāk ir aprakstīta katra opcija.
Menu > Reset
(Izvēlne > Atiestatīšana)
Apraksts
Do you want to reset your settings?
(Vai vēlaties atiestatīt iestatījumus?)
Reset (Atiestatīšana)
Atjauno noklusējuma iestatījumus.
Cancel (Atcelt)
Atceļ atiestatīšanu.
/ ►: OK
◄: Back
Lietotāja iestatījumi
Lasītājs
35
Reader Mode
Reader 1
Reader 2
◄ / ►: Change Mode Reader Off
: OK
stūrī.
Tālāk ir aprakstīta katra opcija.
Reader Mode
(Lasītāja režīms)
Apraksts
Reader 1 (Lasītājs 1)
Optimizē ekrānu laikrakstu pārlūkošanai. Izvēlnē OSD (Ekrāna displejs) varat palielināt
spilgtumu.
Reader 2 (Lasītājs 2)
Optimizē ekrānu karikatūru skatīšanai. Izvēlnē OSD (Ekrāna displejs) varat palielināt spilgtumu.
Reader Off
(Lasītājs izslēgts)
Lasītāja režīms ir izslēgts.
LATVIEŠU
1 Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā.
2 Virzot kursorsviras pogu uz ▲, dodieties uz Reader (Lasītājs).
3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā
LATVIEŠU
36
Problēmu novēršana
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Ekrānā nekas nav redzams.
Vai ir pievienots monitora
strāvas vads?
Vai barošanas indikators ir
ieslēgts?
Vai barošana ir ieslēgta un
barošanas indikators ir balta?
Vai barošanas indikators mirgo?
Vai ir redzams ziņojums
"OUT OF RANGE" (ĀRPUS
DIAPAZONA)?
Vai ir redzams ziņojums "No
Signal" (Nav signāla)?
y y Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
y y Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un nospiediet barošanas
pogu.
y y Pārbaudiet, vai pievienotais ieejas avots ir iespējots (Menu
(Izvēlne) — Input (Ieeja)).
y y Ja monitors darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, pakustiniet peli
vai nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu, lai ieslēgtu displeju.
y y Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
y y Tas rodas, ja signāli no datora (videokartes) ir ārpus monitora
horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Skatiet šīs
rokasgrāmatas nodaļu "Izstrādājuma specifikācija", lai iestatītu
atbilstošu frekvenci.
y y Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monitoru
vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet to no jauna.
Ir redzams ziņojums "OSD Locked" (Ekrāna displejs bloķēts).
Vai, nospiežot Menu (Izvēlne)
y y Ekrāna displejs ir bloķēts. Dodieties uz Menu > Settings (Izvēlne >
pogu, kādas no funkcijām nav
Iestatījumi) un iestatiet "OSD Lock" (Ekrāna displeja bloķēšana) uz
pieejamas?
Off (Izslēgt).
Ekrānā tiek aizturēts attēls.
Vai attēla aizturēšana notiek pat
tad, ja monitors ir izslēgts?
y y Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var bojāt ekrānu, radot attēla
aizturēšanu.
y y Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojiet
ekrānsaudzētāju.
Ekrāna displejs ir nestabils un raustās / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas.
Vai atlasījāt atbilstošu
y y Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1080i 60/50 Hz (rindpārlēce), ekrānā
izšķirtspēju?
var būt ņirboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1080P vai ieteicamo
izšķirtspēju.
PIEZĪME
y y Vertikālā frekvence: lai parādītu attēlu, ekrāns jāatsvaidzina neskaitāmas reizes sekundē, kā
dienasgaismas spuldze. Skaitu, cik reižu sekundē ekrāns tiek atsvaidzināts, sauc par vertikālo frekvenci
jeb atsvaidzes intensitāti, ko izsaka hercos (Hz).
y y Horizontālā frekvence: laiku, kāds nepieciešams, lai parādītu vienu horizontālo joslu, sauc par
horizontālo ciklu. Ja 1 tiek dalīts ar horizontālo intervālu, rezultātā iegūst sekundē attēloto horizontālo
līniju skaitu. To sauc par horizontālo frekvenci, ko izsaka hercos (Hz).
Problēmu novēršana
37
PIEZĪME
Displeja krāsa nav pareiza.
Vai izskatās, ka displejam trūkst
krāsu (16 krāsas)?
Vai displeja krāsa šķiet nestabila
vai vienkrāsaina?
Vai ekrānā ir redzami punkti?
y y Iestatiet krāsu uz 24 bitiem (dabiska krāsa) vai vairāk. Izmantojot
Windows, dodieties uz Control Panel > Display > Settings > Color
Quality (Vadības panelis > Displejs > Iestatījumi > Krāsu kvalitāte).
y y Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Atkārtoti
pievienojiet kabeli vai atkārtoti ievietojiet datora videokarti.
y y Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikseļu punkti (sarkani,
zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav kļūda,
un tas nav saistīts ar monitora veiktspēju.
LATVIEŠU
y y Pārbaudiet, vai videokartes izšķirtspēja vai frekvence ir monitoram pieļaujamajā diapazonā, un iestatiet
ieteicamo (optimālo) izšķirtspēju izvēlnē Control Panel > Display > Settings (Vadības panelis >
Displejs > Iestatījumi).
y y Ja videokarti nevar iestatīt ieteicamajā (optimālajā) izšķirtspējā, teksts var būt izplūdis, ekrāns var būt
neskaidrs, var tikt rādīts apgriezts displeja apgabals vai arī displejs var būt nevienāds.
y y Iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no datora vai operētājsistēmas, un daļa izšķirtspēju var
nebūt pieejamas atkarībā no videokartes veiktspējas. Lai šādā gadījumā saņemtu palīdzību, sazinieties
ar datora vai videokartes ražotāju.
y y Dažas videokartes var neatbalstīt 2560 x 1080 izšķirtspēju. Ja izšķirtspēju nevar parādīt, sazinieties ar
videokartes ražotāju.
LATVIEŠU
38
Izstrādājuma specifikācija
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA
25UM65
25UM64
LCD ekrāns
Tips
Izšķirtspēja
Pikseļu iestatne
Maksimālā izšķirtspēja
64 cm TFT (Thin Film Transistor, plānkārtiņu tranzistors)
LCD (šķidro kristālu displeja) ekrāns
Ekrāna garums pa diagonāli: 64 cm
0,2286 mm x 0,2286 mm
2560 x 1080 pie 60 Hz
Ieteicamā izšķirtspēja
2560 x 1080 pie 60 Hz
Videosignāls
Ieejas
savienotājs
Barošanas avoti
Maiņstrāvas/
līdzstrāvas
adapteris
Leņķa
regulēšana
Vides apstākļi
Horizontālā frekvence
30 kHz līdz 90 kHz
Vertikālā frekvence
56Hz līdz 75 Hz
Sinhronizācija
Atsevišķa sinhronizācija
DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT
Enerģijas vērtējums
Strāvas patēriņš (parasti)
19 V
1,6 A
Darbības režīms: 31 W (parasti)
36 W (maksimums, audio izvade 50%)
Enerģijas taupīšanas režīms: ≤0,5 W
Izslēgts režīms: ≤ 0,5 W
LCAP21A tips, Lien Chang ražojums
ADS-40SG-19-3 19032G tips, Honor ražojums
ADS-40FSG-19 19032GPG-1 tips, Honor ražojums
Izvade: 19 V 1,7 A
Uz priekšu/ atpakaļ: -5° līdz 20° (galva)
Darba apstākļi
Temperatūra: 10°C līdz 35°C; Mitrums: 10% līdz 80%
Uzglabāšanas apstākļi
Temperatūra: -20°C līdz 60°C; Mitrums: 5% līdz 90%
Audio izvade
3W+3W
Izmēri
Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)
Svars (bez
iepakojuma)
Ar statīvu
609,0 mm x 383,0 mm x 188,4 mm
Bez statīva
609,0 mm x 281,4 mm x 55,9 mm
Ar statīvu
4,1 kg
Bez statīva
3,78 kg
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Izstrādājuma specifikācija
34UM65
34UM64
Tips
87 cm TFT (Thin Film Transistor, plānkārtiņu tranzistors)
LCD (šķidro kristālu displeja) ekrāns
Ekrāna garums pa diagonāli: 87 cm
Izšķirtspēja
Pikseļu iestatne
Maksimālā izšķirtspēja
0,312 mm x 0,310 mm
2560 x 1080 pie 60 Hz
Ieejas
savienotājs
Barošanas avoti
Maiņstrāvas/
līdzstrāvas
adapteris
Leņķa
regulēšana
Vides apstākļi
Ieteicamā izšķirtspēja
2560 x 1080 pie 60 Hz
Horizontālā frekvence
30 kHz līdz 90 kHz
Vertikālā frekvence
56 Hz līdz 75 Hz
Sinhronizācija
Atsevišķa sinhronizācija
DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT
Enerģijas vērtējums
Strāvas patēriņš (parasti)
19 V
2,7 A
Darbības režīms: 48 W (parasti)
57 W (maksimums, audio izvade 50%)
Enerģijas taupīšanas režīms: ≤0,5 W
Izslēgts režīms: ≤ 0,5 W
LCAP39 tips, Lien Chang ražojums
DA-65G19 tips, APD ražojums
Izvade: 19 V 3,42 A
Uz priekšu/ atpakaļ: -5° līdz 15° (monitors)
Darba apstākļi
Temperatūra: 10°C līdz 35°C; Mitrums: 10% līdz 80%
Uzglabāšanas apstākļi
Temperatūra: -20°C līdz 60°C; Mitrums: 5% līdz 90%
Audio izvade
7W+7W
Izmēri
Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)
Svars (bez
iepakojuma)
Ar statīvu
829,9 mm x 468,9 mm x 172,9 mm
Bez statīva
829,9 mm x 379,8 mm x 82,9 mm
Ar statīvu
7,3 kg
Bez statīva
6,3 kg
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
LATVIEŠU
LCD ekrāns
Videosignāls
39
LATVIEŠU
40
Izstrādājuma specifikācija
Rūpnīcas atbalsta režīms (Priekšiestatījumu režīms, DVI-D/
HDMI/DisplayPort PC)
Priekšiestatījumu režīms
Horizontālā frekvence (kHz) Vertikālā frekvence (Hz)
Polaritāte (H/V) Piezīmes
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75,0
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
67,5
75,0
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,0
60,0
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,7
60
-/+
* * DVI: DTV režīms netiek atbalstīts (rindpārlēces režīms)
HDMI laiks (video)
Priekšiestatījumu režīms
Horizontālā frekvence (kHz) Vertikālā frekvence (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
Barošanas LED
Režīms
LED krāsa
Režīms On (Ieslēgts)
Balts (Tikai 15 sekundes)
Enerģijas taupīšanas režīms
Mirgojoši balta
Režīms Off (Izslēgts)
Izslēgts
Piezīmes
PAREIZA POZA
41
Pareiza monitora izmantošanas poza
Pielāgojiet ekrānu, lai varat to ērti redzēt, skatoties nedaudz zemākā leņķī par dabisko acu augstumu.
y y Katru stundu vismaz 10 minūtes atpūtieties, lai samazinātu nepārtrauktas lietošanas radīto nogurumu.
y y Skārienmonitora statīvs ļauj lietot produktu lietotājam visērtākajā pozīcijā.
y y Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, noregulējiet leņķi robežās no -5° līdz 15° (34UM64 /
34UM65) / -5° līdz 20° (25UM64 / 25UM65).
Regulējiet leņķi
-5° līdz 15° (34UM64 /
Jums vajadzētu
34UM65) /
skatīties ekrānā,
-5° līdz 20° (25UM64 /
skatienu vēršot
25UM65)
nedaudz lejup.
Pielāgojiet
ekrāna pozīciju,
lai samazinātu
atspīdumu.
Nolieciet plaukstas
uzmanīgi uz tastatūras,
saliecot rokas elkoņos
un turot tās pilnīgi
horizontāli.
LATVIEŠU
PAREIZA POZA
Šī ierīce atbilst EMC prasībām attiecībā uz
sadzīves ierīcēm (B klase) un ir paredzēta
lietošanai mājas apstākļos. Šo ierīci var
lietot visos reģionos. Rūpīgi izlasiet lietotāja
rokasgrāmatu (CD) un glabājiet to pieejamā
vietā. Ņemiet vērā, ka izstrādājumam
pievienotā etiķete sniedz tehniskā atbalsta
informāciju.
Modelis
Sērijas Nr.
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE
U. S. A., Inc. has determined that
this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy
efficiency.
Refer to ENERGY STAR.gov for more
information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising