LG | 34GL750-B | User manual | LG 34GL750-B Руководство пользователя

LG 34GL750-B Руководство пользователя
OWNER’S MANUAL
KASUTUSJUHEND
(LED-MONITOR*)
(LED Monitor*)
* L G LED-monitorid on LED-taustavalgustusega
vedelkristallmonitorid.
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend
hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks
kasutamiseks alles.
34GL750
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.
2
EESTI KEEL
SISUKORD
LITSENTS......................................3
Seinale kinnitamine
TEAVE AVATUD LÄHTEKOODIGA
TARKVARA MÄRKUSE KOHTA.....4
MONITORI KASUTAMINE......... 14
MONTEERIMINE JA
ETTEVALMISTAMINE...................4
DisplayPordi ühendus
-- AV-seadmetega ühendamine...............................16
-- Toetatud draiverid ja tarkvara.................................5
-- Toote ja nuppude kirjeldus........................................5
Kuidas juhthoova nuppu kasutada?
-- Monitori teisaldamine ja tõstmine.......................6
Lauale paigaldamine
Statiivi kõrguse reguleerimine
Nurga reguleerimine
Kaablite korrastamine
Kensingtoni luku kasutamine
Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine
-- Ühendamine arvutiga...............................................15
HDMI-kaabli ühendamine
HDMI-kaabli ühendamine
-- Välisseadmete ühendamine..................................16
Kõrvaklappide ühendamine
KASUTAJA SEADED.................. 17
-- Põhimenüü aktiveerimine.......................................17
Põhimenüü funktsioonid
-- Kasutaja seaded..........................................................19
Menüü seaded
TÕRKEOTSING........................... 30
TOOTE TEHNILISED ANDMED. 33
-- Tehase tugirežiim........................................................35
-- HDMI ajastus (Video)...............................................36
-- Toite märgutuli.............................................................36
3
Igal mudelil on oma litsents. Litsentsi kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
EESTI KEEL
LITSENTS
4
EESTI KEEL
TEAVE AVATUD LÄHTEKOODIGA
TARKVARA MÄRKUSE KOHTA
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks
külastage veebsaiti http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused,
garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle
levitamisega seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud,
ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.
See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See
pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.
MONTEERIMINE JA
ETTEVALMISTAMINE
ETTEVAATUST
•• Teie ohutuse ja toote talitluse tagamiseks kasutage alati originaalosasid.
•• Toote garantii ei hüvita järeletehtud osadest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
•• Soovitatav on kasutada kaasasolevaid komponente.
•• Kasutades üldiselt, LG heakskiiduta kaableid, ei pruugi ekraan pilti kuvada või
esineda võib pildimüra.
•• Käesoleva dokumendi joonised tähistavad tüüpprotseduure, mistõttu võivad
joonised tegelikust tootest erineda.
•• Toote kokkupanemisel ärge kandke kruvi osadele võõraineid (õlid, määrdeained jne).
(Vastasel juhul võite toodet kahjustada).
•• Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel
viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
•• Ärge kandke monitori tagurpidi, statiivi alusest kinni hoides. See võib põhjustada
monitori statiivi küljest lahti tulemise ja vigastusi.
•• Monitori tõstmisel või teisaldamisel ärge puudutage monitori ekraani. Monitori
ekraanile avaldatav jõud võib ekraani kahjustada.
•• Erinevalt tavalisest kattest, pannakse lainelise mustri puhul toormaterjali
sädelevale osale. Mitte ketendava välimuse puhul peab see vastu kaua. Võite seda
toodet kasutada muretult, kuna selle kasutamine on lihtne.
MÄRKUS
•• Osad võivad juhendi piltidel toodud osadest erineda.
•• Toote omaduste täiustamiseks võidakse juhendis esitatud toote teavet ja tehnilisi
andmeid eelnevalt etteteatamata muuta.
•• Valikuliste tarvikute soetamiseks külastage elektroonikapoodi, veebimüügi
keskkonda või pöörduge jaemüüja poole, kellelt te toote ostsite.
•• Kaasasolev toitejuhe võib piirkonniti erineda.
5
Toote ja nuppude kirjeldus
EESTI KEEL
Toetatud draiverid ja tarkvara
Viimase versiooni saate alla laadida ja installida LGE veebilehelt (www.lg.com).
Draiverid ja tarkvara
Paigaldamise järjekord
Monitori draiver
Soovitatav
OnScreen Control
Soovitatav
Juhthoova nupp
6
Kuidas juhthoova nuppu kasutada?
EESTI KEEL
Saate monitori funktsioone lihtsasti juhtida juhthoova nuppu vajutades või sõrmega
vasakule/paremale liigutades.
Põhifunktsioonid
Monitori sisselülitamiseks vajutage
Toite
juhthoova nuppu sõrmega üks
sisselülitamine
kord.
Monitori väljalülitamiseks vajutage
Toite
juhthoova nuppu sõrmega üks kord
väljalülitamine
ja hoidke seda all.
/
Helitugevuse
juhtimine
Helitugevuse juhtimiseks liigutage
juhthoova nuppu vasakule/
paremale.
/
Juhtimiskuva
heledus
Kuva heleduse reguleerimiseks
liigutage juhtkangi nuppu üles/alla.
MÄRKUS
•• Juhthoova nupp asub monitori all.
Monitori teisaldamine ja tõstmine
Monitori teisaldamisel või tõstmisel järgige alltoodud juhiseid, et vältida monitori
kriimustamist või kahjustamist ning et tagada ohutu transportimine olenemata
monitori kujust või suurusest.
•• Enne monitori teisaldamist soovitame asetada monitori selle originaalkarpi või
pakendisse.
•• Enne monitori teisaldamist või tõstmist ühendage toitejuhe ja kõik muud kaablid
lahti.
•• Hoidke tugevalt kinni monitori korpuse alaosast ja külgedest. Ärge hoidke kinni
paneelist.
7
•• Monitori hoides peab selle ekraan olema kriimustuste vältimiseks teist eemale
suunatud.
•• Monitori transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
•• Monitori teisaldamisel hoidke monitori püstiasendis, ärge keerake ega kallutage
monitori külili.
ETTEVAATUST
•• Võimalusel vältige monitori ekraani puudutamist.
-- Ekraani puudutamise tagajärjel võivad ekraan ja mõned kujutiste loomiseks
kasutatavad pikslid kahjustada saada.
EESTI KEEL
•• Kasutades monitori paneeli ilma statiivi aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada
monitori ebastabiilset seisundit ja mahakukkumist, mille tagajärjel saab monitor
kahjustada või tekivad inimvigastused. Lisaks võib see põhjustada tõrkeid
juhthoova nupu töös.
8
Lauale paigaldamine
EESTI KEEL
•• Tõstke monitori ja asetage see lauale püstiasendis. Piisava õhutuse tagamiseks
jätke monitori ja seina vahele vähemalt 100 mm.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
ETTEVAATUST
•• Enne monitori teisaldamist või paigaldamist ühendage toitejuhe lahti. Esineb
elektrilöögioht.
•• Kasutage kindlasti toote pakendis olevat toitejuhet ja ühendage see maandatud
pistikupessa.
•• Kasutades teist toitejuhet võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või
pöörduge lähimasse jaekauplusesse.
9
Nurga reguleerimine
1 Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
2 Hoidke alati monitorist kinni mõlema käega ja monitori üle kontrolli omades.
1 Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
2 Reguleerige ekraani nurka.
Ekraani nurka saab mugava vaateasendi leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole
vahemikus -5° kuni 20°.
20
Maks. 120,0 mm
HOIATUS
•• Ekraani kõrguse reguleerimisel ärge asetage kätt statiivi
korpusele; nii väldite sõrmede vigastamist.
Tagakülg
-5
Esikülg
EESTI KEEL
Statiivi kõrguse reguleerimine
10
EESTI KEEL
MÄRKUS
HOIATUS
•• Ekraani reguleerimisel sõrmede vigastamise vältimiseks ärge hoidke monitori raami
allosast kinni joonisel näidatud viisil.
•• Monitori korpuse vasakut või paremat poolt saab veidi üles või alla pöörata (kuni
3°). Reguleerige monitori korpuse horisontaalasendit.
20
Monitori korpus
-5
20
•• Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage ega vajutage ekraani.
-5
11
Kensingtoni luku kasutamine
Korrastage kaablid kaablihoidikut kasutades vastavalt joonisel näidatule.
Kensingtoni turvasüsteemi ühenduspistik asub monitori allosas.
Lisateavet Kensingtoni luku paigaldamise ja kasutamise kohta leiate selle juhendist ja
veebiaadressilt http://www.kensington.com.
Ühendage monitori Kensingtoni turvasüsteemi kaabli abil laua külge.
Hiirehoidik
MÄRKUS
•• Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Valikulisi tarvikuid saate hankida
elektroonikapoodidest.
Kaablihoidik
EESTI KEEL
Kaablite korrastamine
12
EESTI KEEL
Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine
Seinale kinnitamine
Käesolev monitor vastab seinale kinnitamise plaadi või teiste ühilduvate seadmete
tehnilistele andmetele.
Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja seina ning kõigi külgede vahele
vähemalt 100 mm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid küsige kohalikust jaekauplusest.
Lisaks leiate muudetava nurgaga kinnituskronsteini paigaldamise ja kasutamise kohta
leiate teavet kronsteini juhendist.
1 Asetage ekraani esiosa allapoole. Monitori paneeli (ekraani) kaitsmiseks katke
pind pehme riide või toote pakendis oleva kaitsepadjaga.
2 Eemaldage neli monitori tagaosas olevat kruvi.
3 Asetage seinale kinnitamise plaat monitorile ning joondage see kruviavadega.
4 Kinnitage plaat monitori külge, keerates neli kruvi kruvikeerajaga kinni.
100 mm
MÄRKUS
•• Seinale kinnitamise plaati müüakse eraldi.
•• Paigaldamisega seotud lisateavet leiate seinale kinnitamise plaadi juhendist.
•• Olge hoolikas, et seinale kinnitamise plaadi paigaldamisel liigset jõudu mitte
rakendada, kuna see võib ekraani kahjustada.
100 mm
100 mm
100 mm
13
1 Standardpikkusega kruvidest pikemaid kruvisid kasutades võite kahjustada toote
sisemust.
2 VESA standardile mittevastavad kruvid võivad toodet kahjustada ja monitor võib
maha kukkuda. LG Electronics ei vastuta mittestandardsete kruvide kasutamise
tagajärjel tekkivate õnnetuste eest.
Seinakronstein (mm)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinale kinnitamise plaat
(valikuline)
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
MÄRKUS
•• Kasutage VESA standardile vastavaid kruvisid.
•• Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja kõiki vajalikke osasid.
•• Seinakinnituskronstein on valikuline tarvik. Valikulisi tarvikuid saate kohalikult
edasimüüjalt.
•• Iga kinnituskronsteini paigaldamisel võib vaja minna erineva pikkusega kruvisid.
Kasutage õige pikkusega kruvisid.
•• Lisateavet leiate seinakinnituskronsteini kasutusjuhendist.
ETTEVAATUST
•• Elektrilöögi vältimiseks ühendage enne monitori teisaldamist või paigaldamist
toitejuhe lahti.
•• Kui monitor on paigaldatud lakke või kaldseinale, siis võib see maha kukkuda ja teid
vigastada. Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja
või kvalifitseeritud personaliga.
•• Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel
viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
EESTI KEEL
Monitori seinale kinnitamiseks paigaldage monitori tagaküljele (valikuline)
seinakinnituskronstein.
Veenduge, et seinakinnituskronstein on monitori ja seinaga tugevalt ühendatud.
14
EESTI KEEL
•• Kasutage seinakinnituskronsteini ja kruvisid, mis vastavad VESA standardile. Valede
osade kasutusest või väärkasutusest tingitud kahjustused ei kuulu garantii korras
hüvitamisele.
•• Monitori tagaosast mõõtes peab kõikide paigaldatavate kruvide pikkuseks olema
maksimaalselt 8 mm.
Seinale kinnitamise plaat
MONITORI KASUTAMINE
•• Järgmised juhised põhinevad mudelil 34GL750. Käesoleva juhendi pildid võivad
tegelikust tootest erineda.
Vajutage juhtkangi nuppu, et liikuva valikusse Settings (Seaded) → Input (Sisend)
ning seejärel valige sisend.
ETTEVAATUST
Monitori tagaosa
Seinale kinnitamise
plaat
Monitori tagaosa
Kruvi mõõtmed
: M4 x L10
Maks. 8 mm
•• Ärge hoidke sõrme ekraanil. See võib ekraanipilti moonutada.
•• Ekraanil ei tohi pikka aga olla liikumatu kujutis. See võib tekitada
„sissepõlemisefekti". Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
MÄRKUS
•• Ühendage toitejuhe maandatud (3-avalisse) pikendusjuhtme pessa või maandatud
seinakontakti.
•• Kui toatemperatuur on madal, võib monitori ekraanipilt sisselülitamisel veidi
väreleda. See on tavaline.
•• Mõnikord võivad ekraanile ilmuda punased, rohelised või sinised laigud. See on
tavaline.
15
•• Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni (*Plug and Play).
* Plug and Play: Funktsioon seadmete ühendamiseks arvutiga ilma kasutajapoolse
seadistuse või draiverite installimiseta.
HDMI-kaabli ühendamine
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist monitori.
ETTEVAATUST
•• DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid
ühilduvusega.
•• Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta
sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga
ühenduse loomisel.
•• Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel Ethernetiga
DisplayPordi ühendus
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist monitori.
MÄRKUS
•• Arvuti DP (DisplayPort)-versioonist tulenevalt võib video- või audioväljund
puududa.
•• Kasutage kindlasti tootega kaasasolevat DisplayPorti kaablit. Vastasel juhul võivad
seadme töös tekkida tõrked.
•• Kui kasutate Mini DisplayPorti väljundi graafikakaarti, kasutage kaablit Mini DP
DP-ks (Mini DisplayPort DisplayPortiks) või standardile DisplayPort 1.4 vastavat
pistikut. (Müüakse eraldi)
EESTI KEEL
Ühendamine arvutiga
16
EESTI KEEL
AV-seadmetega ühendamine
Välisseadmete ühendamine
HDMI-kaabli ühendamine
Kõrvaklappide ühendamine
HDMI edastab digitaalseid video- ja helisignaale teie AV-seadmest monitori.
Välisseadmete monitoriga ühendamine kõrvaklappide pordi kaudu.
MÄRKUS
•• DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid
ühilduvusega.
•• Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta
sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga
ühenduse loomisel.
•• Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel Ethernetiga
MÄRKUS
•• Välisseadmeid müüakse eraldi.
•• Kui te kasutate nurga all olevaid kõrvaklappe, võib see tekitada probleeme mõne
teise välisseadme monitoriga ühendamisel. Seepärast on soovitatav kasutada
otseseid kõrvaklappe.
Nurga all olev
Otsene
(soovitatud)
•• Arvuti ja välisseadme heliseadetest tulenevalt võivad kõrvaklappide ja kõlari
funktsioonid olla piiratud.
17
Põhimenüü aktiveerimine
1 Vajutage juhtkangi nuppu monitori allosas.
2 Liigutage seadete seadistamiseks juhtkangi üles/
alla ( / ) ja vasakule/paremale ( / ).
3 Põhimenüüst väljumiseks vajutage veel korra
juhtkangi nuppu.
Juhthoova nupp
Nupp
Menüü olek
Kirjeldus
Põhimenüü välja lülitatud
Võimaldab põhimenüüd kasutada.
Põhimenüü sisse lülitatud
Väljub põhimenüüst.
(Nupu allhoidmine monitori väljalülitamiseks: Saate monitori
seal moel igal ajal välja lülitada, sh ka juhul, kui ekraanimenüü
on sisse lülitatud.)
Põhimenüü välja
lülitatud
Reguleerib monitori helitugevust.
Põhimenüü sisse
lülitatud
Avab funktsiooni Input (Sisend).
Põhimenüü välja
lülitatud
Reguleerib monitori helitugevust.
Põhimenüü sisse
lülitatud
Avab funktsiooni Settings (Seaded) feature.
Põhimenüü välja
lülitatud
Kuvab praeguse sisendi teavet.
Põhimenüü sisse
lülitatud
Lülitab monitori välja.
Põhimenüü välja
lülitatud
Kuvab praeguse sisendi teavet.
Põhimenüü sisse
lülitatud
Avab funktsiooni Game Mode (Mängurežiim) feature.
EESTI KEEL
KASUTAJA SEADED
18
Põhimenüü funktsioonid
EESTI KEEL
Põhimenüü
Power Off
Input
Exit
Game Mode
Settings
Kirjeldus
Input (Sisend)
Seadistab sisendrežiimi.
Power Off
(Toite väljalülitamine)
Lülitab monitori välja.
Settings (Seaded)
Konfigureerib ekraani seadeid.
Game Mode
(Mängurežiim)
Seadistab mängimiseks mängurežiimi.
Exit (Välju)
Väljub põhimenüüst.
19
EESTI KEEL
Kasutaja seaded
Menüü seaded
1
2
3
4
Ekraanimenüü vaatamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu ja avage seejärel valik Settings (Seaded).
Konfigureerige valikuid juhtkangi üles/alla/vasakule/paremale liigutades.
Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi või vajutage ( ) juhtkangi.
Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi kuni väljumiseni.
Game Mode (Mängurežiim)
Game Adjust
(Mängu reguleerimine)
Picture Adjust
(Pildi reguleerimine)
Input (Sisend)
General (Üldine)
20
EESTI KEEL
Settings (Seaded)
Kirjeldus
Game Mode (Mängurežiim)
Aktiveerib optimeeritud mängurežiimi vastavalt asjaomasele funktsioonile.
Game Adjust (Mängu reguleerimine)
Reguleerib valikuid 1ms Motion Blur Reduction,Adaptive-Sync,Black Stabilizer,Response Time,Cross Hair ja Game Reset.
Picture Adjust (Pildi reguleerimine)
Reguleerib valikuid Brightness,Contrast,Sharpness,Gamma,Color Temp,R/G/B,Black Level,DFC ja Picture Reset.
Input (Sisend)
Input List
(Sisendite loend)
Valib sisendrežiimi.
Aspect Ratio
(Kuvasuhe)
Reguleerib ekraani kuvasuhet.
}
General (Üldine)
Seadistab valikud Language,SMART ENERGY SAVING,Power LED,Automatic Standby,HDMI Compatibility Mode,DisplayPort
1.4,OSD Lock,Information ja Reset.
ETTEVAATUST
•• Teie monitori ekraanikuva (OSD, On Screen Display) võib käesolevas juhendis näidatust veidi erineda.
21
Game Mode (Mängurežiim) edasi SDR (non-HDR) signaali.
Gamer 1 (Mängija 1)
Game Mode
(Mängurežiim)
Kirjeldus
Gamer 2 (Mängija 2)
Kasutaja saab selles režiimis kohandada elemente, sh mängudega seotud valikud.
Valikute Gamer 1 (Mängija 1) ja Gamer 2 (Mängija 2) pildirežiimid võimaldavad salvestada kaks komplekti kohandatud kuva
seadeid, sh mänguga seotud seadistusvalikud.
FPS
See režiim on optimeeritud FPS-mängude jaoks.
RTS
See režiim on optimeeritud RTS mängu jaoks.
Vivid
Suurendab kontrastsust, heledust ja teravust, et kuvada erksamaid pilte.
Reader (Luger)
Optimeerib ekraani dokumentide vaatamiseks. Saate ekraani OSD (Ekraanikuva) menüüs eredamaks muuta.
HDR Effect
Optimeerib ekraani suure dünaamilise ulatusega.
EESTI KEEL
Settings (Seaded) > Game Mode
(Mängurežiim)
22
Game Mode (Mängurežiim) edasi HDR signaali.
EESTI KEEL
Settings (Seaded) > HDR Game Mode (HDR
Mängurežiim)
Gamer 1 (Mängija 1)
HDR Game Mode
(HDR Mängurežiim)
Kirjeldus
Gamer 2 (Mängija 2)
Kasutaja saab selles režiimis kohandada elemente, sh mängudega seotud valikud.
Valikute Gamer 1 (Mängija 1) ja Gamer 2 (Mängija 2) pildirežiimid võimaldavad salvestada kaks komplekti kohandatud kuva
seadeid, sh mänguga seotud seadistusvalikud.
FPS
See režiim on optimeeritud FPS-mängude jaoks.See sobib kasutamiseks väga hämara ekraanitaustaga FPS-mängude puhul.
RTS
See režiim on optimeeritud RTS mängu jaoks.
Vivid
Optimaalne ekraani erksate värvidega.
Standard
Optimaalne ekraani HDR.
MÄRKUS
•• Sõltuvalt Windows10 operatsioonisüsteemi seadetest võib HDR-i sisu korralikult töötada. Kontrollige, kas Windows HDR on On / Off (sisse / välja)
lülitatud.
•• Sõltuvalt graafika jõudlustest, kui HDR-funktsioon on sisse lülitatud, võib märgi või pildikvaliteet olla halb.
•• Sõltuvalt videokaardi jõudlusest, kui monitori sisendi või toite on / off (sisse / välja) lülitamise oleku ajal HDR-funktsioon lülitatakse sisse, võib ekraan
vilkuma või murda.
23
Kirjeldus
See režiim minimeerib kiirestiliikuvates videotes esineva liikumisest tuleneva hägususe. Sellest funktsioonist parima
saamiseks, valige resolutsioon 2560 x 1080 @ 120Hz/144Hz enne kui 1ms Motion Blur Reduction (1 ms hägu
vähendamine) aktiveerite.
On (Sees)
Game Adjust
(Mängu
reguleerimine)
1ms Motion Blur
Reduction(1
ms hägu
vähendamine)
vertikaalsagedust See funktsioon on saadaval järgmistes . (120Hz,144Hz)
Lülitab režiimi 1ms Motion Blur Reduction (1 ms hägu vähendamine) välja.
Off (Väljas)
MÄRKUS
•• Hägu vähendamiseks vähendatakse eredust koos taustavalguse kontrollimisega.
•• Režiimi 1ms Motion Blur Reduction ja funktsiooni Adaptive-Sync ei ole võimalik üheaegselt kasutada.
•• See funktsioon on mäng optimeeritud.
•• On soovitatav, et sa seda välja lülitada, kui te ei kasuta mängude funktsiooni.
•• 1ms Motion Blur Reduction ajal võib tekkida värelus.
EESTI KEEL
Settings (Seaded) > Game Adjust
(Mängu reguleerimine)
24
Tagab sujuvad ja loomulikud kujutised, sünkroonides sisendsignaali vertikaalsagedust väljundsignaali vertikaalsagedusega.
EESTI KEEL
ETTEVAATUST
Game Adjust
(Mängu
reguleerimine)
Adaptive-Sync
Black Stabilizer
(Musta
stabilisaator)
•• Toetatav liides: DisplayPort,HDMI.
•• Toetatud versioon: värskendage graafikakaart uusimale draiveri versioonile.
•• Funktsioone Adaptive-Sync ja 1ms Motion Blur Reduction ei ole võimalik üheaegselt lubada.
On (Sees)
Funktsioon Adaptive-Sync on sisse lülitatud.
Off (Väljas)
Lülitab Adaptive-Sync välja.
Saate kontrollida musta kontrastsust, et tagada pimedas parem nähtavus.
Saate objekte hämaral mänguekraanil kergesti eristada.
25
Response Time
(Reageerimisaeg)
Game Adjust
(Mängu
reguleerimine)
Faster
(Kiirem)
Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Faster (Kiirem).
Fast (Kiire)
Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Fast (Kiire).
Normal
(Tavaline)
Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Normal (Tavaline).
Off (Väljas)
Reaktsiooniaja täiustamisfunktsiooni ei kasutata.
Cross Hair
(Sihikujoonestik)
Cross Hair (Sihikujoonestik) esitab esimeses isikus tulistamise ehk First Person Shooter (FPS) mängude puhul ekraani keskel
sihikujoonestiku. Kasutaja saab nelja erineva sihikujoonestiku seast valida mängukeskkonnale sobivaime sihikujoonestiku.
•• Kui monitor on välja lülitatud või siseneb energiasäästu režiimi, lülitatakse funktsioon Cross Hair (Sihikujoonestik) automaatselt
välja.
Game Reset
(Mängu
lähtestamine)
Seadistab mängu vaikeseadetele.
EESTI KEEL
Seadistab kuvatavate piltide reageerimisaja vastavalt ekraani kiirusele.
Tavakeskkonnas on soovituslik kasutada väärtust Fast (Kiire) .
Kiiresti liikuva pildi puhul on soovituslik kasutada väärtust Faster (Kiirem).
Kiirrežiimi valimisel võib vastavalt sisule tekkida Liigutuste hägustamine.
26
EESTI KEEL
Settings (Seaded) > Picture Adjust (Pildi
reguleerimine)
Brightness
Ekraani ereduse reguleerimine.
Contrast
Ekraani kontrasti reguleerimine.
Sharpness (Teravus)
Reguleerib ekraani teravust.
Mode 1, Mode Mida suurem on gamma väärtus, seda tumedam on kujutis. Ja mida madalam on gamma väärtus, seda
2, Mode 3
heledam on kujutis.
Gamma
Picture
Adjust (Pildi
reguleerimine)
Kirjeldus
Mode 4
Kui sul ei ole vaja kohandada gamma seadeid, vali Mode 4.
Custom
(Kohandatud)
Kasutaja saab kohandades seadistada väärtuseks punane, roheline või sinine.
Warm (Soe)
Kasutab kuvatavates värvides rohkem punakat tooni.
Color Temp (Värvi temp.) Medium
(Keskmine)
Seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
Cool (Jahe)
Kasutab kuvatavates värvides rohkem sinakat tooni.
R/G/B
Black Level
(Musta tase)
DFC
Picture Reset (Pildi
lähtestamine)
Manual
Reguleerib värvisoojust 500K sammude kaupa. (Tähelepanu! 9500K asemel on toetatud 9300K).
Ekraanipildi kohandamiseks võite muuta punase, rohelise ja sinise värvi osakaalu.
Seadistab kõrvalekalde taset (ainult HDMI puhul).
yy Offset: (kõrvalekalle) videosignaalile viidates on tegemist tumedaima värviga, mida monitor saab kuvada.
High (Kõrge)
Säilitab praeguse ekraani kontrastsuse.
Low (Madal)
Langetab ekraani olemasoleva kontrastisuhte musta taset ja tõstab valge taset.
On (Sees)
Reguleerib heledust automaatselt vastavalt ekraanile.
Off (Väljas)
Lülitab funktsiooni DFC välja.
Seadistab pildi- ja värviseaded vaikeseadetele.
27
Input List (Sisendite
loend)
Kirjeldus
Valib sisendrežiimi.
Reguleerib ekraani kuvasuhet.
Input (Sisend)
Aspect Ratio (Kuvasuhe)
Full Wide (Laiekraan)
Kuvab videot laiekraanil olenemata videosignaali sisendist.
Original (Algne)
Kuvab videot vastavalt sisendvideo signaali kuvasuhtele.
Just Scan (Ainult vaade)
Kuvasuhet ei ole algsest suurusest erinevaks reguleeritud.
MÄRKUS
•• Soovitusliku eraldusvõime korral võib kuva suvandite Full Wide (Laiekraan) ja Original (Algne) puhul olla sama. (2560
× 1080)
•• Režiimis Adaptive-Sync puuduvad menüüd Just Scan (Ainult vaade) ( Minge Picture (pilt) → Game Adjust (mängu
reguleerimine)→ Adaptive-Sync , et seada funktsioon Adaptive-Sync asendisse On (sees) või Off (väljas))
EESTI KEEL
Settings (Seaded) > Input (Sisend)
28
EESTI KEEL
Settings (Seaded) > General
(Üldine)
Language (Keel)
SMART ENERGY
SAVING
Power LED (Toite
märgutuli)
Kirjeldus
Seadistab menüüde keele.
High (Kõrge) Säästab energiat, kasutades kõrgtõhusat SMART ENERGY SAVING-funktsiooni.
Low (Madal)
Säästab energiat kasutades vähetõhusat SMART ENERGY SAVING-funktsiooni.
Off (Väljas)
Lülitab SMART ENERGY SAVING-funktsiooni välja.
Lülitab monitori allosas oleva toite LED-märgutule sisse/välja.
On (Sees)
Sisselülituse indikaator süttib automaatselt.
Off (Väljas)
Sisselülituse indikaator lülitatakse välja.
Automatic Standby Funktsioon, mis lülitab monitori automaatselt välja, kui ekraanil ei ole mõnda aega liikumist toimunud. Saate seadistada automaatse
(Automaatne
väljalülitamise funktsiooni taimeri. (8H, 6H, 4H ja Off (Väljas))
ooterežiim)
HDMI Compatibility Mode (HDMI ühilduvuse režiimi) funktsioon ei tunne pärand seadmed, mis ei toeta HDMI 2.0.
General
(Üldine)
HDMI
Compatibility
Mode
DisplayPort 1.4
On (Sees)
Lubab HDMI Compatibility Mode (HDMI ühilduvuse režiimi).
Off (Väljas)
Keelab HDMI Compatibility Mode (HDMI ühilduvuse režiimi).
MÄRKUS
•• Juhul, kui ühendatud seade ei toeta HDMI Compatibility Mode (HDMI ühilduvuse režiimi), siis ei pruugi ekraan või heli korralikult töötada.
•• Mõned vanemad videokaardid ei toeta HDMI 2.0, kuid saate valida HDMI 2.0 resolutsiooni akna juhtpaneelil.
•• See võib põhjustada ekraani ebatavalise ilmnemise.
Lülitab DisplayPort 1.4 sisse või välja.
MÄRKUS
•• Veenduge, et aktiveerite või deaktiveerite graafikakaardi poolt toetatud standardi DisplayPort ver-siooni. Kui teie graafikakaart ei toeta
versiooni DisplayPort 1.4, seadistage selle olekuks Disable (Väljas).
29
General
(Üldine)
OSD Lock
(Ekraanikuva lukk)
On (Sees)
Off (Väljas)
Lülitab sisse valiku OSD Lock (Ekraanikuva lukk).
Inaktiveerib valiku OSD Lock (Ekraanikuva lukk).
MÄRKUS
•• Kõik funktsioonid on inaktiveeritud peale funktsioonide Brightness (Heledus) režiimis Picture Adjust (Pildi reguleerimine), Input
(sisend), OSD Lock (Ekraanikuva lukk) ja Information (Teave) osas General (Üldine).
Information
(Teave)
Reset (Lähtesta)
Ekraanil kuvatakse info Serial Number (Seeria number), Total Power On Time (Kogu toiteaeg), Resolution (Resolutsioon).
Naaseb vaikeseadetele.
EESTI KEEL
See funktsioon ei võimalda konfigureerimist ega menüüde reguleerimist kasutada.
30
EESTI KEEL
TÕRKEOTSING
Ekraan on tühi.
Kas monitori toitejuhe on ühendatud?
•• Veenduge, et toitejuhe on korralikult vooluvõrku ühendatud.
Kas toite märgutuli põleb?
•• Kontrollige toitekaabli ühendatust ja vajutage toitenuppu.
Kas toide on sisse lülitatud ja toite märgutuli on
valge?
•• Veenduge, et ühendatud sisend on lubatud (Settings (Seaded) > Input (Sisend)).
Kas sisselülituse indikaator vilgub?
•• Kui monitor on unerežiimis, liigutage kuvari sisselülitamiseks hiirt või vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi.
•• Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.
Kas esitatakse teade The screen is not currently
set to the recommended resolution. If you
have no video or the screen flickers, see the
troubleshooting guide in the product owner’s
manual. (Ekraan ei ole hetkel soovituslikule
eraldusvõimele seadistatud. Kui videot ei
esitata või ekraanipilt virvendab, lugege toote
kasutusjuhendi veaotsingu osa.)?
•• Olukord esineb juhul, kui arvuti (graafikakaardi) signaalid on väljaspool monitori soovitatud horisontaal- või
vertikaalsageduse vahemikku. Vastavad sageduse väärtused leiate käesoleva juhendi jaotisest „Toote tehnilised andmed”.
Kas kuvatakse teade „No Signal” (Signaal
puudub)?
•• See kuvatakse, kui arvuti ja monitori vaheline signaalikaabel on puudu või lahti ühendatud. Kontrollige kaablit ja kaabel
ühendage uuesti.
Kas olete installinud kuvadraiveri?
•• Installige kindlasti ka meie veebilehel olev kuvadraiver: http://www.lg.com.
•• Kontrollige kindlasti, kas graafikakaart toetab funktsiooni Plug and Play.
Mõned funktsioonid on keelatud.
Mõningaid funktsioone ei saa kasutada, kui
vajutate nuppu „Menu” (Menüü)?
•• Ekraanimenüü on lukustatud. Liikuge valikule Settings (Seaded) > General (Üldine) ja seadistage valiku OSD Lock
(Ekraanikuva lukk) olekuks Off (Väljas).
31
Kas püsikujutis on näha ka siis, kui
monitor on välja lülitatud?
•• Kui ekraanil on pikka aega liikumatu pilt, siis võib see ekraani kahjustada ja soodustada püsikujutise teket.
•• Monitori tööea pikendamiseks kasutage ekraanisäästurit.
Ekraani kuva on ebastabiilne ja vireleb. / Monitoril kuvatavad kujutised jätavad jäljed.
Kas valisite sobiva eraldusvõime?
•• Kui valitud eraldusvõimeks on HDMI 1080i 60/50 Hz (ülerealaotus), võib ekraan virvendada. Muutke eraldusvõimeks 1080p või
eraldusvõime soovituslik väärtus.
MÄRKUS
•• Vertikaalsagedus: Kujutise kuvamiseks tuleb ekraani värskendada kümneid kordi sekundis, nagu fluorestsentslambi puhul. Ekraani sekundis värskendamise kordade arvu
nimetatakse vertikaalsageduseks või värskendussageduseks, mille ühik on Hz.
•• Horisontaalsagedus: Aega, mis kulub ühe horisontaaljoone kuvamiseks, kutsutakse horisontaaltsükliks. Kui 1 jagatakse horisontaalse intervalliga, on tulemuseks sekundis
kuvatavate horisontaaljoonte arv. Seda nimetatakse horisontaalsageduseks, mille ühik on kHz.
•• Veenduge, et graafikakaardi eraldusvõime või sagedus jääb monitori poolt lubatud vahemikku ja seadistage Windowsis soovituslik (optimaalne) eraldusvõime valikute
Juhtpaneel > Kuva > Seaded alt. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)
•• Kui graafikakaardi eraldusvõimet ei seadistata soovituslikule (optimaalsele) väärtusele, siis võib tekst olla hägune, ekraanipilt tuhm või kärbitud või vale paigutusega.
•• Seadistamismeetodid võivad arvutist või operatsioonisüsteemist olenevalt erineda ja mõni eraldusvõime ei pruugi graafikakaardi jõudlusest olenevalt saadaval olla. Sellisel juhul
võtke abi saamiseks ühendust arvuti või graafikakaardi tootjaga.
•• Mõned graafikakaardid ei pruugi toetada 2560 x 1080 eraldusvõimet. Kui eraldusvõimet ei ole võimalik kuvada, võtke ühendust graafikakaardi tootjaga.
EESTI KEEL
Ekraanil on püsikujutis.
32
EESTI KEEL
Ekraanipildi värvid on valed.
Kas kuvatavaid värvid on muutunud (16
värvi)?
•• Seadistage värvisügavuse väärtuseks vähemalt 24 bitti (ehtsad värvid). Liikuge Windowsis valikuni Juhtpaneel > Kuva > Seaded
> Värvikvaliteet. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)
Kas kuvatavad värvid värelevad või on
ühes toonis?
•• Veenduge, et signaalikaabel on korralikult ühendatud. Ühendage kaabel uuesti ja sisestage graafikakaart uuesti arvutisse.
Kas ekraanil on nähtavad laigud?
•• Monitori kasutamisel võivad ekraanile ilmuda pikseldatud laigud (punased, rohelised, sinised, valged või mustad). See on LCDekraanide puhul tavaline. Tegemist ei ole vea ega monitori jõudlusprobleemiga.
Kõrvaklappide pordiga ühendades ei esitata heli.
Kas pilte kuvatakse DP (DisplayPort) või
HDMI sisendi kasutamisel ilma helita?
•• Veenduge, et juhe on kõrvaklappide porti õigesti ühendatud.
•• Proovige helitugevust juhtkangiga suurendada.
•• Seadistage arvuti heliväljund vastavalt kasutatavale monitorile. Avage Microsoft Windowsis Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Heli
> seadistage monitor vaikeseadmeks. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)
33
LCD-ekraan
Eraldusvõime
Töösagedus
Värvisügavus
Toiteallikad
Toetab 8-bitist värvigammat.
DP (DisplayPort)
Toetab 8-bitist värvigammat.
Max eraldusvõime
2560 × 1080 @ 144 Hz (HDMI)
2560 × 1080 @ 144 Hz (DP)
Soovituslik eraldusvõime
2560 × 1080 @ 60 Hz (HDMI)
2560 × 1080 @ 60 Hz (DP)
HDMI
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 164 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 144 Hz
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 164 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 144 Hz
DP
Sisendi pistikupesa
HDMI
, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN
Toitepinge
19 V
Energiatarve
(Tavaline)
Töörežiim: 52 W (Tavaline)*
Unerežiim: ≤ 0,3 W
Toide väljalülitatud: ≤ 0,3 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter DA-65G19, tootja Asian Power Devices Inc.
Väljund: 19 V
3,42 A
2,5 A
EESTI KEEL
TOOTE TEHNILISED ANDMED
34
Keskkonnatingimused
Töötingimused
EESTI KEEL
Hoiundamistingimused
Mõõtmed
Kaal (pakendita)
Temperatuur
0 °C kuni 40 °C
Niiskus
Alla 80 %
Temperatuur
-20 °C kuni 60 °C
Niiskus
Alla 85 %
Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Statiiviga
819,9 x 565,3 x 279,7 (mm)
Statiivita
819,9 x 364,5 x 87 (mm)
Statiiviga
8,3 kg
Statiivita
6,1 kg
Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.
* Energiatarbe töörežiim on mõõdetud kooskõlas LGE testimisstandardiga. (Täisvalge muster, maksimaalne eraldusvõime)
* Energiatarbe tase võib olla erinev olenevalt kasutustingimustest ja monitori seadetest.
35
EESTI KEEL
Tehase tugirežiim
(Eelseadistatud režiim, HDMI/DisplayPort PC)
Eelseadistatud režiim
Horisontaalsagedus (kHz)
640 x 480
31,469
800 x 600
37,879
1024 x 768
48,363
1024 x 768
97,551
1152 x 864
109,756
1280 x 720
91,493
1280 x 1024
Vertikaalsagedus (Hz)
Polaarsus (H/V)
Märkused
59,94
-/-
HDMI/DisplayPort
60,317
+/+
HDMI/DisplayPort
60
-/-
HDMI/DisplayPort
119,989
+/-
HDMI/DisplayPort
119,952
+/-
HDMI/DisplayPort
119,912
+/-
HDMI/DisplayPort
130,035
119,958
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
83,894
74,973
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
113,221
99,93
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
137,26
119,98
+/-
HDMI/DisplayPort
2560 x 1080
68,93
59,94
+/-
HDMI/DisplayPort
2560 x 1080
86,79
74,94
+/-
HDMI 1.4/DisplayPort
2560 x 1080
113,24
99,94
+/-
DisplayPort
2560 x 1080
135,6
120
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
2560 x 1080
162,72
144
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
36
EESTI KEEL
HDMI ajastus (Video)
Eelseadistatud režiim
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
112,5
50
ainult HDMI puhul
2160P
135
60
ainult HDMI puhul
Toite märgutuli
Režiim
Märgutule värv
Toide sisselülitatud
Punane (mõned sekundid)
Unerežiim
Väljas
Toide väljalülitatud
Väljas
Märkused
Toote mudel ja seerianumber on märgitud toote ühel küljel ja tagaosal.
Salvestage need allpool, juhuks kui vajate kunagi teenust.
Mudel
Seerianumber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising