LG | 34GL750-B | User manual | LG 34GL750-B Руководство пользователя

LG 34GL750-B Руководство пользователя
OWNER’S
MANUAL
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
(LED (LED
MONITORS*)
Monitor*)
* L G LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori
ar LED izgaismojumu.
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo
rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
34GL750
www.lg.com
Autortiesības © 2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
2
LATVIEŠU
SATURS
LICENCE........................................3
ATVĒRTĀ PIRMKODA
PROGRAMMATŪRAS
INFORMĀCIJA..............................4
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA. 4
-- Atbalstītie draiveri un programmatūra..............5
-- Izstrādājuma un pogu apraksts..............................5
Kā lietot kursorsviras pogu
-- Monitora pārvietošana un pacelšana..................6
Novietošana uz galda
Statīva augstuma regulēšana
Leņķa regulēšana
Kabeļu sakārtošana
Kensington slēdzenes izmantošana
Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana
Uzstādīšanas pie sienas
MONITORA LIETOŠANA........... 14
-- Savienošana ar datoru.............................................15
HDMI savienojums
DisplayPort savienojums
-- Pievienošana AV ierīcēm.........................................16
HDMI savienojums
-- Piederumu savienošana...........................................16
Austiņu savienošana
LIETOTĀJA IESTATĪJUMI........... 17
-- Galvenās izvēlnes aktivizēšana............................17
Galvenās izvēlnes funkcijas
-- Lietotāja iestatījumi...................................................19
Izvēlnes iestatījumi
PROBLĒMU NOVĒRŠANA......... 30
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA.33
-- Rūpnīcas atbalsta režīms........................................35
-- HDMI laiks (video)......................................................36
-- Barošanas LED.............................................................36
3
Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
LATVIEŠU
LICENCE
4
LATVIEŠU
ATVĒRTĀ PIRMKODA
PROGRAMMATŪRAS
INFORMĀCIJA
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir
iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus,
garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda
izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes
izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis
piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
UZMANĪBU!
•• Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdaļas, lai garantētu drošību un ierīces
veiktspēju.
•• Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ,
garantijā netiek segti.
•• Ir ieteicams izmantot komplektā iekļautos komponentus.
•• Izmantojot ģeneriskus kabeļus, ko LG nav apstiprinājis, ekrānā var neparādīties
attēls vai attēlā var būt trokšņi.
•• Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var
atšķirties no faktiskās ierīces.
•• Uzstādot produktu, neapstrādājiet skrūves ar svešām vielām (eļļām, smērvielām
utt.). (Pretējā gadījumā sabojāsiet produktu.)
•• Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem
neattiecas ierīces garantija.
•• Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz pamatnes. Šādi monitors var izkrist no
statīva, radot traumas.
•• Ceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora
ekrānu pielietotais spēks var radīt tā bojājumu.
•• Lai radītu viļņveidīgu rakstu, atšķirībā no vispārējā pārklājuma metodes, tas tiek
pievienots mirdzošam izejmateriālam. Krāsa nelobās nost, tai ir laba noturība un
perfekts izskats. Lūdzu, izmantojiet to bez bažām, jo produkta lietošana ir pilnīgi
droša.
PIEZĪME
•• Sastāvdaļu izskats var atšķirties no šeit attēlotā.
•• Lai uzlabotu ierīces darbību, visu izstrādājuma informāciju un specifikācijas, kas
iekļautas šajā rokasgrāmatā, var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
•• Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikalu vai tiešsaistes
iepirkšanās vietni vai arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo
ierīci.
•• Iekļautais strāvas vads var atšķirties atkarībā no reģiona.
5
Atbalstītie draiveri un programmatūra
Izstrādājuma un pogu apraksts
LATVIEŠU
Jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko versiju no LGE tīmekļa vietnes (www.
lg.com).
Draiveri un programmatūra
Instalēšanas prioritāte
Monitora draiveris
Ieteicams
OnScreen Control
Ieteicams
Kursorsviras poga
6
Kā lietot kursorsviras pogu
LATVIEŠU
Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsviras pogu vai kustinot to
ar pirkstu pa kreisi/ pa labi.
Pamatfunkcijas
Ieslēgšana
Vienu reizi nospiediet kursorsviras
pogu, lai ieslēgtu monitoru.
Izslēgšana
Vienu reizi nospiediet kursorsviras
pogu un turiet to nospiestu, lai
ieslēgtu monitoru.
/
Skaļuma
regulēšana
Skaļumu varat regulēt, virzot
kursorsviras pogu pa kreisi/ pa labi.
/
Ekrāna
spilgtuma
regulēšana
Jūs varat regulēt ekrāna spilgtumu,
virzot kursorsviras pogu augšup/lejup.
PIEZĪME
•• Kursorsviras poga ir novietota monitora apakšā.
Monitora pārvietošana un pacelšana
Pārvietojot vai paceļot monitoru, ievērojiet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai
nesabojātu monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.
•• Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
•• Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus
pārējos kabeļus.
•• Stingri turiet monitora korpusa apakšu un sānus. Neturiet aiz paneļa.
7
•• Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai novērstu tā
saskrāpēšanu.
•• Pārvadājot monitoru, sargiet to no triecieniem un pārliekas vibrācijas.
•• Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem
un nesasveriet to.
UZMANĪBU!
•• Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaršanās monitora ekrānam.
-- Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseļiem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.
LATVIEŠU
•• Ja monitora paneli izmantojat bez statīva pamatnes, kursorsviras pogas dēļ
monitors var kļūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot monitoru un radot traumas.
Turklāt šādi kursorsviras poga var darboties nepareizi.
8
Novietošana uz galda
LATVIEŠU
•• Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikāli. Novietojiet vismaz 100 mm
attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
UZMANĪBU!
•• Pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu. Pastāv
elektrošoka risks.
•• Noteikti izmantojiet produkta komplektā iekļauto strāvas vadu un pievienojiet to
iezemētai sienas kontaktligzdai.
•• Ja nepieciešams cits strāvas vads, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko
mazumtirdzniecības veikalu.
9
Leņķa regulēšana
1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
2 Noteikti turiet monitoru ar abām rokām un kontrolējiet to.
1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
2 Noregulējiet ekrāna leņķi.
Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un
atpakaļ no -5° līdz 20°.
20
Maksimums 120,0 mm
BRĪDINĀJUMS
•• Pielāgojot ekrāna augstumu, nelieciet savu roku uz statīva
korpusa, lai nesavainotu pirkstus.
Aizmugure
-5
Priekšpuse
LATVIEŠU
Statīva augstuma regulēšana
10
LATVIEŠU
PIEZĪME
BRĪDINĀJUMS
•• Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja
apakšdaļu, kā parādīts attēlā zemāk.
•• Monitora augšdaļas kreiso vai labo pusi var nedaudz grozīt augšup vai lejup (līdz
3°). Pielāgojiet monitora augšdaļas horizontālo līmeni.
20
Monitora augšdaļa
-5
20
•• Monitora leņķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.
-5
11
Kensington slēdzenes izmantošana
Sakārtojiet kabeļus, izmantojot kabeļu turētāju, kā parādīts attēlā.
Kensington drošības sistēmas savienotājs ir novietots monitora apakšā.
Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja
rokasgrāmatā vai apmeklējiet tīmekļa vietni http://www.kensington.com.
Savienojiet monitoru ar galdu, izmantojot Kensington drošības sistēmas kabeli.
Peles turētājs
PIEZĪME
•• Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat
iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.
Kabeļu turētājs
LATVIEŠU
Kabeļu sakārtošana
12
LATVIEŠU
Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana
Uzstādīšanas pie sienas
Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas montāžas plāksni un citām
saderīgām ierīcēm.
Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādiet monitoru vismaz 100 mm attālumā
no sienas un atstājiet aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitora pusē. Detalizētus
uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā. Informāciju
par slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatā.
1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju. Lai aizsargātu monitora paneli (ekrānu),
apklājiet virsmu ar mīkstu drānu vai monitora aizsardzības pārklāju, kas iekļauts
izstrādājuma komplektā.
2 Noņemiet četras skrūves, kas nostiprinātas monitora aizmugurē.
3 Novietojiet sienas montāžas plāksni uz monitora tā, lai plāksnes un skrūvju
atveres savstarpēji atbilstu.
4 Ar skrūvgriezi pievelciet četras skrūves, lai nostiprinātu plāksni pie monitora.
PIEZĪME
•• Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas atsevišķi.
•• Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas
rokasgrāmatā.
•• Esiet uzmanīgs un nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot sienas montāžas
plāksni, jo tā varat radīt bojājumus ekrānam.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
13
1 Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz standndarta garumu, varat sabojāt
izstrādājuma iekšpusi.
2 Skrūves, kas neatbilst VESA standartiem, var sabojāt ierīci un izraisīt nepareizu
monitora darbību. LG Electronics neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas saistīti
ar nestandarta skrūvju izmantošanu.
Sienas statīvs (mm)
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas montāžas plāksne
(papildaprīkojums)
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
PIEZĪME
•• Izmantojiet VESA standartos norādītās skrūves.
•• Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas
nepieciešamās detaļas.
•• Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat
iegādāties pie vietējā izplatītāja.
•• Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Noteikti
izmantojiet atbilstoša garuma skrūves.
•• Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.
UZMANĪBU!
•• Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms monitora pārvietošanas vai
uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu.
•• Uzstādot monitoru pie griestiem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot
traumas. Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar
vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
•• Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem
neattiecas ierīces garantija.
LATVIEŠU
Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas
kronšteinu (papildaprīkojums).
Pārliecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un
sienas.
14
LATVIEŠU
•• Izmantojiet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA
standartiem. Ierīces garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot
nepiemērotas sastāvdaļas vai nepareizi lietojot.
•• Mērot no monitora aizmugures, katras skrūves garumam jābūt 8 mm vai mazāk.
Sienas montāžas plāksne
Monitora aizmugure
Sienas montāžas
plāksne
Monitora
aizmugure
Skrūves izmēri
: M4 x L10
Maksimums 8 mm
MONITORA LIETOŠANA
•• Turpmākie norādījumi ir balstīti uz 34GL750 modeli. Šīs rokasgrāmatas attēlos
redzamais var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
Nospiediet kursorsviras pogu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) → Input (Ievade)
un izvēlieties ieejas opciju.
UZMANĪBU!
•• Ilgstoši nespiediet uz ekrāna. Tas var izraisīt attēla kropļojumu.
•• Uz ekrāna ilgstoši nerādiet nekustīgu attēlu. Tas var izraisīt attēla aizturēšanu. Ja
iespējams, izmantojiet ekrānsaudzētāju.
PIEZĪME
•• Ja kontaktligzdai pievienojat strāvas vadu, izmantojiet zemētu (3 atveru)
daudzkontaktu ligzdu vai zemētu sienas kontaktligzdu.
•• Vietās, kur ir zema temperatūra, monitors ieslēgšanas brīdī var mirgot. Tā ir
normāla parādība.
•• Dažkārt ekrānā var parādīties sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir normāla parādība.
15
Savienošana ar datoru
HDMI savienojums
Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.
UZMANĪBU!
•• Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības
problēmas.
•• Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI
kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
•• Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis ar Ethernet
Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.
PIEZĪME
•• Atkarībā no datora DP (DisplayPort) versijas var nebūt video vai audio izejas.
•• Izmantojiet komplektā iekļauto produkta DisplayPort kabeli. Pretējā gadījumā ierīce
var nedarboties pareizi.
•• Ja lietojat Mini DisplayPort izvades grafikas karti, izmantojiet Mini DP uz DP (Mini
DisplayPort uz DisplayPort) kabeli vai spraudni, kas atbalsta DisplayPort 1.4.
(Jāpērk atsevišķi)
LATVIEŠU
•• Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and Play*.
* Plug and Play: funkcija, kas ļauj pievienot ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu
un neinstalējot manuālus draiverus.
DisplayPort savienojums
16
LATVIEŠU
Pievienošana AV ierīcēm
Piederumu savienošana
HDMI savienojums
Austiņu savienošana
HDMI pārraida digitālus video un audio signālus no AV ierīces uz monitoru.
Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu.
PIEZĪME
•• Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības
problēmas.
•• Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI
kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
•• Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis ar Ethernet
PIEZĪME
•• Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
•• Leņķveida spraudņa austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju
ierīci ar monitoru. Tāpēc ieteicams lietot taisna spraudņa austiņas.
Leņķveida spraudnis
Taisns spraudnis
(ieteicams)
•• Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruņa
funkcijas var būt ierobežotas.
17
Galvenās izvēlnes
aktivizēšana
Poga
Izvēlnes statuss
Apraksts
Galvenā izvēlne atspējota
Iespējo galveno izvēlni.
Galvenā izvēlne iespējota
Iestata ievades režīmu.
(Turiet pogu nospiestu, lai izslēgtu monitoru šādi jebkurā
laikā varat izslēgt monitoru - arī tad, ja ekrāna displejs ir
ieslēgts).
Galvenā izvēlne
atspējota
Regulē monitora skaļuma līmeni.
1 Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā.
2 Virziet kursorsviru augšup/ lejup ( / ) un pa
Galvenā izvēlne
iespējota
Atver Input (Ievade) funkciju.
3 Nospiediet kursorsviras pogu vēlreiz, lai izietu no
Galvenā izvēlne
atspējota
Regulē monitora skaļuma līmeni.
Galvenā izvēlne
iespējota
Ieslēdz Settings (Iestatījumi) funkcijas.
Galvenā izvēlne
atspējota
Parāda informāciju par pašreizējo ieeju.
Galvenā izvēlne
iespējota
Izslēdz monitoru.
Galvenā izvēlne
atspējota
Parāda informāciju par pašreizējo ieeju.
Galvenā izvēlne
iespējota
Atver funkciju Game Mode (Spēļu režīms).
kreisi/ pa labi (
/
), lai iestatītu opcijas.
galvenās izvēlnes.
Kursorsviras poga
LATVIEŠU
LIETOTĀJA
IESTATĪJUMI
18
Galvenās izvēlnes funkcijas
LATVIEŠU
Galvenā izvēlne
Power Off
Input
Exit
Game Mode
Settings
Apraksts
Input (Ievade)
Iestata ievades režīmu.
Power Off
(Izslēgšana)
Izslēdz monitoru.
Settings (Iestatījumi)
Konfigurē ekrāna iestatījumus.
Game Mode (Spēļu
režīms)
Iestata spēļu režīmu spēlēm.
Exit (Iziet)
Iziet no galvenās izvēlnes.
19
Lietotāja iestatījumi
LATVIEŠU
Izvēlnes iestatījumi
1
2
3
4
Lai skatītu izvēlni ekrāna displeja izvēlni, nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet Settings (Iestatījumi).
Konfigurējiet opcijas, virzot kursorsviru augšup/ lejup/ pa kreisi/ pa labi.
Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviru uz vai nospiediet ( ).
Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru uz , līdz esat izgājis.
Game Mode (Spēļu režīms)
Game Adjust (Spēļu
pielāgošana)
Picture Adjust (Attēla
regulēšana)
Input (Ievade)
General (Vispārīgi)
20
Settings (Iestatījumi)
Apraksts
LATVIEŠU
Game Mode (Spēļu režīms)
Maina spēļu režīmu uz tādu, kas optimizēts attiecīgajai funkcijai.
Game Adjust (Spēļu pielāgošana)
Pielāgo 1ms Motion Blur Reduction,Adaptive-Sync,Black Stabilizer,Response Time,Cross Hair un Game Reset.
Picture Adjust (Attēla regulēšana)
Regulē Brightness,Contrast,Sharpness,Gamma,Color Temp,R/G/B,Black Level,DFC un Picture Reset.
Input (Ievade)
Input List (Ieeju
saraksts)
Atlasa ieejas režīmu.
Aspect Ratio
(Attēla formāts)
Regulē ekrāna malu attiecību.
General (Vispārīgi)
Iestata Language,SMART ENERGY SAVING,Power LED,Automatic Standby,HDMI Compatibility Mode,DisplayPort 1.4,OSD
Lock,Information un Reset.
UZMANĪBU!
•• Jūsu monitora displejs var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.
21
Game Mode (Spēļu režīms) SDR (Non-HDR) signālam.
Gamer 1 (1. spēlētājs)
Game Mode
(Spēļu režīms)
Apraksts
Gamer 2 (2. spēlētājs)
Šajā režīmā lietotāji var pielāgot elementus, tostarp ar spēli saistītas opcijas.
Gamer 1 (1. spēlētājs) un Gamer 2 (2. spēlētājs) attēla režīmi ļauj saglabāt divus pielāgotu displeja iestatījumu komplektus,
tostarp ar spēli saistītas iestatīšanas opcijas.
FPS
Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm.
RTS
Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
Vivid
Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu spilgtus attēlus.
Reader (Lasītājs)
Optimizē ekrānu dokumentu skatīšanās vajadzībām. Izvēlnē OSD (Ekrāna displejs) varat palielināt spilgtumu.
HDR Effect
Optimizē ekrānu augstas dinamikas attēlam.
LATVIEŠU
Settings (Iestatījumi) > Game Mode (Spēļu
režīms)
22
Game Mode (Spēļu režīms) HDR signālam.
LATVIEŠU
Settings (Iestatījumi) > HDR Game Mode
(HDR Spēļu režīms)
Gamer 1 (1. spēlētājs)
HDR Game Mode
(HDR Spēļu
režīms)
Apraksts
Gamer 2 (2. spēlētājs)
Šajā režīmā lietotāji var pielāgot elementus, tostarp ar spēli saistītas opcijas.
Gamer 1 (1. spēlētājs) un Gamer 2 (2. spēlētājs) attēla režīmi ļauj saglabāt divus pielāgotu displeja iestatījumu komplektus,
tostarp ar spēli saistītas iestatīšanas opcijas.
FPS
Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm. Tas ir piemērots ļoti tumšām FPS spēlēm.
RTS
Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
Vivid
Spilgtām krāsām pielāgots ekrāns.
Standard
HDR pielāgots ekrāns.
PIEZĪME
•• Atkarībā no Windows 10 operētājsistēmas iestatījumiem HDR saturs var nedarboties pareizi. Pārbaudiet, vai Windows HDR ir On / Off (Ieslēgts /
Izslēgts).
•• Atkarībā no grafikas veiktspējas, kad HDR funkcija ir ieslēgta, raksturs vai attēla kvalitāte var būt slikta.
•• Atkarībā no grafikas veiktspējas ekrāns var mirgot vai salūzt, kad tiek ieslēgta HDR funkcija, kad tiek mainīts monitora vai barošanas on / off (ieslēgšanas
/ izslēgšanas) stāvoklis.
23
Apraksts
Šis režīms samazina kustību neskaidrību ātras kustības video. Lai pilnībā izmantotu šo funkciju, izvēlieties 2560 x
1080 @ 120Hz/144Hz pirms aktivizējiet 1ms Motion Blur Reduction (1ms kustību neskaidrības samazināšana).
On (Ieslēgt)
Ši funkcija ir pieejāma sekojošiem vertikālam frekvencem. (120Hz,144Hz)
Game Adjust
(Spēļu
pielāgošana)
Izslēdz 1ms Motion Blur Reduction (1ms kustību neskaidrības samazināšana).
1ms Motion Blur
Reduction
Off (Izslēgt)
PIEZĪME
•• Lai samazinātu kustības neskaidrību, spilgtums tiek samazināts ar fona gaismas kontrolēšanu.
•• 1ms Motion Blur Reduction (1ms kustību neskaidrības samazināšana) un Adaptive-Sync opciju nav iespējams izmantot vienlaicīgi.
•• Šī funkcija ir optimizēta spēlēm.
•• Ir ieteicams izslēgt, kad Jūs neizmantojat spēļu funkciju.
•• Darbības laikā var parādīties mirgošana – 1ms Motion Blur Reduction (1ms kustību neskaidrības samazināšana).
LATVIEŠU
Settings (Iestatījumi) > Game Adjust
(Spēļu pielāgošana)
24
Nodrošina viengabala un dabiskus attēlus, sinhronizējot ieejas signāla vertikālo frekvenci ar izejas signāla vertikālo frekvenci.
LATVIEŠU
UZMANĪBU!
Game Adjust
(Spēļu
pielāgošana)
Adaptive-Sync
Black Stabilizer
(Melnā
stabilizators)
•• Atbalstītais interfeiss: DisplayPort,HDMI.
•• Atbalstītā versija: Pārliecinieties, vai esat veikuši atjauninājumus grafiskās kartes draiverim uz tā jaunāko versiju.
•• Adaptive-Sync un 1ms Motion Blur Reduction nevar ieslēgt vienlaicīgi.
On (Ieslēgt)
Adaptive-Sync funkcija ieslēgta.
Off (Izslēgt)
Izslēdz Adaptive-Sync.
Jūs varat regulēt melnās krāsas kontrastu, lai uzlabotu redzamību tumšās ainās.
Jūs varat viegli atšķirt priekšmetus tumšā spēļu ekrānā.
25
Response Time
(Reakcijas laiks)
Game Adjust
(Spēļu
pielāgošana)
Faster
(Ātrāk)
Iestata Faster (ātrāk) reakcijas laiku.
Fast (Ātrs)
Iestata Fast (Ātrs) reakcijas laiku.
Normal
(Normāls)
Iestata Normal (Normāls) reakcijas laiku.
Off (Izslēgt)
Neizmanto reakcijas laika uzlabošanas funkciju.
Cross Hair
(Tēmeklis)
Tēmeklis nodrošina atzīmi ekrāna centrā, spēlējot šaušanas (FPS) spēles. Lietotāji var izvēlēties vienu no četriem dažādiem tēmekļiem
atbilstoši spēles videi.
•• Kad monitors ir izslēgts vai atrodas enerģijas taupīšanas režīmā, tēmekļa funkcija tiek automātiski izslēgta.
Game Reset
(Spēļu atiestate)
Atjauno spēles noklusējuma iestatījumus.
LATVIEŠU
Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, ņemot vērā ekrāna ātrumu.
Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu Fast (Ātrs).
Ja ir ātra attēlu nomaiņa, ieteicams izmantot iestatījumu Faster (Ātrāk).
Kad ir izvēlēts Ātrākais Režīms , atkarībā no satura var parādīties Kustīgā Attēla Izplūšana .
26
LATVIEŠU
Settings (Iestatījumi) > Picture Adjust (Attēla
regulēšana)
Picture
Adjust (Attēla
regulēšana)
Apraksts
Brightness
Pielāgo ekrāna spilgtumu.
Contrast
Pielāgo ekrāna kontrastu.
Sharpness (Asums)
Regulē ekrāna asumu.
Gamma
Mode 1, Mode 2,
Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks ir attēls. Jo zemāka gammas vērtība, jo gaišāks ir attēls.
Mode 3
Color Temp (Krāsu temperatūra)
R/G/B
Black level (Melnās krāsas
līmenis)
DFC
Picture Reset (Attēla atiestate)
Mode 4
Ja nevēlaties regulēt gamma iestatījumus, izvēlieties Mode 4.
Custom
(Pielāgots)
Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.
Warm (Silts)
Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.
Medium
(Vidējs)
Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.
Cool (Vēss)
Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.
Manual
Pielāgo krāsas temperatūru ar 500K soli. (Ņemiet vērā, ka 9300K ir atbalstīts 9500K vietā.).
Attēla krāsu var pielāgot izmantojot Red (Sarkans), Green (Zaļš) un Blue (Zils) krāsu.
Iestata nobīdes līmeni (tikai HDMI).
yy Offset (Nobīde): videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.
High (Augsts)
Uztur pašreizējo ekrāna kontrastu.
Low (Zems)
Samazina melnās krāsas līmeni un palielina baltās krāsas līmeni ekrāna pašreizējā kontrasta
attiecībā.
On (Ieslēgt)
Automātiski pielāgo spilgtumu atbilstoši ekrānam.
Off (Izslēgt)
Izslēdz funkciju DFC.
Atjauno attēlu un krāsu uz noklusējuma iestatījumiem.
27
Apraksts
Input List (Ieeju saraksts) Atlasa ieejas režīmu.
Regulē ekrāna malu attiecību.
Input (Ievade)
Aspect Ratio (Attēla
formāts)
Full Wide (Pilns platums)
Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.
Original (Oriģināls)
Parāda video atbilstoši ieejas video signāla skata koeficientam.
Just Scan (tikai skenēt)
Skata koeficients netiek regulēts atbilstoši oriģinālam.
PIEZĪME
•• Displejs var izskatīties vienādi, ja ir izvēlēta iespēja Full Wide (Pilns platums)vai Original (Oriģināls) ar ieteicamo
izšķirtspēju. (2560 x 1080)
•• Adaptive-Sync režīmā nepastāv Just Scan (tikai skenēt) izvēlne. (Ejiet uz Picture (attēls) → Game Adjust (spēles
pielāgošana) → Adaptive-Sync, lai On (ieslēgtu) vai Off (izslēgtu) Adaptive-Sync).
LATVIEŠU
Settings (Iestatījumi) > Input (Ievade)
28
LATVIEŠU
Settings (Iestatījumi) > General
(Vispārīgi)
Language (Valoda)
SMART ENERGY
SAVING
Power LED
(Barošanas LED)
Apraksts
Iestata izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.
High
Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.
(Augsts)
Low (Zems) Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.
Off (Izslēgt) Atspējo SMART ENERGY SAVING funkciju.
Ieslēdz vai izslēdz barošanas LED monitora apakšā.
On (Ieslēgt) Barošanas LED tiek automātiski ieslēgts.
Off (Izslēgt) Barošanas LED tiek izslēgts.
Automatic Standby Funkcija, kas automātiski izslēdz monitoru, ja ekrānā noteiktu laika periodu netiek veikta nekāda kustība. Automātiskās izslēgšanas
(Automātiskā
funkcijai varat iestatīt taimeri. (8H, 6H, 4H vai Off (Izslēgt))
gaidstāve)
HDMI Compability Mode (HDMI saderības režims) funkcija var indificēt mantojuma aprīkojumu, kas neatbalsta HDMI 2.0.
General
(Vispārīgi)
On (Ieslēgt)
HDMI
Compatibility
Mode
Ieslēgt HDMI Compatibility Mode (HDMI saderības režims).
Off (Izslēgt) Izslēgt HDMI Compatibility Mode (HDMI saderības režims).
PIEZĪME
•• Ja pieslēgtā ierīce neatbalsta HDMI Compatibility Mode (HDMI saderības režims), ekrāns vai skaņa var nedarboties pareizi.
•• Dažas vecākas grafikas kartes neatbalsta HDMI 2.0, bet Jūs varat izvēlēties HDMI 2.0 izšķirtspēju loga vadības panelī.
•• Tas var izraisīt ekrāna nenormālu atspoguļojumu.
Iespējo vai atspējo DisplayPort 1.4.
DisplayPort 1.4
PIEZĪME
•• Noteikti konfigurējiet šo opciju atbilstoši grafikas kartes atbalstītajai DisplayPort versijai. Iestatiet šo opciju uz Disable (Izslēgt), ja
grafikas karte neatbalsta DisplayPort 1.4.
29
Šī funkcija atspējo izvēlņu pielāgojumus un konfigurāciju.
PIEZĪME
•• Tiek atspējotas visas funkcijas, izņemot Brightness (Spilgtums) sadaļā Picture Adjust (Attēla regulēšana), Input (Ievade), OSD Lock
(ekrāna displeja bloķēšanu) un Information (informāciju) sadaļā General (Vispārīgi).
Information
(Informācija)
Displeja informācijā tiks parādīts Serial Number (sērijas numurs), Total Power On Time (kopējais ieslēgšanas laiks), Resolution (izšķirtspēja).
Reset (Atiestatīt)
Atjauno noklusējuma iestatījumus.
LATVIEŠU
General
(Vispārīgi)
OSD Lock (Ekrāna
displeja bloķēšana)
On (Ieslēgt) Iespējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana).
Off (Izslēgt) Atspējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana).
30
LATVIEŠU
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Ekrānā nekas nav redzams.
Vai ir pievienots monitora strāvas vads?
•• Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
Vai barošanas LED lampiņa deg?
•• Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un nospiediet barošanas pogu.
Vai barošana ir ieslēgta un barošanas LED lampiņa
ir baltā krāsā?
•• Pārbaudiet, vai pievienotais ieejas avots ir iespējots (Settings (Iestatījumi) — Input (Ievade)).
Vai barošanas LED lampiņa mirgo?
•• Ja monitors darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, pakustiniet peli vai nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu, lai ieslēgtu
displeju.
•• Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
Vai tiek rādīts ziņojums The screen is not currently •• Tā notiek, ja signāli no datora (grafikas kartes) ir ārpus monitora ieteicamā horizontālās vai vertikālās frekvences
set to the recommended resolution. If you
diapazona. Skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļu Izstrādājuma specifikācija, lai iestatītu atbilstošu frekvenci.
have no video or the screen flickers, see the
troubleshooting guide in the product owner’s
manual. (Ekrānā pašlaik nav iestatīta ieteicamā
izšķirtspēja. Ja video netiek rādīts vai ekrānā ir
mirgoņa, skatiet problēmu novēršanas ceļvedi
produkta lietošanas rokasgrāmatā.)?
Vai ir redzams ziņojums No Signal (Nav signāla)?
•• Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monitoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet
to no jauna.
Vai instalējāt ekrāna draiveri?
•• Noteikti instalējiet displeja draiveri no mūsu tīmekļa vietnes: http://www.lg.com.
•• Pārliecinieties, ka grafikas karte atbalsta funkciju Plug and Play.
Dažas funkcijas ir atspējotas.
Vai, nospiežot Menu (Izvēlne) pogu, kādas no
funkcijām nav pieejamas?
•• Ekrāna displejs ir bloķēts. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi)un iestatiet OSD Lock (Ekrāna
displeja bloķēšana) uz Off (Izslēgt).
31
Ekrānā tiek aizturēts attēls.
•• Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturēšanu.
•• Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojiet ekrānsaudzētāju.
Ekrāna displejs ir nestabils un raustās. / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas.
Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?
•• Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1080i 60/50 Hz (rindpārlēce), ekrānā var būt ņirboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1080p vai
ieteicamo izšķirtspēju.
PIEZĪME
•• Vertikālā frekvence: lai parādītu attēlu, ekrāns jāatsvaidzina neskaitāmas reizes sekundē, kā dienasgaismas spuldze. Skaitu, cik reižu sekundē ekrāns tiek atsvaidzināts, sauc par
vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti, ko izsaka hercos (Hz).
•• Horizontālā frekvence: laiku, kāds nepieciešams, lai parādītu vienu horizontālo joslu, sauc par horizontālo ciklu. Ja 1 tiek dalīts ar horizontālo intervālu, rezultātā iegūst sekundē
attēloto horizontālo līniju skaitu. To sauc par horizontālo frekvenci, ko attēlo kHz.
•• Pārbaudiet, vai grafikas kartes izšķirtspēja vai frekvence ir monitoram pieļaujamajā diapazonā, un iestatiet ieteicamo (optimālo) izšķirtspēju, Windows sistēmā izvēloties
Vadības panelis > Displejs > Iestatījumi. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
•• Ja grafikas karti nevar iestatīt ieteicamajā (optimālajā) izšķirtspējā, teksts var būt izplūdis, ekrāns var būt neskaidrs, var tikt rādīts apgriezts displeja apgabals vai arī displejs var
būt nevienāds.
•• Iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no datora vai operētājsistēmas, un daļa izšķirtspēju var nebūt pieejamas atkarībā no grafikas kartes veiktspējas. Šādā gadījumā
sazinieties ar datora vai grafiskās kartes ražotāju, lai saņemtu palīdzību.
•• Dažas grafikas kartes var neatbalstīt 2560 x 1080 izšķirtspēju. Ja izšķirtspēju nevar parādīt, sazinieties ar grafikas kartes ražotāju.
LATVIEŠU
Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja
monitors ir izslēgts?
32
Displeja krāsa nav pareiza.
LATVIEŠU
Vai izskatās, ka displejam trūkst krāsu (16 •• Iestatiet krāsu uz 24 bitiem (dabiska krāsa) vai vairāk. Izmantojot Windows, dodieties uz Vadības panelis > Displejs >
krāsas)?
Iestatījumi > Krāsu kvalitāte. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
Vai displeja krāsa šķiet nestabila vai
vienkrāsaina?
•• Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Atkārtoti pievienojiet kabeli vai atkārtoti ievietojiet datora grafikas karti.
Vai ekrānā ir redzami punkti?
•• Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikseļu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav
kļūda, un tas nav saistīts ar monitora veiktspēju.
No austiņu porta netiek izvadīta skaņa.
Vai attēli tiek rādīti, izmantojot DP
(DisplayPort) vai HDMI ieeju, bez skaņas?
•• Pārliecinieties, ka austiņu porta savienojumi ir atbilstoši izveidoti.
•• Mēģiniet palielināt skaļumu, izmantojot kursorsviru.
•• Iestatiet datora audio izeju uz monitoru, ko lietojat. izmantojot Microsoft Windows, atveriet Vadības panelis > Aparatūra un
skaņa > Skaņa > iestatiet monitoru kā noklusējuma ierīci. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
33
LCD ekrāns
Izšķirtspēja
Darba frekvence
Krāsu dziļums
Ieteicamā izšķirtspēja
2560 x 1080 @ 60 Hz (HDMI)
2560 x 1080 @ 60 Hz (DP)
HDMI
Horizontālā frekvence 30 kHz līdz 164 kHz
56 Hz līdz 144 Hz
Horizontālā frekvence 30 kHz līdz 164 kHz
Vertikālā frekvence
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas
adapteris
Atbalsta 8 bitu krāsu.
2560 x 1080 @ 144 Hz (HDMI)
2560 x 1080 @ 144 Hz (DP)
DP
Barošanas avoti
Atbalsta 8 bitu krāsu.
DP (DisplayPort)
Maksimālā izšķirtspēja
Vertikālā frekvence
Ieejas savienotājs
HDMI
56 Hz līdz 144 Hz
, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN
Enerģijas vērtējums
19 V
Strāvas patēriņš
(parasti)
Darbības režīms: 52 W (Parasti)*
Miega režīmā: ≤ 0,3 W
Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W
DA-65G19, Asian Power Devices Inc. ražojums
Izvade: 19 V
3,42 A
2,5 A
LATVIEŠU
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA
34
Vides apstākļi
Darba apstākļi
LATVIEŠU
Uzglabāšanas apstākļi
Izmēri
Svars (bez iepakojuma)
Temperatūra
0 °C līdz 40 °C
Mitrums
Mazāk par 80 %
Temperatūra
-20 °C līdz 60 °C
Mitrums
Mazāk par 85 %
Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)
Ar statīvu
819,9 x 565,3 x 279,7 (mm)
Bez statīva
819,9 x 364,5 x 87 (mm)
Ar statīvu
8,3 kg
Bez statīva
6,1 kg
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Strāvas patēriņa darbības režīmu mēra, izmantojot LGE testa standartu. (Pilns balts attēlojums, maksimālā izšķirtspēja)
* Strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darba apstākļiem un monitora iestatījumiem.
35
Rūpnīcas atbalsta režīms
LATVIEŠU
(Priekšiestatījumu režīms, HDMI/ DisplayPort PC)
Priekšiestatījumu režīms
Horizontālā frekvence (kHz)
640 x 480
31,469
800 x 600
37,879
1024 x 768
48,363
1024 x 768
97,551
1152 x 864
109,756
1280 x 720
91,493
1280 x 1024
Vertikālā frekvence (Hz)
Polaritāte (H/V)
Piezīmes
59,94
-/-
HDMI/DisplayPort
60,317
+/+
HDMI/DisplayPort
60
-/-
HDMI/DisplayPort
119,989
+/-
HDMI/DisplayPort
119,952
+/-
HDMI/DisplayPort
119,912
+/-
HDMI/DisplayPort
130,035
119,958
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
83,894
74,973
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
113,221
99,93
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
137,26
119,98
+/-
HDMI/DisplayPort
2560 x 1080
68,93
59,94
+/-
HDMI/DisplayPort
2560 x 1080
86,79
74,94
+/-
HDMI 1.4/DisplayPort
2560 x 1080
113,24
99,94
+/-
DisplayPort
2560 x 1080
135,6
120
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
2560 x 1080
162,72
144
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
36
HDMI laiks (video)
LATVIEŠU
Priekšiestatījumu režīms
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
112,5
50
tikai HDMI
2160P
135
60
tikai HDMI
Barošanas LED
Režīms
LED krāsa
Režīms On (Ieslēgts)
Sarkans (dažas sekundes)
Miega režīmā
Izslēgt
Izslēgts režīms
Izslēgt
Piezīmes
Produkta modelis un sērijas numurs atrodas produkta aizmugurē un vienā sānā.
Ierakstiet tos zemāk, ja jums kādreiz būs nepieciešama apkalpošana.
Modelis
Sērijas Nr.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising