LG | 34GL750-B | User manual | LG 34GL750-B Руководство пользователя

LG 34GL750-B Руководство пользователя
OWNER’S MANUAL
NAUDOTOJO VADOVAS
(LED MONITORIUS*)
(LED Monitor*)
* L G LED monitoriai yra LCD monitoriai su galiniu
LED apšvietimu.
Prieš pradėdami dirbti su aparatu, atidžiai
perskaitykite šį vadovą ir saugokite jį, nes gali
prireikti ateityje.
34GL750
www.lg.com
Autorių teisės © 2019 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.
2
LIETUVIŲ K.
TURINYS
LICENCIJA.....................................3
INFORMACIJA APIE ATVIROJO
KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS
NAUDOJIMĄ.................................4
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS....4
-- Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga...5
-- Gaminio ir mygtukų aprašymas.............................5
Valdymo mygtuko naudojimas
-- Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas...6
Laikymas ant stalo
Stovo aukščio reguliavimas
Kampo reguliavimas
Kabelių tvarkymas
Kensington užrakto naudojimas
Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas
Montavimas ant sienos
MONITORIAUS NAUDOJIMAS.. 14
-- Prisijungimas prie kompiuterio............................15
HDMI jungtis
DisplayPort ekrano prievado jungtis
-- Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių.......16
HDMI jungtis
-- Išorinių įrenginių prijungimas................................16
Ausinių prijungimas
NAUDOTOJO NUSTATYMAI..... 17
-- Pagrindinio meniu aktyvavimas...........................17
Pagrindinio meniu funkcijos
-- Naudotojo nustatymai.............................................19
Meniu nustatymai
TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS............... 30
GAMINIO SPECIFIKACIJOS....... 33
-- Gamyklinis palaikymo režimas.............................35
-- HDMI sinchronizavimas (vaizdas)......................36
-- Maitinimo LED..............................................................36
3
Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licenciją rasite apsilankę www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
LIETUVIŲ K.
LICENCIJA
4
LIETUVIŲ K.
INFORMACIJA APIE ATVIROJO
KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS
NAUDOJIMĄ
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas
atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų
atsisakymus ir autorių teisių pastabas.
„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas
išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus
prašymą opensource@lge.com.
Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis
pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
DĖMESIO
•• Visada naudokite tik originalius LG priedus, kad užtikrintumėte saugumą ir tinkamą
gaminio eksploatavimą.
•• Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo,
garantija netaikoma.
•• Rekomenduojama naudoti pateiktus komponentus.
•• Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali būti
nerodomas arba galimi vaizdo triukšmai.
•• Šiame dokumente esančiuose paveikslėliuose vaizduojamos įprastos procedūros,
todėl jos gali skirtis nuo paties gaminio.
•• Surinkdami gaminį netepkite pašalinių medžiagų (tepalų, alyvų, kt.) ant srieginių
dalių. (Taip darydami galite sugadinti gaminį).
•• Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu
būdu sugadintam gaminiui.
•• Neneškite monitoriaus apversto, kai jį laikote tik už stovo pagrindo. Monitorius gali
nukristi nuo stovo ir taip galite susižeisti.
•• Keliant ar pernešant monitorių, nelieskite jo ekrano. Monitoriaus ekraną veikianti
jėga gali jį pažeisti.
•• Dėl bangų modelio išvaizdos, priešingai nei bendrasis padengimo metodas, taikoma
pridedant blizgios medžiagos į žaliavą.Turėdamas reikiamą išvaizdą, jis pasižymi
tvirtumu. Prašome naudoti produktą pasitikint, nes visiškai nėra problemos to
daryti.
PASTABA
•• Komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
•• Visa šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali būti pakeistos be
išankstinio pranešimo, kad būtų pagerintos gaminio eksploatacinės savybės.
•• Norėdami įsigyti papildomų priedų, apsilankykite elektronikos parduotuvėje,
internetinėje parduotuvėje arba susisiekite su mažmeninės prekybos parduotuve, iš
kurios pirkote gaminį.
•• Pateiktas maitinimo laidas, priklausomai nuo regiono gali skirtis.
5
Gaminio ir mygtukų aprašymas
Galite atsisiųsti ir įdiegti naujausią versiją iš „LGE” tinklapio (www.lg.com).
Tvarkyklės ir programinė įranga
Diegimo pirmenybė
Monitoriaus tvarkyklė
Rekomenduojama
OnScreen Control
Rekomenduojama
Valdymo mygtukas
LIETUVIŲ K.
Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga
6
Valdymo mygtuko naudojimas
LIETUVIŲ K.
Paspaudę valdymo mygtuką arba pirštu pasukę jį į kairę / dešinę, galėsite lengvai
valdyti monitoriaus funkcijas.
Pagrindinės funkcijos
Maitinimo
įjungimas
Norėdami įjungti monitorių, pirštu
paspauskite valdymo mygtuką.
Maitinimo
išjungimas
Norėdami išjungti monitorių, pirštu
paspauskite ir palaikykite valdymo
mygtuką.
/
Garsumo
reguliavimas
Valdymo mygtuką pasukę į kairę arba
dešinę galėsite nustatyti garsumą.
/
Ekrano
ryškumo
valdymas
Ekrano ryškumą galite valdyti
judindami vairasvirtės mygtukus
aukštyn / žemyn.
PASTABA
•• Valdymo mygtukas yra monitoriaus apačioje.
Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas
Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate, laikykitės šių nurodymų, kad
nesubraižytumėte arba nesugadintumėte monitoriaus bei užtikrintumėte saugų
monitoriaus perkėlimą (taikoma visų dydžių ir formų monitoriams).
•• Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jį laikyti originalioje
dėžėje arba pakuotėje.
•• Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus
laidus.
•• Tvirtai laikykite monitorių už jo šonų ir apačios. Nelaikykite skydelio.
7
•• Kai laikote monitorių, ekranas turi būti nukreiptas nuo jūsų, kad jo
nesubraižytumėte.
•• Pernešdami monitorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
•• Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite ir nepasukite į šonus – visada
laikykite jį tiesiai.
DĖMESIO
•• Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai įmanoma.
-- Taip galite sugadinti ekraną arba dalį pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.
LIETUVIŲ K.
•• IJei monitoriaus skydelį naudojate be stovo pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti
sutrikdytas monitoriaus stabilumas ir jis gali nukristi, taip jis gali būti sugadintas
arba ką nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti sutrikdytas valdymo mygtuko
veikimas.
8
Laikymas ant stalo
LIETUVIŲ K.
•• Pakelkite monitorių ir neapverstą padėkite ant stalo. Palikite bent 100 mm tarpą iki
sienos, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
DĖMESIO
•• Ištraukite maitinimo laidą prieš pernešdami ar montuodami monitorių. Kyla elektros
smūgio pavojus.
•• Įsitikinkite, kad naudojate prie gaminio pridėtą maitinimo laidą, bei prijunkite jį prie
įžeminto elektros lizdo.
•• Jei reikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba
apsilankykite mažmeninėje parduotuvėje.
9
Kampo reguliavimas
1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
2 Būtinai abiem rankom laikykite ir reguliuokite monitorių.
1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
2 Reguliuokite ekrano kampą.
Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 20° kampu, kad būtų patogu į
jį žiūrėti.
20
Maks. 120,0 mm
ĮSPĖJIMAS
•• Reguliuodami ekrano aukštį, neuždėkite rankos ant stovo
korpuso, kad nesusižeistumėte pirštų.
Galas
-5
Priekis
LIETUVIŲ K.
Stovo aukščio reguliavimas
10
LIETUVIŲ K.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
•• Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite apatinės monitoriaus
rėmo dalies, kaip parodyti toliau.
•• Kairiąją arba dešiniąją monitoriaus ekrano pusę galima šiek tiek pasukti į viršų arba į
apačią (iki 3°). Sureguliuokite horizontalųjį monitoriaus ekrano lygį.
20
Monitoriaus ekranas
-5
20
•• Būkite atsargūs, nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus
kampą.
-5
11
Kensington užrakto naudojimas
Sutvarkykite kabelius naudodami kabelių laikiklį, kaip parodyta paveikslėlyje.
Kensington apsaugos sistemos jungtis yra monitoriaus apačioje.
Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą rasite Kensington užrakto
vartotojo vadove arba interneto svetainėje http://www.kensington.com.
Naudodami Kensington apsaugos sistemos kabelį monitorių prijunkite prie stalo.
Pelės laikiklis
PASTABA
•• Apsaugos sistema Kensington yra atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų
galite įsigyti daugumoje elektronikos parduotuvių.
Kabelio laikiklis
LIETUVIŲ K.
Kabelių tvarkymas
12
LIETUVIŲ K.
Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas
Montavimas ant sienos
Šis monitorius atitinka prie sienos montuojamų laikiklių ar kitų suderinamų įrenginių
specifikacijas.
Monitorių montuokite bent jau 100 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm
tarpą ties kiekviena monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinėje mažmeninės prekybos
parduotuvėje. Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo
instrukcijas rasite vadove.
1 Padėkite monitorių ekranu į apačią. Norėdami apsaugoti monitoriaus skydelį
(ekraną), apdenkite paviršių minkštu audiniu arba monitoriaus apsauginiu dėklu,
kurį rasite produkto pakuotėje.
2 Išimkite keturis varžtus, kurie yra pritvirtinti monitoriaus gale.
3 Prie sienos montuojamą laikiklį uždėkite ant monitoriaus ir sulygiuokite jį su
varžtų skylėmis.
4 Norėdami laikiklį pritvirtinti prie monitoriaus, atsuktuvu prisukite keturis varžtus.
PASTABA
•• Ant sienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.
•• Daugiau informacijos apie montavimą rasite ant sienos montuojamo laikiklio
montavimo vadove.
•• Prie sienos montuodami laikiklį pasistenkite nenaudoti per daug jėgos, nes taip
galite pažeisti ekraną.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
13
1 Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio varžtus, galite pažeisti gaminio vidų.
2 VESA standarto neatitinkantys varžtai gali sugadinti gaminį ir jis gali nukristi.
LG Electronics neatsako už nelaimingus atsitikimus, kuriuos gali sąlygoti
nestandartiniai varžtai.
Tvirtinimo prie sienos sistema
(mm)
Standartinis sraigtas
Sraigtų skaičius
Prie sienos montuojamas
laikiklis (užsakomas atskirai)
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
PASTABA
•• Naudokite VESA standarte nurodytus varžtus.
•• Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos
reikalingos detalės.
•• Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite
įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.
•• Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali skirtis. Būtinai naudokite tinkamo
ilgio varžtus.
•• Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.
DĖMESIO
•• Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami arba montuodami monitorių, kad
išvengtumėte elektros smūgio.
•• Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi
ir sužeisti jus. Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį
pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
•• Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu
būdu sugadintam gaminiui.
LIETUVIŲ K.
Norėdami montuoti monitorių prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojamą
laikiklį (užsakomas atskirai) prie monitoriaus galo.
Įsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai užsifiksavo prie
monitoriaus ir sienos.
14
LIETUVIŲ K.
•• Naudokite VESA standartą atitinkantį ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus.
Gaminio garantija negalios apgadinimams, kuriuos sąlygos nederamų komponentų
naudojimas ar netinkamas naudojimas.
•• Matuojant nuo galinės monitoriaus pusės, kiekvieno įsukto varžto ilgis turi būti 8
mm arba mažesnis.
Prie sienos montuojamas laikiklis
Monitoriaus galinė pusė
Prie sienos
montuojamas laikiklis
Monitoriaus galinė
pusė
Varžtų matmenys
: M4 x L10
Maks. 8 mm
MONITORIAUS NAUDOJIMAS
•• Žemiau pateikti nurodymai yra taikomi 34GL750 modeliui. Šiame naudotojo vadove
pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus gaminio.
Paspauskite valdymo mygtuką, pasirinkite Settings (Parametrai) → Input (Įvestis)
ir pasirinkite įvesties parinktį.
DĖMESIO
•• Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iškraipymus.
•• Nerodykite nejudančio vaizdo ekrane per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo išlaikymą. Jei
įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.
PASTABA
•• Kai maitinimo laidą jungiate į lizdą, naudokite įžemintą (3 skylių) daugialypį lizdą
arba įžemintą elektros lizdą.
•• Jei temperatūra yra žema, įjungtas monitorius gali blykčioti. Tai normalu.
•• Kartais ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių arba mėlynų taškelių. Tai normalu. Tai
normalu.
15
•• Šis monitorius palaiko Plug and Play * savaiminio įdiegimo funkciją.
* Plug and Play : savaiminio įdiegimo funkcija leidžia prie kompiuterio pridėti įrenginį
be jokių konfigūracijų ar rankiniu būdu įdiegiamų tvarkyklių.
HDMI jungtis
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.
DĖMESIO
•• Naudojant DVI į HDMI / DP ( DisplayPort ) į HDMI kabelį galimos suderinamumo
problemos.
•• Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite
sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
•• Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su eternetu
DisplayPort ekrano prievado jungtis
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.
PASTABA
•• Gali nebūti vaizdo ar garso išvesties, priklausomai nuo kompiuterio DP
( DisplayPort ) versijos.
•• Būtinai naudokite suteiktą gaminio DisplayPort kabelį. Kitu atveju gali sutrikti
įrenginio veikimas.
•• Jei naudojate „Mini DisplayPort“ išvesties grafikos plokštę, naudokite „Mini DP“
su DP („Mini DisplayPort“ su „DisplayPort“) jungiantį laidą arba jungtį, palaikančią
„DisplayPort 1.4“. (Parduodama atskirai)
LIETUVIŲ K.
Prisijungimas prie kompiuterio
16
LIETUVIŲ K.
Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių
Išorinių įrenginių prijungimas
HDMI jungtis
Ausinių prijungimas
Iš jūsų AV įrenginio HDMI į monitorių siunčia skaitmeninius vaizdo ir garso signalus.
Ausinių prievadu išorinius įrenginius prijunkite prie monitoriaus.
PASTABA
•• Naudojant DVI į HDMI / DP ( DisplayPort ) į HDMI kabelį galimos suderinamumo
problemos.
•• Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite
sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
•• Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su eternetu
PASTABA
•• Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
•• Jeigu naudojate ausines kampuotu kištukas, tai gali sukelti problemų prijungiant
kitą išorinį įrenginį prie monitoriaus. Todėl rekomenduojam naudoti ausines su
tiesus kištukas.
Kampuotas kištukas
Tiesus kištukas
(rekomenduojama)
•• Ausinių ir garsiakalbių funkcijos gali būti apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir
išorinio įrenginio garso nustatymų.
17
Pagrindinio meniu
aktyvavimas.
1 Paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo
mygtuką.
2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią ( /
) ir į kairę / dešinę ( / ), kad nustatytumėte
parinktis.
3 Norėdami išeiti iš pagrindinio meniu dar kartą
spustelėkite valdymo mygtuką.
Valdymo mygtukas
Mygtukas
Meniu Būsena
Aprašymas
Pagrindinis meniu išjungtas
Įjungiamas pagrindinis meniu.
Pagrindinis meniu įjungtas
Išeinama iš pagrindinio meniu.
(Palaikę nuspaustą mygtuką išjungsite monitorių: tokių būdu
išjungti monitorių galite bet kuriuo metu, net kai yra įjungta
OSD)
Pagrindinis meniu
išjungtas
Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
Pagrindinis meniu
įjungtas
Įeinama į Input (Įvestis) funkciją.
Pagrindinis meniu
išjungtas
Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
Pagrindinis meniu
įjungtas
Įveda Settings (Parametrai) funkcijas.
Pagrindinis meniu
išjungtas
Rodo dabartinės įvesties informaciją.
Pagrindinis meniu
įjungtas
Išjungia monitorių.
Pagrindinis meniu
išjungtas
Rodo dabartinės įvesties informaciją.
Pagrindinis meniu
įjungtas
Įjungiama Game Mode (Žaidimų režimas) funkcija.
LIETUVIŲ K.
NAUDOTOJO
NUSTATYMAI
18
Pagrindinio meniu funkcijos
LIETUVIŲ K.
Pagrindinis meniu
Power Off
Input
Exit
Game Mode
Settings
Aprašymas
Input (Įvestis)
Nustatomas įvesties režimas.
Power Off (Maitinimo
išjungimas)
Išjungia monitorių.
Settings (Parametrai)
Konfigūruojami ekrano nustatymai.
Game Mode (Žaidimų
režimas)
Nustatomas žaidimų režimas žaidimams.
Exit (Išeiti)
Išeinama iš pagrindinio meniu.
19
LIETUVIŲ K.
Naudotojo nustatymai
Meniu nustatymai
1
2
3
4
Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite valdymo mygtuką monitoriaus apačioje ir įveskite meniu Settings (Parametrai).
Parinktis reguliuokite valdymo mygtuką spausdami į viršų / apačią / kairę / dešinę.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko piktogramą arba paspauskite ( ).
Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko piktogramą, kol išeisite.
Game Mode (Žaidimų režimas)
Game Adjust (Žaidimo
reguliavimas)
Picture Adjust (Vaizdo
reguliavimas)
Input (Įvestis)
General (Bendra)
20
LIETUVIŲ K.
Settings (Parametrai)
Aprašymas
Game Mode (Žaidimų režimas)
Žaidimų režimas pakeičiamas į optimizuotą režimą.
Game Adjust (Žaidimo reguliavimas)
Reguliuoja 1ms Motion Blur Reduction,Adaptive-Sync,Black Stabilizer,Response Time,Cross Hair ir Game Reset.
Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas)
Reguliuoja Brightness,Contrast,Sharpness,Gamma,Color Temp,R/G/B,Black Level,DFC ir Picture Reset.
Input (Įvestis)
General (Bendra)
Input List (Įvesčių
Parenkamas įvesties režimas.
sąrašas)
Aspect Ratio
Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.
(Vaizdo formatas)
Nustato Language,SMART ENERGY SAVING,Power LED,Automatic Standby,HDMI Compatibility Mode,DisplayPort 1.4,OSD
Lock,Information ir Reset.
DĖMESIO
•• Jūsų monitoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
21
SDR „Game Mode“ (Žaidimų režimas) SDR (ne HDR) signalas.
Gamer 1 (1 žaidėjas)
Gamer 2 (2 žaidėjas)
FPS
Game Mode
RTS (Realiojo laiko
(Žaidimų režimas) strategijos)
Aprašymas
Pasirinkę šį režimą vartotojai gali keisti elementus, įskaitant ir su žaidimu susijusias parinktis.
Gamer 1 (1 žaidėjas) ir Gamer 2 (2 žaidėjas) vaizdo režimai leidžia išsaugoti du asmeniškai nustatytus rodymo nustatymus,
įskaitant su žaidimu susijusias nustatymo parinktis.
Šis režimas optimizuotas FPS (pirmojo asmens šaudyklės) žaidimams.
Šis režimas optimizuotas RTS (realiojo laiko strategijos) žaidimams.
Vivid
Padidina vaizdų kontrastingumą, ryškumą ir raiškumą ekrane.
Reader (Skaitymas)
Ekrano vaizdas optimizuojamas dokumentų peržiūrai. OSD meniu galite pašviesinti ekraną.
HDR Effect
Optimizuoja ekraną aukštam dinaminiam intervalui.
LIETUVIŲ K.
Settings (Parametrai) > Game Mode
(Žaidimų režimas)
22
HDR „Game Mode“ (Žaidimų režimas) signalas.
LIETUVIŲ K.
Settings (Parametrai) > HDR Game Mode
(HDR Žaidimų režimas)
Gamer 1 (1 žaidėjas)
HDR Game Mode
(HDR Žaidimų
režimas)
Aprašymas
Gamer 2 (2 žaidėjas)
Pasirinkę šį režimą vartotojai gali keisti elementus, įskaitant ir su žaidimu susijusias parinktis.
Gamer 1 (1 žaidėjas) ir Gamer 2 (2 žaidėjas) vaizdo režimai leidžia išsaugoti du asmeniškai nustatytus rodymo nustatymus,
įskaitant su žaidimu susijusias nustatymo parinktis.
FPS
Šis režimas optimizuotas FPS (pirmojo asmens šaudyklės) žaidimams. Tinka itin tamsiems FPS žaidimams.
RTS
Šis režimas optimizuotas RTS (realiojo laiko strategijos) žaidimams.
Vivid
Optimizuotas ekranas ryškioms spalvoms.
Standard
Optimizuotas ekranas HDR režimui.
PASTABA
•• HDR turinys gali tinkamai neveikti, priklausomai nuo „Windows10 OS“ nustatymo. Prašome patikrinti HDR On (įjungimas) / Off (išjungimas) „Windows“
nustatymą.
•• Kai HDR funkcija įjungta, simboliai ar paveikslėlio kokybė gali būti netinkama remiantis grafinės plokštės veikimo parametrais.
•• Kai įjungta HDR funkcija, gali mirgėti ar traškėti ekranas, kai keičiama monitoriaus įvestis ar įjungiamas ar išjungiamas maitinimas „on“ (įjungti) / „off“
(išjungti) pagal grafinės plokštės veikimo parametrus.
23
Aprašymas
Šiuo režimu sumažinamas judesio neryškumas greitai judančiuose vaizdo įrašuose. Norint maksimaliai išnaudoti
šią funkciją, pasirinkite 2560 x 1080 @ 120Hz/144Hz, prieš įjungdami 1ms Motion Blur Reduction (judesio
neryškumo sumažinimas).
On (Įjungta)
Game Adjust
(Žaidimo
reguliavimas)
Ši funkcija prieinama šiuo vertikaliu dažniu. (120Hz,144Hz)
Išjungia 1ms Motion Blur Reduction (judesio neryškumo sumažinimas) režimą.
1ms Motion Blur
Reduction
Off (Išjungta)
PASTABA
•• Norint sumažinti judesio neryškumą, ryškumas sumažinamas galinės šviesos valdikliu.
•• 1ms Motion Blur Reduction (judesio neryškumo sumažinimas) ir Adaptive-Sync ypatybių negalima naudoti tuo pačiu metu.
•• Ši funkcija optimizuota žaidimams.
•• Rekomenduojama išjungti, kai nesinaudojate žaidimo funkcijomis.
•• 1ms Motion Blur Reduction (judesio neryškumo sumažinimas) veikimo metu gali prasidėti mirksėjimas.
LIETUVIŲ K.
Settings (Parametrai) > Game Adjust
(Žaidimo reguliavimas)
24
LIETUVIŲ K.
Užtikrinamas tolygus ir tikroviškas vaizdas sinchronizuojant vertikalų įvesties signalo dažnį su išvesties signalu.
DĖMESIO
Game Adjust
(Žaidimo
reguliavimas)
Adaptive-Sync
Black Stabilizer
(Juodos spalvos
stabilizavimas)
•• Palaikoma sąsaja: DisplayPort,HDMI.
•• Palaikoma versija: įsitikinkite, kad grafinė korta būtų atnaujinta naujausia tvarkykle.
•• Vienu metu negalima aktyvuoti Adaptive-Sync ir 1ms Motion Blur Reduction funkcijų.
On (Įjungta)
Adaptive-Sync funkcija įjungta.
Off (Išjungta)
Įveda Adaptive-Sync bruožas.
Galite valdyti juodos spalvos kontrastą, kad geriau matytumėte tamsias scenas.
Tamsiame žaidimo ekrane galite lengvai atskirti objektus.
25
Response Time
(Reakcijos laikas)
Game Adjust
(Žaidimo
reguliavimas)
Faster
(Greičiau)
Reakcijos laikas nustatomas į Faster (Greičiau).
Fast (Greitas)
Reakcijos laikas nustatomas į Fast (Greitas).
Normal
(Standartinis)
Reakcijos laikas nustatomas į Normal (Standartinis).
Off (Išjungta)
Nenaudoja laiko reakcijos gerinimo funkcijos.
Cross Hair
(Taikinys)
Taikinys rodo žymę ekrano centre, skirtą šaudymo pirmu asmeniu (FPS) žaidimams. Naudotojai gali rinktis jų žaidimo aplinką
atitinkantį taikinį iš keturių skirtingų taikinių.
•• Kai monitorius išjungtas arba veikia energijos taupymo režimu, Cross Hair (Taikinio) funkcija automatiškai išsijungia.
Game Reset
(Žaidimo
atstatymas)
Atstato numatytuosius žaidimo nustatymus.
LIETUVIŲ K.
Remiantis ekrano greičiu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas.
Įprastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti Fast (Greitas).
Jei vaizdas keičiasi greitai, rekomenduojama nustatyti Faster (Greičiau).
Pasirinkę Greitesnis Režimas , Judesio Suliejimas gali vykti priklausomai nuo turinio.
26
LIETUVIŲ K.
Settings (Parametrai) > Picture Adjust
(Vaizdo reguliavimas)
Brightness
Contrast
Sharpness (Aiškumas)
Gamma (Gama)
Picture Adjust
(Vaizdo
reguliavimas)
Color Temp (Spalvų
temp.)
R/G/B
Black Level (Juodos
spalvos sodrumas)
Aprašymas
Reguliuoja ekrano ryškumą.
Reguliuoja ekrano kontrastą.
Reguliuojamas ekrano aiškumas.
Mode 1, Mode 2,
Kuo aukštesnė gamos vertė, tuo tamsesnis vaizdas. Kuo mažesnė gamos vertė, tuo vaizdas
Mode 3
šviesesnis.
Mode 4
Jeigu nereikia reguliuoti gama nustatymų, pasirinkite Mode 4.
Custom
(Individualus
Vartotojas gali reguliuoti raudoną, žalią arba mėlyną spalvą pagal poreikį.
nustatymas)
Warm (Šilta)
Nustato rausvo tono ekrano spalvas.
Medium (Vidutinis) Nustato ekrano spalvą tarp raudono ir mėlyno tono.
Cool (Vėsi)
Nustato melsvo tono ekrano spalvas.
Manual
Nustato spalvos temperatūrą 500K pokyčiu. (Įsidėmėkite, kad vietoj 9500K palaikoma 9300K).
Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami Red (Raudona), Green (Žalia) ir Blue (Mėlyna) spalvas.
Nustatomas perėjimo lygis (tik HDMI).
yy Perėjimas: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausia spalvą, kokią gali rodyti monitorius.
High(Aukštas)
Low (Žemas)
Palaiko esamą ekrano kontrastą.
Sumažinamas juodos spalvos kiekis ir padidinamas baltos
spalvos kiekis dabartiniame ekrano kontrasto santykyje.
Automatiškai pagal ekraną reguliuojamas šviesumas.
Išjungiama DFC funkcija.
DFC
On (Įjungta)
Off (Išjungta)
Picture Reset (Vaizdo
atstatymas)
Atstato numatytuosius vaizdo ir spalvų nustatymus.
27
Input List (Įvesčių
sąrašas)
Aprašymas
Parenkamas įvesties režimas.
Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.
Input (Įvestis)
Aspect Ratio (Vaizdo
formatas)
Full Wide (Visas plotis)
Vaizdo įrašai rodomi plačiame ekrane, nepriklausomai nuo vaizdo įrašų signalo įvesties.
Original (Originalus)
Rodo vaizdą pagal įvesties vaizdo signalo vaizdo formatą.
Just Scan (tik skenuoti)
Vaizdo formatas nereguliuojamas pagal originalą.
PASTABA
•• Jei yra parinkta rekomenduojama skiriamoji geba, ekranas, pasirinkus parinktį Full Wide (Visas plotis) ar Original
(Originalus), gali atrodyti vienodai. (2560 x 1080)
•• Nėra jokio „Just Scan (tik skenuoti)“ meniu „Adaptive-Sync“ režimu. ( Pereikite į „Picture“ (vaizdas) → „Game Adjust“
(žaidimo reguliavimas) → „Adaptive-Sync“, kad nustatytumėte „Adaptive-Sync“ „On“ (įjungta) ar „Off“ (išjungta))
LIETUVIŲ K.
Settings (Parametrai) > Input (Įvestis)
28
LIETUVIŲ K.
Settings (Parametrai) >
General (Bendra)
Language (Kalba)
SMART ENERGY
SAVING
Power LED
(Maitinimo LED)
Aprašymas
Meniu ekrane nustato norimą kalbą.
High
Didelio efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.
(Aukštas)
Low (Žemas) Mažo efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.
Off (Išjungta) Išjungiama SMART ENERGY SAVING funkcija.
Įjungiamas / išjungiamas maitinimo LED indikatorius monitoriaus apačioje.
On (Įjungta) Maitinimo LED automatiškai įjungiamas.
Off (Išjungta) Maitinimo LED išjungiamas.
Automatic Standby Funkcija, kuri ekrane neatliekant jokių veiksmų tam tikrą laiką, monitorių išjungia automatiškai. Galite nustatyti laikmačio automatinio
(Automatinis
išjungimo funkciją. (8H, 6H, 4H ar Off (Išjungta))
budėjimas)
„HDMI Compatibility Mode“ (HDMI suderinimo režimas) ypatybė gali atpažinti pasenusią įrangą, kuri nepalaiko HDMI 2.0.
General
(Bendra)
On (Įjungta)
HDMI
Compatibility
Mode
Aktyvuoja HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo režimas).
Off (Išjungta) Išjungia HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo režimas).
PASTABA
•• Jei prijungtasis įtaisas nepalaiko HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo režimas) ekranas ar garsas gali tinkamai neveikti.
•• Kai kurios senesnių versijų grafikos kortelės nepalaiko HDMI 2.0, bet galite pasirinkti HDMI 2.0 skiriamąją gebą lango valdymo pulte.
•• Todėl ekranas gali rodyti nenormaliai.
Įjungia arba išjungia „DisplayPort 1,4“.
DisplayPort 1.4
PASTABA
•• Įsitikinkite, kad funkcija įjungiama arba išjungiama atsižvelgiant į grafikos plokštės palaikomą DisplayPort versiją. Jei grafikos plokštė
nepalaiko DisplayPort 1.4, išjunkite šią parinktį.
29
General
(Bendra)
OSD Lock (OSD
užraktas)
Information
(Informacija)
Reset
(Atstatymas)
On (Įjungta) Įjungiamas OSD Lock (OSD užraktas).
Off (Išjungta) Išjungiamas OSD Lock (OSD užraktas).
PASTABA
•• Išjungiamos visos funkcijos, išskyrus Brightness (Ryškumas) parinktyje Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas), Input (Įvestis), OSD
Lock (OSD užraktas) ir Information (Informacija) parinktyje General (Bendra).
Monitorius pateikia šią informaciją: Serial Number (Serijos Nr.), Total Power On Time (bendrasis maitinimo įjungimo laikas), Resolution
(skiriamoji galia).
Grąžinama į nustatymus pagal numatymą.
LIETUVIŲ K.
Ši funkcija išjungia meniu konfigūravimo ir reguliavimo funkcijas.
30
LIETUVIŲ K.
TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS
Ekrane nieko nerodoma.
Ar monitoriaus maitinimo laidas yra įjungtas?
•• Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Ar maitinimo LED dega?
•• Patikrinkite maitinimo laido jungtį ir paspauskite maitinimo mygtuką.
Ar yra įjungtas maitinimas ir maitinimo LED šviečia
baltai?
•• Patikrinkite, ar prijungta įvestis įjungta (Settings (Parametrai) > Input (Įvestis)).
Ar mirksi maitinimo LED?
•• Jei monitorius veikia miego režimu, pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, kad įjungtumėte
ekraną.
•• Patikrinkite, ar kompiuteris yra įjungtas.
Ar rodoma žinutė The screen is not currently
•• Ši problema pasireiškia, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) siunčiami signalai nepatenka į rekomenduojamą horizontalų
set to the recommended resolution. If you
arba vertikalų monitoriaus dažnio diapazoną. Perskaitykite šio vartotojo vadovo Gaminio specifikacijos skyrių ir
have no video or the screen flickers, see
nustatykite atitinkamą dažnį.
the troubleshooting guide in the product
owner’s manual. (Šiuo metu nenustatyta
rekomenduojama ekrano rezoliucija. Jei nematote
vaizdo įrašo arba ekranas mirga, žr. trikčių
šalinimo vadovą produkto naudotojo vadove.)?
Ar vis dar rodomas pranešimas No Signal (Nėra
signalo)?
•• Pranešimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelį ir
iš naujo jį prijunkite.
Ar įdiegėte ekrano tvarkyklę?
•• Įsitikinkite, kad siunčiatės monitoriaus tvarkyklę iš mūsų tinklapio: http://www.lg.com.
•• Įsitikinkite, kad vaizdo plokštė palaiko Plug and Play (Savaiminis įdiegimas) funkciją.
Kai kurios funkcijos yra išjungtos.
Ar paspaudę Menu (Meniu) mygtuką negalite
pasirinkti kai kurių funkcijų?
•• OSD yra užrakintas. Eikite į Settings (Parametrai) > General (Bendra) ir nustatykite parinktį OSD Lock (OSD
užraktas) į padėtį Off (Išjungta).
31
Ar vaizdas lieka užstrigęs, net jei
monitorių išjungiate?
•• Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti monitorių ir vaizdas bus užlaikomas.
•• Naudokite ekrano užsklandą, kad prailgintumėte monitoriaus veikimo laiką.
Ekrane rodomas vaizdas yra nestabilus ir juda. / Monitoriuje rodomi vaizdai palieka šešėlių atspindžius.
Ar pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją •• Jei pasirinkta HDMI 1080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti), ekranas gali mirksėti. Skiriamąją gebą pakeiskite į 1080p
gebą?
arba į rekomenduojamą gebą.
PASTABA
•• Vertikalus dažnis: tam, kad būtų rodomas vaizdas, ekranas turi būti atnaujinamas daugybę kartų per sekundę, kaip fluorescentinė lempa. Per sekundę atnaujinamo ekrano
skaičius vaidinamas vertikaliu dažniu, arba atnaujinimo sparta ir išreiškiama Hz.
•• Horizontalus dažnis: laikas, kurio reikia parodyti vieną horizontalią liniją, vadinamas horizontaliu ciklu. Jei 1 yra padalinamas horizontaliu intervalu, rezultatas – per sekundę
rodomų horizontalių linijų skaičius. Šis skaičius tai horizontalusis dažnis, kuris yra išreiškiamas kHz.
•• Patikrinkite, ar vaizdo plokštės skiriamoji geba arba dažnis atitinka leidžiamą monitoriaus diapazoną ir nustatykite rekomenduojamą (optimalią) skiriamąją gebą Windows
pasirinkę Valdymo skydas > Ekranas > Nustatymai . (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
•• Jei rekomenduojama (optimali) vaizdo plokštės skiriamoji geba nebus nustatyta, tekstas gali susilieti, ekranas gali būti pritemęs, vaizdas ekrane gali būti nukirstas arba
netinkamai sulygiuotas.
•• Nustatymo metodai gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio ar operacinės sistemos, todėl kai kurios skiriamosios gebos gali neveikti, priklausomai nuo vaizdo plokštės veikimo.
Tokiu atveju kreipkitės pagalbos į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.
•• Kai kurios vaizdo plokštės gali nepalaikyti 2560 x 1080 skiriamosios gebos. Jei skiriamoji geba negali būti rodoma, susisiekite su savo vaizdo plokštės gamintoju.
LIETUVIŲ K.
Vaizdas toliau bus rodomas ekrane.
32
LIETUVIŲ K.
Ekrano spalvos nenormalios.
Ar ekrano spalvos atrodo išblukusios
(16 spalvų)?
•• Nustatykite 24 bitų spalvas (tikrąsias spalvas) arba aukštesnį nustatymą. Naudojant Windows , eikite į Valdymo skydas >
Ekranas > Nustatymai > Spalvų kokybė . (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
Ar ekrano spalvos yra nepastovios, ar
rodomas nespalvotas vaizdas?
•• Patikrinkite ar tinkamai prijungtas signalo kabelis. Iš naujo prijunkite laidą arba pakartotinai įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.
Ar ekrane matomos dėmės?
•• Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų, žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra
gedimas ir nėra susiję su monitoriaus veikimu.
Iš ausinių prievado nesklinda garsas.
Ar naudojant DP ( DisplayPort ) ar HDMI
įvestį vaizdai rodomi be garso?
•• Įsitikinkite, kad ausinių prievado jungtys yra tinkamai pagamintos.
•• Pamėginkite padidinti garsumą valdymo mygtuku.
•• Nustatykite kompiuterio garso išvestį į naudojamą monitorių: būdami Microsoft Windows pasirinkite Valdymo skydas >
Aparatinė įranga ir garsas > Garsas > Nustatykite monitorių kaip numatytąjį įrenginį . (Nustatymas gali skirti priklausomai
nuo naudojamos operacinės sistemos.)
33
LCD ekranas
Skiriamoji geba
Veikimo dažnis
Spalvų sodrumas
Energijos šaltiniai
AC / DC adapteris
Palaikomos 8 bitų spalvos.
DP (DisplayPort)
Palaikomos 8 bitų spalvos.
Maks. skiriamoji geba
2560 x 1080 esant 144 Hz (HDMI)
2560 x 1080 esant 144 Hz (DP)
Rekomenduojama skiriamoji geba
2560 x 1080 esant 60 Hz (HDMI)
2560 x 1080 esant 60 Hz (DP)
HDMI
DP
Įvesties jungtis
HDMI
Horizontalusis dažnis
30 kHz iki 164 kHz
Vertikalusis dažnis
56 Hz iki 144 Hz
Horizontalusis dažnis
30 kHz iki 164 kHz
Vertikalusis dažnis
56 Hz iki 144 Hz
, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN
Galios vertinimas
19 V
Energijos sąnaudos
(įprastos)
Veikimo režimas: 52 W (įprastos)*
Miego režimu: ≤ 0,3 W
Išjungimo režimas: ≤ 0,3 W
DA-65G19, kurį pagamino Asian Power Devices Inc.'as
Išvestis: 19 V
3,42 A
2,5 A
LIETUVIŲ K.
GAMINIO SPECIFIKACIJOS
34
LIETUVIŲ K.
Aplinkos sąlygos
Veikimo sąlygos
Sandėliavimo sąlygos
Matmenys
Svoris (be pakuotės)
Temperatūra:
nuo 0 °C iki 40 °C;
Drėgmė:
Mažesnė nei 80 proc.
Temperatūra:
nuo -20 °C iki 60 °C;
Drėgmė:
Mažesnė nei 85 proc.
Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)
Su stovu
819,9 x 565,3 x 279,7 (mm)
Be stovo
819,9 x 364,5 x 87 (mm)
Su stovu
8,3 kg
Be stovo
6,1 kg
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
* Energijos sąnaudų veikimo režimas matuojamas pagal LGE bandymo standartą. (Visiškai baltos spalvos šablonas, maksimali rezoliucija)
* Energijos sąnaudų lygis gali skirtis priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nustatymų.
35
LIETUVIŲ K.
Gamyklinis palaikymo režimas
(Iš anksto nustatytas režimas, HDMI/ DisplayPort PC)
Iš anksto nustatytas
režimas
Horizontalusis dažnis (kHz)
640 x 480
31,469
800 x 600
37,879
1024 x 768
48,363
1024 x 768
97,551
1152 x 864
109,756
1280 x 720
91,493
1280 x 1024
Vertikalusis dažnis (Hz)
Poliškumas (H / V)
Pastabos
59,94
-/-
HDMI/DisplayPort
60,317
+/+
HDMI/DisplayPort
60
-/-
HDMI/DisplayPort
119,989
+/-
HDMI/DisplayPort
119,952
+/-
HDMI/DisplayPort
119,912
+/-
HDMI/DisplayPort
130,035
119,958
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
83,894
74,973
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
113,221
99,93
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
137,26
119,98
+/-
HDMI/DisplayPort
2560 x 1080
68,93
59,94
+/-
HDMI/DisplayPort
2560 x 1080
86,79
74,94
+/-
HDMI 1.4/DisplayPort
2560 x 1080
113,24
99,94
+/-
DisplayPort
2560 x 1080
135,6
120
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
2560 x 1080
162,72
144
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
36
LIETUVIŲ K.
HDMI sinchronizavimas (vaizdas)
Iš anksto nustatytas režimas
Horizontalusis dažnis (kHz)
Vertikalusis dažnis (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
112,5
50
tik HDMI
2160P
135
60
tik HDMI
Maitinimo LED
Režimas
LED spalva
Įjungta
Raudona (kelias sekundes)
Miego režimu
Išjungta
Išjungimo režimas
Išjungta
Pastabos
Gaminio modelis ir serijos numeris pateiktas gale ir vienoje gaminio pusėje.
Užsirašykite juos toliau, jei jums reikės bet kokios paslaugos.
Modelis
Serijos nr.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising