LG | 34WK95U-W | User manual | LG 34WK95U-W Руководство пользователя

LG 34WK95U-W Руководство пользователя
KASUTUSJUHEND
LED-LCD-MONITOR
(LED-Monitor*)
* LG LED-monitorid on LED-taustavalgustusega
vedelkristallmonitorid.
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi
ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.
34WK95U
34BK95U
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.
SISUKORD
LITSENTS
Igal mudelil on oma litsents. Litsentsi kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lg.com.
EESTI
LITSENTS..................................................... 2
TEAVE AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA
MÄRKUSE KOHTA........................................ 3
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE.... 3
MONITORI KASUTAMINE............................. 8
KASUTAJA SEADED.................................... 11
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.
TÕRKEOTSING............................................ 22
TOOTE TEHNILISED ANDMED..................... 24
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
* USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.
2
TEAVE AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA
MÄRKUSE KOHTA
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti http://
opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja
autoriõiguseteated.
LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamisega seotud kulud, nagu
andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@
lge.com.
See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see
teave edastati.
MÄRKUS
•• Osad võivad juhendi piltidel toodud osadest erineda.
•• Toote omaduste täiustamiseks võidakse juhendis esitatud toote teavet ja tehnilisi andmeid eelnevalt
etteteatamata muuta.
•• Valikuliste tarvikute soetamiseks külastage elektroonikapoodi, veebimüügi keskkonda või pöörduge jaemüüja
poole, kellelt te toote ostsite.
•• Kaasasolev toitejuhe võib piirkonniti erineda.
Toetatud draiverid ja tarkvara
Saate uusima versiooni alla laadida ja installida kaasasolevalt CD-plaadilt või LGE veebilehelt (www.lg.com).
Draiverid ja tarkvara
Paigaldamise järjekord
Monitori draiver
Soovitatav
OnScreen Control
Soovitatav
Duaalne Kontroller
Valikuline
True Color Pro
Valikuline
ETTEVAATUST
•• Teie ohutuse ja toote talitluse tagamiseks kasutage alati originaalosasid.
•• Toote garantii ei hüvita järeletehtud osadest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
•• Soovitatav on kasutada kaasasolevaid komponente.
•• Kasutades üldiselt, LG heakskiiduta kaableid, ei pruugi ekraan pilti kuvada või esineda võib pildimüra.
•• Käesoleva dokumendi joonised tähistavad tüüpprotseduure, mistõttu võivad joonised tegelikust tootest
erineda.
•• Toote kokkupanemisel ärge kandke kruvi osadele võõraineid (õlid, määrdeained jne). (Vastasel juhul võite
toodet kahjustada).
•• Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused
ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
•• Ärge kandke monitori tagurpidi, statiivi alusest kinni hoides. See võib põhjustada monitori statiivi küljest lahti
tulemise ja vigastusi.
•• Monitori tõstmisel või teisaldamisel ärge puudutage monitori ekraani. Monitori ekraanile avaldatav jõud võib
ekraani kahjustada.
3
Monitori teisaldamine ja tõstmine
Toote ja nuppude kirjeldus
EESTI
Monitori teisaldamisel või tõstmisel järgige alltoodud juhiseid, et vältida monitori kriimustamist või kahjustamist
ning et tagada ohutu transportimine olenemata monitori kujust või suurusest.
•• Enne monitori teisaldamist soovitame asetada monitori selle originaalkarpi või pakendisse.
•• Enne monitori teisaldamist või tõstmist ühendage toitejuhe ja kõik muud kaablid lahti.
•• Hoidke tugevalt kinni monitori korpuse alaosast ja külgedest. Ärge hoidke kinni paneelist.
•• Monitori hoides peab selle ekraan olema kriimustuste vältimiseks teist eemale suunatud.
•• Monitori transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
•• Monitori teisaldamisel hoidke monitori püstiasendis, ärge keerake ega kallutage monitori külili.
Juhthoova nupp
Kuidas juhthoova nuppu kasutada?
Saate monitori funktsioone lihtsasti juhtida juhthoova nuppu vajutades või sõrmega vasakule/paremale/üles/
alla liigutades.
Põhifunktsioonid
/
MÄRKUS
•• Juhthoova nupp asub monitori all.
4
Toite
sisselülitamine
Monitori sisselülitamiseks vajutage juhthoova
nuppu sõrmega üks kord.
Toite
väljalülitamine
Monitori väljalülitamiseks vajutage juhthoova
nuppu üks kord ja hoidke nupp vähemalt 5
sekundit allavajutatuna.
Helitugevuse
juhtimine
Helitugevuse juhtimiseks liigutage juhthoova
nuppu vasakule/paremale.
ETTEVAATUST
•• Võimalusel vältige monitori ekraani puudutamist.
-- Ekraani puudutamise tagajärjel võivad ekraan ja mõned kujutiste loomiseks kasutatavad pikslid kahjustada
saada.
•• Kasutades monitori paneeli ilma statiivi aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada monitori ebastabiilset
seisundit ja mahakukkumist, mille tagajärjel saab monitor kahjustada või tekivad inimvigastused. Lisaks võib
see põhjustada tõrkeid juhthoova nupu töös.
Lauale paigaldamine
Statiivi kõrguse reguleerimine
•• Tõstke monitori ja asetage see lauale püstiasendis. Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja seina vahele
vähemalt 100 mm.
1 Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
2 Hoidke alati monitorist kinni mõlema käega ja monitori üle kontrolli omades.
EESTI
Maks. 110,0 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
HOIATUS
•• Ekraani kõrguse reguleerimisel ärge asetage kätt statiivi korpusele; nii väldite sõrmede vigastamist.
Nurga reguleerimine
1 Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
2 Reguleerige ekraani nurka.
Ekraani nurka saab mugava vaateasendi leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole vahemikus -5° kuni 15°.
HOIATUS
ETTEVAATUST
•• Enne monitori teisaldamist või paigaldamist ühendage toitejuhe lahti. Esineb elektrilöögioht.
•• Kasutage kindlasti toote pakendis olevat toitejuhet ja ühendage see maandatud pistikupessa.
•• Kasutades teist toitejuhet võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või pöörduge lähimasse jaekauplusesse.
•• Ekraani reguleerimisel sõrmede vigastamise vältimiseks ärge hoidke monitori raami allosast kinni joonisel
näidatud viisil.
•• Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage ega vajutage ekraani.
5
EESTI
Kensingtoni luku kasutamine
Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine
Kensingtoni turvasüsteemi ühenduspistik asub monitori allosas.
Lisateavet Kensingtoni luku paigaldamise ja kasutamise kohta leiate selle juhendist ja veebiaadressilt http://
www.kensington.com.
Ühendage monitori Kensingtoni turvasüsteemi kaabli abil laua külge.
Käesolev monitor vastab seinale kinnitamise plaadi või teiste ühilduvate seadmete tehnilistele andmetele.
MÄRKUS
•• Seinale kinnitamise plaati müüakse eraldi.
•• Paigaldamisega seotud lisateavet leiate seinale kinnitamise plaadi juhendist.
•• Olge hoolikas, et seinale kinnitamise plaadi paigaldamisel liigset jõudu mitte rakendada, kuna see võib ekraani
kahjustada.
•• Eemaldage alus enne monitori paigaldamist seinale kinnitamise plaadile, läbides aluse kinnitamise toimingu
vastupidises järjestuses.
Seinale kinnitamine
Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja seina ning kõigi külgede vahele vähemalt 100 mm. Üksikasjalikke
paigaldusjuhiseid küsige kohalikust jaekauplusest. Lisaks leiate muudetava nurgaga kinnituskronsteini
paigaldamise ja kasutamise kohta leiate teavet kronsteini juhendist.
100 mm
MÄRKUS
•• Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Valikulisi tarvikuid saate hankida elektroonikapoodidest.
6
100 mm
100 mm
100 mm
Monitori seinale kinnitamiseks paigaldage monitori tagaküljele (valikuline) seinakinnituskronstein.
Veenduge, et seinakinnituskronstein on monitori ja seinaga tugevalt ühendatud.
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
EESTI
Seinakronstein (mm)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinale kinnitamise plaat (valikuline)
ETTEVAATUST
•• Elektrilöögi vältimiseks ühendage enne monitori teisaldamist või paigaldamist toitejuhe lahti.
•• Kui monitor on paigaldatud lakke või kaldseinale, siis võib see maha kukkuda ja teid vigastada. Kasutage heaks
kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
•• Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused
ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
•• Kasutage seinakinnituskronsteini ja kruvisid, mis vastavad VESA standardile. Valede osade kasutusest või
väärkasutusest tingitud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
•• Monitori tagaosast mõõtes peab kõikide paigaldatavate kruvide pikkuseks olema maksimaalselt 8 mm.
Seinale kinnitamise plaat
Monitori tagaosa
MÄRKUS
•• VESA standardile mittevastavad kruvid võivad toodet kahjustada ja monitor võib maha kukkuda. LG Electronics
ei vastuta mittestandardsete kruvide kasutamise tagajärjel tekkivate õnnetuste eest.
•• Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja kõiki vajalikke osasid.
•• Seinakinnituskronstein on valikuline tarvik. Valikulisi tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
•• Iga kinnituskronsteini paigaldamisel võib vaja minna erineva pikkusega kruvisid. Standardpikkusega kruvidest
pikemaid kruvisid kasutades võite kahjustada toote sisemust.
•• Lisateavet leiate seinakinnituskronsteini kasutusjuhendist.
Seinale kinnitamise plaat
Monitori tagaosa
Standardkruvi:
M4 x L10
Maks. 8 mm
7
MONITORI KASUTAMINE
•• Käesoleva juhendi pildid võivad tegelikust tootest erineda.
Vajutage juhtkangi nuppu, liikuge jaotisesse Settings (Seaded)
DisplayPordi ühendus
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist monitori.
Input (Sisend) ja seejärel valige sisend.
EESTI
ETTEVAATUST
•• Ärge hoidke sõrme ekraanil. See võib ekraanipilti moonutada.
•• Ekraanil ei tohi pikka aga olla liikumatu kujutis. See võib tekitada „sissepõlemisefekti". Võimaluse korral
kasutage arvuti ekraanisäästjat.
•• Ühendage toitejuhe maandatud (3-avalisse) pikendusjuhtme pessa või maandatud seinakontakti.
•• Kui toatemperatuur on madal, võib monitori ekraanipilt sisselülitamisel veidi väreleda. See on tavaline.
•• Mõnikord võivad ekraanile ilmuda punased, rohelised või sinised laigud. See on tavaline.
MÄRKUS
•• Arvuti DP (DisplayPort)-versioonist tulenevalt võib video- või audioväljund puududa.
•• Kasutage kindlasti tootega kaasasolevat DisplayPorti kaablit. Vastasel juhul võivad seadme töös tekkida tõrked.
•• Kui kasutate Mini DisplayPorti väljundi graafikakaarti, kasutage kaablit Mini DP DP-ks (Mini DisplayPort
DisplayPortiks) või standardile DisplayPort1.4 vastavat pistikut. (Müüakse eraldi)
ThunderboltTM 3 ( ) ühendus
Saate ühendada ThunderboltTM 3 ( ) pordi kaudu monitoriga suure eraldusvõimega kuvari või suure
jõudlusega andmeseadme.
MÄRKUS
Ühendamine arvutiga
•• Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni (*Plug and Play).
* Plug and Play: Funktsioon seadmete ühendamiseks arvutiga ilma kasutajapoolse seadistuse või draiverite
installimiseta.
HDMI-kaabli ühendamine
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist monitori.
ETTEVAATUST
•• DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
•• Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMIkaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
•• Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel Ethernetiga
8
•• Iga pordi maksimaalne andmeülekande kiirus on 40 Gb/s.
•• Kasutage kindlasti heakskiiduga ThunderboltTM 3 ( ) kaablit. Vastasel juhul võivad seadme töös tekkida
tõrked.
•• ThunderboltTM 3 ( ) toetatakse Windows 10 ja Maci toodete puhul.
•• Maci tooted ei pruugi toetada soovituslikku eraldusvõimet või mõningaid funktsioone.
AV-seadmetega ühendamine
HDMI-kaabli ühendamine
HDMI edastab digitaalseid video- ja helisignaale teie AV-seadmest monitori.
Välisseadmete ühendamine
USB-seadme ühendus
Toote USB-port toimib USB-jaoturina.
EESTI
MÄRKUS
•• DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
•• Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMIkaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
•• Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel Ethernetiga
ETTEVAATUST
•• Ettevaatusabinõud USB-seadme kasutamisel
-- USB-seade, millesse on installitud automaatne tuvastamisprogramm või mis kasutab eraldi draiverit, ei
pruugi olla tuvastatav.
-- Mõningad USB-seadmed ei pruugi olla toetatud või ei pruugi seadmed õigesti toimida.
-- USB-jaoturit ja kõvaketast on soovitatav kasutada ajal, mil toide on sisse lülitatud. (Kui toide on ebapiisav, ei
pruugi USB-seade olla korralikult tuvastatav.)
Olukord 1: ThunderboltTM 3 ( ) sisend
USB IN-porti ühendatud välisseadmeid on võimalik arvuti kaudu juhtida.
Kui muudate menüüs sisendit ajal, mil ThunderboltTM3 ( ) pordi kaudu on seade ühendatud, ei pruugi USB-pordi
kaudu ühendatud seade korralikult toimida.
[Thunderbolti kaabli kasutamine]
USB 3.0 kasutamiseks ühendage monitor Thunderbolti kaabliga arvutiga.
Valige jaotises General (Üldine) menüü Ülesvoolu USB seadeks USB-C.
[Arvuti]
[Monitor]
MÄRKUS
•• Enne toote kasutamist soovitame Windowsi ajakohasuse tagamiseks installida kõik Windowsi värskendused.
•• Välisseadmeid müüakse eraldi.
•• USB-porti saab ühendada klaviatuuri, hiire või USB-seadme.
•• Laadimiskiirus võib seadmest olenevalt erineda.
(Müüakse eraldi)
9
Kõrvaklappide ühendus
Olukord 2: HDMI-sisend / DP-sisend (DisplayPort)
Välisseadmete monitoriga ühendamine kõrvaklappide pordi kaudu.
USB IN-porti ühendatud välisseadmeid on võimalik arvuti kaudu juhtida.
EESTI
[USB C-A kaabli kasutamine]
USB 3.0 kasutamiseks ühendage monitor USB C-A kaabliga arvutiga.
Valige jaotises General (Üldine) menüü Ülesvoolu USB seadeks USB-C.
[Arvuti]
(Müüakse eraldi)
MÄRKUS
[Monitor]
[USB A-B kaabli kasutamine]
USB 2.0 kasutamiseks ühendage monitor ja arvuti USB A-B kaabliga.
Valige jaotises General (Üldine) menüü Ülesvoolu USB seadeks USB-B.
[Arvuti]
10
•• Välisseadmeid müüakse eraldi.
•• Arvuti ja välisseadme heliseadetest tulenevalt võivad kõrvaklappide ja kõlari funktsioonid olla piiratud.
•• Kui te kasutate nurga all olevaid kõrvaklappe, võib see tekitada probleeme mõne teise välisseadme monitoriga
ühendamisel. Seepärast on soovitatav kasutada otseseid kõrvaklappe.
Nurga all olev
[Monitor]
Sirge
(soovitatud)
KASUTAJA SEADED
MÄRKUS
EESTI
•• Teie monitori ekraanikuva (OSD, On Screen Display) võib käesolevas juhendis näidatust veidi erineda.
Põhimenüü aktiveerimine
1 Vajutage juhtkangi nuppu monitori allosas.
2 Liigutage juhtkangi valikute tegemiseks üles/alla ja vasakule/paremale.
3 Põhimenüüst väljumiseks vajutage veel korra juhtkangi nuppu.
Juhthoova nupp
Nupp
Menüü olek
Kirjeldus
Põhimenüü välja lülitatud
Võimaldab põhimenüüd kasutada.
Põhimenüü sisse lülitatud
Väljub põhimenüüst.
(Kui nuppu hoitakse üle viie sekundi allavajutatuna, lülitub monitor välja. Saate monitori seal moel igal ajal välja lülitada, sh ka juhul, kui ekraanimenüü on sisse
lülitatud.)
Põhimenüü välja lülitatud
Reguleerib monitori helitugevust.
Põhimenüü sisse lülitatud
Avab funktsiooni Input (Sisend).
Põhimenüü välja lülitatud
Reguleerib monitori helitugevust.
Põhimenüü sisse lülitatud
Avab funktsiooni Settings (Seaded).
Põhimenüü välja lülitatud
Kuvab praeguse sisendi teavet.
Põhimenüü sisse lülitatud
Lülitab monitori välja.
Põhimenüü välja lülitatud
Kuvab praeguse sisendi teavet.
Põhimenüü sisse lülitatud
Avab funktsiooni Picture Mode (Pildirežiim).
11
Põhimenüü funktsioonid
Põhimenüü
Kirjeldus
EESTI
Input (Sisend)
Seadistab sisendrežiimi.
Power Off (Toite
väljalülitamine)
Lülitab monitori välja.
Settings (Seaded)
Konfigureerib ekraani seadeid.
Picture Mode (Pildirežiim)
Seadistab pildirežiimi.
Exit (Välju)
Väljub põhimenüüst.
Menüü seaded
1
2
3
4
Ekraanimenüü vaatamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu ja avage seejärel valik Settings (Seaded).
Liigutage juhtkangi valikute tegemiseks üles/alla ja vasakule/paremale.
Menüüs ülatasemele naasmiseks või teiste menüü-üksuste seadistamiseks liigutage juhtkangi suunas või vajutage ( ) seda.
Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi kuni väljumiseni.
MÄRKUS
••
••
12
: Sees
: Väljas
Quick Settings (Kiirseaded)
Settings (Seaded) > Quick Settings
(Kiirseaded)
Contrast (Kontrastsus)
Auto Brightness (Automaatne
heledus)
EESTI
Brightness (Heledus)
Kirjeldus
Reguleerib ekraani kontrastsust ja heledust.
Optimeerib ümbritseva valgustuse eredust automaatselt.
Reguleerib helitugevust.
Volume (Helitugevus)
MÄRKUS
•• Saate seadistada olekuks Mute (Hääletu) / Unmute (Taasta heli), liigutades juhtkangi nupu helitugevuse menüüs valikule .
Input (Sisend)
Settings (Seaded) > Input (Sisend)
Input List (Sisendite loend)
Kirjeldus
Valib sisendrežiimi.
Reguleerib ekraani kuvasuhet.
Aspect Ratio (Kuvasuhe)
Full Wide (Laiekraan)
Kuvab videot laiekraanil olenemata videosignaali sisendist.
Original (Algne)
Kuvab videot vastavalt sisendvideo signaali kuvasuhtele.
Just Scan (Lihtsalt skannimine) Kuvasuhet ei ole algsest suurusest erinevaks reguleeritud.
Cinema 1 (Kino 1)
Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9.
Cinema 2 (Kino 2)
Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9 (sh subtiitrite allosas olev musta kasti ala).
PBP
Kuvab kahe sisendrežiimi kuvasid ühel monitoril.
Main/Sub Screen Change (Põhi-/
alamkuva vahetus)
Lülitab režiimis PBP põhi- ja alamkuva vahel.
Main/Sub Sound Change (Põhi-/
alamheli vahetus)
Lülitab režiimis PBP põhi- ja alamkuva heli vahel.
13
[PBP]
Settings (Seaded) > Input (Sisend)
Kirjeldus
Kuvab kahe sisendrežiimi kuvasid ühel monitoril.
EESTI
Main Input List
(Põhisisendite loend)
Sub Input List
(Alamsisendite loend)
Vaadake allolevast tabelist võimalikke PBP kombinatsioone.
Alamkuva (Parem)
PBP ühendus
Input List (Sisendite loend)
Põhikuva (Vasak)
Reguleerib ekraani kuvasuhet.
Aspect Ratio (Kuvasuhe)
14
Main Aspect Ratio
(Põhikuvasuhe)
Full Wide (Laiekraan)
Kuvab videot vastavalt PBP-kuvale, seda olenemata videosignaali sisendist.
Original (Algne)
Kuvab videot PBP-ekraani videosignaali sisendi kuvasuhtes.
Sub Aspect Ratio
(Alamkuvasuhe)
Full Wide (Laiekraan)
Kuvab videot vastavalt PBP-kuvale, seda olenemata videosignaali sisendist.
Original (Algne)
Kuvab videot PBP-ekraani videosignaali sisendi kuvasuhtes.
PBP
Saate lülitada välja funktsiooni, mis kuvab samal ajal pilte ühest monitorist kahest sisendirežiimist.
Main/Sub Screen Change (Põhi-/
alamkuva vahetus)
Lülitab režiimis PBP põhi- ja alamkuva vahel.
Main/Sub Sound Change (Põhi-/
alamheli vahetus)
Lülitab režiimis PBP põhi- ja alamkuva heli vahel.
Picture (Pilt)
MÄRKUS
•• Seadistatav Picture Mode (Pildirežiim) sõltub sisendsignaalist.
Settings (Seaded) > Picture (Pilt)
Picture Mode (Pildirežiim)
Kirjeldus
Custom (Kohandatud)
Võimaldab kasutajal iga elementi reguleerida.
Vivid (Erk)
Suurendab kontrastsust, heledust ja teravust, et kuvada erksamaid pilte.
HDR Effect (HDR-efekt)
Optimeerib kuva suure dünaamilise vahemiku jaoks.
Reader (Luger)
Optimeerib ekraani dokumentide lugemiseks. Saate ekraani OSD (Ekraanikuva) menüüs eredamaks muuta.
Cinema (Film)
Optimeerib ekraani, et parandada video visuaalseid efekte.
sRGB
Standardne RGB-värvusruum monitorile ja printerile.
DCI-P3
Sobib digitaalsete videote vaatamiseks.
EBU
Standardne teleri värvipalett edastamiseks.
REC709
Standardne HDTV värvipalett edastamiseks.
SMPTE-C
Standardne teleri NTSC värvipalett edastamiseks.
Color Weakness (Värvipimedus)
See režiim on kasutajatele, kes ei suuda punast ja rohelist eristada. See võimaldab värvipimedusega kasutajatel värve lihtsasti
eristada.
Calibration 1 (Kalibreerimine 1)
Reguleerib viimati kalibreeritud ekraani.
Calibration 2 (Kalibreerimine 2)
Reguleerib eelnevalt kalibreeritud ekraani.
EESTI
[Pildirežiim SDR-signaali puhul (mitte HDR)]
MÄRKUS
•• Kui valik Picture Mode (Pildirežiim) muudetakse DP (DisplayPort) sisendiks, võib ekraan virvendada; samuti võib see mõjutada arvuti ekraani eraldusvõimet.
•• Calibration 2 (Kalibreerimine 2): Rakenduse TRUE COLOR PRO installimine aktiveerib selle menüü.
15
[Pildirežiim HDR-signaali puhul]
Settings (Seaded) > Picture (Pilt)
EESTI
Picture Mode (Pildirežiim)
Kirjeldus
Custom (Kohandatud)
Võimaldab kasutajal iga elementi reguleerida.
Vivid (Erk)
Kuva optimeeritakse HDR-i erksate värvide jaoks.
Standard (Standardne)
Ekraani optimeeriti HDR-i standardi jaoks.
Cinema (Film)
Kuva optimeeritakse HDR-video jaoks.
MÄRKUS
•• HDR-sisu ei pruugita olenevalt operatsioonisüsteemi Windows 10 seadetest õigesti kuvada. Kontrollige Windowsis, kas HDR on sisse/välja lülitatud.
•• Kui HDR on sisse lülitatud, võib tähemärkide ja pildi kvaliteet olenevalt graafikakaardi jõudlusest kehv olla.
•• Kui HDR on sisse lülitatud, võib monitori sisendi vahetamisel esineda olenevalt graafikakaardi jõudlusest kuva värelemist või moonutusi ning toide võib sisse/välja lülituda.
16
Settings (Seaded) > Picture (Pilt)
Kirjeldus
Brightness (Heledus)
Contrast (Kontrastsus)
Reguleerib ekraani kontrastsust ja heledust.
Optimeerib ümbritseva valgustuse eredust automaatselt.
Sharpness (Teravus)
Reguleerib ekraani teravust.
SUPER RESOLUTION+
High (Kõrge)
Optimeerib ekraani kristallselge pildi saavutamiseks. Parim kõrglahutusega video või mängude jaoks.
Middle (Keskmine)
Optimeerib ekraani mugavaks vaatamiseks nii, et pilt on keskmisel tasemel madalate ja kõrgete režiimide
vahel. Parim UCC või SD videote jaoks.
Low (Madal)
Optimeerib ekraani sujuva ja loomuliku pildi saavutamiseks. Parim fotode või vähese liikuvusega pildi
vaatamiseks.
Off (Väljas)
Kuvab kõige tavalisema seade. Keelab valiku SUPER RESOLUTION+ (SUPER ERALDUSVÕIME+).
EESTI
Auto Brightness (Automaatne heledus)
MÄRKUS
Picture Adjust (Pildi reguleerimine)
•• Kuna tegemist on madala lahutusvõimega piltide teravuse suurendamise funktsiooniga, ei ole seda funktsiooni soovitatav
tavateksti või töölaua ikoonide puhul kasutada. Vastasel juhul võib tulemuseks olla soovimatult kõrge teravuse väärtus.
Black Level (Musta tase)
DFC
Seadistab nihke taseme
•• Nihe: videosignaalile viidates on tegemist tumedaima värviga, mida monitor saab kuvada.
High (Kõrge)
Säilitab ekraani olemasolevat kontrastisuhet.
Low (Madal)
Langetab ekraani olemasoleva kontrastisuhte musta taset ja tõstab valge taset.
Reguleerib heledust automaatselt vastavalt ekraanile.
Reguleerib pildi ühtsust.
Uniformity (Ühtsus)
MÄRKUS
•• Menüü Uniformity (Ühtsus) on saadaval ainult režiimides Custom (Kohandatud) ja sRGB.
Valiku Uniformity (Ühtsus) aktiveerimine võib vähendada pildi üldist heledust.
17
Settings (Seaded) > Picture (Pilt)
Kirjeldus
Gamma
Mode 1 (Režiim 1),
Mida suurem on gamma väärtus, seda tumedam on kujutis. Ja mida madalam on gamma väärtus, seda
Mode 2 (Režiim 2),
heledam on kujutis.
Mode 3 (Režiim 3)
EESTI
Mode 4 (Režiim 4)
Kui teil ei ole vaja gamma seadeid reguleerida, valige Mode 4 (Väljas).
Saate ise värvitemperatuuri määrata.
Color Temp (Värvitemperatuur)
Color Adjust (Värvi reguleerimine)
Custom
(Kohandatud)
Kasutaja saab kohandades seadistada väärtuseks punane, roheline või sinine.
6500K
Kasutab kuvatavates värvides rohkem punakat tooni.
7500K
Seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
9300K
Kasutab kuvatavates värvides rohkem sinakat tooni.
Manual (Käsitsi)
Reguleerib värvitemperatuuri 500K sammude võrra. (Pange tähele, et toetatud on 9300K, mitte 9500K.)
Red (Punane)/Green (Roheline)/Blue (Sinine) Ekraanipildi kohandamiseks võite muuta punase, rohelise ja sinise värvi osakaalu.
Võimaldab kasutajal reguleerida kuut värvi (punane, roheline, sinine, tsüaan, fuksia, kollane) ja nende küllastust ning seadeid
salvestada.
Six Color (Kuus värvi)
Hue (Värvitoon)
Reguleerib ekraani värvitooni.
Saturation
(Küllastus)
Reguleerib ekraani värvide küllastust. Mida madalam on väärtus, seda vähem küllastunud ja heledamad
värvid on. Mida kõrgem on väärtus, seda enam küllastunud ja tuhmimad värvid on.
Seadistab kuvatavate piltide reageerimisaja vastavalt ekraani kiirusele. Keskmises keskkonnas on soovituslik kasutada väärtust Fast (Kiire).
Kiiresti liikuva pildi puhul on soovituslik kasutada väärtust Faster (Kiirem). Kui väärtuseks seadistatakse Faster (Kiirem), võib see põhjustada püsikujutise tekkimist.
Response Time (Reageerimisaeg)
Picture Reset (Pildi lähtestamine)
18
Faster (Kiirem)
Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Faster (Kiirem).
Fast (Kiire)
Seadistab reaktsiooniaja kiiruseks Fast (Kiire).
Normal (Tavaline)
Seadistab reaktsiooniaja kiiruseks Normal (Tavaline).
Off (Väljas)
Lülitab funktsiooni välja.
Do you want to reset your picture settings?
(Kas soovite pildiseaded lähtestada?)
No (Ei)
Tühistada valik.
Yes (Jah)
Taastab vaikeseaded.
General (Üldine)
Settings (Seaded) > General
(Üldine)
Seadistab menüüde keele.
Säästke valguse kompensatsiooni algoritmi kasutades energiat.
SMART ENERGY SAVING
High (Kõrge)
Säästab energiat, kasutades kõrgtõhusat SMART ENERGY SAVING funktsiooni.
Low (Madal)
Säästab energiat kasutades vähetõhusat SMART ENERGY SAVING funktsiooni.
Off (Väljas)
Lülitab funktsiooni välja.
EESTI
Language (Keel)
Kirjeldus
MÄRKUS
•• Energia säästmise tase võib erineda sõltuvalt paneelist ja paneeli pakkujatest.
•• Kui valite suvandi SMART ENERGY SAVING puhul High (Kõrge) või Low (Madal), siis monitori heledus suureneb või väheneb sõltuvalt allikast.
Lülitab monitori allosas oleva toite LED-märgutule sisse/välja.
MÄRKUS
Power LED (Toite märgutuli)
•• Kui funktsioon Toite märgutuli on sisse lülitatud, toimib see järgmiselt.
-- Toide sisselülitatud: Valge
-- Unerežiim: Valge vilgub
-- Toide väljalülitatud: Väljas
Automatic Standby (Automaatne
ooterežiim)
Funktsioon, mis lülitab monitori automaatselt välja, kui ekraanil ei ole mõnda aega liikumist toimunud. Saate seadistada automaatse väljalülitamise funktsiooni taimeri.
(Off (Väljas), 4 H (4 tundi), 6 H (6 tundi) ja 8 H (8 tundi))
DisplayPort Version (DisplayPorti
versioon)
Seadistage valiku DisplayPort Version (DisplayPorti versioon) puhul sama versioon, mis on ühendatud välisseadmel. (1.4, 1.2, ja 1.1)
HDR-funktsiooni kasutamiseks valige 1.4.
19
Settings (Seaded) > General
(Üldine)
Kirjeldus
Kui ühendatud seade toetab valikut Deep Color (Sügavad värvid), kuvatakse teravamaid pilte.
EESTI
4K (sagedusel 60 Hz) toega vorming (HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD sügavad värvid): Sees)
Eraldusvõime
Värvisügavus / värvi diskreetimine
Kaadrisagedus (Hz)
8 bitti
10 bitti
YCbCr 4:2:0
HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI
ULTRA HD sügavad värvid)
3 840 x 2 160
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB
-
MÄRKUS
•• Valiku HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD sügavad värvid) kasutamiseks lülitage see funktsioon olekusse On (Sees).
•• Kui ühendatud seade ei toeta valikut Deep Color (Sügavad värvid), ei pruugi ekraan või heli korrektselt toimida. Sellisel juhul lülitage funktsioon välja.
•• Funktsiooni HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD sügavad värvid) saab iga HDMI-pordi puhul eraldi seadistada.
Maksimeerib kontrastsuse suhet, muutes kuva heledad alad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
MÄRKUS
Local Dimming (Kohalik tumendus)
Buzzer (Sumisti)
20
•• Selle valiku lülitamine olekusse Off (Väljas) võib energiatarvet suurendada.
Off (Väljas)
Lülitab funktsiooni välja.
On (Sees)
Aktiveerib valiku Local Dimming (Kohalik tumendus).
Auto (Automaatne)
Reguleerib kontrastsuse suhet automaatselt vastavalt kuvale, et tagada suur dünaamiline vahemik.
See funktsioon võimaldab teil seadistada heli, mida tekitab Sumisti, kui monitor sisse lülitatakse.
Settings (Seaded) > General
(Üldine)
OSD Lock (Ekraanikuva lukk)
Kirjeldus
See funktsioon ei võimalda konfigureerimist ega menüüde reguleerimist kasutada.
USB Upstream
USB-C
Ülesvoolu USB toimib pordi ThunderboltTM 3 ( ) kaudu.
USB-B
Ülesvoolu USB toimib pordi USB UP kaudu.
Information (Teave)
Kuvatakse järgmised andmed: Serial Number (Seerianumber), Total Power On Time (Sisselülitatuse aeg kokku), Resolution (Eraldusvõime).
Reset to Initial Settings (Taasta
algseaded)
Do you want to reset your settings?
(Kas soovite seaded lähtestada?)
No (Ei)
Tühistada valik.
Yes (Jah)
Taastab vaikeseaded.
EESTI
Valige funktsiooni Ülesvoolu USB kaabliühenduse port, et kasutada monitori USB-jaoturit.
21
TÕRKEOTSING
Ekraan on tühi.
EESTI
Kas monitori toitejuhe on ühendatud?
•• Veenduge, et toitejuhe on korralikult vooluvõrku ühendatud.
Kas toite märgutuli põleb?
•• Kontrollige toitekaabli ühendatust ja vajutage toitenuppu.
Kas toide on sisse lülitatud ja toite märgutuli on valge?
•• Veenduge, et ühendatud sisend oleks aktiveeritud (Settings (Seaded) > Input (Sisend)).
Kas kuvatakse teade No Signal (Signaal puudub) või
pilti ei kuvata?
•• See kuvatakse, kui arvuti ja monitori vaheline signaalikaabel on puudu või lahti ühendatud. Kontrollige kaablit ja kaabel ühendage uuesti.
•• Kui pilti ei kuvata pärast signaalkaabli uuesti ühendamist endiselt, seadistage järgmiselt.
-- HDMI-sisend: lülitage HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD sügavad värvid) monitori seadete jaotises General (Üldine) välja.
-- DisplayPorti sisend: seadistage valiku DisplayPort Version (DisplayPorti versioon) puhul monitori seadete jaotises General (Üldine) sama
versioon, mis on ühendatud välisseadmel.
Kas kuvatakse teade Out of Range (Vahemikust
väljas)?
•• Olukord esineb juhul, kui arvuti (graafikakaardi) signaalid on väljaspool monitori horisontaal- või vertikaalsageduse vahemikku. Vastavad sageduse
väärtused leiate käesoleva juhendi jaotisest „Toote tehnilised andmed”.
Kas ühendatud arvuti toetab ThunderboltTM 3 ( ), kui
kasutatakse Thunderbolti kaablit?
•• Kasutage ainult USB-C-väljundit toetava arvuti jaoks USB-C-kaablit (müüakse eraldi).
•• Võtke ühendust arvuti tootjaga, et selgitada välja, kas arvuti toetab ThunderboltTM 3 ( ).
Ekraani kuva on ebastabiilne ja vireleb. / Monitoril kuvatavad kujutised jätavad jäljed.
22
Kas valisite sobiva eraldusvõime?
•• Kui valitud eraldusvõimeks on HDMI 1 080i 60/50 Hz (ülerealaotus), võib ekraan virvendada. Muutke eraldusvõimeks 1 080p või eraldusvõime soovituslik
väärtus.
•• Kui graafikakaardi eraldusvõimet ei seadistata soovituslikule (optimaalsele) väärtusele, siis võib tekst olla hägune, ekraanipilt tuhm või kärbitud või vale
paigutusega.
•• Seadistamismeetodid võivad arvutist või operatsioonisüsteemist olenevalt erineda ja mõni eraldusvõime ei pruugi graafikakaardi jõudlusest olenevalt
saadaval olla. Sellisel juhul võtke abi saamiseks ühendust arvuti või graafikakaardi tootjaga.
Kas püsikujutis on näha ka siis, kui monitor on välja
lülitatud?
•• Kui ekraanil on pikka aega liikumatu pilt, siis võib see ekraani kahjustada ja soodustada püsikujutise teket.
•• Monitori tööea pikendamiseks kasutage ekraanisäästurit.
Kas ekraanil on nähtavad laigud?
•• Monitori kasutamisel võivad ekraanile ilmuda pikseldatud laigud (punased, rohelised, sinised, valged või mustad). See on LCD-ekraanide puhul tavaline.
Tegemist ei ole vea ega monitori jõudlusprobleemiga.
Mõned funktsioonid on keelatud.
Mõningaid funktsioone ei saa kasutada, kui vajutate
nuppu Menüü?
•• Ekraanimenüü on lukustatud. Inaktiveerige valik OSD Lock (Ekraanikuva lukk) jaotises General (Üldine).
Kas olete installinud kuvadraiveri?
•• Installige kindlasti ekraaniga kaasasolevalt draiveri-CD-lt (või disketilt) kuvadraiver. Draiveri saate alla laadida ka meie veebisaidilt: http://www.lg.com.
•• Kontrollige kindlasti, kas graafikakaart toetab funktsiooni Plug and Play.
EESTI
Kas näete teadet „Tundmatu monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor tuvastatud”?
Kõrvaklappide pordiga ühendades ei esitata heli.
Kas pilte kuvatakse ilma helita?
•• Veenduge, et juhe on kõrvaklappide porti õigesti ühendatud.
•• Proovige helitugevust juhtkangiga suurendada.
•• Seadistage arvuti heliväljund vastavalt kasutatavale monitorile. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)
4K-/5K-eraldusvõime ei ole saadaval.
Kas kontrollisite kaabliühendust?
•• Veenduge, et kaabel oleks korralikult ühendatud.
•• Soovitatud on kasutada toote komplekti kuuluvaid tarvikuid.
Kas eraldusvõime ja värskendamissagedus on õigesti
seadistatud?
•• Valige arvuti ekraani eraldusvõime seadetes või mängija valikute menüüs õige eraldusvõime ja värskendamissagedus.
Kas ühendatud välisseade toetab 4K-/5K-eraldusvõimet?
•• See on saadaval ainult välisseadmetes, mis toetavad 4K-/5K-eraldusvõimet.
•• Veenduge, et ühendatud välisseade toetaks 4K-/5K-eraldusvõimet.
Kas funktsioon HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI
ULTRA HD sügavad värvid) on lubatud? (4K puhul)
•• Avage funktsiooni lubamiseks Settings (Seaded) > General (Üldine) > HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD sügavad värvid).
Kas lülitasite valiku DisplayPort Version (DisplayPorti
versioon) olekusse 1.4? (5K puhul)
•• Avage Settings (Seaded) > General (Üldine) > DisplayPort Version (DisplayPorti versioon), et määrata versiooniks 1.4.
23
TOOTE TEHNILISED ANDMED
Värvisügavus
Toetab 8-bitist/10-bitist värvigammat.
EESTI
HDMI
Eraldusvõime
USB-C
ThunderboltTM 3 ( ) / DP
Toiteallikad
Keskkonnatingimused
Max eraldusvõime
3 840 x 2 160 @ 60 Hz
Soovituslik eraldusvõime
3 440 x 1 440 @ 60 Hz
Max eraldusvõime
5 120 x 2 160 @ 60 Hz
Soovituslik eraldusvõime
3 440 x 1 440 @ 60 Hz
Max eraldusvõime
5 120 x 2 160 @ 60 Hz
Soovituslik eraldusvõime
5 120 x 2 160 @ 60 Hz
Toitepinge
100–240 V vahelduvvool, 50–60 Hz, 2,3 A
Energiatarve
Töörežiim: 80 W (Tavaline)*
Unerežiim: ≤ 1,2 W
Toide väljalülitatud: ≤ 0,3 W
Töötingimused
Temperatuur
0 °C kuni 40 °C
Niiskus
Alla 80 %
Temperatuur
-20 °C kuni 60 °C
Niiskus
Alla 85 %
Hoiundamistingimused
Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Mõõtmed
Kaal (pakendita)
Statiiviga
816,9 x 559,0 x 234,3 (mm)
Statiivita
816,9 x 359,8 x 57,1 (mm)
Statiiviga
9,0 kg
Statiivita
7,7 kg
Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.
* Energiatarbe töörežiim on mõõdetud kooskõlas LGE testimisstandardiga. (Täisvalge muster, maksimaalne eraldusvõime)
* Energiatarbe tase võib olla erinev olenevalt kasutustingimustest ja monitori seadetest.
24
Tehase tugirežiim (eelseadistatud režiim, arvuti)
HDMI
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Polaarsus (H/V)
Märkused
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1 024 x 768
48,363
60,0
-/-
1 152 x 864
54,347
60,05
+/+
1 280 x 720
45
60
+/+
1 280 x 800
49,702
59,810
-/+
1 280 x 1 024
63,981
60,02
+/+
1 280 x 2 160
133,31
59,99
+/+
1 600 x 900
60,00
60,00
+/+
1 920 x 1 080
67,50
60
+/+
2 560 x 2 160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2 560 x 2 160
67,50
30
+/+
PBP (5:5)
3 440 x 1 440
73,68
49,99
+/-
3 440 x 1 440
88,82
59,97
+/-
3 840 x 2 160
67,50
30
+/-
3 840 x 2 160
135
60
+/+
EESTI
Eelseadistatud režiim
PBP (5:9)
HDMI eelistatud ajastus
25
USB-C / ThunderboltTM 3 ( ) / DP
EESTI
26
Eelseadistatud režiim
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Polaarsus (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1 024 x 768
48,363
60,0
-/-
1 152 x 864
54,347
60,05
+/+
Märkused
1 280 x 720
45
60
+/+
1 280 x 800
49,702
59,810
-/+
1 280 x 1 024
63,981
60,02
+/+
1 280 x 2 160
133,31
59,99
+/+
1 600 x 900
60,00
60,00
+/+
1 920 x 1 080
67,50
60
+/+
2 560 x 2 160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2 560 x 2 160
67,5
30
+/-
PBP (5:5)
3 440 x 1 440
73,68
49,99
+/-
3 440 x 1 440
88,82
59,97
+/-
3 840 x 2 160
66,66
30
+/-
3 840 x 2 160
133,31
60
+/-
5 120 x 2 160
65,664
30
+/-
5 120 x 2 160
133,187
60
+/-
PBP (5:9)
USB-C eelistatud ajastus
ThunderboltTM 3 ( ) / DP eelistatud ajastus
HDMI ajastus (Video)
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
480p
31,5
60
720p
45
60
1 080p
67,5
60
2 160p
135
60
EESTI
Eelseadistatud režiim
27
Käesolevat seadet saab kasutada kõikides piirkondades. Lugege kasutusjuhendit (CD) tähelepanelikult ja hoidke see
käepärast. Pöörame tähelepanu sellele, et tootele lisatud sildil on kirjas andmed tehnilise toe kohta.
Mudel
Seerianumber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising