LG | 34WK95U-W | User manual | LG 34WK95U-W Руководство пользователя

LG 34WK95U-W Руководство пользователя
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
LED LCD MONITORS
(LED Monitors*)
* LG LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori ar LED
izgaismojumu.
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
saglabājiet to turpmākai uzziņai.
34WK95U
34BK95U
www.lg.com
Autortiesības © 2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
SATURS
LICENCE
Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē www.lg.com.
LATVIEŠU
LICENCE....................................................... 2
ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS
INFORMĀCIJA.............................................. 3
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA................... 3
MONITORA LIETOŠANA............................... 8
LIETOTĀJA IESTATĪJUMI............................. 11
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.
PROBLĒMU NOVĒRŠANA........................... 22
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA................ 24
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
* USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.
2
ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS
INFORMĀCIJA
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu,
apmeklējiet tīmekļa vietni http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību
paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām
atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu
opensource@lge.com.
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš
saņēmis šo informāciju.
PIEZĪME
•• Sastāvdaļu izskats var atšķirties no šeit attēlotā.
•• Lai uzlabotu ierīces darbību, visu izstrādājuma informāciju un specifikācijas, kas iekļautas šajā rokasgrāmatā,
var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
•• Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikalu vai tiešsaistes iepirkšanās vietni vai arī
sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo ierīci.
•• Iekļautais strāvas vads var atšķirties atkarībā no reģiona.
Atbalstītie draiveri un programmatūra
Jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko versiju no komplektā iekļautā kompaktdiska vai LGE tīmekļa vietnes
(www.lg.com).
Draiveri un programmatūra
Instalēšanas prioritāte
Monitora draiveris
Ieteicams
OnScreen Control
Ieteicams
Dual Controller
Izvēles
True Color Pro
Izvēles
UZMANĪBU!
•• Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdaļas, lai garantētu drošību un ierīces veiktspēju.
•• Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
•• Ir ieteicams izmantot komplektā iekļautos komponentus.
•• Izmantojot ģeneriskus kabeļus, ko LG nav apstiprinājis, ekrānā var neparādīties attēls vai attēlā var būt trokšņi.
•• Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no faktiskās ierīces.
•• Uzstādot produktu, neapstrādājiet skrūves ar svešām vielām (eļļām, smērvielām utt.). (Pretējā gadījumā
sabojāsiet produktu.)
•• Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
•• Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz pamatnes. Šādi monitors var izkrist no statīva, radot traumas.
•• Ceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu pielietotais spēks var
radīt tā bojājumu.
3
Monitora pārvietošana un pacelšana
Izstrādājuma un pogu apraksts
LATVIEŠU
Pārvietojot vai paceļot monitoru, ievērojiet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu monitoru un droši
pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.
•• Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
•• Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus pārējos kabeļus.
•• Stingri turiet monitora korpusa apakšu un sānus. Neturiet aiz paneļa.
•• Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai novērstu tā saskrāpēšanu.
•• Pārvadājot monitoru, sargiet to no triecieniem un pārliekas vibrācijas.
•• Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem un nesasveriet to.
Kursorsviras poga
Kā lietot kursorsviras pogu
Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsviras pogu vai kustinot to ar pirkstu pa kreisi/pa labi/
augšup/lejup.
Pamatfunkcijas
/
Ieslēgšana
Vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu, lai
ieslēgtu monitoru.
Izslēgšana
Ar pirkstu vienu reizi nospiediet kursorsviras
pogu un turiet nospiestu vairāk kā 5 sekundes,
lai izslēgtu monitoru.
Skaļuma
regulēšana
Skaļumu varat regulēt, virzot kursorsviras pogu
pa kreisi/ pa labi.
PIEZĪME
•• Kursorsviras poga ir novietota monitora apakšā.
4
UZMANĪBU!
•• Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaršanās monitora ekrānam.
-- Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseļiem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.
•• Ja monitora paneli izmantojat bez statīva pamatnes, kursorsviras pogas dēļ monitors var kļūt nestabils un
nokrist, šādi sabojājot monitoru un radot traumas. Turklāt šādi kursorsviras poga var darboties nepareizi.
Novietošana uz galda
Statīva augstuma regulēšana
•• Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikāli. Novietojiet vismaz 100 mm attālumā no sienas, lai
nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
2 Noteikti turiet monitoru ar abām rokām un kontrolējiet to.
100 mm
100 mm
LATVIEŠU
Maksimums 110,0 mm
100 mm
100 mm
BRĪDINĀJUMS
•• Pielāgojot ekrāna augstumu, nelieciet savu roku uz statīva korpusa, lai nesavainotu pirkstus.
Leņķa regulēšana
1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
2 Noregulējiet ekrāna leņķi.
Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 15°.
BRĪDINĀJUMS
UZMANĪBU!
•• Pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu. Pastāv elektrošoka risks.
•• Noteikti izmantojiet produkta komplektā iekļauto strāvas vadu un pievienojiet to iezemētai sienas
kontaktligzdai.
•• Ja nepieciešams cits strāvas vads, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko mazumtirdzniecības veikalu.
•• Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts attēlā
zemāk.
•• Monitora leņķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.
5
LATVIEŠU
Kensington slēdzenes izmantošana
Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana
Kensington drošības sistēmas savienotājs ir novietots monitora apakšā.
Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai
apmeklējiet tīmekļa vietni http://www.kensington.com.
Savienojiet monitoru ar galdu, izmantojot Kensington drošības sistēmas kabeli.
Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas montāžas plāksni un citām saderīgām ierīcēm.
PIEZĪME
•• Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas atsevišķi.
•• Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas rokasgrāmatā.
•• Esiet uzmanīgs un nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot sienas montāžas plāksni, jo tā varat radīt
bojājumus ekrānam.
•• Pirms monitora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības pretējā
secībā.
Uzstādīšanas pie sienas
Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādiet monitoru vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstājiet
aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitora pusē. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā
mazumtirdzniecības veikalā. Informāciju par slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet
rokasgrāmatā.
100 mm
PIEZĪME
•• Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties lielākajā daļā
elektronikas preču veikalu.
6
100 mm
100 mm
100 mm
Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu
(papildaprīkojums).
Pārliecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un sienas.
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
LATVIEŠU
Sienas statīvs (mm)
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas montāžas plāksne
(papildaprīkojums)
UZMANĪBU!
•• Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet
strāvas vadu.
•• Uzstādot monitoru pie griestiem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot traumas. Izmantojiet tikai LG
apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
•• Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
•• Izmantojiet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA standartiem. Ierīces garantija
neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdaļas vai nepareizi lietojot.
•• Mērot no monitora aizmugures, katras skrūves garumam jābūt 8 mm vai mazāk.
Sienas montāžas plāksne
Monitora aizmugure
PIEZĪME
•• Skrūves, kas neatbilst VESA standartiem, var sabojāt ierīci un izraisīt nepareizu monitora darbību. LG Electronics
neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas saistīti ar nestandarta skrūvju izmantošanu.
•• Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas nepieciešamās detaļas.
•• Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
•• Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz
standndarta garumu, varat sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
•• Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.
Sienas montāžas plāksne
Monitora aizmugure
Standarta skrūve:
M4 x L10
Maksimums 8 mm
7
MONITORA LIETOŠANA
LATVIEŠU
•• Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamais var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
Nospiediet kursorsviras pogu, atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) Input (Ieeja) un izvēlieties ieejas
opciju.
UZMANĪBU!
•• Ilgstoši nespiediet uz ekrāna. Tas var izraisīt attēla kropļojumu.
•• Uz ekrāna ilgstoši nerādiet nekustīgu attēlu. Tas var izraisīt attēla aizturēšanu. Ja iespējams, izmantojiet datora
ekrānsaudzētāju.
•• Ja kontaktligzdai pievienojat strāvas vadu, izmantojiet zemētu (3 atveru) daudzkontaktu ligzdu vai zemētu
sienas kontaktligzdu.
•• Vietās, kur ir zema temperatūra, monitors ieslēgšanas brīdī var mirgot. Tā ir normāla parādība.
•• Dažkārt ekrānā var parādīties sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir normāla parādība.
Savienošana ar datoru
•• Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and Play*.
* Plug and Play: Funkcija, kas ļauj pievienot ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un neinstalējot manuālus
draiverus.
HDMI savienojums
Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.
UZMANĪBU!
•• Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
•• Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt
redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
•• Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis ar Ethernet
8
DisplayPort savienojums
Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.
PIEZĪME
•• Atkarībā no datora DP (DisplayPort) versijas var nebūt video vai audio izejas.
•• Izmantojiet komplektā iekļauto produkta DisplayPort kabeli. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi.
•• Ja lietojat Mini DisplayPort izvades grafikas karti, izmantojiet Mini DP uz DP (Mini DisplayPort uz DisplayPort)
kabeli vai spraudni, kas atbalsta DisplayPort1.4. (Jāpērk atsevišķi)
ThunderboltTM 3 ( ) savienojums
Augstas izšķirtspējas displeju vai augstas veiktspējas datu ierīci var pievienot monitoram, izmantojot
ThunderboltTM 3 ( ) portu.
PIEZĪME
•• Maksimālais datu pārraides ātrums katrā portā ir 40 Gb/s.
•• Noteikti izmantojiet ThunderboltTM 3 ( ) sertificētu kabeli. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi.
•• ThunderboltTM 3 ( ) tiek atbalstīts tādās operētājsistēmās kā Windows 10 un Mac.
•• Mac produkti var neatbalstīt ieteicamo izšķirtspēju vai atsevišķas funkcijas.
Pievienošana AV ierīcēm
HDMI savienojums
PIEZĪME
•• Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
•• Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt
redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
•• Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis ar Ethernet
Piederumu savienošana
USB ierīces pievienošana
1. gadījums.: ThunderboltTM 3 ( ) ieeja
LATVIEŠU
HDMI pārraida digitālus video un audio signālus no AV ierīces uz monitoru.
UZMANĪBU!
•• Piesardzības pasākumi, lietojot USB ierīc
-- USB ierīce ar instalētu automātiskās atpazīšanas programmu vai savu draiveri, iespējams, netiks atpazīta.
-- Dažas USB ierīces, iespējams, netiek atbalstītas vai nedarbosies pareizi.
-- Ieteicams izmantot USB centrmezglu vai cieto disku ar pieslēgtu enerģijas avotu. (Ja ir nepietiekams
enerģijas avots, USB ierīce, iespējams, netiks atpazīta pareizi.)
Perifērijas ierīces, kas ir pievienotas USB ieejas portam, var kontrolēt no datora.
Ja izvēlnē maināt ieeju, kamēr ierīce ir pievienota, izmantojot ThunderboltTM 3 ( ) portu, ierīces savienojums
USB portā var nedarboties pareizi.
[Thunderbolt kabeļa izmantošana]
Lai izmantotu USB 3.0, savienojiet monitoru ar datoru, lietojot Thunderbolt kabeli.
Iestatiet izvēlni USB Upstream sadaļā General (Vispārīgi) to USB-C.
[DATORS]
[Monitors]
Produkta USB ports darbojas kā USB centrmezgls.
PIEZĪME
•• Pirms pieslēdzat produktu, lai to izmantotu, iesakām instalēt visus Windows atjauninājumus, lai uzturētu
Windows atjauninātu.
•• Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
•• USB portam var pievienot tastatūru, peli vai USB ierīci.
•• Uzlādes ātrums var atšķirties atkarībā no ierīces.
(Jāpērk atsevišķi)
9
Austiņu pievienošana
2. gadījums.: HDMI/DP (DisplayPort) ieeja
Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu.
Perifērijas ierīces, kas ir pievienotas USB ieejas portam, var kontrolēt no datora.
LATVIEŠU
[USB C-A kabeļa izmantošana]
Lai izmantotu USB 3.0, savienojiet monitoru ar datoru, lietojot USB C-A kabeli.
Iestatiet izvēlni USB Upstream sadaļā General (Vispārīgi) to USB-C.
[DATORS]
(Jāpērk atsevišķi)
PIEZĪME
[Monitors]
[USB A-B kabeļa izmantošana]
Lai izmantotu USB 2.0, savienojiet monitora USB A-B kabeli ar datoru.
Iestatiet izvēlni USB Upstream sadaļā General (Vispārīgi) to USB-B.
[DATORS]
10
•• Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
•• Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruņa funkcijas var būt ierobežotas.
•• Leņķveida spraudņa austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci ar monitoru. Tāpēc
ieteicams lietot taisna spraudņa austiņas.
Leņķveida spraudnis
[Monitors]
Taisni
(ieteicams)
LIETOTĀJA IESTATĪJUMI
PIEZĪME
LATVIEŠU
•• Jūsu monitora displejs var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.
Galvenās izvēlnes aktivizēšana
1 Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā.
2 Virziet kursorsviru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai iestatītu opcijas.
3 Nospiediet kursorsviras pogu vēlreiz, lai izietu no galvenās izvēlnes.
Kursorsviras poga
Poga
Izvēlnes statuss
Apraksts
Galvenā izvēlne atspējota
Iespējo galveno izvēlni.
Galvenā izvēlne iespējota
Iziet no galvenās izvēlnes.
(Turiet pogu nospiestu vairāk kā 5 sekundes, lai izslēgtu monitoru. Šādi jebkurā laikā varat izslēgt monitoru - arī tad, ja ekrāna displejs ir ieslēgts).
Galvenā izvēlne atspējota
Regulē monitora skaļuma līmeni.
Galvenā izvēlne iespējota
Atver funkciju Input (Ieeja).
Galvenā izvēlne atspējota
Regulē monitora skaļuma līmeni.
Galvenā izvēlne iespējota
Atver Settings (Iestatījumi) funkcijas.
Galvenā izvēlne atspējota
Parāda informāciju par pašreizējo ieeju.
Galvenā izvēlne iespējota
Izslēdz monitoru.
Galvenā izvēlne atspējota
Parāda informāciju par pašreizējo ieeju.
Galvenā izvēlne iespējota
Šādi tiek atvērta funkcija Picture Mode (Attēla režīms).
11
Galvenās izvēlnes funkcijas
Galvenā izvēlne
Apraksts
LATVIEŠU
Input (Ievade)
Iestata ievades režīmu.
Power Off (Izslēgšana)
Izslēdz monitoru.
Settings (Iestatījumi)
Konfigurē ekrāna iestatījumus.
Picture Mode (Attēla
režīms)
Iestata attēla režīmu.
Exit (Iziet)
Iziet no galvenās izvēlnes.
Izvēlnes iestatījumi
1
2
3
4
Lai skatītu izvēlni ekrāna displeja izvēlni, nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet Settings (Iestatījumi).
Virziet kursorsviru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai iestatītu opcijas.
Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviru uz vai nospiediet ( ).
Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru uz , līdz esat izgājis.
PIEZĪME
••
••
12
: Ieslēgt
: Izslēgt
Quick Settings (Ātrie iestatījumi)
Settings (Iestatījumi) > Quick
Settings (Ātrie iestatījumi)
Contrast (Kontrasts)
Auto Brightness (Automātisks
spilgtums)
LATVIEŠU
Brightness (Spilgtums)
Apraksts
Koriģē ekrāna kontrastu un spilgtumu.
Automātiski optimizē spilgtumu atbilstoši apkārtējās vides gaismas intensitātei.
Koriģē skaļumu.
Volume (Skaļums)
PIEZĪME
•• Varat pielāgot opcijas Mute (Izslēgt skaņu)/Unmute (Ieslēgt skaņu), virzot kursorsviras pogu uz izvēlnē Skaļums.
Input (Ieeja)
Settings (Iestatījumi) > Input (Ieeja)
Input List (Ieeju saraksts)
Apraksts
Atlasa ieejas režīmu.
Regulē ekrāna malu attiecību.
Aspect Ratio (Attēla formāts)
Full Wide (Pilns platums)
Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.
Original (Oriģināls)
Parāda video atbilstoši ieejas video signāla skata koeficientam.
Just Scan (Tikai meklēt)
Skata koeficients netiek regulēts atbilstoši oriģinālam.
Cinema 1 (Kino 1)
Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9.
Cinema 2 (Kino 2)
Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9, ieskaitot melnā lodziņa apgabalu ekrāna apakšdaļā, kas paredzēts subtitriem.
PBP
Vienā monitorā parāda divu ieejas režīmu ekrānus.
Main/Sub Screen Change (Galvenā/
apakšekrāna maiņa)
Režīmā PBP pārslēdzas starp galveno ekrānu un apakšekrānu.
Main/Sub Sound Change (Galvenās/
apakšskaņas maiņa)
Režīmā PBP pārslēdzas starp galvenā ekrāna audio un apakšekrāna audio.
13
[PBP]
Settings (Iestatījumi) > Input (Ieeja)
Apraksts
LATVIEŠU
Vienā monitorā parāda divu ieejas režīmu ekrānus.
Main Input List
(Galveno ieeju
saraksts)
Iespējamās PBP kombinācijas skatiet tālāk tabulā.
Sub Input List
(Apakšieeju saraksts)
Input List (Ieeju saraksts)
Sekundārais ekrāns (Pa labi)
PBP savienojums
Galvenais ekrāns (Pa
kreisi)
Regulē ekrāna malu attiecību.
Aspect Ratio (Attēla formāts)
Main Aspect Ratio
(Attēla galvenais
formāts)
Sub Aspect Ratio
(Attēla apakšformāts)
14
Full Wide (Pilns
platums)
Parāda video tā, lai tas ietilptu PBP ekrānā neatkarīgi no video signāla ievades.
Original (Oriģināls)
Attēlo video ar ieejas video signāla malu attiecību uz PBP ekrāna.
Full Wide (Pilns
platums)
Parāda video tā, lai tas ietilptu PBP ekrānā neatkarīgi no video signāla ievades.
Original (Oriģināls)
Attēlo video ar ieejas video signāla malu attiecību uz PBP ekrāna.
PBP
Jūs varat atspējot funkciju, kas rāda attēlus no diviem ieeju režīmiem vienlaicīgi vienā monitorā.
Main/Sub Screen Change (Galvenā/
apakšekrāna maiņa)
Režīmā PBP pārslēdzas starp galveno ekrānu un apakšekrānu.
Main/Sub Sound Change (Galvenās/
apakšskaņas maiņa)
Režīmā PBP pārslēdzas starp galvenā ekrāna audio un apakšekrāna audio.
Picture (Attēls)
PIEZĪME
•• Iestatāmā iespēja Picture Mode (Attēla režīms) ir atkarīga no ievades signāla.
Settings (Iestatījumi) > Picture
(Attēls)
Picture Mode (Attēla režīms)
Apraksts
Custom (Pielāgots)
Ļauj lietotājam regulēt katru elementu.
Vivid (Spilgts)
Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu spilgtus attēlus.
HDR Effect (HDR efekts)
Optimizē ekrānu augstam dinamiskajam diapazonam.
Reader (Lasītājs)
Optimizē ekrānu dokumentu lasīšanai. Izvēlnē OSD (Ekrāna displejs) varat palielināt spilgtumu.
Cinema (Kino)
Optimizē ekrānu, lai uzlabotu videoklipu vizuālos efektus.
sRGB
Standarta RGB krāstelpa monitoram un printerim.
DCI-P3
Piemērots digitālo video skatīšanai.
EBU
Standarta TV PAL krāstelpa apraidei.
REC709
Standarta HDTV krāstelpa apraidei.
SMPTE-C
Standarta TV NTSC krāstelpa apraidei.
Color Weakness (Krāsu vājums)
Šis režīms ir paredzēts lietotājiem, kuri nespēj atšķirt sarkanu un zaļu krāsu. Tas ļauj lietotājiem ar nespēju atpazīt krāsas viegli
atšķirt šīs divas krāsas.
Calibration 1 (Kalibrēšana 1)
Pielāgo pēdējam kalibrētajam ekrānam.
Calibration 2 (Kalibrēšana 2)
Pielāgo iepriekš kalibrētajam ekrānam.
LATVIEŠU
[Attēla režīma SDR (nav HDR) signāls]
PIEZĪME
•• Ja Picture Mode (Attēla režīms) tiek mainīts DP (DisplayPort) ieejā, ekrānā iespējama ņirboņa vai var tikt ietekmēta datora ekrāna izšķirtspēja.
•• Calibration 2 (Kalibrēšana 2): Instalējot TRUE COLOR PRO, tiks iespējota šī izvēlne.
15
[Attēla režīma HDR signāls]
LATVIEŠU
Settings (Iestatījumi) > Picture
(Attēls)
Picture Mode (Attēla režīms)
Apraksts
Custom (Pielāgots)
Ļauj lietotājam regulēt katru elementu.
Vivid (Spilgts)
Optimizē ekrānu spilgtām HDR krāsām.
Standard (Standarta)
Ekrāns optimizēts HDR standartam.
Cinema (Kino)
Optimizē ekrānu HDR video skatīšanai.
PIEZĪME
•• HDR saturs var netikt parādīts pareizi atkarībā no operētājsistēmas Windows 10 iestatījumiem; lūdzu, pārbaudiet HDR ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumus operētājsistēmā Windows.
•• Ieslēdzot HDR funkciju, teksta vai attēla kvalitāte var būt zema grafikas kartes veiktspējas dēļ.
•• Kad HDR funkcija ir ieslēgta, mainot monitora ieeju vai ieslēdzot/izslēdzot, ekrāns var ņirbēt grafiskās kartes veiktspējas dēļ.
16
Settings (Iestatījumi) > Picture
(Attēls)
Apraksts
Brightness (Spilgtums)
Koriģē ekrāna kontrastu un spilgtumu.
Auto Brightness (Automātisks spilgtums)
Automātiski optimizē spilgtumu atbilstoši apkārtējās vides gaismas intensitātei.
Sharpness (Asums)
Regulē ekrāna asumu.
SUPER RESOLUTION+
High (Augsts)
Optimizē ekrānu, nodrošinot kristāldzidrus attēlus. Vislabāk noder augstas izšķirtspējas video vai spēlēm.
Middle (Vidējs)
Optimizē ekrānu komfortablai skatīšanai, rādot attēlus vidējā līmenī starp zemu un augstu režīmu.
Vislabāk noder UCC vai SD video skatīšanai.
Low (Zems)
Optimizē ekrānu vienmērīgiem un dabiskiem attēliem. Vislabāk noder nekustīgiem attēliem vai attēliem
ar maz kustībām.
Off (Izslēgt)
Parāda visbiežāk izmantotajā iestatījumā. Atspējo SUPER RESOLUTION+.
LATVIEŠU
Contrast (Kontrasts)
PIEZĪME
Picture Adjust (Attēla regulēšana)
•• Tā kā šī funkcija ir paredzēta, lai paaugstinātu asumu zemas izšķirtspējas attēlos, nav ieteicams izmantot šo funkciju normālam
tekstam vai darbvirsmas ikonām. To darot, iespējams panākt nevajadzīgi augstu asumu.
Black Level (Melnās krāsas līmenis)
DFC
Iestata nobīdes līmeni
•• Nobīde: videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.
High (Augsts)
Saglabā ekrāna pašreizējo kontrasta attiecību.
Low (Zems)
Samazina melnās krāsas līmeni un palielina baltās krāsas līmeni ekrāna pašreizējā kontrasta attiecībā.
Automātiski pielāgo spilgtumu atbilstoši ekrānam.
Pielāgo attēla vienmērīgumu.
Uniformity (Vienmērīgums)
PIEZĪME
•• Izvēlne Uniformity (Vienmērīgums) tiek aktivizēta tikai režīmā Custom (Pielāgots) un sRGB.
Uniformity (Vienmērīgums) iespējošana var samazināt kopējo attēla spilgtumu.
17
Settings (Iestatījumi) > Picture
(Attēls)
Apraksts
LATVIEŠU
Gamma
Mode 1 (1. režīms),
Mode 2 (2. režīms),
Mode 3 (3. režīms)
Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks ir attēls. Jo zemāka gammas vērtība, jo gaišāks ir attēls.
Mode 4 (4. režīms)
Ja nav nepieciešams pielāgot gammas iestatījumus, atlasiet Mode 4 (4 .režīms).
Iestatiet savu krāsas temperatūru.
Color Temp (Krāsu temperatūra)
Color Adjust (Krāsu pielāgošana)
Red (Sarkans)/Green (Zaļš)/Blue (Zils)
Custom (Pielāgots)
Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.
6500K
Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.
7500K
Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.
9300K
Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.
Manual (Manuāls)
Regulē krāsu temperatūru 500K palielinājumā. (Ņemiet vērā, ka 9300K tiek atbalstīts labāk nekā 9500K.)
Attēla krāsu var pielāgot izmantojot sarkano, zaļo un zilo krāsu.
Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešu krāsu (sarkana, zaļa, zila, ciāna, fuksīna, dzeltena) toni un
piesātinājumu un pēc tam saglabājot iestatījumus.
Six Color (Sešas krāsas)
Hue (Nokrāsa)
Regulē ekrāna toni.
Piesātinājums
(Saturation)
Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka ir vērtība, jo krāsas kļūst mazāk piesātinātas un gaišākas.
Jo lielāka ir vērtība, jo krāsas kļūst vairāk piesātinātas un tumšākas.
Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, ņemot vērā ekrāna ātrumu. Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu Fast (Ātrs).
Ja ir ātra attēlu nomaiņa, ieteicams izmantot iestatījumu Faster (Ātrāku). Iestatījums Faster (Ātrāku) var izraisīt attēla aizturēšanu.
Response Time (Reakcijas laiks)
Picture Reset (Attēla atiestate)
18
Faster (Ātrāku)
Iestata reakcijas laiku uz Faster (Ātrāku).
Fast (Ātrs)
Iestata reakcijas laiku uz Fast (Ātrs).
Normal (Normāls)
Iestata reakcijas laiku uz Normal (Normāls).
Off (Izslēgt)
Atspējo funkciju.
Do you want to reset your picture settings?
(Vai vēlaties atiestatīt savus attēla
iestatījumus?)
No (Nē)
Atceļ atlasi.
Yes (Jā)
Atjauno noklusējuma iestatījumus.
General (Vispārīgi)
Settings (Iestatījumi) > General
(Vispārīgi)
Iestata izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.
Taupiet enerģiju, izmantojot spilgtuma kompensācijas algoritmu.
SMART ENERGY SAVING
High (Augsts)
Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.
Low (Zems)
Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.
Off (Izslēgt)
Atspējo funkciju.
LATVIEŠU
Language (Valoda)
Apraksts
PIEZĪME
•• Enerģijas taupīšanas datu vērtība var atšķirties atkarībā no paneļa ražotāja un paneļa.
•• Ja parametram SMART ENERGY SAVING ir atlasīta opcija High (Augsts) vai Low (Zems), monitora apgaismojums kļūst gaišāks vai tumšāks atkarībā no avota.
Ieslēdz vai izslēdz barošanas LED monitora apakšā.
PIEZĪME
Power LED (Barošanas LED)
•• Ieslēdzot funkciju Barošanas LED, tā darbojas šādi:
-- Režīms Ieslēgts: Balts
-- Miega režīmā: Balts mirgo
-- Izslēgts režīms: Izslēgt
Automatic Standby (Automātiskā
gaidstāve)
Funkcija, kas automātiski izslēdz monitoru, ja ekrānā noteiktu laika periodu netiek veikta nekāda kustība. Automātiskās izslēgšanas funkcijai varat iestatīt taimeri.
(Off (Izslēgt), 4H (4 stundas), 6 H (6 stundas) un 8 H (8 stundas))
DisplayPort Version (DisplayPort
versija)
Iestatiet DisplayPort Version (DisplayPort versija) tādu pašu versiju, kāda ir pievienotajai ārējai ierīcei. (1.4, 1.2, un 1.1)
Lai izmantotu HDR funkciju, izvēlieties iestatījumu 1.4.
19
Settings (Iestatījumi) > General
(Vispārīgi)
Apraksts
Ja pievienotā ierīce atbalsta Deep Color (Piesātinātas krāsas), attēli būs asāki.
LATVIEŠU
4 K ar 60 Hz atbalsta formātu (HDMI ULTRA HD Deep Color: Ieslēgts)
Izšķirtspēja
Kadru nomaiņas
ātrums (Hz)
Krāsu dziļums / Krāsu iztveršana
8 biti
10 biti
YCbCr 4:2:0
HDMI ULTRA HD Deep Color
3 840 x 2 160
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB
-
PIEZĪME
•• Lai izmantotu funkciju HDMI ULTRA HD Deep Color, ieslēdziet to.
•• Ja pievienotā ierīce neatbalsta funkciju Deep Color (Piesātinātas krāsas), var rasties ekrāna vai skaņas traucējumi. Šajā gadījumā iestatiet šo funkciju stāvoklī Izslēgts.
•• Funkciju HDMI ULTRA HD Deep Color var iestatīt katram HDMI portam atsevišķi.
Maksimāli palielina kontrasta attiecību, padarot gaišos ekrāna laukumus gaišākus un tumšos ekrāna laukumus — tumšākus.
PIEZĪME
Local Dimming (Lokālā
aptumšošana)
Buzzer (Zummers)
20
•• Iestatot šo opciju stāvoklī Off (Izslēgts), var palielināties elektrības patēriņš.
Off (Izslēgt)
Atspējo funkciju.
On (Ieslēgt)
Iespējo Local Dimming (Lokālā aptumšošana).
Auto (Automātiski)
Automātiski pielāgo kontrasta attiecību atbilstoši ekrānam — augstam dinamiskajam diapazonam.
Šī funkcija ļauj iestatīt skaņu, ko rada zummers, ieslēdzoties monitoram.
Settings (Iestatījumi) > General
(Vispārīgi)
Šī funkcija atspējo izvēlņu pielāgojumus un konfigurāciju.
Izvēlieties kabeļa savienojuma portu USB Upstream, lai izmantotu monitora USB centrmezglu.
USB Upstream
USB-C
USB Upstream darbību nodrošina ThunderboltTM 3 ( ) ports.
USB-B
USB Upstream darbību nodrošina USB UP ports.
Information (Informācija)
Tiek parādīta šāda informācija par displeju: Serial Number (Sērijas numurs), Total Power On Time (Kopējais darbības laiks), Resolution (Izšķirtspēja).
Reset to Initial Settings (Atiestatīt
uz sākotnējiem iestatījumiem)
Do you want to reset your settings? (Vai No (Nē)
vēlaties atiestatīt savus iestatījumus?) Yes (Jā)
LATVIEŠU
OSD Lock (Ekrāna displeja
bloķēšana)
Apraksts
Atceļ atlasi.
Atjauno noklusējuma iestatījumus.
21
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
LATVIEŠU
Ekrānā nekas nav redzams.
Vai ir pievienots monitora strāvas vads?
•• Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
Vai barošanas LED lampiņa deg?
•• Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un nospiediet barošanas pogu.
Vai barošana ir ieslēgta un barošanas LED lampiņa ir
baltā krāsā?
•• Pārbaudiet, vai pievienotais ieejas avots ir iespējots (Settings (Iestatījumi) > Input (Ieeja)).
Vai ir redzams ziņojums No Signal (Nav signāla) vai
netiek parādīts ekrāns?
•• Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monitoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet to no jauna.
•• Ja ekrāns netiek parādīts pēc signāla kabeļa atkārtotas pievienošanas, veiciet iestatīšanu, kā aprakstīts tālāk.
-- HDMI ieeja: Monitora General (Vispārīgi) iestatījumos iestatiet funkciju HDMI ULTRA HD Deep Color stāvoklī Izslēgts.
-- DisplayPort ieeja: Monitora General (Vispārīgi) iestatījumos iestatiet DisplayPort Version (DisplayPort versija) uz tādu pašu versiju, kāda ir
pievienotajai ārējai ierīcei.
Vai ir redzams ziņojums
Out of Range (Ārpus diapazona)?
•• Tas rodas, ja signāli no datora (grafikas kartes) ir ārpus monitora horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļu
Izstrādājuma specifikācija, lai iestatītu atbilstošu frekvenci.
Vai pievienotais dators atbalsta ThunderboltTM 3 ( ),
izmantojot kabeli Thunderbolt?
•• Izmantojiet tādu datora USB-C kabeli (jāiegādājas atsevišķi), kas atbalsta tikai USB-C izvadi.
•• Sazinieties ar datora ražotāju, lai noskaidrotu, vai dators atbalsta ThunderboltTM 3 ( ).
Ekrāna displejs ir nestabils un raustās. / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas.
22
Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?
•• Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1 080i 60/50 Hz (rindpārlēce), ekrānā var būt ņirboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1 080p vai ieteicamo izšķirtspēju.
•• Ja grafikas karti nevar iestatīt ieteicamajā (optimālajā) izšķirtspējā, teksts var būt izplūdis, ekrāns var būt neskaidrs, var tikt rādīts apgriezts displeja
apgabals vai arī displejs var būt nevienāds.
•• Iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no datora vai operētājsistēmas, un daļa izšķirtspēju var nebūt pieejamas atkarībā no grafikas kartes veiktspējas.
Šādā gadījumā sazinieties ar datora vai grafiskās kartes ražotāju, lai saņemtu palīdzību.
Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja monitors ir
izslēgts?
•• Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturēšanu.
•• Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojiet ekrānsaudzētāju.
Vai ekrānā ir redzami punkti?
•• Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikseļu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav kļūda, un tas nav saistīts ar
monitora veiktspēju.
Dažas funkcijas ir atspējotas.
Vai, nospiežot Izvēlne pogu, kādas no funkcijām nav
pieejamas?
•• Ekrāna displejs ir bloķēts. Atspējojiet iespēju OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) sadaļā General (Vispārīgi).
Vai instalējāt ekrāna draiveri?
•• Noteikti instalējiet ekrāna draiveri no ekrāna komplektam pievienotā kompaktdiska (vai disketes). Vai arī lejupielādējiet draiveri no mūsu tīmekļa vietnes:
http://www.lg.com.
•• Pārliecinieties, ka grafiskā karte atbalsta funkciju Plug and Play.
LATVIEŠU
Vai redzat ziņojumu "Atrasts nepazīstams monitors, Plug and Play (VESA DDC) monitors"?
No austiņu porta netiek izvadīta skaņa.
Vai tiek rādīts attēls bez skaņas?
•• Pārliecinieties, ka austiņu porta savienojumi ir atbilstoši izveidoti.
•• Mēģiniet palielināt skaļumu, izmantojot kursorsviru.
•• Iestatiet datora audio izeju uz monitoru, ko lietojat. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
4K/5K izšķirtspēja nav pieejama.
Vai pārbaudījāt kabeļa savienojumu?
•• Pārbaudiet, vai kabelis ir pievienots pareizi.
•• Ieteicams izmantot izstrādājuma komplektācijā iekļautos piederumus.
Vai izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte ir iestatīta
pareizi?
•• Datora ekrāna izšķirtspējas iestatījumos vai spēlētāja opciju izvēlnē iestatiet pareizu izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti.
Vai pievienotā ārējā ierīce atbalsta 4K/5K izšķirtspēju?
•• Šī funkcija ir pieejama tikai tādās ārējās ierīcēs, kas atbalsta 4K/5K izšķirtspēju.
•• Pārbaudiet, vai pievienotā ārējā ierīce atbalsta 4K/5K izšķirtspēju.
Vai ir iespējota funkcija HDMI ULTRA HD Deep Color?
(4K izšķirtspējas gadījumā)
•• Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > funkciju HDMI ULTRA HD Deep Color, lai to iespējotu.
Vai iestatījāt opciju DisplayPort Version (DisplayPort
versija) stāvoklī 1.4? (5K izšķirtspējas gadījumā)
•• Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > DisplayPort Version (DisplayPort versija), lai iestatītu versiju uz 1.4.
23
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA
LATVIEŠU
Krāsu dziļums
Atbalsta 8 bitu/10 bitu krāsu.
HDMI
Izšķirtspēja
USB-C
ThunderboltTM 3 ( ) / DP
Barošanas avoti
Vides apstākļi
Maksimālā izšķirtspēja
3 840 x 2 160 @ 60 Hz
Ieteicamā izšķirtspēja
3 440 x 1 440 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
5 120 x 2 160 @ 60 Hz
Ieteicamā izšķirtspēja
3 440 x 1 440 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
5 120 x 2 160 @ 60 Hz
Ieteicamā izšķirtspēja
5 120 x 2 160 @ 60 Hz
Enerģijas vērtējums
AC 100 ~ 240 V, 50–60 Hz, 2,3 A
Strāvas patēriņš
Darbības režīms: 80 W (Parasti)*
Miega režīmā: ≤ 1,2 W
Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W
Darba apstākļi
Temperatūra
0 °C līdz 40 °C
Mitrums
Mazāk par 80 %
Temperatūra
-20 °C līdz 60 °C
Mitrums
Mazāk par 85 %
Uzglabāšanas apstākļi
Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)
Izmēri
Svars (bez iepakojuma)
Ar statīvu
816,9 x 559,0 x 234,3 (mm)
Bez statīva
816,9 x 359,8 x 57,1 (mm)
Ar statīvu
9,0 kg
Bez statīva
7,7 kg
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Strāvas patēriņa darbības režīmu mēra, izmantojot LGE testa standartu. (Pilns balts attēlojums, maksimālā izšķirtspēja)
* Strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darba apstākļiem un monitora iestatījumiem.
24
Rūpnīcas atbalsta režīms (sākotnējo iestatījumu režīms, dators)
HDMI
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Polaritāte (H/V)
Piezīmes
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1 024 x 768
48,363
60,0
-/-
1 152 x 864
54,347
60,05
+/+
1 280 x 720
45
60
+/+
1 280 x 800
49,702
59,810
-/+
1 280 x 1 024
63,981
60,02
+/+
1 280 x 2 160
133,31
59,99
+/+
1 600 x 900
60,00
60,00
+/+
1 920 x 1 080
67,50
60
+/+
2 560 x 2 160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2 560 x 2 160
67,50
30
+/+
PBP (5:5)
3 440 x 1 440
73,68
49,99
+/-
3 440 x 1 440
88,82
59,97
+/-
3 840 x 2 160
67,50
30
+/-
3 840 x 2 160
135
60
+/+
LATVIEŠU
Priekšiestatījumu režīms
PBP (5:9)
HDMI ieteicamais laika intervāls
25
USB-C/ThunderboltTM 3 ( ) / DP
LATVIEŠU
26
Priekšiestatījumu režīms
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Polaritāte (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1 024 x 768
48,363
60,0
-/-
1 152 x 864
54,347
60,05
+/+
Piezīmes
1 280 x 720
45
60
+/+
1 280 x 800
49,702
59,810
-/+
1 280 x 1 024
63,981
60,02
+/+
1 280 x 2 160
133,31
59,99
+/+
1 600 x 900
60,00
60,00
+/+
1 920 x 1 080
67,50
60
+/+
2 560 x 2 160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2 560 x 2 160
67,5
30
+/-
PBP (5:5)
3 440 x 1 440
73,68
49,99
+/-
3 440 x 1 440
88,82
59,97
+/-
3 840 x 2 160
66,66
30
+/-
3 840 x 2 160
133,31
60
+/-
5 120 x 2 160
65,664
30
+/-
5 120 x 2 160
133,187
60
+/-
PBP (5:9)
USB-C ieteicamais laika intervāls
ThunderboltTM 3 ( ) / DP ieteicamais laika intervāls
HDMI laiks (video)
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
480p
31,5
60
720p
45
60
1 080p
67,5
60
2 160p
135
60
LATVIEŠU
Priekšiestatījumu režīms
27
Šo ierīci var lietot visos reģionos. Rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu (CD) un glabājiet to pieejamā vietā. Ņemiet
vērā, ka izstrādājumam pievienotā etiķete sniedz tehniskā atbalsta informāciju.
Modelis
Sērijas Nr.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising