LG | 34WK95U-W | User manual | LG 34WK95U-W Руководство пользователя

LG 34WK95U-W Руководство пользователя
NAUDOTOJO VADOVAS
LED LCD MONITORIUS
(LED Monitorius*)
* LG LED monitoriai yra LCD monitoriai su galiniu LED apšvietimu.
Prieš pradėdami dirbti su aparatu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
saugokite jį, nes gali prireikti ateityje.
34WK95U
34BK95U
www.lg.com
Autorių teisės © 2018 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.
TURINYS
LIETUVIŲ K.
LICENCIJA.................................................... 2
INFORMACIJA APIE ATVIROJO KODO
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMĄ....... 3
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS..................... 3
LICENCIJA
Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licenciją rasite apsilankę www.
lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
MONITORIAUS NAUDOJIMAS...................... 8
NAUDOTOJO NUSTATYMAI........................ 11
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.
TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS................................ 22
GAMINIO SPECIFIKACIJOS......................... 24
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
* USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.
2
INFORMACIJA APIE ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMĄ
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
LIETUVIŲ K.
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas,
apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių
pastabas.
„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį
(laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.
Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems,
gavusiems šią informaciją.
PASTABA
•• Komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
•• Visa šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio pranešimo, kad būtų
pagerintos gaminio eksploatacinės savybės.
•• Norėdami įsigyti papildomų priedų, apsilankykite elektronikos parduotuvėje, internetinėje parduotuvėje arba
susisiekite su mažmeninės prekybos parduotuve, iš kurios pirkote gaminį.
•• Pateiktas maitinimo laidas, priklausomai nuo regiono gali skirtis.
Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga
Galite atsisiųsti ir įdiegti naujausias versijas iš pridėto kompaktinio disko arba iš LGE tinklalapio (www.lg.com).
Tvarkyklės ir programinė įranga
Diegimo pirmenybė
Monitoriaus tvarkyklė
Rekomenduojama
OnScreen Control
Rekomenduojama
Dual Controller
Pasirenkama
True Color Pro
Pasirenkama
DĖMESIO
•• Visada naudokite tik originalius LG priedus, kad užtikrintumėte saugumą ir tinkamą gaminio eksploatavimą.
•• Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.
•• Rekomenduojama naudoti pateiktus komponentus.
•• Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali būti nerodomas arba galimi vaizdo
triukšmai.
•• Šiame dokumente esančiuose paveikslėliuose vaizduojamos įprastos procedūros, todėl jos gali skirtis nuo paties
gaminio.
•• Surinkdami gaminį netepkite pašalinių medžiagų (tepalų, alyvų, kt.) ant srieginių dalių. (Taip darydami galite
sugadinti gaminį).
•• Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
•• Neneškite monitoriaus apversto, kai jį laikote tik už stovo pagrindo. Monitorius gali nukristi nuo stovo ir taip
galite susižeisti.
•• Keliant ar pernešant monitorių, nelieskite jo ekrano. Monitoriaus ekraną veikianti jėga gali jį pažeisti.
3
Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas
Gaminio ir mygtukų aprašymas
LIETUVIŲ K.
Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate, laikykitės šių nurodymų, kad nesubraižytumėte arba
nesugadintumėte monitoriaus bei užtikrintumėte saugų monitoriaus perkėlimą (taikoma visų dydžių ir formų
monitoriams).
•• Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jį laikyti originalioje dėžėje arba pakuotėje.
•• Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus laidus.
•• Tvirtai laikykite monitorių už jo šonų ir apačios. Nelaikykite skydelio.
•• Kai laikote monitorių, ekranas turi būti nukreiptas nuo jūsų, kad jo nesubraižytumėte.
•• Pernešdami monitorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
•• Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite ir nepasukite į šonus – visada laikykite jį tiesiai.
Valdymo mygtukas
Valdymo mygtuko naudojimas
Paspaudę vairasvirtės mygtuką arba pirštu pajudinę ją į kairę / dešinę / viršų / apačią, galėsite lengvai valdyti
monitoriaus funkcijas.
Pagrindinės funkcijos
/
Maitinimo
įjungimas
Norėdami įjungti monitorių, pirštu paspauskite
valdymo mygtuką.
Maitinimo
išjungimas
Norėdami išjungti monitorių, pirštu paspauskite
ir palaikykite vairasvirtės mygtuką ilgiau nei
5 sek.
Garsumo
reguliavimas
Valdymo mygtuką pasukę į kairę arba dešinę
galėsite nustatyti garsumą.
PASTABA
•• Valdymo mygtukas yra monitoriaus apačioje.
4
DĖMESIO
•• Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai įmanoma.
-- Taip galite sugadinti ekraną arba dalį pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.
•• IJei monitoriaus skydelį naudojate be stovo pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti sutrikdytas monitoriaus
stabilumas ir jis gali nukristi, taip jis gali būti sugadintas arba ką nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti
sutrikdytas valdymo mygtuko veikimas.
Laikymas ant stalo
Stovo aukščio reguliavimas
•• Pakelkite monitorių ir neapverstą padėkite ant stalo. Palikite bent 100 mm tarpą iki sienos, kad užtikrintumėte
tinkamą ventiliaciją.
1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
2 Būtinai abiem rankom laikykite ir reguliuokite monitorių.
100 mm
100 mm
LIETUVIŲ K.
Maks. 110,0 mm
100 mm
100 mm
ĮSPĖJIMAS
•• Reguliuodami ekrano aukštį, neuždėkite rankos ant stovo korpuso, kad nesusižeistumėte pirštų.
Kampo reguliavimas
1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
2 Reguliuokite ekrano kampą.
Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 15° kampu, kad būtų patogu į jį žiūrėti.
ĮSPĖJIMAS
DĖMESIO
•• Ištraukite maitinimo laidą prieš pernešdami ar montuodami monitorių. Kyla elektros smūgio pavojus.
•• Įsitikinkite, kad naudojate prie gaminio pridėtą maitinimo laidą, bei prijunkite jį prie įžeminto elektros lizdo.
•• Jei reikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba apsilankykite mažmeninėje
parduotuvėje.
•• Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite apatinės monitoriaus rėmo dalies, kaip parodyti
toliau.
•• Būkite atsargūs, nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampą.
5
LIETUVIŲ K.
„Kensington“ užrakto naudojimas
Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas
„Kensington“ apsaugos sistemos jungtis yra monitoriaus apačioje.
Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą rasite „Kensington“ užrakto vartotojo vadove arba interneto
svetainėje http://www.kensington.com.
Naudodami „Kensington“ apsaugos sistemos kabelį monitorių prijunkite prie stalo.
Šis monitorius atitinka prie sienos montuojamų laikiklių ar kitų suderinamų įrenginių specifikacijas.
PASTABA
•• Ant sienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.
•• Daugiau informacijos apie montavimą rasite ant sienos montuojamo laikiklio montavimo vadove.
•• Prie sienos montuodami laikiklį pasistenkite nenaudoti per daug jėgos, nes taip galite pažeisti ekraną.
•• Prieš montuodami monitorių ant sieninio montavimo laikiklio atjunkite stovą, atlikdami pirmiau apibūdintos
stovo prijungimo procedūros veiksmus priešinga eilės tvarka.
Montavimas ant sienos
Monitorių montuokite bent jau 100 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm tarpą ties kiekviena
monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija. Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinėje
mažmeninės prekybos parduotuvėje. Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo
instrukcijas rasite vadove.
100 mm
PASTABA
•• Apsaugos sistema „Kensington“ yra atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti daugumoje
elektronikos parduotuvių.
6
100 mm
100 mm
100 mm
Norėdami montuoti monitorių prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojamą laikiklį (užsakomas atskirai) prie
monitoriaus galo.
Įsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai užsifiksavo prie monitoriaus ir sienos.
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
LIETUVIŲ K.
Tvirtinimo prie sienos sistema (mm)
Standartinis varžtas
Varžtų skaičius
Prie sienos montuojamas laikiklis
(užsakomas atskirai)
DĖMESIO
•• Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami arba montuodami monitorių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
•• Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi ir sužeisti jus. Naudokite tik LG
patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
•• Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
•• Naudokite VESA standartą atitinkantį ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus. Gaminio garantija negalios
apgadinimams, kuriuos sąlygos nederamų komponentų naudojimas ar netinkamas naudojimas.
•• Matuojant nuo galinės monitoriaus pusės, kiekvieno įsukto varžto ilgis turi būti 8 mm arba mažesnis.
Prie sienos montuojamas laikiklis
Monitoriaus galinė pusė
PASTABA
•• VESA standarto neatitinkantys varžtai gali sugadinti gaminį ir jis gali nukristi. „LG Electronics“ neatsako už
nelaimingus atsitikimus, kuriuos gali sąlygoti nestandartiniai varžtai.
•• Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos reikalingos detalės.
•• Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio prekybos
atstovo.
•• Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali skirtis. Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio varžtus,
galite pažeisti gaminio vidų.
•• Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.
Prie sienos montuojamas
laikiklis
Monitoriaus galinė pusė
Standartinis varžtas:
M4 x L10
Maks. 8 mm
7
MONITORIAUS NAUDOJIMAS
LIETUVIŲ K.
•• Šiame naudotojo vadove pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus gaminio.
Paspauskite valdymo mygtuką, pasirinkite Settings (Nustatymai) Input (Įvestis) ir pasirinkite įvesties
parinktį.
DĖMESIO
•• Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iškraipymus.
•• Nerodykite nejudančio vaizdo ekrane per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo išlaikymą. Jei įmanoma, naudokite
kompiuterio ekrano užsklandą.
•• Kai maitinimo laidą jungiate į lizdą, naudokite įžemintą (3 skylių) daugialypį lizdą arba įžemintą elektros lizdą.
•• Jei temperatūra yra žema, įjungtas monitorius gali blykčioti. Tai normalu.
•• Kartais ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių arba mėlynų taškelių. Tai normalu. Tai normalu.
Prisijungimas prie kompiuterio
•• Šis monitorius palaiko „Plug and Play“* savaiminio įdiegimo funkciją.
* „Plug and Play“: Savaiminio įdiegimo funkcija leidžia prie kompiuterio pridėti įrenginį be jokių konfigūracijų ar
rankiniu būdu įdiegiamų tvarkyklių.
HDMI jungtis
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.
DĖMESIO
•• Naudojant DVI į HDMI / DP („DisplayPort“) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
•• Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio,
ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
•• Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su eternetu
8
„DisplayPort“ ekrano prievado jungtis
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.
PASTABA
•• Gali nebūti vaizdo ar garso išvesties, priklausomai nuo kompiuterio DP („DisplayPort“) versijos.
•• Būtinai naudokite suteiktą gaminio „DisplayPort“ kabelį. Kitu atveju gali sutrikti įrenginio veikimas.
•• Jei naudojate „Mini DisplayPort“ išvesties grafikos plokštę, naudokite „Mini DP“ su DP („Mini DisplayPort“ su
„DisplayPort“) jungiantį laidą arba jungtį, palaikančią „DisplayPort1.4“. (Parduodama atskirai)
„ThunderboltTM“ 3 ( ) jungtis
Naudodami ThunderboltTM 3 ( ) prievadą, prie monitoriaus galite prijungti didelės raiškos ekraną arba
didelio našumo duomenų įrenginį.
PASTABA
•• Kiekvieno prievado maksimalus duomenų perdavimo greitis yra 40 Gb/s.
•• Įsitikinkite, kad naudojate sertifikuotą ThunderboltTM 3 ( ) kabelį. Kitu atveju gali sutrikti įrenginio veikimas.
•• ThunderboltTM 3 ( ) palaiko tokios aplinkos kaip „Windows 10“ ir „Mac“ gaminiai.
•• Atitinkamai su „Mac“ produktais gali nepalaikyti rekomenduojamos raiškos arba kai kurių funkcijų.
Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių
HDMI jungtis
PASTABA
•• Naudojant DVI į HDMI / DP („DisplayPort“) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
•• Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio,
ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
•• Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su eternetu
Išorinių įrenginių prijungimas
USB įrenginio prijungimas
Gaminio USB prievadas veikia kaip USB šakotuvas.
LIETUVIŲ K.
Iš jūsų AV įrenginio HDMI į monitorių siunčia skaitmeninius vaizdo ir garso signalus.
DĖMESIO
•• Įspėjimai naudojant USB įrenginį
-- Gali būti neatpažintas USB įrenginys su įdiegta automatinio atpažinimo programa arba naudojantis savo
paties tvarkyklę.
-- Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali veikti netinkamai.
-- Rekomenduojama naudoti USB šakotuvą arba kietojo disko įrenginį su maitinimo šaltiniu. (Jei tiekiamo
maitinimo nepakanka, USB įrenginys gali būti tinkamai neatpažįstamas.)
1 atvejis: „ThunderboltTM“ 3 ( ) įvestis
Išorinius įrenginius, prijungtus per USB įvesties prievadą, galima valdyti kompiuteriu.
Jei „ThunderboltTM“ 3 ( ) prievadu prijungto įrenginio meniu pakeisite įvestį, tuomet USB prievadu prijungtas
įrenginys gali tinkamai neveikti.
[Naudokite „Thunderbolt“ kabelį]
Norėdami naudotis USB 3.0, prijunkite produkto „Thunderbolt“ kabelį prie savo kompiuterio.
USB Upstream meniu prie General (Bendra) nustatykite kaip USB-C.
[Kompiuteris]
[Monitorius]
PASTABA
•• Prieš prijungiant produktą ir pradedant naudoti rekomenduojama įdiegti visus „Windows“ naujinius, kad
„Windows“ versija būtų naujausia.
•• Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
•• Klaviatūra, pelė arba USB įrenginys gali būti prijungtas prie USB prievado.
•• Įkrovimo greitis skiriasi priklausomai nuo įrenginio.
(Parduodama atskirai)
9
Ausinių jungtis
2 atvejis: HDMI / DP („DisplayPort“) įvadas
Ausinių prievadu išorinius įrenginius prijunkite prie monitoriaus.
Išorinius įrenginius, prijungtus per USB įvesties prievadą, galima valdyti kompiuteriu.
LIETUVIŲ K.
[Naudokite „USB C-A“ kabelį]
Norėdami naudotis USB 3.0, prijunkite produkto „USB C-A“ kabelį prie savo kompiuterio.
USB Upstream meniu prie General (Bendra) nustatykite kaip USB-C.
[Kompiuteris]
(Parduodama atskirai)
PASTABA
[Monitorius]
•• Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
•• Ausinių ir garsiakalbių funkcijos gali būti apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir išorinio įrenginio garso
nustatymų.
•• Jeigu naudojate ausines kampuotu kištukas, tai gali sukelti problemų prijungiant kitą išorinį įrenginį prie
monitoriaus. Todėl rekomenduojam naudoti ausines su tiesus kištukas.
[Naudokite „USB A-B“ kabelį]
Norėdami naudotis USB 2.0, prijunkite USB A-B kabelį prie savo kompiuterio monitoriaus.
USB Upstream meniu prie General (Bendra) nustatykite kaip USB-B.
[Kompiuteris]
10
Kampuotas kištukas
[Monitorius]
Tiesi
(rekomenduojama)
NAUDOTOJO NUSTATYMAI
LIETUVIŲ K.
PASTABA
•• Jūsų monitoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
Pagrindinio meniu aktyvavimas
1 Paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką.
2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią ir į kairę / dešinę, kad nustatytumėte parinktis.
3 Norėdami išeiti iš pagrindinio meniu dar kartą spustelėkite valdymo mygtuką.
Valdymo mygtukas
Mygtukas
Meniu Būsena
Aprašymas
Pagrindinis meniu išjungtas
Įjungiamas pagrindinis meniu.
Pagrindinis meniu įjungtas
Išeinama iš pagrindinio meniu.
(Ilgiau nei 5 sekundes palaikę nuspaustą mygtuką išjungsite monitorių. Tokių būdu išjungti monitorių galite bet kuriuo metu, net kai yra įjungta OSD.)
Pagrindinis meniu išjungtas
Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įeinama į Input (Įvestis) funkciją.
Pagrindinis meniu išjungtas
Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įjungiamos Settings (Nustatymai) funkcijos.
Pagrindinis meniu išjungtas
Rodo dabartinės įvesties informaciją.
Pagrindinis meniu įjungtas
Išjungia monitorių.
Pagrindinis meniu išjungtas
Rodo dabartinės įvesties informaciją.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įjungiama Picture Mode (Vaizdo režimas) funkcija.
11
Pagrindinio meniu funkcijos
Pagrindinis meniu
Aprašymas
LIETUVIŲ K.
Input (Įvestis)
Nustatomas įvesties režimas.
Power Off (Maitinimo
išjungimas)
Išjungia monitorių.
Settings (Nustatymai)
Konfigūruojami ekrano nustatymai.
Picture Mode (Vaizdo
režimas)
Nustatomas vaizdo režimas.
Exit (Išeiti)
Išeinama iš pagrindinio meniu.
Meniu nustatymai
1
2
3
4
Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite valdymo mygtuką monitoriaus apačioje ir įveskite meniu Settings (Nustatymai).
Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią ir į kairę / dešinę, kad nustatytumėte parinktis.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko piktogramą arba paspauskite ( ).
Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko piktogramą, kol išeisite.
PASTABA
••
••
12
: Įjungta
: Išjungta
Quick Settings (Spartieji nustatymai)
Settings (Nustatymai) > Quick Settings
(Spartieji nustatymai)
Contrast (Kontrastas)
LIETUVIŲ K.
Brightness (Ryškumas)
Aprašymas
Sureguliuoja ekrano kontrastą ir šviesumą.
Auto Brightness (Automatinis ryškumas) Automatiškai optimizuoja ryškumą pagal aplinkos apšvietimo lygį.
Reguliuojamas garsumas.
Volume (Garsumas)
PASTABA
•• Galite koreguoti Mute (Nutildyti) / Unmute (Įjungti garsą) perkėlę valdymo svirties mygtuką į garsumo meniu.
Input (Įvestis)
Settings (Nustatymai) > Input (Įvestis)
Input List (Įvesčių sąrašas)
Aprašymas
Parenkamas įvesties režimas.
Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.
Aspect Ratio (Vaizdo formatas)
PBP
Full Wide (Visas plotis)
Vaizdo įrašai rodomi plačiame ekrane, nepriklausomai nuo vaizdo įrašų signalo įvesties.
Original (Originalus)
Rodo vaizdą pagal įvesties vaizdo signalo vaizdo formatą.
Just Scan (Tik nuskaitymas)
Vaizdo formatas nereguliuojamas pagal originalą.
Cinema 1 (Kinas 1)
Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9.
Cinema 2 (Kinas 2)
Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9, įskaitant juodą titrams skirtą juostą apačioje.
Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename monitoriuje.
Main/Sub Screen Change (Pagrindinio /
Perjungiama tarp pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano PBP režimu.
antrinio ekrano keitimas)
Main/ Sub Sound Change (Pagrindinio /
Perjungiama tarp garso pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano PBP režimu.
antrinio garso keitimas)
13
[PBP]
Settings (Nustatymai) > Input
(Įvestis)
Aprašymas
LIETUVIŲ K.
Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename monitoriuje.
Main Input List
(Pagrindinis įvesčių
sąrašas)
Galimų PBP derinių ieškokite lentelėje žemiau.
Sub Input List (Antrinis
įvesčių sąrašas)
Antrinis ekranas (Dešinė)
Input List (Įvesčių sąrašas)
PBP jungtis
Pagrindinis ekranas
(Kairė)
Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.
Aspect Ratio (Vaizdo formatas)
14
Main Aspect Ratio
(Pagrindinis vaizdo
formatas)
Full Wide (Visas plotis)
Nepriklausomai nuo vaizdo signalo įvesties rodomas vaizdas, telpantis į PBP ekraną.
Original (Originalus)
PBP ekrane vaizdo signalo įvesties vaizdo formatu rodomas vaizdas.
Sub Aspect Ratio
(Antrinis vaizdo
formatas)
Full Wide (Visas plotis)
Nepriklausomai nuo vaizdo signalo įvesties rodomas vaizdas, telpantis į PBP ekraną.
Original (Originalus)
PBP ekrane vaizdo signalo įvesties vaizdo formatu rodomas vaizdas.
PBP
Jūs galite išjungti šią funkciją, tada vaizdai iš abiejų įvesties režimų bus rodomi vienu metu tame pačiame monitoriuje.
Main/Sub Screen Change
(Pagrindinio / antrinio ekrano
keitimas)
Perjungiama tarp pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano PBP režimu.
Main/ Sub Sound Change
(Pagrindinio / antrinio garso
keitimas)
Perjungiama tarp garso pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano PBP režimu.
Picture (Vaizdas)
PASTABA
•• Galimas nustatyti režimas priklauso nuo Picture Mode (Vaizdo režimo) signalo.
Settings (Nustatymai) > Picture
(Vaizdas)
Picture Mode (Vaizdo režimas)
Aprašymas
Custom (Individualus nustatymas)
Leidžia vartotojui keisti kiekvieną elementą.
Vivid (Ryškus)
Padidina vaizdų kontrastingumą, ryškumą ir raiškumą ekrane.
HDR Effect (HDR efektas)
Optimizuoja ekraną dideliam dinaminiam diapazonui.
Reader (Skaitymas)
Ekrano vaizdas optimizuojamas dokumentų skaitymui. OSD meniu galite pašviesinti ekraną.
Cinema (Kinas)
Optimizuoja ekraną vaizdo įrašo vaizdo efektams pagerinti.
sRGB
Standartinė RGB spalvų erdvė monitoriui ir spausdintuvui.
DCI-P3
Tinka žiūrėti skaitmeninius filmus.
EBU
Standartinė, transliavimui skirta TV PAL spalvų erdvė.
REC709
Standartinė, transliavimui skirta HDTV spalvų erdvė.
SMPTE-C
Standartinė, transliavimui skirta TV NTSC spalvų erdvė.
Color Weakness (Negebėjimas skirti spalvas)
Šis režimas skirtas vartotojams, kurie negali raudonos atskirti nuo žalios. Vartotojai, kurie sunkiai atpažįsta spalvas, gali lengvai
atskiri šias dvi spalvas.
Calibration 1 (1 kalibravimas)
Nustato vėliausią sukalibruotą ekraną.
Calibration 2 (2 kalibravimas)
Nustato pirmiau sukalibruotą ekraną.
LIETUVIŲ K.
[Vaizdo režimo SDR (ne HDR) signalas]
PASTABA
•• Jei Picture mode (Vaizdo režimas) yra pakeičiamas DP (DisplayPort) įvestyje, ekranas gali mirksėti arba kompiuterio ekrano raiška gali būti paveikta.
•• Calibration 2 (2 kalibravimas): Įdiegus TRUE COLOR PRO įsijungs šis meniu.
15
[Vaizdo režimo HDR signalas]
LIETUVIŲ K.
Settings (Nustatymai) > Picture
(Vaizdas)
Picture Mode (Vaizdo režimas)
Aprašymas
Custom (Individualus nustatymas)
Leidžia vartotojui keisti kiekvieną elementą.
Vivid (Ryškus)
Optimizuotas ryškioms HDR spalvoms ekranas.
Standard (Standartinis)
Ekranas optimizuotas pagal HDR standartą.
Cinema (Kinas)
Optimizuoja ekraną HDR vaizdo įrašams.
PASTABA
•• HDR turinys gali būti neatvaizduojamas teisingai, priklausomai nuo „Windows 10“ operacinės sistemos nustatymų, patikrinkite HDR įjungimo / išjungimo nustatymus „Windows“
sistemoje.
•• Kai HDR funkcija yra įjungta, simbolių ar vaizdo kokybė gali būti prasta, tai priklauso nuo grafinės plokštės galingumo.
•• Kai HDR funkcija yra įjungta, perjungiant monitoriaus įvadą arba įjungiant / išjungiant maitinimą ekrane vaizdas gali mirgėti ar trūkčioti, tai priklauso nuo grafinės plokštės galingumo.
16
Settings (Nustatymai) > Picture
(Vaizdas)
Aprašymas
Brightness (Ryškumas)
Sureguliuoja ekrano kontrastą ir šviesumą.
Auto Brightness (Automatinis ryškumas)
Automatiškai optimizuoja ryškumą pagal aplinkos apšvietimo lygį.
Sharpness (Aštrumas)
Reguliuojamas ekrano ryškumas.
SUPER RESOLUTION+
High (Aukštas)
Optimizuoja ekraną ryškiausiems atvaizdams. Geriausiai tinka didelės raiškos vaizdo įrašams ar
žaidimams.
Middle (Vidutinis)
Optimizuoja ekraną patogiai peržiūrai, kai atvaizdai rodomi per vidurį, tarp žemo ir aukšto režimų.
Geriausiai tinka UCC arba SD vaizdo įrašams.
Low (Žemas)
Optimizuoja ekraną paprastiems atvaizdams. Geriausiai tinka nuotraukoms ar atvaizdams su nedideliu
judėjimu.
Off (Išjungta)
Rodo dažniausią nustatymą. Išjungia nustatymą SUPER RESOLUTION+.
LIETUVIŲ K.
Contrast (Kontrastas)
PASTABA
Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas)
•• Kadangi ši funkcija padidina prastos raiškos vaizdo ryškumą, nerekomenduojama jos naudoti įprastam tekstui arba darbalaukio
piktogramoms. Tai padarius galimas bereikalingai aukštas ryškumas.
Nustato poslinkio lygį
•• Poslinkis: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausią spalvą, kokią gali rodyti monitorius.
Black Level (Tamsumo lygis)
DFC
High (Aukštas)
Išlaikomas dabartinis ekrano kontrasto santykis.
Low (Žemas)
Sumažinamas juodos spalvos kiekis ir padidinamas baltos spalvos kiekis dabartiniame ekrano kontrasto
santykyje.
Automatiškai pagal ekraną reguliuojamas šviesumas.
Reguliuoja vaizdo vienodumą.
Uniformity (vienodumas)
PASTABA
•• Uniformity (vienodumas) meniu suaktyvinamas tik Custom (Individualus nustatymas) ir sRGB režimais.
Įjungus Uniformity (vienodumas) funkciją gali sumažėti bendrasis vaizdo ryškumas.
17
Settings (Nustatymai) > Picture
(Vaizdas)
Aprašymas
LIETUVIŲ K.
Gamma
Mode 1 (1 režimas),
Mode 2 (2 režimas),
Mode 3 (3 režimas)
Kuo aukštesnė gamos vertė, tuo tamsesnis vaizdas. Kuo mažesnė gamos vertė, tuo vaizdas šviesesnis.
Mode 4 (4 režimas)
Jei gamos nustatymų koreguoti nereikia, pasirinkite Mode 4 (4 režimas).
Nustatykite savo norimą spalvų temperatūrą.
Color Temp (Spalvų temp.)
Color Adjust (Spalvos reguliavimas)
Red (Raudona)/Green (Žalia)/Blue (Mėlyna)
Custom (Individualus
nustatymas)
Vartotojas gali reguliuoti raudoną, žalią arba mėlyną spalvą pagal poreikį.
6500K
Nustato rausvo tono ekrano spalvas.
7500K
Nustato ekrano spalvą tarp raudono ir mėlyno tono.
9300K
Nustato melsvo tono ekrano spalvas.
Manual (rankinis
nustatymas)
Reguliuoja spalvų temperatūrą kas 500K. (Atkreipkite dėmesį, kad 9300K palaiko geriau nei 9500K.)
Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami raudoną, žalią ir mėlyną spalvas.
Galima keisti spalvas pagal kliento reikalavimus keičiant šešių spalvų (raudonos, žalios, mėlynos, žalsvai mėlynos, rausvai raudonos
ir geltonos) sodrumą ir išsaugant nustatymus.
Six Color (Šešios spalvos)
Hue (Atspalvis)
Reguliuojamas ekrano tonas.
Saturation (Sodrumas) Reguliuojamas ekrano spalvų grynis. Kuo mažesnė vertė, tuo mažiau sodrios ir ryškesnės spalvos. Kuo
aukštesnė vertė, tuo sodresnės ir tamsesnės spalvos.
Remiantis ekrano greičiu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas. Įprastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti Fast (Greitas).
Jei vaizdas keičiasi greitai, rekomenduojama nustatyti Faster (Greitesnis). Nustačius Faster (Greitesnis), vaizdas gali strigti.
Response Time (Reakcijos laikas)
Picture Reset (Vaizdo atstatymas)
18
Faster (Greitesnis)
Reakcijos laikas nustatomas į Faster (Greitesnis).
Fast (Greitas)
Reakcijos laikas nustatomas į Fast (Greitas).
Normal (Standartinis)
Reakcijos laikas nustatomas į Normal (Standartinis).
Off (Išjungta)
Išjungiama funkcija.
Do you want to reset your picture settings?
(Ar norite atstatyti vaizdo nustatymus?)
No (Ne)
Atšaukia pasirinkimą.
Yes (Taip)
Grįžta į numatytuosius nustatymus.
General (Bendra)
Settings (Nustatymai) > General
(Bendra)
Meniu ekrane nustato norimą kalbą.
Išlaikykite energiją naudodami apšvietimo kompensavimo algoritmą.
SMART ENERGY SAVING
High (Aukštas)
Didelio efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.
Low (Žemas)
Mažo efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.
Off (Išjungta)
Išjungiama funkcija.
LIETUVIŲ K.
Language (Kalba)
Aprašymas
PASTABA
•• Energijos taupymo duomenų vertė gali skirtis, priklausomai nuo plokščių ir plokščių tiekėjų.
•• Jei pasirinkta SMART ENERGY SAVING parinktis High (Didelis) arba Low (Mažas), monitoriaus ryškumas didinamas arba mažinamas, priklausomai nuo šaltinio.
Įjungiamas / išjungiamas maitinimo LED indikatorius monitoriaus apačioje.
PASTABA
Power LED (Maitinimo LED)
•• Kai maitinimo LED funkcija automatiškai įjungiama, ji veikia taip:
-- Įjungta: Balta
-- Miego režimu: Mirksi baltai
-- Išjungimo režimas: Išjungta
Automatic Standby (Automatinis
budėjimas)
Funkcija, kuri ekrane neatliekant jokių veiksmų tam tikrą laiką, monitorių išjungia automatiškai. Galite nustatyti laikmačio automatinio išjungimo funkciją.
(Off (Išjungta), 4 H (4 val.), 6 H (6 val.) ir 8 H (8 val.))
DisplayPort Version (DisplayPort
versija)
Nustatykite DisplayPort Version (Ekrano prievado versiją) į tą pačią versiją kaip ir prijungtą išorinį įrenginį. (1.4, 1.2, ir 1.1)
Norėdami naudoti HDR funkciją, pasirinkite 1.4.
19
Settings (Nustatymai) > General
(Bendra)
Aprašymas
Jei prijungtas prietaisas palaiko „Deep Color“ nustatymus, atvaizduojami vaizdai yra ryškesni.
LIETUVIŲ K.
4 K prie 60 Hz palaikomas formatas (HDMI ULTRA HD Deep Color : Įj.)
Skiriamoji geba
Kadrų dažnis (Hz)
Spalvų skaičius / spalvinė atranka
8 bit
10 bit
YCbCr 4:2:0
HDMI ULTRA HD Deep Color
3 840 x 2 160
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB
-
PASTABA
•• Norėdami naudoti parinktį „HDMI ULTRA HD Deep Color“, pasirinkite nustatymą „On“ (Įjungta).
•• Jei prijungtas ekranas nepalaiko funkcijos „Deep Color“ (Gilios spalvos), ekranas arba garsas gali tinkamai neveikti. Tokiu atveju šią funkciją išjunkite.
•• HDMI ULTRA HD Deep Color parinktį galite atskirai nustatyti kiekvienam HDMI prievadui.
Maksimaliai padidina kontrastą, padidinant šviesių ekrano vietų šviesumą ir tamsių ekrano vietų tamsumą.
PASTABA
Local Dimming (Vietinis
pritemdymas)
Buzzer (Zirzeklis)
20
•• Suaktyvinus parinktį Off (Išjungta), gali būti suvartojama daugiau energijos.
Off (Išjungta)
Išjungiama funkcija.
On (Įjungta)
Įjungia funkciją Local Dimming (Vietinis pritemdymas).
Auto (Automatiškai)
Automatiškai pagal ekraną reguliuoja kontrastingumą dideliam dinaminiam diapazonui.
Ši funkcija leidžia nustatyti garsą, generuojamą iš zirzeklio, kai monitorius įjungiamas.
Settings (Nustatymai) > General
(Bendra)
OSD Lock (OSD užraktas)
Aprašymas
Ši funkcija išjungia meniu konfigūravimo ir reguliavimo funkcijas.
USB Upstream
USB-C
USB Upstream veikia per „ThunderboltTM“ 3 ( ) prievadą.
USB-B
USB Upstream veikia per USB UP prievadą.
Information (Informacija)
Bus rodoma toliau pateikta informacija apie ekraną: Serial Number (Serijos numeris), Total Power On Time (Bendras laikas, kai įjungta), Resolution (Rezoliucija).
Reset to Initial Settings (Pradinių
nustatymų nustatymas iš naujo)
Do you want to reset your settings? (Ar
norite atstatyti nustatymus?)
No (Ne)
Atšaukia pasirinkimą.
Yes (Taip)
Grįžta į numatytuosius nustatymus.
LIETUVIŲ K.
Pasirenka USB aukštynkrypčio srauto laido jungiamąjį prievadą naudoti su monitoriaus USB mazgu.
21
TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS
LIETUVIŲ K.
Ekrane nieko nerodoma.
Ar monitoriaus maitinimo laidas yra įjungtas?
•• Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Ar maitinimo LED dega?
•• Patikrinkite maitinimo laido jungtį ir paspauskite maitinimo mygtuką.
Ar yra įjungtas maitinimas ir maitinimo LED šviečia baltai? •• Patikrinkite, ar prijungta įvestis įjungta (Settings (Nustatymai) > Input (Įvestis)).
Ar parodomas pranešimas No signal (Signalo nėra)
arba ekranas neatidaromas?
•• Pranešimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelį ir iš naujo jį prijunkite.
•• Jei po pakartotinio signalinio kabelio prijungimo ekranas nerodomas, nustatykite jį, kaip apibūdinta toliau.
-- HDMI įėjimas: Pasirinkite HDMI ULTRA HD Deep Color nustatymą Išjungta monitoriaus General (Bendruosiuose) nustatymuose.
-- „DisplayPort“ įėjimas: Nustatykite monitoriaus General (Bendruosiuose) nustatymuose DisplayPort Version (Ekrano prievado versiją) į tą pačią
versiją kaip ir prijungtą išorinį įrenginį.
Ar rodomas pranešimas Out of Range (Netinkamas
diapazonas)?
•• Ši problema pasireiškia, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) siunčiami signalai nepatenka į horizontalų arba vertikalų monitoriaus dažnio diapazoną.
Perskaitykite šio vartotojo vadovo „Gaminio specifikacijos“ skyrių ir nustatykite atitinkamą dažnį.
Ar prijungtas PC palaiko „ThunderboltTM 3“ ( ), kai
naudojamas „Thunderbolt“ laidas?
•• Kompiuteriui, kuris palaiko tik USB-C išvestį, naudokite USB-C laidą (parduodamą atskirai).
•• Susisiekite su PC gamintoju ir įsitikinkite, ar kompiuteris palaiko „ThunderboltTM 3“ ( ).
Ekrane rodomas vaizdas yra nestabilus ir juda. / Monitoriuje rodomi vaizdai palieka šešėlių atspindžius.
22
Ar pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą?
•• Jei pasirinkta HDMI 1 080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti), ekranas gali mirksėti. Skiriamąją gebą pakeiskite į 1 080p arba į rekomenduojamą
gebą.
•• Jei rekomenduojama (optimali) vaizdo plokštės skiriamoji geba nebus nustatyta, tekstas gali susilieti, ekranas gali būti pritemęs, vaizdas ekrane gali būti
nukirstas arba netinkamai sulygiuotas.
•• Nustatymo metodai gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio ar operacinės sistemos, todėl kai kurios skiriamosios gebos gali neveikti, priklausomai nuo
vaizdo plokštės veikimo. Tokiu atveju kreipkitės pagalbos į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.
Ar vaizdas lieka užstrigęs, net jei monitorių išjungiate?
•• Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti monitorių ir vaizdas bus užlaikomas.
•• Naudokite ekrano užsklandą, kad pailgintumėte monitoriaus veikimo laiką.
Ar ekrane matomos dėmės?
•• Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų, žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra gedimas ir nėra susiję
su monitoriaus veikimu.
Kai kurios funkcijos yra išjungtos.
Ar paspaudę Meniu mygtuką negalite pasirinkti kai kurių
funkcijų?
•• OSD yra užrakintas. Išjungiamas OSD Lock (OSD užraktas) skiltyje General (Bendra).
Ar įdiegėte ekrano tvarkyklę?
•• Įsitikinkite, kad įdiegėte ekrano tvarkyklę, kuri buvo pateikta kartu su monitoriumi pristatomame ekrano tvarkyklės kompaktiniame diske (arba diskelyje).
Taip pat galite atsisiųsti tvarkyklę iš mūsų svetainės: http://www.lg.com.
•• Įsitikinkite, kad vaizdo plokštė palaiko Plug and Play funkciją.
LIETUVIŲ K.
Ar rodomas pranešimas „Neatpažįstamas monitorius, aptiktas „Plug and Play“ (VESA DDC) monitorius“?
Iš ausinių prievado nesklinda garsas.
Ar vaizdai rodomi be garso?
•• Įsitikinkite, kad ausinių prievado jungtys yra tinkamai pagamintos.
•• Pamėginkite padidinti garsumą valdymo mygtuku.
•• Nustatykite kompiuterio garso išvestį į naudojamą monitorių: (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
4K / 5K skiriamosios gebos pasirinkti negalima.
Ar patikrinote kabelio prijungimą?
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kabelis.
•• Rekomenduojame naudoti priedus, pateikiamus su produktu.
Ar skiriamoji geba ir kadro atnaujinimo dažnis nustatyti
tinkamai?
•• Nustatykite tinkamą skiriamąją gebą ir kadro atnaujinimo dažnį kompiuterio ekrano skiriamosios gebos nustatymuose arba žaidėjo parinkčių meniu.
Ar prijungtas išorinis prietaisas palaiko 4K / 5K skiriamąją
gebą?
•• Ją galima pasirinkti tik išoriniuose prietaisuose, kurie palaiko 4K / 5K skiriamąją gebą.
•• Patikrinkite, ar prijungtas išorinis prietaisas palaiko 4K / 5K skiriamąją gebą.
Ar įjungta funkcija HDMI ULTRA HD Deep Color?
(4K atveju)
•• Pereikite į Settings (Nustatymai) > General (Bendruosiuose) > HDMI ULTRA HD Deep Color ir įjunkite funkciją.
Ar DisplayPort Version (Ekrano prievado versiją)
nustatėte į 1.4? (5K atveju)
•• Pereikite į Settings (Nustatymai) > General (Bendruosiuose) > DisplayPort Version (Ekrano prievado versiją) ir nustatykite 1.4 versiją.
23
GAMINIO SPECIFIKACIJOS
LIETUVIŲ K.
Spalvų sodrumas
Palaikomos 8 bitų / 10 bitų spalvos.
HDMI
Skiriamoji geba
USB-C
„ThunderboltTM“ 3 ( ) / DP
Energijos šaltiniai
Aplinkos sąlygos
Maks. skiriamoji geba
3 840 x 2 160 esant 60 Hz
Rekomenduojama skiriamoji geba
3 440 x 1 440 esant 60 Hz
Maks. skiriamoji geba
5 120 x 2 160 esant 60 Hz
Rekomenduojama skiriamoji geba
3 440 x 1 440 esant 60 Hz
Maks. skiriamoji geba
5 120 x 2 160 esant 60 Hz
Rekomenduojama skiriamoji geba
5 120 x 2 160 esant 60 Hz
Galios vertinimas
100 ~ 240 V kint. sr., 50–60 Hz, 2,3 A
Energijos sąnaudos
Veikimo režimas: 80 W (įprastos)*
Miego režimu: ≤ 1,2 W
Išjungimo režimas: ≤ 0,3 W
Veikimo sąlygos
Temperatūra
Nuo 0 °C iki 40 °C
Drėgmė
Mažesnė nei 80 proc.
Temperatūra
Nuo -20 °C iki 60 °C
Drėgmė
Mažesnė nei 85 proc.
Sandėliavimo sąlygos
Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)
Matmenys
Svoris (be pakuotės)
Su stovu
816,9 x 559,0 x 234,3 (mm)
Be stovo
816,9 x 359,8 x 57,1 (mm)
Su stovu
9,0 kg
Be stovo
7,7 kg
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
* Energijos sąnaudų veikimo režimas matuojamas pagal LGE bandymo standartą. (Visiškai baltos spalvos šablonas, maksimali rezoliucija)
* Energijos sąnaudų lygis gali skirtis priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nustatymų.
24
Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto nustatytas režimas kompiuteryje)
HDMI
Horizontalusis dažnis (kHz)
Vertikalusis dažnis (Hz)
Poliškumas (H / V)
Pastabos
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1 024 x 768
48,363
60,0
-/-
1 152 x 864
54,347
60,05
+/+
1 280 x 720
45
60
+/+
1 280 x 800
49,702
59,810
-/+
1 280 x 1 024
63,981
60,02
+/+
1 280 x 2 160
133,31
59,99
+/+
1 600 x 900
60,00
60,00
+/+
1 920 x 1 080
67,50
60
+/+
2 560 x 2 160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2 560 x 2 160
67,50
30
+/+
PBP (5:5)
3 440 x 1 440
73,68
49,99
+/-
3 440 x 1 440
88,82
59,97
+/-
3 840 x 2 160
67,50
30
+/-
3 840 x 2 160
135
60
+/+
LIETUVIŲ K.
Iš anksto nustatytas režimas
PBP (5:9)
HDMI numatomas laikas
25
USB-C / „ThunderboltTM“ 3 ( ) / DP
LIETUVIŲ K.
26
Iš anksto nustatytas režimas
Horizontalusis dažnis (kHz)
Vertikalusis dažnis (Hz)
Poliškumas (H / V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1 024 x 768
48,363
60,0
-/-
1 152 x 864
54,347
60,05
+/+
Pastabos
1 280 x 720
45
60
+/+
1 280 x 800
49,702
59,810
-/+
1 280 x 1 024
63,981
60,02
+/+
1 280 x 2 160
133,31
59,99
+/+
1 600 x 900
60,00
60,00
+/+
1 920 x 1 080
67,50
60
+/+
2 560 x 2 160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2 560 x 2 160
67,5
30
+/-
PBP (5:5)
3 440 x 1 440
73,68
49,99
+/-
3 440 x 1 440
88,82
59,97
+/-
3 840 x 2 160
66,66
30
+/-
3 840 x 2 160
133,31
60
+/-
5 120 x 2 160
65,664
30
+/-
5 120 x 2 160
133,187
60
+/-
PBP (5:9)
USB-C numatomas laikas
ThunderboltTM 3 ( ) / DP numatomas laikas
HDMI sinchronizavimas (vaizdas)
Horizontalusis dažnis (kHz)
Vertikalusis dažnis (Hz)
480p
31,5
60
720p
45
60
1 080p
67,5
60
2 160p
135
60
LIETUVIŲ K.
Iš anksto nustatytas
režimas
27
Šis įrenginys gali būti naudojamas visuose regionuose. Atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą (kompaktiniame diske)
ir turėkite jį po ranka. Atminkite, kad prie gaminio pridėta etiketė suteikia techninės pagalbos informaciją.
Modelis
Serijos nr.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising