LG | 34WL500-B | User manual | LG 34WL500-B Руководство пользователя

LG 34WL500-B Руководство пользователя
Kasutusjuhend
LED-LCD-MONITOR
(LED-Monitor*)
* LG LED-monitorid on LED-taustavalgustusega vedelkristallmonitorid.
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning
hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.
29WL500
34WL500
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.
Sisukord
LITSENTS
Igal mudelil on oma litsents. Litsentsi kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lg.com.
EESTI
LITSENTS..................................................... 2
TEAVE AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA
MÄRKUSE KOHTA........................................ 3
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE.... 3
MONITORI KASUTAMINE............................. 8
KASUTAJA SEADED...................................... 9
TÕRKEOTSING............................................ 19
TOOTE TEHNILISED ANDMED..................... 21
2
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
TEAVE AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA
MÄRKUSE KOHTA
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti http://
opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja
autoriõiguseteated.
LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamisega seotud kulud, nagu
andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@
lge.com.
See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see
teave edastati.
Märkus
•• Osad võivad juhendi piltidel toodud osadest erineda.
•• Toote omaduste täiustamiseks võidakse juhendis esitatud toote teavet ja tehnilisi andmeid eelnevalt
etteteatamata muuta.
•• Valikuliste tarvikute soetamiseks külastage elektroonikapoodi, veebimüügi keskkonda või pöörduge jaemüüja
poole, kellelt te toote ostsite.
•• Kaasasolev toitejuhe võib piirkonniti erineda.
Toetatud draiverid ja tarkvara
Viimase versiooni saate alla laadida ja installida LGE veebilehelt (www.lg.com).
Draiverid ja tarkvara
Paigaldamise järjekord
Monitori draiver
Soovitatav
OnScreen Control
Soovitatav
Duaalne Kontroller
Valikuline
ETTEVAATUST
•• Teie ohutuse ja toote talitluse tagamiseks kasutage alati originaalosasid.
•• Toote garantii ei hüvita järeletehtud osadest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
•• Soovitatav on kasutada kaasasolevaid komponente.
•• Kasutades üldiselt, LG heakskiiduta kaableid, ei pruugi ekraan pilti kuvada või esineda võib pildimüra.
•• Käesoleva dokumendi joonised tähistavad tüüpprotseduure, mistõttu võivad joonised tegelikust tootest
erineda.
•• Toote kokkupanemisel ärge kandke kruvi osadele võõraineid (õlid, määrdeained jne). (Vastasel juhul võite
toodet kahjustada).
•• Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused
ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
•• Ärge kandke monitori tagurpidi, statiivi alusest kinni hoides. See võib põhjustada monitori statiivi küljest lahti
tulemise ja vigastusi.
•• Monitori tõstmisel või teisaldamisel ärge puudutage monitori ekraani. Monitori ekraanile avaldatav jõud võib
ekraani kahjustada.
3
Toote ja nuppude kirjeldus
Monitori teisaldamine ja tõstmine
EESTI
Monitori teisaldamisel või tõstmisel järgige alltoodud juhiseid, et vältida monitori kriimustamist või kahjustamist
ning et tagada ohutu transportimine olenemata monitori kujust või suurusest.
•• Enne monitori teisaldamist soovitame asetada monitori selle originaalkarpi või pakendisse.
•• Enne monitori teisaldamist või tõstmist ühendage toitejuhe ja kõik muud kaablid lahti.
•• Hoidke tugevalt kinni monitori korpuse alaosast ja külgedest. Ärge hoidke kinni paneelist.
•• Monitori hoides peab selle ekraan olema kriimustuste vältimiseks teist eemale suunatud.
•• Monitori transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
•• Monitori teisaldamisel hoidke monitori püstiasendis, ärge keerake ega kallutage monitori külili.
Kuidas juhthoova nuppu kasutada?
Saate monitori funktsioone lihtsasti juhtida juhthoova nuppu vajutades või sõrmega vasakule/paremale/üles/
alla liigutades.
29WL500
Põhifunktsioonid
34WL500
ETTEVAATUST
Toite
sisselülitamine
Monitori sisselülitamiseks vajutage juhthoova
nuppu sõrmega üks kord.
Monitori väljalülitamiseks vajutage juhthoova
Toite
nuppu üks kord ja hoidke nupp vähemalt 5
väljalülitamine
sekundit allavajutatuna.
/
Märkus
•• Juhthoova nupp asub monitori all.
4
Helitugevuse
juhtimine
Helitugevuse juhtimiseks liigutage juhthoova
nuppu vasakule/paremale.
•• Võimalusel vältige monitori ekraani puudutamist.
-- Ekraani puudutamise tagajärjel võivad ekraan ja mõned kujutiste loomiseks kasutatavad pikslid kahjustada
saada.
•• Kasutades monitori paneeli ilma statiivi aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada monitori ebastabiilset
seisundit ja mahakukkumist, mille tagajärjel saab monitor kahjustada või tekivad inimvigastused. Lisaks võib
see põhjustada tõrkeid juhthoova nupu töös.
Lauale paigaldamine
Nurga reguleerimine
•• Tõstke monitori ja asetage see lauale püstiasendis. Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja seina vahele
vähemalt 100 mm.
1 Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
2 Reguleerige ekraani nurka.
Ekraani nurka saab mugava vaateasendi leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole vahemikus -5° kuni 15°.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
EESTI
HOIATUS
•• Ekraani reguleerimisel sõrmede vigastamise vältimiseks ärge hoidke monitori raami allosast kinni joonisel
näidatud viisil.
•• Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage ega vajutage ekraani.
29WL500
34WL500
ETTEVAATUST
•• Enne monitori teisaldamist või paigaldamist ühendage toitejuhe lahti. Esineb elektrilöögioht.
•• Kasutage kindlasti toote pakendis olevat toitejuhet ja ühendage see maandatud pistikupessa.
•• Kasutades teist toitejuhet võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või pöörduge lähimasse jaekauplusesse.
5
EESTI
Kensingtoni luku kasutamine
Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine
Kensingtoni turvasüsteemi ühenduspistik asub monitori allosas.
Lisateavet Kensingtoni luku paigaldamise ja kasutamise kohta leiate selle juhendist ja veebiaadressilt http://
www.kensington.com.
Ühendage monitori Kensingtoni turvasüsteemi kaabli abil laua külge.
Käesolev monitor vastab seinale kinnitamise plaadi või teiste ühilduvate seadmete tehnilistele andmetele.
Märkus
•• Seinale kinnitamise plaati müüakse eraldi.
•• Paigaldamisega seotud lisateavet leiate seinale kinnitamise plaadi juhendist.
•• Olge hoolikas, et seinale kinnitamise plaadi paigaldamisel liigset jõudu mitte rakendada, kuna see võib ekraani
kahjustada.
•• Eemaldage alus enne monitori paigaldamist seinale kinnitamise plaadile, läbides aluse kinnitamise toimingu
vastupidises järjestuses.
Seinale kinnitamine
Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja seina ning kõigi külgede vahele vähemalt 100 mm. Üksikasjalikke
paigaldusjuhiseid küsige kohalikust jaekauplusest. Lisaks leiate muudetava nurgaga kinnituskronsteini
paigaldamise ja kasutamise kohta leiate teavet kronsteini juhendist.
Märkus
100 mm
•• Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Valikulisi tarvikuid saate hankida elektroonikapoodidest.
100 mm
100 mm
100 mm
6
Monitori seinale kinnitamiseks paigaldage monitori tagaküljele (valikuline) seinakinnituskronstein.
Veenduge, et seinakinnituskronstein on monitori ja seinaga tugevalt ühendatud.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
EESTI
Seinakronstein (mm)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinale kinnitamise plaat (valikuline)
ETTEVAATUST
•• Elektrilöögi vältimiseks ühendage enne monitori teisaldamist või paigaldamist toitejuhe lahti.
•• Kui monitor on paigaldatud lakke või kaldseinale, siis võib see maha kukkuda ja teid vigastada. Kasutage heaks
kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
•• Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused
ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
•• Kasutage seinakinnituskronsteini ja kruvisid, mis vastavad VESA standardile. Valede osade kasutusest või
väärkasutusest tingitud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
•• Monitori tagaosast mõõtes peab kõikide paigaldatavate kruvide pikkuseks olema maksimaalselt 8 mm.
Märkus
•• VESA standardile mittevastavad kruvid võivad toodet kahjustada ja monitor võib maha kukkuda. LG Electronics
ei vastuta mittestandardsete kruvide kasutamise tagajärjel tekkivate õnnetuste eest.
•• Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja kõiki vajalikke osasid.
•• Seinakinnituskronstein on valikuline tarvik. Valikulisi tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
•• Iga kinnituskronsteini paigaldamisel võib vaja minna erineva pikkusega kruvisid. Standardpikkusega kruvidest
pikemaid kruvisid kasutades võite kahjustada toote sisemust.
•• Lisateavet leiate seinakinnituskronsteini kasutusjuhendist.
7
MONITORI KASUTAMINE
AV-seadmetega ühendamine
•• Käesoleva juhendi pildid võivad tegelikust tootest erineda.
Vajutage juhtkangi nuppu, avage [Settings (Seaded)] [Input (Sisend)] ja seejärel valige sisend.
HDMI-kaabli ühendamine
EESTI
ETTEVAATUST
Märkus
•• Ärge hoidke sõrme ekraanil. See võib ekraanipilti moonutada.
•• Ekraanil ei tohi pikka aga olla liikumatu kujutis. See võib tekitada „sissepõlemisefekti". Võimaluse korral
kasutage arvuti ekraanisäästjat.
•• Ühendage toitejuhe maandatud (3-avalisse) pikendusjuhtme pessa või maandatud seinakontakti.
•• Kui toatemperatuur on madal, võib monitori ekraanipilt sisselülitamisel veidi väreleda. See on tavaline.
•• Mõnikord võivad ekraanile ilmuda punased, rohelised või sinised laigud. See on tavaline.
•• DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
•• Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMIkaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
•• Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel Ethernetiga
Ühendamine arvutiga
Välisseadmete ühendamine
•• Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni (*Plug and Play).
* Plug and Play: Funktsioon seadmete ühendamiseks arvutiga ilma kasutajapoolse seadistuse või draiverite
installimiseta.
HDMI-kaabli ühendamine
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist monitori.
ETTEVAATUST
•• DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
•• Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMIkaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
•• Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel Ethernetiga
8
HDMI edastab digitaalseid video- ja helisignaale teie AV-seadmest monitori.
Kõrvaklappide ühendus
Välisseadmete monitoriga ühendamine kõrvaklappide pordi kaudu.
Märkus
•• Välisseadmeid müüakse eraldi.
•• Arvuti ja välisseadme heliseadetest tulenevalt võivad kõrvaklappide ja kõlari funktsioonid olla piiratud.
•• Kui te kasutate nurga all olevaid kõrvaklappe, võib see tekitada probleeme mõne teise välisseadme monitoriga
ühendamisel. Seepärast on soovitatav kasutada otseseid kõrvaklappe.
Nurga all olev
Otsene
(Soovitatav)
KASUTAJA SEADED
Märkus
EESTI
•• Teie monitori ekraanikuva (OSD, On Screen Display) võib käesolevas juhendis näidatust veidi erineda.
Põhimenüü aktiveerimine
1 Vajutage juhtkangi nuppu monitori allosas.
2 Liigutage juhtkangi valikute tegemiseks üles/alla ja vasakule/paremale.
3 Põhimenüüst väljumiseks vajutage veel korra juhtkangi nuppu.
Juhthoova nupp
Nupp
Menüü olek
Kirjeldus
Põhimenüü välja lülitatud
Võimaldab põhimenüüd kasutada.
Põhimenüü sisse lülitatud
Väljub põhimenüüst.
(Kui nuppu hoitakse üle viie sekundi allavajutatuna, lülitub monitor välja. Saate monitori seal moel igal ajal välja lülitada, sh ka juhul, kui ekraanimenüü on sisse
lülitatud.)
Põhimenüü välja lülitatud
Reguleerib monitori helitugevust.
Põhimenüü sisse lülitatud
Avab funktsiooni [Input (Sisend)].
Põhimenüü välja lülitatud
Reguleerib monitori helitugevust.
Põhimenüü sisse lülitatud
Avab funktsiooni [Settings (Seaded)].
Põhimenüü välja lülitatud
Kuvab praeguse sisendi teavet.
Põhimenüü sisse lülitatud
Lülitab monitori välja.
Põhimenüü välja lülitatud
Kuvab praeguse sisendi teavet.
Põhimenüü sisse lülitatud
Avab funktsiooni [Picture Mode].
9
Põhimenüü funktsioonid
Põhimenüü
Power Off
EESTI
Input
Exit
Settings
Picture Mode
Kirjeldus
[Input]
Seadistab sisendrežiimi.
[Power Off]
Lülitab monitori välja.
[Settings]
Konfigureerib ekraani seadeid.
[Picture Mode]
Seadistab pildirežiimi.
[Exit]
Väljub põhimenüüst.
Kasutaja seaded
Menüü seaded
1
2
3
4
Seaded menüü kuvamisel vajutage ekraani allosas nupule juhtnuppu ja sisestage [Settings].
Konfigureerige valikuid juhtkangi üles/alla/vasakule/paremale liigutades.
Kui naasete eelmisse seaded või määrate muud seaded, liigutage juhtnuppu või vajutage ( ).
Kui soovite menüüst seaded väljuda, liigutage juhtnuppu kuni väljumiseni.
[Quick Settings]
[Input]
[Picture]
[General]
ETTEVAATUST
•• Teie monitori ekraanikuva (OSD, On Screen Display) võib käesolevas juhendis näidatust veidi erineda.
10
Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.
[Settings] > [Quick Settings]
[Brightness]
[Volume]
Reguleerib värvi kontrastsust ja heledust ekraanil.
EESTI
[Contrast]
Kirjeldus
Reguleerib helitugevust.
Märkus
•• Saate reguleerida olekut [Mute] / [Unmute], liigutades juhtkangi nuppu menüüs [Volume].
[Color Temp]
[Custom]
Vastavalt soovile võib kasutaja selle punasele, rohelisele või sinisele valikule seadistada.
[Warm]
(soe) lisab ekraani värvile punakat tooni.
[Medium]
(keskmine) seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
[Cool]
(külm) lisab ekraani värvile sinakat tooni.
[Settings] > [Input]
Kirjeldus
[Input List]
Valib sisendrežiimi.
[Aspect Ratio]
Reguleerib ekraani kuvasuhet.
[Full Wide]
Kuvab videot laiekraanil olenemata videosignaali sisendist.
[Original]
Kuvab videot vastavalt sisendvideo signaali kuvasuhtele.
[Cinema 1]
Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9. (1080p juures)
[Cinema 2]
Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9 (sh subtiitrite allosas olev musta kasti ala). (1080p juures)
Märkus
•• Sätteid [Cinema 1], [Cinema 2] režiimis [FreeSync] ei ole. (Mine [Picture] → [Game Adjust] → [FreeSync], et seadistada [FreeSync] [On] või [Off])
11
[Pildirežiim SDR-signaali puhul (mitte HDR)]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Kirjeldus
EESTI
[Custom]
Võimaldab kasutajal iga elementi reguleerida. Põhimenüü värvirežiimi on võimalik reguleerida.
[Vivid]
Suurendab kontrastsust, heledust ja teravust, et kuvada erksamaid pilte.
[HDR Effect]
Optimeerib ekraani suure dünaamilise ulatusega.
[Reader]
Dokumendi ekraani vaate optimeerimine. Saate ekraani heledamaks muuta menüüs seaded.
[Cinema]
Optimeerib ekraani videode vaatamiseks.
[FPS]
See režiim on kohandatud FPS mängudele.
[RTS]
See režiim on kohandatud RTS Game (RTS Mäng) jaoks.
[Color Weakness]
See režiim on mõeldud kasutajatele, kes ei erista punast ja rohelist värvi, lubades värvipimedusega kasutajatel nendel kahel värvil selgesti vahet teha.
Märkus
•• Kui pildi režiim on muutunud võib ekraan vilkuda või arvuti eraldusvõime ekraan võib mõjutada.
12
[Pildirežiim HDR-signaali puhul]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Kirjeldus
Võimaldab kasutajal iga elementi reguleerida.
[Vivid]
Kuva optimeeritakse HDR-i erksate värvide jaoks.
[Standard]
Ekraani optimeeriti HDR-i standardi jaoks.
[Cinema]
Kuva optimeeritakse HDR-video jaoks.
[FPS]
See režiim on optimeeritud FPS-mängude jaoks.See sobib kasutamiseks väga hämara ekraanitaustaga FPS-mängude puhul.
[RTS]
See režiim on optimeeritud RTS mängu jaoks.
EESTI
[Custom]
Märkus
•• HDR-sisu ei pruugita olenevalt operatsioonisüsteemi Windows 10 seadetest õigesti kuvada. Kontrollige Windowsis, kas HDR on sisse/välja lülitatud.
•• Kui HDR on sisse lülitatud, võib tähemärkide ja pildi kvaliteet olenevalt graafikakaardi jõudlusest kehv olla.
•• Kui HDR on sisse lülitatud, võib monitori sisendi vahetamisel esineda olenevalt graafikakaardi jõudlusest kuva värelemist või moonutusi ning toide võib sisse/välja lülituda.
13
[Settings] > [Picture]
[Picture Adjust]
Kirjeldus
EESTI
[Brightness]
Ekraani ereduse reguleerimine.
[Contrast]
Ekraani kontrasti reguleerimine.
[Sharpness]
Reguleerib ekraani teravust.
[SUPER RESOLUTION+]
[High]
Optimeeritud pildikvaliteeti kasutatakse kui kasutaja soovib eriti selgeid kujutisi. See on tõhus kõrgekvaliteediliste videode või mängude puhul.
[Middle]
Optimeeritud pildikvaliteet kuvatakse juhul kui kasutaja soovib kujutise madala ja kõrge režiimi vahel mugavaks vaatamiseks. See on tõhus UCC
või SD video puhul.
[Low]
Optimeeritud pildikvaliteet kuvatakse juhul kui kasutaja soovib sujuvaid ja loomulikke kujutisi. See on tõhus aeglaselt liikuvate või liikumatute
kujutiste puhul.
[Off]
Kasutage seda valikut igapäevaseks vaatamiseks. SUPER RESOLUTION+ on selles režiimis välja lülitatud.
Märkus
•• Kuna see funktsioon on mõeldud madala resolutsiooniga piltide teravuse tõstmiseks, siis ei ole seda soovitatav kasutada tavalise kirja või töölaua ikoonide
vaatamiseks. Seda tehes võib teravus olla ebavajalikult kõrge.
[Black Level]
[DFC]
14
Seadistab nihke taset (ainult HDMI puhul).
•• Nihe: videosignaalile viidates on tegemist tumedaima värviga, mida monitor saab kuvada.
[High]
Säilitab ekraani olemasolevat kontrastisuhet.
[Low]
Langetab ekraani olemasoleva kontrastisuhte musta taset ja tõstab valge taset.
[On]
Reguleerib heledust automaatselt vastavalt ekraanile.
[Off]
Lülitab funktsiooni DFC välja.
[Settings] > [Picture]
[Game Adjust]
Kirjeldus
[Response Time]
[Faster]
Seadistab reageerimisaja väärtuseks Faster.
[Fast]
Seadistab reageerimisaja väärtuseks Fast.
[Normal]
Seadistab reageerimisaja väärtuseks Normal.
[Off]
Seadistab reageerimisaja väärtuseks Off.
EESTI
[FreeSync]
Seadistab kuvatavate piltide reageerimisaja vastavalt ekraani kiirusele.
Tavakeskkonnas on soovituslik kasutada väärtust [Fast] Kiiresti liikuva pildi puhul on soovituslik kasutada väärtust [Faster].
Kui väärtuseks seadistatakse [Faster], võib see põhjustada püsikujutise tekkimist.
Tagab sujuvad ja loomulikud kujutised, sünkroonides sisendsignaali vertikaalsagedust väljundsignaali vertikaalsagedusega.
ETTEVAATUST
•• Toetatav liides: HDMI.
•• Toetatud graafikakaart: vajalik on AMD tehnoloogiat FreeSync toetav graafikakaart.
•• Toetatud versioon: värskendage graafikakaart uusimale draiveri versioonile.
•• Lisateavet lugege AMD veebisaidilt aadressil http://www.amd.com/FreeSync.
[On]
Funktsioon [FreeSync] on sisse lülitatud.
[Off]
Funktsioon [FreeSync] on välja.
[Black Stabilizer]
Saate kontrollida musta kontrastsust, et tagada pimedas parem nähtavus.
Valiku [Black Stabilizer] väärtuse suurendamisel muutuvad kuva tumehallid osad heledamaks. (Saate objekte hämaral mänguekraanil kergesti eristada.)
Valiku [Black Stabilizer] väärtuse vähendamisel muutuvad kuva tumehallid osad tumedamaks ja dünaamiline kontrastsus suureneb.
[Cross Hair]
Rist kuvab First Person Shooter (FPS) mängude jaoks ekraani keskele märgise. Kasutaja saab valida [Cross Hair], mis sobib nende mängukeskonnale nelja erineva [Cross
Hair] hulgast.
•• Kui kuvar lülitub välja või siseneb energiasäästurežiimi, siis lülitub funktsioon Cross Hair automaatselt olekusse [Off].
15
[Settings] > [Picture]
[Color Adjust]
[Gamma]
EESTI
[Color Temp]
[Picture Reset]
16
Kirjeldus
[Mode 1], [Mode 2],
[Mode 3]
Mida suurem on gamma väärtus, seda tumedam on kujutis. Ja mida madalam on gamma väärtus, seda heledam on kujutis.
[Mode 4]
Kui teil ei ole vaja gamma seadeid reguleerida, valige [Mode 4].
[Custom]
Vastavalt soovile võib kasutaja selle punasele, rohelisele või sinisele valikule seadistada.
[Warm]
(soe) lisab ekraani värvile punakat tooni.
[Medium]
(keskmine) seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
[Cool]
(külm) lisab ekraani värvile sinakat tooni.
[Red], [Green], [Blue]
Saate kohandada pildi värvi, kasutades valikuid [Red], [Green] ja [Blue].
[Six Color]
Võimaldab kasutajal reguleerida kuut värvi (punane, roheline, sinine, tsüaan, fuksia, kollane) ja nende küllastust ning seadeid salvestada.
[Hue]
Reguleerib ekraani värvitooni.
[Saturation]
Reguleerib ekraani värvide küllastust. Mida madalam on väärtus, seda vähem küllastunud ja heledamad värvid on. Mida kõrgem on väärtus,
seda enam küllastunud ja tuhmimad värvid on.
[Do you want to reset your picture settings?]
[Yes]
Taastab vaikeseaded.
[No]
Tühistada valik.
[Settings] > [General]
Kirjeldus
Seadistab menüüde keele.
[SMART ENERGY SAVING]
[High]
Säästab energiat, kasutades kõrgtõhusat [SMART ENERGY SAVING]-funktsiooni.
[Low]
Säästab energiat, kasutades vähetõhusat [SMART ENERGY SAVING]-funktsiooni.
[Off]
Lülitab [SMART ENERGY SAVING]-funktsiooni välja.
[On]
Sisselülituse indikaator süttib.
[Off]
Sisselülituse indikaator lülitatakse välja.
[Power LED]
[Automatic Standby]
Funktsioon, mis lülitab monitori automaatselt välja, kui ekraanil ei ole mõnda aega liikumist toimunud. Saate seadistada automaatse väljalülitamise funktsiooni taimeri. ([8H], [6H], [4H], ja
[Off])
[HDMI Compatibility Mode]
[On]
Lubab [HDMI Compatibility Mode].
[Off]
Keelab [HDMI Compatibility Mode].
EESTI
[Language]
Märkus
•• Juhul, kui ühendatud seade ei toeta [HDMI Compatibility Mode], siis ei pruugi ekraan või heli korralikult töötada.
•• Kui [HDMI Compatibility Mode] on sees, siis HDR-funktsiooni ei toetata.
[OSD Lock]
Selle funktsiooni abil saate menüüde konfiguratsiooni ja seadistamise välja lülitada.
[On]
Aktiveerib OSD luku.
[Off]
Deaktiveerib OSD luku.
Märkus
•• Kõik funktsioonid on keelatud, v.a Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock, Information.
[Information]
Ekraanil kuvatakse info [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution].
17
[Settings] > [General]
[Reset to Initial Settings]
EESTI
18
Kirjeldus
[Do you want to reset your settings?]
[Yes]
Taastab vaikeseaded.
[No]
Tühistab lähtestamine.
Märkus
•• Säästu andmed sõltuvad paneelist. Seega võivad need andmed iga paneeli ja paneeli tarnija puhul erinevad olla.Kui [SMART ENERGY SAVING] on [High] või [Low], monitori heledus muutub vastavalt kõrgemaks või madalamaks.
TÕRKEOTSING
Ekraan on tühi.
•• Veenduge, et toitejuhe on korralikult vooluvõrku ühendatud.
Kas toite märgutuli põleb?
•• Kontrollige toitekaabli ühendatust ja vajutage toitenuppu.
Kas toide on sisse lülitatud ja toite märgutuli on valge?
•• Veenduge, et ühendatud sisend oleks aktiveeritud ([Settings] > [Input] > [Input List]).
Kas toite märgutuli vilgub?
•• Kui monitor on energiasäästurežiimis, liigutage hiirt või vajutage klaviatuuril mõnda klahvi, et ekraan sisse lülitada.
•• Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.
Kas kuvatud on teade [Out of Range (Vahemikust väljas)]?
•• Olukord esineb juhul, kui arvuti (videokaardi) signaalid on väljaspool monitori horisontaal- või vertikaalsageduse vahemikku. Vastavad sageduse väärtused
leiate käesoleva juhendi jaotisest „Toote tehnilised andmed”.
Kas kuvatud on teade [No Signal (Signaal puudub)]?
•• See kuvatakse, kui arvuti ja monitori vaheline signaalikaabel on puudu või lahti ühendatud. Kontrollige kaablit ja kaabel ühendage uuesti.
EESTI
Kas monitori toitejuhe on ühendatud?
Kuvatakse teade „OSD Locked” (Ekraanimenüü lukustatud).
Mõningaid funktsioone ei saa kasutada, kui vajutate nuppu „Menu”
(Menüü)?
•• Ekraanimenüü on lukustatud. Liikuge valikule Settings > General (Seaded > Üldine) ja seadistage valiku „OSD Lock" (Ekraanimenüü lukustatud) olekuks
„Off" (Väljas).
Ekraanil on püsikujutis.
Kas püsikujutis on näha ka siis, kui monitor on välja lülitatud?
•• Kui ekraanil on pikka aega liikumatu pilt, siis võib see ekraani kahjustada ja soodustada püsikujutise teket.
•• Monitori tööea pikendamiseks kasutage ekraanisäästurit.
Ekraani kuva on ebastabiilne ja vireleb / Monitoril kuvatavad kujutised jätavad jäljed.
Kas valisite sobiva eraldusvõime?
•• Kui valitud eraldusvõimeks on HDMI 1080i 60/50 Hz (ülerealaotus), võib ekraan virvendada. Muutke eraldusvõimeks 1080P või eraldusvõime soovituslik
väärtus.
Märkus
•• [Vertical Frequency]: kujutise kuvamiseks tuleb ekraani värskendada kümneid kordi sekundis, nagu fluorestsentslambi puhul. Ekraani sekundis värskendamise kordade arvu nimetatakse vertikaalsageduseks või
värskendussageduseks, mille ühik on Hz.
•• [Horizontal Frequency]: aega, mis kulub ühe horisontaaljoone kuvamiseks, kutsutakse horisontaaltsükliks. Kui 1 jagatakse horisontaalse intervalliga, on tulemuseks sekundis kuvatavate horisontaaljoonte arv. Seda nimetatakse
horisontaalsageduseks, mille ühik on kHz.
•• LED saab süüdata koos komplekti OSD menüü.
Settings – General – Power LED – On
19
Märkus
EESTI
•• Kontrollige, kas graafikakaardi resolutsioon või sagedus on monitori poolt lubatud vahemikus ja seadistage see soovitatavaks (optimaalseks) resolutsiooniks Juhtpaneel> Ekraan> Seaded sätetes.
•• Graafikakaardi mitteseadistamine soovitatavale (optimaalsele) resolutsioonile võib põhjustada udust teksti, tuhmi ekraani, kärbitud ekraani esinemist või ekraani valet joondumist.
•• Seadistamise meetodid võival olla erinevad sõltuvalt arvutist ja operatsioonisüsteemist ning mõned resolutsioonid ei pruugi olla saadaval sõltuvalt graafikakaardi jõudlusest. Sellisel juhul abi saamiseks kontakteeruge arvuti või
graafikakaardi tootjaga.
•• Mõned graafikakaardid ei toeta 2560 × 1080 resolutsiooni. Kui resolutsiooni ei kuvata, kontakteeruge arvuti või graafikakaardi tootjaga.
Ekraanipildi värvid on valed.
Kas kuvatavaid värvid on muutunud (16 värvi)?
•• Seadistage värvisügavuse väärtuseks vähemalt 24 bitti (ehtsad värvid). Liikuge Windowsis valikuni Control Panel > Display > Settings > Color Quality.
Kas kuvatavad värvid värelevad või on ühes toonis?
•• Veenduge, et signaalikaabel on korralikult ühendatud. Ühendage kaabel uuesti ja sisestage videokaart uuesti arvutisse.
Kas ekraanil on nähtavad laigud?
•• Monitori kasutamisel võivad ekraanile ilmuda pikseldatud laigud (punased, rohelised, sinised, valged või mustad). See on LCD-ekraanide puhul tavaline. Tegemist ei
ole vea ega monitori jõudlusprobleemiga.
Kas näete teadet "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" ("Tundmatu monitor Plug&Play (VESA DDC) monitor tuvastatud")?
Kas olete installinud ekraani draiveri?
•• Installige kindlasti ka meie veebilehel olev kuvadraiver: http://www.lg.com.
•• Kontrollige, kas videokaart toetab isehäälestumist (Plug&Play).
Heli kõrvaklappide väljundis või kõlarites puudub
Kas pilte kuvatakse kasutades DisplayPort või HDMI
sisendit ilma hääleta?
20
•• Proovige helitugevuse suurendamist kasutades monitoril olevat nuppu.
•• Seadistage arvuti heliväljund vastavalt Teie poolt kasutatavale monitorile. Microsoft Windowsis minge Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Heli > seadistage monitor
vaikimisi seadmeks.
TOOTE TEHNILISED ANDMED
29WL500
Toetab 8-bitist/10-bitist värvigammat.
Max eraldusvõime
2560 x 1080 @ 75 Hz
Soovituslik eraldusvõime
2560 x 1080 @ 60 Hz
Toiteallikad
EESTI
Värvisügavus
Eraldusvõime
1,3 A
Toitepinge
19 V
Energiatarve
(Tavaline)
Sisse lülitatud: 20,5 W tavaline (ENERGY STAR® standard)*
24,5 W tavaline (Väljastamise olek)**
Ooterežiim ≤ 0,5 W
Välja lülitatud ≤ 0,3 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter Tüüp ADS-40SG-19-3 19025G, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp ADS-40FSG-19 19025GPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp ADS-40FSG-19 19025GPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp ADS-40FSG-19 19025GPB-2, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp ADS-25SFA-19-3 19025E, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPB-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp LCAP21, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
või Tüüp LCAP26-A, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
või Tüüp LCAP26-E, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
või Tüüp LCAP26-I, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
või Tüüp LCAP26-B, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
21
või Tüüp WA-24C19FS, tootja Asian Power Devices Inc.
või Tüüp WA-24C19FN, tootja Asian Power Devices Inc.
või Tüüp DA-24B19, tootja Asian Power Devices Inc.
Väljund: 19 V
1,3 A
EESTI
Keskkonnatingimused
Töötingimused
Hoiundamistingimused
Mõõtmed
Kaal (pakendita)
Temperatuur
0 °C kuni 40 °C
Niiskus
Alla 80 %
Temperatuur
-20 °C kuni 60 °C
Niiskus
Alla 85 %
Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Statiiviga (mm)
698,1 x 410,9 x 209,4
Statiivita (mm)
698,1 x 317,5 x 76,9
Statiiviga (kg)
5,2
Statiivita (kg)
4,7
Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.
*Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.
*Sisselülitatud seisundi energiatarbimist mõõdetakse ENERGY STAR® standardse testiga.
** Režiimi Sees energiatarbimist mõõdetakse LGE testistandarditejärgi (Täis-valge muster, Maksimaalneresolutsioon).
22
TOOTE TEHNILISED ANDMED
34WL500
Toetab 8-bitist/10-bitist värvigammat.
Eraldusvõime
Max eraldusvõime
2560 x 1080 @ 75 Hz
Soovituslik eraldusvõime
2560 x 1080 @ 60 Hz
Toitepinge
19 V
Energiatarve
(Tavaline)
Sisse lülitatud: 28 W tavaline (ENERGY STAR® standard)*
38 W tavaline (Väljastamise olek)**
Ooterežiim ≤ 0,5 W
Välja lülitatud ≤ 0,3 W
Toiteallikad
EESTI
Värvisügavus
2,0 A
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter Tüüp ADS-45SN-19-3 19040G, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
või Tüüp LCAP21C, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
või Tüüp LCAP26B-E, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
või Tüüp LCAP26B-A, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Väljund: 19 V
2,1 A
Keskkonnatingimused
Töötingimused
Hoiundamistingimused
Mõõtmed
Temperatuur
0 °C kuni 40 °C
Niiskus
Alla 80 %
Temperatuur
-20 °C kuni 60 °C
Niiskus
Alla 85 %
Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Statiiviga (mm)
825,6 x 487,4 x 208,8
Statiivita (mm)
825,6 x 369,8 x 51,2
23
Kaal (pakendita)
EESTI
24
Statiiviga (kg)
6,9
Statiivita (kg)
5,9
Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.
*Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.
*Sisselülitatud seisundi energiatarbimist mõõdetakse ENERGY STAR® standardse testiga.
** Režiimi Sees energiatarbimist mõõdetakse LGE testistandarditejärgi (Täis-valge muster, Maksimaalneresolutsioon).
Tehase tugirežiim (eelseadistatud režiim, arvuti)
HDMI
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Polaarsus (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
53,697
60
-/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,636
59,98
-/+
2560 x 1080
83,915
74,99
-/+
Märkused
EESTI
Eelseadistatud režiim
25
HDMI ajastus (Video)
EESTI
Eelseadistatud režiim
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
67,5
30
Toite märgutuli
26
Režiim
LED-i värv
Sisselülitatud režiim
Valge (Mõned sekundid)
Ooterežiim
Väljas
Välja lülitatud
Väljas
Märkused
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).
Toote mudel ja seerianumber on märgitud toote ühel küljel ja tagaosal.
Salvestage need allpool, juhuks kui vajate kunagi teenust.
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.
Mudel
Seerianumber
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising