LG | 34WL500-B | User manual | LG 34WL500-B Руководство пользователя

LG 34WL500-B Руководство пользователя
Lietotāja rokasgrāmata
LED LCD MONITORS
(LED Monitors*)
* LG LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori ar LED izgaismojumu.
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet
to turpmākai uzziņai.
29WL500
34WL500
www.lg.com
Autortiesības © 2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
Saturs
LICENCE
Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē www.lg.com.
LATVIEŠU
LICENCE....................................................... 2
ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS
INFORMĀCIJA.............................................. 3
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA................... 3
MONITORA LIETOŠANA............................... 8
LIETOTĀJA IESTATĪJUMI............................... 9
PROBLĒMU NOVĒRŠANA........................... 19
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA................ 21
2
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS
INFORMĀCIJA
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu,
apmeklējiet tīmekļa vietni http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību
paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām
atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu
opensource@lge.com.
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš
saņēmis šo informāciju.
Piezīme
•• Sastāvdaļu izskats var atšķirties no šeit attēlotā.
•• Lai uzlabotu ierīces darbību, visu izstrādājuma informāciju un specifikācijas, kas iekļautas šajā rokasgrāmatā,
var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
•• Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikalu vai tiešsaistes iepirkšanās vietni vai arī
sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo ierīci.
•• Iekļautais barošanas kabelis var atšķirties atkarībā no reģiona.
Atbalstītie draiveri un programmatūra
Jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko versiju no LGE tīmekļa vietnes (www.lg.com).
Draiveri un programmatūra
Instalēšanas prioritāte
Monitora draiveris
Ieteicams
OnScreen Control
Ieteicams
Dual Controller
Izvēles
UZMANĪBU!
•• Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdaļas, lai garantētu drošību un ierīces veiktspēju.
•• Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
•• Ir ieteicams izmantot komplektā iekļautos komponentus.
•• Izmantojot LG neapstiprinātus kabeļus, attēls ekrānā var neparādīties vai attēlā var būt trokšņi.
•• Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no faktiskās ierīces.
•• Uzstādot izstrādājumu, neapstrādājiet skrūves ar svešām vielām (eļļām, smērvielām utt.). (Pretējā gadījumā
sabojāsit izstrādājumu.)
•• Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
•• Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz pamatnes. Šādi monitors var izkrist no statīva, radot traumas.
•• Ceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu pielietotais spēks var
radīt tā bojājumu.
3
Izstrādājuma un pogu apraksts
Monitora pārvietošana un pacelšana
LATVIEŠU
Pārvietojot vai paceļot monitoru, ievērojiet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu monitoru un droši
pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.
•• Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
•• Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus pārējos kabeļus.
•• Stingri turiet monitora korpusa apakšu un sānus. Neturiet aiz paneļa.
•• Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai novērstu tā saskrāpēšanu.
•• Pārvadājot monitoru, sargiet to no triecieniem un pārliekas vibrācijas.
•• Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem un nesasveriet to.
Kā lietot kursorsviras pogu
Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsviras pogu vai kustinot to ar pirkstu pa kreisi/pa labi/
augšup/lejup.
29WL500
Pamatfunkcijas
/
Ieslēgšana
Vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu, lai
ieslēgtu monitoru.
Izslēgšana
Ar pirkstu vienu reizi nospiediet kursorsviras
pogu un turiet nospiestu vairāk kā 5 sekundes,
lai izslēgtu monitoru.
Skaļuma
regulēšana
Skaļumu varat regulēt, virzot kursorsviras pogu
pa kreisi/ pa labi.
Piezīme
•• Kursorsviras poga ir novietota monitora apakšā.
4
34WL500
UZMANĪBU!
•• Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaršanās monitora ekrānam.
-- Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseļiem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.
•• Ja monitora paneli izmantojat bez statīva pamatnes, kursorsviras pogas dēļ monitors var kļūt nestabils un
nokrist, šādi sabojājot monitoru un radot traumas. Turklāt šādi kursorsviras poga var darboties nepareizi.
Novietošana uz galda
Leņķa regulēšana
•• Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikāli. Novietojiet vismaz 100 mm attālumā no sienas, lai
nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
2 Noregulējiet ekrāna leņķi.
Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 15°.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS
•• Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts attēlā
zemāk.
•• Monitora leņķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.
29WL500
34WL500
UZMANĪBU!
•• Pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet barošanas kabeli. Pastāv elektrošoka risks.
•• Noteikti izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļauto barošanas kabeli un pievienojiet to iezemētai sienas
kontaktligzdai.
•• Ja nepieciešams cits barošanas kabelis, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko mazumtirdzniecības
veikalu.
5
LATVIEŠU
Kensington slēdzenes izmantošana
Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana
Kensington drošības sistēmas savienotājs ir novietots monitora apakšā.
Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai
apmeklējiet tīmekļa vietni http://www.kensington.com.
Savienojiet monitoru ar galdu, izmantojot Kensington drošības sistēmas kabeli.
Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas montāžas plāksni un citām saderīgām ierīcēm.
Piezīme
•• Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas atsevišķi.
•• Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas rokasgrāmatā.
•• Esiet uzmanīgs un nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot sienas montāžas plāksni, jo tā varat radīt
bojājumus ekrānam.
•• Pirms monitora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības pretējā
secībā.
Uzstādīšanas pie sienas
Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādiet monitoru vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstājiet
aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitora pusē. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā
mazumtirdzniecības veikalā. Informāciju par slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet
rokasgrāmatā.
Piezīme
•• Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties lielākajā daļā
elektronikas preču veikalu.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
6
Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu
(papildaprīkojums).
Pārliecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un sienas.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
LATVIEŠU
Sienas statīvs (mm)
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas montāžas plāksne
(papildaprīkojums)
UZMANĪBU!
•• Lai novērstu elektrošoka risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet barošanas kabeli.
•• Uzstādot monitoru pie griestiem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot traumas. Izmantojiet tikai LG
apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
•• Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
•• Izmantojiet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA standartiem. Ierīces garantija
neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdaļas vai nepareizi lietojot.
•• Mērot no monitora aizmugures, katras skrūves garumam jābūt 8 mm vai mazāk.
Piezīme
•• Skrūves, kas neatbilst VESA standartiem, var sabojāt ierīci un izraisīt nepareizu monitora darbību. LG Electronics
neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas saistīti ar nestandarta skrūvju izmantošanu.
•• Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas nepieciešamās detaļas.
•• Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
•• Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz
standndarta garumu, varat sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
•• Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.
7
LATVIEŠU
MONITORA LIETOŠANA
Pievienošana AV ierīcēm
•• Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamais var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
Nospiediet kursorsviras pogu, atveriet sadaļu [Settings] [Input] un izvēlieties ieejas opciju.
HDMI savienojums
UZMANĪBU!
•• Ilgstoši nespiediet uz ekrāna. Tas var izraisīt attēla kropļojumu.
•• Uz ekrāna ilgstoši nerādiet nekustīgu attēlu. Tas var izraisīt attēla aizturēšanu. Ja iespējams, izmantojiet datora
ekrānsaudzētāju.
•• Ja kontaktligzdai pievienojat strāvas vadu, izmantojiet zemētu (3 atveru) daudzkontaktu ligzdu vai zemētu
sienas kontaktligzdu.
•• Vietās, kur ir zema temperatūra, monitors ieslēgšanas brīdī var mirgot. Tā ir parasta parādība.
•• Dažkārt ekrānā var parādīties sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir parasta parādība.
Savienošana ar datoru
Piezīme
•• Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
•• Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt
redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
•• Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis ar Ethernet
Piederumu savienošana
•• Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and Play*.
Austiņu pievienošana
* Plug and Play: Funkcija, kas ļauj pievienot ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un neinstalējot manuālus
draiverus.
Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu.
HDMI savienojums
•• Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
•• Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruņa funkcijas var būt ierobežotas.
•• Leņķveida spraudņa austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci ar monitoru. Tāpēc
ieteicams lietot taisna spraudņa austiņas.
Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.
UZMANĪBU!
•• Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
•• Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt
redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
•• Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis ar Ethernet
8
HDMI pārraida digitālus video un audio signālus no AV ierīces uz monitoru.
Piezīme
Leņķveida spraudnis
Taisns spraudnis
(Ieteicams)
LIETOTĀJA IESTATĪJUMI
Piezīme
LATVIEŠU
•• Jūsu monitora displejs var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.
Galvenās izvēlnes aktivizēšana
1 Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā.
2 Virziet kursorsviru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai iestatītu opcijas.
3 Nospiediet kursorsviras pogu vēlreiz, lai izietu no galvenās izvēlnes.
Kursorsviras poga
Poga
Izvēlnes statuss
Apraksts
Galvenā izvēlne atspējota
Iespējo galveno izvēlni.
Galvenā izvēlne iespējota
Iziet no galvenās izvēlnes.
(Turiet pogu nospiestu vairāk kā 5 sekundes, lai izslēgtu monitoru. Šādi jebkurā laikā varat izslēgt monitoru - arī tad, ja ekrāna displejs ir ieslēgts).
Galvenā izvēlne atspējota
Regulē monitora skaļuma līmeni.
Galvenā izvēlne iespējota
Atver funkcijas [Input].
Galvenā izvēlne atspējota
Regulē monitora skaļuma līmeni.
Galvenā izvēlne iespējota
Atver funkciju [Settings].
Galvenā izvēlne atspējota
Parāda informāciju par pašreizējo ieeju.
Galvenā izvēlne iespējota
Izslēdz monitoru.
Galvenā izvēlne atspējota
Parāda informāciju par pašreizējo ieeju.
Galvenā izvēlne iespējota
Atver funkciju [Picture Mode].
9
Galvenās izvēlnes funkcijas
Galvenā izvēlne
LATVIEŠU
Power Off
Input
Settings
Exit
Picture Mode
Apraksts
[Input]
Iestata ievades režīmu.
[Power Off]
Izslēdz monitoru.
[Settings]
Konfigurē ekrāna iestatījumus.
[Picture Mode]
Iestata attēla režīmu.
[Exit]
Iziet no galvenās izvēlnes.
Lietotāja iestatījumi
Izvēlnes iestatījumi
1
2
3
4
Lai apskatītu iestatījumu izvēlni, nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā un pēc tam ieejiet [Settings].
Konfigurējiet opcijas, virzot kursorsviru augšup/ lejup/ pa kreisi/ pa labi.
Lai atgrieztos augšējos iestatījumos vai uzstādītu citus iestatījumu parametrus, pārvietojiet kursorsviru uz vai nospiediet ( ).
Ja vēlaties iziet no iestatījumu izvēlnes, pārvietojiet kursorsviru uz , līdz jūs izejat.
[Quick Settings]
[Input]
[Picture]
UZMANĪBU!
•• Jūsu monitora displejs var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.
10
[General]
Tālāk ir aprakstīta katra opcija.
[Settings] > [Quick Settings]
[Brightness]
[Volume]
Koriģē ekrāna kontrastu un spilgtumu.
LATVIEŠU
[Contrast]
Apraksts
Regulē skaļuma līmeni.
Piezīme
•• Jūs varat pielāgot [Mute] / [Unmute], virzot kursorsviras pogu uz izvēlnē [Volume].
[Color Temp]
[Custom]
Lietotājs var to iestatīt uz sarkanu, zaļu vai zilu ar iestatījumu palīdzību.
[Warm]
iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.
[Medium]
iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganīgā tonī.
[Cool]
iestata ekrāna krāsu zilganīgā tonī.
[Settings] > [Input]
Apraksts
[Input List]
Atlasa ievades režīmu.
[Aspect Ratio]
Regulē ekrāna malu attiecību.
[Full Wide]
Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.
[Original]
Parāda video atbilstoši ieejas video signāla skata koeficientam.
[Cinema 1]
Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9. (1080p)
[Cinema 2]
Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9, ieskaitot melnā lodziņa apgabalu ekrāna apakšdaļā, kas paredzēts subtitriem. (1080p)
Piezīme
•• [FreeSync] režīmā nav [Cinema 1], [Cinema 2] iestatījumu. (Doties uz [Picture] → [Game Adjust] → [FreeSync], lai [FreeSync] [On] vai [Off])
11
[Attēla režīma SDR (nav HDR) signāls]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Apraksts
LATVIEŠU
[Custom]
Ļauj lietotājam regulēt katru elementu. Var regulēt galvenās izvēlnes krāsu režīmu.
[Vivid]
Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu spilgtus attēlus.
[HDR Effect]
Optimizē ekrānu augstas dinamikas attēlam.
[Reader]
Optimizē ekrānu dokumentu skatīšanai. Jūs varat padarīt ekrānu gaišāku iestatījumu izvēlnē.
[Cinema]
Optimizē ekrānu video skatīšanai.
[FPS]
Optimizēts priekš FPS spēlēm.
[RTS]
Šis režīms ir optimizēts priekš RTS Game (RTS Spēles).
[Color Weakness]
Šis režīms ir paredzēts lietotājiem, kuri nespēj atšķirt starp zaļo un sarkano krāsu. Tas ļauj lietotājiem ar krāsas vājumu atšķirt šīs divas krāsas.
Piezīme
•• Ja attēla režīms tiek mainīts, ekrānā var parādīties mirgošana vai var mainīties datora izšķirtspēja.
12
[Attēla režīma HDR signāls]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Apraksts
Ļauj lietotājam regulēt katru elementu.
[Vivid]
Optimizē ekrānu spilgtām HDR krāsām.
[Standard]
Ekrāns optimizēts HDR standartam.
[Cinema]
Optimizē ekrānu HDR video skatīšanai.
[FPS]
Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm. Tas ir piemērots ļoti tumšām FPS spēlēm.
[RTS]
Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
LATVIEŠU
[Custom]
Piezīme
•• HDR saturs var netikt parādīts pareizi atkarībā no operētājsistēmas Windows 10 iestatījumiem; lūdzu, pārbaudiet HDR ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumus operētājsistēmā Windows.
•• Ieslēdzot HDR funkciju, teksta vai attēla kvalitāte var būt zema grafikas kartes veiktspējas dēļ.
•• Kad HDR funkcija ir ieslēgta, mainot monitora ieeju vai ieslēdzot/izslēdzot, ekrāns var ņirbēt grafiskās kartes veiktspējas dēļ.
13
[Settings] > [Picture]
[Picture Adjust]
Apraksts
LATVIEŠU
[Brightness]
Pielāgo ekrāna spilgtumu.
[Contrast]
Pielāgo ekrāna kontrastu.
[Sharpness]
Regulē ekrāna asumu.
[SUPER RESOLUTION+]
[High]
Optimizēta attēla kvalitāte tiek parādīta tad, ja lietotājs vēlas kristāldzidrus attēlus. Tas darbojas augstas kvalitātes video vai spēles gadījumā.
[Middle]
Optimizēta attēla kvalitāte tiek parādīta tad, ja lietotājs vēlas attēlus starp zemiem un augstiem režīmiem ērtai apskatei. Tas darbojas UCC vai SD
video gadījumā.
[Low]
Optimizēta attēla kvalitāte tiek parādīta tad, kad lietotājs vēlas vienmērīgu un dabisku attēlu. Tas darbojas, ja attēli pārvietojas lēnām vai
nekustās.
[Off]
Atlasiet šo opciju ikdienas apskatei. SUPER RESOLUTION+ ir izslēgti šajā režīmā.
Piezīme
•• Tā kā šī funkcija ir domāta, lai palielinātu zemas izšķirtspējas attēlu asumu, to nav ieteicams lietot priekš normāliem tekstiem vai ekrānvirsmas ikonām. Šāds
pielietojums var radīt nevajadzīgi augstu asumu.
[Black Level]
Iestata nobīdes līmeni (tikai HDMI).
•• Nobīde: videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.
[High]
[DFC]
14
Saglabā ekrāna pašreizējo kontrasta attiecību.
[Low]
Samazina melnās krāsas līmeni un palielina baltās krāsas līmeni ekrāna pašreizējā kontrasta attiecībā.
[On]
Automātiski pielāgo spilgtumu atbilstoši ekrānam.
[Off]
Izslēdz funkciju DFC.
[Settings] > [Picture]
[Game Adjust]
Apraksts
[Response Time]
[Faster]
Iestata reakcijas laika vērtību Faster.
[Fast]
Iestata reakcijas laika vērtību Fast.
[Normal]
Iestata reakcijas laika vērtību Normal.
[Off]
Iestata reakcijas laika vērtību Off.
LATVIEŠU
[FreeSync]
Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, ņemot vērā ekrāna ātrumu.
Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu [Fast]. Ja ir ātra attēlu nomaiņa, ieteicams izmantot iestatījumu [Faster].
Iestatījums [Faster] var izraisīt attēla aizturēšanu.
Nodrošina viengabala un dabiskus attēlus, sinhronizējot ieejas signāla vertikālo frekvenci ar izejas signāla vertikālo frekvenci.
UZMANĪBU!
•• Atbalstītais interfeiss: HDMI.
•• Atbalstītā grafiskā karte: Nepieciešama grafiskā karte, kas atbalsta AMD FreeSync.
•• Atbalstītā versija: Pārliecinieties, vai esat veikuši atjauninājumus grafiskās kartes draiverim uz tā jaunāko versiju.
•• Lai iegūtu vairāk informācijas vai veiktu pieprasījumus, izmantojiet AMD mājaslapu: http://www.amd.com/FreeSync.
[On]
[FreeSync] funkcija ieslēgta.
[Off]
[FreeSync] funkcija izslēgta.
[Black Stabilizer]
Jūs varat regulēt melnās krāsas kontrastu, lai uzlabotu redzamību tumšās ainās.
Palielinot [Black Stabilizer] vērtību, zemā pelēkā līmeņa zona ekrānā kļūst spilgtāka. (Jūs varat viegli atšķirt priekšmetus tumšā spēļu ekrānā.)
Samazinot [Black Stabilizer] vērtību, tiek padarīta tumšāka zemā pelēkā līmeņa zona un palielināts dinamiskais kontrasts ekrānā.
[Cross Hair]
Krusteniskā izvēlne nodrošina iezīmējumu ekrāna centrā priekš Pirmās Personas Šaušanas (First Person Shooter) spēlēm. Lietotajs var izvelēt [Cross Hair], kas piemerots
spēles videi no četriem [Cross Hair].
•• Kad monitor is izslēgts vai atrodas energijas ekonom režīma, Cross Hair ir automatiski tiks [Off].
15
[Settings] > [Picture]
[Color Adjust]
[Gamma]
LATVIEŠU
[Color Temp]
[Picture Reset]
16
Apraksts
[Mode 1], [Mode 2],
[Mode 3]
Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks ir attēls. Jo zemāka gammas vērtība, jo gaišāks ir attēls.
[Mode 4]
Ja nav nepieciešams pielāgot gammas iestatījumus, atlasiet [Mode 4].
[Custom]
Lietotājs var to iestatīt uz sarkanu, zaļu vai zilu ar iestatījumu palīdzību.
[Warm]
iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.
[Medium]
iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganīgā tonī.
[Cool]
iestata ekrāna krāsu zilganīgā tonī.
[Red], [Green], [Blue]
Attēla krāsu var pielāgot, izmantojot iespēju [Red], [Green] un [Blue].
[Six Color]
Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešu krāsu (sarkana, zaļa, zila, ciāna, fuksīna, dzeltena) toni un piesātinājumu un pēc tam saglabājot
iestatījumus.
[Hue]
Regulē ekrāna toni.
[Saturation]
Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka ir vērtība, jo krāsas kļūst mazāk piesātinātas un gaišākas. Jo lielāka ir vērtība, jo krāsas kļūst
vairāk piesātinātas un tumšākas.
[Do you want to reset your picture settings?]
[Yes]
Atjauno noklusējuma iestatījumus.
[No]
Atceļ atlasi.
[Settings] > [General]
Apraksts
Iestata izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.
[SMART ENERGY SAVING]
[High]
Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes [SMART ENERGY SAVING] funkciju.
[Low]
Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes [SMART ENERGY SAVING] funkciju.
[Off]
Atspējo [SMART ENERGY SAVING] funkciju.
[On]
Barošanas LED tiek ieslēgts.
[Off]
Barošanas LED tiek izslēgts.
[Power LED]
[Automatic Standby]
Funkcija, kas automātiski izslēdz monitoru, ja ekrānā noteiktu laika periodu netiek veikta nekāda kustība. Automātiskās izslēgšanas funkcijai varat iestatīt taimeri. ([8H], [6H], [4H] un [Off])
[HDMI Compatibility Mode]
[On]
Ieslēgt [HDMI Compatibility Mode].
[Off]
Izslēgt [HDMI Compatibility Mode].
LATVIEŠU
[Language]
Piezīme
•• Ja pieslēgtā ierīce neatbalsta [HDMI Compatibility Mode], ekrāns vai skaņa var nedarboties pareizi.
•• Ja ir ieslēgts [HDMI Compatibility Mode], HDR funkcija netiek atbalstīta.
[OSD Lock]
Šī funkcija atslēdz iestatījumu pielāgojumus un konfigurācijas
[On]
Iespējo OSD Lock.
[Off]
Atspējo OSD Lock.
Piezīme
•• Visas funkcijas ir atspējotas, izņemot Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock un Information.
[Information]
Displeja informācijā tiks parādīts [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution].
17
[Settings] > [General]
[Reset to Initial Settings]
LATVIEŠU
18
Apraksts
[Do you want to reset your settings?]
[Yes]
Atjauno noklusējuma iestatījumus.
[No]
Atceļ atiestatīšanu.
Piezīme
•• Taupības dati ir atkarīgi no paneļa. Tātad šiem datiem dažādiem paneļiem un atkarībā no paneļa piegādātāja jāatšķiras. Ja opcija [SMART ENERGY SAVING] ir [High] vai [Low], monitora spilgtuma kļūst lielāks vai mazāks, atkarībā no
avota.
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Ekrānā nekas nav redzams.
•• Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
Vai barošanas LED lampiņa deg?
•• Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un nospiediet barošanas pogu.
Vai barošana ir ieslēgta un barošanas LED lampiņa ir baltā krāsā?
•• Pārbaudiet, vai pievienotais ievades avots ir iespējots ([Settings] > [Input] > [Input List]).
Vai barošanas LED lampiņa mirgo?
•• Ja monitors darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, pakustiniet peli vai nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu, lai ieslēgtu displeju.
•• Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
Vai ir redzams ziņojums [Out of Range]?
•• Tas rodas, ja signāli no datora (videokartes) ir ārpus monitora horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļu
"Izstrādājuma specifikācija", lai iestatītu atbilstošu frekvenci.
Vai ir redzams ziņojums [No Signal]?
•• Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monitoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet to no jauna.
LATVIEŠU
Vai ir pievienots monitora strāvas vads?
Ir redzams ziņojums "OSD Locked" (Ekrāna displejs bloķēts).
Vai, nospiežot Menu (Izvēlne) pogu, kādas no funkcijām nav
pieejamas?
•• Ekrāna displejs ir bloķēts. Dodieties uz Settings > General (Iestatījumi > Vispārīgi) un iestatiet "OSD Lock" (Ekrāna displeja bloķēšana) uz Off (Izslēgt).
Ekrānā tiek aizturēts attēls.
Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja monitors ir izslēgts?
•• Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturēšanu.
•• Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojiet ekrānsaudzētāju.
Ekrāna displejs ir nestabils un raustās / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas.
Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?
•• Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1080i 60/50 Hz (rindpārlēce), ekrānā var būt ņirboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1080P vai ieteicamo izšķirtspēju.
Piezīme
•• [Vertikālā frekvence]: lai parādītu attēlu, ekrāns jāatsvaidzina neskaitāmas reizes sekundē, kā dienasgaismas spuldze. Skaitu, cik reižu sekundē ekrāns tiek atsvaidzināts, sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti, ko
izsaka hercos (Hz).
•• [Horizontālā frekvence]: laiku, kāds nepieciešams, lai parādītu vienu horizontālo joslu, sauc par horizontālo ciklu. Ja 1 tiek dalīts ar horizontālo intervālu, rezultātā iegūst sekundē attēloto horizontālo līniju skaitu. To sauc par
horizontālo frekvenci, ko izsaka hercos (kHz).
•• LED var izgaismot ar Iestatīt OSD izvēlni.
Settings – General – Power LED – On
19
Piezīme
LATVIEŠU
•• Pārbaudiet vai video kartes izšķirtspēja vai frekvence ir monitoram atļautajā diapazonā un iestatiet to rekomendētajā (optimālajā) izšķirtspējā caur Control Panel > Display > settings.
•• Neiestatot video karti rekomendētajā(optimālajā) izšķirtspējā var novest pie izplūdušiem tekstiem, miglaina ekrāna, saīsināta ekrāna vai ekrāna novirzes.
•• Iestatījumu metodes var atšķirties no datora un operētājsistēmas, kā arī dažas izšķirtspējas var būt nepieejamas atkarībā no videokartes snieguma. Tādā gadījumā sazinieties ar datora vai video kartes ražotāju pēc palīdzības.
•• Dažas video kartes var neatbalstīt 2560 × 1080 izšķirtspēju. Ja izšķirtspēju nav iespējams iestatīt, sazinieties ar video kartes ražotāju.
Displeja krāsa nav pareiza.
Vai izskatās, ka displejam trūkst krāsu (16 krāsas)?
•• Iestatiet krāsu uz 24 bitiem (dabiska krāsa) vai vairāk. Izmantojot Windows, dodieties uz Control Panel > Display > Settings > Color Quality.
Vai displeja krāsa šķiet nestabila vai vienkrāsaina?
•• Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Atkārtoti pievienojiet kabeli vai atkārtoti ievietojiet datora videokarti.
Vai ekrānā ir redzami punkti?
•• Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikseļu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav kļūda, un tas nav saistīts ar monitora
veiktspēju.
Vai redzat ziņojumu „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found” (Atrasts nepazīstams monitors, Plug and Play (VESA DDC) monitors)?
Vai uzinstalējāt ekrāna dzini?
•• Noteikti instalējiet displeja draiveri no mūsu tīmekļa vietnes: http://www.lg.com.
•• Noteikti pārliecinieties, vai videokarte atbalsta funkciju Plug and Play (pievieno un lieto).
Nav skaņas no austiņu vai skaļruņa izejas.
Vai attēli ir parādīti lietojot DisplayPort vai HDMI ievadi
bez skaņas?
20
•• Pamēģiniet palielināt skaļumu, lietojot skaļuma pogu uz ekrāna.
•• Iestaties audio izvadi no datora uz monitoru, ko lietojat. Iekš Microsoft Windows, ejiet uz Control Panel > Hardware and Sound > Sound > iestatiet monitoru kā
noklusējuma ierīci.
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA
29WL500
Atbalsta 8 bitu/10 bitu krāsu.
Izšķirtspēja
Maksimālā izšķirtspēja
2560 x 1080 @ 75 Hz
Ieteicamā izšķirtspēja
2560 x 1080 @ 60 Hz
Barošanas avoti
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas
adapteris
LATVIEŠU
Krāsu dziļums
1,3 A
Enerģijas vērtējums
19 V
Strāvas patēriņš
(Parasti)
Ieslēgts režīms: 20,5 W parasti (ENERGY STAR® standarts)*
24,5 W parasti (Izejas stāvoklis)**
Miega režīmā: ≤ 0,5 W
Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W
Veids ADS-40SG-19-3 19025G (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids ADS-40FSG-19 19025GPG-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids ADS-40FSG-19 19025GPI-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids ADS-40FSG-19 19025GPB-2 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids ADS-25SFA-19-3 19025E (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids ADS-25FSF-19 19025EPI-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids ADS-25FSF-19 19025EPG-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids ADS-25FSF-19 19025EPB-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids LCAP21 (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
vai Veids LCAP26-A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
vai Veids LCAP26-E (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
vai Veids LCAP26-I (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
vai Veids LCAP26-B (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
21
vai Veids WA-24C19FS (izgatavojis Asian Power Devices Inc.)
vai Veids WA-24C19FN (izgatavojis Asian Power Devices Inc.)
vai Veids DA-24B19 (izgatavojis Asian Power Devices Inc.)
Izvade: 19 V
1,3 A
LATVIEŠU
Vides apstākļi
Darba apstākļi
Uzglabāšanas apstākļi
Izmēri
Svars (bez iepakojuma)
Temperatūra
0 °C līdz 40 °C
Mitrums
Mazāk par 80 %
Temperatūra
-20 °C līdz 60 °C
Mitrums
Mazāk par 85 %
Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)
Ar statīvu (mm)
698,1 x 410,9 x 209,4
Bez statīva (mm)
698,1 x 317,5 x 76,9
Ar statīvu (kg)
5,2
Bez statīva (kg)
4,7
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Jaudas patēriņa līmenis var būt atšķirīgs operatīvā stāvokļa un monitora iestatījuma gadījumā.
* Strāvas patēriņš ieslēgtā režīmā tiek mērīts, izmantojot ENERGY STAR® standarta testu.
** Režīma “Ieslēgts” enerģijas patēriņš ir izmērīts ar LGE testa standartu (pilns baltā raksts, maksimāla izšķirtspēja).
22
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA
34WL500
Atbalsta 8 bitu/10 bitu krāsu.
Izšķirtspēja
Maksimālā izšķirtspēja
2560 x 1080 @ 75 Hz
Ieteicamā izšķirtspēja
2560 x 1080 @ 60 Hz
Enerģijas vērtējums
19 V
Strāvas patēriņš
(Parasti)
Ieslēgts režīms: 28 W parasti (ENERGY STAR® standarts)*
38 W parasti (Izejas stāvoklis)**
Miega režīmā: ≤ 0,5 W
Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W
Barošanas avoti
2,0 A
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas
adapteris
Veids ADS-45SN-19-3 19040G (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
vai Veids LCAP21C (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
vai Veids LCAP26B-E (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
vai Veids LCAP26B-A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
Izvade: 19 V
2,1 A
Vides apstākļi
Darba apstākļi
Uzglabāšanas apstākļi
Izmēri
LATVIEŠU
Krāsu dziļums
Temperatūra
0 °C līdz 40 °C
Mitrums
Mazāk par 80 %
Temperatūra
-20 °C līdz 60 °C
Mitrums
Mazāk par 85 %
Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)
Ar statīvu (mm)
825,6 x 487,4 x 208,8
Bez statīva (mm)
825,6 x 369,8 x 51,2
23
Svars (bez iepakojuma)
LATVIEŠU
24
Ar statīvu (kg)
6,9
Bez statīva (kg)
5,9
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Jaudas patēriņa līmenis var būt atšķirīgs operatīvā stāvokļa un monitora iestatījuma gadījumā.
* Strāvas patēriņš ieslēgtā režīmā tiek mērīts, izmantojot ENERGY STAR® standarta testu.
** Režīma “Ieslēgts” enerģijas patēriņš ir izmērīts ar LGE testa standartu (pilns baltā raksts, maksimāla izšķirtspēja).
Rūpnīcas atbalsta režīms (sākotnējo iestatījumu režīms, dators)
HDMI
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Polaritāte (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
53,697
60
-/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,636
59,98
-/+
2560 x 1080
83,915
74,99
-/+
Piezīmes
LATVIEŠU
sākotnējo iestatījumu režīms
25
HDMI laiks (video)
LATVIEŠU
sākotnējo iestatījumu
režīms
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
67,5
30
Barošanas LED
26
Režīms
LED krāsa
Ieslēgts režīms
Balta krāsa (Uz dažām sekundēm)
Miega režīms
Izslēgts
Izslēgts režīms
Izslēgts
Piezīmes
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).
Produkta modelis un sērijas numurs atrodas produkta aizmugurē un vienā sānā.
Ierakstiet tos zemāk, ja jums kādreiz būs nepieciešama apkalpošana.
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.
Modelis
Sērijas Nr.
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising