LG | 34WL500-B | User manual | LG 34WL500-B Руководство пользователя

LG 34WL500-B Руководство пользователя
Naudotojo vadovas
LED LCD MONITORIUS
(LED Monitorius*)
* LG LED monitoriai yra LCD monitoriai su galiniu LED apšvietimu.
Prieš pradėdami dirbti su aparatu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
saugokite jį, nes gali prireikti ateityje.
29WL500
34WL500
www.lg.com
Autorių teisės © 2019 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.
Turinys
LIETUVIŲ K.
LICENCIJA.................................................... 2
INFORMACIJA APIE ATVIROJO KODO
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMĄ....... 3
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS..................... 3
MONITORIAUS NAUDOJIMAS...................... 8
NAUDOTOJO NUSTATYMAI.......................... 9
GEDIMŲ ŠALINIMAS ................................. 19
GAMINIO SPECIFIKACIJOS......................... 21
2
LICENCIJA
Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licenciją rasite apsilankę www.
lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
INFORMACIJA APIE ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMĄ
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
LIETUVIŲ K.
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas,
apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių
pastabas.
„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį
(laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.
Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems,
gavusiems šią informaciją.
Pastaba
•• Komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
•• Visa šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio pranešimo, kad būtų
pagerintos gaminio eksploatacinės savybės.
•• Norėdami įsigyti papildomų priedų, apsilankykite elektronikos parduotuvėje, internetinėje parduotuvėje arba
susisiekite su mažmeninės prekybos parduotuve, iš kurios pirkote gaminį.
•• Pateiktas maitinimo laidas, priklausomai nuo regiono gali skirtis.
Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga
Galite atsisiųsti ir įdiegti naujausią versiją iš „LGE” tinklapio (www.lg.com).
Tvarkyklės ir programinė
įranga
Diegimo pirmenybė
Monitoriaus tvarkyklė
Rekomenduojama
OnScreen Control
Rekomenduojama
Dual Controller
Pasirenkama
DĖMESIO
•• Visada naudokite tik originalius komponentus, kad užtikrintumėte saugumą ir tinkamas gaminio eksploatacijos
ypatybes.
•• Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.
•• Rekomenduojama naudoti pateiktus komponentus.
•• Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali būti nerodomas arba galimi vaizdo
triukšmai.
•• Šiame dokumente esančiuose paveikslėliuose vaizduojamos įprastos procedūros, todėl jos gali skirtis nuo paties
gaminio.
•• Surinkdami gaminį netepkite pašalinių medžiagų (tepalų, alyvų, kt.) ant srieginių dalių. (Taip darydami galite
sugadinti gaminį).
•• Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
•• Neneškite monitoriaus apversto, kai jį laikote tik už stovo pagrindo. Monitorius gali nukristi nuo stovo ir taip
galite susižeisti.
•• Keliant ar pernešant monitorių, nelieskite jo ekrano. Monitoriaus ekraną veikianti jėga gali jį pažeisti.
3
Gaminio ir mygtukų aprašymas
Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas
LIETUVIŲ K.
Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate, laikykitės šių nurodymų, kad nesubraižytumėte arba
nesugadintumėte monitoriaus bei užtikrintumėte saugų monitoriaus perkėlimą (taikoma visų dydžių ir formų
monitoriams).
•• Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jį laikyti originalioje dėžėje arba pakuotėje.
•• Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus laidus.
•• Tvirtai laikykite monitorių už jo šonų ir apačios. Nelaikykite skydelio.
•• Kai laikote monitorių, ekranas turi būti nukreiptas nuo jūsų, kad jo nesubraižytumėte.
•• Pernešdami monitorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
•• Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite ir nepasukite į šonus – visada laikykite jį tiesiai.
Valdymo mygtuko naudojimas
Paspaudę vairasvirtės mygtuką arba pirštu pajudinę ją į kairę / dešinę / viršų / apačią, galėsite lengvai valdyti
monitoriaus funkcijas.
Pagrindinės funkcijos
29WL500
/
Maitinimo
įjungimas
Norėdami įjungti monitorių, pirštu paspauskite
valdymo mygtuką.
Maitinimo
išjungimas
Norėdami išjungti monitorių, pirštu paspauskite
ir palaikykite vairasvirtės mygtuką ilgiau nei
5 sek.
Garsumo
reguliavimas
Valdymo mygtuką pasukę į kairę arba dešinę
galėsite nustatyti garsumą.
Pastaba
•• Valdymo mygtukas yra monitoriaus apačioje.
4
34WL500
DĖMESIO
•• Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai įmanoma.
-- Taip galite sugadinti ekraną arba dalį pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.
•• IJei monitoriaus skydelį naudojate be stovo pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti sutrikdytas monitoriaus
stabilumas ir jis gali nukristi, taip jis gali būti sugadintas arba ką nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti
sutrikdytas valdymo mygtuko veikimas.
Laikymas ant stalo
Kampo reguliavimas
•• Pakelkite monitorių ir neapverstą padėkite ant stalo. Palikite bent 100 mm tarpą iki sienos, kad užtikrintumėte
tinkamą ventiliaciją.
1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
2 Reguliuokite ekrano kampą.
ĮSPĖJIMAS
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
•• Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite apatinės monitoriaus rėmo dalies, kaip parodyti
toliau.
•• Būkite atsargūs, nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampą.
LIETUVIŲ K.
Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 15° kampu, kad būtų patogu į jį žiūrėti.
29WL500
34WL500
DĖMESIO
•• Ištraukite maitinimo laidą prieš pernešdami ar montuodami monitorių. Kyla elektros smūgio pavojus.
•• Įsitikinkite, kad naudojate prie gaminio pridėtą maitinimo laidą, bei prijunkite jį prie įžeminto elektros lizdo.
•• Jei reikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba apsilankykite mažmeninėje
parduotuvėje.
5
LIETUVIŲ K.
„Kensington“ užrakto naudojimas
Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas
„Kensington“ apsaugos sistemos jungtis yra monitoriaus apačioje.
Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą rasite „Kensington“ užrakto vartotojo vadove arba interneto
svetainėje http://www.kensington.com.
Naudodami „Kensington“ apsaugos sistemos kabelį monitorių prijunkite prie stalo.
Šis monitorius atitinka prie sienos montuojamų laikiklių ar kitų suderinamų įrenginių specifikacijas.
Pastaba
•• Ant sienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.
•• Daugiau informacijos apie montavimą rasite ant sienos montuojamo laikiklio montavimo vadove.
•• Prie sienos montuodami laikiklį pasistenkite nenaudoti per daug jėgos, nes taip galite pažeisti ekraną.
•• Prieš montuodami monitorių ant sieninio montavimo laikiklio atjunkite stovą, atlikdami pirmiau apibūdintos
stovo prijungimo procedūros veiksmus priešinga eilės tvarka.
Montavimas ant sienos
Monitorių montuokite bent jau 100 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm tarpą ties kiekviena
monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija. Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinėje
mažmeninės prekybos parduotuvėje. Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo
instrukcijas rasite vadove.
Pastaba
•• Apsaugos sistema „Kensington“ yra atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti daugumoje
elektronikos parduotuvių.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
6
Norėdami montuoti monitorių prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojamą laikiklį (užsakomas atskirai) prie
monitoriaus galo.
Įsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai užsifiksavo prie monitoriaus ir sienos.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
LIETUVIŲ K.
Tvirtinimo prie sienos sistema (mm)
Standartinis varžtas
Varžtų skaičius
Prie sienos montuojamas laikiklis
(užsakomas atskirai)
DĖMESIO
•• Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami arba montuodami monitorių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
•• Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi ir sužeisti jus. Naudokite tik LG
patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
•• Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
•• Naudokite VESA standartą atitinkantį ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus. Gaminio garantija negalios
apgadinimams, kuriuos sąlygos nederamų komponentų naudojimas ar netinkamas naudojimas.
•• Matuojant nuo galinės monitoriaus pusės, kiekvieno įsukto varžto ilgis turi būti 8 mm arba mažesnis.
Pastaba
•• VESA standarto neatitinkantys varžtai gali sugadinti gaminį ir jis gali nukristi. „LG Electronics“ neatsako už
nelaimingus atsitikimus, kuriuos gali sąlygoti nestandartiniai varžtai.
•• Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos reikalingos detalės.
•• Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio prekybos
atstovo.
•• Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali skirtis. Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio varžtus,
galite pažeisti gaminio vidų.
•• Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.
7
LIETUVIŲ K.
MONITORIAUS NAUDOJIMAS
Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių
•• Šiame naudotojo vadove pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus gaminio.
Paspauskite valdymo mygtuką, pasirinkite [Settings] [Input] ir pasirinkite įvesties parinktį.
HDMI jungtis
DĖMESIO
Iš jūsų AV įrenginio HDMI į monitorių siunčia skaitmeninius vaizdo ir garso signalus.
Pastaba
•• Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iškraipymus.
•• Nerodykite nejudančio vaizdo ekrane per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo išlaikymą. Jei įmanoma, naudokite
kompiuterio ekrano užsklandą.
•• Kai maitinimo laidą jungiate į lizdą, naudokite įžemintą (3 skylių) daugialypį lizdą arba įžemintą elektros lizdą.
•• Jei temperatūra yra žema, įjungtas monitorius gali blykčioti. Tai normalu.
•• Kartais ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių arba mėlynų taškelių. Tai normalu. Tai normalu.
•• Naudojant DVI į HDMI / DP („DisplayPort“) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
•• Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio,
ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
•• Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su eternetu
Prisijungimas prie kompiuterio
Išorinių įrenginių prijungimas
•• Šis monitorius palaiko „Plug and Play“* savaiminio įdiegimo funkciją.
* „Plug and Play“: Savaiminio įdiegimo funkcija leidžia prie kompiuterio pridėti įrenginį be jokių konfigūracijų ar
rankiniu būdu įdiegiamų tvarkyklių.
HDMI jungtis
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.
DĖMESIO
•• Naudojant DVI į HDMI / DP („DisplayPort“) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
•• Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio,
ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
•• Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su eternetu
Ausinių jungtis
Ausinių prievadu išorinius įrenginius prijunkite prie monitoriaus.
Pastaba
•• Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
•• Ausinių ir garsiakalbių funkcijos gali būti apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir išorinio įrenginio garso
nustatymų.
•• Jeigu naudojate ausines kampuotu kištuku, tai gali sukelti problemų prijungiant kitą išorinį įrenginį prie
monitoriaus. Todėl rekomenduojame naudoti ausines su tiesiu kištuku.
Kampuotas kištukas
8
Tiesus kištukas
(Patartina)
NAUDOTOJO NUSTATYMAI
Pastaba
LIETUVIŲ K.
•• Jūsų monitoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
Pagrindinio meniu aktyvavimas
1 Paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką.
2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią ir į kairę / dešinę, kad nustatytumėte parinktis.
3 Norėdami išeiti iš pagrindinio meniu dar kartą spustelėkite valdymo mygtuką.
Valdymo mygtukas
Mygtukas
Meniu Būsena
Aprašymas
Pagrindinis meniu išjungtas
Įjungiamas pagrindinis meniu.
Pagrindinis meniu įjungtas
Išeinama iš pagrindinio meniu.
(Ilgiau nei 5 sekundes palaikę nuspaustą mygtuką išjungsite monitorių. Tokių būdu išjungti monitorių galite bet kuriuo metu, net kai yra įjungta OSD.)
Pagrindinis meniu išjungtas
Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įjungiama [Input] funkcija.
Pagrindinis meniu išjungtas
Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įjungiamos [Settings] funkcijos.
Pagrindinis meniu išjungtas
Rodo dabartinės įvesties informaciją.
Pagrindinis meniu įjungtas
Išjungia monitorių.
Pagrindinis meniu išjungtas
Rodo dabartinės įvesties informaciją.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įjungiama [Picture Mode] funkcija.
9
Pagrindinio meniu funkcijos
Pagrindinis meniu
LIETUVIŲ K.
Power Off
Input
Exit
Settings
Picture Mode
Aprašymas
[Input]
Nustatomas įvesties režimas.
[Power Off]
Išjungia monitorių.
[Settings]
Konfigūruojami ekrano nustatymai.
[Picture Mode]
Nustatomas vaizdo režimas.
[Exit]
Išeinama iš pagrindinio meniu.
Naudotojo nustatymai
Meniu nustatymai
1
2
3
4
Norint peržiūrėti parametrai meniu, spauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo svirties mygtuką ir įveskite [Settings].
Parinktis reguliuokite valdymo mygtuką spausdami į viršų / apačią / kairę / dešinę.
Norint grįžti į viršutinius parametrai arba nustatykite kitus parametrai elementus, pereikite valdymo svirtimi į arba spauskite ( ).
Jei norite išeiti iš parametrai meniu, pereikite valdymo svirtimi , kol išeisite.
[Quick Settings]
[Input]
[Picture]
[General]
DĖMESIO
•• Jūsų monitoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
10
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
[Settings] > [Quick Settings]
[Brightness]
[Volume]
Sureguliuoja ekrano kontrastą ir šviesumą.
LIETUVIŲ K.
[Contrast]
Aprašymas
Pritaiko garsumo lygį.
Pastaba
•• Galite koreguoti [Mute] / [Unmute] perkėlę valdymo svirties mygtuką į meniu [Volume].
[Color Temp]
[Custom]
Pritaikymo funkcija vartotojas gali nustatyti raudona, žalia ar mėlyna spalvomis
[Warm]
nustato rausvo tono ekrano spalvas.
[Medium]
nustato ekrano spalvas nuo raudono iki mėlyno tono.
[Cool]
nustato melsvo tono ekrano spalvas.
[Settings] > [Input]
Aprašymas
[Input List]
Parenkamas įvesties režimas.
[Aspect Ratio]
Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.
[Full Wide]
Vaizdo įrašai rodomi plačiame ekrane, nepriklausomai nuo vaizdo įrašų signalo įvesties.
[Original]
Rodo vaizdą pagal įvesties vaizdo signalo vaizdo formatą.
[Cinema 1]
Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9. (esant 1080p)
[Cinema 2]
Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9, įskaitant juodą titrams skirtą juostą apačioje. (esant 1080p)
Pastaba
•• [FreeSync] režimu nėra [Cinema 1], [Cinema 2] parametrų. ( Eikite į [Picture] → [Game Adjust] → [FreeSync], kad nustatytumėte [FreeSync] funkcija [On] ar [Off])
11
[Vaizdo režimo SDR (ne HDR) signalas]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Aprašymas
LIETUVIŲ K.
[Custom]
Leidžia vartotojui keisti kiekvieną elementą. Galima reguliuoti pagrindinio meniu spalvų režimą.
[Vivid]
Padidina vaizdų kontrastingumą, ryškumą ir raiškumą ekrane.
[HDR Effect]
Optimizuoja ekraną aukštam dinaminiam intervalui.
[Reader]
Optimizuoja ekraną dokumentų peržiūrai. Galite paryškinti ekraną parametrai meniu.
[Cinema]
Optimizuoja ekraną vaizdo įrašams.
[FPS]
Šis režimas optimizuotas FPS žaidimams.
[RTS]
Šis režimas optimizuotas RTS Game (RTS Žaidimas).
[Color Weakness]
Šis režimas skirtas vartotojais, kurie neskiria raudonos ir žalios spalvų. Jis padeda vartotojams lengvai atskirti šias dvi spalvas.
Pastaba
•• Jei pakeistas vaizdo režimas, ekranas gali mirksėti arba gali kisti jūsų AK ekrano skiriamoji geba.
12
[Vaizdo režimo HDR signalas]
[Settings] > [Picture]
[Custom]
Leidžia vartotojui keisti kiekvieną elementą.
[Vivid]
Optimizuotas ryškioms HDR spalvoms ekranas.
[Standard]
Ekranas optimizuotas pagal HDR standartą.
[Cinema]
Optimizuoja ekraną HDR vaizdo įrašams.
[FPS]
Šis režimas optimizuotas FPS (pirmojo asmens šaudyklės) žaidimams. Tinka itin tamsiems FPS žaidimams.
[RTS]
Šis režimas optimizuotas RTS (realiojo laiko strategijos) žaidimams.
LIETUVIŲ K.
[Picture Mode]
Aprašymas
Pastaba
•• HDR turinys gali būti neatvaizduojamas teisingai, priklausomai nuo „Windows 10“ operacinės sistemos nustatymų, patikrinkite HDR įjungimo / išjungimo nustatymus „Windows“ sistemoje.
•• Kai HDR funkcija yra įjungta, simbolių ar vaizdo kokybė gali būti prasta, tai priklauso nuo grafinės plokštės galingumo.
•• Kai HDR funkcija yra įjungta, perjungiant monitoriaus įvadą arba įjungiant / išjungiant maitinimą ekrane vaizdas gali mirgėti ar trūkčioti, tai priklauso nuo grafinės plokštės galingumo.
13
[Settings] > [Picture]
[Picture Adjust]
Aprašymas
LIETUVIŲ K.
[Brightness]
Reguliuoja ekrano ryškumą.
[Contrast]
Reguliuoja ekrano kontrastą.
[Sharpness]
Reguliuojamas ekrano aštrumas.
[SUPER RESOLUTION+]
[High]
Optimizuota atvaizdo kokybė yra rodoma, kai vartotojas nori stebėti gilius ir aiškius vaizdus. Šis efektas tinka aukštos kokybės vaizdo įrašams
arba žaidimams.
[Middle]
Optimizuota atvaizdo kokybė yra rodoma, kai vartotojas nori patogiai stebėti vaizdus žemos arba aukštos kokybės režimais. Šis efektas tinka UCC
ar SD vaizdo įrašams.
[Low]
Optimizuota atvaizdo kokybė yra rodoma, kai vartotojas nori stebėti tikroviškus sklandžius vaizdus. Šis efektas geriausiai veikia su lėtai judančiais
vaizdais arba nuotraukomis.
[Off]
Pasirinkite šią parinktį kasdieniai peržiūrai. SUPER RESOLUTION+ šiame režime yra išjungta.
Pastaba
•• Kadangi tai funkcija, kuria didinama žemos raiškos vaizdo raiška, todėl nerekomenduojama naudoti šios funkcijos normaliems tekstams ar darbalaukio piktogramoms.
Tai padarę, galite sukelti nereikalingą aukštą ryškumą.
[Black Level]
[DFC]
14
Nustatomas perėjimo lygis (tik HDMI).
•• Poslinkis: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausią spalvą, kokią gali rodyti monitorius.
[High]
Išlaikomas dabartinis ekrano kontrasto santykis.
[Low]
Sumažinamas juodos spalvos kiekis ir padidinamas baltos spalvos kiekis dabartiniame ekrano kontrasto santykyje.
[On]
Automatiškai pagal ekraną reguliuojamas šviesumas.
[Off]
Išjungiama DFC funkcija.
[Settings] > [Picture]
[Game Adjust]
Aprašymas
[Response Time]
[Faster]
Reakcijos laikas nustatomas kaip Faster.
[Fast]
Reakcijos laikas nustatomas kaip Fast.
[Normal]
Reakcijos laikas nustatomas kaip Normal.
[Off]
Reakcijos laikas nustatomas kaip Off.
LIETUVIŲ K.
[FreeSync]
Remiantis ekrano greičiu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas.
Įprastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti [Fast]. Jei vaizdas keičiasi greitai, rekomenduojama nustatyti [Faster].
Nustačius [Faster], vaizdas gali strigti.
Užtikrinamas tolygus ir tikroviškas vaizdas sinchronizuojant vertikalų įvesties signalo dažnį su išvesties signalu.
DĖMESIO
•• Palaikoma sąsaja: HDMI.
•• Palaikoma grafinė korta: grafinė korta, palaikanti AMD FreeSync, - būtina.
•• Palaikoma versija: įsitikinkite, kad grafinė korta būtų atnaujinta naujausia tvarkykle.
•• Daugiau informacijos ir reikalavimų rasite AMD tinklapyje: http://www.amd.com/FreeSync.
[On]
[FreeSync] funkcija įjungta.
[Off]
[FreeSync] funkcija išjungta.
[Black Stabilizer]
Galite valdyti juodos spalvos kontrastą, kad geriau matytumėte tamsias scenas.
Didinant [Black Stabilizer] vertę, ekrane pašviesinami žemi pilkumo lygiai. (Tamsiame žaidimo ekrane galite lengvai atskirti objektus.)
Kai mažinama [Black Stabilizer] vertė, patamsinamos žemo pilkos spalvos lygio sritys ir didinamas ekrano dinaminis kontrastas.
[Cross Hair]
Kryžiukas nurodo ekrano centrą šaudykliniuose (FPS) žaidimuose. Vartotojai gali pasirinkti [Cross Hair], kuris labiausiai atitinka žaidimo aplinką iš keturių skirtingų [Cross
Hair].
•• Kai monitorius išjungiamas ar pereina į energijos taupymo režimą, Cross Hair ypatybė automatiškai [Off].
15
[Settings] > [Picture]
[Color Adjust]
[Gamma]
LIETUVIŲ K.
[Color Temp]
[Picture Reset]
16
Aprašymas
[Mode 1], [Mode 2],
[Mode 3]
Kuo aukštesnė gamos vertė, tuo tamsesnis vaizdas. Kuo mažesnė gamos vertė, tuo vaizdas šviesesnis.
[Mode 4]
Jei gamos nustatymų koreguoti nereikia, pasirinkite [Mode 4].
[Custom]
Pritaikymo funkcija vartotojas gali nustatyti raudona, žalia ar mėlyna spalvomis
[Warm]
nustato rausvo tono ekrano spalvas.
[Medium]
nustato ekrano spalvas nuo raudono iki mėlyno tono.
[Cool]
nustato melsvo tono ekrano spalvas.
[Red], [Green], [Blue]
Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami spalvas [Red], [Green] ir [Blue].
[Six Color]
Galima keisti spalvas pagal kliento reikalavimus keičiant šešių spalvų (raudonos, žalios, mėlynos, žalsvai mėlynos, rausvai raudonos ir geltonos) sodrumą ir išsaugant
nustatymus.
[Hue]
Reguliuojamas ekrano tonas.
[Saturation]
Reguliuojamas ekrano spalvų grynis. Kuo mažesnė vertė, tuo mažiau sodrios ir ryškesnės spalvos. Kuo aukštesnė vertė, tuo sodresnės ir
tamsesnės spalvos.
[Do you want to reset your picture settings?]
[Yes]
Grįžta į numatytuosius nustatymus.
[No]
Atšaukia pasirinkimą.
[Settings] > [General]
Aprašymas
Meniu ekrane nustato norimą kalbą.
[SMART ENERGY SAVING]
[High]
Didelio efektyvumo [SMART ENERGY SAVING] funkcija taupo energiją.
[Low]
Mažo efektyvumo [SMART ENERGY SAVING] funkcija taupo energiją.
[Off]
Išjungiama [SMART ENERGY SAVING] funkcija.
[On]
Jjungiamas maitinimo LED.
[Off]
Išjungiamas maitinimo LED.
[Power LED]
[Automatic Standby]
Funkcija, kuri ekrane neatliekant jokių veiksmų tam tikrą laiką, monitorių išjungia automatiškai. Galite nustatyti laikmačio automatinio išjungimo funkciją. ([8H], [6H], [4H] ir [Off])
[HDMI Compatibility Mode]
[On]
Aktyvuoja [HDMI Compatibility Mode].
[Off]
Išjungia [HDMI Compatibility Mode].
LIETUVIŲ K.
[Language]
Pastaba
•• Jei prijungtasis įtaisas nepalaiko [HDMI Compatibility Mode] ekranas ar garsas gali tinkamai neveikti.
•• Kai [HDMI Compatibility Mode] įjungtas, HDR funkcija nepalaikoma.
[OSD Lock]
Ši funkcija išjungia meniu konfigūraciją ir nustatymą.
[On]
Aktyvuoja OSD Lock.
[Off]
Išjungia OSD Lock.
Pastaba
•• Visos funkcijos išungtos išskyrus Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock ir Information.
[Information]
Monitorius pateikia šią informaciją: [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution].
17
[Settings] > [General]
[Reset to Initial Settings]
LIETUVIŲ K.
18
Aprašymas
[Do you want to reset your settings?]
[Yes]
Grįžta į numatytuosius nustatymus.
[No]
Atšaukti atstatymą.
Pastaba
•• Duomenų išsaugojimas priklauso nuo panelės. Todėl šios reikšmės turi skirtis nuo kiekvienos panelės ir pardavėjo panelės. Jei funkcija [SMART ENERGY SAVING] yra [High] arba [Low], monitoriaus apšvietimas, priklausomai nuo
šaltinio, tampa didesnis arba mažesnis.
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Ar monitoriaus maitinimo laidas yra įjungtas?
•• Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Ar maitinimo LED dega?
•• Patikrinkite maitinimo laido jungtį ir paspauskite maitinimo mygtuką.
Ar yra įjungtas maitinimas ir maitinimo LED šviečia baltai?
•• Patikrinkite, ar prijungta įvestis įjungta ([Settings] – [Input] – [Input List]).
Ar mirksi maitinimo LED?
•• Jei įjungtas monitoriaus energijos taupymo režimas, pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, kad įjungtumėte ekraną.
•• Patikrinkite, ar kompiuteris yra įjungtas.
Ar rodomas pranešimas [Out of Range]?
•• Ši problema pasireiškia, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) siunčiami signalai nepatenka į horizontalų arba vertikalų monitoriaus dažnio diapazoną.
Perskaitykite šio vartotojo vadovo „Product Specification“ (Gaminio specifikacijos) skyrių ir nustatykite atitinkamą dažnį.
Ar vis dar rodomas pranešimas [No Signal]?
•• Pranešimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelį ir iš naujo jį prijunkite.
LIETUVIŲ K.
Ekrane nieko nerodoma.
Rodomas pranešimas „OSD Locked“ (OSD užraktas).
Ar paspaudę „Menu“ (Meniu) mygtuką negalite pasirinkti kai kurių
funkcijų?
•• OSD yra užrakintas. Eikite į „Settings“ > „General“ (Parametrai > Bendra) ir nustatykite parinktį „OSD Lock“ (OSD užraktas) į padėtį „Off“ (Išjungta).
Vaizdas toliau bus rodomas ekrane.
Ar vaizdas lieka užstrigęs, net jei monitorių išjungiate?
•• Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti monitorių ir vaizdas bus užlaikomas.
•• Naudokite ekrano užsklandą, kad prailgintumėte monitoriaus veikimo laiką.
Ekrane rodomas vaizdas yra nestabilus ir juda / monitoriuje rodomi vaizdai palieka šešėlių atspindžius.
Ar pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą?
•• Jei pasirinkta HDMI 1080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti), ekranas gali mirksėti. Skiriamąją gebą pakeiskite į 1080P arba į rekomenduojamą
gebą.
Pastaba
•• [Vertikalus dažnis]: tam, kad būtų rodomas vaizdas, ekranas turi būti atnaujinamas daugybę kartų per sekundę, kaip fluorescentinė lempa. Per sekundę atnaujinamo ekrano skaičius vaidinamas vertikaliu dažniu, arba atnaujinimo
sparta ir išreiškiama Hz.
•• [Horizontalus dažnis]: laikas, kurio reikia parodyti vieną horizontalią liniją, vadinamas horizontaliu ciklu. Jei 1 yra padalinamas horizontaliu intervalu, rezultatas – per sekundę rodomų horizontalių linijų skaičius. Šis skaičius – tai
horizontalusis dažnis, kuris yra išreiškiamas kHz.
•• LED galima apšviesti „Set OSD Menu“ (nustatyti OSD meniu).
Settings – General – Power LED – On
19
Pastaba
LIETUVIŲ K.
•• Patikrinkite, ar grafinės kortelės skiriamoji geba ar dažnis atitinka monitoriaus leidžiamą intervalą ir nustatykite rekomenduojamą (optimalią) skiriamąją gebą Valdymo Pultas > Monitorius > nuostatos.
•• Nenustačius grafinės kortelės rekomenduojama (optimalia) skiriamąją geba, gali būti neryškus tekstas, pritemęs ekranas, nupjautas monitoriaus vaizdas ar išderintas monitorius.
•• Nustatymo būdai gali būti įvairūs, atsižvelgiant į kompiuterį ar operacinę sistemą, kai kurios skiriamosios gebos gali būti neprieinamos dėl grafinės kortos eksploatacinių ypatybių. Jei taip atsitinka, kreipkitės į kompiuterio ar
grafinės kortelės gamintoją.
•• Kai kurios grafinės kortelės gali nepalaikyti 2560 × 1080 skiriamosios gebos. Jei negalima rodyti reikiamos skiriamosios gebos, kreipkitės į grafinės kortelės gamintoją.
Ekrano spalvos nenormalios.
Ar ekrano spalvos atrodo išblukusios (16 spalvų)?
•• Nustatykite 24 bitų spalvas (tikrąsias spalvas) arba aukštesnį nustatymą. Naudojant Windows, eikite į Control Panel > Display > Settings > Color Quality.
Ar ekrano spalvos yra nepastovios, ar rodomas nespalvotas •• Patikrinkite ar tinkamai prijungtas signalo kabelis. Iš naujo prijunkite laidą arba pakartotinai įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.
vaizdas?
Ar ekrane matomos dėmės?
•• Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų, žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra gedimas ir nėra susiję su
monitoriaus veikimu.
Ar matote pranešimą „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found“ (Neatpažįstamas monitorius, aptiktas „Plug&Play“ (VESA DDC) monitorius)?
Ar tinkamai įdiegėte ekrano tvarkyklę?
•• Įsitikinkite, kad siunčiatės monitoriaus tvarkyklę iš mūsų tinklapio: http://www.lg.com.
•• Įsitikinkite, kad vaizdo plokštė palaiko „Plug&Play“ (savaiminio diegimo) funkciją.
Iš ausinių prievadų ar garsiakalbio nesklinda garsas.
Ar vaizdai rodomi naudojantis DisplayPort ar HDMI
įvestimi be garso?
20
•• Pabandykite padidinti garsą, naudojantis monitoriaus mygtuku.
•• Nustatykite AK garso išvestį pagal naudojamą monitorių. Naudojantis Microsoft Windows, pereikite į Valdymo pultas > aparatinė įranga ir garsas > Garsas>, kad
nustatytumėte monitorių kaip numatytąjį įtaisą.
GAMINIO SPECIFIKACIJOS
29WL500
Palaikomos 8 bitų / 10 bitų spalvos.
Maks. skiriamoji geba
2560 x 1080 esant 75 Hz
Rekomenduojama skiriamoji geba
2560 x 1080 esant 60 Hz
Energijos šaltiniai
AC / DC adapteris
LIETUVIŲ K.
Spalvų sodrumas
Skiriamoji geba
1,3 A
Galios vertinimas
19 V
Energijos sąnaudos
(Įprastos)
Įjungta: 20,5 W įpr. (ENERGY STAR® standartas)*
24,5 W įpr. (Pristatymo būklė)**
Miego režimu ≤ 0,5 W
Išjungta: ≤ 0,3 W
Tipas ADS-40SG-19-3 19025G, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas ADS-40FSG-19 19025GPG-1, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas ADS-40FSG-19 19025GPI-1, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas ADS-40FSG-19 19025GPB-2, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas ADS-25SFA-19-3 19025E, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas ADS-25FSF-19 19025EPI-1, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas ADS-25FSF-19 19025EPG-1, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas ADS-25FSF-19 19025EPB-1, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas LCAP21, pagamintas LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
arba Tipas LCAP26-A, pagamintas LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
arba Tipas LCAP26-E, pagamintas LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
arba Tipas LCAP26-I, pagamintas LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
arba Tipas LCAP26-B, pagamintas LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
21
LIETUVIŲ K.
arba Tipas WA-24C19FS, pagamintas Asian Power Devices Inc.
arba Tipas WA-24C19FN, pagamintas Asian Power Devices Inc.
arba Tipas DA-24B19, pagamintas Asian Power Devices Inc.
Išvestis: 19 V
1,3 A
Aplinkos sąlygos
Veikimo sąlygos
Sandėliavimo sąlygos
Matmenys
Svoris (be pakuotės)
Temperatūra
Nuo 0 °C iki 40 °C
Drėgmė
Mažesnė nei 80 proc.
Temperatūra
Nuo -20 °C iki 60 °C
Drėgmė
Mažesnė nei 85 proc.
Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)
Su stovu (mm)
698,1 x 410,9 x 209,4
Be stovo (mm)
698,1 x 317,5 x 76,9
Su stovu (kg)
5,2
Be stovo (kg)
4,7
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
* Energijos sunaudojimo lygis gali skirtis, priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nuostatų.
* Įjungtos būsenos energijos sunaudojimas matuojamas pagal „ENERGY STAR®“ bandymų standartą.
** „On“ (Įjungta) režimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusis baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).
22
GAMINIO SPECIFIKACIJOS
34WL500
Palaikomos 8 bitų / 10 bitų spalvos.
Skiriamoji geba
Maks. skiriamoji geba
2560 x 1080 esant 75 Hz
Rekomenduojama skiriamoji geba
2560 x 1080 esant 60 Hz
Galios vertinimas
19 V
Energijos sąnaudos
(Įprastos)
Įjungta: 28 W įpr. (ENERGY STAR® standartas)*
38 W įpr. (Pristatymo būklė)**
Miego režimu ≤ 0,5 W
Išjungta: ≤ 0,3 W
Energijos šaltiniai
2,0 A
AC / DC adapteris
Tipas ADS-45SN-19-3 19040G, pagamintas SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
arba Tipas LCAP21C, pagamintas LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
arba Tipas LCAP26B-E, pagamintas LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
arba Tipas LCAP26B-A, pagamintas LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Išvestis: 19 V
2,1 A
Aplinkos sąlygos
Veikimo sąlygos
Sandėliavimo sąlygos
Matmenys
LIETUVIŲ K.
Spalvų sodrumas
Temperatūra
Nuo 0 °C iki 40 °C
Drėgmė
Mažesnė nei 80 proc.
Temperatūra
Nuo -20 °C iki 60 °C
Drėgmė
Mažesnė nei 85 proc.
Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)
Su stovu (mm)
825,6 x 487,4 x 208,8
Be stovo (mm)
825,6 x 369,8 x 51,2
23
Svoris (be pakuotės)
LIETUVIŲ K.
24
Su stovu (kg)
6,9
Be stovo (kg)
5,9
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
* Energijos sunaudojimo lygis gali skirtis, priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nuostatų.
* Įjungtos būsenos energijos sunaudojimas matuojamas pagal „ENERGY STAR®“ bandymų standartą.
** „On“ (Įjungta) režimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusis baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).
Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto nustatytas režimas kompiuteryje)
HDMI
Horizontalusis dažnis (kHz)
Vertikalusis dažnis (Hz)
Poliškumas (H / V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
53,697
60
-/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,636
59,98
-/+
2560 x 1080
83,915
74,99
-/+
Pastabos
LIETUVIŲ K.
Iš anksto nustatytas režimas
25
HDMI sinchronizavimas (vaizdas)
LIETUVIŲ K.
Iš anksto nustatytas
režimas
Horizontalusis dažnis (kHz)
Vertikalusis dažnis (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
67,5
30
Maitinimo LED indikatorius
26
Režimas
LED spalva
Įjungus
Baltas (Keletą sekundžių)
Miego režimas
Išjungta
Išjungus
Išjungta
Pastabos
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).
Gaminio modelis ir serijos numeris pateiktas gale ir vienoje gaminio pusėje.
Užsirašykite juos toliau, jei jums reikės bet kokios paslaugos.
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.
Modelis
Serijos nr.
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising