LG | GN-B272SLCL | User manual | LG GN-B272SLCL Інструкція користувача

LG GN-B272SLCL Інструкція користувача
UKRAINIAN
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
ХОЛОДИЛЬНИК З
МОРОЗИЛЬНОЮ КАМЕРОЮ
Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію по
експлуатації і техніці безпеки перед початком
роботи вашого холодильника і збережіть її
для подальшого використання
G*-B272****
www.lg.com
Ç̲ÑÒ
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ....................................47
Âñòàíîâëåííÿ ..........................................54
Âíóòð³øí³ êîìïîíåíòè ............................55
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß ..............................................56
Ïî÷àòîê åêñïëóàòàö³¿
ПЕРЕД НАСТРОЙКОЮ ТЕМПЕРАТУРИ
Ðåãóëþâàííÿ òåìïåðàòóðè
HYGIENE FRESH (ОПЦІОНАЛЬНО)
Ïðèãîòóâàííÿ ëüîäó
ВИСУВНИЙ ЛОТОК (НЕ В УСІХ МОДЕЛЯХ)
Ðîçìîðîæåííÿ
ÄÅÇÎÄÎÐÀÒÎÐ (ÄÎÄÀÒÊÎÂÎ)
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ................... 59
Î÷èùåííÿ .................................................60
Çàãàëüí³ â³äîìîñò³ .................................61
Çàì³íà ëàìïè ..........................................61
Âàæëèâà ïîïåðåäæóâàëüíà ...................62
³íôîðìàö³ÿ
Äî âèêëèêó òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè ............63
ЗАЗЕМЛЮЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
................................. 64
(ОПЦІОНАЛЬНО)
46
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Тримайте вентиляцію відкритою, на корпусі приладу або у вбудованій структурі, вільною від
перешкод
Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу
розморожування, крім рекомендованих виробником.
Не допускайте пошкодження холодильного контура.
Не користуйтеся електроприладами всередині відсіку для зберігання продуктів харчування
приладу, якщо вони не рекомендовані виробником.
Хладагент та ізоляція піноутворюючі використовуваний газ в приладі, вимагають спеціальних
процедур управління. При утилізації, будь ласка, зверніться до послуг агента або інших
кваліфікованих фахівців.
Даний прилад містить невелику кількість хладагента ізобутану (R600a), природного газу
з високою екологічністю, але він також горючий. При транспортуванні і установці
приладу переконайтеся, що жодна частина охолоджуючого контуру не пошкоджена.
Хладагент бризкаючий з труб може привести до займання або стати причиною травми
ока. Якщо витік виявлений, уникайте відкритого вогню або потенційних джерел
запалювання і потоку повітря в приміщенні, в якому прилад знаходиться протягом
декількох хвилин.
Для того, щоб уникнути створення горючої суміші повітря і газу, якщо витік в холодильному
контурі відбудеться, розмір приміщення, в якому прилад може бути розташований залежить
від кількості використовуваного хладагента. Приміщення повинно бути 1 м 2 площею на кожні 8
г хладагенту R600 всередині приладу. Кількість хладагента у вашому приладі показана на
ідентифікаційній табличці всередині холодильника. Ніколи не запускайте прилад який показує
наявність пошкоджень. Якщо ви вагаєтесь, будь ласка, зверніться до дилера.
47
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
ОСНОВНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Дане керiвництво мiстить багато важливих вказiвок щодо безпеки. Завжди
уважно читайте i дотримуйтеся усiх iнструкцiй з безпеки.
Це попереджає вас зберігати повідомлення, що інформують про небезпеку, яка може
зашкодити вам або іншим особам або привести до пошкодження виробу. Усi iнструкцiї з безпеки
видiленi символом небезпеки i заголовком НЕБЕЗПЕКА, ПОПЕРЕДЖЕННЯ або ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Цi заголовки
означають:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ви постраждаєте або будете важко поранені, якщо ви не будете
дотримуватися інструкцій.
Вказує на потенцiйно небезпечну ситуацiю, яка у разi, якщо її не усунути, може
спричинити легкi або середнi травми, або тiльки ушкодження виробу.
Усi iнструкцiї з безпеки iдентифiкують небезпечну ситуацiю, повiдомляють про способи зменшення небезпеки i
про наслiдки недотримання iнструкцiй.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб уникнути пожежi, ураження електричним струмом або травмування пiд час
користування виробом, дотримуйтеся основних заходiв безпеки, наведених нижче.
Перед користуванням виробом прочитайте усi iнструкцiї.
1. Пiдключення до електромережi
Не використовуйте багатогніздові розетки
• Ј Пiдключення декiлькох
пристроїв до однiєї
розетки може привести
до займання.
• Ј Електричний запобiжник
може пошкодити харчовi
продукти i може протекти дозатор.
Не пiдключайте вилку до розетки шнуром
догори i не затискайте
її задньою стiнкою
холодильника.
Щоб не ушкодити шнур живлення, не згинайте
його i не ставте на нього
важкi предмети.
Не розтягуйте i не подовжуйте шнур живлення.
Це може привести до
потрапляння на вилку води
або до її ушкодження, що є
причиною займання або
ураження електричним струмом.
Ушкодження шнура або iнших
компонентiв виробу внаслiдок
таких дiй можуть стати
причиною займання або
ураження електричним
струмом.
Пошкоджений шнур живлення
може стати причиною
займання або ураження
електричним струмом.
48
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
1. Пiдключення до електромережi
Під час чищення або перенесення
холодильника вимикайте шнур
живлення.
Не тягнiть за шнур живлення i не
торкайтеся вилки
вологими руками.
• У протилежному випадку можна отримати травму або
електричний удар.
• Це може стати
причиною ураження
електричним струмом
або травми.
Видалiть з вилки вологу i пил i надiйно
вставте її клеми у розетку.
Забезпечте вiдповiдне заземлення.
Неправильне
заземлення може
стати причиною
ушкодження виробу
або ураження
електричним
струмом.
Пил, волога, або
ненадiйний контакт
з’єднання можуть стати
причиною займання або
ураження електричним
струмом.
Не користуйтеся ушкодженими шнуром
живлення або вилкою, а
також розеткою iз
ослабленими отворами.
Це може стати причиною
ураження електричним
струмом або займання у
результатiв короткого замикання.
2. Користування холодильником
Не ставте на холодильник важкi або
небезпечнi предмети
(посуд з водою).
Не гойдайтеся на дверцятах або на
полицях дверцят холодильного i
морозильного
вiддiлень, а також
мiнi-бара.
При вiдкриваннi або
закриваннi дверцят такi
предмети можуть впасти i
стати причиною травми,
займання або ураження
електричним струмом.
Це може привести до
падiння холодильника або
травмування рук.
Особливо уважно стежте,
щоб цього не робили дiти.
49
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
2. Користування холодильником
Не встановлюйте холодильник у
вологому мiсцi або у
мiсцi, де на нього
можуть потрапляти
краплi дощу або води.
Не зберiгайте у холодильнику або поряд iз ним
будь-якi займистi речовини, такi як ефiр,
бензин, спирт,
медичнi препарати,
зрiджений газ,
аерозолi або
косметику.
Псування iзоляцiї
електричних компонентiв
може стати причиною витоку
струму.
Це може стати причиною
вибуху або займання.
Не ставте у холодильник запалену свiчу
для усунення запахiв.
Не зберiгайте у холодильнику медичнi або
хiмiчнi препарати.
Це може стати причиною
вибуху або займання.
Холодильник не
призначений для
зберiгання чутливих до
температури речовин.
Можуть погiршитися
властивостi речовин або
вiдбуватися небажанi
хiмiчнi реакцiї.
The Academic
Medicine
dicine
The Me
Не користуйтеся поряд iз
холодильником займистими або
вибухонебезпечними аерозолями.
Не розмiщуйте холодильник поряд iз
нагрiвальними
приладами.
Це може стати
причиною
займання.
Це може стати
причиною
займання.
Не розмiщуйте на холодильнику вази,
чашки, косметичнi або
лiкарськi засоби, а
також будь-який посуд
iз водою.
Не використовуйте подовжувачі, кабель
перевіряється тільки
фахівцями
сервісного центру
У протилежному випадку
може статися ураження
електричним струмом
або займання.
Це може стати причиною
займання, ураження
електричним струмом або
травми внаслiдок падiння.
50
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
2. Користування холодильником
Не застосовуйте надмiрного об’єму води при
чищеннi холодильника ззовнi i всерединi,
також не чистiть його
бензином або
розчинником.
При виявленнi незвичного запаху або диму вiд
холодильника негайно вiдключiть його вiд
розетки i
звернiться до
сервiсного центру.
Псування iзоляцiї
електричних компонентiв
може стати причиною
ураження електричним
струмом i займання.
У протилежному
випадку може статися
займання.
Розбирати, ремонтувати або мiняти
конструкцiю холодильника дозволяється
тiльки
квалiфiкованому
персоналу.
Користуйтеся холодильником виключно у
побутових цiлях (не зберiгайте у ньому лiкарськi
або хiмiчнi матерiали, не встановлюйте на суднах
тощо.)
Це може викликати такi
небажанi наслiдки, як займання,
ураження електричним
струмом, псування матерiалiв
або хiмiчнi реакцiї.
Невиконання цiєї
вимоги може стати
причиною травми,
ураження електричним
струмом або займання.
При утилiзацiї холодильника видалiть
замки на дверцятах.
Холодильник потрiбно встановлювати
на мiцнiй i рiвнiй
пiдлозi.
Це допоможе уникнути
блокування дитини
всерединi холодильника.
Якщо холодильник
встановлений на хиткiй
пiдлозi, його падiння пiд
час вiдкривання або
закривання дверцят
може стати причиною
смертi.
При витоку газу, не торкайтеся
холодильника або розетки і
негайно провітріть кімнату.
Не допускайте потрапляння рук i металевих
предметiв у вихiдний отвiр холодного
повiтря, пiд кожух та пiд дно холодильника,
а також за теплостiйку решiтку (випускний
отвiр) на заднiй
стiнцi.
- Іскра може викликати загорання.
- Так як холодильник використовує
природний газ як екологічно чистий
хладагент, навіть невелика його
кількість є горючою. Коли є витік
газу від серйозних ушкоджень під
час доставки, установки і
використання холодильника,
будь-яка іскра може викликати пожежу.
Це може стати
причиною ураження
електричним струмом
або травми.
51
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
2. Користування холодильником
Не допускайте потрапляння рук i
металевих предметiв у вихiдний отвiр
холодного повiтря, пiд кожух та пiд дно
холодильника, а
також за
теплостiйку
решiтку (випускний
отвiр) на заднiй
стiнцi.
Для утилiзацiї холодильника звернiться
у спецiальну службу.
Для утилiзацiї
великогабаритних
побутових вiдходiв,
таких як старi електричнi
прилади або меблi, ми
рекомендуємо
звертатися до мiсцевої
утилiзацiйної служби.
Це може стати
причиною ураження
електричним струмом або травми.
Захистіть дітей від доступу до продукту.
Це може піддати
небезпеці життя дітей.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Недотримання цiєї iнструкцiї може стати причиною травми або ушкодження домiвки
або меблiв. Будь-ласка, завжди будьте обережними.
Не торкайтеся продуктiв або посуду у
морозильному
вiддiленнi
вологими
руками.
Якщо ви вiдключили холодильник вiд розетки,
зачекайте щонайменше
5 хвилин перед тим, як
пiдключити його знову.
Інакше можуть виникнути
збої у роботi холодильника.
Це може стати
причиною
обмороження.
Не кладiть пляшки у морозильне
вiддiлення.
При вiдключеннi вiд розетки не тягнiть за
шнур, а мiцно вiзьмiть
вилку i виймiть її iз
розетки.
Рiдина замерзає i може
зруйнувати пляшку, яка
потiм може травмувати вас.
Інакше може статися
ураження електричним
струмом або займання
внаслiдок короткого
замикання.
52
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Недотримання цiєї iнструкцiї може стати причиною травми або ушкодження домiвки
або меблiв. Будь-ласка, завжди будьте обережними.
Не встановлюйте холодильник у
вологому мiсцi або у мiсцi, де на нього
можуть потрапляти
краплi дощу або
води.
Не виконуйте нiяких дiй руками пiд
холодильником.
Гострi кромки металевої
основи можуть стати
причиною травми.
Псування iзоляцiї
електричних компонентiв
може стати причиною
витоку струму.
Для переноски холодильника користуйтеся
рукоятками у нижнiй частинi передньої
сторони i у верхнiй
частинi задньої
сторони.
Вiдкриваючи або закриваючи дверцята
холодильника, будь-ласка, будьте
обережними, щоб не травмувати оточуючих.
При вiдкриваннi або
закриваннi дверцят вони
можуть притиснути ногу
або руку, або дитина
може вдаритися об край.
Інакше холодильник може
вислизнути iз рук i
спричинити травму.
Не зберігати вибухові речовини, такі як
аерозольні балони з горючим паливом в
цей прилад
Нiколи не помiщайте у холодильник
домашнiх тварин.
Це може привести до
загибелі тварини
53
УСТАНОВКА
ЦЕЙ ХОЛОДИЛЬНИК ВИГОТОВЛЕНО З ОСОБЛИВОЮ ТУРБОТОЮ У ВІДПОВІДНОСТІ З
ОСТАННІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ.
МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ВИ БУДЕТЕ ПОВНІСТЮ ЗАДОВОЛЕНІ ЙОГО РОБОТОЮ ТА НАДІЙНІСТЮ.
ПЕРЕД ТИМ, ЯК УВІМКНУТИ ХОЛОДИЛЬНИК, ПРОЧИТАЙТЕ БУДЬ ЛАСКА УВАЖНО ЦЕЙ
БУКЛЕТ.
ВІН МІСТИТЬ ІНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВКИ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА НАДАЄ РЯД КОРИСНИХ ПОРАД.
УСТАНОВКА
Наступнi необхiднi заходи
1. Виберiть мiсце, придатне для установки
холодильника.
Розмiстiть холодильник в мiсцi, де ним легко
буде користуватися.
1. Ретельно протрiть холодильник вiд пилу, що
накопичився пiд час транспортування.
2. Не слiд розмiщувати прилад поблизу джерел
тепла або пiддавати дiї прямих сонячних
променiв чи вологи.
3. Для забезпечення необхiдної циркуляцiї
повiтря навколо холодильника та
морозильної камери, слiд дотримуватися
достатньої вiдстанi з обох бокiв та верхньої
поверхнi, i щонайменше 5 см вiд задньої
стiнки.
2. Встановiть у вiдповiдних мiсцях допомiжне
обладнання, наприклад, лотки для льоду та
iн., якi упакованi разом для уникнення
можливих пошкоджень пiд час
транспортування.
3. Пiд’єднайте провiд електропостачання
(або вилку) до штепсельної розетки. Не
пiдключайте iншi побутовi прилади до
розетки, до якої пiдключено холодильник.
4. Для уникнення вiбрацiї слiд вiдрегулювати
рiвень агрегату. При необхiдностi
вiдрегулюйте установочний гвинт, щоб
компенсувати нерiвностi пiдлоги.
Щоб дверi закривалися краще, передня
частина повинна бути трохи вище, нiж задня.
Установочнi гвинти можна легко обертати,
злегка нахиливши холодильник.
Обертайте установочнi гвинти за часовою
стрiлкою (
) щоб пiдняти агрегат, проти
часової стрiлки (
) – щоб опустити його.
54
4. Перед безпосереднiм використанням
ввiмкнiть холодильник на 2-3 години.
Перевiрте подачу холодного повiтря в
морозильнiй камерi, щоб переконатися у
правильному перебiгу охолодження. Ваш
холодильник готовий до використання.
ÂÍÓÒвØͲ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÀ
ÊÀÌÅÐÀ
Äâ³ðíà ïîëè÷êà
ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè
( ) (äîäàòêîâî)
Ðó÷êà ðåãóëÿòîðà òåìïåðàòóðè
ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè
Полицi
Ïîâîðîòíèé ïðèñòð³é äëÿ
ïðèãîòóâàííÿ ëüîäó
Äâ³ðíà ïîëè÷êà
ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè
Ëîòîê äëÿ çáåð³ãàííÿ ÿºöü
ÕÎËÎÄÈËÜÍÀ
ÊÀÌÅÐÀ
Äåçîäîðàòîð (äîäàòêîâî)
Рухливі стійки
(äîäàòêîâî)
Ëàìïà
HYGIENE FRESH
(äîäàòêîâî)
Åëåêòðîííå ðåãóëþâàííÿ
òåìïåðàòóðè õîëîäèëüíèêà
ВИСУВНИЙ ЛОТОК
(äîäàòêîâî)
Полицi
Äâ³ðíà ïîëè÷êà
õîëîäèëüíî¿ êàìåðè
ßùèê äëÿ îâî÷³â
Âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ
çáåð³ãàííÿ ñâ³æèõ îâî÷³â
òà ôðóêò³â
Âñòàíîâëþþ÷³ ãâèíòè
ÊÀ
̲Ò
ÏÐÈ
Íå âñ³ âêàçàí³ êîìïëåêòóþ÷³ ìîæóòü äîäàâàòèñÿ äî êîæíî¿ ìîäåë³.
? ëÿ íàéðàö³îíàëüí³øîãî çáåðåæåííÿ åëåêòðîåíåð㳿 ðîçòàøîâóâàòè êîøèêè, âèñóâí³
ÿùèêè òà ïîëèö³ áàæàíî çà ðåêîìåíäàö³ÿìè âèðîáíèêà.
?åêîìåíäàö³¿ ùîäî åêîíî쳿 åëåêòðîåíåð㳿.
- ? å çàëèøàéòå â³äêðèòèìè äâåð³ íà òðèâàëèé ÷àñ, íàìàãàéòåñÿ çàêðèâàòè äâåð³ â íàéêîðîòøèé ÷àñ.
- ? å ðåêîìåíäóºòüñÿ ðîçì³ùóâàòè íàäì³ðíó êóëüê³ñòü ïðîäóêò³â. Íåîáõ³äíî, ùîá çàëèøàëîñÿ
äîñòàòíüî ïðîñòîðó äëÿ öèðêóëÿö³¿ õîëîäíîãî ïîâ³òðÿ.
- ? å âñòàíîâëþéòå òåìïåðàòóðó äëÿ ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè õîëîäèëüíèêà íèæ÷ó, í³æ íåîáõ³äíî.
? å êëàä³òü ïðîäóêòè á³ëÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðè.
- ? àéòå îõîëîíóòè ñòðàâàì ïåðø, í³æ êëàñòè ¿õ â õîëîäèëüíèê. Ðîçì³ùåííÿ ãàðÿ÷î¿ ¿æ³ â
õîëîäèëüíèêó ìîæå ïðèçâåñòè äî ïñóâàííÿ ³íøèõ ïðîäóêò³â òà äî á³ëüøèõ âèòðàò íà åëåêòðîåíåðã³þ.
- ? å áëîêóéòå âåíòèëÿö³éí³ îòâîðè ïðîäóêòàìè. гâíîì³ðíà öèðêóëÿö³ÿ õîëîäíîãî ïîâ³òðÿ ï³äòðèìóº
ïîñò³éíó òåìïåðàòóðó â õîëîäèëüíèêó.
- Íå â³äêðèâàéòå äâåð³ õîëîäèëüíèêà çàíàäòî ÷àñòî. ³äêðèòòÿ äâåðåé õîëîäèëüíèêà äîçâîëÿº
òåïëîìó ïîâ³òðþ ïðîíèêàòè âñåðåäèíó, ùî ñïðèÿº ï³äíÿòòþ òåìïåðàòóðè.
55
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß
ÏÎ×ÀÒÎÊ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯
ϳä ÷àñ ïåðøîãî âñòàíîâëåííÿ Âàøîãî õîëîäèëüíèêà íåîáõ³äíî äàòè éîìó ïîïðàöþâàòè
ïðîòÿãîì 2-3 ãîäèí çà íîðìàëüíî¿ ðîáî÷î¿ òåìïåðàòóðè, ïåðåä òèì, ÿê çàïîâíþâàòè éîãî ñâ³æèìè
àáî çàìîðîæåíèìè ïðîäóêòàìè
Ó ðàç³ ïåðåðèâàííÿ ðîáîòè õîëîäèëüíèêà íåîáõ³äíî ïî÷åêàòè 5 õâèëèí äî éîãî ïîâòîðíîãî
âêëþ÷åííÿ.
ПЕРЕД НАСТРОЙКОЮ ТЕМПЕРАТУРИ
У холодильнику передбачена одна кнопка для регулювання температури у холодильному
відділенні i одна ручка для регулювання температури у морозильному відділенні.
Початкова установка для кнопки регулювання температури у холодильному відділенні '4'.
Початкова установка для ручки регулювання температури у морозильному відділенні ' 3'.
ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÈ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
Для того, щоб знизити температуру, поверніть перемикач на MAX. Для підвищення температури
поверніть перемикач на MIN.
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÀ ÊÀÌÅÐÀ
TEMP. CONTROL
COLDEST COLDER
COLD
RECOMMENDED POSITION
TEMP. CONTROL - 1,2,3,4,5,6,7
При встановленні на '4' у морозильному відділенні стає холодніше. Але у холодильному відділенні
стає тепліше, оскільки до нього потрапляє менше холодного повітря.
У холодну погоду холодильник працює менше та температура у морозильному відділенні не може
піднятися. Щоб знизити температуру у морозильному відділенні, встановіть регулятор TEMP.
CONTROL на '4'.
Якщо ви завантажуєте багато продуктів у морозильне відділення чи часто відкриваєте його двері,
температура у ньому може піднятися. У цьому випадку встановіть регулятор TEMP. CONTROL на
'4' , щоби дещо охолодити його. Поверніть регулятор у вихідне положення, щоб зекономити
електроенергію.
У теплу погоду або якщо у холодильному відділенні забагато продуктів, температура у холодильному
відділенні може піднятися. Щоб знизити температуру, встановіть регулятор TEMP. CONTROL на "2".
Якщо регулятор TEMP. CONTROL встановлено '4' , охолодження у холодильному відділенні може
бути недостатнім.
Ручка 5 ~ 7 для швидкого заморожування у морозильній камері. Холодильник може працювати
постійно або холодильна камера може стати теплішою. Коли швидке заморожування закінчено,
будь ласка, поверніть установку ручки на Normal.
56
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß
HYGIENE FRESH (опціонально)
w ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Перед установкою або використанням продукту, не забудьте прочитати інструкцію по
експлуатації уважно і використовувати продукт точно за призначенням. У фільтра HYGIENE
FRESH є антибактеріальна функція видалення вірусів і бактерій всередині холодильника і
дезодоруючий функція для видалення запаху. Функція була протестована і сертифікована
уповноваженими установами
.
ÏÐÈÃÎÒÓÂÀÍÍß ËÜÎÄÓ
Ïîâîðîòíèé ï³äí³ñ äëÿ ëüîäó
Ùîá ïðèãîòóâàòè êóáèêè ëüîäó, çàïîâí³òü
ºìí³ñòü äëÿ ëüîäó âîäîþ òà ðîçì³ñò³òü ¿¿ ó
ìîðîçèëüíîìó â³ää³ëåíí³.
Ùîáè âèòÿãòè êóáèêè ëüîäó, â³çüì³òüñÿ çà
ðó÷êó òà çëåãêà ïîâåðí³òü ¿¿. Ïîò³ì ïîêëàä³òü
êóáèêè ëüîäó ó â³ää³ëåííÿ äëÿ êóáèê³â ëüîäó.
Ïðèáðàâøè ïîâîð³òíó ïîëè÷êó äëÿ ëüîäó,
Âè çá³ëüøèòå îá'ºì ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè.
Ëîòêè äëÿ ëüîäó
Ñïî÷àòêó âèòÿãí³òü ï³äíîñè äëÿ ëüîäó,
â³ää³ëåííÿ äëÿ ëüîäó, à ïîò³ì ïîòÿãí³òü
ðàìêó âïåðåä.
ªìí³ñòü äëÿ ëüîäó
ВИСУВНИЙ ЛОТОК (НЕ В УСІХ МОДЕЛЯХ)
За допомогою висувного лотка забезпечується
легкий доступ до дальньої частини шухляди.
Засовуючи висувний лоток, не тримайте його внизу,
оскільки він може затиснути вашу руку.
57
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß
Виймання висувного лотка
Повністю висуньте висувний лоток, підніміть передній
край та повільно вийміть.
ÐÎÇÌÎÐÎÆÅÍÍß
Ðîçìîðîæåííÿ â³äáóâàºòüñÿ àâòîìàòè÷íî.
Âîäà, ùî óòâîðþºòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçìîðîæåííÿ,
ñò³êຠó âèïàðþâà÷, ðîçòàøîâàíèé ó íèæí³é ÷àñòèí³
çàäíüî¿ ñò³íêè õîëîäèëüíèêà, òà âèïàðîâóºòüñÿ òàì àâòîìàòè÷íî.
ÇÍÈÙÓÂÀ× ÇÀÏÀղ (ÍÅ Ó ÂÑ²Õ ÌÎÄÅËßÕ)
Âèäàëåííÿ çàïàõó ãàðàíòóºòüñÿ çàñòîñóâàííÿì «êàòàë³çàòîðà».
Íåïðèºìíèé çàïàõ ó â³ää³ëåíí³ äëÿ ñâ³æèõ ïðîäóêò³â âèäàëÿºòüñÿ áåç øêîäè äëÿ Âàñ ³ ïðîäóêò³â.
Âèêîðèñòàííÿ
Îñê³ëüêè êàòàë³çàòîð ðîçòàøîâóºòüñÿ ó âèõ³äíîìó îòâîð³ äëÿ ïîâ³òðÿ ó â³ää³ëåíí³ äëÿ ñâ³æèõ
ïðîäóêò³â, îáñëóãîâóâàííÿ íå ïîòðåáóºòüñÿ.
Íå äîïóñêàéòå ïîòðàïëÿííÿ ãîñòðèõ ïðåäìåò³â ó âèõ³äíèé îòâ³ð äëÿ ïîâ³òðÿ, îñê³ëüêè öå ìîæå
ïðèçâåñòè äî ïîøêîäæåííÿ êàòàë³çàòîðà.
ϳä ÷àñ çáåð³ãàííÿ ïðîäóêò³â, ùî ìàþòü ñèëüíèé çàïàõ, äîáðå çàãîðí³òü ¿õ àáî ïîêëàä³òü ó ºìí³ñòü ³
ç êðèøêîþ, ùî ù³ëüíî çàêðèâàºòüñÿ, îñê³ëüêè çàïàõ ìîæå ðîçïîâñþäèòèñÿ íà äîðîã³ ïðîäóêòè.
�
Щоб вийняти дезодоратор, вставте викрутку типу
у внутрішній отвір, після чого потягніть дезодоратор
вперед і вниз.
58
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯ Dz ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÏÐÎÄÓÊÒ²Â
ÇÁÅвÃÀÍÍß ÏÐÎÄÓÊÒ²Â
³ää³ëåííÿ äëÿ îâî÷³â/ñâ³æèõ ïðîäóêò³â òà ì³ñöå äëÿ öèðêóëÿö³¿ ïîâ³òðÿ/ñïîñ³á çàìîðîæåííÿ ³
ðîçìîðîæåííÿ âïëèâຠíà ñâ³æ³ñòü ³ ñìàê ïðîäóêò³â.
Íå çáåð³ãàéòå ó õîëîäèëüíèêó ïðîäóêòè, ÿê³ âòðà÷àþòü ñâî¿ âëàñòèâîñò³ çà íèçüêèõ òåìïåðàòóð,
íàïðèêëàä, áàíàíè, àíàíàñè òà äèí³.
Çàâæäè ÷åêàéòå, ïîêè ¿æà íå âèñòèãíå. ͳêîëè íå ñòàâòå äî õîëîäèëüíèêà ãàðÿ÷ó ¿æó. Öå ìîæå
ïðèçâåñòè äî ïñóâàííÿ ³íøèõ ïðîäóêò³â ³ âòðàòàì åëåêòðîåíåð㳿.
ϳä ÷àñ çáåð³ãàííÿ çàãîðòàéòå ïðîäóêòè ó ïë³âêó àáî êëàä³òü ¿õ ó êîíòåéíåð ç êðèøêîþ. ϳä ÷àñ
âèïàðîâóâàííÿ âîëîãè, ùî ì³ñòèòüñÿ ó ïðîäóêòàõ, âîíè âòðà÷àþòü ñìàê òà õàð÷îâó ö³íí³ñòü.
Íå çàêðèâàéòå ïðîäóêòàìè âåíòèëÿö³éí³ îòâîðè. Äîáðà öèðêóëÿö³ÿ îõîëîäæåíîãî ïîâ³òðÿ
ï³äòðèìóº ó õîëîäèëüíèêó ð³âíó òåìïåðàòóðó.
Íå ñë³ä ÷àñòî â³äêðèâàòè äâåðöÿòà õîëîäèëüíèêà. Öå ïðèçâîäèòü äî ïîòðàïëÿííÿ òåïëîãî
ïîâ³òðÿ â ñåðåäèíó õîëîäèëüíèêà ³ ï³äâèùåííþ òåìïåðàòóðè.
ÌÎÐÎÇÈËÜÍŠ²ÄIJËÅÍÍß
●
Íå çáåð³ãàéòå ó ìîðîçèëüíîìó â³ää³ëåíí³ ïëÿøêè, òîìó ùî âîíè ï³ä ÷àñ çàìîðîæåííÿ ìîæóòü
ëîïíóòè.
Íå äîïóñêàéòå ïîâòîðíîãî çàìîðîæåííÿ ðîçìîðîæåíèõ ïðîäóêò³â. Ïðè öüîìó âîíè âòðà÷àþòü
ñìàõ òà õàð÷îâó ö³íí³ñòü.
ϳä ÷àñ äîâãîòðèâàëîãî çáåðåæåííÿ ïðîäóêò³â òèïó ìîðîçèâà êëàä³òü ¿õ íå íà äâ³ðíó ïîëè÷êó,
à íà ïîëè÷êó ìîðîçèëüíîãî â³ää³ëåííÿ.
Рекомендується завантажувати їжу на відстані не менш 15 мм від задньої стіни морозильника
для гарної циркуляції повітря в морозильній камері.
ÕÎËÎÄÈËÜÍŠ²ÄIJËÅÍÍß
Íå çáåð³ãàéòå âîëîã³ ïðîäóêòè ó ãëèáèí³ õîëîäèëüíèêà – âîíè ìîæóòü çìåðçíóòè ó ðåçóëüòàò³
ïðÿìîãî êîíòàêòó ç õîëîäíèì ïîâ³òðÿì. Ùîáè öüîãî óíèêíóòè, êðàùå çáåð³ãàòè ïðîäóêòè ó
çàêðèòîìó êîíòåéíåð³.
Çàâæäè ìèéòå ïðîäóêòè ïåðåä ¿õ ðîçì³ùåííÿì ó õîëîäèëüíèêó. Ôðóêòè òà îâî÷³ ñë³ä âèìèòè òà
ï³äñóøèòè, à óïàêîâàí³ ïðîäóêòè ïðîòåðòè, ùîá íå çàìàñòèòè ðåøòó.
Ïåðåä ðîçì³ùåííÿì ÿºöü ó õîëîäèëüíèêó ïåðåêîíàéòåñü, ùî âîíè ñâ³æ³, òà çáåð³ãàéòå ¿õ ó
âåðòèêàëüíîìó ïîëîæåíí³. Öå äîâøå çáåð³ãàòèìå ¿õíþ ñâ³æ³ñòü.
59
Î×ÈÙÅÍÍß
Âíóòð³øí³ ÷àñòèíè – ïðîìèéòå ïîëèö³, äâ³ðí³
ïîëèö³, ºìíîñò³, ìàãí³òí³ äâ³ðí³ çàñóâêè ³ ò.ä. äëÿ
î÷èùåííÿ òâåðäèõ ð³âíèõ ïîâåðõîíü
âèêîðèñòîâóéòå òåïëèé ðîç÷èí ì'ÿêîãî ìèëà àáî
ìèþ÷îãî çàñîáó. Ïîâòèðàéòå ïîâåðõí³ ÷èñòîþ
âîëîãîþ ãàí÷³ðêîþ, à ïîò³ì âèòð³òü íàñóõî.
Ùîá óíèêíóòè ïîÿâè íåïðèºìíèõ çàïàõ³â
õîëîäèëüíèê íåîáõ³äíî óòðèìóâàòè ó ÷èñòîò³.
Ñë³ä íåãàéíî âòèðàòè ðîçëèò³ ð³äèíè ³ ò.³í.,
³íàêøå âîíè ìîæóòü ç³ïñóâàòè ïëàñòìàñîâ³
ïîâåðõí³.
Íå çàñòîñîâóéòå ìåòàëåâ³ ñêðåáêè , ù³òêè,
àáðàçèâí³ ðå÷îâèíè òà ì³öí³ ëóæí³ ðîç÷èíè
äëÿ î÷èùåííÿ áóäü-ÿêèõ ïîâåðõîíü
õîëîäèëüíèêà.
ÓÂÀÃÀ
Ïåðåä òèì, ÿê ìèòè ïîâåðõí³, ùî çíàõîäÿòüñÿ
ó áåçïîñåðåäí³é áëèçêîñò³ â³ä åëåêòðè÷íèõ
÷àñòèí (ëàìïî÷îê, êíîïîê, ïåðåìèêà÷³â òà ³í.),
âèòÿãí³òü âèëêó øíóðà æèâëåííÿ ç ðîçåòêè.
Âèòð³òü âîëîã³ ïîâåðõí³ ãóìîþ àáî ãàí÷³ðêîþ,
ùîá âîäà àáî ìèþ÷èé çàñ³á íå ïîòðàïèëè íà
åëåêòðè÷í³ ÷ïñòèíè, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî
óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì. Íå
âèêîðèñòîâóéòå äëÿ î÷èùåííÿ ëåãêîçàéìèñò³
òà òîêñè÷í³ ð³äèíè.
Îáåðåæí³ñòü ï³ä ÷àñ ìèòòÿ.
Íå âèêîðèñòîâóéòå:
Ïîâåðõíüî àêòèâí³ ðå÷îâèíè, ïàðàô³íîâ³
ïîêðèòòÿ äëÿ àâòîìîá³ëüíî¿ åìàë³, âñ³
âèäè î볿, áåíçèíó, êèñëîòè, ïàðàô³íó.
Ìèþ÷³ çàñîáè, ùî ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ
Çàñîáè äëÿ ìèòòÿ ïîñóäó, ìèëüíà âîäà.
Çà íåîáåðåæíîãî âèêîðèñòàííÿ ìîæå
â³äáóòèñÿ çì³íà êîëüîðó.
ϳä ÷àñ î÷èùåííÿ õîëîäèëüíèêà ïàì'ÿòàéòå,
ùî âîëîã³ ïðåäìåòè ïðèëèïàþòü äî õîëîäíèõ
ïîâåðõîíü. Íå òîðêàéòåñÿ ìîêðèìè àáî
âîëîãèìè ðóêàìè çàìåðçëèõ ïîâåðõîíü
õîëîäèëüíèêà.
ÇÎÂͲØͲ ÏÎÂÅÐÕͲ – äëÿ î÷èùåííÿ
òâåðäèõ ð³âíèõ ïîâåðõîíü âèêîðèñòîâóéòå
òåïëèé ðîç÷èí ì'ÿêîãî ìèëà àáî ìèþ÷îãî
çàñîáà. Ïðîòèðàéòå ïîâåðõí³ ÷èñòîþ
âîëîãîþ ãàí÷³ðêîþ, à ïîò³ì âèòð³òü íàñóõî.
ÂÍÓÒвØͲ ÏÎÂÅÐÕͲ – ðåêîìåíäîâàíî
ðåãóëÿðíî ÷èñòèòè âíóòð³øí³ ïîâåðõí³ òà
âíóòð³øí³ äåòàë³ õîëîäèëüíèêà. Äëÿ
î÷èùåííÿ òâåðäèõ ð³âíèõ ïîâåðõîíü
âèêîðèñòîâóéòå òåïëèé ðîç÷èí ì'ÿêîãî
âèòð³òü íàñóõî.
ìèëà àáî ìèþ÷îãî çàñîáó. Ïîâòèðàéòå
ïîâåðõí³ ÷èñòîþ âîëîãîþ ãàí÷³ðêîþ, à ïîò³ì
60
ÇÀÃÀËÜͲ ²ÄÎÌÎÑÒ²
ÍÀ ×ÀÑ Â²Ä'¯ÇÄÓ
Íà ÷àñ íåäîâãîòðèâàëî¿ ïî¿çäêè õîëîäèëüíèê
ìîæíà íå âèìèêàòè. Ïîñòàâòå ó ìîðîçèëüíå
â³ää³ëåííÿ ïðîäóêòè, ùî äîïóñêàþòü
çàìîðîæåííÿ, ùîá âîíè êðàùå çáåð³ãëèñÿ.
Ïåðåä äîâãîþ ïîäîðîææþ çâ³ëüí³òü
õîëîäèëüíèê â³ä ïðîäóêò³â, âèòÿãí³òü âèëêó
øíóðà æèâëåííÿ ç ðîçåòêè, âèìèéòå âíóòð³øí³
ïîâåðõí³ õîëîäèëüíèêà ³ çàëèøòå äâåðöÿòà
õîëîäèëüíèêà â³äêðèòèìè. Öå çàïîá³ãàòèìå
ïîÿâ³ çàïàõó.
ÇÁ²É ÆÈÂËÅÍÍß
Âïëèâຠíà òåìïåðàòóðó ó õîëîäèëüíèêó. Òèì
íå ìåíøå, çà â³äñóòíîñò³ æèâëåííÿ â³äêðèâàòè
äâåðöÿòà õîëîäèëüíèêà òðåáà ÿêîìîãà ð³äøå.
ßêùî æèâëåííÿ ó ìåðåæ³ â³äñóòíº ïðîòÿãîì
äîâãîãî ÷àñó, ïîêëàä³òü íà çàìîðîæåí³ ïðîäóêòè
øìàò ñóõîãî ëüîäó.
ÇÀÑÎÁÈ ÁÅÇÏÅÊÈ Ï²Ä ×ÀÑ
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÑÓÕÎÃÎ ËÜÎÄÓ
Ïðè âèêîðèñòàíí³ ñóõîãî ëüîäó íåîáõ³äíî
çàáåçïå÷èòè äîñòàòíþ âåíòèëÿö³þ.
Ñóõèé ë³ä – öå çàìîðîæåíèé âóãëåêèñëèé
ãàç (ÑÎ2). ϳä ÷àñ âèïàðîâóâàííÿ â³í âèä³ëÿº
êèñåíü, ùî ìîæå âèêëèêàòè ãîëîâîêðóæ³ííÿ,
íåïðèòîìó òà ñìåðòü â³ä çàäóõè. Íåîáõ³äíî
â³äêðèòè â³êíî òà óíèêàòè âäèõàòè ïàð³â.
Ï²Ä ×ÀÑ ÏÅÐůÇÄÓ
Çàêð³ï³òü àáî çí³ì³òü âñ³ çéîìí³ ÷àñòèíè
õîëîäèëüíèêà. Ùîáè ïîïåðåäèòè ïîøêîäæåííÿ
ðåãóëþâàëüíèõ ãâèíò³â, çàãâèíüò³òü ¿õ óâ îñíîâó
äî ê³íöÿ.
ÏÐÎÒÈÊÎÍÄÅÍÑÀÒÍÀ ÒÐÓÁÊÀ
²íîä³, îñîáëèâî â³äðàçó ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ,
çîâí³øíÿ ñò³íêà õîëîäèëüíèêà ñòຠòåïëîþ.
Öå íîðìàëüíî. Ñò³íêà íàãð³âàºòüñÿ ÷åðåç
ïðîòèêîíäåíñàòíó òðóáêó, Ïðîòèêîíäåíñàòíà
÷åðåç ÿêó ïðîõîäèòü
òðóáêà
ãàðÿ÷èé õëàäàãåíò äëÿ
çàïîá³ãàííÿ çàïîò³âàííÿ
çîâí³øíüî¿ ñò³íêè
õîëîäèëüíèêà.
Цей прилад призначений для використання
в побутових і схожих умовах, таких як:
- Кухні в магазинах, офісах та інших робочих
умовах.
- Фермерські господарства, клієнтами в
готелях, мотелях та інших житлових
приміщеннях.
- Кейтеринг і подібні не-роздрібні
застосування.
ЗАМІНА ЛАМП
а
мiтк
При
У цьому продукті застосовуються LED лампи, які не можуть бути замінені
користувачем. Будь ласка, зв'яжіться з авторизованим сервісним центром для
заміни лампи.
61
ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ
ПОДОВЖУВАЧ
ЗАЗЕМЛЕННЯ
Якщо можливо, пiдключайте холодильник до
окремої розетки, щоб уникнути перенавантажень з
боку холодильника та iнших побутових приладiв
або домашнього освiтлення, що можуть призвести
до перебоїв електропостачання.
ДОСТУПНІСТЬ РОЗЕТКИ
Холодильник слiд розмiщувати таким чином, щоб
забезпечити можливiсть швидкого вiдключення вiд
розетки при нещасному випадку.
ЗАМІНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ
Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення
ризику замiну виконує виробник або сервiсний
агент, або ж людина iз подiбною квалiфiкацiєю.
Заземлення зменшує небезпеку ураження
струмом при короткому замиканнi за допомогою
дроту заземлення.
Щоб уникнути можливих електричних ударiв,
холодильник слiд заземлити.
Неправильне використання заземлюючого
штекера може призвести до короткого замикання.
Порадьтеся з квалiфiкованим спецiалiстом, якщо
Ви не повнiстю зрозумiли iнструкцiї з заземлення
або якщо у Вас виникли сумнiви стосовно того, чи
правильно заземлений Ваш прилад.
НЕ ЗАМІНЮЙТЕ І НЕ ПОДОВЖУЙТЕ
ШНУР ЖИВЛЕННЯ.
Це може викликати коротке
замикання або пожежу.
НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ
Цей прилад повинен бути заземленим!
Пустий холодильник – це небезпечний
предмет, що притягує до себе дiтей. Якщо
прилад бiльше не використовується, знiмiть
з нього прокладки, защiпки, дверцята, або
приймiть iншi заходи для забезпечення
максимальної безпеки.
НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ! ЗРОБІТЬ ЦЕ НЕГАЙНО!
Не зберiгайте в холодильнику матерiали,
що легко займаються, вибуховi речовини та
хiмiкати.
Óâàãà
Ïðèëàä íå ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âèêîðèñòàííÿ ëþäüìè (ä³òüìè âêëþ÷íî) ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
(àáî ³íøèìè) ìîæëèâîñòÿìè, àáî ç íåäîñòàòí³ì äîñâ³äîì òà çíàííÿìè, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, êîëè
³íñòðóêö³¿ ç âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäîì íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äàëüíîþ îñîáîþ çà áåçïåêó.
Ñïîñòåð³ãàéòå çà ä³òüìè, ùîá âïåâíèòèñü, ùî âîíè íå ãðàþòü ç ïðèëàäîì.
Óòèëiçàöiÿ ñòàðîãî ïðèëàäó
Äàíèé ïðèëàä ìiñòèòü ðiäèíó (õîëîäîàãåíò, ìàñòèëî) i âèãîòîâëåíèé iç ìàòåðiàëiâ, ïðèäàòíèõ äëÿ
ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ i/àáî óòèëiçàöi¿.
Óñi ñóòòºâi ìàòåðiàëè ïîòðiáíî çäàâàòè ó ïðèéìàëüíi ïóíêòè óòèëüñèðîâèíè äëÿ ïîäàëüøî¿
ïåðåðîáêè (óòèëiçàöi¿). Ç ïèòàíü çäà÷i óòèëüñèðîâèíè çâåðòàéòåñÿ ó ìiñöåâi ñëóæáè óòèëiçàöi¿
ïîáóòîâèõ âiäõîäiâ.
"Óñòàòêóâàííÿ â³äïîâ³äຠâèìîãàì òåõí³÷íîãî ðåãëàìåíòó ùîäî îáìåæåííîãî
âèêîðèñòàííÿ íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí â åëåêòðè÷íîìó ³ åëåêòðîííîìó îáëàäíàíí³”
62
ÄÎ ÂÈÊËÈÊÓ ÒÅÕͲ×Íί ÄÎÏÎÌÎÃÈ
Ìîæå çíèêíóòè íåîáõ³äí³ñòü ó çâåðòàíí³ äî öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ
Ïåðåä çâåðíåííÿì äî öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ðåòåëüíî ïðî÷èòàéòå íàâåäåí³ íèæ÷å
ðåêîìåíäàö³¿.
ÍÅÏÎËÀÄÊÀ
ÌÎÆËȲ ÏÐÈ×ÈÍÈ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ ÍÅ ÏÐÀÖÞª
×è íå â³äêëþ÷èâñÿ àâòîìàòè÷íèé ïåðåðèâà÷ òà ÷è ö³ë³
çàïîá³æíèêè?
×è íå âèòÿãíóòî âèëêó øíóðà æèâëåííÿ ç ðîçåòêè,
÷è ù³ëüíî âñòàâëåíî âèëêó äî ðîçåòêè?
ÄÓÆÅ ÂÈÑÎÊÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ
Ó ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÌÓ ÀÁÎ
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÎÌÓ Â²ÄIJËÅÍͲ
Íåïðàâèëüíî âñòàíîâëåíî ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðè.
Õîëîäèëüíèê ðîçòàøîâàíî íàäòî áëèçüêî äî ñò³íè àáî
äæåðåëà òåïëà.
Äóæå ÷àñòî â³äêðèâàëèñÿ äâåðöÿòà õîëîäèëüíèêà çà
âèñîêî¿ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ ó ê³ìíàò³.
Äâåðöÿòà çà÷èíåí³ íå ù³ëüíî.
Äâåðöÿòà õîëîäèëüíèêà çàëèøàëèñÿ â³äêðèòèìè
ïðîòÿãîì äîâãîãî ÷àñó.
Ó õîëîäèëüíèêó íàäòî áàãàòî ïðîäóêò³â.
ÑÒÎÐÎÍͲ ØÓÌÈ
Õîëîäèëüíèê âñòàíîâëåíî íå íà ð³âí³é òà òâåðä³é
ïîâåðõí³ àáî éîãî ïîëîæåííÿ íå â³äðåãóëüîâàíî
ðåãóëþâàëüíèìè ãâèíòàìè.
Ñòîðîíí³ ïðåäìåòè çà çàäí³é ñò³íö³ õîëîäèëüíèêà.
Ó ÐÀDz ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÇÀÏÀÕÓ
Ïðîäóêòè, ùî ìàþòü ñèëüíèé çàïàõ, ñë³ä ïîêëàñòè ó
ù³ëüíî çàêðèòó òàðó àáî äîáðå çàâåðíóòè.
Íåîáõ³äíî âèìèòè âíóòð³øí³ ïîâåðõí³ õîëîäèëüíèêà.
ÊÐÀÏ˲ ÂÎËÎÃÈ ÍÀ ÊÎÐÏÓѲ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÀ
Ó ïåð³îä âèñîêîãî âì³ñòó âîëîãè ó ïîâ³òð³ öå íîðìàëüíî.
Ìîæëèâî, äâåðöÿòà áóëî çà÷èíåíî íå ù³ëüíî.
Óòèë³çàö³ÿ ñòàðîãî îáëàäíàííÿ
1. Åëåêòðè÷í³ àáî åëåêòðîíí³ ïðèñòðî¿ ìàþòü óòèë³çîâóâàòèñÿ íà
ðàçîì ³ç ïîáóòîâèì ñì³òòÿì, à ÷åðåç ñïåö³àëüí³ ì³ñöÿ, âêàçàí³
óðÿäîâèìè àáî ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè.
2. Ïðàâèëüíà óòèë³çàö³ÿ ñòàðîãî îáëàäíàííÿ äîïîìîæå çàïîá³ãòè
øê³äëèâîìó âïëèâó íà îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå òà íà çäîðîâ'ÿ
ëþäèíè.
3. Äëÿ îòðèìàííÿ äåòàëüí³øèõ ñâ³ä÷åíü ïðî ñòàðå îáëàäíàííÿ
çâåðí³òüñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ ì³ñòà, ñëóæáó, ùî çàéìàºòüñÿ
óòèë³çàö³ºþ àáî ìàãàçèí, äå áóëî ïðèäáàíî ïðîäóêò.
63
ЗАЗЕМЛЮЮЧИЙ ПРИСТРІЙ (ОПЦІОНАЛЬНО)
Рекомендується встановити заземлення для запобігання ураження електричним струмом в
разі витоку електрики.
Як підключити заземляючий дріт:
• Підключіть металеве кільце на кінці заземлюючого дроту до
гвинта заземлення на задній панелі холодильника.
• Зніміть оболонку кабелю / ізоляцію на іншому кінці дроту
заземлення. Встановіть очищений провід в металевий гвинт,
а потім проведіть його через стіну або землю.
Не підключайте заземляючий дріт в наступних місцях
розташування.
• Газопровід
це може викликати появу іскри, які призводять до пожежі і вибуху.
• Телефонний дріт заземлення і громовідвід
це небезпечно під час грози.
• Водопровідні труби
заземлення не буде працювати при трубі з пластику. Якщо воно підключено до
металевої водопровідної труби, це може викликати небезпеку ураження
електрострумом.
При установці приладу у вологому або мокрому місці, ви повинні встановити
заземляючий дріт.
Приклад) • Кімната без підлоги або з земляною підлогою, бетонна підлога
• Місце, де він може намокнути, таке як поряд з раковиною
• Місце, де вода може протікати або волого, таке як підвал
• Інші мокрі або вологі місця
Зокрема, для місць, де він завжди може промокнути, таких як поруч з ресторанною раковиною,
ви зобов'язані за законом встановити автоматичний вимикач на додаток до заземлюючого
дроту.
Після консультацій з продавцем або електричною компанією, ви повинні додати заземлюючий
пристрій (3 типи заземлюючого пристрою). Зверніть увагу, що заземлюючий пристрій може
спричинити додаткову плату.
64
MEMO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising