LG | A09FR | User manual | LG A09FR Інструкція користувача

LG A09FR Інструкція користувача
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
КОНДИЦІОНЕР
ПОВІТРЯ
Перш ніж починати експлуатацію приладу, уважно прочитайте цей посібник та
завжди зберігайте його в доступному місці для довідки.
ТИП: НАСТІННИЙ
Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання
деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всі права захищено.
ЗМІСТ
Деякі зображення або зміст цього посібника
можуть відрізнятися від моделі, яку ви
придбали.
Зміст цього посібника може бути змінений
виробником.
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ.................................................................... 3
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ..................................................................... 4
ЕКСПЛУАТАЦІЯ............................................................................... 12
Примітки щодо експлуатації.............................................................................. 12
Частини й функції.............................................................................................. 12
Безпровідний пульт дистанційного керування................................................. 13
Автоматичний перезапуск кондиціонера повітря............................................ 17
Використання функції вибору режиму.............................................................. 17
Використання функції прискореної роботи...................................................... 20
Використання функції регулювання швидкості обертання вентилятора������ 21
Використання функції регулювання напряму потоку повітря......................... 21
Установлення таймера ввімкнення/вимкнення................................................ 22
Використання функції режиму сну.................................................................... 23
Використання функції енергозбереження........................................................ 23
Використання функції світла............................................................................. 24
Використання функції автоматичного очищення............................................. 24
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ............................................................ 25
Користування додатком LG SmartThinQ (додатково)...................................... 25
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.................................................... 26
Очищення повітряного фільтра........................................................................ 28
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ................................. 29
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
UK
Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для
запобігання непередбаченим ризикам або пошкодженням
унаслідок необережного чи неправильного використання
пристрою.
Ці вказівки розділено на категорії із заголовками «ОБЕРЕЖНО»
та «УВАГА», як описано нижче.
Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть
створити ризик. Уважно читайте розділи, позначені
цим символом, та дотримуйтесь інструкцій, щоб
уникнути ризику.
ОБЕРЕЖНО
Указує на те, що недотримання інструкцій може
спричинити тяжкі травми або смерть.
УВАГА
Указує на те, що недотримання інструкцій може
спричинити незначні травми або пошкодження
пристрою.
Наступні символи відображаються на внутрішніх та зовнішніх
блоках.
Цей символ означає, що у пристрої використовується
займистий холодоагент. Якщо холодоагент витече і
на нього вплине зовнішнє джерело займання, існує
ризик пожежі.
Цей символ вказує, що слід ретельно прочитати
посібник з експлуатації.
Цей символ означає, що сервісний персонал повинен
проводити операції з обладнанням згідно посібника з
монтажу.
Цей символ означає, що надається інформація, така
як посібник з експлуатації або посібник з монтажу.
3
UK
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
ОБЕРЕЖНО
Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження
електричним струмом і травмування, дотримуйтесь
основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.
Діти в домі
Цей пристрій не призначений для використання особами (у
тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями,
сенсорними чи розумовими здібностями або браком
відповідного досвіду чи знань. Така експлуатація допускається,
тільки якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за
ними або навчила користуватися приладом. За дітьми
необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються
приладом.
Встановлення
•Не
• встановлюйте кондиціонер повітря на нестійкій поверхні
або в місцях, де він може впасти.
•Якщо
•
потрібно встановити або перемістити кондиціонер
повітря, зверніться в уповноважений центр обслуговування.
•Обережно
•
встановіть панель і кришку блока керування.
4
UK
•Не
• встановлюйте кондиціонер повітря в місцях, де
зберігаються займисті рідини або гази, такі як бензин, пропан,
розчинники тощо.
•Переконайтеся,
•
що труба та кабель живлення, що з’єднують
внутрішній і зовнішній блоки, не натягнуті надто сильно.
•Використовуйте
•
стандартний автоматичний вимикач й
запобіжник, що відповідають номінальним характеристикам
кондиціонера.
•Не
• впускайте повітря або газ у систему без спеціального
охолоджувача.
•Щоб
•
перевірити, чи немає витоку, або для продуву повітря
використовуйте незаймистий газ (азот). Використання
стисненого повітря або займистого газу може спричинити
пожежу або вибух.
•Дротові
•
з’єднання внутрішнього/зовнішнього блоків мають бути
надійно закріплені, а кабель має бути правильно прокладений
так, щоб його не відтягувало від клем. Неправильні або
ненадійно закріплені з’єднання можуть призвести до
виникнення пожежі.
•Перед
•
експлуатацією кондиціонера повітря має бути
встановлено відповідні розетку й автоматичний вимикач.
•Не
• підключайте заземлювальний кабель до газової труби,
громовідводу або телефонного заземлювального кабелю.
•Доступ
•
до всіх необхідних вентиляційних отворів повинен бути
вільним від перешкод.
•Засоби
•
для відключення повинні бути вбудовані у фіксовану
проводку відповідно до правил електропроводки.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
•Обов’язково
•
використовуйте тільки запчастини, перелічені в
списку. Ніколи не змінюйте нічого в приладі.
•Не
• допускайте, щоб діти залазили на зовнішній блок і вдаряли
його.
•Утилізуйте
•
елементи живлення в місці, де немає ризику
виникнення пожежі.
•Використовуйте
•
тільки охолоджувач, зазначений на етикетці
кондиціонера повітря.
5
UK
•У
• разі появи шуму, запаху чи диму, що виходить із
кондиціонера повітря, вимкніть його електроживлення.
•Не
• залишайте займисті речовини, такі як бензин, гас або
розчинник, поблизу кондиціонера повітря.
•Якщо
•
кондиціонер було затоплено повеневими водами,
зверніться в уповноважений центр обслуговування.
•Не
• використовуйте кондиціонер повітря протягом тривалого
часу в невеликому приміщенні без належної вентиляції.
•У
• випадку витоку газу (такого як фреон, пропан, зріджений газ
тощо) ретельно провітріть приміщення, перш ніж
використовувати кондиціонер повітря знову.
•Для
•
очищення внутрішнього блока зверніться в уповноважений
центр обслуговування або до дистриб’ютора. Використання
сильнодіючих очисних засобів може спричинити виникнення
корозії або пошкодження пристрою.
•Якщо
•
кондиціонер повітря використовується одночасно з
нагрівальним пристроєм, обов’язково як слід провітрюйте
приміщення.
•Не
• перекривайте отвори входу й виходу повітря.
•Не
• засовуйте руки або інші предмети в отвори входу або
виходу повітря, коли кондиціонер повітря працює.
•Переконайтеся,
•
що кабель живлення не забруднений, не
пошкоджений і міцно прикріплений.
•Ніколи
•
не можна чіпати, використовувати чи ремонтувати
кондиціонер мокрими руками.
•Не
• ставте жодних предметів на кабель живлення.
•Не
• розміщуйте обігрівач або інші нагрівальні прилади поблизу
кабелю живлення.
•Ніяк
•
не змінюйте та не подовжуйте кабель живлення.
Подряпини або здирання ізоляції на кабелях живлення можуть
призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Такі
кабелі потрібно заміняти.
•У
• випадку відключення електроенергії або грози негайно
вимкніть подачу живлення.
6
UK
•Виключіть
•
можливість висмикування або ушкодження кабеля
живлення під час експлуатації пристрою.
•Не
• торкайтеся труби холодоагенту або води або будь-яких
інших частин під час або безпосередньо після роботи системи.
Обслуговування
•Не
• очищуйте пристрій, розпилюючи воду безпосередньо на
нього.
•Перед
•
очищенням або проведенням робіт з обслуговування
припиніть подачу електроживлення й дочекайтеся, доки
зупиниться вентилятор.
Техніка безпеки
•Установлення
•
або ремонт, виконані не вповноваженими на це
особами, можуть становити небезпеку для вас та інших людей.
•У
• особи, що займається роботою на контурі охолоджувача або
втручається в контур, має бути дійсне свідоцтво від оціночного
відомства, акредитованого в галузі, яке підтверджує
компетентність цієї особи для безпечної роботи з
охолоджувачами відповідно до норм оцінки, визнаними в
галузі.
•Обслуговування
•
виконується тільки згідно з рекомендаціями
виробника обладнання. Техобслуговування і ремонт, для яких
потрібна допомога кваліфікованого персоналу, має виконувати
тільки під наглядом особи, компетентної у використанні
вогненебезпечного охолоджувача.
•Інформація,
•
що міститься в цьому посібнику, призначена для
кваліфікованих спеціалістів із технічного обслуговування, які
ознайомлені з правилами техніки безпеки й мають у
розпорядженні необхідні інструменти й тестові прилади.
•Якщо
•
не прочитати всі інструкції в цьому посібнику й не
дотримуватися їх, це може призвести до збоїв у роботі
обладнання, пошкодження майна, отримання травм та/або
смерті.
7
UK
•Це
• обладнання має бути встановлене відповідно до державних
правил монтажу електроустановок.
•Якщо
•
необхідно замінити шнур живлення, це має виконувати
вповноважений персонал, використовуючи тільки оригінальні
запасні частини.
•Цей
•
пристрій має бути належним чином заземлений, щоб
мінімізувати ризик ураження електричним струмом.
•Не
• вирізайте й не видаляйте контакт заземлення з вилки.
•Під’єднання
•
виходу заземлення адаптера до гвинта кришки
розетки не забезпечить заземлення пристрою, якщо гвинт
кришки не металевий, без ізоляції та розетка заземлена через
внутрішню проводку.
•Якщо
•
ви не впевнені, що кондиціонер повітря правильно
заземлено, викличте кваліфікованого електрика, який
перевірить розетку й контур.
•Охолоджувач
•
та ізолюючий газ, які використовуються в
пристрої, необхідно утилізувати з дотриманням спеціальних
процедур. Перед їх утилізацією проконсультуйтеся зі
спеціалістом з обслуговування або іншою відповідно
кваліфікованою особою.
•У
• випадку пошкодження шнура живлення, щоб уникнути
небезпеки, його мають замінити представники виробника, його
спеціалісти з обслуговування або інші відповідно кваліфіковані
особи.
•Прилад
•
зберігати в добре вентильованому місці, де простір
відповідає площі приміщення, визначеної для експлуатації.
•Зберігати
•
прилад в приміщенні, де не проводяться безперервні
роботи з відкритим полум'ям (наприклад робота газового
приладу) та є джерела займання (наприклад, робота
електричного обігрівача).
•Зберігати
•
прилад так, щоб запобігти механічному
пошкодженню.
8
UK
УВАГА
Щоб знизити ризик незначних травм, збою в роботі,
пошкодження пристрою чи майна, під час використання
цього обладнання, дотримуйтесь основних запобіжних
заходів, зокрема наведених нижче.
Встановлення
•Не
• встановлюйте кондиціонер повітря в місцях, де він
піддається безпосередньому впливу морського вітру
(сольового аерозолю).
•Установіть
•
зливний шланг належним чином для рівномірного
дренажу водного конденсату.
•Будьте
•
обережні, розпаковуючи й установлюючи кондиціонер
повітря.
•Не
• торкайтеся холодоагенту, який протікає, під час
установлення або ремонту.
•Транспортуйте
•
кондиціонер повітря з допомогою двох або
більше осіб або використовуйте вантажопідйомник.
•Установіть
•
зовнішній блок так, щоб він був захищений від
впливу прямих сонячних променів. Не розміщуйте внутрішній
блок у приміщенні, у якому на нього крізь вікна
потраплятимуть прямі сонячні промені.
•Після
•
встановлення або ремонту утилізуйте пакувальні
матеріали, такі як гвинти, цвяхи або елементи живлення, у
безпечний спосіб, використовуючи належну упаковку.
•Установлюйте
•
кондиціонер повітря в місці, де шум від роботи
зовнішнього блока та відпрацьовані гази не заважатимуть
сусідам. Недотримання цієї рекомендації може призвести до
конфлікту із сусідами.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
•Якщо
•
пульт дистанційного керування не буде
використовуватися протягом тривалого періоду, вийміть із
нього батарейки.
9
UK
•Перш
•
ніж починати експлуатацію кондиціонера повітря,
переконайтеся, що встановлено фільтр.
•Після
•
встановлення або ремонту кондиціонера повітря
обов’язково перевірте, чи немає витоку.
•Не
• ставте жодних предметів на кондиціонер повітря.
•Ніколи
•
не використовуйте в пульті дистанційного керування
разом різні типи батарейок або старі й нові батарейки.
•Ніколи
•
не залишайте працювати кондиціонер повітря тривалий
час в умовах дуже високої вологості або коли відчинено двері
чи вікно.
•Якщо
•
у відсік для батарейок потрапила волога, припиніть
використовувати пульт дистанційного керування. Якщо на ваш
одяг або шкіру протекла рідина з батарейок, змийте її чистою
водою.
•Не
• допускайте, щоб люди, тварини або рослини перебували
під потоком холодного або гарячого повітря з кондиціонера
протягом тривалого часу.
•У
• разі проковтування рідини, що витекла з батарейки,
ретельно промийте ротову порожнину та зверніться до лікаря.
•Не
• пийте воду, злиту з кондиціонера повітря.
•Не
• використовуйте пристрій для інших цілей, як-от створення
умов для зберігання харчових продуктів, витворів мистецтва
тощо. Це побутовий кондиціонер повітря, а не високоточна
система охолодження. Існує ризик пошкодження або втрати
майна.
•Не
• перезаряджайте й не розбирайте батарейки.
10
UK
Обслуговування
•Виймаючи
•
повітряний фільтр, ніколи не торкайтеся металевих
деталей кондиціонера.
•Виконуючи
•
очищення, обслуговування або ремонт
кондиціонера на висоті, використовуйте стійкий табурет або
драбину.
•Ніколи
•
не використовуйте сильнодіючі очисні засоби,
розчинники або розпилену воду для очищення кондиціонера.
Використовуйте гладку тканину.
Утилізація відпрацьованих батарейок/акумуляторів
••Цей символ може поєднуватися з хімічними позначеннями ртуті (Hg), кадмію (Cd) або
свинцю (Pb), якщо батарейка містить більше 0,0005 % ртуті, 0,002 % кадмію або 0,004
% свинцю.
••Усі батарейки/акумулятори необхідно утилізувати окремо від побутових відходів через
спеціальні пункти збору, схвалені державними або місцевими органами влади.
••Правильна утилізація старих батарейок/акумуляторів допоможе запобігти можливим
негативним наслідкам для довкілля, тварин та людського здоров'я.
••Для отримання більш докладної інформації про утилізацію старих батарейок/
акумуляторів зверніться в адміністрацію міста, службу утилізації відходів чи в магазин,
де був придбаний виріб.
11
Експлуатація
UK
Примітки щодо експлуатації
Рекомендації для енергозбереження
••Не охолоджуйте надмірно приміщення. Це може бути шкідливо для вашого здоров’я та може
призвести до надмірного споживання електроенергії.
••Під час роботи кондиціонера блокуйте сонячні промені за допомогою жалюзі або завіс.
••Під час роботи кондиціонера щільно зачиняйте двері та вікна.
••Відрегулюйте напрям потоку по вертикалі й горизонталі для забезпечення циркуляції повітря в
приміщенні.
••Щоб за коротший час охолодити або прогріти повітря в приміщенні, збільште швидкість обертання
вентилятора.
••Регулярно відчиняйте вікна, щоб провітрити приміщення, оскільки при тривалому використанні
кондиціонера якість повітря може погіршитися.
••Очищуйте повітряний фільтр кожні 2 тижні. Пил і сміття, накопичені в повітряному фільтрі, можуть
блокувати потік повітря або знизити ефективність функцій охолодження або осушення повітря.
Частини й функції
Внутрішній блок
Зовнішній блок
Повітряний фільтр
Вентилятори забору повітря
Передня панель
Вентилятори виходу повітря
Вихід повітря
Кнопка ввімкнення/вимкнення
Приймач сигналу
ПРИМІТКА
••Кількість та розташування індикаторних ламп може відрізнятися залежно від моделі кондиціонера
повітря.
••Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.
12
UK
Безпровідний пульт
дистанційного керування
Вставлення батарейок
Спосіб експлуатації
Для експлуатації наведіть пульт дистанційного
керування на приймач сигналу справа на
кондиціонері.
Якщо дисплей пульта дистанційного керування
починає тьмяніти, замініть батарейки. Перш ніж
використовувати пульт дистанційного керування,
вставте в нього батарейки типу AAA (1,5 В).
1
Зніміть кришку відсіку для батарейок.
2
Вставте нові батарейки дотримуючись
полярності + та -.
ПРИМІТКА
••Пульт дистанційного керування може
управляти іншими електронними пристроями,
якщо його на них направити. Обов’язково
направляйте пульт дистанційного керування на
приймач сигналу кондиціонера.
Установлення тримача пульта
дистанційного керування
••Для кращої роботи очищуйте поверхні
передавача й приймача сигналу м’якою
тканиною.
Для захисту пульта дистанційного керування
встановіть його тримач у місці, куди не досягає
сонячне світло.
1
Виберіть безпечне й легкодоступне місце.
2
Щоб прикріпити тримач, затягніть 2 гвинти
викруткою.
13
UK
Установлення поточного часу
1
Натисніть кнопку
та утримуйте її
протягом приблизно 3 секунд.
••Внизу дисплея блиматиме значок,
показаний нижче.
Експлуатація кондиціонера без
пульта дистанційного керування
Для експлуатації кондиціонера повітря без
пульта дистанційного керування можна
використовувати кнопку ON/OFF на
внутрішньому блоці.
••
2
Щоб задати хвилини, натисніть кнопку
або
.
3
Натисніть кнопку SET/CLEAR для
завершення.
ПРИМІТКА
••Після встановлення часу можна користуватися
таймером увімкнення/вимкнення.
Використання функції
переведення одиниць
вимірювання °C/°F (додатково)
За допомогою цієї функції можна змінювати
одиниці вимірювання температури, вибираючи
°C або °F
••Натисніть та утримуйте кнопку
5 секунд.
14
протягом
Кнопка ввімкнення/
вимкнення
ПРИМІТКА
••Якщо надто різко відкрити горизонтальну
заслінку, кроковий двигун може зламатися.
••Установлено високу швидкість обертання
вентилятора.
••Ця характеристика може відрізнятися залежно
від типу моделі.
••Якщо використовується ця кнопка екстреного
ON/OFF, температуру не можна змінити.
••Для моделей із функціями охолодження й
обігріву налаштовано температуру від 22 до
24 °C
UK
Використання бездротового пульта дистанційного керування
Управляти кондиціонером повітря зручніше за допомогою пульта дистанційного керування.
1
Кнопка
2
Відображення
на дисплеї
Опис
Використовується для вибору режиму
вентилятора.
Використовується для налаштування
автоматичного ввімкнення/вимкнення
кондиціонера в потрібний час.
Використовується для налаштування
потрібної температури в приміщенні
в умовах охолодження, нагріву або
автоматичного перемикання режимів.
°C / °F (5 s)
-
Використовується для ввімкнення й
вимкнення кондиціонера.
Використовується для регулювання
швидкості обертання вентилятора.
TIME (3 s)
Використовується для вибору
режиму охолодження.
RESET
Використовується для вибору
режиму нагріву.
Використовується для вибору
режиму осушення повітря.
Використовується для вибору режиму
автоматичного чергування функцій /
режиму автоматичної роботи.
Використовується для прискореної
зміни температури в приміщенні.
Використовується для регулювання
напряму потоку повітря по
горизонталі й вертикалі.
Використовується для відображення
температури в приміщенні.
Використовується для змінення
одиниць вимірювання з °C на °F і
навпаки.
Використовується для видалення
вологи, накопиченої всередині
внутрішнього блока.
Використовується для мінімізації
споживання електроенергії.
15
UK
1
Кнопка
°C / °F (5 s)
2
Відображення
на дисплеї
Опис
-
Використовується для налаштування
яскравості дисплея внутрішнього
блока.
-
Для настройки/скасування функції і
таймера.
-
Використовується для налаштування
часу.
-
Для настройки поточного часу.
-
Використовується для ініціалізації
налаштувань пульта дистанційного
керування.
ПРИМІТКА
TIME (3 s)
••Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.
RESET
16
UK
Автоматичний перезапуск
кондиціонера повітря
Використання функції вибору
режиму
Коли кондиціонер повітря вмикається після збою
електроживлення, ця функція відновлює
попередні налаштування.
Цей режим дає змогу вибрати потрібну функцію.
Режим охолодження
Вимкнення функції автоматичного
перезапуску
1
Режим автоматичного чергування
функцій / Режим автоматичної
роботи (штучний інтелект)
Натисніть кнопку ON/OFF та утримуйте її
протягом 6 секунд. З блока двічі пролунає
звуковий сигнал, і лампа двічі блимне по
4 рази.
••Щоб знову ввімкнути цю функцію, натисніть
кнопку ON/OFF та утримуйте її протягом
6 секунд. З блока двічі пролунає звуковий
сигнал, і лампа двічі блимне по 4 рази.
Режим осушування повітря
Режим обігріву
Режим охолодження
1
Увімкніть пристрій.
2
Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим охолодження.
••На дисплеї відобразиться
.
Кнопка ввімкнення/
вимкнення
ПРИМІТКА
••Ця характеристика може відрізнятися залежно
від типу моделі.
••Якщо натиснути кнопку ON/OFF та утримувати
її 3–5 секунд, а не 6 секунд, пристрій перейде
в режим тестової роботи. У тестовому режимі
пристрій випускає сильний потік охолодженого
повітря протягом 18 хвилин, а потім його
налаштування змінюються на заводські.
3
Натисніть кнопку
або
потрібну температуру.
, щоб задати
17
UK
Режим автоматичної роботи
(штучний інтелект)
Режим автоматичного чергування
функцій
Модель тільки з функцією охолодження
Моделі з функціями охолодження й
В цьому режимі система автоматично
контролюється за допомогою електронного
управління.
обігріву
1
Увімкніть пристрій.
2
Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим автоматичної
роботи.
••На дисплеї відобразиться
Код
2
1
0
-1
-2
У цьому режимі автоматично змінюються функції
для підтримання заданої температури в
діапазоні ± 2 °C
1
Увімкніть пристрій.
2
Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим автоматичного
чергування функцій.
.
••На дисплеї відобразиться
Опис
Холодна
Прохолодна
Підтримка
кімнатної
температури
Тепла
Гаряча
3
ПРИМІТКА
••У цьому режимі не можна регулювати
швидкість вентилятора, але можна встановити
автоматичне обертання дефлектора повітря.
18
4
Натисніть кнопку
або
потрібну температуру.
.
, щоб задати
Натисніть кнопку FAN SPEED, щоб
відрегулювати швидкість вентилятора.
UK
Режим осушування повітря
Режим обігріву
У цьому режимі видаляється надлишкова волога
із середовища з дуже високою вологістю або під
час сезону дощів, щоб запобігти утворенню цвілі.
Цей режим дає змогу автоматично скоригувати
температуру в приміщенні та швидкість
обертання вентилятора, щоб досягти
оптимального рівня вологості.
1
Увімкніть пристрій.
2
Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим обігріву.
1
Увімкніть пристрій.
2
Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим осушення повітря.
••На дисплеї відобразиться
••На дисплеї відобразиться
.
.
3
Натисніть кнопку
або
потрібну температуру.
, щоб задати
ПРИМІТКА
••У цьому режимі не можна налаштовувати
температуру в приміщенні, вона регулюється
автоматично.
••Температура повітря в приміщенні не
відображається на екрані.
19
UK
Режим вентилятора
У цьому режимі повітря лише циркулюється
всередині приміщення зі сталою температурою.
Використання функції
прискореної роботи
1
Увімкніть пристрій.
Швидка зміна температури
приміщення
2
Натисніть кнопку FAN.
Ця функція дає змогу швидко охолоджувати
повітря в приміщенні влітку або обігрівати його
взимку.
••На дисплеї відобразиться
3
.
Натисніть кнопку FAN SPEED, щоб
відрегулювати швидкість вентилятора.
••Режим прискореної роботи доступний для
функцій охолодження, обігріву й осушення
повітря.
1
Увімкніть пристрій.
2
Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати потрібний режим.
3
Натисніть кнопку JET MODE.
••На дисплеї відобразиться
.
ПРИМІТКА
••Режим прискореного нагрівання недоступний у
деяких моделях.
••У режимі прискореного охолодження
генерується сильнe повітря дує протягом 30
хвилин.
••Через 30 хвилин буде підтримуватися
установлена температура 18 °C
Щоб змінити температуру, кнопками
задайте температуру.
і
••У режимі прискореного обігріву генерується
сильнe повітря дує протягом 30 хвилин.
••Через 30 хвилин буде підтримуватися
установлена температура 30 °C
Щоб змінити температуру, кнопками
задайте температуру.
і
••Ця функція може інакше позначатися на
дисплеї пульта дистанційного керування.
20
UK
Використання функції
регулювання швидкості
обертання вентилятора
Використання функції
регулювання напряму потоку
повітря
Регулювання швидкості обертання
вентилятора
За допомогою цієї функції можна регулювати
напрям потоку повітря по вертикалі
(горизонталі).
••Натисніть кнопку FAN SPEED необхідну
кількість разів, щоб відрегулювати швидкість
обертання вентилятора.
••Натисніть кнопку SWING необхідну кількість
разів та виберіть потрібний напрям.
Відображення на
дисплеї
Швидкість
Висока
Середня
Низька
Природний вітер
ПРИМІТКА
••Швидкість обертання вентилятора природного
вітру регулюється автоматично.
−−Для автоматичного регулювання напряму
потоку повітря виберіть
.
ПРИМІТКА
••Довільне регулювання дефлектора повітря
може призвести до збою в роботі приладу.
••Після перезапуску кондиціонер повітря починає
працювати з попередньо заданим напрямом
потоку повітря, тому значок, що
відображається на пульті дистанційного
керування, може не збігатися з налаштуванням
дефлектора повітря. У такому випадку
натисніть кнопку SWING, щоб заново
налаштувати напрям потоку повітря.
••Ця функція може інакше позначатися на
дисплеї пульта дистанційного керування.
21
UK
Установлення таймера
ввімкнення/вимкнення
Ця функція дає змогу настроїти автоматичне
ввімкнення/вимкнення кондиціонера повітря в
потрібний час.
Установлення таймера вимкнення
1
Натисніть кнопку OFF.
2
Щоб задати хвилини, натисніть кнопку
або
.
3
Натисніть кнопку SET/CLEAR для
завершення.
••Внизу дисплея блиматиме значок,
показаний нижче.
Таймер увімкн./вимкн. можна налаштувати
разом.
Установлення таймера ввімкнення
1
Натисніть кнопку ON.
••Внизу дисплея блиматиме значок,
показаний нижче.
••Після встановлення таймера на дисплеї
відобразяться поточний час і значок
,
які свідчать, що потрібний час настроєно.
2
Щоб задати хвилини, натисніть кнопку
або
.
3
Натисніть кнопку SET/CLEAR для
завершення.
••Після встановлення таймера на дисплеї
відобразяться поточний час і значок
,
які свідчать, що потрібний час настроєно.
Скасування настройки таймера
1
Натисніть кнопку ON(OFF).
2
Щоб скасувати налаштування, натисніть
кнопку SET/CLEAR.
••Піктограма
(
) блимає внизу екрану.
ПРИМІТКА
••Для скасування всіх налаштувань таймера
натисніть кнопку SET/CLEAR.
22
UK
Використання функції режиму
сну
Використання функції
енергозбереження
Ця функція дає змогу автоматично вимикати
кондиціонер повітря, коли ви лягаєте спати.
Ця функція дає змогу мінімізувати споживання
електроенергії під час роботи в режимі
охолодження та підвищити задану температуру
до оптимального рівня для створення більш
комфортних умов. Температура автоматично
встановлюється на 22 °C якщо необхідна
температура нижче 22 °C Якщо температура
перевищує 22 °C її задане значення не
змінюється.
1
Увімкніть пристрій.
2
Натисніть кнопку SLEEP.
3
Натисніть кнопку
або
, щоб задати
кількість годин (до 7 годин).
4
••Піктограма
блимає внизу екрану.
Натисніть кнопку SET/CLEAR для
завершення.
••На дисплеї відобразиться
.
1
Увімкніть пристрій.
2
Натисніть кнопку MODE необхідну кількість
разів, щоб вибрати режим охолодження.
3
Натисніть кнопку E/SAVING.
••На дисплеї відобразиться
.
ПРИМІТКА
••У режимах охолодження й осушення повітря
температура підвищується на 1 °C через
30 хвилин і ще на 1 °C через наступні
30 хвилин, щоб створити комфортні умови для
сну.
••Температура підвищується на 2 °C від
попередньо заданої температури.
••Хоча на дисплеї може змінитися позначення
швидкості вентилятора, вона регулюється
автоматично.
23
UK
Використання функції світла
Яскравість дисплея
Ви можете встановлювати яскравість екрана
внутрішнього блока.
••Натисніть кнопку LIGHT.
ПРИМІТКА
••Увімкнути/вимкнути екран дисплея.
Використання функції
автоматичного очищення
У режимах охолодження й осушення повітря
всередині внутрішнього блока утворюється
волога. Ця функція забезпечує усунення цієї
вологи.
1
Увімкніть пристрій.
2
Натисніть кнопку A/CLEAN.
••На дисплеї відобразиться
.
ПРИМІТКА
••Коли ввімкнено функцію автоматичного
очищення повітря, деякі функції не можна
використовувати.
••Якщо вимкнути живлення, вентилятор
працюватиме 30 хвилин та очистить простір
усередині внутрішнього блока.
24
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
UK
Користування додатком LG
SmartThinQ (додатково)
Встановлення додатку LG
SmartThinQ
Знайдіть додаток SmartThinQ в магазині додатків
Google Play або Apple App Store на своєму
смартфоні. Виконайте інструкції із завантаження
та встановлення додатку.
Функція Wi-Fi
Ви можете встановлювати зв’язок з приладом за
допомогою зручних функцій на своєму
смартфоні.
Smart Diagnosis™
Якщо ви використовуєте функцію Smart
Diagnosis, ви зможете отримувати таку важливу
інформацію, як поради щодо правильного
користування приладом на основі моделі
використання.
Налаштування
Дозволяє задавати різні параметри на пристрої і
в додатку.
ПРИМІТКА
••Якщо ви змінюєте свій бездротовий
маршрутизатор, постачальника послуг
Інтернету або пароль, видаліть зареєстрований
пристрій із програми LG SmartThinQ і
зареєструйте його знову.
••Додаток може змінюватись для покращення
приладу без попередження.
••Функції можуть залежати від моделі.
25
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
UK
ОБЕРЕЖНО
••Перед очищенням або проведенням робіт з обслуговування припиніть подачу електроживлення й
дочекайтеся, доки зупиниться вентилятор.
Якщо кондиціонер повітря не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу, осушіть
кондиціонер для підтримання його в належному стані. Регулярно очищуйте пристрій, щоб забезпечити
оптимальні робочі характеристики та запобігти можливим поломкам.
••Осушіть кондиціонер у режимі вентилятора протягом 3–4 годин та відключіть живлення. Якщо
всередині залишиться волога, це може призвести до внутрішніх пошкоджень.
••Перш ніж використовувати кондиціонер знову, висушіть його внутрішні компоненти в режимі
вентилятора протягом 3–4 годин. Це допоможе усунути запах, утворений унаслідок присутності
вологи.
Повітряний
фільтр
Приймач сигналу
Передня панель
Кнопка ввімкнення/
вимкнення
Вихід повітря
••Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.
26
UK
Тип
Повітряний
фільтр
Опис
Очищуйте пилососом або промивайте вручну.
Очищуйте внутрішній блок м’якою сухою тканиною.
Внутрішній блок
Зовнішній блок
Проводьте професійну чистку піддону для зливу конденсату.
Проводьте професійну чистку дренажної трубки.
Інтервал
2 тижні
Регулярно
Раз на рік
Кожні 4 місяців
Замініть батарейки в пульті дистанційного керування.
Раз на рік
Проводьте професійну чистку котушок теплообмінника й
отворів панелі. (Проконсультуйтеся зі спеціалістом із
технічного обслуговування.)
Раз на рік
Проводьте професійну чистку вентилятора.
Раз на рік
Проводьте професійну чистку піддону для зливу конденсату.
Раз на рік
Фахівець має перевірити, чи блок вентилятора надійно
скріплено.
Раз на рік
Очищуйте електричні компоненти повітрям.
Раз на рік
ПРИМІТКА
••Під час очищення фільтрів ніколи не використовуйте воду температурою вище 40 °C. Це може
спричинити деформацію та зміну кольору.
••Ніколи не використовуйте леткі речовини для очищення фільтрів. Це може пошкодити поверхню
пристрою.
27
UK
Очищення повітряного
фільтра
6
Акуратно встановіть фільтр у
зворотному порядку.
Очищуйте повітряні фільтри один раз на 2 тижні
або частіше, якщо необхідно.
1
Вимкніть пристрій і відключіть шнур
живлення.
2
Потягніть до себе верхню частину передньої панелі та підніміть її.
Повітряний фільтр
7
Закрийте передню панель, зачепивши її
гачок за завісу.
Передня панель
3
Тримаючи передню панель, вийміть
фільтр.
Повітряний фільтр
Передня
гак
панель
гак
ПРИМІТКА
••Якщо повітряний фільтр погнуто, він може
зламатися.
4
5
28
Очистіть фільтр пилососом або теплою
водою. Якщо бруд складно видалити,
промийте фільтр в злегка теплій воді з
нейтральним миючим засобом.
Після очищення повністю висушіть його
у затінку.
••Якщо повітряний фільтр не встановлено
правильно, у внутрішній блок можуть
потрапити пил та інші речовини.
••Функцію можна змінити відповідно до типу
моделі.
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
UK
Функція автодіагностики
Цей пристрій має вбудовану функцію автодіагностики. Якщо виникає помилка, індикаторна лампа на
внутрішньому блоці блиматиме з інтервалами в 2 секунди. У такій ситуації зверніться до місцевого
продавця або в центр обслуговування.
Перед зверненням у центр обслуговування
Перш ніж звертатися в центр обслуговування, виконайте наведені нижче дії. Якщо проблему не
вдається усунути, зверніться в місцевий центр обслуговування.
Проблема
Можливі причини
Дії з усунення проблеми
З блока надходять запах гару й
дивні звуки.
З внутрішнього блока витікає
вода навіть за низького рівня
вологості.
Кондиціонер повітря
не працює
нормально.
Кабель живлення пошкоджено
або він генерує надлишкове
тепло.
Перемикач, автоматичний
вимикач (для захисту,
заземлення) або запобіжник не
працює належним чином.
••Вимкніть кондиціонер, відключіть
кабель живлення або припиніть подачу
живлення та зверніться в центр
обслуговування.
У результаті автодіагностики
блока відобразить код
помилки.
Кондиціонер повітря
не працює.
Кондиціонер повітря не
підключено до електромережі.
••Перевірте, чи підключено кабель
живлення та чи ввімкнено роз’єднувачі
контуру.
Запобіжник вибухнув або
подача живлення блокується.
••Замініть запобіжник або перевірте, чи
не спрацював автоматичний вимикач.
Стався збій електроживлення.
••Якщо стався збій живлення, вимкніть
кондиціонер повітря.
••Коли живлення буде відновлено,
зачекайте 3 хвилини, а потім увімкніть
кондиціонер.
Рівень напруги зависокий або
занизький.
••Перевірте, чи не спрацював
автоматичний вимикач.
Кондиціонер повітря
автоматично вимкнувся в
попередньо заданий час.
••Увімкніть кондиціонер повітря.
У пульті дистанційного
керування неправильно
вставлено батарейки.
••Переконайтеся, що в пульті
дистанційного керування батарейки
вставлено правильно.
••Якщо батарейки вставлено правильно,
але кондиціонер повітря все одно не
працює, замініть батарейки та
спробуйте знову.
29
UK
Проблема
Можливі причини
Дії з усунення проблеми
Повітря неправильно
циркулює.
••Переконайтеся, що жодні завіси,
жалюзі або деталі меблів не блокують
передню частину кондиціонера.
Повітряний фільтр засмічений.
••Очищуйте повітряний фільтр кожні
2 тижні.
••Докладніше див. в розділі «Очищення
повітряного фільтра».
Зависока температура повітря
в приміщенні.
••Улітку повне охолодження повітря в
приміщенні може займати більше часу.
У такому разі перейдіть у режим
прискореної роботи, щоб швидше
охолодити повітря в приміщенні.
Холодне повітря виходить із
приміщення.
••Переконайтеся, що повітря не
виходить через місця провітрювання в
кімнаті.
Задана температура вище, ніж
поточна температура.
••Задайте потрібну температуру зі
значенням, яке нижче поточної
температури.
Поблизу розташоване джерело
нагріву.
••Не використовуйте нагрівальні
пристрої, такі як духові шафи або
газові горілки, поблизу ввімкненого
кондиціонера повітря.
Вибрано режим вентилятора.
••У режимі вентилятора повітря, що
виходить із кондиціонера, не
охолоджене й не нагріте, тому не
змінює температуру в приміщенні.
••Перейдіть у режим охолодження.
Температура надворі зависока.
••Ефект охолодження може бути
недостатнім.
Не вдається
відрегулювати
швидкість обертання
вентилятора.
Вибрано режим прискореної
або автоматичної роботи.
••У деяких робочих режимах не можна
регулювати швидкість вентилятора.
Виберіть робочий режим, у якому
можна регулювати швидкість
вентилятора.
Не вдається
відрегулювати
температуру.
Вибрано режим вентилятора
або режим прискореної роботи.
••У деяких робочих режимах не можна
регулювати температуру. Виберіть
робочий режим, у якому можна
регулювати температуру.
Кондиціонер повітря раптово
вимкнувся.
••Закінчився відлік часу таймера, що
призвело до вимкнення пристрою.
Перевірте налаштування таймера.
Під час роботи стався збій
живлення.
••Зачекайте, доки не відновиться
живлення. Якщо ввімкнено функцію
автоматичного перезапуску, пристрій
знову запрацює через кілька хвилин
після відновлення подачі живлення.
Кондиціонер не
виділяє холодне
повітря.
Кондиціонер повітря
зупинився під час
роботи.
30
UK
Проблема
Внутрішній блок
продовжує
працювати навіть
після його
вимкнення.
Можливі причини
Виконується автоматичне
очищення.
Дії з усунення проблеми
••Дочекайтеся, доки автоматичне
очищення завершиться, щоб було
видалено всю залишкову вологу
всередині внутрішнього блока. Якщо ви
не хочете, щоб виконувалася ця
функція, вимкніть пристрій.
З виходу для повітря
у
Повітря, охолоджене в
кондиціонері, утворює туман.
внутрішньому блоці
виділяється туман.
••Коли температура повітря знизиться,
це явище зникне.
Під час роботи в режимі
З внутрішнього блока обігріву конденсована вода
скраплюється з
витікає вода.
теплообмінника.
••У такому випадку необхідно
встановити зливний шланг під
піддоном. Зверніться до спеціаліста з
установлення.
Чутно шум або
вібрацію.
Звук клацання може бути
чутно, коли пристрій починає
або припиняє роботу, через
рух реверсивного клапана.
Звук скрипіння. Пластикові
деталі внутрішнього блока
скриплять, коли вони
стискаються або
розширяються внаслідок
перепаду температури.
Звук протікання або
просочування. Це шум
перетікання охолоджувача
всередині кондиціонера.
••Такі явища є нормальними. Шум
припиниться.
Внутрішній блок
виділяє
неприємний запах.
Запахи (такі як сигаретний дим)
можуть поглинатися у
внутрішній блок та виділятися
разом із повітрям.
••Якщо запах не зникає, необхідно
промити фільтр. Якщо це не допомогло
усунути проблему, зверніться в центр
обслуговування, щоб очистити
теплообмінник.
На початку роботи в режимі
обігріву заслінка повністю
закрита й повітря не виходить,
навіть якщо працює зовнішній
блок.
••Це нормальний стан. Зачекайте, доки
пристрій згенерує достатньо теплого
повітря, яке буде виходити з
внутрішнього блока.
Зовнішній блок працює в
режимі запобігання
замороженню.
••Під час роботи в режимі обігріву, якщо
надворі падає температура, на
котушках утворюється лід/іній. Ця
функція усуває шар інею на котушці, її
виконання займає приблизно
15 хвилин.
Температура надворі надто
низька.
••Ефекту обігріву може бути
недостатньо.
Кондиціонер не
виділяє тепле
повітря.
31
UK
Проблема
Ваш домашній
прилад і смартфон
не під'єднані до
мережі Wi-Fi.
Можливі причини
Дії з усунення проблеми
Пароль для мережі Wi-Fi, до
якої ви намагаєтеся
підключитися, неправильний.
••Знайдіть мережу Wi-Fi, підключену до
вашого смартфону, і видаліть її, потім
зареєструйте свій прилад в LG
SmartThinQ.
Передача мобільних даних для
вашого смартфона включена.
••Вимкніть Мобільні дані свого
смартфона і зареєструйте свій
пристрій, використовуючи мережу
Wi-Fi.
Ім'я бездротової мережі (SSID)
налаштовано неправильно.
••Ім'я безпроводової мережі (SSID)
повинно містити англійські літери та
цифри. (Не використовувати спеціальні
символи)
Частота маршрутизатора не 2,4
ГГц.
••Підтримується тільки частота
маршрутизатора 2,4 ГГц. Налаштуйте
бездротовий маршрутизатор на 2,4 ГГц
і підключіть прилад до бездротового
маршрутизатора. Щоб перевірити
частоту маршрутизатора, зверніться до
свого постачальника послуг Інтернету
або до виробника маршрутизатора.
Відстань між приладом і
маршрутизатором занадто
велика.
••Якщо відстань між приладом та
маршрутизатором занадто велика,
сигнал може бути слабким, і
підключення може не налаштовуватися
правильно. Змініть місце знаходження
маршрутизатора таким чином, щоб він
знаходився ближче до приладу.
ПРИМІТКА
••Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.
32
■ LG Electronics Inc, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea
□ Импортер в РФ : ООО «ЛГ Электроникс РУС»
143160, РФ, Московская область, Рузский район, СП Дороховское, 86-й км. Минское шоссе, д.9.
■ LG Electronics Inc. КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do
□ ҚР импорттаушы: “Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан” АҚ
ҚР, Алматы қ., Көкорай к-сі, 2А/9
■ Эл Джи Электроникс, Ванам-ро көшесі, 84, Сеонгсан-гу, Чангвон-си, Генгсангнам-ду,
Корей Республикасы
■ ЛГ Електронікс Інк, 84, Ванам-ро, Сенгзан –гу, Чангвон-сі, Генгзангнам-до, Корея
■ LG Electronics Inc, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Janubiy Koreya
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising