LG | CV70V6S1B | User manual | LG CV70V6S1B Brukermanual

LG CV70V6S1B Brukermanual
BRUKERHÅNDBOK
KOMBI
VASK/TØRK
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen.
Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert.
Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.
NO
NORSK
P4AQVH1W
CV70V6S1B
www.lg.com
MFL71434606
Rev.00_071019
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Denne håndboken kan inneholde bilder eller
innhold som er forskjellig fra modellen som
du har kjøpt.
Denne håndboken kan endres av
produsenten.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER....................................3
LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER MASKINEN���������������������3
ADVARSEL........................................................................................................3
TA VARE PÅ MILJØET......................................................................................8
Avhending av gamle apparater..........................................................................8
MONTERING....................................................................................9
Deler og spesifikasjoner.....................................................................................9
Krav til installasjonssted................................................................................... 11
Utpakking av maskinen....................................................................................12
Vatre maskinen................................................................................................13
Tilkobling av vanninntaksslangen....................................................................14
Montere avløpsslangen....................................................................................16
BRUK.............................................................................................17
Bruk av vaskemaskinen...................................................................................17
Sortere tøyet....................................................................................................17
Påfylling av rengjøringsprodukter....................................................................18
Kontrollpanel....................................................................................................21
Programtabell...................................................................................................22
Ekstra valg og funksjoner.................................................................................28
SMARTFUNKSJONER..................................................................32
Bruk av LG SmartThinQ applikasjonen............................................................32
Bruk av Smart Diagnosis.................................................................................34
VEDLIKEHOLD..............................................................................36
Rengjøring etter hvert bruk..............................................................................36
Rengjør maskinen jevnlig.................................................................................36
FEILSØKING..................................................................................39
Før du tar kontakt med servicesenteret...........................................................39
DRIFTSDATA.................................................................................46
Produktkort.......................................................................................................46
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
NO
LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER
MASKINEN
De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett
fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet
nedenfor.
Advarsler
Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk
som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og
følg instruksjonene for å unngå fare.
ADVARSEL
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for
alvorlige personskader eller dødsfall.
FARE
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for
mindre personskader eller skader på produktet.
ADVARSEL
ADVARSEL
For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk
støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du
følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
3
NO
Teknisk sikkerhet
•• Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått
informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene
dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
•• Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de
er under tilsyn hele tiden.
•• Hvis strømledningen blir skadet, må den bare byttes av produsenten,
produsentens servicepersonell eller lignende kvalifisert personell for
å unngå fare.
•• Ventilasjonshullene må ikke blokkeres av et teppe.
•• Denne maskinen er bare tiltenkt husholdningsbruk og skal ikke
brukes til disse formålene;
−− Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
−− Gårdsbygninger;
−− Av gjester i hoteller, moteller eller andre hotell- og servicemiljøer;
−− Vertshusmiljøer;
−− Fellesområder i leilighetsbygninger eller i vaskerier
•• Bruk et nytt slangesett eller slangesettet som fulgte med apparatet.
Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekkasje og påfølgende
skade på eiendom.
•• Vanntrykket må være på mellom 100 og 1000 kPa.
•• Maksimal vaskekapasitet som skal brukes i enkelte sykluser for tørre
klær er:
P4AQVH1W
CV70V6S1B
9 kg (Vask) / 6 kg (Tørk)
4
NO
Montering
•• Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det
skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler,
inkludert en skadet ledning eller støpsel.
•• Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som
holder produktet på en sikker måte.
•• Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer
eller oppbevar produktet i et uteområde eller områder som er utsatt
for vær- og vindforhold som direkte sollys, vind eller regn, eller
temperaturer under frysepunktet.
•• Stram avløpsslangen for å unngå at de adskilles.
•• Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må
du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
•• Ikke koble produktet til stikkontakt med flere uttak, skjøteledning eller
adapter.
•• Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør
eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik
måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
•• Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil
jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste
motstand for strømmen.
•• Dette produktet er utstyrt med en strømledning som har
utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en
passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale
forskrifter og bestemmelser.
•• Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk
støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du
er i tvil om apparatet er riktig jordet.
•• Ikke modifiser strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke
passer til kontakten, få en riktig veggkontakt installert av en autorisert
elektriker.
5
NO
Bruk
•• Ikke fjern noen deksel eller demonter maskinen.
•• Ikke benytt noen skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å bruke
maskinen.
•• Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og
servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er
godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte
fabrikkdeler.
•• Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
•• Hold området under og rundt apparatet fritt for antennelige materialer
som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
•• Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller
krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir ødelagt eller
personskader.
•• Bruk nye slangesett eller slangesettene som fulgte med apparatet.
Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekasje og påfølgende
skade på eiendom.
•• Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket
i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av
antennelige eller eksplosive stoffer (som voks, voksfjernere, olje,
maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin,
bensin, flekkfjernere, terpentin, grønnsaksolje, matolje, aceton,
alkohol, osv.). Feil bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
•• Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til
trommelen har stanset helt.
•• Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics
kundeinformasjonssenter.
•• Ikke press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
•• Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
•• Ikke bruk brannfarlige gasser og antennelige stoffer (benzen, bensin,
tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
•• Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om
vinteren, må den bare brukes etter tining.
•• Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
6
NO
•• Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
•• Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på
den.
•• Ikke vask tepper, matter, sko, dyretepper eller noen andre
gjenstander enn klær eller sengetøy i denne maskinen.
•• Dette produktet må kun bli brukt til vanlige husholdningsformål og
skal ikke brukes mobilt.
•• Hvis det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.),
må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere området
umiddelbart.
Teknisk sikkerhet ved bruk av tørketrommelen
•• Ikke tørk uvaskede plagg i maskinen.
•• Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje,
aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks
og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde
vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
•• Stopp aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet, med
mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at varmen
spres.
•• Artikler som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler,
gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller
hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i apparatet.
•• Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i
instrukser på tøymykneren.
•• Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
•• Apparatet må ikke brukes til artikler som er blitt renset med
industrielle kjemikalier.
Vedlikehold
•• Sett støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er
fjernet.
7
NO
•• Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du
kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra
strømforsyningen.
•• Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre
det.
•• Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Ta alltid godt tak i
støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
Deponering
•• Før et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen
rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
•• Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn
ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
•• Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å
unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.
TA VARE PÅ MILJØET
Avhending av gamle apparater
•• Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og
leveres til den kommunale resirkulering.
•• Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt
avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative
konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde
gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre
verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
•• Du kan bringe maskinen enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta
kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste
autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte
informasjonen i ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.
8
MONTERING
NO
Deler og spesifikasjoner
MERK
•• Utseendet og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre produktets kvalitet.
Front
a
b
c
d
e
f
g
h
Kontrollpanel
Vaskemiddelskuff
Trommel
Baksiden
a
b
c
Støpsel
Transportbolter
Avløpsslange
Dør
Frontdeksel
Filter til avløpspumpe
Avløpsplugg
Justerbare føtter
9
NO
Tilbehør
* Denne funksjonen er bare tilgjengelig på noen modeller.
a
b
c
d
e
f
Vanntilførselsslange*
Skrunøkkel
Plugger for å dekke fraktbolthullene*
Anti-skli matter*
Albuebrakett for sikring av avløpsslangen*
Plaststropp*
Spesifikasjoner
Modell
Strømforsyning
Dimensjoner (bredde X
dybde X høyde)
Maskinens vekt
P4AQVH1W
CV70V6S1B
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm X 560 mm X 850 mm
73 kg
•• Ingen videre tilbakestrømmingsvern nødvendig for tilkobling til vannforsyning.
10
NO
Krav til installasjonssted
ADVARSEL
For å forsikre at maskinen installeres på riktig sted
og måte, sjekk følgende før monteringen.
•• Dette produktet må kun bli brukt til vanlige
husholdningsformål og skal ikke brukes mobilt.
Installasjonssted
MERK
•• Monteres på et plant, fast gulv. (Tillatt helling
under maskinen: 1°)
•• Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved
å legge deler av tre, kartong eller lignende
materialer under produktet.
•• Hvis det ikke er mulig å unngå å plassere
maskinen ved siden av en komfyr som drives
med gass eller kull, må et isolasjonspanel (850
X 600 mm) dekket med aluminiumsfolie mot
den siden som vender mot komfyren eller ovnen
monteres mellom de to apparatene.
•• Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en
tekniker i tilfelle av sammenbrudd.
•• Når maskinen er installert, juster alle fire
føtter med den medfølgende nøkkelen for
transportboltene for å sikre at maskinen er
stabil og at det er en klaring på omtrent 5 mm
mellom toppen av maskinen og undersiden av en
eventuell arbeidsbenk.
•• I tillegg bør det være klaring på 100 mm mot
vegg og 20 mm mot veggen bak, høyre og
venstre side.
•• Hvis vaskemaskinen er installert på en opphøyd
plattform, må den festes sikkert for å utelukke
risikoen for at den faller ned.
Tregulv (suspendert gulv)
Når maskinen installeres på tregulv, bruk
gummikopper for å forhindre at maskinen får
overdrevne vibrasjoner og ubalanse.
•• For å forhindre vibrasjoner, anbefaler vi at du
plasserer gummikopper a som er minst 15 mm
tykke på hver av føttene til maskinen. Disse må
sikres til minst to gulvbjelker med skruer.
•• Om mulig, installer vaskemaskinen i et hjørne i
rommet, der er gulvet mer stabilt.
•• Fest gummikoppene for å redusere vibrasjon.
FARE
100 mm
5 mm
•• Dette produktet må kun bli brukt til vanlige
husholdningsformål og skal ikke brukes mobilt.
•• Dersom maskinen blir installert på et ustabilt gulv
(f.eks. tregulv), vil ikke garantien dekke skader
eller kostnader som oppstår på grunn av at
maskinen er installert på det ustabile gulvet.
MERK
•• Du kan kjøpe gummikopper (del
nr.4620ER4002B) hos LGs servicesenter.
20 mm
20 mm
Ventilasjon
•• Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke
hemmes av tepper, ryer eller annet.
11
NO
Romtemperatur
•• Ikke installer produktet i rom der temperaturen
kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke
under trykk. Påliteligheten til den elektroniske
styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer
under frysepunktet.
•• Hvis produktet leveres om vinteren og
temperaturene er under null plasserer du det i
romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
Elektrisk tilkobling
•• Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt kontakt.
•• Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter
bruk.
•• Koble apparatet til en jordet stikkontakt i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser
for kabelføring.
•• Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett å
komme til.
•• Eluttak må være innenfor 1 meter på en av
sidene til maskinen.
ADVARSEL
•• Reparasjoner på apparatet må bare utføres av
kvalifisert personell. Reparasjoner som ikke er
utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller
teknisk feil. Kontakt LG Electronics servicesenter.
•• Støpselet må settes inn i en passende
veggkontakt som er riktig montert og jordet
i overensstemmelse med bygningsregler og
-forskrifter.
12
Utpakking av maskinen
Løft apparatet av skumbunnen
* Denne funksjonen er bare tilgjengelig på noen
modeller.
Etter å ha fjernet kartong og emballasje, løft
maskinen av skumbunnen.
•• Pass på at støtten til trommelen a* tas av
sammen med bunnen og ikke sitter fast på
undersiden av maskinen.
•• Hvis du må legge ned maskinen for å ta av
bunnemballasjen b, legg den forsiktig over på
siden. Ikke legg den med fronten eller baksiden
ned.
*
Ta av boltenhetene
1
Start med de to nederste transportboltene a,
bruk den vedlagte skrunøkkelen for å løsne
transportboltene ved å vri de mot klokken.
2
Ta av boltenhetene ved å vrikke litt på dem og
samtidig dra dem ut.
NO
3
Sett inn hullpluggene.
•• Finn hullpluggene b som er inkludert i
tilbehørpakken eller festet på baksiden.
2
Sjekk om apparatet står helt i vater ved bruk av
et vaterpass a.
3
Stram de justerbare føttene med låsemuttere
b ved å skru mot klokken inntil bunnen av
maskinen.
4
Se over at alle låsemuttere på bunnen av
maskinen er strammet skikkelig.
Vatre maskinen
Sjekk vatringen
Når maskinen installeres, må den stå helt i vater.
•• Hvis den ikke er vatret skikkelig, kan den bli
ødelagt eller ikke virke som den skal.
Justering og vatring av føttene
Når maskinen installeres må den vatres opp. Hvis
den ikke er vatret skikkelig, kan den blir ødelagt
eller ikke virke som den skal.
1
Hvis gulvet er ujevnt, skru på de justerbare
føttene etter behov.
•• Ikke legg biter av tre osv. under føttene.
•• Pass på at alle fire føtter er stabile og hviler
på gulvet.
MERK
•• Riktig plassering og vatring av maskinen vil sikre
lang, jevn og pålitelig drift.
•• Maskinen må stå horisontalt og stødig.
•• Den må ikke «vippe» mellom hjørnene ved
ilegging.
•• Ikke la føttene til maskinen bli våte. Hvis det ikke
gjøres kan det føre til vibrasjon eller støy.
Bruk av anti–gli matter
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på noen
modeller.
Hvis du installerer vaskemaskinen på en glatt
overflate, kan den flytte seg på grunn av stor
vibrasjon. Feil vatring kan medføre feilfunksjon ved
støy og vibrasjon. Hvis dette skjer, monter antisklimatter under vatringsføttene og juster vatringen.
1
Rengjør gulvet for å sette på anti-sklimattene.
•• Bruk en tørr fille for å fjerne og rengjøre
fremmedlegemer og fuktighet. Hvis
fuktigheten vedvarer kan anti-sklimattene gli.
13
NO
2
Juster nivået etter at apparatet er plassert der
det skal stå.
Kontrollere gummipakningen på
vanninntaksslangen
3
Legg den klebrige siden a av anti–gli mattene
ned mot gulvet.
•• Det er mest effektivt å montere anti–gli
matter under de fremre føttene. Dersom det
er vanskelig å plassere mattene under de
fremre føttene på maskinen, plasser dem
under de bakre.
To gummipakninger a er lagt ved
vanninntaksslangene. De brukes for å forhindre
vannlekkasjer. Kontroller at tilkoblingen til kranene
er tette.
4
Plasser maskinen over anti–gli mattene.
•• Ikke fest den klebrige siden a av anti–gli
mattene til maskinens føtter.
MERK
•• Ekstra anti–gli matter er tilgjengelige hos LG
Electronics servicesenter.
Tilkobling av
vanninntaksslangen
Tilkoblingsinformasjon
•• Vanntrykket må være mellom 100 kPa og 1000
kPa (1,0 - 10,0 kgf/cm²). Hvis vanntrykket
er over 1000 kPa, bør det installeres en
dekompresjonsenhet.
•• Vanninntaksslangen skal ikke strammes for hardt
til ventilene.
•• Kontroller tilstanden til slangen jevnlig, og skift
den ut ved behov.
14
Tilkobling av slangen til
vannkranen
Koble til en slange av skruetypen til en kran
med gjenger
Skru slangetilkoblingen til vannforsyningen, som
har en ¾” gjenget kobling.
NO
MERK
•• Før inntaksslangen kobles til vannkranen,
skru på vannet for å skylle ut eventuelle
fremmedlegemer (skitt, sand, sagmugg, osv.) i
vannrørene. La vannet tømmes ned i en bøtte,
og kontroller vanntemperaturen.
4
Koble til en slange av skrutypen til en
kran uten gjenger
1
Skyv vanntilførselsslangen vertikalt oppover slik
at gummipakningen i slangen kan klebe seg
helt til kranen, og stram den så ved å skru den
mot høyre.
Plate
Tilførsel
slange
Løsne de fire festeskruene.
Øvre
kontakt
Gummiforsegling
Tilkobling av hurtigslange til en
kran uten gjenger
Festeskrue
2
1
Ta av føreplaten dersom kranen er for stor for
koblingen.
Skru ut ringplaten og løsne de fire
festeskruene.
Føreplate
Ringplate
2
3
Ta av føreplaten dersom kranen er for stor for
koblingen.
Føreplate
Trykk adapteren på enden av kranen slik at
gummipakningen danner en vanntett tilkobling.
Stram de fire festeskruene.
3
Trykk adapteren på enden av kranen slik at
gummipakningen danner en vanntett tilkobling.
Stram ringplaten og de fire festeskruene.
15
NO
4
Trekk låseplaten til koblingen ned, trykk
inntaksslangen inn på adapteren, og slipp
låseplaten. Pass på at adapteren låses på
plass.
Låseplate
Montere avløpsslangen
For modeller med tømmepumpe
Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn 100
cm over gulvet. Ellers vil vannet kanskje ikke kunne
tømmes eller tømmingen tar lang tid.
•• Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet
mot skader grunnet vannlekkasje.
MERK
•• Etter at inntaksslangen er koblet til vannkranen,
skru på vannet for å skylle ut eventuelle
fremmedlegemer (skitt, sand, sagmugg, osv.) i
vannrørene. La vannet tømmes ned i en bøtte,
og kontroller vanntemperaturen.
_DN
Tilkobling av slangen til maskinen
Fest tilførselsslangen til inntaktsventilen på
baksiden av maskinen.
MERK
•• Hvis det fremdeles lekker vann fra slangen
etter at tilkoblingen er utført, gjenta de samme
trinnene. Bruk den vanligste krantypen til
vannforsyningen. Hvis kranen er kvadratisk eller
for stor, ta av føreplaten før kranen settes inn i
adapteret.
•• Pass på at det ikke er noen bøy eller knekk på
slangen.
16
•• Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving
den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til
unormalt støy.
•• Når avløpsslangen henges på en utslagsvask,
sikre den godt med et tau.
BRUK
Bruk av vaskemaskinen
Bruk av maskinen
Før første gangs vask, velg Cotton (Bomull)vaskeprogrammet og ha i halv mengde
vaskemiddel. Start maskinen uten tøy i. Dette
fjerner eventuelle oljerester og vann i trommelen
som kan ha blitt igjen under produksjon.
1
Sorter vasken og legg den inn.
•• Sorter klesvasken etter tekstiltype, hvor
skitne plaggene er, farge og vaskemengde.
Åpne døren og legg vasken inn i maskinen.
2
Doser i vaskemiddel eller tøymykner.
•• Fyll på korrekt mengde såpe i såpeskuffen.
Hvis det ønskes legg til blekemiddel
eller tøymykner i de tilegnede rommene i
dispenseren.
3
Skru på maskinen.
•• Trykk på Strøm-knappen for å skru på
maskinen.
4
Velg ønsket vaskeprogram.
•• Trykk på syklusknappen flere ganger eller
vri syklusbryteren til den ønskede syklusen
er valgt.
•• Velg vasketemperatur og sentrifugehastighet.
Se på lappen med vaskeanvisning på klærne
dine.
5
Start program.
•• Trykk på Start/Pause-knappen for å starte
programmet. Maskinen vil bevege seg litt
frem og tilbake uten vann for å måle vekten
på tøyet. Hvis Start/Pause-knappen ikke blir
trykket på innen 15 minutter, vil maskinen
slå seg av og innstillingene blir slettet.
NO
6
Programslutt.
•• Når programmet er fullført høres en
melodi. Ta straks ut vasken fra maskinen
for å redusere krølling. Kontroller rundt
dørpakningen når du tar ut en vask, om
det kan være småplagg som sitter igjen i
gummipakningen.
Sortere tøyet
Sorter tøyet for å få best mulig resultat av vasken,
og gjør klart til vask i henhold til symboler på
vaskeanvisningene.
Sortering av skittentøyet
•• For beste vaskeresultat, sorter klærne dine etter
vaskeanvisningene. Etter hvilken type stoff og
vasketemperatur, og juster vaskeprogrammet
med tilpasset sentrifugehastighet.
•• Smuss (Kraftig, Normal, Lett): Sorter klær etter
hvor skitne de er.
•• Farget (hvitt, lyst, mørkt): Sorter hvite tekstiler
fra fargede tekstiler. Nye plagg som er mørke og
fargede vaskes alene første gang.
•• Lo (Loprodusenter, oppsamlere): Vask
loprodusenter og lo-oppsamlere for seg.
Sjekke vaskeanvisningen på
klærne
Symboler på vaskeanvisningene
Symbolene gir informasjon om tekstilene på plagget
og hvordan det skal vaskes.
Symbol
Vask / Type stoff
•• Normal vask
•• Bomull, blandet tekstil
•• Easy Care (syntetisk)
•• Syntetisk, blandet tekstil
•• Spesiell/finvask
•• Finvask
•• Kun håndvask
•• Ull, silke
•• Ikke vask
17
NO
MERK
•• Strekene under symbolet gir deg informasjon om
typen stoff og hvor mye mekanisk bearbeiding
det tåler.
•• Fjern alle plagg eller gjenstander fra den fleksible
pakningen for å forhindre skade på klær og
pakningen.
Sjekk klærne før vask
•• Kombiner store og små plagg i en vask. Legg inn
store ting først.
•• Store tekstiler må ikke være større enn
halvparten av den totale klesvasken. Ikke vask
ett plagg av gangen. Dette kan føre til ubalansert
belastning. Legg til ett eller to lignende plagg.
•• Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme.
Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker,
penner, mynter og nøkler kan skade både
maskinen og plaggene dine.
•• Vask tøy som krever finvask (strømper og
spilebh-er) i en vaskepose.
•• Lukk glidelåser, hekter og strikker for å sikre at
disse ikke setter seg fast i andre klær.
•• Forhåndsbehandle skitt og flekker ved å børste
en liten mengde vaskemiddel oppløst i vann på
flekker for å hjelpe med å løfte av skitt.
•• Se i foldene i den fleksible pakningen (grå) og
fjern små gjenstander.
FARE
•• Se til at klær ikke settes fast mellom døren og
pakningen, ellers kan klærne bli ødelagt under
vask.
Påfylling av
rengjøringsprodukter
Mengde vaskemiddel
•• Vaskemiddel må brukes i henhold til
instruksjonene fra produsenten av
vaskemiddelet, og velges i henhold til type, farge,
hvor skittent tøyet er og vasketemperaturen.
•• Hvis meldingen for mye såpe oppstår, reduser
såpemengden.
•• Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan
det føre til for mye skum og resultere i dårlige
vaskeresultater.
•• Hvis du ønsker å bruke flytende vaskemiddel,
følg anvisningene som er gitt av
vaskemiddelprodusenten.
•• Du kan helle flytende vaskemiddel direkte
inn i hovedskuffen for såpe hvis du starter
programmet straks.
•• Ikke bruk flytende vaskemiddel hvis du bruker
Delay End (Forsinkelse), eller hvis du har valgt
Pre-Wash (Forvask), fordi da kan såpen bli
hard.
•• Vaskemiddelmengden kan måtte justeres ved
forskjellig vanntemperatur, hardheten på vannet,
størrelsen på vasken, og hvor skitten den er. For
best mulig resultat, ikke bruk for mye såpe.
•• Se på vaskeanvisningene på klærne før du
velger vaskemiddel og vanntemperatur.
•• Bruk bare vaskemiddel egnet til de forskjellige
tekstiltypene:
−− Flytende vaskemiddel er ofte beregnet for
delikate tekstiler, f.eks. farget tøy, ull, ømfintlig
eller mørkt tøy.
−− Pulvervaskemiddelet er egnet for alle typer
tøy.
18
NO
−− For best vaskeresultat på hvite og lyse klær,
bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel.
−− Vaskemiddelet spyles fra skuffen ved
begynnelsen av vaskeprogrammet.
MERK
Dosering vaskemiddel-tabletter
Vaskemiddel-tabletter er også tilgjengelig til
tøyvask.
1
Åpne døren og legg tablettene inn i trommelen.
2
Legg inn vasketøyet i trommelen og lukk døren.
•• Ikke la såpepulveret bli hardt. Hvis du gjør det,
kan det føre til blokkeringer, dårlig skylleresultat
eller lukt.
•• Full mengde: I henhold til produsentens
anbefaling
•• Liten vask: ¾ av normal mengde
•• Minimumsmengde: ½ av normal mengde
Fylle på vaskemiddel
•• Hovedvask a bare ~ J
•• Vaskemiddel for Pre-Wash (Forvask) b og
hovedvask a ~ d # J
MERK
•• Ikke legg tablettene i skuffen.
Tilsetting av tøymykner
•• Ikke overskrid den maksimale fyllingslinjen.
Overfylling kan forårsake for tidlig tilføring av
tøymykner, noe som kan sette flekker på tøyet.
Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
MERK
•• Bruk riktig mengde vaskemiddel. For mye
vaskemiddel, blekemiddel eller tøymykner kan
føre til overflyt.
•• Når du velger Pre-Wash (Forvask) fordel
doseringen i ⅓ til forvask og ⅔ til hovedvask.
19
NO
•• Ikke etterlat tøymykner i såpeskuffen i mer enn 2
dager (tøymykneren kan bli hard).
•• Tøymykner porsjoneres automatisk i siste
skylling.
•• Ikke åpne skuffen mens maskinen får tilført vann.
•• Løsemidler (benzen, osv.) må ikke brukes.
MERK
•• Ikke hell tøymykner rett på klærne, da det kan
medføre flekker.
Tilsetting av vannavherder
En vannavherder, som avkalkningsmiddel, kan
brukes for å begrense bruken av vaskemiddel i
områder med veldig hardt vann.
•• Doser først vaskemiddel, så vannavherder.
Doser etter mengden spesifisert på pakningen.
20
NO
Kontrollpanel
Betjeningspanelets funksjoner
a
Strøm knappen
b
•• Trykk på Strøm-knappen for å skru på maskinen.
Programbryter
c
•• Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klær.
•• Lampen vil tennes for å angi valgt program.
Start/Pause knappen
d
•• Denne Start/Pause-knappen brukes for å starte vaskeprogrammet eller sette det på pause.
•• Hvis det er behov for et midlertidig stopp i vaskeprogrammet, trykk på Start/Pause-knappen.
Ekstra valg og funksjoner
e
•• For bedre vaskeytelse er det gjort tilgjengelig ekstra valg og funksjoner. Flere av tilleggsinnstillingene
kan tilpasses.
•• For å bruke de ekstra funksjonene, trykk og hold inne knappen i 3 sekunder. Tilhørende symbol lyser
i displayet.
•• For å bruke Remote Start (Fjernstart)-funksjonen, se SMARTFUNKSJONER.
•• Dette gjør det mulig for deg å velge tilleggsprogrammer, og vil lyse når det er valgt.
−− q : Når dette ikonet lyser opp, stopper pipelyden.
−− G : Når tallet for omdreining på sentrifugeringen er lagt til, lyser dette symbolet.
−− d : Når kraftig tilsmusset tøy blir intensiv-vasket, lyser dette symbolet.
−− f : Dette symbolet lyser når maskinen er tilkoblet et trådløst lokalt nettverk ( WLAN ).
Wash+Dry (Vask+Tørking)( )
f
•• ( ) indikerer tørkekapasiteten, som varierer på ulike modeller.
AI DD
•• AI DD M sørger for ønsket vasking og sentrifugering.
•• M aktiveres når Cotton (Bomull), Mixed Fabric (Blandet tekstiler), Easy Care (Syntetisk)
programmene velges og benyttes.
21
NO
g
Display
•• Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, valg og statusmeldinger. Når maskinen er
skrudd på, vil standardinnstillingene lyse på skjermen.
−− 18:88: Når et vaskeprogram er valgt, vil standard kjøretid for programmet vises i displayet. Standard
kjøretid endres etter hvilke valg som tas.
−− H : Når dette symbolet lyser, kan ikke døren åpnes.
−− k : Når tøyet vaskes, lyser dette symbolet.
−− p : Når tøyet sentrifugeres for å fjerne mest mulig vann, lyser dette symbolet.
−− % : Når tøyet tørkes etter at vaskeprogrammet er ferdig, lyser dette symbolet.
Programtabell
Vaskeprogram
Program
Cotton (Bomull)
Beskrivelse
Gir bedre ytelse ved å kombinere ulike trommelbevegelser.
Fargeekte plagg (skjorter, nattøy, pysjer osv.) og normalt skittent
bomullstøy (undertøy).
Riktig temperatur
40 °C (Kald til 95 °C)
Maks. sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Cotton+ (Bomull+)
Beskrivelse
Gir optimalisert vaskeytelse for store klesmengder med mindre
energiforbruk.
Bruk til fargefaste plagg (skjorter, nattkjoler, pysjamas osv.) og normalt
skitne bomullsplagg (undertøy).
Riktig temperatur
60 °C (Kald til 60 °C)
Maks. sentrifugehastighet
1400 opm
Program
TurboWash 59
Beskrivelse
Fullfører hele syklusen i løpet av 59 minutter.
Brukes på forskjellige tekstiltyper med unntak av spesielle plagg (silke/
delikate, sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner).
Varigheten av syklusen vil variere avhengig av forutsetningene for
vanntilførsel, mengde og type klær.
Riktig temperatur
40 °C (Kald til 60 °C)
Maks. sentrifugehastighet
1400 opm
22
Maksimal
tøymengde
Maksimal
tøymengde
Maksimal
tøymengde
Til kapasitet
Til kapasitet
5 kg
NO
Program
Mixed Fabric (Blandet tekstiler)
Maksimal
tøymengde
Beskrivelse
Gjør det mulig å vaske forskjellige tekstiler samtidig.
Forskjellige tekstiltyper med unntak av spesielle plagg (silke/delikate,
sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner).
Riktig temperatur
40 °C (Kald til 60 °C)
Maks. sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Easy Care (Syntetisk)
Beskrivelse
Dette programmet egner seg for dagligskjorter som ikke trenger å
strykes etter vask.
Brukes på plagg av polyamid, akryl og polyester.
Riktig temperatur
40 °C (Kald til 60 °C)
Maks. sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Allergy Care (Allergi)
Beskrivelse
Bidrar til å fjerne allergener som støv, pollen og pelshår.
Brukes på bomull, undertøy, putetrekk, sengetøy, babyklær
Riktig temperatur
60 °C
Maks. sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Steam Refresh
(Forfriskende damp)
Beskrivelse
Fjerner krøller innen 20 minutter med damp.
Klærne kan bli våte. De blir tørre nok til å ta på etter å ha hengt til tørk i
10–30 minutter.
Brukes på bomullsblandinger, skjorter av polyesterblanding og bluser.
Riktig temperatur
-
Maks. sentrifugehastighet
-
Program
Delicates (Finvask)
Beskrivelse
Fine klær som undertøy, bluser, osv.
Riktig temperatur
20 °C (Kald til 40 °C)
Maks. sentrifugehastighet
800 opm
Maksimal
tøymengde
Maksimal
tøymengde
Maksimal
tøymengde
Maksimal
tøymengde
4 kg
4 kg
4 kg
3 klesplagg
3 kg
23
NO
Program
Hand/Wool (Håndvask/Ullvask)
Beskrivelse
For hånd og maskinvaskbare finklær som vaskbar ull, dameundertøy,
kjoler osv. (Bruk vaskemiddel beregnet for ullvask.) Bruk på ull, silke,
klær som bør håndvaskes, finklær og ømtålig tøy.
Riktig temperatur
30 °C (Kald til 40 °C)
Maks. sentrifugehastighet
800 opm
Program
Speed 14 (Hurtigvask 14 min)
Beskrivelse
Gir en hurtig vasketid for små mengder og lett skitne klær.
Riktig temperatur
20 °C (20 °C til 40 °C)
Maks. sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Dry Only (Kun Tørk)
Beskrivelse
Bruker de automatiske programmene for å tørke de fleste klesvasker.
For mest mulig jevn tørking, sørg for at alle klesplagg ligner hverandre i
stoff og tykkelse.
Riktig temperatur
-
Maks. sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Wash+Dry (Vask+Tørking)
Beskrivelse
Gir en uavbrutt prosess med vasking og tørking i samme program.
Brukes på en liten vaskemengde som kan tørkes.
Riktig temperatur
40 °C (Kald til 95 °C)
Maks. sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Tub Clean (Rengjøring av trommelen)
Beskrivelse
Spesialfunksjon for å rengjøre innsiden av maskinen din.
Program
Download Cycle
(Last ned program)
Beskrivelse
Download Cycle (Last ned program)-funksjonen får du lastet ned
nye og spesielle vaskeprogram til vaskemaskinen din ved hjelp av
en smart-telefon. Standardprogrammet er på Rinse (Skylling) +
Spin (Sentrifugering).
Riktig temperatur
-
Maks. sentrifugehastighet
1400 opm
24
Maksimal
tøymengde
Maksimal
tøymengde
Maksimal
tøymengde
Maksimal
tøymengde
Maksimal
tøymengde
2 kg
2 kg
Til kapasitet
(Tørk)
Til kapasitet
(Tørk)
1 ting vaskes om
gangen
NO
MERK
•• Velg vasketemperatur og sentrifugehastigheten for det ønskede programmet.
•• Sjekk alltid vaskeanvisningen på klærne dine før du vasker de.
•• Maksimum sentrifugehastighet varierer etter modell, program og tøymengde.
25
NO
Tørkeprogram
Program
Normal %
Beskrivelse
Reduserer tørketiden og energiforbruket i løpet av tørkesykluser for bomull.
Brukes på bomull eller lintøy som bomullshåndklær og t-skjorter.
Maksimal tøymengde
Til kapasitet
Program
Iron (Stryke) -
Beskrivelse
Passer for stryketøy – å tørke klær lett i fuktig tilstand.
Bruk på bomull- eller linstoffer som er strykeklare på slutten av programmet.
Maksimal tøymengde
Til kapasitet
Program
Low Temp. (Lav temp.) *
Beskrivelse
Tørking med lav temperatur gir mindre slitasje på tøyet.
Bruk på lettstelte plagg og syntetiske stoffer.
Maksimal tøymengde
3,5 kg
Program
Normal Eco (
Beskrivelse
Egnet for energibesparende tørkeprogram.
Brukes på bomull eller lintøy som bomullshåndklær og t-skjorter.
Maksimal tøymengde
Til kapasitet
Program
Beskrivelse
Maksimal
tøymengde
Time Dry 30 min.
(Tørketid 30 min.)
Time Dry 60 min.
(Tørketid 60 min.)
Time Dry 120 min.
(Tørketid 120 min.)
Du kan endre tørketiden i henhold til maksimal last.
1 kg
2 kg
4 kg
Sett program ‘Vask : Cotton+ (Bomull+) ,60 °C, 1400 RPM’ and ‘Tørk : Normal Eco(()’ for test i henhold
til EN50229.
MERK
•• Velg maksimal valgbar sentrifugehastighet i vaskeprogrammet for å sikre gode tørkeresultater.
•• Der tøymengden som skal vaskes og tørkes i ett program ikke overstiger maksimal tillatt vekt for
tørkeprogrammet, anbefales vask og tørk i en sammenhengende sekvens.
•• Testresultatet er avhengig av vanntrykk, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur,
romtemperatur, type og mengde klesvask, type og mengde vaskemiddel, svingninger i strømtilførselen og
valgte tilleggsbehandlinger.
•• Nøytralt vaskemiddel anbefales.
•• Vasketemperaturen kan variere fra temperaturen som står i tabellen.
26
NO
Ekstra valg
Wrinkle
Care
Rinse+
Add Item Pre-Wash
Dry (Tørk) EcoHybrid
(Krølle
(Skylling+)
(Legg til) (Forvask)
behandling)
Program
Steam
(Damp)
Cotton (Bomull)
#
#
#
#
#
#
#
Cotton+ (Bomull+)
#
#
#
#
#
#
#
TurboWash 59
#
#
#
#
#
#
#
Mixed Fabric
(Blandet tekstiler)
#
#
#
#
#
#
#
Easy Care
(Syntetisk)
#
#
#
#
#
#
#
Allergy Care
(Allergi)
#*
#
#
#
#
Steam Refresh
(Forfriskende
damp)
#*
Delicates
(Finvask)
#
#
Hand/Wool
(Håndvask/
Ullvask)
#
#
Speed 14
(Hurtigvask 14
min)
#
Dry Only
(Kun Tørk)
Wash+Dry
(Vask+Tørking)
#
#
#
#
#
#*
#
#
#*
#
#
#
Tub Clean
(Rengjøring av
trommelen)
* Dette valget er automatisk inkludert i programmet og kan ikke oppheves.
27
NO
Ekstra valg og funksjoner
Rinse (Skylling)
* Denne funksjonen er bare tilgjengelig på noen
modeller.
Du kan bruke ekstra valg og funksjoner for å
tilpasse programmene.
Bruk denne funksjonen ved å trykke på
Rinse+ (Skylling+)-knappen. Denne funksjonen
anbefales for mennesker med vaskemiddelallergier.
Steam (Damp)
Bruk dette valget for ekstra skylling én gang.
Bruk denne funksjonen for å benytte den
forbedrede vaskefunksjonen. Denne funksjonen
bruker lite energi.
Dry (Tørk) %
1
Trykk på Strøm-knappen.
2
Velg et vaskeprogram
3
Trykk på Steam (Damp)-knappen.
4
Trykk på Start/Pause-knappen.
Wrinkle Care (Krølle behandling)
Bruk dette alternativet for å redusere rynker med
damping etter sentrifugeringen.
1
Trykk på Strøm-knappen.
2
Velg et vaskeprogram
3
Trykk på Wrinkle Care (Krølle behandling)knappen i 3 sekunder.
4
Trykk på Start/Pause-knappen.
28
Rinse+ (Skylling+) G
Bruk automatiske programmer for å tørke de
fleste klesvaskene. Elektroniske sensorer måler
temperaturen på avgassen for å øke eller senke
tørketemperaturene for raskere reaksjonstid og
tettere temperaturkontroll.
•• Kaldt vann fra springen må være på under
tørkesykluser .
•• Denne vaskemaskinens automatiske prosess fra
vasking til tørking kan velges på en enkel måte.
•• For mest mulig jevn tørking, sørg for at alle
klesplagg ligner hverandre i stoff og tykkelse.
•• Ikke overfyll vaskemaskinen ved å stappe for
mange plagg inn i trommelen. Tøy må kunne
tumle fritt.
•• Hvis du åpner døren og tar ut vasken før
vaskemaskinen har fullført programmet, husk å
trykke på Start/Pause-knappen.
•• Ved å trykke på Dry (Tørk)-knappen, velger du:
Normal-Time (Tid) (30-60-120)-Iron (Stryke)Low Temp. (Lav temp.)-Normal Eco.
•• Tørkeprogrammet kan vare opptil sju timer.
•• Disse tørketidene er bare veiledende for å hjelpe
deg å stille maskinen til manuell tørking.
•• Når tørkingen nærmer seg slutten, vises
‘Cool Down (Nedkjøling)’ på displayet.
‘Cool Down (Nedkjøling)’ betyr færre rynker.
Tørkeprogrammet er allerede ferdig. Trykk på
hvilken som helst knapp og ta ut klærne. Hvis du
ikke trykker på Start/Pause-knappen, avsluttes
programmet etter omtrent 4 timer.
NO
Ullplagg
EcoHybrid )
Ullplagg må ikke tørkes i tørketrommel. Strekk dem
inn i opprinnelig form, og tørk dem flatliggende.
Bruk denne funksjonen for luftkondensering uten
bruk av vann.
Vevde og løkkestrikkede materialer
1
Trykk på Strøm-knappen.
Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan krype
med varierende mengde, avhengig av kvaliteten.
Disse tekstiltypene må alltid strekkes straks etter
tørking.
2
Velg et tørkeprogram.
3
Trykk på EcoHybrid-knappen i 3 sekunder.
4
Trykk på Start/Pause-knappen.
Permanent press og syntetiske plagg
Ikke overfyll vaskemaskinen.
Ta ut plagg som skal ha permanent press så snart
vaskemaskinen stanser, for å redusere krølling.
Babytøy og nattøy
MERK
•• Funksjonen er tilgjengelig i Normal eller
Iron (Stryke) programmet.
Alltid sjekk fabrikantens instruksjoner.
Delay End (Forsinkelse)
Gummi og plast
Bruk denne funksjonen for å automatisk starte og
fullføre etter et angitt tidsintervall.
Ikke tørk noe som er laget av, eller som inneholder
gummi eller plast, som:
•• Forklær, smekker, stoltrekk
•• Gardiner og bordduker
•• Badematter
Fiberglass
Ikke tørk gjenstander av fiberglass i
vaskemaskinen. Glasspartikler som blir etterlatt
i vaskemaskinen kan sette seg fast i klærne, og
forårsake hudirritasjon.
MERK
•• Når du slår av vaskemaskinens tørkesyklus, kan
tørkeviftemotoren betjenes for å spare seg selv i
60 sekunder.
•• Vær forsiktig når du tar ut klærne fra
vaskemaskinen, tøyet eller vaskemaskinen kan
være varme.
•• Den estimerte tørketiden varierer fra selve
tørketiden i løpet av den automatiske syklusen.
Type stoff, størrelse på lasten, og tørrhet valgt, vil
påvirke tørketiden.
•• Når du velger bare tørking, kjører sentrifugen
automatisk for energieffektivitet.
1
Trykk på Strøm-knappen.
2
Velg et vaskeprogram
3
Trykk på Delay End (Forsinkelse)-knappen for
å angi tid.
4
Trykk på Start/Pause-knappen.
MERK
•• Forsinkelsestiden er tiden som gjenstår til
programmet er ferdig, ikke starten. Den faktiske
driftstiden kan variere grunnet vanntemperatur,
vaskemengde og andre faktorer.
•• For å avslutte innstillingen, trykk på
Strøm-knappen.
•• Unngå å bruke flytende vaskemiddel til dette
alternativet.
29
NO
Wi-Fi
f
Child Lock (Barnelås)
Når WLAN er tilkoblet vil Wi-Fi symbolet på
betjeningspanelet lyse.
Brukes for å låse knappene på betjeningspanelet.
Denne funksjonen kan forhindre at barn endrer
programmer eller bruker maskinen.
Add Item (Legg til)
MERK
Bruk dette valget for å legge inn eller ta ut tøy etter
at vaskeprogrammet er startet.
1
Trykk på Add Item (Legg til)-knappen når
LED-lampen lyser.
2
Åpne døren etter at låsen har åpnet seg.
3
Legg til eller ta ut tøy.
4
Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen.
Pre-Wash (Forvask) I
Bruk dette valget for å vaske kraftig tilsmusset tøy.
•• Når denne funksjonen er aktivert, låses alle
knappene unntatt Strøm-knappen.
•• Når kontrollene er låst, vises CL og gjenstående
tid blinker på displayet under vasking så lenge
barnesikringen er aktivert.
•• Å skru av strømmen vil ikke tilbakestille
barnesikringen. Du må deaktivere dette
alternativet før du får tilgang til noen andre
funksjoner.
Låse betjeningspanelet
1
Slå på maskinen.
2
Trykk og hold inne Delay End (Forsinkelse) og
Add Item (Legg til)-knappen i 3 sekunder.
•• Du vil høre en pipelyd, og CL vil dukke opp i
displayet.
1
Trykk på Strøm-knappen.
2
Velg et vaskeprogram
Låse opp betjeningspanelet
3
Trykk på Pre-Wash (Forvask)-knappen i 3
sekunder.
1
Slå på maskinen.
4
Trykk på Start/Pause-knappen.
2
Trykk og hold inne Delay End (Forsinkelse)
og Add Item (Legg til)-knappen samtidig i 3
sekunder for å deaktivere denne funksjonen.
Temp.
Denne funksjonen brukes for å velge vaske- og
skylle-temperatur for det valgte programmet. Trykk
på knappen inntil den ønskede innstillingen lyser.
All skylling skjer med kaldt springvann.
•• Velg vanntemperaturen som er best egnet for
den type klær du vasker. Følg kleslappene med
vaskeanvisninger for best resultat.
30
NO
Spin (Sentrifugering) p
Bruk dette valget for å endre
sentrifugehastigheten. Trykk på
Spin (Sentrifugering)-knappen gjentatte ganger
for å endre hastighet.
1
Trykk på Strøm-knappen.
2
Velg et vaskeprogram
3
Trykk på Spin (Sentrifugering)-knappen for å
velge sentrifugehastigheten.
4
Trykk på Start/Pause-knappen.
MERK
•• Når du velger No (Nei), vil trommelen likevel
rotere en kort tid for å tømme raskt.
Beep On/Off (Lyd på/av) q
Funksjonen kan bare velges når maskinen er i
drift.
•• Trykk og hold inne
Wrinkle Care (Krølle behandling) og
Dry (Tørk)-knappen i 3 sekunder for å stille inn
denne funksjonen.
MERK
•• Når denne funksjonen blir aktivert, lagres
innstillingen i minnet, selv etter at strømmen til
maskinen er slått av.
•• Hvis du vil skru av lydsignalet, gjentar du
ganske enkelt prosessen.
31
SMARTFUNKSJONER
Bruk av LG SmartThinQ
applikasjonen
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modellen
med en a eller b logo.
Før bruk av LG SmartThinQ
1
Sjekk avstanden mellom apparatet og den
trådløse ruteren (trådløst nettverk).
•• Hvis avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren er for stor, vil signalstyrken
bli svekket. Ruteren vil da bruke lengre tid
på registrering av enheten, og installasjonen
kan mislykkes.
2
Slå av mobildata eller cellulærdata på
smarttelefonen din.
3
Koble smarttelefonen din til den trådløse
ruteren.
32
NO
MERK
•• For verifisering av det trådløse nettverket, sjekk
at Wi-Fi f symbolet på betjeningspanelet lyser.
•• Enheten støtter kun 2,4 GHz Wi-Fi nettverk.
For å sjekke nettverksfrekvensen, kontakt
internettleverandøren din eller slå opp i
håndboken for den trådløse ruteren.
•• LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med nettverkstilkoblingen eller feil
eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
•• Hvis apparatet har problemer med å koble til
Wi-Fi nettverket, kan dette skyldes at den står
for langt unna ruteren. Kjøp en Wi-Fi forsterker
(signalforsterker) for å forbedre Wi-Fi signalets
styrke.
•• Wi-Fi nettverket kan kanskje ikke kobles til, eller
kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets
miljø.
•• Problemer med nettverksforbindelsen kan
skyldes feil fra internettleverandørens side.
•• De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten
til den trådløse nettverkstjenesten.
•• Enheten kan ikke registreres på grunn av
problemer med den trådløse overføringen. Koble
fra strømmen på enheten, vent noen minutter og
prøv igjen.
•• Brannmuren på den trådløse ruteren er aktivert,
deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
•• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en
kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk
spesialtegn)
•• Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan
variere avhengig av mobilens operativsystem
(OS) og produsenten.
•• Hvis sikkerhetsprotokollen for ruteren er satt
til WEP, er det mulig at nettverket ikke startes
opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (WPA2
anbefales.), deretter registrerer du produktet på
nytt.
NO
Installer LG SmartThinQ
Søk på LG SmartThinQ-appen i Google Play
Store eller Apple App Store på en smarttelefon.
Følg instruksene for å laste ned og installere
programmet.
Trådløs funksjon
Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved
bruk av de praktiske smartfunksjonene.
Vaskesyklus (Remote Start (Fjernstart),
Download Cycle (Last ned program))
Still inn eller last ned ønsket program og styr med
fjernkontroll.
Tub Clean (Rengjøring av trommelen)assistent
Funksjonen viser hvor mange programmer
som gjenstår før det er tid for syklusen
Tub Clean (Rengjøring av trommelen).
MERK
•• Hvis du endrer din trådløse ruter,
internettleverandør eller passord,
slett den registrerte maskinen fra
LG SmartThinQ-applikasjonen og registrer den
på nytt.
•• Appen er gjenstand for endringer i forbindelse
med videreutvikling uten videre varsel.
•• Funksjoner kan variere etter modell.
Fjernstyrt bruk av maskinen
Remote Start (Fjernstart)
Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du
kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor
lenge det er til syklusen er ferdig.
Bruk av funksjonen
1
Trykk på Strøm-knappen.
Energiovervåking
2
Legg skittenklærne inn i trommelen.
Kontroller strømforbruket for de siste programmene
som er brukt, og månedlig gjennomsnitt.
3
Trykk og hold inne
Remote Start (Fjernstart)-knappen i 3
sekunder for å aktivere funksjonen.
Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å
diagnostisere og løse problemer med maskinen,
basert på bruksmønsteret.
4
Starte en syklus fra
LG SmartThinQ-applikasjonen på
smarttelefonen din.
Innstillinger
MERK
Smart Diagnosis
Ulike funksjoner er tilgjengelige.
Push-varsel
Denne funksjonen gir statusmeldinger så
brukeren kan ha kjennskap til status på
maskinen. Meldingene blir sendt selv om
LG SmartThinQ-applikasjonen er avslått.
•• Når funksjonen er aktivert, kan du starte en
syklus fra LG SmartThinQ-smarttelefonappen.
Hvis syklusen ikke er startet vil maskinen vente
med å starte syklusen til den slås av fjernstyrt via
applikasjonen eller funksjonen blir deaktivert.
•• Når fjernstart blir aktivert, låses døren
automatisk.
Deaktivere funksjonen
Når funksjonen er aktivert, trykk og hold inne
Remote Start (Fjernstart)-knappen i 3 sekunder
for å deaktivere. Funksjonen må deaktiveres før
maskinen kan brukes manuelt.
33
NO
Download Cycle (Last ned program)
Last ned nye og spesielle sykluser som ikke er
inkludert som standardsykluser på maskinen.
Maskiner som er registrert kan laste ned en rekke
spesielle sykluser som er spesifikke for maskinen.
Bare ett program kan lagres på maskinen om
gangen.
Når programnedlastingen er ferdig i maskinen,
beholder produktet det nedlastede programmet
inntil et nytt program er lastet ned.
Standby-modus
Standby-modus /
0,5 W
Nettverkets standby-strømforbruk /
2,0 W
Tiden etter at styringssystemet
for strømforbruk, eller en lignende
funksjon, slår utstyret automatisk over
på standby-modus og/eller slår det
av og/eller den tilstanden som skaper
nettverksstandby
20 min.
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på
CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene
(som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send
en epost til opensource@lge.com. Dette tilbudet
er gyldig i tre år etter vår siste forsendelse av dette
produktet. Tilbudet er gyldig for enhver som innehar
denne informasjonen.
Bruk av Smart Diagnosis
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modellen
med en c eller d logo.
Smart Diagnosis gjennom
kundeinformasjonssenteret
Bruk funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter, når produktet har feil eller
funksjonssvikt. Du må bare bruke denne funksjonen
til å ta kontakt med serviceteknikeren, ikke i løpet
av vanlig bruk.
1
Trykk på Strøm-knappen for å skru på
maskinen. Ikke trykk på noen andre knapper.
2
Når servicesenteret ber om det, plasser
mikrofonen på telefonen din nært
Smart Diagnosis-ikonet.
x.
Ma
mm
0
1
34
NO
3
Trykk og hold inne Temp.-knappen i 3
sekunder.
4
Hold telefonen på plass til toneoverføringen er
fullført. Gjenværende tid for dataoverføringen
vises.
•• Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt
telefonen mens tonene sendes.
•• Hvis personen på servicesenteret ikke kan
få et nøyaktig opptak av dataene, kan du bli
bedt om å forsøke igjen.
5
Så snart nedtellingen er gjort og tonene har
stoppet, fortsett samtalen din med agenten på
servicesenteret, som så vil være i stand til å
hjelpe deg ved bruk av informasjonen som er
sendt til analyse.
MERK
•• Denne funksjonen er avhengig av lokal
samtalekvalitet.
•• Kommunikasjonen kan fungere bedre og du kan
få bedre service hvis du bruker fasttelefonen.
•• Hvis dataoverføringen blir dårlig på grunn av
dårlig samtalekvalitet, kan det hende du vil få en
dårligere Smart Diagnosis-service.
35
VEDLIKEHOLD
NO
ADVARSEL
•• Ta ut støpselet før rengjøring av maskinen for å unngå faren for elektrisk støt. Overses denne
advarselen, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
•• Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre maskinen. De kan
skade overflaten.
Rengjøring etter hvert bruk
Stell etter vask
•• Etter at programmet er ferdig, tørk av døren og
dørpakningen for å fjerne all fuktighet.
•• La døren stå litt åpen for å tørke trommelen
innvendig.
•• Tørk av overflaten på maskinen med en tørr klut
for å fjerne all fuktighet.
ADVARSEL
•• Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet
fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på
kontrollpanelet for å betjene produktet.
Rengjøre maskinen innvendig
•• Bruk et håndkle eller en tørr klut for å tørke rundt
døråpningen og dørglasset.
•• Ta alltid ut vasken fra maskinen så snart
programmet er fullført. Hvis du etterlater fuktige
plagg i maskinen, kan det forårsake krølling,
farging og lukt.
Rengjør maskinen jevnlig
Tub Clean
(Rengjøring av trommelen)
ADVARSEL
•• La døren stå åpen for å tørke innsiden av
trommelen dersom det er trygt og barn er under
oppsyn.
Rengjøre maskinen utvendig
Bruk denne funksjonen for å rengjøre innsiden av
maskinen.
I dette programmet brukes et høyere vann-nivå ved
høyere sentrifugehastighet. Funksjonen kjøres én
gang i måneden (eller oftere hvis det trengs) for å
fjerne opphopning av vaskemiddel og annet plakk.
1
Fjern alle plagg og gjenstander fra
vaskemaskinen og lukk døren.
2
Åpne såpeskuffen og fyll på avkalkings-pulver i
rommet for hovedvask.
•• Legg tabletter inn i trommelen.
3
Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
Riktig stell av maskinen kan få den til å vare lenger.
Utvendig
Tørk straks av alt søl med en fuktig klut.
Dør
Vask av med en fuktig klut på innsiden og utsiden,
og tørk den deretter av med en tørr klut.
36
NO
4
Slå på maskinen og velg funksjon
Tub Clean (Rengjøring av trommelen).
•• tcL vil ses på displayet.
5
Trykk på Start/Pause-knappen for å starte.
6
Etter at programmet er ferdig, la døren stå åpen
for å la vaskemaskinåpningen, pakningen og
glassdøren tørke.
FARE
•• La døren stå åpen for å tørke innsiden av
trommelen dersom det er trygt og barn er under
oppsyn.
Rengjøre filteret i vanninntaket
Filteret i vanninntaket samler opp kalk og eventuelt
smårusk som kan finnes i vannet som forsynes til
maskinen.
Rengjør vanninntaksfilteret jevnlig.
MERK
•• Steng stoppekranen hvis maskinen skal forlates
for en lengre periode (f.eks. ferie), spesielt hvis
det ikke er noe gulvavløp (sluk) i umiddelbar
nærhet.
•• Feilmeldingen 1E vises på kontrollpanelet når
vannet ikke kommer inn i vaskemiddelskuffen.
•• Er vannet veldig hardt eller inneholder kalkrester
kan filteret i vanninntaket bli tett.
1
Steng vannkranen og skru løs
vanninntaksslangen.
2
Rens filteret med en mediumstiv tannbørste.
Rengjøring av filteret til
tømmepumpen
Avløpsfilteret samler opp tråder og små gjenstander
som kan befinne seg i vasken. Kontroller jevnlig at
filteret er rent for å sikre jevn drift av maskinen.
La vannet avkjøles før du rengjøring av filteret til
tømmepumpen. Nødsåpning av døren eller utføre
en nødsevakuering.
1
Ta ut strømkontakten.
2
Åpne frontdekselet og trekk ut slangen.
3
Skru ut avløpspluggen a, og tøm ut vannet.
Skru sakte ut filteret til avløpspumpen b for å
tømme ut vannet og fjerne små gjenstander.
37
NO
4
Etter rengjøring av filteret til tømmepumpen, ta
ut filteret og sett inn avløpspluggen.
5
Lukk frontdekselet.
FARE
•• Vær forsiktig når du tømmer, vannet kan være
varmt.
•• Kjør programmet for rengjøring av trommelen
én gang i måneden (eller flere ganger hvis det
trengs) for å fjerne rester av såpe og andre
rester.
Rengjøre vaskemiddelskuffen
Vaskemiddel og tøymykner kan bli liggende igjen
i vaskemiddelskuffen. Ta ut skuffen og innleggene
og kontroller om det er rester der én eller to ganger
hver måned.
1
38
Ta ut vaskemiddelskuffen ved å dra den ut til
den stopper.
•• Trykk ned frigjøringsknappen og ta ut
skuffen.
2
Fjern rester av vaskemiddel og tøymykner.
•• Skyll innleggene og skuffen i varmt vann for
å fjerne rester av vaskemiddel og tøymykner.
Bare bruk vann til å rengjøre såpeskuffen.
Tørk innleggene og skuffen med en tørr klut
eller håndduk.
3
For å rengjøre skuffåpningen, bruk en klut eller
en børste som ikke er av metall for å rengjøre
fordypningen.
•• Fjern alle rester fra øvre og nedre delene av
fordypningen.
4
Tørk av all fuktighet i fordypningen med en myk
klut eller et håndkle.
5
Sett sammen delene til skuffen og sett den på
plass igjen.
FEILSØKING
NO
Ved bruk av maskinen kan det oppstå feilmeldinger eller funksjonssvikt. Følgende tabeller inneholder
mulige årsaker og tips for hvordan fikse feilene.
Før du tar kontakt med servicesenteret
Du kan fikse de fleste problemer selv, og med det spare tid og penger siden du ikke må ringe LG
Electronics servicesenter. Følgende tabell vil hjelpe deg med feilsøkingen.
Feilmeldinger
Maskinen er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig.
Hvis maskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende før du ringer LG
Electronics servicesenter.
Symptomer
1E
INLET ERROR
Mulige årsaker og løsninger
Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig i området. Maskinen får ikke tatt inn
vann eller det tas inn sakte.
•• Sjekk en annen kran i huset.
Vannkranen er ikke helt åpen. Maskinen får ikke tatt inn vann eller det
tas inn sakte.
•• Åpne kranen helt.
Slangen(e) til vanninnløpet er bøyd(e).
•• Rett ut vannslangen eller reinstaller vanninntaksslangen
Filteret på vanninntaksslangen(e) er tett(e).
•• Kontroller og rengjør filteret til vanninntaksslangen.
Hvis det har oppstått lekkasje i Aqua stop-slangen, vil indikatoren lyse
rødt.
•• Bytt ut Aqua stop-vannforsyningsslangen.
OE
WATER OUTLET
ERROR
Avløpsslangen er bøyd eller tett. Vannet i maskinen kan ikke tømmes
eller tømmes for sakte.
•• Rengjør og rett ut avløpsslangen.
Avløpsfilteret er tett.
•• Sjekk og rengjør avløpsfilteret.
UE
UNBALANCE ERROR
Maskinen har et system som påviser og korrigerer ubalanse.
•• Tøyet kan være for vått mot slutten av syklusen. Omfordel tøyet for å få en
jevn sentrifugering. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan
ta noen øyeblikk før maskinen starter sentrifugeringen. Døren må lukkes
før sentrifugeringen kan gjennomføres.
For lite tøy i maskinen. Hvis det legges inn tunge ting (f.eks. badematte,
badekåpe, osv.) kan systemet stanse sentrifugeringen eller til og med
avbryte programmet helt.
•• Legg til 1 eller 2 lignende eller mindre plagg for å bidra til å balansere
vekten. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan ta noen
øyeblikk før maskinen starter å sentrifugere. Døren må lukkes før
sentrifugeringen kan begynne.
39
NO
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
dE dE1 dEz dE4
DOOR ERROR
Feil på dørsensoren.
•• Ta kontakt med LG Electronics servicesenter. Du finner telefonnummeret til
ditt lokale servicesenter på garantikortet.
tE
KONTROLLFEIL
Kontrollfeil.
•• Ta ut støpselet og ring etter service.
LE
MOTOR LOCKED
ERROR
Overbelastning av motor
•• La maskinen stå i 30 minutter til motoren er avkjølt og prøv deretter å
restarte syklusen.
FE
OVERFLOW ERROR
Det fylles for mye vann på grunn av at vannventilen har sviktet.
•• Steng vannkranen.
•• Ta ut støpselet.
•• Ring etter service.
PE
FEIL PÅ
TRYKKSENSOR
Svikt på vannivåsensor.
•• Steng vannkranen.
•• Ta ut støpselet.
•• Ring etter service.
vs
VIBRATION SENSOR
ERROR
Svikt på vibrasjonssensor.
•• Ring etter service.
FF
FROZEN FAILURE
Er tilførsels-/avløpsslangen eller lensepumpen frossen?
•• Fyll varmt vann i trommelen for å tine vannslangen og avløpspumpen.
Dekk vanninntaksslangen med en varm og våt håndduk.
AE
WATER LEAKAGE
Vannlekkasjer.
•• Ring etter service.
PF
POWER FAILURE
Maskinen har en strømfeil.
•• Restart syklusen.
dHE
FEIL PÅ TØRKER
Tørker ikke.
•• Ring etter service.
Lyder som du kan høre
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
Skrangling og
dunkelyd
Fremmedlegemer som nøkler, mynter eller sikkerhetsnåler kan befinne
seg i trommelen.
•• Stopp maskinen, kontroller trommelen for fremmedlegemer. Hvis lyden
vedvarer etter å ha startet på nytt, ring etter service.
Dunkelyd
Store klesmengder kan forårsake en dunkelyd. Dette er vanligvis
normalt.
•• Hvis lyden fortsetter er vaskemaskinen antakelig ute av balanse. Stopp og
omfordel klærne.
40
NO
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
Dunkelyd
Vasken kan være ujevnt fordelt i trommelen.
•• Sett syklusen på pause og omfordel tøyet etter at døren har åpnet seg.
Vibrerende lyd
Innpakning ikke fjernet.
•• Fjern innpakningen.
Vasken kan være ujevnt fordelt i trommelen.
•• Sett syklusen på pause og omfordel tøyet etter at døren har åpnet seg.
Føttene hviler ikke støtt og jevnt på gulvet.
•• Se avsnittet om å Vatre apparatet for å justere vatringen av maskinen.
Gulvet er ikke stødig nok.
•• Sjekk at gulvet er støtt og ikke gynger. Se avsnittet om Krav til
installasjonssted for å velge rett plassering.
Bruk
Symptomer
Vannlekkasjer.
Mulige årsaker og løsninger
Boligens avløpsrør er tette.
•• Åpne det tette avløpsrøret. Kontakt en rørlegger om nødvendig.
Lekkasje på grunn av feil installering av avløpsslange eller tett
avløpsslange.
•• Rengjør og rett ut avløpsslangen. Sjekk og rengjør avløpsfilteret jevnlig.
Maskinen vil ikke
starte.
Betjeningspanelet har blitt avslått på grunn av inaktivitet.
•• Dette er helt normalt. Trykk på Strøm-knappen på maskinen for å slå den
på.
Maskinen sitter ikke i.
•• Pass på at støpselet sitter godt i kontakten.
Manglende vannforsyning.
•• Åpne vannkranen helt.
Innstillingene er ikke korrekte.
•• Pass på at syklusen er korrekt innstilt. Lukk døren og trykk på
Start/Pause-knappen.
Døren er åpen.
•• Lukk døren og pass på at ingenting er klemt i døråpningen slik at den ikke
lukkes helt.
Overbelastningsbryter/sikring er utløst/røket.
•• Sjekk sikringsskapet. Bytt ut sikringer eller re-sett bryteren. Maskinen skal
bare benyttes på reservert strømkrets. Maskinen vil fortsette i syklusen fra
der den stoppet når strømmen er gjeninnkoblet.
41
NO
Symptomer
Maskinen vil ikke
starte.
Mulige årsaker og løsninger
Re-setting av innstillingene.
•• Trykk på Strøm-knappen, velg ønsket program og trykk på
Start/Pause-knappen.
Start/Pause ble ikke trykket etter at syklus ble innstilt.
•• Trykk på Strøm-knappen, velg ønsket program og trykk på
Start/Pause-knappen. Maskinen blir slått av hvis Start/Pause-knappen ikke
blir trykket på innen 15 minutter.
Dårlig vanntilførsel.
•• Sjekk en annen kran i huset for å se om vanntrykket er tilsvarende lavt.
Maskinen varmer opp vannet eller lager damp.
•• Trommelen kan stoppe roteringen under bestemte sykluser, mens vannet
trygt varmes opp til innstilt temperatur.
Knappene fungerer
ikke.
Når maskinen har startet, kan ikke døren åpnes av sikkerhetsmessige
årsaker.
•• Sjekk om CL-ikonet lyser. Du kan trygt åpne døren etter at
Door Lock (Dørlås)-ikonet slukkes.
Døren kan ikke åpnes.
Når maskinen har startet, kan ikke døren åpnes av sikkerhetsmessige
årsaker.
•• Sjekk om H-ikonet lyser. Du kan trygt åpne døren etter at H-ikonet slukkes.
Maskinen fylles ikke
tilstrekkelig.
Tett filter.
•• Kontroller om filteret på vanninntaksslangen er tett.
Vanninntaksslangene kan være bøyd.
•• Se over og rett ut eventuelt bøyde slanger.
Utilstrekkelig vanntilførsel.
•• Pass på at både varm- og kaldt- vannkraner er helt åpne.
Varm og kald vanntilførselslange er byttet om på.
•• Sjekk koblingene på vanninntaksslangene.
Maskinen tømmer
ikke.
Bøyd avløpsslange.
•• Se til at avløpsslangen ikke er bøyd.
Avløp er høyere opp enn 1,2 m over gulvet.
•• Pass på at avløpsslangen ikke bør plasseres høyere enn 1,2 m over
bunnen av maskinen.
Vaskemiddelet
porsjoneres
ufullstendig eller blir
ikke porsjonert ut i det
hele tatt.
Det er brukt for mye vaskemiddel.
•• Følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
Programmet tar lengre
tid enn vanlig.
Det er for lite tøy i maskinen.
•• Tilsett flere tekstiler så maskinen kan balansere tøyet.
42
NO
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
Programmet tar lengre
tid enn vanlig.
Tunge tekstiler er blandet med lettere tekstiler.
•• Prøv å alltid vaske tekstiler med lik vekt så maskinen får fordelt vekten jevnt
før sentrifugering.
Maskinen er i ubalanse.
•• Omfordel vasken manuelt hvis den har floket seg sammen.
Programtid forsinket
Ubalanse er oppdaget eller programmet for fjerning av såperester kjøres.
•• Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på displayet er bare et
anslag. Faktisk tid varierer.
Tørking
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
Tørkeproblem
Ikke overfyll maskinen. Kontroller at vaskemaskinen tømmer korrekt
for å fjerne tilstrekkelig vann fra vasken. Tøymengden er for liten til at
tørketrommelen virker som den skal. Legg inn noen få håndklær til.
•• Ikke overfyll maskinen. Kontroller at vaskemaskinen tømmer korrekt så
tilstrekkelig mengde vann fjernes fra vasken. Når tøymengden er for liten til
at tørketrommelen virker som den skal. Legg inn noen få håndklær til.
•• Ikke overfyll maskinen. Kontroller at vaskemaskinen tømmer korrekt
for å fjerne tilstrekkelig vann fra vasken. Tøymengden er for liten til at
tørketrommelen virker som den skal. Legg inn noen få håndklær til.
Tørkeytelsen er for lav
eller dårlig.
Vanntilførselen er ikke god nok. Vannet brukes til automatisk rengjøring
av lo-filteret på trommelen under tørking.
•• Sørg for at vannkranen er åpen.
Vannet tømmes ikke fullstendig.
•• Sørg for at avløpsfilteret ikke er tett.
Apparatet er overfylt.
•• Sjekk vaskekapasiteten for den valgte syklusen. Hvis nødvendig, legg til et
tidsstyrt tørkeprogram.
Sentrifugeringshastigheten er for lav.
•• Velg høyest mulig sentrifugeringshastighet for vaskeprogrammet.
Tørketiden er for lang.
Temperaturen i omgivelsene er lav.
•• Sørg for at temperaturen er innenfor tillatt rekkevidde.
Det slippes ut varmluft
fra baksiden av
apparatet.
Dette apparatet skaper varm luft for å tørke klesvasken.
•• Denne varmluften tørker klesvasken og slippes ut fra baksiden av
apparatet.
43
NO
Utførelse
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
Dårlig flekkfjerning
Gamle flekker.
•• På plagg som tidligere har blitt vasket kan flekkene ha satt seg helt. Disse
flekkene er vanskelige å fjerne og det kreves antakelig håndvask og
forbehandling for å ha mulighet til å fjerne de.
Misfarging
Blekemiddel eller tøymykner er dosert for tidlig.
•• Vaskemiddelskuffen er overfylt. Det fører til at blekemiddel eller tøymykner
doseres ut for tidlig. Mål alltid opp mengden blekemiddel eller tøymykner for
å unngå overfylling.
•• Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
Blekemiddel eller tøymykner tilsatt direkte i vasketrommelen sammen
med tøyet.
•• Bruk alltid dispenserskuffen for å være sikker på at vaskemiddel er dosert
på riktig tidspunkt i syklusen.
Klærne er ikke sortert riktig.
•• Sorter alltid mørke klær bort fra lyse og hvite klær for å unngå misfarging.
Vask hver for seg.
•• Vask aldri svært tilsmusset tøy sammen med tøy som bare er litt skittent.
Rynker
Maskinen er ikke tømt i tide.
•• Fjern alltid tøyet fra maskinen så snart syklusen er ferdig.
Maskinen er overfylt.
•• Maskinen kan kjøres med full last, men trommelen bør ikke være fullpakket
med tøy. Døren på maskinen skal være lett å lukke.
Varm og kald vanntilførselslange er ombyttet.
•• Skylling med varmtvann kan gi rynkete tøy. Sjekk koblingen av
vanninntaksslangene.
Mugg eller jordslaglukt i maskinen
Trommelen er ikke rengjort.
•• Kjør program for Tub Clean (Rengjøring av trommelen) jevnlig.
Avløpsslangen er ikke riktig installert, og forårsaker heverteffekt (vann
som strømmer tilbake inn til maskinen).
•• Sørg for at avløpsslangen ikke blir bøyd eller blokkert ved montering.
Vaskemiddelskuffen er ikke rengjort jevnlig.
•• Rengjør vaskemiddelskuffen, spesielt topp og bunn i skuffens åpning.
Det kan oppstå lukt dersom avløpsslangen ikke er riktig installert, og
forårsaker heverteffekt (vann som strømmer tilbake inn til maskinen).
•• Sørg for at avløpsslangen ikke blir bøyd eller blokkert ved montering.
Hvis vaskemiddelskuffen er ikke rengjort jevnlig, kan det oppstå lukt fra
jord og andre fremmedlegemer.
•• Rengjør vaskemiddelskuffen, spesielt topp og bunn av skuffens åpning.
44
NO
Wi-Fi
Symptomer
Enheten og
smarttelefonen er
ikke koblet til Wi-Finettverket.
Mulige årsaker og løsninger
Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.
•• Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det.
Registrer så enheten din på LG SmartThinQ.
Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.
•• Slå av mobildata på smarttelefonen, og registrer enheten via Wi-Finettverket.
Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.
•• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver
og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ.
•• Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruteren til
2,4GHz og koble enheten til ruteren. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt
internettleverandøren eller ruterprodusenten.
Avstanden mellom enheten og ruteren er for stor.
•• Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruteren din, kan signalet
være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruteren slik at den er
nærmere enheten.
45
DRIFTSDATA
NO
Produktkort
Kommisjonens direktiv (EU) nr. 96/60/EC
Leverandørens navn eller varemerke
LG
Leverandørens modellbetegnelse
P4AQVH1W
CV70V6S1B
A
Energieffektivitetsklasse *1
Energiforbruk for vask, sentrifugering og tørking
*2
kWh/program
6,12
Energiforbruk kun for vask og sentrifugering *3
kWh/program
1,52
A
Vaskeevne klasse *4
Effektivitet av vannuttrekk
A
*5
Restfuktighet etter sentrifugering (% i forhold til
tørt tøy)
%
44
rpm
1370
Vaskekapasitet *7
kg
9
Tørkekapasitet *8
kg
6
Vannforbruk for vask, sentrifugering og tørking *9
liter/program
165
Vannforbruk kun for vask og sentrifugering *10
liter/program
62
Maks. sentrifugehastighet *6
Beregnet kapasitet
min.
660
Anslått årlig energi- og vannforbruk for en
husstand med fire personer, som alltid tørker i
denne maskinen (200 sykluser) *12
kWt / år
1224
liter / år
33000
Anslått årlig energi- og vannforbruk for en
husstand med fire personer, som aldri tørker i
denne maskinen (200 sykluser) *12
kWt / år
304
liter / år
12400
Vasking dB(A)
52
Sentrifugering
dB(A)
71
Tørking dB(A)
54
Vaske- og tørketid *11
Støy under vask, sentrifugering og tørking på
standard 60 °C vaskeprogram for bomull og
«tørr bomull» tørkeprogram.
*1: Energiklasseskalaen går fra A (best) til G (dårligst).
*2: For vasking, sentrifugering og tørking, i kWt pr. komplett driftsyklus.
*3: Kun for vasking og sentrifugering, i kWt pr. komplett vaskesyklus.
*4: Vaskeevnens skala går fra A (høy) til G (lav).
46
NO
*5: Gjenværende vann etter sentrifugering etter standard 60 °C bomullsvaskprogram (som en andel av
vaskens tørrvekt)
*6: Oppnådd for standard 60 °C vaskesyklus for bomull
*7: Av apparatet for en standard 60 °C vaskesyklus for bomull.
*8: Av apparatet for en standard «tørr bomull» tørkesyklus.
*9: I liter ved bruk av standard 60 °C vaskesyklus for bomull og «tørr bomull» tørkesyklus.
*10: I liter ved bruk av standard 60 °C vaske- (og sentrifugerings) syklus
*11: Programtid for komplett driftssyklus (60 °C bomullsprogram og «tørr bomull» tørkeprogram).
*12: Energi- og vannforbruket er lik forbruket ved 200 sykluser
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising