LG | F4WM308S2W0 | User manual | LG F4WM308S2W0 Brukermanual

LG F4WM308S2W0 Brukermanual
BRUKERHÅNDBOK
VASKEMASKIN
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen.
Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres
riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av
maskinen for fremtidig referanse.
NO NORSK
FH4G*TDY(P)(0~9) F4WM308S2W0
MFL71445945
Rev.00_062619
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Denne håndboken kan inneholde
bilder eller innhold som er forskjellig
fra modellen som du har kjøpt.
Denne håndboken kan endres av
produsenten.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER............................................3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER................................................ 3
Avhending av gamle apparater.................................................................... 8
MONTERING.............................................................................9
Deler............................................................................................................ 9
Tilbehør........................................................................................................ 9
Spesifikasjoner.......................................................................................... 10
Krav til installasjonssted............................................................................ 11
Utpakking og fjerning av transportboltene................................................. 12
Bruk av anti-sklimatter (valgfritt)................................................................ 13
Tregulv (suspendert gulv).......................................................................... 13
Vatre apparatet.......................................................................................... 14
Tilkobling av vannforsyningsslangen......................................................... 14
Montere avløpsslangen............................................................................. 17
BRUK........................................................................................18
Bruk av vaskemaskinen............................................................................. 18
Sortere tøyet.............................................................................................. 19
Påfyll av rengjøringsprodukter................................................................... 20
Kontrollpanel.............................................................................................. 22
Programtabell............................................................................................ 23
Valg Program............................................................................................. 28
SMARTFUNKSJONER...........................................................30
Bruk av Smart Diagnosis™....................................................................... 30
VEDLIKEHOLD.......................................................................31
Rengjøring av vaskemaskinen.................................................................. 31
Rengjøre filteret i vanninntaket.................................................................. 31
Rengjøring av filteret til tømmepumpen..................................................... 32
Rengjøre vaskemiddelskuffen................................................................... 33
Tub Clean (Rengjøring av trommelen) (Valgfritt)....................................... 33
Vær forsiktig med frost i løpet av vinteren................................................. 34
FEILSØKING...........................................................................36
Feilsøking.................................................................................................. 36
Feilmeldinger............................................................................................. 39
GARANTI.................................................................................41
DRIFTSDATA...........................................................................44
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
NO
De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre
uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig
bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som
beskrevet nedenfor.
Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og
bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet
nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.
ADVARSEL
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det
fare for alvorlige personskader eller dødsfall.
FARE
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det
fare for mindre personskader eller skader på produktet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL
For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk
støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må
du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
Teknisk sikkerhet
•Dette
•
apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har
fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår
farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
•Barn
•
som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre
de er under tilsyn hele tiden.
•Hvis
•
strømledningen blir skadet, må den bare byttes av
produsenten, produsentens servicepersonell eller lignende
kvalifisert personell for å unngå fare.
•Ventilasjonshullene
•
må ikke blokkeres av et teppe.
3
NO
•Denne
•
maskinen er bare tiltenkt husholdningsbruk og skal ikke
brukes til disse formålene:
– Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Gårdsbygninger
– Av gjester i hoteller, moteller eller andre hotell og service-miljøer
– Vertshusmiljøer
– Fellesområder i leilighetsbygninger eller i vaskerier
•Bruk
•
et nytt slangesett eller slangesettet som fulgte med
apparatet. Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekkasje og
påfølgende skade på eiendom.
•Vanntrykket
•
må være på mellom 100 og 1000 kPa.
•Maksimal
•
vaskekapasitet i enkelte sykluser er for tørre klær:
F4WM308S2W0
FH4G*TDY(P)(0~9)
8 kg
Montering
•Forsøk
•
aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som
det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte
deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
•Dette
•
produktet skal kun transporteres av to eller flere personer,
som holder produktet på en sikker måte.
•Ikke
•
installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer
eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er
utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller
regn, eller temperaturer under frysepunktet.
•Stram
•
avløpsslangen for å unngå at de adskilles.
•Hvis
•
strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst,
må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert
servicesenter.
•Ikke
•
koble produktet til stikkontakt med flere uttak, skjøteledning
eller adapter.
4
NO
•Dette
•
apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør
eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en
slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
•Denne
•
maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil
jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for
minste motstand for strømmen.
•Dette
•
produktet er utstyrt med en strømledning som har
utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en
passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale
forskrifter og bestemmelser.
•Feil
•
tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for
elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller
servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
•Ikke
•
modifiser strømpluggen som følger med produktet. Hvis den
ikke passer til kontakten, få en riktig veggkontakt installert av en
autorisert elektriker.
Bruk
•Ikke
•
forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke
bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene produktet.
•Ikke
•
reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner
og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre
det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun
autoriserte fabrikkdeler.
5
NO
•Ikke
•
legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
•Hold
•
området under og rundt apparatet fritt for antennelige
materialer som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
•Ikke
•
la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren
eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir
ødelagt eller personskader.
•Bruk
•
nye slangesett eller slangesettene som fulgte med apparatet.
Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekasje og påfølgende
skade på eiendom.
•Ikke
•
legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket
i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av
antennelige eller eksplosive stoffer (som voks, voksfjernere, olje,
maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin,
bensin, flekkfjernere, terpentin, grønnsaksolje, matolje, aceton,
alkohol, osv.). Feil bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
•Strekk
•
aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent
til trommelen har stanset helt.
•Ved
•
flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG
Electronics kundeinformasjonssenter.
•Ikke
•
press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
•Ikke
•
ta på døren under et program med høy temperatur.
•Ikke
•
bruk brannfarlige gasser og antennelige stoffer (benzen,
bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
•Dersom
•
avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om
vinteren, må den bare brukes etter tining.
•Oppbevar
•
alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for
barn.
6
NO
•Ikke
•
ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
•Ikke
•
bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander
på den.
•Ikke
•
vask tepper, matter, sko, dyretepper eller noen andre
gjenstander enn klær eller sengetøy i denne maskinen.
•Dette
•
produktet må kun bli brukt til vanlige husholdningsformål og
skal ikke brukes mobilt.
•Hvis
•
det oppstår gasslekkasje... må du ikke berøre produktet eller
støpselet, men ventilere området umiddelbart.
Vedlikehold
•Sett
•
støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv
er fjernet.
•Koble
•
produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du
kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra
strømforsyningen.
•Ikke
•
spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å
rengjøre det.
•Trekk
•
aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak
i støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
Deponering
•Før
•
et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av
kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
•Kast
•
all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der
barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
•Ta
• av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å
unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.
7
NO
Avhending av gamle apparater
••Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres
til den kommunale resirkulering.
••Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering
av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for
miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan
brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan
resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
••Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt
med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte
innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen
for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling
8
MONTERING
NO
Deler
1 Transportbolter
2 Støpsel
3 Skuff
4 Betjeningspanel
5 Trommel
6 Dør
7 Avløpsslange
8 Avløpsplugg
9 Filter til avløpspumpe
10 Frontdeksel (Sted kan være
avhengig av modell)
11 Justerbare føtter
Tilbehør
Kald tilførselsslange (1
EA) (Valg: Varm (1 EA))
Skrunøkkel
Albuebrakett for å sikre
avløpsslangen (valgfritt)
Plaststropp (valgfritt)
Plugger for å dekke
fraktbolthullene
(valgfritt)
Anti–sklimatter (2 EA)
(valgfritt)
9
NO
Spesifikasjoner
Modell
Vaskekapasitet
Strømforsyning
Størrelse
Maskinens vekt
Høyeste tillatte vanntrykk
F4WM308S2W0
FH4G*TDY(P)(0~9)
8 kg
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm (B) x 550 mm (D) x 850 mm (H)
60 kg
0,1 – 1,0 MPa (1,0 – 10,0 kgf / cm²)
••Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre produktets kvalitet.
••Ingen videre tilbakestrømmingsvern nødvendig for tilkobling til vannforsyning.
10
NO
Krav til installasjonssted
Sted
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Gulv i vater: Tillatt helling under hele apparatet
er 1°.
Strømuttak: Må være innenfor 1,0 meter på en
av sidene på apparatet.
••Ikke overbelast veggkontakten med mer enn
ett apparat.
Ytterligere klaring: For veggen, 10 cm: bak/2
cm: høyre og venstre side
••Ikke sett eller oppbevar rengjøringsmiddel
oppå apparatet. Disse produktene kan skade
overflaten eller betjeningsknappene.
ADVARSEL
••Støpselet må settes inn i riktig veggkontakt
som er riktig montert og jordet i henhold til
lokale bygningsregler og -forskrifter.
Plassering
••Installer apparatet på et plant, fast gulv.
••Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet
ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.
••Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved
å legge deler av tre, kartong eller lignende
materialer under produktet.
••Hvis det ikke er mulig å unngå å stille opp
maskinen ved siden av en komfyr som drives
med gass eller kull, må et isolasjonspanel
(85x60 cm) dekket med aluminiumsfolie mot
den siden som vender mot komfyren eller
ovnen, monteres mellom de to apparatene.
••Ikke installer produktet i rom der temperaturen
kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke
under trykk. Påliteligheten til den elektroniske
styringsenheten kan ødelegges ved
temperaturer under frysepunktet.
••Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en
tekniker i tilfelle av sammenbrudd.
••Når apparatet er installert, juster alle fire føtter
med nøkkelen til transportboltene som fulgte
med for å sikre at apparatet er stabilt og at
det er en klaring på ca. 5 mm mellom toppen
av apparatet og undersiden av arbeidsbenken
••Hvis produktet leveres om vinteren og
temperaturene er under null plasserer du det i
romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
ADVARSEL
••Utstyret er ikke laget for maritimt bruk eller til
bruk i mobile installasjoner, som i
campingvogner, fly, osv.
Elektrisk tilkobling
••Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt
kontakt.
••Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet
etter bruk.
••Koble apparatet til en jordet stikkontakt i
overensstemmelse med gjeldende
bestemmelser for kabelføring.
••Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett
å komme til.
••Reparasjoner på apparatet må bare utføres av
kvalifisert personell. Reparasjoner som ikke er
utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell
eller teknisk feil. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
11
NO
Utpakking og fjerning av
transportboltene
1
Løft apparatet av skumbunnen.
••Etter at kartongen og emballasjen er
fjernet, løft vaskemaskinen av
skumbunnen. Pass på at støtten til
trommelen tas av sammen med bunnen
og ikke sitter fast i bunnen av
vaskemaskinen.
••Hvis du må legge ned vaskemaskinen for
å ta av bunnemballasjen, må du alltid
beskytte siden på vaskemaskinen, og
legge den forsiktig ned på siden. Ikke legg
maskinen med fronten eller baksiden ned.
Støtte for trommel
(valgfritt)
2
Kartongbunn
Ta av boltenhetene.
••Start med de to nederste transportboltene,
bruk nøkkelen (inkludert) for å løsne alle
transportboltene helt ved å skru dem mot
klokken. Ta av boltenhetene ved å vrikke
litt på dem og samtidig trekke dem ut.
Stropp
Transit
bolt
12
3
Sett inn hullpluggene.
••Lokaliser hullpluggene inkludert i
tilbehørpakken eller festet på baksiden.
Plugg
MERK
••Ta vare på boltenhetene for eventuell senere
bruk. For å forhindre skade på innvendige
komponenter, må vaskemaskinen ikke
transporteres uten at transportboltene er satt
inn igjen.
••Hvis du ikke fjerner transportboltene og
stroppene kan det forårsake alvorlig vibrasjon
og støy, som kan føre til uopprettelig skade på
vaskemaskinen. Ledningen er festet på
baksiden av vaskemaskinen med en
transportbolt for å forhindre bruk mens
transportboltene er skrudd inn.
NO
Bruk av anti-sklimatter
(valgfritt)
Hvis du installerer vaskemaskinen på en glatt
overflate, kan den flytte seg på grunn av stor
vibrasjon. Feil vatring kan medføre feilfunksjon
ved støy og vibrasjon. Hvis dette skjer, monter
anti-sklimatter under vatringsføttene og juster
vatringen.
1
Rengjør gulvet for å sette på antisklimattene.
••Bruk en tørr fille for å fjerne og rengjøre
fremmedlegemer og fuktighet. Hvis
fuktigheten vedvarer kan anti-sklimattene
gli.
2
Juster nivået etter at apparatet er plassert
der det skal stå.
3
Plasser anti-sklimattene med den klebende
siden ned mot gulvet.
••Det er mest effektivt å installere anti skli
arkene under de fremre skruene. Dersom
det er vanskelig å plassere putene under
de fremre skruene, plasser dem under de
bakre.
Denne siden opp
Klebeside
4
Tregulv (suspendert gulv)
••Tregulv er spesielt utsatt for vibrasjoner.
••For å forhindre vibrasjoner, anbefaler vi at du
plasserer gummikopper som er minst 15 mm
tykke på hver av føttene til vaskemaskinen.
Disse må sikres til minst to gulvbjelker med
skruer.
Gummikopp
••Om mulig, installer vaskemaskinen i et av
rommets hjørner, der gulvet er mer stabilt.
••Fest gummikoppene for å redusere vibrasjon.
MERK
••Riktig plassering og vatring av vaskemaskinen
vil sikre lang, jevn og pålitelig drift.
••Vaskemaskinen må være 100 % horisontal og
stå stødig.
••Den må ikke «vippe» mellom hjørnene ved
ilegging.
••Installasjonsoverflaten må være ren og fri for
gulvvoks og andre smørende belegg.
••Ikke la føttene til vaskemaskinen bli våte. Hvis
det ikke gjøres kan det føre til vibrasjon eller
støy.
••Du kan få kjøpt gummikopper (p/
nr.4620ER4002B) fra LG Service-senter.
Sørg for at apparatet står i vater.
••Skyv eller rugg forsiktig i toppkantene på
vaskemaskinen for å sikre at maskinen
ikke beveger seg. Dersom apparatet
beveger seg, vatre apparatet igjen.
MERK
••Du kan få kjøpt anti-sklimatter fra LG
Service-senter.
13
NO
Vatre apparatet
Dersom gulvet er ujevnt, drei de justerbare
føttene etter behov (ikke sett inn stykker av tre
e.l. under føttene). Sikre at alle fire føtter er
stabile og hviler på gulvet, og kontroller så at
maskinen står helt i vater (bruk et spritvater).
••Så snart vaskemaskinen er i vater, stram
låsemutterne opp mot bunnen av
vaskemaskinen. Alle låsemuttere må
strammes.
Heve
Senke
Låsemutter
Stram alle 4
låsemuttere sikkert
Diagonal kontroll
••Når du trykker ned de diagonale hjørnene på
topplaten skal apparatet ikke bevege seg opp
og ned i det hele tatt (sjekk i begge retninger).
Hvis apparatet vugger når topplaten skyves
diagonalt, juster føttene igjen.
Tilkobling av
vannforsyningsslangen
••Trykket på vanntilførselen må være mellom
0,1 MPa og 1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Sørg for å ikke skade gjengen når
vanninntaksslangen kobles på ventilen
••Dersom trykket på vanntilførselen er høyere
enn 1,0 MPa, bør det installeres en
dekomprimeringsenhet.
••Kontroller tilstanden til slangen jevnlig, og skift
den ut ved behov.
Kontrollere gummipakningen på
vannforsyningsslangen
Det leveres to gummipakninger med
vanninntaksslangene. De brukes for å forhindre
vannlekkasjer. Kontroller at tilkoblingen til
kranene er tette.
Slangetilkobling
Gummitetning
MERK
••Tre- eller suspenderte gulvtyper kan medføre
for stor vibrasjon og ubalanse.
••Hvis vaskemaskinen er installert på en
opphøyd plattform, må den festes sikkert for å
utelukke risikoen for at den faller ned.
14
Slangetilkobling
Gummitetning
NO
Tilkobling av slangen til
vannkranen
3
Trykk adapteren på enden av kranen slik at
gummipakningen danner en vanntett
tilkobling. Stram de fire festeskruene.
4
Skyv vanntilførselsslangen vertikalt oppover
slik at gummipakningen i slangen kan klebe
seg helt til kranen, og stram den så ved å
skru den mot høyre.
Koble til en slange av skrutypen til en
kran med gjenger
Skru slangekoblingen på vannkranen.
Plate
Koble til en slange av skrutypen til en
kran uten gjenger
1
Tilførsel
slange
Løsne de fire festeskruene.
Øvre
kontakt
Gummi
pakning
Tilkobling av hurtigslange til en kran
uten gjenger
1
Skru ut ringplaten og løsne de fire
festeskruene.
Festeskrue
2
Ta av føreplaten dersom kranen er for stor
for koblingen.
Ringplate
Føreplate
15
NO
2
Ta av føreplaten dersom kranen er for stor
for koblingen.
Føreplate
Tilkobling av slangen til apparatet
Fest varmtvannslinjen til varmtvannsforsyningen
på baksiden av vaskemaskinen. Fest
kaldtvannslinjen til kaldtvannsforsyningen på
baksiden av vaskemaskinen.
Kaldtvannstilførsel
3
Varmtvannstilførsel
(valgfritt)
Trykk adapteren på enden av kranen slik at
gummipakningen danner en vanntett
tilkobling. Stram ringplaten og de fire
festeskruene.
MERK
••Etter at tilkoblingen er utført, hvis det
fremdeles lekker vann fra slangen, gjenta de
samme trinnene. Bruk den vanligste krantypen
til vannforsyning. Hvis kranen er kvadratisk
eller for stor, ta av føreplaten før kranen settes
inn i adapteren.
4
Trekk låseplaten til koblingen ned, trykk
inntaksslangen inn på adapteren, og slipp
låseplaten. Pass på at adapteren låses på
plass.
Låseplate
MERK
••Før inntaksslangen er koblet til vannkranen,
skru på vannet for å skylle ut eventuelle
fremmedlegemer (skitt, sand, sagmugg, osv.) i
vannrørene. La vannet tømmes ned i en
bøtte, og kontroller vanntemperaturen.
16
Ved å bruke den horisontale kranen
Horisontal kran
Forlengelseskran
Kvadratisk kran
NO
Montere avløpsslangen
••Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn
100 cm over gulvet. Vannet i vaskemaskinen
tømmes kanskje ikke, eller tømmes sakte.
••Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte
gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.
••Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving
den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til
unormalt støy.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Når avløpsslangen henges på en utslagsvask,
sikre den godt med et tau.
••Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte
gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.
Vasketrommel
Slange-holder
max. 100 cm
Plaststropp
max. 100 cm
17
BRUK
Bruk av vaskemaskinen
NO
4
Velg ønsket vaskeprogram.
••Trykk gjentatte ganger på
programknappen eller drei på
programvalgknappen til ønsket program er
valgt.
5
Start program.
••Trykk på knappen Start/Pause for å starte
programmet. Vaskemaskinen vil rotere
kort uten vann for å måle vekten på
klesvasken. Dersom knappen Start/Pause
ikke blir trykket på innen fem minutter,
slås vaskemaskinen av, og alle
innstillingene går tapt.
6
Programslutt.
••Når programmet er fullført høres en
melodi. Ta straks ut vasken fra maskinen
for å redusere krølling. Kontroller rundt
dørpakningen når du tar ut en vask, om
det kan være småplagg som sitter igjen i
gummipakningen.
Før første gangs vask, velg et vaskeprogram,
og la vaskemaskinen vaske uten klær. Dette vil
fjerne rester og vann fra trommelen som kan
være etterlatt i løpet av produksjonen.
1
2
3
18
Sorter vasken og legg den inn.
••Sorter klesvasken etter tekstiltype, hvor
skitne plaggene er, farge og
vaskemengde. Åpne døren og legg
vasken inn i vaskemaskinen.
Fyll i rengjøringsprodukter og/eller såpe og
tøymykner.
••Fyll på korrekt mengde såpe i
såpeskuffen. Hvis det ønskes legg til
blekemiddel eller tøymykner i de tilegnede
rommene i dispenseren.
Skru på vaskemaskinen.
••Trykk på Strøm-knappen for å skru på
vaskemaskinen.
NO
Sortere tøyet
1
3
Se etter en etikett med vaskeanvisning på
plaggene.
••Dette vil fortelle deg om tekstilene på
plagget og hvordan det skal vaskes.
••Symboler på vaskeanvisningene.
Vasketemperatur
Normal maskinvask
Permanent press
Stell av tøy før du legger det i
vaskemaskinen.
••Kombiner store og små plagg i en vask.
Legg inn store ting først.
••Store tekstiler må ikke være større enn
halvparten av den totale klesvasken. Ikke
vask ett plagg av gangen. Dette kan føre
til ubalansert belastning. Legg til en eller
to lignende plagg.
••Sjekk alle lommer for å se til at de er
tomme. Gjenstander som spikre,
hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og
nøkler kan skade både vaskemaskinen og
plaggene.
Delicate (Finvask)
Håndvask
Ikke vask
2
Sortere tøyet.
••For å få det beste resultatet, sorter klærne
i mengder som kan vaskes med samme
program.
••Forskjellige tekstiler må vaskes ved
forskjellige temperaturer og med forskjellig
sentrifugeringshastighet.
••Du må alltid sortere bort mørke fargede
klær fra lyse og hvitfargede klær. Vask
separat fordi overføring av farge og lo kan
skje, noe som kan farge hvite eller lyse
plagg. Hvis det er mulig, ikke vask svært
skitne plagg sammen med plagg som bare
er litt skitne.
−−Smuss (Kraftig, Normal, Lett) :
Sorter klær etter hvor skitne de er.
−−Farger (hvite, lyse, mørke):
Sorter ut hvitvask fra fargede plagg.
−−Lo (Loprodusenter, oppsamlere):
Vask loprodusenter og lo-oppsamlere for
seg.
••Lukk glidelåser, hekter og strikker for å
sikre at disse ikke setter seg fast i andre
klær.
••Forhåndsbehandle skitt og flekker ved å
børste en liten mengde vaskemiddel
oppløst i vann på flekker for å hjelpe med
å løfte av skitt.
••Se i foldene i den fleksible pakningen
(grå) og fjern små gjenstander.
FARE
••Kontroller inne i trommelen, og ta ut alt fra
tidligere vasker.
••Fjern alle plagg eller gjenstander fra den
fleksible pakningen for å forhindre skade på
klær og pakning.
19
NO
Påfyll av
rengjøringsprodukter
Mengde vaskemiddel
••Vaskemiddel må brukes i henhold til
instruksjonene fra produsenten av
vaskemiddelet, og velges i henhold til type,
farge, hvor skittent tøyet er og
vasketemperaturen.
••Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan
melding om for mye såpe oppstå og dette vil
resultere i dårlig vasking eller kan forårsake
for stor belastning på motoren.
••Hvis du ønsker å bruke flytende vaskemiddel,
følg anvisningene som er gitt av
vaskemiddelprodusenten.
••Du kan helle flytende vaskemiddel direkte inn i
hovedskuffen for såpe hvis du starter
programmet straks.
••Ikke bruk flytende såpe hvis du bruker
Tidsforsinkelse, eller hvis du har valgt
Forvask, fordi væsken kan bli hard.
••Hvis meldingen for mye såpe oppstår, reduser
såpemengden.
••Vaskemiddelmengden kan måtte justeres ved
forskjellig vanntemperatur, hardheten på
vannet, størrelsen på vasken, og hvor skitten
den er. For best mulig resultat, ikke bruk for
mye såpe.
••Se på vaskeanvisningene på klærne før du
velger vaskemiddel og vanntemperatur.
••Ved bruk av vaskemaskinen må det bare
brukes vaskemidler som egner seg til de
forskjellige tekstiltypene:
−−Vaskemiddel i pulverform for alle typer
tekstiler
−−Spesielt vaskemiddel i pulverform for
delikate tekstiler
−−Flytende vaskemidler for alle tekstiltyper eller
spesielle vaskemidler for ullvask
••For bedre vaskeresultat og bleking, bruk
vaskemidler med blekemiddel i pulverform.
••Vaskemiddelet spyles fra skuffen ved
begynnelsen av vaskeprogrammet.
20
MERK
••Ikke la såpepulveret bli hardt. Hvis du gjør
det, kan det føre til blokkeringer, dårlig
skylleresultat eller lukt.
••Full mengde: I henhold til produsentens
anbefaling.
••Liten vask: 3/4 av normal mengde
••Minimumsmengde: Halvfull mengde
Tilsetning av vaskemiddel og
tøymykner
Fylle på vaskemiddel
••Kun hovedvask →
••Forvask+Hovedvask →
MERK
••For mye såpe, blekemiddel eller tøymykner
kan føre til overflyt.
••Pass på at du bruker riktig mengde
vaskemiddel.
Tilsetting av tøymykner
••Ikke overskrid den maksimale fyllingslinjen.
Overfylling kan forårsake for tidlig tilføring av
tøymykner, noe som kan sette flekker på
tøyet. Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
NO
••Ikke etterlat tøymykner i såpeskuffen i mer
enn 2 dager (tøymykneren kan bli hard).
••Tøymykner porsjoneres automatisk i siste
skylling.
••Ikke åpne skuffen mens maskinen får tilført
vann.
••Løsemidler (benzen, osv.) må ikke brukes.
Bruk av tablett
1
Åpne døren og legg tablettene inn i
trommelen.
2
Legg inn vasketøyet i trommelen og lukk
døren.
MERK
••Ikke hell tøymykner rett på klærne.
Tilsetting av vannavherder
••En vannavherder, som avkalkningsmiddel, kan
brukes for å begrense bruken av vaskemiddel
i områder med veldig hardt vann. Bruk
mengdene som er angitt på pakningen. Fyll
først på såpe, og deretter vannavherder.
••Bruk anbefalt mengde vaskemiddel for bløtt
vann.
21
NO
Kontrollpanel
1 Strøm-knapp
••Trykk på knappen Strøm for å skru på
vaskemaskinen.
2 Start/Pause-knapp
••Knappen Start/Pause brukes for å starte
vaskeprogrammet eller sette det på
pause.
••Hvis det er behov for en midlertidig stopp i
vaskeprogrammet, trykk på knappen
Start/Pause.
3 Display
••Displayet viser innstillinger, beregnet tid
som gjenstår, valg og statusmeldinger. Når
maskinen er skrudd på, vil
standardinnstillingene på skjermen lyse.
••Displayet viser beregnet tid som gjenstår.
Mens størrelsen på klesvasken beregnes
automatisk, blinker , eller så vises
«Registrerer».
••Omdreiningstallet kan variere avhengig av
modell.
22
4 Programbryter
••Programmene er tilgjengelige i henhold til
typen klær.
••Lampen vil tennes for å angi valgt
program.
5 Valg
••Denne gjør det mulig for deg å velge et
tilleggsprogram, og vil lyse når det er
valgt.
••Bruk disse knappene for å velge ønskede
programvalg for det valgte programmet.
••For å bruke fjernstartsfunksjonen, se
SMARTFUNKSJONER.
NO
Programtabell
Vaskeprogram
Program
Beskrivelse
Gir bedre ytelse ved å
kombinere ulike
trommelbevegelser.
Gir optimalisert
Cotton Large vaskeytelse for store
(Bomull Stor) klesmengder med
mindre energiforbruk.
Dette programmet
egner seg for
Easy Care
dagligskjorter som ikke
(Syntetisk)
trenger å strykes etter
vask.
Cotton
(Bomull)
Gjør det mulig å vaske
Mix (Blandet
forskjellige tekstiler
tekstiler)
samtidig.
Fjerner standhaftige
flekker og
proteinflekker, gir bedre
renseytelse.
Bidrar til å fjerne
Allergy Care
allergener som støv,
(Allergi)
pollen og kattehår.
Forbedrer vaskeytelsen
Steam Cotton ved
(Damp
damp.
Bomull)
Baby Steam
Care
(Babytøy)
Egner seg til sportstøy
Sports Wear
som jogge- og
(Treningstøy)
treningstøy.
Tekstiltype
Fargede plagg for
hurtigvask (skjorter,
nattøy, pysjer, osv.) og
normalt skittent
bomullstøy (undertøy).
Polyamid, akryl, polyester
Forskjellige tekstiltyper
med unntak av spesielle
plagg (silke/delikate,
sportstøy, mørke klær,
ull, dyner/gardiner).
Riktig temp.
Maksimal
tøymengde
40 °C
(Kald til 95 °C)
60 °C
(Kald til 60 °C)
Til kapasitet
40 °C
(Kald til 60 °C)
3,0 kg
40 °C
(Kald til 40 °C)
Lett skitne babyklær..
60 °C
(95 °C)
6,0 kg
Bomull, undertøy,
putetrekk, sengetøy,
babytøy
40 °C
(Kald til 60 °C)
Til kapasitet
Tungt flekkete
bomullsklær,
undertøy
Coolmax, Gore-tex,
fleece og Sympatex.
40 °C
(Kald til 40 °C)
1 plagg
2,0 kg
23
NO
Program
Beskrivelse
Tekstiltype
Riktig temp.
Delicate
(Finvask)
For delikate plagg som
undertøy, bluser osv.
Gjør det mulig å vaske
ulltekstiler. (Bruk
vaskemiddel for
maskinvaskbar ull).
Delikate plagg som lett
blir skadet.
20 °C
(Kaldt til 40 °C)
Kun maskinvaskbar ull
av ren og ny ull.
40 °C
(Kald til 40 °C)
Farget tøy som raskt
blir skittent.
20 °C
(Kaldt til 40 °C)
Wool (Ull)
Quick 30
(Hurtigvask
30min)
Intensive 60
(Intensiv 60
min)
Rinse+Spin
(Skylling+
Sentrifugering)
24
Gir en hurtig vasketid
for små mengder og
lett skitne klær.
Ull– og
Gir i løpet av 60
blandingstekstiler.
minutter en bedre vask (Spesialprogram i
og bedre
løpet av 60 minutter
energieffektivitet.
for normalt skitten
vask).
Bruk på klesvask som
kun behøver skylling
Normale tekstiler som
eller til å tilsette
kan vaskes.
skyllemiddel.
Maksimal
tøymengde
2,0 kg
60 °C
(Kald til 60 °C)
4,0 kg
-
Til kapasitet
NO
••Vanntemperatur: Velg egnet vanntemperatur for valgt vaskeprogram. Følg alltid plaggprodusentens
vaskeanvisning eller instruksjoner ved vask.
••Sett programmet til «Bomull Stor 40 °C + Intensiv (Halv tøymengde)», «Bomull Stor 60 °C +
Intensiv (Halv tøymengde)», «Bomull Stor 60 °C + Intensiv (Full tøymengde)» alternativ for test i
samsvar med EN 60456 og forordning 1015/2010.
−−Standard 60 °C bomull-program: Bomull Stor
+ 60°C +
iv (Full maskin)
−−Standard 60 °C bomull-program: Bomull Stor
+ 60°C +
iv (Halvfull maskin)
−−Standard 40 °C bomull-program: Bomull Stor
+ 40°C +
iv (Halvfull maskin)
−−(De er egnet for å vaske normalt skittent bomullstøy)
−−(De er de mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre,
for å vaske normalt, skittent bomullstøy.)
••Den faktiske vanntemperaturen kan avvike fra den oppgitte programtemperaturen.
••Testresultatene avhenger av vanntrykk, vannets hardhet, temperatur på inntaksvannet,
romtemperatur, type og mengde, hvor skittent tøyet er, benyttet vaskemiddel, svingninger i
hovedstrømforsyningen og valgt flere alternativer.
••Maksimum sentrifugehastighet varierer etter modell, program og tøymengde.
MERK
••Nøytrale rengjøringsmidler anbefales.
25
NO
Ekstra valg
Program
Cotton (Bomull)
Cotton Large
(Bomull Stor)
Easy Care (Syntetisk)
Mix (Blandet tekstiler)
Baby Steam Care
(Babytøy)
Allergy Care
(Allergi)
Steam Cotton
(Damp Bomull)
Sports Wear
(Treningstøy)
Delicate (Finvask)
Wool (Ull)
Quick 30
(Hurtigvask 30min)
Intensive 60 (Intensiv
60 min)
Rinse+Spin (Skylling+
Sentrifugering)
*
Time Delay
(Tidsforsinkelse)
Medic
Rinse
(Varm
Skylling)
Pre Wash
(Forvask)
Intensive
(Intensiv)
Crease
Care
(Rynkefri)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●**
●**
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
: Dette valget er inkludert i programmet automatisk, og kan ikke slettes.
: Dette valget er inkludert i programmet automatisk og kan ikke bli slettet.
**
26
●
●*
●
●
NO
Driftsdata
Program
Max OPM
Cotton (Bomull)
Cotton Large (Bomull Stor)
Easy Care (Syntetisk)
Mix (Blandet tekstiler)
Baby Steam Care (Babytøy)
Allergy Care (Allergi)
Steam Cotton (Damp Bomull)
Sports Wear (Treningstøy)
Delicate (Finvask)
Wool (Ull)
Quick 30 (Hurtigvask 30min)
Intensive 60 (Intensiv 60 min)
Rinse+Spin (Skylling+Sentrifugering)
1400
1400
800
1400
800
1400
800
800
800
800
1400
1400
1400
27
NO
Valg Program
Medic Rinse (Varm Skylling)
Time Delay (Tidsforsinkelse)
For best resultat eller for renere skylling. Dette
gjør at den endelige skyllingen kan varmes opp
til 40 grader.
Du kan angi en tidsforsinkelse slik at
vaskemaskinen vil starte automatisk og fullføre
etter et angitt tidsintervall.
1
Trykk på knappen Strøm.
2
Velg et vaskeprogram
3
Trykk på knappen Time Delay for å velge
nødvendig tidspunkt.
4
Trykk på knappen Start/Pause.
MERK
••Forsinkelsestiden er tiden som gjenstår til
programmet er ferdig, ikke starten. Den
faktiske driftstiden kan variere grunnet
vanntemperatur, vaskemengde og andre
faktorer.
••For å avbryte Tidsforsinkelse-funksjon bør du
trykke på strømknappen.
••Unngå å bruke flytende såpe for dette
alternativet.
Crease Care (Rynkefri)
Hvis du ønsker å forebygge folder, anbefaler vi
Crease Care-programmet.
1
Trykk på knappen Strøm.
2
1
Trykk på knappen Strøm.
2
Velg et vaskeprogram
3
Trykk på knappen Medic Rinse gjentatte
ganger og still ønsket tid.
4
Trykk på knappen Start/Pause.
Pre Wash (Forvask)
Hvis vasken er svært skitten, anbefales Pre
Wash-programmet.
1
Trykk på knappen Strøm.
2
Velg et vaskeprogram
3
Trykk på knappen Pre Wash.
4
Trykk på knappen Start/Pause.
Intensive (Intensiv)
Hvis vasken er normalt eller svært skitten er
Intensive programmet effektivt.
1
Trykk på knappen Strøm.
Velg et vaskeprogram
2
Velg et program.
3
Trykk på knappen Crease Care.
3
Trykk på knappen Intensive.
4
Trykk på knappen Start/Pause.
4
Trykk på knappen Start/Pause.
28
NO
Temp.(Temp.)
Låse betjeningspanelet
Knappen Temp. velger kombinasjonen
vaske- og skylletemperatur for det valgte
programmet. Trykk på denne knappen til valgt
innstilling lyser. All skylling skjer med kaldt
springvann.
••Velg vanntemperaturen som egner seg for
typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene
på plaggene for best resultater.
1
Trykk og hold inne Medic Rinse og Pre
Wash knappene i tre sekunder.
2
Du hører en pipelyd og
dukker opp i
displayet.
Når Barnesikring er aktivert er alle
knappene med unntak av knappen Strøm
låst.
Rinse (Skylling)
MERK
Programmet stopper til startknappen trykkes
igjen når skyllingen er ferdig.
••Å skru av strømmen vil ikke tilbakestille
barnesikringen. Du må deaktivere
barnesikringen før du får tilgang til noen andre
funksjoner.
Spin (Sentrifugering)
Låse opp betjeningspanelet
••Sentrifugehastigheten kan reduseres ved å
trykke på knappen Spin flere ganger.
••Spin Only (Bare Sentrifugering)
Trykk og hold inne Medic Rinse og Pre Wash
knappene i tre sekunder.
••Det høres en pipelyd, og gjenværende tid for
det igangværende programmet vises på
displayet igjen.
Rinse Hold (Skyllestopp)
1
Trykk på knappen Strøm.
2
Trykk på knappen Spin å velge RPM.
Beep On / Off (Pip på/av)
3
Trykk på knappen Start/Pause.
1
Trykk på knappen Strøm.
2
Trykk på knappen Start/Pause.
3
Trykk og hold inne Time Delay og Crease
Care knappene samtidig i tre sekunder for
å stille inn Pip av/på-funksjonen.
MERK
••Når du velger No Spin, vil den allikevel rotere
en kort stund for å tømme raskt.
Child Lock (Barnesikring) ( )
Bruk dette alternativet for å deaktivere
kontrollene. Denne funksjonen kan forhindre at
barn endrer sykluser eller bruker apparatet
MERK
••Så snart lydsignal på/av funksjonen er innstilt,
lagres innstillingen i minnet, selv etter at
strømmen til maskinen er slått av.
••Hvis du vil skru av lydsignalet, gjentar du
ganske enkelt prosessen.
29
SMARTFUNKSJONER
Smart Diagnosis™ ved bruk av
smarttelefon
••For hvitevarer med
eller
-logo
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet har feil
eller svikter.
Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med
mindre apparatet er koblet til strømmen. Hvis
apparatet ikke er i stand til å slå seg på, må det
utføres feilsøking uten bruk av Smart
Diagnosis™.
Bruk av Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Gjennom
kundeinformasjonssenteret
Bruk denne funksjonen hvis du trenger å få en
nøyaktig diagnose til et LG Electronicsservicesenter hvis produktet får en funksjonsfeil.
Du må bare bruke denne funksjonen til å ta
kontakt med servicerepresentanten, ikke under
vanlig bruk.
1
Trykk på Strøm knappen for å skru på
vaskemaskinen. Ikke trykk på noen andre
knapper eller skru på programvalgknappen.
2
Når du blir bedt om det av servicesenteret,
plasser mikrofonen på telefonen din nær
knappen Strøm.
x.
Ma
mm
10
NO
4
Hold telefonen på plass til toneoverføringen
er fullført. Gjenværende tid for
dataoverføringen vises.
••Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt
telefonen mens tonene sendes.
••Hvis personen på servicesenteret ikke kan
få et nøyaktig opptak av dataene, kan du
bli bedt om å forsøke igjen.
5
Så snart nedtellingen er gjort og tonene har
stoppet, fortsett samtalen din med agenten
på servicesenteret, som så vil være i stand
til å hjelpe deg ved bruk av informasjonen
som er sendt til analyse.
MERK
••Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen
avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
••Kommunikasjonen kan fungere bedre og du
kan få bedre service hvis du bruker
fasttelefonen.
••Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data
blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet,
kan det hende du vil få en dårligere Smart
Diagnosis™.
Samsvarserklæring
Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr
av typen vaskemaskin er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten
til EU-samsvarserklærineng er tilgjengelig på
følgende Internettadresse: http://www.lg.com/
global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
3
30
Trykk og hold knappen Temp. nede i tre
sekunder, mens du holder mikrofonen på
telefonen mot ikonet eller knappen Strøm.
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL
••Ta ut støpselet til vaskemaskinen før
rengjøring for å unngå fare for elektrisk støt.
Hvis denne advarselen overses, kan det føre
til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt
eller død.
••Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende
rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre
maskinen. De kan skade overflaten.
Rengjøring av vaskemaskinen
Stell etter vask
••Etter at programmet er ferdig, tørk av døren
og innsiden av dørtetningen for å fjerne all
fuktighet.
••La døren stå åpen for å tørke trommelen
innvendig.
••Tørk av overflaten på vaskemaskinen med en
tørr klut for å fjerne all fuktighet.
NO
Rengjøre maskinen innvendig
••Bruk et håndkle eller en myk klut for å tørke
rundt døråpningen og dørglasset.
••Ta alltid ut vasken fra vaskemaskinen så snart
programmet er fullført. Hvis du etterlater
fuktige plagg i vaskemaskinen, kan det
forårsake krølling, farging og lukt.
••Kjør programmet for rengjøring av trommelen
én gang i måneden (eller flere ganger hvis det
trengs) for å fjerne rester av såpe og annet
Rengjøre filteret i
vanninntaket
••Slå av kranen hvis maskinen skal forlates for
en lengre periode (f.eks. ferie), spesielt hvis
det ikke er noe gulvavløp (sluk) i umiddelbar
nærhet.
••
-ikonet vises på betjeningspanelet når
vannet ikke kommer inn i vaskemiddelskuffen.
••Hvis vannet der du bor er svært hardt eller
inneholder spor av kalkavleiringer, kan filteret i
vanninntaksslangen bli tett. Derfor er det lurt å
rengjøre dette fra tid til annen.
1
Skru av vannet fra kranen og skru løs
vanninntaksslangen.
2
Rens filteret med en stiv børste.
Rengjøre maskinen utvendig
Riktig stell av vaskemaskinen kan få den til å
vare lenger.
Dør:
••Vask av med en fuktig klut på innsiden og
utsiden, og tørk den deretter av med en myk
klut.
Utvendig:
••Tørk straks av alt søl.
••Tørk rent med en fuktig klut.
••Ikke trykk på overflaten eller displayet med
skarpe gjenstander.
31
NO
Rengjøring av filteret til
tømmepumpen
4
Etter rengjøring, drei pumpefilteret og sett
inn avløpspluggen.
5
Lukk frontdekselet.
••Avløpsfilteret samler opp tråder og små
gjenstander som kan befinne seg i vasken.
Kontroller jevnlig at filteret er rent for å sikre
jevn drift av maskinen.
••La vannet avkjøles før du rengjør
tømmepumpen, utfører nødtømming eller
åpner døren i en nødsituasjon.
1
2
Åpne frontdekselet og trekk ut slangen.
Ta ut avløpspluggen og åpne filteret ved å
dreie det mot venstre.
2
Bruk en beholder for å
samle vannet som blir
tappet ut.
1
3
32
Fjern alle fremmedlegemer fra pumpefilteret.
FARE
••Tøm først med avløpsslangen og så åpner du
pumpefilteret for å fjerne eventuelle tråder
eller gjenstander.
••Vær forsiktig når du tømmer, vannet kan være
varmt.
NO
Rengjøre vaskemiddelskuffen
Vaskemiddel og tøymykner kan samle seg opp i
vaskemiddelskuffen. Ta ut skuffen og
innleggene og kontroller om det er rester der en
eller to ganger hver måned.
1
2
Ta ut vaskemiddelskuffen ved å trekke den
ut til den stopper.
••Trykk, og hold nede frigjøringsknappen, og
ta ut skuffen.
Ta ut innleggene fra skuffen.
••Skyll innleggene og skuffen i varmt vann
for å fjerne rester av rengjøringsmidler.
Bare bruk vann til å rengjøre såpeskuffen.
Tørk innleggene og skuffen med en myk
klut.
Tub Clean (Rengjøring av
trommelen) (Valgfritt)
Rengjøring av trommelen er et spesielt program
for rengjøring av vaskemaskinen innvendig.
I dette programmet brukes en høyere
vannstand ved høyere sentrifugehastighet. Kjør
dette programmet regelmessig.
1
Fjern alle plagg eller gjenstander fra
vaskemaskinen og lukk døren.
2
Åpne såpeskuffen og fyll på
avkalkingsmiddel i rommet for Main Wash.
••Ved bruk av tabletter legges de i
trommelen.
3
Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
4
Skru på maskinen og trykk og hold inne
Intensive og Crease Care-knappen i tre
sekunder. Så vil
vises på skjermen.
5
Trykk på knappen Start/Pause for å starte.
6
Ved fullført program, la døren stå åpen for å
la vaskemaskinåpningen, den fleksible
pakningen og glasset i døra tørke.
3
For å rengjøre skuffåpningen, bruk en klut
eller en børste som ikke er av metall for å
rengjøre fordypningen.
••Fjern alle rester fra øvre og nedre delene
av fordypningen.
4
Tørk av all fuktighet i fordypningen med en
myk klut eller et håndkle.
••Hvis det er barn i nærheten, vær forsiktig med
å la døren stå åpen lenge.
5
Sett innleggene i de riktige rommene og
sett på plass skuffen.
MERK
FARE
••Ikke tilsett noe såpe til såperommene. Det kan
gi for mye såpeskum som kan lekke fra
vaskemaskinen.
33
NO
Vær forsiktig med frost i
løpet av vinteren
••Når maskinen er frossen vil det ikke virke som
normalt. Sørg for å installere maskinen der
den ikke vil fryse om vinteren.
••Hvis maskinen må installeres ute på en
terrasse eller ved andre utendørsforhold,
kontroller følgende.
••Etter at kranen er stengt, koble fra
innløpsslangen til kaldtvannet fra kranen, og
tøm ut vannet mens slangen er vendt
nedover.
Slange for vanntilførsel
Hvordan du forhindrer at
maskinen fryser
••Etter vask, tøm ut vannet som er igjen inne i
pumpen helt, med slangepluggen som brukes
til å fjerne vann. Når vannet er helt tømt ut,
steng slangepluggen som brukes ved fjerning
av gjenværende vann og frontdekselet.
Kontroller om det er isdannelse
••Hvis vannet ikke tømmes når slangepluggen
åpnes for tømming av gjenværende vann,
kontroller avløpsenheten.
Avløpsplugg
Avløpsplugg
Frontdeksel
••Heng avløpsslangen ned for å tømme ut
vannet fra slangen fullstendig.
Frontdeksel
••Slå på strømmen, velg et vaskeprogram og
trykk på knappen Start/Pause.
Avløpsslange
Vaskemiddelskuff
FARE
••Når avløpsslangen er installert med en kurvet
form, kan den indre slangen fryse.
Avløpsslange
••Når « » vises i displayvinduet mens
maskinen går, kontroller vannforsyningen og
avløpet (Noen modeller har ikke en
alarmfunksjon som indikerer frost).
MERK
••Kontroller at det kommer vann inn i
vaskemiddelskuffen ved skylling, og at vannet
tømmes ut gjennom utløpsslangen ved
sentrifugering.
34
NO
Håndtering av frost
••Sørg for å tømme trommelen, hell varmtvann
på 50–60 °C opp til gummidelen på innsiden
av trommelen, lukk døren og vent i 1–2 timer.
50-60 °C
••Når vannet er fullstendig fjernet fra trommelen,
lukk slangepluggen som brukes ved fjerning
av gjenværende vann, velg et vaskeprogram
og trykk på knappen Start/Pause.
Vaskemiddelskuff
Avløpsslange
MERK
FARE
••Når avløpsslangen er installert med en kurvet
form, kan den indre slangen fryse.
••Åpne frontdekselet og slangepluggen som
benyttes til fullstendig fjerning av gjenværende
vann.
Avløpsplugg
••Kontroller at det kommer vann inn i
vaskemiddelskuffen ved skylling, og at vannet
tømmes ut gjennom utløpsslangen ved
sentrifugering.
••Når det oppstår problemer med
vanntilførselen, gjennomfør følgende tiltak.
−−Skru av springen, og smelt isen i kranen og
begge tilkoblingsstedene i vannslangen til
maskinen med en klut vridd opp med
varmtvann.
−−Ta av innløpsslangen og senk den ned i
varmt vann under 50–60 °C.
Frontdeksel
MERK
••Hvis vannet ikke tømmes betyr det at isen
ikke har smeltet helt. Vent lenger.
Slange for
vanntilførsel
50-60 °C
35
FEILSØKING
NO
••Vaskemaskinen er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere
problemer tidlig. Hvis vaskemaskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt,
kontroller følgende før du ringer etter service:
Feilsøking
Symptomer
Årsak
Løsning
Skrangling og
dunkelyd
Fremmedlegemer som mynter eller
sikkerhetsnåler kan befinne seg i
trommelen eller pumpen.
••Sjekk alle lommer for å se til at de er
tomme. Gjenstander som spenner,
fyrstikker, penner, mynter og nøkler
kan skade både vaskemaskinen og
plaggene.
••Lukk glidelåser, hekter og strikker for
å sikre at disse ikke setter seg fast i
andre klær.
Dunkelyd
Store klesmengder kan forårsake
en dunkelyd. Dette er vanligvis
normalt.
••Hvis lyden fortsetter er
vaskemaskinen antakelig ute av
balanse. Stopp og omfordel klærne.
Vibrerende lyd
Har alle transportboltene og
trommelstøttene blitt fjernet?
Står alle føttene støtt på
underlaget?
Vannlekkasjer
Tilførsels- eller avløpsslanger sitter
løst ved kranen eller
vaskemaskinen.
••Kontroller og stram
slangetilkoblinger.
Boligens avløpsrør er tette.
••Åpne tette avløpsrør. Kontakt en
rørlegger om nødvendig.
For mye såpe eller uegnet såpe kan
medføre store skummengder som
kan medføre vannlekkasjer.
Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig
Det kommer ikke på det stedet.
Vannkranen er ikke helt åpen.
vann inn i
vaskemaskinen, Slangen(e) til vanninnløpet er
eller det går
bøyd(e).
svært sakte
Filteret på vanninntaksslangen(e) er
tett(e).
For mye
såpeskum
36
••Hvis de ikke skrus ut i løpet av
installasjonen, se i
installasjonsveiledningen for fjerning
av transportboltene.
••Sørg for at vaskemaskinen er stabil
og stram låsemutterne opp mot
midten av apparatet.
••Sørg for at den foreslåtte mengden
vaskemiddel brukes i henhold til
produsentens anbefalinger.
••Sjekk en annen kran i huset.
••Helt åpen vannkran.
••Rett ut slange
••Kontroller filteret til
vanninntaksslangen.
NO
Symptomer
Vaskemaskinen
tømmes ikke,
eller tømmes
sakte
Vaskemaskinen
vil ikke starte
Årsak
••Rengjør og rett ut avløpsslangen.
Avløpsfilteret er tett.
••Rengjør avløpsfilteret.
Støpselet sitter kanskje ikke i, eller
det kan være løst.
••Pass på at støpselet sitter godt i
kontakten.
Sikring gått i boligen, eller i
maskinen, eller det er et
strømbrudd.
Vannkranen er ikke skrudd på.
Vaskemaskinen
vil ikke spinne
Døren åpnes
ikke
Vaskesyklus
tiden forsinket
Løsning
Avløpsslangen er bøyd eller tett.
Kontroller at døren er stengt.
Når vaskemaskinen har startet, kan
døren ikke åpnes av
sikkerhetsmessige årsaker.
Hvis det oppdages en ubalanse
eller hvis sudsfjerningsprogrammet
er på, øker vasketiden
For mye
skyllemiddel
For mye tøymykner kan føre til
overflyt.
Tøymykner
porsjoneres for
tidlig
Følg anvisningene som er gitt av
vaskemiddelprodusenten.
Det kan hende
knappene ikke
fungerer
ordentlig.
Knappen blir ikke registrert så
lenge døren er åpen.
••Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk
sikringskapasiteten. Hvis problemet
er at en krets er overbelastet, få
feilen rettet av en autorisert
elektriker.
••Dette er normalt. Den gjenværende
tiden som vises på skjermen er bare
et anslag. Faktisk tid kan variere.
••Lukk døren og trykk på Start/Pause
knapp. Etter at du har trykket på
Start/PauseKnappen, det kan ta litt
tid før vaskemaskinen begynner å
snurre. Døren må være låst før spinn
kan oppnås. Legg til 1 eller 2
lignende elementer for å balansere
belastningen. Omorganiser
belastningen for å muliggjøre riktig
spinn.
••Sjekk om ikonet “Dørlås” er opplyst.
Du kan trygt åpne døren etter at
ikonet “Dørlås” er slått av.
••Dette er normalt. Den gjenværende
tiden som vises på skjermen er bare
et anslag. Faktisk tid kan variere.
••Følg veiledningen for tøymykneren
for å sikre at det brukes riktig
mengde. Ikke overskrid den
maksimale fyllingslinjen.
••Følg anvisningene som er gitt av
vaskemiddelprodusenten.
••Følg anvisningene som er gitt av
vaskemiddelprodusenten.
••Trykk igjen etter du har lukket døren.
37
NO
Symptomer
Lukt
38
Årsak
Løsning
Denne lukten er forårsaket av
gummien som er festet til
vaksemaskinen.
••Dette er den vanlige lukten av ny
gummi, og vil forsvinne etter at
maskinen har blitt kjørt et par
ganger.
Hvis dørpakningen av gummi og
forseglingsområdet på døren ikke
blir rengjort regelmessig, kan det
oppstå lukt fra mugg eller
fremmedlegemer.
Det kan oppstå lukt dersom det blir
igjen fremmedlegemer i
avløpspumpefilteret.
Det kan oppstå lukt dersom
avløpsslangen ikke er riktig
installert, og forårsaker heverteffekt
(vann som strømmer tilbake inne i
vaskemaskinen).
Når du bruker tørkefunksjonen kan
det oppstå lukt fra lo eller annet tøy
som fester seg til varmeelementet.
(Kun tørkemodellen)
Det kan oppstå en spesiell lukt når
du tørker våte klær med varm luft.
(Kun tørkemodellen)
••Sørg for å rengjøre pakningen og
dørforseglingen regelmessig, og se
etter småting under dørforseglingen
når du tar tøyet ut av
vaskemaskinen.
••Sørg for å rengjøre
avløpspumpefilteret regelmessig.
••Sørg for at avløpsslangen ikke blir
bøyd eller blokkert når du installerer
den.
••Dette er ikke en funksjonsfeil.
••Lukten vil forsvinne etter en liten
stund.
NO
Feilmeldinger
Symptomer
Årsak
Vanntilførselen er ikke
tilstrekkelig i området.
Vannkranene er ikke helt
åpne.
Slangen(e) til vanninnløpet er
bøyd(e).
Filteret på
vanninntaksslangen(e) er
tett(e).
Hvis det har oppstått en
lekkasje i Aqua stop-slangen,
vil
-indikatoren lyse rødt.
Løsning
••Sjekk en annen kran i huset.
••Helt åpen vannkran.
••Rett ut vannslangen(e).
••Kontroller filteret til
vanninntaksslangen.
••Bruk vannforsyningsslangen
Aqua stop.
Avhengig av modell.
Tøymengden er for liten.
Tøyet er i ubalanse.
••Legg til 1 eller 2 lignende
plagg for å bidra til å
balansere vekten.
••Legg til 1 eller 2 lignende
plagg for å bidra til å
balansere vekten.
Maskinen har en
ubalansepåvisning og et
korrigeringssystem. Hvis det
legges inn tunge ting (f.eks.
badematte, badekåpe, osv.)
••Omplasser tøyet for riktig
sentrifugering.
kan dette systemet stanse
sentrifugeringen eller til og
med avbryte
sentrifugeringsprogrammet
helt.
Hvis vasken fremdeles er for
våt på slutten av programmet,
••Omplasser tøyet for riktig
legg inn flere plagg for å
sentrifugering.
balansere vekten og gjenta
sentrifugeringen.
39
NO
Symptomer
Årsak
Løsning
Avløpsslangen er bøyd eller tett.
••Rengjør og rett ut avløpsslangen.
Avløpsfilteret er tett.
••Rengjør avløpsfilteret.
Pass på at døren ikke er åpen.
••Lukk døren helt. Hvis ,
,
ikke frigjøres, ring etter service.
Kontrollfeil.
••Ta ut støpselet og ring etter service.
Det fylles for mye vann på grunn av at ••Steng vannkranen.
••Ta ut støpselet.
vannventilen har sviktet.
••Ring etter service.
40
Vannivåsensoren har sviktet.
••Steng vannkranen.
••Ta ut støpselet.
••Ring etter service.
Overbelastning i motor.
••La vaskemaskinen stå i 30 minutter for
at motoren skal avkjøles, og start
programmet på nytt.
Vannlekkasjer.
••Ring etter service.
Tørker ikke
••Ring etter service.
GARANTI
NO
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER IKKE:
••Serviceturer for å levere, hente eller installere eller montere produktet, instruere kunden om bruk
av produktet, reparasjon eller utskifting av sikringer eller korrigering av kabling eller rørlegging, eller
korrigering av uautoriserte reparasjoner/installasjon.
••Hvis maskinen ikke yter ved strømavbrudd og forstyrrelser eller upålitelig strømleveranse.
••Skader forårsaket av vannrør som lekker eller som er skadet, frosne vannrør, tette avløpsrør,
utilstrekkelig eller avbrutt vannforsyning eller utilstrekkelig lufttilførsel.
••Skade som skyldes at produktet er brukt i en korrosiv atmosfære eller ikke i henhold til
instruksjonene i bruksanvisningen til produktet.
••Skade på produktet som skyldes ulykker, skadedyr, lynnedslag, vind, brann, oversvømmelse eller
force majeure.
••Skade eller svikt forårsaket av uautorisert modifikasjon eller endring, eller hvis den brukes til annet
enn det den er tiltenkt, eller ved en vannlekkasje grunnet at enheten ikke var riktig installert.
••Skade eller svikt forårsaket av feil elektrisk strømstyrke, spenning eller rørleggingsforskrifter,
kommersiell eller industriell bruk eller bruk av tilbehør, komponenter eller kommersielle
rengjøringsmidler som ikke er godkjente av LG.
••Skade forårsaket av transport og håndtering, inkludert skraper, bulker, avskallinger og/eller annen
skade på overflaten til produktet ditt, med unntak av slike skader som kommer av materialdefekter
eller mangler ved arbeidet.
••Skadde eller manglende artikler i visning, åpnet eske, utgåtte, eller renoverte produkter.
••Produkter med det originale serienummeret fjernet, endret eller som ikke kan leses. Modell- og
serienummer sammen med den originale salgskvitteringen er påkrevd for validering av garanti.
••Økninger i strøm- og vannregninger og andre lignende utgifter.
••Reparasjoner når produktet ditt brukes på en måte som ikke er vanlig, og til vanlig
husholdningsbruk eller mot instruksjonene som er skissert i bruksanvisningen.
••Kostnader i tilknytning til fjerning av maskinen fra boligen din for reparasjon.
••Demontering og ny installasjon av produktet hvis det er satt på et utilgjengelig sted eller ikke er
installert i henhold til de gitte installasjonsinstruksjonene som er oppgitt i LGs bruks- og
installasjonsanvisninger.
••Skader som skyldes misbruk, vanskjøtsel, feil installasjon, reparasjon eller vedlikehold. Feilaktig
reparasjon inkluderer bruk av deler som ikke er godkjente eller spesifisert av LG.
41
NO
Rar vibrasjon eller støy som
skyldes at fraktboltene eller
trommelstøtten ikke er
fjernet.
Trommel
støtte
Transit
bolt
Karton
base
Fjern transportboltene
og trommelstøtten.
Lekkasje som skyldes skitt
(hår, lo) på pakningen og
dørglasset.
Rengjør pakning og
dørglass.
Manglende tømming som
skyldes tett pumpefilter.
Rengjør pumpefilteret.
Det kommer ikke noe vann
fordi vannfiltrene er tette eller
vanninntaksslangene er
bøyd.
Rengjør filteret i
inntaksventilen eller sett
inn vanninntaksslangene
igjen.
Det kommer ikke noe vann
fordi det brukes for mye
såpe.
Klesvasken er varm etter at
vasken er ferdig fordi
innløpsslangene er montert
motsatt.
Det tilføres ikke vann fordi
vannet ikke er skrudd på.
42
Innløpsfilter
Rengjør
vaskemiddelskuffen
Skuff
Kaldtvannstilførsel
Vannkran
Kald
Varm
Varmtvannstilførsel
Monter
tilførselsslangene på
nytt.
Åpne vannkranen.
NO
Lekkasje på grunn av feil
installasjon av avløpsslange
eller tett avløpsslange.
Albuebrakett
Monter avløpsslangen
på nytt.
Plaststropp
Lekkasje på grunn av feil
montering av
vanntilførselsslangen eller
bruk av et annet merke av
vanntilførselsslanger.
Monter tilførselsslangen
på nytt.
Problem med manglende
strømtilførsel forårsaket av
løs tilkobling av
strømledningen eller et
problem med veggkontakten.
Koble til strømledningen
igjen eller skift ut
veggkontakten.
Vatring
Servicebesøk for å levere,
hente, installere produktet
eller for å gi instruksjoner om
bruken av det. Fjerning og
montering av produktet på
nytt.
Garantien dekker bare
defekter som har
oppstått under
produksjon. Service
som skyldes feil
installasjon dekkes ikke.
Hvis ikke alle skruene er
skrudd inn riktig, kan det
medføre stor vibrasjon (Bare
stativmodell).
Fest 4 skruer i hjørnene
(totalt 16 stk).
Vannhamring (banking) når
maskinen fylles med vann.
Naturlig vannstrøm
Høyt
vanntrykk
Vannstrøm
Treff
Høy lyd stanser plutselig
Juster vanntrykket ved å
skru ned vannventilen
eller vannkranen.
43
DRIFTSDATA
NO
Produkt fiche_Kommisjonsdelegert forordning(EU) Nr. 1061/2010
Leverandørens varemerke
Leverandørens modellidentifikator
Merkeytelse
Energieffektivitetsklasse
Belønnet med en «EU Ecolabel» under Regulering (EC) Nr.
66/2010
Energiforbruk "X" kWh per år basert på 220
standardvaskesykluser for bomullsprogrammer på 60 °C og 40
°C ved full og halv tøymengde, og forbruk i laveffektmodus.
Faktisk energiforbruk vil variere avhengig av hvordan produktet
brukes.
Energiforbruket
standard 60 °C bomullsprogram med full tøymengde.
standard 60 °C bomullsprogram med delvis tøymengde.
standard 40 °C bomullsprogram med delvis tøymengde.
Vektet energiforbruk i av-modus og i modusen «forlatt på».
Vannforbruk "X" liter per år basert på 220 standard vaskesykluser
for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C ved full og halv
tøymengde. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan produktet
brukes.
Sentrifugeringseffektivitetsklasse "X" på en skala fra G (minst
effektiv) til A (mest effektiv)
Maksimal sentrifugehastighet oppnås for standard 60 °C
bomullsprogram ved full tøymengde, eller standard 40 °C bomull
program ved delvis tøymengde, avhengig av hva som er den
nederste, og gjenværende fuktighetsinnhold ble oppnådd for
standard 60 °C bomullsprogram ved full tøymengde, eller
standard 40 °C bomullsprogram ved delvis tøymengde, avhengig
av hva som er større.
Standard vaskeprogrammer hvor informasjonen på anvisningen
og informasjonsbladet forteller at disse programmene er egnet til
å vaske normalt skittent bomullstøy og at de er de mest effektive
programmene når det gjelder energi- og vannforbruk;
Programtiden
standard 60 °C bomullsprogram med full tøymengde.
standard 60 °C bomullsprogram med delvis tøymengde.
standard 40 °C bomullsprogram med delvis tøymengde.
Varighet på hvilemodus (Tl)
Luftbårne akustiske støyutslipp uttrykt i dB (A) re 1 pW og
avrundet til nærmeste hele tall under vask og sentrifuge for
standard 60 °C bomullsprogram ved full tøymengde.
Frittstående modell
44
LG
F4WM308S2W0
FH4G*TDY(P)(0~9)
8
A+++
kg
Nei
137
kWh/år
0,730
0,570
0,450
0,50
kWh
kWh
kWh
W
10500
liter/år
A
1370
rpm
44
%
"Cotton Large (Bomull Stor)
60 °C/40 °C+Intensive(Intensiv)"
312
259
254
10
min.
min.
min.
min.
53/75
dB(A)
Notater
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising