LG | FDRC308N0W9 | User manual | LG FDRC308N0W9 Brukermanual

LG FDRC308N0W9 Brukermanual
BRUKSANVISNING
TORKTUMLARE
Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att
förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt
och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter
installationen för framtida referens.
SV
SVENSKA
FDRC308N0W9
NO
NORSK
S0RC308N1W9
FDRC309N0W9
RC9DN9029
www.lg.com
MFL71424302
Rev.04_091719
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Det kan finnas bilder eller innehåll i denna
bruksanvisning som skiljer sig från modellen
du köpt.
Denna bruksanvisning är föremål för
revidering av tillverkaren.
SÄKERHETSANVISNINGAR..........................................................3
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.............................................................3
Kassera den gamla apparaten...........................................................................8
INSTALLATION................................................................................9
Specifikationer...................................................................................................9
Tillbehör (valfritt)................................................................................................9
Krav på installationsplatsen.............................................................................10
Staplingsinstruktioner (valfritt).......................................................................... 11
Vända dörren...................................................................................................13
DRIFT.............................................................................................15
Använda apparaten..........................................................................................15
Sortering av tvätt..............................................................................................16
Kontrollpanel....................................................................................................17
Programtabell...................................................................................................18
Alternativa program..........................................................................................20
Rack Dry (Torkhylla) (valfritt)............................................................................21
SMARTA FUNKTIONER................................................................22
Använd LG SmartThinQ applikationen............................................................22
Användning av Smart Diagnosis™..................................................................25
UNDERHÅLL.................................................................................26
Rengöring av luddfiltret....................................................................................26
Tömma vattenbehållaren.................................................................................27
Rengöring av ventilationsgallret för kalluft.......................................................27
Torka av fuktgivaren.........................................................................................27
FELSÖKNING................................................................................28
Problemdiagnostik...........................................................................................28
FELMEDDELANDEN.......................................................................................32
BEGRÄNSNING AV GARANTIN...................................................33
DRIFTDATA....................................................................................34
SÄKERHETSANVISNINGAR
SV
Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker
och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.
Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp.”FÖRSIKTIGHET” enligt
beskrivning nedan.
Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker
föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ
anvisningarna för att undvika risker.
VARNING
Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger
om anvisningarna inte följs.
FÖRSIKTIGHET
Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten
föreligger om anvisningarna inte följs.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING
För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar,
personskador eller skållning när man använder denna produkt,
ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:
Barn i hushållet
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer
med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker
under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett
anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under
uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
3
SV
För användning i Europa:
Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och
av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga
eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen
sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker
användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn
får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte
utföras av barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls
under ständig tillsyn.
Installation
•• Se till att apparaten är korrekt installerad, jordad och att den justeras
av kvalificerad servicepersonal enligt installationsanvisningarna.
•• Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på
ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är
skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
•• Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer
som håller i den ordentligt.
•• Installera inte apparaten på en fuktig eller dammig plats. Installera
eller lagra inte apparaten utomhus eller på platser som är utsatta för
väderpåverkan såsom direkt solljus, vind, regn eller minusgrader.
•• Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.
•• Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter
löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
•• Koppla inte in apparaten i ett grenuttag, en skarvsladd eller med en
adapter.
•• Föremål som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta
textilier, gummerade artiklar och kläder eller kuddar med
skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.
•• Denna apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr
eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett
sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
4
SV
•• Denna apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri
kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom
att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska
strömmen.
•• Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad
kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är
korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler
och förordningar.
•• Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för
elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller
servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
•• Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en
kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten
inte passar i vägguttaget.
•• Produkten får inte få sin strömförsörjning genom en extern
kopplingsenhet, exempelvis en timer, eller anslutas till en krets som
normalt sett slås på och av med ett verktyg.
Drift
•• Försök inte att separera paneler eller montera ned apparaten.
Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.
•• Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer
och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte
specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast
reservdelar godkända av tillverkaren.
•• Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material,
exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
•• Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
•• Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan
eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
•• För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman
har stannat helt.
5
SV
•• Lägg inte in, tvätta eller torka artiklar som har rengjorts med,
tvättats i, blötts i eller fläckats med antändliga eller explosiva ämnen
(exempelvis vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, kemtvättmedel,
fotogen, vegetabilisk olja, matlagningsolja). Vid felaktig användning
föreligger risk för brand och explosion.
•• Vid översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG
Electronics kundinformationscentrum.
•• Tryck inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är
öppen.
•• Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer
apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka
vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
•• Vidrör inte luckan under program med hög temperatur.
•• Använd inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensen, bensin,
thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten.
•• Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller
tilloppsslangen fryser på vintern.
•• Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från
barn.
•• Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
•• Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål
på den.
Underhåll
•• Efter att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla in
elkontakten i eluttaget.
•• Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man kopplar
inte ut apparaten från eluttaget genom att ställa in kontrollerna på
OFF eller ställa dem i viloläge.
•• Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i
samband med rengöring.
•• Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i
elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.
6
SV
Teknisk säkerhet för användning av torktumlaren
VARNING - För att undvika brand
Brandrisk och brandfarligt material
•• Hålla alla ventilationsöppningar i apparatens inhägnad eller inbyggda
struktur fria från hinder. Om detta inte följs kan det resultera i en
brand.
•• Apparaten innehåller kylmedlet R290 som är miljövänligt men
lättantänt. Säkerställ att kylledningen inte skadas och håll öppna
lågor och tändningskällor borta från apparaten.
•• Torka inte otvättade artiklar i denna apparat.
•• Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt
anvisningarna för respektive produkter.
•• Avlägsna alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från
plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
•• Stoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla
artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.
•• Apparaten får inte användas om rengöring skett med
industrikemikalier.
•• Föremål som har smutsats ned med ämnen som matolja, vegetabilisk
olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel,
terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten
med extra mycket tvättmedel innan de torkas i apparaten.
•• Drick inte kondensvatten. Om så sker föreligger risk för
livsmedelsburna sjukdomar.
•• Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, någon av
dess servicetekniker eller annan kvalificerad person för att undvika
fara.
•• Luddfällan måste rengöras regelbundet.
•• Ludd får inte tillåtas att samlas runt apparaten.
•• Spreja inte torra tvättmedel direkt på produkten och använd inte
produkten för att torka kläder behandlade med torra tvättmedel.
7
SV
•• Torka inte kläder som är fläckade med oljor. Oljefläckar (inklusive
matoljor) på kläder kan inte tas bort helt även efter tvätt med vatten.
•• Produkten får inte få sin strömförsörjning genom en extern
kopplingsenhet, exempelvis en timer, eller anslutas till en krets som
normalt sett slås på och av med ett verktyg.
•• Töm apparaten på kläder omedelbart när torktumlingen är klar eller
när strömmen stängs av vid torktumling. Det kan leda till brand om
torktumlade kläder lämnas kvar obevakade i produkten. Kläder
som tas bort från produkten efter torkning kan leda till brand. Ta ut
kläderna direkt efter torktumling och häng eller lägg dem utspridda för
att svalna.
Bortskaffande
•• Koppla ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln
direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
•• Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas
så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan
orsaka kvävning.
•• Avlägsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att
barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.
Kassera den gamla apparaten
•• Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall
(WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen
anvisat ställe för återvinning.
•• Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så
korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och
den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar
som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan
återvinnas för att spara begränsade resurser.
•• Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din
kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest
uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling
Apparaten innehåller kylmedlet R290 : 0,145 kg Hermetiskt sluten.
8
INSTALLATION
SV
Specifikationer
a
b
c
Modell
FDRC308N0W9 / S0RC308N1W9
Vattenbehållare
Kontrollpanel
Lucka
FDRC309N0W9 / RC9DN9029
Strömförsörjning
220 - 240 V~, 50 Hz
Storlek
600 mm (B) x 690 mm (D) x 850 mm (H)
Produktvikt
56 kg
Tillåten temperatur
5 - 35 °C
Max. kapacitet
8 kg
9 kg
•• Utseende och specifikationer kan variera utan tillkännagivande för att förbättra apparatens kvalité.
Tillbehör (valfritt)
Kontakta LG Electronics kundinformationscenter eller besök LG:s webbplats på http://www.LG.com för att
köpa.
Avloppsslang för kondens och
slanghållare
Modell: DH1N
(Säljs separat)
Torkställ
Staplingskit
Modell: DR1N
(Säljs separat)
Modell: DT1W
(Säljs separat)
9
SV
Krav på
installationsplatsen
•• Installera inte apparaten bredvid en apparat
som avger hög temperatur som t.ex. kylskåp,
ugn eller spis etc., vilket kan orsaka dåligt
torkresultat och programtid och negativt påverka
kompressorns funktion. Apparaten fungerar bäst
vid en rumstemperatur på 23 °C.
Placering
Positionering
5 cm
1 cm
1 cm
Golvnivellering: Tillåten lutning under apparaten
är 1°.
Strömuttag: Får som mest vara 1,5 meter från
apparaten på någon sida.
•• Anslut inte fler än en apparat till uttaget.
Ytterligare marginal: För väggen, 5 cm: baktill /1
cm: höger & vänster sida
•• Placera eller förvara aldrig några tvättprodukter
ovanpå apparaten. Dessa produkter kan skada
ytan eller kontrollelementen.
VARNING
•• Apparaten innehåller kylmedlet R290 som
är miljövänligt men lättantänt. Säkerställ att
kylledningen inte skadas och håll öppna lågor
och tändningskällor borta från apparaten.
ANMÄRKNING
•• För bättre torkprestanda, håll apparatens
baksida på avstånd från väggen.
•• Installera inte apparaten där det finns risk för
frost eller damm.
•• Apparaten kanske inte fungerar ordentligt eller
kan skadas om kondenserat vatten i pumpen
och avloppsslangen fryser.
•• Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
•• Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten
inte hindras av mattor o.dyl.
•• Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet
genom att placera träbitar, papp eller liknande
material under apparaten.
•• Installera inte apparaten i rum där temperaturen
kan sjunka till under fryspunkten. Frysta
slangar riskerar att spricka. Den elektroniska
styrenhetens tillförlitlighet kan försämras vid
temperaturer under fryspunkten.
•• Om apparaten levereras på vintern och
temperaturen ligger under fryspunkten ska
apparaten förvaras i rumstemperatur under
några timmar innan den tas i drift.
•• Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt
att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse
av ett haveri.
•• När apparaten är installerad ska de fyra fötterna
justeras med hjälp en skiftnyckel för att se till att
apparaten står stabilt och ett mellanrum på cirka
20 mm lämnas mellan apparatens översida och
undersidan på eventuell bänkskiva.
Ventilationskrav
VARNING
•• Hålla alla ventilationsöppningar i apparatens
inhägnad eller inbyggda struktur fria från hinder.
Om detta inte följs kan det resultera i en brand.
•• Alkov eller under bänk
−− Försäkra dig om att ha ett luftflöde på 3,17
m3/min genom produkten
•• Skåp
−− Skåpsluckan måste ha 2 (gallerförsedda)
öppningar, där var och en har ett minsta
område på 387 cm2, placerat 8 cm från
luckans under- och överdel.
10
SV
VARNING
•• Undvik att installera apparaten kring en
värmekälla. Apparatens baksida måste vara
väl ventilerad. Underlåtenhet att följa dessa
instruktioner kan leda till problem.
•• Apparaten ska inte installeras bredvid kylskåp
och frysar.
•• Apparaten är inte avsedd för bruk till sjöss
eller för användning i mobila installationer,
exempelvis husvagnar och flygplan.
Elanslutning
•• Använd inte en förlängningssladd eller ett
grenuttag.
•• Dra alltid ur kontakten efter användning.
•• Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet
med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
•• Apparaten måste placeras så att kontakten är
lättåtkomlig.
Storlek på tvättmaskinens
övre platta
550 mm
600 mm
Form och
monteringsriktning
Installeringsförfarandet
1
Placera LG torktumlaren på LG tvättmaskinen.
2
Ta bort de två skruvarna från botten av den
bakre luckan på varje sida enligt bilden nedan.
3
Rikta in staplingkitets hål och den bakre
luckans hål.
•• 3-1) 600 mm
Staplingsinstruktioner
(valfritt)
Torktumlaren kan placeras ovanpå en LG
tvättmaskin och sättas fast med ett staplingskit.
Denna installation måste utföras av kvalificerad
servicepersonal för att säkerställa att den har
installerats korrekt.
Staplingskit
För att stapla denna torktumlare krävs ett LG
staplingskit.
•• 3-2) 550 mm
Torktumlare
Tvättmaskin
Den här torktumlaren kan endast staplas på
en LG tvättmaskin. Försök inte att stapla den
här torktumlaren på någon annan tvättmaskin,
eftersom skador, personskador eller materiella
skador kan uppstå.
4
Fäst de två skruvarna som tidigare tagits bort
från torktumlaren på staplingskitet.
11
SV
5
Använd de fyra skruvarna i tillbehörslådan
(16 mm) för att montera tvättmaskinens bakre
lucka och staplingskitet.
6
Förfarandet för den motsatta sidan är det
samma.
VARNING
•• Felaktig installation kan orsaka allvarliga
olyckor.
•• Apparatens vikt och installationens höjd gör att
staplingsförfarandet är alltför riskabelt för en
person. Denna procedur bör utföras av två eller
flera kvalificerade servicepersonal.
•• Apparaten är inte lämplig för en inbyggd
installation. Installera inte apparaten som en
inbyggd apparat.
•• Använd inte apparaten om den inte är korrekt
staplad.
Dränering för kondenserat vatten
(tillval)
Normalt pumpas kondenserat vatten upp till
vattenbehållaren där vattnet samlas upp tills
det töms manuellt. Vattnet kan också tömmas
ut direkt till ett huvudavlopp, i synnerhet när
torktumlaren är staplad ovanpå en tvättmaskin.
Med ett anslutningskit för huvudavloppsslangen
ändrar du bara vattenvägen och omdirigerar den
till dräneringsanläggningen enligt nedan:
1
FÖRSIKTIGHET
•• Om slangen är monterad på ett vis så att den
böjs eller får hål, kommer dränering inte att
fungera korrekt.
Nivellering av apparaten
Att nivellera apparaten förhindrar onödigt buller
och vibrationer. Placera apparaten på ett stabilt,
jämnt golv.
Om apparaten inte är i nivå, justera de främre
nivåfötterna efter behov.
Vrid dem medurs för att höja och moturs för att
sänka tills apparaten inte längre vickar, både fram
till bak, sida till sida och hörn till hörn.
Justerbara fötter
Separera locket som förhindrar återflöde(a)
och slangen till vattenbehållaren (b) från
anslutningsutrustningen.
Justerbara fötter
2
12
Sätt fast locket som förhindrar återflöde(a)
på anslutningsutrustningens överdel (c) på
anslutningsutrustningens motsatta sida.
Justerbara fötter
Diagonal kontroll
•• Om kanterna på apparatens övre platta trycks
ned diagonalt ska apparaten inte röra sig upp
eller ned (kontrollera båda riktningar). Om
apparaten gungar när den övre plattan trycks
ned diagonalt måste fötterna justeras igen.
SV
2
Vända dörren
Du kan vända dörren utifrån dina behov.
VARNING
•• Vänd inte på dörren när apparaten är staplad på
en tvättmaskin.
•• Före gångjärnets skruvar tas bort, ska man
använda ett hjälpstöd som håller uppe dörrens
vikt. Dörren kan ramla i golvet, på grund av
dörrens vikt.
•• På grund av säkerhet, ska alltid två eller fler
personer arbeta tillsammans när dörren vänds.
ANMÄRKNING
•• Skruvarnas utseende varierar och skruvarna
ska skruvas i olika beroende på positionen.
Säkerställ att du har valt rätt skruvar före de
spänns åt.
1
Ta bort 8 skruvar på gångjärnet från dörren.
•• Det finns 6 skruvar på framsidan och 2
skruvar på sidan.
Gångjärnsmontering
3
Ta bort 3 skruvar från dörregelsmontering
som är fixerad mellan dörren och
gångjärnsmonteringen och ta därefter bort
skruven som är fixerad på dörrkroken.
Öppna dörren och ta bort 2 skruvar på dörrens
gångjärn. Efter skruvarna tagits bort, sätt
försiktigt ner dörren så att framsidan ligger ner
mot golvet.
Dörregelsmontering
Skåp
4
Dörrens gångjärn
VARNING
•• Ta bort den lägre skruven först. Dörren kan
ramla i golvet,och gå sönder, på grund av
dörrens vikt.
Byt ut gångjärnsmonteringen och
dörregelsmonteringen och spänn skruvarna i
motsatt ordning.
•• Spänn skruven i rätt position från 2 till 4
steg.
Dörregelsmontering
Gångjärnsmontering
13
SV
5
Ta bort dörrhaken från apparatens ram genom
att ta bort 2 skruvar och därefter sätta fast
dem på motsvarande sida.
Dörrhake
6
14
Ta bort de 2 dekorativa skruvarna från
apparatens ram och sätt sedan fast dem på
motsvarande sida.
7
Montera dörren med skruvarna som togs bort i
steg 1 och kontrollera sedan att dörren går att
stänga korrekt.
DRIFT
SV
Använda apparaten
Innan den första cykeln, ställ in apparaten på att
torka i fem minuter för att värma upp trumman.
Öppna luckan mellan tvättar de första gångerna
som du använder apparaten för se till att
eventuella lukter från apparatens inre skingras.
1
FÖRSIKTIGHET
•• Var noga med att inte lägga tvätt mellan luckan
och gummitätningen.
3
Slå på strömmen.
•• Tryck på knappen Ström.
4
Välj önskat torkprogram.
•• Du kan välja ett program genom att vrida
programvalsratten tills önskat program
visas.
•• Om du trycker på knappen Start/Paus utan
att välja ett program kommer apparaten gå
vidare till programmet Cotton (Bomull). Se
programtabellen för ytterligare information.
5
Tryck på knappen Start/Paus.
•• När du trycker på knappen Start/Paus
kommer apparaten att ventilera trummans
insida i tio sekunder, detta för att göra
apparaten klar för torkning.
6
Efter att cykeln är klar, öppna luckan och ta ut
tvätten.
7
Stäng av apparaten.
•• Tryck på knappen Ström.
Se till att luddfiltret och vattenbehållaren är
rena.
•• Luddfiltret sitter innanför luckkanten. Det
måste rengöras före varje torkcykel.
•• Öppna luckan och se till att luddfiltret är
rent. Rengör luddfiltret om det inte är rent.
•• Kontrollera också om vattenbehållaren
behöver tömmas för ett optimalt torkresultat.
VARNING
•• Drick inte kondensvatten.
ANMÄRKNING
•• I vissa fall kan LED-fönstret visa D (symbolen
Töm vatten) och apparaten kan stanna på grund
av att vattenbehållaren är full.
2
Placera tvätten i trumman efter sortering.
•• Kläderna bör sorteras efter textilsort och
torrhetsnivå och alla snören och bälten på
kläder bör vara väl fastknutna och fästa
innan de läggs in i trumman. Tryck tvätten
mot den inre baksidan för att hålla den borta
från luckans tätning. Annars kan tätningen
och kläderna skadas. Stäng luckan.
15
SV
FÖRSIKTIGHET
•• Var försiktig! Trummans insida kan vara het.
•• Apparaten får inte användas för andra ändamål
än de för vilka den är avsedd till.
ANMÄRKNING
•• Den sista delen av en torktumlarcykel sker utan
värme (nedkylningscykel) för att tvätten ska
avslutas med en temperatur som säkerställer att
tvätten inte kommer att skadas.
•• En hög atmosfärisk temperatur och ett
litet rum kan både öka torktiden samt
energiförbrukningen.
Sortering av tvätt
Kläder har sina egna tvättrådsetiketter, så torka
enligt rekommenderade tvättskötselråd.
Inte bara det, tvätten måste även sorteras efter
storlek och typ av material.
För bästa torkeffekt och mest effektiva
energianvändning ska inte apparaten
överbelastas.
Ylleplagg
Gummi och plast
•• Torka inte artiklar som är gjorda av eller
innehåller gummi eller plast, såsom:
−− förkläden, haklappar, stolklädsel
−− gardiner och bordsdukar
−− badrumsmattor
Glasfiber
•• Torka inte glasfiberartiklar i denna apparat.
Glaspartiklar kan finnas kvar i apparaten och
därefter plockas upp av dina kläder i senare
cykler.
Ikonen
Beskrivning
Torkning
Torktumla
Skontvätt /
Rynkfri
Skonsam/ömtålig
Torktumla inte
•• Torka ylleplagg med programmet Wool.
Var noga med att följa symbolerna på
tvättrådsetiketterna först. Ylle kanske inte blir
helt torrt från cykeln, så upprepa inte torkning.
Dra ut ylleplagg till sin ursprungliga form och låt
dem plantorka.
Torka inte
Vävda och stickade material
Låg värme
•• Vissa vävda och stickade material kan krympa
beroende på kvaliteten.
Utan värme/luft
Strykfritt och Syntetiska material
•• Överbelasta inte apparaten. Ta ur strykfria
artiklar så fort som möjligt ur apparaten när den
stannar för att undvika skrynkling.
Babykläder och nattlinnen
•• Kontrollera alltid tvättrådsetiketterna.
16
Hög värme
Medelvärme
Hänga på tork
Dropptorka
Plantorka
I skuggan
SV
Kontrollpanel
a
b
c
Knappen Ström
•• Tryck på knappen Ström för att sätta på och
stänga av apparaten.
•• Tryck på knappen Ström för att stänga av
funktionen Delay End.
Programväljare
•• Det finns olika program som är anpassade
efter olika typer av tvätt.
•• En tänd lampa indikerar vilket program som
har valts.
Knappen Start/Paus
•• Den här knappen Start/Paus används för
att starta eller pausa ett torkprogram.
•• När i Pause stängs strömmen av
automatiskt efter 14 minuter.
d
Ytterligare programknappar
•• Använd dessa knappar för att välja önskade
alternativ för det valda programmet.
•• För att använda Fjärrstartfunktionen
hänvisar vi till SMARTA FUNKTIONER.
e
Indikator för torkprocess
•• De olika ikonlamporna tänds beroende på
hur långt torkcykeln har kommit.
−− @ : Denna ikon tänds när apparaten
håller på att torka.
−− - : Denna ikon tänds när apparaten
håller på att torka stryktorrt.
−− + : Denna ikon tänds när apparaten
håller på att torka skåpstorrt.
−− = : Denna ikon tänds när apparaten
påbörjat nedkylningsprocessen.
Display
•• K : Den här ikonen indikerar att luddfiltret
bör rengöras eller är igensatt.
−− Rengöringsmeddelande: När du trycker
på knappen Ström kommer ikonen att
visas.
•• D : Den här ikonen indikerar att
vattenbehållaren behöver tömmas eller är
full.
−− Tömningsmeddelande: När du trycker på
knappen Ström kommer den här ikonen
att visas.
−− Fullt vattenmeddelande: Den här ikonen
kommer att visas och ett summerljud
kommer att låta när apparaten är i drift.
•• L : Den här ikonen visar luddfiltrets
insättningsstatus. Om luddfiltret inte är insatt
kommer apparaten inte att fungera och
ikonen kommer att visas.
•• I : Den här ikonen indikerar kondensatorns
auto rengöringsstatus. Ikonen kommer att
visas när vatten sprejas in i kondensatorn.
17
SV
Programtabell
Torkprogram
Programmet Sensor Dry (Givartorrt)
Program
Cotton (Bomull)
Mix
(Blandmaterial)
Kapacitet
Tvättyp
Detalj
Torknivå
Handdukar, morgonrockar
och sängkläder
För tjocka och vadderade
tyger
Extra
(Extra torrt)
8kg / 9kg
Badlakan, kökshanddukar,
underkläder,
bomullsstrumpor
För tyger som inte
behöver strykas
Cupboard
(Skåptorrt)
8kg / 9kg
Sängkläder, bordslinne,
handdukar, T-shirts,
pikétröjor och arbetskläder
För tyger som behöver
strykas
Iron
(Stryktorrt)
8kg / 9kg
Extra
(Extra torrt)
4 kg
Sängkläder, bordslinne,
träningsoveraller, anoraker
och filtar
Skjortor och blusar
Byxor, klänningar, kjolar och
blusar
För tjocka och vadderade
tyger som inte behöver
strykas
För tyger som inte
behöver strykas
För tyger som behöver
strykas
8kg / 9kg
Cupboard
(Skåptorrt)
Iron
(Stryktorrt)
Skjortor, T-shirts, byxor,
underkläder och strumpor
För polyamid, akryl
och polyester som inte
behöver strykas
Cupboard
(Skåptorrt)
Skjortor, T-shirts,
underkläder, anoraker och
strumpor
För polyamid, akryl och
polyester som behöver
strykas
Iron
(Stryktorrt)
Duvet (Täcke)
Sängkläder, lakan
För skrymmande artiklar
-
2,5 kg
Towel
(Handdukar)
Handdukar, Kuddfodral
För bomullstyger som inte
behöver strykas
-
4,5 kg
Allergy Care
(Allergi)
Bomull, underkläder, lakan
och spädbarnskläder
Hjälper till att ta bort
allergener såsom kvalster
-
4,5 kg
Quick 30
(Snabbtork 30
min)
Lätta och små artiklar på
mindre än 3ea.
För små mängder av
polyamid, akryl och
polyester artiklar
-
1 kg
Sports Wear
(Träningskläder)
Fotbollsutrustning och
träningskläder
För polyestermaterial
-
2 kg
Wool (Ylle)
Ylle
För ylletyger
-
1 kg
Silke, fina tyger och
underkläder
För tyger som är
värmekänsliga som t.ex.
syntetiska tyger
-
1,5 kg
Easy Care
(Syntet)
Delicate
(Skonsam)
18
3,5 kg
SV
Timed Drying (TIDSINSTÄLLD TORKNING) torkprogram
Kapacitet
Program
Tvättyp
Detalj
Torknivå
Rack Dry
(Torkhylla)
Silke, ylle, fina underkläder
Fräschar upp kläderna utan
torktumling
-
-
Cool Air (Kalluft)
Alla tyger som behöver
uppfräschning
Torktumlar utan värme
-
-
Warm Air (Varmluft)
Badlakan, badrockar,
disktrasor och
akrylvadderade tyger
Små artiklar och fuktiga
kläder, vardagsföremål som
lämpar sig för värmetorkning
-
-
8kg / 9kg
FÖRSIKTIGHET
•• Om tvätten är mindre än 1 kg, använd programmet Warm Air (Varmluft) i Tidsinställd torkning
torkprogram. Ylleartiklar bör torkas med hjälp av programmet Wool (Ylle) och värmekänsliga material,
inklusive silke och underkläder bör torkas med hjälp av programmet Delicate (Skonsam). Följ den
rekommenderade tvättlasten när du väljer önskat program. Annars kan dina kläder skadas.
ANMÄRKNING
•• Testad i enlighet med EN61121 och direktiv 932/2012
•• Ställ in programmet på Cotton Cupboard Energy (Bomull Skåptorrt Ekonomi) (Full och halv
tvättbelastning) för att testa i överensstämmelse med EN61121 och direktiv 932/2012
•• Standard Bomullsprogrammet :
Tillval (förinställt värde) (Detta är det mest
effektiva programmet när det gäller testförhållanden som rekommenderas av EN61121 och Direktivet
932/2012)
•• Det är bra att torka normaltfuktig bomullstvätt och det är det effektivaste programmet när det handlar om
energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.
•• Testresultaten är beroende av rumstemperatur, typ och mängd av belastning, vattnets hårdhet och
vatteninloppstemperaturen.
•• Om apparaten installeras som inbyggd under, kan det leda till försämrad prestanda.
•• Om tvätten inte roteras med en hög hastighet under tvättning, kommer energiförbrukning och torktid att
öka.
19
SV
Alternativa program
Delay End (Tidsfördröjning)
Du kan använda alternativet Time Delay för att
fördröja torkcykelns sluttid. Tidsfördröjningen kan
ställas in från 3 till 19 timmar.
1
Slå på apparaten.
2
Välj ett program.
3
Tryck på knappen
Delay End (Tidsfördröjning).
4
Ange tidsfördröjningen i antal timmar
med knappen More Time (Mer Tid),
Less Time (Mindre Tid).
5
Tryck på knappen Start/Paus.
Drum Light (Trumlampa)
Medan apparaten är igång är det möjligt att se inuti
trumman om du väljer funktionen Drum Light.
•• Tryck ner och håll nere knappen
Dry Level (Torknivå) under 3 sekunder för att
aktivera den lätta trumfunktionen.
•• Lampa tänd: Luckan är öppen.
•• Lampa släckt: Luckan är stängd. Lampan
stängs av automatiskt.
Dry Level (Torknivå)
Använd dessa knappar för att välja önskad
torrhetsnivå torkningsprogrammet.
1
Slå på apparaten.
2
Välj ett program.
3
Välj en torrhetsnivå genom att trycka på
knappen Dry Level (Torknivå) upprepade
gånger.
Anti Crease (Skrynkelfri) _
Alternativet Anti Crease förhindrar att skrynklor
bildas när tvätten inte lastas ur omgående vid
slutet av torkcykeln. När Anti Crease (Skrynkelfri)
är valt kör och pausar apparaten flera gånger,
vilket ger dig två timmar att lasta ur tvätten. Om
luckan öppnas under alternativet Anti Crease,
avbryts alternativet.
Favorite (Favorit) r
Alternativet Favorite (Favorit) låter dig spara ett
anpassat tvättprogram för framtida bruk.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Detta tilläggsprogram ger möjlighet att spara
energi eller tid.
•• Energy: Alternativ för energisparande.
•• Time: Alternativ för tidssparande.
Child Lock (Barnlås) i
Använd detta alternativ för att koppla bort
kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn
ändrar program eller använder produkten.
1
Slå på apparaten.
2
Välj ett program.
Låsning av kontrollpanelen
3
Välj alternativet eller ytterligare
program. (Anti Crease (Skrynkelfri),
EcoHybrid (EcoHybrid) etc.)
1
4
Tryck och håll nere knappen
Favorite (Favorit) i tre sekunder.
Tryck och håll nere knapparna
Favorite (Favorit) och
Delay End (Tidsfördröjning) samtidigt i tre
sekunder.
2
En pipsignal avges och CL (Barnlås) visas på
displayen.
•• Om Child Lock (Barnlås) är inställt är alla
knappar låsta förutom knappen Ström.
Alternativet Favorit sparas nu för framtida bruk.
För att använda det sparade programmet, välj
alternativet Favorite (Favorit) och tryck sedan på
knappen Start/Paus.
20
SV
2
Sätt in kroken i mitten av trumman.
3
Placera torkstället på strukturen ovanför
luddfiltret och tryck på det för att slutföra
monteringen.
4
Placera våta föremål ovanpå stället. Se till att
det finns utrymme runt föremålen så att luften
kan cirkulera.
•• Torkstället rör sig inte, men trumman roterar.
5
Stäng luckan.
Rack Dry (Torkhylla)
(valfritt)
6
Sätt på strömmen och välj
Rack Dry (Torkhylla).
Rack Dry är utformad att användas med tvätt som
ska torkas platt, utan torktumling, inklusive tröjor
och ömtåliga tyger.
Om du vill använda alternativet Rack Dry måste en
torkhylla köpas separat. En torkhylla (Modellnamn
: DR1N) finns att köpa från LG Electronics
kundinformationscenter och på vår webbplats
http://www.LG.com
7
Tryck på knappen Start/Paus.
ANMÄRKNING
•• Barnlåsfunktionen återställs inte genom att
strömmen stängs av eller att alla program
slutförs. Barnlåset måste inaktiveras innan
några andra funktioner kan användas.
Upplåsning av kontrollpanelen
Tryck och håll nere knapparna Favorite (Favorit)
och Delay End (Tidsfördröjning) samtidigt i tre
sekunder.
•• En pipsignal ljuder och den återstående tiden
för det aktuella programmet visas igen på
displayen.
Buzzer (Summer) q
Detta alternativ låter dig sätta på och stänga av
summern.
More Time (Mer Tid) / Less Time
(Mindre Tid)
Använd de här knapparna med de manuella
torkningsprogrammen för att manuellt öka eller
minska torkningstiden.
Tryck på knappen More Time (Mer Tid) för att öka
tiden för det valda programmet med fem minuter.
Tryck på knappen Less Time (Mindre Tid) för att
minska tiden för det valda programmet med fem
minuter.
1
Öppna luckan.
ANMÄRKNING
•• Kontrollera luddfiltret och ta bort ludd som
har samlats från föremål som har torkats på
torkstället.
•• Knapparna för More Time (Mer Tid) /
Less Time (Mindre Tid) kan användas för att
finjustera torkningstiden.
21
SMARTA FUNKTIONER
Använd LG SmartThinQ
applikationen
Kontrollera följande innan du
använder LG SmartThinQ
•• För anordningar med a eller b logotypen
1
Kontrollera avståndet mellan utrustningen och
den trådlösa routern (Wi-Fi nätverk).
•• Om avståndet mellan utrustningen och
den trådlösa routern är för stor, kommer
signalstyrkan att vara svag. Det kan då
ta för lång tid att registrera eller så kan
installationen misslyckas.
2
Stäng av mobilens Mobil-data på din
smartphone.
•• För iPhones, stäng av data genom att gå till
Inställningar → Mobilnät → Mobildata.
3
Anslut din smartphone till den trådlösa routern.
22
SV
ANMÄRKNING
•• För att verifiera WiFi-anslutningen, kontrollera
att ikonen
Wi-Fi f på kontrollpanelen lyser.
•• Utrustningen stöder endast 2,4 GHz WiFi nätverk. För att kontrollera ditt nätverks
frekvens, kontakta din internetleverantör eller
sök svar i manualen för den trådlösa router.
•• LG SmartThinQ ansvarar inte för eventuella
problem med nätverksanslutning eller
fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av
nätverksanslutning.
•• Om apparaten har problem vid anslutning till WiFi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern.
Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för
att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
•• Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller
avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
•• Nätverksanslutningen kan eventuellt inte
fungera ordentligt beroende på internet
leverantören.
•• Den omgivande trådlös miljön kan leda till att
den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
•• Utrustningen kan inte registreras på grund av
problem med transmissionen av den trådlösa
signalen. Dra ut utrustningens kontakt och
försök på nytt efter några minuter.
•• Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen,
stäng av brandväggen eller skapa ett undantag
för den.
•• Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara
en kombination av Engelska bokstäver och
nummer. (Använd inte specialtecken)
•• Smartphone användargränssnittet (UI) kan
variera beroende på mobilens operativsystem
(OS) och tillverkaren.
•• Om routerns säkerhetskontroll är inställd på
WEP, kan inställning av nätverk misslyckas.
Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll
(WPA2 rekommenderas) och registrera
produkten igen.
SV
Installering av LG SmartThinQ
Sök efter applikationen LG SmartThinQ i Google
Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ
instruktionerna för att ladda ner och installera
applikationen.
Wi-Fi funktion
•• För anordningar med a eller b logotypen
Kommunicera med hushållsapparaten från en
smart telefon med hjälp av de praktiska smarta
funktionerna.
Torkningscykel (Fjärrstart, Ladda ned
program)
Användning av torkningscykel
Remote Start (Fjärrstart) w
Använd din smarttelefon för att fjärrstyra din
apparat. Du kan även övervaka din programdrift
för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av
programmet.
Att använda Remote Start:
1
Tryck på knappen Ström.
2
För in tvätten i trumman.
3
Tryck på och håll ned knappen
Buzzer (Summer) i 3 sekunder för att aktivera
funktionen Remote Start.
4
Starta cykeln via LG SmartThinQ enheten på
din smartphone.
Ställ in eller ladda ner föredragen cykel och drift
med fjärrkontrollen.
Smart Diagnosis™
Den här funktioner tillhandahåller användbar
information för felsökning och lösningar av
problem för enheten, baserat på användarmönster.
Tryck alert
När cykeln avslutas eller om problem uppstår, så
har du alternativet att erhålla push notifieringar på
en smart phone.
Energiövervakning
Torktumlarens energiförbrukning påverkas
av vald cykel och alternativ, vilket innebär att
energiförbrukningen kan variera från en cykel till
en annan.
ANMÄRKNING
•• När fjärrstart är aktiverat, kan du starta cykeln
från LG SmartThinQ smartphone applikationen.
Om cykeln inte startas kommer maskinen
att vänta med att starta cykeln tills den är
frånkopplad från enheten eller fjärrstartläge är
avaktiverat.
•• Fjärrstart avaktiveras om luckan öppnas.
Att inaktivera Remote Start:
När Remote Start är aktiverad, trycker du och
håller ned knappen för Buzzer (Summer) i 3
sekunder.
Inställningar
Ställ in produktens smeknamn och ta bort
produkten.
ANMÄRKNING
•• Om du byter din trådlösa router,
internetleverantör, eller lösenord, radera den
registrerade apparaten från LG SmartThinQapplikationen och registrera den på nytt.
•• Applikationen kan modifieras för förbättring av
hushållsapparaten utan notis till användare
•• Funktioner kan variera beroende på modell.
23
SV
Download Cycle (Ladda ned program)
Ladda ner nya och speciella cykler som inte
inkluderas i grundläggande cykler för enheten.
Enheter som har registreras kan ladda ner en
mängd olika speciella cykler som är specifika för
enheten.
Endast en cykel kan lagras på enheten åt gången.
När nedladdningen av cykeln för enheten är klar,
behåller produkten den nedladdade cykeln tills en
ny cykel laddas ner.
Trådlös LAN Modul Specifikationer
Modell
LCW-004
Frekvensområde 2412 till 2472 MHz
Uteffekt (Max)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Trådlös funtion S/W version : V 1.0
Med hänsyn till användaren, bör denna apparat
installeras och drivas med en distans på
åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.
Energiförbrukning vid
vänteläge
0,18 W
Energiförbrukning vid
vänteläge för nätverk
2,0 W
Den tidsperiod efter vilken
energistyrningsfunktionen,
eller en liknande funktion,
automatiskt växlar över
produkten till vänteläge
och/eller frånläge och/
eller det tillstånd som ger
nätverksanslutet vänteläge
20 min.
Försäkran om överensstämmelse
Härmed, upger LG Electronics att
radioutrustningstypen Torktumlare efterlever EUdirektiv 2014/53/EU. Hela texten om EU-direktivet
gällande konformitet finns tillgänglig på föjande
internet adress:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederländerna
Information om programvara med
öppen källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du
hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra
öppna källkod-licenser som ingår för den här
produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla
tillhörande licensvillkor, samt information om
garantifriskrivning och upphovsrätt.
LG Electronics tillhandahåller även open sourcekod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker
utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom
kostnad för media, transport och hantering) efter
e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta
erbjudande är giltigt under en period av tre år efter
vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande
är giltigt för alla som tar emot denna information.
Användning av Smart Diagnos™
med en smartphone
•• För apparater med c eller d logotypen
Använd den här funktionen om du behöver
en korrekt diagnos från ett LG Electronics
kundinformationscentrum när apparaten uppvisar
fel eller har slutat att fungera.
Smart Diagnosis™ kan endast aktiveras när
apparaten är ansluten till elnätet. Om det inte
är möjligt att slå på apparaten måste felsökning
utföras utan Smart Diagnosis™.
24
SV
Användning av Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ via
kundinformationscentret
Använd denna funktion om du vill att ett av LG
Electronics kundinformationscenter ska ställa en
exakt diagnos i samband med fel eller defekter
på apparaten. Använd endast denna funktion för
att kontakta en servicetekniker, inte under normal
drift.
1
Tryck på knappen Ström för att sätta igång
utrustningen. Tryck inte på några andra
knappar och vrid inte på programvalsratten.
2
När instruerad att göra så av kundservice,
placera telefonens munstycke nära Smart
Diagnosis™ ikonen.
ANMÄRKNING
•• Funktionen Smart Diagnosis™ är beroende av
telefonlinjens ljudkvalitet.
•• Kommunikationsprestandan förbättras och
servicen blir effektivare om en hemtelefon
används.
•• Om dataöverföringen för Smart Diagnosis™
fungerar dåligt på grund av dålig ljudkvalitet
är det inte säkert att bästa möjliga Smart
Diagnosis™ erhålls.
x.
Ma
mm
10
3
Tryck och håll in knappen
More Time (Mer Tid) under 3 sekunder
samtidigt som telefonens mikrofondel hålls
mot symbolen eller knappen Ström.
4
Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har
slutförts. Återstående tid för dataöverföringen
visas.
•• För bästa resultat, flytta inte telefonen när
tonerna överförs.
•• Om serviceteknikern inte lyckas registrera
data på korrekt sätt kan du bli ombedd att
försöka igen.
5
Återuppta samtal med serviceteknikern när
nedräkningen är klar och tonerna har upphört.
Serviceteknikern kommer nu att kunna hjälpa
dig genom att använda informationen som
överförts för analys.
25
UNDERHÅLL
SV
•• Öppna det andra luddfiltret.
VARNING
•• Dra ut elkontakten innan apparaten rengörs.
Om du inte drar ur kontakten kan det orsaka
elektriska stötar.
Rengöring av luddfiltret
Rengör luddfiltret före varje torkcykel.
Rengöring av luddfiltret kommer att minska
torktiden och energiförbrukningen.
1
Öppna luckan.
2
Ta bort det första luddfiltret.
3
5
Skölj bort luddet under varmt, rinnande vatten.
6
Torka luddfiltren helt, stäng dem och sätt i
båda luddfiltren.
Ta bort det andra luddfiltret.
ANMÄRKNING
4
26
•• Ta bort fukt från nätet. Annars kan luddfiltret
sättas igen på grund av vattenfilm och
apparaten kanske inte fungerar.
•• Om luddfiltret inte sitter i apparaten, kan du inte
använda apparaten.
Öppna båda luddfilter och ta bort allt ludd.
•• Öppna det första luddfiltret.
SV
Tömma vattenbehållaren
Kondenserat vatten samlas upp i vattenbehållaren.
Töm vattenbehållaren efter varje användning.
Om du inte gör detta kommer det att påverka
torkeffekten.
Om vattenbehållaren är full lyser ikonen D och
summern låter medan apparaten är i drift. Om
detta skulle inträffa måste vattenbehållaren
tömmas inom den närmaste timmen.
1
Dra ut vattenbehållaren.
2
Töm vattenbehållaren i handfat.
Rengöring av
ventilationsgallret för
kalluft
Dammsug ventilationsgallret för kalluft 3-4 gånger
om året för att se till att det inte finns någon
ansamling av ludd eller smuts som kan orsaka ett
felaktigt luftflöde.
ANMÄRKNING
•• Varm luft blåses ut genom ventilationsgallret.
•• Tillräcklig ventilation bör ges för att undvika
återflöde av gaser in i rummet från enheter med
andra bränslen som t.ex. öppna spisar.
Torka av fuktgivaren
3
Skjut tillbaka den i apparaten.
4
Tryck på knappen Start/Paus.
Denna enhet känner av tvättens fukthalt under
drift, vilket innebär att den måste rengöras
regelbundet för att ta bort eventuell ansamling av
kalkavlagringar på givarens yta.
Torka av givarna inne i trumman.
FÖRSIKTIGHET
•• Torka inte av fuktgivaren med slipande material.
Rengör alltid givaren med en grov svamp.
27
FELSÖKNING
SV
Apparaten är utrustad med ett automatiskt felövervakningssystem för att upptäcka och diagnostisera
problem på ett tidigt stadium. Om apparaten inte fungerar som den ska eller inte fungerar alls, kontrollera
följande innan du ringer efter service:
Problemdiagnostik
Indikation
Apparaten startar inte.
Apparaten värms inte
upp.
Kläderna tar för lång
tid att torka.
28
Orsak
Åtgärd
Strömkabeln är inte
korrekt ansluten.
•• Se till att kontakten är ordentligt ansluten till ett
jordat uttag som matchar apparatens märkplåt.
Husets säkring
har gått, brytaren
har utlösts, eller
strömavbrott har
inträffat.
•• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen.
Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka.
Om problemet är en överbelastning, ska det
korrigeras av en behörig elektriker.
Husets säkring
har gått, brytaren
har utlösts, eller
strömavbrott har
inträffat.
•• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen.
Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka.
Om problemet är en överbelastning, ska det
korrigeras av en behörig elektriker.
Tvätten har inte
sorterats korrekt.
•• Separera tunga föremål från lätta föremål. Större
och tyngre föremål tar längre tid att torka. Lätta
föremål i en tvätt med tunga föremål kan lura
givaren eftersom lätta föremål torkar snabbare.
Stor belastning med
tunga tyger.
•• Tunga tyger tar längre tid att torka eftersom de
tenderar att behålla mer fukt. För att minska och
behålla mer konsekventa torktider för stora och
tunga tyger, separera dessa föremål i mindre
laster av en konsekvent storlek.
Apparatens
kontrollelement är inte
korrekt inställda.
•• Använd rätt kontrollinställningar för den typ
av tvätt som du torkar. Viss tvätt kan kräva en
justering av torrhetsnivåinställningen för korrekt
torkning.
Luddfiltret måste
rengöras.
•• Ta bort ludd från luddfiltret före varje cykel. Med
luddet borttaget, håll luddfiltret upp mot en lampa
för att se om det är smutsigt eller igensatt. Med
viss tvätt som producerar stora mängder av
ludd, till exempel nya badlakan, kan det vara
nödvändigt att pausa cykeln och rengöra filtret
under cykeln.
SV
Indikation
Kläderna tar för lång
tid att torka.
Torktiden är inte
konsekvent.
Fett eller smutsfläckar
finns kvar på kläderna.
Orsak
Åtgärd
Husets säkring
har gått, brytaren
har utlösts, eller
strömavbrott har
inträffat.
•• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen.
Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka.
Om problemet är en överbelastning, ska det
korrigeras av en behörig elektriker.
Apparaten är
överbelastad.
•• Dela upp extra stora tvättar i mindre tvättar för
bättre torkprestanda och effektivitet.
Apparaten är
underbelastad.
•• Om du torkar en mycket liten tvätt, lägg till
några extra föremål för att säkerställa korrekt
tumlingsverkan. Om tvätten är mycket liten och
du använder programmet Sensor Dry (Givartorrt)
kan den elektroniska styrningen inte riktigt känna
av tvättens torrhetsgrad och kan stängas av för
tidigt. Använd Timed Drying (Tidsinställd torkning)
torkprogram eller lägg till några extra våta kläder
till tvätten.
Värmeinställningar,
tvättmängd, eller
fukten på kläderna är
inte konsekvent.
•• Torktiden för en tvätt kommer att variera
beroende på vilken typ av värme som används
(el), tvättens storlek, typ av tyger, klädernas
våthetsgrad och luddfilter. Även en obalanserad
tvättbelastning i apparaten kan orsaka dålig
centrifugering, vilket resulterar i blötare kläder
som tar längre tid att torka.
Sköljmedlet används
felaktigt.
•• När du tvättar tvätt som ska torkas i apparaten,
använd korrekt mängd sköljmedel som
rekommenderas av sköljmedlets tillverkare.
Rena och smutsiga
kläder torkas
tillsammans.
•• Använd endast apparaten till rena föremål. Smuts
från smutsiga kläder kan överföra till rena kläder i
samma eller senare tvättar.
Kläder var inte
ordentligt rengjorda
eller sköljda innan de
placeras i apparaten.
•• Fläckar på torkade kläder kan vara fläckar
som inte togs bort under tvättprocessen. Se
till att kläderna är helt rengjorda eller sköljda
enligt instruktionerna för din tvättmaskin och
ditt tvättmedel. Vissa svåra fläckar kan kräva
förbehandling före tvätt.
Kläderna har torkat för
länge (övertorkade).
•• Övertorkning av en tvätt kan leda till skrynkliga
kläder. Prova en kortare torktid.
Kläderna är skrynkliga. Kläderna har lämnats
kvar i maskinen för
länge efter att cykeln
har avslutas.
•• Använd alternativet Anti crease (Skrynkelfritt).
29
SV
Indikation
Kläderna krymper.
Ludd finns kvar på
kläderna.
Överskott av statisk
elektricitet i kläderna
efter torkning.
Vatten läcker.
30
Orsak
Åtgärd
Anvisningarna för
klädvård har inte följts.
•• För att undvika att kläderna krymper, rådfråga
och följ alltid anvisningarna för textilvård. Vissa
tyger kommer naturligt att krympa vid tvätt. Andra
tyger kan tvättas men krymper när de torkas i
apparaten. Använd en inställning med låg eller
ingen värme.
Luddfiltret har inte
rengjorts korrekt.
•• Ta bort ludd från luddfiltret före varje cykel. Med
luddet borttaget, håll luddfiltret upp mot en lampa
för att se om det är smutsigt eller igensatt. Om
det ser smutsigt ut, följ rengöringsanvisningarna.
Med viss tvätt som producerar höga halter
av ludd kan det vara nödvändigt att rengöra
luddfiltret under cykeln.
Tvätten har inte
sorterats korrekt.
•• Vissa tyger är luddproducerande (t.ex. en
luddig vit handduk) och bör torkas separat från
kläder som är luddåtdragare (t.ex. ett par svarta
linnebyxor).
Apparaten är
överbelastad.
•• Dela upp extra stora tvättar i mindre omgångar
för torkning.
Näsdukar, papper,
etc., har lämnats kvar i
fickorna.
•• Kontrollera fickor noga före torkning av kläder.
Kläderna har torkat för
länge (övertorkade).
•• Övertorkning av en omgång tvätt kan orsaka
en ansamling av statisk elektricitet. Justera
inställningarna och använd en kortare torktid,
eller använd programmet Sensor Dry (Givartorrt).
Torka syntetmaterial,
strykfritt eller
syntetiska blandningar.
•• Dessa tyger är naturligt mer benägna till statisk
elektricitet. Prova att använda sköljmedel,
eller använd kortare Timed Drying (Tidsinställd
torkning).
Vattenbehållarens
slang eller
avloppsslangen är inte
korrekt ansluten.
•• Anslut vattenbehållarens slang eller
avloppsslangen korrekt.
Luckan stängs medan
tvätt eller främmande
föremål fastnar i
luckan.
•• Kontrollera om tvätt eller främmande föremål har
fastnat i luckan innan du använder apparaten.
Om vatten läcker kontinuerligt, kontakta LG
Electronics kundinformationscentrum.
SV
Indikation
Kläderna har
fuktiga fläckar efter
programmet Sensor
Dry (Givartorrt).
Din hemutrustning
och smartphone är
inte ansluten till Wi-Fi
nätverket.
Orsak
Åtgärd
•• Om föremål är alltför tätt packade eller för glest
kan givaren få problem med att läsa av tvättens
torrhetsnivå. Använd programmet Timed Drying
(Tidsinställd torkning) för mycket små tvättar.
•• Stora, skrymmande föremål som t.ex. filtar eller
täcken kan ibland svepa in sig i en tät boll av
tyg. De yttre lagren torkar och registreras på
givarna, medan den inre kärnan förblir fuktig. Vid
Väldigt stor tvätt eller
torkning av ett enda skrymmande föremål kan det
väldigt liten tvätt. Ett
hjälpa att pausa cykeln en eller två gånger och
enda stort föremål som
arrangera om föremålet för att veckla upp och
t.ex. en filt eller täcke.
avslöja eventuella fuktiga områden.
•• För att torka några få kvarvarande fuktiga
föremål från en mycket stor tvätt eller några
fuktiga fläckar på ett stort föremål efter att ett
program Sensor Dry (Givartorrt) har slutförts,
töm luddfällan, ställ sedan in Timed Drying
(Tidsinställd torkning) torkprogram för att avsluta
torkningen av föremålen.
Lösenordet för är
ogiltigt för den Wi-Fi
som du försöker att
ansluta till.
•• Hitta Wi-Fi nätverket som är anslutet till din
smartphone och ta bort det, registrera därefter
din utrustning på LG SmartThinQ.
Mobil-data för din
smartphone är
påslagen.
•• Stäng av din smartphones Mobil-data och
registrera utrustningen med Wi-Fi nätverket.
Det trådlösa
nätverksnamnet (SSID)
är inte korrekt inställt.
•• Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en
kombination av Engelska bokstäver och nummer.
(Använd inte specialtecken)
Routerns frekvens är
inte 2,4 GHz.
•• Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds.
Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och
anslut utrustningen till den trådlösa routern. För
att kontrollera routerns frekvens, rådfråga din
internetleverantör eller routerns tillverkare.
Avståndet mellan
utrustningen och
routern är för stor.
•• Om avståndet mellan utrustningen och routern
är för stor, kommer signalen att vara svag och
anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta
routern närmare utrustningen.
31
SV
FELMEDDELANDEN
Indikation
Orsak
Åtgärd
dE
Luckan har öppnats
medan maskinen är
i drift eller apparaten
drivs utan att luckan
har stängts ordentligt.
•• Stäng luckan helt.
•• Ring efter service om dE inte frigörs.
dE4
Dörrens upptäckta
strömbrytare
strömbrytare fungerar
inte som det ska.
•• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
Temperaturgivaren
fungerar inte.
•• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
F1
Temperaturen inuti
trumman har plötsligt
stigit.
•• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
LE1
Motorn har plötsligt
stannat.
•• Kontrollera om mängden tvätt är större än högsta
tillåtna laddningsmängd.
•• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
Kompressorn har
plötsligt stannat.
•• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
Avloppspumpmotorn
fungerar inte.
•• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
Den omgivande
temperaturen för
installation är under
noll.
•• Den rekommenderade omgivande temperaturen
under installationen är 5 - 35 °C.
tE1
tE2
tE4
LE2
AE
OE
32
BEGRÄNSNING AV GARANTIN
SV
DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TÄCKER INTE:
•• Resekostnader för service i samband med leverans, hämtning, installation eller reparation av produkten;
instruktioner till kunden om produktens funktion; reparation eller utbyte av säkringar, korrigering av
lednings- eller rördragning samt korrigering av obehöriga reparationer/installationer.
•• Produkten fungerar inte under strömavbrott, vid störningar i strömförsörjningen eller på grund av
otillräcklig elektrisk service.
•• Skador orsakade av läckande eller trasiga vattenledningar, frusna vattenrör, begränsade
avloppsledningar, otillräcklig eller avbruten vattenförsörjning eller otillräcklig lufttillförsel.
•• Skador till följd av att produkten används i en korrosiv atmosfär eller i strid med anvisningarna i
produktens bruksanvisning.
•• Skador på produkten till följd av olyckor, skadedjur och ohyra, blixtnedslag, vind, brand, översvämningar
eller force majeure.
•• Skador eller fel till följd av icke-auktoriserade modifieringar eller ändringar, användning för annat än
avsett ändamål eller vattenläckage om enheten inte har installerats korrekt.
•• Skador eller fel till följd av felaktig elektrisk ström eller spänning, icke-efterlevnad av VVS-bestämmelser,
kommersiell eller industriell användning, eller användning av tillbehör, komponenter eller rengöringsmedel
som inte är godkända av LG.
•• Skador orsakade av transport och hantering, inklusive repor, bucklor, jack och/eller andra skador på
produktens ytskikt, om inte sådana skador orsakats till följd av defekter i material eller utförande.
•• Skador eller saknade delar på visningsexemplar, produkter med öppen förpackning, produkter som sålts
till nedsatt pris eller renoverade produkter.
•• Produkter vars ursprungliga serienummer har avlägsnats, ändrats eller inte kan fastställas. Modell- och
serienummer, tillsammans med originalkvitto från återförsäljare, krävs för att garanti ska vara giltig.
•• Ökade kostnader eller merkostnader för el/vatten.
•• Reparationer om produkten används på annat sätt för normalt hushållsbruk eller i strid med
anvisningarna i produktens bruksanvisning.
•• Kostnader i samband med transport av produkten från hemmet för reparation.
•• Nedmontering och ominstallation av produkten om den installerats på en otillgänglig plats eller
inte har installerats i enlighet med angivna installationsanvisningar, inklusive LG:s användar- och
installationsmanualer.
•• Skador till följd av missbruk eller felaktig användning, installation, reparation eller underhåll. Felaktig
reparation inbegriper användning av delar som inte är godkända eller specificerade av LG.
•• Buller eller vibrationer som betraktas som normalt, till exempel vattenavloppsljud, centrifugljud och
varningssignaler.
Filtret är igensatt.
- Inte uppvärmning, lång torktid
Rengör luddfiltret.
Problem med felaktigt ansluten
strömsladd eller eluttag.
- Ingen ström
- Värms inte upp
Anslut strömsladden, byt husets
säkring eller återställ brytaren.
Om uttaget är problemet kan det
krävas en elektriker.
33
DRIFTDATA
SV
Informationsblad_kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012
Leverantörens namn eller varumärke
Leverantörens modellidentifikation
Nominell kapacitet i kg av bomullstvätt för
standardprogram för bomull vid full belastning
Torktumlartyp
LG Electronics
FDRC308N0W9
S0RC308N1W9
8 kg
RC9DN9029
9 kg
Torktumlare med kondens för hushåll
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning ’X’ kWh per år, baserad på 160
torkcykler med standardprogram bomull vid full
och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena.
Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror
på hur maskinen används.
FDRC309N0W9
A+++
176 kWh/år
194 kWh/år
Automatisk torktumlare
Ja
Tilldelad ett "EU-miljömärke" i enlighet med
förordning (EG) nr 66/2010
Nej
Energiförbrukning för standardprogram för bomull
vid full belastning (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Energiförbrukning för standardprogram för bomull
vid delvis belastning (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Strömförbrukning i frånläge för standardprogram
för bomull vid full belastning (Po)
0,18 W
Strömförbrukning i viloläge för standardprogram
för bomull vid full belastning (Pl)
0,18 W
Varaktighet för viloläge (Tl)
10 min
‘
’ som används vid full och delvis belastning är standardtorkprogram som
informationen på etiketten och informationsbladet hänvisar till att detta program är lämpligt för torkning av
normalvåt bomullstvätt och att det är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för
bomull.
Den vägda programtiden (Tt) för "standardprogram
för bomull vid full och delvis belastning"
150 min
169 min
Programtid för "standardprogram för bomull vid full
belastning" (Tdry)
196 min
230 min
Programtid för "standardprogram för bomull vid
delvis belastning" (Tdry1/2)
115 min
124 min
Kondensationseffektivitetsklass ’X’ på en skala
från G (minst effektiv) till A (effektivast)
A
Genomsnittlig kondenseffektiviteten Cdry torr för
standardprogram för bomull vid full belastning
91 %
Genomsnittlig kondenseffektiviteten Cdry1/2 för
standardprogram för bomull vid delvis belastning
91 %
34
SV
Informationsblad_kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012
Leverantörens modellidentifikation
FDRC308N0W9
S0RC308N1W9
FDRC309N0W9
Den vägda kondenseffektiviteten (Ct) för
"standardprogram för bomull vid full och delvis
belastning"
Ljudeffektnivån
RC9DN9029
91 %
64 dB(A)
62 dB(A)
Free Standing (Fristående)
35
Anteckningar
BRUKERHÅNDBOK
TØRKETROMMEL
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle
installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse
anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.
FDRC308N0W9
S0RC308N1W9
FDRC309N0W9
RC9DN9029
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Denne håndboken kan inneholde bilder eller
innhold som er forskjellig fra modellen som du
har kjøpt.
Denne håndboken kan endres av
produsenten.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER....................................................3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER.......................................................3
Avhending av gamle apparater..........................................................................8
MONTERING....................................................................................9
Spesifikasjoner...................................................................................................9
Tilbehør (valgfritt)...............................................................................................9
Krav til installasjonssted...................................................................................10
Installasjonsinstruksjoner for stabling (valgfritt)............................................... 11
Reversere døren..............................................................................................13
BRUK.............................................................................................15
Bruke apparatet...............................................................................................15
Sortere tøyet....................................................................................................16
Kontrollpanel....................................................................................................17
Programtabell...................................................................................................18
Valg Program...................................................................................................20
Rack Dry (Tørkehylle) (valgfritt).......................................................................21
SMARTFUNKSJONER..................................................................22
Bruk av LG SmartThinQ applikasjonen............................................................22
Bruk av Smart Diagnosis™..............................................................................25
VEDLIKEHOLD..............................................................................26
Rengjøring av lofilter........................................................................................26
Tømme vannbeholderen..................................................................................27
Rengjøring av kaldluftinntaksrist......................................................................27
Tørke av fuktighetssensoren............................................................................27
FEILSØKING..................................................................................28
Feilsøking.........................................................................................................28
Feilkoder..........................................................................................................32
GARANTI.......................................................................................33
DRIFTSDATA.................................................................................34
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
NO
De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett
fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet
nedenfor.
Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk
som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og
følg instruksjonene for å unngå fare.
ADVARSEL
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for
alvorlige personskader eller dødsfall.
FARE
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for
mindre personskader eller skader på produktet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL
For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk
støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du
følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
Barn i husholdningen
Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn)
med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller
kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon
om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med
produktet.
3
NO
For bruk i Europa:
Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått
informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene
dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Montering
•• Påse at apparatet installeres, jordes og tilpasses på riktig måte av en
kvalifisert serviceperson i henhold til instruksene for installasjon.
•• Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det
skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler,
inkludert en skadet ledning eller støpsel.
•• Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som
holder produktet på en sikker måte.
•• Ikke installer apparatet på en fuktig og støvete plass. Ikke installer
eller oppbevar apparatet utendørs eller på plasser som er utsatt for
værforhold som direkte sollys, vind, regn eller temperaturer under
frysepunktet.
•• Stram avløpsslangen for å unngå at de adskilles.
•• Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må
du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
•• Ikke koble produktet til stikkontakt med flere uttak, skjøteledning eller
adapter.
•• Artikler som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler,
gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller
hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i apparatet.
•• Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør
eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik
måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
4
NO
•• Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil
jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste
motstand for strømmen.
•• Dette produktet er utstyrt med en strømledning som har
utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en
passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale
forskrifter og bestemmelser.
•• Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk
støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du
er i tvil om apparatet er riktig jordet.
•• Ikke modifiser strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke
passer til kontakten, få en riktig veggkontakt installert av en autorisert
elektriker.
•• Enheten må ikke få strømforsyning gjennom en ekstern bryterenhet,
f.eks. et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av.
Bruk
•• Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke
bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene produktet.
•• Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og
servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er
godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte
fabrikkdeler.
•• Hold området under og rundt apparatet fritt for antennelige materialer
som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
•• Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
•• Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller
krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir ødelagt eller
personskader.
•• Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til
trommelen har stanset helt.
5
NO
•• Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket
i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av
antennelige eller eksplosive stoffer (som voks, olje, maling, bensin,
avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, vegetabilsk olje,
matolje, osv.). Feilaktig bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
•• Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics
kundeinformasjonssenter.
•• Ikke press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
•• Bruk nye slangesett eller slangesettene som fulgte med apparatet.
Gjenbruk av gamle slanger kan føre til kan føre til vannlekasje og
påfølgende skade på eiendom.
•• Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
•• Ikke bruk brannfarlige gasser og antennelige stoffer (benzen, bensin,
tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
•• Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om
vinteren, må den bare brukes etter tining.
•• Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
•• Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
•• Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på
den.
Vedlikehold
•• Sett støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er
fjernet.
•• Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du
kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra
strømforsyningen.
•• Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre
det.
•• Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak i
støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
6
NO
Teknisk sikkerhet ved bruk av tørketrommelen
ADVARSEL – For å unngå brann
Brannfare og lett antennelige materialer
•• Sørg for at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet eller i den
innebygde strukturen er dekket til. Dersom de er det, kan dette føre til
brann.
•• Dette apparatet inneholder R290 – et miljøvennlig, men lett
antennelig kjølemiddel. Sørg for å ikke skade kjølemiddelkretsen, og
hold åpne flammer og antenningskilder borte fra apparatet.
•• Ikke tørk uvaskede plagg i maskinen.
•• Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i
instrukser på tøymykneren.
•• Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
•• Stopp aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet, med
mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at varmen
spres.
•• Apparatet må ikke brukes til artikler som er blitt renset med
industrielle kjemikalier.
•• Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje,
aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks
og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde
vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
•• Ikke drikk det kondenserte vannet. Dette kan føre til matbårne
sykdommer.
•• Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en
autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for i
unngå en farlig situasjon.
•• Lofilteret må rengjøres regelmessig.
•• Pass på at det ikke samles opp lo rundt apparatet.
•• Ikke sprut tørrengjøringsmidler direkte på enheten eller bruk enheten
til å tørke klær som er påført tørrengjøringsmiddel.
7
NO
•• Ikke tørk klær med oljeflekker i trommelen. Oljer (inkludert spiselige
oljer) som er sølt på klær, kan ikke fjernes helt selv etter vasking med
vann.
•• Enheten må ikke få strømforsyning gjennom en ekstern bryterenhet,
f.eks. et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av.
•• Ta klærne ut av apparatet straks tørkingen er fullført eller strømmen
slås av under tørkeprosessen. Hvis du etterlater klær som har
blitt tørket i trommelen, kan dette føre til brann. Klær kan være
brannfarlige like etter at de er tatt ut av apparatet etter tørking. Ta
klærne ut umiddelbart etter tørking og heng dem deretter opp eller
legg dem flatt, slik at de blir avkjølt.
Deponering
•• Før et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen
rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
•• Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn
ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
•• Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å
unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.
Avhending av gamle apparater
•• Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres
til den kommunale resirkulering.
•• Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering
av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet
og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes
til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å
bevare begrensede ressurser.
•• Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt
med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte
innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen
for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling
Tørketrommelen inneholder R290 : 0,145 kg. Hermetisk lukket system.
8
MONTERING
NO
Spesifikasjoner
a
b
c
Modell
FDRC308N0W9 / S0RC308N1W9
Vannbeholder
Betjeningspanel
Dør
FDRC309N0W9 / RC9DN9029
Strømforsyning
220 - 240 V~, 50 Hz
Størrelse
600 mm (B) x 690 mm (D) x 850 mm (H)
Maskinens vekt
56 kg
Tillatt temperatur
5 - 35 °C
Maks. Kapasitet
8 kg
9 kg
•• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre apparatets kvalitet.
Tilbehør (valgfritt)
Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter eller besøk LGs nettsted http://www.LG.com for
kjøp.
Kondenserende avløpsslange og
slangeholder
Modell : DH1N
(Kjøpes separat)
Tørkehylle
Monteringssett
Modell : DR1N
(Kjøpes separat)
Modell : DT1W
(Kjøpes separat)
9
NO
Krav til installasjonssted
•• Ikke monter produktet ved siden av et apparat
med høy temperatur, slik som kjøleskap,
ovn eller komfyr, o.l. Dette kan føre til dårlig
tørkeresultater og programvarighet, og påvirke
kompressorens funksjon. Apparatet fungerer
best i romtemperatur på 23 °C.
Sted
Plassering
5 cm
1 cm
1 cm
Jevnt gulv : Tillatt helling under hele apparatet
er 1°.
Strømuttak : Må være innenfor 1,5 meter på en
av sidene på apparatet.
•• Ikke overbelast veggkontakten med mer enn ett
apparat.
Ytterligere klarering : For veggen, 5 cm: bak /1
cm: høyre og venstre side
•• Ikke sett eller oppbevar rengjøringsmiddel
oppå apparatet. Disse produktene kan skade
overflaten eller betjeningsknappene.
ADVARSEL
•• Dette apparatet inneholder R290 – et
miljøvennlig, men lett antennelig kjølemiddel.
Sørg for å ikke skade kjølemiddelkretsen, og
hold åpne flammer og antenningskilder borte fra
apparatet.
MERK
•• For å få bedre tørkeresultater holder du
baksiden av apparatet på avstand fra veggen.
•• Ikke monter apparatet der det kan oppstå fare
for frost eller støvdannelse.
•• Det kan hende apparatet ikke fungerer ordentlig
eller det kan skades av at kondensert vann
fryser i pumpen eller avløpsslangen.
•• Installer apparatet på et plant, fast gulv.
•• Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke
hemmes av tepper, ryer eller annet.
•• Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved
å legge deler av tre, kartong eller lignende
materialer under produktet.
•• Ikke installer produktet i rom der temperaturen
kan nå under null. Frosne slanger kan
sprekke under trykk. Påliteligheten til den
elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved
temperaturer under frysepunktet.
•• Hvis produktet leveres om vinteren og
temperaturene er under null plasserer du det i
romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
•• Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for
en tekniker ved eventuelle reparasjoner når
maskinen er ferdig installert.
•• Når apparatet er installert, juster alle fire
føtter med en nøkkel for å sikre at apparatet
er stabilt og at det er en klaring på ca. 20 mm
mellom toppen av apparatet og undersiden av
arbeidsbenken.
Krav til ventilasjon
ADVARSEL
•• Sørg for at ikke ventilasjonsåpningene på
apparatet eller i den innebygde strukturen er
dekket til. Dersom de er det, kan dette føre til
brann.
•• Krok eller under en benk
−− Sørg for en luftstrøm på 3,17 m3/min
gjennom enheten
•• Skap
−− Kabinettdøren må ha 2 (ventilasjons)
åpninger med hver en minimumsåpning på
387 cm2, plassert 8 cm fra bunnen og toppen
av døren.
10
NO
ADVARSEL
•• Unngå å installere produktet i nærheten av en
varmekilde. Baksiden av apparatet må være
godt ventilert. Unnlatelse av å følge disse
instruksjonene kan føre til problemer.
•• Apparatet skal ikke installeres ved siden av et
kjøleapparat.
•• Apparatet er ikke laget for maritimt bruk
eller til bruk i mobile installasjoner, som i
campingvogner, fly, osv.
Elektrisk tilkobling
•• Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt kontakt.
•• Ta alltid ut støpselet etter bruk.
•• Koble apparatet til en jordet stikkontakt
i overensstemmelse med gjeldende
bestemmelser for kabelføring.
•• Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett
å komme til.
Størrelse på
vaskemaskinens topplate
550 mm
600 mm
Form og
monteringsretning
Installasjonsprosedyre
1
Plasser LG-tørketrommelen på LGvaskemaskinen.
2
Fjern de to skruene fra bunnen av det bakre
dekselet på hver side, slik det illustreres under.
3
Juster hullene til stablesettet og hullene på det
bakre dekselet.
•• 3-1) 600 mm
Installasjonsinstruksjoner
for stabling (valgfritt)
Tørketrommelen kan plasseres oppå en
vaskemaskin fra LG og festes med et stablesett.
Denne installasjonen må utføres av en kvalifisert
serviceperson for å sikre at installasjonen utføres
riktig.
Monteringssett
Du trenger LG-stablesett for å stable denne
tørketrommelen.
•• 3-2) 550 mm
Tørketrommel
Vaskemaskin
Denne tørketrommelen kan kun stables oppå
en vaskemaskin fra LG. Ikke prøv å stable
tørketrommelen på vaskemaskiner av andre
merker. Dette kan føre til personskade eller skade
på gjenstander.
4
Fest de to skruene som tidligere ble fjernet fra
tørketrommelen, til stablesettet.
11
NO
5
Bruk de fire skruene i tilbehørsesken (16 mm)
til å montere vaskemaskinens bakre deksel
med stablesettet.
6
Prosedyren for motsatt side er den samme.
ADVARSEL
•• Feil installasjon kan forårsake alvorlige ulykker.
•• Vekten av apparatet og høyden av
installasjonen gjør stablingen for risikabel for
kun én person. Prosedyren skal utføres av to
eller flere kvalifiserte servicepersoner.
•• Apparatet er ikke egnet til en innebygget
installasjon. Ikke installer det som et innebygget
apparat.
•• Ikke bruk apparatet hvis det ikke er stablet
ordentlig.
Tømming av kondensert vann
(Valgfritt)
Vanligvis pumpes kondensert vann opp til
vannbeholderen der vannet samles opp til det
tømmes for hånd. Vannet kan også tømmes ut
direkte i et vannuttak, spesielt når tørketrommelen
er stablet oppå en vaskemaskin. For et
tilkoblingssett for hovedavløpsslangen er det bare
å endre vannets bane og omdirigere dreneringen
som det står forklart under:
1
FARE
•• Det kan hende drenering ikke fungerer som
tiltenkt hvis slangen er installert på en måte som
gjør at den er bøyd eller klemt.
Bring apparatet i vater
Ved å vatre apparatet forhindrer man støy og
vibrasjoner. Plasser apparatet på et robust, jevnt
gulv.
Hvis apparatet ikke står jevnt, kan du justere
føttene foran etter behov.
Vri dem med klokken for å heve og mot klokken
for å senke til apparatet ikke lenger vipper, både
forover og bakover, fra side til side og hjørne til
hjørne.
Fjern anti-tilbakeslagslokket(a) og
vannbeholderslangen(b) fra koblingssettet.
Justerbare føtter
Justerbare føtter
2
12
Fest anti-tilbakeslagslokket(a) på toppen av
koblingssettet, og koble til avløpsslangen(c)
på motsatt side av koblingssettet.
Justerbare føtter
Diagonal kontroll
•• Når du trykker ned de diagonale hjørnene på
topplaten skal apparatet ikke bevege seg opp
og ned i det hele tatt (sjekk i begge retninger).
Hvis apparatet vugger når topplaten skyves
diagonalt, juster føttene igjen.
NO
2
Reversere døren
Du kan reversere døren etter behov.
ADVARSEL
Fjern 8 skruer fra hengselmontasjen på døren.
•• Det er 6 skruer foran og 2 skruer på siden.
Hengselmontasje
•• Ikke reverser døren mens apparatet er plassert
oppå en vaskemaskin.
•• Få en assistent til å støtte dørens vekt før du
fjerner hengselskruene. Døren kan falle på
gulvet på grunn av vekten.
•• Av sikkerhetsårsaker må to eller flere personer
samarbeide om å reversere døren.
MERK
•• Utseendet til skruene varierer og skruene må
settes inn forskjellig avhengig av posisjonen.
Sørg for at riktig skrue er valgt før du strammer.
1
3
Fjern de 3 skruene fra dørlåsen som er festet
mellom døren og hengselen, og fjern så
skruen som er festet på dørkroken.
Åpne døren og fjern 2 skruer fra
dørhengselen. Sett døren forsiktig ned med
fronten mot gulvet etter du har fjernet skruene.
Dørlåsenheten
Kabinett
4
Dørhengsel
ADVARSEL
•• Fjern den nedre skruen først. Døren kan falle på
gulvet på grunn av vekten og døren kan pådra
seg skade.
Bytt mellom posisjonen til hengselmontasjen
og dørlåsen, og stram skruene i motsatt
rekkefølge.
•• Stram skruene i riktig posisjon som henviser
fra 2 til 4 trinn.
Dørlåsenheten
Hengselmontasje
13
NO
5
Fjern dørsperren fra apparatet ved å fjerne 2
skruer og monter de på motsatt side.
Dørsperre
6
14
Fjern de 2 dekorative skruene fra apparatet og
monter de på motsatt side.
7
Installer døren med skruene fjernet i trinn 1 og
kontroller at døren kan lukkes.
BRUK
NO
Bruke apparatet
Før den første syklusen setter du apparatet til å
tørke i fem minutter for å varme opp trommelen.
Åpne døren mellom tøyet de første par gangene
du bruker apparatet, slik at innvendig lukt fra
apparatet kan spre seg.
1
FARE
•• Påse at det ikke kommer klær mellom døren og
gummipakningen.
3
Slå på strømmen.
•• Trykk på Strøm-knappen.
4
Velg det tørkeprogrammet du ønsker.
•• Du kan velge et program ved å vri
programvelgeren til ønsket program vises.
•• Hvis du trykker på Start/Pause-knappen
uten å velge et program først, vil apparatet
starte Cotton (Bomull)-programmet. Se
programtabell for mer detaljert informasjon.
5
Trykk på Start/Pause-knappen.
•• Når du trykker på Start/Pause-knappen,
starter apparatet en 10 sekunders
ventilering av trommelen for å gjøre
apparatet klart til tørkeprogrammet.
6
Etter syklusen er ferdig, åpner du døren og tar
ut tøyet.
7
Slå av apparatet.
•• Trykk på Strøm-knappen.
Påse at lofilter og vannbeholder er rene.
•• Lofilteret befinner seg på innsiden av
dørkanten. Det må rengjøres før hver
tørkesyklus.
•• Åpne døren og påse at lofilteret er rent.
Rengjør lofilteret hvis det ikke er rent.
•• Kontroller også om vannbeholderen
må tømmes – slik oppnår du optimalt
tørkeresultat.
ADVARSEL
•• Ikke drikk det kondenserte vannet.
MERK
•• I enkelte tilfeller kan LED-vinduet vise D (tøm
vann-symbol) og apparatet kan stoppe fordi
vannbeholderen er full.
2
Legg tøyet inn i trommelen etter du har sortert
det.
•• Klærne skal sorteres etter tekstiltype og
tørrhetsnivå, og alle strenger og belter
skal knytes godt sammen før tøyet legges
inn i trommelen. Trykk tøyet bakover, slik
at det holder avstand fra dørens pakning.
Hvis ikke kan dørens pakning og klærne bli
ødelagt. Lukk døren.
15
NO
FARE
•• Vær forsiktig! Trommelen kan fortsatt være
varm.
•• Apparatet skal ikke brukes til andre formål enn
det som det ble utformet for.
MERK
•• Den siste delen av tørkesyklusen gjennomføres
uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene
skal bli liggende ved en temperatur som gjør at
de ikke blir ødelagt.
•• En høy omgivelsestemperatur og et lite rom kan
både redusere tørketid og energiforbruk.
Sortere tøyet
Alle klær har en vaskelapp, så det anbefales at du
tørker klærne i henhold til vaskelappen.
Ikke kun dette, men klærne må også sorteres i
forhold til størrelse og tekstiltype.
For å få best mulig tørkeresultat og effektiv
energiforbruk, må du ikke overbelaste apparatet.
Ullplagg
•• Tørk ullplagg på Ull-programmet. Påse at du
følger symbolene på vaskelappen først. Wool
kan ikke tørkes helt fra syklusen, så ikke gjenta
tørking av ull. Strekk ullplaggene til deres
opprinnelig form, og tørk dem flattliggende.
Vevde og løkkestrikkede materialer
•• Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan
krympe, avhengig av kvaliteten.
Stoffer som ikke skal strykes og syntetiske
stoffer
•• Ikke overbelast apparatet. Ta ut plagg som ikke
skal strykes så snart apparatet stanser for å
redusere krølling.
Babytøy og nattøy
•• Sjekk alltid vaskelappen.
16
Gummi og plast
•• Ikke tørk noe som er laget av, eller som
inneholder gummi eller plast, slik som:
−− Forklær, smekker og stoltrekk
−− Gardiner og bordduker
−− Badematter
Glassfiber
•• Ikke tørk glassfiberplagg i apparatet.
Glasspartikler som er etterlatt i apparatet kan
sette seg fast i klærne neste gang det brukes.
Ikonet
Beskrivelse
Tørk
Tørk i trommel
Permanent press /
krøllebestanding
Finvask
Må ikke tørkes i tørketrommel
Ikke tørk
Høy varme
Middels varme
Lav varme
Ikke noe varme/luft
Tørkestativ/heng til tørk
Dryppes tørr
Tørkes flatt
I skyggen
NO
Kontrollpanel
a
b
c
Strøm-knapp
•• Trykk på Strøm-knappen for å slå apparatet
av og på.
•• Trykk på Strøm-knappen for å avbryte
Forsinkelsesstopp.
Programvelger
•• Programmene er tilgjengelige i henhold til
typen klær.
•• Lampen vil tennes for å angi valgt program.
Start/Pause-knapp
•• Start/Pause-knappen brukes for å starte
eller pause en tørkesyklus.
•• Når apparatet er satt i Pause, slås
strømmen automatisk av etter 14 minutter.
d
Ytterligere programknapper
•• Bruk disse knappene for å velge ønskede
alternativer for det valgte programmet.
•• For å bruke fjernstartsfunksjonen, se
SMARTFUNKSJONER..
e
Indikatorer for tørkesykluser
•• De ulike indikatorikonene lyser ut i fra
hvilken syklus som er aktiv.
−− - : Dette ikonet lyser når apparatet er i
strykevennlig tørking-modus.
−− + : Dette ikonet lyser når apparatet er i
skaptørr-modus.
−− = : Dette ikonet lyser når apparatet er i
nedkjølingsmodus.
Display
•• K : Dette ikonet viser til at lofilteret bør
rengjøres eller at det er tett.
−− Rengjøringsmelding: Når du trykker på
Strøm-knappen, vises dette ikonet.
•• D : Ikonet viser om vannbeholderen må
tømmes eller om den er full.
−− Tømmemelding: Når du trykker på
Strøm-knappen, vises dette ikonet.
−− Melding om vann fullt: Dette ikonet vises
med et lydvarsel mens apparatet er i
bruk.
•• L : Dette ikonet viser innsettingsstatusen
til lofilteret. Hvis lofilteret ikke er satt inn,
fungerer ikke apparatet og ikonet vises.
•• I : Dette ikonet indikerer den automatiske
rengjøringsstatusen til kondensatoren.
Ikonet vises under vannsprut i
kondensatoren.
−− @ : Dette ikonet lyser når apparatet er i
tørkemodus.
17
NO
Programtabell
Tørkeprogram
Sensor Dry-programmer
Program
Cotton (Bomull)
Mix (Blandet
tekstiler)
Detalj
Tørrhetsnivå
Håndklær, morgenkåper og
sengetøy
For tykke og vatterte
tekstiler
Extra
(Extra tørt)
8kg / 9kg
Badehåndklær,
kjøkkenhåndklær, undertøy
og bomullssokker
For tekstiler som ikke må
strykes
Cupboard
(Skaptørt)
8kg / 9kg
Sengetøy, duker, håndklær,
t-skjorter, pologensere og
arbeidsklær
For tekstiler som må
strykes
Iron
(Stryketørt)
8kg / 9kg
Extra
(Extra tørt)
4 kg
Sengetøy, duker,
treningstøy, anorakker og
tepper
Skjorter og bluser
Bukser, kjoler, skjørt og
bluser
Easy Care
(Syntetisk)
18
Kapasitet
Klestype
Skjorter, t-skjorter, bukser,
undertøy og sokker
For tykke og vatterte
tekstiler som ikke må
strykes
For tekstiler som ikke må
strykes
For tekstiler som må
strykes
For polyamid, akryl og
polyester som ikke må
strykes
Skjorter, t-skjorter, undertøy,
For polyamid, akryl og
anorakker og sokker
polyester som må strykes
8kg / 9kg
Cupboard
(Skaptørt)
Iron
(Stryketørt)
Cupboard
(Skaptørt)
3,5 kg
Iron
(Stryketørt)
Duvet (Dyne)
Sengetøy, laken
For større plagg
-
2,5 kg
Towel
(Håndklær)
Håndkler, putetrekk
For bomullstekstiler som
ikke må strykes
-
4,5 kg
Allergy Care
(Allergi)
Bomull, undertøy, sengetøy
og babyklær
Hjelper fjerne allergener
som midd
-
4,5 kg
Quick 30
(Hurtigtørk
30min)
Små og lette gjenstander
mindre enn 3ea.
For små mengder med
polyamid-, akryl- og
polyestergjenstander
-
1 kg
Sports Wear
(Treningstøy)
Fotballutstyr og treningstøy
For polyester
-
2 kg
Wool (Ull)
Ull
For ulltekstiler
-
1 kg
Delicate
(Skånsom)
Silke, fintekstiler og
undertøy
For tekstiler som er
følsomme ovenfor varme,
slik som syntetiske
tekstiler
-
1,5 kg
NO
Timed Drying (TIDSINNSTILT TØRK) -programmer
Kapasitet
Program
Klestype
Detalj
Tørrhetsnivå
Rack Dry
(Tørkehylle)
Silke, ull, delikat undertøy
Oppfrisker klærne uten
tromling
-
-
Cool Air
(Kald luft)
Alle tekstiler som trenger en
oppfriskning
Tromler uten varme
-
-
Warm Air
(Varm luft)
Badehåndklær, badekåper,
kluter og vatterte tekstiler
i akryl
Små plagg og fuktige klær,
hverdagsplagg som er
egnet til varmetørking
-
-
8kg / 9kg
FARE
•• Dersom mengden er mindre enn 1 kg, bruker du programmet Warm Air (Varm luft) i Tidsinnstilt tørk.
Ullplagg skal tørkes med Wool (Ull)-programmet, og varmeømfintlige tekstiler, deriblant silke og
undertøy, skal tørkes med Delicate (Skånsom)-programmet. Vær oppmerksom på å overholde anbefalte
tøymengde når du velger program. Ellers kan klærne bli ødelagt.
MERK
•• Testet i samsvar med EN61121 og direktiv 932/2012
•• Set programmet til Cotton Cupboard Energy (Bomull Skaptørt Energi) (full og halv mengde) til testing i
samsvar med EN61121 og Direktiv 932/2012
•• Standard bomullsprogram :
Alternativ (standard) (dette er det mest effektive
programmet når det kommer til testforhold foreslått av EN61121 og direktiv 932/2012)
•• Det er egnet til å tørke normal våtvask av bomull og er det mest effektive programmet når det gjelder
energiforbruk ved tørking av våtvask av bomull.
•• Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde, vannhardhet og temperatur på
vanninntak.
•• Hvis produktet er installert som bygget under, kan dette redusere ytelsen.
•• Hvis klesvasken ikke sentrifugeres på høy hastighet under vasking, øker energiforbruket og tørketiden.
19
NO
Valg Program
Delay End (Tidsforsinkelse)
Du kan bruke tidsforsinkelse til å utsette tiden for
når tørkeprogrammet skal være ferdig. Du kan
velge forsinkelse fra 3 til 19 timer.
1
Slå på apparatet.
2
Velg et program.
3
Trykk på
Delay End (Tidsforsinkelse)-knappen.
4
Angi time(r) for tidsforsinkelse ved
å trykke på More Time (Mer Tid),
Less Time (Mindre Tid)-knappen.
5
Trykk på Start/Pause-knappen.
Anti Crease (Antikrøll) _
Alternativet Anti Crease forhindrer at det
dannes krøller hvis tøyet ikke tas ut direkte
etter slutten av tørkesyklusen. Når du har valgt
Anti Crease (Antikrøll) fortsetter apparatet med å
kjøre og stoppe, og gir deg to timer til å ta ut tøyet.
Dersom døren åpnes når Anti Crease brukes, blir
det straks avsluttet.
Favorite (Favoritt) r
Med alternativet Favorite (favoritt) kan du lagre et
egendefinert tørkeprogram for fremtidig bruk.
1
Slå på apparatet.
2
Velg et program.
3
Velg et alternativ eller ytterligere
program. (Anti Crease (Antikrøll),
EcoHybrid (EcoHybrid) osv.)
4
Trykk og hold inne
Favorite (Favoritt)-knappen i tre sekunder.
Nå er favorittalternativet lagret for fremtidig bruk.
For å bruke det lagrede programmet velger du
Favorite (Favoritt)-alternativet og trykker på
Start/Pause-knappen.
20
Drum Light (Trommellys)
Mens apparatet er i gang er det mulig å se
innsiden av trommelen hvis du velger funksjonen
Drum light.
•• Trykk og hold inne
Dry Level (Tørrhetsnivå)-knappen i tre
sekunder for å aktivere trommellys-funksjonen.
•• Lys på: Døren åpnes.
•• Lys av: Døren er lukket. Lyset slås av
automatisk.
Dry Level (Tørrhetsnivå)
Bruk denne knappen til å velge tørrhetsnivå på
tørkeprogrammet.
1
Slå på apparatet.
2
Velg et program.
3
Velg tørrhetsnivå ved å trykke på
Dry Level (Tørrhetsnivå)-knappen gjentatte
ganger.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Dette ekstraprogrammet gir mulighet til å spare
enten energi eller tid.
•• Energy: Energisparingsalternativer.
•• Time: Tidssparingsalternativer.
Child Lock (Barnelås) i
Bruk dette alternativet for å deaktivere kontrollene.
Denne funksjonen kan hindre at barn endrer
sykluser eller bruker enheten.
Låse betjeningspanelet
1
Trykk og hold inne Favorite (Favoritt) og
Delay End (Tidsforsinkelse)-knappen
samtidig i tre sekunder.
2
Det kommer en pipelyd, og CL vises på
displayet.
•• Når Child Lock (Barnelås) er aktivert,
er alle knappene med unntak av
Strøm-knappen låst.
NO
MERK
•• Barnesikringsfunksjonen vil ikke tilbakestilles
ved å slå av enheten eller fullføre alle
syklusene. Du må deaktivere barnesikringen før
du får tilgang til andre funksjoner.
2
Sett inn kroken i midten av trommelen.
3
Plasser tørkehyllen på strukturen over lofilteret
og trykk det ned for å feste det.
4
Legg våte plagg oppå stativet. Påse at det er
nok plass rundt plaggene, slik at luften kan
sirkulere.
•• Stativet beveger seg ikke, men trommelen
roterer.
5
Lukk døren.
6
Slå på apparatet og velg
Rack Dry (Tørkehylle).
7
Trykk på Start/Pause-knappen.
Låse opp betjeningspanelet
Trykk og hold inne Favorite (Favoritt) og
Delay End (Tidsforsinkelse)-knappen samtidig i
tre sekunder.
•• Det høres en pipelyd, og gjenværende tid for det
igangværende programmet vises på displayet
igjen.
Buzzer (Summer) q
Med denne funksjonen kan du slå alarm-lyden av
og på.
More Time (Mer Tid) / Less Time
(Mindre Tid)
Bruk disse knappene med programmet Manuell
tørking for å manuelt øke eller redusere tørketiden.
Trykk på More Time (Mer Tid)-knappen for å øke
den valgte programtiden med fem minutter.
Trykk på Less Time (Mindre Tid)-knappen for
å redusere den valgte programtiden med fem
minutter.
Rack Dry (Tørkehylle)
(valgfritt)
Tørkehyllen er laget til å brukes med klesvask som
må tørkes flatt, uten tromling, deriblant gensere og
fine tekstiler.
Hvis du ønsker å bruke alternativet Hylletørking,
må tørkehyllen kjøpes separat. Tørkehylle
(Modellnavn : DR1N) er tilgjengelig for kjøp hos
LG Electronics kundeinformasjonssenter eller på
nettstedet vårt http://www.LG.com
1
Åpne døren.
MERK
•• Kontroller lofilteret og fjern oppsamlet lo fra
plaggene du har tørket på hyllen.
•• More Time (Mer Tid) /
Less Time (Mindre Tid)-knappene kan
benyttes for å finjustere tørketiden.
21
SMARTFUNKSJONER
Bruk av LG SmartThinQ
applikasjonen
Ting du bør sjekke før du bruker
LG SmartThinQ
•• For apparater med a eller b logo
1
Sjekk avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren (trådløst nettverk).
•• Hvis avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren er for stor, vil signalstyrken
bli svekket. Ruteren vil da bruke lengre tid
på registrering av enheten, og installasjonen
kan mislykkes.
2
Skru av Mobildata på smarttelefonen din.
•• For iPhone, skru av data ved å gå til
Innstillinger → Mobilnett → Mobildata.
3
Koble smarttelefonen din til den trådløse
ruteren.
22
NO
MERK
•• For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at
Wi-Fi f -ikonet på kontrollpanelet lyser.
•• Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk.
For å sjekke nettverksfrekvens, kontakter
du Internett-leverandøren eller slår opp i
håndboken for den trådløse ruteren.
•• LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med nettverkstilkoblingen eller feil
eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
•• Hvis maskinen har problemer med å koble til
WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står
for langt unna ruteren. Kjøp en WiFi-forsterker
(signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets
styrke.
•• WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller
kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets
miljø.
•• Problemer med nettverksforbindelsen kan
skyldes feil fra internettleverandørens side.
•• De trådløse omgivelsene kan påvirke
hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
•• Enheten kan ikke registreres på grunn av
problemer med den trådløse overføringen.
Koble fra strømmen på enheten, vent noen
minutter og prøv igjen.
•• Brannmuren på den trådløse ruteren er aktivert,
deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
•• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en
kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk
spesialtegn)
•• Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan
variere avhengig av mobilens operativsystem
(OS) og produsenten.
•• Hvis sikkerhetsprotokollen for ruteren er satt
til WEP, er det mulig at nettverket ikke kobles
opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (WPA2
anbefales), deretter registrerer du produktet på
nytt.
NO
Installer LG SmartThinQ
Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play
Store & Apple App Store på en smarttelefon.
Følg instruksene for å laste ned og installere
programmet.
Trådløs funksjon
•• For apparater med a eller b logo
Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved
hjelp av de praktiske smartfunksjonene.
Tørketrommel (Fjernstart, Last ned
program)
Bruker tørketrommel
Remote Start (Fjernstart) w
Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du
kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor
lenge det er til det er ferdig.
For å bruke Remote Start:
1
Trykk på Strøm-knappen.
2
Legg skittentøyet i trommelen.
3
Trykk og hold inne
Buzzer (Summer)-knappen i 3 sekunder for å
aktivere fjernstartfunksjonen.
4
Start et program fra LG SmartThinQ
applikasjonen på telefonen din.
Still inn eller last ned ønsket program og styr med
fjernkontroll.
Smart Diagnosis™
Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å
diagnostisere og løse problemer med maskinen,
basert på bruksmønsteret.
Push-varsel
Når programmet er ferdig eller maskinen har
problemer, kan du motta push-varsler på
smarttelefonen.
Energiovervåking
Energiforbruket påvirkes av programmet og
alternativene, slik at det kan være endringer i
energiforbruket fra et program til en annet.
MERK
•• Når Remote Start-modus er aktivert, kan
du starte et program fra LG SmartThinQ
smarttelefon applikasjonen. Hvis programmet
ikke startes, vil maskinen vente med å starte
programmet til den er slått av eksternt fra
applikasjonen eller Remote Start-modus er
deaktivert.
•• Dersom døren er åpen, er Fjernstart deaktivert.
For å slå av Remote Start:
Når fjernstart er aktivert, trykk og hold inne
Buzzer (Summer)-knappen i 3 sekunder.
Innstillinger
Gi produktet et kallenavn, og slett produktet.
MERK
•• Hvis du endrer trådløs ruter, internettleverandør
eller passord, må du slette det registrerte
apparatet fra LG SmartThinQ-appen og
registrere det på nytt.
•• Appen er gjenstand for endringer i forbindelse
med videreutvikling uten videre varsel.
•• Funksjoner kan variere etter modell.
23
NO
Download Cycle (Last ned program)
Last ned nye og spesielle programmer som ikke er
inkludert i standardprogrammene på maskinen.
Maskiner som er registrert kan laste ned en rekke
spesialitetsprogrammer som er spesifikke for
maskinen.
Bare ett program kan lagres på maskinen om
gangen.
Når programnedlastingen er ferdig i maskinen,
beholder produktet det nedlastede programmet
inntil et nytt program er lastet ned.
Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul
Modell
LCW-004
Frekvensområde 2412 - 2472 MHz
IEEE 802.11b:17.82 dBm
Utstrålingseffekt
IEEE 802.11g:17.72 dBm
(maks)
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0
For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli
installert og brukt med en avstand på minimum 20
cm mellom apparatet og kroppen.
Standby-modus /
0,18 W
Nettverkets standbystrømforbruk /
2,0 W
Tiden etter at
styringssystemet for
strømforbruk, eller en
lignende funksjon, slår
utstyret automatisk over på
standby-modus og/eller slår
det av og/eller den tilstanden
som skaper nettverksstandby
20 min.
24
Samsvarserklæring
Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av
typen tørketrommel er i samsvar med direktiv
2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EUsamsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende
Internettadresse :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på
CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene
(som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send
en forespørsel til opensource@lge.com. Dette
tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av
dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle
som mottar denne informasjonen.
Smart Diagnosis™ ved bruk av
smarttelefon
•• For apparater med c eller d logo
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet har feil
eller svikter.
Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med mindre
apparatet er koblet til strømmen. Hvis apparatet
ikke er i stand til å slå seg på, må det utføres
feilsøking uten bruk av Smart Diagnosis™.
NO
Bruk av Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Gjennom
kundeinformasjonssenteret
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet har feil
eller funksjonssvikt. Du må bare bruke denne
funksjonen til å ta kontakt med serviceteknikeren,
ikke i løpet av vanlig bruk.
1
Trykk på Strøm-knappen for å slå på
maskinen. Ikke trykk på andre knapper eller vri
på programvelgerknappen.
2
Når du får beskjed om det fra kundeservice
senteret, plasser mikrofonen til telefonen din
nær Smart Diagnosis™-ikonet.
MERK
•• Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen
avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
•• Kommunikasjonen kan fungere bedre og du kan
få bedre service hvis du bruker fasttelefonen.
•• Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data
blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet,
kan det hende du vil få en dårligere Smart
Diagnosis™.
x.
Ma
mm
0
1
3
Trykk og hold inne
More Time (Mer Tid)-knappen i tre sekunder,
mens du holder mikrofonen på telefonen mot
ikonet eller Strøm-knappen.
4
Hold telefonen på plass til toneoverføringen er
fullført. Gjenværende tid for dataoverføringen
vises.
•• Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt
telefonen mens tonene sendes.
•• Hvis personen på servicesenteret ikke kan
få et nøyaktig opptak av dataene, kan du bli
bedt om å forsøke igjen.
5
Så snart nedtellingen er gjort og tonene har
stoppet, fortsett samtalen din med agenten på
servicesenteret, som så vil være i stand til å
hjelpe deg ved bruk av informasjonen som er
sendt til analyse.
25
VEDLIKEHOLD
NO
•• Åpne det andre lofilteret.
ADVARSEL
•• Ta ut støpselet når du rengjør apparatet. Hvis
strømkontakten ikke trekkes ut kan det føre til
elektrisk støt.
Rengjøring av lofilter
Rengjør lofilteret før hver tørkesyklus.
Rengjøring av lofilter reduserer tørketid og
energiforbruk.
1
Åpne døren.
2
Fjern det første lofilteret.
3
5
Skyll bort loen under varmt rennende vann.
6
Tørk lofiltrene helt, lukk dem og sett begge
lofiltrene tilbake på plass.
Fjern det andre lofilteret.
MERK
4
26
•• Fjern fuktighet fra maskenettet. Ellers kan
lofilteret tettes på grunn av en vannfilm som
dannes på det, og apparatet kan ikke brukes.
•• Hvis lofilteret ikke er satt inn i apparatet,
fungerer det ikke.
Åpne begge lofiltrene og fjern all loen.
•• Åpne det første lofilteret.
NO
Tømme vannbeholderen
Kondensert vann samles opp i vannbeholderen.
Tøm vannbeholderen etter hver bruk. Hvis du ikke
gjør det, kan tørkeresultatene reduseres.
Hvis vannbeholderen er full, lyser ikonet D, og et
lydsignal aktiveres mens apparatet er i gang. Hvis
dette skjer, må du tømme vannbeholderen innen
den neste timen.
1
Trekk ut vannbeholderen.
2
Tøm vanntanken i vasken.
Rengjøring av
kaldluftinntaksrist
Støvsug kaldluftinntaksristen 3-4 ganger i året for
å sikre at det ikke samles opp lo eller smuss som
forstyrrer luftsirkulasjonen.
MERK
•• Varm luft slippes ut gjennom ventilasjonsristen.
•• Påse at det er god luftventilasjon for å unngå
gasser fra eventuelle enheter som drives med
brennbart drivstoff, slik som åpen ild.
Tørke av
fuktighetssensoren
3
Skyv den tilbake i apparatet.
4
Trykk på Start/Pause-knappen.
Denne enheten registrerer fuktighetsnivået på
klesvasken under bruk. Derfor er det viktig at
det rengjøres regelmessig, slik at kalkrester på
overflaten av sensoren blir fjernet.
Tørk av sensorene på innsiden av trommelen.
FARE
•• Ikke tørk av fuktighetssensoren med slipende
materialer. Rengjør sensoren alltid med en grov
svamp.
27
FEILSØKING
NO
Apparatet er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig.
Hvis apparatet ikke virker som det skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende før du ringer etter
service:
Feilsøking
Symptomer
Årsak
Strømledningen er ikke
ordentlig satt inn.
Apparatet slår seg ikke
på.
Sikring gått i boligen,
eller i maskinen, eller
det er et strømbrudd.
Apparatet varmes ikke
opp.
Klærne bruker for lang
tid på å tørke.
Løsning
•• Påse at pluggen er sikkert plugget til et jordet
strømuttak som samsvarer med apparatets
typeskilt.
•• Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk
sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets
er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert
elektriker.
Sikring gått i boligen,
eller i maskinen, eller
det er et strømbrudd.
•• Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk
sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets
er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert
elektriker.
Tøyet er ikke blitt
ordentlig sortert.
•• Skill tunge plagg fra lette plagg. Større og tyngre
plagg bruker lengre tid på å tørke. Lette plagg
sammen med tunge plagg kan lure sensoren,
siden lette plagg tørker raskere.
Store mengder med
tunge tekstiler.
•• Tunge tekstiler bruker lengre tid på å tørke,
siden de holder på mer fuktighet. For å redusere
og opprettholde mer konsekvente tørketider for
store og tunge tekstiler, bør du dele opp disse
plaggene i mindre mengder i noenlunde samme
størrelse.
Apparatets kontroller
er ikke riktig angitt.
•• Bruk riktige kontrollinnstillinger for type klær
du tørker. Enkelte tøymengder kan kreve at du
justerer tørkenivået for at de skal bli ordentlig
tørre.
•• Fjern lo fra lofilteret før hver syklus. Når
loen er fjernet holder du lofilteret mot lyset
for å se om det er skittent eller tett. Følg
Lofilteret må rengjøres.
rengjøringsinstruksene for lofilteret hvis det
ser skittent ut. Enkelte typer tøy skaper store
mengder lo, og det kan hende du må rengjøre
filteret under syklusen.
28
NO
Symptomer
Klærne bruker for lang
tid på å tørke.
Tørketiden er ikke
konsekvent.
Det er igjen fettflekker
og skitt på klærne.
Årsak
Løsning
Sikring gått i boligen,
eller i maskinen, eller
det er et strømbrudd.
•• Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk
sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets
er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert
elektriker.
Apparatet er
overbelastet.
•• Del opp svært store mengder inn i mindre
mengder for å få bedre tørkeresultater og
effektivitet.
Apparatet er
underbelastet.
•• Hvis du tørker en svært liten tøymengde bør du
legge inn et par ekstra plagg for å sørge for at
trommelen fungerer ordentlig. Hvis tøymengden
er svært liten og du bruker Sensor Dryprogrammer, kan ikke den elektroniske kontrollen
finne tørrhetsnivået på tøyet og kan slå seg av for
tidlig. Bruk Timed Drying (Tidsinnstilt tørk) eller
ha i et par ekstra våte plagg sammen med tøyet.
Varmeinnstillinger,
tøymengde eller
klærnes fuktighetsnivå
er ikke konsekvent.
•• Tørketiden for en tøymengde varierer avhengig
av type varme som brukes (elektrisk), størrelsen
på tøymengden, tekstiltype, hvor våte klærne
er og lofilteret. Selv en ubalansert tøymengde i
apparatet kan føre til dårlig spinning, noe som gir
våtere klær og lengre tørketid.
Du har ikke brukt
tøymykneren riktig.
•• Når du vasker klær som skal tørkes i apparatet,
må du bruke riktig mengde tøymykner som står
oppgitt av produsenten av tøymykneren.
Rene og skitne klær
tørkes sammen.
•• Bruk apparatet kun til å tørke rene plagg. Smuss
fra skitne klær kan overføres til rene klær i
samme eller senere tøymengder.
Klærne ble ikke
ordentlig vasket eller
rengjort før de ble lagt i
apparatet.
•• Flekker på tørre klær kan være flekker som
ikke ble vasket bort i vaskemaskinen. Påse at
klærne blir godt nok vasket eller skylt i henhold til
instrukser for vaskemaskinen og vaskemiddelet
du bruker. Enkelte vanskelige flekker kan kreve
forbehandling før de vaskes.
29
NO
Symptomer
Årsak
Klærne har blitt tørket
for lenge (overtørket).
Klærne er krøllete.
Klærne krymper.
Det er lo på klærne.
Overflødig statisk
energi i klærne etter
tørking.
30
Løsning
•• Overtørking av klær kan føre til krøller. Prøv en
kortere tørketid.
Du har latt klærne bli
liggende i apparatet for
•• Bruk Anti crease (Antikrøll)-alternativet.
lenge etter at syklusen
ble ferdig.
Instruksene på
vaskelappen har ikke
blitt fulgt.
•• For å unngå at klærne krymper, bør du alltid følge
instruksene på vaskelappen. Enkelte tekstiler
krymper på naturlig måte når de vaskes. Andre
tekstiler kan vaskes, men krymper når de tørkes i
apparatet. Bruk en innstilling med lav eller ingen
varme.
Lofilteret er ikke blitt
ordentlig rengjort.
•• Fjern lo fra lofilteret før hver syklus. Når loen er
fjernet holder du lofiltret mot lyset for å se om det
er skittent eller tett. Følg rengjøringsinstruksene
for lofilteret hvis det ser skittent ut. Enkelte typer
tøy skaper store mengder lo, og det kan hende
du må rengjøre filteret under syklusen.
Tøyet er ikke blitt
ordentlig sortert.
•• Enkelte tekstiler danner lo (f.eks. et loddent hvitt
bomullshåndkle) og bør tørkes separat fra klær
som fanger opp lo (f.eks. et par sorte linbukser).
Apparatet er
overbelastet.
•• Del ekstra store tøymengder inn i mindre
mengder før tørking.
Lommetørklær, papir,
o.l. er blitt liggende
igjen i lommene.
•• Sjekk i lommene før du tørker klærne.
Klærne har blitt tørket
for lenge (overtørket).
•• Overtørking kan føre til at klærne samler opp
statisk elektrisitet. Juster innstillingene og bruk
en kortere tørketid, eller bruk Sensor Dryprogrammer.
Tørking av lettstelt
vask, ikke-strykes eller
syntetiske blandinger.
•• Disse tekstilene er mer utsatt for statisk
oppsamling. Prøv å bruke tøymykner eller bruk
kortere tidsinnstilling for Timed Drying (Tidsinnstilt
tørk).
NO
Symptomer
Vannlekkasjer.
Klærne har fuktige
steder etter et Sensor
Dry-program.
Enheten og
smarttelefonen er
ikke koblet til Wi-Finettverket.
Årsak
Løsning
Slangen til
vannbeholderen eller
avløpsslangen er ikke
riktig koblet til.
•• Koble til vannbeholderens slange eller
avløpsslangen på riktig måte.
Døren lukkes mens tøy
eller andre gjenstander
sitter fast i døren.
•• Sjekk om tøy eller andre gjenstander sitter
fast i døren før du bruker apparatet. Hvis det
kontinuerlig lekker vann, tar du kontakt med LG
Electronics kundeinformasjonssenter.
Svært stor eller liten
tøymengde. Ett stort
plagg, slik som et
teppe eller en dyne.
•• Hvis plaggene er for tettpakkede eller for
spredt, kan sensoren få problemer med å lese
av tørrhetsnivået på tøyet. Bruk program for
tidsinnstilt tørk for svært små tøymengder.
•• Store gjenstander, slik som tepper eller dyner kan
noen ganger bli til en liten ball med tøy. Lagene
på utsiden blir tørre og registreres av sensorene,
mens innsiden allikevel er fuktig. Når du tørker
en enkelt større gjenstand, kan det hjelpe å sette
syklusen på pause et par ganger og vende litt på
tøyet slik at de fuktige områdene også blir tørket.
•• .For å tørke et par plagg fra en større tøymengde
som fortsatt er fuktige, eller noen fuktige flekker
på en større gjenstand etter at et Sensor Dryprogram er ferdig, tømmer du lofilteret og setter
på et Timed Drying (Tidsinnstilt tørk)-program for
å tørke ferdig plaggene.
Passordet til Wi-Finettverket du forsøker
å koble deg til er ikke
riktig.
•• Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til
smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så
enheten på LG SmartThinQ
Mobildata er skrudd på
for smarttelefonen.
•• Skru av Mobildata på telefonen, og registrer
enheten med Wi-Fi-nettverket.
Det trådløse
nettverksnavnet (SSID)
er feil.
•• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en
kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk
spesialtegn)
Ruterfrekvensen er
ikke 2,4GHZ.
•• Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer
den trådløse ruteren til 2,4GHz og koble
enheten til den trådløse ruteren. For å sjekke
ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren
eller ruterprodusenten.
Avstanden mellom
enheten og ruteren er
for stor.
•• Dersom det er for stor avstand mellom enheten
og ruteren din, kan signalet være for svakt og
koblingen feilkonfigurert. Flytt ruteren slik at den
er nærmere enheten.
31
NO
Feilkoder
Symptomer
Årsak
Løsning
dE
Døren har blitt åpnet
mens apparatet er i bruk,
eller apparatet brukes
uten at døren er ordentlig
lukket.
•• Lukk døren fullstendig.
•• Hvis dE ikke blir løst, ring etter service.
dE4
Dørbryterføler fungerer
ikke som normalt.
•• Ta ut støpselet og ring etter service.
Temperatursensor har
sviktet.
•• Ta ut støpselet og ring etter service.
F1
Temperaturen på
innsiden av trommelen
har plutselig steget.
•• Ta ut støpselet og ring etter service.
LE1
Motoren har plutselig
stoppet.
•• Sjekk om tøymengden overstiger
maksimalbelastningen.
•• Ta ut støpselet og ring etter service.
Kompressoren har
plutselig stoppet.
•• Ta ut støpselet og ring etter service.
Tømmepumpens motor
har sviktet.
•• Ta ut støpselet og ring etter service.
Omgivelsestemperaturen
for installasjonen er
under null.
•• Den anbefalte omgivelsestemperaturen for
installasjonen er 5 - 35 °C.
tE1
tE2
tE4
LE2
AE
OE
32
GARANTI
NO
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER IKKE:
•• Serviceturer for å levere, hente eller installere eller montere produktet, instruere kunden om bruk
av produktet, reparasjon eller utskifting av sikringer eller korrigering av kabling eller rørlegging, eller
korrigering av uautoriserte reparasjoner/installasjon.
•• Hvis maskinen ikke yter ved strømavbrudd og forstyrrelser eller upålitelig strømleveranse.
•• Skader forårsaket av vannrør som lekker eller som er skadet, frosne vannrør, tette avløpsrør,
utilstrekkelig eller avbrutt vannforsyning eller utilstrekkelig lufttilførsel.
•• Skade som skyldes at produktet er brukt i en korrosiv atmosfære eller ikke i henhold til instruksjonene i
bruksanvisningen til produktet.
•• Skade på produktet som skyldes ulykker, skadedyr, lynnedslag, vind, brann, oversvømmelse eller force
majeure.
•• Skade eller svikt forårsaket av uautorisert modifikasjon eller endring, eller hvis den brukes til annet enn
det den er tiltenkt, eller ved en vannlekkasje grunnet at enheten ikke var riktig installert.
•• Skade eller svikt forårsaket av feil elektrisk strømstyrke, spenning eller rørleggingsforskrifter, kommersiell
eller industriell bruk eller bruk av tilbehør, komponenter eller kommersielle rengjøringsmidler som ikke er
godkjente av LG.
•• Skade forårsaket av transport og håndtering, inkludert skraper, bulker, avskallinger og/eller annen skade
på overflaten til produktet ditt, med unntak av slike skader som kommer av materialdefekter eller mangler
ved arbeidet.
•• Skadde eller manglende artikler i visning, åpnet eske, utgåtte, eller renoverte produkter.
•• Produkter med det originale serienummeret fjernet, endret eller som ikke kan leses. Modell- og
serienummer sammen med den originale salgskvitteringen er påkrevd for validering av garanti.
•• Økninger i strøm- og vannregninger og andre lignende utgifter.
•• Reparasjoner når produktet ditt brukes på en måte som ikke er vanlig, og til vanlig husholdningsbruk eller
mot instruksjonene som er skissert i bruksanvisningen.
•• Kostnader i tilknytning til fjerning av maskinen fra boligen din for reparasjon.
•• Demontering og ny installasjon av produktet hvis det er satt på et utilgjengelig sted eller ikke er installert i
henhold til de gitte installasjonsinstruksjonene som er oppgitt i LGs bruks- og installasjonsanvisninger.
•• Skader som skyldes misbruk, vanskjøtsel, feil installasjon, reparasjon eller vedlikehold. Feilaktig
reparasjon inkluderer bruk av deler som ikke er godkjente eller spesifisert av LG.
•• Støy eller vibrasjon anses som normalt, f.eks. lyden av vann som tømmes ut, spinnelyder eller
varselsignaler.
Filteret er tett.
- Varmes ikke opp, lang tørketid
Rengjør lofilteret.
Strømledning er ikke riktig koblet
til, eller det er problemer med
strømuttaket.
- Ingen strøm
- Ingen varme
Koble til strømkontakten på
nytt, bytt ut sikringen eller
tilbakestill bryteren. Hvis uttaket
er problemet, kan det hende du
trenger en elektriker.
33
DRIFTSDATA
NO
Produkt fiche_Kommisjons delegert forordning(EU) Nr. 392/2012
Leverandørens navn eller varemerke
Leverandørens modellidentifikator
Rangert kapasitet for bomullsvask i kg for
standard Cotton (Bomull) -program med full
tøymengde
Type tørketrommel
LG Electronics
FDRC308N0W9
S0RC308N1W9
8 kg
RC9DN9029
9 kg
Luftavfukter tørketrommel til husholdning
Energieffektivitetsklasse
Energiforbruk «X» kWh per år, basert på 160
standard tørkesykluser som bruker standard
Cotton (Bomull) -program med full og delvis full
tøymengde, og forbruket til laveffektsmodusene.
Faktisk energiforbruk per syklus vil variere
avhengig av hvordan produktet brukes
FDRC309N0W9
A+++
176 kWh/år
194 kWh/år
Automatisk tørketrommel
Ja
Belønnet med en «EU Ecolabel» under
Regulering (EC) No 66/2010
Nei
Energiforbruk for standard bomull-program med
full tøymengde (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Energiforbruk for standard bomull-program med
delvis tøymengde (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Energiforbruk for av-modus for standard bomullprogram med full tøymengde (Po)
0,18 W
Energiforbruk for hvilemodus for standard bomullprogram full tøymengde (Pl)
0,18 W
Varighet på hvilemodus (Tl)
10 min
‘
’ som brukes med full og delvis full mengde, er standard tørkeprogram som
informasjonen på etiketten og databladet handler om, og det er dette programmet som er mest effektivt i
henhold til energiforbruk for bomull.
Den vektede programtiden (Tt) til ‘standard
bomull-program med full og delvis tøymengde’
150 min
169 min
Programtid til ‘standard bomull-program med full
tøymengde’ (Tdry)
196 min
230 min
Programtid til ‘standard bomull-program med
delvis tøymengde’’ (Tdry1/2)
115 min
124 min
Kondenseringseffektivitetsklasse «X» på en skala
fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv).
A
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet Cdry for
standard bomull-program med full tøymengde
91 %
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet
Cdry1/2 for standard bomull-program med delvis
tøymengde
91 %
34
NO
Produkt fiche_Kommisjons delegert forordning(EU) Nr. 392/2012
Leverandørens modellidentifikator
FDRC308N0W9
S0RC308N1W9
FDRC309N0W9
Den vektede kondenseringseffektiviteten (Ct) til
«standard bomull-program med full og delvis full
tøymengde»
Lydeffektnivå
RC9DN9029
91 %
64 dB(A)
62 dB(A)
Frittstående modell
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising