LG | FH6G1BCH2N | User manual | LG FH6G1BCH2N Brukermanual

LG FH6G1BCH2N Brukermanual
BRUKSANVISNING
TVÄTTMASKIN
Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det
kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten
installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i
närheten av produkten efter installationen för framtida referens.
SV SWEDISH NO NORWEGIAN
FH6G1BCH(0-9)N
www.lg.com
MFL70203801
Rev.04_070519
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Det kan finnas bilder eller innehåll i
denna bruksanvisning som skiljer sig från
modellen du köpt.
Denna bruksanvisning är föremål för
revidering av tillverkaren.
SÄKERHETSANVISNINGAR.....................................................4
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR....................................................... 4
Kassera den gamla apparaten.................................................................. 10
INSTALLATION......................................................................... 11
Delar...........................................................................................................11
Tillbehör......................................................................................................11
Specifikationer........................................................................................... 12
Krav på installationsplatsen....................................................................... 13
Uppackning och borttagande av transportskruvar..................................... 14
Användning av antiglidplattor (tillval)......................................................... 15
Trägolv (sviktande golv)............................................................................ 15
Nivellering av apparaten............................................................................ 16
Anslutning av tilloppsslangen.................................................................... 16
Installera avloppsslangen.......................................................................... 19
DRIFT........................................................................................20
Använda tvättmaskinen............................................................................. 20
Sortering av tvätt....................................................................................... 21
Fylla på rengöringsprodukter..................................................................... 22
Kontrollpanel.............................................................................................. 24
Programtabell............................................................................................ 25
Alternativa program................................................................................... 30
Dry (Tork) (
)......................................................................................... 34
SMARTA FUNKTIONER...........................................................36
Använd Smart ThinQ applikationen........................................................... 36
Användning av Smart Diagnosis™............................................................ 38
UNDERHÅLL............................................................................39
Rengöring av tvättmaskin.......................................................................... 39
Rengöring av vatteninloppsfiltret............................................................... 39
Rengöring av avloppspumpfiltret............................................................... 40
Rengöring av tvättmedelsfacket................................................................ 41
Tub Clean (Rengöring av trumman) (tillval)............................................... 41
Exponering mot kyla vintertid.................................................................... 42
FELSÖKNING...........................................................................44
Problemdiagnostik..................................................................................... 44
Felmeddelanden........................................................................................ 47
BEGRÄNSNING AV GARANTIN..............................................49
DRIFTDATA...............................................................................52
SÄKERHETSANVISNINGAR
SV
Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda
risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av
produkten.
Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp.”FÖRSIKTIGHET” enligt
beskrivning nedan.
Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka
risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant
och följ anvisningarna för att undvika risker.
VARNING
Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall
föreligger om anvisningarna inte följs.
FÖRSIKTIGHET
Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på
produkten föreligger om anvisningarna inte följs.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING
För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar,
personskador eller skållning när man använder denna
produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder,
däribland:
Barn i hushållet
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte
användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig
för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens
användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de
inte leker med apparaten.
4
SV
För användning i Europa:
Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och
av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga
eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen
sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker
användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll
får inte utföras av barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls
under ständig tillsyn.
Installation
•Försök
•
aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar
på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller
är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
•Denna
•
apparat ska endast transporteras av två eller flera personer
som håller i den ordentligt.
•Installera
•
inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera
inte eller förvara inte apparaten utomhus, eller något vid annat
område som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller
temperaturer under fryspunkten.
•Se
• till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.
•Använd
•
inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter
löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
•Koppla
•
inte in apparaten i ett grenuttag, en skarvsladd eller med en
adapter.
5
SV
•Denna
•
apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en
skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten
på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
•Denna
•
apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri
kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom
att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska
strömmen.
•Denna
•
apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och
jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag
som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala
regler och förordningar.
•Felaktigt
•
utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för
elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller
servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
•Modifiera
•
inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en
kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om
kontakten inte passar i vägguttaget.
Drift
•Försök
•
inte att separera paneler eller montera ned apparaten.
Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.
•Reparera
•
eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer
och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte
specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast
reservdelar godkända av tillverkaren.
6
SV
•Placera
•
inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
•Håll
•
området under och runt apparaten fritt från antändligt material,
exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
•Lämna
•
inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan
eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
•Använd
•
den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer
apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka
vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
•Fyll
•
inte på med våt eller torr tvätt som har tvättats, sköljts, lagts i
blöt med eller blivit nedstänkt av antändbara eller explosiva ämnen
(exempelvis vax, vaxborttagare, olja, färg, gasolin, avfettning,
kemiska lösningsmedel, kerosen, bensin, fläckborttagning,
terpentin, vegetabilisk olja, matolja, aceton, alkohol, etc.). Vid
felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
•För
• aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills
trumman har stannat helt.
•Vid
• översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG
Electronics kundinformationscentrum.
•Tryck
•
inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är
öppen.
•Vidrör
•
inte luckan under program med hög temperatur.
•Använd
•
inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensen,
bensin, thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten.
•Använd
•
endast efter upptining om utloppsslangen eller
tilloppsslangen fryser på vintern.
•Håll
•
alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från
barn.
7
SV
•Vidrör
•
inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
•Se
• till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga
föremål på den.
•Tvätta
•
endast kläder och sängkläder med denna maskin, inte andra
föremål som mattor, skor eller djurfiltar.
•Denna
•
apparat får endast användas för hushållsbruk och får inte
användas i mobila enheter.
•Vid
• gasläcka (isobutan, propan, naturgas etc.): Vidrör inte
apparaten eller elkontakten och ventilera området omedelbart.
Teknisk säkerhet för användning av torktumlaren
•Torka
•
inte otvättade artiklar i denna apparat.
•Föremål
•
som har smutsats ned med ämnen som matolja,
vegetabilisk olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen,
fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel
ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de
torkas i apparaten.
•Stoppa
•
aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla
artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.
•Föremål
•
som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta
textilier, gummerade artiklar och kläder eller kuddar med
skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.
•Sköljmedel
•
eller liknande produkter ska användas enligt
anvisningarna för respektive produkter.
•Avlägsna
•
alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från
plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
•Apparaten
•
får inte användas om rengöring skett med
industrikemikalier.
8
SV
Underhåll
•Efter
•
att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla in
elkontakten i eluttaget.
•Koppla
•
ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man
kopplar inte ut apparaten från eluttaget genom att ställa in
kontrollerna på OFF eller ställa dem i viloläge.
•Spreja
•
inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i
samband med rengöring.
•Koppla
•
aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i
elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.
Bortskaffande
•Koppla
•
ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln
direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
•Allt
• förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit)
ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det.
Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
•Avlägsna
•
luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att
barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.
9
SV
Kassera den gamla apparaten
•• Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE)
ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för
återvinning.
•• Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt
avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den
mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som
används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas
för att spara begränsade resurser.
•• Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun
för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade
informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling
10
INSTALLATION
SV
Delar
1
Transportskruvar
2
Elkontakt
3
Tvättmedelsfack
4
Kontrollpanel
5
Trumma
6
Lucka
7
Avloppsslang
8
Avloppsplugg
9
Avloppspumpfilter
10
Täckpanel (placering kan
variera beroende på produkt)
11
Justerbara fötter
12
Knappen Ström
12
Tillbehör
Tilloppsslang för
kallvatten (1 EA) (Tillval:
Varmvatten (1 EA))
Skruvnyckel
Pluggar till
transportskruvhålen
(tillval)
Vinkelfäste för att fästa
avloppsslangen (tillval)
Fästband (Tillval)
Gummitass
Antiglidplattor (2 EA)
(tillval)
(tillval)
11
SV
Specifikationer
Modell
FH6G1BCH(0-9)N
Tvättkapacitet
12 kg (Tvätt) / 8 kg (Tork)
Strömförsörjning
220 - 240 V~, 50 Hz
Storlek
600 mm (B) x 610 mm (D) x 850 mm (H)
Produktvikt
76 kg
Tillåtet vattentryck
0.1 - 1.0 MPa (1.0 - 10.0 kgf / cm²)
••Utseende och specifikationer kan ändras utan varsel för att förbättra produktens kvalité.
••Inget ytterligare skydd för backflöde krävs för anslutningen till vattentillförseln.
12
SV
Krav på installationsplatsen
••Om apparaten måste installeras intill en gasspis
eller en koleldad kamin måste isolering (85 x 60
cm) täckt med aluminiumfolie mot sidan som vetter
mot spisen eller kaminen placeras mellan de två
apparaterna.
Placering
0.5 cm
••Installera inte apparaten i rum där temperaturen
kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar
riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens
tillförlitlighet kan försämras vid temperaturer under
fryspunkten.
••Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt
att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse av
ett haveri.
10 cm
2 cm
2 cm
Plant golv : Tillåten lutning under hela apparaten
är 1°.
Eluttag : Måste finnas inom 1 meter från apparaten.
••Anslut inte fler än en apparat till uttaget.
Fritt utrymme : För väggen, 10 cm: bak/2 cm:
höger & vänster sida
••Placera eller förvara aldrig några tvättprodukter
ovanpå apparaten. Dessa produkter kan skada
ytan eller kontrollelementen.
VARNING
••Kontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag
som är korrekt installerat och jordat i enlighet med
tillämpliga lokala regler och förordningar.
••När apparaten är installerad ska de fyra fötterna
justeras med hjälp av en skruvnyckel för att se till
att apparaten står stabilt och att ett mellanrum på
cirka 5 mm lämnas mellan apparatens översida
och undersidan på eventuell bänkskiva.
••Om apparaten levereras på vintern och
temperaturen ligger under fryspunkten ska
apparaten förvaras i rumstemperatur under några
timmar innan den tas i drift.
VARNING
••Denna utrustning är inte avsedd för bruk till
sjöss eller för användning i mobila installationer,
exempelvis husvagnar och flygplan.
Elanslutning
••Använd inte en förlängningssladd eller ett
grenuttag.
Positionering
••Koppla alltid ur apparaten och stäng av
vattenkranen efter användning.
••Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
••Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med
gällande elsäkerhetsföreskrifter.
••Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte
hindras av mattor o.dyl.
••Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet
genom att placera träbitar, papp eller liknande
material under apparaten.
••Apparaten måste placeras så att kontakten är
lättåtkomlig.
••Apparaten får endast repareras av kvalificerad
personal. Om reparationer utförs av oerfarna
personer föreligger risk för personskador och
allvarliga felfunktioner. Kontakta ditt lokala
servicecenter.
13
SV
Uppackning och borttagande av
transportskruvar
1
3
Sätt i pluggar i hålen.
••Leta rätt på hylsorna till hålen som finns i
tillbehörsförpackningen eller fästa på baksidan.
Lyft bort apparaten från frigolitbasen.
••Om du måste lägga ned apparaten för att
ta bort kartongbasen, skydda då sidan på
apparaten och lägg den försiktigt på sidan.
Lägg inte apparaten med fram- eller baksidan
nedåt.
Plugg
••Lyft bort apparaten från frigolitbasen efter att
kartongen och fyllnadsmaterialet avlägsnats.
Se till att stödet avlägsnas tillsammans
med basen och inte fastnar i undersidan av
apparaten.
ANMÄRKNING
••Spara transportskruvarna för framtida bruk.
För att undvika skador på interna komponenter
får tvättmaskinen inte transporteras utan att
transportskruvarna först installeras.
Stöd (tillval) Frigolitbas
2
14
Avlägsna transportskruvarna.
••Använd den medföljande skruvnyckeln
och lossa alla transportskruvar helt genom
att skruva ut dem medurs. Börja med de
två nedre transportskruvarna. Avlägsna
transportskruvarna genom att vicka på dem en
aning samtidigt som de dras ut.
••Om transportskruvarna inte avlägsnas före
användning kan kraftiga vibrationer och buller
uppstå, vilket kan leda till permanenta skador
på tvättmaskinen. Kabeln är fäst med en
transportskruv på baksidan av tvättmaskinen för
att förhindra drift med transportskruvarna på plats.
SV
Användning av antiglidplattor
(tillval)
Om apparaten installeras på halt underlag kan den
förflyttas på golvet till följd av kraftiga vibrationer.
Felaktig höjdinställning kan orsaka felfunktion
till följd av buller och vibrationer. Om detta
problem uppstår installera antiglidplattorna under
justeringsfötterna och ställ sedan in höjden korrekt.
1
Trägolv (sviktande golv)
••Trägolv är särskilt känsliga för vibrationer.
••För att förhindra vibrationer rekommenderar vi att
gummitassar som är minst 15 mm tjocka placeras
under apparatens alla fötter och fästs i minst två
golvbalkar med skruvar.
Gummitass
Rengör golvet innan antiglidplattorna fästs.
••Använd en torr trasa för att rengöra ytan
från partiklar och fukt. För att säkerställa att
antiglidplattorna sitter på plats måste all fukt
avlägsnas.
2
Justera höjden efter att apparaten har placerats
på installationsplatsen.
3
Placera den häftande sidan av antiglidplattan
mot golvet.
••Det är mest effektivt att installera
antiglidplattorna under de främre benen. Om
det är svårt att placera plattorna under de
främre benen kan de i stället placeras under de
bakre benen.
Denna sida upp
Fästande sida
••Installera om möjligt apparaten i ett av rummets
hörn där golvet är som stabilast.
••Montera på gummikoppar för att minska
vibrationer.
ANMÄRKNING
••Korrekt placering och höjdinställning av
tvättmaskinen säkerställer lång, regelbunden och
tillförlitlig drift.
••Tvättmaskinen måste stå stadigt och helt vågrätt
på golvet.
••Den får inte ‘gungas’ från sin position under drift.
••Installationsytan måste vara ren och fri från
golvvax och andra smörjande ytbeläggningar.
••Se till att tvättmaskinens fötter inte bli våta. I annat
fall kan vibrationer och buller uppstå.
••Gummitassar (p/no.4620ER4002B) kan erhållas
från LG:s servicecenter.
4
Säkerställ att apparaten står vågrätt.
••Tryck ner eller rucka på apparatens övre kanter
försiktigt för att kontrollera att den står stabilt.
Om apparaten skakar, nivellera den på nytt.
ANMÄRKNING
••Antiglidplattor kan erhållas från LG:s servicecenter.
15
SV
Nivellering av apparaten
Anslutning av tilloppsslangen
Skruva på de justerbara fötterna för att kompensera
för ett ojämnt golv (placera inte träbitar etc. under
fötterna). Säkerställ att alla fyra fötter vilar stadigt
mot golvet och kontrollera sedan att apparaten står
helt vågrätt (använd ett vattenpass).
••Vattentrycket måste vara mellan 0,1 MPa och 1,0
MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••När apparaten står vågrätt, dra åt låsmuttrarna upp
mot apparatens undersida. Samtliga låsmuttrar
måste dras åt.
••Se till att inte skada gängan när tilloppsslangen
ansluts till ventilen.
••Om vattentrycket är högre än 1,0 MPa ska en
dekompressionsanordning installeras.
••Kontrollera regelbundet slangens skick och byt vid
behov ut slangen.
Kontroll av vattentilloppsslangens
gummitätning
Höj
Sänk
Två gummitätningar medföljer tilloppsslangarna.
De används för att förhindra vattenläckor. Se till att
anslutningen till vattenkranen är tillräckligt tät.
Låsmutter
Dra åt alla 4
låsmuttrar ordentligt
Diagonal kontroll
••Om kanterna på apparatens övre platta trycks ned
diagonalt ska apparaten inte röra sig upp eller
ned (kontrollera båda riktningarna). Om apparaten
gungar när den övre plattan trycks ned diagonalt
måste fötterna justeras igen.
Slangkoppling
Gummitätning
ANMÄRKNING
••Trägolv eller annat sviktande golv kan medföra att
kraftiga vibrationer och obalans uppstår.
••Om tvättmaskinen installeras på en upphöjd
plattform måste den vara säkert fastgjord i
underlaget så att den inte riskerar att falla ned.
16
Slangkoppling
Gummitätning
SV
Anslutning av slang till vattenkran
3
Skjut på adaptern med gummitätningen på
kranens ände så att en vattentät anslutning
bildas. Dra åt de fyra fästskruvarna.
4
Tryck tilloppsslangen vertikalt uppåt så att
gummitätningen inuti slangen kan fästa helt vid
kranen och dra sedan åt genom att skruva den
åt höger.
Anslutning av slang med skruvkoppling till
kran med gänga
Skruva fast slangkopplingen på vattenkranen.
Platta
Anslutning av slang med skruvkoppling till
Tillops
slang
kran utan gänga
1
Lossa de fyra fästskruvarna.
Övre
anslutning
Gummitätning
Anslutning av slang med snabbkoppling till
kran utan gänga
Fästskruv
2
1
Skruva av adapterringen och lossa de fyra
fästskruvarna.
Avlägsna passringen om kranen är för stor för
adaptern.
Passring
Adapterring
2
Avlägsna passringen om kranen är för stor för
adaptern.
Passring
17
SV
3
Skjut på adaptern med gummitätningen på
kranens ände så att en vattentät anslutning
bildas. Dra åt adapterringen och de fyra
fästskruvarna.
Anslutning av slang till apparaten
Anslut den varma vattenledningen till inloppet för
varmvatten på tvättmaskinens baksida. Anslut den
kalla vattenledningen till inloppet för kallvatten på
tvättmaskinens baksida.
Inlopp för
kallvatten
4
Dra ner låsringen, för på tilloppsslangen på
adaptern och släpp upp låsringen. Säkerställ att
slangen låses fast i adaptern.
Låsring
ANMÄRKNING
••Om vatten läcker efter slutförd anslutning
måste stegen ovan upprepas. Undvik om
möjligt att använda okonventionella kranar för
vattentillförseln. Om kranen är fyrkantig eller för
stor ska guideplattan avlägsnas innan adaptern
förs på kranen.
Använd horisontell kran
Horisontell kran
ANMÄRKNING
••Öppna kranen när tilloppsslangen har anslutits
för att spola ut främmande partiklar (smuts,
sand, sågspån etc.) från vattenledningen.
Låt vattnet rinna ut i en hink och kontrollera
vattentemperaturen.
Förlängningskran
Fyrkantig kran
18
Inlopp för
varmvatten
SV
Installera avloppsslangen
••Avloppsslangen får inte placeras högre än 100 cm
över golvet. Vattnet från apparaten kan tömmas
långsamt eller inte alls.
••Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för
vattenskador på grund av läckage minskar.
••Tryck inte in avloppsslangen i apparaten om den
är för lång. Det kan leda till onormalt buller.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Fäst avloppsslangen ordentligt med lämpliga
fästband om den monteras i en tvättho.
••Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för
vattenskador på grund av läckage minskar.
Tvättho
Slanghållare
max. 100 cm
Fästband
max. 100 cm
19
DRIFT
Använda tvättmaskinen
SV
4
Välj önskat tvättprogram.
5
Starta program.
6
Program klart.
Innan den första tvätten, välj ett tvättprogram
och kör tvätten utan kläder. På så sätt rengörs
trumman från eventuella restämnen från
tillverkningsprocessen.
1
2
••Tryck flera gånger på programknappen eller
vrid på programvredet till önskat program.
Sortera och lägg i tvätt i maskinen.
••Sortera tvätten efter textiltyp, smutsgrad,
färg och mängd. Öppna luckan och lägg in
artiklarna i tvättmaskinen.
••Tryck på knappen Start/Paus för att starta
programmet. Tvättmaskinen roterar en kort
stund utan att vatten tillförs och registrerar
tvättens vikt. Om knappen Start/Paus inte
trycks in inom 15 minuter stängs tvättmaskinen
av och alla inställningar går förlorade.
Fyll på rengöringsprodukter och/eller tvättmedel
och sköljmedel.
••Fyll på korrekt mängd tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Tillsätt om så önskas
blek- eller sköljmedel i de för dessa avsedda
utrymmen i tvättmedelsfacket.
3
20
••När programmet är slutfört ljuder en melodi. Ta
ur kläderna ur tvättmaskinen så fort som möjligt
för att minska skrynkling. Kontrollera efter att
tvätten tagits ur om små föremål har fastnat i
luckans tätning.
Sätt på tvättmaskinen.
ANMÄRKNING
••Tryck på knappen Ström för att sätta på
tvättmaskinen.
••Knappen syns inte när luckan är öppen. Tryck på
knappen igen efter att luckan stängts.
SV
3
Sortering av tvätt
1
Läs tvättrådsetiketterna på kläderna som ska
tvättas.
••Där anges plaggens textilmaterial och hur de
ska tvättas.
••Symboler på tvättrådsetiketter.
Tvättemperatur
Normal maskintvätt
Skontvätt
Innan tvätten läggs in i maskinen.
••Se till att en tvätt innehåller både små och
stora tvättartiklar. Lägg i de stora artiklarna
först.
••Stora artiklar bör inte utgöra mer än hälften av
den totala tvätten. Tvätta inte enstaka artiklar.
Tvätten kan då bli obalanserad. Lägg till en
eller två liknande artiklar.
••Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de
är tomma. Föremål som spikar, hårklämmor,
tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan
skada både tvättmaskinen och kläderna.
Delicate (Fintvät)
Handtvätt
Tvättas ej i vatten
2
••Stäng blixtlås, öglor och spännen så att dessa
inte hakar i andra plagg under tvätten.
••Förbehandla smuts genom att borsta på en
liten mängd tvättmedel upplöst i vatten på
fläckarna för att underlätta rengöringen.
Sortering av tvätt.
••Sortera för bästa resultat kläderna efter vilket
tvättprogram som ska användas.
••Olika textilmaterial kräver tvättning i olika
temperatur och centrifugeringshastigheter.
••Skilj alltid mörka färger från ljusa färger och
vittvätt. Plagg med mörka färger ska tvättas
separat då ljusa och vita plagg annars kan
missfärgas. Undvik i möjligaste mån att tvätta
hårt smutsad tvätt tillsammans med lätt
smutsad tvätt.
−−Smutsgrad (hårt, normal, lätt):
Sortera kläder efter smutsgrad.
−−Färg (vit, ljus, mörk):
Sortera kläder efter färger.
FÖRSIKTIGHET
••Kontrollera trumman och avlägsna eventuella
artiklar från föregående tvätt.
−−Ludd (plagg som avger ludd, plagg som tar
upp ludd):
Tvätta plagg som avger resp. tar upp ludd
separat.
21
SV
Fylla på rengöringsprodukter
Dosering av tvättmedel
••Tvättmedel ska användas i enlighet med
anvisningarna från tvättmedelstillverkare och
väljas beroende på plaggens typ, färg, smutsgrad
och vattentemperatur.
••Om för mycket tvättmedel används kan överdrivet
lödder bildas vilket leder till sämre tvättresultat och
hög belastning på motorn.
••Om flytande tvättmedel används ska
anvisningarna från tvättmedelstillverkaren följas.
••Om programmet ska startas direkt kan flytande
tvättmedel hällas direkt i tvättmedelsfacket.
••Använd inte flytande tvättmedel om tidsfördröjning
används eller om förtvätt har valts eftersom
vätskan då kan hinna stelna.
••Minska mängden tvättmedel om för mycket lödder
bildas.
••Tvättmedelsanvändningen kan behöva justeras
beroende på tvättemperatur, vattnets hårdhet,
tvättmängd och smutsgrad. För bästa resultat,
undvik att för mycket lödder bildas.
••Läs tvättrådsetiketterna på kläderna innan
tvättmedel och vattentemperatur väljs.
••Använd rätt typ av tvättmedel för tvättning av olika
typer av kläder:
−−Standardpulvertvättmedel för alla typer av
textilier
−−Särskilt pulvertvättmedel för fina textilier
−−Flytande tvättmedel för alla typer av textilier eller
särskilt flytande tvättmedel för ull
••Använd standardtvättmedel med blekmedel för
bättre tvättresultat och blekning.
••Tvättmedlet spolas från tvättfacket i början av
varje program.
22
ANMÄRKNING
••Låt inte tvättmedlet stelna. Det kan leda till stopp,
dåligt sköljresultat eller dåligt lukt.
••Fullt mått: enligt tillverkarens rekommendationer.
••Delmått: 3/4 av fullt mått
••Minsta mått: 1/2 av fullt mått
Påfyllning av tvätt- och sköljmedel
Påfyllning av tvättmedel
••Endast huvudtvätt →
••Förtvätt + huvudtvätt →
ANMÄRKNING
••För mycket tvätt-, blek- eller sköljmedel kan orsaka
överflöde.
••Var noga med att använda rätt mängd tvättmedel.
Påfyllning av sköljmedel
••Fyll inte på över max-markeringen. Överfyllning
kan leda till tidig dosering av sköljmedlet, vilket kan
orsaka fläckar på kläder. Stäng tvättmedelsfacket
långsamt.
SV
••Lämna inte sköljmedel i tvättmedelsfacket i mer än
2 dagar (sköljmedel kan stelna).
••Sköljmedlet doseras automatiskt under
programmets sista sköljcykel.
Användning av tvättmedelstabletter
1
Öppna luckan och lägg in tabletten i trumman.
2
Lägg i tvätten i trumman och stäng luckan.
••Öppna inte tvättmedelsfacket när vatten tillförs.
••Lösningsmedel (bensen etc.) får inte användas.
ANMÄRKNING
••Häll inte sköljmedel direkt på kläderna.
Påfyllning av vattenavhärdare
En vattenavhärdare såsom antikalkmedel kan
användas för att minska förbrukningen av tvättmedel
i områden med hög vattenhårdhetsnivå.
Dosera enligt anvisningen på förpackningen. Fyll
först på tvättmedel och sedan vattenavhärdaren.
••Använd den mängd tvättmedel som krävs för mjukt
vatten.
23
SV
Kontrollpanel
1
3
B
A
C
4
6
2
1 Knappen Till/Från
••Tryck på knappen Ström för att sätta på
tvättmaskinen.
2 Knappen Start/Paus
••Knappen Start/Paus används för att starta
eller pausa ett tvättprogram.
5
••
: Displayen visar uppskattad tid som
återstår. Medan storleken av laddningen
kalkyleras automatiskt, visas blinkning
eller ”upptäckt”.
••
: Vattentemperaturen visas när du trycker
på Temp. knappen.
••
: Centrifugeringshastighetsnivån visas när
du trycker på Spin knappen.
••Tryck på knappen Start/Paus om ett tillfälligt
stopp av programmet krävs.
4 Programknappen
3 Display
••På displayen visas inställningar,
beräknad återstående tid, alternativ och
statusmeddelanden. När produkten sätts på
visas standardinställningarna på displayen.
••Den uppskattade energi(( ) och vatten( )
konsumtionen visas innan tvättning, och den
faktiska konsumtionen efter tvättning.
••Det finns olika program som är anpassade
efter olika typer av tvätt.
••En tänd lampa indikerar vilket program som
valts.
5 Alternativ
••Här kan ytterligare programalternativ väljas.
En tänd lampa indikerar valt alternativ.
••Använd dessa knappar för att välja önskade
alternativ för det valda programmet.
6 Wash+Dry (Tvätt+Torkning)( )
••( ) anger torkkapaciteten som varierar mellan
olika modeller.
24
SV
Programtabell
Tvättprogram
Program
Cotton (Bomull)
Beskrivning
Ger bättre
resultat genom att
kombinera olika
trumrörelser.
Bästa tvättresultat
och lägre
Cotton+ (Bomull+) energiförbrukning
för stora mängd
tvätt.
Easy Care (Syntet)
Textiltyp
Färgäkta plagg
(tröjor, nattlinnen,
pyjamas etc.) och
normalt smutsade
bomullsplagg
(underkläder).
Lämpligt för
vardagströjor som
Polyamid, akryl,
inte behöver strykas polyester
efter tvätt.
Korrekt
Maximal
vattentemp.
tvättmängd
40 °C
(kallt till 95 °C)
Högsta tillåtna
60 °C
(kallt till 60 °C)
40 °C
(kallt till 60 °C)
5 kg
Med detta program
kan olika typer
av textilier tvättas
tillsammans.
Olika typer av
textilier, dock inte
specialkläder
(siden/fintvätt,
sportkläder, mörka
kläder, ull, täcken/
gardiner).
40 °C
(kallt till 40 °C)
Allergy Care
(Allergi)
Reducerar
allergener,
exempelvis kvalster,
pollen och katthår.
Bomull,
underkläder,
örngott, lakan,
babykläder
60 °C
(60 °C till 95°C)
Wool (Ylle)
Gör det möjligt
att tvätta ylletyg.
(Använd tvättmedel
för ylle som tål
maskintvätt).
Ull som går att
tvätta i tvättmaskin
med endast ren och
ny ull.
30 °C
(kallt till 40 °C)
3 kg
Bomullsblandningar,
skjortor i
polyesterblandning,
blusar
Ej tillämpligt
3 artiklar
Mixed Fabric
(Blandmaterial)
För minskning av
skrynkling med
ånga inom 20 min
Steam Refresh
(kläderna kan bli
(Ånguppfräschning)
våta och behöva
hängas på tork
under 10‒30 min).
4,5 kg
25
SV
Program
Beskrivning
Lämpligt för
sportkläder så
som motions- och
löparkläder.
Textiltyp
Korrekt
Maximal
vattentemp.
tvättmängd
Coolmax, goretex, fleece och
sympatex
30 °C
(kallt till 40 °C)
Färgad, lätt
smutsad tvätt.
20 °C
(kallt till 40 °C)
För hand- och
maskintvätt av
delikata kläder,
såsom ylletvätt,
underkläder,
klänningar o.s.v.
(Använd tvättmedel
för ylletvätt).
Ull, handtvätt,
fintvätt, ömtålig tvätt
20 °C
(kallt till 30 °C)
1,5 kg
Wash+Dry (Tvätt
+ Tork)
Tvättar och torkar
tvätt i ett och
samma program.
En liten mängd tvätt
som kan torkas.
40 °C
(kallt till 95 °C)
8 kg
Download Cycle
(Ladda ned
program)
För program som går att ladda ned. Om inga program laddats ner är förinställningen
Sköljning + Centrifugering.
Outdoor
(Fritidskläder)
För mindre
Quick 30
mängder av lätt
(Snabbtvätt 30min)
smutsade kläder.
Gentle Care
(Fintvätt)
3 kg
••Vattentemperatur: Välj lämplig vattentemperatur för valt tvättprogram. Följ alltid tillverkarens tvättråd eller
anvisningar vid tvätt.
ANMÄRKNING
••Ett neutralt tvättmedel rekommenderas.
26
SV
Torkprogram
Program
Normal (
Beskrivning
För bomullsmaterial.
Välj detta program för
minskad programtid och
energiförbrukning under
torkningen.
)
Textiltyp
Bomulls- och
linnetextilier, exempelvis
bomullshanddukar,
T-shirts och linne.
Strykning (
)
För enkel strykning,
Bomull och linne, klart
slutför torkning vid fuktiga att strykas efter slutfört
förhållanden.
program.
Låg Temp. (
)
För mindre skada på
kläder torkar det i låga
temperaturer.
För kläder i
syntetmaterial som kan
tvättas i programmen
Syntet och Blandmaterial
Tid 30 min. (
)
Du kan ändra torktiden
i enlighet med den
maximala laddningen.
Bomull, handdukar
Tid 60 min. (
)
Tid 120 min. (
)
Maximal tvättmängd
Högsta tillåtna
Högsta tillåtna
3,5 kg
0,5 kg
1 kg
3 kg
••Ställ in program på Tvätt: Bomull+, 60 °C, 1600 rpm', 'Torkning: Normal och Soil (Smutsig): Tung för att testa
i enlighet med EN 50229.
ANMÄRKNING
••Välj högsta valbara centrifugeringshastighet för tvättprogrammet för bästa torkresultat.
••Om mängden tvätt som ska tvättas och torkas i ett program inte överstiger den maximalt tillåtna vikten för
torkprogrammet, rekommenderas tvättning och torkning i en kontinuerlig sekvens.
27
SV
Extra alternativ
Program
Pre Wash
(Förtvätt)
Delay End
Ångtvätt
Ånguppmjukning
(Fördröj
sluttid)
Rinse+
(Skölj+)
EcoHybrid
Dry
(Tork)
Cotton (Bomull)
●
●
●
●
●
●
Cotton+
(Bomull+)
●
●
●
●
●
●
Easy Care
(Syntet)
●
●
●
●
●
●
Mixed Fabric
(Blandmaterial)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Outdoor
(Fritidskläder)
●
●
●
Quick 30
(Snabbtvätt
30min)
●
●
●
Gentle Care
(Fintvätt)
●
●
●
●
Allergy Care
(Allergi)
●*
Wool (Ylle)
Steam Refresh
(Ånguppfräschning)
Wash+Dry
(Tvätt + Tork)
●
●
*
●
* : Detta alternativ finns alltid inkluderat i programmet och kan inte tas bort.
28
●
●*
SV
Driftdata
Program
Max. RPM
1600
Cotton (Bomull)
1600
Cotton+ (Bomull+)
1600
Easy Care (Syntet)
1200
Mixed Fabric (Blandmaterial)
1600
Allergy Care (Allergi)
1600
Wool (Ylle)
800
Steam Refresh (Ånguppfräschning)
-
Outdoor (Fritidskläder)
800
Quick 30 (Snabbtvätt 30min)
1600
Gentle Care (Fintvätt)
800
Wash+Dry (Tvätt + Tork)
1600
29
SV
Alternativa program
Steam (Ånga) (alternativ)
Delay End (Fördröj sluttid)
En tidsfördröjning kan ställas in så att tvättmaskinen
startas automatiskt och stängs av efter en viss tid.
Ångtvätt möjliggör förbättrat tvättresultat med lägre
energiförbrukning. Om uppmjukning med ånga väljs
sprutas ånga in efter en centrifugeringscykel för att
minska skrynkling och göra tvätten fluffig.
1
Tryck på knappen Ström.
1
Tryck på knappen Ström.
2
Välj ett tvättprogram.
2
3
Tryck på Delay End knappen och ställ in
uppskattad sluttid som krävs.
För ångtvätts-alternativet, välj ångtvättsprogrammet För Ånguppmjuknings-alternativet,
välj Bomull eller Bomull+, Blandmaterial, Syntet.
4
Tryck på knappen Start/Paus.
3
Beroende på hur många gånger knappen Steam
trycks in väljs följande program.
••En gång: Ångtvätt
••Två gånger: Ånguppmjukning
ANMÄRKNING
••Fördröjningstiden är tiden till programmets slut,
inte dess början. Den faktiska drifttiden kan variera
beroende på vattentemperatur, tvättmängd och
andra faktorer.
••För att avbryta funktionen Fördröjning av starttid,
ska man trycka på strömknappen.
••Tre gånger: Ångtvätt och Ånguppmjukning.
4
Tryck på knappen Start/Paus.
••Använd inte flytande tvättmedel för detta alternativ.
Ångtvätt (
EcoHybrid
Används för luft-kondens torkning utan att
vattenförbrukningen används för kondens.
1
Tryck på knappen Ström.
2
Välj ett torkningsprogram
3
Tryck på EcoHybrid knappen.
4
Tryck på knappen Start/Paus.
ANMÄRKNING
••Tillgänglig med Normal eller Strykning
programmet.
30
)
••För hårt smutsade kläder, underkläder eller
babykläder.
••Tillgängligt i programmen: Bomull, Bomull+,
Blandmaterial, Syntet, Allergi, Tvätt+Torkning.
••Använd inte Ångtvätt på kläder som lätt missfärgas
eller fintvätt, exempelvis ull och siden.
Ånguppmjukning (
)
••Passar bra för att mjuka upp och göra textilier
fluffiga efter lufttorkning.
••Tillgängligt i programmen: Bomull, Bomull+,
Blandmaterial och Syntet.
••Använd inte Uppmjukning med ånga med kläder
som lätt missfärgas eller med fintvätt, exempelvis
ull och siden.
••Uppmjukningsresultatet kan variera beroende på
textiltyp.
SV
Add Item (Lägg till)
Remote Start (Fjärrstart)
Tvätt kan läggas i eller avlägsnas efter att
tvättprogrammet har startats.
Använd din smarttelefon för att fjärrstyra din
apparat. Du kan även övervaka din programdrift
för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av
programmet.
1
Tryck på knappen Add Item när LED:n tänds.
2
Öppna luckan efter att luckans lås har frigjorts.
ANMÄRKNING
3
Lägg i eller avlägsna tvätt.
4
Tryck på knappen Start/Paus igen för att starta
programmet. Programmet fortsätter automatiskt.
••Du måste först ansluta till en portgång och
registrera din apparat för att kunna använda
fjärrstartfunktionen. (Hänvisa till ”SMARTA
FUNKTIONER”)
Att använda Remote Start:
ANMÄRKNING
••Av säkerhetsskäl förblir dörren låst när vattennivån
eller vattentemperaturen är hög. Det är inte möjligt
att lägga i tvätt under denna tid.
••Om vattentemperaturen i trumman är hög väntar
du tills den har svalnat.
1
Tryck på knappen Ström.
2
För in tvätten i trumman.
3
Tryck på och håll ned knappen Remote Start i
3 sekunder för att aktivera funktionen Remote
Start.
4
Starta cykeln via LG SmartThinQ enheten på din
smartphone.
FÖRSIKTIGHET
••Se till att tvätt som läggs i förs in helt i trumman.
Om tvätten fastnar i hålet för luckans lås kan
gummipackningen skadas vilket leder till
vattenläckage och fel.
••Om luckan öppnas med våld kan delar skadas
eller förstöras och säkerhetsproblem uppstå.
••Om det finns mycket skum och vatten i trumman
när den öppnas kan skummet eller vattnet rinna ut
och orsaka brännskador eller våta golv.
ANMÄRKNING
••Om du inte startar din produkt kommer den att
vänta med att starta ett program tills du stänger
av produkten via applikationen eller avaktiverar
funktionen Remote Start.
••när fjärrstart är påslaget, kommer dörren
automatiskt att låsas.
Att inaktivera Remote Start:
När Remote Start är aktiverad, trycker du och håller
ned knappen för Remote Start i 3 sekunder.
ANMÄRKNING
••Fjärrstart avaktiveras om luckan öppnas.
31
SV
Pre Wash (Förtvätt) (
)
Programmet Förtvätt rekommenderas om tvätten är
hårt smutsad.
Rinse+ (Skölj+) (
)
Lägg till skölj en gång.
1
Tryck på knappen Ström.
1
Tryck på knappen Ström.
2
Välj ett tvättprogram.
2
Välj ett tvättprogram.
3
Tryck och håll in Pre Wash knappen i 3
sekunder.
3
Tryck och håll in Rinse+ knappen i 3 sekunder.
4
Tryck på knappen Start/Paus.
4
Tryck på knappen Start/Paus.
Soil (Smutsig)
Spin (Centrifugering)
••Centrifugeringshastigheten kan ställas in genom
att trycka upprepade gånger på knappen Spin.
1
Tryck på knappen Ström.
2
Välj ett tvättprogram.
1
Tryck på knappen Ström.
3
Tryck på Soil knappen.
2
Tryck på knappen Spin för att välja RPM.
4
Tryck på knappen Start/Paus.
3
Tryck på knappen Start/Paus.
••Spin Only (Endast centrifugering)
Temp.
Med knappen Vattentemp. väljs vatten- och
sköljtemperaturkombinationen för det valda
programmet. Tryck på denna knapp tills önskad
inställning tänds. Alla sköljningar använder kallt
kranvatten.
••Välj en vattentemperatur som är lämplig för
tvättypen som ska tvättas. Följ informationen på
tvättrådsetiketterna på plaggen för bästa resultat.
32
ANMÄRKNING
••När du valt Ingen centrifugering (0), kommer det
fortfarande rotera under kort tid för snabb torkning.
SV
Child Lock (Barnlås) (
)
Använd detta alternativ för att koppla bort
kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn
ändrar program eller startar apparaten.
Låsning av kontrollpanelen
1
2
Tryck och håll in knappen Child Lock under 3
sekunder.
En pipsignal avges och
visas på displayen.
Om barnlåset är inställt är alla knappar låsta
förutom knappen Ström.
Pip På/Av
1
Tryck på knappen Ström.
2
Tryck på knappen Start/Paus.
3
Tryck och håll in Soil och Temp. knapparna
samtidigt under 3 sekunder för att ställa in
pipfunktionen på/av
ANMÄRKNING
••När funktionen Pip På/Av är inställd sparas
inställningen, även om strömmen stängs av.
••Upprepa samma steg för att stänga av
pipsignalen.
ANMÄRKNING
••Barnlåsfunktionen återställs inte genom att
strömmen stängs av. Barnlåset måste inaktiveras
innan några andra funktioner kan användas.
Wi-Fi (
)
Ställ in WI-FI anslutnigen. När Wi-Fi är anslutet
tänds Wi-Fi ikonen på kontrollpanelen.
Upplåsning av kontrollpanelen
Tryck och håll in knappen Child Lock under 3
sekunder.
••En pipsignal ljuder och den återstående tiden för
det aktuella programmet visas igen på displayen.
33
SV
Dry (Tork) (
)
Använd de automatiska programmen för de
flesta tvättar. Elektroniska sensorer mäter
temperaturen på utblåsluften och höjer eller sänker
torkningstemperaturen för att möjliggöra snabbare
reaktionstid och exaktare temperaturreglering.
••Kallvattenkran måste lämnas på under
torkningscykler .
••Denna tvättmaskins automatiska process från tvätt
till torkning kan enkelt väljas.
••Se för jämnast möjliga torkning till att alla artiklar i
tvätten är av liknande material och tjocklek.
••Överbelasta inte tvättmaskinen genom att fylla
på för många artiklar i trumman. Artiklarna måste
kunna tumlas fritt.
••Glöm inte att trycka på knappen Start/Paus om
luckan ska öppnas och tvätten tas ur innan cykeln
är slutförd.
••Genom att trycka på Dry knappen, kan du välja:
Normal-Strykning-Låg Temp.-Tid (30-60-120).
••Efter slutförd torkning visas ” ”. ” ” innebär
mindre veck. Torkcykeln har redan slutförts. Tryck
på valfri knapp och ta ut kläderna. Om knappen
Start/Paus inte trycks in avslutas programmet
efter cirka 4 timmar.
ANMÄRKNING
••När maskinen stängs av efter torkprogrammet
efterkörs torkfläktsmotorn eventuellt i 60 sekunder.
Då visas “ ” på tvättmaskinens panel. ” ”
betyder kylfläkt.
••Var försiktig när du tar ut kläderna från
tvättmaskinen då både kläderna och maskinen kan
vara mycket varma.
34
Ullartiklar
••Torktumla inte ullartiklar. Dra ut dem till sin
ursprungliga form och låt dem plantorka.
Vävda och stickade material
••Vissa vävda och öglestickade material kan
krympa, olika mycket beroende på kvaliteten.
••Sträck alltid ut dessa material direkt efter slutförd
torkning.
Skontvätt och syntet
••Överbelasta inte tvättmaskinen.
••Ta ur skontvättartiklarna så fort som möjligt ur
tvättmaskinen när den stannar för att undvika
skrynkling.
Babykläder och nattlinnen
••Läs alltid tillverkarens anvisningar.
Gummi och plast
••Torka inte artiklar som är gjorda av eller innehåller
gummi eller plast, exempelvis:
−−förkläden, haklappar, stolklädsel
−−gardiner och bordsdukar
−−badrumsmattor
Glasfiber
••Torka inte glasfiberartiklar i tvättmaskinen.
Kvarvarande glaspartiklar i tvättmaskinen kan
fastna på kläder nästa gång tvättmaskinen
används och orsaka hudirritation.
SV
Torktidguide
••Torkprogrammet kan pågå i upp till 7 timmar.
••Dessa torktider anges som riktvärden för att hjälpa
dig att ställa in tvättmaskinen för manuell torkning.
••Om torktemperaturen inte är tillräcklig för att
slutföra torkningen ändras torktiden automatiskt.
Detta indikeras via ett poppuppfönster.
ANMÄRKNING
••Den beräknade torktiden avviker från den faktiska
torktiden under det automatiska programmet. Typ
av material, tvättmängd och vald torrhet påverkar
torktiden.
••När endast torkning väljs körs centrifugering
automatiskt med hög energieffektivitet.
35
SMARTA FUNKTIONER
Använd Smart ThinQ
applikationen
ANMÄRKNING
••För att verifiera WiFi anslutningen, kontrollera att
ikonen på kontrollpanelen lyser
Wi-Fi
Installering av Smart ThinQ
Sök efter applikationen LG SmartThinQ i Google
Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ
instruktionerna för att ladda ner och installera
applikationen.
Wi-Fi funktion
••För annordningar med
eller
SV
logotypen
Kommunicera med hushållsapparaten från en
smart telefon med hjälp av de praktiska smarta
funktionerna.
Tvättprogram (Fjärrstart, Ladda ner
program)
Ställ in eller ladda ner föredragen cykel och drift
med fjärrkontrollen.
Instruktioner för Trummrengörning
Använd lämplig Trum-rengöringstid baserat på
tvättfrekvens.
Energiövervakning
Kontrollera energiförbrukningen av den senaste
använda cykeln och månataligt genomsnitt.
••LG SmartThinQ ansvarar inte för eventuella
problem med nätverksanslutning eller
fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av
nätverksanslutning.
••Maskinen stödjer endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.
••Om apparaten upplever problem vid anslutning
till Wi-Fi-nätverket kan det hända att den är för
långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater
(räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens
styrka.
••Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller
kan avbrytas på grund av hemnätverksmiljön.
••Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera
ordentligt beroende på internet leverantören.
••Den omgivande trådlös miljön kan leda till att den
trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
••Applikationen kan modifieras för förbättring av
hushållsapparaten utan notis till användare
••Funktioner kan variera beroende på modell.
Trådlös LAN Modul Specifikationer
Modell
LCW-003
Frekvensområde
2412~2472 MHz
IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
Uteffekt (max.)
IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
IEEE 802.11 n : 17.67 dBm
Smart Diagnosis
Den här funktioner tillhandahåller användbar
information för felsökning och lösningar av problem
för enheten, baserat på användarmönster.
Inställningar
Olika funktioner är tillgängliga.
Push-varningar
Sätt igång starta alert för att ta emot aviseringar om
enhetens status. Aviseringarna är utlösta även om
LG SmartThinQ enheten är avstängd.
36
Trådlös funtion S/W version : V 1.0
Med hänsyn till användaren, bör denna apparat
installeras och drivas med en distans på åtminstone
20 cm mellan apparaten och kroppen.
SV
Försäkran om överensstämmelse
Användning av Smart Diagnos™
med en smartphone
Härmed, uppger LG Electronics att
radioutrustningstypen Tvättmaskin eftlerlever EUdirektiv 2014/53/EU. Hela texten om EU-direktivet
gällande konformitet finns tillgänglig på följande
internet adress:
Använd den här funktionen om du behöver
en korrekt diagnos från ett LG Electronics
kundinformationscentrum när apparaten uppvisar fel
eller har slutat att fungera.
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
••För annordningar med
eller
logotypen
Smart Diagnosis™ kan endast aktiveras när
apparaten är ansluten till elnätet. Om det inte är
möjligt att slå på apparaten måste felsökning utföras
utan Smart Diagnosis™.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederländerna
Information om programvara med öppen
källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du
hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra
öppna källkod-licenser som ingår för den här
produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla
tillhörande licensvillkor, samt information om
garantifriskrivning och upphovsrätt.
Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som
du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris
(inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader).
Gör din beställning till LG Electroncis via e-post på
opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år
från produktens inköpsdatum.
Standbyläge
0.5 W
Strömförbrukning vid vänteläge
för nätverk
2.0 W
Den tidsperiod efter vilken
energistyrningsfunktionen,
eller en liknande funktion,
automatiskt växlar över
produkten till standby- och/eller
frånläge och/eller det tillstånd
som ger nätverksanslutet
standbyläge
20 min.
37
SV
Användning av Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ via
kundinformationscentret
Använd denna funktion om du vill att ett av LG
Electronics kundinformationscenter ska ställa en
exakt diagnos i samband med fel eller defekter på
apparaten. Använd endast denna funktion för att
kontakta en servicetekniker, inte under normal drift.
1
Tryck på Ström knappen för att sätta igång
tvättmaskinen. Tryck inte på några andra
knappar och vrid inte programratten.
2
Vid instruktion att göra så av kundcenter, placera
telefonens munstycke nära Smart Diagnosis™
ikonen.
x.
Ma
mm
0
1
3
Tryck och håll in Temp. knappen i 3 sekunder
medan du håller telefonens munstycke mot
Smart Diagnosis™ ikonen.
4
Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har
slutförts. Återstående tid för dataöverföringen
visas.
••För bästa resultat, flytta inte telefonen när
tonerna överförs.
••Om serviceteknikern inte lyckas registrera data
på korrekt sätt kan du bli ombedd att försöka
igen.
5
38
Återuppta samtal med serviceteknikern när
nedräkningen är klar och tonerna har upphört.
Serviceteknikern kommer nu att kunna hjälpa dig
genom att använda informationen som överförts
för analys.
ANMÄRKNING
••Funktionen Smart Diagnosis™ är beroende av
telefonlinjens ljudkvalitet.
••Kommunikationsprestandan förbättras och
servicen blir effektivare om en hemtelefon
används.
••Om dataöverföringen för Smart Diagnosis™
fungerar dåligt på grund av dålig ljudkvalitet är det
inte säkert att bästa möjliga Smart Diagnosis™
erhålls.
UNDERHÅLL
VARNING
••Koppla ur tvättmaskinen före rengöring för att
undvika risk för elektriska stötar. Underlåtenhet
att beakta denna varning kan leda till allvarliga
personskador, brand, elektriska stötar eller
dödsfall.
••Använd aldrig starka kemikalier, slipande
rengöringsmedel eller lösningsmedel för att
rengöra tvättmaskinen. Dessa kan skada ytan.
Rengöring av tvättmaskin
Skötsel efter tvätt
••Torka av eventuell fukt från luckan och insidan av
luckans tätning efter slutfört tvättprogram.
••Låt luckan stå öppen så att trumman kan torka.
••Torka av eventuell utvändig fukt från tvättmaskinen
med en torr trasa.
SV
Invändig rengöring
••Använd en handduk eller en mjuk trasa för att
torka runt tvättmaskinsluckans öppning och glas.
••Ta alltid ur alla artiklar ur tvättmaskinen så snart ett
program har slutförts. Om fuktiga artiklar lämnas
kvar i tvättmaskinen kan skrynkling, missfärgning
och dålig lukt uppstå.
••Kör trumrengöringsprogrammet en gång per
månad (eller oftare om nödvändigt) för att
avlägsna tvättmedel och andra rester.
Rengöring av
vatteninloppsfiltret
••Stäng av inloppskranen om tvättmaskinen ska
stå oanvänd en längre tid (t.ex. under semester),
särskilt om det inte finns någon golvbrunn
(avloppskanal) i den omedelbara närheten.
••Symbolen visas på kontrollpanelen om vatten
inte spolas in i tvättmedelsfacket.
••Om vattnet är mycket hårt eller innehåller
kalkavlagringar kan vatteninloppsfiltret blir
igensatt. Det rekommenderas därför att det
rengörs emellanåt.
1
Stäng av vattenkranen och skruva loss
tilloppsslangen.
2
Rengör filtret med en hård borste.
Utvändig rengöring
Noggrann skötsel av tvättmaskinen kan förlänga
dess livslängd.
Luckan:
••Tvätta luckan ut- och invändigt med en fuktig trasa
och torka sedan av den med en mjuk trasa.
Utsidan:
••Torka omedelbart bort eventuellt spill.
••Torka med en fuktig trasa.
••Tryck inte på ytan eller skärmen med vassa
föremål.
39
SV
Rengöring av
avloppspumpfiltret
4
Vrid tillbaka pumpfiltret och sätt tillbaka
avloppspluggen.
5
Stäng skyddspanelen.
••Avloppsfiltret samlar upp trådar och små föremål
från tvätten. Kontrollera regelbundet att filtret är
rent för att försäkra mjuk drift av tvättmaskinen.
••Låt vattnet svalna före rengöring av
avloppspumpen, akut tömning eller nödöppning
av luckan.
1
2
Öppna skyddspanelen och dra ut slangen.
Dra ur avloppspluggen och öppna filtret genom
att vrida det åt vänster.
2
FÖRSIKTIGHET
Behållare för
uppsamling av
avloppsvatten.
••Tappa först av vatten med avloppsslangen och
öppna sedan pumpfiltret och avlägsna eventuella
trådar och andra föremål.
1
3
40
Ta bort eventuellt främmande material från
pumpfiltret.
••Var försiktig vid avtappningen av vattnet, då detta
kan vara hett.
SV
Rengöring av tvättmedelsfacket
Tvätt- och sköljmedel kan ansamlas i
tvättmedelsfacket. Ta ur facket och insatserna,
och kontrollera att de är rena en eller två gånger i
månaden.
1
Tub Clean (Rengöring av
trumman) (tillval)
Rengöring av trumman är ett särskilt program för
rengöring av tvättmaskinens insida.
Ta ur tvättmedelsfacken genom att dra det rakt
ut tills det tar stopp.
I detta program används mycket vatten och en
hög centrifugeringshastighet. Kör detta program
regelbundet.
••Tryck ner upplåsningsknappen med kraft och
lyft ur lådan.
1
Avlägsna eventuella klädesplagg och föremål
från tvättmaskinen och stäng luckan.
2
Öppna tvättmedelsfacket och fyll på med
avkalkningsmedel i huvudtvättfacket.
Lägg in tabletter i trumman.
2
3
Ta ut insatserna ur facket.
••Skölj insatserna och facket med varmt vatten
så att ansamlade rester från tvättprodukter
löses upp. Använd endast vatten för att
rengöra tvättmedelsfacket. Torka insatserna
och facket med en mjuk trasa eller handduk.
Använd en trasa eller en liten, icke-metallisk
borste för att rengöra öppningen där facket ska
sitta.
••Avlägsna alla rester från ovan- och undersidan
av öppningen.
4
5
Torka av eventuell fukt från öppningen med en
mjuk trasa eller handduk.
Sätt tillbaka insatserna på korrekt plats i facket
och skjut in facket i öppningen igen.
3
Stäng tvättmedelsfacket långsamt.
4
Sätt på tvättmaskinen och tryck sedan och håll
in knappen Tub Clean under 3 sekunder.
kommer sedan att visas på displayen.
5
Tryck på knappen Start/Paus för att starta.
6
Lämna luckan öppen efter att programmet är
slutfört så att luckans öppning, tätning och glas
kan torka.
FÖRSIKTIGHET
••Håll uppsikt över tvättmaskinen om det finns barn
i närheten.
ANMÄRKNING
••Fyll inte på något tvättmedel i tvättmedelsfacken.
Överdrivet lödder kan bildas och läcka ut från
tvättmaskinen.
41
SV
Exponering mot kyla vintertid
••Produkten fungerar inte normalt om den utsätts
för temperaturer under fryspunkten. Se till att
produkten installeras på en plats där den utsätts
för temperaturer under fryspunkten vintertid.
••Om produkten måste installeras utomhus på en
veranda eller under andra utomhusförhållanden
måste följande kontrolleras.
Åtgärder för att förhindra frysning av
produkten
••Avlägsna efter slutförd tvätt allt kvarvarande vatten
från pumpen via den för ändamålet avsedda
slangen genom att öppna slangpluggen. Stäng
slangpluggen, som används för borttagande av
residualvatten, och täckpanelen när vattnet tagits
bort.
••När kranen stängts av, koppla bort tilloppsslangen
för kallt vatten från kranen och avlägsna vattnet
genom att hålla slangen nedåt.
H
•
Tilloppsslang
Kontroll avseende frysning
••Kontrollera avloppsenheten om inget vatten kan
tappas från avloppsslangen när slangpluggen
öppnas.
•
•
Avloppsplugg
Avloppsplugg
Täckpanel
Täckpanel
••Låt avloppsslangen hänga ned så att allt vatten
kan avlägsnas fullständigt.
Av
••Slå på strömmen, välj tvättprogram, tryck sedan
på knappen Start/Paus.
A
Avloppsslang
•
Tvättmedelsfack
FÖRSIKTIGHET
••Om avloppsslangen är installerad i en böjd form
riskerar innerslangen att frysa.
Avloppsslang
••Om ' ' visas i displayfönstret när produkten
är i drift ska tillopps- och avloppsenheterna
kontrolleras (vissa modeller saknar en
fryslarmfunktion).
ANMÄRKNING
••Kontrollera att vatten kommer in i
tvättmedelsfacket under sköljningen, och att
vattnet rinner genom avloppsslangen under
centrifugeringen.
42
SV
Hantering av frysning
••Se till att trumman är tom, häll i varmt vatten
(50–60 °C) upp till gummidelen i trumman, stäng
luckan och vänta 1–2 timmar.
••Stäng pluggen till avloppsslangen när vattnet har
avlägsnats helt från trumman, välj tvättprogram,
och tryck sedan på knappen Start/Paus.
50-60 °C
Tvättmedelsfack
Avloppsslang
ANMÄRKNING
FÖRSIKTIGHET
••Om avloppsslangen är installerad i en böjd form
riskerar innerslangen att frysa.
••Öppna täckpanelen och slangpluggen som
använts för avlägsnande av residualvattnet för att
helt få ut allt vatten.
••Kontrollera att vatten kommer in i
tvättmedelsfacket under sköljningen, och att
vattnet rinner genom avloppsslangen under
centrifugeringen.
••Vidta följande åtgärder om problem med
vattentillförseln uppstår.
−−Stäng av och tina upp kranen och de båda
kopplingsområdena på produktens tilloppsslang
genom att använda en trasa med varmt vatten.
−−Ta ut tilloppsslangen och sänk ned i varmt vatten
under 50–60°C.
Avloppsplugg
Täckpanel
Tilloppsslang
50-60 °C
ANMÄRKNING
••Om inget vatten dränerar beror detta på att isen
inte har smält helt. Vänta en stund till.
43
FELSÖKNING
SV
••Tvättmaskinen är utrustad med ett automatiskt felövervakningssystem som identifierar och diagnostiserar
problem på ett tidigt stadium. Om tvättmaskinen inte fungerar korrekt eller inte fungerar alls, kontrollera
följande innan du kontaktar servicecentret:
Problemdiagnostik
Indikation
Orsak
Åtgärd
Slamrande och rasslande ljud
••Kontrollera alla fickor för att
säkerställa att de är tomma.
Föremål som klämmor,
Främmande föremål, exempelvis
tändstickor, pennor, mynt
och nycklar kan skada både
mynt eller säkerhetsnålar, kan
tvättmaskinen och kläderna.
finnas i trumman eller pumpen.
••Stäng blixtlås, öglor och spännen
så att dessa inte hakar i andra
plagg under tvätten.
Dunkande ljud
Om en tung tvätt tvättas kan
dunkande ljud uppstå. Detta är
oftast helt normalt.
••Om ljudet inte upphör är
tvättmaskinen troligtvis
snedbelastad. Stoppa
tvättmaskinen och omfördela
tvätten.
Har alla transportskruvar och
stöd tagits bort?
••Om transportskruvarna inte
avlägsnats vid installationen,
se avsnittet om hur
transportskruvarna avlägsnas i
installationsanvisningarna.
Står alla fötter stabilt på golvet?
••Se till att tvättmaskinen är planat
och dra åt låsmuttrarna upp mot
basen av apparaten.
Tillopps- eller avloppsslangar
är lösa vid kranen eller
tvättmaskinen.
••Kontrollera slanganslutningarna
och dra åt om nödvändigt.
Avloppsrören i huset är
igensatta.
••Rensa avloppsrören. Kontakta
en rörmokare vid behov.
För mycket tvättmedel eller
användning av olämpligt
tvättmedel kan leda till
omfattande skumbildning vilket
kan orsaka vattenläckor.
••Var noga med att använda
den mängd tvättmedel som
tillverkaren rekommenderar.
Vibrationsljud
Vatten läcker
Överdriven lödderbildning
44
SV
Indikation
Orsak
Vattentillförseln från kranen är
inte tillräcklig.
Vattenkranen är inte helt öppen.
Vatten tillförs inte tvättmaskinen En eller flera av
eller endast långsamt
tilloppsslangarna är vikta.
Vattnet från maskinen töms
långsamt eller inte alls
Tvättmaskinen startar inte
Detta är helt normalt. Beräknad
återstående tid som visas
på displayen är endast en
uppskattning. Den faktiska tiden
kan variera.
••Använd en annan kran i huset.
••Öppna kranen helt.
••Räta ut slang.
En eller flera av
tilloppsslangarnas filter
igentäppt.
••Kontrollera tilloppsslangens filter.
Avloppsslangen är vikt eller
igensatt.
••Rengör och räta ut
avloppsslangen.
Avloppsfiltret är igensatt.
••Kontrollera avloppsfiltret.
Elkabeln är inte ansluten eller
anslutningen är lös.
••Se till att elkontakten sitter
ordentligt i vägguttaget.
En säkring har gått i huset, en
automatsäkring har löst ut eller
ett strömavbrott har inträffat.
••Återställ automatsäkringen eller
byt ut säkringen. Byt inte ut mot
säkring med högre strömstyrka.
Låt en kvalificerad elektriker
åtgärda problemet om det beror
på överbelastning.
Vattenkranen är inte öppen.
••Detta är helt normalt. Beräknad
återstående tid som visas
på displayen är endast en
uppskattning. Den faktiska tiden
kan variera.
Detta är helt normalt. Beräknad ••Detta är helt normalt. Beräknad
återstående tid som visas
återstående tid som visas
på displayen är endast en
på displayen är endast en
uppskattning. Den faktiska tiden
uppskattning. Den faktiska tiden
kan variera.
kan variera.
Detta är helt normalt. Beräknad
När tvättmaskinen startats
återstående tid som visas
kan inte luckan öppnas av
på displayen är endast en
uppskattning. Den faktiska tiden säkerhetsskäl.
kan variera.
Detta är helt normalt. Beräknad
återstående tid som visas
på displayen är endast en
uppskattning. Den faktiska tiden
kan variera.
Åtgärd
••Detta är helt normalt. Beräknad
återstående tid som visas
på displayen är endast en
uppskattning. Den faktiska tiden
kan variera.
Detta är helt normalt. Beräknad ••Detta är helt normalt. Beräknad
återstående tid som visas
återstående tid som visas
på displayen är endast en
på displayen är endast en
uppskattning. Den faktiska tiden
uppskattning. Den faktiska tiden
kan variera.
kan variera.
45
SV
Indikation
Orsak
Åtgärd
Överflöde sköljmedel
Om för mycket sköljmedel fyllts
på kan det flöda över.
••Följ anvisningarna för sköljmedel
för att säkerställa att lämplig
mängd används. Fyll inte på över
max-markeringen.
Sköljmedel doserades för tidigt.
Följ tvättmedeltillverkarens
anvisningar.
••Följ tvättmedeltillverkarens
anvisningar.
••Följ tvättmedeltillverkarens
anvisningar.
Knapparna fungerar eventuellt
inte korrekt.
Knappen syns inte när luckan
är öppen.
••Tryck på knappen igen efter att
luckan stängts.
Lägg inte i för mycket artiklar
i maskinen. Kontrollera att
tvättmaskinens avlopp fungerar
så att vattnet från tvätten
tappas av korrekt. För liten
tvättmängd för att tumling ska
fungera korrekt. Lägg till några
handdukar.
••Lägg inte i för mycket artiklar
i maskinen. Kontrollera att
tvättmaskinens avlopp fungerar
så att vattnet från tvätten
tappas av korrekt. För liten
tvättmängd för att tumling ska
fungera korrekt. Lägg till några
handdukar.
••Lägg inte i för mycket artiklar
i maskinen. Kontrollera att
tvättmaskinens avlopp fungerar
så att vattnet från tvätten
tappas av korrekt. För liten
tvättmängd för att tumling ska
fungera korrekt. Lägg till några
handdukar.
Denna lukt orsakas av gummit
som är fäst till tvättmaskinen.
••Det är den normala lukten lukten
av nytt gummi är normal och som
försvinner efter att maskinen har
körts några gånger.
Om dörrens gummipackning
och dörrens tätningsområde
inte rengörs regelbundet, kan
lukt uppstå från mögel eller
främmande ämnen.
••Var noga med att rengöra
packningen och dörrtätningen
regelbundet och kontrollera
under tätningen för små föremål
vid urladdning av tvättmaskinen.
Lukter kan uppstå om
främmande ämnen finns kvar i
avloppspumpfiltret.
••Var noga med att rengöra
dräneringspumpfiltret
regelbundet.
Lukter kan uppstå om
avloppsslangen inte är korrekt
installerad, och orsaka baksug
(vatten strömmar tillbaka in i
tvättmaskinen).
••Vid montering av
avloppsslangen, säkerställ att
den inte blir vikt eller blockerad.
Vid användning av
torkningsfunktionen kan
lukter uppstå från ludd och
annan tvätt materia som
fastnar på värmaren. ( Endast
torktumlarmodellen)
••Detta är inte ett fel.
En särskild lukt kan uppstå
från att torka(när våta kläder
torkas med varmluft. ( Endast
torktumlarmodellen)
••Denna lukten försvinner efter en
kort stund.
Torkningsproblem
Lukt
46
SV
Felmeddelanden
Indikation
Orsak
Åtgärd
Vattentillförseln från kranen är
inte tillräcklig.
••Använd en annan kran i huset.
Vattenkranarna är inte helt
öppna.
••Öppna kranen helt.
En eller flera av
tilloppsslangarna är vikta.
••Räta ut slang/slangar.
Tilloppsslangens filter är
igentäppt.
••Kontrollera tilloppsslangens filter.
Om vattenläckage skett i
tilloppsslangen för att stoppa
vatten kommer indikatorn
bli röd.
att
••Använd tilloppsslangen för att
stoppa vatten.
Kan variera beroende på modell.
För liten tvättmängd.
••Lägg till 1 eller 2 liknande artiklar
för att balansera tvätten.
Tvätten är snedfördelad.
••Lägg till 1 eller 2 liknande artiklar
för att balansera tvätten.
Apparaten är försedd med ett
system för detektering och
korrigering av obalans. Om
enstaka tunga artiklar ingår
i tvätten (t.ex. badrumsmatta
eller badrock) kan systemet
stoppa centrifugeringen
eller till och med avbryta
centrifugeringscykeln helt.
••Omfördela tvätten för att
möjliggöra korrekt centrifugering.
Om tvätten i slutet av
programmet fortfarande
är för blöt, lägg in mindre
tvättartiklar för att balansera
tvätten och upprepa sedan
centrifugeringen.
••Omfördela tvätten för att
möjliggöra korrekt centrifugering.
Avloppsslangen är vikt eller
igensatt.
••Rengör och räta ut
avloppsslangen.
Avloppsfiltret är igensatt.
••Kontrollera avloppsfiltret.
47
SV
Indikation
Orsak
Säkerställ att luckan inte är
öppen.
dE4
48
Åtgärd
••Stäng luckan helt. Kontakta ett
servicecenter om felmeddelandet
,
,
,
kvarstår.
Lucksensorn fungerar inte.
Kontrollfel.
••Dra ut elkontakten och kontakta
ett servicecenter.
Vatten flödar över på grund av
fel på vattenventil.
••Stäng vattenkranen.
••Dra ut elkontakten.
••Kontakta ett servicecenter.
Vattennivåsensorn fungerar
inte.
••Stäng vattenkranen.
••Dra ut elkontakten.
••Kontakta ett servicecenter.
Överbelastning i motorn.
••Låt tvättmaskinen stå stilla i 30
minuter så att motorn hinner
svalna, starta sedan programmet
igen.
Vatten läcker.
••Kontakta ett servicecenter.
Är ingångs-/avloppsslangen
eller avloppspumpen frusen?
••Lägg till varmt vatten i trumman
och tina avloppsslangen och
avloppspumpen. Fukta en
handduk i varmt vatten och
applicera på ingångsslangen.
Torkar inte.
••Kontakta ett servicecenter.
BEGRÄNSNING AV GARANTIN
SV
DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TÄCKER INTE:
••Resekostnader för service i samband med leverans, hämtning, installation eller reparation av produkten;
instruktioner till kunden om produktens funktion; reparation eller utbyte av säkringar, korrigering av ledningseller rördragning samt korrigering av obehöriga reparationer/installationer.
••Produkten fungerar inte under strömavbrott, vid störningar i strömförsörjningen eller på grund av otillräcklig
elektrisk service.
••Skador orsakade av läckande eller trasiga vattenledningar, frusna vattenrör, begränsade avloppsledningar,
otillräcklig eller avbruten vattenförsörjning eller otillräcklig lufttillförsel.
••Skador till följd av att produkten används i en korrosiv atmosfär eller i strid med anvisningarna i produktens
bruksanvisning.
••Skador på produkten till följd av olyckor, skadedjur och ohyra, blixtnedslag, vind, brand, översvämningar
eller force majeure.
••Skador eller fel till följd av icke-auktoriserade modifieringar eller ändringar, användning för annat än avsett
ändamål eller vattenläckage om enheten inte har installerats korrekt.
••Skador eller fel till följd av felaktig elektrisk ström eller spänning, icke-efterlevnad av VVS-bestämmelser,
kommersiell eller industriell användning, eller användning av tillbehör, komponenter eller rengöringsmedel
som inte är godkända av LG.
••Skador orsakade av transport och hantering, inklusive repor, bucklor, jack och/eller andra skador på
produktens ytskikt, om inte sådana skador orsakats till följd av defekter i material eller utförande och som
anges inom en (1) leveransvecka.
••Skador eller saknade delar på visningsexemplar, produkter med öppen förpackning, produkter som sålts till
nedsatt pris eller renoverade produkter.
••Produkter vars ursprungliga serienummer har avlägsnats, ändrats eller inte kan fastställas. Modell- och
serienummer, tillsammans med originalkvitto från återförsäljare, krävs för att garanti ska vara giltig.
••Ökade kostnader eller merkostnader för el/vatten.
••Reparationer om produkten används på annat sätt än för normalt hushållsbruk (t.ex. kommersiellt bruk, på
kontor och rekreationsanläggningar) eller i strid med anvisningarna i produktens bruksanvisning.
••Kostnader i samband med transport av produkten från hemmet för reparation.
••Nedmontering och ominstallation av produkten om den installerats på en otillgänglig plats eller
inte har installerats i enlighet med angivna installationsanvisningar, inklusive LG:s användar- och
installationsmanualer.
••Skador till följd av missbruk eller felaktig användning, installation, reparation eller underhåll. Felaktig
reparation inbegriper användning av delar som inte är godkända eller specificerade av LG.
49
SV
Ovanliga vibrationer eller
ovanligt buller till följd av att
transportskruvarna eller stödet
inte avlägsnats.
Ta bort transportskruvarna
och stödet.
Trum
support
Transport
skruv
Kartong
bas
Läckage till följd av smuts
(hår, ludd) i tätningen och på
luckglaset.
Rengör tätningen och
luckglaset.
Inget avlopp på grund av
igensatt pumpfilter.
Rengör pumpfiltret.
Ingen vattentillförsel på grund
av igentäppta inloppsventilfilter
eller vikta tilloppsslangar.
Rengör inloppsventilfiltret
eller installera om
tilloppsslangarna.
Inloppsfilter
Ingen vattentillförsel på grund
av att för mycket tvättmedel
används.
Tvätten är het eller varm efter
slutförd tvättning eftersom
tilloppsslangarna är installerade
i omkastad ordning.
Ingen vattentillförsel på grund
av att vattenkranen är stängd.
50
Tvättmedelsfack
Rengör tvättmedelsfacket.
Kallt
Inlopp för kallvatten
Vattenkran
Varmt
Inlopp för
varmvatten
Installera om
tilloppsslangarna.
Öppna vattenkranen.
SV
Läckage till följd av felaktigt
installerad avloppsslang eller
igensatt avloppsslang.
Vinkelfäste
Installera om
avloppsslangen.
Fästband
Läckage till följd av felaktigt
installerad tilloppsslang eller
installation av tilloppsslangar
från extern leverantör.
Installera om
tilloppsslangen.
Ingen strömförsörjning till följd
av lös anslutning av elkabeln
eller otillräcklig strömförsörjning
från eluttaget.
Anslut elkabeln ordentligt
eller byt eluttag.
Vågrätt
Resekostnader för service
i samband med leverans,
hämtning, installation av
produkten eller instruktioner
om produktens användning.
Avlägsnande eller
ominstallation av produkten.
Garantin täcker endast
fabrikationsfel. Service till
följd av felaktig installation
täcks inte av garantin.
Om inte alla skruvar är korrekt
installerade kan kraftiga
vibrationer uppstå (gäller
endast pelarmodell).
Hamrande eller bankande ljud
när tvättmaskinen fylls med
vatten.
Montera 4 skruvar i varje
hörn (sammanlagt 16EA).
För högt
vattentryck
Stöt Högt ljud
Naturligt
vattenflöde
Vattenflöde
som upphör
plötsligt
Justera vattentrycket
genom att vrida ner
vattenventilen eller
vattenkranen i hemmet.
51
DRIFTDATA
SV
Informationsblad i enlighet med Kommissionens direktiv 96/60/EG
Leverantörens varumärke
LG
Leverantörens modellidentifikation
FH6G1BCH(0-9)N
Modellens energieffektivitetsklass som den beskrivs i bilaga IV.
Uttryckt som " Energieffektivitetsklass [. . .] på en skala från A ( låg
förbrukning) till G (hög förbrukning)". När denna information ges i
A
tabellform kan den uttryckas på andra sätt, förutsatt att det tydligt
framgår att skalan går från A ( låg förbrukning) till G ( hög förbrukning).
Om informationen återges i tabellform, och om vissa av apparaterna
har tilldelats ett ”Gemenskapens miljömärke” enligt förordning
(EEG) nr 880/92, kan den informationen anges här. I sådant fall ska
överskriften lyda ”Gemenskapens miljömärke”, och framställningen
ska innehålla en kopia av miljömärket. Denna bestämmelse ska inte
påverka kraven i EU:s miljömärkningsprogram.
Nej
Energiförbrukning i kWh per komplett omgång (tvätt, centrifugering
och torkning) i överensstämmelse med bilaga I anmärkning V.
7.97
kWh/cykel
Energiförbrukning i kWh per tvätt och centrifugering i
överensstämmelse med bilaga I, anmärkning VI.
1.26
kWh/cykel
Tvätteffektivitetsklass enligt bilaga IV. Uttryckt som
"Tvätteffektivitetsklass ... på en skala från A ( bättre ) till G ( sämre )".
Detta kan uttryckas på andra sätt, förutsatt att det tydligt framgår att
skalan går från A ( bättre) till G ( sämre).
A
Centrifugeringseffekt i överensstämmelse med provningsmetoderna i
de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 med tvättprogram för
44
bomull 60 °C. Uttrycks som " Restfuktighet efter centrifugering . . .% (i
procent av vikten på den torra tvätten )".
%
Maximal centrifugeringshastighet enligt bilaga I anmärkning VIII.
rpm
52
1600
SV
Informationsblad i enlighet med Kommissionens direktiv 96/60/EG
Apparatens tvättkapacitet med program för bomull 60 °C enligt bilaga I
anmärkning IX.
12
kg
Apparatens torkkapacitet med program för skåptorr bomull enligt bilaga I
anmärkning X.
8
kg
Vattenförbrukning i liter per komplett omgång tvätt, centrifugering och
torkning enligt bilaga I anmärkning XI.
131
liter/program
Vattenförbrukning i liter vid enbart tvätt och centrifugering med program
för bomull 60 °C I överensstämmelse med provningsmetoderna i de
harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 .
68
liter/program
"Tvätt- och torktid ". Programtid för komplett omgång (tvättprogram
för bomull 60 °C och torkprogram för skåptorr bomull) för angiven
tvättkapacitet i överensstämmelse med provningsmetoderna i de
harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.
725
min.
Energi- och vattenförbrukningen beräknad på 200 gånger förbrukningen
uttryckt i punkterna 5 (energi) och 12 (vatten). Detta ska uttryckas som
”beräknad årsförbrukning för ett fyrapersonershushåll som alltid använder
torkning (200 program)”.
1594
kWh/år
26200
liter/år
Den årliga förbrukningen av energi och vatten beräknad på 200 gånger
de förbrukningsvärden som anges i punkterna 5 ( energi) och 12
(vatten). Detta skall uttryckas som " Beräknad förbrukning per år för ett
fyrapersonershushåll som aldrig torkar tvätt i apparaten (200 gånger)".
252
kWh/år
13600
liter/år
53
Anteckningar
BRUKERHÅNDBOK
VASKEMASKIN
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det
vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og
sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for
fremtidig referanse.
FH6G1BCH(0-9)N
www.lg.com
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Denne håndboken kan inneholde
bilder eller innhold som er forskjellig fra
modellen som du har kjøpt.
Denne håndboken kan endres av
produsenten.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER...............................................4
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER................................................ 4
Avhending av gamle apparater.................................................................. 10
MONTERING.............................................................................11
Deler.......................................................................................................... 11
Tilbehør...................................................................................................... 11
Spesifikasjoner.......................................................................................... 12
Krav til installasjonssted............................................................................ 13
Utpakking og fjerning av transportboltene................................................. 14
Bruk av anti-sklimatter (valgfritt)................................................................ 15
Tregulv (suspendert gulv).......................................................................... 15
Vatre apparatet.......................................................................................... 16
Tilkobling av vannforsyningsslangen......................................................... 16
Montere avløpsslangen............................................................................. 19
BRUK........................................................................................20
Bruk av vaskemaskinen............................................................................. 20
Sortere tøyet.............................................................................................. 21
Påfyll av rengjøringsprodukter................................................................... 22
Kontrollpanel.............................................................................................. 24
Programtabell............................................................................................ 25
Valg Program............................................................................................. 30
Dry (Tørk) (
)........................................................................................ 34
SMARTFUNKSJONER.............................................................36
Bruk Smart ThinQ applikasjonen............................................................... 36
Bruk av Smart Diagnosis™....................................................................... 38
VEDLIKEHOLD.........................................................................39
Rengjøring av vaskemaskinen.................................................................. 39
Rengjøre filteret i vanninntaket.................................................................. 39
Rengjøring av filteret til tømmepumpen..................................................... 40
Rengjøre vaskemiddelskuffen................................................................... 41
Tub Clean (Rengjøring av trommelen) (Valgfritt)....................................... 41
Vær forsiktig med frost i løpet av vinteren................................................. 42
FEILSØKING.............................................................................44
Feilsøking.................................................................................................. 44
Feilmeldinger............................................................................................. 47
GARANTI..................................................................................49
DRIFTSDATA............................................................................52
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
NO
De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre
uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig
bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som
beskrevet nedenfor.
Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og
bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet
nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.
ADVARSEL
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare
for alvorlige personskader eller dødsfall.
FARE
dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare
for mindre personskader eller skader på produktet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL
For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk
støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må
du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
Barn i husholdningen
Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også
barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler
erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring
eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at
de ikke leker med produktet.
4
NO
For bruk i Europa:
Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått
informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene
dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de
er under tilsyn hele tiden.
Montering
•Forsøk
•
aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som
det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte
deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
•Dette
•
produktet skal kun transporteres av to eller flere personer,
som holder produktet på en sikker måte.
•Ikke
•
installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer
eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt
for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller
temperaturer under frysepunktet.
•Stram
•
avløpsslangen for å unngå at de adskilles.
•Hvis
•
strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er
løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert
servicesenter.
•Ikke
•
koble produktet til stikkontakt med flere uttak, skjøteledning
eller adapter.
5
NO
•Dette
•
apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør
eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en
slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
•Denne
•
maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt,
vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for
minste motstand for strømmen.
•Dette
•
produktet er utstyrt med en strømledning som har
utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en
passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale
forskrifter og bestemmelser.
•Feil
•
tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare
for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller
servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
•Ikke
•
modifiser strømpluggen som følger med produktet. Hvis den
ikke passer til kontakten, få en riktig veggkontakt installert av en
autorisert elektriker.
Bruk
•Ikke
•
forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke
bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene produktet.
•Ikke
•
reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner
og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre
det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun
autoriserte fabrikkdeler.
6
NO
•Ikke
•
legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
•Hold
•
området under og rundt apparatet fritt for antennelige
materialer som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
•Ikke
•
la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren
eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir
ødelagt eller personskader.
•Bruk
•
nye slangesett eller slangesettene som fulgte med apparatet.
Gjenbruk av gamle slanger kan føre til kan føre til vannlekasje og
påfølgende skade på eiendom.
•Ikke
•
legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket
i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av
antennelige eller eksplosive stoffer (som voks, voksfjernere, olje,
maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin,
bensin, flekkfjernere, terpentin, grønnsaksolje, matolje, aceton,
alkohol, osv.). Feil bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
•Strekk
•
aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent
til trommelen har stanset helt.
•Ved
•
flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics
kundeinformasjonssenter.
•Ikke
•
press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
•Ikke
•
ta på døren under et program med høy temperatur.
•Ikke
•
bruk brannfarlige gasser og antennelige stoffer (benzen,
bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
•Dersom
•
avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om
vinteren, må den bare brukes etter tining.
•Oppbevar
•
alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for
barn.
7
NO
•Ikke
•
ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
•Ikke
•
bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander
på den.
•Ikke
•
vask tepper, matter, sko, dyretepper eller noen andre
gjenstander enn klær eller sengetøy i denne maskinen.
•Dette
•
produktet må kun bli brukt til vanlige husholdningsformål og
skal ikke brukes mobilt.
•Hvis
•
det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.),
må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere området
umiddelbart.
Teknisk sikkerhet ved bruk av tørketrommelen
•Ikke
•
tørk uvaskede plagg i maskinen.
•Plagg
•
som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje,
aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks
og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde
vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
•Stopp
•
aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet,
med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at
varmen spres.
•Artikler
•
som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette
tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av
skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i
apparatet.
•Tøymykner
•
og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i
instrukser på tøymykneren.
•Fjern
•
alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
•Apparatet
•
må ikke brukes til artikler som er blitt renset med
industrielle kjemikalier.
8
NO
Vedlikehold
•Sett
•
støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv
er fjernet.
•Koble
•
produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du
kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra
strømforsyningen.
•Ikke
•
spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å
rengjøre det.
•Trekk
•
aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak i
støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
Deponering
•Før
•
et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av
kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
•Kast
•
all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der
barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
•Ta
• av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å
unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.
9
NO
Avhending av gamle apparater
•• Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres
til den kommunale resirkulering.
•• Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering
av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet
og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes
til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å
bevare begrensede ressurser.
•• Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt
med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte
innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen
for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling
10
MONTERING
NO
Deler
12
1
Transportbolter
2
Støpsel
3
Skuff
4
Betjeningspanel
5
Trommel
6
Dør
7
Avløpsslange
8
Avløpsplugg
9
Filter til avløpspumpe
10
Frontdeksel (Sted kan være
avhengig av modell)
11
Justerbare føtter
12
Strøm-knapp
Tilbehør
Kald tilførselsslange (1
EA) (Valg: Varm (1 EA))
Skrunøkkel
Plugger for å dekke
fraktbolthullene
(valgfritt)
Albuebrakett for å sikre
avløpsslangen (valgfritt)
Plaststropp (valgfritt)
Gummikopp
(valgfritt)
Anti–sklimatter (2 EA)
(valgfritt)
11
NO
Spesifikasjoner
Modell
Vaskekapasitet
Strømforsyning
Størrelse
Maskinens vekt
Høyeste tillatte vanntrykk
FH6G1BCH(0-9)N
12 kg (Vask) / 8 kg (Tørt)
220 – 240 V~, 50 Hz
600 mm (B) x 610 mm (D) x 850 mm (H)
76 kg
0,1 – 1,0 MPa (1,0 – 10,0 kgf / cm²)
••Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre produktets kvalitet.
••Ingen videre tilbakestrømmingsvern nødvendig for tilkobling til vannforsyning.
12
NO
Krav til installasjonssted
Sted
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Gulv i vater : Tillatt helling under hele apparatet
er 1°.
Veggkontakt : Må være innenfor 1 meter av en
av sidene på apparatet.
••Ikke overbelast veggkontakten med mer enn
ett apparat.
Ytterligere klaring : For veggen, 10 cm: bak/2
cm: høyre og venstre side
••Ikke sett eller oppbevar rengjøringsmiddel
oppå apparatet. Disse produktene kan skade
overflaten eller betjeningsknappene.
ADVARSEL
••Støpselet må settes inn i riktig veggkontakt
som er riktig montert og jordet i henhold til
lokale bygningsregler og -forskrifter.
Plassering
••Installer apparatet på et plant, fast gulv.
••Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet
ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.
••Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved
å legge deler av tre, kartong eller lignende
materialer under produktet.
••Hvis det ikke er mulig å unngå å stille opp
maskinen ved siden av en komfyr som drives
med gass eller kull, må et isolasjonspanel
(85x60 cm) dekket med aluminiumsfolie mot
den siden som vender mot komfyren eller
ovnen, monteres mellom de to apparatene.
••Ikke installer produktet i rom der temperaturen
kan nå under null. Frosne slanger kan
sprekke under trykk. Påliteligheten til den
elektroniske styringsenheten kan ødelegges
ved temperaturer under frysepunktet.
••Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en
tekniker i tilfelle av sammenbrudd.
••Når apparatet er installert, juster alle fire føtter
med nøkkelen til transportboltene som fulgte
med for å sikre at apparatet er stabilt og at det
er en klaring på ca. 5 mm mellom toppen av
apparatet og undersiden av arbeidsbenken
••Hvis produktet leveres om vinteren og
temperaturene er under null plasserer du det i
romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
ADVARSEL
••Utstyret er ikke laget for maritimt bruk
eller til bruk i mobile installasjoner, som i
campingvogner, fly, osv.
Elektrisk tilkobling
••Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt
kontakt.
••Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter
bruk.
••Koble apparatet til en jordet stikkontakt
i overensstemmelse med gjeldende
bestemmelser for kabelføring.
••Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett
å komme til.
••Reparasjoner på apparatet må bare utføres av
kvalifisert personell. Reparasjoner som ikke er
utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller
teknisk feil. Kontakt ditt lokale servicesenter.
13
NO
Utpakking og fjerning av
transportboltene
1
Løft apparatet av skumbunnen.
••Hvis du må legge ned vaskemaskinen
for å ta av bunnemballasjen, må du alltid
beskytte siden på vaskemaskinen, og
legge den forsiktig ned på siden. Ikke legg
maskinen med fronten eller baksiden ned.
••Etter at kartongen og emballasjen er fjernet,
løft vaskemaskinen av skumbunnen. Pass
på at støtten til trommelen tas av sammen
med bunnen og ikke sitter fast i bunnen av
vaskemaskinen.
3
Sett inn hullpluggene.
••Lokaliser hullpluggene inkludert i
tilbehørpakken eller festet på baksiden.
Plugg
MERK
Støtte for trommel Kartongbunn
(valgfritt)
2
14
Ta av boltenhetene.
••Start med de to nederste transportboltene,
bruk nøkkelen (inkludert) for å løsne alle
transportboltene helt ved å skru dem mot
klokken. Ta av boltenhetene ved å vrikke litt
på dem og samtidig trekke dem ut.
••Ta vare på boltenhetene for eventuell senere
bruk. For å forhindre skade på innvendige
komponenter, må vaskemaskinen ikke
transporteres uten at transportboltene er satt
inn igjen.
••Hvis du ikke fjerner transportboltene og
stroppene kan det forårsake alvorlig vibrasjon
og støy, som kan føre til uopprettelig skade
på vaskemaskinen. Ledningen er festet
på baksiden av vaskemaskinen med en
transportbolt for å forhindre bruk mens
transportboltene er skrudd inn.
NO
Bruk av anti-sklimatter
(valgfritt)
Hvis du installerer vaskemaskinen på en glatt
overflate, kan den flytte seg på grunn av stor
vibrasjon. Feil vatring kan medføre feilfunksjon
ved støy og vibrasjon. Hvis dette skjer, monter
anti-sklimatter under vatringsføttene og juster
vatringen.
1
Rengjør gulvet for å sette på anti-sklimattene.
••Bruk en tørr fille for å fjerne og rengjøre
fremmedlegemer og fuktighet. Hvis
fuktigheten vedvarer kan anti-sklimattene
gli.
2
Juster nivået etter at apparatet er plassert
der det skal stå.
3
Plasser anti-sklimattene med den klebende
siden ned mot gulvet.
••Det er mest effektivt å montere antisklimatter under forbeina. Hvis det er
vanskelig å plassere mattene under
forbeina, plasser dem under bakbeina.
Denne siden opp
Klebeside
4
Tregulv (suspendert gulv)
••Tregulv er spesielt utsatt for vibrasjoner.
••For å forhindre vibrasjoner, anbefaler vi at du
plasserer gummikopper som er minst 15 mm
tykke på hver av føttene til vaskemaskinen.
Disse må sikres til minst to gulvbjelker med
skruer.
Gummikopp
••Om mulig, installer vaskemaskinen i et av
rommets hjørner, der gulvet er mer stabilt.
••Fest gummikoppene for å redusere vibrasjon.
MERK
••Riktig plassering og vatring av vaskemaskinen
vil sikre lang, jevn og pålitelig drift.
••Vaskemaskinen må være 100 % horisontal og
stå stødig.
••Den må ikke «vippe» mellom hjørnene ved
ilegging.
••Installasjonsoverflaten må være ren og fri for
gulvvoks og andre smørende belegg.
••Ikke la føttene til vaskemaskinen bli våte. Hvis
det ikke gjøres kan det føre til vibrasjon eller
støy.
••Du kan få kjøpt gummikopper (p/
nr.4620ER4002B) fra LG Service-senter.
Sørg for at apparatet står i vater.
••Skyv eller rugg forsiktig i toppkantene på
vaskemaskinen for å sikre at maskinen ikke
beveger seg. Dersom apparatet beveger
seg, vatre apparatet igjen.
MERK
••Du kan få kjøpt anti-sklimatter fra LG Servicesenter.
15
NO
Vatre apparatet
Dersom gulvet er ujevnt, drei de justerbare
føttene etter behov (ikke sett inn stykker av tre
e.l. under føttene). Sikre at alle fire føtter er
stabile og hviler på gulvet, og kontroller så at
maskinen står helt i vater (bruk et spritvater).
••Så snart vaskemaskinen er i vater,
stram låsemutterne opp mot bunnen av
vaskemaskinen. Alle låsemuttere må
strammes.
Heve
Nedre
Låsemutter
Stram alle 4
låsemuttere sikkert
Diagonal kontroll
••Når du trykker ned de diagonale hjørnene på
topplaten skal apparatet ikke bevege seg opp
og ned i det hele tatt (sjekk i begge retninger).
Hvis apparatet vugger når topplaten skyves
diagonalt, juster føttene igjen.
Tilkobling av
vannforsyningsslangen
••Trykket på vanntilførselen må være mellom 0,1
MPa og 1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Ikke stripp eller krysstre når du kobler
forsyningsslangen til ventilen.
••Dersom trykket på vanntilførselen er
høyere enn 1,0 MPa, bør det installeres en
dekomprimeringsenhet.
••Kontroller tilstanden til slangen jevnlig, og skift
den ut ved behov.
Kontrollere gummipakningen på
vannforsyningsslangen
Det leveres to gummipakninger med
vanninntaksslangene. De brukes for å forhindre
vannlekkasjer. Kontroller at tilkoblingen til
kranene er tette.
Slangetilkobling
Gummitetning
MERK
••Tre- eller suspenderte gulvtyper kan medføre
for stor vibrasjon og ubalanse.
••Hvis vaskemaskinen er installert på en
opphøyd plattform, må den festes sikkert for å
utelukke risikoen for at den faller ned.
16
Slangetilkobling
Gummitetning
NO
Tilkobling av slangen til
vannkranen
3
Trykk adapteren på enden av kranen slik
at gummipakningen danner en vanntett
tilkobling. Stram de fire festeskruene.
4
Skyv vanntilførselsslangen vertikalt oppover
slik at gummipakningen i slangen kan klebe
seg helt til kranen, og stram den så ved å
skru den mot høyre.
Koble til en slange av skrutypen til en
kran med gjenger
Skru slangkoblingen på vannkranen.
Plate
Tilførsel
slange
Koble til en slange av skrutypen til en
kran uten gjenger
1
Løsne de fire festeskruene.
Øvre
kontakt
Gummi
pakning
Festeskrue
2
Tilkobling av hurtigslange til en kran
uten gjenger
1
Skru ut ringplaten og løsne de fire
festeskruene.
Ta av føreplaten dersom kranen er for stor for
koblingen.
Ringplate
Føreplate
2
Ta av føreplaten dersom kranen er for stor for
koblingen.
Føreplate
17
NO
3
Trykk adapteren på enden av kranen slik
at gummipakningen danner en vanntett
tilkobling. Stram ringplaten og de fire
festeskruene.
Tilkobling av slangen til apparatet
Fest varmtvannslinjen til varmtvannsforsyningen
på baksiden av vaskemaskinen. Fest
kaldtvannslinjen til kaldtvannsforsyningen på
baksiden av vaskemaskinen.
Varmtvannstilførsel
Kaldtvannstilførsel
4
Trekk låseplaten til koblingen ned, trykk
inntaksslangen inn på adapteren, og slipp
låseplaten. Pass på at adapteren låses på
plass.
Låseplate
MERK
••Etter at tilkoblingen er utført, hvis det fremdeles
lekker vann fra slangen, gjenta de samme
trinnene. Bruk den vanligste krantypen til
vannforsyning. Hvis kranen er kvadratisk eller
for stor, ta av føreplaten før kranen settes inn i
adapteren.
Ved å bruke den horisontale kranen
Horisontal kran
MERK
••Før at inntaksslangen er koblet til vannkranen,
skru på vannet for å skylle ut eventuelle
fremmedlegemer (skitt, sand, sagmugg, osv.) i
vannrørene. La vannet tømmes ned i en bøtte,
og kontroller vanntemperaturen.
Forlengelseskran
Kvadratisk kran
18
NO
Montere avløpsslangen
••Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn
100 cm over gulvet. Vannet i vaskemaskinen
tømmes kanskje ikke, eller tømmes sakte.
••Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte
gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.
••Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving
den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til
unormalt støy.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Når avløpsslangen henges på en utslagsvask,
sikre den godt med et tau.
••Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte
gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.
Vasketrommel
Slange-holder
max. 100 cm
Plaststropp
max. 100 cm
19
BRUK
Bruk av vaskemaskinen
NO
4
Velg ønsket vaskeprogram.
••Trykk på syklusknappen flere ganger eller
vri syklusbryteren til den ønskede syklusen
er valgt.
5
Start program.
••Trykk på knappen Start/Pause for å
starte programmet. Vaskemaskinen vil
riste kort uten vann for å måle vekten på
klesvasken. Dersom knappen Start/Pause
ikke blir trykket på innen 15 minutter, slås
vaskemaskinen av, og alle innstillingene
går tapt.
6
Programslutt.
••Når programmet er fullført høres en
melodi. Ta straks ut vasken fra maskinen
for å redusere krølling. Kontroller rundt
dørpakningen når du tar ut en vask, om
det kan være småplagg som sitter igjen i
gummipakningen.
Før første gangs vask, velg et vaskeprogram,
og la vaskemaskinen vaske uten klær. Dette vil
fjerne rester og vann fra trommelen som kan
være etterlatt i løpet av produksjonen.
1
2
3
20
Sorter vasken og legg den inn.
••Sorter klesvasken etter tekstiltype, hvor
skitne plaggene er, farge og vaskemengde.
Åpne døren og legg vasken inn i
vaskemaskinen.
Fyll i rengjøringsprodukter og/eller såpe og
tøymykner.
••Fyll på korrekt mengde såpe i såpeskuffen.
Hvis det ønskes legg til blekemiddel
eller tøymykner i de tilegnede rommene i
dispenseren.
Skru på vaskemaskinen.
••Trykk på Strøm-knappen for å skru på
vaskemaskinen.
MERK
••Knappen blir ikke registrert så lenge døren er
åpen. Trykk igjen etter du har lukket døren.
NO
Sortere tøyet
1
3
Se etter en etikett med vaskeanvisning på
plaggene.
••Dette vil fortelle deg om tekstilene på
plagget og hvordan det skal vaskes.
••Symboler på vaskeanvisningene.
Vasketemperatur
Normal maskinvask
Permanent press
Delicate (Finvask)
Stell av tøy før du legger det i
vaskemaskinen.
••Kombiner store og små plagg i en vask.
Legg inn store ting først.
••Store tekstiler må ikke være større enn
halvparten av den totale klesvasken. Ikke
vask ett plagg av gangen. Dette kan føre
til ubalansert belastning. Legg til en eller to
lignende plagg.
••Sjekk alle lommer for å se til at de
er tomme. Gjenstander som spikre,
hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og
nøkler kan skade både vaskemaskinen og
plaggene.
Håndvask
Ikke vask
2
Sortere tøyet.
••For å få det beste resultatet, sorter klærne
i mengder som kan vaskes med samme
program.
••Forskjellige tekstiler må vaskes ved
forskjellige temperaturer og med forskjellig
sentrifugeringshastighet.
••Du må alltid sortere bort mørke fargede
klær fra lyse og hvitfargede klær. Vask
separat fordi overføring av farge og lo kan
skje, noe som kan farge hvite eller lyse
plagg. Hvis det er mulig, ikke vask svært
skitne plagg sammen med plagg som bare
er litt skitne.
−−Smuss (Kraftig, Normal, Lett) :
Sorter klær etter hvor skitne de er.
−−Farger (hvite, lyse, mørke):
Sorter ut hvitvask fra fargede plagg.
−−Lo (Loprodusenter, oppsamlere):
Vask loprodusenter og lo-oppsamlere for
seg.
••Lukk glidelåser, hekter og strikker for å sikre
at disse ikke setter seg fast i andre klær.
••Forhåndsbehandle skitt og flekker ved
å børste en liten mengde vaskemiddel
oppløst i vann på flekker for å hjelpe med å
løfte av skitt.
FARE
••Kontroller inne i trommelen, og ta ut alt fra
tidligere vasker.
21
NO
Påfyll av rengjøringsprodukter
Mengde vaskemiddel
••Vaskemiddel må brukes i henhold til
instruksjonene fra produsenten av
vaskemiddelet, og velges i henhold til
type, farge, hvor skittent tøyet er og
vasketemperaturen.
••Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan
melding om for mye såpe oppstå og dette vil
resultere i dårlig vasking eller kan forårsake for
stor belastning på motoren.
••Hvis du ønsker å bruke flytende vaskemiddel,
følg anvisningene som er gitt av
vaskemiddelprodusenten.
••Du kan helle flytende vaskemiddel direkte
inn i hovedskuffen for såpe hvis du starter
programmet straks.
••Ikke bruk flytende såpe hvis du bruker
Tidsforsinkelse, eller hvis du har valgt Forvask,
fordi væsken kan bli hard.
••Hvis meldingen for mye såpe oppstår, reduser
såpemengden.
••Vaskemiddelmengden kan måtte justeres
ved forskjellig vanntemperatur, hardheten på
vannet, størrelsen på vasken, og hvor skitten
den er. For best mulig resultat, ikke bruk for
mye såpe.
••Se på vaskeanvisningene på klærne før du
velger vaskemiddel og vanntemperatur.
••Ved bruk av vaskemaskinen må det bare
brukes vaskemidler som egner seg til de
forskjellige tekstiltypene:
−−Vaskemiddel i pulverform for alle typer
tekstiler
−−Pulversåler for delikate tekstiler
−−Flytende vaskemidler for alle tekstiltyper eller
spesielle vaskemidler for ullvask
••For bedre vaskeresultat og bleking, bruk
vaskemidler med blekemiddel i pulverform.
••Vaskemiddelet spyles fra skuffen ved
begynnelsen av vaskeprogrammet.
22
MERK
••Ikke la såpepulveret bli hardt. Hvis du gjør
det, kan det føre til blokkeringer, dårlig
skylleresultat eller lukt.
••Full mengde: I henhold til produsentens
anbefaling.
••Liten vask: 3/4 av normal mengde
••Minimumsmengde: Halvfull mengde
Tilsetning av vaskemiddel og
tøymykner
Fylle på vaskemiddel
••Kun hovedvask →
••Forvask+Hovedvask →
MERK
••For mye såpe, blekemiddel eller tøymykner
kan føre til overflyt.
••Pass på at du bruker riktig mengde
vaskemiddel.
Tilsetting av tøymykner
••Ikke overskrid den maksimale fyllingslinjen.
Overfylling kan forårsake for tidlig tilføring av
tøymykner, noe som kan sette flekker på tøyet.
Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
NO
••Ikke etterlat tøymykner i såpeskuffen i mer enn
2 dager (tøymykneren kan bli hard).
••Tøymykner porsjoneres automatisk i siste
skylling.
••Ikke åpne skuffen mens maskinen får tilført
vann.
••Løsemidler (benzen, osv.) må ikke brukes.
Bruk av tablett
1
Åpne døren og legg tablettene inn i
trommelen.
2
Legg inn vasketøyet i trommelen og lukk
døren.
MERK
••Ikke hell tøymykner rett på klærne.
Tilsetting av vannavherder
En vattenavhärdare såsom antikalkmedel
kan användas för att minska förbrukningen
av tvättmedel i områden med hög
vattenhårdhetsnivå.
Dosera enligt anvisningen på förpackningen. Fyll
först på tvättmedel och sedan vattenavhärdaren.
••Bruk anbefalt mengde vaskemiddel for bløtt
vann.
23
NO
Kontrollpanel
1
3
B
A
C
4
6
2
1 Strøm-knapp
••Trykk på knappen Strøm for å skru på
vaskemaskinen.
2 Start/Pause-knapp
••Knappen Start/Pause brukes for å starte
vaskeprogrammet eller sette det på pause.
••Hvis det er behov for en midlertidig stopp i
vaskeprogrammet, trykk på knappen Start/
Pause.
3 Display
••Displayet viser innstillinger, beregnet tid
som gjenstår, valg og statusmeldinger.
Når maskinen er skrudd på, vil
standardinnstillingene på skjermen lyse.
••Estimert strøm-( ) og vann-( ) forbruk
vises før vask, og det faktiske forbruket
etter vask.
5
•• : Displayet viser estimert tid som
gjenstår. Mens ladningens størrelse
beregnes automatisk vil
eller
‘Oppdager’ vises.
•• : Vanntemperaturen vises når du
trykker på Temp. knappen.
•• : Sentrifugehastigheten vises når du
trykker på Spin-knappen.
4 Programknapp
••Programmene er tilgjengelige i henhold til
typen klesvask.
••Lampen vil tennes for å angi valgt
program.
5 Valg
••Denne gjør det mulig for deg å velge et
tilleggsprogram, og vil lyse når det er valgt.
••Bruk disse knappene for å velge ønskede
programvalg for det valgte programmet.
6 Wash+Dry( ) (Vask+Tørking( ))
••( ) indikerer tørkekapasiteten, som
varierer på ulike modeller.
24
NO
Programtabell
Vaskeprogram
Program
Cotton (Bomull)
Cotton+
(Bomull+)
Easy Care
(Syntetisk)
Mixed Fabric
(Blandet
tekstiler)
Allergy Care
(Allergi)
Wool (Ull)
Steam Refresh
(Forfriskende
damp)
Beskrivelse
Gir bedre
ytelse ved å
kombinere ulike
trommelbevegelser.
Gir optimalisert
vaskeytelse for
store klesmengder
med mindre
energiforbruk.
Dette programmet
egner seg for
dagligskjorter som
ikke trenger å
strykes etter vask.
Gjør det mulig å
vaske forskjellige
tekstiler samtidig.
Bidrar til å fjerne
allergener som
støv, pollen og
kattehår.
Gjør det mulig å
vaske ulltekstiler.
(Bruk vaskemiddel
for maskinvaskbar
ull).
Bidrar til å fjerne
krøller innen 20
minutter med
damp (klærne kan
bli våte. Du kan ta
dem på deg etter
at de har hengt til
tørk i 10–30 min).
Tekstiltype
Riktig temp.
Maksimal
tøymengde
Fargede plagg
for hurtigvask
(skjorter, nattøy,
pysjer osv.) og
normalt skittent
Bomullstøy
(undertøy).
40 °C
(Kald til 95 °C)
Polyamid, akryl,
polyester.
40 °C
(Kald til 60 °C)
Forskjellige
tekstiltyper
med unntak av
spesielle plagg
(silke/delikate,
sportstøy, mørke
klær, ull, dyner/
gardiner).
40 °C
(Kald til 40 °C)
Bomull, undertøy,
putetrekk,
sengetøy, babytøy
60 °C
(60 °C til 95°C)
Kun
maskinvaskbar ull
av ren og ny ull.
30 °C
(Kald til 40 °C)
3 kg
Bomullsblandinger,
polyesterblandede
skjorter, bluser
Ikke noe valg
3 plagg
Til kapasitet
60 °C
(Kald til 60 °C)
5 kg
4,5 kg
25
NO
Program
Beskrivelse
Tekstiltype
Riktig temp.
Maksimal
tøymengde
Egner seg
Coolmax, goretil sportstøy
30 °C
tex, fleece og
som jogge- og
(Kald til 40 °C)
sympatex
treningstøy.
3 kg
Gir en hurtig
Quick 30
vasketid for små
Lite skittent
20 °C
(Hurtigvask 30min) mengder og lett
farget tøy.
(Kaldt til 40 °C)
skitne klær.
Til hånd- og
maskinvaskbar
finvask som
Ull, klær for
vaskbar ull,
håndvask,
Gentle Care
20 °C
undertøy, kjoler
finvask, plagg
1,5 kg
(Skånsom)
(Kald til 30 °C)
osv. (Bruk
som lett kan
vaskemiddel til
skades.
maskinvaskbar
ull).
Gir en
sammenhengende En liten
Wash+Dry
40 °C
vaske- og
vaskemengde
8 kg
(Vask+Tørking)
(Kald til 95 °C)
tørkeprosess i
som kan tørkes.
samme program.
Download Cycle
For nedlastbare programmer. Hvis du ikke har lastet ned noen programmer,
(Programnedlastning) er standard Skylling+Sentrifugering.
Outdoor (Utendørs)
••Vanntemperatur: Velg egnet vanntemperatur for valgt vaskeprogram. Følg alltid plaggprodusentens
vaskeanvisning eller instruksjoner ved vask.
MERK
••Nøytrale rengjøringsmidler anbefales.
26
NO
Tørkeprogram
Program
Normal (
Beskrivelse
For Bomull. Velg dette
programmet for å
redusere programtiden
og strømbruken i løpet
av tørkeprogrammet.
For enkel stryking, gjør
) ferdig tørkingen under
fuktige forhold.
)
Strykefunksjon (
Lav temp. (
)
Tid 30 min. (
)
Tid 60 min. (
)
Tid 120 min. (
)
For mindre skade på
tøyet, tørk det på lav
temperatur.
Du kan endre
tørketiden i henhold til
maksimal last.
Tekstiltype
Maksimal tøymengde
Bomull- eller lintøy som
håndklær, t-skjorter og
sengetøy.
Til kapasitet
Bomull- eller linstoffer,
strykeklare på slutten
av programmet.
Syntetisk tekstiler,
syntetiske stoffer som
passer for programmet
Syntetisk, program for
Blandet tekstiler
Til kapasitet
3,5 kg
0,5 kg
Bomull, håndkle
1 kg
3 kg
••Sett program på 'Vask: Bomull+, 60 °C, 1600 rpm', 'Dry (Tørk):Normal og Soil (Smuss): Tungt’ for å
teste i henhold til EN 50229.
MERK
••Velg maksimal valgbar sentrifugehastighet i vaskeprogrammet for å sikre gode tørkeresultater.
••Der tøymengden som skal vaskes og tørkes i ett program ikke overstiger maksimal tillatt vekt for
tørkeprogrammet, anbefales vask og tørk i en sammenhengende sekvens.
27
NO
Ekstra valg
Program
Cotton
(Bomull)
Cotton+
(Bomull+)
Easy Care
(Syntetisk)
Mixed Fabric
(Blandet
tekstiler)
Allergy Care
(Allergi)
Wool (Ull)
Steam Refresh
(Forfriskende
damp)
Outdoor
(Utendørs)
Quick 30
(Hurtigvask
30min)
Gentle Care
(Skånsom)
Wash+Dry
(Vask+Tørking)
Pre Wash
(Forvask)
Dampvask
Dampmykning
Delay End
(Forsinkelse)
Rinse+
(Skylling+)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●*
Dry
(Tørk)
●*
●
●
*:Dette valget er inkludert i programmet automatisk og kan ikke slettes.
28
EcoHybrid
●
●*
NO
Driftsdata
Program
Cotton (Bomull)
Cotton+ (Bomull+)
Easy Care (Syntetisk)
Mixed Fabric (Blandet tekstiler)
Allergy Care (Allergi)
Wool (Ull)
Steam Refresh (Forfriskende damp)
Outdoor (Utendørs)
Quick 30 (Hurtigvask 30min)
Gentle Care (Skånsom)
Wash+Dry (Vask+Tørking)
Max OPM
1600
1600
1600
1200
1600
1600
800
800
1600
800
1600
29
NO
Valg Program
Steam (Damp) (Valgfritt)
Delay End (Forsinkelse)
Dampvask gir forsterket vaskeytelse med
energisparing. Dampmykning spruter damp etter
et sentrifugeringsprogram for å redusere rynker
og å gjøre vasken bløt.
Du kan angi en tidsforsinkelse slik at
vaskemaskinen vil starte automatisk og fullføre
etter et angitt tidsintervall.
1
Trykk på knappen Strøm.
2
Velg et vaskeprogram
3
Trykk på Delay End-knappen og sett ønsket
estimert sluttid.
4
Trykk på knappen Start/Pause.
1
Trykk på knappen Strøm.
2
For dampvaskalternativet, velg dampprogrammene. For dampmykneralternativet,
velg Bomull eller Bomull+, Blandet tekstiler,
Syntetisk.
3
Følgende program velges avhengig av antall
ganger du trykker på knappen Steam.
••En gang: Dampvask
••To ganger: Dampmykning
••Tre ganger: Dampvask og Dampmykning
4
Trykk på knappen Start/Pause.
MERK
••Forsinkelsestiden er tiden som gjenstår
til programmet er ferdig, ikke starten. Den
faktiske driftstiden kan variere grunnet
vanntemperatur, vaskemengde og andre
faktorer.
••For å avbryte Tidsforsinkelse-funksjon bør du
trykke på strømknappen.
••Unngå å bruke flytende såpe for dette
alternativet.
EcoHybrid
Bruk til luftkondenseringstørk uten at vann er
brukt til kondensering.
1
Trykk på knappen Strøm.
2
Velg et tørkeprogram.
3
Trykk på EcoHybrid-knappen.
4
Trykk på knappen Start/Pause.
MERK
••Tilgjengelig med Normal- eller
Strykefunksjon-program.
30
Dampvask (
)
••For svært flekkete klær, undertøy eller babytøy.
••Tilgjengelig med Bomull, Bomull+, Blandet
tekstiler, Syntetisk, Allergi, Forfriskende damp,
Vask+Tørking -programmer.
••Ikke bruk Dampvask for plagg som lett
misfarges og delikate tekstiler som ull og silke.
Dampmykning (
)
••Bra til å mykgjøre og riste tør etter lufttørking.
••Tilgjengelig med Bomull, Bomull+, Blandet
tekstiler, Syntetisk -programmer.
••Ikke bruk Dampmykning for plagg som lett
misfarges og delikate tekstiler som ull og silke.
••Mykgjøringsytelsen kan variere avhengig av
tekstiltypen.
NO
Add Item (Legg til)
Remote Start (Fjernstart)
Tøy kan legges til eller fjernes etter at
vaskeprogrammet har startet.
Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du
kan også overvåke programmet, slik at du vet
hvor lenge det er til det er ferdig.
1
Trykk på knappen Add Item Legg til tøy når
LED-lyset er tent.
2
Åpne døren etter at dørlåsen blir slått av.
3
Legg til eller ta ut tøy.
4
Trykk på Start/Pause-knappen for å
fortsette programmet. Programmet fortsetter
automatisk.
MERK
••Du må først koble til en gateway
og registrere maskinen for å kunne
bruke fjernstartfunksjonen. (Se
'SMARTFUNKSJONER')
For å bruke Remote Start:
1
Trykk på knappen Strøm.
2
Legg skittentøyet i trommelen.
3
Trykk og hold Remote Start-knappen i 3
sekunder for å aktivere fjernstartfunksjonen.
4
Start et program fra LG SmartThinQ
applikasjonen på telefonen din.
MERK
••Av sikkerhetsgrunner forblir døren låst når
vannivået eller temperaturen er høy. Det er
ikke mulig å legge til tøy på dette tidspunktet.
••Hvis vanntemperaturen i trommelen er for høy,
må du vente til vannet er nedkjølt.
FARE
••Når du legger i mer tøy pass på at det havner
helt inn i trommelen. Hvis tøyet blir sittende
fast i døren, kan gummipakningen bli skadd,
noe som fører til lekkasje og funksjonsfeil.
••Å tvinge opp døren kan føre til skade på deler,
ødeleggelse eller sikkerhetsproblemer.
••Hvis du åpner døren mens trommelen er full av
skum og vann kan skum og vann renne ut og
føre til brannskade eller vått gulv.
MERK
••Hvis du ikke starter enheten, vil den vente med
å starte en syklus til du slår den av fra appen
eller deaktiverer fjernstartfunksjonen.
••Når Remote Start er slått på, låses døren
automatisk.
For å slå av Remote Start:
Trykk og hold Remote Start-knappen i 3
sekunder når fjernstart er aktivert.
MERK
••Dersom døren er åpen, er Fjernstart deaktivert.
31
NO
Pre Wash (Forvask) (
)
Hvis vasken er svært skitten, anbefales Pre
Wash-programmet.
Rinse+ (Skylling+) (
)
Legg til en skylling.
1
Trykk på knappen Strøm.
1
Trykk på knappen Strøm.
2
Velg et vaskeprogram
2
Velg et vaskeprogram
3
Trykk og hold inne Forvask-knappen i tre
sekunder.
3
Trykk og hold inne Rinse+-knappen i tre
sekunder.
4
Trykk på knappen Start/Pause.
4
Trykk på knappen Start/Pause.
Soil (Smuss)
Spin (Sentrifugering)
1
Trykk på knappen Strøm.
••Sentrifugehastigheten kan reduseres ved å
trykke på knappen Spin flere ganger.
••Spin Only (Bare sentrifugering)
2
Velg et vaskeprogram
1
Trykk på knappen Strøm.
3
Trykk på Soil-knappen.
2
Trykk på knappen Spin for å velge RPM.
4
Trykk på knappen Start/Pause.
3
Trykk på knappen Start/Pause.
Temp.
Knappen Temp. velger kombinasjonen vaskeog skylletemperatur for det valgte programmet.
Trykk på denne knappen til valgt innstilling lyser.
All skylling skjer med kaldt springvann.
••Velg vanntemperaturen som egner seg for
typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene
på plaggene for best resultater.
32
MERK
••Når du velger Ingen sentrifugering (0), vil den
fortsatt rotere en liten stund for å tømme raskt.
NO
Child Lock (Barnelås) (
)
Bruk dette alternativet for å deaktivere
kontrollene. Denne funksjonen kan forhindre at
barn endrer sykluser eller bruker apparatet
Låse betjeningspanelet
1
Trykk og hold knappen Child Lock nede i tre
sekunder.
2
Du hører en pipelyd og
dukker opp i
displayet.
Når Barnesikringen er aktivert er alle
knappene med unntak av knappen Strøm
låst.
MERK
••Å skru av strømmen vil ikke tilbakestille
barnesikringen. Du må deaktivere
barnesikringen før du får tilgang til noen andre
funksjoner.
Pip på/av
1
Trykk på knappen Strøm.
2
Trykk på knappen Start/Pause.
3
Trykk og hold Soil og Temp.-knappen
samtidig i tre sekunder for å stille inn Pip på/
av-funksjon.
MERK
••Så snart lydsignal på/av funksjonen er innstilt,
lagres innstillingen i minnet, selv etter at
strømmen til maskinen er slått av.
••Hvis du vil skru av lydsignalet, gjentar du
ganske enkelt prosessen.
Wi-Fi ( )
Konfigurer Wi-Fi-tilkoblingen. Når Wi-Fi er koblet
til vil Wi-Fi-ikonet på kontrollpanelet lyse opp.
Låse opp betjeningspanelet
Trykk og hold knappen Child Lock nede i tre
sekunder.
••Det høres en pipelyd, og gjenværende tid
for det igangværende programmet vises på
displayet igjen.
33
NO
Dry (Tørk) (
)
Bruk automatiske programmer for å tørke de
fleste klesvaskene. Elektroniske sensorer måler
temperaturen på avgassen for å øke eller senke
tørketemperaturene for raskere reaksjonstid og
tettere temperaturkontroll.
••Kaldt vann fra springen må være på under
tørkesykluser .
••Denne vaskemaskinens automatiske prosess
fra vasking til tørking kan velges på en enkel
måte.
••For mest mulig jevn tørking, sørg for at alle
plagg i vasken ligner hverandre i materiell og
tykkelse.
••Ikke overfyll vaskemaskinen ved å stappe for
mange plagg inn i trommelen. Tøy må kunne
tumle fritt.
••Hvis du åpner døren og tar ut vasken før
vaskemaskinen har fullført programmet, husk å
trykke på Start/Pause-knappen.
••Ved å trykke på Dry-knappen, kan du velge:
Normal-Stryke-Lav Temp.-Tid (30-60-120).
••Etter at tørkingen er slutt, vises " ". ' '
reduserer krøllingen. Tørkesyklusen er ferdig
allerede. Trykk på hvilken som helst knapp og
ta ut klærne. Hvis du ikke trykker på knappen
Start/Pause, slutter programmet etter ca. fire
timer.
MERK
••Når du skrur maskinen av fra
tørkeprogrammet, kan tørkeviftemotoren drives
for å spare seg selv i 30 sekunder. Deretter
vil maskinen vise « » på panelet. « » betyr
kjølevifte.
••Vær forsiktig når du tar ut klærne fra
vaskemaskinen, tøyet eller vaskemaskinen kan
være varme.
34
Ullplagg
••Ullplagg må ikke tørkes i tørketrommel. Strekk
dem inn i opprinnelig form, og tørk dem
flatliggende.
Vevde og løkkestrikkede materialer
••Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan
krype med varierende mengde, avhengig av
kvaliteten.
••Disse tekstiltypene må alltid strekkes straks
etter tørking.
Permanent press og syntetiske plagg
••Ikke overfyll vaskemaskinen.
••Ta ut plagg som skal ha permanent press så
snart vaskemaskinen stanser, for å redusere
krølling.
Babytøy og nattøy
••Alltid sjekk fabrikantens instruksjoner.
Gummi og plast
••Ikke tørk noe som er laget av, eller som
inneholder gummi eller plast, som:
−−forklær, smekker, stoltrekk
−−gardiner og bordduker
−−badematter
Fiberglass
••Ikke tørk gjenstander av fiberglass i
vaskemaskinen. Glasspartikler som er etterlatt
i vaskemaskinen kan sette seg fast i klærne
neste gang maskinen brukes, og forårsake
hudirritasjon.
NO
Veiledning om tørketid
••Tørkeprogrammet kan vare opptil sju timer.
••Disse tørketidene er bare veiledende for å
hjelpe deg å stille maskinen til manuell tørking.
••Dersom temperaturen i tørkesystemet ikke er
nok til å fullføre tørkingen, blir tørketiden justert
automatisk, og det kommer opp en varsling
om det.
MERK
••Beregnet tørketid kan være forskjellig
fra den egentlige tørketiden i løpet av
automatikkprogrammet. Tekstiltype, størrelse
på vasken og tørrheten som er valgt påvirker
tørketiden.
••Når du velger bare tørking, kjører sentrifugen
automatisk for energieffektivitet.
35
SMARTFUNKSJONER
Bruk Smart ThinQ
applikasjonen
Installer Smart ThinQ
Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play
Store & Apple App Store på en smarttelefon.
Følg instruksene for å laste ned og installere
programmet.
Trådløs funksjon
••For hvitevarer med
eller
-logo
Kommuniser med enheten fra en smarttelefon
ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.
Vaskemaskinsyklus (Fjernstart,
Programnedlastning)
Still inn eller last ned ønsket program og styr
med fjernkontroll.
Veiledning for ask av yttertrommel
Sjekk korrekt trommelregngjøringsperiode etter
vaskefrekvens.
Energiovervåking
Kontroller strømforbruket for de siste
programmene som er brukt, og månedens
gjennomsnitt.
Smart Diagnosis
Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å
diagnostisere og løse problemer med maskinen,
basert på bruksmønsteret.
Innstillinger
Ulike funksjoner er tilgjengelige.
Push-varsling
Slå på push-varsler for å motta statusvarsler
for apparatet. Varslene utløses selv om LG
SmartThinQ applikasjonen er avslått.
36
NO
MERK
••For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at
Wi-Fi -ikonet på kontrollpanelet lyser.
••LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med nettverkstilkoblingen eller feil
eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
••Maskinen støtter kun 2,4 GHz WiFi-nettverk.
••Hvis maskinen har problemer med å koble til
WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står
for langt unna ruteren. Kjøp en WiFi-forsterker
(signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets
styrke.
••WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble
til, eller kan bli avbrutt på grunn av
hjemmenettverkets miljø.
••Problemer med nettverksforbindelsen kan
skyldes feil fra internettleverandørens side.
••De trådløse omgivelsene kan påvirke
hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
••Appen er gjenstand for endringer i forbindelse
med videreutvikling uten videre varsel.
••Funksjoner kan variere etter modell.
Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul
Modell
Frekvensområde
Utgangsstrøm
(maks)
LCW-003
2412~2472 MHz
IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
IEEE 802.11 n : 17.67 dBm
Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0
For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli
installert og brukt med en avstand på minimum
20 cm mellom apparatet og kroppen.
NO
Samsvarserklæring
Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av
typen vaskemaskin er i samsvar med direktiv
2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EUsamsvarserklærineng er tilgjengelig på følgende
Internettadresse :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Smart Diagnosis™ ved bruk av
smarttelefon
••For hvitevarer med
eller
-logo
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet har feil
eller svikter.
Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med
mindre apparatet er koblet til strømmen. Hvis
apparatet ikke er i stand til å slå seg på, må
det utføres feilsøking uten bruk av Smart
Diagnosis™.
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre
åpne kildelisenser som dette produktet
inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om
opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også sende deg åpen
kildekode på CD-ROM mot å få dekket
distribusjonskostnadene, inkludert utgifter
til media, frakt og ekspedisjon. Send en
forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet
gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette
produktet.
Standby-modus
0.5 W
Nettverkets standby2.0 W
strømforbruk
Den tid det skal gå før
strømsparingsfunksjonen,
eller en lignende funksjon,
skifter utstyret automatisk inn 20 min.
i standby og/eller av-modus
og/eller en tilstand som gir
nettverks-standby.
37
NO
Bruk av Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Gjennom
kundeinformasjonssenteret
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet
har feil eller funksjonssvikt. Du må bare
bruke denne funksjonen til å ta kontakt med
serviceteknikeren, ikke i løpet av vanlig bruk.
1
Trykk på Strøm-knappen for å slå på
vaskemaskinen. Ikke trykk på andre knapper
eller vri på programvelgeren.
2
Når du får beskjed om å gjøre det fra
kundeservicesenteret, plasser mikrofonen på
telefonen din nær På/av-knappen.
x.
Ma
mm
0
1
3
Trykk og hold Temp. knappen i tre sekunder
mens du holder telefonens mikrofon mot
ikonet eller På/av-knappen.
4
Hold telefonen på plass til toneoverføringen
er fullført. Gjenværende tid for
dataoverføringen vises.
••Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt
telefonen mens tonene sendes.
••Hvis personen på servicesenteret ikke kan
få et nøyaktig opptak av dataene, kan du bli
bedt om å forsøke igjen.
5
Så snart nedtellingen er gjort og tonene har
stoppet, fortsett samtalen din med agenten
på servicesenteret, som så vil være i stand til
å hjelpe deg ved bruk av informasjonen som
er sendt til analyse.
38
MERK
••Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen
avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
••Kommunikasjonen kan fungere bedre og
du kan få bedre service hvis du bruker
fasttelefonen.
••Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data
blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet,
kan det hende du vil få en dårligere Smart
Diagnosis™.
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL
••Ta ut støpselet til vaskemaskinen før rengjøring
for å unngå fare for elektrisk støt. Hvis denne
advarselen overses, kan det føre til alvorlig
personskade, brann, elektrisk støt eller død.
••Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende
rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre
maskinen. De kan skade overflaten.
Rengjøring av vaskemaskinen
Stell etter vask
••Etter at programmet er ferdig, tørk av døren
og innsiden av dørtetningen for å fjerne all
fuktighet.
••La døren stå åpen for å tørke trommelen
innvendig.
••Tørk av overflaten på vaskemaskinen med en
tørr klut for å fjerne all fuktighet.
NO
Rengjøre maskinen innvendig
••Bruk et håndkle eller en myk klut for å tørke
rundt døråpningen og dørglasset.
••Ta alltid ut vasken fra vaskemaskinen så snart
programmet er fullført. Hvis du etterlater fuktige
plagg i vaskemaskinen, kan det forårsake
krølling, farging og lukt.
••Kjør programmet for rengjøring av trommelen
én gang i måneden (eller flere ganger hvis det
trengs) for å fjerne rester av såpe og annet
Rengjøre filteret i
vanninntaket
••Slå av kranen hvis maskinen skal forlates for
en lengre periode (f.eks. ferie), spesielt hvis
det ikke er noe gulvavløp (sluk) i umiddelbar
nærhet.
•• -ikonet vises på betjeningspanelet når vannet
ikke kommer inn i vaskemiddelskuffen.
••Hvis vannet der du bor er svært hardt eller
inneholder spor av kalkavleiringer, kan filteret i
vanninntaksslangen bli tett. Derfor er det lurt å
rengjøre dette fra tid til annen.
1
Skru av vannet fra kranen og skru løs
vanninntaksslangen.
2
Rens filteret med en stiv børste.
Rengjøre maskinen utvendig
Riktig stell av vaskemaskinen kan få den til å
vare lenger.
Dør:
••Vask av med en fuktig klut på innsiden og
utsiden, og tørk den deretter av med en myk
klut.
Utvendig:
••Tørk straks av alt søl.
••Tørk rent med en fuktig klut.
••Ikke trykk på overflaten eller displayet med
skarpe gjenstander.
39
NO
Rengjøring av filteret til
tømmepumpen
4
Etter rengjøring, drei pumpefilteret og sett inn
avløpspluggen.
5
Lukk frontdekselet.
••Avløpsfilteret samler opp tråder og små
gjenstander som kan befinne seg i vasken.
Kontroller jevnlig at filteret er rent for å sikre
jevn drift av maskinen.
••La vannet avkjøles før du rengjør
tømmepumpen, utfører nødtømming eller
åpner døren i en nødsituasjon.
1
Åpne frontdekselet og trekk ut slangen.
2
Ta ut avløpspluggen og åpne filteret ved å
dreie det mot venstre.
2
Bruk en beholder
for å samle vannet
som blir tappet ut.
1
3
40
Fjern alle fremmedlegemer fra pumpefilteret.
FARE
••Tøm først med avløpsslangen og så åpner du
pumpefilteret for å fjerne eventuelle tråder eller
gjenstander.
••Vær forsiktig når du tømmer, vannet kan være
varmt.
NO
Rengjøre vaskemiddelskuffen
Vaskemiddel og tøymykner kan samle seg opp i
vaskemiddelskuffen. Ta ut skuffen og innleggene
og kontroller om det er rester der en eller to
ganger hver måned.
1
2
3
4
5
Ta ut vaskemiddelskuffen ved å trekke den ut
til den stopper.
••Trykk, og hold nede frigjøringsknappen, og
ta ut skuffen.
Ta ut innleggene fra skuffen.
••Skyll innleggene og skuffen i varmt vann for
å fjerne rester av rengjøringsmidler. Bare
bruk vann til å rengjøre såpeskuffen. Tørk
innleggene og skuffen med en myk klut.
For å rengjøre skuffåpningen, bruk en klut
eller en børste som ikke er av metall for å
rengjøre fordypningen.
••Fjern alle rester fra øvre og nedre delene
av fordypningen.
Tørk av all fuktighet i fordypningen med en
myk klut eller et håndkle.
Sett innleggene i de riktige rommene og sett
på plass skuffen.
Tub Clean (Rengjøring av
trommelen) (Valgfritt)
Rengjøring av trommelen er et spesielt program
for rengjøring av vaskemaskinen innvendig.
I dette programmet brukes en høyere vannstand
ved høyere sentrifugehastighet. Kjør dette
programmet regelmessig.
1
Fjern alle plagg eller gjenstander fra
vaskemaskinen og lukk døren.
2
Öppna tvättmedelsfacket och fyll på med
avkalkningsmedel i huvudtvättfacket.
••Ved bruk av tabletter legges de i
trommelen.
3
Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
4
Skru på maskinen, trykk og hold nede
knappen Tub Clean i tre sekunder. Så vil
vises på skjermen.
5
Trykk på knappen Start/Pause for å starte.
6
Etter at programmet er fullført, la døren stå
åpen for å la døråpningen, den fleksible
pakningen og glassdøren tørke.
FARE
••Hvis det er barn i nærheten, vær forsiktig med
å la døren stå åpen lenge.
MERK
••Ikke tilsett noe såpe til såperommene. Det
kan gi for mye såpeskum som kan lekke fra
vaskemaskinen.
41
NO
Vær forsiktig med frost i løpet
av vinteren
••Når maskinen er frossen vil det ikke virke som
normalt. Sørg for å installere maskinen der den
ikke vil fryse om vinteren.
••Hvis maskinen må installeres ute på en
terrasse eller ved andre utendørsforhold,
kontroller følgende.
Hvordan du forhindrer at
maskinen fryser
••Etter vask, tøm ut vannet som er igjen inne i
pumpen helt, med slangepluggen som brukes
til å fjerne vann. Når vannet er helt tømt ut,
steng slangepluggen som brukes ved fjerning
av gjenværende vann og frontdekselet.
••Etter at kranen er stengt, koble fra
innløpsslangen til kaldtvannet fra kranen, og
tøm ut vannet mens slangen er vendt nedover.
H
•
Slange for
vanntilførsel
Kontroller om det er isdannelse
••Hvis vannet ikke tømmes når slangepluggen
åpnes for tømming av gjenværende vann,
kontroller avløpsenheten.
•
•
Avløpsplugg
Avløpsplugg
Frontdeksel
Frontdeksel
••Heng avløpsslangen ned for å tømme ut
vannet fra slangen fullstendig.
••Slå på strømmen, velg et vaskeprogram og
trykk på knappen Start/Pause.
Avløpsslange
Av
M
•
Vaskemiddelskuff
FARE
••Når avløpsslangen er installert med en kurvet
form, kan den indre slangen fryse.
Avløpsslange
••Når « » vises i displayvinduet mens
maskinen går, kontroller vannforsyningen
og avløpet (Noen modeller har ikke en
alarmfunksjon som indikerer frost).
MERK
••Kontroller at det kommer vann inn i
vaskemiddelskuffen ved skylling, og at vannet
tømmes ut gjennom utløpsslangen ved
sentrifugering.
42
NO
Håndtering av frost
••Sørg for å tømme trommelen, hell varmtvann
på 50–60 °C opp til gummidelen på innsiden av
trommelen, lukk døren og vent i 1–2 timer.
••Når vannet er fullstendig fjernet fra trommelen,
lukk slangepluggen som brukes ved fjerning av
gjenværende vann, velg et vaskeprogram og
trykk på knappen Start/Pause.
50-60 °C
Vaskemiddelskuff
Avløpsslange
MERK
FARE
••Når avløpsslangen er installert med en kurvet
form, kan den indre slangen fryse.
••Åpne frontdekselet og slangepluggen som
benyttes til fullstendig fjerning av gjenværende
vann.
Avløpsplugg
••Kontroller at det kommer vann inn i
vaskemiddelskuffen ved skylling, og at vannet
tømmes ut gjennom utløpsslangen ved
sentrifugering.
••Når det oppstår problemer med vanntilførselen,
gjennomfør følgende tiltak.
−−Skru av springen, og smelt isen i kranen
og begge tilkoblingsstedene i vannslangen
til maskinen med en klut vridd opp med
varmtvann.
−−Ta av innløpsslangen og senk den ned i
varmt vann under 50–60 °C.
Frontdeksel
MERK
••Hvis vannet ikke tømmes betyr det at isen ikke
har smeltet helt. Vent lenger.
Slange for
vanntilførsel
50-60 °C
43
FEILSØKING
NO
••Vaskemaskinen er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere
problemer tidlig. Hvis vaskemaskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt,
kontroller følgende før du ringer etter service:
Feilsøking
Symptomer
Skrangling og dunkelyd
Dunkelyd
Vibrerende lyd
Vannlekkasjer
For mye såpeskum
44
Årsak
Løsning
••Sjekk alle lommer for å se til
at de er tomme. Gjenstander
som spenner, fyrstikker,
Fremmedlegemer som mynter
penner, mynter og nøkler kan
eller sikkerhetsnåler kan
skade både vaskemaskinen
befinne seg i trommelen eller
og plaggene.
pumpen.
••Lukk glidelåser, hekter og
strikker for å sikre at disse ikke
setter seg fast i andre klær.
••Hvis lyden fortsetter er
Store klesmengder kan
vaskemaskinen antakelig ute
forårsake en dunkelyd. Dette
av balanse. Stopp og omfordel
er vanligvis normalt.
klærne.
••Hvis de ikke skrus ut i
Har alle transportboltene og
løpet av installasjonen, se i
installasjonsveiledningen for
trommelstøttene blitt fjernet?
fjerning av transportboltene.
••Sørg for at vaskemaskinen er
Står alle føttene støtt på
stabil og stram låsemutterne
underlaget?
opp mot midten av apparatet.
Tilførsels- eller avløpsslanger
••Kontroller og stram
sitter løst ved kranen eller
slangetilkoblinger.
vaskemaskinen.
••Åpne tette avløpsrør. Kontakt
Boligens avløpsrør er tette.
en rørlegger om nødvendig.
For mye såpe eller uegnet
••Sørg for at den foreslåtte
såpe kan medføre store
mengden vaskemiddel brukes
i henhold til produsentens
skummengder som kan
anbefalinger.
medføre vannlekkasjer.
NO
Symptomer
Det kommer ikke vann inn i
vaskemaskinen, eller det går
svært sakte
Vaskemaskinen tømmes ikke,
eller tømmes sakte
Vaskemaskinen vil ikke starte
Årsak
Vanntilførselen er ikke
tilstrekkelig på det stedet.
Vannkranen er ikke helt åpen.
Slangen(e) til vanninnløpet er
bøyd(e).
Filteret på
vanninntaksslangen(e) er
tett(e).
Avløpsslangen er bøyd eller
tett.
Avløpsfilteret er tett.
Støpselet sitter kanskje ikke i,
eller det kan være løst.
Sikring gått i boligen, eller
i maskinen, eller det er et
strømbrudd.
Vannkranen er ikke skrudd
på.
Dette er normalt. Den
gjenværende tiden som vises
på skjermen er bare et anslag.
Faktisk tid kan variere.
Dette er normalt. Den
gjenværende tiden som vises
på skjermen er bare et anslag.
Faktisk tid kan variere.
Dette er normalt. Den
gjenværende tiden som vises
på skjermen er bare et anslag.
Faktisk tid kan variere.
Løsning
••Sjekk en annen kran i huset.
••Helt åpen vannkran.
••Rett ut slange
••Kontroller filteret til
vanninntaksslangen.
••Rengjør og rett ut
avløpsslangen.
••Rengjør avløpsfilteret.
••Pass på at støpselet sitter
godt i kontakten.
••Tilbakestill eller skift sikring.
Ikke øk sikringskapasiteten.
Hvis problemet er at en krets
er overbelastet, få feilen rettet
av en autorisert elektriker.
••Dette er normalt. Den
gjenværende tiden som vises
på skjermen er bare et anslag.
Faktisk tid kan variere.
Dette er normalt. Den
••Dette er normalt. Den
gjenværende tiden som vises
gjenværende tiden som vises
på skjermen er bare et anslag. på skjermen er bare et anslag.
Faktisk tid kan variere.
Faktisk tid kan variere.
••Dette er normalt. Den
Når vaskemaskinen har
gjenværende tiden som vises
startet, kan døren ikke åpnes
på skjermen er bare et anslag.
av sikkerhetsmessige årsaker. Faktisk tid kan variere.
Dette er normalt. Den
••Dette er normalt. Den
gjenværende tiden som vises
gjenværende tiden som vises
på skjermen er bare et anslag. på skjermen er bare et anslag.
Faktisk tid kan variere.
Faktisk tid kan variere.
45
NO
Symptomer
Årsak
For mye skyllemiddel
For mye tøymykner kan føre til
overflyt.
Tøymykner
porsjoneres for tidlig
Følg anvisningene som er gitt av
vaskemiddelprodusenten.
Det kan hende
knappene ikke
fungerer ordentlig.
Knappen blir ikke registrert så
lenge døren er åpen.
Tørkeproblem
Lukt
46
Løsning
••Følg veiledningen for
tøymykneren for å sikre at
det brukes riktig mengde.
Ikke overskrid den maksimale
fyllingslinjen.
••Følg anvisningene som er gitt av
vaskemiddelprodusenten.
••Følg anvisningene som er gitt av
vaskemiddelprodusenten.
••Trykk igjen etter du har lukket
døren.
••Ikke overfyll maskinen.
Kontroller at vaskemaskinen
tømmer korrekt for å fjerne
tilstrekkelig vann fra vasken.
Tøymengden er for liten til at
Ikke overfyll maskinen. Kontroller
tørketrommelen virker som den
at vaskemaskinen tømmer korrekt
skal. Legg inn noen få håndklær
for å fjerne tilstrekkelig vann fra
til.
vasken. Tøymengden er for liten til ••Ikke overfyll maskinen.
Kontroller at vaskemaskinen
at tørketrommelen virker som den
tømmer korrekt for å fjerne
skal. Legg inn noen få håndklær til.
tilstrekkelig vann fra vasken.
Tøymengden er for liten til at
tørketrommelen virker som den
skal. Legg inn noen få håndklær
til.
•
•
Dette er den vanlige lukten av
Denne lukten er forårsaket
ny gummi, og vil forsvinne etter
av gummien som er festet til
at maskinen har blitt kjørt et par
vaksemaskinen.
ganger.
Hvis dørpakningen av gummi
••Sørg for å rengjøre pakningen
og forseglingsområdet på døren
og dørforseglingen regelmessig,
ikke blir rengjort regelmessig,
og se etter småting under
dørforseglingen når du tar tøyet
kan det oppstå lukt fra mugg eller
ut av vaskemaskinen.
fremmedlegemer.
Det kan oppstå lukt dersom
••Sørg for å rengjøre
det blir igjen fremmedlegemer i
avløpspumpefilteret
regelmessig.
avløpspumpefilteret.
Det kan oppstå lukt dersom
avløpsslangen ikke er riktig
••Sørg for at avløpsslangen ikke
installert, og forårsaker
blir bøyd eller blokkert når du
installerer den.
heverteffekt (vann som strømmer
tilbake inne i vaskemaskinen).
Når du bruker tørkefunksjonen kan
det oppstå lukt fra lo eller annet tøy
••Dette er ikke en funksjonsfeil.
som fester seg til varmeapparatet.
(Kun tørkemodellen)
Det kan oppstå en spesiell lukt når
••Lukten vil forsvinne etter en liten
du tørker våte klær med varm luft.
stund.
(Kun tørkemodellen)
NO
Feilmeldinger
Symptomer
Årsak
Vanntilførselen er ikke
tilstrekkelig i området.
Vannkranene er ikke helt
åpne.
Slangen(e) til vanninnløpet er
bøyd(e).
Filteret på
vanninntaksslangen(e) er
tett(e).
Hvis det har oppstått en
lekkasje i Aqua stop-slangen,
-indikatoren lyse rødt.
vil
Løsning
••Sjekk en annen kran i huset.
••Helt åpen vannkran.
••Rett ut vannslangen(e).
••Kontroller filteret til
vanninntaksslangen.
••Bruk vannforsyningsslangen
Aqua stop.
Avhengig av modell.
Tøymengden er for liten.
Tøyet er i ubalanse.
••Legg til 1 eller 2 lignende
plagg for å bidra til å balansere
vekten.
••Legg til 1 eller 2 lignende
plagg for å bidra til å balansere
vekten.
Maskinen har en
ubalansepåvisning og et
korrigeringssystem. Hvis
det legges inn tunge ting
(f.eks. badematte, badekåpe,
••Omplasser tøyet for riktig
sentrifugering.
osv.) kan dette systemet
stanse sentrifugeringen
eller til og med avbryte
sentrifugeringsprogrammet
helt.
Hvis vasken fremdeles er for
våt på slutten av programmet,
••Omplasser tøyet for riktig
legg inn flere plagg for å
sentrifugering.
balansere vekten og gjenta
sentrifugeringen.
Avløpsslangen er bøyd eller
••Rengjør og rett ut
avløpsslangen.
tett.
Avløpsfilteret er tett.
••Rengjør avløpsfilteret.
47
NO
Symptomer
Årsak
Løsning
Pass på at døren ikke er åpen.
••Lukk døren helt. Hvis ,
,
,
ikke frigjøres, ring
etter service.
dE4
48
Feil på dørsensor.
Kontrollfeil.
••Ta ut støpselet og ring etter
service.
Det fylles for mye vann på
grunn av at vannventilen har
sviktet.
••Steng vannkranen.
••Ta ut støpselet.
••Ring etter service.
Vannivåsensoren har sviktet.
••Steng vannkranen.
••Ta ut støpselet.
••Ring etter service.
Overbelastning i motor.
••La vaskemaskinen stå i 30
minutter for at motoren skal
avkjøles, og start programmet
på nytt.
Vannlekkasjer.
••Ring etter service.
Er tilførsels-/avløpsslangen
eller lensepumpen frossen?
••Tilfør varmt vann i trommelen
og fryse av avløpsslangen og
lensepumpen. Fukt et håndkle
i varmt vann og bruk på
slangen.
Tørker ikke.
••Ring etter service.
GARANTI
NO
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER IKKE:
••Serviceturer for å levere, hente eller installere eller montere produktet, instruere kunden om bruk
av produktet, reparasjon eller utskifting av sikringer eller korrigering av kabling eller rørlegging, eller
korrigering av uautoriserte reparasjoner/installasjon.
••Hvis maskinen ikke yter ved strømavbrudd og forstyrrelser eller upålitelig strømleveranse.
••Skader forårsaket av vannrør som lekker eller som er skadet, frosne vannrør, tette avløpsrør,
utilstrekkelig eller avbrutt vannforsyning eller utilstrekkelig lufttilførsel.
••Skade som skyldes at produktet er brukt i en korrosiv atmosfære eller ikke i henhold til
instruksjonene i bruksanvisningen til produktet.
••Skade på produktet som skyldes ulykker, skadedyr, lynnedslag, vind, brann, oversvømmelse eller
force majeure.
••Skade eller svikt forårsaket av uautorisert modifikasjon eller endring, eller hvis den brukes til annet
enn det den er tiltenkt, eller ved en vannlekkasje som skyldes at enheten ikke var riktig installert.
••Skade eller svikt forårsaket av feil elektrisk strømstyrke, spenning eller rørleggingsforskrifter,
kommersiell eller industriell bruk eller bruk av tilbehør, komponenter eller kommersielle
rengjøringsmidler som ikke er godkjente av LG.
••Skade forårsaket av transport og håndtering, inkludert skraper, bulker, avskallinger og/eller annen
skade på overflaten til produktet ditt, med unntak av slike skader som kommer av materialdefekter
eller mangler ved arbeidet og som rapporteres innen én (1) uke etter levering.
••Skadde eller manglende artikler i visning, åpnet eske, utgåtte, eller renoverte produkter.
••Produkter med det originale serienummeret fjernet, endret eller som ikke kan leses. Modell- og
serienummer sammen med den originale salgskvitteringen er påkrevd for validering av garanti.
••Økninger i strøm- og vannregninger og andre lignende utgifter.
••Reparasjoner når produktet ditt brukes på en måte som ikke er vanlig, og til vanlig husholdningsbruk
(f.eks. kommersiell bruk, på kontorer eller fritidsfasiliteter) eller mot instruksjonene som er skissert i
bruksanvisningen.
••Kostnader i tilknytning til fjerning av maskinen fra boligen din for reparasjon.
••Demontering og ny installasjon av produktet hvis det er satt på et utilgjengelig sted eller ikke
er installert i henhold til de gitte installasjonsinstruksjonene som er oppgitt i LGs bruks- og
installasjonsanvisninger.
••Skader som skyldes misbruk, vanskjøtsel, feil installasjon, reparasjon eller vedlikehold. Feilaktig
reparasjon inkluderer bruk av deler som ikke er godkjente eller spesifisert av LG.
49
NO
Rar vibrasjon eller støy som
skyldes at fraktboltene eller
trommelstøtten ikke er fjernet.
Fjern transportboltene
og trommelstøtten.
Trommel
støtte
Karton
base
Transit
bolt
Lekkasje som skyldes skitt
(hår, lo) på pakningen og
dørglasset.
Rengjør pakning og
dørglass.
Manglende tømming som
skyldes tett pumpefilter.
Rengjør pumpefilteret.
Det kommer ikke noe vann
fordi vannfiltrene er tette
eller vanninntaksslangene er
bøyd.
Rengjør filteret i
inntaksventilen eller sett
inn vanninntaksslangene
igjen.
Det kommer ikke noe vann
fordi det brukes for mye såpe.
Klesvasken er varm etter
at vasken er ferdig fordi
innløpsslangene er montert
motsatt.
Det tilføres ikke vann fordi
vannet ikke er skrudd på.
50
Innløpsfilter
Rengjør
vaskemiddelskuffen
Skuff
Kald
Kaldtvannstilførsel
Vannkran
Varm
Varmtvannstilførsel
Monter
tilførselsslangene på
nytt.
Åpne vannkranen.
NO
Lekkasje på grunn av feil
installasjon av avløpsslange
eller tett avløpsslange.
Albuebrakett
Monter avløpsslangen
på nytt.
Plaststropp
Lekkasje på grunn
av feil montering av
vanntilførselsslangen eller
bruk av et annet merke av
vanntilførselsslanger.
Monter tilførselsslangen
på nytt.
Problem med manglende
strømtilførsel forårsaket
av løs tilkobling av
strømledningen eller et
problem med veggkontakten.
Koble til strømledningen
igjen eller skift ut
veggkontakten.
Vatring
Servicebesøk for å levere,
hente, installere produktet
eller for å gi instruksjoner
om bruken av det. Fjerning
og montering av produktet
på nytt.
Garantien dekker
bare defekter som
har oppstått under
produksjon. Service som
skyldes feil installasjon
dekkes ikke.
Hvis ikke alle skruene er
skrudd inn riktig, kan det
medføre stor vibrasjon (Bare
stativmodell).
Fest 4 skruer i hjørnene
(totalt 16 stk).
Vannhamring (banking) når
maskinen fylles med vann.
Høyt
vanntrykk
Treff
Høy lyd
Naturlig
vannstrøm
Vannstrøm
stanser
plutselig
Juster vanntrykket ved
å skru ned vannventilen
eller vannkranen.
51
DRIFTSDATA
Produktinformasjonsblad_EU-direktiv 96/60/EF
Leverandørens varemerke
LG
FH6G1BCH(0-9)
Leverandørens modellidentifikator
N
Energieffektivitetsklassen til denne modellen er i henhold til
Vedlegg IV. Uttrykt som «energieffektivitetsklasse… på en
skala fra A (mer Effektiv) til G (mindre effektiv)». Der denne
A
informasjonen er oppgitt i en tabell, kan dette uttrykkes med
andre midler dersom det er klart at skalaen fra A (mer effektiv) til
G (mindre effektiv).
Der informasjonen er oppgitt i en tabell, og der noen av
apparatene som er oppført i tabellen er gitt en «Community
Eco--merking» i henhold til forskriften (EEC) Nr. 880/92, vil denne
informasjonen være med her. I dette tilfellet skal radoverskriften
Nei
si «Samfunnsmessig Øko-merking», og teksten skal bestå av en
kopi av Øko-merkingen. Denne bestemmelsen er uten fordommer
til noen krav under EUs plan vedrørende Øko-merking.
Energiforbruk for vasking, sentrifugering, og tørking, i kWh per
7.97
fullførte programsyklus som definert i Vedlegg I, merknad V.
Energiforbruk for vasking, sentrifugering og tørking, i kWh per
1.26
fullførte programsyklus som definert i Vedlegg I, merknad VI.
Vaskeytelsesklassen er i henhold til Vedlegg IV. Uttrykt som
«vaskeytelsesklasse… på en skala fra A (mer Effektiv) til G
A
(mindre effektiv)». Dette kan uttrykkes med andre midler dersom
det er klart at skalaen er fra A (mer effektiv) til G (mindre effektiv).
Effektiviteten av vannuttrekking for standard 60° C
Bomullsvaskprogram i samsvar med testprosedyrene for de
harmoniserte standardene i henhold til artikkel 1 (2). Uttrykt som 44
«Gjenværende vann etter sentrifugering … % (som en andel av
vaskens tørrvekt)».
Maksimal sentrifugehastighet oppnådd som definert i vedlegg I
1600
merknad VIII.
52
NO
kWh /
program
kWh /
program
%
rpm
NO
Produktinformasjonsblad_EU-direktiv 96/60/EF
Vaskekapasiteten til maskinen for standard 60° C
12
Bomullsvaskprogram i samsvar vedlegg I, merknad IX.
Tørkekapasiteten til maskinen for standard «tørr Bomull» i samsvar
8
vedlegg I, merknad X.
Vannforbruk for vasking, sentrifugering, og tørking, i liter per fullførte
131
programsyklus som definert i Vedlegg I, merknad XI.
Vannforbruk bare for vask og sentrifugering, i liter, ved
standardprogram med 60° C Bomullsvask (og sentrifugering) bestemt
68
i henhold til testprosedyrene for de harmoniserte standardene i
henhold til artikkel 1 (2).
Vaske- og tørketid. Programtid for fullført driftsprogram (60 °C
Bomullsvask og tørking «tørr Bomull»). For gradert vaskekapasitet,
725
definert i samsvar med testprosedyrene for de harmoniserte
standardene i henhold til artikkel 1 (2).
Forbruket av energi og vann tilsvarer 200 ganger forbruket uttrykt i
1594
punktene 5 (energi) og 12 (vann). Dette skal uttrykkes som «beregnet
årlig forbruk for en husholdning med fire personer, og som alltid
26200
bruker tørketrommelen (200 programmer)».
Forbruket av energi og vann tilsvarer 200 ganger forbruket uttrykt i
252
punktene 6 (energi) og 13 (vann). Dette skal uttrykkes som «beregnet
årlig forbruk for en husholdning med fire personer, og aldri bruk av
13600
tørketrommelen (200 programmer)».
kg
kg
liter /
program
liter /
program
min.
kWt / år
liter / år
kWt / år
liter / år
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising