LG | RC80S2AV0W | User manual | LG RC80S2AV0W Brukermanual

LG RC80S2AV0W Brukermanual
BRUKSANVISNING
TORKTUMLARE
Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att
förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och
säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter
installationen för framtida referens.
SV
SVENSKA
NO
NORSK
RC8*S2*V*W
RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W
MFL69962066
Rev.06_091719
www.lg.com
Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Det kan finnas bilder eller innehåll i denna
bruksanvisning som skiljer sig från
modellen du köpt.
Denna bruksanvisning är föremål för
revidering av tillverkaren.
SÄKERHETSANVISNINGAR...................................................3
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR....................................................... 3
Kassera den gamla apparaten.................................................................... 9
INSTALLATION.......................................................................10
Specifikationer........................................................................................... 10
Tillbehör..................................................................................................... 10
Krav på installationsplatsen....................................................................... 11
Staplingsinstruktioner................................................................................ 12
Vända dörren............................................................................................. 15
DRIFT.......................................................................................17
Använda apparaten................................................................................... 17
Sortering av tvätt....................................................................................... 18
Kontrollpanel.............................................................................................. 19
Programtabell............................................................................................ 20
Alternativa program................................................................................... 22
Rack Dry (Torkhylla) (Tillval)...................................................................... 24
SMARTA FUNKTIONER.........................................................25
Använd LG SmartThinQ applikationen...................................................... 25
Användning av Smart Diagnosis™............................................................ 29
UNDERHÅLL...........................................................................30
Rengöring av luddfiltret.............................................................................. 30
Tömma vattenbehållaren........................................................................... 31
Rengöring av ventilationsgallret för kalluft................................................. 31
Torka av fuktgivaren.................................................................................. 31
FELSÖKNING..........................................................................32
Problemdiagnostik..................................................................................... 32
FELMEDDELANDEN................................................................................ 36
BEGRÄNSNING AV GARANTIN...........................................37
DRIFTDATA.............................................................................38
SÄKERHETSANVISNINGAR
SV
Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda
risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av
produkten.
Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp.”FÖRSIKTIGHET”
enligt beskrivning nedan.
Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för
vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol
noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.
VARNING
Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall
föreligger om anvisningarna inte följs.
FÖRSIKTIGHET
Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på
produkten föreligger om anvisningarna inte följs.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING
För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar,
personskador eller skållning när man använder denna
produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder,
däribland:
Barn i hushållet
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av
personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte
användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för
deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens
användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de
inte leker med apparaten.
3
SV
För användning i Europa:
Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och
av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga
eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen
sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker
användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls
under ständig tillsyn.
Installation
•Se
• till att apparaten är korrekt installerad, jordad och att den
justeras av kvalificerad servicepersonal enligt
installationsanvisningarna.
•Försök
•
aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar
på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas
eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
•Denna
•
apparat ska endast transporteras av två eller flera personer
som håller i den ordentligt.
•Installera
•
inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera
inte eller förvara apparaten utomhus, eller något vid annat område
som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller temperaturer
under fryspunkten.
•Se
• till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.
•Använd
•
inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget
sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
•Koppla
•
inte in apparaten i ett grenuttag, en skarvsladd eller med
en adapter.
•Föremål
•
som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier,
gummerade artiklar och kläder eller kuddar med
skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.
4
SV
•Denna
•
apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en
skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten
på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas
fullständigt.
•Denna
•
apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri
kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom
att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska
strömmen.
•Denna
•
apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och
jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag
som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga
lokala regler och förordningar.
•Felaktigt
•
utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för
elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller
servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
•Modifiera
•
inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en
kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om
kontakten inte passar i vägguttaget.
•Produkten
•
får inte få sin strömförsörjning genom en extern
kopplingsenhet, exempelvis en timer, eller anslutas till en krets
som normalt sett slås på och av med ett verktyg.
Drift
•Försök
•
inte att separera paneler eller montera ned apparaten.
Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.
•Reparera
•
eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla
reparationer och underhåll måste utföras av behörig
servicetekniker om det inte specifikt anges något annat i
bruksanvisningen. Använd endast reservdelar godkända av
tillverkaren.
•Håll
•
området under och runt apparaten fritt från antändligt
material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
•Placera
•
inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
5
SV
•Lämna
•
inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan
eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
•För
•
aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills
trumman har stannat helt.
•Lägg
•
inte in, tvätta eller torka artiklar som har rengjorts med,
tvättats i, blötts i eller fläckats med antändliga eller explosiva
ämnen (exempelvis vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel,
kemtvättmedel, fotogen, vegetabilisk olja, matlagningsolja). Vid
felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
•Vid
• översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG
Electronics kundinformationscentrum.
•Tryck
•
inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är
öppen.
•Använd
•
den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer
apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka
vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
•Vidrör
•
inte luckan under program med hög temperatur.
•Använd
•
inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensen,
bensin, thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten.
•Använd
•
endast efter upptining om utloppsslangen eller
tilloppsslangen fryser på vintern.
•Håll
•
alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från
barn.
•Vidrör
•
inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta
händer.
•Se
• till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga
föremål på den.
6
SV
Underhåll
•Efter
•
att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla
in elkontakten i eluttaget.
•Koppla
•
ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man
kopplar inte ut apparaten från eluttaget genom att ställa in
kontrollerna på OFF eller ställa dem i viloläge.
•Spreja
•
inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i
samband med rengöring.
•Koppla
•
aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag
i elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.
Teknisk säkerhet för användning av torktumlaren
•Torka
•
inte otvättade artiklar i denna apparat.
•Sköljmedel
•
eller liknande produkter ska användas enligt
anvisningarna för respektive produkter.
•Avlägsna
•
alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från
plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
•Stoppa
•
aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla
artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.
•Apparaten
•
får inte användas om rengöring skett med
industrikemikalier.
•Föremål
•
som har smutsats ned med ämnen som matolja,
vegetabilisk olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen,
fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel
ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de
torkas i apparaten.
•Drick
•
inte kondensvatten. Om så sker föreligger risk för
livsmedelsburna sjukdomar.
•Om
•
elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, någon
av dess servicetekniker eller annan kvalificerad person för att
undvika fara.
7
SV
•Luddfällan
•
måste rengöras regelbundet.
•Ludd
•
får inte tillåtas att samlas runt apparaten.
•Spreja
•
inte torra tvättmedel direkt på produkten och använd inte
produkten för att torka kläder behandlade med torra tvättmedel.
•Torka
•
inte kläder som är fläckade med oljor. Oljefläckar (inklusive
matoljor) på kläder kan inte tas bort helt även efter tvätt med
vatten.
•Produkten
•
får inte få sin strömförsörjning genom en extern
kopplingsenhet, exempelvis en timer, eller anslutas till en krets
som normalt sett slås på och av med ett verktyg.
•Töm
•
produkten på kläder omedelbart när torktumlingen är klar
eller när strömmen stängs av vid torktumling. Det kan leda till
brand om torktumlade kläder lämnas kvar obevakade i produkten.
Kläder som tas bort från produkten efter torkning kan leda till
brand. Ta ut kläderna direkt efter torktumling och häng eller lägg
dem utspridda för att svalna.
8
SV
Bortskaffande
•Koppla
•
ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln
direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
•Allt
• förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska
bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det.
Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
•Avlägsna
•
luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så
att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.
Kassera den gamla apparaten
••Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE)
ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för
återvinning.
••Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt
avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den
mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som
används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas
för att spara begränsade resurser.
••Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun
för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade
informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling
•Innehåller
•
fluorerade växthusgaser. R134a (GWP:1430):
0,500 kg / 0,715 ton koldioxidekvivalenter. Hermetiskt
sluten.
9
INSTALLATION
SV
Specifikationer
1
2
1 Vattenbehållare
3
2 Kontrollpanel
3 Lucka
Modell
RC8*U2*V*W / RC8*S2*V*W
RC9*U2*V*W
Strömförsörjning
220 - 240 V~, 50 Hz
Storlek
600 mm (B) x 690 mm (D) x 850 mm (H)
Produktvikt
56 kg
Tillåten temperatur
5 - 35 °C
Max. kapacitet
8 kg
9 kg
••Utseende och specifikationer kan variera utan tillkännagivande för att förbättra apparatens kvalité.
Tillbehör (Tillval)
Kontakta LG Electronics kundtjänst för köp.
Avloppsslang för kondens
och slanghållare
10
Torkhylla
Staplingskit
Model : DR1N
Model : DT1W
(Köpes separat)
(Köpes separat)
SV
Krav på installationsplatsen
Positionering
Placering
••Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
••Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte
hindras av mattor o.dyl.
••Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet
genom att placera träbitar, papp eller liknande
material under apparaten.
••Installera inte apparaten i rum där temperaturen
kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar
riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens
tillförlitlighet kan försämras vid temperaturer under
fryspunkten.
5 cm
1 cm
1 cm
Plant golv : Tillåten lutning under hela apparaten
är 1°.
Eluttag : Måste finnas inom 1,5 meter från
apparaten.
••Anslut inte fler än en apparat till uttaget.
Ytterligare marginal : För väggen, 5 cm: baktill /1
cm: höger & vänster sida
••Placera eller förvara aldrig några tvättprodukter
ovanpå apparaten. Dessa produkter kan skada
ytan eller kontrollelementen.
ANMÄRKNING
••För bättre torkprestanda, håll apparatens baksida
på avstånd från väggen.
••Installera inte apparaten där det finns risk för frost
eller damm.
••Apparaten kanske inte fungerar ordentligt eller
kan skadas om kondenserat vatten i pumpen och
avloppsslangen fryser.
••Installera inte apparaten bredvid en apparat som
avger hög temperatur som t.ex. kylskåp, ugn eller
spis etc., vilket kan orsaka dåligt torkresultat och
programtid och negativt påverka kompressorns
funktion. Apparaten fungerar bäst vid en
rumstemperatur på 23 °C.
••Om apparaten levereras på vintern och
temperaturen ligger under fryspunkten ska
apparaten förvaras i rumstemperatur under några
timmar innan den tas i drift.
••Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt
att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse
av ett haveri.
••När apparaten är installerad ska de fyra fötterna
justeras med hjälp en skiftnyckel för att se till att
apparaten står stabilt och ett mellanrum på cirka
20 mm lämnas mellan apparatens översida och
undersidan på eventuell bänkskiva.
Ventilationskrav
••Alkov eller under bänk
−−Försäkra dig om att ha ett luftflöde på 3,17 m3/
min genom produkten
••Skåp
−−Skåpsluckan måste ha 2 (gallerförsedda)
öppningar, där var och en har ett minsta område
på 387 cm2, placerat 8 cm från luckans underoch överdel.
11
SV
VARNING
••Undvik att installera apparaten kring en
värmekälla. Apparatens baksida måste vara väl
ventilerad. Underlåtenhet att följa dessa
instruktioner kan leda till problem.
••Apparaten ska inte installeras bredvid kylskåp och
frysar.
••Apparaten är inte avsedd för bruk till sjöss eller
för användning i mobila installationer, exempelvis
husvagnar och flygplan.
Elanslutning
••Använd inte en förlängningssladd eller ett
grenuttag.
••Dra alltid ur kontakten efter användning.
Staplingsinstruktioner (Tillval)
Torktumlaren kan placeras ovanpå en LG
tvättmaskin och sättas fast med ett staplingskit.
Denna installation måste utföras av kvalificerad
servicepersonal för att säkerställa att den har
installerats korrekt.
Den kvalificerade servicepersonalen kommer att se
till att du har rätt staplingskit för din
tvättmaskinsmodell och kommer se till att den sitter
ordentligt fast. Av dessa skäl är det mycket viktigt
att installationen görs av en expert.
Staplingskit
För att stapla denna torktumlare krävs ett LG
staplingskit.
••Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med
gällande elsäkerhetsföreskrifter.
••Apparaten måste placeras så att kontakten är
lättåtkomlig.
Torktumlare
Tvättmaskin
Den här torktumlaren kan endast staplas på en LG
tvättmaskin. Försök inte att stapla den här
torktumlaren på någon annan tvättmaskin, eftersom
skador, personskador eller materiella skador kan
uppstå.
Storlek på tvättmaskinens övre
platta
550 mm
Form och
monteringsriktning
12
600 mm
SV
Installeringsförfarandet
1
Placera LG torktumlaren på LG tvättmaskinen.
2
Ta bort de två skruvarna från botten av den
bakre luckan på varje sida enligt bilden nedan.
VARNING
••Felaktig installation kan orsaka allvarliga olyckor.
••Apparatens vikt och installationens höjd gör att
staplingsförfarandet är alltför riskabelt för en
person. Denna procedur bör utföras av två eller
flera kvalificerade servicepersonal.
••Apparaten är inte lämplig för en inbyggd
installation. Installera inte apparaten som en
inbyggd apparat.
••Använd inte apparaten om den inte är korrekt
staplad.
3
Rikta in staplingkitets hål och den bakre
luckans hål.
••3-1) 600 mm
••3-2) 550 mm
4
Fäst de två skruvarna som tidigare tagits bort
från torktumlaren på staplingskitet.
5
Använd de fyra skruvarna i tillbehörslådan (16
mm) för att montera tvättmaskinens bakre
lucka och staplingskitet.
6
Förfarandet för den motsatta sidan är det
samma.
13
SV
Dräneringsutlopp för kondenserat
vatten
Normalt pumpas kondenserat vatten upp till
vattenbehållaren där vattnet samlas upp tills det
töms manuellt. Vattnet kan också tömmas ut direkt
till ett huvudavlopp, i synnerhet när torktumlaren är
staplad ovanpå en tvättmaskin. Med ett
anslutningskit för huvudavloppsslangen ändrar du
bara vattenvägen och omdirigerar den till
dräneringsanläggningen enligt nedan:
1
Avskilj locket som förhindrar återflöde (
vattenbehållarens slang ( ) från
anslutningsutrustningen.
Nivellering av apparaten
Att nivellera apparaten förhindrar onödigt buller och
vibrationer. Placera apparaten på ett stabilt, jämnt
golv.
Om apparaten inte är i nivå, justera de främre
nivåfötterna efter behov.
Vrid dem medurs för att höja och moturs för att
sänka tills apparaten inte längre vickar, både fram
till bak, sida till sida och hörn till hörn.
) och
Justerbara fötter


2
Sätt fast locket som förhindrar återflöde ( ) på
anslutningsutrustningens överdel, och anslut
därefter dräneringsslangen ( ) på
anslutningsutrustningens motsatta sida.


FÖRSIKTIGHET
••Om slangen är monterad på ett vis så att den
böjs eller får hål, kommer dränering inte att
fungera korrekt.
14
Justerbara fötter
Justerbara fötter
Diagonal kontroll
••Om kanterna på apparatens övre platta trycks
ned diagonalt ska apparaten inte röra sig upp
eller ned (kontrollera båda riktningar). Om
apparaten gungar när den övre plattan trycks ned
diagonalt måste fötterna justeras igen.
SV
2
Vända dörren
Du kan vända dörren utifrån dina behov.
Ta bort 8 skruvar på gångjärnet från dörren.
••Det finns 6 skruvar på framsidan och 2
skruvar på sidan.
VARNING
••Vänd inte på dörren när apparaten är staplad på
en tvättmaskin.
••Före gångjärnets skruvar tas bort, ska man
använda ett hjälpstöd som håller uppe dörrens
vikt. Dörren kan ramla i golvet, på grund av
dörrens vikt.
Gångjärnsmontering
••På grund av säkerhet, ska alltid två eller fler
personer arbeta tillsammans när dörren vänds.
ANMÄRKNING
••Skruvarnas utseende varierar och skruvarna ska
skruvas i olika beroende på positionen. Säkerställ
att du har valt rätt skruvar före de spänns åt.
1
3
Öppna dörren och ta bort 2 skruvar på dörrens
gångjärn. Efter skruvarna tagits bort, sätt
försiktigt ner dörren så att framsidan ligger ner
mot golvet.
Ta bort 3 skruvar från dörregelsmontering som
är fixerad mellan dörren och
gångjärnsmonteringen och ta därefter bort
skruven som är fixerad på dörrkroken.
Dörregelsmontering
Skåp
Dörrens gångjärn
VARNING
4
Byt ut gångjärnsmonteringen och
dörregelsmonteringen och spänn skruvarna i
motsatt ordning.
••Spänn skruven i rätt position från 2 till 4 steg.
••Ta bort den lägre skruven först. Dörren kan ramla
i golvet,och gå sönder, på grund av dörrens vikt.
Dörregelsmontering
Gångjärnsmontering
15
SV
5
Ta bort dörrhaken från apparatens ram genom
att ta bort 2 skruvar och därefter sätta fast dem
på motsvarande sida.
Dörrhake
6
16
Ta bort de 2 dekorativa skruvarna från
apparatens ram och sätt sedan fast dem på
motsvarande sida.
7
Montera dörren med skruvarna som togs bort i
steg 1 och kontrollera sedan att dörren går att
stänga korrekt.
DRIFT
Använda apparaten
Innan den första cykeln, ställ in apparaten på att
torka i fem minuter för att värma upp trumman.
Öppna luckan mellan tvättar de första gångerna
som du använder apparaten för se till att eventuella
lukter från apparatens inre skingras.
1
SV
FÖRSIKTIGHET
••Var noga med att inte lägga tvätt mellan luckan
och gummitätningen.
3
Slå på strömmen.
4
Välj önskat torkprogram.
••Tryck på knappen Ström.
Se till att luddfiltret och vattenbehållaren är
rena.
••Luddfiltret sitter innanför luckkanten. Det
måste rengöras före varje torkcykel.
••Öppna luckan och se till att luddfiltret är rent.
Rengör luddfiltret om det inte är rent.
••Om du trycker på knappen Start/Paus utan
att välja ett program, kommer apparaten att
fortsätta med programmet Cotton. Se
programtabellen för detaljerad information.
••Kontrollera också om vattenbehållaren
behöver tömmas för ett optimalt torkresultat.
VARNING
••Du kan välja ett program genom att vrida
programvalsratten tills önskat program visas.
5
Tryck på knappen Start/Paus.
6
Efter att cykeln är klar, öppna luckan och ta ut
tvätten.
7
Stäng av apparaten.
••Drick inte kondensvatten.
ANMÄRKNING
••I vissa fall kan LED-fönstret visa
(symbolen
Töm vatten) och apparaten kan stanna på grund
av att vattenbehållaren är full.
2
Placera tvätten i trumman efter sortering.
••Kläderna bör sorteras efter textilsort och
torrhetsnivå och alla snören och bälten på
kläder bör vara väl fastknutna och fästa innan
de läggs in i trumman. Tryck tvätten mot den
inre baksidan för att hålla den borta från
luckans tätning. Annars kan tätningen och
kläderna skadas. Stäng luckan.
••Tryck på knappen Ström.
17
SV
FÖRSIKTIGHET
••Var försiktig! Trummans insida kan vara het.
••Apparaten får inte användas för andra ändamål
än de för vilka den är avsedd till.
ANMÄRKNING
••Den sista delen av en torktumlarcykel sker utan
värme (nedkylningscykel) för att tvätten ska
avslutas med en temperatur som säkerställer att
tvätten inte kommer att skadas.
••En hög atmosfärisk temperatur och ett litet rum
kan både öka torktiden samt energiförbrukningen.
Sortering av tvätt
Kläder har sina egna tvättrådsetiketter, så torka
enligt rekommenderade tvättskötselråd.
Inte bara det, tvätten måste även sorteras efter
storlek och typ av material.
För bästa torkeffekt och mest effektiva
energianvändning ska inte apparaten överbelastas.
Ylleplagg
Gummi och plast
••Torka inte artiklar som är gjorda av eller innehåller
gummi eller plast, såsom:
−−förkläden, haklappar, stolklädsel
−−gardiner och bordsdukar
−−badrumsmattor
Glasfiber
••Torka inte glasfiberartiklar i denna apparat.
Glaspartiklar kan finnas kvar i apparaten och
därefter plockas upp av dina kläder i senare
cykler.
Ikonen
Beskrivning
Torkning
Torktumla
Skontvätt/
Rynkfri
Skonsam/ömtålig
••Torka ylleplagg med programmet Wool. Var noga
med att följa symbolerna på tvättrådsetiketterna
först. Ylle kanske inte blir helt torrt från cykeln, så
upprepa inte torkning. Dra ut ylleplagg till sin
ursprungliga form och låt dem plantorka.
Torktumla inte
Vävda och stickade material
Medelvärme
••Vissa vävda och stickade material kan krympa
beroende på kvaliteten.
Låg värme
Strykfritt och Syntetiska material
Utan värme/luft
••Överbelasta inte apparaten. Ta ur strykfria artiklar
så fort som möjligt ur apparaten när den stannar
för att undvika skrynkling.
Hänga på tork
Babykläder och nattlinnen
••Kontrollera alltid tvättrådsetiketterna.
Torka inte
Hög värme
Dropptorka
Plantorka
I skuggan
18
SV
Kontrollpanel
1 Knappen Ström
••Tryck på knappen Ström för att slå på och
stänga av strömmen.
Display
••
−−Rengöringsmeddelande: När du trycker på
knappen Ström kommer ikonen att visas.
••Tryck på knappen Ström för att stänga av
funktionen Delay End.
−−Igensättningsmeddelande: Den här ikonen
kommer att bli visas med ett summerljud när
apparaten är i drift.
2 Programväljare
••Det finns olika program som är anpassade
efter olika typer av tvätt.
••
••En tänd lampa indikerar vilket program som
har valts.
−−Fullt vattenmeddelande: Den här ikonen
kommer att visas och ett summerljud kommer
att låta när apparaten är i drift.
••Den här knappen Start/Paus används för att
starta eller pausa ett torkprogram.
••
: Den här ikonen visar luddfiltrets
insättningsstatus. Om luddfiltret inte är insatt
kommer apparaten inte att fungera och ikonen
kommer att visas.
••
: Den här ikonen indikerar kondensatorns
auto rengöringsstatus. Ikonen kommer att visas
när vatten sprejas in i kondensatorn.
4 Ytterligare programknappar
••Använd dessa knappar för att välja önskade
alternativ för det valda programmet.
••För att använda Fjärrstartfunktionen, hänvisas
till SMART FUNKTIONERNA.
: Den här ikonen indikerar att
vattenbehållaren behöver tömmas eller är full.
−−Tömningsmeddelande: När du trycker på
knappen Ström kommer den här ikonen att
visas.
3 Knappen Start/Paus
••När i Pause, stängs strömmen av automatiskt
efter 14 minuter.
: Den här ikonen indikerar att luddfiltret bör
rengöras eller är igensatt.
19
SV
Programtabell
Torkprogram
Programmet Sensor Dry (Givartorrt)
Program
Tvättyp
Detalj
Torknivå
Kapacitet
Handdukar, morgonrockar
och sängkläder
För tjocka och vadderade
tyger
Extra
(Extra torrt)
8 kg / 9 kg
Badlakan, kökshanddukar,
underkläder,
bomullsstrumpor
För tyger som inte behöver
strykas
Cupboard
(Skåptorrt)
8 kg / 9 kg
Sängkläder, bordslinne,
handdukar, T-shirts,
pikétröjor och arbetskläder
För tyger som behöver
strykas
Iron
(Stryktorrt)
8 kg / 9 kg
Sängkläder, bordslinne,
träningsoveraller, anoraker
och filtar
För tjocka och vadderade
tyger som inte behöver
strykas
Extra
(Extra torrt)
Skjortor och blusar
För tyger som inte behöver
strykas
Cupboard
(Skåptorrt)
Byxor, klänningar, kjolar
och blusar
För tyger som behöver
strykas
Iron
(Stryktorrt)
Skjortor, T-shirts, byxor,
underkläder och strumpor
För polyamid, akryl och
polyester som inte behöver
strykas
Cupboard
(Skåptorrt)
Skjortor, T-shirts,
underkläder, anoraker och
strumpor
För polyamid, akryl och
polyester som behöver
strykas
Iron
(Stryktorrt)
8 kg / 9 kg
Cotton (Bomull)
Mix
(Blandmaterial)
Easy Care
(Syntet)
Duvet (Täcke)
4 kg
3,5 kg
Sängkläder, lakan
För skrymmande artiklar
-
2,5 kg
Towel
(Handdukar)
Handdukar, Kuddfodral
För bomullstyger som inte
behöver strykas
-
4,5 kg
Allergy Care
(Allergi)
Bomull, underkläder, lakan
och spädbarnskläder
Hjälper till att ta bort
allergener såsom kvalster
-
4,5 kg
Quick 30
(Snabbtork 30
min)
Lätta och små artiklar på
mindre än 3ea.
För små mängder av
polyamid, akryl och
polyester artiklar
-
1 kg
20
SV
Programmet Sensor Dry (Givartorrt)
Program
Tvättyp
Detalj
Torknivå
Kapacitet
8 kg / 9 kg
Sports Wear
(Träningskläder)
Fotbollsutrustning och
träningskläder
Wool (Ylle)
Delicate
(Skonsam)
För polyestermaterial
-
2 kg
Ylle
För ylletyger
-
1 kg
Silke, fina tyger och
underkläder
För tyger som är
värmekänsliga som t.ex.
syntetiska tyger
-
1,5 kg
Torknivå
Kapacitet
Timed Drying (TIDSINSTÄLLD TORKNING) torkprogram
Program
Tvättyp
Detalj
8 kg / 9 kg
Rack Dry
(Torkhylla)
Silke, ylle, fina underkläder
Fräschar upp kläderna utan
torktumling
-
-
Cool Air (Kalluft)
Alla tyger som behöver
uppfräschning
Torktumlar utan värme
-
-
Warm Air
(Varmluft)
Badlakan, badrockar,
disktrasor och
akrylvadderade tyger
Små artiklar och fuktiga
kläder, vardagsföremål som
lämpar sig för
värmetorkning
-
-
FÖRSIKTIGHET
••Om tvätten är mindre än 1 kg, använd programmet Warm Air (Varmluft) i Tidsinställd torkning
torkprogram. Ylleartiklar bör torkas med hjälp av programmet Wool (Ylle) och värmekänsliga material,
inklusive silke och underkläder bör torkas med hjälp av programmet Delicate (Skonsam). Följ den
rekommenderade tvättlasten när du väljer önskat program. Annars kan dina kläder skadas.
ANMÄRKNING
••Testad i enlighet med EN61121 och direktiv 932/2012
••Ställ in programmet på Cotton Cupboard Energi (Bomull Skåptorrt Ekonomi) (Full och halv tvättbelastning)
för att testa i överensstämmelse med EN61121 och direktiv 932/2012
••Standard Bomullsprogrammet :
Tillval (förinställt värde) (Detta är det mest
effektiva programmet när det gäller testförhållanden som rekommenderas av EN61121 och Direktivet
932/2012)
••Det är bra att torka normaltfuktig bomullstvätt och det är det effektivaste programmet när det handlar om
energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.
••Testresultaten är beroende av rumstemperatur, typ och mängd av belastning, vattnets hårdhet och
vatteninloppstemperaturen.
••Om apparaten installeras som inbyggd under, kan det leda till försämrad prestanda.
••Om tvätten inte roteras med en hög hastighet under tvättning, kommer energiförbrukning och torktid att
öka.
21
SV
Alternativa program
Favorite (Favorit)
Delay End (Tidsfördröjning)
Alternativet Favorite låter dig spara ett anpassat
tvättprogram för framtida bruk.
Du kan använda alternativet Time Delay för att
fördröja torkcykelns sluttid. Maximal tidsfördröjning
är 19 timmar. Minimal tidsfördröjning är 3 timmar.
1
Slå på apparaten.
1
Slå på apparaten.
2
Välj ett program.
2
Välj ett program.
3
Välj alternativet eller ytterligare program.
3
Tryck ner knappen Delay End.
4
Ställ in time delay timme(ar) genom att trycka
ner knappen More Time, Less Time.
4
Tryck och håll in knappen Favorite under 3
sekunder.
5
Tryck på knappen Start/Paus.
Anti Crease (Skrynkelfri)
Alternativet Anti Crease förhindrar att skrynklor
bildas när tvätten inte lastas ur omgående vid slutet
av torkcykeln. När Anti Crease är valt kör och
pausar apparaten flera gånger, vilket ger dig två
timmar att lasta ur tvätten. Om luckan öppnas
under alternativet Anti Crease, avbryts alternativet.
(Anti Crease, EcoHybrid osv.)
Alternativet Favorit paras nu för framtida bruk. För
att använda det sparade programmet, välj
alternativet Favorite och tryck sedan på knappen
Start/Paus.
Drum Light (Trumlampa)
Medan apparaten är igång är det möjligt att se inuti
trumman om du väljer funktionen Drum Light.
••Tryck ner och håll nere knappen Dry Level under
3 sekunder för att aktivera den lätta
trumfunktionen.
••Lampa tänd: Luckan är öppen.
••Lampa släckt: Luckan är stängd. Lampan stängs
av automatiskt.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Detta tilläggsprogram ger möjlighet att spara energi
eller tid.
••Energy: Energisparande alternativ.
••Time: Tidsparande alternativ. Du kommer att se
indikationen Tid på LED.
22
SV
Child Lock (Barnlås)
Använd detta alternativ för att koppla bort
kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn
ändrar program eller använder produkten.
Låsning av kontrollpanelen
1
Tryck ner och håll inne Favorite och Delay
End knapparna samtidigt under tre sekunder.
2
En pipsignal avges och CL visas på displayen.
Om Child Lock är inställt är alla knappar låsta
förutom knappen Ström.
ANMÄRKNING
••Barnlåsfunktionen återställs inte genom att
strömmen stängs av eller att alla program slutförs.
Barnlåset måste inaktiveras innan några andra
funktioner kan användas.
Upplåsning av kontrollpanelen
Tryck ner och håll inne Favorite och Delay End
knapparna samtidigt under tre sekunder.
••En pipsignal ljuder och den återstående tiden för
det aktuella programmet visas igen på displayen.
Buzzer (Summer)
Det här alternativet gör att du kan justera volymen
på summerljudet.
More Time (Mer Tid) / Less Time
(Mindre Tid)
Använd de här knapparna med de manuella
torkningsprogrammen för att manuellt öka eller
minska torkningstiden.
Tryck på knappen More Time för att öka tiden för
det valda programmet med fem minuter.
Tryck på knappen Less Time för att minska tiden
för det valda programmet med fem minuter.
23
SV
Rack Dry (Torkhylla) (Tillval)
5
Stäng luckan.
Rack Dry är utformad att användas med tvätt som
ska torkas platt, utan torktumling, inklusive tröjor
och ömtåliga tyger.
6
Slå på strömmen och välj Rack Dry.
Om du vill ha möjlighet att använda torkhylla, bör
du köpa en torkhylla separat. Kontakta LG
Electronics kundtjänst för köp.
7
Tryck på knappen Start/Paus.
1
Öppna luckan.
2
Sätt in kroken i mitten av trumman.
3
Placera Torkhylla på strukturen ovanför
luddfiltret och tryck på det för att slutföra
monteringen.
4
Placera våta föremål ovanpå stället. Se till att
det finns utrymme runt föremålen så att luften
kan cirkulera.
••Torkhylla rör sig inte, men trumman roterar.
24
ANMÄRKNING
••Kontrollera luddfiltret och ta bort ludd som har
samlats från föremål som har torkats på Torkhylla.
••Knapparna för More Time / Less Time kan
användas för att finjustera torkningstiden.
SMARTA FUNKTIONER
SV
Använd LG SmartThinQ
applikationen
ANMÄRKNING
Kontrollera följande innan du
använder LG SmartThinQ
••Utrustningen stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi
nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens,
kontakta din internetleverantör eller sök svar i
manualen för den trådlösa router.
••För anordningar med
1
eller
logotyp
Kontrollera avståndet mellan utrustningen och
den trådlösa routern (Wi-Fi nätverk).
••Om avståndet mellan utrustningen och den
trådlösa routern är för stor, kommer
signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för
lång tid att registrera eller så kan
installationen misslyckas.
2
••För att verifiera Wi-Fi anslutningen, kontrollera att
Wi-Fi
ikonen på kontrollpanelen lyser
••LG SmartThinQ ansvarar inte för eventuella
problem med nätverksanslutning eller fel,
felfunktioner, eller fel som orsakas av
nätverksanslutning.
••Om apparaten har problem vid anslutning till
Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån
routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater
(räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens
styrka.
Stäng av mobilens Mobil-data på din
smartphone.
••Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller
avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
••För iPhones, stäng av data genom att gå till
Inställningar → Mobilnät → Mobildata.
••Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera
ordentligt beroende på internet leverantören.
••Den omgivande trådlös miljön kan leda till att den
trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
••Utrustningen kan inte registreras på grund av
problem med transmissionen av den trådlösa
signalen. Dra ut utrustningens kontakt och försök
på nytt efter några minuter.
3
Anslut din smartphone till den trådlösa routern.
••Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen,
stäng av brandväggen eller skapa ett undantag
för den.
••Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en
kombination av Engelska bokstäver och nummer.
(Använd inte specialtecken)
••Smartphone användargränssnittet (UI) kan variera
beroende på mobilens operativsystem (OS) och
tillverkaren.
••Om routerns säkerhetskontroll är inställd på WEP,
kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den
till ett annat säkerhetsprotokoll (WPA2
rekommenderas) och registrera produkten igen.
25
SV
Installering av LG SmartThinQ
Sök efter applikationen LG SmartThinQ i Google
Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ
instruktionerna för att ladda ner och installera
applikationen.
Den här funktioner tillhandahåller användbar
information för felsökning och lösningar av problem
för enheten, baserat på användarmönster.
Tryck alert
Wi-Fi funktion
••För anordningar med
Smart Diagnosis™
eller
logotyp
Kommunicera med hushållsapparaten från en smart
telefon med hjälp av de praktiska smarta
funktionerna.
Torkningscykel (Fjärrstart, Ladda ned
program)
Ställ in eller ladda ner föredragen cykel och drift
med fjärrkontrollen.
När cykeln avslutas eller om problem uppstår, så
har du alternativet att erhålla push notifieringar på
en smart phone.
Energiövervakning
Torktumlarens energiförbrukning påverkas av vald
cykel och alternativ, vilket innebär att
energiförbrukningen kan variera från en cykel till en
annan.
Inställningar
Ställ in produktens smeknamn och ta bort
produkten.
ANMÄRKNING
••Om du byter din trådlösa router,
internetleverantör, eller lösenord, radera den
registrerade apparaten från LG SmartThinQapplikationen och registrera den på nytt.
••Applikationen kan modifieras för förbättring av
hushållsapparaten utan notis till användare
••Funktioner kan variera beroende på modell.
26
SV
Användning av torkningscykel
Download Cycle (Ladda ned program)
Remote Start (Fjärrstart)
Ladda ner nya och speciella cykler som inte
inkluderas i grundläggande cykler för enheten.
Använd din smarttelefon för att fjärrstyra din
apparat. Du kan även övervaka din programdrift för
att hålla reda på hur mycket tid som återstår av
programmet.
Endast en cykel kan lagras på enheten åt gången.
Att använda Remote Start:
1
Tryck på knappen Ström.
2
För in tvätten i trumman.
3
Tryck på och håll ned knappen Buzzer i 3
sekunder för att aktivera funktionen Remote
Start.
4
Starta cykeln via LG SmartThinQ enheten på
din smartphone.
Enheter som har registreras kan ladda ner en
mängd olika speciella cykler som är specifika för
enheten.
När nedladdningen av cykeln för enheten är klar,
behåller produkten den nedladdade cykeln tills en
ny cykel laddas ner.
Trådlös LAN Modul Specifikationer
Modell
LCW-004
Frekvensområde 2412 till 2472 MHz
Uteffekt(Max)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Trådlös funtion S/W version : V 1.0
Med hänsyn till användaren, bör denna apparat
installeras och drivas med en distans på
åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.
ANMÄRKNING
••När fjärrstart är aktiverat, kan du starta cykeln
från LG SmartThinQ smartphone applikationen.
Om cykeln inte startas kommer maskinen att
vänta med att starta cykeln tills den är
frånkopplad från enheten eller fjärrstartläge är
avaktiverat.
••Fjärrstart avaktiveras om luckan öppnas.
Att inaktivera Remote Start:
När Remote Start är aktiverad, trycker du och håller
ned knappen för Buzzer i 3 sekunder.
Energiförbrukning vid vänteläge 0,42 W
Energiförbrukning vid vänteläge
2,0 W
för nätverk
Den tidsperiod efter vilken
energistyrningsfunktionen, eller
en liknande funktion,
automatiskt växlar över
produkten till vänteläge och/
eller frånläge och/eller det
tillstånd som ger
nätverksanslutet vänteläge
20 min.
27
SV
Försäkran om överensstämmelse
Användning av Smart Diagnos™
med en smartphone
••För annordningar med
Härmed, upger LG Electronics att
radioutrustningstypen Torktumlare efterlever
EU-direktiv 2014/53/EU. Hela texten om EUdirektivet gällande konformitet finns tillgänglig på
föjande internet adress:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederländerna
Information om programvara med öppen
källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du
hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra
öppna källkod-licenser som ingår för den här
produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla
tillhörande licensvillkor, samt information om
garantifriskrivning och upphovsrätt.
LG Electronics tillhandahåller även open sourcekod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker
utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom
kostnad för media, transport och hantering) efter
e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta
erbjudande är giltigt under en period av tre år efter
vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande
är giltigt för alla som tar emot denna information.
28
eller
logotypen
Använd den här funktionen om du behöver en
korrekt diagnos från ett LG Electronics
kundinformationscentrum när apparaten uppvisar
fel eller har slutat att fungera.
Smart Diagnosis™ kan endast aktiveras när
apparaten är ansluten till elnätet. Om det inte är
möjligt att slå på apparaten måste felsökning
utföras utan Smart Diagnosis™.
SV
Användning av Smart
Diagnosis™
4
••För bästa resultat, flytta inte telefonen när
tonerna överförs.
Smart Diagnosis™ via
kundinformationscentret
Använd denna funktion om du vill att ett av LG
Electronics kundinformationscenter ska ställa en
exakt diagnos i samband med fel eller defekter på
apparaten. Använd endast denna funktion för att
kontakta en servicetekniker, inte under normal drift.
1
Tryck på Ström knappen för att sätta igång
utrustningen. Tryck inte på några andra
knappar och vrid inte på programvalsratten.
2
När instruerad att göra så av kundservice,
placera telefonens munstycke nära Smart
Diagnosis™ ikonen.
x.
Ma
mm
10
3
Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har
slutförts. Återstående tid för dataöverföringen
visas.
••Om serviceteknikern inte lyckas registrera
data på korrekt sätt kan du bli ombedd att
försöka igen.
5
Återuppta samtal med serviceteknikern när
nedräkningen är klar och tonerna har upphört.
Serviceteknikern kommer nu att kunna hjälpa
dig genom att använda informationen som
överförts för analys.
ANMÄRKNING
••Funktionen Smart Diagnosis™ är beroende av
telefonlinjens ljudkvalitet.
••Kommunikationsprestandan förbättras och
servicen blir effektivare om en hemtelefon
används.
••Om dataöverföringen för Smart Diagnosis™
fungerar dåligt på grund av dålig ljudkvalitet är
det inte säkert att bästa möjliga Smart
Diagnosis™ erhålls.
Tryck och håll in knappen More Time under 3
sekunder samtidigt som telefonens mikrofondel
hålls mot symbolen eller knappen Ström.
29
UNDERHÅLL
SV
VARNING
••Öppna det andra luddfiltret.
••Dra ut elkontakten innan apparaten rengörs. Om
du inte drar ur kontakten kan det orsaka
elektriska stötar.
Rengöring av luddfiltret
Rengör luddfiltret före varje torkcykel. Det bör
också rengöras om ikonen
lyser och summern
ljuder medan maskinen är i drift.
Rengöring av luddfiltret kommer att minska
torktiden och energiförbrukningen.
1
Öppna luckan.
2
Ta bort det första luddfiltret.
3
5
Skölj bort luddet under varmt, rinnande vatten.
6
Torka luddfiltren helt, stäng dem och sätt i båda
luddfiltren.
Ta bort det andra luddfiltret.
ANMÄRKNING
••Ta bort fukt från nätet. Annars kan luddfiltret
sättas igen på grund av vattenfilm och apparaten
kanske inte fungerar.
4
30
Öppna båda luddfilter och ta bort allt ludd.
••Öppna det första luddfiltret.
••Om luddfiltret inte sitter i apparaten, kan du inte
använda apparaten.
SV
Tömma vattenbehållaren
Kondenserat vatten samlas upp i vattenbehållaren.
Töm vattenbehållaren efter varje användning. Om
du inte gör detta kommer det att påverka
torkeffekten.
Om vattenbehållaren är full lyser ikonen
och
summern låter medan apparaten är i drift. Om detta
skulle inträffa måste vattenbehållaren tömmas inom
den närmaste timmen.
1
Rengöring av ventilationsgallret
för kalluft
Dammsug ventilationsgallret för kalluft 3-4 gånger
om året för att se till att det inte finns någon
ansamling av ludd eller smuts som kan orsaka ett
felaktigt luftflöde.
Dra ut vattenbehållaren.
ANMÄRKNING
••Varm luft blåses ut genom ventilationsgallret.
2
Töm vattenbehållaren i handfat.
••Tillräcklig ventilation bör ges för att undvika
återflöde av gaser in i rummet från enheter med
andra bränslen som t.ex. öppna spisar.
Torka av fuktgivaren
Denna enhet känner av tvättens fukthalt under drift,
vilket innebär att den måste rengöras regelbundet
för att ta bort eventuell ansamling av
kalkavlagringar på givarens yta.
Torka av givarna inne i trumman.
3
Skjut tillbaka den i apparaten.
4
Tryck på knappen Start/Paus.
FÖRSIKTIGHET
••Torka inte av fuktgivaren med slipande material.
Rengör alltid givaren med en grov svamp.
31
FELSÖKNING
SV
Apparaten är utrustad med ett automatiskt felövervakningssystem för att upptäcka och diagnostisera
problem på ett tidigt stadium. Om apparaten inte fungerar som den ska eller inte fungerar alls, kontrollera
följande innan du ringer efter service:
Problemdiagnostik
Indikation
Apparaten startar
inte.
Apparaten värms
inte upp.
Kläderna tar för
lång tid att torka.
32
Orsak
Åtgärd
Strömkabeln är inte korrekt ansluten.
••Se till att kontakten är ordentligt
ansluten till ett jordat uttag som
matchar apparatens märkplåt.
Husets säkring har gått, brytaren har
utlösts, eller strömavbrott har inträffat.
••Återställ automatsäkringen eller byt ut
säkringen. Byt inte ut mot säkring med
högre strömstyrka. Om problemet är en
överbelastning, ska det korrigeras av
en behörig elektriker.
Husets säkring har gått, brytaren har
utlösts, eller strömavbrott har inträffat.
••Återställ automatsäkringen eller byt ut
säkringen. Byt inte ut mot säkring med
högre strömstyrka. Om problemet är en
överbelastning, ska det korrigeras av
en behörig elektriker.
Tvätten har inte sorterats korrekt.
••Separera tunga föremål från lätta
föremål. Större och tyngre föremål tar
längre tid att torka. Lätta föremål i en
tvätt med tunga föremål kan lura
givaren eftersom lätta föremål torkar
snabbare.
Stor belastning med tunga tyger.
••Tunga tyger tar längre tid att torka
eftersom de tenderar att behålla mer
fukt. För att minska och behålla mer
konsekventa torktider för stora och
tunga tyger, separera dessa föremål i
mindre laster av en konsekvent storlek.
Apparatens kontrollelement är inte
korrekt inställda.
••Använd rätt kontrollinställningar för den
typ av tvätt som du torkar. Viss tvätt
kan kräva en justering av
torrhetsnivåinställningen för korrekt
torkning.
Luddfiltret måste rengöras.
••Ta bort ludd från luddfiltret före varje
cykel. Med luddet borttaget, håll
luddfiltret upp mot en lampa för att se
om det är smutsigt eller igensatt. Med
viss tvätt som producerar stora
mängder av ludd, till exempel nya
badlakan, kan det vara nödvändigt att
pausa cykeln och rengöra filtret under
cykeln.
SV
Indikation
Orsak
Åtgärd
••Återställ automatsäkringen eller byt ut
säkringen. Byt inte ut mot säkring med
Husets säkring har gått, brytaren har
högre strömstyrka. Om problemet är en
utlösts, eller strömavbrott har inträffat.
överbelastning, ska det korrigeras av
en behörig elektriker.
Apparaten är överbelastad.
••Dela upp extra stora tvättar i mindre
tvättar för bättre torkprestanda och
effektivitet.
Apparaten är underbelastad.
••Om du torkar en mycket liten tvätt, lägg
till några extra föremål för att
säkerställa korrekt tumlingsverkan. Om
tvätten är mycket liten och du använder
programmet Sensor Dry (Givartorrt) kan
den elektroniska styrningen inte riktigt
känna av tvättens torrhetsgrad och kan
stängas av för tidigt. Använd Timed
Drying (Tidsinställd torkning)
torkprogram eller lägg till några extra
våta kläder till tvätten.
Värmeinställningar, tvättmängd, eller
fukten på kläderna är inte konsekvent.
••Torktiden för en tvätt kommer att variera
beroende på vilken typ av värme som
används (el), tvättens storlek, typ av
tyger, klädernas våthetsgrad och
luddfilter. Även en obalanserad
tvättbelastning i apparaten kan orsaka
dålig centrifugering, vilket resulterar i
blötare kläder som tar längre tid att
torka.
Sköljmedlet används felaktigt.
••När du tvättar tvätt som ska torkas i
apparaten, använd korrekt mängd
sköljmedel som rekommenderas av
sköljmedlets tillverkare.
Rena och smutsiga kläder torkas
tillsammans.
••Använd endast apparaten till rena
föremål. Smuts från smutsiga kläder
kan överföra till rena kläder i samma
eller senare tvättar.
Kläder var inte ordentligt rengjorda
eller sköljda innan de placeras i
apparaten.
••Fläckar på torkade kläder kan vara
fläckar som inte togs bort under
tvättprocessen. Se till att kläderna är
helt rengjorda eller sköljda enligt
instruktionerna för din tvättmaskin och
ditt tvättmedel. Vissa svåra fläckar kan
kräva förbehandling före tvätt.
Kläderna tar för
lång tid att torka.
Torktiden är inte
konsekvent.
Fett eller
smutsfläckar finns
kvar på kläderna.
33
SV
Indikation
Kläderna är
skrynkliga.
Kläderna krymper.
Orsak
Kläderna har torkat för länge
(övertorkade).
Kläderna har lämnats kvar i maskinen
för länge efter att cykeln har avslutas.
••Använd alternativet Anti crease
(Skrynkelfritt).
Anvisningarna för klädvård har inte
följts.
••För att undvika att kläderna krymper,
rådfråga och följ alltid anvisningarna för
textilvård. Vissa tyger kommer naturligt
att krympa vid tvätt. Andra tyger kan
tvättas men krymper när de torkas i
apparaten. Använd en inställning med
låg eller ingen värme.
Luddfiltret har inte rengjorts korrekt.
••Ta bort ludd från luddfiltret före varje
cykel. Med luddet borttaget, håll
luddfiltret upp mot en lampa för att se
om det är smutsigt eller igensatt. Om
det ser smutsigt ut, följ
rengöringsanvisningarna. Med viss tvätt
som producerar höga halter av ludd
kan det vara nödvändigt att rengöra
luddfiltret under cykeln.
Tvätten har inte sorterats korrekt.
••Vissa tyger är luddproducerande (t.ex.
en luddig vit handduk) och bör torkas
separat från kläder som är
luddåtdragare (t.ex. ett par svarta
linnebyxor).
Apparaten är överbelastad.
••Dela upp extra stora tvättar i mindre
omgångar för torkning.
Näsdukar, papper, etc., har lämnats
kvar i fickorna.
••Kontrollera fickor noga före torkning av
kläder.
Kläderna har torkat för länge
(övertorkade).
••Övertorkning av en omgång tvätt kan
orsaka en ansamling av statisk
elektricitet. Justera inställningarna och
använd en kortare torktid, eller använd
programmet Sensor Dry (Givartorrt).
Torka syntetmaterial, skontvätt, eller
syntetiska blandningar.
••Dessa tyger är naturligt mer benägna
till statisk elektricitet. Prova att använda
sköljmedel, eller använd kortare Timed
Drying (Tidsinställd torkning).
Ludd finns kvar
på kläderna.
Överskott av
statisk elektricitet
i kläderna efter
torkning.
34
Åtgärd
••Övertorkning av en tvätt kan leda till
skrynkliga kläder. Prova en kortare
torktid.
SV
Indikation
Vatten läcker.
Kläderna har
fuktiga fläckar
efter programmet
Sensor Dry
(Givartorrt).
Orsak
Åtgärd
Vattenbehållarens slang
eller avloppsslangen är inte
korrekt ansluten.
••Anslut vattenbehållarens slang eller
avloppsslangen korrekt.
Luckan stängs medan tvätt
eller främmande föremål
fastnar i luckan.
••Kontrollera om tvätt eller främmande föremål har
fastnat i luckan innan du använder apparaten. Om
vatten läcker kontinuerligt, kontakta LG Electronics
kundinformationscentrum.
Väldigt stor tvätt eller
väldigt liten tvätt. Ett enda
stort föremål som t.ex. en
filt eller täcke.
••Om föremål är alltför tätt packade eller för glest
kan givaren få problem med att läsa av tvättens
torrhetsnivå. Använd programmet Timed Drying
(Tidsinställd torkning) för mycket små tvättar.
Stora, skrymmande föremål som t.ex. filtareller
täcken kan ibland svepa in sig i en tät boll av tyg.
De yttre lagren torkar och registreras på givarna,
medan den inre kärnan förblir fuktig. Vid torkning
av ett enda skrymmande föremål kan det hjälpa
att pausa cykeln en eller två gånger och arrangera
om föremålet för att veckla upp och avslöja
eventuella fuktiga områden.
För att torka några få kvarvarande fuktiga föremål
från en mycket stor tvätt eller några fuktiga fläckar
på ett stort föremål efter att ett program Sensor
Dry (Givartorrt) har slutförts, töm luddfällan, ställ
sedan in Timed Drying (Tidsinställd torkning)
torkprogram för att avsluta torkningen av
föremålen.
Lösenordet för är ogiltigt för ••Hitta Wi-Fi nätverket som är anslutet till din
den Wi-Fi som du försöker
smartphone och ta bort det, registrera därefter din
att ansluta till.
utrustning på LG SmartThinQ.
Mobil-data för din
smartphone är påslagen.
••Stäng av din smartphones Mobil-data och
registrera utrustningen med Wi-Fi nätverket.
Det trådlösa nätverksnamnet ••Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en
(SSID) är inte korrekt
kombination av Engelska bokstäver och nummer.
Din hemutrustning
inställt.
(Använd inte specialtecken)
och smartphone
••Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds.
är inte ansluten till
Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut
Wi-Fi nätverket.
Routerns frekvens är inte
utrustningen till den trådlösa routern. För att
2,4 GHz.
kontrollera routerns frekvens, rådfråga din
internetleverantör eller routerns tillverkare.
Avståndet mellan
utrustningen och routern är
för stor.
••Om avståndet mellan utrustningen och routern är
för stor, kommer signalen att vara svag och
anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta
routern närmare utrustningen.
35
SV
FELMEDDELANDEN
Indikation
Orsak
Åtgärd
dE
Luckan har öppnats medan maskinen
är i drift eller apparaten drivs utan att
luckan har stängts ordentligt.
••Stäng dörren helt.
••If dE är inte frigjord, ring för service.
dE4
Dörrens upptäckta strömbrytare
strömbrytare fungerar inte som det
ska.
••Dra ut elkontakten och kontakta ett
servicecenter.
Temperaturgivaren fungerar inte.
••Dra ut elkontakten och kontakta ett
servicecenter.
F1
Temperaturen inuti trumman har
plötsligt stigit.
••Dra ut elkontakten och kontakta ett
servicecenter.
LE1
Motorn har plötsligt stannat.
••Kontrollera om mängden tvätt är större
än högsta tillåtna laddningsmängd.
••Dra ut stickkontakten och ring för
service.
Kompressorn har plötsligt stannat.
••Dra ut elkontakten och kontakta ett
servicecenter.
Avloppspumpmotorn fungerar inte.
••Dra ut elkontakten och kontakta ett
servicecenter.
Den omgivande temperaturen för
installation är under noll.
••Den rekommenderade omgivande
temperaturen under installationen är 5
- 35 °C.
tE1
tE2
LE2
AE
OE
36
BEGRÄNSNING AV GARANTIN
SV
DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TÄCKER INTE:
••Resekostnader för service i samband med leverans, hämtning, installation eller reparation av produkten;
instruktioner till kunden om produktens funktion; reparation eller utbyte av säkringar, korrigering av
lednings- eller rördragning samt korrigering av obehöriga reparationer/installationer.
••Produkten fungerar inte under strömavbrott, vid störningar i strömförsörjningen eller på grund av otillräcklig
elektrisk service.
••Skador orsakade av läckande eller trasiga vattenledningar, frusna vattenrör, begränsade avloppsledningar,
otillräcklig eller avbruten vattenförsörjning eller otillräcklig lufttillförsel.
••Skador till följd av att produkten används i en korrosiv atmosfär eller i strid med anvisningarna i
produktens bruksanvisning.
••Skador på produkten till följd av olyckor, skadedjur och ohyra, blixtnedslag, vind, brand, översvämningar
eller force majeure.
••Skador eller fel till följd av icke-auktoriserade modifieringar eller ändringar, användning för annat än avsett
ändamål eller vattenläckage om enheten inte har installerats korrekt.
••Skador eller fel till följd av felaktig elektrisk ström eller spänning, icke-efterlevnad av VVS-bestämmelser,
kommersiell eller industriell användning, eller användning av tillbehör, komponenter eller rengöringsmedel
som inte är godkända av LG.
••Skador orsakade av transport och hantering, inklusive repor, bucklor, jack och/eller andra skador på
produktens ytskikt, om inte sådana skador orsakats till följd av defekter i material eller utförande.
••Skador eller saknade delar på visningsexemplar, produkter med öppen förpackning, produkter som sålts till
nedsatt pris eller renoverade produkter.
••Produkter vars ursprungliga serienummer har avlägsnats, ändrats eller inte kan fastställas. Modell- och
serienummer, tillsammans med originalkvitto från återförsäljare, krävs för att garanti ska vara giltig.
••Ökade kostnader eller merkostnader för el/vatten.
••Reparationer om produkten används på annat sätt för normalt hushållsbruk eller i strid med anvisningarna
i produktens bruksanvisning.
••Kostnader i samband med transport av produkten från hemmet för reparation.
••Nedmontering och ominstallation av produkten om den installerats på en otillgänglig plats eller inte har
installerats i enlighet med angivna installationsanvisningar, inklusive LG:s användar- och
installationsmanualer.
••Skador till följd av missbruk eller felaktig användning, installation, reparation eller underhåll. Felaktig
reparation inbegriper användning av delar som inte är godkända eller specificerade av LG.
••Buller eller vibrationer som betraktas som normalt, till exempel vattenavloppsljud, centrifugljud och
varningssignaler.
Filtret är igensatt.
- Inte uppvärmning, lång torktid
Problem med felaktigt ansluten
strömsladd eller eluttag.
Ingen strömIngen uppvärmning
Rengör luddfiltret.
Anslut strömsladden, byt husets
säkring eller återställ brytaren. Om
uttaget är problemet kan det
krävas en elektriker.
37
DRIFTDATA
SV
Informationsblad_kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012
Leverantörens namn eller varumärke
LG Electronics
LG Electronics
Leverantörens modellidentifikation
RC8*U2*V*W
RC8*S2*V*W
RC9*U2*V*W
Nominell kapacitet i kg av bomullstvätt för standardprogram för bomull
vid full belastning
8 kg
9 kg
Torktumlartyp
Torktumlare
med kondens
för hushåll
Torktumlare
med kondens
för hushåll
Energieffektivitetsklass
A+++
A+++
Energiförbrukning ’X’ kWh per år, baserad på 160 torkcykler med
standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i
lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på
hur maskinen används.
159,0 kWh/år
175,0 kWh/år
Automatisk torktumlare
Ja
Ja
Tilldelad ett "EU-miljömärke" i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010 Nej
Nej
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid full belastning
(Edry)
1,32 kWh
1,44 kWh
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid delvis belastning
(Edry1/2)
0,71 kWh
0,79 kWh
Strömförbrukning i frånläge för standardprogram för bomull vid full
belastning (Po)
0,42 W
0,42 W
Strömförbrukning i viloläge för standardprogram för bomull vid full
belastning (Pl)
0,42 W
0,42 W
Varaktighet för viloläge (Tl)
10 min
10 min
‘
’ som används vid full och delvis belastning är standardtorkprogram som
informationen på etiketten och informationsbladet hänvisar till att detta program är lämpligt för torkning av
normalvåt bomullstvätt och att det är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för
bomull.
Den vägda programtiden (Tt) för "standardprogram för bomull vid full
och delvis belastning"
158 min
177 min
Programtid för "standardprogram för bomull vid full belastning" (Tdry)
211 min
239 min
Programtid för "standardprogram för bomull vid delvis belastning"
(Tdry1/2)
118 min
130 min
Kondensationseffektivitetsklass ’X’ på en skala från G (minst effektiv)
till A (effektivast)
A
A
Genomsnittlig kondenseffektiviteten Cdry torr för standardprogram för
bomull vid full belastning
91 %
91 %
Genomsnittlig kondenseffektiviteten Cdry1/2 för standardprogram för
bomull vid delvis belastning
91 %
91 %
Den vägda kondenseffektiviteten (Ct) för "standardprogram för bomull
vid full och delvis belastning"
91 %
91 %
Ljudeffektnivån
62 dB(A)
62 dB(A)
Free Standing (Fristående)
38
Anteckningar
Anteckningar
Anteckningar
Anteckningar
BRUKERHÅNDBOK
TØRKETROMMEL
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil
forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert.
Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig
referanse.
RC8*S2*V*W
RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W
www.lg.com
Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Denne håndboken kan inneholde bilder
eller innhold som er forskjellig fra
modellen som du har kjøpt.
Denne håndboken kan endres av
produsenten.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER............................................3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER................................................ 3
Avhending av gamle apparater.................................................................... 9
MONTERING...........................................................................10
Spesifikasjoner.......................................................................................... 10
Tilbehør...................................................................................................... 10
Krav til installasjonssted............................................................................ 11
Installasjonsinstruksjoner for stabling........................................................ 12
Reversere døren........................................................................................ 15
BRUK........................................................................................17
Bruke apparatet......................................................................................... 17
Sortere tøyet.............................................................................................. 18
Kontrollpanel.............................................................................................. 19
Programtabell............................................................................................ 20
Valg Program............................................................................................. 22
Rack Dry (Tørkehylle) (Valgfritt)................................................................ 24
SMARTFUNKSJONER...........................................................25
Bruk av LG SmartThinQ applikasjonen..................................................... 25
Bruk av Smart Diagnosis™....................................................................... 29
VEDLIKEHOLD.......................................................................30
Rengjøring av lofilter.................................................................................. 30
Tømme vannbeholderen........................................................................... 31
Rengjøring av kaldluftinntaksrist................................................................ 31
Tørke av fuktighetssensoren..................................................................... 31
FEILSØKING...........................................................................32
Feilsøking.................................................................................................. 32
Feilkoder.................................................................................................... 36
GARANTI.................................................................................37
DRIFTSDATA...........................................................................38
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
NO
De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre
uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig
bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som
beskrevet nedenfor.
Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og
bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet
nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.
ADVARSEL
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det
fare for alvorlige personskader eller dødsfall.
FARE
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det
fare for mindre personskader eller skader på produktet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL
For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk
støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må
du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
Barn i husholdningen
Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også
barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler
erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt
innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under
oppsyn slik at de ikke leker med produktet.
3
NO
For bruk i Europa:
Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått
informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår
farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de
er under tilsyn hele tiden.
Montering
•Påse
•
at apparatet installeres, jordes og tilpasses på riktig måte av
en kvalifisert serviceperson i henhold til instruksene for
installasjon.
•Forsøk
•
aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som
det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte
deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
•Dette
•
produktet skal kun transporteres av to eller flere personer,
som holder produktet på en sikker måte.
•Ikke
•
installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer
eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er
utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller
regn, eller temperaturer under frysepunktet.
•Stram
•
avløpsslangen for å unngå at de adskilles.
•Hvis
•
strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst,
må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert
servicesenter.
•Ikke
•
koble produktet til stikkontakt med flere uttak, skjøteledning
eller adapter.
•Artikler
•
som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette
tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av
skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i
apparatet.
4
NO
•Dette
•
apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør
eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en
slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
•Denne
•
maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil
jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for
minste motstand for strømmen.
•Dette
•
produktet er utstyrt med en strømledning som har
utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en
passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale
forskrifter og bestemmelser.
•Feil
•
tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for
elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller
servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
•Ikke
•
modifiser strømpluggen som følger med produktet. Hvis den
ikke passer til kontakten, få en riktig veggkontakt installert av en
autorisert elektriker.
•Enheten
•
må ikke få strømforsyning gjennom en ekstern
bryterenhet, f.eks. et tidsur, eller kobles til en krets som
regelmessig slås på og av.
Bruk
•Ikke
•
forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke
bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene produktet.
•Ikke
•
reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner
og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre
det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun
autoriserte fabrikkdeler.
•Hold
•
området under og rundt apparatet fritt for antennelige
materialer som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
•Ikke
•
legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
5
NO
•Ikke
•
la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren
eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir
ødelagt eller personskader.
•Strekk
•
aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent
til trommelen har stanset helt.
•Ikke
•
legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket
i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av
antennelige eller eksplosive stoffer (som voks, olje, maling,
bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, vegetabilsk
olje, matolje, osv.). Feilaktig bruk kan forårsake brann eller
eksplosjon.
•Ved
•
flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG
Electronics kundeinformasjonssenter.
•Ikke
•
press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
•Bruk
•
nye slangesett eller slangesettene som fulgte med apparatet.
Gjenbruk av gamle slanger kan føre til kan føre til vannlekasje og
påfølgende skade på eiendom.
•Ikke
•
ta på døren under et program med høy temperatur.
•Ikke
•
bruk brannfarlige gasser og antennelige stoffer (benzen,
bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
•Dersom
•
avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om
vinteren, må den bare brukes etter tining.
•Oppbevar
•
alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for
barn.
•Ikke
•
ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
•Ikke
•
bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander
på den.
6
NO
Vedlikehold
•Sett
•
støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv
er fjernet.
•Koble
•
produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du
kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra
strømforsyningen.
•Ikke
•
spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å
rengjøre det.
•Trekk
•
aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak
i støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
Teknisk sikkerhet ved bruk av tørketrommelen
•Ikke
•
tørk uvaskede plagg i maskinen.
•Tøymykner
•
og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert
i instrukser på tøymykneren.
•Fjern
•
alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
•Stopp
•
aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet,
med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at
varmen spres.
•Apparatet
•
må ikke brukes til artikler som er blitt renset med
industrielle kjemikalier.
•Plagg
•
som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje,
aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og
voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde
vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
•Ikke
•
drikk det kondenserte vannet. Dette kan føre til matbårne
sykdommer.
•Hvis
•
strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en
autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for i
unngå en farlig situasjon.
7
NO
•Lofilteret
•
må rengjøres regelmessig.
•Pass
•
på at det ikke samles opp lo rundt apparatet.
•Ikke
•
sprut tørrengjøringsmidler direkte på enheten eller bruk
enheten til å tørke klær som er påført tørrengjøringsmiddel.
•Ikke
•
tørk klær med oljeflekker i trommelen. Oljer (inkludert
spiselige oljer) som er sølt på klær, kan ikke fjernes helt selv etter
vasking med vann.
•Enheten
•
må ikke få strømforsyning gjennom en ekstern
bryterenhet, f.eks. et tidsur, eller kobles til en krets som
regelmessig slås på og av.
•Ta
• klærne ut av tørketrommelen straks tørkingen er fullført eller
strømmen slås av under tørkeprosessen. Hvis du etterlater klær
som har blitt tørket i trommelen, kan dette føre til brann. Klær kan
være brannfarlige like etter at de er tatt ut av trommelen etter
tørking. Ta klærne ut av trommelen umiddelbart etter tørking og
heng dem deretter opp eller legg dem flatt, slik at de blir avkjølt.
8
NO
Deponering
•Før
•
et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av
kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
•Kast
•
all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der
barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
•Ta
• av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å
unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.
Avhending av gamle apparater
••Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres
til den kommunale resirkulering.
••Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering
av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet
og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes
til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for
å bevare begrensede ressurser.
••Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt
med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte
innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen
for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling
•Inneholder
•
fluorholdige klimagasser. R134a (GWP:1430):
0,500 kg / 0,715 tonn CO2-ekvivalenter. Hermetisk lukket
system.
9
MONTERING
NO
Spesifikasjoner
1
2
1 Vannbeholder
3
2 Betjeningspanel
3 Dør
Modell
RC8*U2*V*W / RC8*S2*V*W
Strømforsyning
Størrelse
Maskinens vekt
Tillatt temperatur
RC9*U2*V*W
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm (B) x 690 mm (D) x 850 mm (H)
56 kg
5 - 35 °C
Maks. Kapasitet
8 kg
9 kg
••Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre apparatets kvalitet.
Tilbehør (valgfritt)
Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter for kjøp.
Kondenserende
avløpsslange og
slangeholder
10
Tørkehylle
Monteringssett
Model : DR1N
(Kjøpes separat)
Model : DT1W
(Kjøpes separat)
NO
Krav til installasjonssted
Plassering
Sted
••Installer apparatet på et plant, fast gulv.
••Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet
ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.
••Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved
å legge deler av tre, kartong eller lignende
materialer under produktet.
••Ikke installer produktet i rom der temperaturen
kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke
under trykk. Påliteligheten til den elektroniske
styringsenheten kan ødelegges ved
temperaturer under frysepunktet.
••Hvis produktet leveres om vinteren og
temperaturene er under null plasserer du det i
romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
••Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en
tekniker ved eventuelle reparasjoner når
maskinen er ferdig installert.
••Når apparatet er installert, juster alle fire føtter
med en nøkkel for å sikre at apparatet er
stabilt og at det er en klaring på ca. 20 mm
mellom toppen av apparatet og undersiden av
arbeidsbenken.
5 cm
1 cm
1 cm
Gulv i vater : Tillatt helling under hele
apparatet er 1°.
Strømuttak : Må være innenfor 1,5 meter på en
av sidene på apparatet.
••Ikke overbelast veggkontakten med mer enn
ett apparat.
Ytterligere klarering : For veggen, 5 cm.
Bakende /1 cm: høyre og venstre side
••Ikke sett eller oppbevar rengjøringsmiddel
oppå apparatet. Disse produktene kan skade
overflaten eller betjeningsknappene.
MERK
••For å få bedre tørkeresultater holder du
baksiden av apparatet på avstand fra veggen.
••Ikke monter apparatet der det kan oppstå fare
for frost eller støvdannelse.
••Det kan hende apparatet ikke fungerer
ordentlig eller det kan skades av at
kondensert vann fryser i pumpen eller
avløpsslangen.
••Ikke monter produktet ved siden av et apparat
med høy temperatur, slik som kjøleskap, ovn
eller komfyr, o.l. Dette kan føre til dårlig
tørkeresultater og programvarighet, og påvirke
kompressorens funksjon. Apparatet fungerer
best i romtemperatur på 23 °C.
Krav til ventilasjon
••Krok eller under en benk
−−Sørg for en luftstrøm på 3,17 m3/min
gjennom enheten
••Skap
−−Kabinettdøren må ha 2 (ventilasjons)
åpninger med hver en minimumsåpning på
387 cm2, plassert 8 cm fra bunnen og
toppen av døren.
11
NO
ADVARSEL
••Unngå å installere produktet rundt en
varmekilde. Baksiden av apparatet må være
godt ventilert. Unnlatelse av å følge disse
instruksjonene kan føre til problemer.
••Apparatet skal ikke installeres ved siden av et
kjøleapparat.
••Apparatet er ikke laget for maritimt bruk eller
til bruk i mobile installasjoner, som i
campingvogner, fly, osv.
Elektrisk tilkobling
••Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt
kontakt.
••Ta alltid ut støpselet etter bruk.
••Koble apparatet til en jordet stikkontakt i
overensstemmelse med gjeldende
bestemmelser for kabelføring.
••Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett
å komme til.
Installasjonsinstruksjoner for
stabling (valgfritt)
Tørketrommelen kan plasseres oppå en
vaskemaskin fra LG og festes med et
stablesett. Denne installasjonen må utføres av
en kvalifisert serviceperson for å sikre at
installasjonen utføres riktig.
Den kvalifiserte servicepersonen ser til at du
har riktig stablesett for vaskemaskinmodellen du
har, og sørger for at alt blir godt festet. Derfor
er det viktig at dette gjøres av en profesjonell.
Monteringssett
Du trenger LG-stablesett for å stable denne
tørketrommelen.
Tørketrommel
Vaskemaskin
Denne tørketrommelen kan kun stables oppå
en vaskemaskin fra LG. Ikke prøv å stable
tørketrommelen på vaskemaskiner av andre
merker. Dette kan føre til personskade eller
skade på gjenstander.
Størrelse på vaskemaskinens
topplate
550 mm
600 mm
Form og
monteringsretning
12
NO
Installasjonsprosedyre
1
Plasser LG-tørketrommelen på LGvaskemaskinen.
2
Fjern de to skruene fra bunnen av det bakre
dekselet på hver side, slik det illustreres
under.
3
Juster hullene til stablesettet og hullene på
det bakre dekselet.
••3-1) 600 mm
ADVARSEL
••Feil installasjon kan forårsake alvorlige
ulykker.
••Vekten av apparatet og høyden av
installasjonen gjør stablingen for risikabel for
kun én person. Prosedyren skal utføres av to
eller flere kvalifiserte servicepersoner.
••Apparatet er ikke egnet til en innebygget
installasjon. Ikke installer det som et
innebygget apparat.
••Ikke bruk apparatet hvis det ikke er stablet
ordentlig.
••3-2) 550 mm
4
Fest de to skruene som tidligere ble fjernet
fra tørketrommelen, til stablesettet.
5
Bruk de fire skruene i tilbehørsesken (16
mm) til å montere vaskemaskinens bakre
deksel med stablesettet.
6
Prosedyren for motsatt side er den samme.
13
NO
Tømming av kondensert vann
Bring apparatet i vater
Vanligvis pumpes kondensert vann opp til
vannbeholderen der vannet samles opp til det
tømmes for hånd. Vannet kan også tømmes ut
direkte i et vannuttak, spesielt når
tørketrommelen er stablet oppå en
vaskemaskin. For et tilkoblingssett for
hovedavløpsslangen er det bare å endre
vannets bane og omdirigere dreneringen som
det står forklart under:
Ved å vatre apparatet forhindrer man støy og
vibrasjoner. Plasser apparatet på et robust,
jevnt gulv.
Hvis apparatet ikke står jevnt, kan du justere
føttene foran etter behov.
Vri dem med klokken for å heve og mot klokken
for å senke til apparatet ikke lenger vipper,
både forover og bakover, fra side til side og
hjørne til hjørne.
1
Fjern anti-tilbakeslagslokket( ) og
vannbeholderslangen ( ) fra koblingssettet.

Justerbare føtter

2
Fest anti-tilbakeslagslokket( ) på toppen
av koblingssettet, og koble til
avløpsslangen( ) på motsatt side av
koblingssettet.


FARE
••Det kan hende drenering ikke fungerer som
tiltenkt hvis slangen er installert på en måte
som gjør at den er bøyd eller klemt.
14
Justerbare føtter
Justerbare føtter
Diagonal kontroll
••Når du trykker ned de diagonale hjørnene på
topplaten skal apparatet ikke bevege seg opp
og ned i det hele tatt (sjekk i begge retninger).
Hvis apparatet vugger når topplaten skyves
diagonalt, juster føttene igjen.
NO
Reversere døren
2
Du kan reversere døren etter behov.
ADVARSEL
••Ikke reverser døren mens apparatet er
plassert oppå en vaskemaskin.
••Få en assistent til å støtte dørens vekt før du
fjerner hengselskruene. Døren kan falle på
gulvet på grunn av vekten.
••Av sikkerhetsårsaker må to eller flere personer
samarbeide om å reversere døren.
Fjern 8 skruer fra hengselmontasjen på
døren.
••Det er 6 skruer foran og 2 skruer på
siden.
Hengselmontasje
MERK
••Utseendet til skruene varierer og skruene må
settes inn forskjellig avhengig av posisjonen.
Sørg for at riktig skrue er valgt før du
strammer.
1
3
Åpne døren og fjern 2 skruer fra
dørhengselen. Sett døren forsiktig ned med
fronten mot gulvet etter du har fjernet
skruene.
Fjern de tre skruene fra dørlåsen som er
festet mellom døren og hengselen, og fjern
så skruen som er festet på dørkroken.
Dørlåsenheten
Kabinett
Dørhengsel
ADVARSEL
••Fjern den nedre skruen først. Døren kan falle
på gulvet på grunn av vekten og døren kan
pådra seg skade.
4
Bytt mellom posisjonen til hengselmontasjen
og dørlåsen, og stram skruene i motsatt
rekkefølge.
••Stram skruene i riktig posisjon som
henviser fra 2 til 4 trinn.
Dørlåsenheten
Hengselmontasje
15
NO
5
Fjern dørsperren fra apparatet ved å fjerne
2 skruer og monter de på motsatt side.
Dørsperre
6
16
Fjern de 2 dekorative skruene fra apparatet
og monter de på motsatt side.
7
Installer døren med skruene fjernet i trinn 1
og kontroller at døren kan lukkes.
BRUK
Bruke apparatet
Før den første syklusen setter du apparatet til å
tørke i fem minutter for å varme opp trommelen.
Åpne døren mellom tøyet de første par
gangene du bruker apparatet, slik at innvendig
lukt fra apparatet kan spre seg.
1
NO
FARE
••Påse at det ikke kommer klær mellom døren
og gummipakningen.
3
Slå på strømmen.
••Trykk på Strøm-knappen.
4
Velg det tørkeprogrammet du ønsker.
••Du kan velge et program ved å vri
programvelgeren til ønsket program vises.
••Hvis du trykker på Start/Pause-knappen
uten å velge et program, fortsetter
apparatet med Cotton-programmet. Se
programtabell for mer detaljert
informasjon.
5
Trykk på knappen Start/Pause.
6
Etter syklusen er ferdig, åpner du døren og
tar ut tøyet.
7
Slå av apparatet.
••Trykk på knappen Strøm.
Påse at lofilter og vannbeholder er rene.
••Lofilteret befinner seg på innsiden av
dørkanten. Det må rengjøres før hver
tørkesyklus.
••Åpne døren og påse at lofilteret er rent.
Rengjør lofilteret hvis det ikke er rent.
••Kontroller også om vannbeholderen må
tømmes – slik oppnår du optimalt
tørkeresultat.
ADVARSEL
••Ikke drikk det kondenserte vannet.
MERK
••I enkelte tilfeller kan LED-vinduet vise
(tøm vann-symbol) og apparatet kan stoppe
fordi vannbeholderen er full.
2
Legg tøyet inn i trommelen etter du har
sortert det.
••Klærne skal sorteres etter tekstiltype og
tørrhetsnivå, og alle strenger og belter
skal knytes godt sammen før tøyet legges
inn i trommelen. Trykk tøyet bakover, slik
at det holder avstand fra dørens pakning.
Hvis ikke kan dørens pakning og klærne
bli ødelagt. Lukk døren.
17
NO
FARE
••Vær forsiktig! Trommelen kan fortsatt være
varm.
••Apparatet skal ikke brukes til andre formål enn
det som det ble utformet for.
MERK
••Den siste delen av tørkesyklusen
gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for
at plaggene skal bli liggende ved en
temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
••En høy omgivelsestemperatur og et lite rom
kan både redusere tørketid og energiforbruk.
Gummi og plast
••Ikke tørk noe som er laget av, eller som
inneholder gummi eller plast, slik som:
−−Forklær, smekker og stoltrekk
−−Gardiner og bordduker
−−Badematter
Glassfiber
••Ikke tørk glassfiberplagg i apparatet.
Glasspartikler som er etterlatt i apparatet kan
sette seg fast i klærne neste gang det brukes.
Ikonet
Beskrivelse
Sortere tøyet
Tørk
Alle klær har en vaskelapp, så det anbefales at
du tørker klærne i henhold til vaskelappen.
Ikke kun dette, men klærne må også sorteres i
forhold til størrelse og tekstiltype.
For å få best mulig tørkeresultat og effektiv
energiforbruk, må du ikke overbelaste
apparatet.
Tørk i trommel
Ullplagg
••Tørk ullplagg på Ull-programmet. Påse at du
følger symbolene på vaskelappen først. Wool
kan ikke tørkes helt fra syklusen, så ikke
gjenta tørking av ull. Strekk ullplaggene til
deres opprinnelig form, og tørk dem
flattliggende.
Ikke tørk
Vevde og løkkestrikkede materialer
••Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan
krympe, avhengig av kvaliteten.
Stoffer som ikke skal strykes og syntetiske
stoffer
••Ikke overbelast apparatet. Ta ut plagg som
ikke skal strykes så snart apparatet stanser
for å redusere krølling.
Babytøy og nattøy
••Sjekk alltid vaskelappen.
18
Permanent press/
krøllebestanding
Finvask
Må ikke tørkes i tørketrommel
Høy varme
Middels varme
Lav varme
Ikke noe varme/luft
Tørkestativ/heng til tørk
Dryppes tørr
Tørkes flatt
I skyggen
NO
Kontrollpanel
1 Strøm-knapp
••Trykk på Strøm-knappen for å slå
apparatet av og på.
••Trykk på Strøm-knappen for å avbryte
Forsinkelsesstopp.
2 Programvelger
••Programmene er tilgjengelige i henhold til
typen klær.
••Lampen vil tennes for å angi valgt
program.
3 Start/Pause-knapp
••Start/Pause-knappen brukes for å starte
eller pause en tørkesyklus.
••Under pausemodus slås strømmen av
automatisk etter 14 minutter.
4 Ytterligere programknapper
••Bruk disse knappene for å velge ønskede
alternativer for det valgte programmet.
••For å bruke fjernstartsfunksjonen, se
SMARTFUNKSJONER.
Display
••
: Dette ikonet viser til at lofilteret bør
rengjøres eller at det er tett.
−−Rengjøringsmelding: Når du trykker på
Strøm-knappen, vises dette ikonet.
−−Tilstoppingsmelding: Dette ikonet vises med
et lydvarsel mens apparatet er i bruk.
••
: Ikonet viser også om vannbeholderen
må tømmes eller om den er full.
−−Tømmemelding: Når du trykker på Strømknappen, vises dette ikonet.
−−Melding om vann fullt: Dette ikonet vises
med et lydvarsel mens apparatet er i bruk.
••
: Dette ikonet viser innsettingsstatusen til
lofilteret. Hvis lofilteret ikke er satt inn,
fungerer ikke apparatet og ikonet vises.
••
: Dette ikonet indikerer den automatiske
rengjøringsstatusen til kondensatoren. Ikonet
vises under vannsprut i kondensatoren.
19
NO
Programtabell
Tørkeprogram
Sensor Dry-programmer
Program
Klestype
Detalj
Tørkenivå
Kapasitet
8 kg / 9 kg
Cotton
(Bomull)
Mix
(Blandet
tekstiler)
Easy Care
(Syntetisk)
Duvet (Dyne)
Towel
(Håndklær)
Allergy Care
(Allergi)
Quick 30
(Hurtigtørk
30min)
20
Håndklær, morgenkåper
For tykke og vatterte
Extra
og sengetøy
tekstiler
(Extra tørt)
Badehåndklær,
kjøkkenhåndklær,
For tekstiler som ikke må Cupboard
undertøy og
strykes
(Skaptørt)
bomullssokker
Sengetøy, duker,
håndklær, t-skjorter,
For tekstiler som må
Iron
pologensere og
strykes
(Stryketørt)
arbeidsklær
Sengetøy, duker,
For tykke og vatterte
Extra
treningstøy, anorakker og
tekstiler som ikke må
(Extra tørt)
tepper
strykes
For tekstiler som ikke må Cupboard
Skjorter og bluser
strykes
(Skaptørt)
Bukser, kjoler, skjørt og
For tekstiler som må
Iron
bluser
strykes
(Stryketørt)
Skjorter, t-skjorter,
For polyamid, akryl og
Cupboard
bukser, undertøy og
polyester som ikke må
(Skaptørt)
sokker
strykes
Skjorter, t-skjorter,
For polyamid, akryl og
Iron
undertøy, anorakker og
polyester som må strykes (Stryketørt)
sokker
Sengetøy, laken
For større plagg
For bomullstekstiler som
Håndkler, putetrekk
ikke må strykes
Bomull, undertøy,
Hjelper fjerne allergener
sengetøy og babyklær
som midd
For små mengder med
Små og lette gjenstander
polyamid-, akryl- og
mindre enn 3ea.
polyestergjenstander
8 kg / 9 kg
8 kg / 9 kg
8 kg / 9 kg
4 kg
3,5 kg
2,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
1 kg
NO
Sensor Dry-programmer
Program
Klestype
Detalj
Tørkenivå
Kapasitet
8 kg / 9 kg
Sports Wear
(Treningstøy)
Wool (Ull)
Fotballutstyr og
treningstøy
Ull
Delicate
(Skånsom)
Silke, fintekstiler og
undertøy
For polyester
-
2 kg
For ulltekstiler
For tekstiler som er
følsomme ovenfor varme,
slik som syntetiske
tekstiler
-
1 kg
-
1,5 kg
Tørkenivå
Kapasitet
Timed Drying (TIDSINNSTILT TØRK) -programmer
Program
Klestype
Detalj
Silke, ull, delikat undertøy
Oppfrisker klærne uten
tromling
-
-
Tromler uten varme
-
-
Små plagg og fuktige
klær, hverdagsplagg som
er egnet til varmetørking
-
-
8 kg / 9 kg
Rack Dry
(Tørkehylle)
Cool Air
(Kald luft)
Warm Air
(Varm luft)
Alle tekstiler som trenger
en oppfriskning
Badehåndklær,
badekåper, kluter og
vatterte tekstiler i akryl
FARE
••Dersom det er mindre enn 1 kg, bruker du programmet Warm Air (Varm luft) i Tidsinnstilt tørk.
Ullplagg skal tørkes med Wool (Ull)-programmet, og varmeømfintlige tekstiler, deriblant silke og
undertøy, skal tørkes med Delicate (Skånsom)-programmet. Vær oppmerksom på at du
overholder den anbefalte tøymengden når du velger et ønsket program. Ellers kan klærne bli
ødelagt.
MERK
••Testet i samsvar med EN61121 og direktiv 932/2012
••Set programmet til Cotton (Bomull) Skaptørt Energi (full og halv mengde) til testing i samsvar med
EN61121 og Direktiv 932/2012
••Press and hold the Dry Level button for 3 seconds to activate the Drum Light function.
••Det er egnet til å tørke normal våtvask av bomull og er det mest effektive programmet når det
gjelder energiforbruk ved tørking av våtvask av bomull.
••Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde, vannhardhet og temperatur
på vanninntak.
••Hvis produktet er installert som bygget under, kan dette redusere ytelsen.
••Hvis klesvasken ikke sentrifugeres på høy hastighet under vasking, øker energiforbruket og
tørketiden.
21
NO
Valg Program
Favorite (Favoritt)
Delay End (Tidsforsinkelse)
Med alternativet Favorite kan du lagre et
egendefinert tørkeprogram for fremtidig bruk.
Du kan bruke tidsforsinkelse til å utsette tiden
da tørkeprogrammet skal være ferdig. Maksimal
tidsforsinkelse er 19 timer. Minste
tidsforsinkelse er 3 timer.
1
Slå på apparatet.
1
Slå på apparatet.
2
Velg et program.
2
Velg et program.
3
Velg et alternativ eller ytterligere program.
(Anti Crease, EcoHybrid osv.)
3
Trykk på Delay End.
4
4
Trykk og hold nede knappen Favorite i
tre sekunder.
Angi forsinkelsestid time(r) ved å trykke på
More Time eller Less Time.
5
Trykk på knappen Start/Pause.
Nå er favorittalternativet lagret for fremtidig
bruk. For å bruke det lagrede programmet
velger du Favorite -alternativet og trykker på
knappen Start/Pause.
Anti Crease (Antikrøll)
Drum Light (Trommellys)
Alternativet Anti Crease forhindrer at det dannes
krøller hvis tøyet ikke tas ut direkte etter slutten
av tørkesyklusen. Når du har valgt Anti Crease,
fortsetter apparatet med å kjøre og stoppe, og
gir deg to timer til å ta ut tøyet. Dersom døren
åpnes når Anti Crease brukes, blir det straks
avsluttet.
Mens apparatet er i gang er det mulig å se
innsiden av trommelen hvis du velger
funksjonen Drum light.
••Trykk og hold inne Dry Level i 3 sekunder for
å aktivere trommellys-funksjonen.
••Lys på: Døren åpnes.
••Lys av: Døren er lukket. Lyset slås av
automatisk.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Dette ekstraprogrammet gir mulighet til å spare
enten energi eller tid.
••Energy: energisparingsalternativer.
••Time: Alternativ for å spare tid. Du vil se
indikatoren for Tid på LED-displayet.
22
NO
Child Lock (Barnelås)
Bruk dette alternativet for å deaktivere
kontrollene. Denne funksjonen kan hindre at
barn endrer sykluser eller bruker enheten.
Låse betjeningspanelet
1
Trykk og hold inne Favorite og Delay End
samtidig i tre sekunder.
2
Det kommer en pipelyd, og CL vises på
displayet.
Når Child Lock er aktivert er alle knappene
med unntak av Strøm-knappen låst.
MERK
••Barnesikringsfunksjonen vil ikke tilbakestilles
ved å slå av enheten eller fullføre alle
syklusene. Du må deaktivere barnesikringen
før du får tilgang til andre funksjoner.
Låse opp betjeningspanelet
Trykk og hold inne Favorite og Delay End
samtidig i tre sekunder.
••Det høres en pipelyd, og gjenværende tid for
det igangværende programmet vises på
displayet igjen.
Buzzer (Summer)
Med dette valget kan du justere volumet på
lydsignalet.
More Time (Mer Tid) / Less Time
(Mindre Tid)
Bruk disse knappene med programmet Manuell
tørking for å manuelt øke eller redusere
tørketiden.
Trykk More Time -knappen for å øke den valgte
programtiden med 5 minutter.
Trykk Less Time -knappen for å redusere den
valgte programtiden med 5 minutter.
23
NO
Rack Dry (Tørkehylle)
(Valgfritt)
Tørkehyllen er laget til å brukes med klesvask
som må tørkes flatt, uten tromling, deriblant
gensere og fine tekstiler.
Hvis du vil bruke tørkehylle-alternativet bør en
tørkehylle kjøpes separat. Ta kontakt med LG
Electronics kundestøtte for kjøp.
1
Åpne døren.
2
Sett inn kroken i midten av trommelen.
3
Plasser tørkehyllen på strukturen over
lofilteret og trykk det ned for å feste det.
4
Legg våte plagg oppå stativet. Påse at det
er nok plass rundt plaggene, slik at luften
kan sirkulere.
••Stativet beveger seg ikke, men trommelen
roterer.
24
5
Lukk døren.
6
Slå apparatet på og velg Rack Dry.
7
Trykk på knappen Start/Pause.
MERK
••Kontroller lofilteret og fjern oppsamlet lo fra
plaggene du har tørket på hyllen.
••More Time / Less Time kan brukes for å
finjustere tørketiden.
SMARTFUNKSJONER
Bruk av LG SmartThinQ
applikasjonen
Ting du bør sjekke før du bruker
LG SmartThinQ
••For hvitevarer med
eller
-logo
1
Sjekk avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren (trådløst nettverk).
••Hvis avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren er for stor, vil
signalstyrken bli svekket. Ruteren vil da
bruke lengre tid på registrering av
enheten, og installasjonen kan mislykkes.
2
Skru av Mobildata på smarttelefonen.
••For iPhone, skru av data ved å gå til
Innstillinger → Mobilnett → Mobildata.
3
Koble smarttelefonen din til den trådløse
ruteren.
NO
MERK
••For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at
Wi-Fi
-ikonet på kontrollpanelet lyser.
••Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse
nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens,
kontakter du Internett-leverandøren eller slår
opp i håndboken for den trådløse ruteren.
••LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for
eventuelle problemer med
nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt
forårsaket av nettverkstilkoblingen.
••Hvis maskinen har problemer med å koble til
WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står
for langt unna ruteren. Kjøp en WiFi-forsterker
(signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets
styrke.
••WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til,
eller kan bli avbrutt på grunn av
hjemmenettverkets miljø.
••Problemer med nettverksforbindelsen kan
skyldes feil fra internettleverandørens side.
••De trådløse omgivelsene kan påvirke
hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
••Enheten kan ikke registreres på grunn av
problemer med den trådløse overføringen.
Koble fra strømmen på enheten, vent noen
minutter og prøv igjen.
••Brannmuren på den trådløse ruteren er
aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et
unntak.
••Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en
kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke
bruk spesialtegn)
••Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan
variere avhengig av mobilens operativsystem
(OS) og produsenten.
••Hvis sikkerhetsprotokollen for ruteren er satt til
WEP, er det mulig at nettverket ikke startes
opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (WPA2
anbefales), deretter registrerer du produktet
på nytt.
25
NO
Installer LG SmartThinQ
Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play
Store & Apple App Store på en smarttelefon.
Følg instruksene for å laste ned og installere
programmet.
Trådløs funksjon
••For hvitevarer med
eller
-logo
Kommuniser med enheten fra en smarttelefon
ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.
Smart Diagnosis™
Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å
diagnostisere og løse problemer med maskinen,
basert på bruksmønsteret.
Push-varsel
Når programmet er ferdig eller maskinen har
problemer, kan du motta push-varsler på
smarttelefonen.
Energiovervåking
Tørketrommel (Fjernstart, Last ned
program)
Still inn eller last ned ønsket program og styr
med fjernkontroll.
Energiforbruket påvirkes av programmet og
alternativene, slik at det kan være endringer i
energiforbruket fra et program til en annet.
Innstillinger
Gi produktet et kallenavn, og slett produktet.
MERK
••Hvis du endrer trådløs ruter,
internettleverandør eller passord, må du slette
det registrerte apparatet fra LG SmartThinQappen og registrere det på nytt.
••Appen er gjenstand for endringer i forbindelse
med videreutvikling uten videre varsel.
••Funksjoner kan variere etter modell.
26
NO
Bruker tørketrommel
Remote Start (Fjernstart)
Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du
kan også overvåke programmet, slik at du vet
hvor lenge det er til det er ferdig.
For å bruke Remote Start:
1
Trykk på knappen Strøm.
2
Legg skittentøyet i trommelen.
3
Trykk og hold Buzzer -knappen i 3
sekunder for å aktivere fjernstartfunksjonen.
4
Start et program fra LG SmartThinQ
applikasjonen på telefonen din.
MERK
••Når Remote Start-modus er aktivert, kan du
starte et program fra LG SmartThinQ
smarttelefon applikasjonen. Hvis programmet
ikke startes, vil maskinen vente med å starte
programmet til den er slått av eksternt fra
applikasjonen eller Remote Start-modus er
deaktivert.
••Dersom døren er åpen, er Fjernstart
deaktivert.
For å slå av Remote Start:
Trykk og hold Buzzer -knappen i 3 sekunder
når fjernstart er aktivert.
Download Cycle (Last ned program)
Last ned nye og spesielle programmer som ikke
er inkludert i standardprogrammene på
maskinen.
Maskiner som er registrert kan laste ned en
rekke spesialitetsprogrammer som er spesifikke
for maskinen.
Bare ett program kan lagres på maskinen om
gangen.
Når programnedlastingen er ferdig i maskinen,
beholder produktet det nedlastede programmet
inntil et nytt program er lastet ned.
Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul
Modell
LCW-004
Frekvensområde 2412 - 2472 MHz
IEEE 802.11b:17.82 dBm
Utstrålingseffekt
IEEE 802.11g:17.72 dBm
(maks)
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0
For hensynet til brukeren, bør denne enheten
bli installert og brukt med en avstand på
minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.
Standby-modus /
0,42 W
Nettverkets standby2,0 W
strømforbruk /
Tiden etter at
styringssystemet for
strømforbruk, eller en
lignende funksjon, slår
20 min.
utstyret automatisk over på
standby-modus og/eller slår
det av og/eller den tilstanden
som skaper nettverksstandby
27
NO
Samsvarserklæring
Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av
typen tørketrommel er i samsvar med direktiv
2014/53/EU. Den fullstendige teksten til
EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende Internettadresse :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre
åpne kildelisenser som dette produktet
inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om
opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode
på CD-ROM mot å få dekket
distribusjonskostnadene (som utgifter til medier,
frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til
opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i
tre år etter vår siste levering av dette produktet.
Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar
denne informasjonen.
28
Smart Diagnosis™ ved bruk av
smarttelefon
••For hvitevarer med
eller
-logo
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet har feil
eller svikter.
Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med
mindre apparatet er koblet til strømmen. Hvis
apparatet ikke er i stand til å slå seg på, må det
utføres feilsøking uten bruk av Smart
Diagnosis™.
NO
Bruk av Smart Diagnosis™
4
Hold telefonen på plass til toneoverføringen
er fullført. Gjenværende tid for
dataoverføringen vises.
••Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt
telefonen mens tonene sendes.
••Hvis personen på servicesenteret ikke kan
få et nøyaktig opptak av dataene, kan du
bli bedt om å forsøke igjen.
5
Så snart nedtellingen er gjort og tonene har
stoppet, fortsett samtalen din med agenten
på servicesenteret, som så vil være i stand
til å hjelpe deg ved bruk av informasjonen
som er sendt til analyse.
Smart Diagnosis™ Gjennom
kundeinformasjonssenteret
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet har feil
eller funksjonssvikt. Du må bare bruke denne
funksjonen til å ta kontakt med
serviceteknikeren, ikke i løpet av vanlig bruk.
1
Trykk på Strøm-knappen for å slå på
maskinen. Ikke trykk på andre knapper eller
skru på programvalgknappen.
2
Når du får beskjed om det fra kundeservice
senteret, plasser mikrofonen til telefonen din
nær Smart Diagnosis™-ikonet.
x.
Ma
mm
10
3
MERK
••Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen
avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
••Kommunikasjonen kan fungere bedre og du
kan få bedre service hvis du bruker
fasttelefonen.
••Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data
blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet,
kan det hende du vil få en dårligere Smart
Diagnosis™.
Trykk og hold More Time -knappen i tre
sekunder, mens du holder mikrofonen på
telefonen mot ikonet eller Strøm-knappen.
29
VEDLIKEHOLD
NO
ADVARSEL
••Åpne det andre lofilteret.
••Ta ut støpselet når du rengjør apparatet. Hvis
strømkontakten ikke trekkes ut kan det føre til
elektrisk støt.
Rengjøring av lofilter
Rengjør lofilteret før hver tørkesyklus. Det skal
også rengjøres hvis ikonet
lyser og det
kommer et lydsignal mens apparatet er i bruk.
Rengjøring av lofilter reduserer tørketid og
energiforbruk.
1
Åpne døren.
2
Fjern det første lofilteret.
3
5
Skyll bort loen under varmt rennende vann.
6
Tørk lofiltrene helt, lukk dem og sett begge
lofiltrene tilbake på plass.
Fjern det andre lofilteret.
MERK
4
30
Åpne begge lofiltrene og fjern all loen.
••Åpne det første lofilteret.
••Fjern fuktighet fra maskenettet. Ellers kan
lofilteret tettes på grunn av en vannfilm som
dannes på det, og apparatet kan ikke brukes.
••Hvis lofilteret ikke er satt inn i apparatet,
fungerer det ikke.
NO
Tømme vannbeholderen
Kondensert vann samles opp i vannbeholderen.
Tøm vannbeholderen etter hver bruk. Hvis du
ikke gjør det, kan tørkeresultatene reduseres.
Hvis vannbeholderen er full, lyser ikonet
, og
en lydsignal aktiveres mens apparatet er i gang.
Hvis dette skjer, må du tømme vannbeholderen
innen den neste timen.
1
Rengjøring av
kaldluftinntaksrist
Støvsug kaldluftinntaksrist 3-4 ganger i året for
å sikre at det ikke samles opp lo eller smuss
som forstyrrer luftsirkulasjonen.
Trekk ut vannbeholderen.
MERK
2
Tøm vanntanken i vasken.
••Varm luft slippes ut gjennom
ventilasjonsristen.
••Påse at det er god luftventilasjon for å unngå
gasser fra eventuelle enheter som drives med
brennbart drivstoff, slik som åpen ild.
Tørke av fuktighetssensoren
Denne enheten registrerer fuktighetsnivået på
klesvasken under bruk. Derfor er det viktig at
det rengjøres regelmessig, slik at kalkrester på
overflaten av sensoren blir fjernet.
Tørk av sensorene på innsiden av trommelen.
3
Skyv den tilbake i apparatet.
4
Trykk på knappen Start/Pause.
FARE
••Ikke tørk av fuktighetssensoren med slipende
materialer. Rengjør sensoren alltid med en
grov svamp.
31
FEILSØKING
NO
Apparatet er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere
problemer tidlig. Hvis apparatet ikke virker som det skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller
følgende før du ringer etter service:
Feilsøking
Symptomer
Årsak
Strømledningen er ikke ordentlig
satt inn.
Apparatet slår
seg ikke på.
Sikring gått i boligen, eller i
maskinen, eller det er et
strømbrudd.
Sikring gått i boligen, eller i
Apparatet
eller det er et
varmes ikke opp. maskinen,
strømbrudd.
Tøyet er ikke blitt ordentlig sortert.
Store mengder med tunge tekstiler.
Klærne bruker
for lang tid på å
tørke.
Apparatets kontroller er ikke riktig
angitt.
Lofilteret må rengjøres.
32
Løsning
••Påse at pluggen er sikkert plugget til
et jordet strømuttak som samsvarer
med apparatets typeskilt.
••Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk
sikringskapasiteten. Hvis problemet
er at en krets er overbelastet, få
feilen rettet av en autorisert
elektriker.
••Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk
sikringskapasiteten. Hvis problemet
er at en krets er overbelastet, få
feilen rettet av en autorisert
elektriker.
••Skill tunge plagg fra lette plagg.
Større og tyngre plagg bruker lengre
tid på å tørke. Lette plagg sammen
med tunge plagg kan lure sensoren,
siden lette plagg tørker raskere.
••Tunge tekstiler bruker lengre tid på å
tørke, siden de holder på mer
fuktighet. For å redusere og
opprettholde mer konsekvente
tørketider for store og tunge tekstiler,
bør du dele opp disse plaggene i
mindre mengder i noenlunde samme
størrelse.
••Bruk riktige kontrollinnstillinger for
type klær du tørker. Enkelte
tøymengder kan kreve at du justerer
tørkenivået for at de skal bli ordentlig
tørre.
••Fjern lo fra lofilteret før hver syklus.
Når loen er fjernet holder du lofilteret
mot lyset for å se om det er skittent
eller tett. Følg rengjøringsinstruksene
for lofilteret hvis det ser skittent ut.
Enkelte typer tøy skaper store
mengder lo, og det kan hende du må
rengjøre filteret under syklusen.
NO
Symptomer
Årsak
Sikring gått i boligen, eller i
maskinen, eller det er et
strømbrudd.
Apparatet er overbelastet.
Klærne bruker
for lang tid på å
tørke.
Apparatet er underbelastet.
Tørketiden er
ikke konsekvent.
Varmeinnstillinger, tøymengde eller
klærnes fuktighetsnivå er ikke
konsekvent.
Du har ikke brukt tøymykneren
riktig.
Det er igjen
fettflekker og
skitt på klærne.
Rene og skitne klær tørkes
sammen.
Klærne ble ikke ordentlig vasket
eller rengjort før de ble lagt i
apparatet.
Løsning
••Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk
sikringskapasiteten. Hvis problemet
er at en krets er overbelastet, få
feilen rettet av en autorisert
elektriker.
••Del opp svært store mengder inn i
mindre mengder for å få bedre
tørkeresultater og effektivitet.
••Hvis du tørker en svært liten
tøymengde bør du legge inn et par
ekstra plagg for å sørge for at
trommelen fungerer ordentlig. Hvis
tøymengden er svært liten og du
bruker Sensor Dry-programmer, kan
ikke den elektroniske kontrollen finne
tørrhetsnivået på tøyet og kan slå
seg av for tidlig. Bruk Timed Drying
(Tidsinnstilt tørk) eller ha i et par
ekstra våte plagg sammen med
tøyet.
••Tørketiden for en tøymengde
varierer avhengig av type varme som
brukes
(elektrisk), størrelsen på
tøymengden, tekstiltype, hvor våte
klærne er og lofilteret. Selv en
ubalansert tøymengde i apparatet
kan føre til dårlig spinning, noe som
gir våtere klær og lengre tørketid.
••Når du vasker klær som skal tørkes i
apparatet, må du bruke riktig
mengde tøymykner som står oppgitt
av produsenten av tøymykneren.
••Bruk apparatet kun til å tørke rene
plagg. Smuss fra skitne klær kan
overføres til rene klær i samme eller
senere tøymengder.
••Flekker på tørre klær kan være
flekker som ikke ble vasket bort i
vaskemaskinen. Påse at klærne blir
godt nok vasket eller skylt i henhold
til instrukser for vaskemaskinen og
vaskemiddelet du bruker. Enkelte
vanskelige flekker kan kreve
forbehandling før de vaskes.
33
NO
Symptomer
Klærne er
krøllete.
Klærne krymper.
Det er lo på
klærne.
Overflødig
statisk energi i
klærne etter
tørking.
34
Årsak
Løsning
Klærne har blitt tørket for lenge
••Overtørking av klær kan føre til
(overtørket).
krøller. Prøv en kortere tørketid.
Du har latt klærne bli liggende i
Anti crease (Antikrøll)apparatet for lenge etter at syklusen ••Bruk
alternativet.
ble ferdig.
••For å unngå at klærne krymper, bør
du alltid følge instruksene på
vaskelappen. Enkelte tekstiler
Instruksene på vaskelappen har
krymper på naturlig måte når de
ikke blitt fulgt.
vaskes. Andre tekstiler kan vaskes,
men krymper når de tørkes i
apparatet. Bruk en innstilling med lav
eller ingen varme.
••Fjern lo fra lofilteret før hver syklus.
Når loen er fjernet holder du lofiltret
mot lyset for å se om det er skittent
Lofilteret er ikke blitt ordentlig
eller tett. Følg rengjøringsinstruksene
rengjort.
for lofilteret hvis det ser skittent ut.
Enkelte typer tøy skaper store
mengder lo, og det kan hende du må
rengjøre filteret under syklusen.
••Enkelte tekstiler danner lo (f.eks. et
loddent hvitt bomullshåndkle) og bør
Tøyet er ikke blitt ordentlig sortert.
tørkes separat fra klær som fanger
opp lo (f.eks. et par sorte linbukser).
••Del ekstra store tøymengder inn i
Apparatet er overbelastet.
mindre mengder før tørking.
Lommetørklær, papir, o.l. er blitt
••Sjekk i lommene før du tørker
liggende igjen i lommene.
klærne.
••Overtørking kan føre til at klærne
samler opp statisk elektrisitet. Juster
Klærne har blitt tørket for lenge
innstillingene og bruk en kortere
(overtørket).
tørketid, eller bruk Sensor Dryprogrammer.
••Disse tekstilene er mer utsatt for
statisk oppsamling. Prøv å bruke
Tørking av lettstelt vask, permanent
tøymykner eller bruk kortere
press eller syntetiske blandinger.
tidsinnstilling for Timed Drying
(Tidsinnstilt tørk).
NO
Symptomer
Vannlekkasjer.
Klærne har
fuktige steder
etter et Sensor
Dry-program.
Enheten og
smarttelefonen
er ikke koblet til
Wi-Fi-nettverket.
Årsak
Slangen til
vannbeholderen eller
avløpsslangen er ikke
riktig koblet til.
Løsning
••Koble til vannbeholderens slange eller
avløpsslangen på riktig måte.
••Sjekk om tøy eller andre gjenstander sitter fast
i døren før du bruker apparatet. Hvis det
kontinuerlig lekker vann, tar du kontakt med
LG Electronics kundeinformasjonssenter.
••Hvis plaggene er for tettpakket eller spredte,
kan sensoren få problemer med å lese av
tørrhetsnivået på tøyet. Bruk et Timed Drying
(Tidsinnstilt tørk) for svært små tøymengder.
Store gjenstander, slik som tepper
eller dyner kan noen ganger bli til en liten ball
med tøy. Lagene på utsiden blir tørre og
Svært stor eller liten
registreres av sensorene, mens innsiden
tøymengde. Ett stort
allikevel er fuktig. Når du tørker en enkelt
plagg, slik som et teppe
større gjenstand, kan det hjelpe å sette
eller en dyne.
syklusen på pause et par ganger og vende litt
på tøyet slik at de fuktige områdene blir tørket.
For å tørke et par plagg fra en større
tøymengde som fortsatt er fuktige, eller noen
fuktige flekker på en større gjenstand etter at
et Sensor Dry-program er ferdig, tømmer du
lofilteret og setter på et Timed Drying
(Tidsinnstilt tørk) for å tørke ferdig plaggene.
Passordet til Wi-Fi••Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til
nettverket du forsøker å
smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så
koble deg til er ikke riktig.
enheten på LG SmartThinQ
Mobildata er skrudd på for ••Skru av Mobildata på telefonen, og registrer
smarttelefonen.
enheten med Wi-Fi-nettverket.
Det trådløse
••Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en
nettverksnavnet (SSID) er
kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke
feil.
bruk spesialtegn)
••Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer
den trådløse ruteren til 2,4GHz og koble
Ruterfrekvensen er ikke
enheten til den trådløse ruteren. For å sjekke
2,4GHZ.
ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren
eller ruterprodusenten.
•
•
Dersom det er for stor avstand mellom enheten
Avstanden mellom
og ruteren din, kan signalet være for svakt og
enheten og ruteren er for
koblingen feilkonfigurert. Flytt ruteren slik at
stor.
den er nærmere enheten.
Døren lukkes mens tøy
eller andre gjenstander
sitter fast i døren.
35
NO
Feilkoder
Symptomer
dE
dE4
Årsak
Døren har blitt åpnet mens
apparatet er i bruk, eller apparatet
brukes uten at døren er ordentlig
lukket.
Dørbryterføler fungerer ikke som
normalt.
Løsning
••Lukk døren helt .
••Hvis dE ikke utløses , ring etter
service.
••Ta ut støpselet og ring etter service.
tE1
tE2
Temperatursensor har sviktet.
••Ta ut støpselet og ring etter service.
F1
Temperaturen på innsiden av
trommelen har plutselig steget.
••Ta ut støpselet og ring etter service.
LE1
Motoren har plutselig stoppet.
••Sjekk om tøymengden overstiger
maksimalbelastningen .
••Dra ut støpselet og ring etter service.
LE2
AE
Kompressoren har plutselig
stoppet.
••Ta ut støpselet og ring etter service.
Tømmepumpens motor har sviktet.
OE
36
Omgivelsestemperaturen for
installasjonen er under null.
••Ta ut støpselet og ring etter service.
••Den anbefalte
omgivelsestemperaturen for
installasjonen er 5 - 35 °C.
GARANTI
NO
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER IKKE:
••Serviceturer for å levere, hente eller installere eller montere produktet, instruere kunden om bruk
av produktet, reparasjon eller utskifting av sikringer eller korrigering av kabling eller rørlegging, eller
korrigering av uautoriserte reparasjoner/installasjon.
••Hvis maskinen ikke yter ved strømavbrudd og forstyrrelser eller upålitelig strømleveranse.
••Skader forårsaket av vannrør som lekker eller som er skadet, frosne vannrør, tette avløpsrør,
utilstrekkelig eller avbrutt vannforsyning eller utilstrekkelig lufttilførsel.
••Skade som skyldes at produktet er brukt i en korrosiv atmosfære eller ikke i henhold til
instruksjonene i bruksanvisningen til produktet.
••Skade på produktet som skyldes ulykker, skadedyr, lynnedslag, vind, brann, oversvømmelse eller
force majeure.
••Skade eller svikt forårsaket av uautorisert modifikasjon eller endring, eller hvis den brukes til annet
enn det den er tiltenkt, eller ved en vannlekkasje grunnet at enheten ikke var riktig installert.
••Skade eller svikt forårsaket av feil elektrisk strømstyrke, spenning eller rørleggingsforskrifter,
kommersiell eller industriell bruk eller bruk av tilbehør, komponenter eller kommersielle
rengjøringsmidler som ikke er godkjente av LG.
••Skade forårsaket av transport og håndtering, inkludert skraper, bulker, avskallinger og/eller annen
skade på overflaten til produktet ditt, med unntak av slike skader som kommer av materialdefekter
eller mangler ved arbeidet.
••Skadde eller manglende artikler i visning, åpnet eske, utgåtte, eller renoverte produkter.
••Produkter med det originale serienummeret fjernet, endret eller som ikke kan leses. Modell- og
serienummer sammen med den originale salgskvitteringen er påkrevd for validering av garanti.
••Økninger i strøm- og vannregninger og andre lignende utgifter.
••Reparasjoner når produktet ditt brukes på en måte som ikke er vanlig, og til vanlig
husholdningsbruk eller mot instruksjonene som er skissert i bruksanvisningen.
••Kostnader i tilknytning til fjerning av maskinen fra boligen din for reparasjon.
••Demontering og ny installasjon av produktet hvis det er satt på et utilgjengelig sted eller ikke er
installert i henhold til de gitte installasjonsinstruksjonene som er oppgitt i LGs bruks- og
installasjonsanvisninger.
••Skader som skyldes misbruk, vanskjøtsel, feil installasjon, reparasjon eller vedlikehold. Feilaktig
reparasjon inkluderer bruk av deler som ikke er godkjente eller spesifisert av LG.
••Støy eller vibrasjon anses som normalt, f.eks. lyden av vann som tømmes ut, spinnelyder eller
varselsignaler.
Filteret er tett.
- Varmes ikke opp, lang tørketid
Rengjør lofilteret.
Strømledning er ikke riktig
koblet til, eller det er problemer
med strømuttaket.
Ikke noe strøm
Varmes ikke opp
Koble til strømkontakten på
nytt, bytt ut sikringen eller
tilbakestill bryteren. Hvis uttaket
er problemet, kan det hende du
trenger en elektriker.
37
DRIFTSDATA
NO
Produkt fiche_Kommisjons delegert forordning(EU) Nr. 392/2012
Leverandørens navn eller varemerke
Leverandørens modellidentifikator
Rangert kapasitet for bomullsvask i kg for standard Cotton
(Bomull) -program med full tøymengde
Type tørketrommel
LG Electronics LG Electronics
RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W
RC8*S2*V*W
8 kg
9 kg
Luftavfukter
tørketrommel
til husholdning
A+++
Luftavfukter
tørketrommel
til husholdning
A+++
Energieffektivitetsklasse
Energiforbruk «X» kWh per år, basert på 160 standard
tørkesykluser som bruker standard Cotton (Bomull) -program med
full og delvis full tøymengde, og forbruket til laveffektsmodusene. 159,0 kWh/år 175,0 kWh/år
Faktisk energiforbruk per syklus vil variere avhengig av hvordan
produktet brukes
Automatisk tørketrommel
Ja
Ja
Belønnet med en «EU Ecolabel» under Regulering (EC) No
Nei
Nei
66/2010
Energiforbruk for standard Cotton (Bomull) -program med full
1,32 kWh
1,44 kWh
tøymengde (Edry)
Energiforbruk for standard Cotton (Bomull) -program med delvis
0,71 kWh
0,79 kWh
full tøymengde (Edry1/2)
Energiforbruk for av-modus for standard Cotton (Bomull) -program
0,42 W
0,42 W
med full tøymengde (Po)
Energiforbruk for hvilemodus for standard -Cotton (Bomull)
0,42 W
0,42 W
-program med full tøymengde (Pl)
Varighet på hvilemodus (Tl)
10 min
10 min
«
» som brukes med full og delvis full mengde, er standard tørkeprogram som
informasjonen på etiketten og databladet handler om, og det er dette programmet som er mest
effektivt i henhold til energiforbruk for bomull.
Den vektede programtiden (Tt) til «standard cotton (bomull)
158 min
177 min
-program med delvis full tøymengde»
Programtid til «standard cotton (bomull) -program med full
211 min
239 min
tøymengde» (Tdry)
Programtid til «standard cotton (bomull) -program med delvis full
118 min
130 min
tøymengde» (Tdry1/2)
Kondenseringseffektivitetsklasse «X» på en skala fra G (minst
A
A
effektiv) til A (mest effektiv).
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet Cdry for standard cotton
91 %
91 %
(bomull) -program med full tøymengde
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet Cdry1/2 for standard cotton
91 %
91 %
(bomull) -program med delvis full tøymengde
Den vektede kondenseringseffektiviteten (Ct) til «standard cotton
91 %
91 %
(bomull) -program med full og delvis full tøymengde»
Lydeffektnivå
62 dB(A)
62 dB(A)
Frittstående modell
38
Notater
Notater
Notater
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising