LG | RV9DN9029 | User manual | LG RV9DN9029 Brukermanual

LG RV9DN9029 Brukermanual
BRUKSANVISNING
TORKTUMLARE
Läs dessa bruksanvisningar noga innan installationen påbörjas. Det
kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras
på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av
produkten efter installationen för framtida referens.
S0RV708N1W9
SV
RV9DN9029
SVENSKA NO
MFL71424336
Rev.00_062419
NORSK
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Det kan finnas bilder eller innehåll i dessa
bruksanvisningar som kan skilja sig från
modellen du köpt.
Dessa bruksanvisningar är föremål för
revidering av tillverkaren.
SÄKERHETSANVISNINGAR..........................................................3
LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING................................................3
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.............................................................3
MILJÖVÅRD.......................................................................................................9
INSTALLATION..............................................................................10
Delar och specifikationer..................................................................................10
Krav på installationsplatsen............................................................................. 11
Nivellering av apparaten..................................................................................12
Staplingsinstruktioner.......................................................................................14
DRIFT.............................................................................................16
Driftöversikt......................................................................................................16
Sortering av tvätt..............................................................................................17
Kontrollpanel....................................................................................................18
Programtabell...................................................................................................20
Alternativprogram och extrafunktioner.............................................................24
SMARTA FUNKTIONER................................................................26
Använd LG SmartThinQ-applikationen............................................................26
Användning av Smart Diagnosis™..................................................................29
UNDERHÅLL.................................................................................30
Rengöring efter varje torkning..........................................................................30
Periodvis rengöring av apparaten....................................................................31
FELSÖKNING................................................................................32
Innan du ringer efter service............................................................................32
DRIFTDATA....................................................................................37
Produktinformationsblad..................................................................................37
SÄKERHETSANVISNINGAR
SV
LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING
Följande säkerhetsriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker
och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.
Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp.”FÖRSIKTIGHET” enligt
beskrivning nedan.
Säkerhetsanvisningar
Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker
föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ
anvisningarna för att undvika risker.
VARNING
Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger
om anvisningarna inte följs.
FÖRSIKTIGHET
Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten
föreligger om anvisningarna inte följs.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING
För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar,
personskador eller skållning när man använder denna produkt,
ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:
Barn i hushållet
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer
med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker
under tillsyn eller om en person som är ansvarig för deras säkerhet
har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas
under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
3
SV
För användning i Europa:
Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och
av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga
eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker
under tillsyn eller att dessa personer erhållit anvisningar gällande säker
användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn
får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte
utföras av barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls
under ständig tillsyn.
Installation
• Se till att apparaten är korrekt installerad, jordad och att den justeras
av kvalificerad servicepersonal enligt installationsanvisningarna.
• Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på
ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är
skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
• Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer
som håller i den ordentligt.
• Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera
inte eller förvara apparaten utomhus, eller något vid annat område
som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller temperaturer under
fryspunkten.
• Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.
• Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter
löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
• Koppla inte in apparaten i ett grenuttag, en skarvsladd eller med en
adapter.
• Föremål som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta
textilier, gummerade artiklar och kläder eller kuddar med
skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.
• Denna apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr
eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett
sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
4
SV
• Denna apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri
kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom
att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska
strömmen.
• Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad
kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är
korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler
och förordningar.
• Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för
elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller
servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
• Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en
kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten
inte passar i vägguttaget.
• Produkten får inte få sin strömförsörjning genom en extern
kopplingsenhet, exempelvis en timer, eller anslutas till en krets som
normalt sett slås på och av med ett verktyg.
Drift
• Försök inte att separera paneler eller montera ned apparaten.
Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.
• Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer
och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte
specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast
reservdelar godkända av tillverkaren.
• Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material,
exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
• Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
• Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan
eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
5
SV
• För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman
har stannat helt.
• Lägg inte in, tvätta eller torka artiklar som har rengjorts med,
tvättats i, blötts i eller fläckats med antändliga eller explosiva ämnen
(exempelvis vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, kemtvättmedel,
fotogen, vegetabilisk olja, matlagningsolja). Vid felaktig användning
föreligger risk för brand och explosion.
• Vid översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG
Electronics kundinformationscentrum.
• Tryck inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är
öppen.
• Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer
apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka
vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
• Vidrör inte luckan under program med hög temperatur.
• Använd inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensen, bensin,
thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten.
• Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller
tilloppsslangen fryser på vintern.
• Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från
barn.
• Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
• Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål
på den.
Underhåll
• Efter att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla in
elkontakten i eluttaget.
• Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man kopplar
inte ut apparaten från eluttaget genom att ställa in kontrollerna på
OFF eller ställa dem i viloläge.
• Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i
samband med rengöring.
6
SV
• Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i
elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.
Teknisk säkerhet för användning av torktumlaren
VARNING - För att undvika brand
Brandrisk och brandfarligt material
• Hålla alla ventilationsöppningar i apparatens inhägnad eller inbyggda
struktur fria från hinder. Om detta inte följs kan det resultera i en
brand.
• Apparaten innehåller kylmedlet R290 som är miljövänligt men
lättantänt. Säkerställ att kylledningen inte skadas och håll öppna
lågor och tändningskällor borta från apparaten.
• Torka inte otvättade artiklar i denna apparat.
• Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt
anvisningarna för respektive produkter.
• Avlägsna alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från
plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
• Stoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla
artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.
• Apparaten får inte användas om rengöring skett med
industrikemikalier.
• Föremål som har smutsats ned med ämnen som matolja, vegetabilisk
olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel,
terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten
med extra mycket tvättmedel innan de torkas i apparaten.
• Drick inte kondensvatten. Om så sker föreligger risk för
livsmedelsburna sjukdomar.
• Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, någon av
dess servicetekniker eller annan kvalificerad person för att undvika
fara.
• Luddfiltret måste rengöras ofta.
• Ludd får inte tillåtas att samlas runt apparaten.
7
SV
• Spreja inte torra tvättmedel direkt på produkten och använd inte
produkten för att torka kläder behandlade med torra tvättmedel.
• Torka inte kläder som är fläckade med oljor. Oljefläckar (inklusive
matoljor) på kläder kan inte tas bort helt även efter tvätt med vatten.
• Produkten får inte få sin strömförsörjning genom en extern
kopplingsenhet, exempelvis en timer, eller anslutas till en krets som
normalt sett slås på och av med ett verktyg.
• Töm apparaten på kläder omedelbart när torktumlingen är klar eller
när strömmen stängs av vid torktumling. Det kan leda till brand om
torktumlade kläder lämnas kvar obevakade i produkten. Kläder
som tas bort från produkten efter torkning kan leda till brand. Ta ut
kläderna direkt efter torktumling och häng eller lägg dem utspridda för
att svalna.
Bortskaffande
• Koppla ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln
direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
• Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas
så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan
orsaka kvävning.
• Avlägsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att
barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.
8
SV
MILJÖVÅRD
Bortskaffning av den gamla apparaten
• Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att
elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska bortskaffas
separat från hushållsavfallet och lämnas in till av
kommunen anvisat plats för återvinning.
• Gamla elektroniska och elektriska produkter kan
innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av
produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och
den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla
återanvändningsbara delar som används för att reparera
andra produkter och andra värdefulla material som kan
återvinnas för att spara begränsade resurser.
• Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte
produkten, eller kontakta din kommun för information
om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest
uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/
global/recycling
Denna torktumlare innehåller kylmedelsgaser
R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermetiskt sluten.
9
INSTALLATION
SV
Delar och specifikationer
ANMÄRKNING
• Utseende och specifikationer kan variera utan tillkännagivande för att förbättra apparatens kvalité.
Vy framifrån
a
b
c
Vattenbehållare
Kontrollpanel
Lucka
Tillbehör
Kontakta LG Electronics kundinformationscenter eller besök LG:s webbplats på http://www.LG.com för att
köpa.
a
a
b
c
10
b
Avloppsslang för kondens och slanghållare
Torkställ
Staplingskit
c
SV
Specifikationer
Modell
S0RV708N1W9
RV9DN9029
Strömförsörjning
220 - 240 V~, 50 Hz
Storlek
600 mm (B) x 690 mm (D) x 850 mm (H)
Produktvikt
56 kg
Tillåten temperatur
5 - 35 °C
Max. kapacitet
8 kg
Krav på
installationsplatsen
9 kg
ANMÄRKNING
Kontrollera följande information för att säkerställa
att apparaten kommer installeras på en lämplig
plats innan installationen genomförs.
Placering
• För bättre torkprestanda, håll apparatens
baksida på avstånd från väggen.
• Installera inte apparaten där det finns risk för
frost eller damm.
• Apparaten kanske inte fungerar ordentligt eller
kan skadas om kondenserat vatten i pumpen
och avloppsslangen fryser.
• Installera inte apparaten bredvid en apparat
som avger hög temperatur som t.ex. kylskåp,
ugn eller spis etc., vilket kan orsaka dåligt
torkresultat och programtid och negativt påverka
kompressorns funktion. Apparaten fungerar bäst
vid en rumstemperatur på 23 °C.
Positionering
5 cm
1 cm
1 cm
• Golvnivellering: Tillåten lutning under
apparaten är 1°.
• Strömuttag: Får som mest vara 1,5 meter från
apparaten på någon sida.
−− Anslut inte fler än en apparat till uttaget.
• Ytterligare mellanrum: Bör vara 5 cm till
väggen och 1 cm på baksidan, höger och
vänster sida.
−− Placera eller förvara aldrig några
tvättprodukter ovanpå apparaten.
Dessa produkter kan skada ytan eller
kontrollelementen.
• Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
• Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten
inte hindras av mattor o.dyl.
• Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet
genom att placera träbitar, papp eller liknande
material under apparaten.
• Installera inte apparaten i rum där temperaturen
kan sjunka till under fryspunkten. Frysta
slangar riskerar att spricka. Den elektroniska
styrenhetens tillförlitlighet kan försämras vid
temperaturer under fryspunkten.
• Om apparaten levereras på vintern och
temperaturen ligger under fryspunkten ska
apparaten förvaras i rumstemperatur under
några timmar innan den tas i drift.
11
SV
• Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt
att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse
av ett haveri.
• När apparaten är installerad ska de fyra fötterna
justeras med hjälp en skiftnyckel för att se till att
apparaten står stabilt och ett mellanrum på cirka
20 mm lämnas mellan apparatens översida och
undersidan på eventuell bänkskiva.
Nivellering av apparaten
Att kontrollera nivelleringen
Att nivellera apparaten förhindrar onödigt buller
och vibrationer. Kontrollera att apparaten står helt
jämt efter installationen.
• Om apparaten gungar när du trycker den övre
plattan diagonalt måste fötterna justeras om.
Ventilationskrav
• Alkov eller under bänk
−− Försäkra dig om att ha ett luftflöde på 3,17
m3/min genom produkten
• Skåp
−− Skåpsluckan måste ha 2 (gallerförsedda)
öppningar, där var och en har ett minsta
område på 387 cm2, placerat 8 cm från
luckans under- och överdel.
Justera och nivellera apparaten
Om apparaten inte står helt jämt ska du justera
fötterna tills apparaten inte längre gungar.
• Vrid de justerbara fötterna medsols för att höja
eller motsols för att sänka från fram till bak, sida
till sida och hörn till hörn.
VARNING
• Undvik att installera apparaten i närheten av
en värmekälla. Apparatens baksida måste vara
väl ventilerad. Underlåtenhet att följa dessa
instruktioner kan leda till problem.
• Apparaten ska inte installeras bredvid kylskåp
och frysar.
• Apparaten är inte avsedd för bruk till sjöss
eller för användning i mobila installationer,
exempelvis husvagnar och flygplan.
Elanslutning
• Använd inte en förlängningssladd eller ett
grenuttag.
• Dra alltid ur kontakten efter användning.
• Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet
med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
• Apparaten måste placeras så att kontakten är
lättåtkomlig.
Vända dörren
Du kan vända dörren utifrån dina behov.
VARNING
• Vänd inte på dörren när apparaten är staplad på
en tvättmaskin.
• Före gångjärnets skruvar tas bort ska man
använda ett hjälpstöd som håller uppe dörrens
vikt. Dörren kan ramla i golvet, på grund av
dörrens vikt.
• På grund av säkerhetskäl ska alltid två eller fler
personer arbeta tillsammans när dörren vänds.
ANMÄRKNING
• Skruvarnas utseende varierar och skruvarna
ska skruvas in olika beroende på positionen.
Säkerställ att du har valt rätt skruvar före de
spänns åt.
1
12
Öppna dörren och ta bort 2 skruvar på dörrens
gångjärn(a). När skruvarna avlägsnats ska
du försiktigt ta ner dörren från skåpet(b) med
framsidan riktad ner mot golvet.
SV
4
Växla positionerna för gångjärnet(c) och
dörregelsmonteringen(d) och dra sedan fast
skruvarna i omvänd ordning.
• Spänn skruven i rätt position från 2 till 4
steg.
d
c
VARNING
• Ta bort den lägre skruven först. Dörren kan
ramla i golvet,och gå sönder, på grund av
dörrens vikt.
2
Ta bort 8 skruvar på gångjärnet(c) från
dörren.
• Det finns 6 skruvar på framsidan och 2
skruvar på sidan.
5
Ta bort dörrhaken(e) från apparatens ram
genom att ta bort 2 skruvar och därefter sätta
fast dem på motsvarande sida.
c
3
Ta bort 3 skruvar från dörregelsmontering(d)
som är fixerad mellan dörren och
gångjärnsmonteringen och ta därefter bort
skruven som är fixerad på dörrkroken.
d
13
SV
6
Ta bort de 2 dekorativa skruvarna från
apparatens ram och sätt sedan fast dem på
motsvarande sida.
a
b
7
Montera dörren med skruvarna som togs bort i
steg 1 och kontrollera sedan att dörren går att
stänga korrekt.
Torktumlare
LG Tvättmaskin
Denna torktumlare får endast staplas ovanpå
en tvättmaskin från LG. Försök inte stapla
torktumlaren på någon annan tvättmaskin eftersom
detta kan leda till skada, personskada eller skada
på egendom.
Storlek på tvättmaskinens
övre platta
550 mm
600 mm
Form och
monteringsriktning
Installeringsförfarandet
Staplingsinstruktioner
Torktumlaren kan placeras ovanpå en LG
tvättmaskin och sättas fast med ett staplingskit.
Denna installation måste utföras av kvalificerad
servicepersonal för att säkerställa att den har
installerats korrekt.
Staplingskit
För att stapla denna torktumlare krävs ett LG
staplingskit.
VARNING
• Felaktig installation kan orsaka allvarliga
olyckor.
• Apparatens vikt och installationens höjd gör att
staplingsförfarandet är alltför riskabelt för en
person. Denna procedur bör utföras av två eller
flera kvalificerade servicepersonal.
• Apparaten är inte lämplig för en inbyggd
installation. Installera inte apparaten som en
inbyggd apparat.
• Använd inte apparaten om den inte är korrekt
staplad.
1
14
Placera LG torktumlaren på LG tvättmaskinen.
SV
2
Ta bort de två skruvarna från botten av den
bakre luckan på varje sida enligt bilden nedan.
1
Separera locket som förhindrar återflöde(a)
och slangen till vattenbehållaren (b) från
anslutningsutrustningen.
b
a
3
Rikta in staplingkitets hål och den bakre
luckans hål.
• 3-1) 600 mm
2
Sätt fast locket som förhindrar återflöde(a)
på anslutningsutrustningens överdel (c) på
anslutningsutrustningens motsatta sida.
a
• 3-2) 550 mm
c
FÖRSIKTIGHET
4
Fäst de två skruvarna som tidigare tagits bort
från torktumlaren på staplingskitet.
5
Använd de fyra skruvarna i tillbehörslådan
(16 mm) för att montera tvättmaskinens bakre
lucka och staplingskitet.
6
Förfarandet för den motsatta sidan är det
samma.
• Om slangen är monterad på ett vis så att den
böjs eller får hål, kommer dränering inte att
fungera korrekt.
ANMÄRKNING
• Det går att installera en avloppsslang även om
apparaten inte staplats på tvättmaskinen.
Installera avloppsslangen
Normalt pumpas kondenserat vatten upp till
vattenbehållaren där vattnet samlas upp tills
det töms manuellt. Vattnet kan också tömmas
ut direkt till ett huvudavlopp, i synnerhet när
torktumlaren är staplad ovanpå en tvättmaskin.
Med ett anslutningskit för huvudavloppsslangen
ändrar du bara vattenvägen och omdirigerar den
till dräneringsanläggningen enligt nedan:
15
DRIFT
SV
Driftöversikt
Använda apparaten
Innan den första cykeln, ställ in apparaten på att
torka i fem minuter för att värma upp trumman.
Öppna luckan mellan tvättar de första gångerna
som du använder apparaten för se till att
eventuella lukter från apparatens inre skingras.
1
FÖRSIKTIGHET
• Var noga med att inte lägga tvätt mellan luckan
och gummitätningen.
3
Slå på strömmen.
• Tryck på knappen Ström. Indikatorikonen
ovanför knappen kommer lysa, vilket
indikerar att apparaten är inställd på att
köra.
4
Välj önskat torkprogram.
• Du kan välja ett program genom att vrida
programvalsratten tills önskat program
visas.
• Om du trycker på knappen Start/Paus utan
att välja ett program kommer apparaten gå
vidare till programmet Cotton (Bomull). Se
programtabellen för ytterligare information.
5
Tryck på knappen Start/Paus.
• När du trycker på knappen Start/Paus
kommer apparaten att ventilera trummans
insida i tio sekunder, detta för att göra
apparaten klar för torkning.
6
Efter att cykeln är klar, öppna luckan och ta ut
tvätten.
7
Stäng av apparaten.
• Tryck på knappen Ström.
Se till att luddfiltret och vattenbehållaren är
rena.
• Luddfiltret sitter innanför luckkanten. Det
måste rengöras före varje torkcykel.
• Öppna luckan och se till att luddfiltret är
rent. Rengör luddfiltret om det inte är rent.
• Kontrollera också om vattenbehållaren
behöver tömmas för ett optimalt torkresultat.
VARNING
• Drick inte kondensvatten.
ANMÄRKNING
• I vissa fall kan LED-fönstret visa E (symbolen
Töm vatten) och apparaten kan stanna på grund
av att vattenbehållaren är full.
2
16
Placera tvätten i trumman efter sortering.
• Kläderna bör sorteras efter textilsort och
torrhetsnivå och alla snören och bälten på
kläder bör vara väl fastknutna och fästa
innan de läggs in i trumman. Tryck tvätten
mot den inre baksidan för att hålla den borta
från luckans tätning. Annars kan tätningen
och kläderna skadas. Stäng luckan.
SV
FÖRSIKTIGHET
• Var försiktig! Trummans insida kan vara het.
• Apparaten får inte användas för andra ändamål
än de för vilka den är avsedd till.
ANMÄRKNING
• Den sista delen av en torktumlarcykel sker utan
värme (nedkylningscykel) för att tvätten ska
avslutas med en temperatur som säkerställer att
tvätten inte kommer att skadas.
• En hög atmosfärisk temperatur och ett
litet rum kan både öka torktiden samt
energiförbrukningen.
Sortering av tvätt
Kläder har sina egna tvättrådsetiketter, så torka
enligt rekommenderade tvättskötselråd.
Inte bara det, tvätten måste även sorteras efter
storlek och typ av material.
För bästa torkeffekt och mest effektiva
energianvändning ska inte apparaten
överbelastas.
Ylleplagg
• Torka ylleplagg med programmet Wool.
Var noga med att följa symbolerna på
tvättrådsetiketterna först. Ylle kanske inte blir
helt torrt från cykeln, så upprepa inte torkning.
Dra ut ylleplagg till sin ursprungliga form och låt
dem plantorka.
Gummi och plast
• Torka inte artiklar som är gjorda av eller
innehåller gummi eller plast, såsom:
−− förkläden, haklappar, stolklädsel
−− gardiner och bordsdukar
−− badrumsmattor
Glasfiber
• Torka inte glasfiberartiklar i denna apparat.
Glaspartiklar kan finnas kvar i apparaten och
därefter plockas upp av dina kläder i senare
cykler.
Ikonen
Beskrivning
Torkning
Torktumla
Skontvätt /
Rynkfri
Skonsam/ömtålig
Torktumla inte
Torka inte
Hög värme
Medelvärme
Vävda och stickade material
Låg värme
• Vissa vävda och stickade material kan krympa
beroende på kvaliteten.
Utan värme/luft
Hänga på tork
Strykfritt och Syntetiska material
• Överbelasta inte apparaten. Ta ur strykfria
artiklar så fort som möjligt ur apparaten när den
stannar för att undvika skrynkling.
Dropptorka
Plantorka
I skuggan
Babykläder och nattlinnen
• Kontrollera alltid tvättrådsetiketterna.
17
SV
Kontrollpanel
Kontrollpanelsfunktioner
a
Knappen Ström
• Tryck på knappen Ström för att sätta på och stänga av apparaten.
• Tryck på knappen Ström för att stänga av funktionen Delay End (Tidsfördröjning).
b
Programväljare
• Det finns olika program som är anpassade efter olika typer av tvätt.
• En tänd lampa indikerar vilket program som har valts.
c
Knappen Start/Paus
• Den här knappen Start/Paus används för att starta eller pausa ett torkprogram.
• När i Paus stängs strömmen av automatiskt efter 14 minuter.
d
Ytterligare programknappar
• Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för det valda programmet.
• För att använda Fjärrstartfunktionen hänvisar vi till SMARTA FUNKTIONER.
e
Indikator för torkprocess
• De olika ikonlamporna tänds beroende på hur långt torkcykeln har kommit.
−− @: Denna ikon tänds när apparaten håller på att torka.
−− -: Denna ikon tänds när apparaten håller på att torka stryktorrt.
−− +: Denna ikon tänds när apparaten håller på att torka skåpstorrt.
−− =: Denna ikon tänds när apparaten påbörjat nedkylningsprocessen.
18
SV
Display
K
Den här ikonen indikerar att luddfiltret bör rengöras eller är igensatt.
• Rengöringsmeddelande: När du trycker på knappen Ström visas ikonen.
• Anmärkning saknad: När luddfiltret inte är isatt kommer ikonen visas och apparaten kommer inte
kunna startas.
E
Den här ikonen indikerar att vattenbehållaren behöver tömmas eller är full.
• Tömningsmeddelande: När du trycker på knappen Ström kommer den här ikonen att visas.
• Fullt vattenmeddelande: Den här ikonen kommer att visas och ett summerljud kommer att låta
när apparaten är i drift.
I
Den här ikonen indikerar kondensatorns auto-rengöringsstatus. Ikonen kommer att visas när vatten
sprejas in i kondensatorn.
19
SV
Programtabell
Programguide Sensor Drying
Program
Cotton (Bomull)
Max. tvättkapacitet*1
Dry Level (Torknivå)
• Tvättyp
• Detalj
Extra (Extra torrt)
• Handdukar, morgonrockar och sängkläder
• För tjocka och vadderade tyger
8 kg / 9 kg
Cupboard (Skåptorrt)
• Badlakan, kökshanddukar, underkläder, bomullsstrumpor
• För tyger som inte behöver strykas
Iron (Stryktorrt)
• Sängkläder, bordslinne, handdukar, t-shirts, pikétröjor och arbetskläder
• För tyger som behöver strykas
Anmärkning för
testinstitut
• Ställ in programmet på Cotton (Bomull) + Cupboard (Skåptorrt) +
Energy (Energi) (Full och halv laddning) för att testa i enlighet med
efterlevnad av EN61121 och direktiv 932/2012.
• Cotton (Bomull) + Cupboard (Skåptorrt) + Energy (Energi) är det
mest effektiva programmet för att testa förutsättningarna som läggs fram i
EN61121 och direktiv 932/2012.
• Testresultaten är beroende av rumstemperatur, typ och mängd av
belastning, vattnets hårdhet och vatteninloppstemperaturen.
*1: Maxkapaciteten kan variera beroende på vilken modell du köpt.
Program
Mixed Fabric (Blandade Tyger)
Dry Level (Torknivå)
• Tvättyp
• Detalj
Extra (Extra torrt)
• Sängkläder, bordslinne, träningsoveraller, anoraker och filtar
• För tjocka och vadderade tyger som inte behöver strykas
Cupboard (Skåptorrt)
• Skjortor och blusar
• För tyger som inte behöver strykas
Iron (Stryktorrt)
• Byxor, klänningar, kjolar och blusar
• För tyger som behöver strykas
20
Max. tvättkapacitet
4 kg
SV
Program
Easy Care (Syntet)
Max. tvättkapacitet
Dry Level (Torknivå)
• Tvättyp
• Detalj
Cupboard (Skåptorrt)
• Skjortor, T-shirts, byxor, underkläder och strumpor
• För polyamid, akryl och polyester som inte behöver strykas
Iron (Stryktorrt)
• Skjortor, T-shirts, underkläder, anoraker och strumpor
• För polyamid, akryl och polyester som behöver strykas
Program
Duvet (Täcke)
Tvättyp
Sängkläder, lakan
Detalj
För skrymmande artiklar
Program
Towels (Handdukar)
Tvättyp
Handdukar, kuddfodral
Detalj
För bomullstyger som inte behöver strykas
Program
Speed 30 (Snabb 30min)
Tvättyp
Lätta och små artiklar på mindre än 3ea.
Detalj
För små mängder av polyamid, akryl och polyester artiklar
Program
Allergy Care (Allergi)
Tvättyp
Bomull, underkläder, lakan och spädbarnskläder
Detalj
Hjälper till att ta bort allergener såsom kvalster
Program
Delicates (Skonsam)
Tvättyp
Silke, fina tyger och underkläder
Detalj
För tyger som är värmekänsliga som t.ex. syntetiska tyger
Program
Wool (Ylle)
Tvättyp
Wool (Ylle)
Detalj
För ylletyger
Program
Sportswear (Träningskläder)
Tvättyp
Fotbollsutrustning och träningskläder
Detalj
För polyestermaterial
3,5 kg
Max. tvättkapacitet
2,5 kg
Max. tvättkapacitet
4,5 kg
Max. tvättkapacitet
Max. tvättkapacitet
Max. tvättkapacitet
1 kg
1 kg
1,5 kg
Max. tvättkapacitet
1 kg
Max. tvättkapacitet
2 kg
21
SV
Programguide Timed Drying
Program
Rack Dry (Torkhylla)
Max. tvättkapacitet
–
Tvättyp
Silke, ylle, fina underkläder
Detalj
Fräschar upp kläderna utan torktumling
Program
Cool Air (Kalluft)
Max. tvättkapacitet
–
Tvättyp
Alla tyger som behöver uppfräschning
Detalj
Torktumlar utan värme
Program
Warm Air (Varmluft)
Max. tvättkapacitet
–
Tvättyp
Badlakan, badrockar, disktrasor och akrylvadderade tyger
Detalj
Små artiklar och fuktiga kläder, vardagsföremål som lämpar sig för
värmetorkning
FÖRSIKTIGHET
• Om tvätten är mindre än 1 kg, använd programmet Warm Air (Varmluft) i torkprogrammen Tidsinställd
torkning . Ylleartiklar bör torkas med hjälp av programmet Wool (Ylle) och värmekänsliga material,
inklusive silke och underkläder bör torkas med hjälp av programmet Delicates (Skonsam). Följ den
rekommenderade tvättlasten när du väljer önskat program. Annars kan dina kläder skadas.
ANMÄRKNING
• Det är bra för att torka normaltfuktig bomullstvätt och det är det effektivaste programmet när det handlar
om energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.
• Om apparaten installeras som inbyggd under, kan det leda till försämrad prestanda.
• Om tvätten inte roteras med en hög hastighet under tvättning kommer energiförbrukning och torktid att
öka.
22
SV
Valbara torkningsalternativ
Program
Program
Cotton (Bomull)
Mixed Fabric
(Blandade Tyger)
Easy Care (Syntet)
EcoHybrid (EcoHybrid)
Dry Level
(Torknivå)
Av
Energy (Energi)
Time (Tid)
Extra (Extra torrt)
#
#
Cupboard
(Skåptorrt)
#*1
#
Iron (Stryktorrt)
#
#
Extra (Extra torrt)
#
#
Cupboard
(Skåptorrt)
#
#*1
Iron (Stryktorrt)
#
#
Cupboard
(Skåptorrt)
#
#*1
Iron (Stryktorrt)
#
#
Duvet (Täcke)
–
#*1
Towels
(Handdukar)
–
#*1
Speed 30
(Snabb 30min)
–
#*1
Allergy Care
(Allergi)
–
#*1
Delicates
(Skonsam)
–
#*1
Wool (Ylle)
–
#*1
Sportswear
(Träningskläder)
–
#*1
Rack Dry
(Torkhylla)
–
#*1
Cool Air (Kalluft)
–
Warm Air
(Varmluft)
–
#*1
#*1
#
*1: Detta alternativ är automatiskt inkluderat i programmet och kan inte väljas bort.
23
SV
Alternativprogram och
extrafunktioner
Delay End (Tidsfördröjning)
Låter dig skjuta upp avslutningstiden för
torkprogrammet från 3 till 19 timmar.
1
Slå på apparaten.
2
Välj ett program.
3
Tryck på knappen Delay End
(Tidsfördröjning).
4
Ange tidsfördröjningen i antal timmar
med knappen More Time (Mer Tid),
Less Time (Mindre Tid).
5
Tryck på knappen Start/Paus.
Anti Crease (Skrynkelborttagning)
_
Hindrar att veck bildas när tvätten inte töms
tillräckligt snabbt när torkprogrammet avslutats.
När detta alternativ är på visar en lampa att
anti crease-funktionen är inställd, den tänds
och maskinen körs upprepade gånger under 10
sekunder och pausar i 5 minuter. Alternativet
stängs av automatiskt efter 2 timmar i slutet av
torkprogrammet.
För att stänga av funktionen, tryck på Anti Crease
(Skrynkelborttagning)-knappen innan du startar
torkprogrammet.
ANMÄRKNING
• När funktionen ställts in visas en rektangel med
streckad linje på LCD-skärmen.
• Om du öppnar luckan innan torkprogrammet
körts så kommer funktionen att stängas av. Sätt
på den igen.
• När funktionen ställts in fungerar bara
Ström-knappen.
Beep On/Off (Ljud På/Av) q
Låter dig sätta på och stänga av ett summerljud.
24
Dry Level (Torknivå)
Låter dig välja hur hårt torkprogrammet ska torka.
1
Slå på apparaten.
2
Välj ett program.
3
Välj en torrhetsnivå genom att trycka på
knappen Dry Level (Torknivå) upprepade
gånger.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Ger dig alternativet att spara energi och tid.
• Energy (Energi): Alternativ för energisparande.
• Time (Tid): Alternativ för tidssparande.
Favorite (Favorit)
Låter dig spara anpassade torkprogram för
framtida användning.
1
Slå på apparaten.
2
Välj ett program.
3
Välj ett alternativprogram eller extra funktioner.
(Anti Crease (Skrynkelborttagning),
EcoHybrid (EcoHybrid) etc.)
4
Tryck och håll nere knappen Favorite
(Favorit) i tre sekunder.
Det anpassade torkprogrammet har nu sparats
för framtida användning. För att återanvända
det sparade programmet, tryck på knappen
Favorite (Favorit) och sedan på Start/Paus.
Drum Light (Trumlampa)
När apparaten körs är det möjligt att se trummans
insida genom att trycka på och hålla knappen
Dry Level (Torknivå) nedtryckt i 3 sekunder.
• Lampa tänd: Luckan är öppen.
• Lampa släckt: Luckan är stängd. Lampan
stängs av automatiskt.
SV
More Time (Mer Tid) / Less Time
(Mindre Tid)
Låter dig öka eller minska torkningstiden när du
använder programmen Rack Dry (Torkhylla),
Cool Air (Kalluft) och Warm Air (Varmluft).
• Tryck på knappen More Time (Mer Tid) för att
lägga till 5 minuter på torktiden.
• Tryck på knappen Less Time (Mindre Tid) för
att minska torktiden med 5 minuter.
Child Lock (Barnlås)
Låter dig styra huruvida kontrollpanelen ska vara
spärrad eller inte. Hindrar barn från att ändra
program och styra maskinen.
1
Öppna luckan.
2
Sätt in kroken i mitten av trumman.
3
Placera torkstället på strukturen ovanför
luddfiltret och tryck på det för att slutföra
monteringen.
4
Placera våta föremål ovanpå stället. Se till att
det finns utrymme runt föremålen så att luften
kan cirkulera.
• Torkstället rör sig inte, men trumman roterar.
5
Stäng luckan.
6
Sätt på strömmen och välj Rack Dry
(Torkhylla).
7
Tryck på knappen Start/Paus.
Låsning av kontrollpanelen
1
Tryck in och håll knapparna Delay End
(Tidsfördröjning) och Anti Crease
(Skrynkelborttagning) intryckta samtidigt i 3
sekunder.
2
En pipsignal avges och CL visas på displayen.
• Om Child Lock (Barnlås) är aktiverat
är alla knappar utom knappen Ström
spärrade.
ANMÄRKNING
• Barnlåsfunktionen återställs inte genom att
strömmen stängs av eller att alla program
slutförs. Barnlåset måste inaktiveras innan
några andra funktioner kan användas.
Upplåsning av kontrollpanelen
Tryck in och håll knapparna Delay End
(Tidsfördröjning) och Anti Crease
(Skrynkelborttagning) intryckta samtidigt i 3
sekunder.
• En summer ljuder och den återstående tiden
för det aktuella programmet visas igen på
displayen.
Rack Dry (Torkhylla)
Detta program är utformat för att användas
med tvätt som måste torkas på en plan yta utan
torktumling, inklusive tröjor och känsliga tyger.
För att använda detta program behövs ett
torkräcke som placeras inuti apparaten. Räckets
emballage ska tas bort innan torkningen börjar.
ANMÄRKNING
• Kontrollera luddfiltret och ta bort ludd som
har samlats från föremål som har torkats på
torkstället.
• Knapparna för More Time (Mer Tid) / Less
Time (Mindre Tid) kan användas för att
finjustera torkningstiden.
25
SMARTA FUNKTIONER
Använd LG SmartThinQapplikationen
Kontrollera följande innan du
använder LG SmartThinQ
• För anordningar med a eller b logotypen
1
Kontrollera avståndet mellan utrustningen och
den trådlösa routern (Wi-Fi-nätverk).
• Om avståndet mellan utrustningen och
den trådlösa routern är för stor kommer
signalstyrkan att vara svag. Det kan då
ta för lång tid att registrera eller så kan
installationen misslyckas.
2
Stäng av Mobildata eller Mobil-data på din
smartphone.
3
Anslut din smartphone till den trådlösa routern.
26
SV
ANMÄRKNING
• För att verifiera Wi-Fi-anslutningen, kontrollera
att ikonen Wi-Fi (Wi-Fi) f på kontrollpanelen
lyser.
• Utrustningen stöder endast 2,4 GHz WiFi-nätverk. För att kontrollera ditt nätverks
frekvens, kontakta din internetleverantör eller
sök svar i manualen för den trådlösa router.
• LG SmartThinQ ansvarar inte för eventuella
problem med nätverksanslutning eller
fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av
nätverksanslutning.
• Om apparaten har problem vid anslutning till WiFi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern.
Inskaffa en Wi-Fi-repeater (räckviddsutökare)
för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
• Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller
avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
• Nätverksanslutningen kan eventuellt
inte fungera ordentligt beroende på
internetleverantören.
• Den omgivande trådlösa miljön kan leda till att
den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
• Utrustningen kan inte registreras på grund av
problem med transmissionen av den trådlösa
signalen. Dra ut utrustningens kontakt och
försök igen efter några minuter.
• Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen,
stäng av brandväggen eller skapa ett undantag
för den.
• Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara
en kombination av engelska bokstäver och
siffror. (Använd inte specialtecken)
• Smartphone-användargränssnittet (UI) kan
variera beroende på mobilens operativsystem
(OS) och tillverkaren.
• Om routerns säkerhetskontroll är inställd på
WEP kan inställning av nätverk misslyckas.
Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll
(WPA2 rekommenderas) och registrera
produkten igen.
SV
Installering av LG SmartThinQ
Inställningar
Sök efter applikationen LG SmartThinQ i Google
Play Butik & Apple App Butik på en smartphone.
Följ instruktionerna för att ladda ner och installera
applikationen.
Ställ in produktens smeknamn och ta bort
produkten.
Wi-Fi-funktion
• Om du byter din trådlösa router,
internetleverantör eller lösenord, radera då den
registrerade apparaten från LG SmartThinQapplikationen och registrera den på nytt.
• Applikationen kan modifieras för förbättring av
hushållsapparaten utan notis till användare
• Funktioner kan variera beroende på modell.
• För anordningar med a eller b logotypen
Kommunicera med hushållsapparaten från en
smart telefon med hjälp av de praktiska smarta
funktionerna.
Torkningscykel (Fjärrstart, Ladda ned
program)
Ställ in eller ladda ner föredragen cykel och drift
med fjärrkontrollen.
Smart Pairing (Smart parning)
Denna funktion väljer automatiskt det bästa
programmet och de bästa inställningarna för
torktumlaren utifrån användningsinformation om de
senast använda tvättprogrammen.
ANMÄRKNING
Användning av torkningscykel
Remote Start (Fjärrstart)
Använd din smarttelefon för att fjärrstyra din
apparat. Du kan även övervaka din programdrift
för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av
programmet.
ANMÄRKNING
Att använda Remote Start:
• Både tvättmaskinen och torktumlaren måste
vara anslutna till SmartThinQ-appen för att
denna funktion ska kunna användas.
• Om du aktiverar Smart Pairing (Smart
parning)-funktionen i LG SmartThinQ-appen
och sedan sätter på torktumlaren efter det
att tvättmaskinen har använts kommer ett
rekommenderat torkningsprogram automatiskt
att väljas.
1
Tryck på knappen Ström.
2
För in tvätten i trumman.
3
Tryck på och håll ned knappen Anti Crease
(Skrynkelborttagning) i 3 sekunder för att
aktivera funktionen Remote Start.
4
Starta cykeln via LG SmartThinQ enheten på
din smartphone.
Smart Diagnosis™
Den här funktioner tillhandahåller användbar
information för felsökning och lösningar av
problem för enheten, baserat på användarmönster.
Pushnotifikation
När cykeln avslutas eller om problem uppstår
har du alternativet att få pushnotifikationer på din
smartphone.
Energiövervakning
Torktumlarens energiförbrukning påverkas
av vald cykel och alternativ, vilket innebär att
energiförbrukningen kan variera från en cykel till
en annan.
ANMÄRKNING
• När fjärrstart är aktiverat, kan du starta cykeln
från smartphone-applikationen LG SmartThinQ.
Om cykeln inte startas kommer maskinen
att vänta med att starta cykeln tills den är
frånkopplad från enheten eller fjärrstartläge är
avaktiverat.
• Fjärrstart avaktiveras om luckan öppnas.
Att inaktivera Remote Start:
När Remote Start är aktiverad, trycker du
och håller ned knappen för Anti Crease
(Skrynkelborttagning) i 3 sekunder.
27
SV
Download Cycle (Ladda ned program)
Ladda ner nya och speciella cykler som inte
inkluderas i grundläggande cykler för enheten.
Enheter som har registreras kan ladda ner en
mängd olika speciella cykler som är specifika för
enheten.
Endast en cykel kan lagras på enheten åt gången.
När nedladdningen av cykeln för enheten är klar
behåller produkten den nedladdade cykeln tills en
ny cykel laddas ner.
Trådlös LAN Modul
Specifikationer
Modell
LCW-004
Frekvensområde 2412 till 2472 MHz
Uteffekt(Max)
IEEE 802.11b: 17.82 dBm
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
IEEE 802.11n: 16.61 dBm
Trådlös funktion S/W version : V 1.0
Med hänsyn till användaren bör denna apparat
installeras ochanvändas med ett avstånd på
åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.
Energiförbrukning vid vänteläge
Energiförbrukning vid
vänteläge
0,38 W
Energiförbrukning vid
vänteläge för nätverk
2,0 W
Den tidsperiod efter vilken
energistyrningsfunktionen,
eller en liknande funktion,
automatiskt växlar över
produkten till vänteläge
och/eller frånläge och/
eller det tillstånd som ger
nätverksanslutet vänteläge
20 min.
28
Försäkran om överensstämmelse
Härmed, uppger LG Electronics att
radioutrustningstypen Torktumlare efterlever EUdirektiv 2014/53/EU. Hela texten om EU-direktivet
gällande konformitet finns tillgänglig på följande
internetadress:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederländerna
Information om programvara med
öppen källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du
hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra
öppna källkod-licenser som ingår för den här
produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla
tillhörande licensvillkor, samt information om
garantifriskrivning och upphovsrätt.
LG Electronics tillhandahåller även open sourcekod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker
utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom
kostnad för media, transport och hantering) efter
e-postbegäran till opensource@lge.com.
Detta erbjudande är giltigt under en period av tre
år efter vår sista leverans av produkten. Detta
erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna
information.
SV
Användning av Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ via
kundinformationscentret
Använd denna funktion om du vill att ett av LG
Electronics kundinformationscenter ska ställa en
exakt diagnos i samband med fel eller defekter
på apparaten. Använd endast denna funktion för
att kontakta en servicetekniker, inte under normal
drift.
1
Tryck på knappen Ström för att sätta igång
utrustningen.
• Tryck inte på några andra knappar och vrid
inte på programvalsratten.
2
När instruerad att göra så av kundservice,
placera telefonens munstycke nära Smart
Diagnosis™-logotypen.
ANMÄRKNING
• Funktionen Smart Diagnosis™ är beroende av
telefonlinjens ljudkvalitet.
• Kommunikationsprestandan förbättras och
servicen blir effektivare om en hemtelefon
används.
• Om dataöverföringen för Smart Diagnosis™
fungerar dåligt på grund av dålig ljudkvalitet
är det inte säkert att bästa möjliga Smart
Diagnosis™ erhålls.
x.
Ma
mm
0
1
3
Tryck och håll in knappen More Time
(Mer Tid) under 3 sekunder samtidigt som
telefonens mikrofondel hålls mot logotypen
eller knappen Ström.
4
Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har
slutförts. Återstående tid för dataöverföringen
visas.
• För bästa resultat, flytta inte telefonen när
tonerna överförs.
• Om serviceteknikern inte lyckas registrera
data på korrekt sätt kan du bli ombedd att
försöka igen.
5
Återuppta samtal med serviceteknikern när
nedräkningen är klar och tonerna har upphört.
Serviceteknikern kommer nu att kunna hjälpa
dig genom att använda informationen som
överförts för analys.
29
UNDERHÅLL
SV
VARNING
• Dra ut elkontakten innan apparaten rengörs. Om du inte drar ur kontakten kan det orsaka elektriska
stötar.
Rengöring efter varje
torkning
• Öppna det andra luddfiltret.
Rengöring av luddfiltret
Rengör luddfiltret efter varje torkprogram.
Rengöring av luddfiltret kommer att minska
torktiden och energiförbrukningen.
1
Öppna luckan.
2
Ta bort det första luddfiltret.
3
Ta bort det andra luddfiltret.
4
Öppna båda luddfilter och ta bort allt ludd.
• Öppna det första luddfiltret.
30
5
Skölj bort luddet under varmt, rinnande vatten.
6
Torka luddfiltren helt, stäng dem och sätt i
båda luddfiltren.
ANMÄRKNING
• Ta bort fukt från nätet. Annars kan luddfiltret
sättas igen på grund av vattenfilm och
apparaten kanske inte fungerar.
• Om luddfiltret inte sitter i apparaten, kan du inte
använda apparaten.
SV
Tömma vattenbehållaren
Kondenserat vatten samlas upp i vattenbehållaren.
Töm vattenbehållaren efter varje användning.
Om du inte gör detta kommer det att påverka
torkeffekten.
Om vattenbehållaren är full lyser ikonen E och en
summer låter medan apparaten är i drift. Om detta
skulle inträffa måste vattenbehållaren tömmas
inom den närmaste timmen.
1
FÖRSIKTIGHET
• Torka inte av fuktgivaren med slipande material.
Rengör alltid givaren med en grov svamp.
Dra ut vattenbehållaren.
Periodvis rengöring av
apparaten
2
Töm vattenbehållaren i handfat.
Rengöring av ventilationsgallret
för kalluft
Dammsug ventilationsgallret för kalluft 3-4 gånger
om året för att se till att det inte finns någon
ansamling av ludd eller smuts som kan orsaka ett
felaktigt luftflöde.
3
Skjut tillbaka den i apparaten.
4
Tryck på knappen Start/Paus.
Torka av fuktgivaren
Denna enhet känner av tvättens fukthalt under
drift, vilket innebär att den måste rengöras
regelbundet för att ta bort eventuell ansamling av
kalkavlagringar på givarens yta.
Torka av givarna inne i trumman.
ANMÄRKNING
• Varm luft blåses ut genom ventilationsgallret.
• Tillräcklig rumsventilation bör ges för att undvika
återflöde av gaser in i rummet från enheter med
andra bränslen som t.ex. öppna spisar.
31
FELSÖKNING
SV
Att använda din apparat kan leda till fel driftavbrott. Förjande tabell innehåller möjliga orsaker och
information om hur man kvitterar ett felmeddelande eller driftavbrott. Vi rekommenderar att du läser igenom
tabellen nedan noga för att minimera både förlorad tid och eventuella utgifter som kan uppstå när du
kontaktar LG Electronics servicecenter.
Innan du ringer efter service
Tvättmaskinen är försedd med ett automatiskt felövervakningssystem som identifierar och diagnostiserar
problem på ett tidigt stadium. Om tvättmaskinen inte fungerar korrekt eller inte alls, kontrollera följande
innan du kontaktar LG Electronics servicecenter.
Felmeddelande
Indikation
Möjlig orsak och lösning
dE
DÖRRFEL
Luckan har öppnats medan maskinen är i drift eller apparaten drivs utan
att luckan har stängts ordentligt.
• Stäng luckan helt.
• Ring efter service om dE inte frigörs.
dE4
DÖRRFEL
Dörrens upptäckta strömbrytare fungerar inte som det ska.
• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
tE1 tEz tE4
TEMPERATURFEL
Temperaturgivaren fungerar inte.
• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
F1
TEMPERATURFEL
Temperaturen inuti trumman har plötsligt stigit.
• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
LE1
MOTORLÅSNINGSFEL
Motorn har plötsligt stannat.
• Kontrollera om mängden tvätt är större än högsta tillåtna
laddningskapaciteten.
• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
LEz AE
KOMPRESSORFEL
Kompressorn har plötsligt stannat.
• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
OE
AVLOPPSPUMPFEL
Avloppspumpmotorn fungerar inte.
• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
Den omgivande temperaturen för installation är under noll.
• Den rekommenderade omgivande temperaturen under installationen är 5 35 °C.
32
SV
Drift
Indikation
Apparaten startar inte.
Möjlig orsak och lösning
Strömkabeln är inte korrekt ansluten.
• Se till att kontakten är ordentligt ansluten till ett jordat uttag som matchar
apparatens märkplåt.
Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott
har inträffat.
• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring
med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska det
korrigeras av en behörig elektriker.
Apparaten värms inte
upp.
Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott
har inträffat.
• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring
med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska det
korrigeras av en behörig elektriker.
Vatten läcker.
Vattenbehållarens slang eller avloppsslangen är inte korrekt ansluten.
• Anslut vattenbehållarens slang eller avloppsslangen korrekt.
Luckan stängs medan tvätt eller främmande föremål fastnar i luckan.
• Kontrollera om tvätt eller främmande föremål har fastnat i luckan innan
du använder apparaten. Om vatten läcker kontinuerligt, kontakta LG
Electronics kundinformationscentrum.
Maskinen arbetar och
pausar av sig själv
efter torkprogrammet.
Det är så här anti crease-alternativet fungerar.
• Se till att anti crease-alternativet har ställts in. Funktionen är designad för
att förebygga veck som uppstår när tvättmaskinen inte töms omedelbart
efter torkprogrammet. När funktionen ställts in körs maskinen i 10 sekunder
och pausas i 5 minuter. Funktionen går i upp till 2 timmar.
Prestanda
Indikation
Kläderna tar för lång
tid att torka.
Möjlig orsak och lösning
Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott
har inträffat.
• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring
med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska det
korrigeras av en behörig elektriker.
Apparaten är överbelastad.
• Dela upp extra stora tvättar i mindre tvättar för bättre torkprestanda och
effektivitet.
Apparaten är underbelastad.
• Om du torkar en mycket liten tvätt, lägg till några extra föremål för att
säkerställa korrekt tumlingsverkan. Om tvätten är mycket liten och du
använder programmet Sensor Dry (Givartorrt) kan den elektroniska
styrningen inte riktigt känna av tvättens torrhetsgrad och kan stängas av för
tidigt. Använd Timed Drying (Tidsinställd torkning) torkprogram eller lägg till
några extra våta kläder till tvätten.
33
SV
Indikation
Kläderna tar för lång
tid att torka.
Möjlig orsak och lösning
Tvätten har inte sorterats korrekt.
• Separera tunga föremål från lätta föremål. Större och tyngre föremål tar
längre tid att torka. Lätta föremål i en tvätt med tunga föremål kan lura
givaren eftersom lätta föremål torkar snabbare.
Stor belastning med tunga tyger.
• Tunga tyger tar längre tid att torka eftersom de tenderar att behålla mer
fukt. För att minska och behålla mer konsekventa torktider för stora och
tunga tyger, separera dessa föremål i mindre laster av en konsekvent
storlek.
Apparatens kontrollelement är inte korrekt inställda.
• Använd rätt kontrollinställningar för den typ av tvätt som du torkar. Viss tvätt
kan kräva en justering av torrhetsnivåinställningen för korrekt torkning.
Luddfiltret måste rengöras.
• Ta bort ludd från luddfiltret efter varje cykel. Med luddet borttaget, håll
luddfiltret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt. Med
viss tvätt som producerar stora mängder av ludd, till exempel nya badlakan,
kan det vara nödvändigt att pausa cykeln och rengöra filtret under cykeln.
Torktiden är inte
konsekvent.
Värmeinställningar, tvättmängd eller fukten på kläderna är inte
konsekvent.
• Torktiden för en tvätt kommer att variera beroende på vilken typ av värme
som används (el), tvättens storlek, typ av tyger, klädernas våthetsgrad och
luddfilter. Även en obalanserad tvättbelastning i apparaten kan orsaka dålig
centrifugering, vilket resulterar i blötare kläder som tar längre tid att torka.
Fett eller smutsfläckar
finns kvar på kläderna.
Sköljmedlet används felaktigt.
• När du tvättar tvätt som ska torkas i apparaten, använd korrekt mängd
sköljmedel som rekommenderas av sköljmedlets tillverkare.
Rena och smutsiga kläder torkas tillsammans.
• Använd endast apparaten till rena föremål. Smuts från smutsiga kläder kan
överföra till rena kläder i samma eller senare tvättar.
Kläder var inte ordentligt rengjorda eller sköljda innan de placeras i
apparaten.
• Fläckar på torkade kläder kan vara fläckar som inte togs bort under
tvättprocessen. Se till att kläderna är helt rengjorda eller sköljda enligt
instruktionerna för din tvättmaskin och ditt tvättmedel. Vissa svåra fläckar
kan kräva förbehandling före tvätt.
Kläderna är
skrynkliga.
Kläderna har torkat för länge (övertorkade).
• Övertorkning av en tvätt kan leda till skrynkliga kläder. Prova en kortare
torktid.
Kläderna har lämnats kvar i maskinen för länge efter att cykeln har
avslutas.
• Använd alternativet Anti crease (Skrynkelfritt).
34
SV
Indikation
Möjlig orsak och lösning
Kläderna krymper.
Anvisningarna för klädvård har inte följts.
• För att undvika att kläderna krymper, rådfråga och följ alltid anvisningarna
för textilvård. Vissa tyger kommer naturligt att krympa vid tvätt. Andra tyger
kan tvättas men krymper när de torkas i apparaten. Använd en inställning
med låg eller ingen värme.
Ludd finns kvar på
kläderna.
Luddfiltret har inte rengjorts korrekt.
• Ta bort ludd från luddfiltret efter varje cykel. Med luddet borttaget, håll
luddfiltret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt.
Om det ser smutsigt ut, följ rengöringsanvisningarna. Med viss tvätt
som producerar höga halter av ludd kan det vara nödvändigt att rengöra
luddfiltret under cykeln.
Tvätten har inte sorterats korrekt.
• Vissa tyger är luddproducerande (t.ex. en luddig vit handduk) och bör
torkas separat från kläder som är luddåtdragare (t.ex. ett par svarta
linnebyxor).
Apparaten är överbelastad.
• Dela upp extra stora tvättar i mindre omgångar för torkning.
Näsdukar, papper, etc., har lämnats kvar i fickorna.
• Kontrollera fickor noga före torkning av kläder.
Överskott av statisk
elektricitet i kläderna
efter torkning.
Kläderna har torkat för länge (övertorkade).
• Övertorkning av en omgång tvätt kan orsaka en ansamling av statisk
elektricitet. Justera inställningarna och använd en kortare torktid, eller
använd programmet Sensor Dry (Givartorrt).
Torka syntetmaterial, strykfritt eller syntetiska blandningar.
• Dessa tyger bygger naturligt lättare upp statiska laddningar. Pröva att
använda sköljmedel eller använd en kortare tidsinställning för Timed Drying.
Kläderna har
fuktiga fläckar efter
programmet Sensor
Dry (Givartorrt).
Väldigt stor tvätt eller väldigt liten tvätt. Ett enda stort föremål som t.ex.
en filt eller täcke.
• Om föremål är alltför tätt packade eller för glest kan givaren få problem
med att läsa av tvättens torrhetsnivå. Använd programmet Timed Drying
(Tidsinställd torkning) för mycket små tvättar.
• Stora, skrymmande föremål som t.ex. filtar eller täcken kan ibland svepa
in sig i en tät boll av tyg. De yttre lagren torkar och registreras på givarna,
medan den inre kärnan förblir fuktig. Vid torkning av ett enda skrymmande
föremål kan det hjälpa att pausa cykeln en eller två gånger och arrangera
om föremålet för att veckla upp och avslöja eventuella fuktiga områden.
• För att torka några få kvarvarande fuktiga föremål från en mycket stor tvätt
eller några fuktiga fläckar på ett stort föremål efter att ett program Sensor
Dry (Givartorrt) har slutförts, töm luddfällan, ställ sedan in Timed Drying
(Tidsinställd torkning) torkprogram för att avsluta torkningen av föremålen.
35
SV
Wi-Fi
Indikation
Din hemutrustning
och smartphone är
inte ansluten till Wi-Fi
nätverket.
Möjlig orsak och lösning
Lösenordet för är ogiltigt för den Wi-Fi som du försöker att ansluta till.
• Hitta Wi-Fi-nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det,
registrera därefter din utrustning på LG SmartThinQ.
Mobil-data för din smartphone är påslagen.
• Stäng av din smartphones Mobil-data och registrera utrustningen med
Wi-Fi-nätverket.
Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt.
• Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska
bokstäver och siffror. (Använd inte specialtecken)
Routerns frekvens är inte 2,4 GHz.
• Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern
till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. För att
kontrollera routerns frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routerns
tillverkare.
Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor.
• Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stort kommer signalen
att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern
närmare utrustningen.
36
DRIFTDATA
SV
Produktinformationsblad
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012
Leverantörens namn eller varumärke
Leverantörens modellidentifikation
Nominell kapacitet i kg av bomullstvätt för standardprogram för
bomull vid full belastning
Torktumlartyp
LG Electronics
S0RV708N1W9
RV9DN9029
8 kg
9 kg
Torktumlare med kondens för hushåll
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning ’X’ kWh per år, baserad på 160 torkcykler med
standardprogram bomull vid full och halv maskin och förbrukning
i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel
beror på hur maskinen används.
A+++
176 kWh/år
194 kWh/år
Automatisk torktumlare
Ja
Tilldelad ett "EU-miljömärke" i enlighet med förordning (EG) nr
66/2010
Nej
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid full
belastning (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid halvfull
belastning (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Strömförbrukning i frånläge för standardprogram för bomull vid
full belastning (Po)
0,18 W
0,18 W
Strömförbrukning i viloläge för standardprogram för bomull vid
full belastning (Pl)
0,18 W
0,18 W
Varaktighet för viloläge (Tl)
10 min
10 min
Programmet " Cotton (Bomull) + Cupboard (Skåptorrt) + Energy (Energi) " vid full eller delvis fylld
maskin är standardtorkprogrammet till vilken informationen på etiketten och faktabladet hänvisar. Detta
program är lämpligt för torkning av normal blöd bomullstvätt och det mest effektiva programmet vad
gäller energiförbrukning vid torkning av bomullstvätt.
Den vägda programtiden (Tt) för "standardprogram för bomull vid
full och halvfull belastning"
150 min
169 min
Programtid för "standardprogram för bomull vid full belastning"
(Tdry)
196 min
230 min
Programtid för "standardprogram för bomull vid
halvfullbelastning" (Tdry1/2)
115 min
124 min
Kondensationseffektivitetsklass ’X’ på en skala från G (minst
effektiv) till A (effektivast)
A
Genomsnittlig kondenseffektiviteten Cdry torr för standardprogram
för bomull vid full belastning
91 %
91 %
Genomsnittlig kondenseffektiviteten Cdry1/2 för standardprogram
för bomull vid halvfull belastning
91 %
91 %
37
SV
Den vägda kondenseffektiviteten (Ct) för "standardprogram för
bomull vid full och halvfull belastning"
Ljudeffektnivån
Free Standing (Fristående)
38
91 %
91 %
62 dB(A)
62 dB(A)
Anteckningar
Anteckningar
Anteckningar
Anteckningar
BRUKERHÅNDBOK
TØRKETROMMEL
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil
forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert.
Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig
referanse.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Denne håndboken kan inneholde bilder eller
innhold som er forskjellig fra modellen du har
kjøpt.
Denne håndboken kan endres av
produsenten.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER....................................................3
LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER MASKINEN���������������������3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER.......................................................3
TENK PÅ MILJØET............................................................................................9
MONTERING..................................................................................10
Deler og spesifikasjoner...................................................................................10
Krav til installasjonssted................................................................................... 11
Bring apparatet i vater......................................................................................12
Instruksjoner for stabling..................................................................................14
BRUK.............................................................................................16
Bruksoversikt....................................................................................................16
Sortering av tøyet.............................................................................................17
Kontrollpanel....................................................................................................18
Programtabell...................................................................................................20
Alternative programmer og tilleggsfunksjoner..................................................24
SMARTFUNKSJONER..................................................................26
Bruk av LG SmartThinQ-applikasjonen...........................................................26
Bruk av Smart Diagnosis™..............................................................................29
VEDLIKEHOLD..............................................................................30
Rengjøring etter hvert bruk..............................................................................30
Periodisk rengjøring av apparatet....................................................................31
FEILSØKING..................................................................................32
Før du ringer etter service................................................................................32
DRIFTSDATA.................................................................................37
Produktmikrokort..............................................................................................37
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
NO
LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER
MASKINEN
De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett
fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet
nedenfor.
Advarsler
Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk
som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og
følg instruksjonene for å unngå fare.
ADVARSEL
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for
alvorlige personskader eller dødsfall.
FARE
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for
mindre personskader eller skader på produktet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL
For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk
støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du
følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
Barn i husholdningen
Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn)
med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller
kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon
om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.
3
NO
For bruk i Europa:
Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn, eller har fått
informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene
dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
Barn som er mindre enn tre år må holdes på avstand med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Montering
• Påse at apparatet installeres, jordes og tilpasses på riktig måte av en
kvalifisert serviceperson i henhold til instruksene for installasjon.
• Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det
skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler,
inkludert en skadet ledning eller støpsel.
• Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som
holder produktet på en sikker måte.
• Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer
eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt
for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller
temperaturer under frysepunktet.
• Stram avløpsslangen for å unngå at den løsner..
• Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må
du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
• Ikke koble produktet til stikkontakter med flere uttak, skjøteledninger
eller adaptere.
• Artikler som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler,
gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller
hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i apparatet.
4
NO
• Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør
eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik
måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
• Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil
jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste
motstand for strømmen.
• Dette produktet er utstyrt med en strømledning som har
utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en
passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale
forskrifter og bestemmelser.
• Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk
støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du
er i tvil om apparatet er riktig jordet.
• Ikke modifiser strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke
passer i kontakten, må du få en riktig veggkontakt installert av en
autorisert elektriker.
• Enheten må ikke få strømforsyning gjennom en ekstern bryterenhet,
f.eks. et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av.
Bruk
• Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke
bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene produktet.
• Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og
servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er
godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte
fabrikkdeler.
• Hold området under og rundt apparatet fritt for antennelige materialer
som lo, papir, filler, kjemikalier osv.
• Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
5
NO
• Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren
eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre ødeleggelser eller
personskader.
• Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til
trommelen har stanset helt.
• Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket
i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av
antennelige eller eksplosive stoffer (som voks, olje, maling, bensin,
avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, vegetabilsk olje,
matolje osv.). Feilaktig bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
• Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics
kundeinformasjonssenter.
• Ikke press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
• Bruk nye slangesett eller slangesettene som fulgte med apparatet.
Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekkasje og påfølgende
skade på eiendom.
• Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
• Ikke bruk brannfarlige gasser og antennelige stoffer (benzen, bensin,
tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
• Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om
vinteren, må den bare brukes etter tining.
• Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
• Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
• Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på
den.
Vedlikehold
• Sett støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er
fjernet.
• Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du
kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra
strømforsyningen.
• Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre
det.
6
NO
• Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak i
støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
Teknisk sikkerhet ved bruk av tørketrommelen
ADVARSEL – For å unngå brann
Brannfare og lett antennelige materialer
• Sørg for at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet eller i den
innebygde strukturen er dekket til. Dersom de er det, kan dette føre til
brann.
• Dette apparatet inneholder R290 – et miljøvennlig, men lett
antennelig kjølemiddel. Sørg for å ikke skade kjølemiddelkretsen, og
hold åpne flammer og antenningskilder borte fra apparatet.
• Ikke tørk uvaskede plagg i maskinen.
• Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i
instrukser på tøymykneren.
• Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
• Stopp aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet, med
mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at varmen
spres.
• Apparatet må ikke brukes til artikler som er blitt renset med
industrielle kjemikalier.
• Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje,
aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks
og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde
vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
• Ikke drikk det kondenserte vannet. Dette kan føre til matbårne
sykdommer.
• Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en
autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å
unngå en farlig situasjon.
• Lofilteret må rengjøres ofte.
• Pass på at det ikke samler seg lo rundt apparatet.
7
NO
• Ikke sprut tørrengjøringsmidler direkte på enheten eller bruk enheten
til å tørke klær som er påført tørrengjøringsmiddel.
• Ikke tørk klær med oljeflekker i trommelen. Oljer (inkludert spiselige
oljer) som er sølt på klær, kan ikke fjernes helt selv etter vasking med
vann.
• Enheten må ikke få strømforsyning gjennom en ekstern bryterenhet,
f.eks. et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av.
• Ta klærne ut av apparatet straks tørkingen er fullført eller strømmen
slås av under tørkeprosessen. Hvis du etterlater klær som har
blitt tørket i trommelen, kan dette føre til brann. Klær kan være
brannfarlige like etter at de er tatt ut av apparatet etter tørking. Ta
klærne ut umiddelbart etter tørking og heng dem deretter opp eller
legg dem flatt, slik at de blir avkjølt.
Deponering
• Før et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen
rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
• Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn
ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
• Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å
unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.
8
NO
TENK PÅ MILJØET
Avhending av gamle apparater
• Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at
kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal
kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den
kommunale resirkuleringen.
• Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer,
så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet
bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for
miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde
gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere
andre produkter og andre verdifulle materialer som kan
resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
• Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte
produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens
avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte
innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest
oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/
global/recycling.
Denne tørketrommelen inneholder kjølemiddelgasser
R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermetisk lukket system.
9
MONTERING
NO
Deler og spesifikasjoner
MERK
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre apparatets kvalitet.
Front
a
b
c
Vannbeholder
Kontrollpanel
Dør
Tilbehør
Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter eller besøk LGs nettsted http://www.LG.com for
kjøp.
a
a
b
c
10
b
Kondenserende avløpsslange og slangeholder
Tørkehylle
Monteringssett
c
NO
Spesifikasjoner
Modell
S0RV708N1W9
RV9DN9029
Strømforsyning
220 - 240 V~, 50 Hz
Størrelse
600 mm (B) x 690 mm (D) x 850 mm (H)
Maskinens vekt
56 kg
Tillatt temperatur
5–35 °C
Maks. kapasitet
8 kg
Krav til installasjonssted
MERK
Sjekk følgende informasjon før du installerer
apparatet for å sikre at apparatet installeres på et
egnet sted.
Sted
5 cm
1 cm
9 kg
1 cm
• Jevnt gulv: Tillatt helling under hele apparatet
er 1°.
• Strømuttak: Må være innenfor 1,5 meter på en
av sidene på apparatet.
−− Ikke overbelast veggkontakten med mer enn
ett apparat.
• Ytterligere klaring: Bør ha 5 cm til veggen og 1
cm for bak, høyre og venstre side.
−− Ikke sett eller oppbevar rengjøringsmiddel
oppå apparatet. Disse produktene kan skade
overflaten eller betjeningsknappene.
• Sørg for at det er avstand mellom apparatet og
veggen for å få et best mulig tørkeresultat.
• Ikke monter apparatet der det kan oppstå fare
for frost eller støvdannelse.
• Det kan hende apparatet ikke fungerer ordentlig
eller det kan skades av at kondensert vann
fryser i pumpen eller avløpsslangen.
• Ikke monter produktet ved siden av et apparat
med høy temperatur som f.eks. kjøleskap,
ovn, komfyr o.l. Dette kan føre til dårlig
tørkeresultater og programvarighet, og påvirke
kompressorens funksjon. Apparatet fungerer
best i romtemperatur på 23 °C.
Plassering
• Installer apparatet på et plant, fast gulv.
• Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke
hemmes av tepper, ryer eller annet.
• Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved
å legge deler av tre, kartong eller lignende
materialer under produktet.
• Ikke installer produktet i rom der temperaturen
kan falle under null. Frosne slanger kan
sprekke under trykk. Påliteligheten til den
elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved
temperaturer under frysepunktet.
• Hvis produktet leveres om vinteren og
temperaturene er under null, plasserer du det i
romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
11
NO
• Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for
en tekniker ved eventuelle reparasjoner når
maskinen er ferdig installert.
• Når apparatet er installert, juster alle fire
føtter med en nøkkel for å sikre at apparatet
er stabilt og at det er en klaring på ca. 20 mm
mellom toppen av apparatet og undersiden av
arbeidsbenken.
Bring apparatet i vater
Sjekk vatring
Vatring av apparatet forhindrer unødvendig støy og
vibrasjon. Kontroller om apparatet står helt i vater
etter montering.
• Hvis maskinen vugger når topplaten skyves
diagonalt, juster føttene en gang til.
Krav til ventilasjon
• Krok eller under en benk
−− Sørg for en luftstrøm på 3,17 m3/min
gjennom enheten
• Skap
−− Kabinettdøren må ha 2 (ventilerende)
åpninger, hver med en minimumsåpning på
387 cm2, plassert 8 cm fra bunnen og toppen
av døren.
Justering og vatring av apparatet
Dersom apparatet ikke er helt i vater, kan du vri de
justerbare føttene til apparatet står stabilt.
• Vri de justerbare føttene med klokken for å
heve, eller skru de justerbare føttene mot
klokken for å senke fra front til bakside, fra side
til side og fra hjørne til hjørne.
ADVARSEL
• Unngå å installere produktet i nærheten av en
varmekilde. Baksiden av apparatet må være
godt ventilert. Unnlatelse av å følge disse
instruksjonene kan føre til problemer.
• Apparatet skal ikke installeres ved siden av et
kjøleapparat.
• Apparatet er ikke laget for maritimt bruk eller til
bruk i mobile installasjoner som campingvogner,
fly osv.
Elektrisk tilkobling
• Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt adapter.
• Ta alltid ut støpselet etter bruk.
• Koble apparatet til en jordet stikkontakt
i overensstemmelse med gjeldende
bestemmelser for kabelføring.
• Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett
å komme til.
12
Reversere døren
Du kan reversere døren etter behov.
ADVARSEL
• Ikke reverser døren mens apparatet er plassert
oppå en vaskemaskin.
• Få en assistent til å støtte dørens vekt før du
fjerner hengselskruene. Døren kan falle på
gulvet på grunn av vekten.
• Av sikkerhetsårsaker må to eller flere personer
samarbeide om å reversere døren.
MERK
• Utseendet til skruene varierer og skruene må
settes inn forskjellig avhengig av posisjonen.
Sørg for at riktig skrue er valgt før du strammer.
NO
1
Åpne døren og fjern 2 skruer fra dørhengslet
(a). Etter å ha fjernet skruene, sett døren
forsiktig ned fra skapet (b) med forsiden ned
mot gulvet.
4
Bytt posisjonen mellom hengselen (c) og
dørlåsen (d) og skru deretter skruene inn i
omvendt rekkefølge.
• Stram skruene i riktig posisjon som henvist
i trinn 2 til 4.
d
ADVARSEL
• Fjern den nedre skruen først. Døren kan falle på
gulvet på grunn av vekten og døren kan pådra
seg skade.
2
5
c
Fjern dørsperren (e) fra apparatet ved å
fjerne 2 skruer og monter de på motsatt side.
Fjern 8 skruer fra hengselen (c) på døren.
• Det er 6 skruer foran og 2 skruer på siden.
c
3
Fjern de 3 skruene fra dørlåsen (d) som er
festet mellom døren og hengselen, og fjern
deretter skruen som er festet på dørkroken.
d
13
NO
6
Fjern de 2 dekorative skruene fra apparatet og
monter de på motsatt side.
a
b
7
Installer døren med skruene fjernet i trinn 1 og
kontroller at døren kan lukkes.
Tørketrommel
LG-vaskemaskin
Denne tørketrommelen kan kun stables på
toppen av en LG-vaskemaskin. Ikke prøv å stable
tørketrommelen på noen annen vaskemaskin, da
det kan føre til uhell, personskade eller skade på
eiendom.
Størrelse på vaskemaskinens
topplate
550 mm
600 mm
Form og
monteringsretning
Instruksjoner for stabling
Tørketrommelen kan plasseres oppå en
vaskemaskin fra LG og festes med et stablesett.
Denne installasjonen må utføres av en kvalifisert
serviceperson for å sikre at installasjonen utføres
riktig.
Monteringssett
Du trenger LG-stablesett for å stable denne
tørketrommelen.
Installasjonsprosedyre
ADVARSEL
• Feil installasjon kan forårsake alvorlige ulykker.
• Vekten av apparatet og høyden av
installasjonen gjør stablingen for risikabel for
kun én person. Prosedyren skal utføres av to
eller flere kvalifiserte servicepersoner.
• Apparatet er ikke egnet til en innebygget
installasjon. Ikke installer det som et innebygget
apparat.
• Ikke bruk apparatet hvis det ikke er stablet
ordentlig.
1
14
Plasser LG-tørketrommelen på LGvaskemaskinen.
NO
2
Fjern de to skruene fra bunnen av det
bakre dekselet på hver side, som vist på
illustrasjonen nedenfor.
1
Fjern anti-tilbakeslagslokket(a) og
vannbeholderslangen(b) fra koblingssettet.
b
a
3
Juster hullene til stablesettet og hullene på det
bakre dekselet.
• 3-1) 600 mm
2
Fest anti-tilbakeslagslokket(a) på toppen av
koblingssettet, og koble til avløpsslangen(c)
på motsatt side av koblingssettet.
a
c
• 3-2) 550 mm
FARE
• Det kan hende drenering ikke fungerer som
tiltenkt hvis slangen er installert på en måte som
gjør at den er bøyd eller klemt.
4
Fest de to skruene som tidligere ble fjernet fra
tørketrommelen, til stablesettet.
5
Bruk de fire skruene i tilbehørsesken (16 mm)
til å montere vaskemaskinens bakre deksel
med stablesettet.
6
Prosedyren for motsatt side er den samme.
MERK
• Det er mulig å montere avløpsslangen selv om
apparatet ikke er stablet på vaskemaskinen.
Installering av avløpsslangen
Vanligvis pumpes kondensert vann opp til
vannbeholderen der vannet samles opp til det
tømmes for hånd. Vannet kan også tømmes ut
direkte i et vannuttak, spesielt når tørketrommelen
er stablet oppå en vaskemaskin. For et
tilkoblingssett for hovedavløpsslangen er det bare
å endre vannets bane og omdirigere dreneringen
som forklart nedenfor:
15
BRUK
NO
Bruksoversikt
Bruk av apparatet
Før den første syklusen setter du apparatet til å
tørke i fem minutter for å varme opp trommelen.
Åpne døren mellom tøyet de første par gangene
du bruker apparatet for å bli kvitt lukt i apparatet.
1
FARE
• Påse at klær ikke havner mellom døren og
gummipakningen.
3
Slå på strømmen.
• Trykk på Strom-knappen. Indikatorikonet
over knappen lyser opp og viser at
apparatet er klart til bruk.
4
Velg det tørkeprogrammet du ønsker.
• Du kan velge et program ved å vri
programvelgeren til ønsket program vises.
• Hvis du trykker på Start/Pause-knappen
uten å velge et program først, vil apparatet
starte Cotton (Bomull)-programmet. Se
programtabell for mer detaljert informasjon.
5
Trykk på Start/Pause-knappen.
• Når du trykker på Start/Pause-knappen,
starter apparatet en 10 sekunders
ventilering av trommelen for å gjøre
apparatet klart til tørkeprogrammet.
6
Etter syklusen er ferdig, åpner du døren og tar
ut tøyet.
7
Slå av apparatet.
• Trykk på Strom-knappen.
Påse at lofilter og vannbeholder er rene.
• Lofilteret befinner seg på innsiden av
dørkanten. Det må rengjøres før hver
tørkesyklus.
• Åpne døren og påse at lofilteret er rent.
Rengjør lofilteret hvis det ikke er rent.
• Kontroller også om vannbeholderen
må tømmes – slik oppnår du optimalt
tørkeresultat.
ADVARSEL
• Ikke drikk det kondenserte vannet.
MERK
• I enkelte tilfeller kan LED-vinduet vise E (tøm
vann-symbol) og apparatet kan stoppe fordi
vannbeholderen er full.
2
16
Legg tøyet inn i trommelen etter du har sortert
det.
• Klærne skal sorteres etter tekstiltype og
tørrhetsnivå, og alle snører og belter skal
knytes godt sammen før tøyet legges inn
i trommelen. Trykk tøyet bakover, slik at
det holder avstand fra dørens pakning.
Hvis ikke kan dørens pakning og klærne bli
ødelagt. Lukk døren.
NO
FARE
• Vær forsiktig! Trommelen kan fortsatt være
varm.
• Apparatet skal ikke brukes til andre formål enn
det som det ble utformet for.
MERK
• Den siste delen av tørkesyklusen gjennomføres
uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene
skal bli liggende ved en temperatur som gjør at
de ikke blir ødelagt.
• En høy omgivelsestemperatur og et lite rom kan
både redusere tørketid og energiforbruk.
Sortering av tøyet
Alle klær har en vaskelapp, så det anbefales at du
tørker klærne i henhold til vaskelappen.
Kærne må også sorteres i forhold til størrelse og
tekstiltype.
For å få best mulig tørkeresultat og effektiv
energiforbruk, må du ikke overbelaste apparatet.
Ullplagg
• Tørk ullplagg på Ull-programmet. Påse at du
følger symbolene på vaskelappen først. Ull kan
ikke tørkes helt fra syklusen, så ikke gjenta
tørking av ull. Strekk ullplaggene til deres
opprinnelig form, og tørk dem flattliggende.
Gummi og plast
• Ikke tørk noe som er laget av, eller som
inneholder gummi eller plast, slik som:
−− Forklær, smekker og stoltrekk
−− Gardiner og bordduker
−− Badematter
Glassfiber
• Ikke tørk glassfiberplagg i apparatet.
Glasspartikler som er etterlatt i apparatet kan
sette seg fast i klærne neste gang det brukes.
Ikonet
Beskrivelse
Tørk
Tørk i trommel
Permanent press /
krøllebestanding
Finvask
Må ikke tørkes i tørketrommel
Ikke tørk
Høy varme
Middels varme
Vevde og løkkestrikkede
materialer
• Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan
krympe, avhengig av kvaliteten.
Lav varme
Ikke noe varme/luft
Tørkestativ/heng til tørk
Stoffer som ikke skal strykes og
syntetiske stoffer
• Ikke overbelast apparatet. Ta ut plagg som ikke
skal strykes så snart apparatet stanser for å
redusere krølling.
Dryppes tørr
Tørkes flatt
I skyggen
Babytøy og nattøy
• Sjekk alltid vaskelappen.
17
NO
Kontrollpanel
Kontrollpanel-funksjoner
a
Strøm-knapp
• Trykk på Strom-knappen for å slå apparatet av og på.
• Trykk på Strom-knappen for å avbryte Delay End (Tidsforsinkelse)-funksjonen.
b
Programvelger
• Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klær.
• Lampen vil tennes for å angi valgt program.
c
Start/Pause-knapp
• Start/Pause-knappen brukes for å starte eller pause en tørkesyklus.
• Når apparatet er satt i Pause, slås strømmen automatisk av etter 14 minutter.
d
Ytterligere programknapper
• Bruk disse knappene for å velge ønskede alternativer for det valgte programmet.
• For å bruke fjernstartsfunksjonen, se SMARTFUNKSJONER.
e
Indikatorer for tørkesykluser
• De ulike indikatorikonene lyser ut i fra hvilken syklus som er aktiv.
−− @: Dette ikonet lyser når apparatet er i tørkemodus.
−− -: Dette ikonet lyser når apparatet er i strykevennlig tørking-modus.
−− +: Dette ikonet lyser når apparatet er i skaptørr-modus.
−− =: Dette ikonet lyser når apparatet er i nedkjølingsmodus.
18
NO
Display
K
Dette ikonet indikerer at lofilteret må rengjøres eller settes på plass.
• Rengjøringsvarsel: Når du trykker på knappen Strom, vil ikonet vises.
• Plasseringsmelding: Når lofilteret ikke er satt inn, vises ikonet og apparatet vil ikke fungere.
E
Ikonet viser også om vannbeholderen må tømmes eller om den er full.
• Tømmemelding: Når du trykker på Strom-knappen, vises dette ikonet.
• Varsel om at vann er påfylt: Dette ikonet vises med en pipelyd mens apparatet er i bruk.
I
Dette ikonet indikerer den automatiske rengjøringsstatusen til kondensatoren. Ikonet vises under
vannsprut i kondensatoren.
19
NO
Programtabell
Veiledning for tørkeprogram-sensor
Maksimal kapasitet
for tøymengde*1
Program
Cotton (Bomull)
Dry Level
(Tørrhetsgrad)
• Klestype
• Detalj
Extra (Ekstra tørt)
• Håndklær, morgenkåper og sengetøy
• For tykke og vatterte tekstiler
8 kg / 9 kg
Cupboard (Skaptørt)
• Badehåndklær, kjøkkenhåndklær, undertøy og bomullssokker
• For tekstiler som ikke må strykes
Iron (Stryketørt)
• Sengetøy, duker, håndklær, t-skjorter, pologensere og arbeidsklær
• For tekstiler som må strykes
Merknad for
testinstitutter
• Still inn programmet på Cotton (Bomull) + Cupboard (Skaptørt) +
Energy (Energi) (full og halv maskin) for test i henhold i overensstemmelse
med EN61121 og direktiv 932/2012.
• Cotton (Bomull) + Cupboard (Skaptørt) + Energy (Energi) er det mest
effektive programmet etter testbetingelsene foreslått av EN61121 og direktiv
932/2012.
• Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde,
vannhardhet og temperatur på vanninntak.
*1: Maksimal tøymengde kan avhenge av modellen du kjøpte.
Maksimal kapasitet
for tøymengde
Program
Mixed Fabric (Blandet stoff)
Dry Level
(Tørrhetsgrad)
• Klestype
• Detalj
Extra (Ekstra tørt)
• Sengetøy, duker, treningstøy, anorakker og tepper
• For tykke og vatterte tekstiler som ikke må strykes
Cupboard (Skaptørt)
• Skjorter og bluser
• For tekstiler som ikke må strykes
Iron (Stryketørt)
• Bukser, kjoler, skjørt og bluser
• For tekstiler som må strykes
20
4 kg
NO
Maksimal kapasitet
for tøymengde
Program
Easy Care (Syntetisk)
Dry Level
(Tørrhetsgrad)
• Klestype
• Detalj
Cupboard (Skaptørt)
• Skjorter, t-skjorter, bukser, undertøy og sokker
• For polyamid, akryl og polyester som ikke må strykes
Iron (Stryketørt)
• Skjorter, t-skjorter, undertøy, anorakker og sokker
• For polyamid, akryl og polyester som må strykes
Program
Duvet (Dyne)
Klestype
Sengetøy, laken
Detalj
For større plagg
Program
Towels (Håndklær)
Klestype
Håndkler, putetrekk
Detalj
For bomullstekstiler som ikke må strykes
Program
Speed 30 (Hurtig 30min)
Klestype
Små og lette gjenstander mindre enn 3ea.
Detalj
For små mengder med polyamid-, akryl- og polyestergjenstander
Program
Allergy Care (Allergi)
Klestype
Bomull, undertøy, sengetøy og babyklær
Detalj
Bidrar til å fjerne allergener som midd
Program
Delicates (Skånsom)
Klestype
Silke, fintekstiler og undertøy
Detalj
For tekstiler som er følsomme ovenfor varme, slik som syntetiske tekstiler
Program
Wool (Ull)
Klestype
Wool (Ull)
Detalj
For ulltekstiler
Program
Sportswear (Treningstøy)
Klestype
Fotballutstyr og treningstøy
Detalj
For polyester
3,5 kg
Maksimal kapasitet
for tøymengde
2,5 kg
Maksimal kapasitet
for tøymengde
4,5 kg
Maksimal kapasitet
for tøymengde
1 kg
Maksimal kapasitet
for tøymengde
1 kg
Maksimal kapasitet
for tøymengde
1,5 kg
Maksimal kapasitet
for tøymengde
1 kg
Maksimal kapasitet
for tøymengde
2 kg
21
NO
Veiledning for Tidsbestemt tørkeprogram
Maksimal kapasitet
for tøymengde
–
Maksimal kapasitet
for tøymengde
–
Maksimal kapasitet
for tøymengde
–
Program
Rack Dry (Tørkehylle)
Klestype
Silke, ull, klær som krever finvask
Detalj
Oppfrisker klærne uten tromling
Program
Cool Air (Kald luft)
Klestype
Alle tekstiler som trenger en oppfriskning
Detalj
Tromler uten varme
Program
Warm Air (Varm luft)
Klestype
Badehåndklær, badekåper, kluter og vatterte tekstiler i akryl
Detalj
Små plagg og fuktige klær, hverdagsplagg som er egnet til varmetørking
FARE
• Dersom mengden er mindre enn 1 kg, bruker du programmet Warm Air (Varm luft) i Tidsinnstilt
tørk. Ullplagg skal tørkes med Wool (Ull)-programmet, og varmeømfintlige tekstiler, deriblant silke
og undertøy, skal tørkes med Delicates (Skånsom)-programmet. Vær oppmerksom på å overholde
anbefalte tøymengde når du velger program. Hvis ikkekan klærne bli ødelagt.
MERK
• Det er egnet til å tørke normal våtvask av bomull og er det mest effektive programmet når det gjelder
energiforbruk ved tørking av våtvask av bomull.
• Hvis produktet er installert som bygget under, kan dette redusere ytelsen.
• Hvis klesvasken ikke sentrifugeres på høy hastighet under vasking, øker energiforbruket og tørketiden.
22
NO
Valgfrie alternativer for tørking
Program
Program
Cotton (Bomull)
Mixed Fabric
(Blandet stoff)
Easy Care
(Syntetisk)
EcoHybrid (EcoHybrid)
Dry Level
(Tørrhetsgrad)
Av
Energy (Energi)
Time (Tid)
Extra (Ekstra tørt)
#
#
Cupboard
(Skaptørt)
#*1
#
Iron (Stryketørt)
#
#
Extra (Ekstra tørt)
#
#
Cupboard
(Skaptørt)
#
#*1
Iron (Stryketørt)
#
#
Cupboard
(Skaptørt)
#
#*1
Iron (Stryketørt)
#
#
Duvet (Dyne)
–
#*1
Towels
(Håndklær)
–
#*1
Speed 30
(Hurtig 30min)
–
#*1
Allergy Care
(Allergi)
–
#*1
Delicates
(Skånsom)
–
#*1
Wool (Ull)
–
#*1
Sportswear
(Treningstøy)
–
#*1
Rack Dry
(Tørkehylle)
–
#*1
Cool Air (Kald luft)
–
Warm Air
(Varm luft)
–
#*1
#*1
#
*1: Dette valget er automatisk inkludert i programmet og kan ikke fjernes.
23
NO
Alternative programmer og
tilleggsfunksjoner
Dry Level (Tørrhetsgrad)
Delay End (Tidsforsinkelse)
1
Slå på apparatet.
Den lar deg utsette sluttidspunktet for
tørkesyklusen fra 3 timer til 19 timer.
2
Velg et program.
1
Slå på apparatet.
3
2
Velg et program.
Velg tørrhetsnivå ved å trykke på
Dry Level (Tørrhetsgrad)-knappen gjentatte
ganger.
3
Trykk på Delay End (Tidsforsinkelse)knappen.
EcoHybrid (EcoHybrid)
4
Angi time(r) for tidsforsinkelse ved å trykke
på More Time (Mer tid), Less Time (Mindre
tid)-knappen.
Den gir deg muligheten til å spare energi eller tid.
• Energy (Energi): Energisparingsalternativer.
• Time (Tid): Tidssparingsalternativer.
5
Trykk på Start/Pause-knappen.
Anti Crease (Anti-krøll) _
Den gjør det mulig å unngå folder som dannes
når tøyet ikke blir tatt ut umiddelbart etter
tørkesyklusen.
Når funksjonen er slått på, lyser en lampe
for å vise at antikrøll-funksjonen er på, og
tørketrommelen veksler mellom å gå i 10 sekunder
og ta pause i 5 minutter. Funksjonen slår seg
automatisk 2 timer etter at tørkesyklusen er ferdig.
For å slå av funksjonen, trykk Anti Crease (Antikrøll) knappen før du starter en tørkesyklus.
MERK
• Når funksjonen er stilt inn, kommer det frem et
rektangel med en stiplet linje på LCD-skjermen.
• Hvis du åpner døren før tørkesyklusen
begynner, slår funksjonen seg av. Slå
funksjonen på igjen.
• Når funksjonen er stilt inn, er det kun Strom
knappen som virker.
Beep On/Off (Pip (lyd) Av/På) q
Den lar deg slå pipelyden på og av.
24
Den lar deg velge tørrhetsnivå for
tørkeprogrammet.
Favorite (Favoritt)
Den lar deg lagre et tilpasset tørrprogram for
fremtidig bruk.
1
Slå på apparatet.
2
Velg et program.
3
Velg et alternativt program eller
tilleggsfunksjoner. (Anti Crease (Anti-krøll),
EcoHybrid (EcoHybrid) osv.)
4
Trykk og hold inne
Favorite (Favoritt)-knappen i 3 sekunder.
Det egendefinerte tørrprogrammet er nå lagret
for fremtidig bruk. For å gjenopprette det
egendefinerte programmet, trykk på knappene
Favorite (Favoritt) og Start/Pause.
Drum Light (Trommelbelysning)
Mens apparatet er i gang, er det mulig å se inn i
trommelen når du trykker på og holder Dry Level
(Tørrhetsgrad)-knappen i 3 sekunder.
• Lys på: Døren åpnes.
• Lys av: Døren er lukket. Lyset slås av
automatisk.
NO
More Time (Mer tid) / Less Time
(Mindre tid)
Den gir deg mulighet til å øke eller redusere
tørketid når du bruker tørrprogrammet
Rack Dry (Tørkehylle), Cool Air (Kald luft) og
Warm Air (Varm luft).
• Trykk på knappen More Time (Mer tid) for å
øke tørketiden med 5 minutter.
• Trykk på knappen Less Time (Mindre tid) for å
redusere tørketiden med 5 minutter.
Child Lock (Barnesikring)
1
Åpne døren.
2
Sett inn kroken i midten av trommelen.
3
Plasser tørkehyllen på strukturen over lofilteret
og trykk det ned for å feste det.
4
Legg våte plagg oppå stativet. Påse at det er
nok plass rundt plaggene, slik at luften kan
sirkulere.
• Stativet beveger seg ikke, men trommelen
roterer.
5
Lukk døren.
6
Slå på apparatet og velg Rack Dry
(Tørkehylle).
7
Trykk på Start/Pause-knappen.
Den lar deg kontrollere låsing og opplåsing av
kontrollpanelet. Den forhindrer barn i å bytte
vaskesykluser eller betjene apparatet.
Låsing av kontrollpanelet
1
Trykk og hold inne Delay End
(Tidsforsinkelse) og Anti Crease (Antikrøll)-knappen samtidig i 3 sekunder.
2
Du hører en pipelyd og CL dukker opp i
displayet.
• Når Child Lock (Barnesikring) er
aktivert, er alle knappene låst unntatt
Strom-knappen.
MERK
• Barnesikringsfunksjonen vil ikke tilbakestilles
ved å slå av enheten eller fullføre alle
syklusene. Du må deaktivere barnesikringen før
du får tilgang til andre funksjoner.
Låse opp kontrollpanelet
Trykk og hold inne Delay End (Tidsforsinkelse)
og Anti Crease (Anti-krøll)-knappen samtidig i 3
sekunder.
• Du vil høre en pipelyd, og gjenværende tid for
gjeldende program vil vises på displayet.
Rack Dry (Tørkehylle)
Dette programmet er laget for bruk med klesvask
som må tørkes flatt, uten risting, inkludert gensere
og finvask.
For å bruke dette programmet, trenger du en
tørketrommelhylle som er plassert inne i apparatet.
Fjern emballasjen fra hyllen i tørketrommelen før
tørking.
MERK
• Kontroller lofilteret og fjern oppsamlet lo fra
plaggene du har tørket på hyllen.
• More Time (Mer tid) / Less Time (Mindre
tid)-knappene kan benyttes for å finjustere
tørketiden.
25
SMARTFUNKSJONER
Bruk av LG SmartThinQapplikasjonen
Ting du bør sjekke før du bruker
LG SmartThinQ
• For apparater med logoen a eller b.
1
Sjekk avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren (trådløst nettverk).
• Hvis avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren er for stor, vil signalstyrken
bli svekket. Ruteren vil da bruke lengre tid
på registrering av enheten, og installasjonen
kan mislykkes.
2
Skru av Mobildata på smarttelefonen din.
3
Koble smarttelefonen din til den trådløse
ruteren.
26
NO
MERK
• For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at
Wi-Fi (Wi-Fi) f -ikonet på kontrollpanelet lyser.
• Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk.
For å sjekke nettverksfrekvens, kontakter
du Internett-leverandøren eller slår opp i
håndboken for den trådløse ruteren.
• LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med nettverkstilkoblingen eller feil
eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
• Hvis maskinen har problemer med å koble til
WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står
for langt unna ruteren. Kjøp en WiFi-forsterker
(signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets
styrke.
• WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller
kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets
miljø.
• Problemer med nettverksforbindelsen kan
skyldes feil fra internettleverandørens side.
• De trådløse omgivelsene kan påvirke
hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
• Enheten kan ikke registreres på grunn av
problemer med den trådløse overføringen.
Koble fra strømmen på enheten, vent noen
minutter og prøv igjen.
• Brannmuren på den trådløse ruteren er aktivert,
deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en
kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk
spesialtegn)
• Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan
variere avhengig av mobilens operativsystem
(OS) og produsenten.
• Hvis sikkerhetsprotokollen for ruteren er satt
til WEP, er det mulig at nettverket ikke kobles
opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (WPA2
anbefales), og registrer deretter produktet på
nytt.
NO
Installering av LG SmartThinQ
Innstillinger
Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play
Store eller Apple App Store på en smarttelefon.
Følg instruksene for å laste ned og installere
appen.
Gi produktet et kallenavn, og slett produktet.
MERK
• For apparater med logoen a eller b.
Kommuniser med apparatet fra en smarttelefon
ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.
• Hvis du endrer trådløs ruter, internettleverandør
eller passord, må du slette det registrerte
apparatet fra LG SmartThinQ-appen og
registrere det på nytt.
• Appen er gjenstand for endringer i forbindelse
med videreutvikling uten videre varsel.
• Funksjoner kan variere etter modell.
Tørketrommel (Fjernstart, Last ned
program)
Bruk av tørketrommel
Still inn eller last ned ønsket program og styr med
fjernkontrollen.
Remote Start (Fjernstart)
Smart Pairing (Smart sammenkobling)
Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du
kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor
lang tid som gjenstår.
Trådløs funksjon
Ved bruk informasjonen fra den siste
vaskesyklusen velger denne funksjonen
automatisk den mest passende syklus og
innstilling for tørketrommelen.
MERK
• Både vaskemaskin og tørketrommel må være
koblet til SmartThinQ-appen for å kunne bruke
denne funksjonen.
• Dersom du aktiverer funksjonen Smart Pairing
(Smart sammenkobling) i LG SmartThinQappen og slår på tørketrommelen etter å ha
brukt vaskemaskinen, vil det automatisk velges
en anbefalt tørkesyklus.
For å bruke Remote Start:
1
Trykk på Strom-knappen.
2
Legg tøyet i trommelen.
3
Trykk og hold inne Anti Crease (Antikrøll)-knappen i 3 sekunder for å aktivere
fjernstartfunksjonen.
4
Start et program fra LG SmartThinQ-appen på
telefonen din.
Smart Diagnosis™
MERK
Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å
diagnostisere og løse problemer med maskinen,
basert på bruksmønsteret.
• Når Remote Start-modus er aktivert, kan
du starte et program fra LG SmartThinQapplikasjonen for smarttelefon. Hvis
programmet ikke startes, vil maskinen vente
med å starte programmet til den er slått av
eksternt fra applikasjonen eller Remote Startmodus er deaktivert.
• Dersom døren er åpen, er Fjernstart deaktivert.
Push-varsel
Når programmet er ferdig eller maskinen har
problemer, har du muligheten til å motta pushvarsler på smarttelefonen.
Energiovervåking
Energiforbruket påvirkes av programmet og
alternativene, slik at det kan være endringer i
energiforbruket fra et program til en annet.
For å slå av Remote Start:
Når fjernstart er aktivert, trykk og hold inne Anti
Crease (Anti-krøll)-knappen i 3 sekunder.
27
NO
Download Cycle (Last ned program)
Last ned nye og spesielle programmer som ikke er
inkludert i standardprogrammene på maskinen.
Maskiner som er registrert kan laste ned en rekke
spesialitetsprogrammer som er spesifikke for
maskinen.
Maskinen kan kun lagre ett program om gangen.
Når programnedlastingen er ferdig i maskinen,
beholder produktet det nedlastede programmet
inntil et nytt program er lastet ned.
Spesifikasjoner for trådløs LANmodul
Modell
LCW-004
Frekvensområde 2412 - 2472 MHz
IEEE 802.11b: 17.82 dBm
Utstrålingseffekt
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
(maks)
IEEE 802.11n: 16.61 dBm
Trådløs funksjon, programvareversjon: V 1.0
Av hensyn til brukeren bør denne enheten bli
installert og brukt med en avstand på minimum 20
cm mellom apparatet og kroppen.
Strømforbruk ved standby-modus
Strømforbruk ved standbymodus
0,38 W
Nettverkets standbystrømforbruk
2,0 W
Tiden etter at
styringssystemet for
strømforbruk, eller en
lignende funksjon, slår
utstyret automatisk over på
standby-modus og/eller slår
det av og/eller den tilstanden
som skaper nettverksstandby
20 min.
28
Samsvarserklæring
Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av
typen tørketrommel er i samsvar med direktiv
2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EUsamsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende
Internettadresse :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederland
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Gå til http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på
CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene
(som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send
en forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering
av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle
som mottar denne informasjonen.
NO
Bruk av Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ gjennom
kundeinformasjonssenteret
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet har feil
eller funksjonssvikt. Du må bare bruke denne
funksjonen til å ta kontakt med serviceteknikeren,
ikke i løpet av vanlig bruk.
1
Trykk på Strom-knappen for å slå på
maskinen.
• Ikke trykk på andre knapper eller vri på
programvelgerknappen.
2
Når du får beskjed om det fra kundeservice
senteret, plasser mikrofonen til telefonen din
nær Smart Diagnosis™-ikonet.
MERK
• Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen
avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
• Kommunikasjonen kan fungere bedre og du kan
få bedre service hvis du bruker fasttelefonen.
• Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data
blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet,
kan det hende du vil få en dårligere Smart
Diagnosis™.
x.
Ma
mm
10
3
Trykk og hold inne More Time (Mer tid)knappen i 3 sekunder mens du holder
mikrofonen på telefonen mot logoen og
Strom-knappen.
4
Hold telefonen på plass til toneoverføringen er
fullført. Gjenværende tid for dataoverføringen
vises.
• Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt
telefonen mens tonene sendes.
• Hvis personen på servicesenteret ikke kan
få et nøyaktig opptak av dataene, kan du bli
bedt om å forsøke igjen.
5
Så snart nedtellingen er gjort og tonene har
stoppet, fortsett samtalen din med agenten på
servicesenteret, som så vil være i stand til å
hjelpe deg ved bruk av informasjonen som er
sendt til analyse.
29
VEDLIKEHOLD
NO
ADVARSEL
• Ta ut støpselet når du rengjør apparatet. Hvis strømkontakten ikke trekkes ut, kan det føre til elektrisk
støt.
Rengjøring etter hvert bruk
• Åpne det andre lofilteret.
Rengjøring av lofilter
Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus.
Rengjøring av lofilter reduserer tørketid og
energiforbruk.
1
Åpne døren.
2
Fjern det første lofilteret.
5
Skyll bort loen under varmt rennende vann.
3
Fjern det andre lofilteret.
6
Tørk lofiltrene helt, lukk dem og sett begge
lofiltrene tilbake på plass.
4
Åpne begge lofiltrene og fjern all loen.
• Åpne det første lofilteret.
30
MERK
• Fjern fuktighet fra maskenettet. Ellers kan
lofilteret tettes på grunn av en vannfilm som
dannes på det, og apparatet kan ikke brukes.
• Hvis lofilteret ikke er satt inn i apparatet,
fungerer det ikke.
NO
Tømming av vannbeholderen
Kondensert vann samles opp i vannbeholderen.
Tøm vannbeholderen etter hver bruk. Hvis du ikke
gjør det, kan tørkeresultatene reduseres.
Hvis vannbeholderen er full, lyser ikonet E, og et
lydsignal aktiveres mens apparatet er i bruk. Hvis
dette skjer, må du tømme vannbeholderen innen
den neste timen.
1
2
FARE
• Ikke tørk av fuktighetssensoren med slipende
materialer. Rengjør alltid sensoren med en grov
svamp.
Trekk ut vannbeholderen.
Tøm vanntanken i vasken.
Periodisk rengjøring av
apparatet
Rengjøring av kaldluftinntaksrist
Støvsug kaldluftinntaksristen 3-4 ganger i året for
å sikre at det ikke samles opp lo eller smuss som
forstyrrer luftsirkulasjonen.
3
Skyv den tilbake i apparatet.
4
Trykk på Start/Pause-knappen.
Tørking av fuktighetssensoren
Denne enheten registrerer fuktighetsnivået på
klesvasken under bruk. Derfor er det viktig at
det rengjøres regelmessig, slik at kalkrester på
overflaten av sensoren blir fjernet.
Tørk av sensorene på innsiden av trommelen.
MERK
• Varm luft slippes ut gjennom ventilasjonsristen.
• Påse at det er god luftventilasjon for å unngå
gasser fra eventuelle enheter som drives med
brennbart drivstoff, slik som åpen ild.
31
FEILSØKING
NO
Bruken av apparatet kan føre til svikt eller tekniske feil. De følgende tabellene inneholder mulige årsaker og
merknader for å løse en feilmelding eller teknisk svikt. Det anbefales at du leser tabellene nøye slik at du
sparer tid og kostnadene du måtte få i forbindelse med å ringe til LG Electronics servicesenter.
Før du ringer etter service
Maskinen din er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer
tidlig. Hvis maskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende tabell før du
ringer LG Electronics servicesenter.
Feilmeldinger
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
dE
FEIL PÅ DØR
Døren har blitt åpnet mens apparatet er i bruk, eller apparatet brukes uten
at døren er ordentlig lukket.
• Lukk døren fullstendig.
• Hvis dE ikke frigjøres, ring etter service.
dE4
FEIL PÅ DØR
Dørbryterføler fungerer ikke som normalt.
• Ta ut støpselet og ring etter service.
tE1 tEz tE4
TEMPERATURFEIL
Temperatursensor har sviktet.
• Ta ut støpselet og ring etter service.
F1
TEMPERATURFEIL
Temperaturen på innsiden av trommelen har plutselig steget.
• Ta ut støpselet og ring etter service.
LE1
LÅST MOTOR-FEIL
Motoren har plutselig stoppet.
• Sjekk om tøymengden overskrider maksimal kapasitet.
• Ta ut støpselet og ring etter service.
LEz AE
KOMPRESSORFEIL
Kompressoren har plutselig stoppet.
• Ta ut støpselet og ring etter service.
OE
FEIL PÅ
AVLØPSPUMPE
Tømmepumpens motor har sviktet.
• Ta ut støpselet og ring etter service.
32
Omgivelsestemperaturen for installasjonen er under null.
• Den anbefalte omgivelsestemperaturen for installasjonen er 5–35 °C.
NO
Bruk
Symptomer
Apparatet slår seg
ikke på.
Mulige årsaker og løsninger
Strømledningen er ikke plugget ordentlig i.
• Påse at pluggen er sikkert plugget til et jordet strømuttak som samsvarer
med apparatets typeskilt.
Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd.
• Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er
at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
Apparatet varmes ikke
opp.
Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd.
• Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er
at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
Vannlekkasjer.
Slangen til vannbeholderen eller avløpsslangen er ikke riktig koblet til.
• Koble til vannbeholderens slange eller avløpsslangen på riktig måte.
Døren lukkes mens tøy eller andre gjenstander sitter fast i døren.
• Sjekk om tøy eller andre gjenstander sitter fast i døren før du bruker
apparatet. Hvis det kontinuerlig lekker vann, tar du kontakt med LG
Electronics kundeinformasjonssenter.
Tørketrommelen
går og tar pauser
av seg selv etter at
tørkesyklusen er
ferdig.
Det er slik antikrøll-funksjonen virker.
• Sørg for at antikrøll-funksjonen er stilt inn. Den skal hindre at det danner
seg folder på tøyet når det ikke tas ut umiddelbart etter tørkesyklusen. Når
funksjonen er stilt inn, går tørketrommelen i 10 sekunder og tar pause i 5
minutter. Funksjonen går i inntil 2 timer.
Ytelse
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
Klærne bruker for lang
tid på å tørke.
Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd.
• Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er
at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
Apparatet er overbelastet.
• Del opp svært store mengder inn i mindre mengder for å få bedre
tørkeresultater og effektivitet.
Apparatet er underbelastet.
• Hvis du tørker en svært liten tøymengde bør du legge inn et par ekstra
plagg for å sørge for at trommelen fungerer ordentlig. Hvis tøymengden er
svært liten og du bruker Sensor Dry-programmer, kan ikke den elektroniske
kontrollen finne tørrhetsnivået på tøyet og kan slå seg av for tidlig. Bruk
Timed Drying (Tidsinnstilt tørk) eller ha i et par ekstra våte plagg sammen
med tøyet.
33
NO
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
Klærne bruker for lang
tid på å tørke.
Tøyet er ikke blitt ordentlig sortert.
• Skill tunge plagg fra lette plagg. Større og tyngre plagg bruker lengre tid
på å tørke. Lette plagg sammen med tunge plagg kan lure sensoren, siden
lette plagg tørker raskere.
Store mengder med tunge tekstiler.
• Tunge tekstiler bruker lengre tid på å tørke, siden de holder på mer
fuktighet. For å redusere og opprettholde mer konsekvente tørketider for
store og tunge tekstiler, bør du dele opp disse plaggene i mindre mengder i
noenlunde samme størrelse.
Apparatets kontroller er ikke riktig angitt.
• Bruk riktige kontrollinnstillinger for type klær du tørker. Enkelte tøymengder
kan kreve at du justerer tørkenivået for at de skal bli ordentlig tørre.
Lofilteret må rengjøres.
• Fjern lo fra lofilteret før hver syklus. Når loen er fjernet holder du lofilteret
mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Følg rengjøringsinstruksene
for lofilteret hvis det ser skittent ut. Enkelte typer tøy skaper store mengder
lo, og det kan hende du må rengjøre filteret under syklusen.
Tørketiden er ikke
konsekvent.
Varmeinnstillinger, tøymengde eller klærnes fuktighetsnivå er ikke
konsekvent.
• Tørketiden for en tøymengde varierer avhengig av type varme som brukes
(elektrisk), tøymengden, tekstiltype, hvor våte klærne er og lofilteret. Selv
en ubalansert tøymengde i apparatet kan føre til dårlig spinning, noe som
gir våtere klær og lengre tørketid.
Det er fortsatt
fettflekker og skitt på
klærne.
Du har ikke brukt tøymykneren riktig.
• Når du vasker klær som skal tørkes i apparatet, må du bruke riktig mengde
tøymykner som står oppgitt av produsenten av tøymykneren.
Rene og skitne klær tørkes sammen.
• Bruk apparatet kun til å tørke rene plagg. Smuss fra skitne klær kan
overføres til rene klær i samme eller senere tøymengder.
Klærne ble ikke ordentlig vasket eller rengjort før de ble lagt i apparatet.
• Flekker på tørre klær kan være flekker som ikke ble vasket bort i
vaskemaskinen. Påse at klærne blir godt nok vasket eller skylt i henhold
til instrukser for vaskemaskinen og vaskemiddelet du bruker. Enkelte
vanskelige flekker kan kreve forbehandling før de vaskes.
Klærne er krøllete.
Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket).
• Overtørking av klær kan føre til krøller. Prøv en kortere tørketid.
Du har latt klærne bli liggende i apparatet for lenge etter at syklusen ble
ferdig.
• Bruk Anti crease (Antikrøll)-alternativet.
Klærne krymper.
34
Instruksene på vaskelappen har ikke blitt fulgt.
• For å unngå at klærne krymper, bør du alltid følge instruksene på
vaskelappen. Enkelte tekstiler krymper på naturlig måte når de vaskes.
Andre tekstiler kan vaskes, men krymper når de tørkes i apparatet. Bruk en
innstilling med lav eller ingen varme.
NO
Symptomer
Det er lo på klærne.
Mulige årsaker og løsninger
Lofilteret er ikke blitt ordentlig rengjort.
• Fjern lo fra lofilteret etter hver syklus. Når loen er fjernet, holder du lofilteret
mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Hvis det ser skittent ut, følger
du rengjøringsinstruksjonene. Enkelte typer tøy skaper store mengder lo,
og det kan hende du må rengjøre filteret under syklusen.
Tøyet er ikke blitt ordentlig sortert.
• Enkelte tekstiler danner lo (f.eks. et loddent hvitt bomullshåndkle) og bør
tørkes separat fra klær som fanger opp lo (f.eks. et par sorte linbukser).
Apparatet er overbelastet.
• Del ekstra store tøymengder inn i mindre mengder før tørking.
Lommetørklær, papir o.l. er blitt liggende igjen i lommene.
• Sjekk lommene før du tørker klærne.
Overflødig statisk
energi i klærne etter
tørking.
Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket).
• Overtørking kan føre til at klærne samler opp statisk elektrisitet. Juster
innstillingene og bruk en kortere tørketid, eller bruk Sensor Dryprogrammer.
Tørking av lettstelt vask, ikke-strykes eller syntetiske blandinger.
• Disse stoffene er naturligvis mer utsatt for statisk elektrisitet. Prøv å bruke
tøymykner, eller bruk kortere tidsinnstilling for tørketid.
Klærne har fuktige
flekker etter et Sensor
Dry-program.
Svært stor eller liten tøymengde. Ett stort plagg, slik som et teppe eller
en dyne.
• Hvis plaggene er for tettpakkede eller for spredt, kan sensoren få problemer
med å lese av tørrhetsnivået på tøyet. Bruk program for tidsinnstilt tørk for
svært små tøymengder.
• Store gjenstander, slik som tepper eller dyner kan noen ganger bli til en
liten ball med tøy. Lagene på utsiden blir tørre og registreres av sensorene,
mens innsiden allikevel er fuktig. Når du tørker én enkelt større gjenstand,
kan det hjelpe å sette syklusen på pause et par ganger og vende litt på
tøyet slik at de fuktige områdene også blir tørket.
• .For å tørke et par plagg fra en større tøymengde som fortsatt er fuktige,
eller noen fuktige flekker på en større gjenstand etter at et Sensor
Dry-program er ferdig, tømmer du lofilteret og setter på et Timed Drying
(Tidsinnstilt tørk)-program for å tørke ferdig plaggene.
35
NO
Wi-Fi
Symptomer
Enheten og
smarttelefonen er
ikke koblet til Wi-Finettverket.
Mulige årsaker og løsninger
Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.
• Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det.
Registrer så enheten på LG SmartThinQ
Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.
• Skru av Mobildata på telefonen, og registrer enheten med Wi-Fi-nettverket.
Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.
• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver
og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ.
• Kun 2,4GHz-ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruteren
til 2,4GHz og koble enheten til den trådløse ruteren. For å sjekke
ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
Avstanden mellom enheten og ruteren er for stor.
• Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruteren din, kan signalet
være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruteren nærmere enheten.
36
DRIFTSDATA
NO
Produktmikrokort
Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 392/2012
Leverandørens navn eller varemerke
Leverandørens modellidentifikator
Rangert kapasitet for bomullsvask i kg for standard bomullprogram med full tøymengde
Type tørketrommel
LG Electronics
S0RV708N1W9
RV9DN9029
8 kg
9 kg
Luftavfukter tørketrommel til
husholdning
Energiklasse
Energiforbruk «X» kWh per år, basert på 160 standard
tørkesykluser som bruker standard Cotton (Bomull)program med full og delvis full tøymengde, og forbruket til
laveffektsmodusene. Faktisk energiforbruk per syklus vil variere
avhengig av hvordan produktet brukes
A+++
176 kWh/år
194 kWh/år
Automatisk tørketrommel
Ja
Belønnet med en «EU Ecolabel» under Regulering (EC) No
66/2010
Nei
Energiforbruk for standard bomull-program med full tøymengde
(Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Energiforbruk for standard bomull-program med delvis
tøymengde (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Energiforbruk for av-modus for standard bomull-program med
full tøymengde (Po)
0,18 W
0,18 W
Energiforbruk for hvilemodus for standard bomull-program full
tøymengde (Pl)
0,18 W
0,18 W
Varighet på hvilemodus (Tl)
10 min
10 min
« Cotton (Bomull) + Cupboard (Skaptørt) + Energy (Energi) » som brukes ved full og halv maskin,
er standardtørkingsprogrammet som informasjonen i etiketten og kortet refererer til, om at dette
programmet er egnet for tørking av vanlig vått bomullstøy og at det er det mest effektive programmet når
det gjelder energiforbruk for bomull.
Den vektede programtiden (Tt) til «standard bomull-program med
full og delvis tøymengde»
150 min
169 min
Programtid til «standard bomull-program med full tøymengde»
(Tdry)
196 min
230 min
Programtid til «standard bomull-program med delvis
tøymengde»’ (Tdry1/2)
115 min
124 min
Kondenseringseffektivitetsklasse «X» på en skala fra G (minst
effektiv) til A (mest effektiv).
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet Cdry for standard
bomull-program med full tøymengde
A
91 %
91 %
37
NO
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet Cdry1/2 for standard
bomull-program med delvis tøymengde
91 %
91 %
Den vektede kondenseringseffektiviteten (Ct) til «standard
bomull-program med full og delvis full tøymengde»
91 %
91 %
62 dB(A)
62 dB(A)
Lydeffektnivå
Frittstående modell
38
Notater
Notater
Notater
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising