LG | W4WR508S0W | User manual | LG W4WR508S0W Brukermanual

LG W4WR508S0W Brukermanual
BRUKERHÅNDBOK
VASKEMASKIN
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle
installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse
anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.
NO
NORSK
W4WR508S0W
MFL71425668
Rev.00_051319
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Denne håndboken kan inneholde bilder eller
innhold som er forskjellig fra modellen som du
har kjøpt.
Denne håndboken kan endres av
produsenten.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER....................................3
LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER MASKINEN���������������������3
ADVARSEL........................................................................................................3
TA VARE PÅ MILJØET......................................................................................7
MONTERING....................................................................................8
Deler og spesifikasjoner.....................................................................................8
Krav til installasjonssted...................................................................................10
Utpakking av maskinen.................................................................................... 11
Vatre apparatet.................................................................................................12
Tilkobling av vanninntaksslangen....................................................................13
Montere avløpsslangen....................................................................................15
BRUK.............................................................................................16
Bruk av vaskemaskinen...................................................................................16
Sortere tøyet....................................................................................................16
Påfylling av rengjøringsprodukter....................................................................18
Kontrollpanel....................................................................................................20
Programtabell...................................................................................................22
Forbruksdata....................................................................................................26
Ekstra valg og funksjoner.................................................................................27
SMARTFUNKSJONER..................................................................29
Bruk av LG SmartThinQ applikasjonen............................................................29
Bruk av Smart Diagnosis.................................................................................31
VEDLIKEHOLD..............................................................................32
Rengjøring etter hvert bruk..............................................................................32
Rengjør maskinen jevnlig.................................................................................32
FEILSØKING..................................................................................35
Før du tar kontakt med servicesenteret...........................................................35
DRIFTSDATA.................................................................................42
Produktkort.......................................................................................................42
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
NO
LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER
MASKINEN
De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett
fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet
nedenfor.
Advarsler
Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk
som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og
følg instruksjonene for å unngå fare.
ADVARSEL
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for
alvorlige personskader eller dødsfall.
FARE
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for
mindre personskader eller skader på produktet.
ADVARSEL
ADVARSEL
For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk
støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du
følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
Teknisk sikkerhet
•• Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått
informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene
dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
3
NO
•• Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de
er under tilsyn hele tiden.
•• Hvis strømledningen blir skadet, må den bare byttes av produsenten,
produsentens servicepersonell eller lignende kvalifisert personell for
å unngå fare.
•• Ventilasjonshullene må ikke blokkeres av et teppe.
•• Denne maskinen er bare tiltenkt husholdningsbruk og skal ikke
brukes til disse formålene:
−−Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
−−Gårdsbygninger
−−Av gjester i hoteller, moteller eller andre hotell og service-miljøer
−−Vertshusmiljøer
−−Fellesområder i leilighetsbygninger eller i vaskerier
•• Bruk et nytt slangesett eller slangesettet som fulgte med apparatet.
Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekkasje og påfølgende
skade på eiendom.
•• Vanntrykket må være på mellom 100 og 1000 kPa.
•• Maksimal vaskekapasitet i enkelte sykluser er for tørre klær:
W4WR508S0W
8 kg
Montering
•• Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det
skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler,
inkludert en skadet ledning eller støpsel.
•• Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som
holder produktet på en sikker måte.
•• Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer
eller oppbevar produktet i et uteområde eller områder som er utsatt
for vær- og vindforhold som direkte sollys, vind eller regn, eller
temperaturer under frysepunktet.
•• Stram avløpsslangen for å unngå at de adskilles.
4
NO
•• Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må
du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
•• Ikke koble produktet til stikkontakt med flere uttak, skjøteledning eller
adapter.
•• Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør
eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik
måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
•• Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil
jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste
motstand for strømmen.
•• Dette produktet er utstyrt med en strømledning som har
utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en
passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale
forskrifter og bestemmelser.
•• Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk
støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du
er i tvil om apparatet er riktig jordet.
•• Ikke modifiser strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke
passer til kontakten, få en riktig veggkontakt installert av en autorisert
elektriker.
Bruk
•• Ikke fjern noen deksel eller demonter maskinen.
•• Ikke benytt noen skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å bruke
maskinen.
•• Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og
servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er
godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte
fabrikkdeler.
•• Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
•• Hold området under og rundt apparatet fritt for antennelige materialer
som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
•• Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller
krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir ødelagt eller
personskader.
5
NO
•• Bruk nye slangesett eller slangesettene som fulgte med apparatet.
Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekasje og påfølgende
skade på eiendom.
•• Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket
i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av
antennelige eller eksplosive stoffer (som voks, voksfjernere, olje,
maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin,
bensin, flekkfjernere, terpentin, grønnsaksolje, matolje, aceton,
alkohol, osv.). Feil bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
•• Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til
trommelen har stanset helt.
•• Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics
kundeinformasjonssenter.
•• Ikke press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
•• Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
•• Ikke bruk brannfarlige gasser og antennelige stoffer (benzen, bensin,
tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
•• Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om
vinteren, må den bare brukes etter tining.
•• Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
•• Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
•• Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på
den.
•• Ikke vask tepper, matter, sko, dyretepper eller noen andre
gjenstander enn klær eller sengetøy i denne maskinen.
•• Dette produktet må kun bli brukt til vanlige husholdningsformål og
skal ikke brukes mobilt.
•• Hvis det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.),
må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere området
umiddelbart.
6
NO
Vedlikehold
•• Sett støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er
fjernet.
•• Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du
kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra
strømforsyningen.
•• Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre
det.
•• Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Ta alltid godt tak i
støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
Deponering
•• Før et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen
rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
•• Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn
ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
•• Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å
unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.
TA VARE PÅ MILJØET
Avhending av gamle apparater
•• Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og
leveres til den kommunale resirkulering.
•• Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering
av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for
miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som
kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan
resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
•• Du kan bringe maskinen enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta
kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste
autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte
informasjonen i ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.
7
MONTERING
NO
Deler og spesifikasjoner
MERK
•• Utseendet og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre produktets kvalitet.
Front
a
b
c
d
e
f
g
h
8
Kontrollpanel
Vaskemiddelskuff
Trommel
Dør
Frontdeksel
Filter til avløpspumpe
Avløpsplugg
Justerbare føtter
Baksiden
a Støpsel
b Transportbolter
c Avløpsslange
NO
Tilbehør
* Denne funksjonen kan variere etter modell.
a
b
c
d
e
f
Vanntilførselsslange*
Skrunøkkel
Plugger for å dekke fraktbolthullene*
Anti-skli matter*
Albuebrakett for sikring av avløpsslangen*
Plaststropp*
Spesifikasjoner
Modell
Strømforsyning
Dimensjoner (bredde X dybde X
høyde)
Maskinens vekt
W4WR508S0W
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm X 560 mm X 850 mm
70 kg
•• Ingen videre tilbakestrømmingsvern nødvendig for tilkobling til vannforsyning.
9
NO
Krav til installasjonssted
For å forsikre at maskinen installeres på riktig sted
og måte, sjekk følgende før monteringen.
5 mm
Installasjonssted
•• Monteres på et plant, fast gulv. (Tillatt helling
under maskinen: 1°)
•• Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved
å legge deler av tre, kartong eller lignende
materialer under produktet.
•• Hvis det ikke er mulig å unngå å plassere
maskinen ved siden av en komfyr som drives
med gass eller kull, må et isolasjonspanel (850
X 600 mm) dekket med aluminiumsfolie mot den
siden som vender mot komfyren eller ovnen,
monteres mellom de to apparatene.
•• Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en
tekniker i tilfelle av sammenbrudd.
•• Når maskinen er installert, juster alle fire
føtter med den medfølgende nøkkelen for
transportboltene for å sikre at maskinen er
stabil og at det er en klaring på omtrent 5 mm
mellom toppen av maskinen og undersiden av en
eventuell arbeidsbenk.
•• I tillegg bør det være klaring på 100 mm mot
vegg og 20 mm mot veggen bak, høyre og
venstre side.
20 mm
20 mm
ADVARSEL
•• Dette produktet må kun bli brukt til vanlige
husholdningsformål og skal ikke brukes mobilt.
MERK
•• Hvis vaskemaskinen er installert på en opphøyd
plattform, må den festes sikkert for å utelukke
risikoen for at den faller ned.
Tregulv (suspendert gulv)
Når maskinen installeres på tregulv, bruk
gummikopper for å forhindre at maskinen får
overdrevne vibrasjoner og ubalanse.
•• For å forhindre vibrasjoner, anbefaler vi at du
plasserer gummikopper a som er minst 15 mm
tykke på hver av føttene til maskinen. Disse må
sikres til minst to gulvbjelker med skruer.
100 mm
10
NO
•• Koble apparatet til en jordet stikkontakt i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser
for kabelføring.
•• Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett å
komme til.
•• Reparasjoner på apparatet må bare utføres av
kvalifisert personell. Reparasjoner som ikke er
utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller
teknisk feil. Kontakt LG Electronics servicesenter.
•• Eluttak må være innenfor 1 meter på en av
sidene til maskinen.
•• Om mulig, installer vaskemaskinen i et hjørne i
rommet, der er gulvet mer stabilt.
•• Fest gummikoppene for å redusere vibrasjon.
MERK
•• Du kan kjøpe gummikopper (del
nr.4620ER4002B) hos LGs servicesenter.
ADVARSEL
•• Støpselet må settes inn i en passende
veggkontakt som er riktig montert og jordet
i overensstemmelse med bygningsregler og
-forskrifter.
Utpakking av maskinen
Ventilasjon
Løft apparatet av skumbunnen
•• Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke
hemmes av tepper, ryer eller annet.
* Denne funksjonen kan variere etter modell.
1
Etter å ha fjernet kartong og emballasje, løft
maskinen av skumbunnen. Pass på at støtten
til trommelen a* tas av sammen med bunnen
og ikke sitter fast på undersiden av maskinen.
2
Hvis du må legge ned maskinen for å ta av
bunnemballasjen b, legg den forsiktig over på
siden. Ikke legg den med fronten eller baksiden
ned.
Romtemperatur
•• Ikke installer produktet i rom der temperaturen
kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke
under trykk. Påliteligheten til den elektroniske
styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer
under frysepunktet.
•• Hvis produktet leveres om vinteren og
temperaturene er under null plasserer du det i
romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
Elektrisk tilkobling
•• Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt kontakt.
•• Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter
bruk.
*
11
NO
Ta av boltenhetene
Justering og vatring av føttene
1
Når maskinen installeres må den vatres opp. Hvis
den ikke er vatret skikkelig, kan den blir ødelagt
eller ikke virke som den skal.
Start med de to nederste transportboltene a,
bruk den vedlagte skrunøkkelen for å løsne
transportboltene ved å vri de mot klokken.
2
Ta av boltenhetene ved å vrikke litt på dem og
samtidig dra dem ut.
3
Sett inn hullpluggene.
•• Finn hullpluggene b som er inkludert i
tilbehørpakken eller festet på baksiden.
Vatre apparatet
Sjekk vatringen
Når du trykker ned hjørnene på maskinens topplate
diagonalt skal ikke maskinen bevege seg opp og
ned i det hele tatt (sjekk i begge retninger). Hvis
maskinen vugger når topplaten skyves diagonalt,
juster føttene en gang til.
12
1
Hvis gulvet er ujevnt, skru på de justerbare
føttene etter behov.
•• Ikke legg biter av tre osv. under føttene.
•• Pass på at alle fire føtter er stabile og hviler
på gulvet.
2
Sjekk om apparatet står helt i vater ved bruk av
et vaterpass a.
NO
3
Stram de justerbare føttene med låsemuttere
b ved å skru mot klokken inntil bunnen av
maskinen.
4
Se over at alle låsemuttere på bunnen av
maskinen er strammet skikkelig.
3
Legg den klebrige siden a av anti–gli mattene
ned mot gulvet.
•• Det er mest effektivt å montere anti–gli
matter under de fremre føttene. Dersom det
er vanskelig å plassere mattene under de
fremre føttene på maskinen, plasser dem
under de bakre.
4
Plasser maskinen over anti–gli mattene.
•• Ikke fest den klebrige siden a av anti–gli
mattene til maskinens føtter.
MERK
•• Riktig plassering og vatring av maskinen vil sikre
lang, jevn og pålitelig drift.
•• Maskinen må være 100 % horisontal og stå
stødig.
•• Den må ikke «vippe» mellom hjørnene ved
ilegging.
•• Ikke la føttene til maskinen bli våte. Hvis det ikke
gjøres kan det føre til vibrasjon eller støy.
Bruk av anti–gli matter
Denne funksjonen kan variere etter modell.
Hvis du installerer vaskemaskinen på en glatt
overflate, kan den flytte seg på grunn av stor
vibrasjon. Feil vatring kan medføre feilfunksjon ved
støy og vibrasjon. Hvis dette skjer, monter antisklimatter under vatringsføttene og juster vatringen.
1
Rengjør gulvet for å sette på anti-sklimattene.
•• Bruk en tørr fille for å fjerne og rengjøre
fremmedlegemer og fuktighet. Hvis
fuktigheten vedvarer kan anti-sklimattene gli.
2
Juster nivået etter at apparatet er plassert der
det skal stå.
MERK
•• Ekstra anti–gli matter er tilgjengelige hos LG
Electronics servicesenter.
Tilkobling av
vanninntaksslangen
Tilkoblingsinformasjon
•• Vanntrykket må være mellom 100 kPa og 1000
kPa. Hvis vanntrykket er over 1000 kPa, bør det
installeres en dekompresjonsenhet.
•• Vanninntaksslangen skal ikke strammes for hardt
til ventilene.
•• Kontroller tilstanden til slangen jevnlig, og skift
den ut ved behov.
13
NO
Kontrollere gummipakningen på
vanninntaksslangen
To gummipakninger a er lagt ved
vanninntaksslangene. De brukes for å forhindre
vannlekkasjer. Kontroller at tilkoblingen til kranene
er tette.
MERK
•• Før inntaksslangen kobles til vannkranen,
skru på vannet for å skylle ut eventuelle
fremmedlegemer (skitt, sand, sagmugg, osv.) i
vannrørene. La vannet tømmes ned i en bøtte,
og kontroller vanntemperaturen.
Tilkobling av slangen til maskinen
Fest tilførselsslangen til inntaktsventilen på
baksiden av maskinen.
MERK
Tilkobling av slangen til
vannkranen
Koble til en slange av skruetypen til en kran
med gjenger
Skru slangetilkoblingen til vannforsyningen som har
en ¾” gjenget kobling.
14
•• Hvis det fremdeles lekker vann fra slangen
etter at tilkoblingen er utført, gjenta de samme
trinnene. Bruk den vanligste krantypen til
vannforsyningen. Hvis kranen er kvadratisk eller
for stor, ta av føreplaten før kranen settes inn i
adapteret.
•• Pass på at det ikke er noen bøy eller knekk på
slangen.
NO
Montere avløpsslangen
For modeller med tømmepumpe
Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn 100
cm over gulvet. Ellers vil vannet kanskje ikke kunne
tømmes eller tømmingen tar lang tid.
•• Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet
mot skader grunnet vannlekkasje.
_DN
•• Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving
den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til
unormalt støy.
•• Når avløpsslangen henges på en utslagsvask,
sikre den godt med et tau.
15
BRUK
Bruk av vaskemaskinen
Bruk av maskinen
Før første gangs vask, velg
Cotton (Bomull)-vaskeprogrammet og ha i halv
mengde vaskemiddel. Start maskinen uten tøy
i. Dette fjerner eventuelle oljerester og vann i
trommelen som kan ha blitt igjen under produksjon.
1
Sorter vasken og legg den inn.
•• Sorter klesvasken etter tekstiltype, hvor
skitne plaggene er, farge og vaskemengde.
Åpne døren og legg vasken inn i maskinen.
2
Doser i vaskemiddel eller tøymykner.
•• Fyll på korrekt mengde såpe i såpeskuffen.
Hvis det ønskes legg til blekemiddel
eller tøymykner i de tilegnede rommene i
dispenseren.
3
Skru på maskinen.
•• Trykk på Strøm-knappen for å skru på
maskinen.
4
Velg ønsket vaskeprogram.
•• Trykk på syklusknappen flere ganger eller
vri syklusbryteren til den ønskede syklusen
er valgt.
•• Velg vasketemperatur og sentrifugehastighet.
Se på lappen med vaskeanvisning på klærne
dine.
5
16
Start program.
•• Trykk på Start/Pause-knappen for å starte
programmet. Maskinen vil bevege seg litt
frem og tilbake uten vann for å måle vekten
på tøyet. Hvis Start/Pause-knappen ikke blir
trykket på innen 15 minutter, vil maskinen
slå seg av og innstillingene blir slettet.
NO
6
Programslutt.
•• Når programmet er fullført høres en
melodi. Ta straks ut vasken fra maskinen
for å redusere krølling. Kontroller rundt
dørpakningen når du tar ut en vask, om
det kan være småplagg som sitter igjen i
gummipakningen.
Sortere tøyet
Sorter tøyet for å få best mulig resultat av vasken,
og gjør klart til vask i henhold til symboler på
vaskeanvisningene.
Sortering av skittentøyet
•• For beste vaskeresultat, sorter klærne dine etter
vaskeanvisningene. Etter hvilken type stoff og
vasketemperatur, og juster vaskeprogrammet
med tilpasset sentrifugehastighet.
•• Du må alltid sortere bort mørke fargede klær
fra lyse og hvitfargede klær. Vask separat fordi
overføring av farge og lo kan skje, noe som kan
farge hvite eller lyse plagg. Hvis det er mulig,
ikke vask svært skitne plagg sammen med plagg
som bare er litt skitne.
MERK
•• Smuss (Kraftig, Normal, Lett):
Sorter klær etter hvor skitne de er.
Intensive (Intensiv)-funksjonen er effektiv ved
normal vask og kraftig tilsmusset tøy.
•• Farget (hvitt, lyst, mørkt): Sorter hvite tekstiler
fra fargede tekstiler. Nye plagg som er mørke og
fargede vaskes alene første gang.
•• Lo (Loprodusenter, oppsamlere): Vask
loprodusenter og lo-oppsamlere for seg.
NO
Sjekke vaskeanvisningen på
klærne
Symboler på vaskeanvisningene
Symbolene gir informasjon om tekstilene på plagget
og hvordan det skal vaskes.
Symbol
Vask / Type stoff
•• Normal vask
•• Bomull, blandet tekstil
•• Easy Care (syntetisk)
•• Syntetisk, blandet tekstil
•• Spesiell/finvask
•• Finvask
•• Kun håndvask
•• Ull, silke
•• Ikke vask
MERK
•• Strekene under symbolet gir deg informasjon om
typen stoff og hvor mye mekanisk bearbeiding
det tåler.
•• Lukk glidelåser, hekter og strikker for å sikre at
disse ikke setter seg fast i andre klær.
•• Forhåndsbehandle skitt og flekker ved å børste
en liten mengde vaskemiddel oppløst i vann på
flekker for å hjelpe med å løfte av skitt.
•• Se i foldene i den fleksible pakningen (grå) og
fjern små gjenstander.
FARE
•• Se til at klær ikke settes fast mellom døren og
pakningen, ellers kan klærne bli ødelagt under
vask.
•• Fjern alle plagg eller gjenstander fra den fleksible
pakningen for å forhindre skade på klær og
pakningen.
Sjekk klærne før vask
•• Kombiner store og små plagg i en vask. Legg inn
store ting først.
•• Store tekstiler må ikke være større enn
halvparten av den totale klesvasken. Ikke vask
ett plagg av gangen. Dette kan føre til ubalansert
belastning. Legg til ett eller to lignende plagg.
•• Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme.
Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker,
penner, mynter og nøkler kan skade både
maskinen og plaggene dine.
•• Vask tøy som krever finvask (strømper og
spilebh-er) i en vaskepose.
17
NO
Påfylling av
rengjøringsprodukter
Mengde vaskemiddel
•• Vaskemiddel må brukes i henhold til
instruksjonene fra produsenten av
vaskemiddelet, og velges i henhold til type, farge,
hvor skittent tøyet er og vasketemperaturen.
•• Hvis meldingen for mye såpe oppstår, reduser
såpemengden.
•• Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan
melding om for mye såpe oppstå og dette vil
resultere i dårlig vasking eller kan forårsake for
stor belastning på motoren.
•• Hvis du ønsker å bruke flytende vaskemiddel,
følg anvisningene som er gitt av
vaskemiddelprodusenten.
•• Du kan helle flytende vaskemiddel direkte
inn i hovedskuffen for såpe hvis du starter
programmet straks.
•• Ikke bruk flytende vaskemiddel hvis du bruker
Delay End (Forsinkelse), eller hvis du har valgt
Forvask, fordi da kan såpen bli hard.
•• Vaskemiddelmengden kan måtte justeres ved
forskjellig vanntemperatur, hardheten på vannet,
størrelsen på vasken, og hvor skitten den er. For
best mulig resultat, ikke bruk for mye såpe.
•• Se på vaskeanvisningene på klærne før du
velger vaskemiddel og vanntemperatur.
•• Bruk bare vaskemiddel egnet til de forskjellige
tekstiltypene:
−− Flytende vaskemiddel er ofte beregnet for
delikate tekstiler, f.eks. farget tøy, ull, ømfintlig
eller mørkt tøy.
−− Pulvervaskemiddelet er egnet for alle typer
tøy.
−− For best vaskeresultat på hvite og lyse klær,
bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel.
−− Vaskemiddelet spyles fra skuffen ved
begynnelsen av vaskeprogrammet.
18
MERK
•• Ikke la såpepulveret bli hardt. Hvis du gjør det,
kan det føre til blokkeringer, dårlig skylleresultat
eller lukt.
•• Full mengde: I henhold til produsentens
anbefaling.
•• Liten vask: ¾ av normal mengde
•• Minimumsmengde: ½ av normal mengde
Fylle på vaskemiddel
•• Hovedvask a bare ~ J
•• Vaskemiddel for forvask b og hovedvask a ~
d#J
MERK
•• Bruk riktig mengde vaskemiddel. For mye
vaskemiddel, blekemiddel eller tøymykner kan
føre til overflyt.
•• Når du velger Forvask fordel doseringen i ⅓ til
forvask og ⅔ til hovedvask.
NO
Dosering vaskemiddel-tabletter
Vaskemiddel-tabletter er også tilgjengelig til
tøyvask.
1
Åpne døren og legg tablettene inn i trommelen.
•• Ikke etterlat tøymykner i såpeskuffen i mer enn 2
dager (tøymykneren kan bli hard).
•• Tøymykner porsjoneres automatisk i siste
skylling.
•• Ikke åpne skuffen mens maskinen får tilført vann.
•• Løsemidler (benzen, osv.) må ikke brukes.
MERK
•• Ikke hell tøymykner rett på klærne, da det kan
medføre flekker.
Tilsetting av vannavherder
2
Legg inn vasketøyet i trommelen og lukk døren.
MERK
En vannavherder, som avkalkningsmiddel, kan
brukes for å begrense bruken av vaskemiddel i
områder med veldig hardt vann.
•• Doser først vaskemiddel, så vannavherder.
Doser etter mengden spesifisert på pakningen.
•• Ikke legg tablettene i skuffen.
Tilsetting av tøymykner
•• Ikke overskrid den maksimale fyllingslinjen.
Overfylling kan forårsake for tidlig tilføring av
tøymykner, noe som kan sette flekker på tøyet.
Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
19
NO
Kontrollpanel
Betjeningspanelets funksjoner
a Strøm knappen
•• Trykk på Strøm-knappen for å skru på maskinen.
b Programbryter
•• Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klær.
•• Lampen vil tennes for å angi valgt program.
c Start/Pause knappen
•• Denne Start/Pause-knappen brukes for å starte vaskeprogrammet eller sette det på pause.
•• Hvis det er behov for et midlertidig stopp i vaskeprogrammet, trykk på Start/Pause-knappen.
d Ekstra valg og funksjoner
•• For bedre vaskeytelse er det gjort tilgjengelig ekstra valg og funksjoner. Flere av tilleggsinnstillingene
kan tilpasses.
•• For å bruke de ekstra funksjonene, trykk og hold inne knappen i 3 sekunder. Tilhørende symbol lyser
i displayet.
•• For å bruke Remote Start (Fjernstart)-funksjonen, se SMARTFUNKSJONER.
•• Dette gjør det mulig for deg å velge tilleggsprogrammer, og vil lyse når det er valgt.
−− q : Når dette ikonet lyser opp, stopper pipelyden.
−− i : Når dette ikonet lyser opp, låses kontrollpanelet, unntatt på-knappen.
−− f : Dette symbolet lyser når maskinen er tilkoblet et trådløst lokalt nettverk ( WLAN ).
20
NO
e Display
•• Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, valg og statusmeldinger. Når maskinen er
skrudd på, vil standardinnstillingene lyse på skjermen.
−− 18:88: Når et vaskeprogram er valgt, vil standard kjøretid for programmet vises i displayet. Standard
kjøretid endres etter hvilke valg som tas.
−− k : Når tøyet vaskes, lyser dette symbolet.
−− l : Når tøyet skylles etter at vaskeprogrammet er ferdig, lyser dette symbolet.
−− p : Når tøyet sentrifugeres for å fjerne mest mulig vann, lyser dette symbolet.
−− H : Når dette symbolet lyser, kan ikke døren åpnes.
f AI DD
•• AI DD M sørger for ønsket vasking og sentrifugering.
•• M aktiviseres når Cotton (Bomull), Mixed Fabric (Blandet tekstiler) og Easy Care (Syntetisk)
program er valgt og kjøres når disse programmene er i gang.
21
NO
Programtabell
Vaskeprogram
Program
Cotton (Bomull)
Beskrivelse
Gir bedre ytelse ved å kombinere ulike trommelbevegelser.
Fargeekte plagg (skjorter, nattøy, pysjer osv.) og normalt skittent bomullstøy
(undertøy).
Riktig temperatur
40 °C (Kald til 95 °C)
Maks.
sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Cotton+ (Bomull+)
Beskrivelse
Gir optimalisert vaskeytelse for store klesmengder med mindre energiforbruk.
Fargeekte plagg (skjorter, nattøy, pysjer osv.) og normalt skittent bomullstøy
(undertøy).
Riktig temperatur
60 °C (Kald til 60 °C)
Maks.
sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Mixed Fabric (Blandet tekstiler)
Beskrivelse
Gjør det mulig å vaske forskjellige tekstiler samtidig.
Forskjellige tekstiltyper med unntak av spesielle plagg (silke/delikate,
sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner).
Riktig temperatur
40 °C (Kald til 60 °C)
Maks.
sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Easy Care (Syntetisk)
Beskrivelse
Dette programmet egner seg for dagligskjorter som ikke trenger å strykes etter
vask.
Brukes på plagg av polyamid, akryl og polyester.
Riktig temperatur
40 °C (Kald til 60 °C)
Maks.
sentrifugehastighet
1400 opm
22
Maksimal tøymengde
Maksimal tøymengde
Maksimal tøymengde
Maksimal tøymengde
Til kapasitet
Til kapasitet
4 kg
4 kg
NO
Program
Silent Wash (Stille vask)
Beskrivelse
Gir mindre støy og vibrasjon og sparer deg penger gjennom å bruke mindre
elektrisitet om natten.
Fargeekte plagg (skjorter, nattkjoler, pyjamas, osv.) og lett skitten hvit bomull
(undertøy).
Riktig temperatur
40 °C (Kald til 60 °C)
Maks.
sentrifugehastighet
1000 opm
Program
Allergy Care (Allergi)
Beskrivelse
Bidrar til å fjerne allergener som støv, pollen og pelshår.
Riktig temperatur
60 °C
Maks.
sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Baby Steam Care (Babytøy)
Beskrivelse
Hjelper å fjerne standhaftige flekker og proteinflekker, og gir bedre
renseytelse.
Brukes for lett skitne babyklær.
Riktig temperatur
60 °C
Maks.
sentrifugehastighet
1000 opm
Program
Delicates (Finvask)
Beskrivelse
Fine klær som undertøy, bluser, osv.
Riktig temperatur
20 °C (Kald til 40 °C)
Maks.
sentrifugehastighet
800 opm
Program
Hand/Wool (Håndvask/Ullvask)
Beskrivelse
For hånd og maskinvaskbare finklær som vaskbar ull, dameundertøy, kjoler
osv. (Bruk vaskemiddel beregnet for ullvask.) Bruk på ull, silke, klær som bør
håndvaskes, finklær og ømtålig tøy.
Riktig temperatur
30 °C (Kald til 40 °C)
Maks.
sentrifugehastighet
800 opm
Maksimal tøymengde
Maksimal tøymengde
Maksimal tøymengde
Maksimal tøymengde
Maksimal tøymengde
5 kg
4 kg
4 kg
3 kg
2 kg
23
NO
Program
Sportswear (Treningstøy)
Beskrivelse
Klesplagg som sports- og ute-klær.
Coolmax, gore-tex, fleece og sympatex.
Riktig temperatur
40 °C (Kald til 40 °C)
Maks.
sentrifugehastighet
800 opm
Program
Quick 30 (Hurtigvask 30min)
Beskrivelse
Gir en hurtig vasketid for små mengder og lett skitne klær.
Riktig temperatur
20 °C (Kald til 40 °C)
Maks.
sentrifugehastighet
1400 opm
Program
Duvet (Dyne)
Beskrivelse
For store gjenstander som sengetepper, puter, sofatrekk osv. Bruk på
sengeklær av bomull, men ikke spesielle stoffer (fintøy, ull, silke, osv. ), med
fyll: dundyne, puter, tepper og sofatrekk med tynt fyll.
Riktig temperatur
Kald (Kald til 40 °C)
Maks.
sentrifugehastighet
1000 opm
Program
Tub Clean (Rengjøring av trommelen)
Beskrivelse
Spesialfunksjon for å rengjøre innsiden av maskinen din.
Program
Download Cycle (Last ned program)
Beskrivelse
Download Cycle (Last ned program)-funksjonen får du lastet ned nye og
spesielle vaskeprogram til vaskemaskinen din ved hjelp av en smart-telefon.
Standardprogrammet er på Rinse (Skylling) + Spin (Sentrifugering).
Riktig temperatur
-
Maks.
sentrifugehastighet
1400 opm
Maksimal tøymengde
Maksimal tøymengde
Maksimal tøymengde
Maksimal tøymengde
MERK
•• Velg vasketemperatur og sentrifugehastigheten for det ønskede programmet.
•• Sjekk alltid vaskeanvisningen på klærne dine før du vasker de.
•• Maksimum sentrifugehastighet varierer etter modell, program og tøymengde.
24
3 kg
2 kg
1 ting vaskes om
gangen
1 ting vaskes om
gangen
NO
Ekstra valg
Program
Intensive
(Intensiv)
Rinse+
(Skylling+)
Pre Wash
(Forvask)
Delay End
(Forsinkelse)
Add Item
(Legg til)
Cotton (Bomull)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Cotton+ (Bomull+)
Mixed Fabric
(Blandet tekstiler)
#
#
#
#
#
Easy Care
(Syntetisk)
#
#
#
#
#
Silent Wash
(Stille vask)
#
#
#
#
Allergy Care
(Allergi)
#
#
#
#
Baby Steam Care
(Babytøy)
#
#
#
#
Delicates (Finvask)
#
#
#
#
Hand/Wool
(Håndvask/
Ullvask)
#
#
#
#
Sportswear
(Treningstøy)
#
#
#
#
Quick 30
(Hurtigvask 30min)
#
#
#
#
Duvet (Dyne)
#
#
#
#
#
#
#
#
Tub Clean
(Rengjøring av
trommelen)
Download Cycle
(Last ned program)
25
NO
Forbruksdata
Hovedvaskeprogrammer
W4WR508S0W
Program
Cotton+
(Bomull+)
R*
Temp. (°C)
Tøymengde
(kg)
Varighet
(h:mm)
Vann (L)
Strøm
(kWt)
Restfuktighet
(%)
T
8
4:27
46
0,570
44
T
4
3:34
37
0,470
44
S
4
3:34
36
0,410
44
Standard program for bomullstøy er Cotton+ (Bomull+) R, T full maskin, Cotton+ (Bomull+) R, T
halv maskin, og Cotton+ (Bomull+) R, S halv maskin i henhold til forordningen (EU) No. 1061/2010 og
EN 60456.
MERK
•• Testresultatet er avhengig av vanntrykk, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur,
romtemperatur, type og mengde tøy, smusshetsgrad, bruk av vaskemiddel, svingninger i strømtilførselen
og valgte tilleggsbehandlinger.
•• Nøytralt vaskemiddel anbefales.
•• Vasketemperaturen kan variere fra temperaturen som står i tabellen.
26
NO
Ekstra valg og funksjoner
Du kan bruke ekstra valg og funksjoner for å
tilpasse programmene.
Intensive (Intensiv)
Denne funksjonen kan brukes for å vaske normalt
og kraftig tilsmusset tøy.
Delay End (Forsinkelse)
Du kan angi en tidsforsinkelse slik at maskinen
starter automatisk og fullfører etter et angitt
tidsintervall.
1
Trykk på Strøm-knappen.
2
Velg et vaskeprogram
3
Trykk på Delay End (Forsinkelse)-knappen for
å angi tid.
Trykk på Start/Pause-knappen.
1
Trykk på Strøm-knappen.
2
Velg et vaskeprogram
4
3
Trykk på Intensive (Intensiv)-knappen.
MERK
4
Trykk på Start/Pause-knappen.
Rinse (Skylling) l
Du kan velge denne funksjonen ved å trykke på
Rinse+ (Skylling+)-knappen. Denne funksjonen
anbefales for mennesker med vaskemiddelallergier.
Rinse+ (Skylling+)
Dette valget brukes for ekstra skylling én gang.
Pre Wash (Forvask)
Anbefales ved kraftig tilsmusset tøy.
1
Trykk på Strøm-knappen.
2
Velg et vaskeprogram
3
Trykk på Pre Wash (Forvask)-knappen.
4
Trykk på Start/Pause-knappen.
•• Forsinkelsestiden er tiden som gjenstår til
programmet er ferdig, ikke starten. Den faktiske
driftstiden kan variere grunnet vanntemperatur,
vaskemengde og andre faktorer.
•• For å avslutte innstillingen, trykk på
Strøm-knappen.
•• Unngå å bruke flytende vaskemiddel til dette
alternativet.
Wi-Fi f
Når WLAN er tilkoblet vil Wi-Fi symbolet på
betjeningspanelet lyse.
Add Item (Legg til)
Du kan bruke dette valget for å legge inn eller ta ut
tøy etter at vaskeprogrammet har startet.
1
Trykk på Add Item (Legg til)-knappen når
LED-lampen lyser.
2
Åpne døren etter at låsen har åpnet seg.
3
Legg til eller ta ut tøy.
4
Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen.
27
NO
MERK
•• Av sikkerhetsgrunner forblir døren låst når
vannivået eller temperaturen er høy. Det er ikke
mulig å legge til tøy på dette tidspunktet.
Temp.
Denne funksjonen brukes for å velge vaske- og
skylle-temperatur for det valgte programmet. Trykk
på knappen inntil den ønskede innstillingen lyser.
All skylling skjer med kaldt springvann.
•• Velg vanntemperaturen som egner seg for typen
klær du vasker. Følg vaskeanvisningene på
plaggene for best resultater.
Spin (Sentrifugering) p
Sentrifugehastighet velges ved å trykke på
Spin (Sentrifugering)-knappen flere ganger.
Beep On/Off (Lyd på/av) q
Funksjonen kan bare velges når maskinen er i drift.
•• Trykk og hold inne Rinse+ (Skylling+) og Pre
Wash (Forvask)-knappen samtidig i 3 sekunder
for å stille inn denne funksjonen.
MERK
•• Når denne funksjonen blir aktivert, lagres
innstillingen i minnet, selv etter at strømmen til
maskinen er slått av.
•• Hvis du vil skru av lydsignalet, gjentar du ganske
enkelt prosessen.
Child Lock (Barnelås)
Brukes for å låse knappene på betjeningspanelet.
Denne funksjonen kan forhindre at barn endrer
programmer eller bruker maskinen.
1
Trykk på Strøm-knappen.
Låse betjeningspanelet
2
Velg et vaskeprogram
1
Trykk og hold inne Delay End (Forsinkelse) og
Add Item (Legg til)-knappen i 3 sekunder.
3
Trykk på Spin (Sentrifugering)-knappen for å
velge sentrifugehastigheten.
2
4
Trykk på Start/Pause-knappen.
Det blir en pipelyd, og CL kommer til syne
på displayet. Når Child Lock (Barnelås) er
aktivert, blir alle knapper sperret unntatt Strøm
knappen.
MERK
•• Når du velger No (Nei), vil trommelen likevel
rotere en kort tid for å tømme raskt.
MERK
•• Å skru av strømmen vil ikke tilbakestille
barnesikringen. Du må deaktivere dette
alternativet før du får tilgang til noen andre
funksjoner.
Låse opp betjeningspanelet
Trykk og hold inne Delay End (Forsinkelse) og
Add Item (Legg til)-knappen i 3 sekunder.
28
SMARTFUNKSJONER
Bruk av LG SmartThinQ
applikasjonen
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modellen
med en a eller b logo.
Før bruk av LG SmartThinQ
1
Sjekk avstanden mellom apparatet og den
trådløse ruteren (trådløst nettverk).
•• Hvis avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren er for stor, vil signalstyrken
bli svekket. Ruteren vil da bruke lengre tid
på registrering av enheten, og installasjonen
kan mislykkes.
2
Slå av mobildata eller cellulærdata på
smarttelefonen din.
3
Koble smarttelefonen din til den trådløse
ruteren.
NO
MERK
•• For verifisering av det trådløse nettverket, sjekk
at Wi-Fi f symbolet på betjeningspanelet lyser.
•• Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk.
For å sjekke nettverksfrekvensen din, kontakt
Internett-leverandøren din eller slår opp i
håndboken for den trådløse ruteren.
•• LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med nettverkstilkoblingen eller feil
eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
•• Hvis apparatet har problemer med å koble til
nettverket, kan dette skyldes at den står for
langt unna ruteren. Kjøp en nettverksforsterker
(signalforsterker) for å forbedre signalets styrke.
•• Det trådløse nettverket kan kanskje ikke
kobles til, eller kan bli avbrutt på grunn av
hjemmenettverkets miljø.
•• Problemer med nettverksforbindelsen kan
skyldes feil fra internettleverandørens side.
•• De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten
til den trådløse nettverkstjenesten.
•• Enheten kan ikke registreres på grunn av
problemer med den trådløse overføringen. Koble
fra strømmen på enheten, vent noen minutter og
prøv igjen.
•• Brannmuren på den trådløse ruteren er aktivert,
deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
•• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en
kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk
spesialtegn)
•• Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan
variere avhengig av mobilens operativsystem
(OS) og produsenten.
•• Hvis sikkerhetsprotokollen for ruteren er satt
til WEP, er det mulig at nettverket ikke startes
opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (WPA2
anbefales.), deretter registrerer du produktet på
nytt.
Installer LG SmartThinQ
Søk på LG SmartThinQ-appen i Google Play
Store eller Apple App Store på en smarttelefon.
Følg instruksene for å laste ned og installere
programmet.
29
NO
Trådløs funksjon
Fjernstyrt bruk av maskinen
Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved
bruk av de praktiske smartfunksjonene.
Remote Start (Fjernstart)
Vaskesyklus (Remote Start (Fjernstart),
Download Cycle (Last ned program))
Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du
kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor
lenge det er til syklusen er ferdig.
Still inn eller last ned ønsket program og styr med
fjernkontroll.
Kar-rens-instruktør
Funksjonen viser hvor mange programmer
som gjenstår før det er tid for syklusen
Tub Clean (Rengjøring av trommelen).
Energiovervåking
Kontroller strømforbruket for de siste programmene
som er brukt, og månedlig gjennomsnitt.
Smart Diagnosis
Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å
diagnostisere og løse problemer med maskinen,
basert på bruksmønsteret.
Innstillinger
Ulike funksjoner er tilgjengelige.
Push-varsel
Denne funksjonen gir statusmeldinger så
brukeren kan ha kjennskap til status på
maskinen. Meldingene blir sendt selv om
LG SmartThinQ-applikasjonen er avslått.
MERK
•• Hvis du endrer din trådløse ruter,
internettleverandør eller passord,
slett den registrerte maskinen fra
LG SmartThinQ-applikasjonen og registrer den
på nytt.
•• Appen er gjenstand for endringer i forbindelse
med videreutvikling uten videre varsel.
•• Funksjoner kan variere etter modell.
30
Hvordan bruke denne funksjonen
1
Trykk på Strøm-knappen.
2
Legg skittenklærne inn i trommelen.
3
Trykk og hold inne
Remote Start (Fjernstart)-knappen i 3
sekunder for å aktivere funksjonen.
4
Starte en syklus fra
LG SmartThinQ-applikasjonen på
smarttelefonen din.
MERK
•• Når funksjonen er aktivert, kan du starte en
syklus fra LG SmartThinQ-smarttelefonappen.
Hvis syklusen ikke er startet vil maskinen vente
med å starte syklusen til den slås av fjernstyrt via
applikasjonen eller funksjonen blir deaktivert.
•• Når fjernstart blir aktivert, låses døren
automatisk.
Deaktivere funksjonen
Når funksjonen er aktivert, trykk og hold inne
Remote Start (Fjernstart)-knappen i 3 sekunder
for å deaktivere. Funksjonen må deaktiveres før
maskinen kan brukes manuelt.
Download Cycle (Last ned program)
Last ned nye og spesialiserte sykluser som ikke er
inkludert i standard sykluser på maskinen. Et utvalg
av spesialsykluser til maskinen kan lastes ned til
maskiner som er registrert. Bare én syklus kan
lagres på maskinen om gangen. Når syklusen er
ferdig nedlastet til maskinen, vil den lagres inntil en
ny syklus blir lastet ned.
NO
2
Standby-modus
Standby-modus /
0,5 W
Nettverkets standby-strømforbruk /
2,0 W
Tiden etter at styringssystemet
for strømforbruk, eller en lignende
funksjon, slår utstyret automatisk over
på standby-modus og/eller slår det
av og/eller den tilstanden som skaper
nettverksstandby
20 min.
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du
hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra
öppna källkod-licenser som ingår för den här
produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla
tillhörande licensvillkor, samt information om
garantifriskrivning och upphovsrätt.
LG Electronics tillhandahåller även open sourcekod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker
utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom
kostnad för media, transport och hantering) efter
e-postbegäran till opensource@lge.com.
Detta erbjudande är giltigt under en period av tre
år efter vår sista leverans av produkten. Detta
erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna
information.
Bruk av Smart Diagnosis
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modellen
med en c eller d logo.
Smart Diagnosis gjennom
kundeinformasjonssenteret
Når servicesenteret ber om det, plasser
mikrofonen på telefonen din nært
Smart Diagnosis-ikonet.
x.
Ma
mm
10
3
Trykk og hold inne Temp.-knappen i 3
sekunder.
4
Hold telefonen på plass til toneoverføringen er
fullført. Gjenværende tid for dataoverføringen
vises.
•• Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt
telefonen mens tonene sendes.
•• Hvis personen på servicesenteret ikke kan
få et nøyaktig opptak av dataene, kan du bli
bedt om å forsøke igjen.
5
Så snart nedtellingen er gjort og tonene har
stoppet, fortsett samtalen din med agenten på
servicesenteret, som så vil være i stand til å
hjelpe deg ved bruk av informasjonen som er
sendt til analyse.
MERK
•• Denne funksjonen er avhengig av lokal
samtalekvalitet.
•• Kommunikasjonen kan fungere bedre og du kan
få bedre service hvis du bruker fasttelefonen.
•• Hvis dataoverføringen blir dårlig på grunn av
dårlig samtalekvalitet, kan det hende du vil få en
dårligere Smart Diagnosis-service.
Bruk funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter, når produktet har feil eller
funksjonssvikt. Du må bare bruke denne funksjonen
til å ta kontakt med serviceteknikeren, ikke i løpet
av vanlig bruk.
1
Trykk på Strøm-knappen for å skru på
maskinen. Ikke trykk på noen andre knapper.
31
VEDLIKEHOLD
NO
ADVARSEL
•• Ta ut støpselet før rengjøring av maskinen for å unngå faren for elektrisk støt. Overses denne
advarselen, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
•• Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre maskinen. De kan
skade overflaten.
Rengjøring etter hvert bruk
Stell etter vask
•• Etter at programmet er ferdig, tørk av døren og
dørpakningen for å fjerne all fuktighet.
•• La døren stå litt åpen for å tørke trommelen
innvendig.
•• Tørk av overflaten på maskinen med en tørr klut
for å fjerne all fuktighet.
ADVARSEL
•• Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet
fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på
kontrollpanelet for å betjene produktet.
Rengjøre maskinen innvendig
•• Bruk et håndkle eller en myk klut for å tørke rundt
døråpningen og dørglasset.
•• Ta alltid ut vasken fra maskinen så snart
programmet er fullført. Hvis du etterlater fuktige
plagg i maskinen, kan det forårsake krølling,
farging og lukt.
Rengjør maskinen jevnlig
Tub Clean
(Rengjøring av trommelen)
Rengjøre maskinen utvendig
Riktig stell av maskinen kan få den til å vare lenger.
Dør
Vask av med en fuktig klut på innsiden og utsiden,
og tørk den deretter av med en myk klut.
Utvendig
Tørk straks av alt søl med en fuktig klut.
32
Spesialfunksjon for å rengjøre innsiden av
trommelen.
I dette programmet brukes et høyere vann-nivå ved
høyere sentrifugehastighet. Funksjonen kjøres én
gang i måneden (eller oftere hvis det trengs) for å
fjerne opphopning av vaskemiddel og annet plakk.
1
Fjern alle plagg og gjenstander fra
vaskemaskinen og lukk døren.
2
Åpne såpeskuffen og fyll på avkalkings-pulver i
rommet for hovedvask.
•• Legg tabletter inn i trommelen.
NO
3
Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
4
Slå på maskinen og velg funksjon
Tub Clean (Rengjøring av trommelen).
•• tcL vil ses på displayet.
5
Trykk på Start/Pause-knappen for å starte.
•• Steng stoppekranen hvis maskinen skal forlates
for en lengre periode (f.eks. ferie), spesielt hvis
det ikke er noe gulvavløp (sluk) i umiddelbar
nærhet.
•• 1E vises på kontrollpanelet når vannet ikke
kommer inn i vaskemiddelskuffen.
6
Etter at programmet er ferdig, la døren stå åpen
for å la vaskemaskinåpningen, pakningen og
glassdøren tørke.
Rengjøring av filteret til
tømmepumpen
FARE
•• La døren stå åpen for å la innsiden av maskinen
tørke bare dersom barn er under oppsyn i
hjemmet.
MERK
Avløpsfilteret samler opp tråder og små gjenstander
som kan befinne seg i vasken. Kontroller jevnlig at
filteret er rent for å sikre jevn drift av maskinen.
La vannet avkjøles før du rengjøring av filteret til
tømmepumpen. Nødsåpning av døren eller utføre
en nødsevakuering.
Rengjøre filteret i vanninntaket
1
Ta ut strømkontakten.
Filteret i vanninntaket samler opp kalk og eventuelt
smårusk som kan finnes i vannet som forsynes til
maskinen. Er vannet veldig hardt eller inneholder
kalkrester kan filteret i vanninntaket bli tett.
2
Åpne frontdekselet og trekk ut slangen.
3
Skru ut avløpspluggen a, og tøm ut vannet.
Skru sakte ut filteret til avløpspumpen b for å
tømme ut vannet og fjerne små gjenstander.
1
2
Steng vannkranen og skru løs
vanninntaksslangen.
Rens filteret med en mediumstiv tannbørste.
33
NO
4
Etter rengjøring av filteret til tømmepumpen, ta
ut filteret og sett inn avløpspluggen.
5
Lukk frontdekselet.
2
Fjern rester av vaskemiddel og tøymykner.
•• Skyll innleggene og skuffen i varmt vann for
å fjerne rester av vaskemiddel og tøymykner.
Bare bruk vann til å rengjøre såpeskuffen.
Tørk innleggene og skuffen med en tørr klut
eller håndduk.
3
For å rengjøre skuffåpningen, bruk en klut eller
en børste som ikke er av metall for å rengjøre
fordypningen.
•• Fjern alle rester fra øvre og nedre delene av
fordypningen.
4
Tørk av all fuktighet i fordypningen med en myk
klut eller et håndkle.
5
Sett sammen delene til skuffen og sett den på
plass igjen.
FARE
•• Vær forsiktig når du tømmer, vannet kan være
varmt.
•• Kjør programmet for rengjøring av trommelen
én gang i måneden (eller flere ganger hvis det
trengs) for å fjerne rester av såpe og andre
rester.
Rengjøre vaskemiddelskuffen
Vaskemiddel og tøymykner kan bli liggende igjen
i vaskemiddelskuffen. Ta ut skuffen og innleggene
og kontroller om det er rester der én eller to ganger
hver måned.
1
34
Ta ut vaskemiddelskuffen ved å dra den ut til
den stopper.
•• Trykk ned frigjøringsknappen og ta ut
skuffen.
FEILSØKING
NO
Ved bruk av maskinen kan det oppstå feilmeldinger eller funksjonssvikt. Følgende tabell inneholder mulige
årsaker og tips for å fikse feilene. Det anbefales å lese tabellen grundig for å spare deg for tid, og kostnad
som kan påløpe dersom du ringer LG Electronics servicesenter.
Før du tar kontakt med servicesenteret
Maskinen din er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer
tidlig. Hvis maskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende tabell før du
ringer LG Electronics servicesenter.
Feilmeldinger
Symptomer
1E
INLET ERROR
Mulige årsaker og løsninger
Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig i området. Maskinen får ikke tatt inn
vann eller det tas inn sakte.
•• Sjekk en annen kran i huset.
Vannkranen er ikke helt åpen. Maskinen får ikke tatt inn vann eller det
tas inn sakte.
•• Åpne kranen helt.
Slangen(e) til vanninnløpet er bøyd(e).
•• Rett ut vannslangen eller reinstaller vanninntaksslangen
Filteret på vanninntaksslangen(e) er tett(e).
•• Kontroller og rengjør filteret til vanninntaksslangen.
Hvis det har oppstått lekkasje i Aqua stop-slangen, vil indikatoren lyse
rødt.
•• Bytt ut Aqua stop-vannforsyningsslangen.
OE
WATER OUTLET
ERROR
Avløpsslangen er bøyd eller tett. Vannet i maskinen kan ikke tømmes
eller tømmes for sakte.
•• Rengjør og rett ut avløpsslangen.
Avløpsfilteret er tett.
• Sjekk og rengjør avløpsfilteret.
UE
UNBALANCE ERROR
Maskinen har et system som påviser og korrigerer ubalanse.
•• Tøyet kan være for våt på slutten av syklusen. Omfordel tøyet for å få en
jevn sentrifugering. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan
ta noen øyeblikk før maskinen starter sentrifugeringen. Døren må lukkes
før sentrifugeringen kan begynne.
For lite tøy i maskinen. Hvis det legges inn tunge ting (f.eks. badematte,
badekåpe, osv.) kan systemet stanse sentrifugeringen eller til og med
avbryte programmet helt.
•• Legg til 1 eller 2 lignende eller mindre plagg for å bidra til å balansere
vekten. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan ta noen
øyeblikk før maskinen starter å sentrifugere. Døren må lukkes før
sentrifugeringen kan begynne.
35
NO
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
dE dE1 dEz dE4
DOOR ERROR
Feil på dørsensoren.
•• Ta kontakt med LG Electronics servicesenter. Du finner telefonnummeret til
ditt lokale servicesenter på garantikortet.
tE
KONTROLLFEIL
Kontrollfeil.
•• Ta ut støpselet og ring etter service.
LE
MOTOR LOCKED
ERROR
Overbelastning av motor
•• La maskinen stå i 30 minutter til motoren er avkjølt og prøv deretter å
restarte syklusen.
FE
OVERFLOW ERROR
Det fylles for mye vann på grunn av at vannventilen har sviktet.
•• Steng vannkranen.
•• Ta ut støpselet.
•• Ring etter service.
PE
FEIL PÅ
TRYKKSENSOR
Svikt på vannivåsensor.
•• Steng vannkranen.
•• Ta ut støpselet.
•• Ring etter service.
vs
VIBRATION SENSOR
ERROR
Svikt på vibrasjonssensor.
•• Ring etter service.
FF
FROZEN FAILURE
Er tilførsels-/avløpsslangen eller lensepumpen frossen?
•• Fyll varmt vann i trommelen for å tine vannslangen og avløpspumpen.
Dekk vanninntaksslangen med en varm og våt håndduk.
AE
WATER LEAKAGE
Vannlekkasjer.
•• Ring etter service.
PF
POWER FAILURE
Maskinen har en strømfeil.
•• Restart syklusen.
36
NO
Lyder som du kan høre
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
Skrangling og
dunkelyd
Fremmedlegemer som nøkler, mynter eller sikkerhetsnåler kan befinne
seg i trommelen.
•• Stopp maskinen, kontroller trommelen for fremmedlegemer. Hvis lyden
vedvarer etter å ha startet på nytt, ring etter service.
Dunkelyd
Store klesmengder kan forårsake en dunkelyd. Dette er vanligvis
normalt.
•• Hvis lyden fortsetter er vaskemaskinen antakelig ute av balanse. Stopp og
omfordel klærne.
Vasken kan være ujevnt fordelt i trommelen.
•• Sett syklusen på pause og omfordel tøyet etter at døren har åpnet seg.
Vibrerende lyd
Innpakning ikke fjernet.
•• Fjern innpakningen.
Vasken kan være ujevnt fordelt i trommelen.
•• Sett syklusen på pause og omfordel tøyet etter at døren har åpnet seg.
Føttene hviler ikke støtt og jevnt på gulvet.
•• Se avsnittet om å Vatre apparatet for å justere vatringen av maskinen.
Gulvet er ikke stødig nok.
•• Sjekk at gulvet er støtt og ikke gynger. Se avsnittet om Krav til
installasjonssted for å velge rett plassering.
Bruk
Symptomer
Vannlekkasjer.
Mulige årsaker og løsninger
Boligens avløpsrør er tette.
•• Åpne det tette avløpsrøret. Kontakt en rørlegger om nødvendig.
Lekkasje på grunn av feil installering av avløpsslange eller tett
avløpsslange.
•• Rengjør og rett ut avløpsslangen. Sjekk og rengjør avløpsfilteret jevnlig.
Maskinen vil ikke
starte.
Betjeningspanelet har blitt avslått på grunn av inaktivitet.
•• Dette er helt normalt. Trykk på Strøm-knappen på maskinen for å slå den
på.
Maskinen sitter ikke i.
•• Pass på at støpselet sitter godt i kontakten.
Manglende vannforsyning.
•• Åpne vannkranen helt.
37
NO
Symptomer
Maskinen vil ikke
starte.
Mulige årsaker og løsninger
Innstillingene er ikke korrekte.
•• Pass på at syklusen er korrekt innstilt. Lukk døren og trykk på
Start/Pause-knappen.
Døren er åpen.
•• Lukk døren og pass på at ingenting er klemt i døråpningen slik at den ikke
lukkes helt.
Overbelastningsbryter/sikring er utløst/røket.
•• Sjekk sikringsskapet. Bytt ut sikringer eller re-sett bryteren. Maskinen skal
bare benyttes på reservert strømkrets. Maskinen vil fortsette i syklusen fra
der den stoppet når strømmen er gjeninnkoblet.
Re-setting av innstillingene.
•• Trykk på Strøm-knappen, velg ønsket program og trykk på
Start/Pause-knappen.
Start/Pause ble ikke trykket etter at syklus ble innstilt.
•• Trykk på Strøm-knappen, velg ønsket program og trykk på
Start/Pause-knappen. Maskinen blir slått av hvis Start/Pause-knappen ikke
blir trykket på innen 15 minutter.
Dårlig vanntilførsel.
•• Sjekk en annen kran i huset for å se om vanntrykket er tilsvarende lavt.
Maskinen varmer opp vannet eller lager damp.
•• Trommelen kan stoppe roteringen under bestemte sykluser, mens vannet
trygt varmes opp til innstilt temperatur.
Knappene fungerer
ikke.
Når maskinen har startet, kan ikke døren åpnes av sikkerhetsmessige
årsaker.
•• Sjekk om CL-ikonet lyser. Du kan trygt åpne døren etter at
Door Lock (Dørlås)-ikonet slukkes.
Døren kan ikke åpnes.
Når maskinen har startet, kan ikke døren åpnes av sikkerhetsmessige
årsaker.
•• Sjekk om H-ikonet lyser. Du kan trygt åpne døren etter at H -ikonet
slukkes.
Maskinen fylles ikke
tilstrekkelig.
Tett filter.
•• Kontroller om filteret på vanninntaksslangen er tett.
Vanninntaksslangene kan være bøyd.
•• Se over og rett ut eventuelt bøyde slanger.
Utilstrekkelig vanntilførsel.
•• Pass på at både varm- og kaldt- vannkraner er helt åpne.
Varm og kald vanntilførselslange er byttet om på.
•• Sjekk koblingene på vanninntaksslangene.
38
NO
Symptomer
Maskinen tømmer
ikke.
Mulige årsaker og løsninger
Bøyd avløpsslange.
•• Se til at avløpsslangen ikke er bøyd.
Avløp er høyere opp enn 1,2 m over gulvet.
•• Pass på at avløpsslangen ikke bør plasseres høyere enn 1,2 m over
bunnen av maskinen.
Vaskemiddelet
porsjoneres
ufullstendig eller blir
ikke porsjonert ut i det
hele tatt.
Det er brukt for mye vaskemiddel.
•• Følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
Programmet tar lengre
tid enn vanlig.
Det er for lite tøy i maskinen.
•• Tilsett flere tekstiler så maskinen kan balansere tøyet.
Tunge tekstiler er blandet med lettere tekstiler.
•• Prøv å alltid vaske tekstiler med lik vekt så maskinen får fordelt vekten jevnt
før sentrifugering.
Maskinen er i ubalanse.
•• Omfordel vasken manuelt hvis den har floket seg sammen.
Programtid forsinket
Ubalanse er oppdaget eller programmet for fjerning av såperester kjøres.
•• Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på displayet er bare et
anslag. Faktisk tid varierer.
Utførelse
Symptomer
Mulige årsaker og løsninger
Dårlig flekkfjerning
Gamle flekker.
•• På plagg som tidligere har blitt vasket kan flekkene ha satt seg helt. Disse
flekkene er vanskelige å fjerne og det kreves antakelig håndvask og
forbehandling for å ha mulighet til å fjerne de.
Misfarging
Blekemiddel eller tøymykner er dosert for tidlig.
•• Vaskemiddelskuffen er overfylt. Det fører til at blekemiddel eller tøymykner
doseres ut for tidlig. Mål alltid opp mengden blekemiddel eller tøymykner for
å unngå overfylling.
•• Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
Blekemiddel eller tøymykner tilsatt direkte i vasketrommelen sammen
med tøyet.
•• Bruk alltid dispenserskuffen for å være sikker på at vaskemiddel er dosert
på riktig tidspunkt i syklusen.
Klærne er ikke sortert riktig.
•• Sorter alltid mørke klær bort fra lyse og hvite klær for å unngå misfarging.
Vask hver for seg.
•• Vask aldri svært tilsmusset tøy sammen med tøy som bare er litt skittent.
39
NO
Symptomer
Rynker
Mulige årsaker og løsninger
Maskinen er ikke tømt i tide.
•• Fjern alltid tøyet fra maskinen så snart syklusen er ferdig.
Maskinen er overfylt.
•• Maskinen kan kjøres med full last, men trommelen bør ikke være fullpakket
med tøy. Døren på maskinen skal være lett å lukke.
Varm og kald vanntilførselslange er ombyttet.
•• Skylling med varmtvann kan gi rynkete tøy. Sjekk koblingen av
vanninntaksslangene.
Mugg eller jordslaglukt i maskinen
Trommelen er ikke rengjort.
•• Kjør program for Tub Clean (Rengjøring av trommelen) jevnlig.
Avløpsslangen er ikke riktig installert, og forårsaker heverteffekt (vann
som strømmer tilbake inn til maskinen).
•• Sørg for at avløpsslangen ikke blir bøyd eller blokkert ved montering.
Vaskemiddelskuffen er ikke rengjort jevnlig.
•• Rengjør vaskemiddelskuffen, spesielt topp og bunn i skuffens åpning.
Det kan oppstå lukt dersom avløpsslangen ikke er riktig installert, og
forårsaker heverteffekt (vann som strømmer tilbake inn til maskinen).
•• Sørg for at avløpsslangen ikke blir bøyd eller blokkert ved montering.
Hvis vaskemiddelskuffen er ikke rengjort jevnlig, kan det oppstå lukt fra
jord og andre fremmedlegemer.
•• Rengjør vaskemiddelskuffen, spesielt topp og bunn av skuffens åpning.
40
NO
Wi-Fi
Symptomer
Enheten og
smarttelefonen er
ikke tilkoblet Wi-Finettverket.
Mulige årsaker og løsninger
Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.
•• Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det.
Registrer så enheten din på LG SmartThinQ.
Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.
•• Slå av mobildata på smarttelefonen, og registrer enheten via Wi-Finettverket.
Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.
•• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver
og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ.
•• Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruteren til
2,4GHz og koble enheten til ruteren. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt
internettleverandøren eller ruterprodusenten.
Avstanden mellom enheten og ruteren er for stor.
•• Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruteren din, kan signalet
være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruteren slik at den er
nærmere enheten.
41
DRIFTSDATA
NO
Produktkort
Delegert forordning (EU) No. 1061/2010
Leverandørens navn eller varemerke
LG
Leverandørens modellbetegnelse
W4WR508S0W
Beregnet kapasitet
kg
Energieffektivitetsklasse
A+++
Merking i henhold til "EU Ecolabel ordningen”
[(EC) No 66/ 2010]
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk (AEC) kWt / år
8
Nei
kWt / år
115
Standard 60 ºC bomullsprogram med full maskin
kWt
0,570
Standard 60 ºC bomullsprogram med halv maskin
kWt
0,470
Standard 40 ºC bomullsprogram med halv maskin
kWt
0,410
*1
Energiforbruk
Gjennomsnittlig energiforbruk ved avslått og hvilemodus
W
0,50
Gjennomsnittlig årlig vannforbruk beregnet i liter per år*2
liter / år
9020
Sentrifugeytelsesklasse på en skala fra G (minst effektivt) til
A (mest effektiv).
Maks. sentrifugehastighet*3
Restfuktighet
*3
Standard program for bomullstøy*4
42
A
rpm
%
1360
44
Cotton+(Bomull+)R
60°C / 40°C
NO
Programtid
Standard 60 ºC bomullsprogram med full maskin*5
min.
267
Standard 60 ºC bomullsprogram med halv maskin*5
min.
214
Standard 40 ºC bomullsprogram med halv maskin
min.
214
min.
10
under vask*6
dB(A)
55
Under sentrifugering*6
dB(A)
71
Varighet av standbytid (TI)
*5
Lydnivå
Frittstående
*1: Basert på 220 standard vaskesykluser for bomullsprogram på 60 ºC og 40 ºC med full og halv maskin
med forbruk på lavenergieffekt. Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan maskinen brukes.
*2: Basert på 220 standard vaskesykluser for bomullsprogram på 60 ºC og 40 ºC med full og halv maskin.
Det virkelige vannforbruket avhenger av hvordan maskinen blir brukt.
*3: Høyeste hastighet som nås ved standard 60 ºC bomullsprogram med full maskin eller standard 40 ºC
bomullsprogram med halv maskin avhenger av hvilke verdier som er lavest, og restfuktigheten som nås
ved standard 60 ºC bomullsprogram med full maskin eller standard 40 ºC bomullsprogram med halv
maskin, avhenger av hvilken verdi som er høyest.
*4: Disse standardprogrammene er passende for rengjøring av normal skitten klesvask, samt de mest
effektive programmene i henhold til energi og vannforbruk.
*5: Standard program for bomullstøy er Cotton+ (Bomull+) R , T full maskin, Cotton+ (Bomull+)
R , T halv maskin, og Cotton+ (Bomull+) R , S halv maskin i henhold til forordningen
(EU) No. 1061/2010 og EN 60456.
*6: Støynivå dB(A) re 1 pW, under vask og sentrifugefasene for standard 60 ºC bomullsprogram med full
maskin, merket som dB(A) og avrundet til nærmeste hele måleenhet.
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising