LG | FH2 | User guide | LG FH2 Brukerguide

LG FH2 Brukerguide
BRUKERMANUAL
HØYEFFEKTS
HØYTTALERSYSTEM
NORSK
For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk
http://www.lg.com, og last ned Brukerveiledningen.
Innholdet i denne veiledning kan variere fra din enhet.
MODELL
FH2
www.lg.com
MFL71446049
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_NOR_MFL71446049.indd 1
Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
2019-07-16
9:26:59
Forholdsregler ved håndtering av batterier
yy Denne enheten har et innebygget ventilregulert
blysyrebatteri. (12 V/7,0 A.t.)
yy Ikke bruk batteriet i et lukket rom eller i nærheten av ild.
yy Lad batteriet under spesifisert ladetilstander.
yy Ved korrosjon av terminaler, lekkasje eller deformering av
batterikasser, ikke bruk batteriet.
yy Hvis batteriet lekker, fjern batteriet fra enheten (med
beskyttede hender og klær) og unngå infeksjon av hud eller
øyne.
yy Hvis batteriet lekker og væsken på innsiden søler på hud eller
klær, skyll av umiddelbart med mye rent vann.
Hvis væsken spruter i øyne, skyll øynene umiddelbart med
mye rent vann og kontakt en lege.
yy Unngå blandet bruk av batterier av forskjellige typer,
produsenter eller bruk.
yy Ikke kast batterier på flammer eller varm opp batterier.
yy Ikke kortslutt batteripoler.
yy Ikke forsøk å demontere, remodellere eller ødelegge batterier.
yy Ikke plasser batterier i nærheten av barn.
yy Batterier kan erstattes. Hvis du må lade batteriet mer og
oftere, kan det være på tide å erstatte det. Batterier må
betjenes av LG Electronics-kundesenteret.
yy Lad fullstendig før lagring av et batteri som ikke har vært i
bruk over en lengre periode og slå av ON/OFF-bryteren (OFF).
Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted.
yy Lad batteriet minst månedlig under lagring. Hvis batteriet
oppbevares over lengre perioder uten å lades kan
batterilevetiden forkortes.
yy Brukte batterier må resirkuleres eller avhendes separat fra
husholdningsavfall.
Samsvarserklæring
LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av
typen HØYEFFEKT HØYTTALER-SYSTEM er i samsvar
med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til
EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende
internettadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres
ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.
Frekvensområde
2402 – 2480 MHz
Utgangseffekt (maks.)
10 dBm
AUTO POWER på-funksjonen kan kun stilles inn når
enheten er koblet til et strømuttak. Når enheten drives kun
av det innebygde batteriet, er AUTO POWER på-funksjonen
ikke tilgjengelig.
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_NOR_MFL71446049.indd 2
2019-07-16
9:26:59
Topp-panel
p o nm
e VOICE CANCELLER
Du kan nyte funksjonen mens du spiller av musikk, ved å
redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.
l
f SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Velger lydinntrykk.
- Trykk og hold for å velge BASS-effekt direkte.
g Display-vindu
h F (Funksjon)
Velger funksjonen og inngangskilden.
a
k
bc d e f
g
h
i
j
a MASTER VOLUME
Justerer høyttaler- eller mikrofonvolum.
i Y/U
- Hopper over/spoler hurtig bakover eller forover. /
Søker etter seksjon i fil ved å trykke og holde.
- Velger radiostasjoner.
j PRESET/REPEAT
- Velger et forhåndinnstilt nummer for en radiostasjon. /
Lagrer radiostasjoner ved å trykke og holde.
- Lytter til filer flere ganger eller tilfeldig.
- Ser navnene til alle tilkoblede Bluetooth-enheter i Bluetoothmodus.
k T
Starter eller pauser avspilling.
l FM-antenne
b 1/! (Standby/På)
Skrur enheten PÅ eller AV.
m CHARGING
Batteriladeindikator
c MIC (Mikrofon)
Trykker for å velge en mikrofons volumkontrollmodus.
n USB-port
Spill av lydfiler ved å koble til USB-enhet.
d
(KEY CHANGER)
Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.
o PORT.IN
Tilkoble en bærbar enhet.
p MIC (Mikrofon)
Tilkoble en mikrofon.
Baksidepanel
a Strøm PÅ/AV-bryter
Skrur enheten PÅ eller AV.
(Batteriet kan lades selv når denne enheten er i AV
(OFF)-status.)
b AC i stikkontakten
Om ferrittkjernen (Valgfri)
Vikle strømledningen rundt ferrittkjernen én gang.
a b
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_NOR_MFL71446049.indd 3
2019-07-16
9:27:00
Bæring av enhet
Tilleggsinformasjon
Enheten har hjul og et håndtak slik at du enkelt kan flytte
enheten.
Spesifikasjoner
1. Trykk på låseknappen på håndtaket.
Generell
Strømkrav
Strømforbruk
Mål (B x H x D)
2. Trekk i håndtaket.
Se hovedetiketten på enheten.
Se hovedetiketten på enheten.
Ca.
352,5 mm x 419,6 mm x
269,2 mm
Nettovekt
Ca. 9,71 kg
Driftstemperatur
5 °C til 45 °C
Driftsfuktighet
5 % til 60 %
Maks. driftshøyde
2000 m
Strømbussens
strømforsyning (USB)
Forsterker
(Total RMSutgangseffekt)
5 V 0 500 mA
50 W
Batteri
Batteritype
3. Slipp låseknappen for å låse håndtaket på plass.
Driftstid
,,Merk
For å trekke inn håndtaket, trykk på knappen og
trykk ned.
Ladetid
12 V/7,0 At
(Ventilregulert oppladbart
blysyrebatteri)
Ca. 15 timer
(Basert på et fulladet batteri
og kontinuerlig avspilling med
50 % volumnivå.)
Dette kan variere avhengig av
batteristatus og operasjonelle
forhold.
Ca. 9 timer
Dette kan variere avhengig av
batteristatus og operasjonelle
forhold.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_NOR_MFL71446049.indd 4
2019-07-16
9:27:01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising