LG | PK7 | User manual | LG PK7 Brukermanual

LG PK7 Brukermanual
BRUKERVEILEDNING
Bærbar
Bluetoothhøyttaler
Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk
og ta vare på den for fremtidig referanse.
MODELLER
PK7
PK7W
www.lg.com
MFL70480351
1909_Rev.01
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
FORSIKTIG
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE
FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET
(INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK
STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN
REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN
UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.
ymbolet av blinkende lyn med
S
pilspiss i en likesidet trekant varsler
brukeren om uisolert farlig spenning
inne i produktet, med høy risiko for
elektrisk støt.
tropstegnet i en likesidet trekant
U
varsler brukeren om viktige
instruksjoner om drift og vedlikehold
(service) inkludert med produktet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET
IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
FORSIKTIG: Apparatet bør ikke eksponeres for vann
(dryppende eller sprutende) og objekter fylt med
væsker, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted
med begrenset plass, f.eks. bokhyller eller lignende.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet (f.eks. elektronisk fluesmekker).
Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ventilasjonsåpningene må ikke
blokkeres. Installer i henhold til produsentens
instruksjoner.
Luker og åpninger i kabinettet er for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overoppheting. Åpningene skal aldri
blokkeres ved å plassere produktet på senger, sofaer,
matter eller tilsvarende overflater. Dette produktet
skal ikke plasseres i en innebygget installasjon som
bokhyller eller stativer med mindre tilstrekkelig
ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt
fulgt.
Kom i gang
3
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den
andre overflaten av produktet.
Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen
for å være sikker på gjeldende krav.
FORSIKTIG ved bruk av dette produktet i omgivelser
med lav luftfuktighet.
Ikke overbelast stikkontakter/vegguttak.
Overbelastede stikkontakter/vegguttak, løse eller
skadede stikkontakter/vegguttak, skjøteledninger,
slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlige.
Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller
brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne
mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller
forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten
og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende
del hos et autorisert servicesenter. Beskytt
strømledningen mot fysisk eller mekanisk misbruk,
som å bli vridd, bøyd, klemt i en dør, eller tråkket på.
Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/
vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.
yy Det kan forårsake statisk elektrisitet i omgivelser
med lav luftfuktighet.
yy Det er anbefalt å bruke dette produktet forsiktig
etter å ha berørt metallobjekter som leder
elektrisitet.
For modeller som bruker en adapter
Bruk kun AC-adapteren inkludert med denne
enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen enhet
eller produsent. Bruk av annen strømkabel eller
strømforsyning kan forårsake skader på produktet og
ugyldiggjøre garantien.
1
Kom i gang
Strømstøpselet er frakoblingsenheten. Ved
nødsituasjon, må strømstøpselet være lett
tilgjengelig.
Vær FORSIKTIG med strømledningen
4
Kom i gang
Enheten har et bærbart batteri eller en akkumulator.
1
Kom i gang
Slik fjerner man batteriene eller batteripakken
fra utstyret: For å fjerne de gamle batteriene eller
batteripakken, følg monteringstrinnene i omvendt
rekkefølge. For å forhindre forurensning av miljøet og
mulige trusler mot menneskers og/eller dyrs helse, må
de gamle batteriene eller batteripakken avhendes i en
passende beholder ved utpekte innsamlingspunkter.
Ikke kast batterier eller batteripakker sammen med
annet avfall. Det anbefales å bruke et lokalt, gratis
refusjonssystem for batterier eller batteripakker
(muligens ikke tilgjengelig i ditt område). Batteriene
eller batteripakken skal ikke utsettes for høy varme,
f.eks. solskinn, brann eller lignende.
Symboler
~
0
Henviser til vekselstrøm (AC).
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
Innholdsfortegnelse
5
Innholdsfortegnelse
1
1
Kom i gang
3
Feilsøking
2
6
6
7
8
Sikkerhetsinformasjon
Unike funksjoner
Innledning
Front
Bak
28
Feilsøking
4
Appendiks
2
Drift
29
29
30
Varemerker og Lisenser
Håndtering av enheten
Spesifikasjoner
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
Lading av høyttaleren
– Lading via AC-adapteren
– Sjekker ladingstatus.
– Sjekke batteri status
Grunnleggende drift
– Bruk av strømknappen
– Bluetooth-tilkobling
– Bluetooth LED-lysstatus
– Enkel driftveiledning
Håndfrifunksjon
Talekommando
Stemningslys
Lydeffekt
– Innstilling av lydeffekt
Hør på musikk via en ekstern enhet.
Bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi
– Lytting til musikk lagret på BLUETOOTHenheter
Multi-telefonsammenkobling
Bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen
– Om «Music Flow Bluetooth»-appen
– Installer «Music Flow Bluetooth»-appen på
Bluetooth-enheten din
– Aktiver Bluetooth med «Music Flow
Bluetooth»-appen
Tilkobling for dobbellspill (valgfri)
Annen drift
– Nullstilling
– Slå på/av pipelyden
– Merknader om Auto Strøm AV
21
23
23
23
24
25
27
27
27
27
2
3
4
6
1
Kom i gang
Kom i gang
Unike funksjoner
Innledning
Auto-strøm av
Symboler som brukes i denne
brukerveiledningen
Denne enheten kan slå seg selv av for å spare
strømforbruk. (side 27)
Bærbar inn
Lytt til musikk fra bærbare enheter.
(smart-telefon, bærbar PC, osv.)
BLUETOOTH®
Lytt til musikk lagret hos Bluetooth-enheten.
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra
feil bruk.
>>Forsiktig
Music Flow Bluetooth
Vanntett (IPX5)
Music Flow Bluetooth er en app utviklet for å gi deg
kontroll over noen av LGs nyeste lydenheter. (Side
23-24)
Denne høyttaleren er vanntett i henhold til IPX5.
IPX5 er "Grader av beskyttelse mot inntrenging av
vann" Dette systemet er imidlertid ikke helt vanntett.
Unngå tilfellene nedenfor.
Dobbellspill (valgfri)
yy Ikke bruk under vann eller annen væske.
yy Ved batterilading, ikke utsett enheten for
vann.
Lyden kan nytes i stereo via to høyttalere. For å nyte
dobbellspill, må en annen høyttaler kjøpes.
(Tilgjengelig PK-seriemodell: 5, 7)
yy Når porten blir utsatt for vann, tørk den av
med en myk, tørr klut. Tørk den av grundig før
høyttaleren brukes.
yy Portene er ikke vanntette. Husk å lukke
portdekselet sikkert. Se bildet nedenfor.
-- Posisjoner portdekselet på a og trykk
den sikkert inn b.
Den vannavstøtende ytelsen til systemet er basert
på våre målinger under de forholdene som er
beskrevet her. Merk at funksjonsfeil som følge av
nedsenking i vann forårsaket av misbruk av kunden
ikke er dekket av garantien.
Kom i gang
7
Front
c
g
h
d
e
f
a
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a LED-batterilys
b Strøm LED-lys
c Bluetooth LED-lys
d CLEAR VOCAL LED
e ENHANCED BASS LED
f Mikrofon
g 1
Slår på/av : Trykk.
h j
- Spiller av, pauser eller hopper over avspilling i
Bluetooth-modus. (side 12)
- Mottar et anrop på Bluetooth-enheten.
(side 13)
- Demper lyden i bærbar modus.
l .( )
- Endrer stemningslys.
(Trykk og hold i 2 sekunder) (side 14)
- Bruk talekommando hos smart-enheten.
(side 15)
m CLEAR VOCAL
n ENHANCED BASS
i P : Reduser volumet.
n
k N
- Endringer til Bluetooth-modus i bærbarmodus.
(Trykk j)
* Ved tilkobling av den bærbare kabelen,
bytter funksjonen til bærbar inngangsmodus
automatisk.
m
Clear
Vocal
- Legger til en Bluetooth-enhet for multitelefonsammenkobling. (Trykk og hold j i
2 sekunder)
j O : Øk volumet.
1
Kom i gang
b
- Endrer lydeffekt. (side 16)
- Endrer lydeffekt. (side 16)
8
Kom i gang
Bak
1
Kom i gang
a
b
c
d
e
f
a Portdeksel
d RESET-knappen
b DC IN
e3
inngang til AC-adapter
ORT.IN
cP
Hør på musikk fra en bærbar enhet.
Tilkobler to høyttalere for dobbellspill.
(side 25-26)
f Dobbellspill LED-lys
Drift
Lading av høyttaleren
Lading via AC-adapteren
Denne høyttaleren bruker innebygde batterier. Før
bruk, lad batteriet ved å koble til AC-adapteren.
1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til
AC-adapteren.
Sjekker ladingstatus.
Når høyttalerens batteri lades, kan ladestatusen
sjekkes via batteriets LED-lys.
LED
Green
Green
Grønn
Beskrivelse
Off
Off
av
Batteriet er fullstendig ladet.
2
Batteriet lader.
Red
Rød
Red
,,Merk
yy Hvis musikk spilles av under lading, vil
ladingen ta lenger tid.
yy Hvis høyttaleren ikke lader på grunn av
overoppheting, lyser batteriets LED-lys rødt
og gult alternativt. Ladingen stoppes.
yy Når høyttalerens batteri er fullstendig ladet,
lyser batteriets LED-lys grønt i 15 sekunder
og deretter slås av.
,,Merk
Driftstiden er ca. 22 timer. Dette er basert på
fullstendig ladet batteri, kontinuerlig avspilling
ved 50% volumnivå med stemningslys og
equalizer-funksjoner slått av.
Dette kan variere basert på batteriets status
eller bruksforhold.
>>Forsiktig
Bruk kun AC-adapteren som følger med denne
enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen
enhet eller produsent. Hvis den medfølgende
adapteren ikke brukes, er lading utilgjengelig og
ladetiden kan variere. Og dette kan føre til skade
av enheten og ugyldiggjøring av garantien.
Drift
2. Koble kabelen hos AC-adapteren til inngangen
hos DC IN-adapteren.
3. Koble AC-strømledningen til en AC-stikkontakt.
9
10 Drift
Sjekke batteri status
Hvis strømmen er slått på, kan ladestatusen
sjekkes ved å trykke 1-knappen i 2 sekunder.
Deretter endres batteriets LED-lys avhengig av
batteriladestatusen.
2
Beskrivelse
Green
Grønn
Green
Green
Batteriets LED-lys
lyser grønt.
Amber
Batteriets LED-lys
lyser gult
Drift
LED
Amber
Oransje
Amber
Red
Rød
Red
Red
Status
Batteriets LED-lys
blinker rødt med
lyden.
70 %
10
70 %
%
10
%
10
70 %
%
10
%
10 %
10 %
,,Merk
yy Batteriets LED-lys slås på i 3 sekunder, etter
at 1-knappen trykkes i 2 sekunder.
yy Sjekk av batteristatus skjer ikke når
høyttaleren lades.
yy Hvis høyttaleren er koblet til smart-telefonen,
sjekk batteristatusen på “Music Flow
Bluetooth”-appen. Det kan variere fra faktiske
batterikapasitet. (Kun Android)
Drift 11
Grunnleggende drift
Bluetooth LED-lysstatus
Sjekk at Bluetooth LED-lyset blinker før tilkobling av
Bluetooth-enheten.
Bruk av strømknappen
2
Drift
LED
Strøm På/Av
Trykk 1-knappen.
Bluetooth-tilkobling
Status
Beskrivelse
Bluetooth LEDlyset blinker med
lyden.
Søker etter
Bluetooth-enhet.
Bluetooth LEDlyset slås på med
lyden.
Bluetoothenheten er
tilkoblet.
,,Merk
LG-PK7(XX)
Spill av ønsket musikk via Bluetooth-enheten. Etter
sammenkobling kan avspillingen kontrolleres via
knappene på enheten. (side 12, 18-20)
yy I bærbar modus slås Bluetooth LED-lyset av.
yy Etter at sammenkobling er fullført, må dette
ikke utføres igjen selv om enheten er slått av.
12 Drift
Enkel driftveiledning
Funksjon
2
Hvordan
Status
Drift
Strøm På
Trykk 1 -knappen.
Strøm LED-lyset slås på med lyden.
Strøm Av
Trykk 1 -knappen.
Strøm LED-lyset slås av med lyden.
Bluetoothsammenkobling
Når Bluetooth LED-lyset blinker, velg
LG-PK7 (XX) fra enhetslisten hos
Bluetooth-enheten.
Bluetooth LED-lyset slås på med lyden.
Multitelefonsammenkobling
Trykk og hold j i 2 sekunder for å legge
til en annen Bluetooth-enhet.
Under søk etter en annen enhet, vil
Bluetooth LED-lyset blinke. Etter
sammenkobling lyser Bluetooth LEDlyset fortsatt hvitt med lyden.
Volumkontroll
Trykk P eller O.
Når denne enheten når min. volum eller
maks. volum, kan en pipelyd høres.
Spill av/Pause
Trykk N.
-
Hopp fremover
Trykk N 2 ganger.
-
Hopp bakover
Trykk N 3 ganger.
-
Håndfri
Trykk N.
Motta og frakoble et anrop.
Dobbellspill (valgfri)
Trykk og hold 3 -knappen i 2 sekunder.
Dobbellspill LED-lyset slås på med
lyden.
Bluetooth -initialisering
Trykk og hold j i 7 sekunder.
Strøm og Bluetooth LED-lysene blinker
4 ganger.
,,Merk
yy I dobbeltspillmodus støttes ikke multi-telefonsammenkobling. (Side 25-26)
yy Avspilling eller volum kan justeres ved bruk av Bluetooth-enheten.
yy Etter Bluetooth-initialisering, koble til Bluetooth-enheten igjen. (Hos iOS-enheter, prøv å koble til
Bluetooth-enheten igjen etter sletting av eksisterende tilkobling av Bluetooth-enheten.)
Drift 13
,,Merk
Håndfrifunksjon
Innkommende anrop kan mottas via Bluetoothenheten til denne enheten. Koble enheten til en
Bluetooth-enhet.
yy Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk
hos smart-telefoner.
yy For å justere samtalevolumet, trykk P, Oknappene på enheten.
yy I dobbeltspillmodus kan enheten kun motta
anrop via den eneste primærhøyttaleren på
grunn av lydhuling. (Side 25-26)
yy I multi-telefonsammenkoblingsmodus kan
kun 1 av de tilkoblede enhetene motta anrop
via høyttaler.
Funksjon
Hvordan
yy Ved kobling av samtalen mellom multisammenkoblede Bluetooth-enheter, fungerer
ikke håndfri riktig.
Motta et anrop.
Trykk N.
Avslutt samtalen.
Trykk N.
Avvis et anrop.
Trykk og hold N i
2 sekunder.
yy For å bruke denne modusen, noen av
Bluetooth-enheten må endres til høyttaler
modus på ringe-modus. (ex. iOS enheter)
Veksle mellom høyttaleren
og telefonen under en
samtale.
Trykk og hold N i
2 sekunder.
yy Under mottak av anrop ved bruk av
taleknappen på telefonen, kobles samtalen til
telefonen. (Kun iOS-enheter)
yy Selv etter bytting til bærbar modus i
Bluetooth-tilkoblingsstatus, kan denne
funksjonen fortsatt brukes.
yy Hvis denne funksjonen ikke skal brukes,
deaktiver Bluetooth-innstillingen på
telefonen. Koble til Bluetooth igjen for å
bruke denne modusen.
2
Drift
yy Hos enkelte Bluetooth-enheter, når et
innkommende anrop mottas, kan det hende
at den innebygde ringetonen ringer. (f.eks.
iOS-enheter) Den innebygde ringetonen er
ikke justerbar.
14 Drift
Talekommando
Snakk for å bruke talekommando hos smarttelefonen via høyttalerens mikrofon ved bruk av
talekommando-appen eller Siri.
,,Merk
Bruk smart-enheter som har talekommando.
2
,,Merk
yy Når tidsbegrensningen for talekommando
overgår hos smart-enheter, avbrytes denne
funksjonen automatisk
yy Det anbefales å bruke Google-appen (Google
Assistant, Google Now, osv.) ved bruk av
denne funksjonen via Android-enheten.
Google-appen leveres av Google. Noen steder
støtter muligens ikke av Google-avtalen.
Drift
yy Når talekommandomodus avbrytes, trykk
.-knappen.
yy For mer informasjon, se talekommandoappen eller Siri.
yy Snakking nær mikrofonen vil øke
effektiviteten.
yy Dette kan muligens ikke fungere, avhengig av
Bluetooth-enheten.
1. Koble høyttaleren til smart-enheten via
Bluetooth.
2. Trykk på .-knappen for å aktivere
talekommando på smart-enheten din.
3. Aktiver talekommando-appen på følgende måte.
-- Android O/S: Velg talekommando-appen.
-- iOS O/S: Siri aktiveres automatisk.
4. Opprett en forespørsel til talekommando-appen
eller Siri via høyttalerens mikrofon.
Drift 15
Stemningslys
Stemningslyset kan slås på hos denne enheten.
Når du trykker og holder inne -knappen i to
sekunder, vil innstillingene for humørlyset vises i
rekkefølgen som vist nedenfor.
Funksjon
Fest
Lys av ulike farger slås på.
Vann
Blått lys slås på.
Skog
Gult lys slås på.
(Kun Android)
Av
For å aktivere [My Style]
-alternativet, tilpass
“Music Flow Bluetooth”-appen.
2
Stemningslys slås av.
Drift
Min Stil
2 sekunder
Beskrivelse
,,Merk
yy Hvis musikken spilles av, synkroniseres
stemningslyset til musikken.
yy Når høyttaleren slås på igjen, vil det sist
brukte alternativet være på.
16 Drift
Lydeffekt
Lydeffekt er optimalt innstilt hos en av Storbritannias beste lydselskaper MERIDIAN.
MERIDIAN-teknologi leverer forbedret vokal klarhet, bredt lydfelt og rik bass.
Velg ønsket lydeffekt ved bruk av CLEAR VOCAL- og/eller ENHANCED BASS-knappene.
2
Drift
Innstilling av lydeffekt
På /
LED
Beskrivelse
Funksjon
Clear Vocal +
Enhanced Bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Clear Vocal
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Enhanced Bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Standard
Nyt "Clear Vocal" og/eller "Enhanced Bass" samtidig.
Nyt HiFi-lyd med forbedret vokal klarhet hos hver
sang.
-- "Clear Vocal" er mer effektiv for vokalmusikk.
Nyt brede lydfelt og rik bass med vekt på bassen og
varmen til musikken.
-- "Enhanced Bass" er mer effektiv for brassmusikk.
Nyt ren og naturlig lyd.
,,Merk
yy Når høyttaleren slås på igjen, vil det sist brukte alternativet være på.
yy Juster lydeffekt ved bruk av “Music Flow Bluetooth”-appen.
yy Etter valg av “Standard”-, “Enhanced Bass”-, “Clear Vocal”- eller “Clear Vocal + Enhanced Bass”lydeffekter, kan førsteklasses lyd med MERIDIAN-teknologi nytes.
yy Ettersom finjustering av lyd gir optimal lyd av høy kvalitet, kan det finnes noe forskjell mellom
lydeffektmodusene.
Av
Drift 17
Hør på musikk via en
ekstern enhet.
Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange
forskjellige typer eksterne enheter.
1. Koble den eksterne enheten til PORT.INkontakten (3,5 mm) hos enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke 1-knappen.
3. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.
,,Merk
yy Ved kobling av den bærbare kabelen, bytter
funksjonen til bærbar inngangsmodus
automatisk.
yy Når jknappen trykkes i denne modusen, vil
den bytte til Bluetooth-modus.
yy Ved bruk av dobbeltspillmodus, støttes ikke
bærbar modus.
3,5 mm stereokabel (ikke
inkludert)
2
Drift
yy I bærbar modus begrenser høyttaleren
Bluetooth-tilkobling for å forhindre utilsiktet
Bluetooth-tilkobling.
18 Drift
Bruk av BLUETOOTH®
trådløs teknologi
Om BLUETOOTH
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
2
Drift
Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via
Bluetooth i andre rom.
Tilkobling av enkeltenheter via trådløs Bluetoothteknologi er gratis/kostnadsfritt.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi
kan brukes via Cascade, hvis tilkoblingen utføres via
trådløs Bluetooth-teknologi.
Lytting til musikk lagret på
BLUETOOTH-enheter
Sammenkobling din enhet og
BLUETOOTH-enhet
Før sammenkobling startes, sikre at Bluetoothfunksjonen er slått på hos Bluetooth-enheten. Se
Bluetooth-enhetens brukerveiledning. Etter at
sammenkobling er fullført, må dette ikke utføres
igjen selv om enheten er slått av.
1. Slå på enheten og deretter blinker Bluetooth
LED-lyset med lyden.
yy Tilgjengelige enheter: Smartphone, bærbar PC, etc.
yy Versjon: 4.2
yy Kodeks: SBC, AAC, AptX, AptX HD
BLUETOOTH-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må enheten
kunne tolke visse profiler.
Denne enheten er kompatibel med følgende profil.
A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)
HFP (håndfri profil)
2. Kjør Bluetooth-enheten og utfør tilkoblingen. Ved
søk etter denne enheten via Bluetooth-enheten
kan en enhetsliste vises i Bluetooth-enhetens
display-vindu avhengig av Bluetooth-enhetstype.
Enheten vises som “LG-PK7 (xx)”.
Bluetooth
LG-PK7(XX)
PÅ
Drift 19
3. Velg “LG-PK7 (xx)”.
LG-PK7(XX)
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth-teknologi, må en
tilkobling mellom enheten og Bluetoothenheten opprettes så nær som mulig, samt
holde avstanden.
Men problemer kan oppstå i følgende tilfeller:
-- Det finnes en hindring mellom enheten og
Bluetooth-enheten.
,,Merk
yy Avhengig av enhetstype, har noen Bluetoothenheter ulike metoder for sammenkobling
av enheter. Skriv inn PIN-koden (0000) etter
behov.
4. Når denne enheten er koblet til Bluetoothenheten, vil Bluetooth LED-lyset slås på med
lyden.
yy Hvis Bluetooth-tilkobling ikke fungerer godt,
gå til trinn 1 i "Sammenkobling din enhet og
BLUETOOTH-enhet" og prøv på nytt.
yy Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres
av en annen elektrisk bølge/frekvens.
yy Avhengig av enhetstypen, kan det hende at
Bluetooth-funksjonen ikke kan brukes.
yy Du kan nyte Bluetooth-funksjonen bruker
Smartphone, notisbok, etc...
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere blir lydkvaliteten.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil frakobles når
enheten slås av eller hvis Bluetooth-enheten
er for langt unna enheten.
yy Etter at Bluetooth-koblingen er frakoblet,
koble Bluetooth-enheten til enheten igjen.
yy Bluetooth-tilkoblingen fortsettes ved bytting
av Bluetooth-funksjonen til andre.
5. Lytt til musikk.
For å spille av musikk lagret på en Bluetoothenhet, se brukerveiledningen til Bluetoothenheten.
yy Ved kobling av Bluetooth-enheten (iOSenheter, osv.) til denne enheten eller via
enheten, kan volumene synkroniseres med
hverandre.
yy Når enheten ikke er tilkoblet, vil Bluetooth
LED-lyset blinke.
yy Ved bruk av Bluetooth-funksjonen, må
volumet justeres til riktig nivå hos Bluetoothenheten.
2
Drift
yy XX representerer de siste to sifre i Bluetoothadressen. F.eks., hvis enheten har en
Bluetooth-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08,
vil “LG-PK7 (08)” vises på Bluetoothenheten.
-- Det finnes enheter som bruker samme
frekvens via Bluetooth-teknologi, som
medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller
trådløse LAN-enheter.
20 Drift
Kontroller en tilkoblet Bluetoothenhet
Tilkoblede Bluetooth-enheter kan kontrolleres via
enheten: spill av, pause, hopp over.
,,Merk
yy Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for
bruk av denne funksjonen.
2
Drift
yy Denne funksjonen støttes muligens ikke,
avhengig av Bluetooth-enheten, eller
fungerer annerledes.
Drift 21
Multitelefonsammenkobling
3. Velg "LG-PK7 (XX)" fra enhetslisten hos begge
Bluetooth-enheter.
Enheten kan kobles til 2 Bluetooth-enheter samtidig.
Sammenkobling med to enheter
LG-PK7(XX)
1. Koble enheten til en Bluetooth-enhet. (Side 1820)
-- Deretter kobles høyttaleren til 2 Bluetoothenheter.
4. Når tilkoblingen av 2 Bluetooth-enheter er
fullført, slås Bluetooth LED-lyset på.
2 sekunder
-- Deretter blinker Bluetooth LED-lyset
med lyden. Enheten bytter til multitelefonsammenkoblingsmodus.
2
Drift
2. Når Bluetooth-enheten og enheten er tilkoblet,
trykk og hold j-knappen i 2 sekunder.
22 Drift
,,Merk
yy Ved bruk av dobbeltspillmodus, støttes ikke
multi-telefonsammenkobling. Trykk og hold
3-knappen i 2 sekunder for å avbryte
dobbeltspillmodus.
yy Denne enheten kan kobles sammen med opptil
to Bluetooth-enheter samtidig,
med samme metode som i den ovennevnte
beskrivelsen.
2
Drift
yy Når høyttaleren er klar for multitelefonsammenkoblingsmodus, må andre
Bluetooth-enheter og høyttaleren tilkobles
innen få minutter (ca. 1 minutt). Ellers avbrytes
multi-telefonsammenkoblingsmodusen.
yy Multi-telefonsammenkobling støttes kun hos
Android-enheter. (Multi-telefonsammenkobling
støttes muligens ikke, avhengig av den
tilkoblede enhetens spesifikasjoner.)
yy Fjernbare/avtagbar Bluetooth-enheter
(f.eks.: dongler, osv.) støtter ikke multitelefonsammenkobling.
yy Selv om denne høyttaleren er koblet til 2
Bluetooth-enheter, kan musikken ikke spilles
av eller kontrolleres ved bruk av 2 Bluetoothenheter samtidig. Stopp musikken for å spille av
den andre Bluetooth-enheten.
yy Etter multi-sammenkobling tar det litt tid før
musikken spilles av, avhengig av Bluetoothenheten.
yy Ved multi-telefonsammenkobling, støttes
ikke tilkoblingen av 2 Bluetooth-enheter
automatisk. Bare én Bluetooth-enheten vil
automatisk bli koblet, høyttaler. Den andre
enheten være koblet manuelt.
yy Hvis utenfor den effektive Bluetoothrekkevidden uten frakobling av Bluetooth,
kan det ta noen minutter å koble til andre
Bluetooth-enheter. Men etter at strømmen
slås av og på, kan du koble til andre Bluetoothenheter uten å vente.
yy Ved forsøk på å sammenkoble en ny Bluetoothenhet når den er koblet til 2 Bluetooth-enheter,
kobler høyttaleren automatisk til 1 Bluetoothenhet. (Bluetooth-enheten i bruk er ekskludert
fra frakobling.)
yy Multi-telefonsammenkoblingsmodus kan
endres i “ Music Flow Bluetooth”-appen Multi
play mode.
yy Ved bruk av AptX HD-kodekaktiverte enheter
i multi-telefonsammenkobling, transkoderer
AptX HD-kodeken til lavere enn AptX HDkodeken.
yy Når multi-telefonsammenkobling er fullført,
spiller noen mobiltelefoner (f.eks. AptX HDstøttede enheter) av musikk etter en kort
pause.
yy Ved multi-telefonsammenkobling, kan kun
1 Bluetooth-enhet med kontroll bruke
talekommando.
Drift 23
Bruk av «Music Flow
Bluetooth»-appen
,,Merk
yy Kun Android OS har mulighet til å bruke
«Music Flow Bluetooth»-appen med denne
enheten.
yy Det anbefales å bruke den nyeste versjonen
av appen.
Installer «Music Flow
Bluetooth»-appen på Bluetoothenheten din
Det finnes to metoder for å installere «Music Flow
Bluetooth»-appen på Bluetooth-enheten din.
Installer «Music Flow Bluetooth»appen via QR-kode
Om «Music Flow Bluetooth»appen
«Music Flow Bluetooth»-appen lar deg bruke mange
nye funksjoner på denne enheten.
For å bruke de nye funksjonene, må du laste ned og
installere den gratis «Music Flow Bluetooth»-appen.
2. Trykk på et ikon for å installere.
,,Merk
yy Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten
din er koblet til nettet.
yy Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten
din har scanning-programvare. Hvis du ikke
har dette, kan du laste det ned fra «Google
Android Market (Google Play Store)».
yy Avhengig av området, kan det hende at QRkoden ikke fungerer.
2
Drift
1. Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via QRkode. Bruk skanneprogramvaren for å søke etter
QR-koden.
24 Drift
Installer «Music Flow Bluetooth»appen via «Google Android Market»
(Google Play Store)
1. Trykk på ikonet for «Google Android Market»
(Google Play Store).
2. I søkefeltet, skriv inn «Music Flow Bluetooth» og
søk.
2
Drift
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på
«Music Flow Bluetooth» for å starte nedlasting av
Bluetooth-appen.
4. Trykk på et ikon for å installere.
5. Trykk på et ikon for å laste ned.
,,Merk
yy Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten
din er koblet til nettet.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten din har
«Google Android Market (Google Play Store)».
Aktiver Bluetooth med «Music
Flow Bluetooth»-appen
«Music Flow Bluetooth»-appen hjelper deg å koble
Bluetooth-enheten din til denne enheten.
1. Trykk på ikonet for «Music Flow Bluetooth»appen på startskjermen for å åpne «Music Flow
Bluetooth»-appen, og gå deretter tilbake til
hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk, trykk
[Setting] og [Help]-menyen.
,,Merk
yy «Music Flow Bluetooth»-appen vil være
tilgjengelig i følgende programvareversjoner:
-- Android O/S : Ver 4.0.3 (eller nyere)
yy «Music Flow Bluetooth»-appen vil ikke
fungere for alle Bluetooth-enheter.
yy Etter kobling av «Music Flow Bluetooth»appen kan musikk spilles av fra enheten. I
dette tilfellet, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
yy Hvis du bruker de andre applikasjonene eller
endrer innstillingene på Bluetooth-enheten
din ved bruk av «Music Flow Bluetooth»appen, kan unormal drift forekomme.
yy Når «Music Flow Bluetooth»-appen ikke
fungerer som normalt, sjekk Bluetoothenheten din og tilkoblingen av «Music Flow
Bluetooth»-appen og forsøk deretter å koble
til på nytt.
yy Avhengig av smarttelefonens operativsystem,
vil det være noen forskjeller ved bruk av
«Music Flow Bluetooth».
yy Sjekk Bluetooth-innstillingene på Bluetooth
enheten din dersom «Music Flow Bluetooth»appen ikke fungerer som den skal.
Drift 25
Tilkobling for
dobbellspill (valgfri)
2. Hvis to høyttalere er tilkoblet, blinker dobbellspill
LED-lyset fortsatt hvitt med pipelyden.
Lyden kan nytes i stereo via to høyttalere. For å nyte
dobbellspill, må en annen høyttaler kjøpes.
2
-høyttaler : Primærhøyttaleren er innstilt til
V (venstre) kanal og slår på dobbeltspill LEDlyset og Bluetooth LED-lyset.
-
-høyttaler : Sekundærhøyttaleren er innstilt
til H (høyre) kanal og slår på dobbeltspill LEDlyset.
,,Merk
1. Trykk og hold hver høyttalers 3-knapp i
2 sekunder. Deretter er høyttalerne klare til
dobbellspillmodus.
yy Det tar maks. 1 minutt å koble til dobbellspill.
yy Bruk av dobbeltspill er begrenset til PK 5,
7-seriemodeller.
-- Ved tilkobling av dobbeltspilltilkobling med
samme modell, blir lyden stereo. I dette
tilfellet, bytt lyden til stereo og dobbel
med “ Music Flow Bluetooth”-appen.
-- Ved kobling av PK7 og PK5med
dobbeltspill fordi utgangseffektene er
forskjellige, fordobles lyden.
2 sekunder
yy Ved ingen kobling til en Bluetooth -enhet,
blinker primærhøyttalerens Bluetooth LEDlys.
yy
-høyttaleren er avhengig av MAC-adressen
til Bluetooth.
3. Spill av ønsket musikk via Bluetooth -enheten.
PK7
2 sekunder
PK5
Eller
- Pipelyden høres og dobbellspill LED-lyset blinker
hvitt raskt.
Drift
-
26 Drift
,,Merk
yy Under dobbeltspill, støttes ikke multitelefonsammenkobling.
-- Primærhøyttaler (
Bluetooth-enhet.
) kobler kun til 1
yy I dobbeltspillmodus, kan kun primærhøyttaleren
( ) kobles til Bluetooth-enheten.
2
yy Hvis strømmen slås av og deretter på igjen,
må to høyttalere kobles til igjen for bruk av
dobbellspillmodus.
Drift
yy Hvis enhetene ikke kobler til dobbellspill, gå
tilbake til trinn 1 og prøv igjen.
yy Når dobbellspilltilkoblingen er i prosessering,
kan enhetene ikke søkes hos andre Bluetoothenheter.
yy Ved frakobling av dobbellspilltilkoblingen, trykk
og hold 3-knappene i 2 sekunder hos én av de
to høyttalerne igjen.
yy Hvis dobbeltspilltilkoblingen tilkobles i bærbar
modus, bytter høyttaleren automatisk til
Bluetooth-modus.
yy I Dobbeltspill-modus kan et anrop mottas kun
via hovedhøyttaleren, på grunn av lydhuling.
yy Hvis den bærbare kabelen tilkobles
i dobbeltspillingsmodus, avbrytes
dobbeltspillingsmodus og deretter byttes til
bærbar modus.
yy Dobbeltspilltilkoblingen kan kobles til “ Music
Flow Bluetooth”-appen. I dette tilfellet, blir
høyttaleren koblet til “ Music Flow Bluetooth”appen primærhøyttaleren. Kun 1 høyttaler er
tilgjengelig ved kobling av dobbeltspill med “
Music Flow Bluetooth”-appen.
yy For å bytte Bluetooth-enheten til
dobbellspillmodus, trykk og hold j i 2 sekunder
for å frakoble den gjeldende Bluetooth-enheten
og koble til den ønskede Bluetooth-enheten.
yy Ved kobling av Bluetooth-enheten (iOS-enheter,
osv.) til denne enheten eller via enheten, kan
volumene synkroniseres med hverandre.
yy I dobbellspillmodus skal høyttalerne plasseres
så nære hverandre som mulig.
yy Avhengig av nettverksmiljøet, kan det hende at
dobbellspillmodus ikke fungerer ordentlig.
yy I dobbeltspillmodus, spiller noen mobiltelefoner
(f.eks. AptX HD-støttede enheter) av musikk
etter en kort pause.
yy I dobbeltspillmodus, kan talekommando kun
brukes hos primærhøyttaleren.
yy Noen mobiltelefoner kan muligens ikke spille
av musikk ordentlig ved kobling av dobbeltspill
under avspilling.
yy Høyttaleren kan ikke synkronisere audio (lyd)
med video (f.eks. TV, osv.).
Drift 27
Annen drift
Nullstilling
yy Hvis enheten fryser på grunn av funksjonsfeil,
trykk RESET-knappen ved bruk av et objekt
som en tynn pinne. Trykk 1 for å prøve å slå på
høyttaleren igjen.
Merknader om Auto Strøm AV
Når enheten er i Bluetooth-modus uten
musikkavspilling i 15 minutter eller i bærbar
inngangsmodus uten knappeaktivitet på 6 timer, blir
enheten slått av automatisk.
2
Drift
Slå på/av pipelyden
Sett opp pipelyden via “Music Flow Bluetooth”-appen
(kun Android):
“Music Flow Bluetooth”-menyen [ [Setting] [
[Beep Sound]
28 Feilsøking
Feilsøking
Feil
Årsak & Feilretting
Ingen strøm.
yy Batteriet er utladet. Lad batteriet.
yy Koble enheten til strømkilden med AC-adapteren.
yy Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster
volumet hos enheten eller Bluetooth-enheten.
Ingen lyd eller
lydforstyrrelser.
yy Ved bruk av en ekstern enhet ved høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere.
Reduser volumet på enhetene.
yy Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli
lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
3
Feilsøking
yy Slå Bluetooth av og på igjen hos Bluetooth-enheten og prøv deretter å
sammenkoble igjen.
Bluetooth-tilkoblingen
fungerer ikke ordentlig.
yy Sikre at Bluetooth-enheten er slått på.
yy Fjern hindringen som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten.
yy Avhengig av type Bluetooth-enhet eller omgivelsene, kan det hende at
enheten din ikke kobles til enheten.
yy Hvis batteriet var fullstendig utladet, kan den lagrede Bluetooth-informasjonen
bli slettet. Tidligere innstillinger lagres ikke hvis enhetens strøm slås av.
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Ved feil, vennligst bruk enheten på riktig sted der temperatur eller fuktighet
ikke er for høy eller lav.
yy Ved overbelastning blinker strøm og Bluetooth LED-lysene hvitt. Slå strømmen
av og på igjen.
Ovennevnte løsninger
virker ikke.
yy Trykk RESET-knappen på høyttaleren med et objekt som en tynn pinne. (Side
27)
Appendiks 29
Varemerker og Lisenser
Håndtering av enheten
Transportering av enheten
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og -navn tilhører også sine
respektive eiere.
Behold den originale transportkartongen og
emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk
den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre
maksimal beskyttelse.
Sørg for at utvendige overflater alltid
er rene.
yy Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Kraftig tørking kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt
med enheten over lengre perioder.
Rengjøring av enheten
4
Appendiks
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut
lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
ettersom disse kan skade overflaten på enheten.
30 Appendiks
Spesifikasjoner
Generelt
4
Strømkrav
19 V 0 1,7 A (AC-/vekselstrøm-adapter)
Innebygget oppladbart batteri
Strømforbruk
Se hovedetiketten på enheten.
AC-adapter
yy
yy
yy
yy
Dimensjoner (B x H x D):
Ca. 320 mm X 167 mm X 152 mm
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % til 60 %
Vanntett
IPX5
Modell: LCAP25A
Produsent: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
Inngang: 100-240 V~ 50-60 Hz
Effekt: 19 V 0 1,7 A
Innganger
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt)
Appendiks
Batteri
Batterikapasitet
5200 mAt (Typ)
5000 mAt (Min)
Driftstiden
ca. 22 timer
Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruksforhold.
Ladetid
Under 3,5 timer (med AC-adapter)
Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruk.
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising