LG | PK3W | User manual | LG PK3W Brukermanual

LG PK3W Brukermanual
BRUKERVEILEDNING
Bærbar
Bluetoothhøyttaler
Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare
på den for fremtidig referanse.
MODELLER
PK3
PK3W
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
FORSIKTIG
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE
FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET
(INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK
STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN
REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN
UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.
ymbolet av blinkende lyn med
S
pilspiss i en likesidet trekant varsler
brukeren om uisolert farlig spenning
inne i produktet, med høy risiko for
elektrisk støt.
tropstegnet i en likesidet trekant
U
varsler brukeren om viktige
instruksjoner om drift og vedlikehold
(service) inkludert med produktet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET
IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
FORSIKTIG: Apparatet bør ikke eksponeres for vann
(dryppende eller sprutende) og objekter fylt med
væsker, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted
med begrenset plass, f.eks. bokhyller eller lignende.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet (f.eks. elektronisk fluesmekker).
Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ventilasjonsåpningene må ikke
blokkeres. Installer i henhold til produsentens
instruksjoner.
Luker og åpninger i kabinettet er for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overoppheting. Åpningene skal aldri
blokkeres ved å plassere produktet på senger, sofaer,
matter eller tilsvarende overflater. Dette produktet
skal ikke plasseres i en innebygget installasjon som
bokhyller eller stativer med mindre tilstrekkelig
ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt
fulgt.
Kom i gang
3
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den
andre overflaten av produktet.
Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen
for å være sikker på gjeldende krav.
FORSIKTIG ved bruk av dette produktet i omgivelser
med lav luftfuktighet.
Ikke overbelast stikkontakter/vegguttak.
Overbelastede stikkontakter/vegguttak, løse eller
skadede stikkontakter/vegguttak, skjøteledninger,
slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlige.
Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller
brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne
mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller
forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten
og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende
del hos et autorisert servicesenter. Beskytt
strømledningen mot fysisk eller mekanisk misbruk,
som å bli vridd, bøyd, klemt i en dør, eller tråkket på.
Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/
vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.
yy Det kan forårsake statisk elektrisitet i omgivelser
med lav luftfuktighet.
yy Det er anbefalt å bruke dette produktet forsiktig
etter å ha berørt metallobjekter som leder
elektrisitet.
1
Kom i gang
Strømstøpselet er frakoblingsenheten. Ved
nødsituasjon, må strømstøpselet være lett
tilgjengelig.
Vær FORSIKTIG med strømledningen
4
Kom i gang
Enheten har et bærbart batteri eller en akkumulator.
1
Kom i gang
Slik fjerner man batteriene eller batteripakken
fra utstyret: For å fjerne de gamle batteriene eller
batteripakken, følg monteringstrinnene i omvendt
rekkefølge. For å forhindre forurensning av miljøet og
mulige trusler mot menneskers og/eller dyrs helse, må
de gamle batteriene eller batteripakken avhendes i en
passende beholder ved utpekte innsamlingspunkter.
Ikke kast batterier eller batteripakker sammen med
annet avfall. Det anbefales å bruke et lokalt, gratis
refusjonssystem for batterier eller batteripakker
(muligens ikke tilgjengelig i ditt område). Batteriene
eller batteripakken skal ikke utsettes for høy varme,
f.eks. solskinn, brann eller lignende.
Symboler
~
0
Henviser til vekselstrøm (AC).
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
Innholdsfortegnelse
5
Innholdsfortegnelse
1
1
Kom i gang
3
Feilsøking
2
6
6
7
8
Sikkerhetsinformasjon
Unike funksjoner
Innledning
Front
Bak
22
Feilsøking
4
Appendiks
2
Drift
23
23
24
Varemerker og Lisenser
Håndtering av enheten
Spesifikasjoner
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
15
16
17
17
Lading av høyttaleren
– Lading via AC-adapteren
– Sjekker ladingstatus.
– Sjekke batteri status
Grunnleggende drift
– Bruk av strømknappen
– Bluetooth-tilkobling
– Bluetooth LED-lysstatus
– Enkel driftveiledning
Håndfrifunksjon
Talekommando
Lydeffekt
– Innstilling av lydeffekt
Hør på musikk via en ekstern enhet.
Bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi
– Lytting til musikk lagret på BLUETOOTHenheter
Multi-telefonsammenkobling
Annen drift
– Nullstilling
– Merknader om Auto Strøm AV
19
21
21
21
2
3
4
6
1
Kom i gang
Kom i gang
Unike funksjoner
Innledning
Auto-strøm av
Symboler som brukes i denne
brukerveiledningen
Denne enheten kan slå seg selv av for å spare
strømforbruk. (side 21)
Bærbar inn
Lytt til musikk fra bærbare enheter.
(smart-telefon, bærbar PC, osv.)
BLUETOOTH®
Lytt til musikk lagret hos Bluetooth-enheten.
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra
feil bruk.
>>Forsiktig
Vanntett (IPX7)
Denne høyttaleren er vanntett i henhold til IPX7.
IPX7 er vanntett opp til 1 meter i 30 minutter.
Høyttaleren er en vanntett trådløs høyttaler, men
kan bli skadet. Unngå tilfellene nedenfor.
yy Ikke bruk under vann eller annen væske.
yy Når enheten ikke brukes, lukk portdekselet
sikkert.
yy Når porten blir utsatt for vann, tørk den av
med en myk, tørr klut. Tørk den av grundig før
høyttaleren brukes.
yy Portene er ikke vanntette. Husk å lukke
portdekselet sikkert. Se bildet nedenfor.
-- Posisjoner portdekselet på a og trykk
den sikkert inn b.
Den vannavstøtende ytelsen til systemet er basert
på våre målinger under de forholdene som er
beskrevet her. Merk at funksjonsfeil som følge av
nedsenking i vann forårsaket av misbruk av kunden
ikke er dekket av garantien.
Kom i gang
7
Front
c
f
g
d
e
1
Kom i gang
b
a
h
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a LED-batterilys
b Strøm LED-lys
c Bluetooth LED-lys
d ENHANCED BASS LED
e Mikrofon
h P
Reduser volumet.
i O
Øk volumet.
j N
f 1
Slår på/av : Trykk.
- Spiller av, pauser eller hopper over avspilling i
Bluetooth-modus. (side 12)
g j
- Mottar et anrop på Bluetooth-enheten.
(side 13)
- Legger til en Bluetooth-enhet for multitelefonsammenkobling. (Trykk og hold j i
2 sekunder)
Hvis du trykker på j-knappen vil den forrige
tilkoblede Bluetooth-enheten frakobles.
Vennligst velg “LG-PK3 (XX)” fra enhetslisten
på Bluetooth-innstillingene til den frakoblede
enheten.
- Endringer til Bluetooth-modus i bærbarmodus.
(Trykk j)
* Ved tilkobling av den bærbare kabelen,
bytter funksjonen til bærbar inngangsmodus
automatisk.
- Demper lyden i bærbar modus.
k .
Bruk talekommando hos smart-enheten. (side 14)
l ENHANCED BASS
Endrer lydeffekt. (side 15)
8
Kom i gang
Bak
1
Kom i gang
a
b
a Portdeksel
b DC IN
USB-port for lading
c
d
ORT.IN
cP
Hør på musikk fra en bærbar enhet.
d RESET-knappen
Drift
Lading av høyttaleren
Lading via AC-adapteren
Denne høyttaleren bruker innebygde batterier. Før
bruk, lad batteriet ved å koble til AC-adapteren.
1. Koble den inkluderte USB-kabelen til ACadapteren.
Sjekker ladingstatus.
Når høyttalerens batteri lades, kan ladestatusen
sjekkes via batteriets LED-lys.
LED
Beskrivelse
Green
Off
Green
Grønn
Off
av
Batteriet er fullstendig ladet.
2
2. Koble USB-kabelen til USB-porten hos enheten.
Red
Batteriet lader.
Rød
Red
,,Merk
yy Hvis musikk spilles av under lading, vil
ladingen ta lenger tid.
yy Hvis høyttaleren ikke lader på grunn av
overoppheting, lyser batteriets LED-lys rødt
og gult alternativt. Ladingen stoppes.
,,Merk
Driftstiden er ca. 12 timer. Basert på fullstendig
ladet batteri, kontinuerlig avspilling (50%
volumnivå) og slått av equalizer-funksjon.
Dette kan variere basert på batteriets status
eller bruksforhold.
>>Forsiktig
AC-adapter ikke inkludert.
Det anbefales å bruke en 5 V AC-adapter
godkjent av LG Electronics Inc. (over 1,8 A) med
denne høyttaleren på grunn av eksplosjonsfare.
Hvis den anbefalte adapteren ikke brukes, kan
ladingen være utilgjengelig eller ladetiden kan
variere.
yy Når høyttalerens batteri er fullstendig ladet,
lyser batteriets LED-lys grønt i 15 sekunder
og deretter slås av.
Drift
3. Koble AC-strømledningen til en AC-stikkontakt.
(ikke inkludert)
9
10 Drift
Sjekke batteri status
Hvis strømmen er slått på, kan ladestatusen
sjekkes ved å trykke 1-knappen i 2 sekunder.
Deretter endres batteriets LED-lys avhengig av
batteriladestatusen.
2
LED
Beskrivelse
Green
Green
Green
Batteriets LED-lys
lyser grønt.
Drift
Grønn
Amber
Amber
Amber
Oransje
Red
Red
Red
Rød
Status
Batteriets LED-lys
lyser gult
Batteriets LED-lys
blinker rødt med
lyden.
,,Merk
70 %
10
70 %
%
10
10 %
%
70 %
10 %
10 %
10 %
yy Batteriets LED-lys slås på i 3 sekunder, etter
at 1-knappen trykkes i 2 sekunder.
yy Sjekk av batteristatus skjer ikke når
høyttaleren lades.
Drift 11
Grunnleggende drift
Bluetooth LED-lysstatus
Sjekk at Bluetooth LED-lyset blinker før tilkobling av
Bluetooth-enheten.
Bruk av strømknappen
2
Drift
LED
Strøm På/Av
Trykk 1-knappen.
Bluetooth-tilkobling
LG-PK3(XX)
Status
Beskrivelse
Bluetooth LEDlyset blinker med
lyden.
Søker etter
Bluetooth-enhet.
Bluetooth LEDlyset slås på med
lyden.
Bluetoothenheten er
tilkoblet.
,,Merk
yy I bærbar modus slås Bluetooth LED-lyset av.
yy Etter at sammenkobling er fullført, må dette
ikke utføres igjen selv om enheten er slått av.
Spill av ønsket musikk via Bluetooth-enheten. Etter
sammenkobling kan avspillingen kontrolleres via
knappene på enheten. (side 12, 17-18)
12 Drift
Enkel driftveiledning
Funksjon
2
Hvordan
Status
Strøm På
Trykk 1 -knappen.
Strøm LED-lyset slås på med lyden.
Strøm Av
Trykk 1 -knappen.
Strøm LED-lyset slås av med lyden.
Bluetoothsammenkobling
Når Bluetooth LED-lyset blinker, velg
LG-PK3 (XX) fra enhetslisten hos
Bluetooth-enheten.
Bluetooth LED-lyset slås på med lyden.
Drift
Trykk og hold j i 2 sekunder for å legge
til en annen Bluetooth-enhet.
Multitelefonsammenkobling
yy Ved søking etter en annen enhet,
frakobles alle tilkoblede Bluetoothenheter.
yy Vennligst velg “LG-PK3 (XX)”
fra enhetslisten på Bluetoothinnstillingene til den frakoblede
enheten.
Under søk etter en annen enhet, vil
Bluetooth LED-lyset blinke. Etter
sammenkobling lyser Bluetooth LEDlyset fortsatt hvitt med lyden.
Volumkontroll
Trykk P eller O.
Når denne enheten når maksimalt
volum vil du høre en pipetone.
Spill av/Pause
Trykk N.
-
Hopp fremover
Trykk N 2 ganger.
-
Hopp bakover
Trykk N 3 ganger.
-
Håndfri
Trykk N.
Motta og frakoble et anrop.
Bluetooth -initialisering
Trykk og hold j i 7 sekunder.
Strøm og Bluetooth LED-lysene blinker
4 ganger. Da vil denne enheten skru seg
av automatisk.
,,Merk
yy Avspilling eller volum kan justeres ved bruk av Bluetooth-enheten.
yy Etter Bluetooth-initialisering, koble til Bluetooth-enheten igjen. (Hos iOS-enheter, prøv å koble til
Bluetooth-enheten igjen etter sletting av eksisterende tilkobling av Bluetooth-enheten.)
Drift 13
,,Merk
Håndfrifunksjon
Innkommende anrop kan mottas via Bluetoothenheten til denne enheten. Koble enheten til en
Bluetooth-enhet.
yy Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk
hos smart-telefoner.
yy For å justere samtalevolumet, trykk P, Oknappene på enheten.
yy Hos enkelte Bluetooth-enheter, når et
innkommende anrop mottas, kan det hende
at den innebygde ringetonen ringer. (f.eks.
iOS-enheter) Den innebygde ringetonen er
ikke justerbar.
yy Ved kobling av samtalen mellom multisammenkoblede Bluetooth-enheter, fungerer
ikke håndfri riktig.
Funksjon
Hvordan
Motta et anrop.
Trykk N.
Avslutt samtalen.
Trykk N.
Avvis et anrop.
Trykk og hold N i
2 sekunder.
Veksle mellom høyttaler og
din Bluetooth-enhet under
en samtale.
(HøyttalerBluetoothenhet)
Trykk og hold N i
2 sekunder.
yy Selv etter bytting til bærbar modus i
Bluetooth-tilkoblingsstatus, kan denne
funksjonen fortsatt brukes.
yy For å bruke denne modusen, noen av
Bluetooth-enheten må endres til høyttaler
modus på ringe-modus. (ex. iOS enheter)
yy Under mottak av anrop ved bruk av
taleknappen på telefonen, kobles samtalen til
telefonen. (Kun iOS-enheter)
yy Hvis denne funksjonen ikke skal brukes,
deaktiver Bluetooth-innstillingen på
telefonen. Koble til Bluetooth igjen for å
bruke denne modusen.
2
Drift
yy I multi-telefonsammenkoblingsmodus kan
kun 1 av de tilkoblede enhetene motta anrop
via høyttaler.
14 Drift
Talekommando
Snakk for å bruke talekommando hos smarttelefonen via høyttalerens mikrofon ved bruk av
talekommando-appen eller Siri.
,,Merk
Bruk smart-enheter som har talekommando.
2
,,Merk
yy Når tidsbegrensningen for talekommando
overgår hos smart-enheter, avbrytes denne
funksjonen automatisk
yy Det anbefales å bruke Google-appen (Google
Assistant, Google Now, osv.) ved bruk av
denne funksjonen via Android-enheten.
Google-appen leveres av Google. Noen steder
støtter muligens ikke av Google-avtalen.
Drift
yy Hvis du vil avbryte talekommandomodusen,
trykker du på .-knappen igjen når denne
funksjonen er aktivert.
yy For mer informasjon, se talekommandoappen eller Siri.
yy Snakking nær mikrofonen vil øke
effektiviteten.
yy Dette kan muligens ikke fungere, avhengig av
Bluetooth-enheten.
1. Koble høyttaleren til smart-enheten via
Bluetooth.
2. Trykk på .-knappen for å aktivere
talekommando på smart-enheten din.
3. Aktiver talekommando-appen på følgende måte.
-- Android O/S: Velg talekommando-appen.
-- iOS O/S: Siri aktiveres automatisk.
4. Opprett en forespørsel til talekommando-appen
eller Siri via høyttalerens mikrofon.
Drift 15
Lydeffekt
Lydeffekt er optimalt innstilt hos en av Storbritannias beste lydselskaper MERIDIAN.
MERIDIAN-teknologi gir et vidt lydfelt og en rik bass.
Du kan velge en ønsket lydeffekt, Enhanced Bass eller Standard, ved å bruke ENHANCED BASS-knappen.
2
Drift
Innstilling av lydeffekt
På /
LED
Funksjon
Enhanced
Bass
Enhanced Bass
Enhanced
Bass
Standard
Beskrivelse
Nyt brede lydfelt og rik bass med vekt på bassen og
varmen til musikken.
-- "Enhanced Bass" er mer effektiv for brassmusikk.
Nyt ren og naturlig lyd.
,,Merk
yy Når høyttaleren slås på igjen, vil det sist brukte alternativet være på.
yy Når “Standard”- eller “Enhanced Bass”-lydeffekter velges, kan premium-lyd med MERIDIAN-teknologi
nytes.
yy Ettersom finjustering av lyd gir optimal lyd av høy kvalitet, kan det finnes noe forskjell mellom
lydeffektmodusene.
Av
16 Drift
Hør på musikk via en
ekstern enhet.
Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange
forskjellige typer eksterne enheter.
2
1. Koble den eksterne enheten til PORT.INkontakten (3,5 mm) hos enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke 1-knappen.
3. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.
,,Merk
yy Ved kobling av den bærbare kabelen, bytter
funksjonen til bærbar inngangsmodus
automatisk.
Drift
yy I bærbar modus begrenser høyttaleren
Bluetooth-tilkobling for å forhindre utilsiktet
Bluetooth-tilkobling.
yy Når jknappen trykkes i denne modusen, vil
den bytte til Bluetooth-modus.
3,5 mm stereokabel (ikke
inkludert)
Drift 17
Bruk av BLUETOOTH®
trådløs teknologi
Om BLUETOOTH
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Tilkobling av enkeltenheter via trådløs Bluetoothteknologi er gratis/kostnadsfritt.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi
kan brukes via Cascade, hvis tilkoblingen utføres via
trådløs Bluetooth-teknologi.
Sammenkobling din enhet og
BLUETOOTH-enhet
Før sammenkobling startes, sikre at Bluetoothfunksjonen er slått på hos Bluetooth-enheten. Se
Bluetooth-enhetens brukerveiledning. Etter at
sammenkobling er fullført, må dette ikke utføres
igjen selv om enheten er slått av.
1. Slå på enheten og deretter blinker Bluetooth
LED-lyset med lyden.
yy Tilgjengelige enheter: Smartphone, bærbar PC, etc.
yy Versjon: 4.2
yy Kodeks: SBC, AAC, AptX
BLUETOOTH-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må enheten
kunne tolke visse profiler.
Denne enheten er kompatibel med følgende profil.
A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)
HFP (håndfri profil)
2. Kjør Bluetooth-enheten og utfør tilkoblingen. Ved
søk etter denne enheten via Bluetooth-enheten
kan en enhetsliste vises i Bluetooth-enhetens
display-vindu avhengig av Bluetooth-enhetstype.
Enheten vises som “LG-PK3 (xx)”.
Bluetooth
LG-PK3(XX)
PÅ
2
Drift
Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via
Bluetooth i andre rom.
Lytting til musikk lagret på
BLUETOOTH-enheter
18 Drift
3. Velg “LG-PK3 (xx)”.
LG-PK3(XX)
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth-teknologi, må en
tilkobling mellom enheten og Bluetoothenheten opprettes så nær som mulig, samt
holde avstanden.
Men problemer kan oppstå i følgende tilfeller:
-- Det finnes en hindring mellom enheten og
Bluetooth-enheten.
2
,,Merk
Drift
yy XX representerer de siste to sifre i Bluetoothadressen. F.eks., hvis enheten har en
Bluetooth-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08,
vil “LG-PK3 (08)” vises på Bluetoothenheten.
yy Avhengig av enhetstype, har noen Bluetoothenheter ulike metoder for sammenkobling
av enheter. Skriv inn PIN-koden (0000) etter
behov.
4. Når denne enheten er koblet til Bluetoothenheten, vil Bluetooth LED-lyset slås på med
lyden.
-- Det finnes enheter som bruker samme
frekvens via Bluetooth-teknologi, som
medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller
trådløse LAN-enheter.
yy Hvis Bluetooth-tilkobling ikke fungerer godt,
gå til trinn 1 i "Sammenkobling din enhet og
BLUETOOTH-enhet" og prøv på nytt.
yy Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres
av en annen elektrisk bølge/frekvens.
yy Avhengig av enhetstypen, kan det hende at
Bluetooth-funksjonen ikke kan brukes.
yy Du kan nyte Bluetooth-funksjonen bruker
Smartphone, notisbok, etc...
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere blir lydkvaliteten.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil frakobles når
enheten slås av eller hvis Bluetooth-enheten
er for langt unna enheten.
yy Etter at Bluetooth-koblingen er frakoblet,
koble Bluetooth-enheten til enheten igjen.
yy Bluetooth-tilkoblingen fortsettes ved bytting
av Bluetooth-funksjonen til andre.
5. Lytt til musikk.
For å spille av musikk lagret på en Bluetoothenhet, se brukerveiledningen til Bluetoothenheten.
yy Ved kobling av Bluetooth-enheten (iOSenheter, osv.) til denne enheten eller via
enheten, kan volumene synkroniseres med
hverandre.
yy Når enheten ikke er tilkoblet, vil Bluetooth
LED-lyset blinke.
yy Ved bruk av Bluetooth-funksjonen, må
volumet justeres til riktig nivå hos Bluetoothenheten.
Drift 19
Multitelefonsammenkobling
4. Velg "LG-PK3 (XX)” fra enhetslisten på tidligere
Bluetooth-enheter.
Enheten kan kobles til 2 Bluetooth-enheter samtidig.
Sammenkobling med to enheter
LG-PK3(XX)
1. Koble enheten til en Bluetooth-enhet. (Side 17-18)
-- Deretter kobles høyttaleren til 2 Bluetoothenheter.
5. Når tilkobling til Bluetooth-enhet 2 er vellykket
kan du sjekke dette på begge Bluetooth-enheter.
2 sekunder
-- Deretter blinker Bluetooth LED-lyset
med lyden. Enheten bytter til multitelefonsammenkoblingsmodus.
-- Og tidligere tilkoblede enheter vil frakobles
med lyd.
,,Merk
Steg 2 er nødvendig kun ved førstegangstilkobling.
Du trenger ikke gjøre det ved neste tilkobling.
3. Velg "LG-PK3 (XX)" fra enhetslisten hos begge
Bluetooth-enheter.
LG-PK3(XX)
-- Så vil høyttaleren være tilkoblet en annen
Bluetooth-enhet.
-- Og Bluetooth LED på enheten er påslått.
PAIRED
2
Drift
2. For å koble til enda en Bluetooth-enhet, trykk og
hold j i 2 sekunder.
20 Drift
,,Merk
yy Denne enheten kan kobles sammen med opptil
to Bluetooth-enheter samtidig,
med samme metode som i den ovennevnte
beskrivelsen.
yy Multi-telefonsammenkobling støttes kun hos
Android-enheter. (Multi-telefonsammenkobling
støttes muligens ikke, avhengig av den
tilkoblede enhetens spesifikasjoner.)
2
Drift
yy Selv om denne høyttaleren er koblet til 2
Bluetooth-enheter, kan musikken ikke spilles
av eller kontrolleres ved bruk av 2 Bluetoothenheter samtidig. Stopp musikken for å spille av
den andre Bluetooth-enheten.
yy Avtagbare Bluetooth-enheter (Ex: Dongle osv...)
støtter ikke paring av flere enheter.
yy Etter multi-sammenkobling tar det litt tid før
musikken spilles av, avhengig av Bluetoothenheten.
yy Ved multi-telefonsammenkobling, støttes
ikke tilkoblingen av 2 Bluetooth-enheter
automatisk. Bare én Bluetooth-enheten vil
automatisk bli koblet, høyttaler. Den andre
enheten være koblet manuelt.
yy Hvis utenfor den effektive Bluetoothrekkevidden uten frakobling av Bluetooth,
kan det ta noen minutter å koble til andre
Bluetooth-enheter. Men etter at strømmen
slås av og på, kan du koble til andre Bluetoothenheter uten å vente.
yy Ved forsøk på å sammenkoble en ny Bluetoothenhet når den er koblet til 2 Bluetooth-enheter,
kobler denne høyttaleren automatisk til alle
Bluetooth-enheter.
yy Talekommando støttes ikke ved paring av flere
enheter.
Drift 21
Annen drift
Nullstilling
yy Hvis enheten fryser på grunn av funksjonsfeil,
trykk RESET-knappen ved bruk av et objekt
som en tynn pinne. Trykk 1 for å prøve å slå på
høyttaleren igjen.
Merknader om Auto Strøm AV
Dersom du ikke spiller av noe musikk eller trykker
på knappen i 15 minutter i Bluetooth-modus, vil
enheten slås av automatisk. Eller dersom knappene
ikke brukes på 6 timer i bærbar inngangsmodus, vil
enheten skrus av automatisk.
2
Drift
,,Merk
Tilbakestillingsfunksjonen virker ikke under
lading.
22 Feilsøking
Feilsøking
Feil
Årsak & Feilretting
Ingen strøm.
yy Batteriet er utladet. Lad batteriet.
yy Koble enheten til strømkilden med AC-adapteren.
yy Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster
volumet hos enheten eller Bluetooth-enheten.
Ingen lyd eller
lydforstyrrelser.
yy Ved bruk av en ekstern enhet ved høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere.
Reduser volumet på enhetene.
yy Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli
lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
3
Feilsøking
yy Slå Bluetooth av og på igjen hos Bluetooth-enheten og prøv deretter å
sammenkoble igjen.
Bluetooth-tilkoblingen
fungerer ikke ordentlig.
yy Sikre at Bluetooth-enheten er slått på.
yy Fjern hindringen som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten.
yy Avhengig av type Bluetooth-enhet eller omgivelsene, kan det hende at
enheten din ikke kobles til enheten.
yy Hvis batteriet var fullstendig utladet, kan den lagrede Bluetooth-informasjonen
bli slettet. Tidligere innstillinger lagres ikke hvis enhetens strøm slås av.
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Ved feil, vennligst bruk enheten på riktig sted der temperatur eller fuktighet
ikke er for høy eller lav.
yy Ved overbelastning blinker strøm og Bluetooth LED-lysene hvitt. Slå strømmen
av og på igjen.
Ovennevnte løsninger
virker ikke.
yy Trykk RESET-knappen på høyttaleren med et objekt som en tynn pinne.
(Side 21)
Appendiks 23
Varemerker og Lisenser
Håndtering av enheten
Transportering av enheten
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og -navn tilhører også sine
respektive eiere.
Behold den originale transportkartongen og
emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk
den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre
maksimal beskyttelse.
Sørg for at utvendige overflater alltid
er rene.
yy Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Kraftig tørking kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt
med enheten over lengre perioder.
Rengjøring av enheten
4
Appendiks
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut
lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
ettersom disse kan skade overflaten på enheten.
24 Appendiks
Spesifikasjoner
Generelt
Strømkrav
5 V 0 1,8 A (AC-/vekselstrøm-adapter)
Innebygget oppladbart batteri
Strømforbruk
Se hovedetiketten på enheten.
Dimensjoner (B x H x D):
Ca. 220 mm X 129 mm X 119 mm
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % til 60 %
Vanntett
IPX7
Innganger
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt)
Batteri
4
Batterikapasitet
3,7 Vdc, 5200 mAh (Typ)
Appendiks
3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Driftstiden
ca. 12 timer
Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruksforhold.
Ladetid
Under 4 timer (med AC-adapter)
Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruk.
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising