LG | WK7 | User manual | LG WK7 Brukermanual

LG WK7 Brukermanual
BRUKERVEILEDNING
Vennligst les denne veiledningen nøye før du betjener apparatet.
Oppbevar veiledningen for senere bruk.
MODEL
WK7
www.lg.com
MFL70521746
1906_Rev01
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
FORSIKTIG
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE
FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET
(INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK
STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN
REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN
UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.
ymbolet av blinkende lyn med
S
pilspiss i en likesidet trekant varsler
brukeren om uisolert farlig spenning
inne i produktet, med høy risiko for
elektrisk støt.
tropstegnet i en likesidet trekant
U
varsler brukeren om viktige
instruksjoner om drift og vedlikehold
(service) inkludert med produktet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET
IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
FORSIKTIG: Apparatet bør ikke eksponeres for vann
(dryppende eller sprutende) og objekter fylt med
væsker, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted
med begrenset plass, f.eks. bokhyller eller lignende.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet (f.eks. elektronisk fluesmekker).
Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ventilasjonsåpningene må ikke
blokkeres. Installer i henhold til produsentens
instruksjoner.
Luker og åpninger i kabinettet er for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overoppheting. Åpningene skal aldri
blokkeres ved å plassere produktet på senger, sofaer,
matter eller tilsvarende overflater. Dette produktet
skal ikke plasseres i en innebygget installasjon som
bokhyller eller stativer med mindre tilstrekkelig
ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt
fulgt.
Kom i gang
3
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den
andre overflaten av produktet.
Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen
for å være sikker på gjeldende krav.
FORSIKTIG ved bruk av dette produktet i omgivelser
med lav luftfuktighet.
Ikke overbelast stikkontakter/vegguttak.
Overbelastede stikkontakter/vegguttak, løse eller
skadede stikkontakter/vegguttak, skjøteledninger,
slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlige.
Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller
brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne
mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller
forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten
og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende
del hos et autorisert servicesenter. Beskytt
strømledningen mot fysisk eller mekanisk misbruk,
som å bli vridd, bøyd, klemt i en dør, eller tråkket på.
Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/
vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.
yy Det kan forårsake statisk elektrisitet i omgivelser
med lav luftfuktighet.
yy Det er anbefalt å bruke dette produktet forsiktig
etter å ha berørt metallobjekter som leder
elektrisitet.
FORSIKTIG: Bruk kun AC-adapteren inkludert med
denne enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen
enhet eller produsent. Bruk av annen strømkabel eller
strømforsyning kan forårsake skader på produktet og
ugyldiggjøre garantien.
1
Kom i gang
Strømstøpselet er frakoblingsenheten. Ved
nødsituasjon, må strømstøpselet være lett
tilgjengelig.
Vær FORSIKTIG med strømledningen
4
Kom i gang
Symboler
~
1
0
Henviser til vekselstrøm (AC).
Henviser til likestrøm (DC).
Kom i gang
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
Innholdsfortegnelse
5
Innholdsfortegnelse
1
1
Kom i gang
4
Feilsøking
2
6
6
7
8
Sikkerhetsinformasjon
Unike funksjoner
Innledning
Front
Bak
24
24
25
25
Feilsøking
– Generelt
– Nettverk
– Applikasjon
2
Tilkobling
5
Appendiks
9
9
9
10
10
12
Nettverkstilkobling
Konfigurasjon av høyttaleren
– Koble til AC-adapteren
– Installering av “Google Home”-appen
– Sett i gang appen for å koble til Wi-Fi
– Referanseside for Google Assistent hjelp
26
26
27
28
Varemerker og Lisenser
Håndtering av enheten
ÅPEN KILDE
Spesifikasjoner
3
Bruk
13
13
14
15
15
15
16
16
18
18
19
19
20
20
Grunnleggende drift
– Funksjon LED status
– Enkel bruksanvisning
Hvordan brukes Google Assistent
– Google Assistent LED status
– Snakk til Google Assistent
– Komfortabel Funksjon
– Talekommando
LG Wi-Fi Speaker
– Installerer "LG Wi-Fi Speaker"-appen
– Bluetooth-tilkoblingslås
– Lydeffekt
Bruk av Bluetooth®-teknologi
– Hører på musikk lagret på Bluetoothenheter
Andre operasjoner
– Slå av lyden midlertidig
– Auto-funksjonsendring
– Rediger høyttalernavn
– Tilbakestilling
22
22
22
23
23
2
3
4
5
6
1
Kom i gang
Kom i gang
Unike funksjoner
Innledning
BLUETOOTH®
Symboler som brukes i denne
brukerveiledningen
Lytt til musikk lagret på din Bluetooth-enhet.
"Google Home"-applikasjon
,,Merk
Du kan nyte denne høyttalerens forskjellige
funksjoner ved å koble til nettverk og din smartenhet via "Google Home"-appen.
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
Høyttaleren og din smart-enhet må være koblet
til samme nettverk. Besøk "Google Play” eller “App
Store” for å finne "Google Home"-appen. For detaljert
informasjon se side 10
Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra
feil bruk.
Stemmegjenkjenning
Du kan bruke en rekke talekommandoer for å
kontrollere høyttaleren via Google Assistent.
"LG Wi-Fi Speaker"-appen
Lytter til musikk lagret på din smart-enhet.
Du kan kontrollere denne høyttaleren ved hjelp av din
iPhone eller Android-enhet via "LG Wi-Fi Speaker"appen. Besøk "Google Play” eller “App Store” for
å finne "LG Wi-Fi Speaker"-appen. For detaljert
informasjon se side 18
yy Avhengig av applikasjonens versjon og smartenhetens programvare, kan "LG Wi-Fi Speaker"appen muligens ikke brukes normalt.
yy Noen smart-enheter er kanskje ikke kompatible
med denne høyttaleren.
>>Forsiktig
Kom i gang
7
Front
a
1
Kom i gang
b
c
g
d
e
f
,,Merk
a
Spiller av, setter på pause eller hopper over
playback.
b Funksjon LED
Endrer LED-status i tilsvarende funksjon.
Bluetooth: Blå / Wi-Fi: Hvit (Side 13)
(Funksjon)
c
Endrer Wi-Fi eller Bluetooth. (Side 14)
d Forholdsregler for bruk av berøringsknappene.
yy Bruk berøringsknappene med rene og tørre
hender.
- I et fuktig miljø, tørk eventuell fuktighet av
berøringsknappene før bruk.
yy Ikke trykk berøringsknappene for hardt ved
bruk.
- Hvis du bruker overdreven makt, kan du
skade sensoren av berøringsknappene.
-- Bruk istedenfor å si "Ok Google" ved å gi et
langt trykk på (Side 15)
yy Trykk den ønskede knappen for å bruke
funksjonen ordentlig.
-- S
piller av musikk eller setter den på pause og
stopper Google Assistent tilbakemelding.
(Side 14)
yy Pass på at strømledende materialer
som metall ikke kommer i kontakt med
berøringsknappene. Dette kan forårsake
funksjonsfeil.
e ,
Justerer volumet.
f Innebygd mikrofoner
g Google Assistent LED
Endrer LED status i samsvar med Google
Assistent utførelse. (Side 15)
8
Kom i gang
Bak
1
Kom i gang
a
b
a
(Mikrofonen av) -knappen
Aktiverer eller deaktiverer Google Assistent
mikrofonen (stemmegjenkjenning) (Side 22)
c
b DC IN (Inngang til AC-adapter)
c RESET
Initialiser informasjon om eksisterende
forbindelse.
(Side 23)
Tilkobling
Nettverkstilkobling
Du kan nyte denne høyttalerens forskjellige
funksjoner ved å koble til nettverk og din smartenhet via "Google Home"-appen.
Velg tilkoblingsmetoden i forhold til nettverksmiljøet.
9
Konfigurasjon av
høyttaleren
Koble til AC-adapteren
Koble høyttaleren til strømforsyningen med
medfølgende AC-adapter.
2. Stikk AC-strømledningen inn i en AC-stikkontakt.
"Google Home"-appen kreves for at høyttaleren
kunne kobles til et trådløst nettverk.
3. Funksjon LED-lyset roteres i ti sekunder (Ca. 30 ~
50 sekunder) under booting.
4. Høyttaleren har fullført booting når Funksjon
LED-lyset blinker i hvit og gir lyd.
,,Merk
Hvis høyttaleren er koblet til Wi-Fi, vil Funksjon
LED-lyset lyse fast i hvit når booting er fullført.
>>Forsiktig
Bruk kun AC-adapteren som følger med denne
enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen
enhet eller produsent. Bruk av annen strømkabel
eller strømforsyning kan forårsake skader på
produktet og ugyldiggjøre garantien.
2
Tilkobling
1. Koble til medfølgende AC-strømledning til DC INadapter.
10 Tilkobling
2
Installering av “Google Home”appen
Sett i gang appen for å koble til
Wi-Fi
"Google Home"-appen gir deg mulighet til å bruke
forskjellige funksjoner av høyttaleren din via din
smart-enhet. Det finnes flere måter å installere
“Google Home”-appen på din smart-enhet.
Sørg for at Wi-Fi funksjon på din smart-enhet er slått
på. Etter at sammenkoblingen har blitt utført, må den
ikke utføres igjen.
Kravene før konfigurasjon
Tilkobling
yy Den trådløse ruteren må være koblet til nettet.
En smart-enhet som en Android eller iOS-enhet
må være koblet til den trådløse ruteren via Wi-Fitilkobling.
,,Merk
I tilfelle iOS enheter, bør Bluetooth-funksjon på
din smart-enhet være slått på.
1. Trykk "Google Home"-ikonen for å starte appen.
yy Google konto kreves for bruk av denne appen.
Under Wi-Fi-tilkobling, kan appen stille krav til
opprettelse av Google konto.
Via "Google Play" eller “App Store”
1. Trykk “Google Play Store”-ikonen eller “App
Store”-ikonen på din smart-enhet.
2. Trykk “Google Home” i søkefeltet og trykk “Søk” i
“Google Play” eller “App Store”
3. Velg “Google Home” i søkeresultater for å laste
ned.
2. Følg appskjermen for å sette opp høyttaleren.
Følg instruksene i denne rekkefølgen.
For mer informasjon om konfigurasjon,
besøk nettsiden. https://support.google.com/
googlehome/answer/7029485?hl=no
,,Merk
Google Home
,,Merk
yy Avhengig av enhetens versjon, kan
“Google Home” muligens ikke virke.
yy For mer informasjon, besøk nettsiden.
https://www.google.com/cast/setup/
yy Bruk samme Wi-Fi tilkobling for å sette opp
høyttaleren og din smart-enhet.
yy Hvis Bluetooth-funksjon er slått på på din
smart-enhet, vil det være lettere å koblet til
Wi-Fi.
yy Under installasjon bør du oppgi navn på
høyttaleren. Det kreves for sammenkobling
med Bluetooth-enhet. Du kan sjekke og
endre navn på høyttaleren. Følg “Rediger navn
på høyttaleren”. (Side 23)
Tilkobling 11
3. Når høyttaleren er ordentlig koblet til Wi-Fi, vil
Funksjon LED-lyset lyse fast i hvit og gi lyd.
2
yy Avhengig av statusen på den trådløse ruteren,
kan Wi-Fi tilkobling muligens ikke virke
ordentlig.
yy Det anbefales at du bruker WiFi Group Play
med færre enn 5 høyttalere.
yy For mer informasjon (Konfigurasjon, Bruk,
Hjelp osv.), søk “Google Assistent Hjelp” eller
besøk nettsiden. http://support.google.com/
assistant
yy Høyttaleren kan ikke bruke noen av
funksjoenen fra “Google Assistent Hjelp”
nettside. (Side 12)
yy “Google Home”-appen leveres av Google.
Kan bli redigert ved endringer i Google
retningslinjer.
yy Høyttaleren er ikke kompatibel med
”Smart ThinQ"-appen. Dermed er den ikke
tilgjengelig i konfigurasjon og kan ikke
kontrolleres via "Smart ThinQ"-appen
Tilkobling
,,Merk
12 Tilkobling
Referanseside for Google Assistent hjelp
Konfigurer Google-assistenten på
høyttaleren
https://support.google.com/assistant/answer/7538816
Hør på musikk.
https://support.google.com/assistant/answer/7539710
2
Spill av musikk og videoer på TV-er,
høyttalere eller smartskjermer
https://support.google.com/assistant/answer/7539867
Tilkobling
Spill musikk og videoer på TV-en eller
høyttalerne
https://support.google.com/assistant/answer/7539991
Kontroller smarthjem-enheter
https://support.google.com/assistant/answer/7540703
Lag en handleliste
https://support.google.com/assistant/answer/7540969
Kjøp fysiske varer på telefonen
https://support.google.com/assistant/answer/7384588#speaker
Hør på radio
https://support.google.com/assistant/answer/7540307
Endre volumet
https://support.google.com/assistant/answer/7538817
Bytt språk
https://support.google.com/assistant/answer/7394513#speaker
Bruk 13
Grunnleggende drift
Funksjon LED status
LED
Status
Beskrivelse
Klar til Wi-Fi
tilkobling.
LED-lyset blir
hvit.
Wi-Fi tilkobling
er vellykket.
LED-lyset
blinker i blå.
Søker etter
Bluetoothenhet.
LED-lyset blir
blå og gir lyd.
Bluetoothenheten er
tilkoblet.
,,Merk
Når høyttalerens aktivitet er fullført, slås
Funksjon LED-lyset av etter 3 sekunder.
3
Bruk
LED-lyset
blinker i hvit.
14 Bruk
Enkel bruksanvisning
Funksjon
3
Hvordan
Status
Bruk
Bluetoothsammenkobling
Når Funksjon LED blinker i blå, velg
høyttalersnavn konfigurert i
“Google Home”-appen fra telefonens
liste av smart-enheter.
Funksjon LED blir blå og gir lyd.
Spill av/Sett på pause
Trykk
eller
Spiller av sang eller setter den på pause.
Hopp fremover
Trykk
X2
Spiller av neste sang.
Hopp bakover
Trykk
X3
Spiller av forrige sang.
Wi-Fi / Bluetooth
Trykk
Volumkontroll
Trykk
Endrer funksjon og fargen på Funksjon
LED-lyset. (Bluetooth: Blå / Wi-Fi: Hvit)
eller
Langt trykk
(0~15 nivåer).
i 2 sekunder.
Google Assistent
Trykk
Når du justerer volumet, endres Google
Assistent LED-lyset.
Aktiverer Google Assistent.
(= Ok Google)
Stopper Google Assistent
tilbakemelding
Aktiver/ Deaktiver
stemmegjenkjenning
-- Når mikrofonen er slått av, blir
Google Assistent LED –lyset
gulbrunt og "Mikrofonen er av" kan
Trykk (Mikrofonen av) på baksiden av
høres.
høyttaleren.
-- Når mikrofonen er slått på, slås
Google Assistent LED-lyset av og
"Mikrofonen på igjen" kan høres.
Tilbakestille
Trykk RESET i 5 sekunder. (Side 23)
,,Merk
Når høyttaleren er i tilbakestillingsmodus,
begynner Funksjon LED-lyset å roteres
fort og gi lyd.
yy Spill av, sett på pause, volum støttes muligens ikke avhengig av din smart-enhet eller noen TVer som
styres annerledes.
yy Høyttaleren synkroniserer muligens ikke volumet med noen TVer.
yy Noen PCer kan muligens ikke koble til Bluetooth.
Bruk 15
Hvordan brukes Google
Assistent
Google Assistent LED status
Snakk til Google Assistent
Du kan bruke en rekke talekommandoer for å
kontrollere denne høyttaleren via Google Assistent.
Prøv å gi en talekommando til høyttaleren.
Høyttaleren vil aktivere Google Assistent og utføre
din talekommando.
Ok, Google.
Sett alarmen til klokka
4 om ettermiddagen.
Sånn, din alarm er
satt til klokka 4 om
ettermiddagen.
3
Bruk
LED
Status
Alle de fire
LED-lysene
er på.
Klar for å
ta imot din
talekommando.
Alle de fire
LED-lysene
blinker.
Svarer til din
talekommando.
Mikrofonen
er av og
LED-lyset
lyser fast i
gulbrun.
,,Merk
Beskrivelse
1. Slå på høyttaleren og koble til Wi-Fi. Følg
"Konfigurasjon av høyttaler". (side 9 -12)
2. Si "Ok Google".
Eller gi et langt trykk
av høyttaleren.
i 2 sekunder på toppen
Høyttaleren er aktivert og klar til å ta imot dine
talekommandoer.
Ok,
Google.
Eller
Stemmegjenkjenning
er deaktivert
Google Assistent LED status kan endres uten
varsel.
3. Bare si hva du ønsker å gjøre. Så vil høyttaleren
gjenkjenne og utføre din talekommando.
4. Etter noen sekunder, vil Google Assistent svare på
din kommando.
,,Merk
Hver gang du bruker stemmegjenkjenning, si
"Ok, Google" eller trykk og hold lenge .
16 Bruk
Komfortabel Funksjon
Talekommando
Med Google Assistent innebygd, kan du kontrollere
kompatible smart-enheter hjemme, slik som TV, lys,
brytere, støpsel, termostater og flere bare ved å
bruke stemmen din.
1. Klokkeslett
"Hva er klokka?", "Hva er klokka nå?", Hva er
klokka i Spania?”
2. Vær
"Hvordan er været?", "Hvordan er været i denne
helgen?", "Hvordan er været i Paris?", "Vil det
regne i morgen?”
3. Agenda
"Fortell meg om min dag.", "Hva er mitt neste
møte?", "Sett opp påminnelse for å sjekke agenda
klokka 6 om ettermiddagen.”
4. Alarmer
"Sett opp alarm" , "Sett opp alarm for klokka
9 om morgenen", "Våkne meg klokka 9 om
morgenen", "Hvilke alarmer er satt opp?”
3
Bruk
5. Musikk
"Spill av musikk.", "Neste sang.", "Forrige sang.",
"Sett musikk på pause”
6. Volum
"Volumnivå 9.", "Maksimalt volum.", "Demp.", "Skru
på", "Skru ned”
For mer informasjon, besøk den nedenstående
nettsiden.
yy Konfigurasjon, Bruk og mer: http://support.
google.com/assistant/answer/7540703
yy Kompatible LG enhetsmodeller:
Besøk http://www.lg.com og søk etter informasjon
7. Smarte hjemenheter
"Sett opp varmen til 22"
"Slå på lysene i kjøkkene"
"Slå på TVen"
,,Merk
For mer informasjon om talekommandoer, besøk
“Google Home” appskjermen eller nettsiden.
http://support.google.com/assistant
Bruk 17
,,Merk
yy Funksjonen kan brukes etter tilkobling til WiFI. Hvis Funksjon LED-lyset (Hvitt) blinker,
er høyttaleren ikke koblet til Wi-Fi. Følg
“Installasjon “Google Home” App” og prøv på
nytt. (side 10 -12)
yy Hvis Google Assistent LED-lyset lyser fast i
brungul, er mikrofonen av. I så fall kan Google
Assistent ikke ta dine kommentarer. Trykk
knappen på baksiden av høyttaleren.
yy Hvis Google Assistent ikke klarer å forstå
din kommando, vil den gi deg et svar som
"Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg med
det","Beklager. Jeg forstår ikke.”
yy Når tidslimit for stemmegjenkjenning er
overskredet på smart-enheten, vil denne
funksjonen automatisk bli avbrutt.
yy Korrekt uttale vil øke
stemmegjenkjenningsgrad.
yy Google Assistent kan være treg i gjenkjenning
eller kan virke avhengig status av Wi-Fi
forbindelses eller Google server.
yy Om du har problemer eller spørsmål om
Google Assistant, gi forslag gjennom å si
«OK Google, Feedback». Det skulle være til
hjelp for å forbedre Googles tjenester.
3
Bruk
yy Unngå omgivelser med støy, fordi høyttaleren
muligens ikke kan ta dine kommandoer eller
"Ok, Google". Istedenfor "Ok Google", gi et
langt trykk på i 2 sekunder.
18 Bruk
LG Wi-Fi Speaker
"LG Wi-Fi Speaker"-appen leveres av LG Electronics.
Denne appen gir deg mulighet til å bruke forskjellige
funksjoner av høyttaleren din via din smart-enhet:
Krav før bruk
Du bør koble til Wi-Fi via "Google Home"-appen før
du setter i bruk denne appen. (Side 10 -12)
,,Merk
3
"LG Wi-Fi Speaker"-appen skal være tilgjengelig
i følgende programvareversjoner: Android OS: Ver
5.0 (eller senere) iOS: Ver 10 (eller senere)
Bruk
Nyt musikk på din enhet og
hjemmenettverksserver
Du kan høre på musikk på din smart-enhet og
hjemmenettverksserver.
Bruk av Chromecast innebygd
Nyt musikkinnholdet via denne høyttaleren.
Installerer "LG Wi-Fi Speaker"appen
Via Apple "Google Play" eller "App
Store”
1. Trykk “Google Play Store”-ikonen eller “App
Store”-ikonen på din smart-enhet.
2. Skriv "LG Wi-Fi Speaker" i søkefeltet og trykk “Søk”.
3. Velg "LG Wi-Fi Speaker" i søkeresultater for å
laste ned.
,,Merk
yy Avhengig av enheten kan "LG Wi-Fi Speaker"appen muligens ikke fungere.
yy Du kan finne den tilgjengelige applikasjonen
til denne enheten med hjelp av «LG Audio»appen. Android OS: Ver 5.0 (eller nyere)
Innstilling og kontroll av høyttaleren
Du kan styre innstillinger og kontrollere høyttaleren.
,,Merk
For mer informasjon om "LG Wi-Fi Speaker",
følg appinstruksene eller se brukerveiledning for
"LG Wi-Fi Speaker".
Bruk 19
Bluetooth-tilkoblingslås
Lydeffekt
Du kan begrense Bluetooth-tilkoblinger til kun
Bluetooth funksjonen for å hindre utilsiktet
Bluetooth-tilkobling.
Dette systemet har en rekke forhåndsinnstilte
surround-lydfelt. Du kan velge ønsket lydmodus ved å
bruke "LG Wi-Fi Speaker"-appen.
1. Installer "LG Wi-Fi speaker" appen.
Følg "LG Wi-Fi Speaker" (side 18)
2. Følg disse instruksene i denen rekkefølgen.
[ ] [ [My Speakers] [ [ ] [ [Bluetooth
connection restriction]
3. Trykk
Status
Funksjon
på [Bluetooth connection restriction]
,,Merk
i
yy Når du slår av denne funksjonen, trykk
[Bluetooth forbindelsebegrensninger] på nytt.
Enhanced Bass +
Clear Vocal
Nyt "Clear Vocal"
og "Enhanced Bass"
samtidig.
Enhanced Bass
-- "Enhanced Bass"
er mer effektiv for
musikk med bass.
Nyt HiFi-lyd
med forbedret
vokalklarhet i hver
sang.
Clear Vocal
-- "Clear Vocal" er
mer effektiv for
vokalmusikk.
Nyt ren og naturlig
lyd.
Standard
,,Merk
yy Når høyttaleren slås på igjen, vil den siste
brukte funksjonen være på.
yy Når du velger “Standard”-, “Enhanced Bass”, “Clear Vocal”- eller “Clear Vocal + Enhanced
Bass”-lydeffekter, kan du nyte høykvalitetslyd
med MERIDIAN-teknologi.
yy Ettersom finjustering av lyd gir optimal lyd
av høy kvalitet, kan det være forskjell mellom
lydeffektmodusene.
3
Bruk
Nyt et bredt lydfelt
og rik bass med
forsterket bass og
varmen av musikk.
-- [ ] [ [My Speakers] [ [ ] [
[Bluetooth connection restriction]
yy Hvis en Bluetooth-enhet er sammenkoblet
med høyttaleren fra før av, kan du koble
Bluetooth-enheten og høyttaleren.
Beskrivelse
20 Bruk
Bruk av Bluetooth®teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi
for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan bli avbrutt hvis tilkoblingen er forstyrret av
andre elektromagnetiske bølger eller hvis du kobler til
Bluetooth i et annet rom.
3
Bruk
Tilkobling av enkeltenheter via trådløs Bluetoothteknologi er gratis.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi
kan brukes via Cascade, hvis tilkoblingen utføres via
trådløs Bluetooth-teknologi.
Hører på musikk lagret på
Bluetooth-enheter
Sammenkobling av enheten din og
Bluetooth-enheten
Før sammenkoblingsprosedyren startes, vær
sikker på at Bluetooth-funksjonen er slått på på
Bluetooth-enheten din. Se Bluetooth-enhetens
brukerveiledning. Etter at en sammenkobling har blitt
utført, må den ikke utføres igjen.
1. Slå på høyttaleren og koble til Wi-Fi. Følg
"Konfigurasjon av høyttaler". (side 9 -12)
yy Tilgjengelige enheter: smart-telefon, bærbar PC,
osv.
yy Versjon: 4.2
yy Kodek: SBC
Bluetooth-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må enheten
kunne tolke visse profiler.
Denne enheten er kompatibel med følgende profil.
2. Når du endrer til Bluetooth-funksjon ved å trykke
F-knappen, vil Funksjon LED-lyset endre fra hvitt
til blått.
-- Funksjon LED-lyset (Blått) vil blinke.
A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)
3. Styr Bluetooth-enheten og utfør sammenkobling.
Når du søker etter denne enheten med
Bluetooth-enheten, kan en liste over enheter
som ble funnet, vises i Bluetooth-enhetens
display avhengig av type Bluetooth-enhet. Din
enhet viser som "Høyttalernavn
(App-konfigurasjon)".
Bruk 21
4. Velg "Høyttalernavn (App-konfigurasjon)".
Speaker
Navn på
høyttaler
name
,,Merk
yy Høyttalernavn kan sjekkes og redigeres i
"Google Home" appen (Side 23)
yy Avhengig av enhetstype, har noen Bluetoothenheter ulike metoder for sammenkobling.
Skriv inn PIN-koden (0000) etter behov.
5. Når tilkobling av denne enheten til din Bluetoothenhet er vellykket, vil Funksjon LED-lyset lyse fast
i blå og gi lyd.
-- Det finnes en hindring mellom enheten og
Bluetooth-enheten.
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens som Bluetooth-teknologi, som
medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller en
trådløs LAN-enhet.
yy Hvis Bluetooth-forbindelse ikke fungerer bra,
gå til Trinn 1 av "Sammenkobling av din enhet
med Bluetooth-enhet" og prøv på nytt.
3
yy Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen
forstyrres av andre elektroniske bølger.
Bruk
yy Appinnstillinger betyr at du setter opp et
navn i "Google Home"-appen. For eksempel,
hvis høyttalernavn er satt opp som Smart
høyttaler i "Google Home"-appen, vil du se “
Smart høyttaler” i din Bluetooth-enhet.
,,Merk
yy Når du bruker Bluetooth teknologi, bør du
være så nær som mulig når du forsøker å
koble enheten med Bluetooth-enheten. Du
bør holde deg i nærheten.
Likevel kan du oppleve problemer i følgende
tilfeller:
yy Sammenkobling er begrenset til én per enhet
og sammenkobling med flere støttes ikke
yy Avhengig av enhetstypen, kan det hende at
Bluetooth-funksjonen ikke kan brukes.
yy Du kan nyte Bluetooth-funksjonen ved å
bruke smart-telefon, bærbar PC, osv..
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere blir lydkvaliteten.
yy Bluetooth -tilkoblingen vil frakobles når
enheten slås av eller hvis Bluetooth-enheten
er for langt unna enheten.
6. Lytt til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din Bluetoothenhet, se brukerveiledningen til Bluetoothenheten din.
yy Etter at Bluetooth-koblingen er frakoblet,
koble Bluetooth-enheten til enheten igjen.
yy Ved kobling av en Bluetooth-enhet (iOSenheter, osv.) til denne enheten eller via
enheten, kan volumnivåer synkroniseres med
hverandre.
yy Når enheten ikke er tilkoblet, vil Funksjon
LED-lyset (Blå) blinke.
22 Bruk
,,Merk
yy Bluetooth-tilkobling vil bli frakoblet når
du endrer fra Bluetooth-funksjonen til en
annen funksjon. Når du endrer til Bluetoothfunksjon igjen, vil høyttaleren automatisk
gjenkobles til Bluetooth-enheten. Noen
Bluetooth-enheter kan muligens ikke kobles
til automatisk.
yy Noen PCer kan muligens ikke koble til
Bluetooth.
Bruker talekommandoer for å koble til
Bluetooth
3
Bruk
Hvis høyttaleren er sammenkoblet med Bluetoothenheten fra før av, kan du bruke "Google Assistent"
for å sammenkoble med Bluetooth. Si "Koble", "Koble
til Bluetooth" eller "Hei Bluetooth".
For å koble den av, si "Avbryt", "Fjern sammenkobling"
eller "Fjern alle enheter".
Kontrollerer en tilkoblet Bluetoothenhet
Tilkoblede Bluetooth-enheter kan kontrolleres via
enheten: spill av, sett på pause, hopp over, volum.
,,Merk
yy Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for
bruk av denne funksjonen.
yy Denne funksjonen støttes muligens ikke,
avhengig av Bluetooth-enheten, eller noen
TVer som styres annerledes.
yy Du kan kontrollere tilkoblede Bluetoothenheter ved å bruke stemmegjenkjenning.
Følg “Hvordan brukes Google Assistent"
(Side 15 -17).
Andre operasjoner
Slå av lyden midlertidig
Du kan slå av mikrofonen for en midlertidig
deaktivering av stemmegjenkjenning ved å trykke
(Mikrofon av) -knappen. Alle Google Assistent LEDlysene blir brungule og "Mikrofonen er av" kan høres.
For å avbryte det, trykk (Mikrofonen av) igjen.
Google Assistent LED –lyset slås av og "Mikrofonen
er på igjen" kan høres.
Auto-funksjonsendring
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som
Wi-Fi, Bluetooth og endrer deretter til tilsvarende
funksjon automatisk.
Når Wi-Fi-signalet registreres
Når du bruker Google Cast og talekommandoer,
endrer enheten funksjonen til Wi-Fi.
Ved forsøk på tilkobling av Bluetoothenhet
Når du prøver å koble din Bluetooth-enhet til denne
enheten, velges Bluetooth-funksjonen. Spill av din
musikk via Bluetooth-enheten.
,,Merk
Hvis Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon
er valgt, vil Bluetooth tilkobling kun være
tilgjengelig i Bluetooth-funksjon. (Side 19).
Bruk 23
Rediger høyttalernavn
Du kan sjekke og redigere høyttalernavn i
"Google Home"-appen, følg disse instruksene.
[
3. Høyttaleren har fullført tilbakestillingen når
Funksjon LED-lyser begynner å blinke hvitt og gi
lyd.
] [ [Navn] [ [skriv inn et nytt navn] [ [Lagre]
Tilbakestilling
For å initialisere informasjon om eksisterende
forbindelse, følg disse instruksene.
1. Trykk og hold RESET -knappen i 5 sekunder.
Funksjon LED-lyset vil fylles opp når du trykker
RESET.
2. Når høyttaleren er i tilbakestillingsmodus,
begynner Funksjon LED-lyset å roteres fort og gi
lyd. Vent til tilbakestillingsprocessen er fullført.
yy Den første bip-lyden betyr at høyttaleren har
gått i tilbakestillingsmodus. Vennligst ikke ta
ut strømledningen.
yy Hvis du ikke trykker og holder RESET
-knappen lenger enn 5 sekunder, er
høyttaleren ikke tilbakestilt.
yy Når du tilbakestiller høyttaleren, må den
gjenkobles til Wi-Fi eller Bluetooth.
3
Bruk
,,Merk
Det tar rundt 1 minutt å gjenstarte høyttaleren.
,,Merk
24 Feilsøking
Feilsøking
Generelt
Feil
Årsak & Feilretting
Ingen strøm
yy Strømledningen er frakoblet. Koble til strømledningen.
yy Sjekk etter strømbrudd.
Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
yy Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster
volumet på høyttaleren eller din enhet.
Ingen lyd eller
lydforstyrrelser.
yy Ved bruk av en ekstern enhet i høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere.
Reduser volumet på enhetene.
yy Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli
lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
4
Wi-Fi forbindelse virker
ikke ordentlig.
yy Sjekk din ruter. Prøv å slå den av og på igjen.
yy Sjekk at Wi-Fi funksjon er slått på på din smart-enhet.
Feilsøking
yy Sjekk at høyttaleren og din smart-enhet er tilkoblet samme Wi-Fi.
yy Slå Bluetooth av og på igjen på din Bluetooth-enhet og prøv deretter å
sammenkoble igjen.
Bluetoothsammenkobling fungerer
ikke ordentlig.
Stemmegjenkjenning
virker ikke ordentlig.
yy Sørg for at din Bluetooth-enhet er slått på.
yy Fjern hindringen som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten.
yy Avhengig av type Bluetooth-enhet eller omgivelsene, kan det hende at
enheten din ikke kobles til enheten.
yy Høyttaleren kan muligens ikke gjenkjennes på grunn av bakgrunnsstøy.
yy Istedenfor "Ok Google", gi et langt trykk på i 2 sekunder.
yy Sjekk og sørg for at mikrofonen ikke er slått "av". Trykk
knappen.
yy Ved feil, vennligst bruk enheten på riktig sted der temperatur eller fuktighet
ikke er for høy eller lav.
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Når Funksjon LED-lyser blinker i rød, ta ut strømledningen fra stikkontakten og
så sett den inn igjen.
yy Når Funksjon LED-lyset lyser fast i rød, trykk på RESET-knappen i 5 sekunder.
(Side 23)
Enheten kobles
ikke sammen med
Bluetooth-enheten.
yy Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (Side 19)
Ovennevnte løsninger
virker ikke.
yy Trykk på RESET-knappen i 5 sekunder. (Side 23)
Feilsøking 25
Nettverk
Symptomer
Årsak & Løsning
Kan ikke koble høyttaleren
til hjemmenettverket ditt.
Den trådløse kommunikasjonen kan bli avbrutt av husholdningsapparater som
bruker radiofrekvenser. Flytt høyttaleren unna disse.
Mediaservere vises ikke
på enhetslistene.
yy Brannmur- eller anti-virusprogramvaren på serveren din kjører. Slå
av brannmur- eller anti-virusprogramvaren som kjøres på PCen eller
mediaserveren din.
yy Sørg for at høyttaleren er koblet til samme nettverk som media-serveren din
er koblet til.
Applikasjonen virker ikke
ordentlig.
Er applikasjonen tilkoblet?
yy Sett inn applikasjon.
Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruteren og applikasjonen?
yy Koble LAN-kabelen til LAN-porten på baksiden av applikasjonen og din
trådløse ruteren.
Hvis ruteren omstartes?
yy Høyttaleren må settes tilbake til fabrikkinnstillinger og nettverkstilkobling må
etableres igjen.
Applikasjon
Symptomer
Årsak & Løsning
Applikasjonen virker ikke
ordentlig.
Oppstår en feil når du åpner appen?
yy Sørg for at smart-enheten din er kompatibel med appen.
yy Sørg for at applikasjonen er oppdatert til siste versjon.
yy Sørg for at LED-lyset foran på høyttaleren endres fra rød til hvit.
4
Feilsøking
yy Strømmen hos høyttaleren må slås av og på igjen.
Hvis en ny ruter installeres.
26 Appendiks
Varemerker og Lisenser
Håndtering av enheten
Transportering av enheten
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og -navn tilhører også sine
respektive eiere.
Behold den originale transportkartongen og
emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk
den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre
maksimal beskyttelse.
Sørg for at utvendige overflater alltid
er rene.
yy Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Kraftig tørking kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt
med enheten over lengre perioder.
Rengjøring av enheten
5
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut
lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
ettersom disse kan skade overflaten på enheten.
Appendiks
Appendiks 27
ÅPEN KILDE
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Du kan finne “Informasjon om åpenkildeprogramvare”
i "LG Wi-Fi Speaker"-appen eller "Google Home"appen
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
LGE ÅPEN KILDE
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
1. Start "LG Wi-Fi Speaker"-appen på din smartenhet.
2. Følg disse instruksene i denen rekkefølgen.
[ ] [ [ Settings]
3. Trykk [Open source licenses] i [ Settings]
Shows LGE Open Source Software Notice.
Chromecast og Google Assistent
ÅPEN KILDE
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CDROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som
utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en
forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering
av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle
som mottar denne informasjonen.
1. Start "LG Wi-Fi Speaker"-appen på din smartenhet.
2. Følg disse instruksene i denen rekkefølgen.
[ ] [ [ Settings] [ [Chromecast] [
[Chromecast built-in open legal documents]
OS OPEN KILDE
1. Start "Google Home"-appen på din smart-enhet.
2. Følg disse instruksjonene i rekkefølge.
[Velg enheten på hovedskjermen] [ [ ] [
[ ] [ [Lisenser for åpen kilde] Viser OS varers
informasjon om åpenkildeprogramvare.
5
Appendiks
3. Trykk [Open source licenses] i [Chromecast builtin open legal documents] Viser Chromecast
og Google Assistent informasjon om
åpenkildeprogramvare.
28 Appendiks
Spesifikasjoner
høyttaler
Strømforbruk
Se hovedmerket.
Nettverksbasert standby : 4,7 W
Strømadapter
yy
yy
yy
yy
Modell: LCAP16B-E
Produsent: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
Inngang: 100-240 V~ 50-60 Hz
Utgang: 19 V 0 2.1 A
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 135 mm X 210,7 mm X 135 mm
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % til 60 %
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
5
Appendiks
BRUKERVEILEDNING
LG
Wi-Fi Speaker
1906_Rev.01
www.lg.com
Innholdsfortegnelse
2
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
3
3
LG Wi-Fi Speaker
– Installerer “LG Wi-Fi Speaker”-appen
2
Drift
4
4
5
5
6
7
9
9
11
Nyt musikken med “LG WiFi-høyttaler”-appen
– Oversikt over sidemenyen
– Oversikt over [My Speakers]
– Avspilling av en sang
– Administrering av en sang
– Oversikt over avspilling
Innstillinger
– Innstillinger hos den tilkoblede høyttaleren
– Innstillinger for “LG WiFi-høyttaler”-appen
1
2
3
Kom i gang
LG Wi-Fi Speaker
1
Kom i gang
“LG Wi-Fi Speaker”-appen leveres av LG Electronics.
Denne appen gir deg mulighet til å bruke forskjellige
funksjoner av høyttaleren din via din smart-enhet:
Krav før bruk
Du bør koble til Wi-Fi via “Google Home”-appen før
du setter i bruk denne appen.
,,Merk
"LG Wi-Fi Speaker"-appen skal være tilgjengelig
i følgende programvareversjoner: Android OS: Ver
5.0 (eller senere) iOS: Ver 10 (eller senere)
Nyt musikk på din enhet og
hjemmenettverksserver
Du kan høre på musikk på din smart-enhet og
hjemmenettverksserver.
Bruk av Chromecast innebygd
Nyt musikkinnholdet via denne høyttaleren.
Installerer “LG Wi-Fi Speaker”appen
Via Apple “Google Play” eller “App
Store”
1. Trykk “Google Play Store”-ikonen eller “App
Store”-ikonen på din smart-enhet.
2. Skriv “LG Wi-Fi Speaker” i søkefeltet og trykk “Søk”.
3. Velg “LG Wi-Fi Speaker” i søkeresultater for å
laste ned.
,,Merk
yy Avhengig av enheten kan "LG Wi-Fi Speaker"appen muligens ikke fungere.
yy Du kan finne den tilgjengelige applikasjonen
til denne enheten med hjelp av «LG Audio»appen. Android OS: Ver 5.0 (eller nyere)
Innstilling og kontroll av høyttaleren
Du kan styre innstillinger og kontrollere høyttaleren.
Tilkobling
Nyt musikken med “LG
WiFi-høyttaler”-appen
Med “LG WiFi-høyttaler”-appen kan musikk spilles av
via smart-enheten.
4
Oversikt over sidemenyen
1. Åpne “LG WiFi-høyttaler”-appen på smartenheten. [My Speakers] vises.
2. Trykk [
]-knappen.
,,Merk
Noe av innholdet i denne delen kan variere
fra “LG WiFi-høyttaler”-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
2
Tilkobling
3. Sidemenyen vises.
a
[My Speakers] – Viser den tilkoblede
høyttaleren.
b
[My Phone] – Viser sangene på denne smartenheten.
c
[Music Server] – Viser sangene på de tilkoblede
enhetene (media-server).
d [Playlist] – Viser spillelistene.
e [Settings] – Viser innstillingsmenyen.
,,Merk
Det kan kreves tillatelse til å bruke musikk.
5
Tilkobling
Oversikt over [My Speakers]
Avspilling av en sang
1. Velg [My Phone] eller [Music Server] på
sidemenyen.
2
Tilkobling
a [ ] – Tilkoble ekstra høyttalere.
b
[ ] – Velger en funksjon hos den tilkoblede
høyttaleren.
c
[ ] – Sett opp innstillingene hos de tilkoblede
høyttalerne. (Side 9)
d
[ ] – Juster volumnivået hos den tilkoblede
høyttaleren.
I [My Phone]-menyen er sangene sortert etter
[Album], [Artists], [Songs], [Genres] og [Folders]
(Android-enhet) eller [iPhone Playlist] (iOSenhet).
e
[Status] – Viser tilstanden til den tilkoblede
høyttaleren.
I [Music Server]-menyen vises de tilkoblede
serverne.
2. Sangene vises på smart-enheten eller musikkserveren. Velg en sang for avspilling.
3. Trykk [ ] og velg høyttaleren. Musikk kan spilles
av via den tilkoblede høyttaleren med
Chromecast.
Tilkobling
6
Administrering av en sang
Bruk av spilleliste
På sanglisten til [My Phone] eller [Music Server],
trykk [ ] hos den ønskede sangen.
Nedtrekksmenyen vises.
Musikk kan nytes for å passe en bestemt smak ved å
opprette en spilleliste.
1. På sanglisten til [My Phone] eller [Music Server],
trykk [ ] hos den ønskede sangen og [Add to
playlist].
2
Tilkobling
a
[Play next] – Velger den neste musikken som
skal spilles av.
2. [Add to playlist]-vinduet vises.
b [Add to queue] – Legger til i køen.
c
[Add to playlist] – Legger til i en ønsket
spilleliste.
,,Merk
Avhengig av det trådløse nettverksmiljøet, kan
det hende at avspilling av sanger via høyttaleren
er ujevn.
-- Velg en spilleliste for å legge sangen til.
-- For å opprette en annen spilleliste, velg [Make a
new].
7
Tilkobling
Oversikt over avspilling
Valg av lydeffekt
Forskjellig informasjon kan bekreftes og justeres på
avspillingsskjermen.
Denne appen tilbyr 4 lydeffekter (Clear
Vocal+Enhanced bass, Clear Vocal, Enhanced bass
eller Standard). Ønsket lydmodus kan velges ved å
trykke [ ].
De viste elementene for equalizeren kan variere
basert på den tilkoblede høyttaleren, lydkilder og
-effekter.
1. Under avspilling, trykk [ ].
2
Tilkobling
[ / ] - Cast musikk til den tilkoblede
a høyttaleren via Chromecast og stopp å caste
musikken.
b [ ] - Redigerer den gjeldende spillelisten.
[ ] - Justerer volumet hos smart-enheten eller
c
volumet hos Chromecast.
2. Velg lydeffekt ved å bruke Enhanced Bass og
Clear Vocal og trykk [OK].
d [ ] - Justerer lydeffekten.
Justerer avspilling.
[ ] - Pauser avspilling.
[ ] - Starter avspilling.
[ ]/[ ] - Hopper over hurtig bakover eller
fremover.
e [ ] - Gjentar det ønskede innholdet.
Hver gang den klikkes, endres tilstanden i [ ]
(Gjenta Én) - [ ] (Gjenta Alle) - [ ] (Gjenta
Av)-rekkefølge.
[ ] - Spiller av musikken på listen i tilfeldig
rekkefølge. Musikken vil spilles av i tilfeldig
rekkefølge.
f Viser informasjon om sangen som spilles av.
,,Merk
[ ] er ikke tilgjengelig når du hører på musikk
via din smart-enhet eller når du hører på musikk
fra høyttalere satt i gruppe med Google
[Home]-appen.
Lydeffekten kan tilpasses ved bruk av [ ] for å
justere diskant- og bass-verdiene.
,,Merk
yy Når du hører på musikk via [My Phone] uten
høyttaler, støttes ikke lydeffekt.
yy Avhengig av den tilkoblede høyttaleren kan
den viste lydeffekten variere.
Tilkobling
,,Merk
Lydeffektmodus
Dette systemet har en rekke forhåndsinnstilte
surround-lydfelt. Du kan velge ønsket lydmodus ved å
bruke “LG Wi-Fi Speaker”-appen.
Status
Funksjon
Beskrivelse
Nyt "Clear Vocal"
og "Enhanced Bass"
samtidig.
Nyt et bredt lydfelt
og rik bass med
forsterket bass og
varmen av musikk.
Enhanced Bass
-- "Enhanced Bass"
er mer effektiv for
musikk med bass.
Nyt HiFi-lyd
med forbedret
vokalklarhet i hver
sang.
Clear Vocal
-- "Clear Vocal" er
mer effektiv for
vokalmusikk.
Nyt ren og naturlig
lyd.
Standard
yy Når høyttaleren slås på igjen, vil den siste
brukte funksjonen være på.
yy Når du velger “Standard”-, “Enhanced Bass”, “Clear Vocal”- eller “Clear Vocal + Enhanced
Bass”-lydeffekter, kan du nyte høykvalitetslyd
med MERIDIAN-teknologi.
yy Ettersom finjustering av lyd gir optimal lyd
av høy kvalitet, kan det være forskjell mellom
lydeffektmodusene.
2
Tilkobling
Enhanced Bass +
Clear Vocal
8
9
Tilkobling
Innstillinger
Innstillinger hos den tilkoblede
høyttaleren
Med “LG WiFi-høyttaler”-appen kan den tilkoblede
høyttaleren innstilles via smart-enheten.
Innstilling av den tilkoblede høyttaleren kan settes
opp.
,,Merk
2
Noe av innholdet i denne delen kan variere
fra “LG WiFi-høyttaler”-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
På [My Speakers]-skjermen, velg [ ] for å sette opp
innstillingene hos den tilkoblede høyttaleren.
Tilkobling
,,Merk
Noen menyer kan ikke vises, avhengig av den
tilkoblede enheten.
Tilkobling 10
Innstillinger hos den tilkoblede høyttaleren.
[Sound Effect] - Velg lydeffektmodus (Clear
a Vocal+Enhanced Bass, Clear Vocal, Enhanced
bass eller Standard). (Side 8)
b
[Bluetooth connection restriction] – Lar deg
koble Bluetooth-enhet kun via Bluetooth.
[Reset settings] – Nullstiller høyttalerens
c innstillinger (Volum, Lydeffekt, Funksjon,
Bluetooth innstillinger).
d
[Software version information] – Oppdaterer
programvaren til den nyeste versjonen.
Tilkobling
e [IP Info.] - Viser IP-adressen til høyttaleren.
2
11 Tilkobling
Innstillinger for “LG WiFihøyttaler”-appen
[Chromecast]-meny
Velg [Settings] på sidemenyen.
2
Tilkobling
a
Innstillingene for “LG WiFi-høyttaler”-appen vises.
[Learn how to cast] - Viser hvordan man
bruker Chromecast.
[Cast Groups] - Velg [Learn about Cast
b Groups] eller [How to cast to a group] for å vise
den valgte informasjonen.
[Chromecast built-in open legal documents] Velg [Google Terms of Service], [Google Privacy
c
Policy] eller [Open source license] for å vise den
valgte informasjonen.
d [Time zone] - Stiller inn tidssonen.
,,Merk
For å bruke Cast-grupper, installer [Google
Home]-appen. Last ned appen fra Apple “App
Store” eller Google “Play Store”.
[Participate in user enhancement] – Tillater
a sending av brukerlogger for forbedring av
service-kvaliteten.
[Time Zone]-meny
b [Chromecast] – Viser Chromecast-menyen.
Foreslår å bruke nettverkets angitt tid.
[App version information] – Viser denne
c
appens versjonsinformasjon.
Set Time Zone
d [Terms of Service] – Viser bruksvilkårene.
e
[Open source license] – Viser melding om LGEåpenkildekodeprogramvare.
Automatic Time zone
Hvis [Automatic Time zone] velges bort, kan
tidssonen velges manuelt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising