LG | 27HJ712C-W | Owner's Manual | LG 27HJ712C-W Instruktionsbogen

LG 27HJ712C-W Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
MEDICINSK
MONITOR
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af
enheden, og behold den til evt. senere brug.
27HJ712C
www.lg.com
Copyright ⓒ 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2
DANSK
Bemærk, at visse oplysninger vedrører korrekt og sikker brug af udstyret. Følgende symboler kan angive en farlig
situation, som kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald hos brugeren eller andre samt beskadigelse af
udstyret, hvis der ikke tages højde for den.
Angiver advarsler og sikkerhedsanvisninger. Manglende overholdelse kan resultere i alvorlig
personskade eller dødsfald hos brugeren eller andre.
ADVARSEL
Angiver en farlig situation, som kan resultere i mindre til moderat personskade hos brugeren
eller andre samt beskadigelse af udstyret, hvis der ikke tages højde for den.
FORSIGTIG
Brugere i USA
•• Ifølge føderal amerikansk lovgivning er brug af dette udstyr begrænset til læger eller på en læges anvisning.
Brugere i andre lande
•• Udstyret skal anvendes af eller på anvisning af en licenseret person i overensstemmelse med lokal lovgivning.
ADVARSEL
•• Udstyret skal altid tilsluttes i en jordet stikkontakt for at eliminere risikoen for elektrisk stød.
•• Udstyret må ikke ændres uden tilladelse fra producenten.
Tilsigtet anvendelse
•• Den medicinske monitor er beregnet til at vise farveskærme og -billeder fra forskellige medicinske
billeddannelsessystemer.
EC
REP
Autoriseret repræsentant i EU.
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland
Tlf: +31-20-456-3132
LG Electronics Inc.
77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Korea
Tlf: +82-1544-8777
3
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
DANSK
Sikkerhedsstandard
Klassificering af medicinske enheder
Klassificering efter beskyttelsestype mod elektrisk
stød
Betjeningstilstand
Brugsmiljø
Udstyr i klasse Ⅰ
Løbende betjening
Udstyret er ikke egnet til brug i områder, hvor der findes
brændbare anæstesimidler eller oxygen.
Bestemmelser
Oplysninger om sikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet
Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for medicinske enheder i IEC 60601-1-2. Disse grænser har til formål at
levere en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en typisk medicinsk installation.
Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvent energi. Hvis udstyret ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med anvisningerne, kan det medføre skadelig interferens i andre enheder i nærheden.
Der gives dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret medfører
skadelig interferens i andre enheder, hvilket kan fastlægges ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til
at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af et eller flere af følgende tiltag.
•• Vende eller flytte udstyret.
•• Øge afstanden mellem udstyret.
•• Tilslutte udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvortil de andre enheder er tilsluttet.
•• Kontakte producenten eller en autoriseret forhandler for at få hjælp.
RF-overensstemmelse
FCC (til USA)
FCC MEDDELELSE
Enheden overholder reglerne i del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden
må ikke forårsage skadelig interferens og (2) enheden skal acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder
interferens, der forårsager uønsket betjening.
4
DANSK
FCC FORSIGTIG
Ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, som er ansvarlig for overensstemmelse,
kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Transmitteren må ikke stå sammen med og ikke betjenes samtidig
med antenner og transmittere.
FCC ADVARSEL
Udstyret kan generere eller bruge ændringer af radiofrekvent energi eller modifikationer til udstyret kan forårsage
skadelig interferens, medmindre sådanne modifikationer er udtrykkeligt godkendt i betjeningsvejledningen.
Brugeren kan miste sin tilladelse til at betjene udstyret, hvis der foretages uautoriserede ændringer eller modifikationer.
Bemærk: Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse med del 15
af FCC-reglerne. Grænserne har til formål at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes
i et kommercielt miljø.
Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse hermed, vil udstyret i et beboelsesområde sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket
tilfælde brugeren selv skal betale for afhjælpning af interferensen.
Europa
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Du kan anmode om den fulde overensstemmelseserklæring via følgende postadresse:
LG Electronics European Shared Service Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland
eller via vores dedikerede websted: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetiske emissioner
Udstyret under testning er beregnet til brug i det elektroniske miljø, der er angivet nedenfor.
Kunden eller brugeren af udstyret under testning skal sikre, at det anvendes i et sådant miljø.
Immunitetstest
Overholdelse
Elektronisk miljø - vejledning
RF-emissioner CISPR 11
Gruppe 1
Udstyret under testning bruger RF-energi til sine interne funktioner.
Dets RF-emissioner er derfor meget lave og vil sandsynligvis
ikke forårsage interferens i elektronisk udstyr, der måtte være i
nærheden.
RF-emissioner CISPR 11
Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2
Spændingsudsving/
flickeremissioner
IEC 61000-3-3
Klasse A
A
Ok
Udstyret under testning er egnet til brug alle steder, herunder
beboelsesejendomme og ejendomme, som er direkte tilsluttet det
offentlige lavspændingsforsyningsnet, der leverer strøm til bygninger,
der anvendes til beboelsesformål.
5
Elektromagnetisk immunitet
Immunitetstest
Elektrostatisk afladning
(ESD)
IEC 61000-4-2
Elektrisk hurtig transient/
udbrud
IEC 61000-4-4
Overspænding linje-til-linje
IEC 61000-4-5
IEC 60601-1-2
Testniveau
± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV,
± 8 kV, ± 15 kV luft
Niveau for
overholdelse
± 8 kV kontakt
± 15 kV luft
± 2 kV
100 kHz
gentagelsesfrekvens
± 0,5 kV, ± 1 kV
± 2 kV
100 kHz
gentagelsesfrekvens
± 1 kV
Elektronisk miljø - vejledning
Gulve skal være af træ eller
beton eller belagt med keramiske
fliser. Hvis gulve er dækket af
et syntetisk materiale, skal den
relative fugtighed være mindst
30 %.
Lysnettets strømkvalitet skal
være den samme som i et typisk
erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Lysnettets strømkvalitet skal
være den samme som i et typisk
erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Overspænding linje-til-jord ± 0,5 kV, ± 1 kV,
IEC 61000-4-5
± 2 kV
± 2 kV
Spændingsdyk
IEC 61000-4-11
0 % UT; 0,5 cyklus
ved 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° og
315°
0 % UT; 1 cyklus
og
70 % UT; 25/30 cyklusser
enkeltfase: ved 0°
0 % UT; 250/300 cyklus
0 % UT; 0,5 cyklus
ved 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° og
315°
0 % UT; 1 cyklus
og
70 % UT; 25/30 cyklusser
enkeltfase: ved 0°
0 % UT; 250/300 cyklus
Lysnettets strømkvalitet skal
være den samme som i et typisk
erhvervs- eller hospitalsmiljø. Hvis
brugeren af billedforstærkeren
i udstyret under testning
kræver fortsat drift under
strømafbrydelser, anbefales det at
strømforsyne billedforstærkeren
i udstyret under testning fra en
nødstrømforsyning eller et batteri.
30 A/m
30 A/m
Netfrekvensers magnetfelter skal
være på et niveau, der er typisk
for en typisk placering i et typisk
erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Spændingsafbrydelser
IEC 61000-4-11
NORMEREDE
netfrekvensers
magnetfelter (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
BEMÆRK
•• UT er lysnettets vekselstrømsspænding før påføring af testniveauet.
DANSK
Udstyret under testning er beregnet til brug i det elektroniske miljø, der er angivet nedenfor.
Kunden eller brugeren af udstyret under testning skal sikre, at det anvendes i et sådant miljø.
6
DANSK
Immunitetstest
Elektrisk ledede
forstyrrelser
induceret af RFfelter
IEC 61000-4-6
Udstrålet RF EM
felter
IEC 61000-4-3
IEC 60601-1-2
Testniveau
Overholdelse
Niveau
3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V i ISM-bånd
mellem 0,15 MHz
og
80 MHz
80 % AM ved 1 kHz
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz
3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V i ISM-bånd
mellem 0,15 MHz og
80 MHz
80 % AM ved 1 kHz
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz
Elektronisk miljø - vejledning
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr
må ikke anvendes tættere på nogen dele af
udstyret, inklusive kabler, end den anbefalede
sikkerhedsafstand, som er beregnet ved hjælp af den
pågældende ligning for transmitterens frekvens.
Anbefalet separationsafstand:
80 MHz til 800 MHz
800 MHz til 2,7 GHz
Hvor P er den maksimale udgangseffekt for
transmitteren i watt (W) i overensstemmelse med
transmitterproducenten, og d er den anbefalede
separationsafstand i meter (M).
Feltstyrker fra faste RF-transmittere som fastlagt
via en elektromagnetisk undersøgelse på stedet
skal være lavere end overensstemmelsesniveauet i
samtlige frekvensområder.
Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr,
som er mærket med følgende symbol:
BEMÆRK
•• Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
•• Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og
refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
1
2
Feltstyrker fra faste transmittere, f.eks. basestationer til radiotelefoner (mobile/trådløse) og mobile radiosendere,
amatørradiosendere, AM- og FM-radiosendere samt TV-udsendelse, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed.
For at vurdere det elektromagnetiske miljø, der skyldes faste RF-transmittere, bør det overvejes at foretage en
elektromagnetisk undersøgelse på brugsstedet. Hvis den målte feltstyrke på den placering, hvor udstyret under
testning anvendes, overskrider ovenstående gældende RF-overensstemmelsesniveau, skal udstyret under testning
observeres for at bekræfte normal drift. Ved observation af unormal ydelse kan det være nødvendigt med yderligere
tiltag, f.eks. at vende eller flytte udstyret under testning.
I hele frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end [V1] V/m.
7
Testspecifikationer for INDKAPSLINGENS PORTIMMUNITET over for RF trådløst kommunikationsudstyr
Bånd
(MHz)
Service
385
380 –390
TETRA 400
450
430 – 470
GMRS 460,
FRS 460
Pulsmodulation
18 Hz
FM ± 5 kHz afvigelse
1 kHz sinus
704 – 787
LTE bånd 13,
17
Pulsmodulation
217 Hz
710
745
780
810
870
930
800 – 960
1 720
1 845
1 970
1 700 – 1 990
2 450
2 400 – 2 570
5 240
5 500
5 785
GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE bånd 5
GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE bånd 1, 3,
4, 25; UMTS
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE bånd 7
5 100 – 5 800 WLAN 802.11 a/n
Modulation
Maksimal
Afstand
effekt
(m)
(W)
IMMUNITET
TESTNIVEAU
(V/m)
1,8
0,3
27
2
0,3
28
0,2
0,3
9
2
0,3
28
2
0,3
28
2
0,3
28
0,2
0,3
9
Pulsmodulation
18 Hz
Pulsmodulation
217 Hz
Pulsmodulation
217 Hz
Pulsmodulation
217 Hz
BEMÆRK
•• Hvis det er nødvendigt for at opnå IMMUNITETSTESTNIVEAUET kan afstanden mellem den transmitterende antenne
og ME-UDSTYRET eller ME-SYSTEMET reduceres til 1 m. Testafstanden på 1 m er tilladt i henhold til IEC 61000-4-3.
a) For nogle tjenester er kun uplink-frekvenser medtaget.
b) Udbyderen skal moduleres med brug af et firkantbølgesignal med en arbejdscyklus på 50 %.
c) Som et alternativ til FM-modulation kan 50 % impulsmodulation ved 18 Hz bruges, fordi det, da ikke repræsenterer
faktisk modulation, ville det være værste tilfælde.
DANSK
Testfrekvens
(MHz)
8
Symboler
DANSK
Symboler
Beskrivelser
Se brugsvejledningen/manualen
Vekselstrøm
Jævnstrøm
Standby-symbol
Advarsel
Forsigtig
E486403
UL-klassificeret mærkning for medicinsk udstyr med hensyn til elektrisk stød, brand og
mekaniske risici kun i overensstemmelse med ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1
(2012), CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)
Producent
Fremstillingsdato
SN
Serienummer
Ikke-ioniserende stråling
WEEE: WEEE-direktiv
EC
REP
Autoriseret repræsentant i EU.
CE-mærkning
Temperaturgrænse
9
Trykbegrænsning
Kunder i USA Forsigtig
Føderal lovgivning (USA) begrænser salget af denne enhed til eller på anvisning af en
licenseret sundhedsmedarbejder.
Advarsel
ADVARSEL: Udstyret skal altid tilsluttes i en jordet stikkontakt for at eliminere risikoen for elektrisk stød.
Tilslutning
Undlad at tilslutte monitoren med andet end det angivne.
Det kan forårsage ildebrand eller elektrisk stød.
Monitoren skal altid tilsluttes til en jordet stikkontakt for at eliminere risikoen for elektrisk stød.
Håndtering
Sørg altid for at kontrollere systemets og patientens tilstand for at sikre, at de er normale under
brug af monitoren. I tilfælde af problemer skal der igangsættes relevante tiltag, f.eks. stoppe med
at betjene monitoren, alt efter behov.
Monitoren må ikke adskilles eller ændres, da det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Hertil kommer, at da monitoren indeholder dele, der kan forårsage elektrisk stød, og andre farlige
dele, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald at berøre dem.
Undlad at slå til eller tabe monitoren. Monitoren kan blive beskadiget, hvis den får et kraftigt stød,
og det kan resultere i brand eller elektrisk stød, hvis monitoren anvendes, uden at den er blevet
repareret.
Brugeren må ikke røre ved monitorens stik og patienten på samme tid.
Produktets brydeevne er af en lavere type. Derfor må det ikke installeres, hvis den prospektive
kortslutningsstrøm i bygningens strømforsyning overstiger 35 A.
DANSK
Fugtighedsbegrænsning
10
Forsigtig
DANSK
Undlad at installere ME-udstyr på steder, hvor der ikke er nem adgang til frakobling.
Brugs- og opbevaringsmiljø
Monitoren må ikke installeres på steder, hvor forholdene er som angivet herunder.
Det kan medføre fejl eller funktionsfejl, brand eller personskade.
•• Tæt på faciliteter, hvor der anvendes vand.
•• Steder, hvor den vil blive udsat for direkte sollys.
•• Tæt på airconditionanlæg og ventilationsudstyr.
•• Tæt på varmekilder, f.eks. radiatorer.
•• Steder, hvor der forekommer vibrationer.
•• Usikre placeringer.
•• Støvende omgivelser.
•• Salt- og svovlholdige miljøer.
•• Steder med høj temperatur eller fugtighed.
•• Steder, hvor temperaturen er under frysepunktet, eller hvor der dannes kondens.
Undlad af placere opbevaringskassen på steder, hvor forholdene er som angivet herunder.
•• Hvor der trækkes kraftigt i kablet til monitorenheden, når monitoren placeres i kassen, kan det
beskadige kablet med brand eller elektrisk stød til følge.
•• Hvor andre menneskers fod kan blive fanget i monitorens kabel.
Håndtering
Husk af sikkerhedsmæssige hensyn at slukke for strømmen til monitoren, når den ikke er i brug.
Monitoren er kontraindiceret til gravide kvinder.
PRODUCENTEN stiller på anmodning kredsløbsdiagrammer, komponentlister, beskrivelser,
kalibreringsvejledninger og andre oplysninger, der kan hjælpe SERVICEMEDARBEJDERE med at
reparere de pågældende dele af ME-UDSTYR, til rådighed.
Kablers placering
Sørg for, at alle kabler er placeret således, at man ikke kan træde på dem eller falde over dem, og
således, at kablerne ikke bliver overstrakt eller beskadiget.
Hvis monitoren går i stykker, må monitoren ikke adskilles tilfældigt. Vedligeholdelse af monitoren
skal udføres af en producent.
11
SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER
ADVARSEL
FORSIGTIG
Manglende overholdelse af anvisningerne kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.
Manglende overholdelse af anvisningerne kan resultere i mindre personskade eller
beskadigelse af produktet.
Forholdsregler ved installation af produktet
ADVARSEL
•• Undlad af placere produktet ved siden af varmekilder, f.eks. radiatorer, åben ild, komfurer osv.
•• Vær forsigtig ved desinficering af produktet, da visse desinfektionsmidler kan være brandfarlige.
•• Undlad at installere produktet i fugtige og støvede miljøer.
•• Tag netledningen ud og kontakt producenten, hvis der kommer røg eller underlige lugte eller Iyde fra produktet.
•• Efterlad ikke strøm- eller signalkablet osv. på steder, hvor folk går.
•• Undlad at installere produktet på en væg i nærheden af damp- eller olietåger.
•• Sluk for strømmen og tag strømkablet ud af stikkontakten, hvis produktet har været tabt eller kabinettet er
beskadiget.
FORSIGTIG
•• Sørg for, at produktet installeres mindst 100 mm fra væggen for at sikre god ventilation for at undgå deformation af
produktet og ildebrand, der skyldes temperaturstigninger inde i produktet.
•• Hold produktet væk fra direkte sollys.
•• Produktet må ikke installeres tæt på varme genstande, f.eks. lamper.
•• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækket af duge eller gardiner.
•• Undlad at installere produktet tæt på udstyr, der genererer magnetfelter, f.eks. transformere og
højspændingsledninger.
Hvis produktet installeres på steder, som ikke overholder de generelle betingelser, kan det resultere i alvorlige skader
på produktets billedkvalitet, levetid og udseende. Tal venligst med vores servicetekniker, inden produktet installeres
sådanne steder.
Steder, der ikke opfylder de generelle betingelser: Steder, hvor det ikke er meningen, at produktet skal bruges, f.eks.
steder, hvor der genereres fin støv eller olietåger, hvor der anvendes kemikalier, hvor temperaturen er for høj eller for
lav eller hvor fugtigheden er for høj, og steder, hvor produktet sandsynligvis vil blive brugt i længere perioder (f.eks.
lufthavne og togstationer).
DANSK
De sikkerhedsmæssige forholdsregler har til formål at forebygge uventede risici og skader ved at hjælpe brugeren med
at bruge produktet sikkert og til det tilsigtede formål.
12
Forholdsregler vedrørende strømadapter og strøm
DANSK
ADVARSEL
•• Hvis der kommer vand eller andre fremmedlegemer ind i produktet (strømkabel eller adapter), skal du omgående tage
kablet ud og kontakte producenten.
•• Tilslut altid strømkablet i en jordet stikkontakt.
•• Undlad at røre ved strømkabel og adapter med våde hænder. Hvis stikbenene er våde eller støvede, skal de aftørres
inden brug.
•• Indsæt strømkablet ordentligt, så det ikke sidder løst. Undlad at bruge produktet, hvis stikkontakten er løs.
•• Sørg for, at strømkablet er helt indsat i adapteren.
•• Undlad at stikke ledende genstande ind i den ende af strømkablet, der indsættes i enheden, når den anden ende er
indsat i en stikkontakt. Undgå at røre ved strømstikket, umiddelbart efter det er taget ud af stikkontakten.
•• Sørg for at bruge strømkabler og adaptere eller tilsvarende, som er godkendt af LG Electronics, Inc.
•• Brug altid kun produktet med den normerede spænding.
•• Tag strømkablet ud, når produktet ikke skal bruges i længere tid.
•• Træk altid kablet ud ved at trække i stikket. Undlad at bøje strømkablet alt for meget.
•• Pas på ikke at træde på eller placere tunge genstande (elektronisk udstyr, tøj osv.) på strømkablet og adapteren. Vær
omhyggelig med ikke at beskadige strømkablet eller adapteren med skarpe genstande.
•• Hverken strømkabel eller adapter må adskilles, repareres eller ændres af dig.
•• Du slukker for strømmen ved at fjerne strømkablet, som bør være placeret således, at der er nem adgang til betjening.
•• Hvis produktet er tilsluttet en stikkontakt med vekselstrøm, frakobles den ikke fra strømforsyningen, selvom du
slukker på kontakten.
FORSIGTIG
•• Undlad at fjerne strømkablet, når produktet er i brug.
•• Sørg for at holde stikkontakt, adapter og stikben rene og fri for støv osv.
•• Tænd og sluk ikke for monitoren ved at indsætte/tage stikket ud af stikkontakten på væggen. (Lad være med at
bruge strømkablet som afbryder).
•• Hold strømkablet væk fra varmeenheder.
Forholdsregler ved transport af produktet
ADVARSEL
•• Tag strømkablet og alle andre tilsluttede kabler ud inden flytning af produktet.
•• Når produktet bæres, skal du sørge for, at skærmen vender fremad, og holde godt fast i den med begge hænder.
13
FORSIGTIG
bæres.
•• Når du flytter eller pakker produktet ud, skal du sørge for, at to eller flere personer løfter det sikkert, fordi det er
tungt. Brug af produktet, efter det har været tabt, kan resultere i brand eller elektrisk stød. Kontakt producenten.
Forholdsregler ved brug af produktet
ADVARSEL
•• Forsøg ikke at reparere eller ændre produktet på egen hånd. Kontakt producenten, hvis det er nødvendigt at
kontrollere, nulstille eller reparere produktet.
•• Sørg for, at der ikke kommer vand ind i produktet, og produktet skal altid være tørt.
•• Undlad at røre ved stikkontakten i tilfælde af udsivende gas. Åbn vinduerne, så gassen udluftes.
•• Slå ikke på forsiden eller skærmens sider med en hård genstand, f.eks. en metalgenstand. Skærmen må ikke ridses.
•• Hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke for det og tage stikket ud af
stikkontakten. Kontakt producenten.
•• Stop med at bruge produktet, hvis der ikke vises noget billede på skærmen eller ingen lyd høres. Sluk omgående for
produktet. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt producenten.
•• Produktet må ikke anvendes på steder med meget høj temperatur eller fugtighed.
•• Undlad at anvende elektriske produkter med højspænding i nærheden af produktet. Det kan udløse funktionsfejl pga.
elektrisk stød. (f.eks. en elektrisk myggefanger)
FORSIGTIG
•• Produktet må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af brændbare materialer.
•• Tag en pause for at beskytte dit helbred og syn, når du bruger produktet i længere perioder.
•• Udsæt ikke skærmens overflade for hårde skub, og undlad at ridse den med dine hænder eller skarpe genstande, f.eks.
negle, blyanter og kuglepenne.
•• Hold produktet rent.
•• Se brugervejledningen og indstil produktet til den rigtige opløsning og frekvens, Ellers kan du opleve sløret syn.
•• Sæt ikke produktet et sted, hvor det kan blive vådt. Sæt ikke ting med væske ovenpå produktet, f.eks. en vase med
blomster.
•• LCD-skærmen kræver højteknologi, som består af hundredvis af pixels, hvorfor der kan forekomme pixelerede prikker
(røde, grønne, hvide eller sorte) på skærmen under brug. Det er normalt for LCD-skærme, er ikke en fejl og har intet
at gøre med monitorens ydeevne.
•• Når man tager højde for visningsvinklen, kan der være forskel på LCD-skærmens lysstyrke og farve i hhv. højre og
venstre side samt top og bund, alt efter den vinkel man ser fra. Det er normalt for LCD-skærme, er ikke en fejl og har
intet at gøre med monitorens ydeevne.
DANSK
•• Bortskaf ikke kassen med den originale emballage, som produktet blev leveret i. Læg produktet i kassen, når det skal
14
DANSK
Forholdsregler vedrørende tilslutning til andre medicinske
enheder
Tag følgende forholdsregler inden brug af produktet eller inden det tilsluttes til andre medicinske enheder.
•• Stop med at bruge enheden til medicinske formål, hvis du oplever afbrydelser eller ubehag i forbindelse med udførelse
af medicinske aktiviteter.
•• Hurtige bevægelser, rysten og fokus for den video, der vises på monitoren, afstanden fra brugeren, brugerens
synsvinkel, brugerens fysiske form og andre faktorer kan medføre ubehag (trætte øjne, svimmelhed, opkast, kvalme
mv.).
•• Inden brug af produktet skal det kontrolleres, om billedet på den tilsluttede enhed vises korrekt på den pågældende
enheds skærm.
Anbefalinger vedrørende brug af flere enheder
•• Elektroniske produkter kan pludselig holde op med at virke. Hvis monitoren bruges til medicinske, akutte eller andre
vigtige formål, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger flere monitorer eller har en ekstra monitor i baghånden.
Forholdsregler ved rengøring af produktet
Den medicinske LCD-monitors beskyttelsespanel på forsiden og materialets finish kan blive beskadiget ved brug
af opløsningsmidler, f.eks. fortynder og benzen, syreholdige, basiske eller ætsende rengøringsmidler, kemiske
rengøringsfibre osv.
•• Tag strømkablet ud inden rengøring.
•• Undlad at sprøjte vand direkte på monitoren og brug aldrig opløsningsmidler med fortynder eller benzen, syreholdige,
basiske eller ætsende rengøringsmidler samt kemiske rengøringsfibre til rengøring eller sterilisering osv., da det kan
beskadige produktet.
•• Tag strømkablet ud ved rengøring, og aftør forsigtigt produktet med en blød klud. Undlad at sprøjte vand på
produktet, og aftør det aldrig med en våd klud. Ved rengøring af produktet eller skærmen må du ikke bruge
rengøringsmidler, midler til polering af biler eller til brug i industrien, slibemidler, voks, benzen, alkohol osv., da det kan
beskadige produktet.
•• Sprøjt vand på en blød klud 2 til 4 gange, og brug den til at rengøre frontrammen – tør kun i én retning.
•• Skrub ikke produktet med en beskidt klud med mere kraft end højst nødvendigt. Det kan ridse produktets overflade.
•• Sørg for, at produktet ikke er i kontakt med gummi eller vinyl i længere tid ad gangen. Det kan ødelægge overfladens
finish eller få belægningen til at skrælle af.
•• Hvis du ikke rengør produktet, vil der ophobe sig støv inde i det, hvilket kan medføre brandfare eller funktionsfejl.
Forholdsregler ved fastbrænding af billeder
•• Visning af et stillbillede i længere tid kan forårsage skader på skærmen, hvilket resulterer i fastbrænding af billedet.
De fleste tredjepartsprodukter har samme problem. Skader, der skyldes langvarige statiske billeder, er ikke omfattet
af produktgarantien.
15
LICENS
Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator,
Inc. i USA og andre lande.
VESA, VESA-logoet, Display Port Compliance-logoet og Display Port Compliancelogoet til kilder med dual-tilstand er registrerede varemærker tilhørende Video
Electronics Standards Association.
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers
Forum, Inc.
DANSK
Hver model har forskellige licenser. Besøg www.lg.com for at få mere at vide om licensen.
16
PRODUKTSPECIFIKATIONER
DANSK
Produktspecifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel for at forbedre produktet.
“ ~ ” henviser til vekselstrøm (AC), “
” henviser til jævnstrøm (DC).
LCD-skærm
Type
TFT (Thin Film Transistor)
LCD-skærm (Liquid Crystal Display)
Pixelafstand
Maksimal opløsning
0,1554 mm x 0,1554 mm
Opløsning
Anbefalet opløsning
Videosignal
Indgangsstik
Strømkilde
Vandret frekvens
30 kHz til 135 kHz
Lodret frekvens
56 Hz til 61 Hz
HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P, USB (
Nominel effekt
19 V
3,42 A
Strømforbrug
Adapter
Miljøforhold
3.840 x 2.160 @ 60 Hz
) 1, 2, USB UP (
Maks. 65 W
Dvaletilstand: ≤ 0,5 W
Tilstanden Fra: ≤ 0,3 W
Type DA-65J19, produceret af Asian Power Devices Inc. (APD)
Indgang: 100-240 V~ 50-60 Hz, 1,5-0,7 A
Udgang: 19 V
3,42 A
Klasse I
Driftsforhold
Temperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringsforhold
Mål (mm)
Vægt (uden emballage) (kg)
Luftfugtighed
Tryk
Temperatur
0 % til 80 %
700 hPa til 1060 hPa
-20 °C til 60 °C
Luftfugtighed
Tryk
0 % til 85 %
500 hPa til 1060 hPa
Monitorstørrelse (bredde x højde x dybde)
Med sokkel
Uden sokkel
Med sokkel
Uden sokkel
615,0 x 425,2 x 222,6
615,0 x 365,1 x 42,7
6,2
4,7
)
17
INDHOLDSFORTEGNELSE
SAMLING OG KLARGØRING--------- 19
BRUG AF MONITOREN--------------- 34
BRUGERINDSTILLINGER------------- 38
FEJLFINDING-------------------------- 53
PRODUKTSPECIFIKATION----------- 55
DANSK
OM RENGØRING---------------------- 18
18
OM RENGØRING
DANSK
Anbefalede kemikalier til rengøring
•• Isopropanol 100 %
•• Ethanol 70 %
•• Cidex® OPA
•• 0,9 % NaCl-opløsning
Anvendelse af rengøringsmiddel
•• Sluk for monitoren, og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
•• Fugt en blød klud med et anbefalet rengøringsmiddel, og gnid skærmen let med en kraft på maksimalt 1 N.
•• Rengøringsmidlet kan forårsage alvorlig beskadigelse, hvis det trænger ind i monitoren under rengøring.
•• Skærmen kan blive beskadiget, så rengør kun andre dele af monitoren end skærmens LCD-panel.
•• Undlad at bruge benzen, fortynder, syreholdige eller alkaliske rengøringsmidler og andre lignende opløsninger.
•• Retningslinjer for rengøring af skærme må kun følges af medicinske fagfolk (læger og sygeplejersker), og rengøring
må ikke udføres af patienter.
19
SAMLING OG KLARGØRING
DANSK
Produktindhold
Kontroller, om alle komponenterne medfølger, før du bruger produktet. Hvis der mangler komponenter, skal du kontakte
forhandleren, hvor du købte produktet. Bemærk, at produktet og de dertil hørende komponenter kan se anderledes ud
end dem, der vises her.
CD (brugervejledning/software)/
lovgivningsmæssig manual/kort
Strømkabel
Adapter
eller
USB 3.0-kabel, type A-B
HDMI-kabel
DisplayPort-kabel
Sokkel
Kabelholder
Sokkelfod
20
FORSIGTIG
DANSK
•• Brug altid originale LG-komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
•• Tings- eller personskade som følge af brug af uautoriserede komponenter dækkes ikke af garantien.
•• Det anbefales at du bruger de medfølgende komponenter.
•• Hvis du anvender generiske kabler, der ikke er certificerede af LG, vises der muligvis ikke noget på skærmen, eller der
kan forekomme billedstøj.
•• Du er nødt til at bruge de autoriserede komponenter for nedenstående tilbehør. Ikke-autoriserede komponenter kan
resultere i beskadigelse af produktet eller fejlfunktion.
Komponent
Standard
HDMI-kabel
Understøtter HDMI version 2.0, UL, impedans 100 ohm
DisplayPort-kabel
Understøtter DISPLAYPORT version 1.2a, UL, impedans 100 ohm
USB 3.0-kabel
Understøtter USB 3.0, UL
Strømkabel
USA – lovgivning vedrørende godkendt til medicinsk brug
Andre – landespecifik lovgivning vedrørende godkendt sikkerhed
Adapterne osv., undtagen de øvre komponenter, skal altid være leveret af producenten.
BEMÆRK
•• Komponenterne kan se anderledes ud, end dem, der vises her.
•• Alle produktoplysninger og specifikationer i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
produktets ydeevne.
•• Hvis du vil købe valgfrit tilbehør, kan du besøge en elektronikbutik, foretage onlinekøb eller kontakte forhandleren,
hvor du købte produktet.
•• Det medfølgende strømkabel kan variere fra region til region.
Understøttede drivere og software
Kontroller driverne og softwaren, der understøttes af dit produkt og se CD-vejledningerne, der fulgte med
produktpakken.
Drivere og software
Installeringsprioritet
27HJ712C
Anbefalet
O
OnScreen Control
Valgfrit
O
Dual Controller
Valgfrit
O
True Color Pro
Valgfrit
O
Monitor Driver
•• Påkrævet og anbefalet: Du kan downloade og installere den nyeste version fra den medfølgende CD eller fra LGEwebstedet (www.lg.com).
•• Valgfrit: Du kan downloade og installere den nyeste version fra LGE-webstedet (www.lg.com).
21
Beskrivelse af komponenter og knapper
DANSK
Joystick-knap
Strømindikator
•• Til: Der er tændt for strømmen
•• Fra: Der er slukket for strømmen
22
Sådan bruges joystick-knappen
DANSK
Du kan nemt betjene monitorens funktioner ved at trykke på joystick-knappen eller bevæge knappen til venstre eller
højre med fingeren.
Grundlæggende funktioner
/
Tænd
Tryk én gang på joystick-knappen med fingeren for at
tænde for monitoren.
Sluk
Tryk på og hold joystick-knappen nede med fingeren
for at slukke for monitoren.
Lydstyrkekontrol
BEMÆRK
•• Joystick-knappen er placeret i bunden af monitoren.
Du kan justere lydstyrken ved at bevæge joystickknappen til venstre eller højre.
23
Indgangsstik
DANSK
DO NOT USE
24
DANSK
Flytning og løft af
monitoren
Når du flytter eller løfter monitoren, skal du følge disse
instruktioner for at undgå, at monitoren bliver ridset
eller beskadiget samt for at sørge for sikker transport
uanset monitorens form eller størrelse.
FORSIGTIG
•• Undgå så vidt muligt at røre monitorens skærm.
-- Dette kan medføre beskadigelse af skærmen eller
nogle af de pixel, der bruges til at skabe billeder.
•• Det anbefales at placere skærmen i den oprindelige
kasse eller det oprindelige indpakningsmateriale før
man forsøger at flytte den.
•• Før du flytter eller løfter monitoren, skal du frakoble
strømkablet og alle kabler.
•• Hold godt fast i bunden og på siden af
monitorrammen. Hold ikke i selve panelet.
•• Hvis du bruger monitorpanelet uden sokkelfoden, kan
joysticket muligvis få monitoren til at blive ustabil og
falde ned, hvilket kan resultere i skader på monitoren
eller personskader. Yderligere kan det forårsage
fejlfunktionalitet i joysticket.
•• Når du holder monitoren, skal skærmen vende væk fra
dig for at forhindre, at den bliver ridset.
•• Ved flytning af monitoren skal du undgå at udsætte
produktet for kraftige stød og vibrationer.
•• Når monitoren flyttes, skal den holdes opret og aldrig
drejes om på siden eller vippes.
25
Installation af monitoren
3
DANSK
Samling af sokkelfoden
•• Illustrationerne i dette dokument er vejledende, så de
ser muligvis anderledes ud end det faktiske produkt.
1
4
FORSIGTIG
•• Dæk overfladen med en blød klud for at beskytte
skærmen mod ridser.
2
Sokkel
BEMÆRK
•• Tryk på soklen indtil knappen når toppen.
Sokkelfod
eller
26
FORSIGTIG
DANSK
•• Illustrationerne i dette dokument er vejledende, så de
ser muligvis anderledes ud end det faktiske produkt.
Kabelarrangement
Arranger kablerne ved hjælp af kabelholderen som vist
i illustrationen.
•• Udsæt ikke skruedelene for fremmedlegemer (olier,
smøremidler osv.), når du samler produktet.
(Det kan beskadige produktet).
•• Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af
skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget
på denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
•• Bær ikke monitoren på hovedet ved blot at holde fast
i sokkelfoden. Dette kan få monitoren til at falde af og
resultere i personkvæstelser.
•• Undgå at berøre monitoren, når du løfter eller flytter
den. Kraften, som monitoren udsættes for, kan
beskadige den.
BEMÆRK
•• Du kan adskille soklen i modsatte rækkefølge af
monteringen.
Kabelholder
27
Installation på et bord
Løft monitoren, og placer den på bordet i en oprejst
position. Sæt den mindst 100 mm væk fra væggen
for at sikre tilstrækkelig ventilation.
DANSK
1
Forholdsregler ved tilslutning af strømledning
100 mm
100 mm
100-240 V ~
100 mm
100 mm
•• Sørg for at benytte den strømledning, der medfølger
til produktpakken, og slutte den til en jordet
stikkontakt.
•• Hvis du skal bruge en ny strømledning, bedes du
kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste
detailbutik.
2
Tilslut strømadapteren til monitoren, og sæt
herefter strømkablet i stikkontakten.
3
2
3
1
Tryk på joystick-knappen i bunden af monitoren for
at tænde for monitoren.
FORSIGTIG
•• Tag strømkablet ud inden flytning eller montering af
monitoren. Der er risiko for elektrisk stød.
28
DANSK
Justering af vinklen
Justering af soklens højde
1
1
2
Sæt monitoren i oprejst position, og monteret på
sokkelfoden.
Juster skærmens vinkel. Skærmens vinkel kan
justeres fremad eller bagud, så du får en behagelig
visning.
Bagside
Forside
2
3
Anbring monitoren, som er monteret på
sokkelfoden, i oprejst position.
Håndter monitoren med begge hænder for
sikkerhed.
Højden kan justeres op til 110,0 mm.
110,0 mm
ADVARSEL
•• For at undgå skader på fingre, når du justerer
skærmen, bør du ikke holde på den nederste del af
monitorens ramme, som illustreret nedenfor.
ADVARSEL
•• Placer ikke fingrene eller
hånden mellem skærmen og
soklen (chassis) ved justering af
skærmens højde.
29
Drejefunktion
2
Tilpas monitorens vinkel i pilens retning som vist på
tegningen.
3
Drej monitoren med uret som vist på tegningen.
4
Afslut installationen ved at dreje monitoren 90°
som vist nedenfor.
DANSK
Drejefunktionen gør, at monitoren kan drejes 90° med
uret.
Hoved
Sokkel
ADVARSEL
•• Du undgår at ridse sokkelfoden ved at sikre, at soklen
ikke kommer i kontakt med monitoren, når monitoren
drejes ved hjælp af drejefunktionen.
1
Hæv monitoren til den maksimale højde.
30
BEMÆRK
DANSK
•• Funktionen Automatisk drejning for skærmen
understøttes ikke.
•• Skærmen kan nemt drejes ved brug af
drejegenvejstasten, der medfølger til Windowsoperativsystemet. Bemærk, at visse versioner af
Windows og nogle grafikkort-drivere muligvis
anvender andre indstillinger for tasten for drejning
af skærmen eller måske slet ikke understøtter
drejetasten.
•• Windows-genvejstaster for drejning af skærmen
-- 0°: Ctrl + Alt + pil op (•)
-- 90°: Ctrl + Alt + pil til venstre (•)
-- 180°: Ctrl + Alt + pil ned (•)
-- 270°: Ctrl + Alt + pil til højre (•)
Brug af Kensington-låsen
Stikket til Kensington Security System findes på
bagsiden af monitoren.
Du kan finde flere oplysninger om installation og brug
i brugervejledningen til Kensington-låsen eller på
webstedet http://www.kensington.com.
Tilslut kablet til Kensington Security System mellem
monitoren og et bord.
ADVARSEL
•• Pas på ved drejning af monitoren med kablet tilsluttet.
•• Undlad at placere fingrene mellem skærmen og
sokkelfoden for at forebygge personskade.
BEMÆRK
•• Kensington-sikkerhedssystemet er valgfrit.
Du kan købe valgfrit tilbehør hos de fleste
elektronikforhandlere.
31
Afmontering af soklen
2
Placer monitoren med skærmen nedad. Dæk
overfladen med en blød klud for at beskytte
skærmen mod ridser.
Fjern soklen fra monitoren ved at trykke på knappen
i bunden og midt på bagsiden af monitoren.
Monitoren understøtter specifikationerne for den
almindelige vægmonteringsplade eller en kompatibel
enhed.
1
2
3
4
Placer skærmen med bunden i vejret. Dæk
overfladen med en blød klud for at beskytte
skærmen mod ridser.
Brug en skruetrækker til at fjerne de fire skruer på
bagsiden af monitoren.
Placer vægmonteringsbeslaget på monitoren, og
juster det efter skruehullerne.
Spænd de fire skruer med en skruetrækker for at
fastgøre beslaget til skærmen.
BEMÆRK
•• Vægmonteringsbeslaget sælges separat.
•• Yderligere oplysninger om montering findes i
monteringsvejledningen til vægmonteringsbeslaget.
•• Pas på ikke at anvende for meget kraft ved montering
af vægmonteringspladen, da det kan beskadige
monitorens skærm.
DANSK
1
Montering af
vægmonteringspladen
32
Montering på væggen
DANSK
Monter skærmen mindst 100 mm fra væggen med
en afstand på 100 mm på hver side af skærmen
for at sikre tilstrækkelig ventilation. Detaljerede
monteringsanvisninger kan fås i din lokale detailbutik.
Der henvises i øvrigt til vejledningen for montering og
opsætning af et vægmonteringsbeslag, der kan vippes.
Vægmontering (mm)
Standardskrue
Antal skruer
Vægmonteringsbeslag
(valgfri)
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
100 mm
BEMÆRK
100 mm
100 mm
•• Brug de skruer, der er angivet i VESA-standarden.
•• Vægmonteringssættet omfatter
monteringsvejledningen og alle nødvendige dele.
100 mm
Ved montering af monitoren på en væg skal du fastgøre
et vægmonteringsbeslag (valgfrit) på bagsiden af
monitoren.
Sørg for, at vægmonteringsbeslaget er sikkert fastgjort
til monitoren og væggen.
1
2
Ved brug af skruer, der er længere end standarden,
kan det beskadige indvendige dele i monitoren.
Ved brug af en forkert skrue kan produktet tage
skade og falde ned fra den monterede position. I
dette tilfælde er LG Electronics ikke ansvarlig.
•• Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Tilbehøret kan
købes i din lokale elektronikbutik.
•• Længden på skruen kan være forskellig for hvert
vægmonteringsbeslag. Sørg for at anvende skruer
med den rigtige længde.
•• Du kan få yderligere oplysninger i vejledningen, der
fulgte med vægmonteringsbeslaget.
33
FORSIGTIG
monitoren for at undgå elektrisk stød.
•• Montering af monitoren til loftet eller på en skrå
væg kan resultere i, at monitoren falder ned, hvilket
kan føre til personskade. Brug altid det ægte
vægmonteringsbeslag fra LG. Kontakt den lokale
forhandler eller en kvalificeret installatør for flere
oplysninger.
•• Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af
skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget
på denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
•• Brug det vægmonteringsbeslag og de skruer, der er
i overensstemmelse med VESA-standarden. Skade
som følge af brug eller misbrug af ikke-relevante
komponenter er ikke dækket af produktgarantien.
•• Skruens længde fra bagpanelets udvendige overflade
skal være under 8 mm.
Vægmonteringsplade
Monitorens
bagside
Vægmonteringsplade
Monitorens bagside
Skruestørrelser:
M4 x L10
Maks. 8 mm
DANSK
•• Tag strømkablet ud, før du flytter eller monterer
34
BRUG AF MONITOREN
FORSIGTIG
DANSK
•• Sørg for at anvende HDMI-kablet, der fulgte
Tilslutning til en pc
•• Monitoren understøtter funktionen *Plug and Play.
* Plug and Play: En funktion, der giver dig mulighed
for at tilføje en enhed til computeren uden at skulle
konfigurere noget igen eller installere manuelle
drivere.
HDMI-tilslutning
Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en til
monitoren. Slut din pc til monitoren ved hjælp af HDMIkablet som vist i illustrationen nedenfor.
med produktet. I modsat fald kan det forårsage
fejlfunktionalitet i enheden.
•• Hvis du slutter din pc til monitoren ved
hjælp af HDMI-kablet, kan det forårsage
kompatibilitetsproblemer.
•• Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMIkabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
•• Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet
påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMIkabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå
en forbindelsesfejl.
•• Anbefalede HDMI-kabeltyper
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel med Ethernet
35
Tilslutning til AV-enheder
Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en
til monitoren. Slut monitoren til din pc ved hjælp af
DisplayPort-kablet som vist i illustrationen nedenfor:
HDMI-tilslutning
HDMI overfører digitale video- og lydsignaler fra din
AV-enhed til monitoren. Slut din AV-enhed til monitoren
ved hjælp af HDMI-kablet som vist i illustrationen
nedenfor.
DP OUT
BEMÆRK
AV
•• Der er muligvis ingen video- eller lydudgang
afhængigt af pc'ens DP-version (DisplayPort).
•• Sørg for at anvende DisplayPort-kablet, der fulgte
med produktet. I modsat fald kan det forårsage
fejlfunktionalitet i enheden.
•• Hvis du anvender generiske kabler, der ikke er
certificerede af LG, vises der muligvis ikke noget på
skærmen, eller der kan forekomme billedstøj.
BEMÆRK
•• Sørg for at anvende HDMI-kablet, der fulgte
med produktet. I modsat fald kan det forårsage
fejlfunktionalitet i enheden.
•• Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMIkabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
•• Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet
påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMIkabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå
en forbindelsesfejl.
•• Anbefalede HDMI-kabeltyper
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel med Ethernet
DANSK
DisplayPort-tilslutning
36
DANSK
Tilslutning af eksterne
enheder
USB-kabeltilslutning - pc
HDMI/DP-tilslutning (DisplayPort)
Før du kan bruge USB 3.0, skal du tilslutte A-B type
USB 3.0-kablet, som medfølger til produktet, til pc'en.
Eksterne enheder, som sluttes til USB IN-porten, kan
kontrolleres fra pc'en.
USB-porten på produktet fungerer som en USB-hub.
BEMÆRK
•• Sørg for at installere den nyeste version af
servicepakken til Windows OS, før du tager produktet
i brug.
•• Eksterne enheder sælges separat.
•• Et tastatur, en mus eller en USB-enhed kan tilsluttes
USB-porten.
•• Gå til General (Generelt) >Quick Charge
(Lynopladning) for at indstille Quick Charge
(Lynopladning) til On (Til) eller Off (Fra).
•• Opladningshastigheden kan variere afhængigt af
enheden.
(sælges separat)
FORSIGTIG
Forholdsregler ved brug af en USB-enhed
•• En USB-lagringsenhed, der har installeret et program
til automatisk genkendelse, eller som bruger sin egen
driver, genkendes muligvis ikke.
•• Bestemte USB-enheder understøttes muligvis ikke
eller fungerer muligvis ikke korrekt.
•• Det anbefales at bruge en USB-hub eller harddisk
med strømforsyning. (Hvis strømforsyningen ikke er
tilstrækkelig, genkendes USB-enheden muligvis ikke
korrekt.)
(sælges
separat)
37
Kun serviceport
Slut eksterne enheder til monitoren via porten til
hovedtelefonen. Tilslut som illustreret.
Porten bruges kun til "Service".
SERVICE ONLY
(sælges separat)
BEMÆRK
•• Eksterne enheder sælges separat.
•• Hvis du bruger hovedtelefoner med vinklet stik, kan
det give problemer med at tilslutte en anden ekstern
enhed til monitoren. Derfor anbefales det at bruge
hovedtelefoner med lige stik.
Vinklet
Lige
•• Afhængig af pc'ens og den eksterne enheds
lydindstillinger kan hovedtelefon- og
højttalerfunktionerne være begrænsede.
DANSK
Tilslutning af hovedtelefoner
38
BRUGERINDSTILLINGER
DANSK
Aktivering af hovedmenuen
1
2
3
Tryk på joystick-knappen i bunden af monitoren.
Flyt joysticket op/ned ( / ) og til venstre/højre ( / ) for at angive indstillingerne.
Tryk én gang til på joystick-knappen for at forlade hovedmenuen.
Joystick-knap
Knap
Menustatus
Beskrivelse
Hovedmenu deaktiveret
Aktiverer hovedmenuen.
Hovedmenu aktiveret
Afslutter hovedmenuen.
(Hold knappen nede for at slukke for monitoren. Du kan
når som helst slukke for monitoren på denne måde, også
når OSD'en er slået fra).
Hovedmenu
deaktiveret
Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
Hovedmenu aktiveret Åbner funktionerne til Menu.
Hovedmenu
deaktiveret
Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
Hovedmenu aktiveret Åbner funktionen Input (Indgang).
Hovedmenu
deaktiveret
Aktiverer hovedmenuen.
Hovedmenu aktiveret Åbner funktionen Picture Mode (Billedtilstand).
Hovedmenu
deaktiveret
Aktiverer hovedmenuen.
Hovedmenu aktiveret Slukker for monitoren.
39
Hovedmenuens funktioner
Menu
Exit
Input
Monitor off
Long Press: Monitor off
DANSK
Hovedmenu
Picture Mode
Beskrivelse
Menu
Konfigurerer skærmindstillingerne.
Picture Mode
(Billedtilstand)
Optimerer skærmen til visning af billeder.
Input (Indgang)
Angiver indgangstilstand.
Monitor off
(Monitor fra)
Slukker for monitoren.
Exit (Afslut)
Afslutter hovedmenuen.
Brugerindstillinger
Menuindstillinger
1
2
3
Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystick-knappen i bunden af monitoren og herefter åbne Menu.
Konfigurer indstillingerne ved at bevæge joysticket op/ned/ eller til venstre/højre.
For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre menupunkter skal du flytte joysticket til eller trykke på
( /Ok).
4 Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte joysticket til , indtil du er ude af menuen.
•• Når du åbner menuen, vises der instruktioner til, hvordan du bruger knappen, i det nederste højre hjørne af skærmen.
Quick Settings
PBP
Picture
General
Reset
40
Hver indstilling er beskrevet nedenfor.
DANSK
Menu
Quick Settings
Brightness
(Lynindstillinger) (Lysstyrke)
Contrast
(Kontrast)
Volume
(Lydstyrke)
Beskrivelse
Justerer skærmens farvekontrast og lysstyrke.
Justerer lydstyrkeniveauet.
BEMÆRK
•• Du kan justere Mute (Lyd fra)/ Unmute (Lyd til) ved at flytte joystickknappen til
i menuen Volume (Lydstyrke).
Input (Indgang)
Vælger den aktuelle indgangstilstand.
Ratio (Format)
Justerer skærmens billedformat.
PBP
PBP
Viser skærmbillederne for to indgangstilstande på én monitor.
Picture (Billede)
Picture Mode
(Billedtilstand)
Ændrer billedtilstanden til den der er optimeret til en given funktion.
Picture Adjust
Tilpasser Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering), SUPER
(Billedjustering) RESOLUTION+, Sharpness (Skarphed), Black Level (Sort niveau), HDMI
ULTRA HD Deep Color, DFC, Response Time (Reaktionstid), Black
Stabilizer (Sort stabilisator) og Uniformity (Ensartethed).
Color Adjust
Justerer Gamma, Color Temp (Farvetemperatur) og Six Color (Seks
(Farvejustering) farver).
General (Generelt)
Indstiller Language (Sprog), SMART ENERGY SAVING, Power LED
(Strømindikator), Automatic Standby (Automatisk standby), DisplayPort
1.2, Quick Charge (Lynopladning), Buzzer (Brummer) og OSD Lock (OSDlås).
Reset (Nulstil)
Gendanner standardindstillingerne.
Exit (Afslut)
Afslutter OSD-menuen.
FORSIGTIG
•• Din monitors OSD (On Screen Display) kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.
41
Lynindstillinger
2
3
4
5
Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystickknappen i bunden af monitoren og herefter åbne Menu.
Gå til Quick Settings (Lynindstillinger) ved at flytte
joysticket.
Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne,
der vises i det nederste højre hjørne.
For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre
menupunkter skal du flytte joysticket til eller trykke
på ( /Ok).
Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte
joysticket til , indtil du er ude af menuen.
Quick Settings
Brightness
Quick
Settings
100 >
Contrast
70 >
Volume
PBP
30 >
Input
HDMI 1 >
Ratio
Wide >
Picture
General
Reset
/
: Move
/
: Ok
: Back
Hver indstilling er beskrevet nedenfor.
Menu >Quick Settings
(Lynindstillinger)
Brightness (Lysstyrke)
Beskrivelse
Justerer skærmens skarphed.
BEMÆRK
•• Du kan justere Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) til On (Til)/ Off (Fra)
ved at trykke på knappen
i menuen Brightness (Lysstyrke).
•• Når Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) er On (Til), deaktiveres
menuerne Brightness (Lysstyrke).
•• Når Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) er On (Til), deaktiveres
menuerne SMART ENERGY SAVING og DFC.
•• Når Picture Mode (Billedtilstand) er angivet som DICOM, eller Gamma er angivet som
DICOM Gamma Curve (DICOM-gammakurve), er justeringsfunktionen Brightness
(Lysstyrke) deaktiveret.
Contrast (Kontrast)
Justerer skærmens farvekontrast.
DANSK
1
42
DANSK
Menu >Quick Settings
(Lynindstillinger)
Volume (Lydstyrke)
Beskrivelse
Justerer lydstyrkeniveauet.
BEMÆRK
•• Du kan justere Mute (Lyd fra)/ Unmute (Lyd til) ved at flytte joystick-knappen til i
menuen Volume (Lydstyrke).
Input (Indgang)
Vælger den aktuelle indgangstilstand.
Ratio (Format)
Justerer skærmens billedformat.
Wide (Bred)
Viser videoen i bredformat uden hensyn til videoindgangssignal.
Original
(Oprindelig)
Viser en video i overensstemmelse med indgangsvideosignalets
formatforhold.
1:1
Det oprindelige formatforhold justeres ikke.
BEMÆRK
•• Skærmen kan se ens ud for indstillingerne Wide (Bred), Original (Oprindelig) og 1:1 ved den anbefalede opløsning
(3840 x 2160).
•• Formatforholdet deaktiveres for interlace-signalet.
43
PBP
2
3
4
5
Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystickknappen i bunden af monitoren og herefter åbne Menu.
Gå til PBP ved at flytte joysticket.
Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne,
der vises i det nederste højre hjørne.
For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre
menupunkter skal du flytte joysticket til eller trykke
på ( /Ok).
Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte
joysticket til , indtil du er ude af menuen.
PBP
Sub
Quick
Settings
Off >
Sound Out
Main >
Swap
PBP
Sub Full
Ratio
>
Picture
General
Reset
PBP Preview
HDMI1
/
: Move
/
: Back
: Ok
Hver indstilling er beskrevet nedenfor.
Menu > PBP
Sub (Under)
Beskrivelse
Viser skærmbillederne for to indgangstilstande på én monitor.
PBP Connection (Tilslutning af
PBP)
Hovedskærm
(Venstre)
Sound Out (Lyd
ud)
Underskærm (højre)
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
HDMI 1
X
X
O
HDMI 2
X
X
O
DisplayPort
O
O
X
Ændrer lydudgangen i tilstanden PBP.
Main (Hoved) Vælger indgangen til Main (Hoved).
Sub (Under)
Vælger indgangen til Sub (Under).
Swap (Skift)
Skifter mellem hovedskærmen og underskærmen i tilstanden PBP.
Sub Full (Under
fuld)
Konverterer underskærmen i tilstanden PBP til bredskærmsformat.
DANSK
1
44
Menu > PBP
DANSK
Ratio (Format)
Beskrivelse
Justerer hovedskærmens eller underskærmens billedformat.
Main (Hoved) Wide (Bred)
Sub (Under)
Viser videoen, der passer til PBP-skærmen, uanset
videosignalindgangen.
Original
(Oprindelig)
Viser videoen på PBP-skærmen med
videoindgangssignalets billedformat.
Wide (Bred)
Viser videoen, der passer til PBP-skærmen, uanset
videosignalindgangen.
Original
(Oprindelig)
Viser videoen på PBP-skærmen med
videoindgangssignalets billedformat.
BEMÆRK
•• Når tilstanden Sub (Under) er Off (Fra), deaktiveres menuerne Sound Out (Lyd ud), Swap (Skift), Sub Full (Under
fuld) og Ratio (Format). Indstillingerne Main (Hoved) / Sub (Under) for Ratio (Format) deaktiveres, hvis der ikke er
noget signal.
•• Den optimale opløsning til tilstanden PBP indstilles automatisk, når tilstanden PBP indstilles.
45
Billede
2
3
4
5
Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystickknappen i bunden af monitoren og herefter åbne Menu.
Gå til Picture (Billede) ved at flytte joysticket.
Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne,
der vises i det nederste højre hjørne.
For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre
menupunkter skal du flytte joysticket til eller trykke
på ( /Ok).
Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte
joysticket til , indtil du er ude af menuen.
Picture
Picture Mode
Quick
Settings
DICOM >
Picture Adjust
>
Color Adjust
>
PBP
Picture
General
Reset
/
: Move
/
: Ok
: Back
Hver indstilling er beskrevet nedenfor.
Menu > Picture
(Billede)
Picture Mode
(Billedtilstand)
Beskrivelse
Custom (Brugerdefineret)
Giver brugeren mulighed for at justere hvert element.
Hovedmenuens farvetilstand kan justeres.
Mono
Tilstand med én farve (sort-hvid).
Reader (Læser)
Optimerer skærmen til visning af dokumenter. Du kan gøre
skærmen lysere i OSD-menuen.
sRGB
Standardfarveområde for RGB for monitor og printer.
Color Weakness
(Farvesvaghed)
Denne tilstand er til brugere, der ikke kan skelne mellem rød og
grøn. Det gør det muligt for brugere med farvesvaghed nemt at
skelne mellem de to farver.
DANSK
1
46
DANSK
Menu > Picture
(Billede)
Picture Mode
(Billedtilstand)
Beskrivelse
EBU
Standardfarveområde for TV PAL til udsendelser.
REC709
Standardfarveområde for HDTV til udsendelser.
SMPTE-C
Standardfarveområde for TV NTSC til udsendelser.
DICOM
En tilstand, der er optimeret til visning af medicinske billeder.
Calibration 1 (Kalibrering 1) Justerer til det senest kalibrerede skærmbillede.
Calibration 2 (Kalibrering 2) Justerer til det forrige kalibrerede skærmbillede.
BEMÆRK
•• Hvis Picture Mode (Billedtilstand) ændres i DP-indgangen (DisplayPort), kan skærmen flimre
eller opløsningen på din pc-skærm blive påvirket.
•• Calibration 2 (Kalibrering 2): Installation af TRUE COLOR PRO og efterfølgende kalibrering
aktiverer denne menu.
Picture Adjust
(Billedjustering)
Brightness Stabilization
(Lysstyrkestabilisering)
SUPER RESOLUTION+
Opretholder den lysstyrke, der er konfigureret for medicinske
miljøer.
Tilpasser automatisk lysstyrken.
On (Til)
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen og gør det muligt for
brugeren selv at konfigurere lysstyrken.
High (Høj)
Optimeret billedkvalitet vises, når en bruger
ønsker krystalklare billeder. Er effektivt til
video og spil med høj kvalitet.
Middle (Mellem)
Den optimerede billedkvalitet vises, når en
bruger ønsker billeder, der ligger mellem høj
og lav tilstand, så de er behagelige at kigge
på. Effektiv til UCC- og SD-videoer.
Low (Lav)
Optimeret billedkvalitet vises, når en
bruger ønsker glatte og naturlige billeder.
Er effektiv til stillbilleder og billeder med
langsomme bevægelser.
Off (Fra)
Vælg denne indstilling til hverdagsbrug.
SUPER RESOLUTION+ er deaktiveret i
denne tilstand.
47
Menu > Picture
(Billede)
Sharpness (Skarphed)
Justerer skærmens skarphed.
Black Level (Sort niveau)
Indstiller forskydningsniveauet (kun til HDMI).
•• Forskydning: som en reference til et videosignal er dette den
mørkeste farve, som monitoren kan vise.
HDMI ULTRA HD Deep
Color
High (Høj)
Bibeholder skærmens aktuelle
kontrastforhold.
Low (Lav)
Sænker de sorte niveauer og hæver de hvide
niveauer fra det aktuelle kontrastformat på
skærmen.
Giver skarpere billeder ved tilslutning til en enhed, der
understøtter ULTRA HD Deep Color.
Supportformat for 4K@ 60 Hz1)
Opløsning
Billedhastighed
(Hz)
59,94
60,00
3.840 x 2.160
Farvedybde/Chromasampling
8 bit
10 bit
YCbCr 4:2:0
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
RGB 4:4:4
-
1) Understøttet, når HDMI ULTRA HD Deep Color er indstillet til
On (Til).
BEMÆRK
•• Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter ULTRA HD Deep
Color, virker funktionen muligvis ikke korrekt.
•• Hvis der opstår problemer, indstilles funktionen HDMI ULTRA
HD Deep Color til Off (Fra).
DFC
On (Til)
Justerer lysstyrken automatisk i forhold til
skærmbilledet.
Off (Fra)
Deaktiverer DFC.
DANSK
Picture Adjust
(Billedjustering)
Beskrivelse
48
DANSK
Menu > Picture
(Billede)
Picture Adjust
(Billedjustering)
Beskrivelse
Response Time
(Reaktionstid)
Angiver en reaktionstid for viste billeder baseret på skærmens
hastighed.
Det anbefales at bruge Middle (Mellem) til et normalt miljø. Det
anbefales at bruge High (Høj) til billeder i hurtige bevægelser.
Indstilling til High (Høj) kan forårsage fastfrysning af billedet.
High (Høj)
Indstiller responstiden til høj.
Middle (Mellem)
Indstiller responstiden til mellem.
Low (Lav)
Indstiller responstiden til lav.
Off (Fra)
Bruger ikke funktionen til forbedring af
reaktionstid.
Black Stabilizer (Sort
stabilisator)
Du kan kontrollerer den sorte kontrast for at skabe bedre
synsvidde i mørke scener.
Forøgelse af værdien Black Stabilizer (Sort stabilisator) forøger
lysstyrken for gråtoneområdet på skærmen. (Du kan nemt skelne
objekter fra hinanden på mørke spilskærme.)
Reducering af værdien Black Stabilizer (Sort stabilisator)
formørker gråtoneområdet og forstærker den dynamiske kontrast
på skærmen.
Uniformity (Ensartethed)
Tilpasser ensartetheden af skærmens lysstyrke.
BEMÆRK
••Aktivering af Uniformity (Ensartethed) kan reducere billedets
overordnede lysstyrke.
On (Til)
Aktiverer funktionen Uniformity
(Ensartethed).
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen Uniformity
(Ensartethed).
49
Menu > Picture
(Billede)
Color Adjust
(Farvejustering)
Gamma
Brugerdefinerede gamma-indstillinger: Gamma 1.8, Gamma 2.0,
Gamma 2.2, Gamma 2.4, Gamma 2.6, DICOM Gamma Curve
(DICOM gammakurve), Off (Fra).
Jo højere gammaværdi, jo mørkere bliver billedet. Ligeledes, jo
lavere gammaværdi, desto lysere bliver billedet.
Color Temp
(Farvetemperatur)
Manual (Manuelt) Tilpasser farvetemperaturen i trin på
500 K ad gangen. (Bemærk, at 9300 K
understøttes i stedet for 9500 K.)
Custom
Brugeren kan tilpasse farverne rød, grøn
(Brugerdefineret) og blå.
6500K
Indstiller billedfarven til farvetemperaturen
for rødlig 6500 K.
8500K
Indstiller billedfarven til farvetemperaturen
for 8500 K, dvs. en farve mellem rød og blå.
9300K
Indstiller billedfarven til farvetemperaturen
for blålig 9300 K.
Red (Rød)
Green (Grøn)
Blue (Blå)
Six Color (Seks farver)
Reset (Nulstil)
Du kan tilpasse billedfarven ved hjælp af de røde, grønne og blå
farver.
Opfylder dine farvekrav ved at justere farvetonen og mætningen
for seks farver (rød, grøn, blå, cyan, magenta og gul). Herefter
gemmes indstillingerne.
Hue (Farvetone)
Justerer skærmfarvernes tone.
Saturation
(Mætning)
Justerer skærmfarvernes mætning. Jo lavere
værdien er, jo mindre mættede og lyse
bliver farverne. Jo højere værdien er, jo mere
mættede og mørke bliver farverne.
Nulstiller farverne til standardindstillingerne.
DANSK
Color Adjust
(Farvejustering)
Beskrivelse
50
Generelt
DANSK
1
2
3
4
5
Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystickknappen i bunden af monitoren og herefter åbne Menu.
Gå til General (Generelt) ved at flytte joysticket.
Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne,
der vises i det nederste højre hjørne.
For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre
menupunkter skal du flytte joysticket til eller trykke
på ( /Ok).
Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte
joysticket til , indtil du er ude af menuen.
General
Language
Quick
Settings
PBP
English >
SMART ENERGY SAVING
Off >
Power LED
Off >
Automatic Standby
Off >
DisplayPort 1.2
Picture
General
Enable >
Quick Charge
Off >
Buzzer
On >
OSD Lock
Off >
Reset
/
: Move
/
: Ok
: Back
Hver indstilling er beskrevet nedenfor.
Menu > General
(Generelt)
Beskrivelse
Language (Sprog)
Indstiller menuskærmbilledet til det ønskede sprog.
SMART ENERGY
SAVING
Spar på energien ved hjælp af kompensationsalgoritmen for lysstyrke.
Power LED
(Strømindikator)
High (Høj)
Sparer på energien ved hjælp af funktionen SMART ENERGY SAVING med
høj ydeevne.
Low (Lav)
Sparer på energien ved hjælp af funktionen SMART ENERGY SAVING med
lav ydeevne.
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen SMART ENERGY SAVING.
Slår strømindikatoren på forsiden af monitoren On (Til) eller Off (Fra).
On (Til)
Strømindikatoren slås automatisk til.
Off (Fra)
Strømindikatoren slås fra.
Automatic Standby
Funktion, der automatisk slukker for monitoren, når der ikke er bevægelse på skærmen i en
(Automatisk standby) periode. Du kan angive en timer for funktionen til automatisk slukning. (Off (Fra), 4 H (4 T),
6 H (6 T) og 8 H (8 T))
51
Menu > General
(Generelt)
Aktiverer eller deaktiverer DisplayPort 1.2.
BEMÆRK
•• Sørg for, at aktivere og deaktivere i henhold til DisplayPort-versionen, der understøttes af
grafikkortet.
Indstil denne indstilling til Disable (Deaktiver), hvis dit grafikkort ikke understøtter
DisplayPort 1.2.
•• Når DisplayPort 1.2 er deaktiveret, kan du ikke bruge 10 bit-udgangen på grafikkortet.
Quick Charge
(Lynopladning)
Buzzer (Brummer)
OSD Lock (OSD-lås)
Quick Charge (Lynopladning) er en funktion, der hurtigt oplader enheden, der er sluttet til
USB 3.0-porten.
On (Til)
Aktiverer Quick Charge (Lynopladning).
Off (Fra)
Deaktiverer Quick Charge (Lynopladning).
Med denne funktion kan du indstille den lyd, der genereres fra Buzzer (Brummer), når
monitoren tændes, til On (Til) eller Off (Fra).
On (Til)
Aktiverer din monitors Buzzer (Brummer).
Off (Fra)
Deaktiverer din monitors Buzzer (Brummer).
Denne funktion deaktiverer konfigurationen og justeringen af menuer.
On (Til)
Aktiverer OSD Lock (OSD-lås).
Off (Fra)
Deaktiverer OSD Lock (OSD-lås).
BEMÆRK
•• Alle funktioner er deaktiveret undtagen Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast),
Volume (Lydstyrke), Input (Indgang) i Quick Settings (Lynindstillinger) og OSD Lock
(OSD-lås), Information (Oplysninger) i General (Generelt).
Information
(Oplysninger)
Viser oplysninger om Total Power On Time (Samlet tændt-tid), Serial Number
(Serienummer) og Resolution (Opløsning).
DANSK
DisplayPort 1.2
Beskrivelse
52
Nulstil
DANSK
1
2
3
4
5
Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystickknappen i bunden af monitoren og herefter åbne Menu.
Gå til Reset (Nulstil) ved at flytte joysticket.
Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne,
der vises i det nederste højre hjørne.
For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre
menupunkter skal du flytte joysticket til eller trykke
på ( /Ok).
Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte
joysticket til , indtil du er ude af menuen.
Reset
Do you want to reset your settings?
Quick
Settings
Reset
Cancel
PBP
Picture
General
Reset
/
: Move
/
Hver indstilling er beskrevet nedenfor.
Menu > Reset
(Nulstil)
Beskrivelse
Do you want to reset your settings (Vil du nulstille indstillingerne)?
Reset (Nulstil)
Gendanner standardindstillingerne.
Cancel (Annuller)
Annullerer nulstillingen.
: Ok
: Back
53
FEJLFINDING
Er strømindikatoren slået til?
•• Kontroller tilslutningen af strømkablet, og tryk på tænd/sluk-knappen.
Er strømmen slået til, og lyser
strømindikatoren hvidt?
•• Undersøger, om den tilsluttede indgang er aktiveret (Menu > Quick
Blinker strømindikatoren?
•• Hvis monitoren er i dvaletilstand, skal du flytte musen eller trykke på en
Vises meddelelsen OUT OF RANGE
(UDEN FOR RÆKKEVIDDE)?
Vises meddelelsen No Signal (Intet
signal)?
Meddelelsen om OSD-lås vises.
Er der nogle funktioner, der ikke er
tilgængelige, når du trykker på knappen
Menu?
Skærmen fastbrænder et billede.
Opstår der fastfrysning af billedet, selv
når monitoren er slået fra?
Settings (Lynindstillinger) > Input (Indgang)).
vilkårlig tast på tastaturet for at tænde for displayet.
•• Kontroller, at computeren er tændt.
•• Dette opstår, når signalerne fra pc'en (grafikkortet) er uden for
monitorens vandrette og lodrette frekvensområde. Se afsnittet
Produktspecifikationer i denne brugervejledning for at indstille den
rigtige frekvens.
•• Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og monitoren
mangler eller er frakoblet. Kontroller kablet, og tilslut det igen.
•• OSD er låst. Gå til Menu > General (Generelt) og indstil OSD Lock
(OSD-lås) til Off (Fra).
•• Visning af et stillbillede i længere tid kan forårsage skader på skærmen,
hvilket resulterer i fastbrænding af billedet.
•• Brug en pauseskærm for at forlænge monitorens levetid.
Skærmvisning er ustabil og rystende. / Billeder, der vises på monitoren, efterlader skyggespor.
Har du valgt den rigtige opløsning?
•• Hvis den valgte opløsning er HDMI 1.080i 60/50 Hz (interlaced),
flimrer skærmen muligvis. Skift til en opløsning på 1080p eller den
anbefalede opløsning.
DANSK
Der vises ingenting på skærmen.
Er strømledningen til monitoren tilsluttet? •• Kontroller, at strømledningen er korrekt sluttet til stikkontakten.
54
BEMÆRK
DANSK
•• Lodret frekvens: For at vise et billede skal skærmen opdateres dusinvis af gange pr. sekund som en fluorescerende
lampe. Det antal gange, skærmen opdateres pr. sekund, kaldes den lodrette frekvens eller opdateringshastighed, og
angives i Hz.
•• Vandret frekvens: Den tid, det tager at vise én vandret linje, kaldes den vandrette cyklus. Hvis 1 divideres med det
vandrette interval, fås antallet af vandrette linjer, der vises pr. sekund. Dette kaldes vandret frekvens, og angives i kHz.
•• Kontroller, at grafikkortets opløsning eller frekvens ligger inden for det område, som monitoren tillader, og indstil
den til den anbefalede (optimale) opløsning i Kontrolpanel > Display > Indstillinger i Windows. (Indstillingerne kan
variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
•• Hvis du undlader at indstille grafikkortet til den anbefalede (optimale) opløsning, kan det resultere i sløret tekst, en
nedtonet skærm, et afkortet visningsområde eller forskydning af visningen.
•• Indstillingsmetoderne kan variere afhængigt af computeren eller operativsystemet, og nogle opløsninger er muligvis
ikke tilgængelige afhængigt af grafikkortets ydeevne. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte producenten af
computeren eller grafikkortet for at få hjælp.
•• Nogle grafikkort understøtter muligvis ikke opløsning på 3840 x 2160. Hvis opløsningen ikke kan vises, skal du
kontakte producenten af grafikkortet.
Farven på skærmen er unormal.
Er skærmfarven misfarvet (16 farver)?
Er skærmfarven ustabil eller i sort/hvid?
Er der pletter på skærmen?
•• Indstil farven til 24 bit (ægte farve) eller højere. I Windows skal du gå til
Kontrolpanel > Display > Indstillinger > Farvekvalitet. (Indstillingerne
kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
•• Kontroller, om signalkablet er korrekt tilsluttet. Tilslut kablet igen, eller
isæt grafikkortet til pc'en igen.
•• Når du bruger monitoren, vises muligvis pixelerede pletter (rød, grøn, blå,
hvid eller sort) på skærmen. Dette er normalt for en LCD-skærm. Det er
ikke en fejl og har heller ikke relation til monitorens ydeevne.
Vises meddelelsen "Ikke genkendt monitor, Plug&Play (VESA DDC)-monitor blev fundet"?
Har du installeret skærmdriveren?
•• Du skal installere skærmdriveren fra skærmdriver-cd'en (eller
disketten), der følger med skærmen. Du kan også downloade driveren
fra vores websted: http://www.lg.com.
•• Husk at kontrollere, om grafikkortet understøtter Plug&Playfunktionen.
Der kommer ingen lyd fra hovedtelefonporten eller højttaleren.
Vises billeder, der vises ved hjælp af
•• Prøv at øge lydstyrken ved hjælp af knappen på monitoren.
DisplayPort eller HDMI-indgangen, uden
•• Indstil lydudgangen fra pc'en til monitoren, du bruger. I Microsoft
lyd?
Windows skal du gå til Kontrolpanel > Hardware og lyd >Lyd > Indstil
monitoren som standardenhed. (Indstillingerne kan variere afhængigt
af dit operativsystem (OS)).
55
PRODUKTSPECIFIKATION
DANSK
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Fabrikssupporttilstand
DisplayPort
Forudindstillet
tilstand
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret frekvens
(Hz)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
Polaritet (H/V)
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1920 x 1080
1920 x 2160
2560 x 1440
3840 x 2160
3840 x 2160
67,5
133,32
88,79
66,66
133,32
60
60
59,95
30
60
+/+/+/+/+/-
Bemærkninger
Anbefalet opløsning til PBP
56
HDMI
DANSK
Forudindstillet
tilstand
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret frekvens
(Hz)
Polaritet (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1920 x 1080
1920 x 2160
2560 x 1440
3840 x 2160
67,5
133,29
88,79
67,5
60
60
59,95
30
+/+/+/+/-
3840 x 2160
135
60
+/-
Bemærkninger
Anbefalet opløsning til PBP
Når HDMI ULTRA HD Deep
Color er indstillet til On (Til)
HDMI-tidsindstilling (Video)
Forudindstillet
tilstand
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret frekvens (Hz)
480p
31,5
60
720p
45,0
60
1080p
67,5
60
2160p
135
60
Strømindikator
Tilstand
Tilstanden Til
Dvaletilstand
Tilstanden Fra
LED-farve
Hvid
Blinker hvidt
Fra
Bemærkninger
Når HDMI ULTRA HD Deep Color
er indstillet til On (Til)
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open
source-licenser, der findes i dette produkt, på
http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle
licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om
ophavsret.
LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode
på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved
en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier,
forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt
til opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.
Læs brugervejledningen (CD) omhyggeligt, og opbevar den til
senere brug. Bemærk, at mærkaten, der sidder på produktet,
indeholder oplysninger til teknisk support.
Model
Serienummer
ADVARSEL: Dette udstyr opfylder kravene i Klasse A i
CISPR 32. Dette udstyr kan forårsage radiointerferens i et
beboelsesområde.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising