LG | 34WK95U | Owner's Manual | LG 34WK95U Instruktionsbogen

LG 34WK95U Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
LED LCD-MONITOR
(LED-monitor*)
* LG LED-monitor anvender LCD-skærm med LEDbaggrundsbelysning.
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af enheden, og
behold den til evt. senere brug.
34WK95U
34BK95U
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
INDHOLDSFORTEGNELSE
LICENS
Hver model har forskellige licenser. Besøg www.lg.com for at få mere at vide om licensen.
DANSK
LICENS......................................................... 2
OPLYSNINGER OM OPEN SOURCESOFTWAREMEDDELELSE............................. 3
Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface
og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.
SAMLING OG KLARGØRING......................... 3
BRUG AF MONITOREN................................. 8
BRUGERINDSTILLINGER............................ 11
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.
FEJLFINDING............................................. 22
PRODUKTSPECIFIKATION.......................... 24
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
* USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.
2
OPLYSNINGER OM OPEN SOURCE-SOFTWAREMEDDELELSE
SAMLING OG KLARGØRING
DANSK
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på http://
opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om
ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker
omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition).
Send en forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for
alle, der har modtaget disse oplysninger.
BEMÆRK
•• Komponenterne kan se anderledes ud, end dem, der vises her.
•• Alle produktoplysninger og specifikationer i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at
forbedre produktets ydeevne.
•• Hvis du vil købe valgfrit tilbehør, kan du besøge en elektronikbutik, foretage onlinekøb eller kontakte
forhandleren, hvor du købte produktet.
•• Det medfølgende strømkabel kan variere fra region til region.
Understøttede drivere og software
Du kan downloade og installere den nyeste version fra den medfølgende CD eller fra LGE-webstedet (www.
lg.com).
Drivere og software
Installeringsprioritet
Monitor Driver
Anbefalet
OnScreen Control
Anbefalet
Dual Controller
Valgfrit
True Color Pro
Valgfrit
FORSIGTIG
•• Brug altid originale LG-komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
•• Tings- eller personskade som følge af brug af uautoriserede komponenter dækkes ikke af garantien.
•• Det anbefales at bruge de medfølgende komponenter.
•• Hvis du anvender generiske kabler, der ikke er certificerede af LG, vises der muligvis ikke noget på skærmen,
eller der kan forekomme billedstøj.
•• Illustrationerne i dette dokument er vejledende, så de ser muligvis anderledes ud end det faktiske produkt.
•• Udsæt ikke skruedelene for fremmedlegemer (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. (Det kan
beskadige produktet.)
•• Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på
denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
•• Bær ikke monitoren på hovedet ved blot at holde fast i sokkelfoden. Dette kan få monitoren til at falde af og
resultere i personkvæstelser.
•• Undgå at berøre monitoren, når du løfter eller flytter den. Kraften, som monitoren udsættes for, kan beskadige
den.
3
Beskrivelse af produkt og knapper
Flytning og løft af monitoren
DANSK
Når du flytter eller løfter monitoren, skal du følge disse instruktioner for at undgå, at monitoren bliver ridset eller
beskadiget samt for at sørge for sikker transport uanset monitorens form eller størrelse.
•• Placer monitoren i kassen eller pakningsmaterialet, som den blev leveret i, før du forsøger at flytte den.
•• Før du flytter eller løfter monitoren, skal du frakoble strømkablet og alle andre kabler.
•• Hold godt fast i bunden og på siden af monitorrammen. Hold ikke i selve panelet.
•• Når du holder monitoren, skal skærmen vende væk fra dig for at forhindre, at den bliver ridset.
•• Ved transport af monitoren skal du undlade at udsætte den for stød eller overdrevne vibrationer.
•• Når monitoren flyttes, skal den holdes opret og aldrig drejes om på siden eller vippes.
Joystick-knap
Sådan bruges joystick-knappen
Du kan nemt betjene monitorens funktioner ved at trykke på joystick-knappen eller bevæge den til venstre/højre/
op/ned med fingeren.
Grundlæggende funktioner
/
Tænd
Tryk én gang på joystick-knappen med fingeren
for at tænde for monitoren.
Sluk
Tryk på joystick-knappen én gang mere i 5
sekunder, og hold den nede med fingeren for at
slukke monitoren.
Lydstyrkekontrol
Du kan justere lydstyrken ved at bevæge
joystick-knappen til venstre eller højre.
BEMÆRK
•• Joystick-knappen er placeret i bunden af monitoren.
4
FORSIGTIG
•• Undgå så vidt muligt at berøre monitorskærmen.
-- Dette kan medføre beskadigelse af skærmen eller nogle af de pixel, der bruges til at skabe billeder.
•• Hvis du bruger monitorpanelet uden sokkelfoden, kan joysticket muligvis få monitoren til at blive ustabil
og falde ned, hvilket kan resultere i skader på monitoren eller personskader. Yderligere kan det forårsage
fejlfunktionalitet i joysticket.
Installation på et bord
Justering af soklens højde
•• Løft monitoren, og placer den på bordet i en oprejst position. Placer den mindst 100 mm væk fra væggen for at
sikre tilstrækkelig ventilation.
1 Anbring monitoren, som er monteret på sokkelfoden, i oprejst position.
2 Håndter monitoren med begge hænder for sikkerhed.
DANSK
Maks. 110,0 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
ADVARSEL
•• For at undgå skader på dine fingre, når du justerer skærmens højde, bør du ikke placere din hånd på soklen.
Justering af vinklen
1 Anbring monitoren, som er monteret på sokkelfoden, i oprejst position.
2 Juster skærmens vinkel.
Skærmens vinkel kan justeres fremad eller bagud fra -5° til 15°, så du får en behagelig visning.
ADVARSEL
FORSIGTIG
•• Tag strømkablet ud, inden du flytter eller monterer monitoren. Der er risiko for elektrisk stød.
•• Sørg for at benytte den strømledning, der medfølger til produktpakken, og slutte den til en jordet stikkontakt.
•• Hvis du skal bruge en ny strømledning, bedes du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste detailbutik.
•• For at undgå skader på fingre, når du justerer skærmen, bør du ikke holde på den nederste del af monitorens
ramme, som illustreret nedenfor.
•• Pas på ikke af røre ved eller trykke på skærmområdet, når du justerer monitorens vinkel.
5
DANSK
Brug af Kensington-låsen
Montering af vægmonteringsbeslaget
Stikket til Kensington-sikkerhedssystemet er placeret i bunden af monitoren.
Du kan finde flere oplysninger om installation og brug i brugervejledningen til Kensington-låsen eller på
webstedet http://www.kensington.com.
Fastgør monitoren til et bord ved hjælp af kablet til Kensington-sikkerhedssystemet.
Monitoren opfylder specifikationerne for vægmonteringsbeslaget eller andre kompatible enheder.
BEMÆRK
•• Vægmonteringsbeslaget sælges separat.
•• Yderligere oplysninger om montering findes i monteringsvejledningen til vægmonteringsbeslaget.
•• Pas på, at du ikke anvender for meget kraft, når du monterer vægmonteringsbeslaget, da det kan beskadige
skærmen.
•• Fjern soklen inden installation af monitoren på et vægbeslag ved at udføre sokkelmonteringen i omvendt
rækkefølge.
Montering på væggen
Monter skærmen mindst 100 mm fra væggen med en afstand på 100 mm på hver side af skærmen for at sikre
tilstrækkelig ventilation. Detaljerede monteringsanvisninger kan fås i din lokale detailbutik. Der henvises i øvrigt
til vejledningen for montering og opsætning af et vægmonteringsbeslag, der kan vippes.
100 mm
BEMÆRK
•• Kensington-sikkerhedssystemet er valgfrit. Du kan købe valgfrit tilbehør hos de fleste elektronikforhandlere.
6
100 mm
100 mm
100 mm
Ved montering af monitoren på en væg skal du fastgøre et vægmonteringsbeslag (valgfrit) på bagsiden af
monitoren.
Sørg for, at vægmonteringsbeslaget er sikkert fastgjort til monitoren og væggen.
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
DANSK
Vægmontering (mm)
Standardskrue
Antal skruer
Vægmonteringsplade (valgfri)
FORSIGTIG
•• Træk strømkablet ud, før du flytter eller monterer monitoren for at undgå stød.
•• Montering af monitoren til loftet eller på en skrå væg kan resultere i, at monitoren falder ned, hvilket kan føre
til personskade. Brug et godkendt LG-vægmonteringsbeslag, og kontakt den lokale forhandler eller kvalificeret
servicepersonale.
•• Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på
denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
•• Brug vægmonteringsbeslaget og skruerne i henhold til VESA-standarden. Skade som følge af brug eller
misbrug af ikke-relevante komponenter er ikke dækket af produktgarantien.
•• Når der måles fra bag på skærmen, skal hver enkelt monteret skrue have en længde på 8 mm eller mindre.
Vægmonteringsplade
Monitorens bagside
BEMÆRK
•• En skrue, der ikke overholder VESA-standarden, kan beskadige produktet og medføre, at monitoren falder ned.
LG Electronics er ikke ansvarlige for ulykker, der forårsages af brug af skruer, der ikke er standard.
•• Vægmonteringssættet omfatter monteringsvejledningen og alle nødvendige dele.
•• Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Du kan få valgfrit tilbehør hos din lokale forhandler.
•• Længden på skruen kan være forskellig for hvert vægmonteringsbeslag. Hvis du bruger skruer, der er længere
end standardlængden, kan det beskadige den indvendige del af produktet.
•• Du kan få yderligere oplysninger i vejledningen, der fulgte med vægmonteringsbeslaget.
Vægmonteringsplade
Monitorens bagside
Standardskrue:
M4 x L10
Maks. 8 mm
7
BRUG AF MONITOREN
DANSK
•• Illustrationerne i denne vejledning kan afvige fra det faktiske produkt.
Tryk på joystick-knappen, og gå til Settings (Indstillinger) Input (Indgang), og vælg derefter
indgangsindstillingen.
FORSIGTIG
•• Tryk ikke på skærmen i længere tid. Dette kan forårsage billedforvrængning.
•• Vis ikke et stillbillede på skærmen i længere tid. Dette kan forårsage fastbrænding af billedet. Brug en pcpauseskærm, hvis dette er muligt.
•• Når du tilslutter strømledningen til stikkontakten, skal du bruge en jordet (3 udtag) strømskinne eller en jordet
stikkontakt.
•• Monitoren kan flimre, når den tændes i et område med lav temperatur. Dette er normalt.
•• Nogle gange vises røde, grønne og blå prikker på skærmen. Dette er normalt.
Tilslutning til en pc
•• Monitoren understøtter funktionen *Plug and Play.
* Plug and Play: En funktion, der giver dig mulighed for at tilføje en enhed til computeren uden at skulle
konfigurere noget igen eller installere manuelle drivere.
HDMI-tilslutning
Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en til monitoren.
FORSIGTIG
•• Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
•• Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises
skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
•• Anbefalede HDMI-kabeltyper
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel med Ethernet
8
DisplayPort-tilslutning
Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en til monitoren.
BEMÆRK
•• Der er muligvis ingen video- eller lydudgang afhængigt af pc'ens DP-version (DisplayPort).
•• Sørg for at anvende DisplayPort-kablet, der fulgte med produktet. I modsat fald kan det forårsage
fejlfunktionalitet i enheden.
•• Hvis du bruger et Mini DisplayPort-udgangsgrafikkort, skal du bruge et Mini DP til DP-kabel (Mini DisplayPort
til DisplayPort) eller -køn, der understøtter DisplayPort1.4. (Sælges separat)
ThunderboltTM 3 ( )-tilslutning
Du kan slutte dit display i høj opløsning eller din dataenhed med høj ydeevne til monitoren via en
ThunderboltTM 3 ( ).
BEMÆRK
•• Den maksimale dataoverførselshastighed for hver port er 40 Gb/s.
•• Sørg for at benytte et ThunderboltTM 3-certificeret ( ) kabel. I modsat fald kan det forårsage fejlfunktionalitet
i enheden.
•• ThunderboltTM 3 ( ) understøttes i miljøer som f.eks. Windows 10 og i Mac-produkter.
•• Mac-produkter understøtter muligvis ikke den anbefalede løsning eller visse funktioner.
Tilslutning til AV-enheder
HDMI-tilslutning
BEMÆRK
•• Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
•• Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises
skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
•• Anbefalede HDMI-kabeltyper
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel med Ethernet
Tilslutning af eksterne enheder
Tilslutning af USB-enhed
USB-porten på produktet fungerer som en USB-hub.
DANSK
HDMI overfører digitale video- og lydsignaler fra din AV-enhed til monitoren.
FORSIGTIG
•• Forholdsregler ved brug af en USB-enhed
-- En USB-lagringsenhed, der har installeret et program til automatisk genkendelse, eller som bruger sin egen
driver, genkendes muligvis ikke.
-- Bestemte USB-enheder understøttes muligvis ikke eller fungerer muligvis ikke korrekt.
-- Det anbefales at bruge en USB-hub eller harddisk med strømforsyning. (Hvis strømforsyningen ikke er
tilstrækkelig, genkendes USB-enheden muligvis ikke korrekt.)
Eksempel 1: ThunderboltTM 3-indgang ( )
Eksterne enheder, som sluttes til USB IN-porten, kan kontrolleres fra pc'en.
Hvis du skifter input på menuen, mens en enhed er tilsluttet via ThunderboltTM 3 ( )-porten, fungerer den enhed,
der er tilsluttet USB-porten, muligvis ikke korrekt.
[Brug af Thunderbolt-kabel]
Hvis du vil bruge USB 3.0, skal du slutte Thunderbolt-kablet fra monitoren til din pc.
Indstil menuen USB Upstream i General (Generelt) til USB-C.
[PC]
[Monitor]
BEMÆRK
•• Det anbefales, at du installerer alle Windows-opdateringer for at holde Windows opdateret, inden du tilslutter
produktet til brug.
•• Eksterne enheder sælges separat.
•• Et tastatur, en mus eller en USB-enhed kan tilsluttes USB-porten.
•• Opladningshastigheden kan variere afhængigt af enheden.
(Sælges separat)
9
Tilslutning af hovedtelefoner
Eksempel 2: HDMI/DP-indgang (DisplayPort)
Slut eksterne enheder til monitoren via porten til hovedtelefonen.
Eksterne enheder, som sluttes til USB IN-porten, kan kontrolleres fra pc'en.
DANSK
[Brug af USB C-A-kabel]
Hvis du vil bruge USB 3.0, skal du slutte USB C-A-kablet fra monitoren til din pc.
Indstil menuen USB Upstream i General (Generelt) til USB-C.
[PC]
(Sælges separat)
BEMÆRK
[Monitor]
•• Eksterne enheder sælges separat.
•• Afhængig af pc'ens og den eksterne enheds lydindstillinger kan hovedtelefon- og højttalerfunktionerne være
begrænsede.
•• Hvis du bruger hovedtelefoner med vinklet stik, kan det give problemer med at tilslutte en anden ekstern
enhed til monitoren. Derfor anbefales det at bruge hovedtelefoner med lige stik.
[Brug af USB A-B-kabel]
Før du kan bruge USB 2.0, skal du tilslutte et USB A-B-kabel fra monitoren til pc'en.
Indstil menuen USB Upstream i General (Generelt) til USB-B.
Vinklet
[PC]
10
[Monitor]
Lige
(Anbefalet)
BRUGERINDSTILLINGER
BEMÆRK
DANSK
•• Din monitors OSD (On Screen Display) kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.
Aktivering af hovedmenuen
1 Tryk på joystick-knappen i bunden af monitoren.
2 Flyt joysticket op/ned og til venstre/højre for at angive indstillingerne.
3 Tryk én gang til på joystick-knappen for at forlade hovedmenuen.
Joystick-knap
Knap
Menustatus
Beskrivelse
Hovedmenu deaktiveret
Aktiverer hovedmenuen.
Hovedmenu aktiveret
Afslutter hovedmenuen.
(Hold knappen nede i mere end 5 sekunder for at slukke for monitoren. Du kan når som helst slukke for monitoren på denne måde, også når OSD'en er slået fra).
Hovedmenu deaktiveret
Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
Hovedmenu aktiveret
Åbner funktionen Input (Indgang).
Hovedmenu deaktiveret
Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
Hovedmenu aktiveret
Åbner funktionen Settings (Indstillinger).
Hovedmenu deaktiveret
Viser oplysninger om den aktuelle indgang.
Hovedmenu aktiveret
Slukker for monitoren.
Hovedmenu deaktiveret
Viser oplysninger om den aktuelle indgang.
Hovedmenu aktiveret
Åbner funktionen Picture Mode (Billedtilstand).
11
Hovedmenuens funktioner
Hovedmenu
Beskrivelse
DANSK
Input (Indgang)
Angiver indgangstilstand.
Power Off (Sluk)
Slukker for monitoren.
Settings (Indstillinger)
Konfigurerer skærmindstillingerne.
Picture Mode
(Billedetilstand)
Indstiller billedtilstanden.
Exit (Afslut)
Afslutter hovedmenuen.
Menuindstillinger
1
2
3
4
Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystick-knappen i bunden af monitoren og herefter åbne Settings (Indstillinger).
Flyt joysticket op/ned og til venstre/højre for at angive indstillingerne.
For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre menupunkter skal du flytte joysticket til eller trykke på ( ).
Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte joysticket til , indtil du er ude af menuen.
BEMÆRK
••
••
12
: Til
: Fra
Quick Settings (Lynindstillinger)
Settings (Indstillinger) > Quick
Settings (Lynindstillinger)
Contrast (Kontrast)
Auto Brightness (Automatisk
lysstyrke)
DANSK
Brightness (Lysstyrke)
Beskrivelse
Justerer skærmens kontrast og lysstyrke.
Optimerer lysstyrken automatisk efter lys i omgivelserne.
Justerer lydstyrken.
Volume (Lydstyrke)
BEMÆRK
•• Du kan justere Mute (Lyd fra) / Unmute (Lyd til) ved at flytte joystick-knappen til i menuen Volume (Lydstyrke).
Input (Indgang)
Settings (Indstillinger) > Input
(Indgang)
Input List (Liste over indgang)
Beskrivelse
Vælger den aktuelle indgangstilstand.
Justerer skærmens billedformat.
Aspect Ratio (Billedformat)
Full Wide (Fuld bredde)
Viser videoen i bredformat uden hensyn til videoindgangssignal.
Original (Oprindelig)
Viser en video i overensstemmelse med indgangsvideosignalets formatforhold.
Just Scan (kun scanne)
Det oprindelige formatforhold justeres ikke.
Cinema 1 (Biograf 1)
Forstørrer skærmen med formatforholdet 21:9.
Cinema 2 (Biograf 2)
Forstørrer skærmen med et billedformat på 21:9 inklusive det sorte felt til undertekster nederst på skærmen.
PBP
Viser skærmbillederne for to indgangstilstande på én monitor.
Main/Sub Screen Change (Skift af
hovedskærm/underskærm)
Skifter mellem hovedskærmen og underskærmen i PBP-tilstand.
Main/Sub Sound Change (Ændring
Skifter mellem lyden for hovedskærmen og underskærmen i tilstanden PBP.
af lyd for hovedskærm/underskærm)
13
[PBP]
Settings (Indstillinger) > Input
(Indgang)
Beskrivelse
DANSK
Viser skærmbillederne for to indgangstilstande på én monitor.
Main Input List (Liste
over hovedindgang)
Sub Input List (Liste
over underindgange)
Se tabellen herunder for mulige PBP-kombinationer.
Underskærm (højre)
Input List (Liste over indgang)
PBP-forbindelse
Hovedskærm (venstre)
Justerer skærmens billedformat.
Aspect Ratio (Billedformat)
Full Wide (Fuld bredde) Viser videoen, der passer til PBP-skærmen, uanset videosignalindgangen.
Main Aspect Ratio
(Hovedformatforhold) Original (Oprindelig)
Viser videoen på PBP-skærmen med videoindgangssignalets billedformat.
Sub Aspect Ratio
(Underbilledformat)
Full Wide (Fuld bredde) Viser videoen, der passer til PBP-skærmen, uanset videosignalindgangen.
Original (Oprindelig)
Viser videoen på PBP-skærmen med videoindgangssignalets billedformat.
PBP
Du kan deaktivere funktionen, der viser billeder fra to indgangstilstande samtidigt på én monitor.
Main/Sub Screen Change (Skift af
hovedskærm/underskærm)
Skifter mellem hovedskærmen og underskærmen i PBP-tilstand.
Main/Sub Sound Change (Ændring
Skifter mellem lyden for hovedskærmen og underskærmen i tilstanden PBP.
af lyd for hovedskærm/underskærm)
14
Picture (Billede)
BEMÆRK
•• Picture Mode (Billedtilstand) kan indstilles afhængigt af inputsignalet.
Settings (Indstillinger) > Picture
(Billede)
Picture Mode (Billedetilstand)
Beskrivelse
Custom (Brugerdefineret)
Giver brugeren mulighed for at justere hvert element.
Vivid (Levende)
Øger kontrast, lysstyrke og skarphed til visning af livlige billeder.
HDR Effect (HDR-effekt)
Optimerer skærmen til højt dynamisk område.
Reader (Læser)
Optimerer skærmen til læsning af dokumenter. Du kan gøre skærmen lysere i OSD-menuen.
Cinema (Biograf)
Optimerer skærmen for at forbedre en videos visuelle effekter.
sRGB
Standardfarveområde for RGB for monitor og printer.
DCI-P3
Egnet til visning af digitale videoer.
EBU
Standardfarveområde for TV PAL til udsendelser.
REC709
Standardfarveområde for HDTV til udsendelser.
SMPTE-C
Standardfarveområde for TV NTSC til udsendelser.
Color Weakness (Farvesvaghed)
Denne tilstand er til brugere, der ikke kan skelne mellem rød og grøn. Det gør det muligt for brugere med farvesvaghed nemt at
skelne mellem de to farver.
Calibration 1 (Kalibrering 1)
Justerer til det senest kalibrerede skærmbillede.
Calibration 2 (Kalibrering 2)
Justerer til det forrige kalibrerede skærmbillede.
DANSK
[Billedtilstand på SDR-signal (ikke HDR)]
BEMÆRK
•• Hvis Picture Mode (Billedtilstand) ændres i DP-indgangen (DisplayPort), kan skærmen flimre eller opløsningen på din pc-skærm kan være påvirket.
•• Calibration 2 (Kalibrering 2): Installation af TRUE COLOR PRO aktiverer denne menu.
15
[Billedtilstand på HDR-signal]
Settings (Indstillinger) > Picture
(Billede)
DANSK
Picture Mode (Billedetilstand)
Beskrivelse
Custom (Brugerdefineret)
Giver brugeren mulighed for at justere hvert element.
Vivid (Levende)
Optimerer skærmen til levende HDR-farver.
Standard
Optimerede skærmen til HDR-standard.
Cinema (Biograf)
Optimerer skærmen til HDR-video.
BEMÆRK
•• HDR-indhold vises muligvis ikke korrekt afhængigt af Windows 10 OS-indstillinger. Kontroller indstillingen HDR Til/Fra i Windows.
•• Når HDR-funktionen er slået til, kan tegnenes eller billedets kvalitet være dårlig afhængigt af grafikkortydelse.
•• Mens HDR-funktionen er slået til, kan der opstå skærmflimmer eller knitren, når der skiftes monitorindgang eller tændes/slukkes afhængigt af grafikkortydelse.
16
Settings (Indstillinger) > Picture
(Billede)
Beskrivelse
Brightness (Lysstyrke)
Justerer skærmens kontrast og lysstyrke.
Auto Brightness (Automatisk lysstyrke)
Optimerer lysstyrken automatisk efter lys i omgivelserne.
Sharpness (Skarphed)
Justerer skærmens skarphed.
SUPER RESOLUTION+
High (Høj)
Optimerer skærmen til krystalklare billeder. Bedst til video eller spil i high-definition.
Middle (Mellem)
Optimerer skærmen til komfortabel visning, med billeder på mellemniveau mellem de lave og høje
tilstande. Bedst til UCC- eller SD-videoer.
Low (Lav)
Optimerer skærmen til jævne og naturtro billeder. Bedst til stillbilleder eller billeder med lidt bevægelse.
Off (Fra)
Vises i den mest almindelige indstilling. Deaktiverer SUPER RESOLUTION+.
DANSK
Contrast (Kontrast)
BEMÆRK
Picture Adjust (Billedjustering)
•• Da dette er en funktion til at øge skarpheden af billeder med lav opløsning, anbefales det ikke at anvende funktionen til normal
tekst eller skrivebordsikoner. I modsat fald kan det medføre unødvendig høj skarphed.
Black Level (Sort niveau)
DFC
Indstiller forskydningsniveauet
•• Forskydning: som en reference til et videosignal er dette den mørkeste farve, som monitoren kan vise.
High (Høj)
Bibeholder skærmens aktuelle kontrastforhold.
Low (Lav)
Sænker de sorte niveauer og hæver de hvide niveauer fra det aktuelle kontrastformat på skærmen.
Justerer lysstyrken automatisk i forhold til skærmbilledet.
Tilpasser billedets ensartethed.
Uniformity (Ensartethed)
BEMÆRK
•• Menuen Uniformity (Ensartethed) er kun aktiveret i tilstanden Custom (Brugerdefineret) og sRGB.
Aktivering af Uniformity (Ensartethed) kan reducere billedets overordnede lysstyrke.
17
Settings (Indstillinger) > Picture
(Billede)
Beskrivelse
DANSK
Gamma
Mode 1 (Tilstand 1),
Jo højere gammaværdi, jo mørkere bliver billedet. Ligeledes, jo lavere gammaværdi, desto lysere bliver
Mode 2 (Tilstand 2),
billedet.
Mode 3 (Tilstand 3)
Mode 4 (Tilstand 4) Hvis du ikke har behov for at justere gamma-indstillingerne, skal du vælge Mode 4 (Tilstand 4).
Indstil din egen farvetemperatur.
Color Temp (Farvetemperatur)
Color Adjust (Farvejustering)
Red (Rød)/Green (Grøn)/Blue (Blå)
Custom
(Brugerdefineret)
Brugeren kan lave brugerdefinerede justeringer af farverne til rød, grøn eller blå.
6500K
Indstiller skærmfarven til en rødlig tone.
7500K
Indstiller skærmfarven til en mellemting mellem en rød og en blå tone.
9300K
Indstiller skærmfarven til en blålig tone.
Manual (Manuelt)
Tilpasser farvetemperaturen i trin på 500K ad gangen.
(Bemærk, at 9300K understøttes i stedet for 9500K.)
Du kan tilpasse billedfarven ved hjælp af de røde, grønne og blå farver.
Opfylder brugerkravene til farver ved at justere farvetonen og mætningen for de seks farver (rød, grøn, blå, cyan, magenta og gul)
og gemmer indstillingerne.
Six Color (Seks farver)
Hue (Farvetone)
Justerer skærmfarvernes tone.
Saturation
(Farvemætning)
Justerer skærmfarvernes mætning. Jo lavere værdien er, jo mindre mættede og lyse bliver farverne. Jo
højere værdien er, jo mere mættede og mørke bliver farverne.
Angiver en reaktionstid for viste billeder baseret på skærmens hastighed. Det anbefales at bruge Fast (Hurtig) til et normalt miljø.
Det anbefales at bruge Faster (Hurtigere) til et billede i hurtig bevægelse. Indstilling til Faster (Hurtigere) kan forårsage fastfrysning af billede.
Response Time (Reaktionstid)
Picture Reset (Nulstil billede)
18
Faster (Hurtigere)
Indstiller reaktionstiden til Faster (Hurtigere).
Fast (Hurtig)
Indstiller reaktionstiden til Fast (Hurtig).
Normal
Indstiller reaktionstiden til Normal.
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen.
Do you want to reset your picture settings?
(Vil du nulstille billedindstillingerne?)
No (Nej)
Annuller valget.
Yes (Ja)
Nulstiller til standardindstillingerne.
General (Generelt)
Settings (Indstillinger) > General
(Generelt)
Indstiller menuskærmbilledet til det ønskede sprog.
Spar på energien ved hjælp af kompensationsalgoritmen for lysstyrke.
SMART ENERGY SAVING
High (Høj)
Sparer på energien ved hjælp af funktionen SMART ENERGY SAVING med høj ydeevne.
Low (Lav)
Sparer på energien ved hjælp af funktionen SMART ENERGY SAVING med lav ydeevne.
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen.
DANSK
Language (Sprog)
Beskrivelse
BEMÆRK
•• Værdien af energisparedata kan variere afhængigt af panel og panelleverandører.
•• Hvis den valgte indstilling af SMART ENERGY SAVING er High (Høj) eller Low (Lav), bliver monitorens lysstyrke højere eller lavere afhængigt af kilden.
Slår strømindikatoren nederst på monitoren til eller fra.
BEMÆRK
Power LED (Strømindikator)
•• Når strømindikatorfunktionen er slået til, fungerer den på følgende måde:
-- Tilstanden Til: Hvid
-- Dvaletilstand: Hvid blinkende
-- Tilstanden fra: Fra
Automatic Standby (Automatisk
standby)
Funktion, der automatisk slukker for monitoren, når der ikke er bevægelse på skærmen i en periode. Du kan angive en timer for funktionen til automatisk slukning.
(Off (Fra), 4 H (4 t), 6 H (6 t) og 8 H (8 t))
DisplayPort Version (DisplayPortversion)
Indstil DisplayPort Version (DisplayPort-version) til samme version som den tilsluttede eksterne enhed. (1.4, 1.2, og 1.1)
Indstil til 1.4 for at bruge HDR-funktion.
19
Settings (Indstillinger) > General
(Generelt)
Beskrivelse
Hvis den tilsluttede enhed understøtter Deep Color (Dyb farve), vises skarpere billeder.
DANSK
4 K @ 60 Hz Understøttet format (HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD Dyb farve): Til)
Opløsning
Farvedybde/Chroma-sampling
Billedhastighed (Hz)
8 bit
10 bit
YCbCr 4:2:0
HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI
ULTRA HD Dyb farve)
3840 x 2160
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB
-
BEMÆRK
•• Slå denne funktion "Til" for at bruge HDMI ULTRA HD Dyb farve.
•• Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter Deep Color (Dyb farve), fungerer skærmen eller lyden muligvis ikke korrekt. Indstil i dette tilfælde funktionen til Fra.
•• Funktionen HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD Dyb farve) kan indstilles individuelt for hver HDMI-port.
Maksimerer kontrasten ved at gøre skærmens lyse områder lysere og de mørke områder mørkere.
BEMÆRK
Local Dimming (Lokal dæmpning)
Buzzer (Brummer)
20
•• Hvis denne indstilling slås Off (Fra), kan det øge energiforbruget.
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen.
On (Til)
Aktiverer Local Dimming (Lokal dæmpning).
Auto (Automatisk)
Justerer kontrasten automatisk i henhold til skærmen for højt dynamisk område.
Med denne funktion kan du indstille den lyd, der genereres fra Brummer, når skærmen tændes.
Settings (Indstillinger) > General
(Generelt)
OSD Lock (OSD-lås)
Beskrivelse
Denne funktion deaktiverer konfigurationen og justeringen af menuer.
USB Upstream
USB-C
USB Upstream fungerer via ThunderboltTM 3 ( )-port.
USB-B
USB Upstream fungerer via USB UP port.
Information (Oplysninger)
Følgende visningsoplysninger vises: Serial Number (Serienummer), Total Power On Time (Samlet tændt-tid), Resolution (Opløsning).
Reset to Initial Settings (Nulstil til
oprindelige indstillinger)
Do you want to reset your settings? (Vil No (Nej)
du nulstille indstillingerne?)
Yes (Ja)
DANSK
Vælg den USB Upstream-kabeltilslutningsport, der skal bruge monitorens USB Hub.
Annuller valget.
Nulstiller til standardindstillingerne.
21
FEJLFINDING
Der vises ingenting på skærmen.
DANSK
Er strømledningen til monitoren tilsluttet?
•• Kontroller, at strømledningen er korrekt sluttet til stikkontakten.
Er strømindikatoren slået til?
•• Kontroller tilslutningen af strømkablet, og tryk på tænd/sluk-knappen.
Er strømmen slået til, og lyser strømindikatoren hvidt?
•• Kontroller, at den tilsluttede indgang er aktiveret (Settings (Indstillinger) > Input (Indgang)).
Vises meddelelsen No Signal (Intet signal), eller bliver
skærmen ikke vist?
•• Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og monitoren mangler eller er frakoblet. Kontroller kablet, og tilslut det igen.
•• Indstil som herunder, hvis skærmen ikke bliver vist efter tilslutning af signalkablet igen.
-- HDMI-input: Indstil HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD Dyb farve) til Fra i monitorens General (Generelt)-indstillinger.
-- DisplayPort-input: Indstil DisplayPort Version (DisplayPort-version) i monitorens General (Generelt)-indstillinger til samme version som den
tilsluttede eksterne enhed.
Vises meddelelsen Out of Range (Uden for
rækkevidde)?
•• Dette opstår, når signalerne fra pc'en (grafikkortet) er uden for monitorens vandrette og lodrette frekvensområde. Se afsnittet Produktspecifikationer i
denne brugervejledning for at indstille den rigtige frekvens.
Understøtter den tilsluttede pc ThunderboltTM 3 ( ) når
Thunderbolt-kablet bruges?
•• Brug USB-C-kablet (sælges separat) til pc'er, der kun understøtter USB-C-udgangen.
•• Kontakt pc'ens producent for at finde ud af, om pc'en understøtter ThunderboltTM 3 ( ).
Skærmvisning er ustabil og rystende. / Billeder, der vises på monitoren, efterlader skyggespor.
22
Har du valgt den rigtige opløsning?
•• Hvis den valgte opløsning er HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), flimrer skærmen muligvis. Skift til en opløsning på 1080p eller den anbefalede opløsning.
•• Hvis du undlader at indstille grafikkortet til den anbefalede (optimale) opløsning, kan det resultere i sløret tekst, en nedtonet skærm, et afkortet
visningsområde eller forskydning af visningen.
•• Indstillingsmetoderne kan variere afhængigt af computeren eller operativsystemet, og nogle opløsninger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af
grafikkortets ydeevne. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte producenten af computeren eller grafikkortet for at få hjælp.
Opstår der fastfrysning af billedet, selv når monitoren
er slået fra?
•• Visning af et stillbillede i længere tid kan forårsage skader på skærmen, hvilket resulterer i fastbrænding af billedet.
•• Brug en pauseskærm for at forlænge monitorens levetid.
Er der pletter på skærmen?
•• Når du bruger monitoren, vises muligvis pixelerede pletter (rød, grøn, blå, hvid eller sort) på skærmen. Dette er normalt for en LCD-skærm. Det er ikke en
fejl og har heller ikke relation til monitorens ydeevne.
Nogle funktioner er deaktiveret.
Er der nogle funktioner, der ikke er tilgængelige, når du
trykker på knappen Menu?
•• OSD er låst. Deaktiver OSD Lock (OSD-lås) i General (generelt).
Har du installeret skærmdriveren?
•• Du skal installere skærmdriveren fra skærmdriver-cd'en (eller disketten), der følger med skærmen. Du kan også downloade driveren fra vores websted:
http://www.lg.com.
•• Husk at kontrollere, om grafikkortet understøtter Plug and Play-funktionen.
DANSK
Vises meddelelsen "Ikke genkendt monitor, Plug and Play (VESA DDC)-monitor blev fundet"?
Der kommer ingen lyd fra hovedtelefonporten.
Vises billeder uden lyd?
•• Sørg for at forbindelserne til hovedtelefonporten oprettes korrekt.
•• Prøv at forøge lydstyrken med joysticket.
•• Indstil lydudgangen fra pc'en til monitoren, du bruger. (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
4K/5K-opløsning er ikke tilgængelig.
Har du kontrolleret kabelforbindelsen?
•• Kontroller, om kablet er korrekt tilsluttet.
•• Det anbefales at bruge det tilbehør, der blev leveret sammen med produktet.
Er opløsningen og opdateringshastigheden indstillet
korrekt?
•• Indstil opløsningen og opdateringshastigheden i indstillingerne for pc'ens skærmopløsning eller i afspillerens indstillingsmenu.
Understøtter den tilsluttede eksterne enhed 4K/5Kopløsning?
•• Den er kun tilgængelig på enheder, der understøtter 4K/5K-opløsning.
•• Kontroller, om den tilsluttede eksterne enhed understøtter 4K/5K-opløsning.
Er funktionen HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI
ULTRA HD Dyb farve) aktiveret? (I tilfælde af 4K)
•• Gå til funktionen Settings (Indstillinger) > General (Generelt) > HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD Dyb farve) for at aktivere
funktionen.
Har du indstillet DisplayPort Version (DisplayPortversion) til 1.4? (I tilfælde af 5K)
•• Gå til Settings (Indstillinger) > General (Generelt) > DisplayPort Version (DisplayPort-version) for at indstille versionen til 1.4.
23
PRODUKTSPECIFIKATION
Farvedybde
8-bit- / 10-bit farver understøttes.
DANSK
HDMI
Opløsning
USB-C
ThunderboltTM 3 ( ) / DP
Strømkilder
Miljøforhold
Maksimal opløsning
3840 x 2160 @ 60 Hz
Anbefalet opløsning
3440 x 1440 @ 60 Hz
Maksimal opløsning
5120 x 2160 @ 60 Hz
Anbefalet opløsning
3440 x 1440 @ 60 Hz
Maksimal opløsning
5120 x 2160 @ 60 Hz
Anbefalet opløsning
5120 x 2160 @ 60 Hz
Nominel effekt
AC 100 ~ 240 V, 50-60 Hz, 2,3 A
Strømforbrug
Driftstilstand: 80 W (Typisk)*
Dvaletilstand: ≤ 1,2 W
Tilstanden fra: ≤ 0,3 W
Driftsforhold
Temperatur
0 °C til 40 °C
Luftfugtighed
Mindre end 80 %
Temperatur
-20 °C til 60 °C
Luftfugtighed
Mindre end 85 %
Opbevaringsforhold
Monitorstørrelse (bredde x højde x dybde)
Mål
Vægt (uden emballage)
Med sokkel
816,9 x 559,0 x 234,3 (mm)
Uden sokkel
816,9 x 359,8 x 57,1 (mm)
Med sokkel
9,0 kg
Uden sokkel
7,7 kg
Specifikationer kan ændres uden varsel.
* Driftstilstanden for Strømforbrug måles med LGE-teststandard. (Helt hvidt mønster, Maksimal opløsning)
* Niveauet for Strømforbrug kan være forskellig alt efter indstillinger for driftsforhold og skærmindstillinger.
24
Fabriksunderstøttet tilstand (Forudindstillet tilstand, PC)
HDMI
Vandret frekvens (kHz)
Lodret frekvens (Hz)
Polaritet (H/V)
Bemærkninger
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60,0
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 2160
133,31
59,99
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1920 x 1080
67,50
60
+/+
2560 x 2160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2560 x 2160
67,50
30
+/+
PBP (5:5)
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
3840 x 2160
67,50
30
+/-
3840 x 2160
135
60
+/+
DANSK
Forudindstillet tilstand
PBP (5:9)
HDMI foretrukket tidsindstilling
25
USB-C / ThunderboltTM 3 ( ) / DP
DANSK
26
Forudindstillet tilstand
Vandret frekvens (kHz)
Lodret frekvens (Hz)
Polaritet (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60,0
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
Bemærkninger
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 2160
133,31
59,99
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1920 x 1080
67,50
60
+/+
2560 x 2160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2560 x 2160
67,5
30
+/-
PBP (5:5)
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
3840 x 2160
66,66
30
+/-
3840 x 2160
133,31
60
+/-
5120 x 2160
65,664
30
+/-
5120 x 2160
133,187
60
+/-
PBP (5:9)
USB-C foretrukket tidsindstilling
ThunderboltTM 3 ( ) / DP foretrukket tidsindstilling
HDMI-tidsindstilling (Video)
Vandret frekvens (kHz)
Lodret frekvens (Hz)
480p
31,5
60
720p
45
60
1080p
67,5
60
2160p
135
60
DANSK
Forudindstillet tilstand
27
Denne enhed kan anvendes i alle regioner. Læs brugervejledningen (CD) omhyggeligt, og opbevar den til senere brug.
Bemærk, at etiketten, der sidder på produktet, indeholder oplysninger til teknisk support.
Model
Serienummer
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising