LG | 34WL500-B | Owner's Manual | LG 34WL500-B Instruktionsbogen

LG 34WL500-B Instruktionsbogen
Brugervejledning
LED LCD-MONITOR
(LED-monitor*)
* LG LED-monitor anvender LCD-skærm med LED-baggrundslys.
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af enheden, og
behold den til evt. senere brug.
29WL500
34WL500
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Indholdsfortegnelse
LICENS
Hver model har forskellige licenser. Besøg www.lg.com for at få mere at vide om licensen.
DANSK
LICENS......................................................... 2
OPLYSNINGER OM OPEN SOURCESOFTWAREMEDDELELSE............................. 3
SAMLING OG KLARGØRING......................... 3
BRUG AF MONITOREN................................. 8
BRUGERINDSTILLINGER.............................. 9
FEJLFINDING............................................. 19
PRODUKTSPECIFIKATION.......................... 21
2
Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface
og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.
OPLYSNINGER OM OPEN SOURCE-SOFTWAREMEDDELELSE
SAMLING OG KLARGØRING
DANSK
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på http://
opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om
ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker
omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition).
Send en forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for
alle, der har modtaget disse oplysninger.
Bemærk
•• Komponenterne kan se anderledes ud, end dem, der vises her.
•• Alle produktoplysninger og specifikationer i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at
forbedre produktets ydeevne.
•• Hvis du vil købe valgfrit tilbehør, kan du besøge en elektronikbutik, foretage onlinekøb eller kontakte
forhandleren, hvor du købte produktet.
•• Det medfølgende strømkabel kan variere fra region til region.
Understøttede drivere og software
Du kan downloade og installere den nyeste version fra LGEs hjemmeside (www.lg.com).
Drivere og software
Installeringsprioritet
Monitor Driver
Anbefalet
OnScreen Control
Anbefalet
Dual Controller
Valgfrit
FORSIGTIG
•• Brug altid originale LG-komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
•• Tings- eller personskade som følge af brug af uautoriserede komponenter dækkes ikke af garantien.
•• Det anbefales at bruge de medfølgende komponenter.
•• Hvis du anvender generiske kabler, der ikke er certificerede af LG, vises der muligvis ikke noget på skærmen,
eller der kan forekomme billedstøj.
•• Illustrationerne i dette dokument er vejledende, så de ser muligvis anderledes ud end det faktiske produkt.
•• Udsæt ikke skruedelene for fremmedlegemer (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. (Det kan
beskadige produktet.)
•• Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på
denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
•• Bær ikke monitoren på hovedet ved blot at holde fast i sokkelfoden. Dette kan få monitoren til at falde af og
resultere i personkvæstelser.
•• Undgå at berøre monitoren, når du løfter eller flytter den. Kraften, som monitoren udsættes for, kan beskadige
den.
3
Beskrivelse af produkt og knapper
Flytning og løft af monitoren
DANSK
Når du flytter eller løfter monitoren, skal du følge disse instruktioner for at undgå, at monitoren bliver ridset eller
beskadiget samt for at sørge for sikker transport uanset monitorens form eller størrelse.
•• Placer monitoren i kassen eller pakningsmaterialet, som den blev leveret i, før du forsøger at flytte den.
•• Før du flytter eller løfter monitoren, skal du frakoble strømkablet og alle andre kabler.
•• Hold godt fast i bunden og på siden af monitorrammen. Hold ikke i selve panelet.
•• Når du holder monitoren, skal skærmen vende væk fra dig for at forhindre, at den bliver ridset.
•• Ved transport af monitoren skal du undlade at udsætte den for stød eller overdrevne vibrationer.
•• Når monitoren flyttes, skal den holdes opret og aldrig drejes om på siden eller vippes.
Sådan bruges joystick-knappen
Du kan nemt betjene monitorens funktioner ved at trykke på joystick-knappen eller bevæge den til venstre/højre/
op/ned med fingeren.
29WL500
Grundlæggende funktioner
/
Tænd
Tryk én gang på joystick-knappen med fingeren
for at tænde for monitoren.
Sluk
Tryk på joystick-knappen én gang mere i 5
sekunder, og hold den nede med fingeren for at
slukke monitoren.
Lydstyrkekontrol
Du kan justere lydstyrken ved at bevæge
joystick-knappen til venstre eller højre.
Bemærk
•• Joystick-knappen er placeret i bunden af monitoren.
4
34WL500
FORSIGTIG
•• Undgå så vidt muligt at berøre monitorskærmen.
-- Dette kan medføre beskadigelse af skærmen eller nogle af de pixel, der bruges til at skabe billeder.
•• Hvis du bruger monitorpanelet uden sokkelfoden, kan joysticket muligvis få monitoren til at blive ustabil
og falde ned, hvilket kan resultere i skader på monitoren eller personskader. Yderligere kan det forårsage
fejlfunktionalitet i joysticket.
Installation på et bord
Justering af vinklen
•• Løft monitoren, og placer den på bordet i en oprejst position. Placer den mindst 100 mm væk fra væggen for at
sikre tilstrækkelig ventilation.
1 Anbring monitoren, som er monteret på sokkelfoden, i oprejst position.
2 Juster skærmens vinkel.
Skærmens vinkel kan justeres fremad eller bagud fra -5° til 15°, så du får en behagelig visning.
100 mm
100 mm
100 mm
•• For at undgå skader på fingre, når du justerer skærmen, bør du ikke holde på den nederste del af monitorens
ramme, som illustreret nedenfor.
•• Pas på ikke af røre ved eller trykke på skærmområdet, når du justerer monitorens vinkel.
DANSK
ADVARSEL
100 mm
29WL500
34WL500
FORSIGTIG
•• Tag strømkablet ud, inden du flytter eller monterer monitoren. Der er risiko for elektrisk stød.
•• Sørg for at benytte den strømledning, der medfølger til produktpakken, og slutte den til en jordet stikkontakt.
•• Hvis du skal bruge en ny strømledning, bedes du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste detailbutik.
5
DANSK
Brug af Kensington-låsen
Montering af vægmonteringsbeslaget
Stikket til Kensington-sikkerhedssystemet er placeret i bunden af monitoren.
Du kan finde flere oplysninger om installation og brug i brugervejledningen til Kensington-låsen eller på
webstedet http://www.kensington.com.
Fastgør monitoren til et bord ved hjælp af kablet til Kensington-sikkerhedssystemet.
Monitoren opfylder specifikationerne for vægmonteringsbeslaget eller andre kompatible enheder.
Bemærk
•• Vægmonteringsbeslaget sælges separat.
•• Yderligere oplysninger om montering findes i monteringsvejledningen til vægmonteringsbeslaget.
•• Pas på, at du ikke anvender for meget kraft, når du monterer vægmonteringsbeslaget, da det kan beskadige
skærmen.
•• Fjern soklen inden installation af monitoren på et vægbeslag ved at udføre sokkelmonteringen i omvendt
rækkefølge.
Montering på væggen
Monter skærmen mindst 100 mm fra væggen med en afstand på 100 mm på hver side af skærmen for at sikre
tilstrækkelig ventilation. Detaljerede monteringsanvisninger kan fås i din lokale detailbutik. Der henvises i øvrigt
til vejledningen for montering og opsætning af et vægmonteringsbeslag, der kan vippes.
Bemærk
100 mm
•• Kensington-sikkerhedssystemet er valgfrit. Du kan købe valgfrit tilbehør hos de fleste elektronikforhandlere.
100 mm
100 mm
100 mm
6
Ved montering af monitoren på en væg skal du fastgøre et vægmonteringsbeslag (valgfrit) på bagsiden af
monitoren.
Sørg for, at vægmonteringsbeslaget er sikkert fastgjort til monitoren og væggen.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
DANSK
Vægmontering (mm)
Standardskrue
Antal skruer
Vægmonteringsplade (valgfri)
FORSIGTIG
•• Træk strømkablet ud, før du flytter eller monterer monitoren for at undgå stød.
•• Montering af monitoren til loftet eller på en skrå væg kan resultere i, at monitoren falder ned, hvilket kan føre
til personskade. Brug et godkendt LG-vægmonteringsbeslag, og kontakt den lokale forhandler eller kvalificeret
servicepersonale.
•• Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på
denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
•• Brug vægmonteringsbeslaget og skruerne i henhold til VESA-standarden. Skade som følge af brug eller
misbrug af ikke-relevante komponenter er ikke dækket af produktgarantien.
•• Når der måles fra bag på skærmen, skal hver enkelt monteret skrue have en længde på 8 mm eller mindre.
Bemærk
•• En skrue, der ikke overholder VESA-standarden, kan beskadige produktet og medføre, at monitoren falder ned.
LG Electronics er ikke ansvarlige for ulykker, der forårsages af brug af skruer, der ikke er standard.
•• Vægmonteringssættet omfatter monteringsvejledningen og alle nødvendige dele.
•• Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Du kan få valgfrit tilbehør hos din lokale forhandler.
•• Længden på skruen kan være forskellig for hvert vægmonteringsbeslag. Hvis du bruger skruer, der er længere
end standardlængden, kan det beskadige den indvendige del af produktet.
•• Du kan få yderligere oplysninger i vejledningen, der fulgte med vægmonteringsbeslaget.
7
BRUG AF MONITOREN
Tilslutning til AV-enheder
•• Illustrationerne i denne vejledning kan afvige fra det faktiske produkt.
Tryk på joystick-knappen, gå til [Settings] [Input], og vælg derefter den ønskede indgang.
HDMI-tilslutning
DANSK
FORSIGTIG
•• Tryk ikke på skærmen i længere tid. Dette kan forårsage billedforvrængning.
•• Vis ikke et stillbillede på skærmen i længere tid. Dette kan forårsage fastbrænding af billedet. Brug en pcpauseskærm, hvis dette er muligt.
•• Når du tilslutter strømledningen til stikkontakten, skal du bruge en jordet (3 udtag) strømskinne eller en jordet
stikkontakt.
•• Monitoren kan flimre, når den tændes i et område med lav temperatur. Dette er normalt.
•• Nogle gange vises røde, grønne og blå prikker på skærmen. Dette er normalt.
Tilslutning til en pc
Bemærk
•• Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
•• Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises
skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
•• Anbefalede HDMI-kabeltyper
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel med Ethernet
Tilslutning af eksterne enheder
•• Monitoren understøtter funktionen *Plug and Play.
Tilslutning af hovedtelefoner
* Plug and Play: En funktion, der giver dig mulighed for at tilføje en enhed til computeren uden at skulle
konfigurere noget igen eller installere manuelle drivere.
Slut eksterne enheder til monitoren via porten til hovedtelefonen.
HDMI-tilslutning
•• Eksterne enheder sælges separat.
•• Afhængig af pc'ens og den eksterne enheds lydindstillinger kan hovedtelefon- og højttalerfunktionerne være
begrænsede.
•• Hvis du bruger hovedtelefoner med vinklet stik, kan det give problemer med at tilslutte en anden ekstern
enhed til monitoren. Derfor anbefales det at bruge hovedtelefoner med lige stik.
Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en til monitoren.
FORSIGTIG
•• Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
•• Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises
skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
•• Anbefalede HDMI-kabeltyper
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
-- Højhastigheds HDMI®/TM-kabel med Ethernet
8
HDMI overfører digitale video- og lydsignaler fra din AV-enhed til monitoren.
Bemærk
Vinklet
Lige
(Anbefalet)
BRUGERINDSTILLINGER
Bemærk
DANSK
•• Din monitors OSD (On Screen Display) kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.
Aktivering af hovedmenuen
1 Tryk på joystick-knappen i bunden af monitoren.
2 Flyt joysticket op/ned og til venstre/højre for at angive indstillingerne.
3 Tryk én gang til på joystick-knappen for at forlade hovedmenuen.
Joystick-knap
Knap
Menustatus
Beskrivelse
Hovedmenu deaktiveret
Aktiverer hovedmenuen.
Hovedmenu aktiveret
Afslutter hovedmenuen.
(Hold knappen nede i mere end 5 sekunder for at slukke for monitoren. Du kan når som helst slukke for monitoren på denne måde, også når OSD'en er slået fra).
Hovedmenu deaktiveret
Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
Hovedmenu aktiveret
Åbner [Input]-funktionerne.
Hovedmenu deaktiveret
Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
Hovedmenu aktiveret
Åbner [Settings]-funktionen.
Hovedmenu deaktiveret
Viser oplysninger om den aktuelle indgang.
Hovedmenu aktiveret
Slukker for monitoren.
Hovedmenu deaktiveret
Viser oplysninger om den aktuelle indgang.
Hovedmenu aktiveret
Åbner funktionen [Picture Mode].
9
Hovedmenuens funktioner
Hovedmenu
DANSK
Power Off
Input
Exit
Settings
Picture Mode
Beskrivelse
[Input]
Angiver indgangstilstand.
[Power Off]
Slukker for monitoren.
[Settings]
Konfigurerer skærmindstillingerne.
[Picture Mode]
Indstiller billedtilstanden.
[Exit]
Afslutter hovedmenuen.
Brugerindstillinger
Menuindstillinger
1
2
3
4
For at få vist menuen indstillinger skal du trykke på joystickknappen i bunden af skærmen og så åbne [Settings].
Konfigurer indstillingerne ved at bevæge joysticket op/ned/ eller til venstre/højre.
For at vende tilbage til de øverste indstillinger eller se øvrige elementer i Indstillinger skal du flytte joysticken til
Hvis du ønsker at afslutte menuen indstillinger, skal du flytte joysticken til , indtil du har forladt menuen.
[Quick Settings]
[Input]
[Picture]
[General]
FORSIGTIG
•• Din monitors skærmdialog (OSD – On Screen Display) kan være forskellig fra den, der vises i brugervejledningen.
10
eller trykke på ( ).
Alle muligheder beskrives nedenfor.
[Settings] > [Quick Settings]
[Brightness]
[Volume]
Justerer skærmens kontrast og lysstyrke.
DANSK
[Contrast]
Beskrivelse
Justerer lydstyrkeniveauet.
Bemærk
•• Du kan justere [Mute]/[Unmute] ved at flytte joystick-knappen til i menuen [Volume].
[Color Temp]
[Custom]
Brugeren kan selv justere rød, grøn eller blå.
[Warm]
Indstiller skærmfarven til en rødlig nuance.
[Medium]
Indstiller skærmfarven til mellem en rød og blå nuance.
[Cool]
Indstiller skærmfarven til en blålig nuance.
[Settings] > [Input]
Beskrivelse
[Input List]
Vælger den aktuelle indgangstilstand.
[Aspect Ratio]
Justerer skærmens billedformat.
[Full Wide]
Viser videoen i bredformat uden hensyn til videoindgangssignal.
[Original]
Viser en video i overensstemmelse med indgangsvideosignalets formatforhold.
[Cinema 1]
Forstørrer skærmen med et højde-bredde-forhold på 21:9 (ved 1080P).
[Cinema 2]
Forstørrer skærmen med et højde-bredde-forhold på 21:9 inkl. det sorte område til undertekster i bunden (ved 1080P).
Bemærk
•• Der er ingen indstillinger for [Cinema 1] og [Cinema 2] i tilstanden [FreeSync]. (Gå til [Picture] → [Game Adjust] → [FreeSync] for at indstille [FreeSync] til [On] eller [Off])
11
[Billedtilstand på SDR-signal (ikke HDR)]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Beskrivelse
DANSK
[Custom]
Giver brugeren mulighed for at justere alle elementer. Hovedmenuens farvetilstand kan justeres.
[Vivid]
Øger kontrast, lysstyrke og skarphed til visning af livlige billeder.
[HDR Effect]
Optimerer skærmen til det høje dynamiske område.
[Reader]
Optimerer skærmen til visning af dokumenter. Du kan gøre skærmen lysere i menuen indstillinger.
[Cinema]
Optimerer skærmen til videoer.
[FPS]
Denne tilstand er optimeret til FPS-spil.
[RTS]
Denne tilstand er optimeret til RTS-spil.
[Color Weakness]
Tilstanden er for brugere, som ikke kan skelne mellem rød og grøn. Den gør det nemt for brugere med farvesvaghed at skelne mellem de to farver.
Bemærk
•• Hvis billedtilstanden ændres, kan skærmen blinke, eller opløsningen på din PC-skærm kan blive påvirket.
12
[Billedtilstand på HDR-signal]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Beskrivelse
Giver brugeren mulighed for at justere hvert element.
[Vivid]
Optimerer skærmen til levende HDR-farver.
[Standard]
Optimerede skærmen til HDR-standard.
[Cinema]
Optimerer skærmen til HDR-video.
[FPS]
Denne tilstand er optimeret til FPS-spil.Den er velegnet til meget mørke FPS-spil.
[RTS]
Denne tilstand er optimeret til RTS-spil.
DANSK
[Custom]
Bemærk
•• HDR-indhold vises muligvis ikke korrekt afhængigt af Windows 10 OS-indstillinger. Kontroller indstillingen HDR Til/Fra i Windows.
•• Når HDR-funktionen er slået til, kan tegnenes eller billedets kvalitet være dårlig afhængigt af grafikkortydelse.
•• Mens HDR-funktionen er slået til, kan der opstå skærmflimmer eller knitren, når der skiftes monitorindgang eller tændes/slukkes afhængigt af grafikkortydelse.
13
[Settings] > [Picture]
[Picture Adjust]
Beskrivelse
DANSK
[Brightness]
Justerer skærmens lysstyrke.
[Contrast]
Justerer kontrasten på skærmen.
[Sharpness]
Justerer skærmens skarphed.
[SUPER RESOLUTION+]
[High]
Optimeret billedkvalitet vises, når en bruger ønsker krystalklare billeder. Det er effektivt til videoer eller spil af høj kvalitet.
[Middle]
Den optimerede billedkvalitet vises, når en bruger ønsker billeder mellem lav og høj tilstand for komfortabel visning. Det er effektivt til UCCeller SD-videoer.
[Low]
Den optimerede billedkvalitet vises, når en bruger ønsker glatte og naturlige billeder. Det er effektivt til slowmotionbilleder eller stillbilleder.
[Off]
Vælg denne indstilling til normal visning. SUPER RESOLUTION+ er deaktiveret i denne tilstand.
Bemærk
•• Fordi funktionen øger skarpheden i billeder i lav opløsning, anbefales det ikke at bruge funktionen til normal tekst eller til skrivebordsikoner. Det kan resultere i
unødvendig høj skarphed.
[Black Level]
[DFC]
14
Indstiller forskydningsniveauet (kun til HDMI).
•• Forskydning: som en reference til et videosignal er dette den mørkeste farve, som monitoren kan vise.
[High]
Bibeholder skærmens aktuelle kontrastforhold.
[Low]
Sænker de sorte niveauer og hæver de hvide niveauer fra det aktuelle kontrastformat på skærmen.
[On]
Justerer automatisk lysstyrken i henhold til skærmen.
[Off]
Deaktiverer funktionen DFC.
[Settings] > [Picture]
[Game Adjust]
Beskrivelse
[Response Time]
[Faster]
Indstiller svartiden til Faster.
[Fast]
Indstiller svartiden til Fast.
[Normal]
Indstiller svartiden til Normal.
[Off]
Funktionen til forbedring af svartiden bruges ikke.
DANSK
[FreeSync]
Indstiller en svartid for viste billeder baseret på skærmens hastighed.
Det anbefales, at du i et normalt miljø bruger [Fast]. Det anbefales, at du til billeder i hurtig bevægelse bruger [Faster].
Indstilling til [Faster] kan forårsage billedfrysning.
Giver ubrudte og naturlige billeder ved synkronisering af inputsignalets lodrette frekvens med den lodrette frekvens i udgangssignalet.
FORSIGTIG
•• Understøttede grænseflader: HDMI.
•• Understøttede grafikkort: Der kræves et grafikkort, der understøtter AMD’s FreeSync.
•• Understøttet version: Sørg for at opdatere driveren til grafikkortet til seneste version.
•• Gå til AMD’s websted http://www.amd.com/FreeSync for flere oplysninger og krav.
[On]
Funktionen [FreeSync] er aktiveret.
[Off]
Funktionen [FreeSync] er deaktiveret.
[Black Stabilizer]
Du kan kontrollerer den sorte kontrast for at skabe bedre synsvidde i mørke scener.
Forøgelse af værdien [Black Stabilizer] gør områderne med lav gråværdi på skærmen lysere. (Du kan nemt skelne objekter fra hinanden på mørke spilskærme.)
Reducering af værdien [Black Stabilizer] gør områderne med lav gråværdi på skærmen mørkere, og den dynamiske kontrast på skærmen øges.
[Cross Hair]
Digitalt sigtekorn er et mærke i midten af skærmen til First Person Shooter-spil (FPS). Brugere kan vælge det [Cross Hair], der passer til spillet, ud af fire forskellige [Cross
Hair].
•• Når skærmen er slukket eller går i energibesparelsestilstand, sættes funktionen digitalt sigtekorn automatisk til [Off].
15
[Settings] > [Picture]
[Color Adjust]
[Gamma]
DANSK
[Color Temp]
[Picture Reset]
16
Beskrivelse
[Mode 1], [Mode 2],
[Mode 3]
Jo højere gammaværdi, jo mørkere bliver billedet. På tilsvarende måde bliver billedet lysere med en lavere gammaværdi.
[Mode 4]
Hvis du ikke behøver at justere gamma-indstillinger, kan du vælge [Mode 4].
[Custom]
Brugeren kan selv justere rød, grøn eller blå.
[Warm]
Indstiller skærmfarven til en rødlig nuance.
[Medium]
Indstiller skærmfarven til mellem en rød og blå nuance.
[Cool]
Indstiller skærmfarven til en blålig nuance.
[Red], [Green], [Blue]
Du kan tilpasse billedfarven med farverne [Red], [Green] og [Blue].
[Six Color]
Opfylder brugerkravene til farver ved at justere farvetonen og mætningen for de seks farver (rød, grøn, blå, cyan, magenta og gul) og gemmer indstillingerne.
[Hue]
Justerer skærmfarvernes tone.
[Saturation]
Justerer skærmfarvernes mætning. Jo lavere værdien er, jo mindre mættede og lyse bliver farverne. Jo højere værdien er, jo mere mættede og
mørke bliver farverne.
[Do you want to reset your picture settings?]
[Yes]
Nulstiller til standardindstillingerne.
[No]
Annuller valget.
[Settings] > [General]
Beskrivelse
Indstiller menuskærmbilledet til det ønskede sprog.
[SMART ENERGY SAVING]
[High]
Sparer energi ved hjælp af funktionen højeffektiv [SMART ENERGY SAVING].
[Low]
Sparer energi ved hjælp af funktionen laveffektiv [SMART ENERGY SAVING].
[Off]
Deaktiverer funktionen [SMART ENERGY SAVING].
[On]
Power LED tændes.
[Off]
Power LED slukker.
[Power LED]
[Automatic Standby]
Funktionen slukker automatisk for skærmen, når der ikke er bevægelse på skærmen i en periode. Du kan indstille et tidsur for den automatiske slukningsfunktion. ([8H], [6H], [4H], og [Off])
[HDMI Compatibility Mode]
[On]
Aktiverer [HDMI Compatibility Mode].
[Off]
Deaktiverer [HDMI Compatibility Mode].
DANSK
[Language]
Bemærk
•• Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter [HDMI Compatibility Mode], virker skærmen eller lyden muligvis ikke korrekt.
•• Når [HDMI Compatibility Mode] er aktiveret, understøttes HDR-funktionen ikke.
[OSD Lock]
Funktionen deaktiverer konfiguration og ændring af menuer.
[On]
Aktiverer OSD Lock.
[Off]
Deaktiverer OSD Lock.
Bemærk
•• Alle funktioner deaktiveres undtagen Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock og Information.
[Information]
De viste oplysninger er [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution].
17
[Settings] > [General]
[Reset to Initial Settings]
DANSK
18
Beskrivelse
[Do you want to reset your settings?]
[Yes]
Nulstiller til standardindstillingerne.
[No]
Annullerer nulstillingen.
Bemærk
•• Lagring af data afhænger af panelet. Værdierne varierer efter panel og leverandør. Hvis indstillingen af [SMART ENERGY SAVING] er [High] eller [Low], bliver skærmens lysstyrke stærkere eller svagere afhængig af kilde.
FEJLFINDING
Der vises ingenting på skærmen.
•• Kontrollér, at el-ledningen er sat korrekt i stikkontakten.
•• Test stikkontakten med en lampe eller anden enhed.
Er lysdioden for strøm tændt?
•• Kontroller tilslutningen af strømkablet, og tryk på tænd/sluk-knappen.
Er der tændt for strømmen, og lyser lysdioden for strøm hvidt?
•• Kontroller, at den tilsluttede indgang er aktiveret ([Settings] > [Input] > [Input list]).
Blinker lysdioden for strøm?
•• Hvis skærmen er i dvaletilstand, kan du prøve at bevæge musen eller trykke på en tast på tastaturet for at tænde skærmen.
•• Kontrollér, at computeren er tændt.
Vises meddelelsen [Out of Range]?
•• Beskeden vises, når signalet fra PC’en (grafikkortet) er uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Se afsnittet ’Specifikationer’ i
vejledningen, og indstil den korrekte frekvens.
Vises meddelelsen [No Signal]?
•• Beskeden vises, når der ikke er et signalkabel mellem PC’en og skærmen, eller kablet er afbrudt. Kontrollér kablet, og sæt det i igen.
DANSK
Er el-ledningen til skærmen sat i?
Besked om låsning af skærmdialogen vises.
Er visse funktioner utilgængelige, når du trykker på menuknappen?
•• Skærmdialogen er låst. Navigér til Settings > General, og indstil skærmdialoglåsen til Fra.
Et billede er brændt fast på skærmen.
Kan billedet ses, selv når skærmen er slukket?
•• Visning af et stillbillede i længere perioder kan beskadige skærmen og medføre fastbrænding af billedet.
•• Brug en pauseskærm for at forlænge skærmens levetid.
Skærmbilledet er ustabilt og ryster/billeder på skærmen efterlader skygger.
Har du valgt den rigtige opløsning?
•• Hvis den valgte opløsning er HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), kan skærmen flimre. Ændr opløsning til 1080P eller til den anbefalede opløsning.
Bemærk
•• [Lodret frekvens]: For at vise et billede skal skærmen opdateres utallige gange pr. sekund lige som et lysstofrør. Antallet af skærmopdateringer pr. sekund kaldes lodret frekvens eller opdateringshastighed og indikeres med Hz.
•• [Vandret frekvens]: Tiden, der bruges til at vise én vandret linje, kaldes den vandrette cyklus. Ved at dividere 1 med den vandrette frekvens får du antallet af vandrette linjer vist pr. sekund. Dette kaldes vandret frekvens og indikeres
med kHz.
•• LED kan tændes i Menu til indstilling af skærmdialog.
Settings (Indstillinger) – General – Power LED – On
19
Bemærk
DANSK
•• Kontrollér, at grafikkortets opløsning eller frekvens ligger inden for området tilladt af skærmen og indstillet til den anbefalede (bedst mulige) opløsning i Kontrolpanel > Skærm > Indstillinger.
•• Hvis grafikkortet ikke er indstillet til den anbefalede (bedst mulige) opløsning, kan teksten være sløret, lysstyrken på skærmen kan være nedtonet, og billedet kan være afkortet eller skævt.
•• Indstillingsmetoden kan variere afhængig af computeren eller operativsystemet, og nogle opløsninger kan være utilgængelige afhængig af grafikkortets ydeevne. I dette tilfælde skal du bede producenten af computeren eller
grafikkortet om hjælp.
•• Nogle grafikkort understøtter måske ikke opløsningen på 2560 x 1080. Hvis opløsningen ikke vises, skal du kontakte producenten af grafikkortet.
Farven på skærmen er unormal.
Er billedet misfarvet (16 farver)?
•• Indstil farven til 24 bits (ægte farver) eller højere. I Windows skal du gå til Kontrolpanel > Skærm > Indstillinger > Farvekvalitet.
Er skærmfarverne ustabile eller monokrome?
•• Kontrollér, at kablet er sat korrekt i. Sæt kablet i igen, eller sæt PC’ens grafikkort i igen.
Er der pletter på skærmen?
•• Når skærmen bruges, kan der fremkomme pixelerede pletter (røde, grønne, blå, hvide eller sorte) på skærmen. Dette er normalt for en LCD-skærm. Det er ikke en fejl
eller har sammenhæng med skærmens ydeevne.
Er der en besked, som siger ”Ukendt skærm, plug and play-skærm (VESA DDC) fundet”?
Har du installeret skærmdriveren?
•• Sørg for at installere skærmdriveren fra vores hjemmeside: http://www.lg.com.
•• Kontrollér, at skærmkortet understøtter plug and play-funktionen.
Ingen lyd fra porten til hovedtelefonerne eller højttaler.
Vises billeder uden lyd, når skærmportinput eller HDMIinput bruges?
20
•• Prøv at skrue op for lyden med knappen på skærmen.
•• Indstil lydudgangen på PC’en til den skærm, som du bruger. I Microsoft Windows skal du gå til Kontrolpanel > Hardware og lyd > Lyd > og indstille skærmen som
standardenhed.
PRODUKTSPECIFIKATION
29WL500
8-bit- / 10-bit farver understøttes.
Opløsning
Maksimal opløsning
2560 x 1080 @ 75 Hz
Anbefalet opløsning
2560 x 1080 @ 60 Hz
Strømkilder
AC/DC-adapter
DANSK
Farvedybde
1,3 A
Nominel effekt
19 V
Strømforbrug
(Typisk)
Tændt tilstand: 20,5 W typ. (ENERGY STAR®-standard)*
24,5 W typ. (udgående betingelse)**
Dvaletilstand ≤ 0,5 W
Slukket tilstand ≤ 0,3 W
Type ADS-40SG-19-3 19025G, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type ADS-40FSG-19 19025GPG-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type ADS-40FSG-19 19025GPI-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type ADS-40FSG-19 19025GPB-2, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type ADS-25SFA-19-3 19025E, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type ADS-25FSF-19 19025EPI-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type ADS-25FSF-19 19025EPG-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type ADS-25FSF-19 19025EPB-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type LCAP21, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Eller type LCAP26-A, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Eller type LCAP26-E, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Eller type LCAP26-I, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Eller type LCAP26-B, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
21
Eller type WA-24C19FS, produceret af Asian Power Devices Inc.
Eller type WA-24C19FN, produceret af Asian Power Devices Inc.
Eller type DA-24B19, produceret af Asian Power Devices Inc.
Udgang: 19 V
1,3 A
DANSK
Miljøforhold
Driftsforhold
Opbevaringsforhold
Mål
Vægt (uden emballage)
Temperatur
0 °C til 40 °C
Luftfugtighed
Mindre end 80 %
Temperatur
-20 °C til 60 °C
Luftfugtighed
Mindre end 85 %
Monitorstørrelse (bredde x højde x dybde)
Med sokkel (mm)
698,1 x 410,9 x 209,4
Uden sokkel (mm)
698,1 x 317,5 x 76,9
Med sokkel (kg)
5,2
Uden sokkel (kg)
4,7
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
* Strømforbruget kan være anderledes på grund af driftstilstand og skærmindstillinger.
* Strømforbruget i tændt tilstand er målt med teststandarden fra ENERGY STAR®.
** Strømforbruget i tændt tilstand er målt med LGE’s teststandard (fuldt hvidt mønster, maksimal opløsning).
22
PRODUKTSPECIFIKATION
34WL500
Farvedybde
Strømkilder
Maksimal opløsning
2560 x 1080 @ 75 Hz
Anbefalet opløsning
2560 x 1080 @ 60 Hz
Nominel effekt
19 V
Strømforbrug
(Typisk)
Tændt tilstand: 28 W typ. (ENERGY STAR®-standard)*
38 W typ. (udgående betingelse)**
Dvaletilstand ≤ 0,5 W
Slukket tilstand ≤ 0,3 W
2,0 A
AC/DC-adapter
Type ADS-45SN-19-3 19040G, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Eller type LCAP21C, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Eller type LCAP26B-E, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Eller type LCAP26B-A, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Udgang: 19 V
2,1 A
Miljøforhold
Driftsforhold
Opbevaringsforhold
Mål
DANSK
Opløsning
8-bit- / 10-bit farver understøttes.
Temperatur
0 °C til 40 °C
Luftfugtighed
Mindre end 80 %
Temperatur
-20 °C til 60 °C
Luftfugtighed
Mindre end 85 %
Monitorstørrelse (bredde x højde x dybde)
Med sokkel (mm)
825,6 x 487,4 x 208,8
Uden sokkel (mm)
825,6 x 369,8 x 51,2
23
Vægt (uden emballage)
DANSK
24
Med sokkel (kg)
6,9
Uden sokkel (kg)
5,9
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
* Strømforbruget kan være anderledes på grund af driftstilstand og skærmindstillinger.
* Strømforbruget i tændt tilstand er målt med teststandarden fra ENERGY STAR®.
** Strømforbruget i tændt tilstand er målt med LGE’s teststandard (fuldt hvidt mønster, maksimal opløsning).
Fabriksunderstøttet tilstand (Forudindstillet tilstand, PC)
HDMI
Vandret frekvens (kHz)
Lodret frekvens (Hz)
Polaritet (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
53,697
60
-/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,636
59,98
-/+
2560 x 1080
83,915
74,99
-/+
Bemærkninger
DANSK
Forudindstillet tilstand
25
HDMI-tidsindstilling (Video)
DANSK
Forudindstillet tilstand
Vandret frekvens (kHz)
Lodret frekvens (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
67,5
30
Lysdiode til strøm
26
Tilstand
LED-farve
Tændt tilstand
Hvid (i et par sekunder)
Dvaletilstand
Fra
Slukket tilstand
Fra
Bemærkninger
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).
Model og serienummer på produktet finder du på bagsiden og på den ene side af produktet.
Skriv dem ned og gem dem, hvis du får brug for service.
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.
Model
Serienummer
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising