LG | 27HJ712C-W | User manual | LG 27HJ712C-W Brukermanual

LG 27HJ712C-W Brukermanual
BRUKERHÅNDBOK
MEDISINSK
SKJERM
Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og
ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.
27HJ712C
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Vær oppmerksom på at denne informasjonen er for riktig bruk av og sikkerhet for utstyret. Følgende symboler kan
indikere en farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade, død eller skade på utstyret.
NORSK
ADVARSEL
ADVARSEL
Indikerer advarsels- og sikkerhetsinstruksjoner. Hvis instruksjonene ikke overholdes, kan det
føre til alvorlig personskade eller død.
Indikerer en farlig situasjon. Hvis instruksjonene ikke overholdes kan det føre til mindre eller
moderate personskader eller skade på utstyret.
For brukere i USA
•• Dette utstyret skal etter føderal lovgivning i USA bare brukes av eller i samråd med en lege.
For brukere i andre land
•• Dette utstyret skal bare brukes av eller i samråd med en lisensiert person under beslektet lovgivning i hvert land.
ADVARSEL
•• Dette utstyret må bare kobles til et strømforsyningsnett med jording. Dette er for å unngå fare for elektrisk støt.
•• Ikke modifiser dette utstyret uten godkjenning fra produsenten.
Tiltenkt bruk
•• Denne medisinske skjermen er tiltenkt å gi fargevisninger og -bilder fra ulike medisinske bildesystemer.
EC
REP
Autorisert representant i Europa.
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland
Tlf.: +31-20-456-3132
LG Electronics Inc.
77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Sør-Korea
Tlf.: +82-1544-8777
3
SIKKERHETSINFORMASJON
NORSK
Sikkerhetsstandard
Klassifisering av medisinsk utstyr
Klassifisering etter type beskyttelse mot elektrisk
støt
Driftsmodus
Bruksmiljø
Utstyr i klasse Ⅰ
Kontinuerlig drift
Dette utstyret er ikke egnet for bruk i nærheten av
antennelig bedøvelsesmiddel eller oksygen.
Forskrifter
Informasjon om sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet
Dette utstyret er testet og overholder grensene for medisinske enheter i IEC 60601-1-2. Disse grensene er utformet
for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en typisk medisinsk installasjon.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i henhold til
instruksjonene, kan det forårsake interferens som forstyrrer andre enheter i nærheten.
Det finnes imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i noen omgivelser. Hvis dette utstyret forårsaker
interferens som forstyrrer andre enheter (dette kan fastslås ved å slå utstyret av og på), anbefales det at brukeren
forsøker ett eller flere av de følgende korrigerende tiltakene:
•• Snu eller flytt utstyret.
•• Øk avstanden mellom utstyrsenhetene.
•• Koble utstyret til et strømuttak som er på en annen krets enn den de andre enhetene er koblet til.
•• Kontakt produsenten eller en autorisert forhandler for å få hjelp.
Radiofrekvensoverholdelse
FCC (for USA)
FCC-MERKNAD
Denne enheten er i samsvar med kravene i del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1)
Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell interferens som
mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønskede virkninger.
4
NORSK
FCC-FORHOLDSREGLER
Endringer eller modifiseringer som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som har ansvar for overholdelse, kan
ugyldiggjøre brukerens autorisasjon som bruker av utstyret. Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen
med andre antenner eller sendere.
FCC-ADVARSEL
Dette utstyret kan generere eller bruke radiofrekvensenergi. Endringer eller modifiseringer av utstyret kan føre til
skadelig interferens med mindre modifiseringene uttrykkelig er godkjent i brukerhåndboken.
Brukeren kan miste autorisasjonen som bruker av utstyret hvis det gjøres en uautorisert endring eller modifisering.
Merk: Dette utstyret er testet og overholder grensene for digitale enheter i klasse A i henhold til del 15 av FCC-reglene.
Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et kommersielt
miljø.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke monteres og brukes i henhold
til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens. Brukeren må i så tilfelle korrigere interferensen på egen
bekostning.
For Europa
SAMSVARSERKLÆRING
Du kan be om den fullstendige samsvarserklæringen på følgende postadresse:
LG Electronics European Shared Service Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Du kan også be om å få samsvarserklæringen på vårt DoC-nettsted: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk stråling
Denne enheten er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor.
Kunden eller brukeren av enheten må sikre at den brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest
Overholdelse
Elektromagnetisk miljø – veiledning
RF-stråling CISPR 11
Gruppe 1
Enheten bruker bare RF-energi for interne funksjoner.
Enhetens RF-stråling er derfor veldig lav og skaper sannsynligvis ikke
interferens for elektronisk utstyr i nærheten.
RF-stråling CISPR 11
Harmoniske utslipp IEC
61000-3-2
Spenningsvariasjoner/
flimmerutslipp
IEC 61000-3-3
Klasse A
A
Samsvar
Enheten er egnet for bruk i alle virksomheter, inkludert i hjem og der
det er direkte tilkobling til det offentlige strømnettet som tilfører
strøm til boliger.
5
Elektromagnetisk immunitet
Elektrostatisk utslipp
(ESD)
IEC 61000-4-2
IEC 60601-1-2
Testnivå
± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV,
± 8 kV, ± 15 kV luft
Overholdelsesnivå
± 8 kV kontakt
± 15 kV luft
Elektrisk rask
transient/burst
IEC 61000-4-4
± 2 kV
100 kHz
repetisjonsfrekvens
± 2 kV
100 kHz
repetisjonsfrekvens
Kvaliteten på hovedstrømmen må være
som for et vanlig kommersielt eller
sykehusmiljø.
Spenningssvingning
Linje-til-linje
IEC 61000-4-5
Spenningssvingning
Linje-til-jord
IEC 61000-4-5
Spenningsfall
IEC 61000-4-11
± 0,5 kV, ± 1 kV
± 1 kV
Kvaliteten på hovedstrømmen må være
som for et vanlig kommersielt eller
sykehusmiljø.
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
± 2 kV
0 % UT; 0,5 syklus
At 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° og
315°
0 % UT; 1 syklus
og
70 % UT; 25/30 sykluser
Enkeltfase: ved 0°
0 % UT; 250/300 syklus
0 % UT; 0,5 syklus
At 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° og
315°
0 % UT; 1 syklus
og
70 % UT; 25/30 sykluser
Enkeltfase: ved 0°
0 % UT; 250/300 syklus
Kvaliteten på hovedstrømmen må
være som for et vanlig kommersielt
eller sykehusmiljø. Hvis brukeren
av bildeforsterkerenheten krever
kontinuerlig drift under strømavbrudd,
anbefales det at bildeforsterkerenheten
forsynes med strøm fra en avbruddsfri
strømforsyning eller et batteri.
30 A/m
30 A/m
Strømfrekvens-magnetiske felter skal
være på nivåer som er karakteristiske
for et typisk sted i et typisk kommersielt
eller sykehusmiljø.
Immunitetstest
Spenningsavbrudd
IEC 61000-4-11
NOMINELL
strømfrekvens
magnetiske felt
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
MERK
•• UT er strømnettets spenning før den endres til testnivået.
Elektromagnetisk miljø – Veiledning
Gulvene må være i tre, betong eller
keramiske fliser. Hvis gulvene er dekket
med syntetisk materiale, må den relative
fuktigheten være minst 30 %.
NORSK
Denne enheten er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor.
Kunden eller brukeren av enheten må sikre at den brukes i et slikt miljø.
6
Immunitetstest
NORSK
Ledede
forstyrrelser
indusert av
RF-felt
IEC 61000-4-6
Strålt RF EM
felter
IEC 61000-4-3
IEC 60601-1-2
Testnivå
3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V i ISM-bånd
mellom 0,15 MHz og
80 MHz
80 % AM ved 1 kHz
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz
Overholdelse
Nivå
3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V i ISM-bånd
mellom 0,15 MHz og
80 MHz
80 % AM ved 1 kHz
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz
Elektromagnetisk miljø – veiledning
Bærbar og mobil RF-kommunikasjonsutstyr skal
ikke brukes nærmere noen del av EUT,
inkludert kabler, enn den anbefalte
separasjonsavstanden som er beregnet fra
ligningen som gjelder frekvensen på senderen.
Anbefalt avstand:
80 MHz til 800 MHz
800 MHz til 2,7 GHz
Der P er maksimal utgangseffekt for senderen
oppgitt i watt (W) ifølge produsenten av
senderen og d er den anbefalte avstanden i meter
(M).
Feltstyrken fra fastmonterte RF-sendere,
slik det er målt i en undersøkelse av det
elektromagnetiske området, skal være lavere enn
overholdelsesnivået i hvert frekvensområde.
Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr
som er merket med følgende symbol:
MERK
•• Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet.
•• Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorbering og
tilbakestråling fra konstruksjoner, gjenstander og personer.
1
2
Feltstyrken fra faste sendere, som basestasjoner for (mobile/trådløse) radiotelefoner og landmobile radioer,
amatørradio, AM- og FM-radiosendinger og TV-sendinger, kan ikke teoretisk forutsees med presisjon. Det kan være
aktuelt å undersøke elektromagnetiske områder for å vurdere det elektromagnetiske miljøet pga. faste RF-sendere.
Hvis den målte feltstyrken der enheten ble brukt, overskrider det gjeldende RF-nivået for overholdelse nevnt
ovenfor, bør enheten kontrolleres for å bekrefte normal funksjon. Hvis unormal ytelse oppdages, kreves kanskje
ytterligere tiltak, f.eks. å snu eller flytte enheten.
I frekvensområdet mellom 150 kHz og 80 Mhz må feltstyrken være lavere enn [V1] V/m.
7
Testspesifikasjoner for ENCLOSURE PORT IMMUNITY til RF-utstyr for trådløst utstyr
Band
(MHz)
Service
385
380 –390
TETRA 400
450
430 – 470
GMRS 460,
FRS 460
Pulsmodulasjon
18 Hz
FM ± 5 kHz avvik 1
kHz sine
704 – 787
LTE Band 13,
17
Pulsmodulasjon
217 Hz
710
745
780
810
870
930
800 – 960
1 720
1 845
1 970
1 700 – 1 990
2 450
2 400 – 2 570
5 240
5 500
5 785
GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Band 5
GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE Band 1, 3,
4, 25; UMTS
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7
5 100 – 5 800 WLAN 802.11 a/n
Modulasjon
Maksimum
IMMUNITET
Distanse
strøm
TESTNIVÅ
(m)
(W)
(V/m)
1,8
0,3
27
2
0,3
28
0,2
0,3
9
2
0,3
28
2
0,3
28
2
0,3
28
0,2
0,3
9
Pulsmodulasjon
18 Hz
Pulsmodulasjon
217 Hz
Pulsmodulasjon
217 Hz
Pulsmodulasjon
217 Hz
MERK
•• Hvis det er nødvendig for å oppnå IMMUNITETSTESTNIVÅ, kan avstanden mellom den sendende antennes og MEUTSTYRER eller ME-SYSTEMET reduseres til 1 m. 1 m testavstand er tillatt av IEC 61000-4-3.
a) For noen tjenester er kun uplink-frekvensene inkludert.
b) Bæreren skal moduleres ved bruk av en 50 % arbeidssyklus kvadratbølge-signal.
c) Som et alternativ til FM-modulasjon, kan 50 % pulsmodulasjon ved 18 Hz brukes fordi selv om den ikke
representerer faktisk modulasjon, så ville det være verste scenario.
NORSK
Testfrekvens
(MHz)
8
Symboler
NORSK
Symboler
Beskrivelser
Se brukerhåndboken eller brosjyren
Vekselstrøm
Likestrøm
Standby-symbol
Advarsel
Advarsel
E486403
UL-klassifisert merke for medisinsk utstyr som bare dekker elektrisk sjokk, brann og
mekaniske farer, i samsvar med ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012), CAN/
CSA-C22.2 nr. 60601-1 (2014)
Produsent
Produksjonsdato
SN
Serienummer
Ikke-ioniserende stråling
WEEE: Elektrisk avfall og elektronisk utstyr
EC
REP
Autorisert representant i Europa.
CE-merking
Temperaturgrense
9
Trykkgrense
For kunder i USA Advarsel
Det føderale lovverket (USA) begrenser salg eller bestilling av denne enheten til lisensierte
praktiserende personer i helsesektoren.
Advarsel
ADVARSEL: Dette utstyret må bare kobles til et strømforsyningsnett med jording. Dette er for å unngå fare for
elektrisk støt.
Tilkobling
Ikke koble skjermen til andre strømforsyninger enn det som er spesifisert her.
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Denne skjermen må bare kobles til et strømforsyningsnett med jording. Dette er for å unngå fare
for elektrisk støt.
Håndtering
Kontroller alltid gjentatte ganger tilstanden til systemet og pasienten for å forsikre deg om at
alt er i orden, under bruk av skjermen. Hvis det oppstår et problem, må du iverksette tiltak, for
eksempel stoppe driften av skjermen.
Du må aldri modifisere eller demontere skjermen da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Fordi skjermen inneholder deler som kan forårsake elektrisk støt, og andre farlige deler, kan
berøring føre til alvorlig personskade eller død.
Ikke slå eller slipp skjermen i gulvet. Skjermen kan bli skadet hvis den får et kraftig støt. Dette kan
føre til brann eller elektrisk støt hvis skjermen brukes uten å bli reparert.
Brukeren må ikke berøre kontaktene på skjermen og pasienten samtidig.
Produktet har lavere bruddkapasitet. Derfor må det ikke installeres i bygninger med et
strømsystem som kan kortslutte ved mulig strømstyrke over 35 A.
NORSK
Fuktighetsgrense
10
Advarsel
NORSK
Ikke installer medisinsk utstyr på steder der tilkoblingen ikke er lett tilgjengelig.
Bruks- og oppbevaringsmiljø
Ikke monter skjermen på et sted med følgende forhold.
Det kan føre til funksjonsfeil, brann eller skade.
•• I nærheten av steder der vann brukes.
•• Der den utsettes for direkte sollys.
•• I nærheten av klimaanlegg eller ventilasjonsutstyr.
•• I nærheten av varmekilder som en varmeovn.
•• Der den utsettes for mye vibrering.
•• Usikre steder.
•• Miljøer med mye støv.
•• Miljøer med saltløsninger eller svovel.
•• Høy temperatur eller luftfuktighet.
•• Iskaldt eller kondens.
Ikke oppbevar lagringsetuiet på et sted med følgende forhold.
•• Der kabelen til skjermenheten blir trukket når skjermen plasseres i etuiet. Kabelen kan bli skadet,
noe som kan resultere i brann eller elektrisk støt.
•• Der noen kan snuble i kabelen til skjermen.
Håndtering
Av sikkerhetshensyn må du slå av skjermen når den ikke er i bruk.
Denne skjermen skal ikke brukes for gravide.
PRODUSENTEN vil på forespørsel tilgjengeliggjøre kretsdiagrammer, komponentlister, beskrivelser,
kalibreringsinstruksjoner eller annen informasjon som kan være til hjelp for SERVICEPERSONELL
ved reparasjon av det medisinske utstyret.
Plassering av kabler
Pass på at alle kabler er synlige, slik at ingen tråkker på dem eller snubler over dem og de ikke
utsettes for skade eller trykk.
Hvis skjermen er defekt, må du ikke demontere den. Vedlikehold av skjermen skal bare utføres av
en produsent.
11
SIKKERHETSREGLER
ADVARSEL
ADVARSEL
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade eller død.
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til moderate personskader eller skade på
produktet.
Forholdsregler ved montering av produktet
ADVARSEL
•• Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som radiatorer, peiser, komfyrer osv.
•• Vis forsiktighet ved desinfisering av produktet da enkelte desinfeksjonsmidler kan føre til brann.
•• Ikke monter produktet i et fuktig eller støvete område.
•• Hvis det kommer røyk fra produktet eller merkelige lukter eller lyder, må du koble fra strømledningen og kontakte
produsenten.
•• Ikke la strøm- eller signalledningen ligge der folk går.
•• Ikke monter produktet på en vegg hvor det kan komme i kontakt med oljekilder eller oljetåke.
•• Hvis produktet mistes i gulvet eller dekselet blir skadet, må du slå av strømmen og koble strømledningen fra
strømuttaket.
ADVARSEL
•• Sørg for at produktet monteres minst 100 mm fra veggen for å sikre god ventilasjon og for å forhindre at produktet
deformeres eller starter en brann som følge av økt innvendig temperatur.
•• Hold produktet unna direkte sollys.
•• Ikke monter produktet nær varme gjenstander, for eksempel lamper.
•• Pass på at luftventilene ikke blokkeres av tekstiler som duker eller gardiner.
•• Ikke monter produktet i nærheten av utstyr som genererer magnetiske felt, for eksempel transformatorer eller
høyspentledninger.
Hvis du monterer produktet på et uvanlig sted som ikke oppfyller de generelle kravene til omgivelser, kan dette skade
produktets bildekvalitet, levetid og utseende. Rådfør deg med våre serviceteknikere før du monterer produktet på slike
steder.
Steder som ikke oppfyller generelle krav til omgivelser: steder der produktet ikke er ment å brukes, for eksempel
steder der det dannes mye fint støv eller oljetåke, steder der det brukes kjemikalier, steder der temperaturen er for høy
eller for lav, steder der luftfuktigheten er for høy, eller steder der produktet skal brukes over lengre tid (for eksempel på
flyplasser eller togstasjoner).
NORSK
Sikkerhetsreglene skal hindre uventet fare eller skade ved å hjelpe brukeren med å bruke produktet på trygt vis og til
det tiltenkte formålet.
12
Forholdsregler for strømadapter og strøm
NORSK
ADVARSEL
•• Hvis vann eller andre fremmedstoffer trenger inn i produktet (strømledningen eller strømadapteren), må du
umiddelbart koble fra strømledningen og kontakte produsenten.
•• Koble alltid strømledningen til en jordet stikkontakt.
•• Ikke berør strømadapteren med våte hender. Hvis pinnene på støpselet er våte eller støvete, må du rengjøre og tørke
dem før bruk.
•• Koble til støpselet på en sikker måte, slik at det ikke løsner. Ikke bruk produktet hvis stikkontakten er løs.
•• Sørg for at strømledningen er satt ordentlig inn i strømadapteren.
•• Ikke stikk strømledende gjenstander inn i den enden av strømledningen som kobles til enheten, mens strømledningen
er satt inn i vegguttaket. Unngå å berøre støpselet rett etter at det er koblet fra vegguttaket.
•• Pass på at du bruker strømledninger og strømadaptere som er levert av eller godkjent av LG Electronics, Inc.
•• Bruk bare produktet ved angitt spenning.
•• Koble fra strømledningen når produktet ikke skal brukes over lengre tid.
•• Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpselet. Ikke bøy strømledningen med overdreven kraft.
•• Pass på at du ikke tråkker på eller plasserer tunge gjenstander (elektroniske apparater, klær osv.) på strømledningen
eller strømadapteren. Pass på at du ikke skader strømledningen eller strømadapteren med skarpe gjenstander.
•• Du må aldri demontere, reparere eller endre strømledningen eller strømadapteren.
•• Hvis du vil slå av hovedbryteren, fjerner du strømledningen, som må være lett tilgjengelig.
•• Hvis produktet er koblet til et vegguttak, vil det ikke være koblet fra strømkilden selv om du slår av bryteren.
ADVARSEL
•• Ikke fjern strømledningen når produktet er i bruk.
•• Hold stikkontakten, strømadapteren og pinnene på støpselet rene for støv osv.
•• Ikke slå skjermen på eller av ved å sette inn eller ta ut støpselet fra stikkontakten. (Ikke bruk støpselet som en av/
på-bryter.)
•• Hold ledningen unna varmeapparater.
Forholdsregler ved transport av produktet
ADVARSEL
•• Før du flytter produktet, må du koble fra strømledningen og alle andre tilkoblede kabler.
•• Når du bærer produktet, må du sørge for at skjermen vender fremover, og holde det fast med begge hender.
13
ADVARSEL
Bruk av produktet etter at det har falt, kan føre til elektrisk støt eller brann. Kontakt produsenten.
Forholdsregler ved bruk av produktet
ADVARSEL
•• Ikke demonter, reparer eller modifiser produktet selv. Hvis produktet må kontrolleres, tilbakestilles eller repareres, må
du kontakte produsenten.
•• Ikke la vann komme inn i produktet, og hold produktet tørt til enhver tid.
•• Hvis det oppstår en gasslekkasje, må du ikke berøre strømuttaket. Åpne vinduene for ventilasjon.
•• Ikke la fronten eller sidene av skjermen komme i kontakt med harde gjenstander, som metallgjenstander. Ikke rip opp
skjermen.
•• Hvis væske eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du det av og kobler det fra stikkontakten. Kontakt
produsenten.
•• Hvis det ikke vises noe bilde på skjermen eller ikke høres noen lyd, må du slutte å bruke produktet. Slå av produktet
umiddelbart. Koble produktet fra strømuttaket, og kontakt produsenten.
•• Ikke bruk produktet i omgivelser med for høye temperaturer eller for høy luftfuktighet.
•• Ikke bruk høyspente elektriske produkter i nærheten av produktet. Dette kan føre til funksjonsfeil på produktet som
følge av elektrisk støt. (Eksempel: elektrisk fluesmekker.)
ADVARSEL
•• Ikke bruk eller oppbevar produktet i nærheten av lett antennelig materiale.
•• Ta en pause for å beskytte helsen og synet når du bruker produktet over lengre tid.
•• Ikke trykk hardt på skjermflaten eller rip opp skjermen med skarpe gjenstander, som en spiker, blyant eller penn.
•• Hold produktet rent.
•• Se brukerhåndboken, og still inn riktig oppløsning og frekvens for produktet. Hvis ikke kan du oppleve at synet blir
uklart.
•• Ikke plasser produktet der det kan bli vått. Ikke plasser noe som inneholder væske, på produktet, for eksempel en
vase med blomster.
•• Siden LCD-skjermen er høyteknologisk og viser bilder som består av hundrevis av piksler, kan det hende at du ser
prikker (røde, grønne, hvite eller svarte) på skjermen når du bruker produktet. Dette er normalt for en LCD-skjerm og
er ikke en feil. Det påvirker heller ikke skjermens ytelse.
•• Lysstyrken og fargen på LCD-skjermen kan variere fra venstre og høyre og øverst og nederst på skjermen, avhengig av
synsvinkelen. Dette er normalt for en LCD-skjerm og er ikke en feil. Det påvirker heller ikke skjermens ytelse.
NORSK
•• Ikke kast esken eller emballasjen produktet ble levert i. Bær produktet i esken.
•• Når du flytter eller pakker ut produktet, må du sørge for at to eller flere personer løfter det, ettersom det er tungt.
14
Forholdsregler for tilkobling til andre medisinske enheter
NORSK
Ta følgende forholdsregler før bruk av dette produktet eller tilkobling av det til andre medisinske enheter.
•• Avslutt bruken av denne enheten for medisinske formål hvis du opplever avbrudd eller ubehag når du utfører
medisinske aktiviteter.
•• Raske bevegelser, risting og fokusering av videoen som vises på skjermen, avstand fra brukeren, brukerens synsvinkel,
brukerens fysiske form og andre faktorer kan føre til ubehag (tretthet i øynene, svimmelhet, kvalme, oppkast osv.).
•• Før du bruker produktet, må du kontrollere at bildet på den tilkoblede enheten vises på riktig måte på skjermen for
produktet.
Anbefalinger for bruk av flere enheter
•• Elektroniske produkter kan plutselig slutte å fungere. Ved bruk av skjermen for medisinske formål, nødssituasjoner
eller andre kritiske situasjoner anbefaler vi at du bruker flere skjermer eller har en ekstraskjerm klar.
Forholdsregler ved rengjøring av produktet
Den medisinske LCD-skjermens frontpanel kan bli skadet ved bruk av løsemidler som tynner eller benzen, acidiske,
alkaliske eller etsende rengjøringsmidler, kjemiske rengjøringsprodukter osv. på overflaten.
•• Koble fra strømledningen før rengjøring.
•• Ikke spray vann direkte på skjermen eller bruk løsemidler som tynner eller benzen, acidiske, alkaliske eller etsende
rengjøringsmidler, steriliserende kjemiske rengjøringsprodukter osv. da de kan skade produktet.
•• Når du skal rengjøre produktet, kobler du fra strømledningen og tørker forsiktig av det med en myk klut. Ikke spray
med vann eller tørk av med en fuktet klut. Når du rengjør produktet eller skjermen, må du ikke bruke rensemidler,
pussemidler for bil eller til industrielt bruk, slipemidler eller voks, benzen, alkohol osv. da dette kan skade produktet.
•• Når du skal rengjøre rammen på forsiden, spruter du vann på en myk klut to til fire ganger og tørker av i én retning.
•• Ikke gni produktet med en skitten klut og mer kraft enn nødvendig. Dette kan ripe opp overflaten til produktet.
•• Ikke la produktet være i kontakt med gummi eller vinylharpiks over lengre tid. Dette kan slite på overflaten, eller
belegget kan skalle av.
•• Hvis du ikke rengjør produktet, samler det seg opp støv på innsiden, som kan forårsake brann eller funksjonsfeil.
Forholdsregler ved bildeinnbrenning
•• Hvis et stillbilde vises på skjermen en lang stund, kan det skade skjermen slik at det vises et etterbilde. De fleste
tredjeparts produkter har det samme problemet. Skade som forårsakes av langvarig visning av statiske bilder, dekkes
ikke av produktgarantien.
15
LISENS
Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMIlogoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing
Administrator, Inc. i USA og andre land.
VESA, VESA-logoen, DisplayPort Compliance-logoen og Display Port Compliancelogoen for Dual-mode Sources er registrerte varemerker for Video Electronics
Standards Association.
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers
Forum, Inc.
NORSK
Hver modell har forskjellige lisenser. Gå til www.lg.com hvis du vil ha mer lisensinformasjon.
16
PRODUKTSPESIFIKASJONER
NORSK
Produktspesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre produktet.
"~" viser til vekselstrøm (AC), og "
" viser til likestrøm (DC).
LCD-skjerm
Type
TFT (Thin Film Transistor)
LCD-skjerm (Liquid Crystal Display)
Pikselavstand
Maksimal oppløsning
0,1554 mm x 0,1554 mm
Oppløsning
Anbefalt oppløsning
Videosignal
Inngangskontakter
Strømkilde
Horisontal frekvens
30 kHz til 135 kHz
Vertikal frekvens
56 Hz til 61 Hz
HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P, USB (
Nominell effekt
19 V
3,42 A
Strømforbruk
Strømadapter
Miljøforhold
3840 x 2160 ved 60 Hz
) 1, 2, USB UP (
Maks 65 W
Dvalemodus: ≤ 0,5 W
Av-modus: ≤ 0,3 W
Type DA-65J19, produsert av Asian Power Devices Inc. (APD)
Inngang: 100–240 V~ 50–60 Hz, 1,5–0,7 A
Utgang: 19 V
3,42 A
Klasse I
Driftsforhold
Temperatur
0 °C til 40 °C
Lagring
Mål (mm)
Vekt (uten emballasje) (kg)
Fuktighet
Trykk
Temperatur
0 % til 80 %
700 hPa til 1060 hPa
-20 °C til 60 °C
Fuktighet
Trykk
0 % til 85 %
500 hPa til 1060 hPa
Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)
Inkludert stativ
Uten stativ
Inkludert stativ
Uten stativ
615,0 x 425,2 x 222,6
615,0 x 365,1 x 42,7
6,2
4,7
)
17
INNHOLDSFORTEGNELSE
MONTERING OG KLARGJØRING---- 19
BRUKE SKJERMEN------------------- 34
BRUKERINNSTILLINGER------------- 38
FEILSØKING--------------------------- 53
PRODUKTSPESIFIKASJON----------- 55
NORSK
VED RENGJØRING-------------------- 18
18
VED RENGJØRING
NORSK
Anbefalte rengjøringskjemikalier
•• Isopropanol 100 %
•• Etanol 70 %
•• Cidex® OPA
•• 0,9 % NaCl-løsning
Slik rengj
•• Før rengjøring må du slå av monitoren og ta ut strømkabelen.
•• Senk en myk klut ned i et anbefalt rengjøringsmiddel, og gni skjermen lett med ikke mer enn 1 N i kraft.
•• Rengjøringsmiddelet kan føre til alvorlig skade hvis det lekker inn i monitoren når du rengjør.
•• Displayet kan bli skadet, så du må kun rengjøre andre deler av monitoren enn skjermens LCD-panel.
•• Ikke bruk benzen, tynner, syrer eller alkaliske rengjøringsmidler eller andre slike løsemidler.
•• Retningslinjer for rengjøring av displayer skal kun utføres av medisinsk personell (leger eller sykepleiere) og skal ikke
utføres av pasienter.
19
MONTERING OG KLARGJØRING
NORSK
Produktsammensetning
Før du bruker produktet, kontrollerer du at alle komponentene følger med i esken. Hvis det er noe som mangler, må du
kontakte forhandleren du kjøpte produktet fra. Vær oppmerksom på at produktet og relaterte komponenter kan se
annerledes ut enn det som vises her.
CD (brukerhåndbok/
programvare) / Håndbok for
overholdelse av lovverk / Kort
Strømledning
Strømadapter
eller
USB 3.0-kabel, type A-B
HDMI-kabel
DisplayPort-kabel
Stativarm
Kabelholder
Stativsokkel
20
ADVARSEL
NORSK
•• Bruk alltid originale LG-komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse.
•• Produktgarantien dekker ikke materielle skader eller personskader som skyldes bruk av uautoriserte komponenter.
•• Vi anbefaler at du bruker komponentene som følger med.
•• Hvis du bruker kabler som ikke er sertifisert av LG, kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan være støy på bildet.
•• Må bruke de godkjente komponentene for tilbehøret nedenfor. Ikke-godkjente komponenter kan være årsak til skaden
eller funksjonsfeilen på produktet.
Komponent
Standard
HDMI-kabel
Støtter HDMI 2.0, UL, impedans 100 ohm
DisplayPort-kabel
Støtter DISPLAYPORT 1.2a, UL, impedans 100 ohm
USB 3.0-kabel
Støtter USB 3.0, UL
Strømledning
USA – godkjent for medisinsk bruk
Andre land – nasjonal godkjenning som sikker
Du må bare bruke strømadaptere og annet tilbehør som leveres av produsenten.
MERK
•• Det kan hende at produktene ser annerledes ut enn på disse illustrasjonene.
•• Alt av produktinformasjon og -spesifikasjoner i denne håndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre produktets
ytelse.
•• Hvis du vil kjøpe tilleggsutstyr, kan du besøke en elektronikkforhandler eller en nettbutikk, eller kontakte forhandleren
du kjøpte produktet fra.
•• Strømledningen som følger med, kan være annerledes enn det som er angitt her, avhengig av regionen.
Støttede drivere og programvare
Se hvilke drivere og programvare som støttes av produktet, og se i brukerhåndbøkene på CD-en som følger med
produktet.
Drivere og programvare
Skjermdriver
Installasjonsprioritet
27HJ712C
Anbefalt
O
OnScreen Control
Valgfri
O
Dual Controller
Valgfri
O
True Color Pro
Valgfri
O
•• Nødvendig og anbefalt: Du kan laste ned og installere den nyeste versjonen fra CD-en som følger med, eller fra LGEs
nettsted (www.lg.com).
•• Valgfritt: Du kan laste ned og installere den nyeste versjonen fra LGEs nettsted (www.lg.com).
21
Beskrivelse av komponenter og knapper
NORSK
Joystick-knapp
Power LED (Strømindikator)
•• På: Skjermen er på
•• Av: Skjermen er av
22
Slik bruker du joystick-knappen
NORSK
Skjermfunksjonene kontrolleres enkelt ved å trykke på joystick-knappen eller bevege den sidelengs med fingeren.
Grunnleggende funksjoner
/
Slå på
Skjermen slås på ved å trykke én gang på joystickknappen med fingeren.
Slå av
Skjermen slås av ved å trykke og holde inne joystickknappen med fingeren.
Lydstyrkeregulering
MERK
•• Joystick-knappen finnes nederst på skjermen.
Du kan regulere lydstyrken ved å bevege joystickknappen sidelengs.
23
Inngangskontakt
NORSK
DO NOT USE
24
Løfte og flytte på skjermen
NORSK
Hvis skjermen skal løftes eller flyttes, må du følge
disse instruksjonene for å unngå riper eller skader på
skjermen, og for å sikre trygg transport uavhengig av
form og størrelse.
ADVARSEL
•• Unngå å ta på skjermen så langt det er mulig.
-- Dette kan forårsake skader på skjermen eller
bildepikslene.
•• Når du flytter skjermen, anbefales det at du plasserer
den i esken eller emballasjen den ble levert i, før du
prøver å flytte den.
•• Før du flytter eller løfter skjermen, må du koble fra
strømledningen og alle kabler.
•• Ta et godt tak under og på siden av skjermen. Ikke
hold i selve panelet.
•• Hvis du bruker skjermen uten stativsokkelen, kan bruk
av joystick-knappen nederst på skjermen føre til at
skjermen blir ustabil og velter. Dette kan igjen føre til
skade på skjermen eller personer. Dette kan i tillegg
føre til at joystick-knappen ikke fungerer.
•• Når du holder skjermen, skal skjermen vende bort fra
deg, slik at den ikke ripes opp.
•• Unngå at produktet blir utsatt for kraftige støt eller
sterke vibrasjoner når du flytter det.
•• Hold skjermen i stående posisjon når du flytter den.
Legg den aldri på siden eller i vinkel.
25
Installere skjermen
3
NORSK
Montere stativsokkelen
•• Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske
fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske
produktet.
1
4
ADVARSEL
•• Dekk underlaget med en myk klut for å beskytte
skjermen mot riper.
2
Stativarm
Stativsokkel
eller
MERK
•• Trykk på stativet til knappen når toppen.
26
ADVARSEL
NORSK
•• Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske
fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske
produktet.
•• Ikke påfør fremmede stoffer (oljer, smøremiddel osv.)
på skruedelene når du setter sammen produktet.
(Dette kan skade produktet.)
•• Hvis du strammer skruene for hardt, kan det
skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av
produktgarantien.
•• Du må ikke bære skjermen opp-ned kun ved å holde
i stativsokkelen. Dette kan føre til at skjermen faller
ned fra sokkelen, noe som kan forårsake personskade.
•• Du må ikke berøre selve skjermflaten når du løfter
eller flytter skjermen. Trykk mot skjermflaten kan gi
skader på skjermen.
MERK
•• Du kan demontere stativet ved å følge
monteringsanvisningen i omvendt rekkefølge.
Ordne kablene
Ordne kablene ved hjelp av kabelholderen, som vist i
illustrasjonen.
Kabelholder
27
Montering på bord
Løft skjermen og sett den på bordet i stående
stilling. Plasser den minst 100 mm fra veggen for å
sikre tilstrekkelig ventilasjon.
NORSK
1
Forholdsregler ved tilkobling av strømkabel
100 mm
100 mm
100–240 V ~
100 mm
100 mm
•• Ikke bruk noe annet enn strømkabelen som leveres
med produktet, og koble den til en jordet stikkontakt.
•• Kontakt den lokale forhandleren eller din nærmeste
elektronikkforhandler hvis du trenger en annen
strømkabel.
2
Koble strømadapteren til skjermen og sett deretter
strømledningen inn i vegguttaket.
3
2
3
1
Slå på skjermen ved å trykke på joystick-knappen på
undersiden av skjermen.
ADVARSEL
•• Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer
skjermen. Du kan få elektrisk støt.
28
NORSK
Justere vinkelen
Justere høyden på stativet
1
1
2
Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen,
i oppreist posisjon.
Juster vinkelen på skjermen. Vinkelen på skjermen
kan justeres fremover eller bakover for å sikre en
behagelig bruksopplevelse.
Bakside
Front
2
3
Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen,
i oppreist posisjon.
Håndter skjermen med begge hender for sikkerhets
skyld.
Høyden kan justeres opptil 110 mm.
110,0 mm
ADVARSEL
•• Hold skjermen som vist på illustrasjonen nedenfor,
slik at du unngår å skade fingrene når du justerer
skjermen.
ADVARSEL
•• Ikke plasser fingrene eller
hendene mellom skjermen og
sokkelen når du justerer høyden
på skjermen.
29
Svingefunksjon
2
Juster vinkelen på skjermen i pilens retning, som vist
i figuren.
3
Roter skjermen med klokken, som vist i figuren.
4
Fullfør monteringen ved å rotere skjermen 90
grader, som vist nedenfor.
NORSK
Svingefunksjonen gjør at skjermen kan vris 90 grader
med klokken.
Skjermhode
Stativ
ADVARSEL
•• Pass på at stativet ikke kommer i kontakt med
skjermen når du vrir på skjermen ved hjelp av
svingefunksjonen, slik at du ikke skraper opp
stativsokkelen.
1
Hev skjermen til maksimal høyde.
30
MERK
NORSK
•• Funksjonen for automatisk rotering støttes ikke.
•• Skjermen kan enkelt roteres ved hjelp av hurtigtasten
for svingefunksjonen i Windows-operativsystemet.
Merk at noen versjoner av Windows og noen
skjermkortdrivere kan bruke ulike innstillinger for
skjermsvingetasten eller kanskje ikke har støtte for
svingetast.
•• Windows-hurtigtaster for skjermsvingefunksjonen
-- 0°: Ctrl + Alt + pil opp (•)
-- 90°: Ctrl + Alt + pil venstre (•)
-- 180°: Ctrl + Alt + pil ned (•)
-- 270°: Ctrl + Alt + pil høyre (•)
Bruke Kensington-låsen
Kontakten for Kensington-sikkerhetssystemet finner du
på baksiden av skjermen.
Hvis du vil ha mer informasjon om montering og bruk,
kan du se brukerhåndboken for Kensington-låsen eller
gå til nettstedet på http://www.kensington.com.
Fest skjermen til et bord ved hjelp av kabelen for
Kensington-sikkerhetssystemet.
ADVARSEL
•• Vær forsiktig hvis du vrir på skjermen når kabelen er
tilkoblet.
•• Ikke legg fingrene mellom skjermen og stativsokkelen
når du roterer skjermen, da du kan skade fingrene.
MERK
•• Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggsutstyr.
Tilleggsutstyr er tilgjengelig fra de fleste
elektronikkforhandlere.
31
Montere veggmonteringsplaten
1
Denne skjermen oppfyller spesifikasjonene for
veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter.
2
Plasser skjermen med skjermflaten ned. Dekk
underlaget med en myk klut for å beskytte
skjermen mot riper.
Fjern stativet fra skjermen ved å trykke på knappen
nederst i midten på baksiden av skjermen.
1
2
3
4
Plasser skjermen med forsiden ned. Dekk underlaget
med en myk klut for å beskytte skjermen mot riper.
Fjern de fire skruene på baksiden av skjermen ved
hjelp av en skrutrekker.
Plassér veggmonteringsplaten på skjermen og
juster etter skruehullene.
Bruk en skrutrekker til å stramme til de fire skruene
som fester platen til skjermen.
MERK
•• Veggmonteringsplaten selges separat.
•• Hvis du vil ha mer informasjon om monteringen, kan
du se veggmonteringsplatens monteringsveiledning.
•• Ikke bruk for mye kraft når du monterer
veggmonteringsplaten, da det kan skade skjermen.
NORSK
Koble fra stativsokkelen
32
Installering på vegg
NORSK
Installer monitoren minst 100 mm fra veggen, og la det
være ca. 100 mm ledig plass på hver side av skjermen
for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Du kan skaffe
detaljerte installeringsinstruksjoner hos din lokale
forhandler. Du kan også slå opp i brukerhåndboken for
å finne instruksjoner for montering av en veggbrakett
med helning.
Veggmonteringssett
(mm)
Standardskrue
Antall skruer
Veggmonteringsplate
(tilleggsutstyr)
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
100 mm
MERK
100 mm
100 mm
•• Bruk skruene som er oppgitt i VESA-standarden.
•• Veggmonteringssettet inneholder
monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
100 mm
Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste
en veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr) til baksiden
av skjermen.
Sørg for at veggmonteringsbraketten er skikkelig festet
til skjermen og veggen.
1
2
Hvis du bruker skruer som er lengre enn
standardlengden, kan det komme til å skade
innsiden av produktet.
Hvis du bruker feil skruer, kan produktet bli skadet
eller falle ned. LG Electronics tar ikke ansvar for
slike skader.
•• Veggmonteringsbraketten er tilleggsutstyr. Du kan
kjøpe tilbehør hos din lokale elektronikkforhandler.
•• Lengden på skruene avhenger av
veggmonteringsbraketten. Pass på at du bruker
skruer med riktig lengde.
•• Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
brukerveiledningen for veggmonteringsbraketten.
33
ADVARSEL
skjermen, for å unngå elektrisk støt.
•• Hvis du monterer skjermen i taket eller på
en hellende vegg, kan den falle ned, noe som
kan føre til personskade. Bruk den originale
veggmonteringsbraketten fra LG. Kontakt din
lokale forhandler eller kvalifiserte montør for mer
informasjon.
•• Hvis du strammer skruene for hardt, kan det
skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av
produktgarantien.
•• Bruk skruer og veggmonteringsbraketter som
oppfyller kravene i VESA-standarden. Garantien
dekker ikke eventuelle skader som skyldes bruk eller
misbruk av komponenter som ikke er godkjente.
•• Skruelengden fra overflaten til bakpanelet bør være
mindre enn 8 mm.
Veggmonteringsplate
Baksiden av
skjermen
Veggmonteringsplate
Baksiden av skjermen
Skruestørrelser:
M4 x L10
Maks. 8 mm
NORSK
•• Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer
34
BRUKE SKJERMEN
ADVARSEL
NORSK
•• Sørg for at du bruker HDMI-kabelen som følger
Koble til en PC
•• Denne skjermen støtter *Plug and Play-funksjonalitet.
* Plug and Play: En funksjon som lar deg koble en enhet
til datamaskinen uten å måtte endre konfigurasjoner
eller installere manuelle drivere.
HDMI-tilkobling
Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til
skjermen. Koble PC-en til skjermen ved hjelp av HDMIkabelen, som vist i illustrasjonen nedenfor:
med produktet. Bruk av en annen kabel kan føre til
funksjonsfeil i enheten.
•• Kobling av PC-en til skjermen med HDMI-kabel kan gi
kompatibilitetsproblemer.
•• Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel
/ DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan
kompatibilitetsproblemer oppstå.
•• Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen.
Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er
det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en
tilkoblingsfeil oppstår.
•• Anbefalte typer HDMI-kabler
-- Kabel for rask HDMI®/TM
-- Kabel for rask HDMI®/TM med Ethernet
35
Koble til AV-enheter
Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en
til skjermen. Koble skjermen til PC-en ved hjelp av
DisplayPort-kabelen, som vist i illustrasjonen nedenfor:
HDMI-tilkobling
HDMI overfører digitale video-og lydsignaler fra AVenheten til skjermen. Koble AV-enheten til skjermen
ved hjelp av HDMI-kabelen, som vist i illustrasjonen
nedenfor.
DP OUT
MERK
AV
•• Avhengig av PC-ens DP-versjon (DisplayPort) er det
ikke sikkert at det vises noe bilde eller høres noe lyd.
•• Sørg for at du bruker DisplayPort-kabelen som følger
med produktet. Bruk av en annen kabel kan føre til
funksjonsfeil i enheten.
•• Hvis du bruker kabler som ikke er sertifisert av LG,
kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan være
støy på bildet.
MERK
•• Sørg for at du bruker HDMI-kabelen som følger
med produktet. Bruk av en annen kabel kan føre til
funksjonsfeil i enheten.
•• Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel
/ DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan
kompatibilitetsproblemer oppstå.
•• Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen.
Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er
det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en
tilkoblingsfeil oppstår.
•• Anbefalte typer HDMI-kabler
-- Kabel for rask HDMI®/TM
-- Kabel for rask HDMI®/TM med Ethernet
NORSK
DisplayPort-tilkobling
36
Koble til eksterne enheter
NORSK
USB-kabeltilkobling – PC
USB-porten på produktet fungerer som en USB-hub.
HDMI/DP (DisplayPort)-tilkobling
Hvis du vil bruke USB 3.0, kobler du USB 3.0-kabelen av
typen A-B til PC-en.
Tilleggsutstyr som er koblet til USB IN-porten kan
styres fra PC-en.
MERK
•• Før du bruker produktet, må du installere nyeste
Service Pack for operativsystemet Windows.
•• Tilleggsutstyr selges separat.
•• Du kan koble til et tastatur, en mus eller en USBenhet via USB-porten.
•• Gå til General (Generelt) >Quick Charge
(Hurtiglading) for å sette Quick Charge
(Hurtiglading) til On (På) eller Off (Av).
•• Ladehastigheten kan variere avhengig av enheten.
(selges separat)
ADVARSEL
Forholdsregler når du bruker en USB-enhet
•• En USB-enhet som bruker et program for automatisk
gjenkjenning eller sin egen driver, vil kanskje ikke
gjenkjennes.
•• Noen USB-lagringsenheter støttes kanskje ikke eller
fungerer kanskje ikke som de skal.
•• Vi anbefaler at du bruker en USB-hub eller en
harddisk med strømforsyning. (Hvis strømforsyningen
er utilstrekkelig, er det ikke sikkert at USB-enheten
gjenkjennes.)
(selges
separat)
37
Bare serviceport
Koble til eksterne enheter via hodetelefoninngangen.
Koble til i henhold til illustrasjonen.
Porten brukes bare for service.
SERVICE ONLY
(selges separat)
MERK
•• Tilleggsutstyr selges separat.
•• Bruk av vinklet hodetelefonkontakt kan forårsake
problemer ved tilkobling til skjermen. Det anbefales
derfor å bruke hodetelefoner med rett kontakt.
Vinklet
Rett
•• Hodetelefon- og høyttalerfunksjonene kan være
begrenset avhengig av lydinnstillingene på PC-en og
den eksterne enheten.
NORSK
Koble til hodetelefoner
38
BRUKERINNSTILLINGER
NORSK
Aktivere hovedmenyen
1
2
3
Trykk på joystick-knappen nederst på skjermen.
Før joysticken opp/ned ( / ) og mot venstre/høyre ( / ) for å velge blant alternativene.
Trykk på joystick-knappen en gang til for å gå ut av hovedmenyen.
Joystick-knapp
Knapp
Menystatus
Beskrivelse
Hovedmeny deaktivert
Åpner hovedmenyen.
Hovedmeny aktivert
Går ut av hovedmenyen.
(Slå av skjermen ved å holde knappen inne. Dette kan
gjøres når som helst, også når OSD er på)
Hovedmeny
deaktivert
Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
Hovedmeny aktivert
Åpner Menu (menyfunksjonene).
Hovedmeny
deaktivert
Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
Hovedmeny aktivert
Åpner funksjonen Input (inngang).
Hovedmeny
deaktivert
Åpner hovedmenyen.
Hovedmeny aktivert
Åpner funksjonen Picture Mode (Bildemodus).
Hovedmeny
deaktivert
Åpner hovedmenyen.
Hovedmeny aktivert
Slår skjermen av.
39
Hovedmenyfunksjoner
Menu
Exit
Input
Monitor off
Long Press: Monitor off
NORSK
Hovedmeny
Picture Mode
Beskrivelse
Menu (Meny)
Konfigurerer skjerminnstillingene.
Picture Mode
(Bildemodus)
Optimaliserer skjermen for bildemodus.
Input (Inngang)
Angir inndatamodus.
Monitor off (Skjerm
av)
Slår skjermen av.
Exit (Avslutt)
Går ut av hovedmenyen.
Brukerinnstillinger
Menyinnstillinger
1
Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på skjermen, og deretter går du til Menu
(Meny).
Konfigurerer alternativene ved å føre joysticken opp/ned/venstre/høyre.
Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille inn andre menyobjekter, fører du joysticken til eller trykker på
( / Ok).
4 Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken vedvarende til .
•• Når du går inn på menyen, vises instruksjoner om bruk av knappen i det nedre høyre hjørnet av skjermen.
2
3
Quick Settings
PBP
Picture
General
Reset
40
Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.
NORSK
Meny
Quick Settings
Brightness
(Hurtiginnstillinger) (Lysstyrke)
Beskrivelse
Justerer skjermens lysstyrke og fargekontrast.
Contrast (Kontrast)
Volume (Volum)
Brukes til å justere lydnivået.
MERK
•• Du kan justere Mute (Demp)/ Unmute (Opphev demping) ved å
føre joysticken til
Input (Inngang)
i menyen Volume (Volum).
Velger inngangsmodus.
Ratio
Justerer bredde-/høydeforhold for skjermen.
(Formatinnstillinger)
PBP
PBP
Viser skjermbildene fra to inngangsmoduser på én skjerm.
Picture (Bilde)
Picture Mode
(Bildemodus)
Endrer bildemodus til en modus som er optimalisert for en bestemt
funksjon.
Picture Adjust
(Bildejustering)
Justerer Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering), SUPER
RESOLUTION+, Sharpness (Skarphet), Black Level (Svartnivå),
HDMI ULTRA HD Deep Color, DFC, Response Time (Svartid), Black
Stabilizer (Svartstabilisator) og Uniformity (Jevnhet).
Color Adjust
(Fargejustering)
Justerer Gamma, Color Temp (Fargetemperatur) og Six Color
(Seksfarget).
General (Generelt)
Angir Language (Språk), SMART ENERGY SAVING, Power LED
(Strømindikator), Automatic Standby (Automatisk standby),
DisplayPort 1.2, Quick Charge (Hurtiglading), Buzzer og OSD Lock
(OSD-lås).
Reset (Tilbakestill)
Tilbakestiller til standardinnstillingene.
Exit (Avslutt)
Lukker OSD-menyen.
ADVARSEL
•• Skjermens skjermbilde kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.
41
Hurtiginnstillinger
2
3
4
5
Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystickknappen nederst på skjermen, og deretter går du til
Menu (Meny).
Gå til Quick Settings (Hurtiginnstillinger) ved å bevege
joysticken.
Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som
vises i nederste høyre hjørne.
Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille
inn andre menyobjekter, fører du joysticken til eller
trykker på ( / Ok).
Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken
vedvarende til .
Quick Settings
Brightness
Quick
Settings
100 >
Contrast
70 >
Volume
PBP
30 >
Input
HDMI 1 >
Ratio
Wide >
Picture
General
Reset
/
: Move
/
: Ok
: Back
Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.
Menu (Meny)>
Quick Settings
(Hurtiginnstillinger)
Brightness (Lysstyrke)
Beskrivelse
Justerer lysstyrken på skjermen.
MERK
•• Du kan justere Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) til On (På) / Off (Av)
ved å trykke på knappen
i menyen Brightness (Lysstyrke).
•• Når Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) er On (På), blir menyen
Brightness (Lysstyrke) deaktivert.
•• Når Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) er On (På), blir menyene SMART
ENERGY SAVING og DFC deaktivert.
•• Når Picture Mode (Bildemodus) er innstilt som DICOM eller Gamma er satt
til DICOM Gamma Curve (DICOM Gamma-kurve), er Brightness (Lysstyrke)
justeringsfunksjonen deaktivert.
Contrast (Kontrast)
Justerer fargekontrasten på skjermen.
NORSK
1
42
NORSK
Menu (Meny)>
Quick Settings
(Hurtiginnstillinger)
Volume (Volum)
Beskrivelse
Brukes til å justere lydnivået.
MERK
•• Du kan justere Mute (Demp)/ Unmute (Opphev demping) ved å føre joysticken til i
menyen Volume (Volum).
Input (Inngang)
Velger inngangsmodus.
Ratio
(Formatinnstillinger)
Justerer bredde-/høydeforhold for skjermen.
Wide
(Bredformat)
Viser video i bredskjermformat uavhengig av videosignalinngang.
Original
(Originalformat)
Viser video i henhold til videoinnsignalets bredde-/høydeforhold.
1:1
Bredde-/høydeforholdet justeres ikke fra originalformatet.
MERK
•• Skjermen kan se identisk ut med alternativer for Wide (Bredformat), Original (Originalformat) og 1:1 ved anbefalt
oppløsning (3840 x 2160).
•• Størrelsesforholdet er deaktivert for interlace-signal.
43
PBP
2
3
4
5
Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystickknappen nederst på skjermen, og deretter går du til
Menu (Meny).
Gå til PBP ved å bevege joysticken.
Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som
vises i nederste høyre hjørne.
Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille
inn andre menyobjekter, fører du joysticken til eller
trykker på ( / Ok).
Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken
vedvarende til .
PBP
Sub
Quick
Settings
Off >
Sound Out
Main >
Swap
PBP
Sub Full
Ratio
>
Picture
General
Reset
PBP Preview
HDMI1
/
: Move
/
: Ok
: Back
Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.
Menu (Meny) > PBP
Sub (Underskjerm)
Beskrivelse
Viser skjermbildene fra to inngangsmoduser på én skjerm.
PBP Connection (PBP-tilkobling)
Hovedskjerm
(Venstre)
Sound Out (Lyd ut)
Underskjerm (høyre)
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
HDMI 1
X
X
O
HDMI 2
X
X
O
DisplayPort
O
O
X
Endrer lydutgang i PBP-modus.
Main
(Hovedskjerm)
Velger inngang for Main (Hovedskjerm).
Sub
(Underskjerm)
Velger inngang for Sub (Underskjerm).
Swap (Bytt)
Bytter mellom hovedskjerm og underskjerm i PBP-modus.
Sub Full
(Underskjerm full)
Konverterer underskjermen i PBP-modus til bredformat.
NORSK
1
44
Menu (Meny) > PBP
NORSK
Ratio
(Formatinnstillinger)
Beskrivelse
Justerer størrelsesforholdet for hovedskjermen eller underskjermen.
Main
(Hovedskjerm)
Sub
(Underskjerm)
Wide (Bredformat)
Viser video tilpasset PBP-skjermen uavhengig av
inngående videosignal.
Original
(Originalformat)
Viser videoen i størrelsesforholdet bestemt av
videosignalet til PBP-skjermen.
Wide (Bredformat)
Viser video tilpasset PBP-skjermen uavhengig av
inngående videosignal.
Original
(Originalformat)
Viser videoen i størrelsesforholdet bestemt av
videosignalet til PBP-skjermen.
MERK
•• Når Sub (Underskjerm)-modus er Off (Av), blir menyene Sound Out (Lyd ut), Swap (Bytt), Sub Full (Underskjerm
full) og Ratio (Formatinnstillinger) deaktivert. Alternativene Main (Hovedskjerm) / Sub (Underskjerm) for Ratio
(Formatinnstillinger) blir deaktivert hvis det ikke er noe signal.
•• Optimal oppløsning for PBP-modus angis automatisk når PBP-modus aktiveres.
45
Bilde
2
3
4
5
Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystickknappen nederst på skjermen, og deretter går du til
Menu (Meny).
Gå til Picture (Bilde) ved å bevege joysticken.
Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som
vises i nederste høyre hjørne.
Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille
inn andre menyobjekter, fører du joysticken til eller
trykker på ( / Ok).
Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken
vedvarende til .
Picture
Picture Mode
Quick
Settings
DICOM >
Picture Adjust
>
Color Adjust
>
PBP
Picture
General
Reset
/
: Move
/
: Ok
: Back
Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.
Menu (Meny) >
Picture (Bilde)
Picture Mode
(Bildemodus)
Beskrivelse
Custom (Tilpasset)
Gjør at brukeren kan justere alle elementene. Fargemodusen på
hovedmenyen kan justeres.
Mono (Svart-hvit)
Svart-hvitt-fargemodus.
Reader (Leser)
Optimerer skjermen for visning av dokumenter. Lysstyrken kan
økes i OSD-menyen.
sRGB
Et standard RGB-fargerom for skjerm og skriver.
Color Weakness (Svekket
fargesyn)
Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt
og grønt. Den gjør at brukere med svekket fargesyn lett kan skille
mellom de to fargene.
NORSK
1
46
NORSK
Menu (Meny) >
Picture (Bilde)
Picture Mode
(Bildemodus)
Beskrivelse
EBU
Et standard TV PAL-fargerom for sendinger.
REC709
Et standard HDTV-fargerom for sendinger.
SMPTE-C
Et standard TV NTSC-fargerom for sendinger.
DICOM
En modus beregnet på visning av medisinske bilder.
Calibration 1 (Kalibrering 1) Justerer til siste kalibrerte skjerm.
Calibration 2 (Kalibrering 1) Justerer til en tidligere kalibrert skjerm.
MERK
•• Hvis Picture Mode (Bildemodus) er endret for DP (DisplayPort)-inngangen, kan det hende at
PC-skjermen flimrer, eller at oppløsningen kan bli påvirket.
•• Calibration 2 (Kalibrering 2): Du aktiverer denne menyen ved å installere TRUE COLOR PRO og
fortsette med Calibration (Kalibrering).
Picture Adjust
(Bildejustering)
Brightness Stabilization
(Lysstyrkestabilisering)
SUPER RESOLUTION+
Opprettholder lysstyrken som er best egnet for medisinsk bruk.
Justerer lysstyrken automatisk.
On (På)
Off (Av)
Deaktiverer funksjonen og gjør at brukeren kan
konfigurere lysstyrken.
High (Høy)
Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker
ønsker krystallklare bilder. Egner seg for videoer
og spill i høy kvalitet.
Middle
(Middels)
Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker vil
ha en komfortabel seeropplevelse mellom lav og
høy modus. Egner seg for UCC- eller SD-video.
Low (Lav)
Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker
ønsker jevne, naturlige bilder. Egner seg for bilder
med sakte bevegelse eller stillbilder.
Off (Av)
Velg dette alternativet for hverdagsbruk. SUPER
RESOLUTION+ er deaktivert i denne modusen.
47
Menu (Meny) >
Picture (Bilde)
Sharpness (Skarphet)
Justerer skarpheten på skjermen.
Black Level (Sortnivå)
Angir forskyvningsnivået (kun for HDMI).
•• Forskyvning: en referanse for videosignal. Dette er den mørkeste
fargen som skjermen kan vise.
HDMI ULTRA HD Deep
Color
High (Høy)
Beholder det gjeldende kontrastforholdet til
skjermen.
Low (Lav)
Reduserer svartnivåene og hever hvitnivåene fra
det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
Gir skarpere bilder ved tilkobling til en enhet som støtter ULTRA
HD Deep Color.
4K ved 60 Hz støtteformat1)
Oppløsning
3840 x 2160
Bildefrekvens
(Hz)
59,94
60,00
Fargedybde/chromasampling
8 biter
10 biter
YCbCr 4:2:0
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
–
RGB 4:4:4
–
1) Støttes når HDMI ULTRA HD Deep Color er satt til On (På).
MERK
•• Hvis den tilkoblede enheten ikke støtter ULTRA HD Deep Color,
fungerer kanskje ikke funksjonen slik den skal.
•• Hvis det oppstår et problem, setter du HDMI ULTRA HD Deep
Color-alternativet til Off (Av).
DFC
On (På)
Justerer lysstyrken automatisk i samsvar med
skjermen.
Off (Av)
Deaktiverer DFC.
NORSK
Picture Adjust
(Bildejustering)
Beskrivelse
48
NORSK
Menu (Meny) >
Picture (Bilde)
Picture Adjust
(Bildejustering)
Beskrivelse
Response Time (Svartid)
Angir svartid for bildene som vises, basert på skjermens hastighet.
I normale omgivelser anbefaler vi at du bruker Middle (Middels).
Hvis du vil ha bilder med høy hastighet, anbefaler vi at du bruker
High (Høy).
Innstillingen High (Høy) kan føre til etterbilde.
High (Høy)
Setter svartiden til høy.
Middle
(Middels)
Setter svartiden til middels.
Low (Lav)
Setter svartiden til lav.
Off (Av)
Bruker ikke forbedringsfunksjonen for svartid.
Black Stabilizer
(Svartstabilisator)
Du kan kontrollere den svarte kontrasten, slik at du kan se bedre
i mørke bilder.
Når du øker Black Stabilizer (Svartstabilisator)-verdien, blir de
mørkegrå områdene på skjermen lysere. (Det er enkelt å skille
gjenstander fra bakgrunnen på mørke spillskjermbilder.)
Når du reduserer Black Stabilizer (Svartstabilisator)-verdien,
blir de mørkegrå områdene mørkere, og den dynamiske kontrasten
på skjermen øker.
Uniformity (Jevnhet)
Justerer jevnheten for lysstyrken på skjermen.
MERK
••Hvis du aktiverer Uniformity (Jevnhet), kan det redusere den
generelle lysstyrken på skjermen.
On (På)
Aktiverer funksjonen Uniformity (Jevnhet).
Off (Av)
Deaktiverer funksjonen Uniformity (Jevnhet).
49
Menu (Meny) >
Picture (Bilde)
Gamma
Standard gammainnstillinger Gamma 1.8, Gamma 2.0, Gamma
2.2, Gamma 2.4, Gamma 2.6, DICOM Gamma Curve (DICOM
Gamma-kurve), Off (Av).
Jo høyere verdien for gamma er, jo mørkere blir bildet. På samme
måte blir bildet lysere jo mindre verdien for gamma er.
Color Temp
(Fargetemperatur)
Manual
(Manuell)
Custom
(Tilpasset)
6500K
8500K
9300K
Color Adjust
(Fargejustering)
Justerer fargetemperaturen 500 K av gangen.
(Merk at 9300 K støttes i stedet for 9500 K.)
Brukeren kan tilpasse rød, grønn og blå farge.
Angir bildefargen som fargetemperatur med en
rødlig 6500 K.
Angir bildefargen som fargetemperatur på
8500 K, som vil si en farge mellom rød og blå.
Angir bildefargen som fargetemperatur med en
blålig 9300 K.
Red (Rød)
Green (Grønn)
Du kan tilpasse bildefargen ved hjelp av rød, grønn og blå.
Blue (Blå)
Six Color (Seksfarget)
Reset (Tilbakestill)
Tilpasses til fargen du ønsker, ved å justere fargetone og
fargemetning for alle de seks fargene (rød, grønn, blå, cyan,
magenta og gul). Deretter lagres innstillingene.
Hue (Tone)
Justerer fargetonen på skjermen.
Saturation
(Metning)
Justerer fargemetningen av fargene på skjermen.
Lavere verdi betyr mindre fargemetning og
skarphet på fargene. Høyere verdi gir mer
fargemetning og mørkere farger.
Tilbakestiller fargene til standardinnstillingene.
NORSK
Color Adjust
(Fargejustering)
Beskrivelse
50
Generelt
NORSK
1
2
3
4
5
Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystickknappen nederst på skjermen, og deretter går du til
Menu (Meny).
Gå til General (Generell) ved å bevege joysticken.
Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som
vises i nederste høyre hjørne.
Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille
inn andre menyobjekter, fører du joysticken til eller
trykker på ( / Ok).
Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken
vedvarende til .
General
Language
Quick
Settings
PBP
English >
SMART ENERGY SAVING
Off >
Power LED
Off >
Automatic Standby
Off >
DisplayPort 1.2
Picture
General
Enable >
Quick Charge
Off >
Buzzer
On >
OSD Lock
Off >
Reset
/
: Move
/
: Ok
: Back
Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.
Menu (Meny) >
General (Generell)
Beskrivelse
Language (Språk)
Stiller inn menyskjermen til ønsket språk.
SMART ENERGY
SAVING
Spar energi ved å bruke algoritmen for luminanskompensasjon.
Power LED
(Strømindikator)
High (Høy)
Sparer energi ved hjelp av SMART ENERGY SAVING-funksjonen.
Low (Lav)
Sparer energi ved hjelp av SMART ENERGY SAVING-funksjonen med lav
effektivitet.
Off (Av)
Deaktiverer funksjonen SMART ENERGY SAVING.
Slår strømindikatoren foran på skjermen On (På) eller Off (Av).
On (På)
Strømindikatoren slås på automatisk.
Off (Av)
Strømindikatoren slås av.
Automatic Standby
Funksjon som slår av skjermen automatisk når det ikke har vært bevegelser på skjermen i en
(Automatisk standby) bestemt periode. Du kan stille inn tid for funksjonen for automatisk avslåing. (Off (Av), 4 H
(4 t), 6 H (6 t) og 8 H (8 t))
51
Menu (Meny) >
General (Generell)
Aktiverer eller deaktiverer DisplayPort 1.2.
MERK
•• Sørg for å konfigurere dette alternativet i henhold til DisplayPort-versjonen som støttes
av grafikkortet.
Disable (Deaktiver) dette alternativet hvis skjermkortet ikke støtter DisplayPort 1.2.
•• Når DisplayPort 1.2 er deaktivert, kan du ikke bruke 10-bitersutgangen til skjermkortet.
Quick Charge
(Hurtiglading)
Buzzer
OSD Lock (OSD-lås)
Quick Charge (Hurtiglading) er en funksjon som raskt lader enheten som er koblet til USB
3.0-porten.
On (På)
Aktiverer Quick Charge (Hurtiglading).
Off (Av)
Deaktiverer Quick Charge (Hurtiglading).
Denne funksjonen lar deg konfigurere lyden som genereres fra Buzzer når skjermen bytter
til On (På) eller Off (Av).
On (På)
Aktiverer skjermens Buzzer.
Off (Av)
Deaktiverer skjermens Buzzer.
Denne funksjonen deaktiverer konfigurasjon og justering av menyer.
On (På)
Aktiverer OSD Lock (OSD-lås).
Off (Av)
Deaktiverer OSD Lock (OSD-lås).
MERK
•• Alle funksjoner er deaktivert unntatt Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast),
Volume (Volum), Input (Inngang) i Quick Settings (Hurtiginnstillinger) og OSD Lock
(OSD-lås), Information (Informasjon) i General (Generelt).
Information
(Informasjon)
Viser Total Power On Time (Total oppstartstid), Serial Number (Serienummer) og
Resolution (Oppløsning) informasjon.
NORSK
DisplayPort 1.2
Beskrivelse
52
Tilbakestill
NORSK
1
2
3
4
5
Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystickknappen nederst på skjermen, og deretter går du til
Menu (Meny).
Gå til Reset (Tilbakestill) ved å bevege joysticken.
Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som vises
i nederste høyre hjørne.
Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille
inn andre menyobjekter, fører du joysticken til eller
trykker på ( / Ok).
Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken
vedvarende til .
Reset
Do you want to reset your settings?
Quick
Settings
Reset
Cancel
PBP
Picture
General
Reset
/
: Move
/
Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.
Menu (Meny) > Reset
(Tilbakestill)
Beskrivelse
Do you want to reset your settings? (Vil du tilbakestille innstillingene?)
Reset (Tilbakestill)
Tilbakestiller til standardinnstillingene.
Cancel (Avbryt)
Avbryt tilbakestillingen.
: Ok
: Back
53
FEILSØKING
•• Kontroller om strømledningen er koblet til strømuttaket på riktig måte.
Lyser strømindikatoren?
•• Kontroller tilkoblingen til strømledningen, og trykk på strømknappen.
Er strømmen på, og lyser
strømindikatoren hvitt?
•• Kontroller at den tilkoblede inngangen er aktivert (Menu (Meny) >
Blinker strømindikatoren?
•• Hvis skjermen er i dvalemodus, kan du flytte musen eller trykke på en
Vises meldingen OUT OF RANGE
(UTENFOR OMRÅDE)?
Vises meldingen No Signal (Ikke signal)?
Meldingen OSD Lock (OSD-lås) vises.
Er det enkelte alternativer som er
utilgjengelige når du trykker på Menuknappen?
Skjermen har et etterbilde.
Vises etterbildet selv når skjermen er
slått av?
Quick Settings (Hurtiginnstillinger) > Input (Inngang)).
knapp på tastaturet for å slå på skjermen.
•• Kontroller om datamaskinen er slått på.
•• Dette kan oppstå hvis signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor
skjermens vertikale eller horisontale frekvensområde. Slå opp i
seksjonen Produktspesifikasjoner i denne håndboken for riktig
frekvensinnstilling.
•• Denne vises hvis signalkabelen mellom PC-en og skjermen mangler eller
er frakoblet. Kontroller kabelen og koble den til på nytt.
•• OSD er låst. Gå til Menu (Meny) > General (Generelt) og sett OSD
Lock (OSD-lås) til Off (Av).
•• Hvis et stillbilde vises på skjermen en lang stund, kan det skade
skjermen slik at det vises et etterbilde.
•• Bruk skjermsparer for å forlenge levetiden til skjermen.
Skjermbildet er ustabilt og rister / Bilder som vises på skjermen etterlater seg skyggespor.
Valgte du riktig oppløsning?
•• Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz, (linjesprang)
kan det hende at skjermen flimrer. Endre oppløsningen til 1080p eller
anbefalt oppløsning.
NORSK
Det vises ikke noe på skjermen.
Er skjermens strømledning tilkoblet?
54
MERK
NORSK
•• Vertikal frekvens: For å kunne vise et bilde må skjermen oppdateres flere titalls ganger per sekund, på samme
måte som et lysstoffrør. Antallet ganger skjermen oppdateres per sekund, kalles vertikal frekvens eller
oppdateringsfrekvens og angis i Hz.
•• Horisontal frekvens: Den tiden det tar å vise én horisontal linje, kalles den horisontale syklusen. Hvis 1 deles på det
horisontale intervallet, blir resultatet antall horisontale linjer vist per sekund. Dette kalles den horisontale frekvensen
og angis i kHz.
•• Kontroller at oppløsningen eller frekvensen til skjermkortet er innenfor rekkevidden som er tillatt av skjermen, og angi
den anbefalte (optimale) oppløsningen i Kontrollpanel > Skjerm > Innstillinger i Windows. (Innstillingene kan variere
etter hvilket operativsystem [OS] du bruker.)
•• Hvis anbefalt (optimal) oppløsning ikke angis for skjermkortet, kan det føre til uklar tekst, dimmet skjerm, avkuttet
visningsområde eller feiljustering av skjermen.
•• Innstillingsmetodene kan variere avhengig av datamaskinen eller operativsystemet, og enkelte oppløsninger er kanskje
ikke tilgjengelige, alt avhengig av ytelsen til skjermkortet. Hvis dette skjer, kontakter du produsenten av datamaskinen
eller grafikkortet.
•• Enkelte skjermkort støtter ikke oppløsning på 3840 x 2160. Hvis oppløsningen ikke kan vises, kan du kontakte
produsenten av skjermkortet.
Skjermfargen er feil.
Er skjermfargen unormal (16 farger)?
•• Sett fargedybden til 24 biter (millioner av farger) eller høyere.
I Windows går du til Kontrollpanel > Skjerm > Innstillinger >
Fargekvalitet. (Innstillingene kan variere etter hvilket operativsystem
[OS] du bruker.)
Er skjermfargen ustabil eller svart/hvitt? •• Kontroller at signalkabelen er ordentlig tilkoblet. Koble til kabelen på
nytt, eller sett inn PC-skjermkortet på nytt.
Vises det prikker på skjermen?
•• Når du bruker skjermen, kan det vises prikker (røde, grønne, blå, hvite
eller svarte) på skjermen. Dette er normalt for en LCD-skjerm. Det er
ikke en feil og påvirker ikke skjermens ytelse.
Vises meldingen Unrecognized monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor found (Ukjent skjerm, Plug and Playskjerm (VESA DDC) oppdaget) på skjermen?
Har du installert skjermdriveren?
•• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med
skjermdriver som følger med skjermen. Du kan også laste ned driveren
fra nettstedet vårt: http://www.lg.com.
•• Kontroller at skjermkortet støtter Plug and Play-funksjonen.
Lyd spilles ikke av via hodetelefonporten eller høyttaleren.
Vises bilder via DisplayPort- eller HDMI•• Prøv å øke volumet ved hjelp av knappen på skjermen.
inngangen uten lyd?
•• Angi at lyden fra PC-en skal spilles av via skjermen du bruker. I
Microsoft Windows går du til Kontrollpanel > Maskinvare og lyd
> Lyd > og angir skjermen som standardenhet. (Innstillingene kan
variere etter hvilket operativsystem [OS] du bruker.)
55
PRODUKTSPESIFIKASJON
NORSK
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Fabrikkstøttemodus
DisplayPort
Forhåndsinnstillingsmodus
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
Polaritet (H/V)
(Hz)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
1920 x 2160
133,32
60
+/-
2560 x 1440
3840 x 2160
3840 x 2160
88,79
66,66
133,32
59,95
30
60
+/+/+/-
Merknader
Anbefalt oppløsning
for PBP
56
HDMI
NORSK
Forhåndsinnstillingsmodus
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
Polaritet (H/V)
(Hz)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
1920 x 2160
133,29
60
+/-
2560 x 1440
3840 x 2160
88,79
67,5
59,95
30
+/+/-
3840 x 2160
135
60
+/-
Merknader
Anbefalt oppløsning
for PBP
Når HDMI ULTRA HD
Deep Color er satt til
On (På)
HDMI-timing (Video)
Forhåndsinnstillingsmodus
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
480p
31,5
60
720p
45,0
60
1080p
67,5
60
2160p
135
60
Power LED (Strømindikator)
Modus
På-modus
Dvalemodus
Av-modus
LED-farge
Hvit
Blinkende hvit
Off (Av)
Merknader
Når HDMI ULTRA HD Deep Color
er satt til On (På)
Besøk http://opensource.lge.com for å motta kildekoden
under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette
produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser
og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM
mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter
til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til
opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra
kjøpsdatoen for dette produktet.
Les brukerhåndboken (CD-en) nøye og ha den for hånden.
Vær oppmerksom på at etiketten som er festet til
produktet, gir informasjon om produktstøtte.
Modell
Serienummer
ADVARSEL: Dette utstyret er i samsvar med klasse A i CISPR
32. Dette utstyret kan forårsake radiointerferens i boligstrøk.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising