LG | 34WL500-B | User manual | LG 34WL500-B Brukermanual

LG 34WL500-B Brukermanual
Brukerhåndbok
LED LCD-SKJERM
(LED-skjerm*)
* LED-skjermen fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys.
Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne
informasjonen for fremtidig bruk.
29WL500
34WL500
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
Innholdsfortegnelse
LISENS
Hver modell har forskjellige lisenser. Gå til www.lg.com hvis du vil ha mer lisensinformasjon.
NORSK
LISENS......................................................... 2
MELDING MED INFORMASJON OM
PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE...... 3
MONTERING OG KLARGJØRING................... 3
BRUKE SKJERMEN....................................... 8
BRUKERINNSTILLINGER.............................. 9
FEILSØKING............................................... 19
PRODUKTSPESIFIKASJON.......................... 21
2
Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface,
og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.
MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE
MONTERING OG KLARGJØRING
NORSK
Besøk http://opensource.lge.com for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som
dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for
nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til
medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som
mottar denne informasjonen.
Merk
•• Det kan hende at produktene ser annerledes ut enn på disse illustrasjonene.
•• Alt av produktinformasjon og -spesifikasjoner i denne håndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre
produktets ytelse.
•• Hvis du vil kjøpe tilleggsutstyr, kan du besøke en elektronikkforhandler eller en nettbutikk, eller kontakte
forhandleren du kjøpte produktet fra.
•• Strømledningen som følger med, kan være annerledes enn det som er angitt her, avhengig av regionen.
Støttede drivere og programvare
Du kan laste ned og installere den siste versjonen fra nettsiden til LGE (www.lg.com).
Drivere og programvare
Installasjonsprioritet
Skjermdriver
Anbefalt
OnScreen Control
Anbefalt
Dual Controller
Valgfri
ADVARSEL
•• Bruk alltid originale LG-komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse.
•• Produktgarantien dekker ikke materielle skader eller personskader som skyldes bruk av uautoriserte
komponenter.
•• Vi anbefaler at du bruker komponentene som følger med.
•• Hvis du bruker kabler som ikke er sertifisert av LG, kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan være støy på
bildet.
•• Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske produktet.
•• Ikke påfør fremmede stoffer (oljer, smøremiddel osv.) på skruedelene når du setter sammen produktet. (Dette
kan skade produktet.)
•• Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
•• Du må ikke bære skjermen opp-ned kun ved å holde i stativsokkelen. Dette kan føre til at skjermen faller ned
fra sokkelen, noe som kan forårsake personskade.
•• Du må ikke berøre selve skjermflaten når du løfter eller flytter skjermen. Trykk mot skjermflaten kan gi skader
på skjermen.
3
Beskrivelse av produkt og knapper
Løfte og flytte på skjermen
NORSK
Hvis skjermen skal løftes eller flyttes, må du følge disse instruksjonene for å unngå riper eller skader på skjermen,
og for å sikre trygg transport uavhengig av form og størrelse.
•• Plasserer skjermen i esken eller emballasjen den ble levert i, før du prøver å flytte den.
•• Før du flytter eller løfter skjermen, må du koble fra strømledningen og alle andre kabler.
•• Ta et godt tak under og på siden av skjermen. Ikke hold i selve panelet.
•• Når du holder skjermen, skal skjermen vende bort fra deg, slik at den ikke ripes opp.
•• Skjermen må ikke utsettes for støt eller for mye vibrering under transport.
•• Hold skjermen i stående posisjon når du flytter den. Legg den aldri på siden eller i vinkel.
Slik bruker du joystick-knappen
Skjermfunksjonene kontrolleres enkelt ved å trykke på styrespakknappen eller ved å bevege den sideveis eller
opp/ned med fingeren.
29WL500
Grunnleggende funksjoner
/
Slå på
Skjermen slås på ved å trykke én gang på
joystick-knappen med fingeren.
Slå av
Skjermen slås av ved å trykke på og holde
inne styrespak-knappen med fingeren i mer
enn fem sekunder.
Lydstyrkeregulering
Du kan regulere lydstyrken ved å bevege
joystick-knappen sidelengs.
Merk
•• Joystick-knappen finnes nederst på skjermen.
4
34WL500
ADVARSEL
•• Unngå å ta på skjermen så langt det er mulig.
-- Dette kan forårsake skader på skjermen eller bildepikslene.
•• Hvis du bruker skjermen uten stativsokkelen, kan bruk av joystick-knappen nederst på skjermen føre til at
skjermen blir ustabil og velter. Dette kan igjen føre til skade på skjermen eller personer. Dette kan i tillegg føre
til at joystick-knappen ikke fungerer.
Montering på bord
Justere vinkelen
•• Løft skjermen og sett den på bordet i stående stilling. Plasser den minst 100 mm fra veggen for å sikre
tilstrekkelig ventilasjon.
1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.
2 Juster vinkelen på skjermen.
Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover fra −5° til 15° for å få en behagelig bruksopplevelse.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
NORSK
ADVARSEL
•• Hold skjermen som vist på illustrasjonen nedenfor, slik at du unngår å skade fingrene når du justerer skjermen.
•• Vær forsiktig så du ikke tar eller trykker på skjermflaten når du justerer vinkelen på skjermen.
29WL500
34WL500
ADVARSEL
•• Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen. Du kan få elektrisk støt.
•• Ikke bruk noe annet enn strømkabelen som leveres med produktet, og koble den til en jordet stikkontakt.
•• Kontakt den lokale forhandleren eller din nærmeste elektronikkforhandler hvis du trenger en annen
strømkabel.
5
NORSK
Bruke Kensington-låsen
Montere veggmonteringsplaten
Kontakten for Kensington-sikkerhetssystemet finner du på undersiden av skjermen.
Hvis du vil ha mer informasjon om montering og bruk, kan du se brukerveiledningen for Kensington-låsen eller
gå til nettstedet http://www.kensington.com.
Fest skjermen til et bord ved hjelp av Kensington-sikkerhetssystemet.
Denne skjermen oppfyller spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter.
Merk
•• Veggmonteringsplaten selges separat.
•• Hvis du vil ha mer informasjon om montering, kan du se monteringsveiledningen for veggmonteringsplaten.
•• Ikke bruk for mye kraft når du monterer veggmonteringsplaten, da det kan skade skjermen.
•• Fjern stativet før du monterer skjermen på et veggfeste ved å gjennomføre stativfestingen i motsatt rekkefølge.
Installering på vegg
Installer monitoren minst 100 mm fra veggen, og la det være ca. 100 mm ledig plass på hver side av skjermen for
å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Du kan skaffe detaljerte installeringsinstruksjoner hos din lokale forhandler. Du
kan også slå opp i brukerhåndboken for å finne instruksjoner for montering av en veggbrakett med helning.
100 mm
Merk
•• Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr er tilgjengelig fra de fleste
elektronikkforhandlere.
100 mm
100 mm
100 mm
6
Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste en veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr) til baksiden
av skjermen.
Sørg for at veggmonteringsbraketten er skikkelig festet til skjermen og veggen.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
NORSK
Veggmonteringssett (mm)
Standardskrue
Antall skruer
Veggmonteringsplate (tilleggsutstyr)
ADVARSEL
•• Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen for å unngå elektrisk støt.
•• Hvis du monterer skjermen i taket eller på en hellende vegg, kan den falle ned, noe som kan føre til
personskade. Bruk et godkjent veggfeste fra LG og kontakt den lokale forhandleren eller kvalifisert personell.
•• Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
•• Bruk skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standarden. Garantien dekker ikke
eventuelle skader som skyldes bruk eller misbruk av komponenter som ikke er godkjente.
•• Skruene som brukes, kan ikke være lenger enn 8 mm.
Merk
•• Skruer som ikke oppfyller VESA-standarden, kan skade skjermen eller få den til å falle ned. LG Electronics kan
ikke holdes ansvarlig for uhell relatert til skruer som ikke er standard.
•• Veggmonteringssettet inneholder monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
•• Veggmonteringsbraketten er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr kan skaffes fra den lokale forhandleren.
•• Lengden på skruene avhenger av veggmonteringsbraketten. Hvis du bruker skruer som er lengre enn
standardlengden, kan det komme til å skade innsiden av produktet.
•• Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for veggmonteringsbraketten.
7
BRUKE SKJERMEN
Koble til AV-enheter
•• Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra det faktiske produktet.
Trykk på styrespakknappen, gå til [Settings] [Input], og velg inngangsalternativet.
HDMI-tilkobling
NORSK
ADVARSEL
HDMI overfører digitale video-og lydsignaler fra AV-enheten til skjermen.
Merk
•• Ikke trykk lenge på skjermen. Det kan føre til at bildet forvrenges.
•• Ikke vis et stillbilde lenge på skjermen. Dette kan føre til at bildet "brennes fast". Bruk en PC-skjermsparer hvis
det er mulig.
•• Når du kobler strømkabelen til strømuttaket, må du bruke en jordet strømskinne eller et jordet strømuttak.
•• Hvis du slår på skjermen på et sted med lav temperatur, kan den flimre. Dette er normalt.
•• Noen ganger kan røde, grønne eller blå flekker vises på skjermen. Dette er normalt.
•• Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
•• Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig
at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
•• Anbefalte typer HDMI-kabler
-- Høyhastighets HDMI®/TM-kabel
-- Høyhastighets HDMI®/TM-kabel med Ethernet
Koble til en PC
Koble til eksterne enheter
•• Denne skjermen støtter *Plug and Play-funksjonalitet.
* Plug and Play: En funksjon som lar deg koble en enhet til datamaskinen uten å måtte endre konfigurasjoner
eller installere manuelle drivere.
HDMI-tilkobling
Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.
ADVARSEL
•• Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
•• Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig
at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
•• Anbefalte typer HDMI-kabler
-- Høyhastighets HDMI®/TM-kabel
-- Høyhastighets HDMI®/TM-kabel med Ethernet
Hodetelefon-tilkobling
Koble til eksterne enheter via hodetelefoninngangen.
Merk
•• Tilleggsutstyr selges separat.
•• Hodetelefon- og høyttalerfunksjonene kan være begrenset avhengig av lydinnstillingene på PC-en og den
eksterne enheten.
•• Bruk av vinklet hodetelefonkontakt kan forårsake problemer ved tilkobling til skjermen. Det anbefales derfor å
bruke hodetelefoner med rett kontakt.
Vinklet
8
Rett
(Anbefal)
BRUKERINNSTILLINGER
Merk
NORSK
•• Skjermens skjermbilde kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.
Aktivere hovedmenyen
1 Trykk på joystick-knappen nederst på skjermen.
2 Før joysticken opp/ned og mot venstre/høyre for å velge blant alternativene.
3 Trykk på joystick-knappen en gang til for å gå ut av hovedmenyen.
Joystick-knapp
Knapp
Menystatus
Beskrivelse
Hovedmeny deaktivert
Åpner hovedmenyen.
Hovedmeny aktivert
Går ut av hovedmenyen.
(Du slår av skjermen ved å holde knappen inne i mer enn fem sekunder. Dette kan gjøres når som helst, også når OSD er på.)
Hovedmeny deaktivert
Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
Hovedmeny aktivert
Åpner [Input]-funksjonene.
Hovedmeny deaktivert
Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
Hovedmeny aktivert
Åpner [Settings]-funksjonen.
Hovedmeny deaktivert
Viser informasjon om gjeldende inngang.
Hovedmeny aktivert
Slår skjermen av.
Hovedmeny deaktivert
Viser informasjon om gjeldende inngang.
Hovedmeny aktivert
Åpner funksjonen [Picture Mode].
9
Hovedmenyfunksjoner
Hovedmeny
NORSK
Power Off
Input
Exit
Settings
Picture Mode
Beskrivelse
[Input]
Angir inndatamodus.
[Power Off]
Slår skjermen av.
[Settings]
Konfigurerer skjerminnstillingene.
[Picture Mode]
Angir bildemodus.
[Exit]
Går ut av hovedmenyen.
Brukerinnstillinger
Menyinnstillinger
1
2
3
4
Når du ser innstillinger-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på displayet og går til [Settings].
Konfigurerer alternativene ved å føre joysticken opp/ned/venstre/høyre.
Når du går tilbake til forrige innstillinger eller angir andre innstillinger, flytt joysticken til eller trykk ( ).
Hvis du vil gå ut av innstillinger-menyen, flytt styrespaken til inntil utgangstilstanden.
[Quick Settings]
[Input]
[Picture]
[General]
ADVARSEL
•• Din skjermens OSD (On Screen Display) kan variere noe fra det som vises i denne håndboken.
10
Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.
[Settings] > [Quick Settings]
[Brightness]
[Volume]
Justerer skjermens fargekontrast og lysstyrke.
NORSK
[Contrast]
Beskrivelse
Justerer volumet.
Merk
•• Du kan velge [Mute] / [Unmute] ved å føre joystick-knappen til i menyen [Volume].
[Color Temp]
[Custom]
Brukeren kan justere den til rødt, grønt eller blått ved tilpasning.
[Warm]
Angir skjermen farge til en rødlig tone.
[Medium]
Angir fargeskjermen mellom en rød og blå tone.
[Cool]
Angir skjermen farge til en blålig tone.
[Settings] > [Input]
Beskrivelse
[Input List]
Velger inngangsmodus.
[Aspect Ratio]
Justerer sideforholdet på skjermen.
[Full Wide]
Viser video i widescreen-skjerm, uavhengig av videosignal.
[Original]
Viser video i henhold til sideforholdet for videosignal.
[Cinema 1]
Forstørrer skjermen med et sideforhold på 21: 9. (I 1080p)
[Cinema 2]
Forstørrer skjermen med et sideforhold på 21: 9 inkludert den svarte boksen nederst for undertekster . (I 1080p)
Merk
•• Det er ikke noe [Cinema 1], [Cinema 2] innstillinger [FreeSync] Modus. (Går til [Picture] → [Game Adjust] → [FreeSync], å sette [FreeSync] [On] eller [Off])
11
[Bildemodus på SDR (ikke HDR)-signal]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Beskrivelse
NORSK
[Custom]
Lar brukeren justere hvert element. Den fargemodus i hovedmenyen kan justeres.
[Vivid]
Øker kontrast, lysstyrke og skarphet for å vise livaktige bilder.
[HDR Effect]
Optimaliserer skjermen for High Dynamic Range.
[Reader]
Optimaliser visningen på dokumentskjermbildet. Du kan lysere skjermen i innstillinger-menyen.
[Cinema]
Optimaliserer skjermen for video.
[FPS]
Denne modusen er optimalisert for FPS spill.
[RTS]
Denne modusen er optimalisert for RTS spillet.
[Color Weakness]
Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt og grønt. Det gjør at brukere med farge svakhet for enkelt å skille mellom de to fargene.
Merk
•• Hvis bildet endres i skjermen kan flimre eller oppløsningen på PC-skjermen kan bli påvirket.
12
[Bildemodus på HDR-signal]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Beskrivelse
Gjør at brukeren kan justere alle elementene.
[Vivid]
Optimerte skjermen for levende HDR-farger.
[Standard]
Optimaliserte skjermen til HDR-standard.
[Cinema]
Optimerer skjermen for HDR-video.
[FPS]
Denne modusen er optimalisert for FPS-spill. Den er egnet for FPS-spill med svært mørke bilder.
[RTS]
Denne modusen er optimalisert for RTS-spill.
NORSK
[Custom]
Merk
•• HDR-innhold kan vises på en ukorrekt måte avhengig av innstillinger i Windows 10. Sjekk HDR På/Av-innstillinger i Windows.
•• Når HDR-funksjonen er skrudd på, kan det hende tegn eller bildekvaliteten blir dårlig på grunn av ytelsen til grafikkortet.
•• Når HDR-funksjonen er skrudd på, kan det oppstå flimring eller sprekker i bildet når skjerminngangen endres eller strømmen skrus av eller på. Dette avhenger av ytelsen til grafikkortet.
13
[Settings] > [Picture]
[Picture Adjust]
Beskrivelse
NORSK
[Brightness]
Justerer lysstyrken på skjermen.
[Contrast]
Justerer kontrasten på skjermen.
[Sharpness]
Justerer skarpheten på skjermen.
[SUPER RESOLUTION+]
[High]
Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker ønsker krystallklare bilder. Det er effektivt for høy video eller spill kvalitet.
[Middle]
Den optimaliserte bildekvalitet vises når en bruker ønsker bilder mellom lave og høye moduser for komfortabel visning. Det er effektivt for UCC
eller SD-video.
[Low]
Den optimaliserte bildekvalitet vises når en bruker ønsker jevne og naturlige bilder. Det er effektivt for saktegående bilder eller stillbilder.
[Off]
Velg dette alternativet for daglig visning. Super Resolution + er slått av i denne modusen.
Merk
•• Fordi dette er en funksjon for å øke skarpheten med lav oppløsning bilder, er det ikke anbefalt å bruke funksjonen for normal tekst eller for skrivebordsikoner . Dette
kan føre til unødvendig høy skarphet.
[Black Level]
[DFC]
14
Angir forskyvningsnivået (kun for HDMI).
•• Forskyvning: en referanse for videosignal. Dette er den mørkeste fargen som skjermen kan vise.
[High]
Beholder det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
[Low]
Reduserer svartnivåene og hever hvitnivåene fra det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
[On]
Justerer lysstyrken automatisk i henhold til skjermen.
[Off]
Deaktiverer DFC funksjonen.
[Settings] > [Picture]
[Game Adjust]
Beskrivelse
[Response Time]
[Faster]
Stiller responstiden til Faster.
[Fast]
Stiller responstiden til Fast.
[Normal]
Stiller responstiden til Normal.
[Off]
Bruker ikke responstid forbedring funksjonen.
NORSK
[FreeSync]
Setter en responstid for viste bilder basert på hastigheten på skjermen.
For et normalt miljø, anbefales det at du bruker [Fast]. For en rask bevegelse bilde, anbefales det at du bruker [Faster].
Innstilling til høy kan [Faster] til innbrenning.
Gir sømløs og naturlige bilder ved å synkronisere den vertikale frekvensen til inngangssignalet med den for utgangssignalet.
ADVARSEL
•• Støttet Grensesnitt: HDMI.
•• Støttede grafikkort: Et grafikkort som støtter AMDs FreeSync er nødvendig.
•• Støttet versjon: Sørg for å oppdatere grafikkort til den nyeste driveren.
•• For mer informasjon og krav, se AMD hjemmeside http://www.amd.com/FreeSync.
[On]
[FreeSync] funksjon på.
[Off]
[FreeSync] funksjon av.
[Black Stabilizer]
Du kan kontrollere den svarte kontrasten, slik at du kan se bedre i mørke bilder.
Øking av verdien [Black Stabilizer] gjør de grå nivåene på skjermen lysere. (Det er enkelt å skille gjenstander fra bakgrunnen på mørke spillskjermbilder.)
Redusering av verdien [Black Stabilizer] gjør de lave grå nivåene mørkere og den dynamiske kontrasten på skjermen økes.
[Cross Hair]
Trådkors gir et merke på midten av skjermen for First Person Shooter (FPS) spill. Brukere kan velge [Cross Hair] som passer deres spillmiljø mellom fire ulike [Cross Hair].
•• Når skjermen er slått av eller går energisparemodus , blir Cross Hair funksjonen automatisk slått [Off].
15
[Settings] > [Picture]
[Color Adjust]
[Gamma]
NORSK
[Color Temp]
[Picture Reset]
16
Beskrivelse
[Mode 1], [Mode 2],
[Mode 3]
Jo høyere verdien for gamma er, jo mørkere blir bildet. På samme måte blir bildet lysere jo mindre verdien for gamma er.
[Mode 4]
Dersom du ikke behøver å justere gammainnstillingene, velg [Mode 4].
[Custom]
Brukeren kan justere den til rødt, grønt eller blått ved tilpasning.
[Warm]
Angir skjermen farge til en rødlig tone.
[Medium]
Angir fargeskjermen mellom en rød og blå tone.
[Cool]
Angir skjermen farge til en blålig tone.
[Red], [Green], [Blue]
Du kan justere skjermfargen med fargene [Red], [Green] og [Blue].
[Six Color]
Kravene brukerne har til farger, oppfylles ved å justere fargetone og fargemetning for alle de seks fargene rød, grønn, blå, cyan, magenta og gul, og lagrer innstillingene.
[Hue]
Justerer fargetonen på skjermen.
[Saturation]
Justerer fargemetningen av fargene på skjermen. Lavere verdi betyr mindre fargemetning og skarphet på fargene. Høyere verdi gir mer
fargemetning og mørkere farger.
[Do you want to reset your picture settings?]
[Yes]
Går tilbake til standardinnstillinger.
[No]
Avbryt valget.
[Settings] > [General]
Beskrivelse
Stiller inn menyskjermen til ønsket språk.
[SMART ENERGY SAVING]
[High]
Sparer energi ved hjelp av høy effektivitet [SMART ENERGY SAVING] funksjonen.
[Low]
Sparer energi ved hjelp av lav effektivitet [SMART ENERGY SAVING] funksjonen.
[Off]
Deaktiverer [SMART ENERGY SAVING] funksjonen.
[On]
Power LED seg på.
[Off]
Power LED av.
[Power LED]
[Automatic Standby]
Funksjon som slår av skjermen automatisk når det ikke har vært bevegelser på skjermen i en bestemt periode. Du kan stille inn tid for funksjonen for automatisk avslåing.
([8H], [6H], [4H] og [Off])
[HDMI Compatibility Mode]
[On]
Aktiverer [HDMI Compatibility Mode].
[Off]
Deaktiverer [HDMI Compatibility Mode].
NORSK
[Language]
Merk
•• Hvis den tilkoblede enheten ikke støtter [HDMI Compatibility Mode], kan skjermen eller lyden ikke fungerer ordentlig.
•• Hvis [HDMI Compatibility Mode] er på, HDR funksjonen støttes ikke.
[OSD Lock]
Hindrer feil viktige innspill.
[On]
Aktiverer OSD Lock.
[Off]
Deaktiverer OSD Lock.
Merk
•• Alle funksjoner er deaktivert unntatt Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock, Information.
[Information]
Skjerminformasjonen vil bli vist [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution].
17
[Settings] > [General]
[Reset to Initial Settings]
NORSK
18
Beskrivelse
[Do you want to reset your settings?]
[Yes]
Går tilbake til standardinnstillinger.
[No]
Avbryt tilbakestillingen.
Merk
•• Lagre data avhenger Panel. Disse verdiene varierer fra panel og leverandør. Hvis alternativet [SMART ENERGY SAVING] er satt [High] eller [Low], deretter overvåke luminans blir høyere eller lavere, avhengig av kilde
FEILSØKING
Det vises ikke noe på skjermen.
•• Kontroller om strømledningen er koblet til strømuttaket på riktig måte.
•• Test støpselet ved hjelp av en lampe eller en annen enhet.
Lyser strømindikatoren?
•• Kontroller tilkoblingen til strømledningen, og trykk på strømknappen.
Er strømmen på, og lyser strømindikatoren hvitt?
•• Kontroller at den tilkoblede inngangen er aktivert ([Settings] > [Input] > [Input list]).
Er strøm LED blinker?
•• Hvis skjermen er i hvilemodus , flytt på musen eller trykker på en tast på tastaturet for å slå skjermen på.
•• Sjekk om datamaskinen er slått på.
Vises meldingen [Out of Range]?
•• Dette skjer når signaler overføres fra PC (grafikkort) er ute av den horisontale eller vertikale frekvensområde på skjermen. Se produktspesifikasjon i denne
håndboken for å angi riktig frekvens.
Vises meldingen [No Signal]?
•• Denne vises hvis signalkabelen mellom PC-en og skjermen mangler eller er frakoblet. Kontroller kabelen og koble den til på nytt.
NORSK
Er skjermens strømledning tilkoblet?
OSD låsemeldingen blir vist.
Er enkelte funksjoner ikke benytte-stand når du trykker på
menyknappen?
•• Skjermmenyen er låst. Gå til Settings > General og satt OSD-lås til Av.
Skjermen beholder et bilde.
Har innbrenning oppstå selv når skjermen er slått av?
•• Viser et stillbilde over lengre tid kan føre til skader på skjermen, noe som resulterer i oppbevaring av bildet.
•• For å forlenge levetiden til skjermen, kan du bruke en skjermsparer.
Skjermvisning er ustabil og vaklende / bilder som vises på skjermen forlate skygge stier.
Har du valgt riktig oppløsning?
•• Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), kan skjermen flimrer. Endre oppløsningen til 1080p eller den anbefalte oppløsningen.
Merk
•• [Vertikal frekvens]: For å vise et bilde, må skjermen oppdateres dusinvis av ganger per sekund som et lysrør.Antall ganger skjermen oppdateres per sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens og er representert ved
Hz.
•• [Horisontal frekvens]: Tiden det tar å vise en horisontal linje kalles den horisontale syklusen. Hvis en divideres med det horisontale intervallet, er resultatet antall horisontale linjer vises i sekundet. Dette kalles horisontale frekvens
og er representert ved kHz.
•• LED kan være tent med Set OSD-menyen.
Settings – General – Power LED – On
19
Merk
NORSK
•• Sjekk om grafikkortet oppløsning eller frekvens er innenfor området tillates av skjermen og sett den til den anbefalte (optimal) oppløsning i Kontrollpanel> Skjerm> Innstillinger.
•• Ikke sette grafikkortet til den anbefalte (optimal) oppløsning kan føre til uskarpe tekst, en nedtonet skjerm, en avkortet visningsområde, eller forskyvning av skjermen.
•• Innstillingen metoder kan være forskjellig avhengig av datamaskinen eller operativsystemet, og noen oppløsninger er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av ytelsen til grafikkortet. Hvis dette er tilfelle, kan du kontakte produsenten
av datamaskinen eller grafikkortet for å få hjelp.
•• Noen grafikkort støtter kanskje ikke 2560 x 1080 oppløsning. Hvis oppløsningen ikke kan vises, kan du kontakte produsenten av grafikkortet.
Displayet fargen er unormal.
Har skjermen virker misfarget (16 farger)?
•• Sett farge til 24 bit (millioner av farger) eller høyere. I Windows, gå til Con-trollpanelet > Skjerm> Innstillinger> fargekvalitet .
Har visningsfargen vises ustabil eller svart-hvitt?
•• Sjekk om signalkabelen er riktig tilkoblet. Koble til kabelen eller sett PC-ens grafikkort.
Er det flekker på skjermen?
•• Når du bruker monitoren, pixilated flekker (rød, grønn, blå, hvit eller svart) kan vises på skjermen. Dette er normalt for en LCD-skjerm. Det er ikke en feil, det er heller
ikke knyttet til skjermens ytelse.
Ser du en "Ukjent skjerm, Plug & Play (VESA DDC) skjerm funnet"?
Har du installert skjermdriveren?
•• Sørg for å installere skjermdriveren fra nettsiden vår: http://www.lg.com.
•• Sørg for å sjekke om skjermkortet støtter Plug & Play-funksjonen.
Ingen lyd fra hodetelefonutgangen eller høyttaler.
Vises bildene ved å bruke Displayport eller HDMI-inngang
uten lyd?
20
•• Prøv å øke volumet ved hjelp av knappen på skjermen.
•• Sett lydutgangen på PCen til skjermen du bruker. På Microsoft Windows, gå til Kontrollpanel> Maskinvare og lyd> Lyd> set skjermen som standardenhet.
PRODUKTSPESIFIKASJON
29WL500
Støtter 8/10-biters farge.
Oppløsning
Maksimal oppløsning
2560 x 1080 ved 75 Hz
Anbefalt oppløsning
2560 x 1080 ved 60 Hz
Strømkilder
Adapter fra vekselstrøm til
likestrøm
NORSK
Fargedybde
1,3 A
Nominell effekt
19 V
Strømforbruk
(Typisk)
På modus: 20,5 W Typ. (ENERGY STAR® standard)*
24,5 W Typ. (Outgoing condition)**
Sove modus ≤ 0,5 W
Av modus ≤ 0,3 W
Type ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type ADS-25FSF-19 19025EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon
eller Type LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon
eller Type LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon
eller Type LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon
eller Type LCAP26-B, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon
21
eller Type WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. produksjon
eller Type WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. produksjon
eller Type DA-24B19, Asian Power Devices Inc. produksjon
Utgang: 19 V
1,3 A
NORSK
Miljøforhold
Driftsforhold
Lagring
Mål
Vekt (uten emballasje)
Temperatur
0 °C til 40 °C
Fuktighet
Mindre enn 80 %
Temperatur
-20 °C til 60 °C
Fuktighet
Mindre enn 85 %
Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)
Med stativ (mm)
698,1 x 410,9 x 209,4
Uten stativ (mm)
698,1 x 317,5 x 76,9
Med stativ (kg)
5,2
Uten stativ (kg)
4,7
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
* Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.
* On strømforbruket måles med ENERGY STAR® teststandard .
** On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).
22
PRODUKTSPESIFIKASJON
34WL500
Støtter 8/10-biters farge.
Oppløsning
Maksimal oppløsning
2560 x 1080 ved 75 Hz
Anbefalt oppløsning
2560 x 1080 ved 60 Hz
Nominell effekt
19 V
Strømforbruk
(Typisk)
På modus: 28 W Typ. (ENERGY STAR® standard)*
38 W Typ. (Outgoing condition)**
Sove modus ≤ 0,5 W
Av modus ≤ 0,3 W
Strømkilder
2,0 A
Adapter fra vekselstrøm til
likestrøm
Type ADS-45SN-19-3 19040G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon
eller Type LCAP21C, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon
eller Type LCAP26B-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon
eller Type LCAP26B-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon
Utgang: 19 V
2,1 A
Miljøforhold
Driftsforhold
Lagring
Mål
NORSK
Fargedybde
Temperatur
0 °C til 40 °C
Fuktighet
Mindre enn 80 %
Temperatur
-20 °C til 60 °C
Fuktighet
Mindre enn 85 %
Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)
Med stativ (mm)
825,6 x 487,4 x 208,8
Uten stativ (mm)
825,6 x 369,8 x 51,2
23
Vekt (uten emballasje)
NORSK
24
Med stativ (kg)
6,9
Uten stativ (kg)
5,9
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
* Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.
* On strømforbruket måles med ENERGY STAR® teststandard .
** On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).
Fabrikkstøttemodus (Forhåndsinnstillingmodus, PC)
HDMI
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Polaritet (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
53,697
60
-/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,636
59,98
-/+
2560 x 1080
83,915
74,99
-/+
Merknader
NORSK
Forhåndsinnstillingsmodus
25
HDMI-timing (Video)
NORSK
Forhåndsinnstillingsmodus
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
67,5
30
Indikator
26
Modus
LED farge
På modus
Hvit ( for noen sekunder)
Sove modus
Av
Av modus
Av
Merknader
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).
Modellen og serienummeret til produktet er på baksiden og på én side av produktet.
Noter dem nedenfor i tilfelle du skulle trenge støtte.
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.
Modell
Serienummer
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising