LG | 34WK95U | User manual | LG 34WK95U Brukermanual

LG 34WK95U Brukermanual
BRUKERHÅNDBOK
LED LCD-SKJERM
(LED-skjerm*)
* LED-skjermen fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys.
Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne
informasjonen for fremtidig bruk.
34WK95U
34BK95U
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.
INNHOLDSFORTEGNELSE
LISENS
Hver modell har forskjellige lisenser. Gå til www.lg.com hvis du vil ha mer lisensinformasjon.
NORSK
LISENS......................................................... 2
MELDING MED INFORMASJON OM
PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE...... 3
Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface,
og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.
MONTERING OG KLARGJØRING................... 3
BRUKE SKJERMEN....................................... 8
BRUKERINNSTILLINGER............................ 11
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.
FEILSØKING............................................... 22
PRODUKTSPESIFIKASJON.......................... 24
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
* USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.
2
MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE
MONTERING OG KLARGJØRING
ADVARSEL
NORSK
Besøk http://opensource.lge.com for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som
dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for
nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til
medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som
mottar denne informasjonen.
MERK
•• Det kan hende at produktene ser annerledes ut enn på disse illustrasjonene.
•• Alt av produktinformasjon og -spesifikasjoner i denne håndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre
produktets ytelse.
•• Hvis du vil kjøpe tilleggsutstyr, kan du besøke en elektronikkforhandler eller en nettbutikk, eller kontakte
forhandleren du kjøpte produktet fra.
•• Strømledningen som følger med, kan være annerledes enn det som er angitt her, avhengig av regionen.
Støttede drivere og programvare
Du kan laste ned og installere den nyeste versjonen fra CD-en som følger med, eller fra LGEs nettsted (www.
lg.com).
Drivere og programvare
Installasjonsprioritet
Skjermdriver
Anbefalt
OnScreen Control
Anbefalt
Dual Controller
Valgfri
True Color Pro
Valgfri
•• Bruk alltid originale LG-komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse.
•• Produktgarantien dekker ikke materielle skader eller personskader som skyldes bruk av uautoriserte
komponenter.
•• Vi anbefaler at du bruker komponentene som følger med.
•• Hvis du bruker kabler som ikke er sertifisert av LG, kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan være støy på
bildet.
•• Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske produktet.
•• Ikke påfør fremmede stoffer (oljer, smøremiddel osv.) på skruedelene når du setter sammen produktet. (Dette
kan skade produktet.)
•• Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
•• Du må ikke bære skjermen opp-ned kun ved å holde i stativsokkelen. Dette kan føre til at skjermen faller ned
fra sokkelen, noe som kan forårsake personskade.
•• Du må ikke berøre selve skjermflaten når du løfter eller flytter skjermen. Trykk mot skjermflaten kan gi skader
på skjermen.
3
Beskrivelse av produkt og knapper
Løfte og flytte på skjermen
NORSK
Hvis skjermen skal løftes eller flyttes, må du følge disse instruksjonene for å unngå riper eller skader på skjermen,
og for å sikre trygg transport uavhengig av form og størrelse.
•• Plasserer skjermen i esken eller emballasjen den ble levert i, før du prøver å flytte den.
•• Før du flytter eller løfter skjermen, må du koble fra strømledningen og alle andre kabler.
•• Ta et godt tak under og på siden av skjermen. Ikke hold i selve panelet.
•• Når du holder skjermen, skal skjermen vende bort fra deg, slik at den ikke ripes opp.
•• Skjermen må ikke utsettes for støt eller for mye vibrering under transport.
•• Hold skjermen i stående posisjon når du flytter den. Legg den aldri på siden eller i vinkel.
Joystick-knapp
Slik bruker du joystick-knappen
Skjermfunksjonene kontrolleres enkelt ved å trykke på styrespakknappen eller ved å bevege den sideveis eller
opp/ned med fingeren.
Grunnleggende funksjoner
/
Slå på
Skjermen slås på ved å trykke én gang på
joystick-knappen med fingeren.
Slå av
Skjermen slås av ved å trykke på og holde
inne styrespak-knappen med fingeren i mer
enn fem sekunder.
Lydstyrkeregulering
Du kan regulere lydstyrken ved å bevege
joystick-knappen sidelengs.
MERK
•• Joystick-knappen finnes nederst på skjermen.
4
ADVARSEL
•• Unngå å ta på skjermen så langt det er mulig.
-- Dette kan forårsake skader på skjermen eller bildepikslene.
•• Hvis du bruker skjermen uten stativsokkelen, kan bruk av joystick-knappen nederst på skjermen føre til at
skjermen blir ustabil og velter. Dette kan igjen føre til skade på skjermen eller personer. Dette kan i tillegg føre
til at joystick-knappen ikke fungerer.
Montering på bord
Justere høyden på stativet
•• Løft skjermen og sett den på bordet i stående stilling. Plasser den minst 100 mm fra veggen for å sikre
tilstrekkelig ventilasjon.
1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.
2 Håndter skjermen med begge hender for sikkerhets skyld.
NORSK
Maks. 110,0 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
ADVARSEL
•• Når du justerer skjermhøyden, må du ikke legge hånden på stativet, slik at du unngår å skade fingrene.
Justere vinkelen
1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.
2 Juster vinkelen på skjermen.
Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover fra −5° til 15° for å få en behagelig bruksopplevelse.
ADVARSEL
ADVARSEL
•• Hold skjermen som vist på illustrasjonen nedenfor, slik at du unngår å skade fingrene når du justerer skjermen.
•• Vær forsiktig så du ikke tar eller trykker på skjermflaten når du justerer vinkelen på skjermen.
•• Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen. Du kan få elektrisk støt.
•• Ikke bruk noe annet enn strømkabelen som leveres med produktet, og koble den til en jordet stikkontakt.
•• Kontakt den lokale forhandleren eller din nærmeste elektronikkforhandler hvis du trenger en annen
strømkabel.
5
NORSK
Bruke Kensington-låsen
Montere veggmonteringsplaten
Kontakten for Kensington-sikkerhetssystemet finner du på undersiden av skjermen.
Hvis du vil ha mer informasjon om montering og bruk, kan du se brukerveiledningen for Kensington-låsen eller
gå til nettstedet http://www.kensington.com.
Fest skjermen til et bord ved hjelp av Kensington-sikkerhetssystemet.
Denne skjermen oppfyller spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter.
MERK
•• Veggmonteringsplaten selges separat.
•• Hvis du vil ha mer informasjon om montering, kan du se monteringsveiledningen for veggmonteringsplaten.
•• Ikke bruk for mye kraft når du monterer veggmonteringsplaten, da det kan skade skjermen.
•• Fjern stativet før du monterer skjermen på et veggfeste ved å gjennomføre stativfestingen i motsatt rekkefølge.
Installering på vegg
Installer monitoren minst 100 mm fra veggen, og la det være ca. 100 mm ledig plass på hver side av skjermen for
å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Du kan skaffe detaljerte installeringsinstruksjoner hos din lokale forhandler. Du
kan også slå opp i brukerhåndboken for å finne instruksjoner for montering av en veggbrakett med helning.
100 mm
100 mm
100 mm
MERK
•• Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr er tilgjengelig fra de fleste
elektronikkforhandlere.
6
100 mm
Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste en veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr) til baksiden
av skjermen.
Sørg for at veggmonteringsbraketten er skikkelig festet til skjermen og veggen.
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
NORSK
Veggmonteringssett (mm)
Standardskrue
Antall skruer
Veggmonteringsplate (tilleggsutstyr)
ADVARSEL
•• Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen for å unngå elektrisk støt.
•• Hvis du monterer skjermen i taket eller på en hellende vegg, kan den falle ned, noe som kan føre til
personskade. Bruk et godkjent veggfeste fra LG og kontakt den lokale forhandleren eller kvalifisert personell.
•• Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
•• Bruk skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standarden. Garantien dekker ikke
eventuelle skader som skyldes bruk eller misbruk av komponenter som ikke er godkjente.
•• Skruene som brukes, kan ikke være lenger enn 8 mm.
Veggmonteringsplate
Baksiden av skjermen
MERK
•• Skruer som ikke oppfyller VESA-standarden, kan skade skjermen eller få den til å falle ned. LG Electronics kan
ikke holdes ansvarlig for uhell relatert til skruer som ikke er standard.
•• Veggmonteringssettet inneholder monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
•• Veggmonteringsbraketten er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr kan skaffes fra den lokale forhandleren.
•• Lengden på skruene avhenger av veggmonteringsbraketten. Hvis du bruker skruer som er lengre enn
standardlengden, kan det komme til å skade innsiden av produktet.
•• Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for veggmonteringsbraketten.
Veggmonteringsplate
Baksiden av skjermen
Standardskrue:
M4 x L10
Maks. 8 mm
7
BRUKE SKJERMEN
•• Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra det faktiske produktet.
Trykk på styrespakknappen, gå til Settings (Innstillinger) Input (Inngang), og velg inngangsalternativet.
NORSK
ADVARSEL
•• Ikke trykk lenge på skjermen. Det kan føre til at bildet forvrenges.
•• Ikke vis et stillbilde lenge på skjermen. Dette kan føre til at bildet "brennes fast". Bruk en PC-skjermsparer hvis
det er mulig.
•• Når du kobler strømkabelen til strømuttaket, må du bruke en jordet strømskinne eller et jordet strømuttak.
•• Hvis du slår på skjermen på et sted med lav temperatur, kan den flimre. Dette er normalt.
•• Noen ganger kan røde, grønne eller blå flekker vises på skjermen. Dette er normalt.
Koble til en PC
•• Denne skjermen støtter *Plug and Play-funksjonalitet.
* Plug and Play: En funksjon som lar deg koble en enhet til datamaskinen uten å måtte endre konfigurasjoner
eller installere manuelle drivere.
HDMI-tilkobling
Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.
ADVARSEL
•• Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
•• Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig
at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
•• Anbefalte typer HDMI-kabler
-- Høyhastighets HDMI®/TM-kabel
-- Høyhastighets HDMI®/TM-kabel med Ethernet
8
DisplayPort-tilkobling
Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.
MERK
•• Avhengig av PC-ens DP-versjon (DisplayPort) er det ikke sikkert at det vises noe bilde eller høres noe lyd.
•• Sørg for at du bruker DisplayPort-kabelen som følger med produktet. Bruk av en annen kabel kan føre til
funksjonsfeil i enheten.
•• Hvis du bruker et Mini DisplayPort-grafikkort for utdata, må du bruke en kabel av typen Mini DP til DP (Mini
DisplayPort til DisplayPort) eller en type som støtter DisplayPort1.4. (Selges separat)
ThunderboltTM 3 ( )-tilkobling
Du kan koble en skjerm med høy oppløsning eller høyytelses datautstyr til skjermen via en ThunderboltTM
3 ( )-port.
MERK
•• Maksimal dataoverføringshastighet til hver port er 40 Gb/s.
•• Du må bare bruke en ThunderboltTM 3 ( )-sertifisert kabel. Bruk av en annen kabel kan føre til funksjonsfeil i
enheten.
•• ThunderboltTM 3 ( ) støttes av Windows 10 og Mac-produkter.
•• Mac-produkter støtter kanskje ikke den anbefalte oppløsningen eller enkelte funksjoner.
Koble til AV-enheter
HDMI-tilkobling
MERK
•• Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
•• Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig
at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
•• Anbefalte typer HDMI-kabler
-- Høyhastighets HDMI®/TM-kabel
-- Høyhastighets HDMI®/TM-kabel med Ethernet
Koble til eksterne enheter
Tilkobling av USB-enhet
USB-porten på produktet fungerer som en USB-hub.
NORSK
HDMI overfører digitale video-og lydsignaler fra AV-enheten til skjermen.
ADVARSEL
•• Forholdsregler når du bruker en USB-enhet
-- En USB-enhet som bruker et program for automatisk gjenkjenning eller sin egen driver, vil kanskje ikke
gjenkjennes.
-- Noen USB-lagringsenheter støttes kanskje ikke eller fungerer kanskje ikke som de skal.
-- Vi anbefaler at du bruker en USB-hub eller en harddisk med strømforsyning. (Hvis strømforsyningen er
utilstrekkelig, er det ikke sikkert at USB-enheten gjenkjennes.)
Tilfelle 1: ThunderboltTM 3 ( )-tilkobling
Tilleggsutstyr som er koblet til USB IN-porten kan styres fra PC-en.
Hvis du endrer inngangen på menyen mens en enhet er tilkoblet via ThunderboltTM 3 ( )-porten, vil enheten som
er koblet til via USB, muligens ikke fungere.
[For å bruke Thunderbolt-kabel]
For å bruke USB 3.0, kobler du til Thunderbolt-kabelen fra skjermen til PC-en.
Still inn USB Upstream-menyen i General (Generelt) til USB-C.
[PC]
[Skjerm]
MERK
•• Før du kobler til og begynner å bruke produktet, anbefales det at du installerer alle Windows-oppdateringer,
slik at Windows er oppdatert.
•• Tilleggsutstyr selges separat.
•• Du kan koble til et tastatur, en mus eller en USB-enhet via USB-porten.
•• Ladehastigheten kan variere avhengig av enheten.
(Selges separat)
9
Hodetelefon-tilkobling
Tilfelle 2: HDMI/DP (DisplayPort)-inngang
Koble til eksterne enheter via hodetelefoninngangen.
Tilleggsutstyr som er koblet til USB IN-porten kan styres fra PC-en.
NORSK
[For å bruke USB C-A-kabel]
For å bruke USB 3.0, kobler du til USB C-A-kabelen fra skjermen til PC-en.
Still inn USB Upstream-menyen i General (Generelt) til USB-C.
[PC]
(Selges separat)
MERK
[Skjerm]
•• Tilleggsutstyr selges separat.
•• Hodetelefon- og høyttalerfunksjonene kan være begrenset avhengig av lydinnstillingene på PC-en og den
eksterne enheten.
•• Bruk av vinklet hodetelefonkontakt kan forårsake problemer ved tilkobling til skjermen. Det anbefales derfor å
bruke hodetelefoner med rett kontakt.
[For å bruke USB A-B-kabel]
For å bruke USB 2.0, koble til USB A-B-kabelen fra skjermen til PC-en din.
Still inn USB Upstream-menyen i General (Generelt) til USB-B.
[PC]
10
[Skjerm]
Vinklet
Rett
(anbefalt)
BRUKERINNSTILLINGER
MERK
NORSK
•• Skjermens skjermbilde kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.
Aktivere hovedmenyen
1 Trykk på joystick-knappen nederst på skjermen.
2 Før joysticken opp/ned og mot venstre/høyre for å velge blant alternativene.
3 Trykk på joystick-knappen en gang til for å gå ut av hovedmenyen.
Joystick-knapp
Knapp
Menystatus
Beskrivelse
Hovedmeny deaktivert
Åpner hovedmenyen.
Hovedmeny aktivert
Går ut av hovedmenyen.
(Du slår av skjermen ved å holde knappen inne i mer enn fem sekunder. Dette kan gjøres når som helst, også når OSD er på.)
Hovedmeny deaktivert
Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
Hovedmeny aktivert
Åpner Input (Inngang)-funksjonene.
Hovedmeny deaktivert
Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
Hovedmeny aktivert
Åpner Settings (Innstillinger)-funksjonen.
Hovedmeny deaktivert
Viser informasjon om gjeldende inngang.
Hovedmeny aktivert
Slår skjermen av.
Hovedmeny deaktivert
Viser informasjon om gjeldende inngang.
Hovedmeny aktivert
Åpner funksjonen Picture Mode (Bildemodus).
11
Hovedmenyfunksjoner
Hovedmeny
Beskrivelse
NORSK
Input (Inngang)
Angir inndatamodus.
Power Off (Slå av)
Slår skjermen av.
Settings (Innstillinger)
Konfigurerer skjerminnstillingene.
Picture Mode (Bildemodus) Angir bildemodus.
Exit (Avslutt)
Går ut av hovedmenyen.
Menyinnstillinger
1
2
3
4
Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på skjermen, og deretter går du til Settings (Innstillinger).
Før joysticken opp/ned og mot venstre/høyre for å velge blant alternativene.
Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille inn andre menyobjekter, fører du joysticken til eller trykker på ( ).
Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken vedvarende til .
MERK
••
••
12
: På
: Av
Quick Settings
Settings (Innstillinger) > Quick
Settings (Hurtiginnstillinger)
Contrast (Kontrast)
Auto Brightness (Autolysstyrke)
NORSK
Brightness (Lysstyrke)
Beskrivelse
Justerer skjermens fargekontrast og lysstyrke.
Optimaliserer lysstyrken automatisk etter omgivelseslyset.
Tilpasse innstillingene.
Volume (Volum)
MERK
•• Du kan velge Mute (Demp) / Unmute (Opphev demping) ved å føre joystick-knappen til i menyen Volum.
Input (inngang)
Settings (Innstillinger) > Input
(Inngang)
Input List (Inngangsliste)
Beskrivelse
Velger inngangsmodus.
Justerer bredde-/høydeforhold for skjermen.
Aspect Ratio (Bredde-/
høydeforhold)
Full Wide (Full bredde)
Viser video i bredskjermformat uavhengig av videosignalinngang.
Original (Originalformat)
Viser video i henhold til videoinnsignalets bredde-/høydeforhold.
Just Scan (Kun scan)
Bredde-/høydeforholdet justeres ikke fra originalformatet.
Cinema 1 (Kino 1)
Forstørrer skjermen til et bredde-/høydeforhold på 21 : 9.
Cinema 2 (Kino 2)
Forstørrer skjermen til et bredde-/høydeforhold på 21 : 9, inkludert det sorte tekstområdet på bunnen av skjermen.
PBP
Viser skjermbildene fra to inngangsmoduser på én skjerm.
Main/Sub Screen Change
(Bytte mellom hovedskjerm og
underskjerm)
Bytter mellom hovedskjerm og underskjerm i PBP-modus.
Main/ Sub Sound Change (Bytte
mellom lyd på hovedskjerm og
underskjerm)
Bytter mellom lyden på hovedskjermen og underskjermen i PBP-modus.
13
[PBP]
Settings (Innstillinger) > Input
(Inngang)
Beskrivelse
NORSK
Viser skjermbildene fra to inngangsmoduser på én skjerm.
Main Input List
(Hovedinngangsliste)
Sub Input List
(Underinngangsliste)
Se på tabellen nedenfor for mulige PBP-kombinasjoner.
Underskjerm (høyre)
Input List (Inngangsliste)
PBP-tilkobling
Hovedskjerm (venstre)
Justerer bredde-/høydeforhold for skjermen.
Aspect Ratio (Bredde-/
høydeforhold)
14
Main Aspect
Ratio (Høyde/
bredde-forhold for
hovedskjerm)
Full Wide (Full bredde)
Viser video tilpasset PBP-skjermen uavhengig av inngående videosignal.
Original
(Originalformat)
Viser videoen i størrelsesforholdet bestemt av videosignalet til PBP-skjermen.
Sub Aspect
Ratio (Høyde/
bredde-forhold for
underskjerm)
Full Wide (Full bredde)
Viser video tilpasset PBP-skjermen uavhengig av inngående videosignal.
Original
(Originalformat)
Viser videoen i størrelsesforholdet bestemt av videosignalet til PBP-skjermen.
PBP
Du kan deaktivere funksjonen som viser bilder fra to inngangsmoduser samtidig på én skjerm.
Main/Sub Screen Change
(Bytte mellom hovedskjerm og
underskjerm)
Bytter mellom hovedskjerm og underskjerm i PBP-modus.
Main/ Sub Sound Change (Bytte
mellom lyd på hovedskjerm og
underskjerm)
Bytter mellom lyden på hovedskjermen og underskjermen i PBP-modus.
Picture (Bilde)
MERK
•• Picture Mode (Bildemodus) kan angis avhengig av inngangssignalet.
Settings (Innstillinger) > Picture
(Bilde)
Picture Mode (Bildemodus)
Beskrivelse
Custom (Egendefinert)
Gjør at brukeren kan justere alle elementene.
Vivid (Levende)
Øker kontrast, lysstyrke og skarphet for å vise livaktige bilder.
HDR Effect (HDR-effekt)
Optimerer skjermen for HDR (high dynamic range).
Reader (Leser)
Optimerer skjermen for å lese dokumenter. Lysstyrken kan økes i OSD-menyen.
Cinema (Kino)
Optimerer skjermen for å gi bedre visuelle effekter i videofilmer.
sRGB
Et standard RGB-fargerom for skjerm og skriver.
DCI-P3
Egnet for visning av digitale videoer.
EBU
Et standard TV PAL-fargerom for sendinger.
REC709
Et standard HDTV-fargerom for sendinger.
SMPTE-C
Et standard TV NTSC-fargerom for sendinger.
Color Weakness (Svekket fargesyn)
Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt og grønt. Den gjør at brukere med svekket fargesyn lett kan skille
mellom de to fargene.
Calibration 1 (Kalibrering 1)
Justerer til siste kalibrerte skjerm.
Calibration 2 (Kalibrering 2)
Justerer til en tidligere kalibrert skjerm.
NORSK
[Bildemodus på SDR (ikke HDR)-signal]
MERK
•• Hvis Picture Mode (Bildemodus) er endret for DP (DisplayPort)-inngangen, kan det hende at PC-skjermen flimrer eller at oppløsningen kan bli påvirket.
•• Calibration 2 (Kalibrering 2): Du aktiverer denne menyen ved å installere TRUE COLOR PRO.
15
[Bildemodus på HDR-signal]
Settings (Innstillinger) > Picture
(Bilde)
NORSK
Picture Mode (Bildemodus)
Beskrivelse
Custom (Egendefinert)
Gjør at brukeren kan justere alle elementene.
Vivid (Levende)
Optimerte skjermen for levende HDR-farger.
Standard
Optimaliserte skjermen til HDR-standard.
Cinema (Kino)
Optimerer skjermen for HDR-video.
MERK
•• HDR-innhold kan vises på en ukorrekt måte avhengig av innstillinger i Windows 10. Sjekk HDR På/Av-innstillinger i Windows.
•• Når HDR-funksjonen er skrudd på, kan det hende tegn eller bildekvaliteten blir dårlig på grunn av ytelsen til grafikkortet.
•• Når HDR-funksjonen er skrudd på, kan det oppstå flimring eller sprekker i bildet når skjerminngangen endres eller strømmen skrus av eller på. Dette avhenger av ytelsen til
grafikkortet.
16
Settings (Innstillinger) > Picture
(Bilde)
Beskrivelse
Brightness (Lysstyrke)
Justerer skjermens fargekontrast og lysstyrke.
Auto Brightness (Autolysstyrke)
Optimaliserer lysstyrken automatisk etter omgivelseslyset.
Sharpness (Skarphet)
Justerer skarpheten på skjermen.
SUPER RESOLUTION+
High (Høy)
Optimaliserer skjermen for krystallklare bilder. Best for HD-videoer eller -spill.
Middle (Middels)
Optimaliserer skjermen for komfortabel visning med bilder på det midtre nivået mellom de lave og høye
modusene. Best for UCC eller SD-videoer.
Low (Lav)
Optimaliserer skjermen for jevne og naturlige bilder. Best for stillbilder eller bilder med mindre bevegelse.
Off (Av)
Bruker den vanligste innstillingen. Deaktiverer SUPER RESOLUTION+.
NORSK
Contrast (Kontrast)
MERK
Picture Adjust (Bildejustering)
•• Siden dette er en funksjon som gjør bilder med lav oppløsning skarpere, er det ikke anbefalt å bruke funksjonen for normal tekst
eller ikoner på skrivebordet. Hvis du gjør det, kan det føre til unødvendig høy skarphet.
Black Level (Sortnivå)
DFC
Still inn avviksnivåene
•• Forskyvning: en referanse for videosignal. Dette er den mørkeste fargen som skjermen kan vise.
High (Høy)
Beholder det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
Low (Lav)
Reduserer svartnivåene og hever hvitnivåene fra det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
Justerer lysstyrken automatisk i samsvar med skjermen.
Justerer jevnheten til bildet.
Uniformity (Likhet)
MERK
•• Uniformity (Likhet)-menyen aktiveres bare i modusene Custom (Egendefinert) eller sRGB.
Hvis du aktiverer Uniformity (Likhet), kan det redusere den generelle lysstyrken på skjermen.
17
Settings (Innstillinger) > Picture
(Bilde)
Beskrivelse
NORSK
Gamma
Mode 1 (Modus 1),
Mode 2 (Modus 2),
Mode 3 (Modus 3)
Jo høyere verdien for gamma er, jo mørkere blir bildet. På samme måte blir bildet lysere jo mindre verdien
for gamma er.
Mode 4 (Modus 4)
Hvis du ikke trenger å justere gammainnstillingene, kan du velge Mode 4 (Modus 4).
Velg din egen fargetemperatur.
Color Temp (Fargetemperatur)
Color Adjust (Fargejustering)
Red (Rød)/Green (Grønn)/Blue (Blå)
Custom
(Egendefinert)
Brukeren kan selv justere rødt, grønt og blått.
6500K
Stiller inn skjermfargen til en rødlig tone.
7500K
Stiller inn skjermfargen mellom en rødlig og blåaktig tone.
9300K
Stiller inn skjermfargen til en blåaktig tone.
Manual (Manuell)
Justerer fargetemperaturen 500K av gangen. (Merk at 9300K støttes i stedet for 9500K.)
Du kan tilpasse skjermfargen ved hjelp av røde, grønne og blå fargetoner.
Kravene brukerne har til farger, oppfylles ved å justere fargetone og fargemetning for alle de seks fargene rød, grønn, blå, cyan,
magenta og gul, og lagrer innstillingene.
Six Color (Seksfarget)
Hue (Nyanse)
Justerer fargetonen på skjermen.
Saturation
(Metning)
Justerer fargemetningen av fargene på skjermen. Lavere verdi betyr mindre fargemetning og skarphet på
fargene. Høyere verdi gir mer fargemetning og mørkere farger.
Angir svartid for bildene som vises, basert på skjermens hastighet. I vanlige omgivelser anbefaler vi at du bruker Fast (Rask).
Hvis du vil ha bilder i høy hastighet, anbefaler vi at du bruker Faster (Raskere). Innstillingen Faster (Raskere) kan føre til bildeinnbrenning.
Response Time (Svartid)
Picture Reset (Bildenullstilling)
18
Faster (Raskere)
Innstiller responstiden til Faster (Raskere).
Fast (Rask)
Innstiller responstiden til Fast (Rask).
Normal
Innstiller responstiden til Normal.
Off (Av)
Deaktiverer funksjonen.
Do you want to reset your picture settings?
(Vil du nullstille bildeinnstillingene dine?)
No (Nei)
Avbryt valget.
Yes (Ja)
Går tilbake til standardinnstillinger.
General (Generelt)
Settings (Innstillinger) > General
(Generelt)
Stiller inn menyskjermen til ønsket språk.
Spar energi ved å bruke algoritmen for luminanskompensasjon.
SMART ENERGY SAVING
High (Høy)
Sparer energi ved hjelp av SMART ENERGY SAVING-funksjonen med høy effektivitet.
Low (Lav)
Sparer energi ved hjelp av den laveffektive SMART ENERGY SAVING-funksjonen.
Off (Av)
Deaktiverer funksjonen.
NORSK
Language (Språk)
Beskrivelse
MERK
•• Hvor mye energi man sparer, er avhengig av panelet og panelleverandørene.
•• Hvis du velger om SMART ENERGY SAVING skal være High (Høy) eller Low (Lav), blir skjermluminansen høyere eller lavere avhengig av kilden.
Slår strømindikatoren nederst på skjermen av eller på.
MERK
Power LED (Strømindikator)
•• Når funksjonen for strømindikator-LED er slått på, fungerer den slik:
-- På-modus: Hvitt
-- Dvalemodus: Blinkende hvitt
-- Av-modus: Av
Automatic Standby (Automatisk
standby)
Funksjon som slår av skjermen automatisk når det ikke har vært bevegelser på skjermen i en bestemt periode. Du kan stille inn tid for funksjonen for automatisk avslåing.
(Off (Av), 4 H (fire timer), 6 H (seks timer) og 8 H (åtte timer))
DisplayPort Version
Angi DisplayPort Version til å være den samme versjonen som den tilkoblede eksterne enheten. (1.4, 1.2, og 1.1)
For å bruke HDR-funksjonen, angi den til 1.4.
19
Settings (Innstillinger) > General
(Generelt)
Beskrivelse
Hvis den tilkoblede enheten støtter Deep Color, slå denne funksjonen "På".
NORSK
4 K @ 60 Hz støtteformat (HDMI ULTRA HD Deep Color : På)
Oppløsning
Bildefrekvens (Hz)
Fargedybde/chromasampling
8 biter
10 biter
YCbCr 4:2:0
HDMI ULTRA HD Deep Color
3840 x 2160
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
–
RGB
–
MERK
•• For å bruke HDMI ULTRA HD Deep Color, slå denne funksjonen "På".
•• Hvis det tilkoblede produktet ikke støtter Deep Color (Dyp farge), kan det hende at lskjerm eller lyd ikke fungerer ordentlig. I dette tilfellet, angi denne funksjonen til av.
•• Funksjonen for HDMI ULTRA HD Deep Color kan stilles inn individuelt for hver HDMI-port.
Maksimerer kontrastforholdet ved å gjøre de lyse områdene på skjermen lysere og de mørke områdene mørkere.
MERK
Local Dimming (Lokal dimming)
Buzzer (Lydvarsler)
20
•• Ved å sette alternativet til Off (Av) kan energiforbruket øke.
Off (Av)
Deaktiverer funksjonen.
On (På)
Aktiverer Local Dimming (Lokal dimming).
Auto (Automatisk)
Justerer kontrastraten automatisk i samsvar med skjermen for utvidet dynamisk område.
Denne funksjonen lar deg konfigurere lyden som genereres fra lydvarsleren når skjermen skrus på.
Settings (Innstillinger) > General
(Generelt)
OSD Lock (OSD-lås)
Beskrivelse
Denne funksjonen deaktiverer konfigurasjon og justering av menyer.
USB Upstream
USB-C
USB oppstrøm fungerer via ThunderboltTM 3 ( )-port.
USB-B
USB oppstrøm fungerer via USB UP-port.
Information (Informasjon)
Følgende informasjon vises på skjermen; Serial Number (Serienummer), Total Power On Time (Total oppstartstid), Resolution (Oppløsning).
Reset to Initial Settings (Nullstill til
opprinnelige innstillinger)
Do you want to reset your settings? (Vil No (Nei)
du nullstille innstillingene dine?)
Yes (Ja)
NORSK
Velg USB oppstrøm-porten for kabeltilkobling for å bruke USB-huben til monitoren.
Avbryt valget.
Går tilbake til standardinnstillinger.
21
FEILSØKING
Det vises ikke noe på skjermen.
NORSK
Er skjermens strømledning tilkoblet?
•• Kontroller om strømledningen er koblet til strømuttaket på riktig måte.
Lyser strømindikatoren?
•• Kontroller tilkoblingen til strømledningen, og trykk på strømknappen.
Er strømmen på, og lyser strømindikatoren hvitt?
•• Kontroller at den tilkoblede inngangen er aktivert (Settings (Innstillinger) > Input (Inngang)).
Vises meldingen for No Signal (Ikke signal) eller vises
ikke skjermbildet?
•• Denne vises hvis signalkabelen mellom PC-en og skjermen mangler eller er frakoblet. Kontroller kabelen og koble den til på nytt.
•• Hvis skjermen ikke vises etter oppkobling til signalkabelen, angi den slik beskrevet nedenfor.
-- HDMI-inngang: Sett HDMI ULTRA HD Deep Color til av i skjermens General (Generelt) innstillinger.
-- DisplayPort-inngang: Angi DisplayPort Version i skjermens General (Generelt) innstillinger til å være den samme versjonen som den tilkoblede
eksterne enheten.
Vises meldingen Out Of Range (utenfor område)?
•• Dette kan oppstå hvis signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vertikale eller horisontale frekvensområde. Slå opp i seksjonen
Produktspesifikasjoner i denne håndboken for riktig frekvensinnstilling.
Støtter den tilkoblede PC-en ThunderboltTM 3 ( ) når
Thunderbolt-kabelen brukes?
•• Bruk USB-C-kabelen (selges separat) for PC som bare støtter USB-C-utgangen.
•• Ta kontakt med PC-produsenten for å sjekke om PC-en støtter ThunderboltTM 3 ( ).
Skjermbildet er ustabilt og rister. / Bilder som vises på skjermen etterlater seg skyggespor.
22
Valgte du riktig oppløsning?
•• Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz, (linjesprang) kan det hende at skjermen flimrer. Endre oppløsningen til 1080p eller anbefalt
oppløsning.
•• Hvis skjermkortet ikke settes til anbefalt (optimal) oppløsning, kan det føre til uklar tekst, dimmet skjerm, avkuttet visningsområde eller feiljustering av
skjermen.
•• Innstillingsmetoden kan variere avhengig av datamaskin eller operativsystem, og enkelte oppløsninger er kanskje ikke tilgjengelige, alt avhengig av
grafikkortets ytelse. Hvis dette skjer, kontakter du produsenten av datamaskinen eller grafikkortet.
Vises etterbildet selv når skjermen er slått av?
•• Hvis et stillbilde vises på skjermen en lang stund, kan det skade skjermen slik at det vises et etterbilde.
•• Bruk skjermsparer for å forlenge levetiden til skjermen.
Vises det prikker på skjermen?
•• Når du bruker skjermen, kan det vises prikker (røde, grønne, blå, hvite eller svarte) på skjermen. Dette er normalt for en LCD-skjerm. Det er ikke en feil og
påvirker ikke skjermens ytelse.
Enkelte funksjoner er deaktivert.
Er det enkelte alternativer som er utilgjengelige når du
trykker på Menu-knappen?
•• OSD er låst. Deaktiver OSD Lock (OSD-lås) i General (Generelt).
Har du installert skjermdriveren?
•• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med skjermdriver som følger med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra
nettstedet vårt: http://www.lg.com.
•• Kontroller at grafikkortet støtter Plug and Play-funksjonen.
NORSK
Vises meldingen “Ukjent skjerm, Plug and Play-skjerm (VESA DDC) oppdaget” på skjermen?
Lyd spilles ikke av via hodetelefonporten.
Vises bilder uten lyd?
•• Kontroller at enheten er koblet riktig til hodetelefonporten.
•• Prøv å øke volumet ved hjelp av joysticken.
•• Angi at lyden fra PC-en skal spilles av via skjermen du bruker. (Innstillingene kan variere etter hvilket operativsystem [OS] du bruker.)
Oppløsning i 4K/5K er utilgjengelig.
Sjekket du kabeltilkoblingen?
•• Sjekk at kabelen er korrekt koblet til.
•• Det anbefales å bruke tilleggsutstyret som leveres sammen med produktet.
Er oppløsning og refresh-rate korrekt stilt inn?
•• Angi korrekt oppløsning og refresh-rate i PC-skjermens oppløsningsinnstillinger eller i spillerens menyalternativer.
Støttter den tilkoblede eksterne enheten oppløsning i
4K/5K?
•• Dette er kun tilgjengelig hos tilkoblede eksterne enheter som støtter oppløsning i 4K/5K.
•• Sjekk om den tilkoblede eksterne enheten støtter oppløsning i 4K/5K.
Er HDMI ULTRA HD Deep Color-funksjonen aktivert?
(Ved tilfeller med 4K)
•• Gå til Settings (Innstillinger) > General (Generelt) > HDMI ULTRA HD Deep Color-funksjonen for å aktivere funksjonen.
Anga du DisplayPort Version til å være 1.4?
(Ved tilfeller med 5K)
•• Gå til Settings (Innstillinger) > General (Generelt) > HDMI ULTRA HD Deep Color-funksjonen for å angi versjonen til å være 1.4.
23
PRODUKTSPESIFIKASJON
Fargedybde
Støtter 8/10-biters farge.
NORSK
HDMI
Oppløsning
USB-C
ThunderboltTM 3 ( ) / DP
Strømkilder
Miljøforhold
Maksimal oppløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz
Anbefalt oppløsning
3440 x 1440 ved 60 Hz
Maksimal oppløsning
5120 x 2160 ved 60 Hz
Anbefalt oppløsning
3440 x 1440 ved 60 Hz
Maksimal oppløsning
5120 x 2160 ved 60 Hz
Anbefalt oppløsning
5120 x 2160 ved 60 Hz
Nominell effekt
AC 100 ~ 240 V, 50-60 Hz, 2,3 A
Strømforbruk
Driftsmodus: 80 W (Typisk)*
Dvalemodus: ≤ 1,2 W
Av-modus: ≤ 0,3 W
Driftsforhold
Temperatur
0 °C til 40 °C
Fuktighet
Mindre enn 80 %
Temperatur
-20 °C til 60 °C
Fuktighet
Mindre enn 85 %
Lagring
Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)
Mål
Vekt (uten emballasje)
Inkludert stativ
816,9 x 559,0 x 234,3 (mm)
Uten stativ
816,9 x 359,8 x 57,1 (mm)
Inkludert stativ
9,0 kg
Uten stativ
7,7 kg
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
*Strømforbruket måles med LGE-teststandarden. (Helt hvitt mønster, maksimal oppløsning)
*Strømforbruket kan variere etter driftsforhold og skjerminnstillinger.
24
Fabrikkstøttemodus (Forhåndsinnstillingmodus, PC)
HDMI
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Polaritet (H/V)
Merknader
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60,0
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 2160
133,31
59,99
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1920 x 1080
67,50
60
+/+
2560 x 2160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2560 x 2160
67,50
30
+/+
PBP (5:5)
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
3840 x 2160
67,50
30
+/-
3840 x 2160
135
60
+/+
NORSK
Forhåndsinnstillingsmodus
PBP (5:9)
HDMI foretrukken timing
25
USB-C / ThunderboltTM 3 ( ) / DP
NORSK
26
Forhåndsinnstillingsmodus
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Polaritet (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60,0
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
Merknader
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 2160
133,31
59,99
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1920 x 1080
67,50
60
+/+
2560 x 2160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2560 x 2160
67,5
30
+/-
PBP (5:5)
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
3840 x 2160
66,66
30
+/-
3840 x 2160
133,31
60
+/-
5120 x 2160
65,664
30
+/-
5120 x 2160
133,187
60
+/-
PBP (5:9)
USB-C foretrukken timing
ThunderboltTM 3 ( ) / DP foretrukken timing
HDMI-timing (Video)
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
480p
31,5
60
720p
45
60
1080p
67,5
60
2160p
135
60
NORSK
Forhåndsinnstillingsmodus
27
Denne enheten kan brukes i alle regioner. Les brukerhåndboken (CD-en) nøye og ha den for hånden. Vær oppmerksom
på at etiketten som er festet til produktet, gir informasjon om teknisk støtte.
Modell
Serienummer
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising