LG | 65SM8600PLA | Owner's Manual | LG 55SM8600PLA Instruktionsbogen

LG 55SM8600PLA Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
Sikkerhed og Reference
LED TV*
* LG LED-TV anvender LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning.
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til
senere brug.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Advarsel!
Sikkerhedsinstruktioner
DANSK
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD
MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INDEHOLDER
INGEN BRUGERSERVICERBARE DELE. SERVICE SKAL UDFØRES AF
KVALIFICERET PERSONALE.
Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der
er uisoleret "farlig elektrisk spænding" i produktets
kabinet, der kan være i tilstrækkelig stort omfang til at udgøre en
risiko for elektrisk stød.
Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der
er vigtige instruktioner vedrørende drift og vedligeholdelse
(service) i dokumentationen, der følger med apparatet.
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND OG ELEKTRISK
STØD, MÅ DETTE PRODUKT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
•• HOLD STEARINLYS OG ANDRE TING MED ÅBEN ILD VÆK FRA DETTE
PRODUKT PÅ ALLE TIDSPUNKTER FOR AT UNDGÅ BRAND.
•• TV og fjernbetjening må ikke placeres i følgende miljøer:
-- Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
-- Et område med høj luftfugtighed, f.eks. et badeværelse
-- Nær ved varmekilder, f.eks. ovne eller andre enheder, der
frembringer varme.
-- Nær køkkenborde eller luftfugtere, hvor damp eller olie kan
forekomme.
-- Et område, der er udsat for regn eller vind.
-- Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke
væskefyldte genstande som f.eks. vaser, kopper osv. på eller oven
over apparatet (f.eks. på en hylde over apparatet).
-- Tv'et må ikke placeres i nærheden af brandfarlige genstande som
benzin eller stearinlys, og udsæt det ikke for en direkte luftstrøm
fra et klimaanlæg.
-- Må ikke installeres på steder med meget støv.
Dette kan i så fald forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion,
eksplosion eller deformering af produktet.
2
•• Udluftning
-- Installer tv'et på et sted med tilstrækkelig udluftning. Det må
ikke installeres et indelukket sted som for eksempel i en bogreol.
-- Produktet må ikke installeres på tæpper eller hynder.
-- Produktet må ikke tildækkes med et klæde eller andre
materialer, mens det er sluttet til stikkontakten.
•• Vær omhyggelig med ikke at berøre udluftningsåbningerne.
Når tv'et har været tændt i en længere periode, kan
udluftningsåbningerne blive varme.
•• Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, og undgå
at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør eller
træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikkontakter og
det sted, hvor kablet kommer ud af apparatet.
•• Flyt ikke tv'et, mens netkablet er tilsluttet.
•• Brug ikke et netkabel, der er beskadiget, eller som sidder løst i
kontakten.
•• Tag fat om stikket, når du tager netkablet ud af stikkontakten. Træk
ikke i kablet for at trække stikket ud af kontakten.
•• Tilslut ikke for mange enheder i den samme stikkontakt, da det kan
resultere i brand eller elektrisk stød.
•• Afbrydelse af apparatet fra netstrømmen
-- Strømstikket er afbryderanordningen. Strømstikket være let
tilgængeligt i tilfælde af en eventuel nødsituation.
•• Tillad ikke at børn klatrer eller hænger på TV’et. Ellers, kan TV’et
vælte, hvilket kan medføre alvorlige personskader.
•• Jording af udendørsantenne (kan variere afhængigt af land):
-- Overhold forsigtighedsreglerne herunder, hvis der skal installeres
en udendørsantenne.
En udendørs antenne må ikke placeres i nærheden af
luftledninger, elektrisk belysning eller andre strømkredsløb,
eller hvor den kan komme i kontakt med sådanne ledninger
eller kredsløb, da dette kan medføre dødsfald eller alvorlig
legemsbeskadigelse.
Antennen skal være jordet for at give beskyttelse mod
spændingsudsving og opbygning af statiske ladninger.
Afsnit 810 i det amerikanske eldirektiv NEC (National Electrical
Code) indeholder oplysninger med hensyn til korrekt jording
af antennemasten og støttekonstruktionen, jording af det
indgående antennekabel til en antennestikdåse, dimensionen på
jordkabler, placering af antennestikdåse, tilslutning af jordspyd
og kravene til jordspyddet.
Jording af antenne i henhold til NEC (National Electrical Code)
ANSI/NFPA 70
•• Håndter adapteren forsigtigt for ikke at tabe den eller udsætte den
for slag. Et slag kan beskadige adapteren.
•• Undgå at berøre tv'et med våde hænder for at reducere risikoen for
brand eller elektrisk stød. Hvis stikbenene er våde eller dækket af
støv, skal de tørres helt eller tørres af for støv.
•• Batterier
-- Opbevar tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns
rækkevidde.
-- Batterierne må ikke kortsluttes, adskilles eller blive for varme.
Batterierne må ikke bortskaffes ved afbrænding. Batterier bør
ikke udsættes for høj temperatur.
•• Flytning
-- Sørg for at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud
af netstikkontakten og at alle kabler er fjernet ved flytning af
produktet. Flytning af store tv-apparater kræver muligvis 2 eller
flere personer. Tryk ikke ind imod og belast ikke tv'ets frontpanel.
Dette kan resultere i beskadigelse af produktet, brandfare eller
personskade.
•• Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinylindpakningen
uden for børns rækkevidde.
•• Produktet må ikke udsættes for slag og stød, genstande, der falder
ind i produktet, og tab ikke noget på skærmen.
•• Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp
genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og undgå at ridse
skærmen. Det kan beskadige skærmen.
•• Rengøring
-- Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring, og tør tv'et af
forsigtigt med en blød, tør klud. Sprøjt ikke vand eller andre
væsker direkte på tv'et. Brug aldrig glasrens, luftfrisker,
insekticid, smørelse, voks (bil, industriel), slibemateriale,
fortynder, benzen, alkohol osv., da det kan beskadige produktet
og/eller panelet. Dette kan resultere i elektrisk stød eller
beskadigelse af produktet.
DANSK
•• Jording (undtagen for apparater, der ikke er jordet)
-- Tv-apparater med et trebenet netstik skal tilsluttes i en
stikkontakt med jord. Sørg for at tilslutte stelforbindelseskablet
for at undgå risikoen for elektrisk stød.
•• Berør aldrig dette apparat eller antennen, når det er tordenvejr. Du
kan få livstruende elektrisk stød.
•• Sørg for, at netkablet sidder korrekt i tv'et og i stikkontakten. Hvis
det ikke sidder korrekt, kan det medføre beskadigelse af netstik og
stikkontakt, og i ekstreme tilfælde kan der udbryde brand.
•• Stik ikke metalgenstande eller brandfarligt materiale ind
i produktet. Tag netkablet ud af stikkontakten, og kontakt
kundeservice, hvis en genstand falder ind i produktet.
•• Berør ikke enden af netkablet, mens det er sluttet til stikkontakten.
Du kan få dødbringende elektrisk stød.
•• Tag omgående netkablet ud af stikkontakten, og kontakt
din lokale kundeservice, hvis noget af det følgende skulle
opstå.
-- Produktet er blevet beskadiget.
-- Hvis der trænger vand eller andet ind i produktet (for eksempel i
en netadapter, et netkabel eller tv'et).
-- Hvis der kommer røglugt eller andre lugte fra tv'et
-- I tilfælde af tordenvejr eller en længere periode uden brug.
Selvom der er slukket for tv'et med fjernbetjeningen eller på
tænd-/slukknappen, er netstrømkilden stadig sluttet til apparatet,
hvis ikke stikket er taget ud af stikkontakten.
•• Brug ikke udstyr med højspænding i nærheden af tv'et (for
eksempel en elektrisk insektfælde). Dette kan resultere i fejl på
produktet.
•• Forsøg ikke at modificere dette produkt på nogen måden uden
skriftlig godkendelse fra LG Electronics. Det kan medføre brand
eller elektrisk stød. Kontakt din lokale kundeservice i forbindelse
med service og reparation. Uautoriseret modificering kan
ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette produkt.
•• Brug kun autoriserede monterings-/udstyrsdele fra LG Electronics.
Brug af andre dele kan forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion
eller beskadigelse af produktet.
•• Adskil aldrig AC-adapteren eller strømkablet. Dette kan forårsage
brand eller elektrisk stød.
3
Forberedelse
Købes separat
DANSK
•• Hvis tv’et er tændt for første gang siden det blev leveret fra
fabrikken, kan initialisering af tv’et tage et par minutter.
•• Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
•• OSD (On Screen Display) på dit TV kan afvige en smule fra det, som
er vist i denne vejledning.
•• De tilgængelige menuer og valgmuligheder kan variere, afhængigt
af indgangskilde eller produktmodel.
•• Nye funktioner kan blive tilføjet til dette TV i fremtiden.
•• Der skal være nem adgang til apparatet på en placering i nærheden
af en stikkontakt. Nogle apparater bliver ikke slukket fuldstændigt
med tænd-/slukknappen, og de slukkes ved også at tage stikket ud
af stikkontakten.
•• De medfølgende dele til produktet kan variere, afhængigt af
modellen.
•• Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan
ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af
produktfunktioner.
•• Du opnår optimal tilslutning ved at sikre, at HDMI-kabler og
USB-enheder har facetter, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og
18 mm i bredden. Brug et forlængerkabel, der understøtter
, hvis USB-kablet eller USB-lagringsenheden ikke passer ind i dit
TV’s USB-port.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet vedhæftet.
•• Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen
muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl. (Anbefalede
HDMI-kabeltyper)
-- Ultra-højhastigheds HDMI®/TM-kabel (3 m eller mindre)
4
Separat ekstraudstyr kan ændres eller modificeres for at forbedre
kvaliteten, uden at dette meddeles. Kontakt forhandleren, hvis du
ønsker at købe tilbehør/dele. Tilbehøret fungerer kun med visse
modeller.
Modelnavnet eller -designet kan ændres afhængigt af opgraderingen af
produktfunktionerne, producentens omstændigheder eller politikker.
Magic-fjernbetjening
AN-MR19BA
Kontroller i det trådløse moduls specifikation, om dit tv understøtter
Bluetooth for at verificere, at det kan bruges med Magicfjernbetjeningen.
Flyt og løftning af tv’et
Vægmonteringsbeslag
Sørg for at bruge skruer og vægmonteringsbeslag, der overholder
VESA-standarden. Standarddimensioner for vægbeslagsæt beskrives i
følgende tabel.
B
55SM80*
55SM82*
55SM85*
55SM86*
55SM90*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
DANSK
•• Det anbefales at flytte TV’et i den kasse eller det
indpakningsmateriale, som det oprindeligt blev leveret i.
•• Før du flytter eller løfter TV’et, skal du frakoble strømkablet og alle
øvrige kabler.
•• Når du holder TV’et, skal skærmen vende væk fra dig, så du undgår
at beskadige den.
A
49SM80*
49SM82*
Model
49SM85*
49SM86*
49SM90*
VESA (A x B) (mm)
200 x 200
Standardskrue
M6
Antal skruer
4
LSW240B
Vægmonteringsbeslag
MSW240
65SM82*
65SM85*
Model
65SM86*
65SM90*
55/65SM98*
VESA (A x B) (mm)
300 x 300
Standardskrue
M6
Antal skruer
4
Vægmonteringsbeslag OLW480B
Når du vil flytte eller løfte TV’et, skal du læse følgende for at undgå, at
det bliver ridset eller beskadiget, samt af hensyn til sikker transport,
uanset type og størrelsen.
•• Hold godt fast i TV’ets ramme foroven og forneden. Undlad at
holde fast i den gennemsigtige del, højttaleren eller højttalerens
gitterområde.
75SM86*
75/86SM90*
600 x 400
M8
4
LSW640B
•• Et stort TV bør som minimum transporteres af 2 personer.
•• Ved manuel transport af TV’et skal du holde TV’et som vist på
følgende illustration.
•• Ved transport af TV’et skal du undlade at udsætte det for stød eller
overdrevne vibrationer.
•• Ved transport af TV’et skal du holde det oprejst og aldrig dreje det
om på siden eller vippe det forover eller mod venstre eller højre.
•• Brug ikke for mange kræfter, der bøjer rammen på kabinettet, da
det kan beskadige skærmen.
•• Når du håndterer tv’et, skal du passe på ikke at ødelægge
knapperne, som stikker ud.
5
DANSK
•• Undgå altid at berøre skærmen, da det kan medføre
beskadigelse af skærmen.
•• Når du monterer soklen på tv’et, skal skærmen placeres
nedad på et blødt bord eller en plan overflade for at
beskytte skærmen mod ridser.
Fastgøring af tv'et på væggen
Montering på et bord
1 Løft og vip TV’et til oprejst position på et bord.
• Sørg for (mindst) 10 cm mellemrum til væggen for at sikre korrekt
ventilation.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Afhængigt af modellen)
2 Tilslut strømledningen til en stikkontakt.
•• Udsæt ikke skruedelene for fremmed substanser (olier,
smøremidler osv.), når du samler produktet. (Det kan
beskadige produktet.)
•• Hvis du har monteret TV’et på en stand, skal det beskyttes
mod at vælte. Ellers, kan TV’et vælte, hvilket kan medføre
personskader.
•• Undlad at bruge ikke godkendte artikler for at tilgodese
sikkerhed og produktets levetid.
•• Tings- eller personskade som følge af brug af ikke
godkendte artikler dækkes ikke af garantien.
•• Sørg for, at skruerne isættes og fastgøres korrekt. (Hvis de
ikke er spændt sikkert fast, kan tv’et vippe forover efter
monteringen.) Brug ikke for meget kraft og stram ikke
skruerne for meget; ellers kan skruerne blive beskadiget og
strammes ikke korrekt.
6
(Afhængigt af modellen)
1 Indsæt og stram øjeboltene eller TV-beslagene bag på TV’et.
• Hvis der sidder bolte i øjeboltenes position, skal du fjerne boltene
først.
2 Monter vægbeslag med bolte til væggen. Lad placering af
vægbeslag og øjebolte passe sammen bag på TV’et.
3 Sæt øjebolte og vægbeslag stramt sammen med en kraftig binding.
Hold bindingen vandret med den plane overflade.
•• Brug en platform eller et kabinet, der er stort og stærkt nok til at
støtte TV’ets vægt.
•• Beslagene, boltene og rebene medfølger ikke. Du kan få yderligere
tilbehør hos din lokale forhandler.
Montering på væggen
10 cm
10 cm
DANSK
Fastgør forsigtigt et valgfrit vægmonteringsbeslag bag på TV’et, og
fastgør vægmonteringsbeslaget på en massiv væg, der står vinkelret
på gulvet. Hvis du vil fastgøre TV’et på andre bygningsmaterialer,
skal du kontakte en kvalificeret servicemedarbejder. LG anbefaler, at
vægmontering udføres af fagpersonale. Vi anbefaler at du bruger et
af LG´s vægmonteringsbeslag til at hænge fjernsynet op på væggen
med. LG’s vægmonteringsbeslag er nem at flytte med tilsluttede kabler.
Hvis du ikke anvender et af LGs vægmonteringsbeslag, skal du bruge et
vægmonteringsbeslag som er konstrueret sådan at fjernsynet monteres
sikkert på væggen og sørger for at der er nok plads til at eksterne
enheder kan kobles til og fra fjernsynet. Det anbefales at tilslutte alle
kablerne før montering af faste vægbeslag.
m
10 c
10 cm
10 cm
(Afhængigt af modellen)
•• Fjern soklen, før du installerer tv’et på et vægbeslag, ved at
udføre processen for fastgørelse af soklen bagvendt.
•• Du kan se flere oplysninger om skruer og
vægmonteringsbeslag i dokumentationen til den
pågældende vare.
•• Hvis du vil montere produktet på væggen, skal du fastgøre
VESA-monteringsbeslaget (ekstraudstyr) bag på produktet.
Fastgør VESA-beslaget omhyggeligt (ekstraudstyr) for at
undgå, at produktet kan falde ned.
•• Ved montering af tv'et på en væg må du ikke montere tv'et
ved at hænge det op i net- og signalkablerne på bagsiden
af tv'et.
•• Installer ikke dette produkt på en væg, hvis det kan blive
udsat for olie eller olietåge. Dette kan beskadige produktet
og forårsage at det falder ned.
(Afhængigt af modellen)
•• Undlad at bruge en skarp genstand ved afmontering af
kabeldækslet. Dette kan beskadige kablet eller kabinettet.
Det kan også forårsage personskade. (Afhængigt af
modellen)
•• Ved montering af vægmonteringsbeslaget, anbefales det at undgå
sokkelhullet med henblik på at forhindre tilgang af støv og insekter
ved hjælp af båndet. (Afhængigt af modellen)
Sokkelhul
7
Tilslutninger
DANSK
Tilslut forskellige eksterne enheder til TV’et, og skift indgangstilstand
for at få billede fra enheden på fjernsynet. Du finder flere oplysninger
om tilslutning af eksterne enheder i manualen, der følger med hver
enkelt enhed.
Antenne/kabel
Tilslut TV’et til et vægantennestik med et RF-kabel (75 Ω).
•• Hvis der skal kobles mere end 2 fjernsyn til det samme stik, skal du
bruge en signalfordeler.
•• Hvis billedkvaliteten er dårlig, kan du forbedre billedkvaliteten ved
at installere en signalforstærker.
•• Hvis billedkvaliteten er dårlig med en tilsluttet antenne, kan du
prøve at flytte på antennen indtil at den peger i den korrekte
retning.
•• Der følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet.
•• Dette tv kan ikke modtage ULTRA HD-udsendelser direkte, hvis
placeringen ikke understøtter tv-transmissioner i ULTRA HD.
Satellitparabol
Tilslut TV’et til en parabol og til et satellitstik med et satellit-RF-kabel
(75 Ω). (Afhængigt af modellen)
CI-modul
Se krypterede (betalings)tjenester i digital TV-tilstand. (Afhængigt af
modellen)
•• Sikre, at CI-modulet er sat korrekt i PCMCIA-kortstikket. Hvis
modulet ikke er isat korrekt, kan det forårsage skader på TV’et og
PCMCIA-kortstikket.
•• Hvis TV’et ikke viser video og lyd når CI+ CAM er tilsluttet, skal du
kontakte jord-/kabel-/satellitbaserede tjenesteudbyder.
8
Andre tilslutninger
Slut dit tv til eksterne enheder. For at få den bedste billed- og
lydkvalitet, skal du tilslutte den eksterne enhed til fjernsynet med et
HDMI-kabel. Der medfølger ingen deciderede kabler for tilslutning til
eksterne enheder.
HDMI
•• Når HDMI-kablet tilsluttes, skal produktet og eksterne enheder
være slukket og frakoblet.
•• Understøttet HDMI-lydformat (Afhængigt af modellen):
DTS (44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz),
Ægte HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
••
→
( ) → [Billede] → [Yderligere indstillinger] →
[HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- Tænd: Understøtter 4K med 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Sluk: Understøtter 4K med 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Hvis enheden, der er tilsluttet til indgangsporten, også
understøtter ULTRA HD Deep Color, kan dit billede muligvis blive
tydeligere. Hvis enheden ikke understøtter funktionen, fungerer
den muligvis ikke korrekt. Skift i det tilfælde indstillingen for tv'ets
[HDMI ULTRA HD Deep Colour] til fra.
USB
Nogle USB-hubs fungerer muligvis ikke. Hvis en tilsluttet USB-enhed,
som benytter et USB-hub, ikke opdages, skal den tilsluttes direkte til
USB-porten på TV’et.
Eksterne enheder
Tilgængelige eksterne enheder er følgende: Blu-ray-afspiller,
HD-modtagere, DVD-afspillere, VCR-afspillere, lydsystemer, USBhukommelser, pc, spillekonsoller og andre eksterne enheder.
Du kan betjene tv-funktionerne blot ved at bruge knappen.
DANSK
•• Tilslutningen af den eksterne enhed varierer, afhængigt af
modellen.
•• Tilslut eksterne enheder til TV’et, uanset rækkefølgen på TV-porten.
•• Hvis du optager et tv-program på en Blu-ray/DVD- eller VCRafspiller, skal indgangssignalkablet sluttes til tv'et via en DVD- eller
VCR-afspiller. Du finder flere oplysninger om optagelse i den
vejledning, der følger med den tilsluttede enhed.
•• Se vejledningen til det eksterne udstyr for at få oplysninger om
betjening.
•• Hvis du tilslutter en spilleenhed til TV’et, skal du bruge kablet som
følger med spilleenheden.
•• I PC-tilstand kan der opstå støj grundet opløsning, lodret mønster,
kontrast eller lysstyrke. Hvis der er støj til stede, skal PC’ens
udgang ændres til en anden opløsning, opdateringen ændres til en
anden hastighed eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen
[BILLEDE], indtil billedet bliver klart.
•• I PC-tilstand kan visse indstillinger for opløsning måske ikke
fungere korrekt afhængigt af grafikkortet.
•• Når ULTRA HD-indhold afspilles på din pc, kan video eller lyd blive
afbrudt midlertidigt afhængigt af pc’ens ydeevne. (Afhængigt af
modellen)
•• Ved tilslutning via et traditionelt LAN, anbefales det at bruge et
CAT 7-kabel. (Kun hvis der er en -port.)
Brug af knap
Grundlæggende funktioner
Tænd (Tryk)
Sluk1 (Tryk og hold)
Menustyring (Tryk2)
Menuvalg (Tryk og hold3)
1 Alle kørende apps lukkes, og enhver igangværende optagelse
stoppes. (Afhængigt af land)
2 Tryk kortvarigt på knappen mens tv'et er tændt for at navigere i
menuen.
3 Du kan bruge funktionen, når du åbner menustyring.
Justering af menuen
Når tv’et er tændt, skal du trykke på -knappen én gang. Du kan
justere menuelementerne ved at bruge knappen.
Sluk for strømmen.
Ændrer indgangskilden.
Justerer lydstyrkeniveauet.
Ruller gennem gemte programmer.
9
Brug af Magicfjernbetjening
Du bruger knappen ved at trykke på den og holde den nede i
mere end 1 sekund.
DANSK
(Afhængigt af modellen)
Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på
fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug TV’et
korrekt.
Når meddelelsen ”[Magic Remote har lavt batteriniveau. Oplad
batteriet.]" vises, skal du udskifte batteriet.
Hvis du vil udskifte batterier, skal du åbne batteridækslet, udskifte
batterierne (1,5 V AA), så - og -enderne passer til etiketten
i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Sørg for at pege
fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren på TV’et.
Tag batterierne ud ved at følge isætningsvejledningen i omvendt
rækkefølge.
1
1
1
1
1
(Visse knapper og tjenester leveres muligvis ikke afhængigt af modeller
eller regioner.)
10
(TÆND/SLUK) Tænder eller slukker for fjernsynet.
/ Du kan slå din set-top-boks til eller fra ved at tilføje set-topboksen til universalfjernbetjeningen til dit tv.
Nummerknapper Indtaster numre.
**
Åbner [Hurtig hjælp].
(TANKESTREG) Indsætter en mellem tal, som f.eks. 2-1 og
2-2.
/
Åbner den gemte programliste.
(FLERE HANDLINGER) Viser flere fjernbetjeningsfunktioner.
**
Redigerer HURTIG ADGANG.
-- HURTIG ADGANG er en funktion, du kan bruge til at åbne en
angivet app eller Live TV direkte ved at trykke og holde på
talknapperne.
**
Funktionen til lydbeskrivelse aktiveres.
Justerer lydstyrkeniveauet.
(LYDLØS) Slår alle lyde fra.
**
(LYDLØS) Åbner menuen [Tilgængelighed].
Ruller gennem gemte programmer.
**
(Stemmegenkendelse) Der kræves netværksforbindelse
for at anvende funktionen Stemmegenkendelse. Når
stemmevisningsbjælken er aktiveret på tv-skærmen, skal du trykke
på knappen, og holde den nede og sige kommandoen højt.
(HJEM) Åbner Hjem-menuen.
**
(HJEM) Viser historikken.
(H. Indstillinger) Åbner Hurtigindstillinger.
**
(H. Indstillinger) Viser menuen [Alle indstillinger].
Scrollhjul (OK) Tryk ned på midten af -knappen for at vælge
en menu. Du kan skifte program ved hjælp af .
(Op/ned/venstre/højre) Tryk på knappen op,
ned, venstre eller højre for at ændre placering i menuer. Hvis du
trykker på knapperne
, samtidigt med at markøren er i
brug, forsvinder markøren fra skærmen, hvorefter den Magiskefjernbetjening vil fungere som en almindelig fjernbetjening. Du
kan få vist markøren på skærmen igen ved at ryste den Magiskefjernbetjening mod venstre og højre.
/
Vender tilbage til det forrige niveau.
**
**
/
Rydder vinduer på skærmen og vender tilbage til sidst
viste media.
/
Viser programvejledningen.
1 Streamingtjenesteknapper Opretter forbindelse til
videostreamingtjenesten.
(INDGANG) Ændrer indgangskilden.
**
(INDGANG) Åbner [Hjemme-dashboard].
Viser startmenu til set-top-boksen.
-- Når du ikke anvender set-top-boksen: skifter skærmen til set-topboksens skærm.
,
,
,
Disse giver adgang til specielle funktioner
i visse menuer.
**
Starter optagefunktionen.
, (Kontrolknapper) Kontrollerer medieindhold.
Registrering af Magicfjernbetjening
Før du kan bruge den Magiske-fjernbetjening, skal du parre den med
dit fjernsyn.
1 Indsæt batterier i den Magiske-fjernbetjening, og tænd for
fjernsynet.
2 Peg den Magiske-fjernbetjenin mod fjernsynet og tryk på
Scrollhjul (OK) på fjernbetjeningen.
* Hvis den Magiske-fjernbetjening ikke registreres på fjernsynet skal du
prøve igen efter at have slukket for fjernsynet og tændt for det igen.
Sådan fjerner du registreringen af Magicfjernbetjeningen
Hold knapperne /
og (HJEM) nede samtidig i fem
sekunder for at afbryde parringen af Magic-fjernbetjeningen og tv’et.
* Tryk på knappen
/
og hold den nede for at annullere og
genregistrere Magic Remote samtidigt.
•• Bland ikke nye batterier med gamle. Det kan medføre, at
batterierne overophedes eller lækker.
•• Hvis batteriets poler tilsluttes forkert, kan batteriet
punktere eller lække, hvilket kan medføre brand,
personskade eller forurening af det omkringliggende miljø.
•• Dette apparat bruger batterier. I dit område kan der være
bestemmelser, der kræver, at du bortskaffer disse batterier
korrekt af miljømæssige årsager. Kontakt dine lokale
myndigheder, hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse
og genbrug.
•• Batterier inde i produktet må ikke udsættes for kraftig
varme, som for eksempel sollys, åben ild eller lignende.
Du kan finde flere oplysninger om dette tv i produktets medfølgende
BRUGERVEJLEDNING. (Afhængigt af modellen)
•• Åbning af BRUGERVEJLEDNING
→
→ [Om dette tv] → [Brugervejledning]
(
) → [Generelt]
DANSK
Sådan registrerer du Magicfjernbetjeningen
Brugervejledning
Fejlfinding
TV’et kan ikke styres med fjernbetjeningen.
•• Kontroller fjernbetjeningssensoren på produktet, og forsøg igen.
•• Kontroller, om der er noget, der ligger i vejen mellem produktet og
fjernbetjeningen.
•• Kontroller, at batterierne stadig virker og er korrekt ilagt ( til
, til ).
Der kommer ikke noget billede eller nogen lyd.
•• Kontroller, at produktet er tændt.
•• Kontroller, at strømkablet er tilsluttet i stikket på væggen.
•• Kontroller, om der er et problem i vægstikket ved tilslutning af
andre produkter.
TV’et slukkes pludseligt.
•• Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømforsyningen kan
være afbrudt.
•• Kontroller, om den automatiske slukkefunktion bliver aktiveret på
det indstillede tidspunkt.
•• Hvis der ikke er noget signal, mens TV’et er tændt, slukkes det
automatisk efter 15 minutters inaktivitet.
Ved tilslutning til pc (HDMI) registreres der intet signal.
•• Sluk/tænd TV’et med fjernbetjeningen.
•• Tilslut HDMI-kablet igen.
•• Genstart PC’en mens TV’et er tændt.
11
Unormal skærm
DANSK
•• Hvis produktet er koldt at røre ved, kan der opstå en smule flimmer,
når det tændes. Dette er normalt, der er ikke noget galt med
produktet.
•• Dette panel er et avanceret produkt, der indeholder millioner af
pixel. Du kan muligvis se små sorte pletter og/eller klart farvede
pletter (røde, blå eller grønne) med en størrelse på 1 ppm på
panelet. Dette er ikke en fejl og påvirker ikke produktets ydeevne
eller driftssikkerhed. Dette fænomen opstår også i produkter
fra tredjeparter og kan ikke gøres til genstand for bytning eller
refusion.
•• Du kan muligvis finde forskellige lysstyrker og farver på panelet
afhængigt af din placering i forhold til panelet (venstre/højre/
oppefra/nedefra).
Dette fænomen opstår som følge af panelets opbygning.
Det er ikke relateret til produktets ydeevne og er ikke en
fejlfunktion.
•• Visning af et stillbillede i længere tid kan medføre fastfrysning af
billedet. Undgå visning af faste billeder på tv-skærmen i længere
tid.
Lyde, der kan forekomme
•• “Knirkene” støj: En knirkende lyd kan forekomme som følge af
plastisktermisk sammentrækning, grundet temperaturudsving
og fugt når TV’et anvendes eller slukkes. Denne lyd er normal for
produkter, hvor termisk deformation er påkrævet.
•• Summelyd fra elektriske kredsløb/brummelyd fra panelet: Lyd
med et lavt støjniveau, der genereres af højhastighedskredsløb,
som leverer strøm til produktets drift. Dette varierer afhængigt af
produktet. Den frembragte lyd påvirker ikke produktets ydeevne
eller driftssikkerhed.
12
•• Når du rengøre produktet, skal du passe på ikke at lade
nogen former for væske eller fremmedlegemer komme
ned i mellemrummet mellem den øverste venstre eller
højre side af panelet og føringspanelet. (Afhængigt af
modellen)
•• Sørg for at vride overskydende vand eller rengøringsmiddel
fra kluden.
•• Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på
tv-skærmen.
•• Sørg for at sprøjte en tilpas mængde af vand eller
rengøringsmiddel på en tør klud for at tørre skærmen.
Specifikationer
(Afhængigt af land)
Tv-system
DVB-S/S21
Kanaldækning
(Bånd)
950 - 2.150 MHz
Maks. antal programmer,
der kan gemmes
Digitalt TV
(Afhængigt af land)
Analogt tv
(Afhængigt af land)
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C1
DVB-T/T21
46 - 890 MHz
VHF III : 174 - 230 MHz
UHF IV : 470 - 606 MHz
UHF V : 606 - 862 MHz
S-bånd II : 230 - 300 MHz
S -bånd III : 300 - 470 MHz
6.000
DANSK
Specifikationer for udsendelse
46 - 862 MHz
3.000
Ekstern
antenneimpedans
75 Ω
CI-modul (B x H x D)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Kun model med understøttelse af DVB-T2/C/S2.
Specifikationer for trådløst modul (LGSBWAC92)
Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvensområde
Udgangseffekt (maks.)
2.400 til 2.483,5 MHz
5.150 til 5.725 MHz
5.725 til 5.850 MHz (For lande uden for EU)
18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Frekvensområde
Udgangseffekt (maks.)
2.400 til 2.483,5 MHz
8 dBm
Da båndkanaler kan variere fra land til land, kan brugeren ikke ændre eller justere driftsfrekvensen. Dette produkt er konfigureret til den
regionale frekvenstabel.
Af hensyn til brugeren, bør denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.
* “IEEE 802.11ac” er ikke tilgængelig i alle lande.
13
Omgivelsesforhold
DANSK
14
Driftstemperatur
0 °C – 40 °C
Driftsfugtighed
Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur
-20 °C – 60 °C
Opbevaringsfugtighed
Mindre end 85 %
Oplysninger om Open
Source-softwaremeddelelse
DANSK
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open sourcelicenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser,
garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CDROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en
distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition).
Send en forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse
af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse
oplysninger.
Licenser
(Kun Magic Remote-understøttet model)
15
Produktets model og serienummer er placeret på
bagsiden og den ene side af produktet. Noter dem
nedenfor i tilfælde af, at du skulle få brug for service.
Model
Serienummer
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture
CONNECTION
Sound
TV Name
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection
Connected to Internet
General
Device Connector
Mobile TV on
( )
Safety
All Settings
Accessibility
2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes
Picture
TV Name
Sound
Wired Connection (Ethernet)
Programmes
Wi-Fi Connection
Connection
Device Connector
Mobile TV on
Safety
WI-FI CONNECTION
Connection /
Not Connected
General
HDMI Device Settings
You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].
CONNECTION
Not Connected
Connection
Screen Share Settings
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Screen Share Settings
Safety
HDMI Device Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
Accessibility
3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Programmes
Connection
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Safety
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.
symbol,
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
( )
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
All Settings
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture
CONNECTION
Picture
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Sound
TV Name
Programmes
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection

When X appears next to DNS:
Connection
Not Connected
General
Device Connector
General
Mobile TV on
Safety
Connect via WPS PBC
Safety
Screen Share Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
HDMI Device Settings
Accessibility
Add a Hidden Wireless Network
Accessibility
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Settings) →
(
)[All Settings] →
[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes
GENERAL
AI Service
General
Safety
Accessibility
General /
Software Version
Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings
ABOUT THIS TV
Sound
Language
Time & Date
Connection
Picture
Programmes

Connection
General
Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES
TV Information
Notifications
Safety
Accessibility
User Guide
Quick Help
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen
Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf
der Fernbedienung.
4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.
Bild
ANSCHLUSS
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Mit dem Internet verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Barrierefreiheit
( )
Einstellungen für den Screen Share
HDMI-Geräteeinstellungen
Alle Einstellungen
2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].
Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.
Bild
Bild
Ton
Sender
ANSCHLUSS
Anschluss /
Sender
Name des TV-Geräts
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Anschluss
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Allgemein
Nicht verbunden
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Geräteanschluss
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
WI-FI-VERBINDUNG
Ton
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Einstellungen für den Screen Share
Barrierefreiheit
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Sender
Anschluss
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Über WPS-PIN verbinden
www.lg.com
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Barrierefreiheit
Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
müs-
Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
(
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es
durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
( )
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
Alle Einstellungen
2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] →
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].
Bild
ANSCHLUSS
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Sender
Wi-Fi-Verbindung

Anschluss
Nicht verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
Allgemein
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Einstellungen für den Screen Share
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Barrierefreiheit
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den
AP (Router).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP
(Router) aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die
IP direkt ein.
4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
Wenn ein X neben DNS erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetanbieter registriert ist. (Die MACAdresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisierung der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Einstellungen) →
(
[AUF UPDATES PRÜFEN]
) [Alle Einstellungen] →
[Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] →
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Ton
Sender
ALLGEMEIN
AI-Dienst
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Allgemein /
Softwareversion
Standort
Timer
Kontoverwaltung
Eco-Modus
Info zu diesem TV-Gerät
Zusätzliche Einstellungen
INFO ZU DIESEM TV-GERÄT
Ton
Sprache
Zeit & Datum
Anschluss
Bild
Sender

Anschluss
Allgemein
Automatische Updates zulassen
AUF UPDATES PRÜFEN
TV-Informationen
Benachrichtigungen
Sicherheit
Barrierefreiheit
Benutzeranleitung
Schnellhilfe
Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
4 Une fois la connexion effectuée, la mention
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.
Image
CONNEXION
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Accessibilité
( )
Paramètres Screen Share
Paramètres du périphérique HDMI
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les [Paramètres Wi-Fi avancés].
Image
Image
Son
Chaînes
CONNEXION
Nom du téléviseur
Connexion filaire (Ethernet)
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
3 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
( )
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres
Wi-Fi avancés].
Image
CONNEXION
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi

Connexion
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
Général
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Accessibilité
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de
l'état de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du
point d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissezla directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux
périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur
les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Paramètres) →
( ) [Tous les paramètres] →
[Rechercher les mises à jour]
[Général] → [À propos de ce téléviseur] →
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
GÉNÉRAL
Service d'AI
Général
Sécurité
Accessibilité
Général /
Version logicielle
Lieu
Minuteurs
Gestion des comptes
Mode Éco
À propos de ce téléviseur
Paramètres supplémentaires
À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR
Son
Langue
Heure et date
Connexion
Image
Chaînes

Connexion
Général
Autoriser les mises à jour automatiques
RECHERCHER LES MISES À JOUR
Informations sur le téléviseur
Notifications
Sécurité
Accessibilité
Guide de l'utilisateur
Aide rapide
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
4 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "[Connesso a Internet]".
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Immagine
CONNESSIONE
Audio
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet
Generale
Connettore dispositivo
Mobile TV attivo
Sicurezza
( )
Accessibilità
Impostazioni Screen Share
Impostazioni dispositivo HDMI
Tutte le impostazioni
È possibile verificare lo stato della connessione
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].
Immagine
Audio
Canali
Immagine
CONNESSIONE
Connessione /
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione
Connessione Wi-Fi
Non connesso
Generale
Generale
Connettore dispositivo
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Mobile TV attivo
Sicurezza
CONNESSIONE WI-FI
Audio
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
Accessibilità
3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi],
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Canali
Connessione
Generale
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Accessibilità
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
è necessario immettere la chiave di protezione.
,
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
( )
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
Tutte le impostazioni
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] →
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].
Immagine
CONNESSIONE
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Audio
Se appare una X accanto alla DNS:
Nome TV
Canali
Connessione
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi

Connessione
Non connesso
Generale
Connettore dispositivo
Generale
Mobile TV attivo
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Accessibilità
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative
allo stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo
direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si
devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG
tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Impostazioni) →
( ) [Tutte le impostazioni] →
TROLLA AGGIORNAMENTI]
[Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
GENERALE
Servizio AI
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Generale /
Versione software
Posizione
Timer
Gestione account
Modalità Eco
Informazioni sulla TV
Impostazioni aggiuntive
INFORMAZIONI SULLA TV
Audio
Lingua
Ora e data
Connessione
Immagine
Canali

Connessione
Generale
Consentire gli aggiornamenti automatici
CONTROLLA AGGIORNAMENTI
Informazioni TV
Notifiche
Sicurezza
Accessibilità
Manuale d'uso
Assistenza rapida
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"[Conectado a Internet]".
Imagen
CONEXIÓN
Sonido
Nombre TV
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conectado a Internet
General
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
( )
Accesibilidad
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Toda la configuración
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].
Imagen
Sonido
Canales
CONEXIÓN
Nombre TV
Imagen
Sonido
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
Conexión /
Canales
No conectado
General
CONEXIÓN WI-FI
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Puede comprobar el estado de la conexión en
[Configuración Wi-Fi avanzada].
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Imagen
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Canales
Conexión
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
( )
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
Toda la configuración
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración
Wi-Fi avanzada].
Imagen
CONEXIÓN
Imagen
Sonido
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Si aparece una X al lado de DNS:
Nombre TV
Canales
No conectado
Conexión
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
Conexión Wi-Fi

Conexión
No conectado
General
Conector de dispositivo
General
TV Móvil activada
Seguridad
Configuración de Screen Share
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Accesibilidad
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV
Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Configuración) →
ACTUALIZACIONES]
(
) [Toda la configuración] →
[General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
Sonido
Canales
GENERAL
Servicio AI
General
Seguridad
Accesibilidad
General /
Versión de software
Ubicación
Temporizadores
Administración de cuenta
Modo Eco
Acerca de esta TV
Configuración adicional
ACERCA DE ESTA TV
Sonido
Idioma
Fecha y hora
Conexión
Imagen
Canales

Conexión
General
Permitir actualizaciones automáticas
BUSCAR ACTUALIZACIONES
Información de TV
Notificaciones
Seguridad
Accesibilidad
Guía del usuario
Ayuda rápida
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afişată reţeaua „[Conectat la internet]”.
Imagine
CONEXIUNE
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet
General
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
( )
Siguranţă
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].
Imagine
Sunet
Canale
CONEXIUNE
Nume TV
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Setări dispozitiv HDMI
Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conexiune Wi-Fi
Neconectat
General
Accesibilitate
General
Setări dispozitiv HDMI
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Setări Screen Share
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Accesibilitate
3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe
care doriţi să o utilizaţi.
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
General
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de securitate.
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
( )
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE
Imagine
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune Wi-Fi
Când X apare în dreptul DNS:
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune

Conexiune
Neconectat
General
Conector dispozitiv
General
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Setări dispozitiv HDMI
Accesibilitate
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Accesibilitate
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de
servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(Setări) →
(
) [Toate setările] →
[General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Canale
GENERAL
Serviciu AI
General
Siguranţă
Accesibilitate
General /
Versiune de software
Locaţie
Temporizatoare
Gestionare cont
Modul Eco
Despre acest TV
Setări suplimentare
DESPRE ACEST TV
Sunet
Limba
Ora şi data
Conexiune
Imagine
Canale

Conexiune
General
Permite actualizările automate
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii TV
Notificări
Siguranţă
Accesibilitate
Manual de utilizare
Ajutor rapid
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising