LG | 65SM8600PLA | User manual | LG 55SM8200PLA Brukermanual

LG 55SM8200PLA Brukermanual
BRUKERHÅNDBOK
Sikkerhet og referanse
LED TV*
* LED-TV-en fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys.
Les gjennom manualen nøye før bruk av tv, NB! Ta vare på denne
informasjonen for fremtidig referanse.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
Advarsel!
Sikkerhetsinstruksjoner
NORSK
ADVARSEL
FARE FOR ELEKTRISK STØT.
MÅ IKKE ÅPNES.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT MÅ
DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKPANELET). BRUKERE KAN
IKKE UTFØRE SERVICE PÅ NOEN INNVENDIGE DELER. KONTAKT
KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.
Dette symbolet varsler brukeren om at det finnes uisolert
farlig spenning i produktet. Denne spenningen kan være
sterk nok til å forårsake elektrisk støt.
Dette symbolet varsler brukeren om at det finnes viktige
drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i dokumentasjonen
som følger med apparatet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN OG ELEKTRISK
STØT MÅ DU UNNGÅ Å UTSETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER
FUKTIGHET.
•• FOR Å HINDRE SPREDNING AV BRANN MÅ DU HOLDE STERARINLYS
ELLER ANDRE ÅPNE FLAMMER VEKK FRA DETTE PRODUKTET TIL
ENHVER TID.
•• Ikke plasser TV-en eller fjernkontrollen på følgende steder:
-- Hold produktet unna direkte sollys.
-- Steder med mye fukt
-- I nærheten av varmekilder som komfyrer eller andre enheter som
avgir varme.
-- Nær kjøkkenbenker eller luftfuktere der produktet kan utsettes
for damp eller olje.
-- Områder som utsettes for regn eller vind.
-- Ikke utsett enheten for vanndråper eller vannsprut, og ikke
plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser eller
krus, på eller over enheten (for eksempel på en hylle).
-- Ikke sett TV-en i nærheten av antennbare gjenstander som
f.eks. bensin eller stearinlys, eller eksponer TV-en for direkte
klimaanlegg.
-- Ikke installer på svært støvete steder.
Dette kan føre til brann, elektrisk støt, forbrenning/eksplosjon,
feilfunksjon eller produktdeformasjon.
2
•• Ventilasjon
-- Installer TV-en din et sted der det er tilstrekkelig ventilasjon. Må
ikke installeres på en innestengt sted som f.eks. en bokhylle.
-- Ikke plasser produktet på et teppe eller en polstret overflate.
-- Ikke blokker eller dekk til produktet med en klut eller andre
materialer mens enheten er koblet til.
•• Ikke berør ventilasjonsåpningene. Når du ser på TV-en i lengre
perioder, kan ventilasjonsåpningene bli varme.
•• Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger,
som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket
på. Vær oppmerksom på støpsler, veggkontakter, samt stedet hvor
strømledningen kommer ut av apparatet.
•• Ikke beveg TV-en mens strømledningen er koblet til.
•• Ikke bruk en skadet eller løs strømledningen.
•• Sørg for å gripe støpselet når strømledningen kobles fra. Ikke trekk
i strømledningen for å koble fra TV-en.
•• Ikke koble for mange enheter til samme strømuttak, da dette kan
føre til brann eller elektrisk støt.
•• Koble enheten fra hovednettet
-- Strømledningen er frakoblingsenheten. I en nødsituasjon må
strømledningen forblir godt tilgjengelig.
•• Sørg for at barn ikke klatrer på eller henger i TV-en. Ellers kan TVen falle ned eller velte, noe som kan føre til alvorlig personskade.
•• Utendørs antennejording (Kan variere etter land):
-- Hvis en utendørs antenne er installert må du følge
forholdsreglene nedenfor.
Et utendørs antennesystem skal ikke befinne seg i nærheten
av overhengende strømledninger eller annet elektrisk lys eller
strømkretser, eller der det kan komme i kontakt med slike
strømlinjer eller kretser, ettersom dette kan føre til død eller
alvorlig skade.
Kontroller at antennesystemet er jordet, for å gi en viss
beskyttelse mot spenningssvigninger og oppbygging av statiske
ladinger.
Avsnitt 810 den nasjonale elektriske koden (NEC) i
USA. gir informasjon når det gjelder riktig jording av
masten og støttestrukturen, jording av inn-vaieren til
antenneutslippsenheten, størrelsen på jordingslederne,
plasseringen av antenneutslippsenheten, tilkobling til
jordingselektrodene og kravene til jordingselektroden.
Antennejording i henhold til den nasjonale elektriske koden,
ANSI/NFPA 70
•• Behandler adapteren forsiktig for å unngå å miste eller skade den.
Støt kan skade adapteren.
•• For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke
ta på TV-en med våre hender. Hvis ledningspinnene er våte eller
dekket med støv, må strømpluggen tørkes helt eller støvet børstes
av.
•• Batterier
-- Oppbevar tilbehøret (batteriet etc.) på et trygt sted utenfor barns
rekkevidde.
-- Ikke kortslutt, demonter eller la batteriene bli overopphetet. Ikke
brenn batteriene. Batterierne må ikke utsettes for høy varme.
•• Flytting
-- Når du flytter må du sikre at produktet er slått, av, frakoblet og
at alle kablene er fjernet. Det kan kreve 2 eller flere personer
å bære større apparater. Ikke legg press eller belastning på
frontpanelet til TV-en. Dette kan føre til at produktet skades,
brannfare eller ulykke.
•• Hold emballasjens antifuktighetsmateriale eller vinylinnpakningen
utenfor rekkevidde av barn.
•• Unngå støt, at gjenstander faller ned i produktet og å miste noe
på skjermen.
•• Ikke press hardt på panelet med en hånd eller en skarp gjenstand
som en negl, blyant eller penn, og unngå riper. Dette kan føre til
skade på skjermen.
•• Rengjøring
-- Ved rengjøring må strømledningen kobles fra og tørkes med en
myk/tørr klut. Ikke spray vann eller andre væsker direkte på TVen. Bruk aldri vindusvask, luftfriskere, insektmidler, smøremidler,
voks (bil, industriell), slipemidler, tynner, benzen, alkohol osv. da
dette kan skade produktene og skjermene. Hvis ikke kan dette
føre til elektrisk stør eller skade på produktet.
NORSK
•• Jording (Bortsett fra enheter som ikke er jordet.)
-- TV med en tregrenet jordet AC-støpsel må kobles til et
AC-vegguttak med tre hull. Kontroller at du kobler til
jordingsledningen for å hindre mulig elektrisk støt.
•• Berør aldri dette apparatet eller antennen i løpet av torden og lyn.
Dette kan føre til elektrisk støt.
•• Kontroller at strømledningen er trygt tilkoblet TV-en og
vegguttaket, hvis den ikke er sikret kan de oppstå skade på
støpselet og uttaket, og i ekstreme tilfeller kan det bryte ut brann.
•• Ikke sett gjenstander som er av metall eller er brennbare inn i
produktet. Hvis et fremmedlegeme mistes ned i produktet, må du
koble fra strømledningen og kontakte kundeservice.
•• Ikke berør enden på strømledningen mens den er koblet til. Du kan
få elektrisk støt.
•• Hvis noe av det følgende oppstår må du koble fra produktet
umiddelbart og kontakte din lokal kundeservice.
-- Produktet har blitt skadet.
-- Hvis vann eller annen substans kommer inn i produktet (som
f.eks. en AC-adapter, strømledning eller TV).
-- Hvis du lukter røyk eller det kommer andre lukter fra TV-en
-- Ved lyn og torden eller når den ikke brukes i lange perioder.
Selv om TV-en er slått av med fjernkontrollen eller knappen, er
AC-strømkilden koblet til enheten hvis den ikke er koblet fra.
•• Ikke bruk elektrisk utstyr med høy spenning i nærheten av TV-en
(f.eks. en elektrisk fluesmekk). Dette kan føre til funksjonsfeil i
produktet.
•• Ikke prøv å modifisere dette produktet på noen måte uten skriftlig
autorisasjon fra LG Electronics. Utilsiktet brann eller elektrisk
støt kan oppstå. Kontakt din lokale kundeservice for service
eller reparasjon. Uautorisert modifisering kan gjøre kjøperens
myndighet til å betjene dette produktet ugyldig.
•• Bruk kun autoriserte vedlegg / tilbehør om er godkjent av LG
Electronics. Ellers kan resultatet bli elektrisk støt, brann, feil eller
skader på produktet.
•• Ikke demonter strømadapteren eller strømledningen. Dette kan
føre til elektrisk støt eller brann.
3
Forberedelser
Kjøpes separat
NORSK
•• Hvis TV-en slås på for første gang etter at den ble sendt fra
fabrikken, kan initialisering av TV-en ta noen minutter.
•• Illustrasjonen kan avvike fra din TV.
•• Skjermbildet på TV-en din kan være litt annerledes enn det som
vises i denne håndboken.
•• De tilgjengelige menyene og alternativene kan variere avhengig av
inndatakilde og produktmodell.
•• TV-en kan få nye funksjoner i fremtiden.
•• Enheten må være lett tilgjengelig fra et sted i nærheten av
tilgangen. Enkelte enheter er ikke laget med en på/av-knapp, man
slår av enheten ved å koble fra strømledningen.
•• Hvilke artikler som leveres med produktet, er avhengig av modell.
•• Produktspesifikasjonene eller innholdet i denne håndboken
kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av
produktfunksjoner.
•• For at tilkoblingen skal bli optimal, bør endene på HDMI-kabler og
USB-enheter være mindre enn 10 mm tykke og 18 mm lange. Hvis
USB-kabelen eller USB-minnepinnen ikke passer til USB-porten på
TV-en, bruker du en USB-skjøtekabel som støtter
.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen.
•• Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at
skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil kan oppstå.
(Anbefalte typer HDMI-kabler)
-- Ultrahøyhastighets HDMI-kabel®/TM (3 m eller mindre)
4
Tilleggsutstyr kan endres uten varsel for å bedre kvaliteten. Kontakt
forhandleren for kjøp av disse elementene. Disse enhetene fungerer kun
med bestemte modeller.
Modellnavnet eller utformingen kan endres avhengig av oppgradering
av produktfunksjoner, retningslinjer eller forhold hos produsenten.
Magic-fjernkontrollen
AN-MR19BA
Sjekk om din TV-modell støtter Bluetooth i spesifikasjonen for den
trådløse modulen for å bekrefte om den kan brukes med Magic Remote.
Løfting og flytt av tv
Veggmonteringsbrakett
Vær nøye med å bruke skruer og veggmonteringsbraketter
som oppfyller kravene i VESA-standarden. Standardmålene for
veggmonteringssettene er angitt i tabellen nedenfor.
B
55SM80*
55SM82*
55SM85*
55SM86*
55SM90*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
NORSK
•• Hvis TV-en skal flyttes, anbefales det at den oppbevares i esken
eller emballasjen den ble levert i.
•• Før du flytter eller løfter TV-en, må du koble fra strømledningen og
alle andre kabler.
•• Når du holder TV-en, bør du ha skjermen vekk fra deg for å unngå
skade.
A
49SM80*
49SM82*
Modell
49SM85*
49SM86*
49SM90*
VESA (A x B) (mm)
200 x 200
Standardskrue
M6
Antall skruer
4
LSW240B
Veggmonteringsbrakett
MSW240
65SM82*
65SM85*
Modell
65SM86*
65SM90*
55/65SM98*
VESA (A x B) (mm)
300 x 300
Standardskrue
M6
Antall skruer
4
Veggmonteringsbrakett OLW480B
Hvis TV-en skal løftes eller flyttes, må du lese informasjonen nedenfor
for å unngå riper eller skader på TV-en, og for å sikre trygg transport
uavhengig av type og størrelse.
•• Ta et godt tak oppå og under TV-en og hold den slik. Ikke hold i den
transparente delen, høyttalerne eller høyttalergrillene.
75SM86*
75/86SM90*
600 x 400
M8
4
LSW640B
•• Når en stor TV skal transporteres, bør det være minst to personer
som hjelper til.
•• Hvis TV-en skal transporteres for hånd, skal den holdes som vist i
illustrasjonen nedenfor.
•• TV-en må ikke utsettes for støt eller for mye vibrering under
transport.
•• Under transport må TV-en holdes oppreist. Den må aldri legges på
siden eller helle mot venstre eller høyre.
•• Ikke bruk kraft til å bøye/flexe skjermen da dette kan forårsake
skader på den.
•• Vær forsiktig for ikke å skade knappene som stikker ut når du
håndterer TV-en.
5
NORSK
•• Unngå å ta på skjermen til enhver tid, siden dette kan
forårsake skader på skjermen.
•• Når du fester stativet til TV-en, må du legge skjermen
ned på en flat, polstret overflate for å beskytte skjermen
mot riper.
Sikre TV-en til veggen
Bordmontering
1 Løft og vipp TV-en i oppreist posisjon på et bord.
• La det være (minst) 10 cm avstand fra veggen for å sikre
tilstrekkelig ventilasjon.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Avhengig av modell)
2 Koble strømledningen til en stikkontakt.
•• Ikke bruk fremmedstoffer (oljer, smøremidler osv.) til å skru
sammen delene når du setter sammen produktet. (Det kan
skade produktet.)
•• Dersom du plasserer TV på et stativ, må du ta
forholdsregler for å unngå at den velter. Velter eller faller
TV ned, kan dette føre til personskade.
•• Ikke bruk kopier som ikke er godkjente, siden det kan
påvirke produktets sikkerhet og levetid.
•• Garantien dekker ikke eventuelle materielle skader eller
personskader som skyldes bruk av kopier som ikke er
godkjent.
•• Sørg for at skruene festes ordentlig. (Hvis de ikke festes
ordentlig, kan TV-en vippe fremover etter montering.)
Unngå å bruke for mye kraft eller stramme til skruene for
hardt, ellers kan skruen skades og ikke festes ordentlig.
6
(Avhengig av modell)
1 Sett inn øyeboltene, eller TV-brakettene og boltene, på baksiden av
TV-en, og stram dem til.
• Hvis det allerede er plassert bolter i hullene til øyeboltene, fjerner
du disse først.
2 Monter veggbrakettene med boltene på veggen. Innrett
plasseringen av veggbraketten med øyeboltene på baksiden av
TV-en.
3 Fest øyeboltene og veggbrakettene godt til hverandre med et kraftig
tau. Pass på at tauet blir vannrett med den plane overflaten.
•• Bruk en plattform eller et kabinett som er sterkt og stort nok til at
TV-en står støtt.
•• Braketter, bolter og tau følger ikke med. Du kan skaffe annet
tilleggsutstyr fra den lokale forhandleren.
Montering på vegg
10 cm
10 cm
NORSK
Fest en veggmonteringsbrakett forsiktig på baksiden av TV-en, og
installer braketten på en solid vegg som står loddrett på gulvet. Kontakt
kvalifisert personell hvis du skal feste TV-en på annet byggemateriell.
LG anbefaler at veggmontering utføres av en kvalifisert profesjonell
installatør. Vi anbefaler bruk av LGs veggmonteringsbrakett. LGs
veggmonteringsbrakett er enkel å flytte uten å måtte koble fra kablene.
Hvis du ikke bruker LGs veggmonteringsbrakett, må du bruke en
veggmonteringsbrakett som sørger for at enheten er trygt festet til
veggen, med nok plass til å koble til eksterne enheter. Vi anbefaler å
koble til alle kablene før du monterer faste veggmonteringsbraketter.
m
10 c
10 cm
10 cm
(Avhengig av modell)
•• Flytt stativet før du installerer TV-en på en
veggmonteringsbrakett ved å utføre prosessen for å feste
stativet i motsatt rekkefølge.
•• For mer informasjon om skruer og veggmonteringsbrakett
kan du se Separat kjøp.
•• Hvis du skal montere produktet på en vegg, skal du
feste veggmonteringsbraketten med VESA-standard
(tilleggsutstyr) til baksiden av produktet. Når du installerer
TV-en med veggmonteringsbraketten (tilleggsutstyr), må
du feste den godt så den ikke faller ned.
•• Når man monterer en TV på veggen må du sørge for at du
ikke installerer TV-en ved å henge strøm- og signalkablene
på baksiden av TV-en.
•• Ikke monter dette produktet på en vegg hvor det kan
utsettes for olje eller oljetåke. Dette kan skade produktet
og føre til at det faller ned fra veggen.
(Avhengig av modell)
•• Ikke bruk skarpe gjenstander når du løsner kabeldekselet.
Dette kan skade kabelen eller kabinettet. Det kan også føre
til personskade. (Avhengig av modell)
•• Når du installerer veggmonteringsbraketten, anbefales det at du
dekker over stativhullet med teip for å hindre at støv og insekter
kommer inn. (Avhengig av modell)
Stativhull
7
Tilkoblinger
NORSK
Koble ulike eksterne enheter til TV-en og bytt innsignalsmodus for å
velge en ekstern enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av
eksterne enheter, kan du se manualen som fulgte med enhetene.
Antenne/kabel
Koble TV-en til en antennekontakt på veggen med en RF-kabel (75 Ω).
•• Bruk en signalsplitter hvis du vil bruke mer enn to TV-er.
•• Hvis bildekvaliteten er dårlig, installerer du en signalforsterker for å
forbedre bildekvaliteten.
•• Hvis bildekvaliteten er dårlig når en antenne er koblet til, justerer
du antennen i riktig retning.
•• Antennekabel og -omformer følger ikke med.
•• Dette TV-apparatet kan ikke motta ULTRA HD-kringkastinger
direkte på et sted som ikke støtter ULTRA HD-kringkasting.
Andre tilkoblinger
Koble TV-en til eksterne enheter. Koble den eksterne enheten til
TV-en med HDMI-kabelen for best mulig bilde- og lydkvalitet. Enkelte
separate kabler er ikke inkludert.
HDMI
•• Når du kobler til HDMI-kabelen, må produktet og eksterne enheter
slås av og kobles fra.
•• Støttet HDMI-lydformat (Avhengig av modell):
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
••
Satellitantenne
Koble TV-en til en parabolantenne til en satellittkontakt med RF-kabel
for satellit (75 Ω). (Avhengig av modell)
CI-modul
Brukes til å vise krypterte (betalingsbaserte) tjenester i digital-TVmodus. (Avhengig av modell)
•• Kontroller at CI-modulen er satt inn riktig vei i PCMCIA-kortsporet.
Hvis modulen ikke er riktig satt inn, kan den forårsake skade på
TV-en og PCMCIA-kortsporet.
•• Hvis TV-en ikke viser lyd eller bilde når CI+ CAM kobles til,
kontakter du tjenesteleverandøren for kabel/satellitt/bakkenett.
8
→
( ) → [Bilde] → [Ytterligere innstillinger] →
[HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- På: Støtter 4K ved 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Av: Støtter 4K ved 50/60 Hz 8 biter (4:2:0)
Hvis enheten som er koblet til Inngang, også støtter ULTRA HD
Deep Colour, kan det hende at bildet blir klarere. Hvis enheten
imidlertid ikke støtter det, kan det hende at det ikke fungerer på
riktig måte. I såfall må du endre TV-ens [HDMI ULTRA HD Deep
Colour]-innstilling til av.
USB
Det er ikke sikkert at alle USB-huber vil fungere. Hvis en USB-enhet
tilkoblet via en USB-hub ikke oppdages, kobler du den til TV-ens
USB-port.
Eksterne enheter
De tilgjengelige eksterne enhetene er: Blu-ray-spiller, HD-mottakere,
DVD-spillere, VCR-er, lydsystemer, USB-minneenheter, PC, spillenheter
og andre eksterne enheter.
Du kan enkelt betjene TV-funksjonene ved å bruke knappen.
NORSK
•• Hvilke eksterne enheter som kan kobles til, er avhengig av modell.
•• Koble eksterne enheter til TV-en uavhengig av rekkefølgen på
TV-portene.
•• Hvis du tar opp et TV-program på en Blu-ray/DVD-spiller eller en
VCR, må du koble innsignalkabelen for TV-signalet til TV-en via en
DVD-spiller eller VCR. Hvis du vil ha mer informasjon om opptak,
kan du se manualen som fulgte med den tilkoblede enheten.
•• Du finner instruksjoner for bruk i brukerhåndboken for det eksterne
utstyret.
•• Hvis du kobler en spillenhet til TV-en, må du bruke kabelen som
fulgte med spillenheten.
•• Det kan forekomme støy i forbindelse med oppløsning, vertikalt
mønster, kontrast eller lysstyrke i PC-modus. Hvis det er støy
tilstede kan du bytte PC-utgangen til en annen oppløsning,
bytte oppfriskingshastighet til en annen hastighet eller justere
skarpheten og kontrasten på [BILDE]-menyen til bildet er tydelig.
•• I PC-modus er det ikke sikkert at alle oppløsningsinnstillinger
fungerer, avhengig av skjermkortet.
•• Hvis innhold i ULTRA HD spilles av på PC-en, kan det oppstå
periodiske forstyrrelser på videoen eller lyden avhengig av PC-ens
ytelse. (Avhengig av modell)
•• Når du kobler til via et kablet nettverk, anbefaler vi at du bruker en
CAT 7-kabel. (Bare når
porten finnes.)
Bruke knapp
Grunnleggende funksjoner
Slå på (Trykk på)
Slå av1 (Trykk på og hold nede)
Menykontroll (Trykk på2)
Menyvalg (Trykk på og hold nede3)
1 Alle kjørende apper lukkes, og alle pågående opptak stoppes.
(Avhengig av land)
2 Trykk på knappen når TV-en er på for å navigere i menyen.
3 Du kan bruke funksjonen når du går til menykontrollen.
Justere menyen
Trykk på knappen én gang mens TV-en er på. Du kan justere
menyelementene ved å bruke knappen.
Slå av.
Brukes til å endre signalkilde.
Brukes til å justere lydnivået.
Brukes til å bla gjennom de lagrede kanalene eller
programmene.
9
Bruke Magicfjernkontrollen
For å bruke knappen, trykk og hold inn mer enn et sekund.
NORSK
(Avhengig av modell)
Beskrivelsene i denne håndboken er basert på knappene på
fjernkontrollen. Les denne håndboken nøye, og bruk TV-en på riktig
måte.
Når meldingen “[Batteriet på Magic Remote holder på å gå tomt. Bytt
batteri.]" vises på skjermen, må du bytte batteri.
Når batteriene må byttes, åpner du dekselet på batterirommet,
bytter batteriene (1,5 V AA) i samsvar med og på etiketten i
batterirommet, og lukker dekselet. Du må holde fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på TV-en. For å fjerne batteriene går du gjennom
trinnene for å sette dem inn i motsatt rekkefølge.
1
1
1
1
1
(Enkelte knapper og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av
modell og region.)
10
(STRØM) Brukes til å slå TV-en av eller på.
/ Du kan slå digitalboksen av eller på ved å legge til
digitalboksen på universalfjernkontrollen for TV-en.
Nummerknapper Brukes til å angi tall.
**
Får tilgang til [Hurtighjelp].
(BINDESTREK) Setter inn en mellom numrene, f.eks. 2-1 og
2-2.
/
Viser listen over lagrede kanaler og programmer.
(FLERE HANDLINGER) Viser flere fjernkontrollfunksjoner.
**
Redigerer HURTIGTILGANG.
-- HURTIGTILGANG er en funksjon som lar deg gå til en spesifisert app
eller Live TV direkte ved å trykke og holde nummertastene.
**
Funksjonen for lydbeskrivelser vil bli aktivert.
Brukes til å justere lydnivået.
(DEMP) Brukes til å dempe alle lyder.
**
(DEMP) Gir tilgang til [Tilgjengelighet]-menyen.
Brukes til å bla gjennom de lagrede kanalene eller
programmene.
**
(Stemmeegjenkjenning) Nettverkstilkobling er nødvendig
for å kunne bruke stemmegjenkjenning. Når talelinjen vises på TVskjermen, kan du trykke og holde på knappen og si en kommando.
(HJEM) Brukes til å vise menyen Hjem.
**
(HJEM) Viser nylig historikk.
(Hurtiginnstillinger) Åpner hurtiginnstillingene.
**
(Hurtiginnstillinger) Viser menyen [Alle innstillinger].
Hjul (OK) Trykk midt på -knappen for å velge en meny. Du kan
endre programmer ved hjelp av -knappen.
(Opp/ned/venstre/høyre) Trykk på opp-, ned-,
venstre- eller høyre-knappen for å bla i menyen. Hvis du trykker på
knappene
mens pekeren er i bruk, forsvinner pekeren
fra skjermen, og Magic-fjernkontrollen fungerer som en vanlig
fjernkontroll. Hvis du vil at pekeren skal vises på skjermen igjen, rister
du Magic-fjernkontrollen mot venstre og høyre.
/
Brukes til å gå tilbake til det forrige nivået.
**
**
/
Avslutter alle skjermvisninger og går tilbake til visning
av siste inngang.
/
Viser programguide.
1 Knapper for strømmetjenester Kobler til tjenesten for
videostrømming.
(INNGANG) Brukes til å endre signalkilde.
**
(INNGANG) Får tilgang til [Hjem-dashbord].
Viser hovedmenyen for digitalboksen.
-- Når du ikke ser på TV via en digitalboks, vises
digitalboksskjermbildet.
,
,
,
Brukes for å gå til spesialfunksjoner i noen
menyer.
**
Starter opptaksfunksjonen.
, (Kontrollknapper) Kontrollerer medieinnhold.
Brukerveiledning
Slik registrerer du Magic-fjernkontrollen
Magic-fjernkontrollen må registreres av TV-en før du kan ta den i bruk.
Du finner mer informasjon om dette TV-apparatet i
BRUKERVEILEDNINGEN som er innebygd i produktet. (Avhengig av
modell)
1 Sett inn batterier i Magic-fjernkontrollen, og slå på TV-en.
2 Rett Magic-fjernkontrollen mot TV-en, og trykk på Hjul (OK) på
fjernkontrollen.
* Hvis TV-en ikke registrerer Magic-fjernkontrollen, slår du TV-en av og
deretter på igjen og gjør et nytt forsøk.
Feilsøking
Slik avregistrerer du Magic-fjernkontrollen
Trykk samtidig på knappene /
og (HJEM) i fem sekunder
for å tilbakestille Magic-fjernkontrollen med TV-en.
* Hvis du trykker på og holder nede knappen
/
avbryte og registrere Magic Remote på nytt samtidig.
, kan du
•• Bland ikke nye batterier med gamle. Batteriene kan
overopphetes og springe lekk.
•• Feil ved samsvar av polariteten til batteriet kan føre til at
batteriet sprekker eller lekker, noe som igjen kan føre til
brann, personskade eller forurensning av omgivelsene.
•• Dette apparatet bruker batterier. I samfunnet ditt kan det
eksistere bestemmelser som krever at du kasserer disse
batteriene på en riktig måte, på grunn av miljøhensyn.
Kontakt dine lokale myndigheter for informasjon om
kassering eller resirkulering.
•• Batterier inne i produktet skal ikke eksponeres for høy
varme fra f.eks. solskinn, brann eller lignende.
•• For å åpne BRUKERVEILEDNINGEN
→
( )→
[Generell] → [Om denne TV-en] → [Brukerveiledning]
NORSK
Registrere Magic-fjernkontrollen
Kan ikke styre TV-en med fjernkontrollen.
•• Kontroller fjernkontrollsensoren på produktet, og prøv på nytt.
•• Undersøk om det er noen hindringer mellom produktet og
fjernkontrollen.
•• Kontroller om batteriene fremdeles virker og er riktig installert (
til , til ).
Det vises ikke bilde på skjermen, og lyden mangler.
•• Kontroller om TV-en er slått på.
•• Kontroller om strømledningen er satt i stikkontakten.
•• Kontroller om stikkontakten fungerer ved å koble til andre
produkter.
TV-en slås plutselig av.
•• Kontroller innstillingene for strømtilførsel. Det har kanskje vært
strømbrudd.
•• Kontroller om auto-av-funksjonen er aktivert på innstillingenes
tilknyttede tid.
•• Hvis det ikke er noen signaler når TV-en er på, slås TV-en
automatisk av når den har vært inaktiv i 15 minutter.
Når man kobler til PC (HDMI), finner man ikke noe signal.
•• Slå TV-en av og deretter på igjen ved hjelp av fjernkontrtollen.
•• Koble til HDMI-kabelen.
•• Start PC-en på nytt med TV-en på.
11
Unormal visning
NORSK
•• Hvis produktet er kaldt ved berøring, kan det forekomme en lett
flimring når det slås på. Dette er normalt, det er ingenting galt
med produktet.
•• Dette panelet er et avansert produkt som inneholder millioner
av piksler. Du kan se ørsmå svarte eller fargede (røde, blå eller
grønne) prikker med en størrelse på 1 ppm på skjermen. Dette er
ikke en feil og påvirker ikke produktets ytelse eller driftssikkerhet.
Det samme fenomenet oppstår for tredjepartsprodukter og utgjør
ikke grunnlag for bytte eller refusjon av produktet.
•• Avhengig av hvor du befinner deg i forhold til skjermen, kan
lysstyrken eller fargene se ut til å variere (venstre/høyre/oppe/
nede).
Dette fenomenet skyldes skjermens egenskaper.
Det påvirker ikke produktets ytelse og er ikke en feil.
•• Hvis et stillbilde vises på skjermen i lengre perioder, kan det føre
til bildeinnbrenning. Unngå å vise et stillbilde på TV-skjermen i
lengre perioder.
Generert lyd
•• “Knakende” lyd: En knakende lyd som oppstår når du ser på eller
slår av TV-en, skyldes at plasten trekker seg sammen som følge av
endringer i temperatur og fuktighet. Denne lyden er normal for
produkter der temperaturendringer fører til at materialer trekker
seg sammen eller utvides.
•• Summing fra elektroniske kretser / skjerm: En lav lyd som
genereres av en krets med høy hastighet som leverer høy spenning
som driver produktet. Dette varierer avhengig av produktet. Denne
genererte lyden påvirker ikke produktets ytelse eller driftssikkerhet.
12
•• Når du rengjør produktet, må du passe på at væske og
fremmedlegemer ikke kommer inn i mellomrommet
mellom øvre, venstre eller høyre del av skjermen og
rammen. (Avhengig av modell)
•• Det er viktig at du vrir ut overflødig vann eller
rengjøringsmiddel fra kluten.
•• Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på TVskjermen.
•• Det er viktig at du kun spruter akkurat tilstrekkelig med
vann eller rengjøringsmiddel på den tørre kluten du skal
tørke skjermen med.
Spesifikasjoner
(Avhengig av land)
TV-system
DVB-S/S21
Kanaldekning
(Bånd)
950 – 2150 MHz
Maksimalt antall
programmer som kan
lagres
Digital-TV
(Avhengig av land)
Analog-TV
(Avhengig av land)
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C1
DVB-T/T21
46 – 890 MHz
VHF III : 174 – 230 MHz
UHF IV : 470 – 606 MHz
UHF V : 606 – 862 MHz
S Bånd II : 230 – 300 MHz
S Bånd III : 300 – 470 MHz
6000
NORSK
Kringkastingsspesifikasjoner
46 – 862 MHz
3000
Impedans for ekstern
antenne
75 Ω
CI-modul (B x H x D)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Gjelder bare støttemodeller klargjort for DVB-T2/C/S2.
Trådløs modul (LGSBWAC92) Spesifikasjoner
Trådløs LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvensområde
Utgangseffekt (maks.)
2400 – 2483,5 MHz
5150 – 5725 MHz
5725 – 5850 MHz (For ikke-EU)
18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Frekvensområde
Utgangseffekt (maks.)
2400 – 2483,5 MHz
8 dBm
Båndkanaler kan variere fra land til land, og brukeren kan derfor ikke justere frekvensen som brukes. Dette produktet er konfigurert for den
regionale frekvenstabellen.
Av hensyn til brukeren bør du sørge for at det er minst 20 cm mellom enheten og kroppen ved montering og betjening.
* “IEEE 802.11ac” er ikke tilgjengelig i alle land.
13
Omgivelser
NORSK
14
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Driftsfuktighet
Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur
-20 °C til 60 °C
Oppbevaringsfuktighet
Mindre enn 85 %
Besøk http://opensource.lge.com for å motta kildekoden under GPL,
LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og
merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få
dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og
ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet.
Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.
NORSK
Melding med informasjon
om programvare med åpen
kildekode
Lisenser
(Kun Magic Remote-støttet modell)
15
Du finner produktets modell og serienummer bak og på
den ene siden av produktet. Skriv ned numrene nedenfor i
tilfelle du må sende produktet på service.
Modell
Serienummer
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture
CONNECTION
Sound
TV Name
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection
Connected to Internet
General
Device Connector
Mobile TV on
( )
Safety
All Settings
Accessibility
2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes
Picture
TV Name
Sound
Wired Connection (Ethernet)
Programmes
Wi-Fi Connection
Connection
Device Connector
Mobile TV on
Safety
WI-FI CONNECTION
Connection /
Not Connected
General
HDMI Device Settings
You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].
CONNECTION
Not Connected
Connection
Screen Share Settings
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Screen Share Settings
Safety
HDMI Device Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
Accessibility
3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Programmes
Connection
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Safety
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.
symbol,
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
( )
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
All Settings
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture
CONNECTION
Picture
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Sound
TV Name
Programmes
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection

When X appears next to DNS:
Connection
Not Connected
General
Device Connector
General
Mobile TV on
Safety
Connect via WPS PBC
Safety
Screen Share Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
HDMI Device Settings
Accessibility
Add a Hidden Wireless Network
Accessibility
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Settings) →
(
)[All Settings] →
[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes
GENERAL
AI Service
General
Safety
Accessibility
General /
Software Version
Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings
ABOUT THIS TV
Sound
Language
Time & Date
Connection
Picture
Programmes

Connection
General
Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES
TV Information
Notifications
Safety
Accessibility
User Guide
Quick Help
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen
Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf
der Fernbedienung.
4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.
Bild
ANSCHLUSS
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Mit dem Internet verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Barrierefreiheit
( )
Einstellungen für den Screen Share
HDMI-Geräteeinstellungen
Alle Einstellungen
2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].
Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.
Bild
Bild
Ton
Sender
ANSCHLUSS
Anschluss /
Sender
Name des TV-Geräts
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Anschluss
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Allgemein
Nicht verbunden
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Geräteanschluss
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
WI-FI-VERBINDUNG
Ton
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Einstellungen für den Screen Share
Barrierefreiheit
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Sender
Anschluss
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Über WPS-PIN verbinden
www.lg.com
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Barrierefreiheit
Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
müs-
Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
(
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es
durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
( )
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
Alle Einstellungen
2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] →
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].
Bild
ANSCHLUSS
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Sender
Wi-Fi-Verbindung

Anschluss
Nicht verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
Allgemein
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Einstellungen für den Screen Share
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Barrierefreiheit
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den
AP (Router).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP
(Router) aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die
IP direkt ein.
4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
Wenn ein X neben DNS erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetanbieter registriert ist. (Die MACAdresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisierung der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Einstellungen) →
(
[AUF UPDATES PRÜFEN]
) [Alle Einstellungen] →
[Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] →
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Ton
Sender
ALLGEMEIN
AI-Dienst
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Allgemein /
Softwareversion
Standort
Timer
Kontoverwaltung
Eco-Modus
Info zu diesem TV-Gerät
Zusätzliche Einstellungen
INFO ZU DIESEM TV-GERÄT
Ton
Sprache
Zeit & Datum
Anschluss
Bild
Sender

Anschluss
Allgemein
Automatische Updates zulassen
AUF UPDATES PRÜFEN
TV-Informationen
Benachrichtigungen
Sicherheit
Barrierefreiheit
Benutzeranleitung
Schnellhilfe
Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
4 Une fois la connexion effectuée, la mention
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.
Image
CONNEXION
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Accessibilité
( )
Paramètres Screen Share
Paramètres du périphérique HDMI
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les [Paramètres Wi-Fi avancés].
Image
Image
Son
Chaînes
CONNEXION
Nom du téléviseur
Connexion filaire (Ethernet)
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
3 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
( )
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres
Wi-Fi avancés].
Image
CONNEXION
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi

Connexion
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
Général
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Accessibilité
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de
l'état de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du
point d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissezla directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux
périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur
les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Paramètres) →
( ) [Tous les paramètres] →
[Rechercher les mises à jour]
[Général] → [À propos de ce téléviseur] →
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
GÉNÉRAL
Service d'AI
Général
Sécurité
Accessibilité
Général /
Version logicielle
Lieu
Minuteurs
Gestion des comptes
Mode Éco
À propos de ce téléviseur
Paramètres supplémentaires
À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR
Son
Langue
Heure et date
Connexion
Image
Chaînes

Connexion
Général
Autoriser les mises à jour automatiques
RECHERCHER LES MISES À JOUR
Informations sur le téléviseur
Notifications
Sécurité
Accessibilité
Guide de l'utilisateur
Aide rapide
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
4 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "[Connesso a Internet]".
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Immagine
CONNESSIONE
Audio
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet
Generale
Connettore dispositivo
Mobile TV attivo
Sicurezza
( )
Accessibilità
Impostazioni Screen Share
Impostazioni dispositivo HDMI
Tutte le impostazioni
È possibile verificare lo stato della connessione
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].
Immagine
Audio
Canali
Immagine
CONNESSIONE
Connessione /
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione
Connessione Wi-Fi
Non connesso
Generale
Generale
Connettore dispositivo
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Mobile TV attivo
Sicurezza
CONNESSIONE WI-FI
Audio
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
Accessibilità
3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi],
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Canali
Connessione
Generale
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Accessibilità
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
è necessario immettere la chiave di protezione.
,
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
( )
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
Tutte le impostazioni
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] →
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].
Immagine
CONNESSIONE
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Audio
Se appare una X accanto alla DNS:
Nome TV
Canali
Connessione
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi

Connessione
Non connesso
Generale
Connettore dispositivo
Generale
Mobile TV attivo
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Accessibilità
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative
allo stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo
direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si
devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG
tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Impostazioni) →
( ) [Tutte le impostazioni] →
TROLLA AGGIORNAMENTI]
[Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
GENERALE
Servizio AI
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Generale /
Versione software
Posizione
Timer
Gestione account
Modalità Eco
Informazioni sulla TV
Impostazioni aggiuntive
INFORMAZIONI SULLA TV
Audio
Lingua
Ora e data
Connessione
Immagine
Canali

Connessione
Generale
Consentire gli aggiornamenti automatici
CONTROLLA AGGIORNAMENTI
Informazioni TV
Notifiche
Sicurezza
Accessibilità
Manuale d'uso
Assistenza rapida
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"[Conectado a Internet]".
Imagen
CONEXIÓN
Sonido
Nombre TV
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conectado a Internet
General
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
( )
Accesibilidad
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Toda la configuración
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].
Imagen
Sonido
Canales
CONEXIÓN
Nombre TV
Imagen
Sonido
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
Conexión /
Canales
No conectado
General
CONEXIÓN WI-FI
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Puede comprobar el estado de la conexión en
[Configuración Wi-Fi avanzada].
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Imagen
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Canales
Conexión
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
( )
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
Toda la configuración
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración
Wi-Fi avanzada].
Imagen
CONEXIÓN
Imagen
Sonido
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Si aparece una X al lado de DNS:
Nombre TV
Canales
No conectado
Conexión
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
Conexión Wi-Fi

Conexión
No conectado
General
Conector de dispositivo
General
TV Móvil activada
Seguridad
Configuración de Screen Share
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Accesibilidad
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV
Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Configuración) →
ACTUALIZACIONES]
(
) [Toda la configuración] →
[General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
Sonido
Canales
GENERAL
Servicio AI
General
Seguridad
Accesibilidad
General /
Versión de software
Ubicación
Temporizadores
Administración de cuenta
Modo Eco
Acerca de esta TV
Configuración adicional
ACERCA DE ESTA TV
Sonido
Idioma
Fecha y hora
Conexión
Imagen
Canales

Conexión
General
Permitir actualizaciones automáticas
BUSCAR ACTUALIZACIONES
Información de TV
Notificaciones
Seguridad
Accesibilidad
Guía del usuario
Ayuda rápida
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afişată reţeaua „[Conectat la internet]”.
Imagine
CONEXIUNE
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet
General
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
( )
Siguranţă
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].
Imagine
Sunet
Canale
CONEXIUNE
Nume TV
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Setări dispozitiv HDMI
Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conexiune Wi-Fi
Neconectat
General
Accesibilitate
General
Setări dispozitiv HDMI
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Setări Screen Share
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Accesibilitate
3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe
care doriţi să o utilizaţi.
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
General
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de securitate.
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
( )
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE
Imagine
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune Wi-Fi
Când X apare în dreptul DNS:
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune

Conexiune
Neconectat
General
Conector dispozitiv
General
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Setări dispozitiv HDMI
Accesibilitate
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Accesibilitate
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de
servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(Setări) →
(
) [Toate setările] →
[General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Canale
GENERAL
Serviciu AI
General
Siguranţă
Accesibilitate
General /
Versiune de software
Locaţie
Temporizatoare
Gestionare cont
Modul Eco
Despre acest TV
Setări suplimentare
DESPRE ACEST TV
Sunet
Limba
Ora şi data
Conexiune
Imagine
Canale

Conexiune
General
Permite actualizările automate
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii TV
Notificări
Siguranţă
Accesibilitate
Manual de utilizare
Ajutor rapid
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising