LG | SL5R | User guide | LG SL5R Brukerguide

LG SL5R Brukerguide
NORSK
ENKEL BRUKERVEILEDNING
Trådløs
lydplanke
Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold
den for fremtidig referanse.
For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk http://www.lg.com
og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen
kan variere fra din spiller.
MODELL
SL5R
MFL71440015
1907_Rev01
SL5R.DSWELLK_SIM_NOR_MFL71440015.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
2019-07-29
9:24:01
Frontpanel
Knappene er plassert på siden.
1 (Standby(Vent litt)) · · · · Slår enheten PÅ eller AV.
F (Funksjon) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Velger funksjon
p/o (Volum) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Justerer lydnivå
Bakpanel
DC IN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Koble til strømadapteren.
OPTICAL IN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Koble til optisk enhet.
HDMI IN · · · · · · · · · · · · · · Koble til enhet med HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Koble til TV.
USB (kun service) · · · · · · Inngang for S/W-nedlastning.
Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til
i riktig retning kan det skade den optiske
kontakten.
SL5R.DSWELLK_SIM_NOR_MFL71440015.indd 2
Subwoofer-tilkobling
Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og
følg trinnene nedenfor.
a Koble strømledningen hos hovedenheten og den
trådløse subwooferen til uttaket.
b Slå på lydplanken.
• Lydplanken og den trådløse subwooferen vil
bli tilkoblet automatisk. Subwooferens grønne
LED-lys lyser.
Manuell subwoofer-tilkobling
Hvis subwooferen ikke lager lyd, prøv å koble til
manuelt.
a Trykk Pairing i baksiden på den trådløse
basshøyttaleren.
• Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen blinker raskt.
(Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk
og hold Pairing.)
b Slå på lydplanken.
• Sammenkobling er fullført. Det grønne LEDlyset på baksiden av den trådløse subwooferen
slås på.
Hold lydplanken og subwooferen unna
enheten (f.eks. trådløs ruter, mikrobølgeovn,
osv.) over 1 m for å unngå trådløs
interferens.
!1 m
2019-07-29
9:24:02
TV-tilkobling
Koble lydplanken til TVen via Optisk (
ARC ( ).
Fjernkontroll
) eller HDMI
Batteribytte
Optisk forbindelse
a Koble lydplanken til TVen via optisk kabel.
b Sett opp [Ekstern Høyttaler (Optisk)] via TVinnstillingsmenyen.
TV
HDMI(ARC)-tilkobling
a Koble lydplanken til TVen via HDMI-kabel.
b Sett opp [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)] via TVinnstillingsmenyen.
TV
• HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis
TVen ikke støtter HDMI ARC.
• Hvis denne enheten er tilkoblet via
OPTICAL og ARC samtidig, har ARCsignalet høyere prioritet.
C/V: Hopp over
N: Spill av/Sett på pause
-- Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK): Velg
Bluetooth-funksjon ved å trykke på F-knappen
gjentatte ganger. Langt trykk på N og så ett
trykk til for å begrense Bluetooth-tilkobling kun til
BT og LG TV.
SOUND EFFECT: Velger modus for lydeffekter.
-- TV-fjernkontroll: Langt trykk på SOUND EFFECT
og så ett trykk til for å bruke TV-fjernkontrollen.
8: Slår på eller av Nattmodus.
J: Viser filinformasjon, inngangskilde eller den
tilkoblede Bluetooth-enhetens navn.
-- Automatisk STRØM PÅ/AV: Langt trykk på J
og så ett trykk til.
: Justerer lydnivået på hver høyttaler.
-- Surroundlyd: Langt trykk på
og så ett trykk til.
* : Denne knappen er ikke tilgjengelig.
Tilleggsenhetstilkobling
a Koble til den eksterne enheten på følgende måte.
(Set-top-boks,
spilleren osv.)
TV
OR
ELLER
b Sett opp inngangskilde ved å trykke langt på F
gjentatte ganger.
SL5R.DSWELLK_SIM_NOR_MFL71440015.indd 3
2019-07-29
9:24:03
Tilleggsinformasjon
Spesifikasjoner
Se hovedetiketten.
Strømforbruk
AC-adapter
Dimensjoner
(B x H x D)
Forsterker
(total RMSutgangseffekt)
Nettverk-standby : 1,1 W
(Hvis alle nettverksporter er
aktivert.)
• Modell : DA-50F25
• Produsent : Asian Power
Devices Inc.
• Inngang : 100 - 240 V ~
50 - 60 Hz
• Utgang : 25 V 0 2 A
Ca.
890,0 mm X 57,0 mm X
85,0 mm Med fot
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CDROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som
utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en
forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering
av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle
som mottar denne informasjonen.
Samsvarserklæring
520 W RMS
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Surround-lyd (bak)
Trådløs Bakhøyttaler-sett inkludert for ekte
surround-lyd. (SPJ4-S)
Hvordan man frakobler den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den trådløse
enheten
“Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til “av” og
skru deretter av enheten”.
SL5R.DSWELLK_SIM_NOR_MFL71440015.indd 4
LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av
typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv
2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EUsamsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende
internettadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres
og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom
enheten og kroppen.
Frekvensområde
2402 - 2480 MHz
5730 - 5821 MHz
Utgangseffekt
(maks.)
10 dBm
13 dBm
2019-07-29
9:24:03
NORSK
ENKEL BRUKERVEILEDNING
Trådløs
Bakhøyttaler-sett
Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare
på den for fremtidig referanse.
For å se instruksjonene for avanserte egenskaper,
besøk http://www.lg.com og last så ned brukerveiledningen.
Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.
MODELL
SPJ4-S
MFL71440016
1907_Rev01
SPJ4-S(SL5R).DSWELLK_SIM_NOR_MFL71440016.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
2019-07-29
9:27:48
1
Tilkobling av bakhøyttalere
Høyttaler-design og -tilkoblingsmetoder kan
variere i henhold til modellene.
2
Tilkobling av trådløs mottaker
a Koble den trådløse mottakerens strømledning til
uttaket.
b Slå på enheten: Enheten og den trådløse
mottakeren vil automatisk tilkobles. Mottakerens
LED-lys (gul-grønn) slås på.
Manuell tilkobling av trådløs mottaker
Hvis bakhøyttalerne ikke lager lyd, prøv å koble til
manuelt.
Gjennomsiktig
Svart stripe
a Trykk PAIRING-knappen på baksiden av den
trådløse mottakeren.
yy LED-lyset (Gul-Grønn) på den trådløse
mottakeren blinker raskt.
Bakhøyttaler
(Venstre)
Trådløs
mottaker
Bakhøyttaler
(Høyre)
Svart stripe
Gjennomsiktig
b Slå på hovedenheten
c Sammenkobling er fullført.
yy LED-lyset (Gul-Grønn) på den trådløse
mottakeren slås på.
a Koble høyttalerkablene til bakhøyttalerne riktig.
b Koble den trådløse mottakeren og
bakhøyttalerne (grå: høyre, blå: venstre) med
høyttalerkablene.
c Slå på Surround-lydfunksjonen for å nyte
surround-lyd.
SPJ4-S(SL5R).DSWELLK_SIM_NOR_MFL71440016.indd 2
2019-07-29
9:27:49
Tilleggsinformasjon
Surround-lyd på / av
Når du slår på surround-funksjonen, kan du nyte
fantastisk surround-lyd for alle inngangslydkilder med
bakhøyttalere.
Ved første innstilling er surround-lydfunksjonen
slått AV - slå surround-lydfunksjonen PÅ for å
bruke den.
Surround På: Trykk og hold
-knappen på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og så trykk
-knappen flere ganger for å velge ON - SURROUND i
display-vinduet.
Spesifikasjon av trådløs mottaker
Strømkrav
Se hovedetiketten på den
trådløse mottakeren.
Strømforbruk
Se hovedetiketten på den
trådløse mottakeren.
Dimensjoner
(B x H x D)
Omtrent.
60 mm x 220 mm x 175 mm
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Om ferrittkjernen (valgfri)
to ganger
Surround Av: Trykk og hold
-knappen på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og så trykk
-knappen flere ganger for å velge OFF - SURROUND i
display-vinduet.
Samsvarserklæring
LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen
MOTTAKER er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er
tilgjengelig hos følgende internettadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og
kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og
kroppen.
Frekvensområde
5730 – 5821 MHz
SPJ4-S(SL5R).DSWELLK_SIM_NOR_MFL71440016.indd 3
Utgangseffekt (maks.)
13 dBm
2019-07-29
9:27:49
SPJ4-S(SL5R).DSWELLK_SIM_NOR_MFL71440016.indd 4
2019-07-29
9:27:49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising