LG | SL7Y | User manual | LG SL7Y Brukermanual

LG SL7Y Brukermanual
BRUKERVEILEDNING
LG WiFilydplanke
Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den
for fremtidig referanse.
Modell
SL7Y (SL7Y, SPL5B-W)
1901_Rev01
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
FORSIKTIG
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
Utropstegn inne i en likesidet trekant
er en advarsel for brukeren om at
det er viktig informasjon om bruk og
vedlikehold (service) av produktet i
lesestoffet som følger med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET
UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker)
Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper
eller vaser må plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må
aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng,
sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser
produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for
tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger
er fulgt.
FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, må plasseres på apparatet.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den
andre overflaten av produktet.
ADVARSEL angående strømledningen
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et
nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.
Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter
og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt
ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert
servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller
mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet,
sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær
ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og
punktet der ledningen kommer ut av enheten.
Kom i gang
FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som
medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel
fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre
strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake
skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.
3
Symboler
~
Henviser til vekselstrøm (AC).
0
Henviser til likestrøm (DC).
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
Kom i gang
Henviser til klasse II-utstyr.
1
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
2
Tilkobling
2
6
7
8
9
12
13
Sikkerhetsinformasjon
Introduksjon
Frontpanel
Bakpanel
Fjernkontroll
Installasjon av lydplanke
Montering av hovedenheten på veggen
15
15
16
Organisering av kabler (Valgfri)
Koble til AC-adapteren
Trådløs tilkobling av subwoofer og
bakhøyttalere (Selges separat)
– Trådløs basshøyttaler -tilkobling
– Tilkobling av bakhøyttalere (Selges
separat)
– Surround-lyd
– Hvordan fester man ferrittkjernen
Tilkobling til TVen
– Bruk av en OPTISK kabel
– LG Sound Sync
– Bruk av en HDMI-kabel
– ARC (lydreturkanal)-funksjon
– Hva er SIMPLINK?
– Ytterligere informasjon for HDMI
Tilkobling av alternativt utstyr
– HDMI-tilkobling
– OPTICAL IN-tilkobling
Nettverkstilkobling
“LG WiFi-høyttaler”
– Installerer “LG WiFi-høyttaler”-app
Fungerer med Google Assistant
16
17
18
20
21
21
21
23
23
23
24
25
25
25
27
28
28
28
Innholdsfortegnelse
5
1
3
Bruk
4
Feilsøking
29
29
29
29
31
Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
– Om Bluetooth
– Bluetooth-profiler
– Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
– Kontrollerer den tilkoblede Bluetoothenheten
– Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)
Operasjoner
– Bruk av TV-fjernkontrollen din
– AUTO-STRØM På/Av
– Automatisk funksjonsendring
Standby-modus
– Standby-modus
– Nettverk-standby-modus
– Bluetooth standby-modus
Tilbakestilling av høyttaleren
36
36
38
38
39
39
Feilsøking
– Generelt
– Nettverk
– Appen
– MERKNADER om trådløs bruk
– MERKNADER for å slippe Demo-modus
2
5
Vedlegg
3
40
40
41
43
43
Filkrav
Varemerker og lisenser
Spesifikasjoner
Håndtering av høyttaleren
Viktig informasjon angående
nettverkstjenester
VILKÅR FOR BRUK
4
31
32
32
33
34
35
35
35
35
35
44
5
Noe av innholdet i denne veiledningen kan variere fra “LG WiFi-høyttaler”-appen avhengig av appens
versjon.
6
Kom i gang
Introduksjon
Symboler brukt i denne veiledningen
1
Kom i gang
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige
skader ved misbruk.
Kom i gang
7
Frontpanel
1
Kom i gang
A
Ekstern sensor
B
Skjermvindu
-- Skjermvinduet dimmes automatisk hvis det ikke er nøkkelinngang på 15 sekunder.
Når du trykker på hvilken som helst knapp, blir skjermvinduet lysere.
1 (Hvilemodus)
-- Slår enheten PÅ eller AV.
F (Funksjon)
-- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.
Inngangskilde / Funksjon
Skjermvindu
Wi-Fi
WI-FI
Optisk
ARC
C
OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (Kablet)
Bluetooth
BT
LG Sound Sync (Trådløs)
LG TV
HDMI IN
HDMI
o/p (Volum)
-- Justerer volumnivået.
(Wi-Fi)
-- Velger WiFi-funksjonen.
, Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en
ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter.
Når nettverket er tilkoblet, bytter høyttaleren til nettverkets standby-modus.
Hvis nettverket er frakoblet, vil høyttaleren bytte til standby-modus.
8
Kom i gang
Bakpanel
1
Kom i gang
A
DC IN
-- Koble til AC-adapteren.
B
USB (kun for vedlikehold)
-- S/W-nedlastingskontakt.
C
OPTICAL IN
-- Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TV-en.
D
HDMI IN
-- Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten til HDMI OUT-kontakten på den eksterne enheten.
Du kan nyte lyden og bildet via HDMI-tilkobling på den eksterne enheten.
E
(TV ARC) HDMI OUT
-- Koble (TV ARC) HDMI OUT-kontakten på baksiden av enheten til ARC - kontakten på TV-en.
Kom i gang
9
Fjernkontroll
Batteribytte
1 (Hvilemodus)
-- Slår enheten PÅ eller AV.
a
b
c
yy Nettverksstandby på/av: Muliggjør at enheten bytter til standby-modus mens nettverkstilkobling
opprettholdes. (Side 35)
For å slå på nettverksstandby-funksjonen, trykk 1.
For å slå av Nettverksstandby-funksjonen, trykk 1 i omtrent 3 sekunder.
VOL (Volum) o/p
-- Justerer høyttalervolumet.
C/V (Hopp)
-- Trykk C eller V for å gå til neste eller forrige fil.
N (Spill av/Sett på pause)
-- Starter avspilling. / Setter avspilling på pause.
d
yy BT (Bluetooth)-tilkoblings lås: Den tillater deg å koble en Bluetooth-enhet kun i Bluetooth- og LG
TV-funksjoner. (Side 31)
For å slå Bluetooth-tilkoblingslåsen av eller på, trykk og hold N i omtrent tre sekunder og deretter
trykk den igjen i BT (Bluetooth)-funksjonen.
1
Kom i gang
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn batteriet med 4 og 5 samsvarende
riktig.
10 Kom i gang
SOUND EFFECT
-- Velger modus for lydeffekter ved å bruke SOUND EFFECT.
1
Kom i gang
e
I skjermvinduet
Beskrivelse
ASC (Tilpasningsdyktig lydkontrol)
Analyserer inngangslydens egenskaper og skaper lyd
optimalisert for innholdet i sanntid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+
Forsterker bass og kraftig lyd.
STANDARD
Du kan nyte optimalisert lyd.
DTS VIRTUAL : X
Du kan nyte mer oppslukende og kinoaktig surroundlyd.
yy TV-fjernkontroll: Den gir deg mulighet til å kontrollere enhetens volum ved å bruke din TVfjernkontroll til og med fra et annet produsent. (Side 32)
For å slå på eller av TV-fjernkontrollsfunksjon, trykk og hold SOUND EFFECT i ca. 3 sekunder og så
trykk på det igjen.
, Støttet TV-merker
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
(Innstilling av lyd)
-- Justerer lydnivået på hver av høyttalerne.
Velg høyttaleren du ønsker å justere ved å bruke
og juster lydnivået ved å bruke VOL o/p.
, Justering av bakhøyttalernes nivå gjennomføres kun når bakhøyttalerne er tilkoblet.
f
Høyttaler
Skjermvindu
Rekkevidde
Basshøyttaler
WF
-15 ~ 6
Sentrum
C
-6 ~ 6
Bak
R
-6 ~ 6
Diskant
TRE
-5 ~ 5
Bass
BAS
-5 ~ 5
yy Surroundlyd: Den gir deg mulighet til å nyte surroundlyd med bakhøyttalere. (Side 18)
i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.
For å slå på eller av surroundlyd, trykk og hold
Kom i gang 11
g
h
F (Funksjon)
-- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.
[ (Demp)
-- Trykk [ for å dempe enheten din. For å avbryte den, trykk [ igjen.
-- Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden ved å trykke J.
-- OPT (Optisk)/ARC/HDMI (HDMI IN): lydformat
-- BT (Bluetooth) : Den tilkoblede Bluetooth-enhetens navn
i
yy Automatisk STRØM PÅ/AV: Muliggjør at enheten kan slås på og av automatisk via inngangssignaler:
Optisk, LG TV, Bluetooth eller “LG Wi-Fi Speaker” app (Side 33)
For å slå på eller av AUTO POWER-funksjon, trykk og hold J i ca. 3 sekunder og så trykk på det
igjen.
yy BT Standby På/Av: Muliggjør at enheten kan bytte til standbymodus mens Bluetooth-tilkoblingen
opprettholdes. (Side 35)
For å slå på eller av BT Standby-funksjonen, må du stille inn volumet i det minste på forhånd. Trykk
og hold p-knappen på enheten og J-knappen på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og deretter
trykk J-knappen igjen.
j
*
-- Denne knappen er ikke tilgjengelig.
8 (Nattetid)
k
-- Den er nyttig når du ønsker å se på filmer ved lavt volumnivå sent på natten. Den reduserer
lydintensitet og forbedrer finhet og mykhet.
Trykk 8 for å aktivere nattemodus. For å avbryte den, trykk 8 igjen.
Kom i gang
J (Informasjon)
1
12 Kom i gang
Installasjon av lydplanke
1
Du kan høre lyden ved å koble enheten til den andre
enheten: TV, Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.
Kom i gang
Plasser enheten foran TVen og koble den til den
enheten du ønsker å bruke. (Sider 21 - 27)
>>Forsiktig
yy For beste ytelse med trådløs tilkobling som
Bluetooth eller trådløs basshøyttaler , ikke
installer enheten på metallmøbler siden den
trådløse tilkoblingen kommuniserer gjennom
en modul plassert på bunnen av enheten.
yy Vær forsiktig for å unngå riper på overflaten
av enheten/basshøyttaleren ved installasjon
eller flytting.
Du kan plassere den trådløse basshøyttaleren hvor
som helst i rommet ditt. Men det er bedre å plassere
basshøyttaleren nær hovedenheten. Snu den litt inn
mot midten av rommet for å redusere refleksjoner fra
veggen.
Installasjon av tilleggsstativ.
For den beste surround-lyden, plasser høyttalerne
som vist nedenfor.
Du kan øke høyden av enheten ved å bruke
tilleggsstativ (høyde: 14 mm)
1. Snu enheten opp ned.
2. Fjern klistremerke festet til tilleggsstativet.
Plasser den deretter på det eksisterende stativet
på enheten.
3. Trykk på tilleggsstativet med tilstrekkelig kraft for
å sikre at det sitter fast.
,,Merk
yy Hvis lydplanken dekker fjernkontrollsensoren
til TV-en, må sette lydplanken og TV-en ca.
10-15 cm eller mer fra hverandre.
yy Illustrasjonen ovenfor kan variere fra selve
enhetene.
yy Du kan nyte surroundlyd ved å bruke Trådløst
bakhøyttalersett. Trådløst bakhøyttalersett
selges separat (SPK8-S).
Kom i gang 13
Montering av
hovedenheten på veggen
1. Match TVens BUNNKANT på veggbrakettens
installasjonsveiledning med bunnen på TVen og
fest den for posisjonering.
1
Du kan montere hovedenheten på en vegg.
Kom i gang
>>Forsiktig
Ettersom det er vanskelig å opprette en
tilkobling etter installasjon av denne enheten,
bør kablene kobles til før installasjon.
2. Ved veggmontering (betongvegg), bruk
veggpluggene. Bor noen hull. Et veiledningsark
(installasjonsveiledning for veggbraketter) følger
med for boring. Bruk arket for å finne punktene
for boring.
Klargjøringsmaterialer
Enhet
Installasjonsveiledning for
veggbraketter
Veggbrakett
3. Fjern installasjonsveiledningen for veggbraketter.
Skruer
4. Fest veggbrakettene med skruer (A) som vist på
illustrasjonen nedenfor.
(Følger ikke med)
Skruer (A)
Veggplugg
,,Merk
Skruer (A) og veggplugger for montering av
enheten følger ikke med. Vi anbefaler Hilti (HUD1 6 x 30) for montering.
14 Kom i gang
5. Sett enheten på veggbrakettene og tilpass
skruehullene på bunnen av enheten.
1
Kom i gang
6. Fest enheten forsvarlig med skruene.
,,Merk
For å fjerne enheten, utfør i motsatt rekkefølge.
>>Forsiktig
yy Ikke installer denne enheten opp ned. Dette
kan skade delene på enheten eller forårsake
personskader.
yy Ikke hold fast på den installerte enheten og
unngå at enheten dyttes.
yy Sikre enheten godt til veggen slik at den ikke
faller ned. Dersom enheten faller ned, kan
dette resultere i personlige skader og skader
på enheten.
yy Når enheten er installert på en vegg, sikre at
barn ikke trekker i de tilkoblede kablene, da
dette kan forårsake at den faller ned.
Tilkobling 15
Organisering av kabler
(Valgfri)
Du kan organisere kabelen med strips.
1. Hold kablene sammen med strips som vist
nedenfor.
2. Stram stripsene.
Koble til AC-adapteren
Koble høyttaleren til strømforsyningen med
medfølgende AC-adapter.
1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til
AC-adapteren.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC INadapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.
2
Tilkobling
,,Merk
yy Etter at alle tilkoblinger er fullført, kan kabler
organiseres etter behov.
yy Kabelbånd støttes ikke.
>>Forsiktig
Bruk kun AC-adapteren som følger med dette
apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet
apparat eller annen produsent. Bruk av annen
strømkabel eller strømforsyning kan forårsake
skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.
16 Tilkobling
Trådløs tilkobling
av subwoofer og
bakhøyttalere (Selges
separat)
2
Trådløs basshøyttaler -tilkobling
Tilkobling
LED-indikator til trådløs basshøyttaler
LED-farge
Status
Grønn
(Blinker)
Tilkoblingsforsøk pågår.
Grønn
Tilkoblingen er fullført.
Rød
Den trådløse basshøyttaleren er i
standby-modus eller tilkoblingen
mislyktes.
Av (Ingen
display)
Strømledningen til den trådløse
basshøyttaleren er frakoblet.
Første oppsett av den trådløse
basshøyttaleren
1. Koble strømledningen hos hovedenheten og den
trådløse subwooferen til uttaket.
2. Slå på lydplanken. Lydplanken og den trådløse
subwooferen vil bli koblet til automatisk.
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen slås på.
Manuell sammenkobling av den
trådløse basshøyttaleren
Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det
røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og
den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse
problemet, følg trinnene nedenfor.
1. Trykk Pairing på baksiden av den trådløse
høyttaleren.
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen blinker raskt.
(Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og
hold Pairing.)
2. Slå på lydplanken
-- Sammenkobling er fullført. Det grønne LEDlyset på baksiden av den trådløse subwooferen
slås på.
Tilkobling 17
,,Merk
yy Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger
tid) for enheten og basshøyttaleren å
kommunisere med hverandre.
yy Jo nærmere hverandre hovedenheten
og basshøyttaleren står, jo bedre blir
lydkvaliteten. Det anbefales å installere
enheten og basshøyttaleren så nær
hverandre som mulig og unngå kassene
nedenfor.
Tilkobling av bakhøyttalere
(Selges separat)
Tilkobling av bakhøyttalere
1. Koble ledningen med den svarte stripen til
terminalen merket - (minus) og den andre enden
til terminalen merket + (pluss).
2
Tilkobling
-- Det finnes en hindring mellom enheten og
basshøyttaleren .
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med denne trådløse tilkoblingen,
som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
-- Hold lydplanken og subwooferen unna
enheten (f.eks. trådløs ruter, mikrobølgeovn,
osv.) over 1 m for å unngå trådløs
interferens.
!1 m
2. Koble den trådløse mottakeren og bakhøyttalerne
(høyre, venstre) sammen med høyttalerkablene.
Farge
Stilling
Grått
Bak høyre
Blått
Bak venstre
,,Merk
Trådløs Bakhøyttaler-settet (SPK8-S) må kjøpes
for å nyte surround-lyd.
18 Tilkobling
>>Forsiktig
yy Bruk kun høyttaleren som er inkludert hos
denne enheten. Bruk av andre høyttalere kan
forårsake funksjonsfeil.
yy Husk å matche høyttalerkabelen til den
riktige terminalen hos komponentene: + til +
og – til –. Hvis kablene er reversert, vil lyden
forvrenges og mangle bass.
2
Manuell sammenkobling av den
trådløse mottakeren
Når tilkoblingen ikke er fullført, lyser det røde LEDlyset på den trådløse mottakeren og bakhøyttalere
lager ingen lyd. For å løse problemet, følg trinnene
nedenfor.
1. Trykk PAIRING på baksiden av den trådløse
mottakeren.
Tilkobling
LED-indikatoren til den trådløse
mottakeren
LED-farge
Status
Gult-Grønt
(Blink)
Tilkoblingsforsøk pågår.
Gult-Grønt
Tilkoblingen er fullført.
Rødt
Den trådløse mottakeren er i
hvilemodus eller tilkoblingen
mislyktes.
Av
(Ingen display)
Strømledningen hos den trådløse
mottakeren er frakoblet.
Første oppsett av den trådløse
mottakeren
1. Koble strømledningen hos den trådløse
mottakeren til uttaket.
2. Slå på hovedenheten: Lydplanken og den trådløse
mottakeren vil automatisk tilkobles.
-- LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse
mottakeren slås på.
-- LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse
mottakeren blinker raskt.
2. Slå på hovedenheten
-- Sammenkobling er fullført. LED-lyset (gultgrønt) på den trådløse mottakeren slås på.
Surround-lyd
Fantastisk surround-lyd kan nytes for alle
inngangslydkilder med bakhøyttalere.
Hvis surround-funksjonen slås på, vil hele høyttaleren
lage lyd. Når surround-funksjonen slås av, vil
høyttalerne lage lyd som en original inngangslydkanal.
For å slå på surround-funksjonen, trykk og hold
på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og trykk den én
gang til mens “OFF - SURROUND” vises.
på
For å slå av surround-funksjonen, trykk og hold
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og trykk den én gang
til mens “ON - SURROUND” vises.
Tilkobling 19
Surround-funksjon PÅ
Lydeffekt
Inngang
Utgang
Ingen bakhøyttalere
Bakhøyttalere tilkoblet
2,0 Ch
ASC
5,1 Ch
2
2,0 Ch
Tilkobling
STANDARD
5,1 Ch
BASS BLAST
2,0 Ch
eller
BASS BLAST +
DTS
VIRTUAL : X
5,1 Ch
2,0 Ch
5,1 Ch
Surround-funksjon AV
Lydeffekt
Inngang
2,0 Ch
ASC
5,1 Ch
2,0 Ch
STANDARD
5,1 Ch
BASS BLAST
2,0 Ch
eller
BASS BLAST +
DTS
VIRTUAL : X
5,1 Ch
2,0 Ch
5,1 Ch
Utgang
Ingen bakhøyttalere
Bakhøyttalere tilkoblet
20 Tilkobling
Hvordan fester man
ferrittkjernen
Ferrittkjernen kan muligens ikke tilbys avhengig av
hver nasjons regelverk.
Fest ferrittkjernen for høyttalerkabler
En ferrittkjerne må festes for å redusere eller
eliminere elektrisk interferens.
2
1. Trekk stopperen [a] hos ferrittkjernen for å åpne.
Tilkobling
2. Vikle høyttalerkablene rundt ferrittkjernen 2
ganger.
3. Lukk ferrittkjernen inntil den klikker.
,,Merk
yy Hvis det finnes et produkt med en sterk
elektromagnetisk bølge i nærheten, kan
interferens oppstå. Hold hovedenheten og
den trådløse mottakeren unna.
yy Den trådløse mottakeren vil automatisk bytte
til standby-modus noen få minutter etter at
lydplanken er slått av.
Når den trådløse mottakeren er i standbymodus, vil LED-lyset lyse rødt.
yy Når lydplanken slås på, vil den trådløse
mottakeren slås på og LED-lyset vil bytte og
lyse gult-grønt og deretter vil bakhøyttalerne
lyde innen få sekunder.
yy Det tar noen sekunder (og kan ta lengre
tid) for at hovedenheten og den trådløse
mottakeren kommuniserer med hverandre.
yy Bruk bakhøyttaleren minst 30 cm unna enten
TV-skjermer eller PC-skjermer.
yy Når den trådløse mottakeren er koblet til eller
fra hovedenheten, kan lyden bli avbrutt.
yy Still inn avstanden mellom lydplanken og den
trådløse mottakeren så nær som mulig og
hold dem unna enheten (f.eks. trådløs ruter,
mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å forhindre
trådløs interferens.
!1 m
Tilkobling 21
Tilkobling til TVen
Vennligst koble til med denne enheten og TVen ved
å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel,
avhengig av tilstanden til TVen.
Bruk av en OPTISK kabel
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten
med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er
kompatibel med LG TVen som støtter LG Sound Sync.
Kontroller at LG Sound Sync-logoen finnes på TVen
din.
Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :
Volum Opp/Ned, Demp
Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.
Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig av
kapabiliteten til utstyret ditt.
Optisk kabel
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke på F-knappen gjentatte ganger.
“OPT” vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling
mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
yy Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet,
hvis kabelen har et deksel.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd
utgang] [ [Ekstern Høyttaler (Optisk)]
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
yy Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL
og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere
prioritet.
,,Merk
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom
du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten
synkroniseres med TVen.
I henhold til TV-spesifikasjoner, vil volumet og
lyden av denne enheten synkroniseres med
TV.
yy Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer
tilstanden til TVen og strømmen.
yy Kontroller tilstanden til denne enheten og
tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av
LG Sound Sync.
-- Enheten er slått av.
-- Endring av funksjonene til andre.
-- Frakobling av optisk kabel.
yy Hvor lang tid det tar å skru spilleren av
varierer basert på TVen din når du slår AUTO
POWER-funksjonen PÅ.
2
Tilkobling
1. Koble til OPTICAL IN-kontakten på baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TVen ved
å bruke en OPTICAL kabel.
LG Sound Sync
22 Tilkobling
LG Sound Sync-lydsynkronisering med
kablet tilkobling
LG Sound Sync-lydsynkronisering med
trådløs tilkobling
1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk
kabel.
1. Slå på enheten ved å trykke 1.
2
Optisk kabel
2. Velg LG TV-funksjon ved å trykke på F-knappen
gjentatte ganger.
3. Sett opp TV-lydutgangen for å høre lyden via
denne enheten:
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd utgang]
[ [LG Sound Sync (Trådløs)]
Tilkobling
“PAIRED” vises i display-vinduet i omtrent 3
sekunder, deretter vises “LG TV” i display-vinduet
ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og
TVen din.
,,Merk
2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten :
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd utgang]
[ [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke 1.
4. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke på F-knappen gjentatte ganger.
“LGOPT” vises i display-vinduet ved vanlig
tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TV-modellen.
yy Hvis du har slått av enheten direkte ved
å trykke på 1 (Strøm), vil LG Sound Sync
(Trådløs) bli frakoblet.
yy Hvis TVen og denne enheten er koblet
gjennom LG Sound Sync (trådløs), vil denne
enheten være i nettverkets standby-modus,
uavhengig av status for nettverkstilkoblingen
når enheten er slått av.
Tilkobling 23
Bruk av en HDMI-kabel
ARC (lydreturkanal)-funksjon
Hvis du kobler denne enheten til en TV som støtter
HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan TV-lyden
nytes gjennom høyttalerne til denne enheten uten
kobling til den optiske kabelen.
ARC-funksjonen lar TVer med HDMI-kapasitet sende
lydstrømmer til HDMI OUT hos enheten.
1. Koble (TV ARC) HDMI OUT-kontakten på baksiden
av enheten til ARC-kontakten på TVen med en
HDMI-kabel.
Bruk av denne funksjonen :
-- TVen din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjon,
og HDMI-CEC og ARC må slås på.
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere hos ulike TVer. For detaljer om ARCfunksjonen, se TV-veiledningen.
HDMI-kabel
-- Du må koble HDMI OUT på enheten med HDMI IN
på TVen som støtter ARC-funksjonen ved hjelp av
en HDMI-kabel.
-- Du kan kun koble lydplanker til TVer som er
kompatible med ARC.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke på F-knappen gjentatte ganger.
Hva er SIMPLINK?
“ARC” vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling
mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd
utgang] [ [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
yy Avhengig av LG TV-modellen din, må du
muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på LG
TVen din.
yy Når du returnerer til ARC-funksjonen fra en
annen funksjon, må du velge inngangskilden
til OPT/HDMI ARC. Deretter endrer denne
enheten til ARC-funksjonen automatisk.
Noen funksjoner på denne enheten er kontrollert via
TV-fjernkontrollen, mens denne enheten og LG TVer
med SIMPLINK er koblet via HDMI-tilkoblingen.
Funksjoner som kan kontrolleres via LG TVfjernkontroll: Strøm På/Av, Volum Opp/Ned, osv.
Se TV-veiledningen for detaljer om SIMPLINKfunksjonen.
LG TVer med SIMPLINK-funksjon har en logo som vist
ovenfor.
,,Merk
yy Avhengig av tilstanden til enheten, kan
enkelte SIMPLINK-operasjoner variere fra
formålet ditt, eller ikke fungere.
yy Avhengig av en TV eller spiller som er koblet
til denne enheten, kan SIMPLINK-operasjoner
variere fra formålet ditt.
2
Tilkobling
-- Du må bruke HDMI-kabelen (A-type, høyhastighets
HDMI™-kabel med Ethernet)
24 Tilkobling
Ytterligere informasjon for
HDMI
yy Når du tilkobler en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet, kontroller følgende:
- Forsøk å slå av HDMI-/DVI-enheten og denne
spilleren. Slå på HDMI-/DVI-enheten å la den stå
i ca. 30 sekunder, deretter slå på denne spilleren.
2
- Den tilkoblede enhetens video-inngang er
innstilt korrekt for denne enheten.
Tilkobling
- Den tilkoblede enheten er kompatibel med
videoinngangene 720 x 576p (eller 480p),
1280 x 720p, 1920 x1080i eller 1920 x
1080p.
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVIenheter vil fungere med denne spilleren.
- Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten
HDCP.
,,Merk
yy Hvis en tilkoblet HDMI-enhet ikke aksepterer
lydutgangen på spilleren, kan HDMI-enhetens
lyd bli forvrengt eller ikke ha lydutgang.
yy Endring av oppløsningen når tilkoblingen
allerede er etablert kan resultere i
funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå
av spilleren og slå den på igjen.
yy Når HDMI-tilkoblingen med HDCP ikke er
verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm.
I dette tilfellet, undersøk HDMI-tilkoblingen
eller koble fra HDMI-kabelen.
yy Dersom det oppstår støy eller linjer på
skjermen, vennligst sjekk HDMI-kabelen
(lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m).
yy Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMImodus. Forandre video-oppløsningen på den
tilkoblede komponent.
yy Hvis videoutgangssignalet er unormal
når datamaskinen din er koblet til HDMI
IN-kontakten, endre oppløsningen på
datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p,
1080i eller 1080p.
Sjekkliste for HDMI-kabel
Noen HDMI-kabler har dårlig signaloverføring, noe
som kan føre til problemer med lyd- og videooverføring.
Selv etter HDMI-kabeltilkobling; Hvis ingen lyd høres,
lyd blir avbrutt, støy oppstår fra lydplanken og/eller
ingen video eller jevn video vises på TVen, kan HDMIkabelen være problemet.
Bruk kabelen merket med premium HDMIsertifiseringslogoen. Pass også på at kabelen som
brukes er en sertifisert type A, Ethernet HDMI™høyhastighetskabel.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Tilkobling via HDMI-kabel*
TVen din må støtte de nyeste HDMI-funksjonene
(HDMI CEC1) / ARC (lydreturkanal) for å fullstendig
nyte live kringkastingskanaler med lydanlegget via
en HDMI-kabel. Med mindre TVen din støtter disse
HDMI-funksjonene, bør lydsystemet tilkobles via en
optisk kabel.
1) HDMI CEC (høyoppløselig multimediagrensesnitt
for kontroll over forbrukerelektronikk)
Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMIfunksjon utformet for å la brukeren kommandere og
kontrollere CEC-aktiverte enheter som er tilkoblet via
HDMI ved å bruke kun én av fjernkontrollene.
* Handelsnavn for CEC er SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips),
osv.
Tilkobling 25
Tilkobling av alternativt
utstyr
OPTICAL IN-tilkobling
Koble til en optisk utgangskontakt av eksterne
enheter til OPTICAL IN-kontakten.
HDMI-tilkobling
Lyd kan nytes fra den eksterne enheten som er
koblet til HDMI IN-kontakten på denne enheten.
Optisk kabel
1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den
eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke på F-knappen gjentatte ganger.
“OPT” vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling
mellom denne enheten og TVen din.
Til Blu-Ray-spiller,
DVD-spiller, osv.
1. Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten
til HDMI OUT -kontakten på lydenheten, som
BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
,,Merk
Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis
kabelen har et deksel.
2
Tilkobling
Til den optiske
utgangskontakten på
den eksterne enheten
26 Tilkobling
Tilkobling av tilleggsutstyr
Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne
enheten du tilkobler.
2
Tilkobling
ELLER
1. Koble HDMI IN-kontakten hos TVen til HDMI
OUT-kontakten hos den eksterne enheten som
BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Koble OPTICAL IN-kontakten hos baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten hos TVen ved
bruk av en optisk kabel.
Eller koble (TV ARC) HDMI OUT-kontakten hos
baksiden av enheten til HDMI IN (ARC)-kontakten
på TVen ved bruk av en HDMI-kabel.
3. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke på F-knappen gjentatte ganger.
,,Merk
Hvis lydplanken ikke produserer lyd eller
video på TVen ikke er jevn, kan HDMI-kabelen
være problemet. Gå gjennom HDMI-kabelens
sjekkliste. (Side 24)
Tilkobling 27
Nettverkstilkobling
Ulike funksjoner på denne lydplanken kan nytes ved
å koble til nettverket og smart-enheten via “LG WiFihøyttaler”-appen.
,,Merk
Modem
Server
2
Ruter
“LG WiFi-høyttaler”-appen kreves for å koble
lydplanken til nettverket trådløst.
Last ned og installer “LG WiFi-høyttaler”-appen på
smart-enheten. Start appen og følg instruksjonene
på smart-enhetens skjerm, slik at lydplanken kan
tilkobles trådløst.
Tilkobling
I et nettverksmiljø (ruter, internett og
internettleverandør) som støtter både IPv4 og
IPv6, kobles nettverket automatisk til IPv4 eller
IPv6 ved kobling til nettverket.
Hver nettverksstatus kan sjekkes ved å
velge innstillingene hos Mine Høyttalere
([Innstillinger]>[IP-info.]) på “LG WiFi-høyttaler”appen.
28 Tilkobling
“LG WiFi-høyttaler”
“LG WiFi-høyttaler”-appen tillater bruk av ulike
funksjoner på lydplanken via smart-enheten:
Nyt musikk på enheten og
hjemmenettverksserveren
2
Musikken kan spilles av via smart-enheten og
hjemmenettverksserveren
Tilkobling
Bruk av innebygget ChromeCast
Musikkinnholdet kan nytes via lydplanken med
ChromeCast-aktiverte apper.
Innstilling og kontroll av lydplanken
Lydplankens innstillinger og lydplanken selv kan
kontrolleres uten fjernkontroll.
Oppdaterer lydplanken
Lydplanken kan oppdateres til den nyeste versjonen.
Krav
yy Den trådløse ruteren må være koblet til nettet.
yy En smart-enhet som en smart-telefon eller et
nettbrett må være koblet til den trådløse ruteren
via WiFi-tilkobling.
,,Merk
For mer informasjon om “LG Wi-Fi Speaker”,
følg instruksjonene i programmet eller se
brukerhåndboken for “LG Wi-Fi Speaker”.
Installerer “LG WiFi-høyttaler”app
Gjennom “App Store” eller “Google
Play”
1. Trykk på “App Store”- eller “Google Play”-ikonet.
2. Skriv inn “LG WiFi-høyttaler” i søkefeltet og trykk
“Søk”.
3. Velg “LG WiFi-høyttaler” i søkeresultatlisten for å
laste ned.
,,Merk
yy “LG WiFi-høyttaler”-appen vil være tilgjengelig i
versjoner av følgende programvarer:
Android OS: Ver 5.0 (eller nyere)
iOS: Ver 10 (eller nyere)
yy Avhengig av enheten kan “LG WiFihøyttaler”-appen muligens ikke fungere.
yy Du kan finne den tilgjengelige appen for
denne enheten via “LG Audio”-appen. Android
OS: versjon 5.0 (eller senere)
Fungerer med Google
Assistant
Denne enheten fungerer med Google Assistant. Du
kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten:
Spille av og stoppe musikk, og volumkontroll.
Krav
yy Google Assistant innebygget enhet (solgt separat)
yy Denne enheten må være koblet til Internett.
yy Denne enheten må være registrert i [Google
Home]-applikasjonen.
Drift 29
Bruk av trådløs
Bluetooth-teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller hvis Bluetooth er
tilkoblet i andre rom.
yy Tilgjengelige enheter: Smart-telefon, MP3, bærbar
PC, osv.
yy Version: 4,0
yy Codec: SBC, AAC
Bluetooth-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må enheten
kunne tolke visse profiler. Denne høyttaleren er
kompatibel med følgende profiler.
A2DP (avansert lyddistribusjon profil)
Før du starter sammenkoblingen, kontroller at
Bluetooth-funksjonen er slått på hos smart-enheten
din. Se Bluetooth-enhetens brukerveiledning. Når en
sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.
1. Velg Bluetooth-funksjon ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
“BT” og deretter “READY” vil vises i displayvinduet.
2. Bruk Bluetooth-enheten og fullfør
sammenkoblingen. Når du søker etter denne
høyttaleren med en Bluetooth-enhet kan en
liste over Bluetooth-enheter vises, avhengig av
Bluetooth-enhetstypen. Høyttaleren din vises
som “LG SL7Y (XX:XX)”.
3. Velg “LG SL7Y (XX:XX)”.
,,Merk
yy XX:XX betyr de siste fire sifrene i
adressen. For eksempel, hvis din enhet
har MAC-adressen 20:C3:8F:C9:31:55, vil
du se “LG SL7Y (31:55)” på Bluetoothenheten din.
yy Avhengig av typen av Bluetoothenheten, kan noen enheter ha en annen
sammenkoblingsprosedyre. For detaljer
om Bluetooth-sammenkobling, se
brukerveiledningen til din Bluetoothenhet.
3
Drift
Å koble til individuelle enheter under trådløs
Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via
trådløs Bluetooth-teknologi.
Hør på musikk via en Bluetoothenhet
30 Drift
4. Når denne enheten er koblet sammen med
Bluetooth-enheten,
“PAIRED” [ enhetens navn [ “BT” vises i
display-vinduet.
,,Merk
yy Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet
på enheten, vil “-” vises.
yy For å sjekke navnet til den tilkoblede
enheten, trykk J på fjernkontrollen.
Navnet den tilkoblede Bluetooth-enheten
vises.
5. Lytt til musikk.
3
Se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten din
for å spille musikk i Bluetooth-enheten din.
,,Merk
yy Denne enheten støtter Bluetooth-autosammenkobling. Men den fungerer ikke i
tilfellene nedenfor:
-- Når du starter enheten på nytt.
-- Når du frakobler enheten selv.
-- Når du frakobler enheten på den tilkoblede
Bluetooth-enheten.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Sammenkobling er begrenset til “Ett”
Bluetooth-enhet. Multi-sammenkobling
støttes ikke.
Drift
Etter volumnivået til Bluetooth-enheten din, vil
volumnivået på Bluetooth justeres.
yy Avhengig av enhetstypen, vil du kanskje
ikke være i stand til å bruke Bluetoothfunksjonen.
,,Merk
yy Du kan bruke Bluetooth ved bruk av smarttelefon, MP3, nettbrett, osv.
yy Ved bruk av Bluetooth teknologi, må du
lage en forbindelse mellom enheten og
blåtannenheten så nær som mulig, samt
holde avstanden.
Derimot kan det være at det ikke fungerer
godt i tilfellene under :
-- Det er en hindring mellom enheten og
blåtannenheten.
-- Det er en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth teknologi, slik
som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet
når enheten er skrudd av eller Bluetoothenheten er langt unna enheten.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingen er frakoblet,
koble til Bluetooth-enheten igjen.
yy Når en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet,
vises “READY” på display-vinduet.
yy Hvis du stiller inn Wi-Fi-funksjonen når
statusen på nettverket er frakoblet, kan ikke
Bluetooth og Wireless TV Sound Sync kobles
til.
yy Hvis du bytter til en annen funksjon
etter tilkobling av Bluetooth-enheten, vil
Bluetooth-tilkoblingen frakobles. Og du
kommer tilbake til Bluetooth-funksjonen, vil
Bluetooth-tilkoblingen kobles automatisk.
Drift 31
Kontrollerer den tilkoblede
Bluetooth-enheten
Du kan kontrollere den tilkoblede Bluetooth-enheten
via denne enheten: spill av, sett på pause, hopp over,
volum.
,,Merk
yy Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for
bruk av denne funksjonen.
yy Denne funksjonen vil muligens ikke støttes
avhengig av Bluetooth-enheten eller noen
TV-er som styres annerledes.
Du kan begrense Bluetooth-tilkoblingen til kun
BT (Bluetooth) og LG TV-funksjonen for å hindre
uønsket Bluetooth-tilkobling.
For å slå på denne funksjonen, trykk og hold N på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (Bluetooth)funksjonen og trykk igjen mens “OFF - BT LOCK”
vises. Da kan du begrense Bluetooth-tilkoblingen.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold N på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (Bluetooth)funksjonen og trykk igjen mens “ON - BT LOCK” vises.
,,Merk
Selv om du slår BT LOCK-funksjonen På, blir
denne lydplanken slått på via Auto-Strømfunksjonen. Slå av Auto-Strøm-funksjonen for å
forhindre dette. (Side 33)
3
Drift
Bluetooth-tilkoblingslås (BT
LOCK)
32 Drift
Operasjoner
Slik frakobles den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den
trådløse enheten
Bruk av TV-fjernkontrollen din
Trykk og hold “
gang.
Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne
enheten med TV-fjernkontrollen din, samt andre
selskapers fjernkontroller.
Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og
Demp.
Trykk og hold SOUND EFFECT på fjernkontrollen
i ca. 3 sekunder. “ON - TV REMOTE” vises, og
du kan kontrollere denne enheten gjennom TVfjernkontrollen din.
3
Drift
For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og
hold SOUND EFFECT på fjernkontrollen.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold SOUND
EFFECT på fjernkontrollen, og så trykk på det igjen
mens “ON - TV REMOTE” ruller.
,,Merk
yy Sørg for at lydutgangen hos TVen din er
innstilt til [Ekstern Høyttaler].
yy Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs
magiske fjernkontroll.
yy Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere bra
når noen TV-kontrollfunksjoner som HDMI
CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.
yy Noen fjernkontroller kan ikke støttes.
”-knappen inntil pipelyden lyder 1
Drift 33
AUTO-STRØM På/Av
Lydplanken slås på og av automatisk via en
inngangskilde: Optisk, LG TV, Bluetooth eller “LG
WiFi-høyttaler”-app.
For å slå på denne funksjonen, trykk og hold J på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det
igjen mens “OFF - AUTO POWER” ruller.
For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og
hold J på fjernkontrollen.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold J på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det
igjen mens “ON - AUTO POWER” ruller.
Slår på
Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er
koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten
inngangssignalet og velger passende funksjon. Du
kan høre lyden fra enheten.
Ved tilkobling av Bluetooth-enheten, slås denne
enheten på og enheten vil kobles sammen med
Bluetooth-enheten.
Når “LG WiFi-høyttaler”-appen kjøres og musikk
spilles av på smart-enheten som allerede har blitt
tilkoblet, bytter lydplanken til WiFi-funksjonen, og
musikken kan høres gjennom lydplanken.
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER-funksjonen vil den bli automatisk
avslått dersom det ikke er noe signal for
en bestemt tidsperiode fra den eksterne
enheten.
yy Dersom du skrudde av enheten direkte kan
den ikke skrus på automatisk via AUTO
POWER funksjonen. derimot kan enheten bli
skrudd på via AUTO POWER funksjonen når
optisk signal kommer etter 5 sekunder uten
signal.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil
kanskje ikke denne funksjonen fungere.
yy Hvis du kobler fra Bluetooth-forbindelsen
med denne enheten, vil noen Bluetoothenheter forsøke å koble til enheten
kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra
forbindelsen før du slår av enheten.
yy Når du slår på enheten for første gang, er
statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
Slår av
yy For å bruke denne funksjonen, må
hovedenheten registreres i listen over
sammenkoblede enheter hos Bluetoothenheten.
Når TVen er slått av, bytter lydplanken til standbymodus.
yy Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen
kun når denne enheten er slått på.
3
Drift
Å slå på automatisk via denne funksjonen støttes kun
i nettverkets ventemodus unntatt via optisk signal.
,,Merk
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER funksjonen vil den slås automatisk av
dersom det ikke er noe signal for en bestemte
tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound
Sync (Optisk/Trådløs).
34 Drift
Automatisk funksjonsendring
Lydplanken gjenkjenner inngangssignaler som
Optisk, HDMI ARC, Bluetooth, LG TV og “LG Wi-Fi
Speaker”-app og bytter deretter til en egnet funksjon
automatisk.
Når du slår på din TV eller en ekstern
enhet
Når din TV eller en ekstern enhet er koblet til en av
følgende: Optisk, LG Sound Sync (Optisk eller Trådløs)
eller HDMI ARC, endrer lydplanken til riktig funksjon
og du kan høre lyden via den.
3
Når du prøver å koble til en
BLUETOOTH-enhet
Drift
Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til denne
enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt til
musikk på Bluetooth-enheten.
Når musikk spilles av via “LG WiFihøyttaler”-appen
Når musikk spilles av via “LG WiFi-høyttaler”appen på smart-enheten, bytter lydplanken til WiFfunksjonen, og musikken kan høres gjennom den.
,,Merk
yy Denne enheten endrer ikke funksjonen til
optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede
TVen, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CECstøttede enheten eller lignende tilkoblede
enheter er slått på.
Hvis du ønsker å bruke den automatiske
funksjonsendringen, slå av SIMPLINKfunksjonen hos LG TVen. Det tar ca. 30
sekunder å slå av SIMPLINK.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon
er aktivert, vil Bluetooth-tilkobling kun
være tilgjengelig hos Bluetooth- og LG TVfunksjonene (side 31).
yy Hos WiFi -funksjon uten nettverkstilkobling
kan du ikke koble sammen Bluetoothenheten og LG TVen via LG Sound Sync
(trådløs). For å utføre disse tilkoblingene,
endre til en annen funksjon.
Drift 35
Standby-modus
Bluetooth standby-modus
Høyttaleren bytter til standby-modus hvis det ikke
finnes musikkavspilling eller knappaktivitet.
Hvis Bluetooth standby-modusen er slått PÅ, bytter
høyttalerne til Bluetooth standby-modus når de er
slått av.
Standby-modus
Når du slår på hovedenheten i Bluetooth standbymodus, kan Bluetooth og LG TV koble til selv om
nettverket ikke er tilkoblet.
Alternativ 1.
Hvis nettverket er frakoblet, og det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 15 minutter, vil
høyttaleren bytte til standby-modus. Deretter vises
“GOOD-BYE” i displayet.
Alternativ 2.
Nettverk-standby-modus
Alternativ 1.
Hvis nettverket er tilkoblet, men det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 15 minutter,
vil høyttaleren bytte til nettverk-standby-modus.
Deretter vises “GOOD-BYE” i displayet
Alternativ 2.
Hvis du trykker på 1-knappen, bytter høyttaleren
til nettverksstandby-modus. Deretter vises “GOODBYE” i displayet
For å avbryte denne funksjonen, trykk på
J-knappen på fjernkontrollen mens “ON-BT
STANDBY” rulles.
,,Merk
For å bruke denne funksjonen, bør AUTO
POWER-funksjonen slås på.
Tilbakestilling av
høyttaleren
Hvis høyttaleren ikke reagerer, tilbakestill høyttaleren.
Trykk og hold /-knappen til du hører pipelyden én
gang. “RESET” vises i display-vinduet. Deretter slettes
all lagret trådløst nettverk-informasjon.
3
Drift
Hvis 1-knappen trykkes og holdes i 3 sekunder,
bytter høyttaleren til standby-modus. Deretter
vises “GOOD-BYE” i displayet. Alle de trådløse
nettverksportene er attpåtil deaktiverte.
Juster volumet på enheten til minimum. Trykk og
hold p på enheten og J på fjernkontrollen i ca. 3
sekunder. Du kan se “ON-BT STANDBY” og enheten
bytter til Bluetooth standby-modus.
36 Feilsøking
Feilsøking
Generelt
Symptomer
Årsak & Løsning
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV,
woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen.
yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne
enheten (TV, woofer/basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og prøv å
koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen på enheten er slått av.
Strømmen slås ikke på.
Er strømledningen koblet til stikkontakten?
yy Koble strømledningen til stikkontakten.
Det finnes ingen lyd.
Er volumet satt til minimum?
yy Justering av lydstyrken.
yy Når du bruker en tilkobling med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetoothenhet, osv.), juster volumet på enheten.
4
Feilsøking
Er dempfunksjonen aktivert?
yy Trykk på [eller juster volumnivået for å avbryte dempfunksjonen.
Er funksjonen riktig ordentlig?
yy Sjekk inngangskilden og velg den korrekte inngangskilden.
Ingen woofer-lyd
Er basshøyttaleren tilkoblet?
yy Koble strømledningen til basshøyttaleren inn i veggkontakten sikkert.
Er sammenkobling mellom enheten og basshøyttaleren frakoblet?
yy Sammenkoble enheten og basshøyttaleren. (side 16)
Fjernkontrollen fungerer
ikke ordentlig.
Står fjernkontrollen for langt unna enheten?
yy Bruk fjernkontrollens innen ca. 7 m.
Finnes det en hindring mellom fjernkontrollen og enheten?
yy Fjern hindringen.
Er batteriene i fjernkontrollen brukt opp?
yy Erstatt batteriene med nye batterier.
AUTO POWERfunksjonen fungerer ikke.
yy Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, f.eks. TV, DVD-/Blu-Ray-spiller
eller Bluetooth-enhet.
yy Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TVen din og slå av SIMPLINK.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke
fungerer.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Sjekk om LG TVen din støtter LG Sound Sync.
yy Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync.
yy Sjekk lydinnstillingen på TVen din og på denne enheten.
Feilsøking 37
Symptomer
Årsak & Løsning
Lydutgangen til enheten
virker lavt.
Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med disse.
yy Bytt tilstanden til DRC-funksjonen til [OFF] ved bruk av “LG WiFi-høyttaler”.
yy Når lydplanken er koblet til TVen, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen på
TV-oppsettsmenyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
yy Når lydplanken er koblet til spilleren, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen
på oppsettsmenyen til spilleren fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH]
eller [BITSTREAM].
yy Endre DRC-lydinnstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny [OFF].
yy Sørg for at nattmodus ikke er på. Slå av [OFF] nattmodus.
Bluetoothsammenkobling fungerer
ikke ordentlig.
yy Sørg for at din Bluetooth-enhet er slått på.
yy Slå Bluetooth av og på igjen på din Bluetooth-enhet og prøv deretter å
sammenkoble igjen.
yy Fjern hindringen som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten.
yy Avhengig av type Bluetooth-enhet eller omgivelsene, kan det hende at
enheten din ikke kobles til enheten.
yy Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon (side 31).
4
Feilsøking
Enheten kobler ikke
sammen med Bluetoothenheter.
38 Feilsøking
Nettverk
Symptomer
Årsak & Løsning
Kan ikke koble høyttaleren
til hjemmenettverket ditt.
yy Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater som
bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren unna disse.
yy Sjekk din ruter. Prøv å slå den av og på igjen.
yy Sjekk at Wi-Fi funksjon er slått på på din smart-enhet.
yy Sjekk at høyttaleren og din smart-enhet er tilkoblet samme Wi-Fi.
Mediaservere vises ikke
på enhetslistene.
yy Brannmur- eller anti-virusprogramvaren på serveren din kjører. Slå
av brannmur- eller anti-virusprogramvaren som kjøres på PCen eller
mediaserveren din.
yy Påse at høyttaleren er koblet til det lokale nettverket som media-serveren din
er koblet til.
Wi-Fi forbindelse virker
ikke ordentlig.
Hvis ruteren omstartes?
yy Strømmen hos høyttaleren må slås av og på igjen.
Hvis en ny ruter installeres.
yy Høyttaleren må settes tilbake til fabrikkinnstillinger og nettverkstilkobling må
etableres igjen.
4
Feilsøking
Appen
Symptomer
Årsak & Løsning
Applikasjonen virker ikke
ordentlig.
Oppstår en feil når du åpner appen?
yy Sørg for at smart-enheten din er kompatibel med appen.
yy Sørg for at applikasjonen er oppdatert til siste versjon.
yy Pass på at den tilkoblede enheten slås på.
Feilsøking 39
MERKNADER om trådløs bruk
Symptomer
Årsak & Løsning
Denne enheten kan
bli utsatt for trådløs
interferens.
yy Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal.
yy Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer.
Bluetooth-enheter kan
bli utsatt for funksjonsfeil
eller lage støy i følgende
tilfeller.
yy Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetoothenheten eller lydplanken.
yy Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
yy Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted.
yy Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker
samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig.
yy Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene
være så kort som mulig.
yy Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet
og feil kan oppstå.
4
Symptomer
Årsak & Løsning
Kan ikke endre inngangskilden som BT
(Bluetooth), HDMI osv. via F-knappen, og kun
[DEMO]-indikatoren vises i frontskjermen.
Ta ut strømledningen og sett den inn igjen.
Hvis dette ikke virker, trykk og hold F-knappen (i ca. 5
sekunder) på hovedenheten inntil skjermen viser den
gjeldende funksjonen for øyeblikket.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).
Feilsøking
MERKNADER for å slippe Demo-modus
40 Vedlegg
Filkrav
Tilgjengelige filtyper: “.mp3”, “.flac”, “.aac”, “.ogg”, “.wav”,
“.wma”
Samplingfrekvens: innen 32 til 48 kHz (mp3, wma),
opp til 192 kHz/24 bit (flac)
Bithastighet: opp til 320 kbps (mp3)
yy Filkravene er ikke alltid kompatible. Det kan
finnes noen restriksjoner ved filfunksjoner og
mediaserverens evner.
yy Enkelte .wav-filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
yy Avhengig av filtypene og innspillingsmetodene,
kan det hende at de ikke spilles av.
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen,
Virtual:X, og DTS Virtual:X-logoen er registrerte
varemerker eller varemerker for DTS, Inc. I USA
og/eller i andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter
forbeholdes.
yy Enkelte DRM-lastede filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
yy Typer støttede filer kan variere avhengig av
operativsystemet og/eller produsenten av smartenheten og PCen.
Varemerker og lisenser
5
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
Vedlegg
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, og
Digital Surround er registrerte varemerker og/eller
varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land.
© DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.
Vedlegg 41
Spesifikasjoner
Generelt
Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk
AC-adapter
Nettbasert standby : 6,0 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
yy Modell : DA-50F25
yy Produsent : Asian Power Devices Inc.
yy Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
yy Utgang : 25 V 0 2 A
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 1
060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Med fot
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % til 90 %
Tilgjengelig digital inndata
lydsamplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192kHz
Tilgjengelig
digitallydinngangsformat
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Inngang/Utgang
3 V (p-p), optisk kontakt x 1
HDMI IN
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
HDMI OUT
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
Forsterker (RMS-utgang)
Totalt
420 W RMS
Foran
80 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Sentrum
40 W RMS (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Basshøyttaleren
220 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)
5
Vedlegg
OPTICAL IN
42 Vedlegg
Trådløs basshøyttaler
Strømkrav
Se hovedetikett på basshøyttaler.
Strømforbruk
Se hovedetikett på basshøyttaler.
Type
1-veis 1 høyttaler
Impedans
3Ω
Rangert inngangsstrøm
220 W RMS
Maks. inngangseffekt
440 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm
System
Trådløs LAN (intern antenne)
802.11a/b/g/n WiFi-nettverk
SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Solgt separat
Trådløs mottaker
5
Strømkrav
Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk
Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Bak
70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm
Bakhøyttalere (Hver)
Vedlegg
Type
1-veis 1 høyttaler
Impedans
3Ω
Rangert inngangsstrøm
70 W RMS
Maks. inngangseffekt
140 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm
yy Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Vedlegg 43
Håndtering av
høyttaleren
Ved sending/transport av høyttaleren
Vennligst ta vare på den originale emballasjen/
innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den
pakkes i den originale emballasjen/innpakningen fra
fabrikken, for maksimum beskyttelse.
Å holde utvendige overflater rene
yy Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøring av høyttaleren
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk
klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
da disse kan skade overflaten på høyttaleren.
Viktig informasjon
angående
nettverkstjenester
Alt av informasjon, data, dokumenter, kommunikasjon,
nedlastinger, filer, tekst, bilder, fotografier, grafikk,
videoer, webcaster, publikasjoner, verktøy, ressurser,
programvare, kode, programmer, tilleggsprogrammer,
widgets, applikasjoner, produkter og annet innhold
(“Innhold”) og alle tjenester og tilbud (“Tjenester”)
tilbudt eller gjort tilgjengelig av eller via en tredjepart
(hver en “Tjenesteleverandør”) er ansvaret til den
Tjenesteleverandøren det har kommet fra.
Tilgjengeligheten av og adgang til Innhold og
Tjenester levert av Tjenesteleverandøren gjennom
LGE-enheten er underlagt endring til enhver tid, uten
forhåndsvarsel - inkludert, men ikke begrenset til
suspensjon, fjerning eller opphør av alt eller deler av
Innholdet eller Tjenestene.
Legg merke til at LGE ikke er ansvarlig for noe av
Innhold eller Tjenester levert av Tjenesteleverandøren
eller noen endringer i, fjerning av eller opphør av slikt
Innhold eller slike Tjenester, og garantererer ikke
tilgjengeligheten av eller adgang til slikt Innhold eller
slike Tjenester.
5
Vedlegg
Skulle du ha spørsmål eller problemer relatert
til Innholdet eller Tjenestene, kan du se på
Tjenesteleverandørens nettside for den nyeste
informasjonen. LGE er verken ansvarlig for eller
forpliktet til å yte kundeservice, relatert til Innhold
og Tjenester. Spørsmål eller anmodninger om
kundeservice angående Innhold eller Tjenester må
stilles direkte til respektive leverandører av Innhold og
Tjenester.
44 Vedlegg
VILKÅR FOR BRUK
Disse Vilkår for Bruk gjelder for de individer og
grupper som bruker LG WiFi-høyttaler, enhver
programvare tilknyttet LG WiFi-høyttaler, denne
applikasjonen og alle tjenester tilknyttet denne
applikasjonen (felles “LG-programvare”). De angir
LGEs forpliktelser overfor deg, så vel som identifiserer
det som bør gjøres og/eller ikke gjøres, som du må
være klar over når du bruker LG-programvare. LGprogramvare er patentbeskyttet programvare som
eies av LG Electronics Inc., et selskap registrert i
Korea med forretningskontor i Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, og sine
lisensgivere (“LGE”, “oss” eller “vi”).
Ved å få tilgang til eller bruke LG-programvare,
bekrefter du at du aksepterer disse Vilkår for Bruk
og at du samtykker til å overholde dem. Hvis du
ikke samtykker til disse Vilkår for Bruk, kan du
ikke få tilgang til eller bruke LG-programvare. I den
utstrekning at det oppstår noen konflikt mellom
disse Vilkår for Bruk og ethvert annet dokument det
er henvist til i disse Vilkår for Bruk, vil disse Vilkår for
Bruk gjelde, med mindre annet er klart angitt i det
relevante dokumentet.
5
Vedlegg
Vi gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke den
forhåndsintallerte kopien av LG-programvare
utelukkende, i den utstrekning det er nødvendig for
deg for å benytte din LG WiFi-høyttaler personlig og
ikke til noe annet formål.
Du bekrefter at alle eierskapsrettigheter til LGprogramvare hvor som helst i verden tilhører oss
eksklusivt og at ingen eierskapsrettigheter i LGprogramvare er overført til deg. Du har kun rett til
den begrensede bruken av LG-programvare som er
angitt i disse lisensvilkårene.
Du kan ikke kopiere, endre, dekompilere eller
demontere vår programvare på noen måte, med
mindre du har tillatelse til å gjøre dette etter lov. Vi
forbeholder oss retten til å suspendere, trekke tilbake
eller avvikle alle eller deler av Tjenestene uten varsel
hvis vi anser at du bryter disse Vilkår for Bruk.
Du bekrefter at LG-programvare ikke er utviklet for
å innfri dine individuelle krav. Vi gir ingen løfter eller
garantier om at LG-programvare er fri for defekter
eller feil eller at den alltid vil være tilgjengelig. Vi
benytter oss av kommersielt rimelige anstrengelser
for å tilby LG-programvare på et kontinuerlig,
høykvalitets grunnlag, men kan ikke garantere at
de alltid vil være tilgjengelige, uavbrutte eller feilfrie.
Det er mulig at vi vil måtte avbryte eller innstille
levering av LG-programvare eller suspendere eller
begrense din bruk av alle eller deler av Tjenestene der
hvor vi anser det som rimelig nødvendig av tekniske,
driftsmessige, sikkerhetsmessige, lovmessige eller
forskriftsmessige årsaker.
Vi aksepterer ikke ansvar hvis Tjenestene eller deler
av dem av noen årsak ikke er tilgjengelig på et
tidspunkt eller for en periode.
Selv om du kan bruke LG-programvare til å laste ned
eller få tilgang til innhold eller applikasjoner som er
gjort tilgjengelig av tredjeparter på LG-programvaren
din, gir vi ingen løfter eller garantier for at du
alltid vil kunne få tilgang til slikt innhold eller slike
applikasjoner. I den utstrekning vi er lovmessig i stand
til å gjøre det, ekskluderer vi alle garantier, betingelser
eller andre vilkår som kan være implisert i disse
lisensbetingelsene etter lov.
I den utstrekning vi er lovmessig i stand til å gjøre
det, ekskluderer vi ethvert ansvar for ethvert tap
eller enhver skade oppstått for deg eller noen annen
person i forbindelse med din bruk av LG-programvare.
Vi er kun ansvarlige for påført tap eller skade som
er et overskuelig resultat av vårt brudd på disse
lisensbetingelsene, eller vår uaktsomhet opp til
den summen som er spesifisert nedenfor, men vi er
ikke ansvarlige for noe tap eller skade som ikke er
overskuelig. Tap eller skade er overskuelig om det er
en åpenbar konsekvens av vårt brudd, eller om det
var beregnet av deg og oss når du begynte å bruke
LG-programvare.
For ethvert tap eller skade som ikke er ekskludert
under disse lisensbetingelsene, enten i kontrakt,
forvoldt skade (inkludert forsømmelse) eller på annen
måte, vil vårt totale ansvar og vår gruppe av selskaper
overfor deg begrense seg til den summen du betalte
for LG-programvaretjenesten din. I den utstrekning
det er tillatt under gjeldende lover, tillater ikke
enkelte jurisdiksjoner begrensning eller ekskludering
av ansvar for tilfeldige eller påfølgende skader, eller
har lovgivning som innskrenker begresning eller
ekskludering av ansvar, slik at det ovenstående
kanskje ikke gjelder for deg.
Ingenting i disse lisensbetingelsene skal begrense
eller ekskludere vårt ansvar for død eller personskade
relatert til vår forsømmelse, bedrageri eller
bedragerske opplysninger som ikke kan ekskluderes
eller begrenses etter lov.
LG-programvare gir tilgang til “apper” og lenker til
andre tjenester som eies og drives av tredjeparter,
slik som innholdsleverandører. Enhver tredjeparts
applikasjon, tjenester og innhold som du aksesserer
via Tjenestene er gjort tilgjengelige for deg av disse
Vedlegg 45
tredjeparts leveranørene og befinner seg utenfor
omfanget for disse Vilkår for Bruk.
Dine forretninger med enhvert tredjeparts leverandør
er kun mellom deg og den relevante leverandøren
og kan være underlagt leverandørens egne vilkår,
betingelser og personvernerklæring. Vi oppmuntrer
deg til å lese disse dokumentene, selv om vi ikke er
ansvarlig for innholdet i dem. Vi påtar oss ikke noe
ansvar for apper, tjenester eller innhold som leveres
av tredjeparts leverandører.
Vi kan pålegge begrensninger på bruk av eller tilgang
til visse tredjeparts innhold, applikasjoner eller
tjenester, i ethvert tilfelle uten varsel eller ansvar.
Vi avviser uttrykkelig ethvert ansvar for enhver
endring, avbrudd, utkobling, fjerning eller suspensjon
av innhold, applikasjon eller tjeneste som er gjort
tilgjengelig gjennom denne LG-programvaren.
Vi er verken ansvarlig for eller forpliktet til å yte
kundeservice relatert til innhold, applikasjoner og
tjenester. Spørsmål eller anmodninger om service
angående tredjeparts innhold, applikasjoner eller
tjenester må stilles direkte til respektive leverandører
av innhold og tjenester eller applikasjonsutviklere,
etter hva som er hensiktsmessig.
Disse Vilkår for Bruk påvirker ikke dine lovfestede
rettigheter som forbruker.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Tjenestene er ikke egnet for barn under 13 år, og er
ikke spesielt strukturert for barn under 13 år. Videre,
noe av innholdet du kan få tilgang til gjennom din
bruk av Tjenestene kan inneholde materiale som du
anser som uanstendig, upassende eller ikke egnet for
barn.
Hvis du lar et barn bruke din LG Smart TV til å få
tilgang til Tjenestene, er du eneansvarlig for å avgjøre
hvorvidt de relevante Tjenestene er egnet for det
barnets tilgang.
Din Smart TV tilbyr et foreldrekontrollverktøy
(som en 4-sifret PIN-kode). Hvis du har aktivert
denne 4-sifrede PIN-koden, vil din LG Smart TV
ikke kunne vise begrenset innhold ,med mindre du
angir PIN-koden. Du er ansvarlig for å sette opp og
vedlikeholde foreldrekontrollverktøyet og eventuelle
andre kontroller som er tilgjengelige og vi vil ikke
være ansvarlige for noen urett, skade eller tap påført
deg eller noen annen bruker av din LG Smart TV,
som resultat av at du ikke gjør dette. Avhengig av
din modell av LG Smart TV, kan det være at denne
funksjonen ikke er tilgjengelig.
Vi benytter oss av kommersielt rimelige
anstrengelser for å påse at Tjenestene er sikre og
virusfrie, men disse anstrengelsene kan ikke og
garanterer ikke at Tjenestene vil være fri for defekter,
virus eller andre sårbarheter.
Videre aksepterer vi ikke noe ansvar for noe tap eller
skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale
som kan infisere din LG Smart TV, data eller annet
materiale som tilhører deg, under din bruk av
Tjenestene.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Klager
Hvis du har noen spørsmål, bekymringer eller klager
angående Tjenestene, vennligst kontakt [inkluder
henvisning til ikke-personlig LG e-postadresse].
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Diverse
Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal disse
Vilkår for Bruk og dokumentene det er henvist til
i dem, inneholde hele avtalen mellom oss og deg
angående din bruk av Tjenestene og erstatte alle
foregående avtaler, arrangementer, tilsagn eller
forslag (skriftlige eller muntlige) mellom oss og deg,
angående din bruk av Tjenestene.
Vi kan overdra, sette bort eller på annen måte
overføre deler av eller alle våre rettigheter og
forpliktelser under disse Vilkår for Bruk til andre
selskaper, firmaer eller personer. Vi kan kun gjøre
dette hvis det ikke materielt påvirker dine rettigheter
under disse Vilkår for Bruk. Du kan ikke overdra, sette
bort eller på annen måte overføre dine rettigheter
eller forpliktelser under disse Vilkår for Bruk (unntatt
hvor du avhender din LG Smart TV til en tredjepart),
med mindre du først avtaler dette skriftlig med oss.
Hvis vi beslutter å ikke utøve eller håndheve enhver
rettighet som vi har mot deg på et særskilt tidspunkt,
forhindrer ikke dette oss fra å senere beslutte å
utøve eller håndheve denne rettigheten.
Hvis noen del av disse Vilkår for Bruk blir dømt
ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan
håndheves av en rett eller regulerende myndighet,
skal den delen dette angår slettes og gjenværende
deler av Vikår for Bruk skal fortsatt være gyldige.
Disse Vilkår for Bruk skaper eller utgjør ingen
rettigheter som kan håndheves av enhver person
som ikke er part i dem.
5
Vedlegg
Tjenestenes egnethet for barn og
foreldrekontrollverktøy.
Virus og sikkerhet
46 Vedlegg
Disse Vilkår for Bruk ledes av lovene i det landet
hvor din LG Smart TV er solgt og både du og LGE
samtykker til å underkaste dere den eksklusive
jurisdiksjonen til retten i det landet hvor din LG Smart
TV er solgt i forbindelse med det samme.
Denne avtalen skal styres av lovene til
Republikken Korea, ekskludert deres konflikter om
lovbestemmelser.
Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om
disse Vilkår for Bruk, vennligst kontakt www.lg.com.
Disse Vilkår for Bruk kan oppdateres av LGE fra tid til
annen. Hvis vi gjør en materiell endring i våre Vilkår
for Bruk, vil vi oppdatere deg via LG-programvaren
din eller andre metoder.
5
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CDROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som
utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en
forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering
av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle
som mottar denne informasjonen.
Vedlegg
BRUKERVEILEDNING
Wi-Fi tilkobling til
LG høyttaler
1901_Rev01
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
tilkobling
Kobling av høyttaleren
til hjemmenettverket
Enkel tilkobling
Krav
yy Sikre at Bluetooth-innstillingen på smart-enheten
er slått på.
yy En trådløs ruter må være koblet til internett.
yy En smart-enhet som smart-telefon eller nettbrett
må være koblet til den trådløse ruteren via WiFitilkobling.
,,Merk
yy Sikre at DHCP-serveren er aktivert på den
trådløse ruteren.
yy Hvis høyttaleren ikke kan kobles til ruteren,
gå til ruterens innstillinger og sikre at boksen
for “Tillat trådløse klienter å se hverandre
og få tilgang til lokalnettverket mitt” IKKE er
krysset.
Forberedelse
yy For enkel tilkobling, er WiFi-nettverkstilstand
nødvendig.
yy Velg WiFi-funksjonen ved bruk av F på
fjernkontrollen eller F på høyttaleren.
,,Merk
Enkel tilkobling støttes av Bluetooth Ver 4.0
(eller nyere).
1. Sjekk stillingen og tilstanden til høyttaleren og
velg [Next].
yy I et nettverksmiljø (ruter, internett og
internettleverandør) som støtter både IPv4
og IPv6, kobles nettverket automatisk til IPv4
eller IPv6 ved nettverkstilkobling.
Hver nettverksstatus kan sjekkes ved å velge
innstillingene hos Mine Høyttalere
([ ]>[IP Info.]) på “LG WiFi-høyttaler”-appen.
Hvis en Android-enhet brukes, er
plasseringstillatelse nødvendig. Gå til neste trinn
hvis en iOS-enhet brukes.
Tillat plasseringstillatelsen. Så trykk [Next] igjen.
tilkobling
2. Deretter vises den tilgjengelige høyttaleren for
tilkobling.
4. Hvis nettverket har et passord, vises
sikkerhetsskjermen på smart-enheten. Skriv inn
passordet og trykk [Next].
-- Velg [ ] hvis den ønskede høyttaleren ikke
vises.
-- Velg [ ] for å sjekke høyttaleren med en
pipelyd.
-- Søket mislyktes, velg [Retry] for å søke på
høyttaleren igjen eller tilkoble høyttaleren
manuelt. (side 4)
3. Velg høyttaleren for tilkobling ved å sjekke [ ] og
[Next].
5. Trykk [OK] for å fullføre tilkoblingen.
3
4
tilkobling
Manuell tilkobling
Når en enkel tilkobling er utilgjengelig mellom
høyttaleren og smart-enheten, kan den tilkobles
manuelt.
3. Dette trinnet er kun for iOS-enheten. Gå til det
neste trinnet hvis en Android-enhet brukes.
Slå på WiFi-innstillingen på iOS-enheten og velg
[LG_Speaker_Setup_XXXX] og deretter gå tilbake
til “LG WiFi-høyttaler”-appen.
1. Velg [Manual setup] for å tilkoble høyttaleren
manuelt.
4. Skriv inn passordet og trykk [Next].
2. Sjekk stillingen og tilstanden til høyttaleren og
velg [Next].
Deretter søker smart-enheten etter den
tilgjengelige høyttaleren for å tilkoble.
5. Trykk [OK] for å fullføre tilkoblingen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising