LG | CK56 | Owner's Manual | LG CK56 Instruktionsbogen

LG CK56 Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
Mini Hi-Fi
System
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem
brugervejledningen til senere brug.
MODEL
CK56 (CK56, CKS57F)
www.lg.com
MFL70941009
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
1807_Rev02
2
Kom godt i gang
Sikkerhedsoplysninger
1
FORSIGTIG
Kom godt i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET
(ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). BRUGEREN KAN
IKKE UDFØRE SERVICE PÅ DELE I ENHEDEN.
KONTAKT KVALIFICERET PERSONALE FOR AT FÅ
UDFØRT SERVICE.
Dette lyn med pilespidssymbol i
en ligesidet trekant skal advare
brugeren om tilstedeværelse
af uisoleret farlig spænding
inde i produktet, der kan være
tilstrækkelig stor til at udgøre en
risiko for elektrisk stød.
Udråbstegnet inde i en ligesidet
trekant skal gøre brugeren
opmærksom på vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i det materiale, der følger
med produktet.
ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for vand
(dryppende eller sprøjtende), og genstande med
væske som f.eks. vaser må ikke placeres på apparatet.
ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et
aflukket rum som f.eks. en bogreol eller lignende.
FORSIGTIG: Brug ikke produkter med høj spænding
i nærheden af dette produkt (f.eks. en elektrisk
fluesmækker). Dette produkt kan medføre
funktionsfejl pga. elektrisk stød.
FORSIGTIG: Dette produkt anvender et lasersystem.
For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes du
læse denne brugervejledning grundigt og gemme den
til senere brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse,
skal du kontakte et autoriseret servicecenter.
Brug af betjeningsknapper, justeringer eller udførelse
af andre procedurer end dem, der er beskrevet her,
kan medføre eksponering for farlig stråling. For at
undgå direkte eksponering for laserstråler skal du
undgå at åbne enheden.
FORSIGTIG: Blokér aldrig ventilationsåbningerne.
Installer i overensstemmelse med producentens
instruktioner.
Sprækker og åbninger i kabinettet er beregnet til
ventilation, sikring af pålidelig drift af produktet og
beskyttelse mod overophedning. Åbningerne må
aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng,
en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette
produkt må ikke placeres i en indbygget installation
som f.eks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er
tilstrækkelig ventilation, og producentens anvisninger
er fulgt.
BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker,
herunder produktidentifikation og strømtype, se
venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af
apparatet.
Kom godt i gang
FORSIGTIG vedrørende lysnetledning
Lysnetledningen er den afbrydende anordning.
Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.
Se specifikationssiden i denne brugermanual for
afklaring af strømkrav.
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller en akkumulator.
Hvordan til sikkert at fjerne batterierne eller
batteripakke fra udstyr: For at Fjerne de gamle
batterier eller batteripakke, følg forsamlingen trinene
i omvendt rækkefølge. At forebygge forurening af
miljøet og bringe på mulige trussel mod menneskers
og/eller dyrs sundhed, de gamle batterier eller
batteripakke skal sættes i en passende beholder ved
udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier
eller batteripakke sammen med andet affald. Det
anbefales, at du bruger lokale, gratis godtgørelse
systemer batterier eller batteripakker,( kan ikke
være tilgængelige i dit område). Batterierne eller
batteripakke bør ikke udsættes for overdreven varme
som solskin, ild eller lignende.
FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte
stearinlys, på apparatet.
Symboler
~
Betyder vekselstrøm (AC).
0
Betyder jævnstrøm (DC).
Betyder klasse II udstyr.
1
Betyder standby.
!
Betyder ”TÆND” (strøm).
Betyder farlig spænding.
1
Kom godt i gang
Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter,
forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede
eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse
tilstande lan medføre elektrisk stød eller brand.
Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og
hvis der konstateres skader eller nedslidning skal
det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen
skal erstattes med præcis samme reservedel på
et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen
mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk,
klemning, fastspænding i dør eller betrædelse.
Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og
punktet hvor ledningen forlader enheden.
3
4
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1
Kom godt i gang
3
Betjening
2
6
7
7
7
7
8
10
12
Sikkerhedsoplysninger
Unikke funktioner
Krav til afspillelige filer
– Krav til musikfiler
– Kompatible USB-enheder
– Krav til USB-enheder
Fjernbetjening
Frontpanel
Bagpanel
17
17
17
18
19
19
20
20
Grundlæggende betjening
– CD/USB-betjening
– Automatisk afspilning
– Valg af en mappe og en MP3/WMA
– Sletning af fil/mappe eller format
– AUTO DJ
Brug af Bluetooth® trådløs teknologi
– Lytning til musik, der er gemt på Bluetoothenheder
Brug af app’en Music Flow Bluetooth
– Om app’en “Music Flow Bluetooth”.
– Installation af app'en "Music Flow
Bluetooth" på din Bluetooth-enhed
– Aktivering af Bluetooth med app'en "Music
Flow Bluetooth"
Betjening af radio
– Lytning til radio
– Udbedring af dårlig FM-modtagelse
– Forudindstilling af radiokanalerne
– Sletning af alle gemte stationer
– Visning af oplysninger om en radiokanal
Lydjustering
– Indstilling af lydtilstanden
Avancerede funktioner
– Optagelse til USB
– Afspilning med JUKE BOX
Andre funktioner
– Midlertidig deaktivering af lyden
– Tilstanden CHILDSAFE
– DEMO
– Genoptag stop
– Brug af mikrofon
– LIGHTING
– Indstilling af dvaletid
– Lysdæmper
– Automatisk slukning
– Automatisk opstart.
– Automatisk funktionsskift
2
Tilslutning
14
14
14
Tilslutning til højttalere
– Sådan tilsluttes højttalerne til enheden
– Sådan tilsluttes højttalernes lyskabler til
enheden
Valgfri udstyrstilslutning
– AUX IN-tilslutning
– PORT. IN-tilslutning
– USB-tilslutning
– Antennetilslutning
15
15
15
16
16
23
23
23
24
25
25
25
25
25
26
27
27
28
28
30
31
31
31
31
31
32
34
35
35
35
36
36
Indholdsfortegnelse
37
37
37
38
39
Indstilling af uret
– Indstilling af uret via app’en ”Music Flow
Bluetooth”
– Brug af afspilleren som vækkeur
LG Sound Sync
WIRELESS PARTY LINK forbindelse
4
Fejlfinding
40
40
Fejlfinding
– Generelt
5
Tillæg
42
43
43
44
44
44
Generelle specifikationer
Vedligeholdelse
Varemærker og licenser
Vedligeholdelse
– Bemærkninger om diske
– Håndtering af enheden
5
1
2
3
4
5
6
Kom godt i gang
Unikke funktioner
1
Bluetooth®
Kom godt i gang
Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på
din Bluetooth-enhed.
Bærbar
Lytter til musik fra din bærbare enhed.
(MP3, Notebook, etc.)
AUTO DJ
Mikser slutningen af én sang med begyndelsen af
den næste, så det bliver en løbende afspilning.
Direkte USB-optagelse
Optager musik til din USB-enhed.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth er en app, der er designet til at
give dig kontrol over nogle af LGs nyeste lydenheder.
(Side 23)
LG Sound Sync
Styrer lydstyrken på denne enhed med
fjernbetjeningen til dit LG TV, som er kompatibelt
med LG Sound Sync.
Kom godt i gang
Krav til afspillelige filer
Krav til musikfiler
yy Samplingfrekvens: inden for 32 til 48 kHz (MP3),
inden for 32 til 48 kHz (WMA)
yy Bithastighed: inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40
til 192 kbps (WMA)
yy Højeste antal filer: Data-cd: 999 / USB: 2000
Kompatible USB-enheder
yy MP3-afspiller: MP3-afspiller af Flash-typen.
yy USB-flashdrev:
Enheder, der understøtter USB2.0 eller USB1.1.
yy USB-funktionen på denne enhed understøtter ikke
alle USB-enheder.
Krav til USB-enheder
yy Enheder, der kræver yderligere programinstallation,
efter at du har tilsluttet enheden med en
computer, understøttes ikke.
yy Højeste antal mapper: Data-cd: 99 / USB: 200
yy Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
yy Filtypenavne: “.mp3”/ “.wma”
yy Hvis der er tale om en USB-enhed med stor
kapacitet, tager det måske mere end et par
minutter at søge på den.
yy Visse MP3/WMA-filer bliver muligvis ikke afspillet,
afhængig af filtypen eller -formatet.
yy CD-ROM-filformat: ISO 9660/ JOLIET
yy Vi anbefaler, at du anvender Easy-CD Creator, som
opretter et ISO 9660-filsystem.
yy En fil der er beskyttet med DRM (Digital Rights
Management), kan ikke afspilles på enheden.
yy DTS-disken understøttes ikke.
Du skal angive diskformatet til [Mastered] for at
gøre diskene kompatible med LG- afspillerne, når
du formaterer diske, der kan overskrives. Når du
aktiverer Live File System, kan du ikke bruge den på
LG-afspillere.
(Mastered/Live File System : Diskformatsystem til
Windows Vista)
yy Tag sikkerhedskopier af alle data, så du undgår tab
af data.
yy Hvis du bruger et USB-forlængerkabel eller en
USB-hub, genkendes USB-enheden ikke.
yy Brug af NTFS-filsystemet er ikke understøttet.
(Kun FAT (16/32)-filsystemet understøttes).
yy Denne enhed genkender op til 2000 filer.
yy Ekstern HDD, kortlæsere, låste enheder eller hårde
USB-enhedertyper understøttes ikke.
yy Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes PC'en.
Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.
yy Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke
sammen med denne enhed.
1
Kom godt i gang
Denne enheds kompatibilitet med MP3/WMA-filer er
begrænset som følger.
7
8
Kom godt i gang
Fjernbetjening
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 (Stand-by) : Tænder og slukker for strømmen.
B (Åbn/luk): Åbner og lukker diskskuffen.
VOL (Lydstyrke) +/- : Justerer lydstyrken i
højttaleren.
1
Kom godt i gang
F (Funktion) : Vælger funktionen og indgangskilden.
Kilde / Funktion
Disk
USB
AUX Indgang
Indgang for transportabel
enhed
Bluetooth
LG Sound Sync (trådløs)
Radio
Display
CD
USB 1 / USB 2
AUX
PORTABLE
BT
LG TV
FM
[ (Dæmpe): Slår lyden fra.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Vælger et forudindstillet nummer for en
radiostation. (Side 25)
-- Søger efter en mappe med MP3-/WMA-filer.
Når en CD/USB-enhed indeholder MP3/WMAfiler i flere mapper, der afspilles, skal du trykke
PRESET·FOLDER W/S for at vælge den mappe,
du ønsker at afspille.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Gemmer radiokanaler. (Side 25)
-- Vælger tilstanden JUKE BOX. (Side 30)
-- Opretter JUKE BOX liste.
Udskiftning af batteri
AUTO DJ : Vælger tilstanden AUTO DJ. (Side 19)
DELETE :
-- Sletter MP3/WMA-filer. (Kun USB) (Side 19).
(R03
)
(R03)
-- Sletter en sang på JUKE BOX-listen.
-- Sletter alle gemte kanaler.
Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og
isæt batteriet. Tjek at 4 og 5 vender korrekt.
Kom godt i gang
9
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • De numeriske taster 0-9 : Vælger nummererede
spor/filer eller et forudindstillet nummer.
TUNING-/+ : Vælger radiokanalerne.
CLOCK : Indstiller et ur og kontrollerer tiden.
C/V (Spring over/søg) :
ALARM : Med ALARM-funktionen kan man tænde
for CD- eller USB-afspilning samt radiomodtagelse
på et ønsket tidspunkt.
-- Springer over, Tilbage eller Fremad.
-- Søger efter et afsnit i et spor/en fil.
N (Afspil/Pause) :
• • • • • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • • • •
-- Starter eller holder pause i afspilningen.
VOICE CANCELLER : Du kan reducere
stemmetonerne under musikafspilning fra de
forskellige indgangskilder.
-- Vælger stereo/mono.
Z (Stop):
-- Annullerer DELETE -funktionen.
SLEEP : Indstiller systemet til at slukke automatisk
på et specificeret tidspunkt.
(Dæmpning: Lyset i displayet dæmpes til halv styrke.)
EQUALIZER : Vælger lydindtryk.
RDS/SET :
SPECIAL EQ : Vælger special-equalizer.
-- RDS (Radio Data System)
J (Information) :
-- Bekræfter indstillingen.
-- Viser oplysninger om din musik. MP3-filer har ofte
et ID3-mærke. Mærket indeholder oplysninger om
titel, kunstner, album og længde.
KEY CHANGER (l/L) : Ændrer tonearten, så den
passer til dit vokalområde.
-- Viser navnet på Bluetooth-enheden i BT READY.
PTY : Søger radiokanaler via radiotype.
-- Få vist navnet på alle forbundne Bluetoothenheder i Bluetooth-status.
VOCAL EFFECTS : Vælger funktionen for diverse
vokale effekter.
-- Når disse enheder forbindes til hinanden på
funktionen WIRELESS PARTY LINK, vises navnene
på alle forbundne enheder på hver enhed.
USB REC :
-- Stopper afspilning.
MIC ECHO : Vælger ECHO funktion.
-- Lagrer på USB
-- Holdes nede i 3 sekunder, for at stoppe
optagelsen.
1
Kom godt i gang
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • REPEAT : Gør det muligt at lytte til dine spor/filer
gentagne gange eller tilfældigt.
10 Kom godt i gang
Frontpanel
1
Kom godt i gang
a
i
b
c
j
k
d
l
e
m
f
n
g
h
a USB-port 1
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte en USBEnhed.
b Display
c 1 (Standby)
Tænder og slukker for strømmen.
USB REC / DEMO
-- Optager til USB.
-- Holdes nede i 3 sekunder, for at stoppe
optagelsen.
-- Hvis du trykker på USB REC / DEMO i slukket
tilstand, vises DEMO tilstand.
C (Spring over/Søg)
-- Springer tilbage.
-- Søger efter en sektion inden for et spor/fil.
-- Vælger radiostationer.
Z (Stop) / RDS
-- Stopper afspilningen eller annullerer funktionen
DELETE.
-- RDS (Radio Data System)
d EQUALIZER / SEARCH
-- Vælg lydindtryk.
-- Søger efter en mappe eller en fil.
-- Vælger lyseffekt.
o
e SPECIAL EQ / BASS BLAST (eller BASS BLAST+)
-- Vælger special-equalizer.
-- Holdes nede for, at vælge BASS (eller BASS+)
effekten.
SEARCH
Flytter til mappe og fil i markeringstilstand.
OK
Vælger en mappe, når man søger efter en fil.
f LIGHTING
Vælg lysindstilling.
VOICE CANCELLER
Du kan skrue ned for stemmerne under
afspilningen fra forskellige indgangskilder.
g PORTABLE IN donkraft
MIC (mikrofon) stik
h Diskskuffe
Kom godt i gang 11
l MASTER VOL. (lydstyrk) / MULTI
i USB-port 2
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte en USBEnhed.
(Fjernbetjeningssensor)
j
-- Juster mikrofonens lydstyrke.
-- Vælger stemme-effekt.
m VOCAL EFFECTS
Vælger funktion og indgangskilde.
Vælger VOCAL EFFECTS tilstanden.
Kilde / Funktion
Display
MIC VOL (mikrofonens lydstyrke)
Disk
CD
Vægler mikrofonens lydstyrkefunktion.
USB
USB 1 / USB 2
MIC ECHO
AUX Indgang
AUX
Indgang for transportabel
enhed
PORTABLE
Bluetooth
BT
LG Sound Sync (trådløs)
LG TV
Radio
FM
3 WIRELESS LINK
-- V
ælger MAIN eller OTHER på funktionen
WIRELESS PARTY LINK.
-- A
ktiver eller deaktivere WIRELESS PARTY LINK
tilstanden.
V (Spring over/Søg)
-- Springer fremad.
-- Søger efter en sektion inden for et spor/fil.
-- Vælger radiostationer.
B (Åben/Luk)
Åbner og lukker diskskuffen.
Vælger ekko tilstand.
n KEY CHANGER (l/L)
Ændrer tonearten, så den passer til dit
vokalområde.
o AUTO DJ
Vælger AUTO DJ-tilstand.
N (Afspil/Pause)
-- Start eller pause afspilning.
-- Vælger Stereo/Mono.
1
Kom godt i gang
k F (Funktion)
-- Regulerer højttalernes lydstyrke.
12 Kom godt i gang
Bagpanel
1
Kom godt i gang
a
100
b
a Strømkabel
b Stik til SPEAKERS
c SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Tilslut højttalerens lyskabler.
d AUX IN (L/R)
Tilslut en hjælpeenhed.
e ANTENNA (FM)
100
c d e
Kom godt i gang 13
Nyttige funktioner til brug af enheden
Beskrivelse
BT-lås til/fra
Denne valgmulighed giver dig
mulighed for kun, at forbinde
en Bluetooth-enhed på
funktionerne BT (Bluetooth)
og LG TV.
(Side 22)
For at gøre
dette
ON
Gør følgende
Hold N nede i 5 sekunder på funktionen
BT (Bluetooth).
OFF
Hold N nede i 5 sekunder på funktionen
BT (Bluetooth).
ON
Sluk for apparatet ved, at holde 1 på
enheden nede i 5 sekunder.
Sluk for apparatet ved, at holde 1 på
enheden nede i 5 sekunder.
Denne funktion er som standard
slået fra.
Automatisk
opstart.
(Side 36)
Dette gør det muligt for
enheden, at tænde automatisk,
når den modtager et
indgangssignal:
BT (Bluetooth) eller LG TV
OFF
1
Kom godt i gang
Funktion
14 Tilslutning
Tilslutning til højttalere
Sådan tilsluttes højttalerne til
enheden
2
For at tilslutte kablerne til enheden, skal du trykke
på hver plastikknap, for at åbne terminalerne på
enheden. Sæt kablet i, og slip knappen.
Tilslutning
Tilslut den sorte leder på hvert kabel til terminalerne
mærket - (minus), og den anden leder til
terminalerne mærket + (plus).
>>Forsigtig
yy Når du tilslutter højttalerne til enheden, skal
du sørge for at tilslutte højttalerens kabelstik
til det tilsvarende højttalerstik.
yy Inden du afspiller musik, skal du kontrollere
lydstyrkeniveauet for at undgå, at syge, børn
og gravide bliver forskrækket af pludselig og
høj lyd fra enheden.
yy Anvend ikke enheden et sted med begrænset
plads. Det kan skade lytterens hørelse. Det
anbefales at bruge den i et større område.
yy Sørg for at børn ikke stikker hænder eller
objekter ind i *højttaleråbningen.
* højttaleråbning: En åbning i
højttalerkabinettet for bas (kabinet)
yy Brug kun højttaleren, der fulgte med
enheden. Hvis du bruger en anden højttaler,
kan der opstå funktionsfejl.
yy Højttalerne indeholder magnetiske dele,
så der kan forekomme farvevariationer på
TV-skærmen eller PC-skærmen. Under
anvendelse skal højttalerne være placeret
langt væk fra både TV- og PC-skærme.
Sådan tilsluttes højttalernes
lyskabler til enheden
Du tilslutter højttalerkablet til lys til enheden ved at
indsætte kablet i stikkene til SPEAKER LIGHTING
SYSTEM på enheden.
>>Forsigtig
yy Kontrollér at stikkene og højttalerne passer
sammen.
yy Sørg for at tilslutte kablerne helt i stikkene
på enheden.
yy Undgå at se på højttalerlamperne i længere
tid ad gangen. Det kan forårsage øjenskader.
Tilslutning 15
Valgfri
udstyrstilslutning
PORT. IN-tilslutning
Tilslut en udgang (hovedtelefon eller line out) på
transportabel enhed (MP3 eller PMP m.m.) til
PORTABLE IN (3,5 mm) konnektor.
AUX IN-tilslutning
Forbind en udgang på et eksternt udstyr (videokamera,
TV, afspiller osv.) til AUX IN-stikket (L/R).
2
Tilslutning
Hvis din enhed kun har én lydudgang (mono), så
tilslut den til det venstre lydstik på enheden.
3,5 mm stereokabel
PORTABLE IN
Hvid
Rød
Lydkabel
Lytning til musik fra din bærbare
afspiller eller eksterne enhed
Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange
typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.
Dvd-, Blu-ray-afspiller osv.
1. Tilslut den bærbare afspiller til PORTABLE IN stik
på enheden.
Eller
Tilslut den eksterne enhed til AUX IN-stikket på
enheden.
2. Tænd ved tryk på 1.
3. Tryk på F, for at vælge AUX eller PORTABLE.
4. Tænd den bærbare afspiller eller eksterne enhed,
og start afspilningen.
,,Bemærk
Skifter automatisk over til funktionen
PORTABLE når du forbinder den bærbare enhed
til PORTABLE IN stik.
16 Tilslutning
USB-tilslutning
Antennetilslutning
Tilslut en USB-enhed (eller MP3-afspiller osv.) til
USB-portene på enheden.
USB-enhed
Tilslut den medfølgende FM-antenne for at lytte til
radioen.
Tilslut FM-ledningsantennen til FM-antennestikket.
2
Tilslutning
FM-antenne
,,Bemærk
Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden:
1. Vælg en anden funktion/måde eller tryk
Z to gange i træk.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.
,,Bemærk
Sørg for, at FM-ledningsantennen er trukket
helt ud.
Betjening 17
Grundlæggende
betjening
CD/USB-betjening
1. Sæt disken i, ved at trykke på B.
Du kan også tilslutte USB-enheden til USBporten.
2. Vælg funktionen CD eller USB ved at trykke på F.
Handling
Tryk på Z.
Tryk på N.
Tryk N under afspilning.
Søgning efter Hold knappen C/V nede under
et afsnit i et afspilningen, og slip den, når du
nummer/fil ønsker at lytte til nummeret.
Tryk på de numeriske taster 0-9 på
Direkte valg af
fjernbetjeningen for gå direkte til den
et nummer/fil
fil eller det nummer, du ønsker.
-- I stop-tilstand:
Tryk på C/V for, at gå til næste/
forrige nummer/fil.
-- Under afspilning:
(1) Ved at trykke på knapperne
C/V:
tryk på V for, at gå til næste
nummer/fil.
Overspringning
til næste/forrige Ved afspilning under 3 sekunder,
kan du trykke på C for, at gå til
nummer/fil
forrige nummer/fil.
Ved afspilning over 3 sekunder,
kan du trykke på C for, at starte
nummeret/filen forfra.
(2) Ved brug af SEARCH:
Drej på knappen EQUALIZER /
SEARCH eller C/V, og tryk på
N for, at afspille nummeret/filen.
Gentagen
afspilning eller
afspilning
i tilfældig
rækkefølge
Tryk gentagne gange på REPEAT
på fjernbetjeningen. Find yderligere
oplysninger om ændring af visningen i
bemærkningen.
Skærmvisning
Beskrivelse
OFF
Afspiller sangene i rækkefølge,
og stopper afspilningen.
ONE
Afspiller det samme
musiknummer gentagne gange.
FOLDER
Afspiller sange i en mappe
gentagne gange (undtagen på
AUDIO CD).
ALL
Afspiller alle sangene gentagne
gange.
SHUFFLE
Afspiller alle sangene i vilkårlig
rækkefølge en enkelt gang, og
stopper derefter afspilningen.
yy Når du spiller JUKE BOX listen, er kun ONE
eller ALL tilgængelige.
yy Selvom du genstarter enheden eller skifter
fra en funktion til en anden, kan du stadig
lytte til musik fra det punkt, hvorfra den sidst
blev afspillet.
yy Hvis du lader diskskuffen stå åben i fem
minutter, lukkes den automatisk.
Automatisk afspilning
-- AUDIO/MP3/WMA CD afspilles automatisk, når
diskskuffen åbnes og herefter lukkes.
-- Enheden skifter automatisk til CD funktion hvis
skuffen åbnes og herefter lukkes, selv om der ikke
er en disk i skuffen.
3
Betjening
Funktion
Stop
Afspil
Pause
,,Bemærk
yy Gentag/Vilkårlig afspilning virker på følgende
måde.
18 Betjening
Valg af en mappe og en MP3/
WMA
På enheden
,,Bemærk
yy CD/USB-mapper og -filer genkendes som
vist nedenfor.
*
1. Tryk på SEARCH, og drej knappen EQUALIZER
/ SEARCH eller C/V, indtil den ønskede fil
vises. Du kan også søge efter en mappe, hvis du
trykker på SEARCH igen.
2. Tryk på OK eller N for at afspille den valgte fil.
Når du søger efter en mappe, skal du trykke på
OK for at vælge en fil i mappen og så trykke på
OK eller N igen. Den valgte fil afspilles.
3
På fjernbetjeningen
Betjening
1. Tryk gentagne gange på PRESET·FOLDER W/S
eller C/V, indtil den ønskede mappe vises.
2. Tryk N for afspilning. Den første fil i mappen
afspilles.
yy Hvis der ikke er nogen fil i en mappe, vises
mappen ikke.
yy Mapper vises i følgende rækkefølge:
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Filer afspilles en ad gangen fra $ filnr.1 til $
filnr.14.
yy Filer og mapper vises i den rækkefølge,
de optages i, og kan blive vist forskelligt,
afhængigt af omstændighederne for
optagelsen.
*ROOT: Det første skærmbillede, du kan se, når
en computer genkender din CD/USB, er “ROOT”.
Betjening 19
Sletning af fil/mappe eller
format
Du kan slette fil eller mappe på din USB eller
formattere USB.
1. Vælg USB funktion ved tryk på F.
2. Tryk gentagne gange på DELETE på
fjernbetjeningen, hvorefter skærmen skifter på
følgende måde:
DEL FILE
DEL DIR
Skærmvisning
FORMAT
Beskrivelse
AUTO DJ
Auto DJ blander slutningen af én sang med
begyndelsen af den næste for at få en kontinuerlig
afspilning. Funktionen kompenserer for lydstyrken
på tværs af numre/filer og giver uafbrudt afspilning.
Tryk gentagne gange på AUTO DJ på
fjernbetjeningen, hvorefter displayet skifter på
følgende måde:
SHUFFLE
SEQUENTIAL
OFF
Skærmvisning
Beskrivelse
OFF
-
Vælg den fil, du vil slette.
DEL DIR
Vælg den mappe, du vil slette.
SHUFFLE
I denne tilstand afspilles
musikken i tilfældig rækkefølge.
FORMAT
Vælges, for at formatere USBenheden.
SEQUENTIAL
I denne tilstand afspilles
musikken igen og igen.
Tryk på Z, for at afslutte den aktuelle funktion.
3. Tryk og hold DELETE på fjernbetjeningen for at
slette en fil/mappe eller formattere.
>>Forsigtig
yy Fjern ikke USB-enheden, mens den arbejder.
(afspiller, sletter osv.)
yy Det anbefales at foretage regelmæssig
sikkerhedskopiering for at forhindre tab af
data.
yy Slettefunktionen afhænger af USB-status.
(lås, etc.)
,,Bemærk
yy Tilstanden AUTO DJ understøtter ikke
søgning efter et afsnit i et nummer/en fil eller
gentagen afspilning eller afspilning i vilkårlig
rækkefølge.
yy Hvis du skifter til en anden funktion eller
stopper musikken med Z på funktionen
AUTO DJ, slås AUTO DJ fra.
yy AUTO DJ-funktionen understøttes ikke i
en musikfil, hvis længde er kortere end 60
sekunder.
yy Kun SEQUENTIAL kan vælges, når listen JUKE
BOX afspilles.
3
Betjening
DEL FILE
20 Betjening
Brug af Bluetooth®
trådløs teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til
tilslutning med kort rækkevidde.
Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres
af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter
Bluetooth i andre lokaler.
3
Betjening
Tilslutning af enkelte enheder med trådløs
Bluetooth-teknologi pålægges ingen gebyrer. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet
via trådløs Bluetooth-teknologi.
yy Tilgængelige enheder: Smartphone, MP3,
Notebook, m.m.
yy Version: 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Bluetooth-profiler
For at bruge trådløs Bluetooth-teknologi skal
enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne
enhed er kompatibel med følgende profil:
A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)
Lytning til musik, der er gemt på
Bluetooth-enheder
Parring af enheden og Bluetoothenheden
Før opstart af parringsproceduren skal du kontrollere,
at Bluetooth-funktionen er aktiveret på Bluetoothenheden. Se i brugervejledningen til Bluetoothenheden. Når de to enheder er blevet parret, er det
ikke nødvendigt at gentage handlingen.
1. Tænd for enheden.
,,Bemærk
Hvis Bluetooth låsefunktion slås til, kan du søge
efter Bluetooth-enheder på funktionen BT.
2. Brug Bluetooth-enheden til at fuldføre
parringsprocessen. Ved søgning efter denne
enhed med Bluetooth-enheden, kan der blive
vist en liste over enheder, afhængigt af typen af
Bluetooth-enhed. Din enhed vises som
"LG CK56 (XX)".
,,Bemærk
yy XX betyder de to sidste cifre i Bluetoothadressen. For eksempel: Hvis din enhed
har en Bluetooth-adresse såsom
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG CK56 (08)"
på din Bluetooth-enhed.
yy Afhængigt af Bluetooth-typen vil nogle
enheder benytte en anden parringsproces.
Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.
yy Du kan tilslutte denne enhed til op til tre
Bluetooth-enheder samtidig ved hjælp af
den metode, som er beskrevet ovenfor, dog
kun i Bluetooth-funktionen.
yy Der er kun muligt, at pardanne flere telefoner
på Android-enheder. (Det er muligvis ikke alle
telefoner, der understøtter pardannelse af
flere telefoner. Dette afhænger af telefonens
specifikationer).
yy Aftagelige Bluetooth-enheder (f.eks. en
dongle) kan ikke bruges til pardannelse af
flere telefoner.
Betjening 21
3. Når denne enhed er korrekt forbundet med din
Bluetooth-enhed, vises “PAIRED” på skærmen,
og ændres derefter til navnet på Bluetoothenheden. Herefter vises “BT” på skærmen.
,,Bemærk
,,Bemærk
yy Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske
enheder.
yy Afhængig af enhedstypen kan du måske ikke
anvende Bluetooth-funktionen.
yy “PAIRED” vil omgående fremkomme på
displayet når du tilslutter andet udstyr til
multi phone pairing.
yy Du kan benytte det trådløse system på
telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
yy Hvis enhedsnavnet ikke er tilgængeligt, vises
"_".
yy Jo større afstand mellem enheden og
Bluetooth-enheden, desto ringere lydkvalitet.
4. Lyt til musik.
Hvis du vil afspille musik, der er gemt på
Bluetooth-enheden, skal du se i Bluetoothenhedens brugervejledning.
yy Når du bruger Bluetooth®-teknologi, skal
du oprette forbindelse mellem enheden og
Bluetooth-enheden, så de er så tæt på
hinanden som muligt, og bibeholde afstanden.
Det fungerer dog muligvis ikke i nogle
situationer, som beskrevet nedenfor:
-- Der er en forhindring mellem enheden og
Bluetooth-enheden.
-- Der er en enhed med Bluetooth®teknologi, som kører på samme frekvens,
f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-anordning.
yy Hvis Bluetooth-forbindelsen ikke virker
ordentligt, skal du prøve at pardanne den igen.
yy Selvom denne enhed er tilsluttet op til tre
Bluetooth-enheder, kan du kun afspille og
kontrollere musik via én af de tilsluttede
enheder.
yy Når Bluetooth-forbindelsen afbrydes, skal du
genoprette forbindelsen mellem Bluetoothenheden og enheden.
yy Når en Bluetooth-enhed ikke er forbundet,
vises “BT READY” på skærmen.
yy Når du bruger funktionen Bluetooth, skal
lydstyrken indstilles til et passende niveau på
Bluetooth-enheden.
yy Når du tilslutter en Bluetooth-enhed
(iOS-enhed osv.) til denne enhed eller
betjener enheden, kan lydstyrkeniveauerne
synkroniseres.
yy Bluetooth forbindelsen afbrydes når du
skifter Bluetooth funktion til andet. I “Music
Flow Bluetooth” app forbindelse, beholder
kun den enhed der afspiller Bluetooth
forbindelsen. Du kan styre Bluetooth
enheden med denne enhed, men du kan ikke
benytte lydudgangen.
yy Når du skifter til Bluetooth-funktionen,
forbinder enheden automatisk til den
Bluetooth-enhed, den sidst var forbundet til
eller afspillet fra.
(multiparringsforbindelsen understøttes
muligvis ikke, afhængigt af specifikationerne
for den tilsluttede enhed).
3
Betjening
,,Bemærk
yy Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når der
slukkes for enheden, eller når Bluetoothenheden kommer for langt væk fra enheden.
22 Betjening
Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth
enhed
Du kan kontrollere den tilsluttede Bluetooth enhed
via enhed, afspille, pause, stop, spring over.
,,Bemærk
yy Det er kun Android OS og iOS der kan bruges
sammen med denne funktion.
yy Afhængig af Bluetooth enheden
understøttes denne funktion muligvis ikke,
eller de betjenes anderledes.
3
Bluetooth forbindelse lås (BT LOCK)
Betjening
Du kan begrænse Bluetooth-forbindelse til brug
kun på funktionerne BT (Bluetooth) og LG TV for,
at forhindre oprettelse af utilsigtede Bluetoothforbindelser.
For at slå denne funktion fra, skal du holde N nede i
ca. 5 sekunder på funktionen BT (Bluetooth).
“ON-BT LOCK” vises, hvorefter du kan begrænse
Bluetooth-forbindelsen.
For at slå denne funktion fra, skal du holde N nede i
ca. 5 sekunder på funktionen BT (Bluetooth).
“OFF-BT LOCK” vises.
,,Bemærk
Selv om Bluetooth-forbindelser slås fra,
kan denne enhed stadig tændes med den
automatisk opstartsfunktion. Slå denne funktion
fra, for at forhindre dette.
Betjening 23
Brug af app’en Music
Flow Bluetooth
,,Bemærk
yy App’en “Music Flow Bluetooth” kan kun
bruges med Android OS på denne enhed.
yy Det anbefales, at du bruger den nyeste
version af appen.
Om app’en “Music Flow
Bluetooth”.
Installation af app'en "Music
Flow Bluetooth" på din
Bluetooth-enhed
Du kan installere app’en “Music Flow Bluetooth” på to
måder på Bluetooth-enheden.
Installer app’en "Music Flow
Bluetooth" ved hjælp af QR-koden
1. Installer app’en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp
af QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at
scanne QR-koden.
3
For at få glæde af funktionerne anbefaler vi, at du
henter og installerer den gratis app “Music Flow
Bluetooth”.
Her introduceres du til nogle af de mange funktioner
i ”Music Flow Bluetooth” appen.
Multi Juke Box : Underholdningsværdien øges tre
gange, når du tilslutter op til 3 Bluetooth telefoner
på samme tid. Afspil musik fra alle tre telefoner
og opret en skræddersyet afspilningsliste fra alle
telefoner.
2. Tryk på ikonet for installation.
,,Bemærk
yy Kontrollér at din Bluetooth-enhed har
forbindelse til internettet.
yy Kontrollér at din Bluetooth-enhed har et
scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har
det, kan du hente et fra “Google Android
Market (Google Play Store)”.
yy Hvorvidt QR-koden fungerer, afhænger af
området.
Betjening
“Music Flow Bluetooth”-app’en tilføjer en række nye
funktioner til denne enhed.
24 Betjening
Installer app’en "Music Flow
Bluetooth" via "Google Android
Market (Google Play Store)"
1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google
Play Store)".
2. I søgefeltet skal du indtaste “Music Flow
Bluetooth” og starte søgningen.
3. På listen over søgeresultater skal du finde og
trykke på “Music Flow Bluetooth” for at hente
Bluetooth-app’en.
4. Tryk på ikonet for installation.
5. Tryk på ikonet for download.
3
,,Bemærk
Betjening
yy Kontrollér at din Bluetooth-enhed har
forbindelse til internettet.
yy Kontrollér at Bluetooth-enheden har
"Google Android Market (Google Play Store)".
Aktivering af Bluetooth med
app'en "Music Flow Bluetooth"
“Music Flow Bluetooth”-app’en gør det lettere at
forbinde Bluetooth-enheden med denne enhed.
1. Tryk på ikonet for app'en "Music Flow Bluetooth"
på startskærmen for at åbne app'en "Music Flow
Bluetooth", og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Help] i menuen [Setting] for yderligere
oplysninger.
,,Bemærk
yy App’en “Music Flow Bluetooth” er tilgængelig
i følgende softwareversion:
-- Android O/S: version 4.0.3 (eller nyere)
yy Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" bruges
til betjening, vil der være forskel på app'en
"Music Flow Bluetooth" og den medfølgende
fjernbetjening. Brug den medfølgende
fjernbetjening efter behov.
yy Hvorvidt app'en "Music Flow Bluetooth"
fungerer, afhænger af Bluetooth-enheden.
yy Selv efter at app’en ”Music Flow Bluetooth”
er tilsluttet, kan der afspillies musik fra
enheden. Hvis det er tilfældet, skal du prøve
tilslutningsproceduren igen.
yy Hvis du betjener de andre programmer
eller ændrer indstillingerne på Bluetoothenheden, mens du bruger app'en "Music Flow
Bluetooth", fungerer app'en "Music Flow
Bluetooth" muligvis ikke normalt.
yy Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke
fungerer normalt, skal du kontrollere
Bluetooth-enheden og tilslutningen af
app'en "Music Flow Bluetooth" og derefter
forsøge at oprette forbindelse igen.
yy Afhængigt af smartphonens operativsystem
kan betjeningen af "Music Flow Bluetooth"
variere.
yy Kontrollér Bluetooth-indstillingen på din
Bluetooth-enhed, hvis app'en "Music Flow
Bluetooth" ikke fungerer korrekt.
Betjening 25
Betjening af radio
Forudindstilling af
radiokanalerne
Sørg for at FM antenne er tilsluttet. (Side 16)
Du kan gemme 50 stationer på FM.
Lytning til radio
Før indstillingen skal du sørge for at skrue ned for
lydstyrken.
1. Tryk på F indstil FM vises på skærmen.
Den senest modtagne station tunes ind.
1. Tryk på F indstil FM vises på skærmen.
2. Automatisk indstilling:
Tryk og hold TUNING -/+ på fjernbetjening
eller C/V på enheden i ca. To sekunder
indtil frekvensindikatoren begynder at skifte,
og slip herefter. Scanning stopper når enheden
modtager en station.
Eller
3. Juster lydstyrken ved at trykke på VOL +/- på
fjernbetjeningen, eller ved at dreje på knappen
MASTER VOL. / MULTI på enheden.
Udbedring af dårlig FMmodtagelse
Tryk på N. Dermed skifter tuneren fra stereo- til
monotilstand, og modtagelsen bliver sædvanligvis
bedre.
3. Tryk på JUKEBOX/MEMORY på fjernbetjeningen.
Et forudindstillet nummer blinker på displayet.
4. Tryk på PRESET·FOLDER W/S på
fjernbetjeningen for at vælge det forudindstillede
nummer, du ønsker.
5. Tryk på JUKEBOX/MEMORY på fjernbetjeningen.
Kanalen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre kanaler.
7. Hvis du vil lytte til en forudindstillet kanal, skal
du trykke på PRESET·FOLDER W/S eller
en af de numeriske taster mellem 0 og 9 på
fjernbetjeningen.
Sletning af alle gemte stationer
1. Tryk på DELETE på fjernbetjeningen.
“DEL ALL” blinker på skærmen.
2. Tryk på DELETE på fjernbetjeningen, for at slette
alle gemte radiostationer.
“DELETED ALL” blinker på enhedens skærm.
3
Betjening
Manuel indstilling:
Tryk gentagne gange på TUNING -/+ på
fjernbetjeningen eller C/V på enheden.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at trykke på
TUNING -/+ på fjernbetjeningen eller C/V på
enheden.
26 Betjening
Visning af oplysninger om en
radiokanal
FM-tuneren er udstyret med funktionen RDS (Radio
Data System). Med denne vises oplysninger om den
radiokanal, der lyttes til. Tryk flere gange på RDS/
SET på fjernbetjeningen for at bladre gennem de
forskellige datatyper:
PS
(Programservicenavn)
Navnet på kanalen vises på displayet.
PTY
(Programtypegenkendelse)
Programtypen (f.eks. jazz eller nyheder)
vises på displayet.
3
Betjening
RT
(Radiotekst)
En tekstmeddelelse med særlige
oplysninger om sendestationen.
Denne tekst kan rulle hen over displayet.
CT
(Tid kontrolleret af kanalen)
Med denne vises det klokkeslæt, der
udsendes af sendestationen.
Du kan søge efter radiokanalerne ud fra programtype
ved at trykke på RDS/SET på fjernbetjeningen.
Displayet viser den seneste PTY, der blev brugt.
Tryk på PTY én eller flere gange for at vælge din
foretrukne programtype. Tryk på og hold C/V
nede. Tuneren søger automatisk. Når der er fundet en
kanal, stopper søgningen.
Betjening 27
Lydjustering
Indstilling af lydtilstanden
Systemet har et antal forudindstillede surroundlydfelter. Afhængig af lydkilder og effekter er de viste
emner til equalizeren muligvis ikke som de viste.
Du kan vælge en ønsket lyd-status ved brug af
knappen EQUALIZER på fjernbetjeningen.
På display
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
På display
Område
FUNK, REGUETON,
SAMBA,
MERENGUE, AXE,
SALSA, SERTANEJ,
FORRO
Latinamerika
ARABIC
Mellemøsten
Beskrivelse
Forstærker bassen og
giver en kraftfuld lyd.
Dette program tilfører
lyden en entusiastisk
stemning og giver dig
fornemmelsen af at
være til en rigtig rock-,
pop-, jazz- eller klassisk
koncert.
FOOTBALL
Du kan nyde
equalizeren FOOTBALL
STADIUM.
STANDARD
Du kan nyde den
optimerede lyd.
DANGDUT
Indonesien
AFRO
Afrika
INDIA
Indien
Beskrivelse
Optimeret
equalizer
til den
foretrukne
musikgenre
i hvert
område.
,,Bemærk
yy På nogle højttalere kan lyden muligvis ikke
høres eller høres kun lavt, afhængig af
lydtilstanden.
yy Ved at holde knappen SPECIAL EQ / BASS
BLAST (eller BASS BLAST+) på enheden
nede i 3 sekunder, kan du vælge effekten
BASS (BASS BLAST) eller BASS+ (BASS
BLAST+).
3
Betjening
BASS (BASS BLAST)
eller
BASS+ (BASS BLAST+)
Du kan vælge en ønsket lydindstilling, ved brug af
knappen SPECIAL EQ på fjernbetjeningen eller
SPECIAL EQ/BASS BLAST (eller BASS BLAST+) på
enheden.
28 Betjening
Avancerede funktioner
Optagelse til USB
Du kan optage diverse lydkilder via USB.
(CD, USB 1, AUX, PORTABLE, FM)
1. Forbind USB-enheden til enheden.
2. Tryk på F for at vælge den funktion, du vil optage.
3. Start optagelsen ved at trykke på USB REC
på fjernbetjeningen eller USB REC / DEMO på
enheden.
3
Funktion
Tilstand
Resultat
Afpil / Pause Optagelse indtil stop
Betjening
Genoptag
stop
(Side 31)
Hurtigoptagelse af sidste
sang
Hurtigoptagelse af alle
sange
CD, USB
Fuld stop
-
Stop optagelse ved tryk og hold på USB REC på
fjernbetjening eller USB REC / DEMO på enheden i
tre sekunder. I modsat fald fortsættes optagelse.
Sætte optagelse på pause
Under CD/USB afspilning eller pause, eller
optagelse af ekstern lydkilde, trykkes USB REC på
fjernbetjening eller USB REC / DEMO på enheden
for pause af optagelse. Tryk igen for at fortsætte
optagelsen.
,,Bemærk
yy VOICE CANCELLER eller KEY CHANGER
nulstilles, hvis du bruger optagefunktionen
under betjening af VOICE CANCELLER eller
KEY CHANGER.
yy Du kan ikke bruge VOICE CANCELLER eller
KEY CHANGER, når du optager.
Sådan vælger du bitrate for optagelse
I nedenstående tilfælde er
omfanget begrænset.
1. Tryk og hold USB REC på fjernbetjening eller USB
REC / DEMO på enheden i tre sekunder.
- Efter filsøgning (side
18), hurtigoptagelse af
indekseret sang
2. Tryk på C/V for, at vælge en bithastighed.
- Når mappenavnet vises
på skærmen, optages
alle sangene i mappen.
(Mappesøgningen
annulleres, hvis der ikke
trykkes på nogen knapper
i et par sekunder, efter
mappesøgningsfunktionen
er blevet åbnet) (side 18)
- Efter JUKE BOX aktivering
(side 30), hurtigoptagelse
af alle sange i JUKE BOX
AUX,
PORTABLE,
FM
Sådan stoppes optagelsen
Optagelse indtil stop
-- Hvis du tilslutter både USB1 og USB2, trykkes på
USB REC på fjernbetjeningen eller USB REC /
DEMO på enheden, når USB1 eller USB2 (alt efter
hvilken du vil optage til) blinker på displayruden.
3. Tryk USB REC på fjernbetjening eller USB REC /
DEMO på enheden for at afslutte indstilling.
Fremstilling af uautoriserede kopier af materiale,
der er beskyttet af ophavsret, herunder
computerprogrammer, filer, udsendelser og
lydoptagelser, kan være en krænkelse af
ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse.
Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne
formål.
Vær ansvarlig.
Respekter ophavsrettigheder.
Betjening 29
,,Bemærk
,,Bemærk
yy Hvis du stopper optagelsen under afspilning,
gemmes den fil, der blev optaget på det
tidspunkt. (Undtagen ved optagelse af MP3/
WMA filer der er i stop status.)
yy Du kan optage MIC. (Undtagen ved optagelse
af USB/CD der er i stop status.)
yy Undgå at fjerne USB-enheden eller slukke for
enheden under USB-optagelse. I modsat fald
kan der opstå en ufuldstændig fil, der ikke
kan slettes på PC'en.
yy Du kan ikke lagre mere end 2000 filer.
yy Hvis USB-optagelse ikke virker, vises en af
meddelelserne “NO USB”, “ERROR”, “USB
FULL”, “NOT SUPPORT” eller “FILE MAX” på
skærmen.
yy Multikortlæserenheden eller den eksterne
HDD kan ikke bruges til USB-optagelser.
yy I tilfælde af at MP3/WMA-filen ikke
understøttes, standses filoptagelsen måske.
yy Når du optager under afspilning, høres den
lyd der afspilles.
yy Den vil blive lagret som følger.
AUDIO CD
$%@3&$
"6%*0@
"6%*0@
Anden status
$%@3&$
"6%*0@
"6%*0@
MP3/WMA
Afspil eller pause status Afspil eller pause status
'*-&@3&$
$%@3&$
"6%*0@ 53"$,@
"6%*0@ 53"$,@
Den anden kilde*
05)&34@3&$
"6%*0@
"6%*0@
* : AUX og lignende.
'*-&@3&$ $%@3&$
"6%*0@
53"$,@
"6%*0@
53"$,@
Anden status
'*-&@3&$
"#$ 'JMFOBNF
%&' 'JMFOBNF
3'*-&@3&
"#$
Betjening
yy En fil optages ved ca. 512 Mbyte, når du
optager over længere tid.
yy Du kan kontrollere optaget mikrofonlyd med
mikrofonlydstyrken.
%&'
Tuner
56/&3@3&$
%+@.*9@3&$
"6%*0@@'.
.*9@
.*9@
5IFPUIFSTUBUVT
5IFPUIFSTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
Tuner: Den aktuelle optagelsesfrekvens vises.
5IF
1MBZ
30 Betjening
Afspilning med JUKE BOX
Med JUKE BOX funktionen kan du oprette en
afspilningsliste med dine foretrukne spor/filer fra
en disk eller en USB-enhed. Du kan indtaste en
afspilningsliste med op til 100 spor/filer.
1. Tryk og hold JUKEBOX/MEMORY
på fjernbetjeningen for at åbne
redigeringsfunktionen.
(Afspilning stoppes når du trykker på JUKEBOX/
MEMORY på fjernbetjening.)
Oprettelse af en JUKE BOX-liste
2. Tryk på PRESET·FOLDER W/S på
fjernbetjeningen for at vælge det nummer/den fil,
du vil redigere.
1. Tryk og hold JUKEBOX / MEMORY
nede på fjernbetjeningen for at indtaste
redigeringsstatussen.
(Afspilning stoppes når du trykker på JUKEBOX/
MEMORY på fjernbetjening.)
3
Redigering af JUKE BOX
2. Vælg sang/fil ved tryk på C/V på
fjernbetjeningen.
Betjening
3. Tryk JUKEBOX/MEMORY på fjernbetjening for
at gemme sang/fil.
4. Gentag trin 2 og 3 for at gemme andre numre/
filer.
(Du kan ændre listen ved at trykke på
PRESET·FOLDER W/S på fjernbetjeningen for
at vælge JUKE BOX programnummeret.)
5. Tryk JUKEBOX/MEMORY på fjernbetjeningen
igen.
For at afspille JUKEBOX liste, trykkes N på
fjernbetjeningen, efter at du har oprettet listen.
,,Bemærk
Når du opretter eller ændrer JUKE BOX-listen, er
tilstanden REPEAT slået fra.
JUKE BOX
3. Tryk C/V på fjernbetjeningen.
4. Tryk på JUKEBOX/MEMORY på fjernbetjeningen.
5. Gentag 2 til 4 for at gemme de andre numre/filer.
6. Tryk JUKEBOX/MEMORY på fjernbetjeningen
igen.
For at afspille JUKEBOX, skal du trykke på N på
fjernbetjeningen, efter at du har oprettet listen.
Sletning af en JUKE BOX-liste
Slettefunktionen fungerer kun i tilstanden Edit.
1. Tryk på og hold JUKE BOX / MEMORY nede på
fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden Edit.
Eller
Tryk på DELETE på fjernbetjeningen, når JUKE
BOX afspilles, for at åbne redigeringsfunktionen.
2. Vælg en sang ved at trykke flere gange på
PRESET·FOLDER W/S på fjernbetjeningen.
3. Tryk på DELETE på fjernbetjeningen samtidig
med at en sang er valgt.
,,Bemærk
Tryk JUKEBOX/MEMORY på fjernbetjeningen en
gang. “ON - JUKE BOX” vises på display.
yy Hvis der ikke findes en JUKE BOX-liste, vises
“NO PROG” i displayet, når du trykker på
JUKEBOX/MEMORY på fjernbetjeningen.
For at afspille listen i JUKE BOX, skal du trykke på N
på fjernbetjeningen.
yy JUKKE BOX deaktiveres i følgende tilfælde:
For annullering trykkes JUKEBOX/MEMORY på
fjernbetjeningen en gnag. “OFF - JUKE BOX” vises i
displayet.
-- Skift til en anden funktion.
-- Slukning og tænding af enheden.
-- Betjening af de numeriske taster på
fjernbetjeningen.
-- Sådan afspiller du en fil ved brug af
SEARCH og EQUALIZER / SEARCH på
enheden.
yy JUKE BOX-listen ryddes i følgende tilfælde:
-- Fjernelse af disken eller USB-enheden.
-- Sletning eller optagelse af musikfiler på
USB-enheden.
Betjening 31
Andre funktioner
DEMO
Midlertidig deaktivering af lyden
Tryk én gang på USB REC / DEMO, når enheden er
slukket. Enheden bliver tændt og viser de enkelte
funktioner med DEMO-lyd på displayet. DEMO
funktionen annulleres ved tryk igen på USB REC /
DEMO på enheden.
Tryk på [ på fjernbetjeningen for at slå lyden fra.
Man kan slå lyden fra, f.eks. hvis man taler i telefon,
og "MUTE" vises i displayet.
For at annullere funktionen skal du igen trykke på
[på fjernbetjeningen eller ændre lydstyrken.
Tilstanden CHILDSAFE
,,Bemærk
Du kan bruge andre funktioner under DEMO.
DEMO sættes midlertidigt på pause.
-- Hvis der ikke indtastes noget i 10 sek.,
afspiller DEMO automatisk.
Genoptag stop
Hvis du vil aktivere tilstanden CHILDSAFE, skal
du trykke på og holde OK nede på enheden, når
enhedens lydstyrke er "MIN".
Enheden optager fra det punkt, hvor du trykker på
Z, afhængig af disken eller USB-enheden. Hvis du
trykke to gange på Z, sletter enheden stop-punktet.
I tilstanden CHILDSAFE øges lydstyrken gradvist.
Hvis du vil deaktivere tilstanden CHILDSAFE, skal
du trykke på og holde OK nede på enheden, når
enhedens lydstyrke er "MIN", og denne tilstand er
aktiveret.
,,Bemærk
På funktionerne CD, USB og BT (Bluetooth),
virker funktionen CHILDSAFE ikke i ca. 2
minutter efter enheden er blevet tændt, også
selvom denne funktion er slået til.
3
Betjening
Med denne funktion kan du undgå at blive
forskrækket, når du tænder enheden, hvis den
indstillede lydstyrke på enheden er meget høj.
32 Betjening
Brug af mikrofon
1. Tilslut mikrofonen til MIC-stikket.
2. Spil den musik, du ønsker.
3. Syng sammen med akkompagnement.
Juster mikrofonens lydstyrke ved, at trykke på
MIC VOL og dreje knappen MASTER VOL. /
MULTI på enheden med eller mod uret.
,,Bemærk
yy Når mikrofonen ikke bruges, indstilles MIC
på minimum eller der slukke for MIC og
mikrofonen tages ud af MIC jackstikket.
3
Betjening
yy Hvis mikrofonen er for tæt på højttaleren,
kan den sige en hylende lyd.
I dette tilfælde skal du flytte mikrofonen væk
fra højttaleren, eller skrue ned for lyden på
MIC VOL, og dreje knappen MASTER VOL. /
MULTI på enheden.
yy Hvis lyden fra mikrofonen er ekstremt højt,
kan den forvrænges.
I dette tilfælde skal du trykke på knappen
MIC VOL, og dreje knappen MASTER VOL. /
MULTI på enheden.
yy Du kan sætte ekkoeffekt på lyden fra
mikrofonerne ved brug af MIC ECHO.
STEMME-ANNULLERING
Du kan reducere stemmetonerne under
musikafspilning fra de forskellige indgangskilder.
Tryk på VOICE CANCELLER hvorefter “ON - VOICE
CANCELLER” vises i displayet.
Tryk igen på VOICE CANCELLER for at annullere
funktionen.
Kvaliteten i VOICE CANCELLER kan variere afhængig
af optageforholdene i musikfilerne.
,,Bemærk
yy Denne funktion er tilgængelig på
funktionerne CD, USB og BT (Bluetooth).
yy Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises
“NOT SUPPORT” i displayet.
yy Denne funktion er kun tilgængelig med en
tilsluttet mikrofon.
yy Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises
“INSERT MIC” på display.
yy Dette er ikke muligt i mono-status.
yy For at initialisere funktionen skal du ændre
Funktion eller tage mikrofonen ud af stikket.
yy Denne funktion initialiseres muligvis ikke,
afhængig af de forbundne enheders status.
Betjening 33
SKIFT AF TONEART
VOCAL EFFECTS (vokale effekter)
Du kan indstille tonearten til 9 trin (4 trin højere, 4
trin lavere og den originale toneart).
Ved tilslutning af mikrofon til MIC stik kan du benytte
karaokefunktionen med ændring af stemme i diverse
lydkilder.
yy For at gøre tonearten trinvis skarpere skal du
trykke gentagne gange på KEY CHANGER (L)
under afspilning.
yy For at gøre tonearten trinvis blødere skal du
trykke gentagne gange på KEY CHANGER (l)
under afspilning.
,,Bemærk
yy Denne funktion er tilgængelig på
funktionerne CD, USB og BT (Bluetooth).
yy Her kan du initialisere den, ændre funktion,
frakoble mikrofonen eller ændre musik.
BASS SOPRANO HELIUM ROBOT
DUET MAN DUET WOMAN BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1 HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1 DUET MAN1 DUET
WOMAN1 BASS ECHO2 SOPRANO
ECHO2 HELIUM ECHO2 ROBOT ECHO2
DUET MAN2 DUET WOMAN2 OFF
,,Bemærk
yy Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises
“NOT SUPPORT” på display.
yy Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises
“INSERT MIC” på display.
yy Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises
“INSERT MIC” på display.
yy Hvis du trykker KEY CHANGER eller MIC
ECHO på enheden på funktionen VOCAL
EFFECTS, når du har sikkerhedskopieret VOCAL
EFFECTS, skal du slå VOCAL EFFECTS fra, og
bruge funktionen KEY CHANGER eller ECHO.
yy For at slå funktionen VOCAL EFFECTS fra, skal
du holde knappen VOCAL EFFECTS nede.
3
Betjening
yy Denne funktion initialiseres muligvis ikke,
afhængig af de forbundne enheders status.
For at vælge mellem de forskellige funktioner, skal
du trykke gentagne gange på VOCAL EFFECTS
eller trykke på VOCAL EFFECTS, og derefter
dreje MASTER VOL. / MULTI på enheden, når
stemmeeffekter vises på skærmen.
34 Betjening
ECHO (ekko)
Ved tilslutning af mikrofon til MIC stik, kan der tilføjes
en ekkoeffekt til lyden fra mikrofonen ved tryk på
MIC ECHO.
ECHO 1
ECHO 2
ECHO OFF
,,Bemærk
yy Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises
“INSERT MIC” på display.
3
Betjening
yy Hvis du trykker på VOCAL EFFECTS
på funktionen ECHO, når du har
sikkerhedskopieret den aktuelle ECHO,
skal du slå ECHO-funktionen fra, og bruge
funktionen VOCAL EFFECTS.
Tryk på MIC ECHO igen, når du har
sikkerhedskopieret den aktuelle VOCAL
EFFECTS, og brug derefter ECHO -funktionen.
LIGHTING
Denne funktion leverer partyatmosfære med
højttalernes lys og rytmen fra musikken.
For at vælge en funktion, skal du trykke gentagne
gange på LIGHTING på enheden, eller trykke
på LIGHTING på enheden, og drej derefter på
EQUALIZER / SEARCH på enheden.
OFF PARTY PEACEFUL ROMANTIC
COOL UPBEAT FIERY EXCITED
DYNAMIC HEALING SUNNY OFF ...
,,Bemærk
yy Belysningsfunktionen er tilgængelig i alle
funktioner.
yy Lysfunktionen skifter til forrige status, når
der trykkes på LIGHTING første gang. Tryk
igen for at ændre status.
Betjening 35
Indstilling af dvaletid
Lysdæmper
Tryk SLEEP på fjernbetjening flere gange for valg
af forsinkelse mellem 10 og 180 minutter. Efter
udløbet forsinkelse slukkes enheden
Tryk SLEEP på fjernbetjeningen en gang. Display
skifter til halv lysstyrke.
For at annullere den, skal du trykke gentagne gange
på SLEEP på fjernbetjeningen, indstil “OFF” vises på
skærmen.
For, at annullere dvalefunktionen, skal du trykke
gentagne gange på SLEEP på fjernbetjeningen,
indstil “OFF” vises på skærmen.
,,Bemærk
yy Den resterende tid inden enheden
slukkes kan kontrolleres. Tryk SLEEP på
fjernbetjeningen for at kontrollere eller ændre
den resterende tid.
yy Du kan redigere den resterende tid, når den
resterende tid eller “DIMMER” vises.
,,Bemærk
Alt lys slukkes, hvis du aktiverer dæmperfunktionen.
Automatisk slukning
Den automatisk nedlukningsfunktion kan kun bruges
på MAIN-enheden, når der bruges en WIRELESS
PARTY LINK-forbindelse.
På enheden OTHER, kan den automatisk
nedlukningsfunktion bruges, når enhederne OTHER
og MAIN afbrydes.
Sådan afbrydes den trådløse
netværksforbindelse eller den trådløse
enhed
Sluk for enheden ved at trykke på tænd/slukknappen i mere end fem sekunder.
3
Betjening
Denne enhed slukkes automatisk for at reducere
elforbruget, når hovedenheden ikke er tilsluttet en
ekstern enhed og ikke anvendes i 15 minutter.
Enheden slukkes også automatisk efter seks timer,
hvis hovedenheden er tilsluttet en anden enhed via
de analoge indgange.
36 Betjening
Automatisk opstart.
Automatisk funktionsskift
Denne enhed tænder automatisk ved en
indgangskilde: Bluetooth og LG TV.
Denne enhed genkender indgangssignaler, såsom
BLUETOOTH, LG TV og Portable, og skifter derefter
automatisk til den egnede funktion.
Når du tænder tv’et eller en ekstern enhed,
der er tilsluttet denne enhed, genkender den
indgangssignalet, og vælger den passende funktion.
Du kan høre lyden fra enheden.
3
Når du prøver at tilslutte en
Bluetooth-enhed
Hvis du forsøger at tilslutte din Bluetooth-enhed,
tændes denne enhed og forbinder din Bluetoothenhed. Du kan afspille din musik.
Når du forsøger at tilslutte din Bluetooth-enhed til
denne enhed, aktiveres Bluetooth-funktionen. Spille
din musik på Bluetooth-enheden.
Når du slukker for denne enhed ved, at holde 1 på
enheden nede i 5 sekunder, kan du slå funktionen
AUTO POWER til og fra.
Når et 3,5 mm stereokabel forbindes
Betjening
Skærmvisning
Beskrivelse
ON - AUTO POWER
AUTO POWER-funktionen
er slået til.
OFF - AUTO POWER
AUTO POWER-funktionen
er slået fra.
,,Bemærk
Når du tilslutter den bærbare enhed i PORTABLE IN
stikket, vælger du funktionen PORTABLE. Afspil din
musik på den bærbare enhed.
Når LG TV tilsluttes
Når du tænder dit LG TV, som er tilsluttet via LG
Sound Sync, skifter denne enhed funktionen til LG TV.
Du kan høre lyden fra dit TV.
,,Bemærk
yy Afhængigt af den tilsluttede enhed kan
denne funktion muligvis ikke fungere.
yy Denne funktion er ikke tilgængelig under
optagelse eller sletning.
yy Afhængigt af den tilsluttede enhed tændes
der for enheden, men Bluetooth-funktionen
vil muligvis ikke være aktiveret.
yy Denne funktion fungerer kun med enheder,
som er tilsluttet tidligere.
yy Hvis du afbryder Bluetooth-forbindelsen
med denne enhed, vil nogle Bluetoothenheder konstant forsøge at oprette
forbindelse til enheden. Det anbefales derfor
at afbryde forbindelsen, før du slukker for
enheden.
yy Hvis du forsøger at oprette forbindelse til
app’en "Music Flow Bluetooth", vil Bluetoothfunktionen på denne enhed blive tændt.
yy Hvis du tænder for enheden ved hjælp af LG
TV-eller Bluetooth-funktionen, vil denne
enhed blive tændt med fuld funktionalitet.
yy Hvis du allerede har aktiveret parring med
denne enhed, kan enheden blive tændt
automatisk af en inputkilde, når enheden
slukkes.
yy Bluetooth og LG TV forbindelsen vil kun være
tilgængeligt på Bluetooth og LG TV funktion,
hvis Bluetooth forbindelsens låsefunktion er
slået til.
Betjening 37
Indstilling af uret
Brug af afspilleren som vækkeur
1. Tænd for enheden.
1. Tænd for enheden.
2. Tryk på CLOCK på fjernbetjeningen og hold den
nede.
3. Vælg tid ved at trykke på C/V på
fjernbetjeningen.
4. Tryk på RDS/SET på fjernbetjeningen for at
bekræfte dit valg.
5. Vælg timer ved at trykke på C/V på
fjernbetjeningen.
6. Tryk på RDS/SET på fjernbetjeningen.
7. Vælg minutter ved at trykke på C/V på
fjernbetjeningen.
8. Tryk på RDS/SET på fjernbetjeningen.
Indstilling af uret via app’en
”Music Flow Bluetooth”
3. Tryk på C/V på fjernbetjeningen for at
ændre timer og minutter og tryk på RDS/SET på
fjernbetjeningen for at gemme.
4. Tryk på C/V på fjernbetjeningen for at vælge
funktion og tryk på RDS/SET på fjernbetjeningen
for at gemme.
-Press C/V på fjernbetjeningen for at vælge
forvalgt nummer på tuner, og herefter RDS/SET
på fjernbetjeningen.
Hvis der ikke findes et forvalgt nummer, springer
du dette trin over.
3
5. Tryk på C/V på fjernbetjeningen for at
ændre lydstyrken og tryk på RDS/SET på
fjernbetjeningen for at gemme.
Betjening
- AM 12:00 (for at vise AM og PM) eller 0:00
(for at vise 24 timers format)
2. Tryk på ALARM på fjernbetjeningen og hold den
nede.
,,Bemærk
yy Hvis du indstiller klokkeslættet, kan du tjekke
tiden ved at trykke på CLOCK, også når
afspilleren er slukket.
Installer app’en ”Music Flow Bluetooth” på din
Android-enhed. (Side 23-24)
yy Du kan indstille alarm efter du har indstillet
klokkeslættet.
Uret på din enhed synkroniseres automatisk med
din enhed, når Bluetooth-forbindelsen aktiveres via
app’en ”Music Flow Bluetooth”.
yy Hvis du indstiller tiden og alarm, kan du
kontrollere oplysninger for alarmindstillinger
ved at trykke på ALARM på fjernbetjeningen,
selv når enheden er slukket.
yy Du kan vælge tilstanden ALARM ON/OFF ved
at trykke på ALARM.
38 Betjening
LG Sound Sync
Du kan styre nogle funktioner på denne enhed
med TV'ets fjernbetjening og funktionen LG Sound
Sync. LG Sound Sync. er kompatibel med LG TV, som
understøtter LG Sound Sync. Kontrollér, at TV'et har
LG Sound Sync-logoet.
Kontrollerbare funktioner via LG TV'ets fjernbetjening:
Lydstyrke op/ned, Mute
3
Se i TV'ets betjeningsvejledningen for at få nærmere
oplysninger om LG Sound Sync.
,,Bemærk
yy Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne
enhed, mens du bruger LG Sound Sync.
Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil
enheden blive synkroniseret med TV'et.
(I henhold til TV-specifikationerne,
synkroniseres denne enheds lydstyrke og lyd
med dit TV).
yy Hvis forbindelsen går tabt, skal du kontrollere
tilstanden for denne enhed og dit TV: strøm
og funktion.
yy Kontrollér tilstanden af denne enhed og
forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du
bruger LG Sound Sync.
-- Enheden er slukket.
Betjening
1. Tænd enheden ved tryk på 1.
-- Skift til en anden funktion.
2. Tryk på F, indtil LG TV-funktionen er valgt.
-- Afbrydelse af den trådløse forbindelse
forårsaget af interferens eller afstand.
3. Indstil TV-lydudgangssignalet for at lytte til lyden
gennem denne enhed:
Menu med TV-indstillinger [Sound] [TV Sound
output] [LG Sound Sync (Wireless)]
“PAIRED” vises på displayet i ca. 3 sekunder, og
derefter vises “LG TV” på displayet, hvis tv’et og
denne enhed forbindes på normal vis.
yy Det tid, det tager at slukke for denne enhed,
varierer, afhængigt af dit TV.
yy Hvis du forsøger at ændre funktionen ved
hjælp af LG TV-funktion, vil lydstyrken skifte
efter lydstyrken på LG TV.
yy Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit TV
varierer afhængigt af din TV-model.
yy Hvis du har slukket direkte på enheden på 1
frakobles LG Sound Sync. Hvis du vil bruge
denne funktion igen, skal du tilslutte TV og
enhed igen.
yy Lydstyrken er muligvis højere, når TV og
denne enhed tilsluttes via LG Sound Sync.
Sænk lyden på TV og tilslut det så denne
enhed.
yy Når du tænder dit LG TV tilsluttet med LG
Sound Sync eller aktiverer LG TV funktion,
ændrer enheden automatisk funktionen til
LG TV.
yy Lyden på dit TV skal muligvis indstilles
manuelt, afhængig af dit modellen af dit TV.
yy Hvis du styrer lydstyrken på dit TV, når
denne enhed og dit TV er forbundet via LG
Sound Sync, kan denne enhed skrue op for
lydstyrken på grund af synkroniseringen med
lydstyrken på dit TV.
Betjening 39
WIRELESS PARTY LINK
forbindelse
Udgangslyden fra enheden (MAIN) udvides til
enheden (OTHER).
Den er kompatibel med enheder, der understøtter
WIRELESS PARTY LINK.
Funktionsnavnet for lydekspansion mellem de
ledningsførte eller trådløse, kompatible produkter
blev ændret til PARTY LINK eller WIRELESS PARTY
LINK.
2. Tryk på 3 WIRELESS LINK på enheden, for at
vælge MAIN eller OTHER.
- Enhed: Vælger MAIN.
-
enhed: Vælger OTHER.
To enheder forsøger at blive forbundet med
hinanden.
3. Når disse enhederne forbindes, vises navnene på
alle enhederne på hver enhed.
3
Betjening
1. Tryk 3 WIRELESS LINK på enheden. PARTY
LINK MODE SELECT vises på display.
,,Bemærk
yy Hvis du bruger LG Sound Sync, er denne
funktion ikke tilgængelig. Hvis du tilslutter
LG TV funktionen, vises “NOT SUPPORT” i
displayet.
yy Du kan kun bruge mikrofonen på enheden
OTHER. Hvis du vælger enheden OTHER,
understøttes kun nogle af funktionerne.
yy Når WIRELESS PARTY LINK afbrydes,
stilles enheden OTHER på funktionen BT
(Bluetooth).
yy Hvis forbindelsen mislykkes, vises “FAILED” i
displayet.
yy Funktionen Dæmpet synkroniseres med de
andre funktioner.
yy Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK
afbrydes, når du slukker for enheden eller
trykker på 3 WIRELESS LINK på enheden.
yy Lyden fra enhederne MAIN og OTHER
kan være forskellig, afhængigt af
afspilningsstatus og kilde.
yy Tjek følgende oplysninger, når du tilslutter til
Bluetooth.
-- Du kan kun forbinde én Bluetooth-enhed
til enheden MAIN. Du kan ikke forbinde
Bluetooth-enheden til enheden OTHER.
-- Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK
understøttes kun af Android-enheder.
(Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK
understøttes muligvis ikke, afhængig af
specifikationerne for de forbundne enheder
eller OS.)
-- Flytbare/aftagelige Bluetooth-enheder (fx.
dongle osv.) understøtter ikke forbindelse
med WIRELESS PARTY LINK.
-- Når WIRELESS PARTY LINK er forbundet,
er Bluetoth-forbindelsen ikke tilgængelig i
optage- eller slette-status.
-- Hvis du forbinder WIRELESS PARTY
LINK, mens du afspiller via en forbundet
Bluetooth-enhed, skal enheden muligvis
forbindes igen, afhængigt af telefonens
specifikationer.
yy MAIN / OTHER vises muligvis på MASTER
(Primær) / SLAVE (Sekundær) på de aktuelle
produkter.
40 Fejlfinding
Fejlfinding
Generelt
Problem
Årsag & løsning
yy Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV,
Woofer, DVD afspiller, Forstærker, m.m.) og tænd dem igen.
Enheden fungerer ikke
korrekt.
yy Frakobl strømkablet fra både denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV,
woofer, DVD-afspiller, forstærker osv.), og prøv at tilslutte dem igen.
yy Forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der er slukket for strømmen til
enheden.
yy Strømkablet er ikke sat i. Sæt strømkablet i.
Ingen strøm.
4
Fejlfinding
Ingen lyd
yy Kontroller, om der er strømafbrydelse.
Kontrollér, om der har været strømsvigt ved at tænde for andre elektroniske
enheder.
yy Tjek, om du har valgt den rigtige funktion.
Tryk på knappen Function og tjek den valgte funktion.
yy Kontrollér, om højttalerne er tilsluttet korrekt. Højttalerkablerne er tilsluttet
korrekt.
yy Der er isat en disk, som ikke kan afspilles. Kontrollér den afspilbare disk.
Enheden begynder ikke
at afspille.
yy Ingen disk isat. Isæt en disk.
yy Disken er snavset. Rengør disken. (Side 44)
yy Disken vender forkert.
Placer disken med etiketten eller den trykte side opad.
yy Antennen er placeret eller tilsluttet forkert.
Tilslut antennen korrekt.
Der kan ikke stilles
korrekt ind på
radiokanaler.
yy Radiostationens signalstyrke er for lav.
Indstil kanalen manuelt:
yy Ingen kanaler er forudindstillet, eller forudindstillede kanaler er blevet slettet
(når der stilles ind ved søgning efter forudindstillede kanaler).
Forindstil nogle radiostationer. Se side 25 for flere oplysninger.
Fejlfinding 41
Problem
Årsag & løsning
yy Fjernbetjeningen er for langt fra enheden.
Brug fjernbetjeningen inden for ca. 7 m.
Fjernbetjeningen virker
ikke korrekt.
yy Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.
Fjern forhindringen.
yy Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt.
Erstat batterierne med nye.
Intet højttalerlys
yy Kontrollér, om højttalerlyskablerne er tilsluttet korrekt til enheden.
Tilslut højttalerlyskablerne korrekt til enheden.
yy Kontroller højttalerlysets effekter ved tryk på LIGHTING på enheden. (Side 34)
yy Kontrollér, om dit LG TV understøtter LG Sound Sync.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Kontrollér tilslutningen af LG Sound Sync.
yy Kontrollér lydindstillingen på dit TV og denne enhed.
4
Fejlfinding
42 Tillæg
Generelle specifikationer
Generelt
Strømkrav
Strømforbrug
Se mærkaten på enheden.
Se mærkaten på enheden.
Netværksstandby: 0,5 W
Mål (B x H x D)
Betjeningstemperatur
Luftfugtighed ved drift
(Hvis alle netværksporte er aktiverede.)
Ca. 350 mm x 166 mm x 276 mm
5 - 35 °C
60 %
Indgange
Analog lydindgang (AUX IN)
Portable in (PORTABLE IN)
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω RCA-stik (L, R) .
1,0 Vrms (3,5 mm stereojackstik) x 1
Mikrofon (MIC)
Sensitivitet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jackstik x 1
Tuner
FM-indstillingsinterval
5
87,5 - 108,0 MHz eller 87,50 - 108,00 MHz
System
Tillæg
Frekvenssvar
Signal-støj-forhold
Dynamisk område
Bus-strømforsyning (USB)
40 til 20000 Hz
Mere end 75 dB
Mere end 75 dB
5 V 0 500 mA
Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)
Samlet udgangseffekt
700 W RMS
Forside
350 W RMS X 2 (4 Ω ved 1 kHz, 25 % THD
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Tillæg 43
Vedligeholdelse
Fronthøjttaler
Type
2 vejs 2 højttalere
Impedans
4Ω
Nominel indgangseffekt
350 W RMS
Max. indgangseffekt
700 W RMS
Nettomål (B x H x D)
Ca. 300 mm x 363 mm x 253 mm
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Varemærker og licenser
Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af
sådanne mærker af LG Electronics sker med licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
5
Tillæg
44 Tillæg
Vedligeholdelse
Bemærkninger om diske
Håndtering af diske
Sæt aldrig papir eller tape på disken.
Opbevaring af diske
Forsendelse af enheden
Gem den originale transportkasse og emballage. Det
er praktisk, hvis du har brug for at sende enheden,
beskytte den optimalt eller genindpakke enheden,
sådan som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.
Sikring af rene overflader
Efter afspilning skal disken opbevares i sin æske.
Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre
varmekilder, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil
udsat for direkte sollys.
Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i
nærheden af enheden. Aftørring med kraftigt tryk
kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi- eller
plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid
af gangen.
Rengøring af diske
Rengøring af enheden
Fingeraftryk og støv på disken kan være årsag til en
dårlig billedkvalitet og forvrængning af lyden. Forud
for afspilning bør du rengøre disken med en ren klud.
Tør disken af fra midten og udad.
Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis
overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød
klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug
ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin
eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens
overflade.
Undgå brug af kraftige opløsningsmidler som
f.eks. alkohol, benzin, fortynder, almindelige
rengøringsmidler eller antistatisk spray beregnet til
gamle vinylplader.
5
Håndtering af enheden
Bevaring af enheden
Tillæg
Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed.
Hvis den optiske pick-up-linse og discdrevets dele
er snavsede eller slidte, kan billedkvaliteten blive
forringet. Du kan få yderligere oplysninger ved at
kontakte det nærmeste, autoriserede servicecenter.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising