LG | FH2 | Owner's Manual | LG FH2 Instruktionsbogen

LG FH2 Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
HØJTTALERSYSTEM
MED HØJ EFFEKT
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du
betjener enheden. Gem brugervejledningen til senere brug.
MODEL
FH2
www.lg.com
MFL71446049
Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2
Kom godt i gang
Sikkerhedsoplysninger
1
FORSIGTIG
Kom godt i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET
(ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). BRUGEREN KAN IKKE
UDFØRE SERVICE PÅ DELE I ENHEDEN. KONTAKT
KVALIFICERET PERSONALE FOR AT FÅ UDFØRT
SERVICE.
Dette lyn med pilespidssymbol i
en ligesidet trekant skal advare
brugeren om tilstedeværelse
af uisoleret farlig spænding
inde i produktet, der kan være
tilstrækkelig stor til at udgøre en
risiko for elektrisk stød.
Udråbstegnet inde i en ligesidet
trekant skal gøre brugeren
opmærksom på vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i det materiale, der følger
med produktet.
ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for vand
(dryppende eller sprøjtende), og genstande med
væske som f.eks. vaser må ikke placeres på apparatet.
ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et
aflukket rum som f.eks. en bogreol eller lignende.
FORSIGTIG: Brug ikke produkter med høj spænding
i nærheden af dette produkt (f.eks. en elektrisk
fluesmækker). Dette produkt kan medføre
funktionsfejl pga. elektrisk stød.
FORSIGTIG: Blokér aldrig ventilationsåbningerne.
Installer i overensstemmelse med producentens
instruktioner.
Sprækker og åbninger i kabinettet er beregnet til
ventilation, sikring af pålidelig drift af produktet og
beskyttelse mod overophedning. Åbningerne må
aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng,
en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette
produkt må ikke placeres i en indbygget installation
som f.eks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er
tilstrækkelig ventilation, og producentens anvisninger
er fulgt.
BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker,
herunder produktidentifikation og strømtype, se
venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af
apparatet.
FORSIGTIG vedrørende lysnetledning
Lysnetledningen er den afbrydende anordning.
Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.
Se specifikationssiden i denne brugermanual for
afklaring af strømkrav.
Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter,
forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede
eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse
tilstande lan medføre elektrisk stød eller brand.
Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og
hvis der konstateres skader eller nedslidning skal
det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen
skal erstattes med præcis samme reservedel på
et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen
mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk,
klemning, fastspænding i dør eller betrædelse.
Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og
punktet hvor ledningen forlader enheden.
Kom godt i gang
3
FORSIGTIG: Ventilationsåbningerne må ikke blokeres
af fx aviser, duge, gardiner m.v., da luftcirkulationen
ellers begrænses.
FORSIGTIG: Apparatet kan anvendes i tropisk og
moderat klima.
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller
en akkumulator.
Sikker udtagning af batteriet eller batterisættet
fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller batterisæt
ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge end
ved isætningen. For at forhindre forurening af miljøet
og risici for menneskers og dyrs sundhed bør det
gamle batteri eller batterisæt lægges i den relevante
beholder på de udpegede indsamlingssteder.
Batterier og batterisæt må ikke bortskaffes sammen
med andet affald. Det anbefales, at du bruger
genopladelige batterier og akkumulatorer. Batteriet
eller batterisættet må ikke udsættes for kraftig
varme såsom sol, ild eller lignende.
FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte
stearinlys, på apparatet.
Symboler
~
Betyder vekselstrøm (AC).
0
Betyder jævnstrøm (DC).
Betyder klasse II udstyr.
1
Betyder standby.
!
Betyder ”TÆND” (strøm).
Betyder farlig spænding.
1
Kom godt i gang
FORSIGTIG: NETstikket eller apparatkontakten
anvendes som afbryderkontakt. Der skal være nem
adgang til afbryderkontakten.
4
Kom godt i gang
Forholdsregler ved håndtering
af batteri
1
Kom godt i gang
yy Denne enhed har et indbygget ventilreguleret,
genopladeligt blysyrebatteri. (12 V/7,0 Ah)
yy Batteriet må ikke anvendes i et lukket rum eller
tæt på åben ild.
yy Batteriet skal oplades i henhold til de specificerede
instruktioner.
yy Batteriet må ikke bruges, hvis terminalerne
er korroderede, hvis det lækker, eller hvis
batterikassen er deform.
yy Hvis batteriet lækker, skal du tildække hænder og
tøj, før du tager batteriet ud af enheden, og du skal
være ekstremt varsom og undgå at få lækagen på
huden eller i øjnene.
yy Hvis batteriet lækker, og væsken kommer på
huden eller tøjet, skal du straks vaske den af med
rigeligt rent vand.
Hvis væsken kommer i øjnene, skal du straks skylle
øjnene med rigeligt rent vand og søge lægehjælp.
yy Brug ikke batterier af forskellig type, fra forskellige
producenter eller brugte batterier.
yy Batteriet må ikke smides på åben ild eller
opvarmes.
yy Batteriets terminaler må ikke forkortes.
yy Batteriet må ikke skilles ad, ombygges eller
ødelægges.
yy Batteriet må ikke placeres tæt på et barn.
yy Batteriet kan udskiftes. Hvis du oftere og oftere
skal oplade batteriet, er det måske tid til at
udskifte det. Batteriet bør serviceres i et LG
Electronics kundecenter.
yy Et batteri, der skal opbevares og som ikke har
været i brug i lang tid, skal lades fuldstændigt op,
og der skal slukkes på kontakten ON/OFF (OFF).
Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted.
yy Når batteriet opbevares, skal det oplades mindst én
gang om måneden. Hvis batteriet opbevares i længere
tid uden at blive opladet, kan batteriets levetid
forkortes.
yy Brugte batterier må ikke sendes til genbrug
eller bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Funktionen AUTO POWER ON (Automatisk
tænding) kan kun indstilles, når enheden er
sluttet til en vekselstrømsstikkontakt. Når
enheden kun drives af det indbyggede batteri,
er funktionen AUTO POWER ON (Automatisk
tænding) ikke tilgængelig.
Indholdsfortegnelse
5
Indholdsfortegnelse
1
Kom godt i gang
3
Betjening
2
4
6
6
6
6
6
7
7
8
9
9
9
10
Sikkerhedsoplysninger
– Forholdsregler ved håndtering af batteri
Unikke funktioner
Krav til afspillelige filer
– Krav til musikfiler
– Kompatible USB-enheder
– Krav til USB-enheder
Top panel
Bagpanel
Sådan bærer du enheden
Sådan anbringes ferritkernen
– Fastgør ferritkernen for strømkabel
Strømforsyning
Oplader batteri
12
12
13
13
2
Tilslutning
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
Grundlæggende betjening
– USB-betjening
Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi
– Lytning til musik, der er gemt på Bluetoothenheder
Betjening af radio
– Lytning til radio
– Forudindstilling af radiokanalerne
– Sådan sletter du alle gemte stationer
Lydjustering
– Indstilling af lydtilstanden
Andre funktioner
– Brug af mikrofon
– STEMME-ANNULLERING
– SKIFT AF TONEART
– AUTO POWER slået til
– Automatisk funktionsskift
11
11
11
Valgfri udstyrstilslutning
– PORT. IN-tilslutning
– USB-tilslutning
4
Fejlfinding
18
18
Fejlfinding
– Generelt
5
Tillæg
19
20
20
20
Generelle specifikationer
Vedligeholdelse
– Håndtering af enheden
Varemærker og licenser
1
2
3
4
5
6
Kom godt i gang
Unikke funktioner
1
Kompatible USB-enheder
yy MP3-afspiller : MP3-afspiller af Flash-typen.
Kom godt i gang
Bluetooth®
yy USB-flashdrev:
Enheder, der understøtter USB2.0 eller USB1.1.
Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på
din Bluetooth-enhed.
yy USB-funktionen på denne enhed understøtter ikke
alle USB-enheder.
Bærbar
Lytter til musik fra din bærbare enhed. (MP3,
Notebook, etc.)
Sådan bærer du enheden
Enheden har hjul og håndtag, så det er nemt for dig
at flytte den.
Krav til afspillelige filer
Krav til musikfiler
Denne enheds kompatibilitet med MP3/WMA-filer er
begrænset som følger.
yy Samplingfrekvens: inden for 32 til 48 kHz (MP3),
inden for 32 til 48 kHz (WMA)
yy Bithastighed: inden for 32 til 320 kbps (MP3),
40 til 192 kbps (WMA)
yy Højeste antal filer : 999
yy Højeste antal mapper : 99
yy Filtypenavne: “.mp3”/ “.wma”
yy Visse MP3/WMA-filer bliver muligvis ikke afspillet,
afhængig af filtypen eller -formatet.
Krav til USB-enheder
yy Enheder, der kræver yderligere programinstallation,
efter at du har tilsluttet enheden med en
computer, understøttes ikke.
yy Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
yy Hvis der er tale om en USB-enhed med stor
kapacitet, tager det måske mere end et par
minutter at søge på den.
yy Tag sikkerhedskopier af alle data, så du undgår tab
af data.
yy Hvis du bruger et USB-forlængerkabel eller en
USB-hub, genkendes USB-enheden ikke.
yy Brug af NTFS-filsystemet er ikke understøttet.
(Kun FAT (16/32)-filsystemet understøttes).
yy Denne enhed genkender op til 999 filer.
yy Ekstern HDD, SSD, kortlæsere, låste enheder eller
hårde USB-enhedertyper understøttes ikke.
yy Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes PC’en.
Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.
yy Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke
sammen med denne enhed.
Kom godt i gang
Top panel
p onm
l
a
k
kT
Starter eller holder pause i afspilningen.
l FM-antenne
m CHARGING
Indikator for batteriopladning
bcdef
g
h i j
a MASTER VOLUME
Justerer lydstyrken i højttaleren eller mikrofonen.
b 1/! (Standby/Tænd)
Indstiller enheden til TÆND eller SLUK.
c MIC (Mikrofon)
Tryk for at vælge mikrofon lydstyrkekontrolstatus.
d
(KEY CHANGER)
Ændrer tonearten, så den passer til dit
vokalområde.
n USB-port
Du kan afspille lydfiler, hvis du tilslutter
USB-enheden.
o PORT.IN
Tilslut en bærbar enhed.
p MIC (Mikrofon)
Tilslut en mikrofon.
Bagpanel
e VOICE CANCELLER
Du kan nyde denne funktion, samtidig med at
du spiller musik, hvis du reducerer sangvokalen i
musikken i de forskellige kilder.
f SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Vælger lydindtryk.
- Tryk og hold for at vælge BAS-effekten direkte.
g Display
h F (Funktion)
Vælger funktionen og indgangskilden.
i Y/U
- Spring over, Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad. /
Søger efter et afsnit på en fil, når du trykker på
knappen og holder den nede.
- Vælger radiostationer.
a b
a TÆND/SLUK kontakt
Indstiller enheden til TÆND eller SLUK.
(Batteriet kan oplades, selv om enheden er i
slukket (OFF) status.)
b AC IN stikkontakt
1
Kom godt i gang
j PRESET/REPEAT
- Vælger et forudindstillet nummer for en
radiostation. /
Lagrer radiostationen, når du trykker og holder
nede.
- Lyt til dine filer gentagne gange eller i tilfældig
rækkefølge.
- Få vist navnet på alle forbundne Bluetoothenheder i Bluetooth-status.
7
8
Kom godt i gang
Sådan bærer du enheden
1
Enheden har hjul og håndtag, så det er nemt for dig
at flytte den.
Kom godt i gang
1. Tryk på knappen Lås på håndtaget.
>>Forsigtig
yy Ryst ikke håndtaget for hårdt. Ellers kan
enheden gå itu.
yy Hæng ikke tunge ting i håndtaget. Ellers kan
enheden gå itu.
yy Træk ikke enheden hen ad en grusvej eller op
af trapper.
yy Pas på at du ikke taber enheden, når du bærer
den.
yy Bær ikke rundt på enheden, før du har taget
ledningsstikket ud.
yy Stå eller sid ikke på enheden. Ellers kan
enheden falde ned og forårsage personskader.
yy Placer ikke enheden på et ustabilt sted, men
placer enheden på et sikkert sted uden for
børns rækkevidde.
2. Træk i håndtaget.
yy Sørg for at enheden ikke falder ned. Ellers
kan det evt. føre til funktionsfejl og forårsage
personskade og/eller tingskade.
yy Fastgør håndtaget, når du bruger enheden.
3. Giv slip på låseknappen for at låse håndtaget på
plads.
,,Bemærk
For at skubbe håndtaget ned, skal du trykke på
knappen og skubbe nedad.
Kom godt i gang
Sådan anbringes
ferritkernen
Fastgør ferritkernen for
strømkabel
Strømforsyning
Tilslut enheden til strømforsyningen ved hjælp af det
medfølgende vekselstrømskabel.
1. Tilslut det medfølgende vekselstrømskabel til
enheden.
2. Sæt stikket fra vekselstrømsstrømkablet i
vægstikkontakten (vekselstrøm).
Du skal fastgøre en ferritkerne for at mindske eller
fjerne elektrisk interferens.
1. Åbent
Vekselstrømskabel
2. Vind (En gang)
3. Tænd på ON/OFF kontakten (ON).
3. Luk
1
Kom godt i gang
Ferritkernen følger muligvis ikke med, afhængigt af
bestemmelserne i det enkelte land.
9
10 Kom godt i gang
,,Bemærk
1
Kom godt i gang
yy Når du sætter ON/OFF-kontakten i positionen
Til (ON) eller tilslutter vekselstrømskablet,
tænder enheden, selvom den er blevet
slukket.
yy Alt efter batteritilstanden tænder enheden
måske ikke, selvom du sætter ON/OFFkontakten i positionen Til (ON) eller tilslutter
vekselstrømskablet. Enheden tænder, hvis du
trykker på afbryderen.
yy Når der er lav strøm på batteriet, vises LOW
BATTERY ofte i displayet. Og er der endnu
lavere strøm på batteriet, slukker enheden
automatisk.
yy De forrige indstillinger gemmes muligvis ikke,
når du slukker på ON/OFF kontakten (OFF).
yy Den forrige indstilling gemmes muligvis ikke,
hvis der slukkes for strømmen til enheden på
grund af lavt batteri.
Oplader batteri
Denne enhed har et indbygget batteri.
-- Når du tilslutter vekselstrøm, starter opladningen
af batteriet.
-- Hvis indikatoren for batteriopladning er rød,
betyder det, at batteriet oplades nu.
-- Hvis batteriladningsindikatoren er grøn, betyder
det at batteriet er fuldt opladet. For effektiv
batteristyring anbefales det at lade enheden
oplade indtil den grønne LED slukker.
-- Du skal lade batteriet op i ca. 9 timer, før du bruger
enheden for første gang.
,,Bemærk
yy Batteriets levetid er ca. 15 timer. (Baseret på
fuldt opladet batteri og kontinuerlig afspilning
ved brug af 50 % lydstyrkeniveau.) Dette
kan variere afhængig af batteristatus og
driftsforhold.
yy Hvis du lytter til musik, mens batteriet lades
op, tager opladningen længere tid.
yy Efter afladning af batteriet skal det lades
fuldstændigt op i den anbefalede tid.
Tilslutning 11
Valgfri
udstyrstilslutning
USB-tilslutning
Tilslut en USB-enhed (eller MP3-afspiller osv.) til
USB-portene på enheden.
USB-enhed
PORT. IN-tilslutning
Tilslut en udgang (høretelefon eller line out-stik) på
den bærbare enhed (MP3 eller PMP osv.) til
PORT. IN-stik.
2
Tilslutning
Bærbart kabel
,,Bemærk
Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden:
1. Vælg en anden funktion.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.
MP3-afspiller m.v.
Sådan hører du musik fra din bærbare
afspiller
På enheden kan du afspille musik fra mange typer
bærbare afspillere.
1. Tilslut den bærbare afspiller til PORT. IN stik på
enheden.
2. Du tænder for strømmen ved at trykke på 1/!
på enheden
3. Tryk på F på enheden for at vælge funktionen
PORT (PORTABLE).
4. Tænd for den bærbare afspiller, hvorefter
afspilningen vil begynde.
12 Betjening
Grundlæggende
betjening
USB-betjening
1. Sæt USB-stikket i USB-porten.
2. Vælg USB-funktion ved at trykke på F på enheden.
Funktion
Afspil
3
Betjening
Handling
Tryk på T på enheden.
Tryk på T på enheden under
Pause
afspilning.
Tryk på Y/U på enheden og
Søg efter et hold den nedtrykket under afspilning
afsnit på en fil og giv så slip på den på stedet, du vil
lytte til.
-- I pause-status
Tryk på Y/U på enheden for at
gå til næste/forrige fil.
-- Under afspilning:
Springer over Tryk på U på enheden for at gå til
til næste/ næste fil.
forrige fil Efter afspilning i mindre end 2
sekunder skal du trykke på Y på
enheden for at gå til forrige fil.
Efter afspilning i 3 sekunder skal du
trykke på Y på enheden for at gå
til begyndelsen af filen.
Gentagen
afspilning eller
afspilning
i tilfældig
rækkefølge
Tryk gentagne gange på
PRESET/REPEAT på enheden.
OFF / ONE h / ALL h
/ SHUFFLE G
,,Bemærk
yy Selvom du genstarter enheden eller skifter
fra en funktion til en anden, kan du stadig
lytte til musik fra det punkt, hvorfra den sidst
blev afspillet.
yy Genoptagelsespunktet slettes muligvis i
tilfældene nævnt herunder.
-- Sådan fjerner du USB-enheden fra
enheden.
>>Forsigtig
yy Fjern ikke USB-enheden, mens den arbejder.
(afspiller, osv.)
yy Det anbefales at foretage regelmæssig
sikkerhedskopiering for at forhindre tab af
data.
Betjening 13
Brug af BLUETOOTH®
trådløs teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til
tilslutning med kort rækkevidde.
Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres
af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter
Bluetooth i andre lokaler.
Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, bærbar
computer, PDA.
Bluetooth-profiler
For at bruge trådløs Bluetooth-teknologi skal
enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne
enhed er kompatibel med følgende profil:
A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)
Codec : SBC
Parring af enheden og Bluetoothenheden
Før opstart af parringsproceduren skal du kontrollere,
at Bluetooth-funktionen er aktiveret på Bluetoothenheden. Se i brugervejledningen til Bluetoothenheden. Når de to enheder er blevet parret, er det
ikke nødvendigt at gentage handlingen.
1. Tænd for enheden.
2. Brug Bluetooth-enheden til at fuldføre
parringsprocessen. Ved søgning efter denne
enhed med Bluetooth-enheden, kan der blive
vist en liste over enheder, afhængigt af typen
af Bluetooth-enhed. Din enhed vises som ”LG
FH2(XX)”.
,,Bemærk
yy XX betyder de to sidste cifre i Bluetoothadressen. For eksempel: Hvis din enhed
har en Bluetooth-adresse såsom
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se ”LG FH2(08)” på
din Bluetooth-enhed.
yy Afhængigt af Bluetooth-typen vil nogle
enheder benytte en anden parringsproces.
Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.
yy Du kan tilslutte denne enhed til op til tre
Bluetooth-enheder samtidig ved hjælp af
den metode, som er beskrevet ovenfor, dog
kun i Bluetooth-funktionen.
yy Multiparringsforbindelsen understøttes
kun på Android- eller iOS-enheder.
(Multiparringsforbindelsen understøttes
muligvis ikke, afhængigt af specifikationerne
for den tilsluttede enhed.)
yy Aftagelige Bluetooth-enheder (f.eks.: dongle
osv.) understøtter ikke parring af flere
enheder.
3. Når denne enhed er tilsluttet til din Bluetoothenhed, vises “PAIRED” i displayet og ændres kort
efter til Bluetooth-enhedens navn.
3
Betjening
Tilslutning af enkelte enheder med trådløs
Bluetooth-teknologi pålægges ingen gebyrer. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet
via trådløs Bluetooth-teknologi.
Lytning til musik, der er gemt på
Bluetooth-enheder
14 Betjening
,,Bemærk
yy “PAIRED” vises i et kort øjeblik på displayet,
når du forbinder andre enheder til multiparring.
yy Hvis enhedsnavnet ikke er tilgængeligt, vises
“_”.
4. Lyt til musik.
Hvis du vil afspille musik, der er gemt på
Bluetooth-enheden, skal du se i Bluetoothenhedens brugervejledning.
,,Bemærk
3
Betjening
yy Når du bruger Bluetooth®-teknologi, skal
du oprette forbindelse mellem enheden og
Bluetooth-enheden, så de er så tæt på
hinanden som muligt, og bibeholde afstanden.
Det fungerer dog muligvis ikke i nogle
situationer, som beskrevet nedenfor:
-- Der er en forhindring mellem enheden og
Bluetooth-enheden.
-- Der er en enhed med Bluetooth®teknologi, som kører på samme frekvens,
f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-anordning.
yy Når du genstarter Bluetooth-enheden, skal
du tilslutte den til denne enhed igen.
yy Selvom denne enhed er tilsluttet op til tre
Bluetooth-enheder, kan du kun afspille og
kontrollere musik via én af de tilsluttede
enheder.
,,Bemærk
yy Når denne enhed er tilsluttet flere
Bluetooth-enheder, opretholdes Bluetoothforbindelsen kun på den enhed, du afspiller på,
når du skifter funktionen til de andre.
yy Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske enheder.
yy Denne enhed kan ikke bruges til at styre
Bluetooth-enheden.
yy Afhængig af enhedstypen kan du måske ikke
anvende Bluetooth-funktionen.
yy Du kan benytte det trådløse system på
telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
yy Jo større afstand mellem enheden og
Bluetooth-enheden, desto ringere lydkvalitet.
yy Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når der
slukkes for enheden, eller når Bluetoothenheden kommer for langt væk fra enheden.
yy Når Bluetooth-forbindelsen afbrydes, skal du
genoprette forbindelsen mellem Bluetoothenheden og enheden.
yy Når en Bluetooth-enhed ikke er tilsluttet,
vises ”READY” i displayet.
yy Når du bruger funktionen BT (Bluetooth),
skal du justere lydstyrken på Bluetoothenheden til et passende niveau.
yy Hvis den ikke er i funktionen BT (Bluetooth),
kan der kun tilsluttes én enhed.
Betjening 15
Betjening af radio
Sådan sletter du alle gemte
stationer
Træk FM-antennen ud og juster vinklen og retningen
for at få bedre signal.
1. Tryk på PRESET/REPEAT på enheden og hold
den nede i fem sekunder. “DEL ALL” blinker i
displayet.
Lytning til radio
1. Tryk på F på enheden indtil FM vises i displayet.
Der er stillet ind på den senest modtagne kanal.
2. Automatisk indstilling:
Tryk på Y/U på enheden i ca. to sekunder,
indtil frekvensvisningen begynder at ændre sig, og
giv så slip. Scanningen stopper, når enheden stiller
ind på en station.
Eller
3. Du kan justere lydstyrken ved at dreje på
MASTER VOLUME på enheden.
Forudindstilling af
radiokanalerne
Du kan forudindstille 10 FM-kanaler.
Før indstillingen skal du sørge for at skrue ned for
lydstyrken.
1. Tryk på F på enheden indtil FM vises i displayet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at trykke på
Y/U på enheden.
3. Tryk på PRESET/REPEAT på enheden og hold
den nede i mere end 2 sekunder. Et forudindstillet
nummer vil blinke i displayet.
4. Tryk på Y/U på enheden for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
5. Tryk på PRESET/REPEAT på enheden.
Stationen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre kanaler.
7. Tryk på PRESET/REPEAT på enheden for at lytte
til en forudindstillet station.
2. Tryk på PRESET/REPEAT på enheden for at
slette alle gemte radiostationer.
3
Betjening
Manuel indstilling:
Tryk gentagne gange på Y/U på enheden.
-- Hvis der ikke er nogen gemte radiostationer,
vises der NONE.
16 Betjening
Lydjustering
Andre funktioner
Indstilling af lydtilstanden
Brug af mikrofon
Systemet har et antal forudindstillede surroundlydfelter. Afhængig af lydkilder og effekter er de viste
emner til equalizeren muligvis ikke som de viste.
1. Tilslut mikrofonen til MIC-stikket.
Du kan vælge en ønsket lyd-status ved brug af
SOUND EFFECT/BASS BLAST på enheden.
På display
3
BASS (BASS BLAST)
Betjening
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
STANDARD
,,Bemærk
Beskrivelse
Øger diskant, bas og
surround-lydeffekten.
Dette program tilfører
lyden en entusiastisk
stemning og giver dig
fornemmelsen af at
være til en rigtig rock-,
pop-, jazz- eller klassisk
koncert.
Du kan nyde den
optimerede lyd.
Hvis du trykker på SOUND EFFECT/BASS
BLAST på enheden, kan du vælge BASS effekten
direkte.
2. Spil den musik, du ønsker.
3. Syng med til akkompagnement. Du kan justere
lyden i mikrofonen ved at trykke på MIC og dreje
MASTER VOLUME med uret eller mod uret på
enheden.
,,Bemærk
yy Når du ikke bruger mikrofonen, skal du
indstille MIC på minimum eller slukke for MIC
og tage mikrofonen ud af MIC jackstikket.
yy Hvis mikrofonen er meget tæt på højttaleren,
kan det frembringe en hylende lyd. I dette
tilfælde skal du flytte mikrofonen væk
fra højttaleren eller sænke lydstyrken ved
at trykke på MIC og dreje på MASTER
VOLUME.
yy Hvis lyden igennem mikrofonen er ekstremt
høj, forvrænges den muligvis. I dette tilfælde
skal du trykke på MIC og dreje MASTER
VOLUME ned på minimum.
Betjening 17
STEMME-ANNULLERING
AUTO POWER slået til
Du kan nyde denne funktion, samtidig med at
du spiller musik, hvis du reducerer sangvokalen i
musikken i de forskellige kilder.
Tryk på VOICE CANCELLER hvorefter “ON” vises i
displayet.
Tryk igen på VOICE CANCELLER for at annullere
funktionen.
Kvaliteten i VOICE CANCELLER kan variere
afhængig af optageforholdene i musikfilerne.
Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en
inputkilde : Bluetooth
,,Bemærk
yy Denne funktion er tilgængelig i USB eller
BT (Bluetooth) status.
yy Denne funktion er kun tilgængelig med en
tilsluttet mikrofon.
yy Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, ruller
“INSERT MIC” over displayet.
yy Dette er ikke muligt i MONO-status.
yy For at initialisere funktionen skal du ændre
Funktion eller tage mikrofonen ud af stikket.
yy Denne funktion initialiseres muligvis ikke,
afhængig af de forbundne enheders status.
,,Bemærk
yy Afhængigt af den tilsluttede enhed kan denne
funktion muligvis ikke fungere.
yy Afhængigt af den tilsluttede enhed tændes
der for enheden, men Bluetooth-funktionen
vil muligvis ikke være aktiveret.
yy Hvis du afbryder Bluetooth-forbindelsen med
denne enhed, vil nogle Bluetooth-enheder
konstant forsøge at oprette forbindelse til
enheden. Det anbefales derfor at afbryde
forbindelsen, før du slukker for enheden.
yy Hvis kontakten ON/OFF på bagpanelet er
indstillet til (OFF), kan AUTO POWER slået til
ikke betjenes.
Automatisk funktionsskift
Når du forsøger at tilslutte din Bluetooth-enhed til
denne enhed, aktiveres Bluetooth-funktionen. Spille
din musik på Bluetooth-enheden.
SKIFT AF TONEART
Automatisk slukning
Du kan indstille tonearten til 9 trin (4 trin højere, 4
trin lavere og den originale toneart).
Denne enhed vil slukke af sig selv for at spare på
strømmen i tilfælde, hvor hovedenheden ikke er
tilsluttet til en ekstern anordning og er fuldt opladet.
yy For at gøre tonearten skarpere én for én skal du
trykke gentagne gange på under afspilning.
yy For at gøre tonearten blødere én for én skal du
trykke gentagne gange på under afspilning.
,,Bemærk
yy Denne funktion er tilgængelig i USB eller
BT (Bluetooth) status.
yy Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, ruller
“INSERT MIC” over displayet.
yy Her kan du initialisere den, ændre funktion,
frakoble mikrofonen eller ændre musik.
yy Denne funktion initialiseres muligvis ikke,
afhængig af de forbundne enheders status.
3
Betjening
yy Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises
“NOT SUPPORT” i displayet.
Hvis du forsøger at tilslutte din Bluetooth-enhed,
tændes denne enhed og forbinder din Bluetoothenhed. Du kan afspille din musik.
18 Fejlfinding
Fejlfinding
Generelt
Problem
Årsag & løsning
yy Sluk for både enheden og den tilsluttede eksterne enhed (Bærbar afspiller m.v.),
og tænd for dem igen.
Enheden fungerer ikke
korrekt.
yy Frakobl strømkablet fra både denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed
(Bærbar afspiller m.v.), og prøv at tilslutte dem igen.
yy Sluk (OFF) for enheden på knappen ON/OFF og tænd så (ON) for den.
yy Batteriet er afladet. Genoplad batteriet.
yy Tjek om der er tændt for ON/OFF kontakten (ON).
Ingen strøm.
4
Fejlfinding
Ingen lyd
yy Strømkablet er ikke sat i. Sæt strømkablet i.
yy Kontroller, om der er strømafbrydelse.
Kontrollér, om der har været strømsvigt ved at tænde for andre elektroniske
enheder.
yy Tjek, om du har valgt den rigtige funktion.
Tryk på knappen Function og tjek den valgte funktion.
yy Antennen er dårligt placeret.
Juster vinklen og retningen for få et bedre signal.
Der kan ikke stilles
korrekt ind på
radiokanaler.
yy Radiostationens signalstyrke er for lav.
Indstil kanalen manuelt:
yy Ingen kanaler er forudindstillet, eller forudindstillede kanaler er blevet slettet (når
der stilles ind ved søgning efter forudindstillede kanaler).
Forindstil nogle radiostationer. Se side 15 for flere oplysninger.
Tillæg 19
Generelle specifikationer
Generelt
Krav til strømforsyning
Se mærkaten på enheden.
Strømforbrug
Se mærkaten på enheden.
Dimensioner (B x H x D)
Cirka. 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Nettovægt
Cirka. 9,71 kg
Betjeningstemperatur
5 °C til 45 °C
Luftfugtighed ved drift
5 % til 60 %
Maksimal operationel højde
2000 m
Indgange
Bærbar ind (PORT. IN)
2,0 Vrms (3,5 mm stereojackstik) x 1
Mikrofon (MIC)
Sensitivitet 30 mV (1 kHz), 6,3 mm jackstik x 1
Tuner
FM-indstillingsinterval
87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz
System
Frekvenssvar
40 til 20 000 Hz
5
Signal-støj-forhold
Mere end 75 dB
Dynamisk område
Mere end 80 dB
Tillæg
Bus-strømforsyning (USB)
5 V 0 500 mA
Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)
Samlet udgangseffekt
50 W (4 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)
Batteri
Batteritype
12 V/7,0 Ah (Ventilreguleret, genopladeligt blysyrebatteri)
Batteriets levetid
Ca. 15 timer (Baseret på fuldt opladet batteri og kontinuerlig afspilning
ved brug af 50 % lydstyrkeniveau.)
Dette kan variere afhængig af batteristatus og driftsforhold.
Opladetid
Ca. 9 timer
Dette kan variere afhængig af batteristatus og driftsforhold.
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
20 Tillæg
Vedligeholdelse
Håndtering af enheden
Forsendelse af enheden
Gem den originale transportkasse og emballage. Det
er praktisk, hvis du har brug for at sende enheden,
beskytte den optimalt eller genindpakke enheden,
sådan som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.
Sikring af rene overflader
Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i
nærheden af enheden. Aftørring med kraftigt tryk
kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi- eller
plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid
af gangen.
Rengøring af enheden
5
Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis
overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød
klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller
fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.
Varemærker og licenser
Bluetooth®-ordmærket og logoerne ejes af
Bluetooth® SIG, Inc., og enhver brug af sådanne
mærker tilhørende LG Electronics er underlagt
licensaftaler.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere.
Tillæg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising